SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE"

Transkript

1 SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín jednající: MVDr.Stanislav Mišák, hejtman IČ: , DIČ: CZ789132, Bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 7391/6 (dále jen Budoucí prodávající ) a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jednající: Ing. Zdeněk Bauer, místopředseda představenstva a Ing. Marián Kopčík, člen představenstva zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 IČ: 28854, DIČ: CZ28854 Bankovní spojení: /1 (dále jen Budoucí kupující ) (společně také jen smluvní strany nebo strany ) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (dále jen Smlouva): I. Úvodní ustanovení 1. Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků p. č. 474/75, ostatní plocha, p. č. 474/3, orná půda, p. č. 477/13, orná půda, p. č. 477/21, vodní plocha, p. č. 477/26, ostatní plocha a p. č. 477/32, ostatní plocha, vše v k. ú. Všetuly, obci Holešov, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Holešov, na listu vlastnictví č. pro výše uvedené k. ú. a obec. Shora uvedené pozemky náleží k území Strategické průmyslové zóny Holešov (dále také jen SPZ Holešov). 2. Budoucí prodávající dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem kanalizační přípojky DN 2, vybudované Budoucím prodávajícím v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní vody, SO 33 Kanalizace jih, umístěné pod povrchem pozemků p. č. 474/47, p. č. 474/48 a p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly, obci Holešov (dále také jen Kanalizační přípojka). Kolaudační souhlas pro stavbu SO 33 Kanalizace jih byl vydán Městským úřadem Holešov, odborem Stránka 1 z 16

2 životního prostředí, dne pod č. j. ŽP/434/27333/29/Ve. Situační plán s vyznačením Kanalizační přípojky tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. 3. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu v souladu se záměrem Budoucího kupujícího zřídit na pozemcích uvedených v odst. 1. stavbu Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov Stavba 5 Připojení na elektřinu, SO 515 Trafostanice. V rámci Stavby 5, SO 515 bude na pozemcích v odst. 1. vybudována nová transformační stanice TR 11/22 kv Holešov (dále také jen Trafostanice ). Stavební povolení pro Stavbu 5 vydal Městský úřad Holešov, odbor ÚPSŘ dne pod č. j. SŘ/1154/28/TN, právní moc dne Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č uzavřené mezi Budoucím prodávajícím a Budoucím kupujícím dne a její Dodatek č. 1 ze dne (dále jen Smlouva o připojení k distribuční soustavě). 5. Na základě geometrického plánu č /212 ze dne , vyhotoveného Geotrop spol. s r.o., který je opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště s očíslováním parcel, vznikl oddělením z pozemku p. č. 474/75 pozemek p. č. 474/78, ostatní plocha o výměře 2788 m2, oddělením z pozemku p. č. 474/3 pozemek p. č. 474/79, orná půda o výměře 1 m2, oddělením z pozemku p. č. 477/13 pozemek p. č. 477/57, orná půda o výměře 1522 m2, dále oddělením z pozemku p. č. 477/21 vznikl pozemek p. č. 477/58, oddělením z pozemku p. č. 477/26 vznikl pozemek p.č. 477/59 a oddělením z pozemku p. č. 477/32 vznikl pozemek p. č. 477/6, vše v k. ú. Všetuly, přičemž nová výměra pozemku p. č. 477/21 činí 94 m2, nová výměra pozemku p. č. 477/26 činí 22 m2 a nová výměra pozemku p. č. 477/32 činí 14 m2. Pozemek p. č. 474/78, p. č. 474/79, p. č. 477/57, p. č. 477/21, p. č. 477/26 a p. č. 477/32 v k. ú. Všetuly budou společně dále označovány také jen jako Pozemek. Geometrický plán č /212 tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Článek II. Předmět smlouvy 1. Budoucí prodávající a Budoucí kupující se zavazují uzavřít k výzvě druhé smluvní strany kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, jejíž znění je vymezeno v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen Kupní smlouva ). Na základě výzvy jsou k uzavření Kupní smlouvy zavázány obě smluvní strany. 2. Budoucí prodávající a Budoucí kupující se zavazují uzavřít Kupní smlouvu nejpozději do 12 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uzavření. Výzva k uzavření Kupní smlouvy musí být učiněna nejpozději do 3 měsíců: a) od doručení závazného požadavku konečného zákazníka potvrzeného Žadatelem Požadavku na čerpání dle čl. II. odst. 2) Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (tzn. doručení závazného požadavku /žádosti o zajištění rez.výkonu/ konečného zákazníka, potvrzeného Zlínským krajem, tj. s doložením souhlasu Zlínského kraje formou písemného oznámení Zlínského kraje, adresovaného na E.ON Distribuce, a.s., opravňujícím k čerpání požadované hodnoty rezervovaného příkonu pro odběrné místo dle čl. I. Smlouvy o připojení k distribuční soustavě Průmyslová zóna Holešov nad výši požadovaného rezervovaného příkonu 8 kw, nebo (podle toho, co nastane dříve) Stránka 2 z 16

3 b) od doručení písemného souhlasu Zlínského kraje se zahájením výstavby vedení 2x 11 kv a trafostanice TR 11/22 kv Holešov společnosti E.ON Distribuce, a.s. písemný souhlas Zlínského kraje se zahájením výstavby před doručením Požadavku na čerpání dle čl. II. odst. 2) Smlouvy o připojení k distribuční soustavě ve znění Dodatku č. 1. V případě zahájení výstavby na základě výše uvedeného písemného souhlasu Zlínského kraje se E.ON Distribuce, a.s. zavazuje zajistit výstavbu vedení 2x 11 kv a trafostanice TR 11/22 kv Holešov nejpozději do 18 měsíců od doručení písemného souhlasu Zlínského kraje. V pochybnostech se má za to, že výzva k uzavření Kupní smlouvy byla doručena smluvní straně, které byla adresována, druhého pracovního dne ode dne jejího prokazatelného odeslání. To obdobně platí také pro doručení písemného souhlasu Zlínského kraje společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle písm. b) tohoto odstavce. 3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výzva k uzavření Kupní smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Přílohou výzvy musí být návrh Kupní smlouvy v souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy v 6 vyhotoveních. Přílohy č. 1 a 2 Kupní smlouvy připojí k návrhu Kupní smlouvy ta strana, která má přílohy v držení. 4. Budoucí kupující je povinen písemně informovat Budoucího prodávajícího o vydání kolaudačního souhlasu stavebních objektů Stavby 5 Připojení na elektřinu, popřípadě o vydání povolení k předčasnému užívání těchto stavebních objektů, či jiného opatření nebo úkonu, na jehož základě bude možno tyto stavební objekty užívat, podle toho, co bude přicházet v úvahu (rozumí se kolaudační souhlasy, povolení, opatření nebo úkony, vydané po uzavření této Smlouvy), a to nejpozději do 1 dnů od vydání příslušného souhlasu, povolení nebo jiného opatření či úkonu příslušného správního orgánu. Budoucí kupující přiloží k oznámení úředně ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, popřípadě úředně ověřenou kopii povolení k předčasnému užívání, či jiného opatření nebo úkonu příslušného správního orgánu, na jehož základě bude možno tyto stavební objekty užívat, podle toho, co přichází v úvahu. 5. Dojde-li v období od uzavření této Smlouvy do vypršení lhůty k uzavření Kupní smlouvy k vyznačení nových údajů o pozemcích, uvedených v čl. I. odst. 1. této Smlouvy do katastru nemovitostí, v důsledku kterých nebude možno do katastru nemovitostí vyznačit údaje podle geometrického plánu v Příloze č. 1 této Smlouvy a/nebo v důsledku kterých dojde ke změně údajů o Pozemku, zavazují se Smluvní strany k následujícímu: 5.1.Smluvní strana, která požádala o vyznačení nových údajů o pozemcích do katastru nemovitostí, je povinna do 1 dnů ode dne vyznačení nových údajů do KN o této skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu a dále do 3 dnů od tohoto vyznačení na své náklady zajistit zpracování nového geometrického plánu pro rozdělení pozemků uvedených v čl. I. odst.1 této Smlouvy (dále jen nový geometrický plán). Rozdělení pozemků novým geometrickým plánem bude odpovídat rozdělení podle geometrického plánu v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen původní geometrický plán) a bude provedeno na podkladě aktuálního stavu zápisu v KN (stav po vyznačení nových údajů o pozemcích do KN). Nový geometrický plán bude ověřen příslušným katastrálním pracovištěm KÚ. Pokud v důsledku vyznačení nových údajů o pozemcích do KN nebude možno do KN zapsat věcné břemeno na základě geometrického plánu v Příloze č. 3, je smluvní strana, která požádala o vyznačení nových údajů do KN, povinna na své náklady Stránka 3 z 16

4 zajistit rovněž nový geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene dle aktuálního stavu údajů v KN. 5.2.Smluvní strany se zavazují uzavřít do 12 dnů ode dne, kdy byly do KN vyznačeny nové údaje o pozemcích uvedených v čl. I. odst. 1. této Smlouvy, dodatek k této Smlouvě. Tímto dodatkem Smluvní strany upraví označení Pozemku ve Smlouvě podle údajů nového geometrického plánu. Předmětem převodu dle Kupní smlouvy (Pozemkem) bude pozemek či pozemky, vzniklé na základě nového geometrického plánu z pozemků uvedených v čl. I. odst. 1. této Smlouvy, v rozsahu odpovídajícím původnímu geometrickému plánu. Nový geometrický plán bude přílohou Kupní smlouvy namísto původního geometrického plánu. Nový geometrický plán bude rovněž přílohou dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany současně dodatkem upraví označení dotčeného pozemku v čl. 9. Kupní smlouvy podle nového geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, který bude přílohou Kupní smlouvy a přílohou dodatku k této Smlouvě. 5.3.Budoucí prodávající požádá o souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením pozemků dle nového geometrického plánu, tak aby mohl být tento souhlas připojen k návrhu na vklad vlastnického práva podle Kupní smlouvy do katastru nemovitostí. V případě, že nový geometrický plán je povinen zajistit Budoucí kupující, poskytne za tím účelem Budoucímu prodávajícímu jeden originál nebo úředně ověřenou kopii nového geometrického plánu. Článek III. Prohlášení Smluvních stran 1. Budoucí prodávající prohlašuje, že Pozemek není zatížen žádnými právními vadami, dluhy ani právy třetích osob, jako jsou zejména zástavní právo, věcné břemeno, právo nájmu nebo právo vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí, že žádným soudem ani rozhodcem není vedeno řízení, týkající se Pozemku, a Budoucí prodávající není nijak omezen v nakládání s Pozemkem. Budoucí kupující bere na vědomí, že pod povrchem pozemku p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly je umístěna Kanalizační přípojka, specifikovaná v čl. I. odst. 1. této smlouvy. 2. Budoucí prodávající seznámil Budoucího kupujícího se stavem Pozemku a Budoucí kupující výslovně prohlašuje, že je mu stav Pozemku ke dni podpisu této Smlouvy znám, že si jej před podpisem této Smlouvy prohlédl a za této situace uzavírá tuto Smlouvu. 3. Budoucí prodávající se zavazuje, že do doby uzavření Kupní smlouvy nebo do doby zániku závazku z této Smlouvy jiným způsobem nezatíží Pozemek právem třetí osoby, Pozemek nepřevede na třetí osobu, ani svým jednáním nezavdá příčinu k zahájení řízení před soudem či rozhodcem, které by se týkalo Pozemku, s výjimkou případného zřízení věcných břemen pro účely zřízení a provozování sítí technického vybavení, potřebných pro připojení Pozemku nebo stavby Budoucího kupujícího na sítě technického vybavení; Budoucí prodávající je oprávněn ke zřízení výše uvedených věcných břemen a rovněž k uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení těchto věcných břemen. 4. Budoucí prodávající odpovídá Budoucímu kupujícímu za škodu, která by mu vznikla v důsledku nepravdivosti ujištění dle čl. III. odst. 1. této Smlouvy. 5. Budoucí prodávající dále odpovídá Budoucímu kupujícímu za škodu, která by mu vznikla v důsledku porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3. této Smlouvy. Stránka 4 z 16

5 6. Veškeré náklady vynaložené Budoucím kupujícím při naplňování závazků z této Smlouvy či v souvislosti s naplňováním těchto závazků, zejména náklady vynaložené na výstavbu, dokončení stavby a zajištění kolaudačního souhlasu ke stavbě nové TS, nese Budoucí kupující. Budoucí prodávající se nebude žádným způsobem podílet na těchto nákladech vzniklých Budoucímu kupujícímu, případně jiné osobě, pokud se k tomu Budoucí prodávající výslovně písemně nezaváže. Náklady na vyhotovení geometrického plánu uvedeného v čl. I. odst. 4. této Smlouvy a v čl. 9. odst. 2. Kupní smlouvy nese Budoucí kupující. Článek IV. Kupní cena 1. Kupní cena za Pozemek, včetně všech součástí a se všemi právy a povinnostmi vztahujícími se k tomuto Pozemku, je stanovena na základě dohody Smluvních stran a činí ,- Kč (slovy: dvamilionyjednostočtyřicettisícdvěstě korun českých) bez DPH. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši, bude-li plnění (část plnění) k datu uskutečnění zdanitelného plnění podléhat DPH. Smluvní strany při sjednání této kupní ceny za Pozemek vycházely z jednotkové ceny 45,- Kč bez DPH za 1 m2 výměry Pozemku a z celkové výměry Pozemku 4756 m2. Kupní cena za Kanalizační přípojku je stanovena na základě dohody smluvních stran a činí ,34 Kč bez DPH. K dílčím částem základu, podléhajícím DPH, bude připočteno DPH v zákonné výši. Kupní cena za Pozemek a kupní cena za Kanalizační přípojku jsou dále společně označovány jako kupní cena. Budoucí kupující zaplatí kupní cenu Budoucímu prodávajícímu podle podmínek uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy. Článek V. Smluvní pokuty 1. Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení povinnosti kterékoli ze smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu, k jejímuž uzavření byla vyzvána v souladu s touto Smlouvou, je Smluvní strana, která tuto povinnost porušila, zavázána zaplatit druhé smluvní straně (dále v tomto článku jako oprávněná strana) smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to v případě, že Smluvní strana, která porušila tuto povinnost, ji nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí k tomu oprávněná strana poskytla v písemné výzvě ke splnění povinnosti. Poskytnutá lhůta nebude kratší než 3 dnů ode dne odeslání výzvy. 2. Smluvní strany si sjednávají, že v případě porušení povinnosti kterékoli ze smluvních stran uzavřít dodatek k této Smlouvě (čl. II. odst. 5.2 této Smlouvy), je smluvní strana, která tuto povinnost porušila, zavázána zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to v případě, že smluvní strana, která porušila tuto povinnost, ji nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí k tomu oprávněná strana poskytla v písemné výzvě ke splnění povinnosti. Poskytnutá lhůta nebude kratší než 3 dnů ode dne odeslání výzvy. 3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 3 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 4. Oprávněná strana je oprávněna požadovat vedle smluvní pokuty náhradu škody, způsobenou porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. Stránka 5 z 16

6 5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. 6. Oprávněná strana je oprávněna ze své vůle od nároku na smluvní pokutu upustit. 7. Smluvní strana, která porušila povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, není povinna smluvní pokutu zaplatit, jestliže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ( 374 obchodního zákoníku). Smluvní strana není zbavena povinnosti zaplatit smluvní pokutu v případě, že porušení povinnosti bylo způsobeno tím, koho smluvní strana pověřila plněním povinnosti z této Smlouvy (subdodavatelem). Článek VI. Další ujednání 1. Budoucí kupující se zavazuje ode dne zahájení stavebních prací na Pozemku k placení podílu na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov ve výši 11 89,- Kč/rok bez DPH (2,5 Kč/m2/rok bez DPH x výměra Pozemku) Budoucímu prodávajícímu, příp. osobě pověřené zajišťováním této správy a inkasem podílu na úhradě na správě, a to jednou ročně na základě vyúčtování tohoto podílu na úhradě za správu. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši. V rámci výše uvedeného vyúčtování se Budoucí kupující zavazuje doplatit rovněž případný podíl na úhradě za období ode dne zahájení stavebních prací do dne uzavření této Smlouvy. 2. Budoucí kupující se zavazuje na své náklady zajistit, aby veřejná prostranství a pozemní komunikace, užívané za účelem realizace Stavby 5, byly pravidelně, průběžně po celou dobu realizace Stavby 5 až do jejího úplného dokončení a vyklizení staveniště čištěny a udržovány v náležitém čistém a bezpečném stavu. Budoucí kupující se dále zavazuje dodržovat Dopravně provozní řád SPZ Holešov, je-li vydán nebo bude-li vydán po uzavření této smlouvy, a zajistit dodržování Dopravně provozního řádu zhotovitelem Stavby 5 a jinými dodavateli dodávek a služeb pro Budoucího kupujícího. Článek VII. Odstoupení od smlouvy 1. Budoucí prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech: 1.1. v případě vstupu Budoucího kupujícího do likvidace nebo 1.2. v případě, že Budoucí kupující je v úpadku nebo mu úpadek hrozí 2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou, kterým se má na mysli případ, kdy smluvní strana jednala v rozporu s cílem, vyjádřeným smluvními stranami ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č ze dne , kterým je umožnění připojení budoucích odběrných míst konečných zákazníků ve smyslu energetického zákona v rámci akce SPZ Holešov technická a dopravní infrastruktura. 3. Budoucí prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže to oznámí Budoucímu kupujícímu do 6 měsíců ode dne, kdy: 3.1. Budoucí kupující vstoupil do likvidace 3.2. se Budoucí prodávající dověděl o skutečnosti, která je důvodem k odstoupení od smlouvy podle odst tohoto článku Stránka 6 z 16

7 Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže to oznámí druhé smluvní straně do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděla o skutečnosti, která je důvodem k odstoupení podle odst. 2. tohoto článku. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 4. Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká. Smluvní strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou smluvní stranou, toto plnění vrátí, a to do 3 dnů ode dne, kdy nastaly účinky odstoupení. 5. Právo na odstoupení od smlouvy může být uplatněno vedle smluvní pokuty. 6. V případě, že Budoucí prodávající odstoupí od této Smlouvy v souladu s tímto článkem, není povinen uhradit Budoucímu kupujícímu náklady, které Budoucímu kupujícímu vznikly v souvislosti s přípravou a realizací Stavby 5. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu 262 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že se tento smluvní vztah řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. Tato Smlouva je platná a účinná od jejího uzavření, tj. od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. 3. Smluvní strany si sjednávají, že závazkem, vyplývajícím z této Smlouvy, se ruší a nahrazuje závazek, sjednaný mezi smluvními stranami v čl. IV. písm. e) Smlouvy o připojení k distribuční soustavě ze dne Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 5. Budoucí kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Budoucího prodávajícího postoupit žádná svá práva, pohledávky nebo závazky dle této Smlouvy ani jejich část na jakoukoli jinou osobu, ani umožnit, aby jakákoli jiná osoba uplatňovala tato práva či plnila tyto závazky. 6. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení. 7. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prosté omylu, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že se s obsahem této Smlouvy pečlivě seznámily a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu zástupci smluvních stran tuto Smlouvu podepisují. 8. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Geometrický plán č /212, k. ú. Všetuly Příloha č. 2 Znění Kupní smlouvy Stránka 7 z 16

8 Příloha č. 3 Geometrický plán č /212, k. ú. Všetuly Příloha č. 4 Situační plán s vyznačením Kanalizační přípojky Článek IX. Schvalovací doložka Doložka dle 23 z.č. 129/2 Sb., o krajích Záměr kraje převést předmětné nemovitosti byl řádně zveřejněn na úřední desce ode dne.., sejmuto z úřední desky dne... Rozhodnuto orgánem kraje:.. Datum a číslo jednací: Ve Zlíně dne: V: dne: Budoucí prodávající: Budoucí kupující: Zlínský kraj MVDr. Stanislav Mišák hejtman E.ON Distribuce, a.s. Ing. Zdeněk Bauer místopředseda představenstva E.ON Distribuce, a.s. Ing. Marián Kopčík člen představenstva Stránka 8 z 16

9 VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Označení pozemku Výměra parcely Nový stav Druh pozemku parc. číslem Označení pozemku Výměra parcely Druh pozemku Způsob využití parc. číslem m2 ha 474/ / / / ostat. pl. manip. pl. 62 orná půda vodní pl. tok umělý 474/ nemovitostí evidenci 34 orná půda 474/3 1 orná půda 474/3 Výměra dílu ha m 9 Označení dílu ostat. pl. manip. pl. 474/ / ostat. pl. manip. pl. 474/ / orná půda 477/ / orná půda 477/ /21 94 vodní pl. tok umělý 477/ /58 17 vodní pl. tok umělý 477/ ostat. pl. ostat.komun. 477/26 36 ostat. pl. ostat.komun. 477/26 4 ostat. pl. ostat.komun. 477/32 69 ostat. pl. ostat.komun. 477/32 ostat. pl. 477/26 ostat.komun. 2 ostat. pl. 477/32 ostat.komun /6 92 Porovnání se stavem evidence právních vztahů Díl přechází z pozemku Číslo listu označeného v v lastnictví katastru dřívější poz. 474/75 477/59 477/32 v ýměr m2 474/79 474/75 Způs. určení Způsob využití Způsob využití ha 44 orná půda Typ stavby Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu Parcelní číslo podle katastru nemovitostí zjednodušené evidence Kód BPEJ 474/ / / /57 33 BPEJ na dílu parcely Výměra ha m / / / /13 Parcelní číslo podle katastru nemovitostí zjednodušené evidence Kód BPEJ Výměra ha m2 BPEJ na dílu parcely Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením. GEOMETRICKÝ PLÁN pro rozdělení pozemku Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí s očíslováním parcel. Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil: Ing Jan Žáček Václav Měsíc Vyhotovil: Geotrop spol. s r.o. Prostřední Zlín Číslo plánu: /212 Okres: Kroměříž Obec: Holešov Katastrální území: Všetuly Mapový list: DKM Kód způsobu určení výměr je určen podle 77 odst. 2 vyhlášky č. 26/27 Sb. Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny Dne předepsaným způsobem: Číslo 69/212 Dne Číslo Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště. a úplnost náležitostí podle právních předpisů.

10

11 Příloha č. 2 Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ust. 588 a 151n a násl. zákona č.4/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín jednající MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem IČ: , DIČ: CZ789132, Bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 7391/6 (dále jen Prodávající a Oprávněný ) a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jednající: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 IČ: 28854, DIČ: CZ28854 Bankovní spojení: (dále jen Kupující a Povinný ) (společně také jen Smluvní strany nebo Strany ) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitostem a Smlouvu o zřízení věcného břemene (dále jen smlouva): 1. článek Úvodní ustanovení 1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemkových parcel p. č. 474/75 ostatní plocha, p. č. 474/3 orná půda, p. č. 477/13 orná půda, p. č. 477/21 vodní plocha, p. č. 477/26 ostatní plocha a p. č. 477/32 ostatní plocha v k. ú. Všetuly, obci Holešov, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Holešov, na listu vlastnictví č. pro výše uvedené k. ú. a obec. Shora uvedené pozemky náleží k území Strategické průmyslové zóny Holešov (dále také jen SPZ Holešov). 2. Na základě geometrického plánu č /212 ze dne , vyhotoveného Geotrop spol. s r.o., který je opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště s očíslováním parcel, vznikl oddělením z pozemku p. č. 474/75 pozemek p. č. 474/78, ostatní plocha o výměře 2788 m2, oddělením z pozemku Stránka 9 z 16

12 p. č. 474/3 pozemek p. č. 474/79, orná půda o výměře 1 m2, oddělením z pozemku p. č. 477/13 pozemek p. č. 477/57, orná půda o výměře 1522 m2, dále oddělením z pozemku p. č. 477/21 vznikl pozemek p. č. 477/58, oddělením z pozemku p. č. 477/26 vznikl pozemek p.č. 477/59 a oddělením z pozemku p. č. 477/32 vznikl pozemek p. č. 477/6, vše v k. ú. Všetuly, přičemž nová výměra pozemku p. č. 477/21 činí 94 m2, nová výměra pozemku p. č. 477/26 činí 22 m2 a nová výměra pozemku p. č. 477/32 činí 14 m2. Pozemek p. č. 474/78, p. č. 474/79, p. č. 477/57, p. č. 477/21, p. č. 477/26 a p. č. 477/32 v k. ú. Všetuly, v hranicích dle výše uvedeného geometrického plánu, budou společně dále označovány také jen jako Pozemek. Geometrický plán č /212 tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Prodávající dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem kanalizační přípojky DN 2, vybudované Prodávajícím v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní vody, SO 33 Kanalizace jih, umístěné pod povrchem pozemků p. č. 474/47, p. č. 474/48 a p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly, obci Holešov (dále také jen Kanalizační přípojka). Kolaudační souhlas pro stavbu SO 33 Kanalizace jih byl vydán Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí, dne pod č. j. ŽP/434/27333/29/Ve. Situační plán s vyznačením Kanalizační přípojky tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. 3. Na Pozemku bude umístěna stavba Transformační stanice 11/22 kv Holešov ve vlastnictví Kupujícího (dále také jen Stavba). 2. článek Předmět smlouvy Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu pozemkovou parcelu p. č. 474/78, ostatní plocha, p. č. 474/79, orná půda, p. č. 477/57, orná půda, p. č. 477/21, vodní plocha, p. č. 477/26, ostatní plocha, p. č. 477/32, ostatní plocha v katastrálním území Všetuly, obci Holešov (Pozemek), v hranicích dle geometrického plánu č /212, včetně všech součástí a příslušenství a se všemi právy a povinnostmi vztahujícími se k tomuto Pozemku. Kupující tento Pozemek, včetně všech součástí a příslušenství, se všemi právy a povinnostmi vztahujícími se k tomuto Pozemku, za sjednanou kupní cenu uvedenou v čl. 3. této smlouvy kupuje a přijímá jej do svého výlučného vlastnictví. Prodávající dále touto smlouvou prodává Kupujícímu Kanalizační přípojku, specifikovanou v čl. 1. odst. 2 této smlouvy, a Kupující tuto Kanalizační přípojku za sjednanou kupní cenu uvedenou v čl. 3. této smlouvy kupuje a přijímá ji do svého výlučného vlastnictví. 3. článek Kupní cena 1. Kupní cena za Pozemek, včetně všech součástí a se všemi právy a povinnostmi vztahujícími se k tomuto Pozemku, je stanovena na základě dohody Smluvních stran a činí ,- Kč (slovy: dvamilionyjednostočtyřicettisícdvěstě korun českých) bez DPH. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši, bude-li plnění (část plnění) k datu uskutečnění zdanitelného plnění podléhat DPH. Smluvní strany při sjednání této kupní ceny za Pozemek vycházely z jednotkové ceny 45,- Kč bez DPH za 1 m2 výměry Pozemku a z celkové výměry Pozemku 4756 m2. Kupní cena za Kanalizační přípojku je stanovena na základě dohody smluvních stran a činí ,34 Kč bez DPH. K dílčím částem základu, podléhajícím DPH, bude připočteno DPH v zákonné výši. Kupní cena za Stránka 1 z 16

13 Pozemek a kupní cena za Kanalizační přípojku jsou dále společně označovány jako kupní cena. 2. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu sjednanou v odst. 1 tohoto článku do 3 dnů ode dne uzavření této smlouvy, bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, vedený u: PPF banka a.s., č.ú. 7391/6, variabilní symbol Prodávající vystaví daňový doklad na tuto kupní cenu do 15 dnů ode dne jejího přijetí. 3. V případě, že od data přijetí kupní ceny za Pozemek do data právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí bude Pozemek (nebo jeho část) překlasifikován, bude provedena oprava základu daně dle zákona o DPH. - Pro potřeby posouzení plnění přijatého Prodávajícím podle této smlouvy jako plnění osvobozeného od DPH je Kupující povinen v průběhu tohoto plnění zajistit a předložit Prodávajícímu materiály, prokazující skutečný stav v dané věci. - Pro potřeby posouzení překlasifikování Pozemku (nebo jeho části) je Kupující povinen předložit Prodávajícímu materiály, prokazující skutečný stav v dané věci. 4. článek Prohlášení Smluvních stran 1. Prodávající prohlašuje, že Pozemek není zatížen žádnými právními vadami, dluhy ani právy třetích osob, jako jsou zejména zástavní právo, věcné břemeno, právo nájmu nebo právo vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí, že žádným soudem ani rozhodcem není vedeno řízení, týkající se Pozemku, a Prodávající není nijak omezen v nakládání s Pozemkem. Budoucí kupující bere na vědomí, že pod povrchem pozemku p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly je umístěna Kanalizační přípojka, specifikovaná v čl. I. odst. 1. této smlouvy. 2. Prodávající seznámil Kupujícího se stavem Pozemku a Kupující výslovně prohlašuje, že je mu stav Pozemku ke dni podpisu této smlouvy znám a za této situace uzavírá tuto smlouvu. 3. Prodávající se zavazuje, že do doby nabytí vlastnického práva k Pozemku Kupujícím nebo do doby zániku závazku z této smlouvy jiným způsobem nezatíží Pozemek právem třetí osoby, Pozemek nepřevede na třetí osobu, ani svým jednáním nezavdá příčinu k zahájení řízení před soudem či rozhodcem, které by se týkalo Pozemku. 4. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu, která by mu vznikla v důsledku nepravdivosti ujištění dle čl. 4. odst. 1. této smlouvy. 5. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu za škodu, která by mu vznikla v důsledku porušení povinnosti dle čl. 4. odst. 3. této smlouvy. 6. Veškeré náklady, vynaložené Kupujícím při naplňování závazků z této smlouvy či v souvislosti s naplňováním těchto závazků, nese Kupující. Prodávající se nebude žádným způsobem podílet na těchto nákladech vzniklých Kupujícímu, případně jiné osobě, pokud se k tomu Prodávající výslovně písemně nezaváže. 5. článek Předkupní právo 1. Kupující se v souladu s ustanovením 62 občanského zákoníku zavazuje, že nabídne Pozemek Prodávajícímu ke koupi, kdyby ho chtěl prodat nebo zcizit jinak než prodejem, za kupní cenu za Pozemek sjednanou v článku 3. této smlouvy, zvýšenou o cenu případného zhodnocení Pozemku, provedeného na náklady Kupujícího a sníženou o cenu případného opotřebení anebo znehodnocení Pozemku, a to po dobu 1 let od dokončení Stránka 11 z 16

14 akce SPZ Holešov výkupy nemovitostí, II. etapa a akce SPZ Holešov technická a dopravní infrastruktura, které jsou realizovány Prodávajícím jako příjemcem dotace na tyto akce v rámci dotačního programu Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Prodávající je povinen vyplatit Pozemek do šesti měsíců od doručení písemné nabídky Kupujícího, jinak předkupní právo zaniká. Kupující není oprávněn uplatňovat vůči Prodávajícímu žádné další podmínky nabídnuté vedle ceny. Předkupní právo podle předchozích odstavců tohoto článku se sjednává jako právo věcné, které působí i vůči právním nástupcům Kupujícího. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího na jeho žádost o termínu dokončení akcí uvedených v odst. 1. tohoto článku. Kupující se dále v souladu s ustanovením 62 občanského zákoníku zavazuje, že nabídne Kanalizační přípojku Prodávajícímu ke koupi, kdyby ji chtěl prodat nebo zcizit jinak než prodejem, za kupní cenu za Kanalizační přípojku sjednanou v článku 3. této smlouvy, zvýšenou o cenu případného zhodnocení Kanalizační přípojky, provedeného na náklady Kupujícího a sníženou o cenu případného opotřebení anebo znehodnocení Kanalizační přípojky, a to po dobu uvedenou v odst. 1. tohoto článku. Pro toto předkupní právo platí přiměřeně odst. 2. tohoto článku. 6. článek Další podmínky 1. Kupující je povinen užívat Pozemek pouze pro umístění Stavby, popřípadě pro umístění jiných energetických staveb, a to alespoň po dobu uvedenou v čl. 5. odst. 1. této smlouvy. V případě prodeje Pozemku jiné osobě nebo zcizení Pozemku jinak než prodejem před uplynutím doby uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy je Kupující povinen zavázat k dodržování výše uvedené povinnosti nabyvatele Pozemku. 2. Kupující se zavazuje k placení podílu na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov ve výši 11 89,- Kč/rok bez DPH (2,5 Kč/m2/rok bez DPH x výměra Pozemku) Prodávajícímu, příp. osobě pověřené zajišťováním této správy a inkasem podílu na úhradě za správu, a to jednou ročně na základě vyúčtování tohoto podílu na úhradě za správu. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši. Prodávající je oprávněn podíl na úhradě za správu každoročně jednostranně zvyšovat, po zveřejnění míry roční inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen Českým statistickým úřadem, o částku odpovídající tomuto ukazateli. Prodávající je oprávněn podíl na úhradě za správu každoročně jednostranně zvyšovat rovněž v případě zvýšení rozsahu správy technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov, o poměrnou část podílu na úhradě připadající na zvýšení rozsahu správy; dále je oprávněn ke zvýšení podílu na úhradě v případě zvýšení ceny vstupů na správu technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov o více než 3 % oproti ceně za předcházející období, o částku odpovídající zvýšení těchto vstupů. 3. Kupující bere na vědomí, že je pro Prodávajícího podstatným, aby Kupující dodržel veškeré podmínky sjednané v této smlouvě, neboť projekt SPZ Holešov byl financován z dotačních zdrojů, které byly Prodávajícímu přiděleny v rámci dotačního programu Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury v celkové výši 1,2 mld. Kč. Porušením podmínek sjednaných v této smlouvě Kupujícím by se Prodávající dostal do nepříznivé situace, kdy by byl vystaven sankcím za porušení podmínek dotačního programu. 4. Prodávající se zavazuje zajistit řádnou a včasnou údržbu a správu technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov v míře, kterou lze po Prodávajícím spravedlivě požadovat, tak Stránka 12 z 16

15 aby Kupujícímu byla umožněna plynulá doprava zboží, materiálu a osob v rámci SPZ Holešov. 5. Kupující se dále zavazuje dodržovat Dopravně provozní řád SPZ Holešov, je-li vydán nebo bude-li vydán po uzavření této smlouvy, a zajistit dodržování Dopravně provozního řádu dodavateli dodávek a služeb pro Kupujícího. 7. článek Smluvní pokuty 1. Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení kterékoli z povinností Kupujícího, které jsou uvedeny v čl. 5. odst. 1., čl. 6. odst. 1. a čl. 8. odst. 3. větě šesté této smlouvy, je Kupující zavázán zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 2. Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení povinnosti Kupujícího uvedené v čl. 6. odst. 5. této smlouvy, je Kupující zavázán zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Kupující není povinen smluvní pokutu zaplatit, dojde-li k porušení Dopravně provozního řádu v souvislosti s odstraňováním poruch a havárií zařízení distribuční soustavy Kupujícího a jedná-li se o porušení Dopravně provozního řádu v míře nezbytné pro odstranění těchto poruch a havárií. 3. Smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo s plněním peněžitého závazku sjednaného v čl. 6. odst. 2. této smlouvy je Kupující zavázán zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 4. Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení povinnosti Prodávajícího, uvedené v čl. 6. odst. 4. této smlouvy, je Prodávající povinen nahradit Kupujícímu škodu tím způsobenou. 5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 3 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 6. Oprávněná strana je oprávněna požadovat vedle smluvní pokuty náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. 7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. 8. Oprávněná strana je oprávněna ze své vůle od nároku na smluvní pokutu upustit. 9. Smluvní strana, která porušila povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, není povinna smluvní pokutu zaplatit, jestliže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ( 374 obchodního zákoníku). Smluvní strana není zbavena povinnosti zaplatit smluvní pokutu v případě, že porušení povinnosti bylo způsobeno tím, koho Smluvní stran pověřila plněním povinnosti z této smlouvy (subdodavatelem). 8. článek Odstoupení od smlouvy 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech: 1.1. Kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny déle než 3 dnů. 2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení Prodávajícím Kupujícímu. 3. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, zaniká právní titul, na jehož základě Kupující nabyl vlastnické právo k Pozemku a obnovuje se předchozí stav. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na smluvní pokutu, ustanovení této smlouvy týkající se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle Stran nebo vzhledem ke své Stránka 13 z 16

16 povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Každá Smluvní strana je povinna vrátit druhé Straně vše, co podle zrušené smlouvy dostala, a to do 3 dnů ode dne, kdy nastaly účinky odstoupení. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu oproti obdržení příslušného plnění odpovídajícího nároku na vydání bezdůvodného obohacení od Kupujícího. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet, z něhož mu byla kupní cena zaplacena; Kupujícímu v tomto případě nenáleží žádné úroky. Do 3 dnů od účinného odstoupení od smlouvy je Kupující povinen uzavřít s Prodávajícím souhlasné prohlášení podle ust. 4 odst. 2 písm. a) vyhl.č. 26/27 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které bude podkladem pro zápis vlastnického práva Prodávajícího do katastru nemovitostí a poskytnout Prodávajícímu za tím účelem veškerou potřebnou součinnost. 4. Prodávající je oprávněn k jednostrannému započtení svých peněžitých pohledávek, vzniklých na základě této smlouvy či jiných smluv uzavřených mezi Smluvními stranami, oproti pohledávce Kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny nebo oproti jiným peněžitým pohledávkám Kupujícího, vniklým na základě této smlouvy či jiných smluv uzavřených mezi Smluvními stranami, bez ohledu na pořadí splatnosti pohledávek Smluvních stran. 5. Prodávající má právo uplatnit právo na odstoupení od smlouvy vedle smluvní pokuty. 6. V případě, že Prodávající odstoupí od této smlouvy v souladu s odst. 1. a 2. tohoto článku, není povinen uhradit či nahradit Kupujícímu náklady, které Kupujícímu vznikly v souvislosti s plněním této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou. 9. článek Zřízení věcného břemene 1. Prodávající jako vlastník pozemkových parcel p. č. 474/47 a p. č. 474/48 v k. ú. Všetuly, obci Holešov (dále v tomto čl. jako Povinný) zřizuje touto smlouvou ve prospěch Kupujícího (dále v tomto čl. jako Oprávněný) jako vlastníka Kanalizační přípojky, specifikované v čl. 1. odst. 1. této smlouvy věcné břemeno, spočívající v právu umístit a provozovat na pozemcích p. č. 474/47 a p. č.474/48 v k. ú. Všetuly, obci Holešov Kanalizační přípojku a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou Kanalizační přípojky, v rozsahu dle geometrického plánu č /212 ze dne , vypracovaného Geotrop spol. s r.o., opatřeného souhlasem Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov s očíslováním parcel, a to na dobu existence Kanalizační přípojky. Geometrický plán č /212 ze dne je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. 2. Prodávající (Povinný) dále jako vlastník pozemkových parcel p. č. 474/57 a p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly, obci Holešov zřizuje touto smlouvou ve prospěch Kupujícího (Oprávněného) jako vlastníka stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov Stavba 5 Připojení na elektřinu, SO 515 Trafostanice, jejíž součástí je objekt SO 4 Komunikace (dále jako komunikace, jedná se o připojení Trafostanice na stávající komunikaci západ v areálu SPZ Holešov) věcné břemeno, spočívající v právu umístit a provozovat na pozemcích p. č. 474/57 a p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly, obci Holešov výše uvedenou komunikaci a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou komunikace, v rozsahu dle geometrického plánu uvedeného v odst. 1. tohoto článku, a to na dobu existence komunikace. 3. Oprávněný právo odpovídající věcnému břemeni v odst. 1. a 2. tohoto článku přijímá a Povinný se zavazuje výkon práva odpovídajícího věcnému břemeni strpět. Věcné břemeno v odst. 1. a 2. tohoto článku přechází s vlastnictvím pozemků dotčených věcným břemenem na každého dalšího vlastníka těchto pozemků. Stránka 14 z 16

17 4. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, a to: a) Věcné břemeno v odst. 1. tohoto článku se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši. b) Věcné břemeno v odst. 2. tohoto článku se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši. Při sjednání této jednorázové úplaty vycházely smluvní strany ze znaleckého posudku č. 2/212 ze dne , vyhotoveného znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., Kotlářská 931/53, 62 Brno, kterým byla stanovena jednotková cena věcného břemene ve výši 178,-Kč za jeden běžný metr při šířce záboru pro věcné břemeno 3 m pro pozemky v kultuře ostatní plocha v území SPZ Holešov dotčené uložením energetického zařízení. Jednorázová úplata bude Povinnému uhrazena bezhotovostním převodem na účet Povinného, na základě daňového dokladu vystaveného Povinným po uzavření této smlouvy, splatnost daňového dokladu je 3 dnů od vystavení, pouze však za podmínky, že daňový doklad bude Oprávněnému doručen alespoň 25 dnů před splatností; v opačném případě se lhůta splatnosti odpovídajícím způsobem prodlužuje. 5. Povinný bere na vědomí, že kanalizační stoky jsou chráněny ochranným pásmem dle ustanovení 23 zákona o vodovodech a kanalizacích. 1. článek Platnost a účinnost smlouvy, okamžik nabytí vlastnického práva 1. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího uzavření, tj. je ode dne jejího podepsání oběma Smluvními stranami. 2. Vlastnické právo k Pozemku nabývá Kupující vkladem vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Předkupní právo nabývá Prodávající a právo odpovídající věcnému břemeni nabývá Kupující vkladem těchto práv podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 3. Smluvní strany se dohodly, že vyvinou veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby případné vady či překážky bránící povolení vkladu práv do katastru nemovitostí podle této smlouvy byly odstraněny. V případě, že ve lhůtě 6 měsíců od nabytí právních účinků této smlouvy nebude, i přes dodržení závazku Smluvních stran vyvinout potřebnou součinnost, proveden vklad práv podle této smlouvy, má kterákoli Smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit, a to i tehdy, nebude-li rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o zamítnutí vkladu v právní moci. 11. článek Návrh na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu do katastru nemovitostí 1. Návrh na vklad vlastnického práva, předkupního práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni podle této smlouvy do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu podají smluvní strany bez zbytečného odkladu po té, co Kupující zaplatil Prodávajícímu kupní cenu a úplatu za zřízení věcného břemene v plné výši. Před úplným zaplacením kupní ceny a úplaty za zřízení věcného břemene Kupujícím Prodávajícímu nesmí být návrh na vklad podán. 2. Smluvní strany se dohodly, že náklady správního poplatku za zahájení řízení o povolení zápisu práv v odst. 1 do katastru nemovitostí nese Kupující. 12. článek Závěrečná ustanovení Stránka 15 z 16

18 1. Tato smlouva se v ostatním řídí ust. 588 a 151n a násl. zákona č. 4/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. Převod Pozemku a Kanalizační přípojky a zřízení věcných břemen dle této smlouvy podléhá předchozímu souhlasu MPO ČR jako správce programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury dle Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov č. ISPROFIN č. 222D23218 a č. 222D Prodávající prohlašuje, že souhlas MPO ČR s převodem Pozemku, Kanalizační přípojky a zřízením věcných břemen dle této smlouvy byl udělen před uzavřením této Smlouvy. 3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 4. Tato smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž budou čtyři vyhotovení smlouvy použita pro účely podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prosté omylu, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že se s obsahem této smlouvy pečlivě seznámily a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu zástupci Smluvních stran tuto smlouvu podepisují. 6. Součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 Geometrický plán č /212, k. ú. Všetuly Příloha č. 2 Geometrický plán č /212, k. ú. Všetuly Příloha č. 3 Situační plán s vyznačením Kanalizační přípojky 13. článek Schvalovací doložka Doložka dle 23 z.č. 129/2 Sb., o krajích Záměr kraje převést předmětné nemovitosti byl řádně zveřejněn na úřední desce ode dne., sejmuto z úřední desky dne.. Rozhodnuto orgánem kraje:.. Datum a číslo jednací: Ve Zlíně dne: V: Prodávající a Povinný: Kupující a Oprávněný: Zlínský kraj E.ON Distribuce, a.s. Stránka 16 z 16 dne:

19 VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Označení pozemku Výměra parcely parc. číslem Druh pozemku Nový stav Označení pozemku Výměra parcely Způsob využití parc. číslem ha m2 Druh pozemku Typ stavby Způs. určení Způsob využití Způsob využití v ýměr m2 ha Porovnání se stavem evidence právních vztahů Díl přechází z pozemku Číslo listu označeného v v lastnictví katastru dřívější poz. nemovitostí evidenci Výměra dílu ha m Označení dílu 2 Věcné břemeno A 474/57 474/57 474/75 474/75 474/47 474/47 474/48 474/48 Věcné břemeno B Druh věcného břemene A: Dle listiny Oprávněmý: Dle listiny Druh věcného břemene B: Dle listiny Oprávněmý: Dle listiny Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením. GEOMETRICKÝ PLÁN rozsahu věcného břemene k pro včáymezení sti pozemku Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí s očíslováním parcel. Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil: Ing Jan Žáček Václav Měsíc Vyhotovil: Geotrop spol. s r.o. Prostřední Zlín Číslo plánu: /212 Okres: Kroměříž Obec: Holešov Katastrální území: Všetuly Mapový list: DKM Kód způsobu určení výměr je určen podle 77 odst. 2 vyhlášky č. 26/27 Sb. Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny Dne předepsaným způsobem: Číslo 7/212 Dne Číslo Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště. a úplnost náležitostí podle právních předpisů.

20

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-115-024-13 ze dne 14.5.2013 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 12 a společností Pontos Property,

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka...... (dále jen budoucí

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

MMK/SML/44/2015/10. z věcného břemene. věcného břemene. smluvní strany")

MMK/SML/44/2015/10. z věcného břemene. věcného břemene. smluvní strany) ^'z-yy-i..a.sky K_RAJ KRAJSKÝ OK AD, í isf.íismi,ouvy(dodatkn) -3.: jotf/e í/sf. # 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění MMK/SML/44/2015/10 se sídlem:

Více

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 [ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 3117/0VS/2011-0VSM Č.j.: UZSVM/OVS/3273/2011-0VSM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:..

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. jako strana budoucí povinná z věcného břemene (dále jen Budoucí povinný ) a Město Semily se sídlem Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 14. zasedání dne 27. 4. 2015 USNESENÍ č. 110/15/RMČ k návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností O2 Czech

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou se sídlem Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552,

Více

uzavřená podle ustanovení 1257-1266 a 1299-1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 1257-1266 a 1299-1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená podle ustanovení 1257-12 a 1299-102 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se sídlem: zastoupený: IC: DIČ: bank. spoj.: 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Ivanem Strachoněm 7089092 náměstkem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MORAVSK.! ~^L^E1J:.v; Aj - RAJSKÝ ÚŘAD] se sídlem: zastoupený' 28, října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, nej y%.,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ 1. Smluvní strany budoucí prodávající: Firma/název: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku IČ: 022 21 390 se sídlem: v Olomouci, Nová Ulice,

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt:

REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt: REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt: Rezervační smlouva Níže uvedeného dne, měsíce a roku AMADET a.s. IČ 27600165 se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6-Vokovice jednající předsedou představenstva Ing. Jiřím

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U UZSVM/A/36163/2007-MUEM. Článek I Vymezení předmětu plnění 42952/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/36163/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim Pravidla odkupu vodárenské infrastruktury pořízené investory (fyzickými nebo právnickými osobami), kteří nejsou akcionáři společnosti

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

GIBELOTTE a.s. IČ: 28195701 se sídlem Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 jednající prostřednictvím Tomáše Jirků, předsedy představenstva

GIBELOTTE a.s. IČ: 28195701 se sídlem Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 jednající prostřednictvím Tomáše Jirků, předsedy představenstva Město Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 se sídlem Nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa jednající Mgr. Hanou Moudrou, starostkou Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jen prodávající ) a GIBELOTTE

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle 2079 a násl., 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle 2079 a násl., 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546 Hospodaření se svěřeným

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 867/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 799 ze dne 09.12.2013 Kupní smlouva, spojená s dohodou o započtení, o koupi halových garáží v ulici Lucemburská bez č.p. s pozemkem

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 o prodeji nemovitostí, jež jsou v majetku Města Česká Skalice, uzavřená dnešního dne mezi Městem Česká Skalice, IČ 00272591, Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice,

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více