SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE"

Transkript

1 SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín jednající: MVDr.Stanislav Mišák, hejtman IČ: , DIČ: CZ789132, Bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 7391/6 (dále jen Budoucí prodávající ) a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jednající: Ing. Zdeněk Bauer, místopředseda představenstva a Ing. Marián Kopčík, člen představenstva zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 IČ: 28854, DIČ: CZ28854 Bankovní spojení: /1 (dále jen Budoucí kupující ) (společně také jen smluvní strany nebo strany ) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (dále jen Smlouva): I. Úvodní ustanovení 1. Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků p. č. 474/75, ostatní plocha, p. č. 474/3, orná půda, p. č. 477/13, orná půda, p. č. 477/21, vodní plocha, p. č. 477/26, ostatní plocha a p. č. 477/32, ostatní plocha, vše v k. ú. Všetuly, obci Holešov, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Holešov, na listu vlastnictví č. pro výše uvedené k. ú. a obec. Shora uvedené pozemky náleží k území Strategické průmyslové zóny Holešov (dále také jen SPZ Holešov). 2. Budoucí prodávající dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem kanalizační přípojky DN 2, vybudované Budoucím prodávajícím v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní vody, SO 33 Kanalizace jih, umístěné pod povrchem pozemků p. č. 474/47, p. č. 474/48 a p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly, obci Holešov (dále také jen Kanalizační přípojka). Kolaudační souhlas pro stavbu SO 33 Kanalizace jih byl vydán Městským úřadem Holešov, odborem Stránka 1 z 16

2 životního prostředí, dne pod č. j. ŽP/434/27333/29/Ve. Situační plán s vyznačením Kanalizační přípojky tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. 3. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu v souladu se záměrem Budoucího kupujícího zřídit na pozemcích uvedených v odst. 1. stavbu Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov Stavba 5 Připojení na elektřinu, SO 515 Trafostanice. V rámci Stavby 5, SO 515 bude na pozemcích v odst. 1. vybudována nová transformační stanice TR 11/22 kv Holešov (dále také jen Trafostanice ). Stavební povolení pro Stavbu 5 vydal Městský úřad Holešov, odbor ÚPSŘ dne pod č. j. SŘ/1154/28/TN, právní moc dne Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č uzavřené mezi Budoucím prodávajícím a Budoucím kupujícím dne a její Dodatek č. 1 ze dne (dále jen Smlouva o připojení k distribuční soustavě). 5. Na základě geometrického plánu č /212 ze dne , vyhotoveného Geotrop spol. s r.o., který je opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště s očíslováním parcel, vznikl oddělením z pozemku p. č. 474/75 pozemek p. č. 474/78, ostatní plocha o výměře 2788 m2, oddělením z pozemku p. č. 474/3 pozemek p. č. 474/79, orná půda o výměře 1 m2, oddělením z pozemku p. č. 477/13 pozemek p. č. 477/57, orná půda o výměře 1522 m2, dále oddělením z pozemku p. č. 477/21 vznikl pozemek p. č. 477/58, oddělením z pozemku p. č. 477/26 vznikl pozemek p.č. 477/59 a oddělením z pozemku p. č. 477/32 vznikl pozemek p. č. 477/6, vše v k. ú. Všetuly, přičemž nová výměra pozemku p. č. 477/21 činí 94 m2, nová výměra pozemku p. č. 477/26 činí 22 m2 a nová výměra pozemku p. č. 477/32 činí 14 m2. Pozemek p. č. 474/78, p. č. 474/79, p. č. 477/57, p. č. 477/21, p. č. 477/26 a p. č. 477/32 v k. ú. Všetuly budou společně dále označovány také jen jako Pozemek. Geometrický plán č /212 tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Článek II. Předmět smlouvy 1. Budoucí prodávající a Budoucí kupující se zavazují uzavřít k výzvě druhé smluvní strany kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, jejíž znění je vymezeno v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen Kupní smlouva ). Na základě výzvy jsou k uzavření Kupní smlouvy zavázány obě smluvní strany. 2. Budoucí prodávající a Budoucí kupující se zavazují uzavřít Kupní smlouvu nejpozději do 12 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uzavření. Výzva k uzavření Kupní smlouvy musí být učiněna nejpozději do 3 měsíců: a) od doručení závazného požadavku konečného zákazníka potvrzeného Žadatelem Požadavku na čerpání dle čl. II. odst. 2) Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (tzn. doručení závazného požadavku /žádosti o zajištění rez.výkonu/ konečného zákazníka, potvrzeného Zlínským krajem, tj. s doložením souhlasu Zlínského kraje formou písemného oznámení Zlínského kraje, adresovaného na E.ON Distribuce, a.s., opravňujícím k čerpání požadované hodnoty rezervovaného příkonu pro odběrné místo dle čl. I. Smlouvy o připojení k distribuční soustavě Průmyslová zóna Holešov nad výši požadovaného rezervovaného příkonu 8 kw, nebo (podle toho, co nastane dříve) Stránka 2 z 16

3 b) od doručení písemného souhlasu Zlínského kraje se zahájením výstavby vedení 2x 11 kv a trafostanice TR 11/22 kv Holešov společnosti E.ON Distribuce, a.s. písemný souhlas Zlínského kraje se zahájením výstavby před doručením Požadavku na čerpání dle čl. II. odst. 2) Smlouvy o připojení k distribuční soustavě ve znění Dodatku č. 1. V případě zahájení výstavby na základě výše uvedeného písemného souhlasu Zlínského kraje se E.ON Distribuce, a.s. zavazuje zajistit výstavbu vedení 2x 11 kv a trafostanice TR 11/22 kv Holešov nejpozději do 18 měsíců od doručení písemného souhlasu Zlínského kraje. V pochybnostech se má za to, že výzva k uzavření Kupní smlouvy byla doručena smluvní straně, které byla adresována, druhého pracovního dne ode dne jejího prokazatelného odeslání. To obdobně platí také pro doručení písemného souhlasu Zlínského kraje společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle písm. b) tohoto odstavce. 3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výzva k uzavření Kupní smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Přílohou výzvy musí být návrh Kupní smlouvy v souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy v 6 vyhotoveních. Přílohy č. 1 a 2 Kupní smlouvy připojí k návrhu Kupní smlouvy ta strana, která má přílohy v držení. 4. Budoucí kupující je povinen písemně informovat Budoucího prodávajícího o vydání kolaudačního souhlasu stavebních objektů Stavby 5 Připojení na elektřinu, popřípadě o vydání povolení k předčasnému užívání těchto stavebních objektů, či jiného opatření nebo úkonu, na jehož základě bude možno tyto stavební objekty užívat, podle toho, co bude přicházet v úvahu (rozumí se kolaudační souhlasy, povolení, opatření nebo úkony, vydané po uzavření této Smlouvy), a to nejpozději do 1 dnů od vydání příslušného souhlasu, povolení nebo jiného opatření či úkonu příslušného správního orgánu. Budoucí kupující přiloží k oznámení úředně ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, popřípadě úředně ověřenou kopii povolení k předčasnému užívání, či jiného opatření nebo úkonu příslušného správního orgánu, na jehož základě bude možno tyto stavební objekty užívat, podle toho, co přichází v úvahu. 5. Dojde-li v období od uzavření této Smlouvy do vypršení lhůty k uzavření Kupní smlouvy k vyznačení nových údajů o pozemcích, uvedených v čl. I. odst. 1. této Smlouvy do katastru nemovitostí, v důsledku kterých nebude možno do katastru nemovitostí vyznačit údaje podle geometrického plánu v Příloze č. 1 této Smlouvy a/nebo v důsledku kterých dojde ke změně údajů o Pozemku, zavazují se Smluvní strany k následujícímu: 5.1.Smluvní strana, která požádala o vyznačení nových údajů o pozemcích do katastru nemovitostí, je povinna do 1 dnů ode dne vyznačení nových údajů do KN o této skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu a dále do 3 dnů od tohoto vyznačení na své náklady zajistit zpracování nového geometrického plánu pro rozdělení pozemků uvedených v čl. I. odst.1 této Smlouvy (dále jen nový geometrický plán). Rozdělení pozemků novým geometrickým plánem bude odpovídat rozdělení podle geometrického plánu v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen původní geometrický plán) a bude provedeno na podkladě aktuálního stavu zápisu v KN (stav po vyznačení nových údajů o pozemcích do KN). Nový geometrický plán bude ověřen příslušným katastrálním pracovištěm KÚ. Pokud v důsledku vyznačení nových údajů o pozemcích do KN nebude možno do KN zapsat věcné břemeno na základě geometrického plánu v Příloze č. 3, je smluvní strana, která požádala o vyznačení nových údajů do KN, povinna na své náklady Stránka 3 z 16

4 zajistit rovněž nový geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene dle aktuálního stavu údajů v KN. 5.2.Smluvní strany se zavazují uzavřít do 12 dnů ode dne, kdy byly do KN vyznačeny nové údaje o pozemcích uvedených v čl. I. odst. 1. této Smlouvy, dodatek k této Smlouvě. Tímto dodatkem Smluvní strany upraví označení Pozemku ve Smlouvě podle údajů nového geometrického plánu. Předmětem převodu dle Kupní smlouvy (Pozemkem) bude pozemek či pozemky, vzniklé na základě nového geometrického plánu z pozemků uvedených v čl. I. odst. 1. této Smlouvy, v rozsahu odpovídajícím původnímu geometrickému plánu. Nový geometrický plán bude přílohou Kupní smlouvy namísto původního geometrického plánu. Nový geometrický plán bude rovněž přílohou dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany současně dodatkem upraví označení dotčeného pozemku v čl. 9. Kupní smlouvy podle nového geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, který bude přílohou Kupní smlouvy a přílohou dodatku k této Smlouvě. 5.3.Budoucí prodávající požádá o souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením pozemků dle nového geometrického plánu, tak aby mohl být tento souhlas připojen k návrhu na vklad vlastnického práva podle Kupní smlouvy do katastru nemovitostí. V případě, že nový geometrický plán je povinen zajistit Budoucí kupující, poskytne za tím účelem Budoucímu prodávajícímu jeden originál nebo úředně ověřenou kopii nového geometrického plánu. Článek III. Prohlášení Smluvních stran 1. Budoucí prodávající prohlašuje, že Pozemek není zatížen žádnými právními vadami, dluhy ani právy třetích osob, jako jsou zejména zástavní právo, věcné břemeno, právo nájmu nebo právo vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí, že žádným soudem ani rozhodcem není vedeno řízení, týkající se Pozemku, a Budoucí prodávající není nijak omezen v nakládání s Pozemkem. Budoucí kupující bere na vědomí, že pod povrchem pozemku p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly je umístěna Kanalizační přípojka, specifikovaná v čl. I. odst. 1. této smlouvy. 2. Budoucí prodávající seznámil Budoucího kupujícího se stavem Pozemku a Budoucí kupující výslovně prohlašuje, že je mu stav Pozemku ke dni podpisu této Smlouvy znám, že si jej před podpisem této Smlouvy prohlédl a za této situace uzavírá tuto Smlouvu. 3. Budoucí prodávající se zavazuje, že do doby uzavření Kupní smlouvy nebo do doby zániku závazku z této Smlouvy jiným způsobem nezatíží Pozemek právem třetí osoby, Pozemek nepřevede na třetí osobu, ani svým jednáním nezavdá příčinu k zahájení řízení před soudem či rozhodcem, které by se týkalo Pozemku, s výjimkou případného zřízení věcných břemen pro účely zřízení a provozování sítí technického vybavení, potřebných pro připojení Pozemku nebo stavby Budoucího kupujícího na sítě technického vybavení; Budoucí prodávající je oprávněn ke zřízení výše uvedených věcných břemen a rovněž k uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení těchto věcných břemen. 4. Budoucí prodávající odpovídá Budoucímu kupujícímu za škodu, která by mu vznikla v důsledku nepravdivosti ujištění dle čl. III. odst. 1. této Smlouvy. 5. Budoucí prodávající dále odpovídá Budoucímu kupujícímu za škodu, která by mu vznikla v důsledku porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3. této Smlouvy. Stránka 4 z 16

5 6. Veškeré náklady vynaložené Budoucím kupujícím při naplňování závazků z této Smlouvy či v souvislosti s naplňováním těchto závazků, zejména náklady vynaložené na výstavbu, dokončení stavby a zajištění kolaudačního souhlasu ke stavbě nové TS, nese Budoucí kupující. Budoucí prodávající se nebude žádným způsobem podílet na těchto nákladech vzniklých Budoucímu kupujícímu, případně jiné osobě, pokud se k tomu Budoucí prodávající výslovně písemně nezaváže. Náklady na vyhotovení geometrického plánu uvedeného v čl. I. odst. 4. této Smlouvy a v čl. 9. odst. 2. Kupní smlouvy nese Budoucí kupující. Článek IV. Kupní cena 1. Kupní cena za Pozemek, včetně všech součástí a se všemi právy a povinnostmi vztahujícími se k tomuto Pozemku, je stanovena na základě dohody Smluvních stran a činí ,- Kč (slovy: dvamilionyjednostočtyřicettisícdvěstě korun českých) bez DPH. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši, bude-li plnění (část plnění) k datu uskutečnění zdanitelného plnění podléhat DPH. Smluvní strany při sjednání této kupní ceny za Pozemek vycházely z jednotkové ceny 45,- Kč bez DPH za 1 m2 výměry Pozemku a z celkové výměry Pozemku 4756 m2. Kupní cena za Kanalizační přípojku je stanovena na základě dohody smluvních stran a činí ,34 Kč bez DPH. K dílčím částem základu, podléhajícím DPH, bude připočteno DPH v zákonné výši. Kupní cena za Pozemek a kupní cena za Kanalizační přípojku jsou dále společně označovány jako kupní cena. Budoucí kupující zaplatí kupní cenu Budoucímu prodávajícímu podle podmínek uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy. Článek V. Smluvní pokuty 1. Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení povinnosti kterékoli ze smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu, k jejímuž uzavření byla vyzvána v souladu s touto Smlouvou, je Smluvní strana, která tuto povinnost porušila, zavázána zaplatit druhé smluvní straně (dále v tomto článku jako oprávněná strana) smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to v případě, že Smluvní strana, která porušila tuto povinnost, ji nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí k tomu oprávněná strana poskytla v písemné výzvě ke splnění povinnosti. Poskytnutá lhůta nebude kratší než 3 dnů ode dne odeslání výzvy. 2. Smluvní strany si sjednávají, že v případě porušení povinnosti kterékoli ze smluvních stran uzavřít dodatek k této Smlouvě (čl. II. odst. 5.2 této Smlouvy), je smluvní strana, která tuto povinnost porušila, zavázána zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to v případě, že smluvní strana, která porušila tuto povinnost, ji nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí k tomu oprávněná strana poskytla v písemné výzvě ke splnění povinnosti. Poskytnutá lhůta nebude kratší než 3 dnů ode dne odeslání výzvy. 3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 3 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 4. Oprávněná strana je oprávněna požadovat vedle smluvní pokuty náhradu škody, způsobenou porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. Stránka 5 z 16

6 5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. 6. Oprávněná strana je oprávněna ze své vůle od nároku na smluvní pokutu upustit. 7. Smluvní strana, která porušila povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, není povinna smluvní pokutu zaplatit, jestliže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ( 374 obchodního zákoníku). Smluvní strana není zbavena povinnosti zaplatit smluvní pokutu v případě, že porušení povinnosti bylo způsobeno tím, koho smluvní strana pověřila plněním povinnosti z této Smlouvy (subdodavatelem). Článek VI. Další ujednání 1. Budoucí kupující se zavazuje ode dne zahájení stavebních prací na Pozemku k placení podílu na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov ve výši 11 89,- Kč/rok bez DPH (2,5 Kč/m2/rok bez DPH x výměra Pozemku) Budoucímu prodávajícímu, příp. osobě pověřené zajišťováním této správy a inkasem podílu na úhradě na správě, a to jednou ročně na základě vyúčtování tohoto podílu na úhradě za správu. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši. V rámci výše uvedeného vyúčtování se Budoucí kupující zavazuje doplatit rovněž případný podíl na úhradě za období ode dne zahájení stavebních prací do dne uzavření této Smlouvy. 2. Budoucí kupující se zavazuje na své náklady zajistit, aby veřejná prostranství a pozemní komunikace, užívané za účelem realizace Stavby 5, byly pravidelně, průběžně po celou dobu realizace Stavby 5 až do jejího úplného dokončení a vyklizení staveniště čištěny a udržovány v náležitém čistém a bezpečném stavu. Budoucí kupující se dále zavazuje dodržovat Dopravně provozní řád SPZ Holešov, je-li vydán nebo bude-li vydán po uzavření této smlouvy, a zajistit dodržování Dopravně provozního řádu zhotovitelem Stavby 5 a jinými dodavateli dodávek a služeb pro Budoucího kupujícího. Článek VII. Odstoupení od smlouvy 1. Budoucí prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech: 1.1. v případě vstupu Budoucího kupujícího do likvidace nebo 1.2. v případě, že Budoucí kupující je v úpadku nebo mu úpadek hrozí 2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou, kterým se má na mysli případ, kdy smluvní strana jednala v rozporu s cílem, vyjádřeným smluvními stranami ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č ze dne , kterým je umožnění připojení budoucích odběrných míst konečných zákazníků ve smyslu energetického zákona v rámci akce SPZ Holešov technická a dopravní infrastruktura. 3. Budoucí prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže to oznámí Budoucímu kupujícímu do 6 měsíců ode dne, kdy: 3.1. Budoucí kupující vstoupil do likvidace 3.2. se Budoucí prodávající dověděl o skutečnosti, která je důvodem k odstoupení od smlouvy podle odst tohoto článku Stránka 6 z 16

7 Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže to oznámí druhé smluvní straně do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděla o skutečnosti, která je důvodem k odstoupení podle odst. 2. tohoto článku. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 4. Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká. Smluvní strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou smluvní stranou, toto plnění vrátí, a to do 3 dnů ode dne, kdy nastaly účinky odstoupení. 5. Právo na odstoupení od smlouvy může být uplatněno vedle smluvní pokuty. 6. V případě, že Budoucí prodávající odstoupí od této Smlouvy v souladu s tímto článkem, není povinen uhradit Budoucímu kupujícímu náklady, které Budoucímu kupujícímu vznikly v souvislosti s přípravou a realizací Stavby 5. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu 262 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že se tento smluvní vztah řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. Tato Smlouva je platná a účinná od jejího uzavření, tj. od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. 3. Smluvní strany si sjednávají, že závazkem, vyplývajícím z této Smlouvy, se ruší a nahrazuje závazek, sjednaný mezi smluvními stranami v čl. IV. písm. e) Smlouvy o připojení k distribuční soustavě ze dne Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 5. Budoucí kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Budoucího prodávajícího postoupit žádná svá práva, pohledávky nebo závazky dle této Smlouvy ani jejich část na jakoukoli jinou osobu, ani umožnit, aby jakákoli jiná osoba uplatňovala tato práva či plnila tyto závazky. 6. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení. 7. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prosté omylu, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že se s obsahem této Smlouvy pečlivě seznámily a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu zástupci smluvních stran tuto Smlouvu podepisují. 8. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Geometrický plán č /212, k. ú. Všetuly Příloha č. 2 Znění Kupní smlouvy Stránka 7 z 16

8 Příloha č. 3 Geometrický plán č /212, k. ú. Všetuly Příloha č. 4 Situační plán s vyznačením Kanalizační přípojky Článek IX. Schvalovací doložka Doložka dle 23 z.č. 129/2 Sb., o krajích Záměr kraje převést předmětné nemovitosti byl řádně zveřejněn na úřední desce ode dne.., sejmuto z úřední desky dne... Rozhodnuto orgánem kraje:.. Datum a číslo jednací: Ve Zlíně dne: V: dne: Budoucí prodávající: Budoucí kupující: Zlínský kraj MVDr. Stanislav Mišák hejtman E.ON Distribuce, a.s. Ing. Zdeněk Bauer místopředseda představenstva E.ON Distribuce, a.s. Ing. Marián Kopčík člen představenstva Stránka 8 z 16

9 VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Označení pozemku Výměra parcely Nový stav Druh pozemku parc. číslem Označení pozemku Výměra parcely Druh pozemku Způsob využití parc. číslem m2 ha 474/ / / / ostat. pl. manip. pl. 62 orná půda vodní pl. tok umělý 474/ nemovitostí evidenci 34 orná půda 474/3 1 orná půda 474/3 Výměra dílu ha m 9 Označení dílu ostat. pl. manip. pl. 474/ / ostat. pl. manip. pl. 474/ / orná půda 477/ / orná půda 477/ /21 94 vodní pl. tok umělý 477/ /58 17 vodní pl. tok umělý 477/ ostat. pl. ostat.komun. 477/26 36 ostat. pl. ostat.komun. 477/26 4 ostat. pl. ostat.komun. 477/32 69 ostat. pl. ostat.komun. 477/32 ostat. pl. 477/26 ostat.komun. 2 ostat. pl. 477/32 ostat.komun /6 92 Porovnání se stavem evidence právních vztahů Díl přechází z pozemku Číslo listu označeného v v lastnictví katastru dřívější poz. 474/75 477/59 477/32 v ýměr m2 474/79 474/75 Způs. určení Způsob využití Způsob využití ha 44 orná půda Typ stavby Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu Parcelní číslo podle katastru nemovitostí zjednodušené evidence Kód BPEJ 474/ / / /57 33 BPEJ na dílu parcely Výměra ha m / / / /13 Parcelní číslo podle katastru nemovitostí zjednodušené evidence Kód BPEJ Výměra ha m2 BPEJ na dílu parcely Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením. GEOMETRICKÝ PLÁN pro rozdělení pozemku Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí s očíslováním parcel. Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil: Ing Jan Žáček Václav Měsíc Vyhotovil: Geotrop spol. s r.o. Prostřední Zlín Číslo plánu: /212 Okres: Kroměříž Obec: Holešov Katastrální území: Všetuly Mapový list: DKM Kód způsobu určení výměr je určen podle 77 odst. 2 vyhlášky č. 26/27 Sb. Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny Dne předepsaným způsobem: Číslo 69/212 Dne Číslo Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště. a úplnost náležitostí podle právních předpisů.

10

11 Příloha č. 2 Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ust. 588 a 151n a násl. zákona č.4/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín jednající MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem IČ: , DIČ: CZ789132, Bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 7391/6 (dále jen Prodávající a Oprávněný ) a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jednající: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 IČ: 28854, DIČ: CZ28854 Bankovní spojení: (dále jen Kupující a Povinný ) (společně také jen Smluvní strany nebo Strany ) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitostem a Smlouvu o zřízení věcného břemene (dále jen smlouva): 1. článek Úvodní ustanovení 1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemkových parcel p. č. 474/75 ostatní plocha, p. č. 474/3 orná půda, p. č. 477/13 orná půda, p. č. 477/21 vodní plocha, p. č. 477/26 ostatní plocha a p. č. 477/32 ostatní plocha v k. ú. Všetuly, obci Holešov, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Holešov, na listu vlastnictví č. pro výše uvedené k. ú. a obec. Shora uvedené pozemky náleží k území Strategické průmyslové zóny Holešov (dále také jen SPZ Holešov). 2. Na základě geometrického plánu č /212 ze dne , vyhotoveného Geotrop spol. s r.o., který je opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště s očíslováním parcel, vznikl oddělením z pozemku p. č. 474/75 pozemek p. č. 474/78, ostatní plocha o výměře 2788 m2, oddělením z pozemku Stránka 9 z 16

12 p. č. 474/3 pozemek p. č. 474/79, orná půda o výměře 1 m2, oddělením z pozemku p. č. 477/13 pozemek p. č. 477/57, orná půda o výměře 1522 m2, dále oddělením z pozemku p. č. 477/21 vznikl pozemek p. č. 477/58, oddělením z pozemku p. č. 477/26 vznikl pozemek p.č. 477/59 a oddělením z pozemku p. č. 477/32 vznikl pozemek p. č. 477/6, vše v k. ú. Všetuly, přičemž nová výměra pozemku p. č. 477/21 činí 94 m2, nová výměra pozemku p. č. 477/26 činí 22 m2 a nová výměra pozemku p. č. 477/32 činí 14 m2. Pozemek p. č. 474/78, p. č. 474/79, p. č. 477/57, p. č. 477/21, p. č. 477/26 a p. č. 477/32 v k. ú. Všetuly, v hranicích dle výše uvedeného geometrického plánu, budou společně dále označovány také jen jako Pozemek. Geometrický plán č /212 tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Prodávající dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem kanalizační přípojky DN 2, vybudované Prodávajícím v rámci stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, Stavba č. 3 Odvod splaškové a průmyslové odpadní vody, SO 33 Kanalizace jih, umístěné pod povrchem pozemků p. č. 474/47, p. č. 474/48 a p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly, obci Holešov (dále také jen Kanalizační přípojka). Kolaudační souhlas pro stavbu SO 33 Kanalizace jih byl vydán Městským úřadem Holešov, odborem životního prostředí, dne pod č. j. ŽP/434/27333/29/Ve. Situační plán s vyznačením Kanalizační přípojky tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. 3. Na Pozemku bude umístěna stavba Transformační stanice 11/22 kv Holešov ve vlastnictví Kupujícího (dále také jen Stavba). 2. článek Předmět smlouvy Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu pozemkovou parcelu p. č. 474/78, ostatní plocha, p. č. 474/79, orná půda, p. č. 477/57, orná půda, p. č. 477/21, vodní plocha, p. č. 477/26, ostatní plocha, p. č. 477/32, ostatní plocha v katastrálním území Všetuly, obci Holešov (Pozemek), v hranicích dle geometrického plánu č /212, včetně všech součástí a příslušenství a se všemi právy a povinnostmi vztahujícími se k tomuto Pozemku. Kupující tento Pozemek, včetně všech součástí a příslušenství, se všemi právy a povinnostmi vztahujícími se k tomuto Pozemku, za sjednanou kupní cenu uvedenou v čl. 3. této smlouvy kupuje a přijímá jej do svého výlučného vlastnictví. Prodávající dále touto smlouvou prodává Kupujícímu Kanalizační přípojku, specifikovanou v čl. 1. odst. 2 této smlouvy, a Kupující tuto Kanalizační přípojku za sjednanou kupní cenu uvedenou v čl. 3. této smlouvy kupuje a přijímá ji do svého výlučného vlastnictví. 3. článek Kupní cena 1. Kupní cena za Pozemek, včetně všech součástí a se všemi právy a povinnostmi vztahujícími se k tomuto Pozemku, je stanovena na základě dohody Smluvních stran a činí ,- Kč (slovy: dvamilionyjednostočtyřicettisícdvěstě korun českých) bez DPH. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši, bude-li plnění (část plnění) k datu uskutečnění zdanitelného plnění podléhat DPH. Smluvní strany při sjednání této kupní ceny za Pozemek vycházely z jednotkové ceny 45,- Kč bez DPH za 1 m2 výměry Pozemku a z celkové výměry Pozemku 4756 m2. Kupní cena za Kanalizační přípojku je stanovena na základě dohody smluvních stran a činí ,34 Kč bez DPH. K dílčím částem základu, podléhajícím DPH, bude připočteno DPH v zákonné výši. Kupní cena za Stránka 1 z 16

13 Pozemek a kupní cena za Kanalizační přípojku jsou dále společně označovány jako kupní cena. 2. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu sjednanou v odst. 1 tohoto článku do 3 dnů ode dne uzavření této smlouvy, bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího, vedený u: PPF banka a.s., č.ú. 7391/6, variabilní symbol Prodávající vystaví daňový doklad na tuto kupní cenu do 15 dnů ode dne jejího přijetí. 3. V případě, že od data přijetí kupní ceny za Pozemek do data právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí bude Pozemek (nebo jeho část) překlasifikován, bude provedena oprava základu daně dle zákona o DPH. - Pro potřeby posouzení plnění přijatého Prodávajícím podle této smlouvy jako plnění osvobozeného od DPH je Kupující povinen v průběhu tohoto plnění zajistit a předložit Prodávajícímu materiály, prokazující skutečný stav v dané věci. - Pro potřeby posouzení překlasifikování Pozemku (nebo jeho části) je Kupující povinen předložit Prodávajícímu materiály, prokazující skutečný stav v dané věci. 4. článek Prohlášení Smluvních stran 1. Prodávající prohlašuje, že Pozemek není zatížen žádnými právními vadami, dluhy ani právy třetích osob, jako jsou zejména zástavní právo, věcné břemeno, právo nájmu nebo právo vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí, že žádným soudem ani rozhodcem není vedeno řízení, týkající se Pozemku, a Prodávající není nijak omezen v nakládání s Pozemkem. Budoucí kupující bere na vědomí, že pod povrchem pozemku p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly je umístěna Kanalizační přípojka, specifikovaná v čl. I. odst. 1. této smlouvy. 2. Prodávající seznámil Kupujícího se stavem Pozemku a Kupující výslovně prohlašuje, že je mu stav Pozemku ke dni podpisu této smlouvy znám a za této situace uzavírá tuto smlouvu. 3. Prodávající se zavazuje, že do doby nabytí vlastnického práva k Pozemku Kupujícím nebo do doby zániku závazku z této smlouvy jiným způsobem nezatíží Pozemek právem třetí osoby, Pozemek nepřevede na třetí osobu, ani svým jednáním nezavdá příčinu k zahájení řízení před soudem či rozhodcem, které by se týkalo Pozemku. 4. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu, která by mu vznikla v důsledku nepravdivosti ujištění dle čl. 4. odst. 1. této smlouvy. 5. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu za škodu, která by mu vznikla v důsledku porušení povinnosti dle čl. 4. odst. 3. této smlouvy. 6. Veškeré náklady, vynaložené Kupujícím při naplňování závazků z této smlouvy či v souvislosti s naplňováním těchto závazků, nese Kupující. Prodávající se nebude žádným způsobem podílet na těchto nákladech vzniklých Kupujícímu, případně jiné osobě, pokud se k tomu Prodávající výslovně písemně nezaváže. 5. článek Předkupní právo 1. Kupující se v souladu s ustanovením 62 občanského zákoníku zavazuje, že nabídne Pozemek Prodávajícímu ke koupi, kdyby ho chtěl prodat nebo zcizit jinak než prodejem, za kupní cenu za Pozemek sjednanou v článku 3. této smlouvy, zvýšenou o cenu případného zhodnocení Pozemku, provedeného na náklady Kupujícího a sníženou o cenu případného opotřebení anebo znehodnocení Pozemku, a to po dobu 1 let od dokončení Stránka 11 z 16

14 akce SPZ Holešov výkupy nemovitostí, II. etapa a akce SPZ Holešov technická a dopravní infrastruktura, které jsou realizovány Prodávajícím jako příjemcem dotace na tyto akce v rámci dotačního programu Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Prodávající je povinen vyplatit Pozemek do šesti měsíců od doručení písemné nabídky Kupujícího, jinak předkupní právo zaniká. Kupující není oprávněn uplatňovat vůči Prodávajícímu žádné další podmínky nabídnuté vedle ceny. Předkupní právo podle předchozích odstavců tohoto článku se sjednává jako právo věcné, které působí i vůči právním nástupcům Kupujícího. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího na jeho žádost o termínu dokončení akcí uvedených v odst. 1. tohoto článku. Kupující se dále v souladu s ustanovením 62 občanského zákoníku zavazuje, že nabídne Kanalizační přípojku Prodávajícímu ke koupi, kdyby ji chtěl prodat nebo zcizit jinak než prodejem, za kupní cenu za Kanalizační přípojku sjednanou v článku 3. této smlouvy, zvýšenou o cenu případného zhodnocení Kanalizační přípojky, provedeného na náklady Kupujícího a sníženou o cenu případného opotřebení anebo znehodnocení Kanalizační přípojky, a to po dobu uvedenou v odst. 1. tohoto článku. Pro toto předkupní právo platí přiměřeně odst. 2. tohoto článku. 6. článek Další podmínky 1. Kupující je povinen užívat Pozemek pouze pro umístění Stavby, popřípadě pro umístění jiných energetických staveb, a to alespoň po dobu uvedenou v čl. 5. odst. 1. této smlouvy. V případě prodeje Pozemku jiné osobě nebo zcizení Pozemku jinak než prodejem před uplynutím doby uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy je Kupující povinen zavázat k dodržování výše uvedené povinnosti nabyvatele Pozemku. 2. Kupující se zavazuje k placení podílu na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov ve výši 11 89,- Kč/rok bez DPH (2,5 Kč/m2/rok bez DPH x výměra Pozemku) Prodávajícímu, příp. osobě pověřené zajišťováním této správy a inkasem podílu na úhradě za správu, a to jednou ročně na základě vyúčtování tohoto podílu na úhradě za správu. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši. Prodávající je oprávněn podíl na úhradě za správu každoročně jednostranně zvyšovat, po zveřejnění míry roční inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen Českým statistickým úřadem, o částku odpovídající tomuto ukazateli. Prodávající je oprávněn podíl na úhradě za správu každoročně jednostranně zvyšovat rovněž v případě zvýšení rozsahu správy technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov, o poměrnou část podílu na úhradě připadající na zvýšení rozsahu správy; dále je oprávněn ke zvýšení podílu na úhradě v případě zvýšení ceny vstupů na správu technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov o více než 3 % oproti ceně za předcházející období, o částku odpovídající zvýšení těchto vstupů. 3. Kupující bere na vědomí, že je pro Prodávajícího podstatným, aby Kupující dodržel veškeré podmínky sjednané v této smlouvě, neboť projekt SPZ Holešov byl financován z dotačních zdrojů, které byly Prodávajícímu přiděleny v rámci dotačního programu Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury v celkové výši 1,2 mld. Kč. Porušením podmínek sjednaných v této smlouvě Kupujícím by se Prodávající dostal do nepříznivé situace, kdy by byl vystaven sankcím za porušení podmínek dotačního programu. 4. Prodávající se zavazuje zajistit řádnou a včasnou údržbu a správu technické a dopravní infrastruktury SPZ Holešov v míře, kterou lze po Prodávajícím spravedlivě požadovat, tak Stránka 12 z 16

15 aby Kupujícímu byla umožněna plynulá doprava zboží, materiálu a osob v rámci SPZ Holešov. 5. Kupující se dále zavazuje dodržovat Dopravně provozní řád SPZ Holešov, je-li vydán nebo bude-li vydán po uzavření této smlouvy, a zajistit dodržování Dopravně provozního řádu dodavateli dodávek a služeb pro Kupujícího. 7. článek Smluvní pokuty 1. Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení kterékoli z povinností Kupujícího, které jsou uvedeny v čl. 5. odst. 1., čl. 6. odst. 1. a čl. 8. odst. 3. větě šesté této smlouvy, je Kupující zavázán zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 2. Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení povinnosti Kupujícího uvedené v čl. 6. odst. 5. této smlouvy, je Kupující zavázán zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Kupující není povinen smluvní pokutu zaplatit, dojde-li k porušení Dopravně provozního řádu v souvislosti s odstraňováním poruch a havárií zařízení distribuční soustavy Kupujícího a jedná-li se o porušení Dopravně provozního řádu v míře nezbytné pro odstranění těchto poruch a havárií. 3. Smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo s plněním peněžitého závazku sjednaného v čl. 6. odst. 2. této smlouvy je Kupující zavázán zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 4. Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení povinnosti Prodávajícího, uvedené v čl. 6. odst. 4. této smlouvy, je Prodávající povinen nahradit Kupujícímu škodu tím způsobenou. 5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 3 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 6. Oprávněná strana je oprávněna požadovat vedle smluvní pokuty náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou. 7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. 8. Oprávněná strana je oprávněna ze své vůle od nároku na smluvní pokutu upustit. 9. Smluvní strana, která porušila povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, není povinna smluvní pokutu zaplatit, jestliže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ( 374 obchodního zákoníku). Smluvní strana není zbavena povinnosti zaplatit smluvní pokutu v případě, že porušení povinnosti bylo způsobeno tím, koho Smluvní stran pověřila plněním povinnosti z této smlouvy (subdodavatelem). 8. článek Odstoupení od smlouvy 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech: 1.1. Kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny déle než 3 dnů. 2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení Prodávajícím Kupujícímu. 3. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, zaniká právní titul, na jehož základě Kupující nabyl vlastnické právo k Pozemku a obnovuje se předchozí stav. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na smluvní pokutu, ustanovení této smlouvy týkající se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle Stran nebo vzhledem ke své Stránka 13 z 16

16 povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Každá Smluvní strana je povinna vrátit druhé Straně vše, co podle zrušené smlouvy dostala, a to do 3 dnů ode dne, kdy nastaly účinky odstoupení. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu oproti obdržení příslušného plnění odpovídajícího nároku na vydání bezdůvodného obohacení od Kupujícího. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet, z něhož mu byla kupní cena zaplacena; Kupujícímu v tomto případě nenáleží žádné úroky. Do 3 dnů od účinného odstoupení od smlouvy je Kupující povinen uzavřít s Prodávajícím souhlasné prohlášení podle ust. 4 odst. 2 písm. a) vyhl.č. 26/27 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které bude podkladem pro zápis vlastnického práva Prodávajícího do katastru nemovitostí a poskytnout Prodávajícímu za tím účelem veškerou potřebnou součinnost. 4. Prodávající je oprávněn k jednostrannému započtení svých peněžitých pohledávek, vzniklých na základě této smlouvy či jiných smluv uzavřených mezi Smluvními stranami, oproti pohledávce Kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny nebo oproti jiným peněžitým pohledávkám Kupujícího, vniklým na základě této smlouvy či jiných smluv uzavřených mezi Smluvními stranami, bez ohledu na pořadí splatnosti pohledávek Smluvních stran. 5. Prodávající má právo uplatnit právo na odstoupení od smlouvy vedle smluvní pokuty. 6. V případě, že Prodávající odstoupí od této smlouvy v souladu s odst. 1. a 2. tohoto článku, není povinen uhradit či nahradit Kupujícímu náklady, které Kupujícímu vznikly v souvislosti s plněním této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou. 9. článek Zřízení věcného břemene 1. Prodávající jako vlastník pozemkových parcel p. č. 474/47 a p. č. 474/48 v k. ú. Všetuly, obci Holešov (dále v tomto čl. jako Povinný) zřizuje touto smlouvou ve prospěch Kupujícího (dále v tomto čl. jako Oprávněný) jako vlastníka Kanalizační přípojky, specifikované v čl. 1. odst. 1. této smlouvy věcné břemeno, spočívající v právu umístit a provozovat na pozemcích p. č. 474/47 a p. č.474/48 v k. ú. Všetuly, obci Holešov Kanalizační přípojku a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou Kanalizační přípojky, v rozsahu dle geometrického plánu č /212 ze dne , vypracovaného Geotrop spol. s r.o., opatřeného souhlasem Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov s očíslováním parcel, a to na dobu existence Kanalizační přípojky. Geometrický plán č /212 ze dne je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. 2. Prodávající (Povinný) dále jako vlastník pozemkových parcel p. č. 474/57 a p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly, obci Holešov zřizuje touto smlouvou ve prospěch Kupujícího (Oprávněného) jako vlastníka stavby Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov Stavba 5 Připojení na elektřinu, SO 515 Trafostanice, jejíž součástí je objekt SO 4 Komunikace (dále jako komunikace, jedná se o připojení Trafostanice na stávající komunikaci západ v areálu SPZ Holešov) věcné břemeno, spočívající v právu umístit a provozovat na pozemcích p. č. 474/57 a p. č. 474/75 v k. ú. Všetuly, obci Holešov výše uvedenou komunikaci a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou komunikace, v rozsahu dle geometrického plánu uvedeného v odst. 1. tohoto článku, a to na dobu existence komunikace. 3. Oprávněný právo odpovídající věcnému břemeni v odst. 1. a 2. tohoto článku přijímá a Povinný se zavazuje výkon práva odpovídajícího věcnému břemeni strpět. Věcné břemeno v odst. 1. a 2. tohoto článku přechází s vlastnictvím pozemků dotčených věcným břemenem na každého dalšího vlastníka těchto pozemků. Stránka 14 z 16

17 4. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, a to: a) Věcné břemeno v odst. 1. tohoto článku se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši. b) Věcné břemeno v odst. 2. tohoto článku se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši. Při sjednání této jednorázové úplaty vycházely smluvní strany ze znaleckého posudku č. 2/212 ze dne , vyhotoveného znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., Kotlářská 931/53, 62 Brno, kterým byla stanovena jednotková cena věcného břemene ve výši 178,-Kč za jeden běžný metr při šířce záboru pro věcné břemeno 3 m pro pozemky v kultuře ostatní plocha v území SPZ Holešov dotčené uložením energetického zařízení. Jednorázová úplata bude Povinnému uhrazena bezhotovostním převodem na účet Povinného, na základě daňového dokladu vystaveného Povinným po uzavření této smlouvy, splatnost daňového dokladu je 3 dnů od vystavení, pouze však za podmínky, že daňový doklad bude Oprávněnému doručen alespoň 25 dnů před splatností; v opačném případě se lhůta splatnosti odpovídajícím způsobem prodlužuje. 5. Povinný bere na vědomí, že kanalizační stoky jsou chráněny ochranným pásmem dle ustanovení 23 zákona o vodovodech a kanalizacích. 1. článek Platnost a účinnost smlouvy, okamžik nabytí vlastnického práva 1. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího uzavření, tj. je ode dne jejího podepsání oběma Smluvními stranami. 2. Vlastnické právo k Pozemku nabývá Kupující vkladem vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Předkupní právo nabývá Prodávající a právo odpovídající věcnému břemeni nabývá Kupující vkladem těchto práv podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 3. Smluvní strany se dohodly, že vyvinou veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby případné vady či překážky bránící povolení vkladu práv do katastru nemovitostí podle této smlouvy byly odstraněny. V případě, že ve lhůtě 6 měsíců od nabytí právních účinků této smlouvy nebude, i přes dodržení závazku Smluvních stran vyvinout potřebnou součinnost, proveden vklad práv podle této smlouvy, má kterákoli Smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit, a to i tehdy, nebude-li rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o zamítnutí vkladu v právní moci. 11. článek Návrh na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu do katastru nemovitostí 1. Návrh na vklad vlastnického práva, předkupního práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni podle této smlouvy do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu podají smluvní strany bez zbytečného odkladu po té, co Kupující zaplatil Prodávajícímu kupní cenu a úplatu za zřízení věcného břemene v plné výši. Před úplným zaplacením kupní ceny a úplaty za zřízení věcného břemene Kupujícím Prodávajícímu nesmí být návrh na vklad podán. 2. Smluvní strany se dohodly, že náklady správního poplatku za zahájení řízení o povolení zápisu práv v odst. 1 do katastru nemovitostí nese Kupující. 12. článek Závěrečná ustanovení Stránka 15 z 16

18 1. Tato smlouva se v ostatním řídí ust. 588 a 151n a násl. zákona č. 4/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. Převod Pozemku a Kanalizační přípojky a zřízení věcných břemen dle této smlouvy podléhá předchozímu souhlasu MPO ČR jako správce programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury dle Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce SPZ Holešov č. ISPROFIN č. 222D23218 a č. 222D Prodávající prohlašuje, že souhlas MPO ČR s převodem Pozemku, Kanalizační přípojky a zřízením věcných břemen dle této smlouvy byl udělen před uzavřením této Smlouvy. 3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 4. Tato smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž budou čtyři vyhotovení smlouvy použita pro účely podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prosté omylu, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že se s obsahem této smlouvy pečlivě seznámily a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu zástupci Smluvních stran tuto smlouvu podepisují. 6. Součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 Geometrický plán č /212, k. ú. Všetuly Příloha č. 2 Geometrický plán č /212, k. ú. Všetuly Příloha č. 3 Situační plán s vyznačením Kanalizační přípojky 13. článek Schvalovací doložka Doložka dle 23 z.č. 129/2 Sb., o krajích Záměr kraje převést předmětné nemovitosti byl řádně zveřejněn na úřední desce ode dne., sejmuto z úřední desky dne.. Rozhodnuto orgánem kraje:.. Datum a číslo jednací: Ve Zlíně dne: V: Prodávající a Povinný: Kupující a Oprávněný: Zlínský kraj E.ON Distribuce, a.s. Stránka 16 z 16 dne:

19 VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Označení pozemku Výměra parcely parc. číslem Druh pozemku Nový stav Označení pozemku Výměra parcely Způsob využití parc. číslem ha m2 Druh pozemku Typ stavby Způs. určení Způsob využití Způsob využití v ýměr m2 ha Porovnání se stavem evidence právních vztahů Díl přechází z pozemku Číslo listu označeného v v lastnictví katastru dřívější poz. nemovitostí evidenci Výměra dílu ha m Označení dílu 2 Věcné břemeno A 474/57 474/57 474/75 474/75 474/47 474/47 474/48 474/48 Věcné břemeno B Druh věcného břemene A: Dle listiny Oprávněmý: Dle listiny Druh věcného břemene B: Dle listiny Oprávněmý: Dle listiny Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením. GEOMETRICKÝ PLÁN rozsahu věcného břemene k pro včáymezení sti pozemku Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí s očíslováním parcel. Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil: Ing Jan Žáček Václav Měsíc Vyhotovil: Geotrop spol. s r.o. Prostřední Zlín Číslo plánu: /212 Okres: Kroměříž Obec: Holešov Katastrální území: Všetuly Mapový list: DKM Kód způsobu určení výměr je určen podle 77 odst. 2 vyhlášky č. 26/27 Sb. Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny Dne předepsaným způsobem: Číslo 7/212 Dne Číslo Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště. a úplnost náležitostí podle právních předpisů.

20

výše uvedené k.ú. a obec. Pozemky p.č. 2760/6 ostatní plocha v k.ú. Holešov, obci Holešov a p.č. 147/5 ostatní plocha a p.č. 147/7 ostatní plocha, v k

výše uvedené k.ú. a obec. Pozemky p.č. 2760/6 ostatní plocha v k.ú. Holešov, obci Holešov a p.č. 147/5 ostatní plocha a p.č. 147/7 ostatní plocha, v k Příloha č. 3 Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM uzavřená dle ust. 588 a násl. zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI

j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI K U J C P 0 1 0 W IH Q Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I. j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ ^ SLUŽEBNOSTI č. E618-S-1103/014/BAR uzavřená podle ustanovení 157 a násl. zákona

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-015-16 ze dne 11.4.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. Modřany Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A SOUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A SOUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A SOUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzavřená podle ustanovení 1785 a násl. občanského zákoníku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Č.: 2015/216/0349

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Č.: 2015/216/0349 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Č.: 2015/216/0349 uzavřená na základě ust. 1785 a násl. a 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ Článek I. Budoucí prodávající: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800,

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE Kupní smlouva číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE-12-6005020 uzavřená podle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") I. SMLUVNÍ STRANY ČEZ Distribuce,

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:... 2889/ULN/2016-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3291/2016-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná...

Více

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU II an / i / U l n KUMSP88D6WZT MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJI )1IWC 29917/O/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/O/18426/2015-HMSU joř. číslo Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka...... (dále jen budoucí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-159-021-14 ze dne 27.5.2014 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městskou částí Praha 12 a společností Linkin Invest

Více

Sm louva o zřízení práva věcného břemene. uzavřená podle 151n a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Sm louva o zřízení práva věcného břemene. uzavřená podle 151n a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů K U J C P 0 0 C A H E 5 Č.sml. SVB/OHMS/067/11 NPÚ 397/331/100/11 Sm louva o zřízení práva věcného břemene uzavřená podle 151n a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-115-024-13 ze dne 14.5.2013 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 12 a společností Pontos Property,

Více

K U P N Í S M L O U V U č.. Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U č.. Článek I Vymezení předmětu plnění 44204/A/2007-MUEM Č.j.: UZSVM/A/37060/2007-MUEM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: bankovní spojení

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čj.MULA 23756/2016 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli M ě s t o L a n š k r o u n, IČO 279 102, se sídlem náměstí J. M. Marků

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 [ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 3117/0VS/2011-0VSM Č.j.: UZSVM/OVS/3273/2011-0VSM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ)

Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ) 482/SPB/2017-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/602/2017-SPBM Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ) Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

č. Ú Z S V M / / B J I M 1

č. Ú Z S V M / / B J I M 1 9043/BJI/2016-BJIM Č.j.: UZSVM/BJI/9173/2016-BJIM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Ing. Bc. Ota

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE označení smlouvy oprávněného: 7700070076/1/VB označení smlouvy povinného: *MMOPP00FM674* SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle 59 energetického zákona a občanského zákoníku I. Smluvní strany Povinný

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE označení smlouvy oprávněného: GIS-854/VB označení smlouvy povinného: *MMOPP00E4T5W* SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle 59 energetického zákona a občanského zákoníku I. Smluvní strany Povinný

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená podle 1785 a násl. ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy: 398/2016/ORI Smluvní strany Městská část

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese dne , uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese  dne , uzavřená mezi účastníky: Kupní smlouva uzavíraná po 1. 1. 2014 je upravena tak, aby splnila podmínky stanovené zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, a souvisejícími předpisy. KUPNÍ SMLOUVA

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 832/SPB/2017-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/786/2017-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná Ing.

Více

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená dne 2016 mezi obcí Strančice jako budoucím povinným a společností ARENDON a. s. jako budoucím oprávněným Strana 1 (celkem 7) IČO: 002 40 788 sídlem

Více

ze dne Smlouva o zřízení služebnosti cyklostezky k tíži pozemků parc. č. 222/29, 229/11 a 229/12, vše v k. ú. Modřany

ze dne Smlouva o zřízení služebnosti cyklostezky k tíži pozemků parc. č. 222/29, 229/11 a 229/12, vše v k. ú. Modřany MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-085-021-16 ze dne 22.8.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cyklostezky k tíži pozemků parc. č. 222/29, 229/11 a 229/12, vše v k. ú. Modřany Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-009-17 ze dne 23.1.2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - vedení komunikační sítě, k tíži pozemků parc. č. 1608/4,

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:...

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... 4797/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/4664/2016-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-064-018-16 ze dne 4.4.2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 15/1, v k. ú. Točná Rada městské

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO /002

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO /002 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO-014330034640/002 Obec Mutěnice sídlo: IČ: 00285145 DIČ: Zastoupena: vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinný ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. Masarykova

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne č.j.: 353/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 314 ze dne 13.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2040 v k.ú. Žižkov, Družstvu nájemníků Hájkova 9/1633, IČ 601

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více