SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE"

Transkript

1 SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín jednající: MVDr.Stanislav Mišák, hejtman IČ: , DIČ: CZ789132, Bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 7391/6 (dále jen Budoucí prodávající ) a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jednající: Ing. Zdeněk Bauer, místopředseda představenstva a Ing. Marián Kopčík, člen představenstva zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 IČ: 28854, DIČ: CZ28854 Bankovní spojení: /1 (dále jen Budoucí kupující ) (společně také jen smluvní strany nebo strany ) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (dále jen Smlouva): I. Úvodní ustanovení 1. Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků p. č. 474/75, ostatní plocha, p. č. 474/3, orná půda, p. č. 477/13, orná půda, p. č. 477/21, vodní plocha, p. č. 477/26, ostatní plocha a p. č. 477/32, ostatní plocha, vše v k. ú. Všetuly, obci Holešov, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Holešov, na listu vlastnictví č. pro výše uvedené k. ú. a obec. Shora uvedené pozemky náleží k území Strategické průmyslové zóny Holešov (dále také jen SPZ Holešov). 2. Budoucí prodávající dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem kanalizační přípojky DN 2, vybudované Budoucím prodávajícím v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní vody, SO 33 Kanalizace jih, umístěné pod povrchem pozemků p. č. 474/47, p. č. 474/48 a p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly, obci Holešov (dále také jen Kanalizační přípojka). Kolaudační souhlas pro stavbu SO 33 Kanalizace jih byl vydán Městským úřadem Holešov, odborem Stránka 1 z 16

2 životního prostředí, dne pod č. j. ŽP/434/27333/29/Ve. Situační plán s vyznačením Kanalizační přípojky tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. 3. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu v souladu se záměrem Budoucího kupujícího zřídit na pozemcích uvedených v odst. 1. stavbu Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov Stavba 5 Připojení na elektřinu, SO 515 Trafostanice. V rámci Stavby 5, SO 515 bude na pozemcích v odst. 1. vybudována nová transformační stanice TR 11/22 kv Holešov (dále také jen Trafostanice ). Stavební povolení pro Stavbu 5 vydal Městský úřad Holešov, odbor ÚPSŘ dne pod č. j. SŘ/1154/28/TN, právní moc dne Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č uzavřené mezi Budoucím prodávajícím a Budoucím kupujícím dne a její Dodatek č. 1 ze dne (dále jen Smlouva o připojení k distribuční soustavě). 5. Na základě geometrického plánu č /212 ze dne , vyhotoveného Geotrop spol. s r.o., který je opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště s očíslováním parcel, vznikl oddělením z pozemku p. č. 474/75 pozemek p. č. 474/78, ostatní plocha o výměře 2788 m2, oddělením z pozemku p. č. 474/3 pozemek p. č. 474/79, orná půda o výměře 1 m2, oddělením z pozemku p. č. 477/13 pozemek p. č. 477/57, orná půda o výměře 1522 m2, dále oddělením z pozemku p. č. 477/21 vznikl pozemek p. č. 477/58, oddělením z pozemku p. č. 477/26 vznikl pozemek p.č. 477/59 a oddělením z pozemku p. č. 477/32 vznikl pozemek p. č. 477/6, vše v k. ú. Všetuly, přičemž nová výměra pozemku p. č. 477/21 činí 94 m2, nová výměra pozemku p. č. 477/26 činí 22 m2 a nová výměra pozemku p. č. 477/32 činí 14 m2. Pozemek p. č. 474/78, p. č. 474/79, p. č. 477/57, p. č. 477/21, p. č. 477/26 a p. č. 477/32 v k. ú. Všetuly budou společně dále označovány také jen jako Pozemek. Geometrický plán č /212 tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Článek II. Předmět smlouvy 1. Budoucí prodávající a Budoucí kupující se zavazují uzavřít k výzvě druhé smluvní strany kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, jejíž znění je vymezeno v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen Kupní smlouva ). Na základě výzvy jsou k uzavření Kupní smlouvy zavázány obě smluvní strany. 2. Budoucí prodávající a Budoucí kupující se zavazují uzavřít Kupní smlouvu nejpozději do 12 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uzavření. Výzva k uzavření Kupní smlouvy musí být učiněna nejpozději do 3 měsíců: a) od doručení závazného požadavku konečného zákazníka potvrzeného Žadatelem Požadavku na čerpání dle čl. II. odst. 2) Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (tzn. doručení závazného požadavku /žádosti o zajištění rez.výkonu/ konečného zákazníka, potvrzeného Zlínským krajem, tj. s doložením souhlasu Zlínského kraje formou písemného oznámení Zlínského kraje, adresovaného na E.ON Distribuce, a.s., opravňujícím k čerpání požadované hodnoty rezervovaného příkonu pro odběrné místo dle čl. I. Smlouvy o připojení k distribuční soustavě Průmyslová zóna Holešov nad výši požadovaného rezervovaného příkonu 8 kw, nebo (podle toho, co nastane dříve) Stránka 2 z 16

3 b) od doručení písemného souhlasu Zlínského kraje se zahájením výstavby vedení 2x 11 kv a trafostanice TR 11/22 kv Holešov společnosti E.ON Distribuce, a.s. písemný souhlas Zlínského kraje se zahájením výstavby před doručením Požadavku na čerpání dle čl. II. odst. 2) Smlouvy o připojení k distribuční soustavě ve znění Dodatku č. 1. V případě zahájení výstavby na základě výše uvedeného písemného souhlasu Zlínského kraje se E.ON Distribuce, a.s. zavazuje zajistit výstavbu vedení 2x 11 kv a trafostanice TR 11/22 kv Holešov nejpozději do 18 měsíců od doručení písemného souhlasu Zlínského kraje. V pochybnostech se má za to, že výzva k uzavření Kupní smlouvy byla doručena smluvní straně, které byla adresována, druhého pracovního dne ode dne jejího prokazatelného odeslání. To obdobně platí také pro doručení písemného souhlasu Zlínského kraje společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle písm. b) tohoto odstavce. 3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výzva k uzavření Kupní smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Přílohou výzvy musí být návrh Kupní smlouvy v souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy v 6 vyhotoveních. Přílohy č. 1 a 2 Kupní smlouvy připojí k návrhu Kupní smlouvy ta strana, která má přílohy v držení. 4. Budoucí kupující je povinen písemně informovat Budoucího prodávajícího o vydání kolaudačního souhlasu stavebních objektů Stavby 5 Připojení na elektřinu, popřípadě o vydání povolení k předčasnému užívání těchto stavebních objektů, či jiného opatření nebo úkonu, na jehož základě bude možno tyto stavební objekty užívat, podle toho, co bude přicházet v úvahu (rozumí se kolaudační souhlasy, povolení, opatření nebo úkony, vydané po uzavření této Smlouvy), a to nejpozději do 1 dnů od vydání příslušného souhlasu, povolení nebo jiného opatření či úkonu příslušného správního orgánu. Budoucí kupující přiloží k oznámení úředně ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, popřípadě úředně ověřenou kopii povolení k předčasnému užívání, či jiného opatření nebo úkonu příslušného správního orgánu, na jehož základě bude možno tyto stavební objekty užívat, podle toho, co přichází v úvahu. 5. Dojde-li v období od uzavření této Smlouvy do vypršení lhůty k uzavření Kupní smlouvy k vyznačení nových údajů o pozemcích, uvedených v čl. I. odst. 1. této Smlouvy do katastru nemovitostí, v důsledku kterých nebude možno do katastru nemovitostí vyznačit údaje podle geometrického plánu v Příloze č. 1 této Smlouvy a/nebo v důsledku kterých dojde ke změně údajů o Pozemku, zavazují se Smluvní strany k následujícímu: 5.1.Smluvní strana, která požádala o vyznačení nových údajů o pozemcích do katastru nemovitostí, je povinna do 1 dnů ode dne vyznačení nových údajů do KN o této skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu a dále do 3 dnů od tohoto vyznačení na své náklady zajistit zpracování nového geometrického plánu pro rozdělení pozemků uvedených v čl. I. odst.1 této Smlouvy (dále jen nový geometrický plán). Rozdělení pozemků novým geometrickým plánem bude odpovídat rozdělení podle geometrického plánu v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen původní geometrický plán) a bude provedeno na podkladě aktuálního stavu zápisu v KN (stav po vyznačení nových údajů o pozemcích do KN). Nový geometrický plán bude ověřen příslušným katastrálním pracovištěm KÚ. Pokud v důsledku vyznačení nových údajů o pozemcích do KN nebude možno do KN zapsat věcné břemeno na základě geometrického plánu v Příloze č. 3, je smluvní strana, která požádala o vyznačení nových údajů do KN, povinna na své náklady Stránka 3 z 16

4 zajistit rovněž nový geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene dle aktuálního stavu údajů v KN. 5.2.Smluvní strany se zavazují uzavřít do 12 dnů ode dne, kdy byly do KN vyznačeny nové údaje o pozemcích uvedených v čl. I. odst. 1. této Smlouvy, dodatek k této Smlouvě. Tímto dodatkem Smluvní strany upraví označení Pozemku ve Smlouvě podle údajů nového geometrického plánu. Předmětem převodu dle Kupní smlouvy (Pozemkem) bude pozemek či pozemky, vzniklé na základě nového geometrického plánu z pozemků uvedených v čl. I. odst. 1. této Smlouvy, v rozsahu odpovídajícím původnímu geometrickému plánu. Nový geometrický plán bude přílohou Kupní smlouvy namísto původního geometrického plánu. Nový geometrický plán bude rovněž přílohou dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany současně dodatkem upraví označení dotčeného pozemku v čl. 9. Kupní smlouvy podle nového geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, který bude přílohou Kupní smlouvy a přílohou dodatku k této Smlouvě. 5.3.Budoucí prodávající požádá o souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením pozemků dle nového geometrického plánu, tak aby mohl být tento souhlas připojen k návrhu na vklad vlastnického práva podle Kupní smlouvy do katastru nemovitostí. V případě, že nový geometrický plán je povinen zajistit Budoucí kupující, poskytne za tím účelem Budoucímu prodávajícímu jeden originál nebo úředně ověřenou kopii nového geometrického plánu. Článek III. Prohlášení Smluvních stran 1. Budoucí prodávající prohlašuje, že Pozemek není zatížen žádnými právními vadami, dluhy ani právy třetích osob, jako jsou zejména zástavní právo, věcné břemeno, právo nájmu nebo právo vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí, že žádným soudem ani rozhodcem není vedeno řízení, týkající se Pozemku, a Budoucí prodávající není nijak omezen v nakládání s Pozemkem. Budoucí kupující bere na vědomí, že pod povrchem pozemku p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly je umístěna Kanalizační přípojka, specifikovaná v čl. I. odst. 1. této smlouvy. 2. Budoucí prodávající seznámil Budoucího kupujícího se stavem Pozemku a Budoucí kupující výslovně prohlašuje, že je mu stav Pozemku ke dni podpisu této Smlouvy znám, že si jej před podpisem této Smlouvy prohlédl a za této situace uzavírá tuto Smlouvu. 3. Budoucí prodávající se zavazuje, že do doby uzavření Kupní smlouvy nebo do doby zániku závazku z této Smlouvy jiným způsobem nezatíží Pozemek právem třetí osoby, Pozemek nepřevede na třetí osobu, ani svým jednáním nezavdá příčinu k zahájení řízení před soudem či rozhodcem, které by se týkalo Pozemku, s výjimkou případného zřízení věcných břemen pro účely zřízení a provozování sítí technického vybavení, potřebných pro připojení Pozemku nebo stavby Budoucího kupujícího na sítě technického vybavení; Budoucí prodávající je oprávněn ke zřízení výše uvedených věcných břemen a rovněž k uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení těchto věcných břemen. 4. Budoucí prodávající odpovídá Budoucímu kupujícímu za škodu, která by mu vznikla v důsledku nepravdivosti ujištění dle čl. III. odst. 1. této Smlouvy. 5. Budoucí prodávající dále odpovídá Budoucímu kupujícímu za škodu, která by mu vznikla v důsledku porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3. této Smlouvy. Stránka 4 z 16

5 6. Veškeré náklady vynaložené Budoucím kupujícím při naplňování závazků z této Smlouvy či v souvislosti s naplňováním těchto závazků, zejména náklady vynaložené na výstavbu, dokončení stavby a zajištění kolaudačního souhlasu ke stavbě nové TS, nese Budoucí kupující. Budoucí prodávající se nebude žádným způsobem podílet na těchto nákladech vzniklých Budoucímu kupujícímu, případně jiné osobě, pokud se k tomu Budoucí prodávající výslovně písemně nezaváže. Náklady na vyhotovení geometrického plánu uvedeného v čl. I. odst. 4. této Smlouvy a v čl. 9. odst. 2. Kupní smlouvy nese Budoucí kupující. Článek IV. Kupní cena 1. Kupní cena za Pozemek, včetně všech součástí a se všemi právy a povinnostmi vztahujícími se k tomuto Pozemku, je stanovena na základě dohody Smluvních stran a činí ,- Kč (slovy: dvamilionyjednostočtyřicettisícdvěstě korun českých) bez DPH. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši, bude-li plnění (část plnění) k datu uskutečnění zdanitelného plnění podléhat DPH. Smluvní strany při sjednání této kupní ceny za Pozemek vycházely z jednotkové ceny 45,- Kč bez DPH za 1 m2 výměry Pozemku a z celkové výměry Pozemku 4756 m2. Kupní cena za Kanalizační přípojku je stanovena na základě dohody smluvních stran a činí ,34 Kč bez DPH. K dílčím částem základu, podléhajícím DPH, bude připočteno DPH v zákonné výši. Kupní cena za Pozemek a kupní cena za Kanalizační přípojku jsou dále společně označovány jako kupní cena. Budoucí kupující zaplatí kupní cenu Budoucímu prodávajícímu podle podmínek uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy. Článek V. Smluvní pokuty 1. Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení povinnosti kterékoli ze smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu, k jejímuž uzavření byla vyzvána v souladu s touto Smlouvou, je Smluvní strana, která tuto povinnost porušila, zavázána zaplatit druhé smluvní straně (dále v tomto článku jako oprávněná strana) smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to v případě, že Smluvní strana, která porušila tuto povinnost, ji nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí k tomu oprávněná strana poskytla v písemné výzvě ke splnění povinnosti. Poskytnutá lhůta nebude kratší než 3 dnů ode dne odeslání výzvy. 2. Smluvní strany si sjednávají, že v případě porušení povinnosti kterékoli ze smluvních stran uzavřít dodatek k této Smlouvě (čl. II. odst. 5.2 této Smlouvy), je smluvní strana, která tuto povinnost porušila, zavázána zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to v případě, že smluvní strana, která porušila tuto povinnost, ji nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí k tomu oprávněná strana poskytla v písemné výzvě ke splnění povinnosti. Poskytnutá lhůta nebude kratší než 3 dnů ode dne odeslání výzvy. 3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 3 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 4. Oprávněná strana je oprávněna požadovat vedle smluvní pokuty náhradu škody, způsobenou porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. Stránka 5 z 16

6 5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. 6. Oprávněná strana je oprávněna ze své vůle od nároku na smluvní pokutu upustit. 7. Smluvní strana, která porušila povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, není povinna smluvní pokutu zaplatit, jestliže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ( 374 obchodního zákoníku). Smluvní strana není zbavena povinnosti zaplatit smluvní pokutu v případě, že porušení povinnosti bylo způsobeno tím, koho smluvní strana pověřila plněním povinnosti z této Smlouvy (subdodavatelem). Článek VI. Další ujednání 1. Budoucí kupující se zavazuje ode dne zahájení stavebních prací na Pozemku k placení podílu na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov ve výši 11 89,- Kč/rok bez DPH (2,5 Kč/m2/rok bez DPH x výměra Pozemku) Budoucímu prodávajícímu, příp. osobě pověřené zajišťováním této správy a inkasem podílu na úhradě na správě, a to jednou ročně na základě vyúčtování tohoto podílu na úhradě za správu. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši. V rámci výše uvedeného vyúčtování se Budoucí kupující zavazuje doplatit rovněž případný podíl na úhradě za období ode dne zahájení stavebních prací do dne uzavření této Smlouvy. 2. Budoucí kupující se zavazuje na své náklady zajistit, aby veřejná prostranství a pozemní komunikace, užívané za účelem realizace Stavby 5, byly pravidelně, průběžně po celou dobu realizace Stavby 5 až do jejího úplného dokončení a vyklizení staveniště čištěny a udržovány v náležitém čistém a bezpečném stavu. Budoucí kupující se dále zavazuje dodržovat Dopravně provozní řád SPZ Holešov, je-li vydán nebo bude-li vydán po uzavření této smlouvy, a zajistit dodržování Dopravně provozního řádu zhotovitelem Stavby 5 a jinými dodavateli dodávek a služeb pro Budoucího kupujícího. Článek VII. Odstoupení od smlouvy 1. Budoucí prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech: 1.1. v případě vstupu Budoucího kupujícího do likvidace nebo 1.2. v případě, že Budoucí kupující je v úpadku nebo mu úpadek hrozí 2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou, kterým se má na mysli případ, kdy smluvní strana jednala v rozporu s cílem, vyjádřeným smluvními stranami ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č ze dne , kterým je umožnění připojení budoucích odběrných míst konečných zákazníků ve smyslu energetického zákona v rámci akce SPZ Holešov technická a dopravní infrastruktura. 3. Budoucí prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže to oznámí Budoucímu kupujícímu do 6 měsíců ode dne, kdy: 3.1. Budoucí kupující vstoupil do likvidace 3.2. se Budoucí prodávající dověděl o skutečnosti, která je důvodem k odstoupení od smlouvy podle odst tohoto článku Stránka 6 z 16

7 Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže to oznámí druhé smluvní straně do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděla o skutečnosti, která je důvodem k odstoupení podle odst. 2. tohoto článku. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 4. Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká. Smluvní strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou smluvní stranou, toto plnění vrátí, a to do 3 dnů ode dne, kdy nastaly účinky odstoupení. 5. Právo na odstoupení od smlouvy může být uplatněno vedle smluvní pokuty. 6. V případě, že Budoucí prodávající odstoupí od této Smlouvy v souladu s tímto článkem, není povinen uhradit Budoucímu kupujícímu náklady, které Budoucímu kupujícímu vznikly v souvislosti s přípravou a realizací Stavby 5. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu 262 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že se tento smluvní vztah řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. Tato Smlouva je platná a účinná od jejího uzavření, tj. od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. 3. Smluvní strany si sjednávají, že závazkem, vyplývajícím z této Smlouvy, se ruší a nahrazuje závazek, sjednaný mezi smluvními stranami v čl. IV. písm. e) Smlouvy o připojení k distribuční soustavě ze dne Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 5. Budoucí kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Budoucího prodávajícího postoupit žádná svá práva, pohledávky nebo závazky dle této Smlouvy ani jejich část na jakoukoli jinou osobu, ani umožnit, aby jakákoli jiná osoba uplatňovala tato práva či plnila tyto závazky. 6. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení. 7. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prosté omylu, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že se s obsahem této Smlouvy pečlivě seznámily a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu zástupci smluvních stran tuto Smlouvu podepisují. 8. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Geometrický plán č /212, k. ú. Všetuly Příloha č. 2 Znění Kupní smlouvy Stránka 7 z 16

8 Příloha č. 3 Geometrický plán č /212, k. ú. Všetuly Příloha č. 4 Situační plán s vyznačením Kanalizační přípojky Článek IX. Schvalovací doložka Doložka dle 23 z.č. 129/2 Sb., o krajích Záměr kraje převést předmětné nemovitosti byl řádně zveřejněn na úřední desce ode dne.., sejmuto z úřední desky dne... Rozhodnuto orgánem kraje:.. Datum a číslo jednací: Ve Zlíně dne: V: dne: Budoucí prodávající: Budoucí kupující: Zlínský kraj MVDr. Stanislav Mišák hejtman E.ON Distribuce, a.s. Ing. Zdeněk Bauer místopředseda představenstva E.ON Distribuce, a.s. Ing. Marián Kopčík člen představenstva Stránka 8 z 16

9 VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Označení pozemku Výměra parcely Nový stav Druh pozemku parc. číslem Označení pozemku Výměra parcely Druh pozemku Způsob využití parc. číslem m2 ha 474/ / / / ostat. pl. manip. pl. 62 orná půda vodní pl. tok umělý 474/ nemovitostí evidenci 34 orná půda 474/3 1 orná půda 474/3 Výměra dílu ha m 9 Označení dílu ostat. pl. manip. pl. 474/ / ostat. pl. manip. pl. 474/ / orná půda 477/ / orná půda 477/ /21 94 vodní pl. tok umělý 477/ /58 17 vodní pl. tok umělý 477/ ostat. pl. ostat.komun. 477/26 36 ostat. pl. ostat.komun. 477/26 4 ostat. pl. ostat.komun. 477/32 69 ostat. pl. ostat.komun. 477/32 ostat. pl. 477/26 ostat.komun. 2 ostat. pl. 477/32 ostat.komun /6 92 Porovnání se stavem evidence právních vztahů Díl přechází z pozemku Číslo listu označeného v v lastnictví katastru dřívější poz. 474/75 477/59 477/32 v ýměr m2 474/79 474/75 Způs. určení Způsob využití Způsob využití ha 44 orná půda Typ stavby Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu Parcelní číslo podle katastru nemovitostí zjednodušené evidence Kód BPEJ 474/ / / /57 33 BPEJ na dílu parcely Výměra ha m / / / /13 Parcelní číslo podle katastru nemovitostí zjednodušené evidence Kód BPEJ Výměra ha m2 BPEJ na dílu parcely Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením. GEOMETRICKÝ PLÁN pro rozdělení pozemku Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí s očíslováním parcel. Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil: Ing Jan Žáček Václav Měsíc Vyhotovil: Geotrop spol. s r.o. Prostřední Zlín Číslo plánu: /212 Okres: Kroměříž Obec: Holešov Katastrální území: Všetuly Mapový list: DKM Kód způsobu určení výměr je určen podle 77 odst. 2 vyhlášky č. 26/27 Sb. Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny Dne předepsaným způsobem: Číslo 69/212 Dne Číslo Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště. a úplnost náležitostí podle právních předpisů.

10

11 Příloha č. 2 Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ust. 588 a 151n a násl. zákona č.4/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín jednající MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem IČ: , DIČ: CZ789132, Bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 7391/6 (dále jen Prodávající a Oprávněný ) a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jednající: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 IČ: 28854, DIČ: CZ28854 Bankovní spojení: (dále jen Kupující a Povinný ) (společně také jen Smluvní strany nebo Strany ) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitostem a Smlouvu o zřízení věcného břemene (dále jen smlouva): 1. článek Úvodní ustanovení 1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemkových parcel p. č. 474/75 ostatní plocha, p. č. 474/3 orná půda, p. č. 477/13 orná půda, p. č. 477/21 vodní plocha, p. č. 477/26 ostatní plocha a p. č. 477/32 ostatní plocha v k. ú. Všetuly, obci Holešov, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Holešov, na listu vlastnictví č. pro výše uvedené k. ú. a obec. Shora uvedené pozemky náleží k území Strategické průmyslové zóny Holešov (dále také jen SPZ Holešov). 2. Na základě geometrického plánu č /212 ze dne , vyhotoveného Geotrop spol. s r.o., který je opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště s očíslováním parcel, vznikl oddělením z pozemku p. č. 474/75 pozemek p. č. 474/78, ostatní plocha o výměře 2788 m2, oddělením z pozemku Stránka 9 z 16

12 p. č. 474/3 pozemek p. č. 474/79, orná půda o výměře 1 m2, oddělením z pozemku p. č. 477/13 pozemek p. č. 477/57, orná půda o výměře 1522 m2, dále oddělením z pozemku p. č. 477/21 vznikl pozemek p. č. 477/58, oddělením z pozemku p. č. 477/26 vznikl pozemek p.č. 477/59 a oddělením z pozemku p. č. 477/32 vznikl pozemek p. č. 477/6, vše v k. ú. Všetuly, přičemž nová výměra pozemku p. č. 477/21 činí 94 m2, nová výměra pozemku p. č. 477/26 činí 22 m2 a nová výměra pozemku p. č. 477/32 činí 14 m2. Pozemek p. č. 474/78, p. č. 474/79, p. č. 477/57, p. č. 477/21, p. č. 477/26 a p. č. 477/32 v k. ú. Všetuly, v hranicích dle výše uvedeného geometrického plánu, budou společně dále označovány také jen jako Pozemek. Geometrický plán č /212 tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Prodávající dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem kanalizační přípojky DN 2, vybudované Prodávajícím v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní vody, SO 33 Kanalizace jih, umístěné pod povrchem pozemků p. č. 474/47, p. č. 474/48 a p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly, obci Holešov (dále také jen Kanalizační přípojka). Kolaudační souhlas pro stavbu SO 33 Kanalizace jih byl vydán Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí, dne pod č. j. ŽP/434/27333/29/Ve. Situační plán s vyznačením Kanalizační přípojky tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. 3. Na Pozemku bude umístěna stavba Transformační stanice 11/22 kv Holešov ve vlastnictví Kupujícího (dále také jen Stavba). 2. článek Předmět smlouvy Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu pozemkovou parcelu p. č. 474/78, ostatní plocha, p. č. 474/79, orná půda, p. č. 477/57, orná půda, p. č. 477/21, vodní plocha, p. č. 477/26, ostatní plocha, p. č. 477/32, ostatní plocha v katastrálním území Všetuly, obci Holešov (Pozemek), v hranicích dle geometrického plánu č /212, včetně všech součástí a příslušenství a se všemi právy a povinnostmi vztahujícími se k tomuto Pozemku. Kupující tento Pozemek, včetně všech součástí a příslušenství, se všemi právy a povinnostmi vztahujícími se k tomuto Pozemku, za sjednanou kupní cenu uvedenou v čl. 3. této smlouvy kupuje a přijímá jej do svého výlučného vlastnictví. Prodávající dále touto smlouvou prodává Kupujícímu Kanalizační přípojku, specifikovanou v čl. 1. odst. 2 této smlouvy, a Kupující tuto Kanalizační přípojku za sjednanou kupní cenu uvedenou v čl. 3. této smlouvy kupuje a přijímá ji do svého výlučného vlastnictví. 3. článek Kupní cena 1. Kupní cena za Pozemek, včetně všech součástí a se všemi právy a povinnostmi vztahujícími se k tomuto Pozemku, je stanovena na základě dohody Smluvních stran a činí ,- Kč (slovy: dvamilionyjednostočtyřicettisícdvěstě korun českých) bez DPH. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši, bude-li plnění (část plnění) k datu uskutečnění zdanitelného plnění podléhat DPH. Smluvní strany při sjednání této kupní ceny za Pozemek vycházely z jednotkové ceny 45,- Kč bez DPH za 1 m2 výměry Pozemku a z celkové výměry Pozemku 4756 m2. Kupní cena za Kanalizační přípojku je stanovena na základě dohody smluvních stran a činí ,34 Kč bez DPH. K dílčím částem základu, podléhajícím DPH, bude připočteno DPH v zákonné výši. Kupní cena za Stránka 1 z 16

13 Pozemek a kupní cena za Kanalizační přípojku jsou dále společně označovány jako kupní cena. 2. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu sjednanou v odst. 1 tohoto článku do 3 dnů ode dne uzavření této smlouvy, bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, vedený u: PPF banka a.s., č.ú. 7391/6, variabilní symbol Prodávající vystaví daňový doklad na tuto kupní cenu do 15 dnů ode dne jejího přijetí. 3. V případě, že od data přijetí kupní ceny za Pozemek do data právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí bude Pozemek (nebo jeho část) překlasifikován, bude provedena oprava základu daně dle zákona o DPH. - Pro potřeby posouzení plnění přijatého Prodávajícím podle této smlouvy jako plnění osvobozeného od DPH je Kupující povinen v průběhu tohoto plnění zajistit a předložit Prodávajícímu materiály, prokazující skutečný stav v dané věci. - Pro potřeby posouzení překlasifikování Pozemku (nebo jeho části) je Kupující povinen předložit Prodávajícímu materiály, prokazující skutečný stav v dané věci. 4. článek Prohlášení Smluvních stran 1. Prodávající prohlašuje, že Pozemek není zatížen žádnými právními vadami, dluhy ani právy třetích osob, jako jsou zejména zástavní právo, věcné břemeno, právo nájmu nebo právo vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí, že žádným soudem ani rozhodcem není vedeno řízení, týkající se Pozemku, a Prodávající není nijak omezen v nakládání s Pozemkem. Budoucí kupující bere na vědomí, že pod povrchem pozemku p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly je umístěna Kanalizační přípojka, specifikovaná v čl. I. odst. 1. této smlouvy. 2. Prodávající seznámil Kupujícího se stavem Pozemku a Kupující výslovně prohlašuje, že je mu stav Pozemku ke dni podpisu této smlouvy znám a za této situace uzavírá tuto smlouvu. 3. Prodávající se zavazuje, že do doby nabytí vlastnického práva k Pozemku Kupujícím nebo do doby zániku závazku z této smlouvy jiným způsobem nezatíží Pozemek právem třetí osoby, Pozemek nepřevede na třetí osobu, ani svým jednáním nezavdá příčinu k zahájení řízení před soudem či rozhodcem, které by se týkalo Pozemku. 4. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu, která by mu vznikla v důsledku nepravdivosti ujištění dle čl. 4. odst. 1. této smlouvy. 5. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu za škodu, která by mu vznikla v důsledku porušení povinnosti dle čl. 4. odst. 3. této smlouvy. 6. Veškeré náklady, vynaložené Kupujícím při naplňování závazků z této smlouvy či v souvislosti s naplňováním těchto závazků, nese Kupující. Prodávající se nebude žádným způsobem podílet na těchto nákladech vzniklých Kupujícímu, případně jiné osobě, pokud se k tomu Prodávající výslovně písemně nezaváže. 5. článek Předkupní právo 1. Kupující se v souladu s ustanovením 62 občanského zákoníku zavazuje, že nabídne Pozemek Prodávajícímu ke koupi, kdyby ho chtěl prodat nebo zcizit jinak než prodejem, za kupní cenu za Pozemek sjednanou v článku 3. této smlouvy, zvýšenou o cenu případného zhodnocení Pozemku, provedeného na náklady Kupujícího a sníženou o cenu případného opotřebení anebo znehodnocení Pozemku, a to po dobu 1 let od dokončení Stránka 11 z 16

14 akce SPZ Holešov výkupy nemovitostí, II. etapa a akce SPZ Holešov technická a dopravní infrastruktura, které jsou realizovány Prodávajícím jako příjemcem dotace na tyto akce v rámci dotačního programu Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Prodávající je povinen vyplatit Pozemek do šesti měsíců od doručení písemné nabídky Kupujícího, jinak předkupní právo zaniká. Kupující není oprávněn uplatňovat vůči Prodávajícímu žádné další podmínky nabídnuté vedle ceny. Předkupní právo podle předchozích odstavců tohoto článku se sjednává jako právo věcné, které působí i vůči právním nástupcům Kupujícího. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího na jeho žádost o termínu dokončení akcí uvedených v odst. 1. tohoto článku. Kupující se dále v souladu s ustanovením 62 občanského zákoníku zavazuje, že nabídne Kanalizační přípojku Prodávajícímu ke koupi, kdyby ji chtěl prodat nebo zcizit jinak než prodejem, za kupní cenu za Kanalizační přípojku sjednanou v článku 3. této smlouvy, zvýšenou o cenu případného zhodnocení Kanalizační přípojky, provedeného na náklady Kupujícího a sníženou o cenu případného opotřebení anebo znehodnocení Kanalizační přípojky, a to po dobu uvedenou v odst. 1. tohoto článku. Pro toto předkupní právo platí přiměřeně odst. 2. tohoto článku. 6. článek Další podmínky 1. Kupující je povinen užívat Pozemek pouze pro umístění Stavby, popřípadě pro umístění jiných energetických staveb, a to alespoň po dobu uvedenou v čl. 5. odst. 1. této smlouvy. V případě prodeje Pozemku jiné osobě nebo zcizení Pozemku jinak než prodejem před uplynutím doby uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy je Kupující povinen zavázat k dodržování výše uvedené povinnosti nabyvatele Pozemku. 2. Kupující se zavazuje k placení podílu na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov ve výši 11 89,- Kč/rok bez DPH (2,5 Kč/m2/rok bez DPH x výměra Pozemku) Prodávajícímu, příp. osobě pověřené zajišťováním této správy a inkasem podílu na úhradě za správu, a to jednou ročně na základě vyúčtování tohoto podílu na úhradě za správu. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši. Prodávající je oprávněn podíl na úhradě za správu každoročně jednostranně zvyšovat, po zveřejnění míry roční inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen Českým statistickým úřadem, o částku odpovídající tomuto ukazateli. Prodávající je oprávněn podíl na úhradě za správu každoročně jednostranně zvyšovat rovněž v případě zvýšení rozsahu správy technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov, o poměrnou část podílu na úhradě připadající na zvýšení rozsahu správy; dále je oprávněn ke zvýšení podílu na úhradě v případě zvýšení ceny vstupů na správu technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov o více než 3 % oproti ceně za předcházející období, o částku odpovídající zvýšení těchto vstupů. 3. Kupující bere na vědomí, že je pro Prodávajícího podstatným, aby Kupující dodržel veškeré podmínky sjednané v této smlouvě, neboť projekt SPZ Holešov byl financován z dotačních zdrojů, které byly Prodávajícímu přiděleny v rámci dotačního programu Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury v celkové výši 1,2 mld. Kč. Porušením podmínek sjednaných v této smlouvě Kupujícím by se Prodávající dostal do nepříznivé situace, kdy by byl vystaven sankcím za porušení podmínek dotačního programu. 4. Prodávající se zavazuje zajistit řádnou a včasnou údržbu a správu technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov v míře, kterou lze po Prodávajícím spravedlivě požadovat, tak Stránka 12 z 16

15 aby Kupujícímu byla umožněna plynulá doprava zboží, materiálu a osob v rámci SPZ Holešov. 5. Kupující se dále zavazuje dodržovat Dopravně provozní řád SPZ Holešov, je-li vydán nebo bude-li vydán po uzavření této smlouvy, a zajistit dodržování Dopravně provozního řádu dodavateli dodávek a služeb pro Kupujícího. 7. článek Smluvní pokuty 1. Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení kterékoli z povinností Kupujícího, které jsou uvedeny v čl. 5. odst. 1., čl. 6. odst. 1. a čl. 8. odst. 3. větě šesté této smlouvy, je Kupující zavázán zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 2. Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení povinnosti Kupujícího uvedené v čl. 6. odst. 5. této smlouvy, je Kupující zavázán zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Kupující není povinen smluvní pokutu zaplatit, dojde-li k porušení Dopravně provozního řádu v souvislosti s odstraňováním poruch a havárií zařízení distribuční soustavy Kupujícího a jedná-li se o porušení Dopravně provozního řádu v míře nezbytné pro odstranění těchto poruch a havárií. 3. Smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo s plněním peněžitého závazku sjednaného v čl. 6. odst. 2. této smlouvy je Kupující zavázán zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 4. Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení povinnosti Prodávajícího, uvedené v čl. 6. odst. 4. této smlouvy, je Prodávající povinen nahradit Kupujícímu škodu tím způsobenou. 5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 3 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 6. Oprávněná strana je oprávněna požadovat vedle smluvní pokuty náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. 7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. 8. Oprávněná strana je oprávněna ze své vůle od nároku na smluvní pokutu upustit. 9. Smluvní strana, která porušila povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, není povinna smluvní pokutu zaplatit, jestliže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ( 374 obchodního zákoníku). Smluvní strana není zbavena povinnosti zaplatit smluvní pokutu v případě, že porušení povinnosti bylo způsobeno tím, koho Smluvní stran pověřila plněním povinnosti z této smlouvy (subdodavatelem). 8. článek Odstoupení od smlouvy 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech: 1.1. Kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny déle než 3 dnů. 2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení Prodávajícím Kupujícímu. 3. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, zaniká právní titul, na jehož základě Kupující nabyl vlastnické právo k Pozemku a obnovuje se předchozí stav. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na smluvní pokutu, ustanovení této smlouvy týkající se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle Stran nebo vzhledem ke své Stránka 13 z 16

16 povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Každá Smluvní strana je povinna vrátit druhé Straně vše, co podle zrušené smlouvy dostala, a to do 3 dnů ode dne, kdy nastaly účinky odstoupení. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu oproti obdržení příslušného plnění odpovídajícího nároku na vydání bezdůvodného obohacení od Kupujícího. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet, z něhož mu byla kupní cena zaplacena; Kupujícímu v tomto případě nenáleží žádné úroky. Do 3 dnů od účinného odstoupení od smlouvy je Kupující povinen uzavřít s Prodávajícím souhlasné prohlášení podle ust. 4 odst. 2 písm. a) vyhl.č. 26/27 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které bude podkladem pro zápis vlastnického práva Prodávajícího do katastru nemovitostí a poskytnout Prodávajícímu za tím účelem veškerou potřebnou součinnost. 4. Prodávající je oprávněn k jednostrannému započtení svých peněžitých pohledávek, vzniklých na základě této smlouvy či jiných smluv uzavřených mezi Smluvními stranami, oproti pohledávce Kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny nebo oproti jiným peněžitým pohledávkám Kupujícího, vniklým na základě této smlouvy či jiných smluv uzavřených mezi Smluvními stranami, bez ohledu na pořadí splatnosti pohledávek Smluvních stran. 5. Prodávající má právo uplatnit právo na odstoupení od smlouvy vedle smluvní pokuty. 6. V případě, že Prodávající odstoupí od této smlouvy v souladu s odst. 1. a 2. tohoto článku, není povinen uhradit či nahradit Kupujícímu náklady, které Kupujícímu vznikly v souvislosti s plněním této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou. 9. článek Zřízení věcného břemene 1. Prodávající jako vlastník pozemkových parcel p. č. 474/47 a p. č. 474/48 v k. ú. Všetuly, obci Holešov (dále v tomto čl. jako Povinný) zřizuje touto smlouvou ve prospěch Kupujícího (dále v tomto čl. jako Oprávněný) jako vlastníka Kanalizační přípojky, specifikované v čl. 1. odst. 1. této smlouvy věcné břemeno, spočívající v právu umístit a provozovat na pozemcích p. č. 474/47 a p. č.474/48 v k. ú. Všetuly, obci Holešov Kanalizační přípojku a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou Kanalizační přípojky, v rozsahu dle geometrického plánu č /212 ze dne , vypracovaného Geotrop spol. s r.o., opatřeného souhlasem Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov s očíslováním parcel, a to na dobu existence Kanalizační přípojky. Geometrický plán č /212 ze dne je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. 2. Prodávající (Povinný) dále jako vlastník pozemkových parcel p. č. 474/57 a p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly, obci Holešov zřizuje touto smlouvou ve prospěch Kupujícího (Oprávněného) jako vlastníka stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov Stavba 5 Připojení na elektřinu, SO 515 Trafostanice, jejíž součástí je objekt SO 4 Komunikace (dále jako komunikace, jedná se o připojení Trafostanice na stávající komunikaci západ v areálu SPZ Holešov) věcné břemeno, spočívající v právu umístit a provozovat na pozemcích p. č. 474/57 a p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly, obci Holešov výše uvedenou komunikaci a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou komunikace, v rozsahu dle geometrického plánu uvedeného v odst. 1. tohoto článku, a to na dobu existence komunikace. 3. Oprávněný právo odpovídající věcnému břemeni v odst. 1. a 2. tohoto článku přijímá a Povinný se zavazuje výkon práva odpovídajícího věcnému břemeni strpět. Věcné břemeno v odst. 1. a 2. tohoto článku přechází s vlastnictvím pozemků dotčených věcným břemenem na každého dalšího vlastníka těchto pozemků. Stránka 14 z 16

17 4. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, a to: a) Věcné břemeno v odst. 1. tohoto článku se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši. b) Věcné břemeno v odst. 2. tohoto článku se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši. Při sjednání této jednorázové úplaty vycházely smluvní strany ze znaleckého posudku č. 2/212 ze dne , vyhotoveného znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., Kotlářská 931/53, 62 Brno, kterým byla stanovena jednotková cena věcného břemene ve výši 178,-Kč za jeden běžný metr při šířce záboru pro věcné břemeno 3 m pro pozemky v kultuře ostatní plocha v území SPZ Holešov dotčené uložením energetického zařízení. Jednorázová úplata bude Povinnému uhrazena bezhotovostním převodem na účet Povinného, na základě daňového dokladu vystaveného Povinným po uzavření této smlouvy, splatnost daňového dokladu je 3 dnů od vystavení, pouze však za podmínky, že daňový doklad bude Oprávněnému doručen alespoň 25 dnů před splatností; v opačném případě se lhůta splatnosti odpovídajícím způsobem prodlužuje. 5. Povinný bere na vědomí, že kanalizační stoky jsou chráněny ochranným pásmem dle ustanovení 23 zákona o vodovodech a kanalizacích. 1. článek Platnost a účinnost smlouvy, okamžik nabytí vlastnického práva 1. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího uzavření, tj. je ode dne jejího podepsání oběma Smluvními stranami. 2. Vlastnické právo k Pozemku nabývá Kupující vkladem vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Předkupní právo nabývá Prodávající a právo odpovídající věcnému břemeni nabývá Kupující vkladem těchto práv podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 3. Smluvní strany se dohodly, že vyvinou veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby případné vady či překážky bránící povolení vkladu práv do katastru nemovitostí podle této smlouvy byly odstraněny. V případě, že ve lhůtě 6 měsíců od nabytí právních účinků této smlouvy nebude, i přes dodržení závazku Smluvních stran vyvinout potřebnou součinnost, proveden vklad práv podle této smlouvy, má kterákoli Smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit, a to i tehdy, nebude-li rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o zamítnutí vkladu v právní moci. 11. článek Návrh na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu do katastru nemovitostí 1. Návrh na vklad vlastnického práva, předkupního práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni podle této smlouvy do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu podají smluvní strany bez zbytečného odkladu po té, co Kupující zaplatil Prodávajícímu kupní cenu a úplatu za zřízení věcného břemene v plné výši. Před úplným zaplacením kupní ceny a úplaty za zřízení věcného břemene Kupujícím Prodávajícímu nesmí být návrh na vklad podán. 2. Smluvní strany se dohodly, že náklady správního poplatku za zahájení řízení o povolení zápisu práv v odst. 1 do katastru nemovitostí nese Kupující. 12. článek Závěrečná ustanovení Stránka 15 z 16

18 1. Tato smlouva se v ostatním řídí ust. 588 a 151n a násl. zákona č. 4/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. Převod Pozemku a Kanalizační přípojky a zřízení věcných břemen dle této smlouvy podléhá předchozímu souhlasu MPO ČR jako správce programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury dle Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov č. ISPROFIN č. 222D23218 a č. 222D Prodávající prohlašuje, že souhlas MPO ČR s převodem Pozemku, Kanalizační přípojky a zřízením věcných břemen dle této smlouvy byl udělen před uzavřením této Smlouvy. 3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 4. Tato smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž budou čtyři vyhotovení smlouvy použita pro účely podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prosté omylu, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že se s obsahem této smlouvy pečlivě seznámily a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu zástupci Smluvních stran tuto smlouvu podepisují. 6. Součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 Geometrický plán č /212, k. ú. Všetuly Příloha č. 2 Geometrický plán č /212, k. ú. Všetuly Příloha č. 3 Situační plán s vyznačením Kanalizační přípojky 13. článek Schvalovací doložka Doložka dle 23 z.č. 129/2 Sb., o krajích Záměr kraje převést předmětné nemovitosti byl řádně zveřejněn na úřední desce ode dne., sejmuto z úřední desky dne.. Rozhodnuto orgánem kraje:.. Datum a číslo jednací: Ve Zlíně dne: V: Prodávající a Povinný: Kupující a Oprávněný: Zlínský kraj E.ON Distribuce, a.s. Stránka 16 z 16 dne:

19 VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Označení pozemku Výměra parcely parc. číslem Druh pozemku Nový stav Označení pozemku Výměra parcely Způsob využití parc. číslem ha m2 Druh pozemku Typ stavby Způs. určení Způsob využití Způsob využití v ýměr m2 ha Porovnání se stavem evidence právních vztahů Díl přechází z pozemku Číslo listu označeného v v lastnictví katastru dřívější poz. nemovitostí evidenci Výměra dílu ha m Označení dílu 2 Věcné břemeno A 474/57 474/57 474/75 474/75 474/47 474/47 474/48 474/48 Věcné břemeno B Druh věcného břemene A: Dle listiny Oprávněmý: Dle listiny Druh věcného břemene B: Dle listiny Oprávněmý: Dle listiny Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením. GEOMETRICKÝ PLÁN rozsahu věcného břemene k pro včáymezení sti pozemku Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí s očíslováním parcel. Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil: Ing Jan Žáček Václav Měsíc Vyhotovil: Geotrop spol. s r.o. Prostřední Zlín Číslo plánu: /212 Okres: Kroměříž Obec: Holešov Katastrální území: Všetuly Mapový list: DKM Kód způsobu určení výměr je určen podle 77 odst. 2 vyhlášky č. 26/27 Sb. Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny Dne předepsaným způsobem: Číslo 7/212 Dne Číslo Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště. a úplnost náležitostí podle právních předpisů.

20

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad...2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv...5 Článek

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Smluvní strany: Smlouva č. OS201420004877 Evidenční číslo: 60/0699 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701, se sídlem: Na Pankráci

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více