KAREL ČAPEK OD ČLOVĚKA K ČLOVĚKU II 1. 1 Převzato z: Čapek K., Od člověka k člověku II, Praha 1991 (reakčně upraveno).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAREL ČAPEK OD ČLOVĚKA K ČLOVĚKU II 1. 1 Převzato z: Čapek K., Od člověka k člověku II, Praha 1991 (reakčně upraveno)."

Transkript

1 KAREL ČAPEK OD ČLOVĚKA K ČLOVĚKU II 1 1 Převzato z: Čapek K., Od člověka k člověku II, Praha 1991 (reakčně upraveno). 1

2 1926 NAŠE STRANA Jsou v politice dva velmi zřejmě odlišné druhy lidí: jedni, kteří při každé příležitosti říkají naše strana ; a druzí, kterým to slovo jaksi vázne v krku. Ti první třeba prohlašují, že naše strana je pro ozdravění financí ; kdybyste je rozkrájeli, neřeknou, že sám prostý a zdravý rozum nebo každý slušný člověk je pro ozdravění financí. Provolávají, že naše strana je na stráži proti nepřátelům státu ; nikdy by nepřiznali, že koneckonců na stráži proti nepřátelům je každý občan, který má svých pět pohromadě. Tvrdí, že naše strana učiní vše proti nezaměstnanosti ; ale nikterak nejsou ochotni dodat, že proti nezaměstnanosti má učiniti vše obyčejný lidský rozum a cit. Byli by s to říci, že naše strana se rozhodně vyslovuje proti souchotím nebo že naše strana neschvaluje dětskou úmrtnost. Na lid, národ nebo člověka se odvolávají jenom v tvrzeních méně nepochybných. Je-li jejich strana pro zdražení ječmene, vysloví to tak, že náš národ se musí bránit zahraniční soutěži ; nebo jindy vyhlašují, že žádný český člověk nemůže být pro uznání zámků na měsíci de iure a tak dále. Ten druhý druh lidí a to jsou obyčejně ti méně političtí nejsou za živého boha s to říci, že jsou pro finanční rovnováhu ve jménu své strany; jsou pro ni jen proto, že tomu chce normální občanský rozum. Netvrdí, že naše strana je pro snížení daní, protože pro snížení daní je patrně srdce všech poplatníků. Vyslovují-li nějaký vážný požadavek, vyslovují jej jako postulát zdravého smyslu, a ne jako postulát své strany. Jaksi by se styděli říci, že naše strana je pro to, aby lidé neumírali hlady ; neboť to není věcí strany, nýbrž prostě věcí svědomí. Říká se naše strana, místo aby se říkalo zkušenost, rozum, slušnost, povinnost nebo svědomí. Avšak obyčejnému a slušnému občanu se poněkud příčí, aby se oháněl naší stranou, pokud se může ohánět vlastním rozumem. Je-li někdo pro užitečné a dobré věci proto, že je právě naše strana, je snad dobrým straníkem, ale trochu špatným občanem. Pokud budou mít politikové plné huby našich stran, potud není v politice místa pro některé přirozené důvody, jako je rozum a svědomí; má-li se kdy naše politika změnit, je nám víc třeba skutečných občanů než skutečných straníků. Národní práce

3 MATKA ŽLUTÉHO NOVINÁŘSTVÍ Je tomu zrovna sto let, co se stal prezidentem Spojených států amerických John Quincy Adams. Tehdy vydávala paní Anne Royall několik lidových plátků, které sama plnila. Když byl Adams zvolen prezidentem, vnikla nezkrotná stará paní hned ráno do Bílého domu a vyčíhala chvíli, kdy se prezident odebral do své koupelny. Pak tam klidně vešla za ním, sedla si rezolutně na jeho šaty, vytáhla notes a vyptávala se ho, sedícího po krk ve vodě, na jeho stanovisko k Státní bance. Prezident si ovšem nemohl pomoci; paní Royallová měla svůj senzační interview. Lidové noviny VEŠ BEZ KOŽICHU Patří mi to: dostal jsem co proto od mnoha žen a dokonce i od mužů za to, co jsem tu napsal o kožiších. Kdybych byl psal docela obecně o marnosti světa a o hříšném luxu, nebyl by mi za to zajisté nikdo vynadal; naopak, byl bych se asi setkal s obecným a povzbuzujícím souhlasem. Člověk v kožiše je ochoten uznat šestisedadlové auto za hříšný luxus; člověk v autě snad považuje za hříšný luxus, drží-li si někdo jachtu; člověk s jachtou by patrně uznal za hříšný luxus být otcem devíti dětí a tak dále. Zdá se, že svět je odhodlán hájit svého kožichu, jako by hájil své vlastní kůže; můžete se dotknout lidského svědomí, jen když se nedotknete lidského kožichu. Rád bych k tomu ještě mnoho řekl; ale snad se k tomu vrátím jindy, neboť dnes bych se chtěl zastavit u jiné námitky. Tón vašeho článku byl tak drsný, stěžuje si jeden můj karatel. Myslíte, že se takto dají vyrovnávat sociální protivy? Není lépe působit na citovou stránku lidí, hlásat lásku k bližnímu a budit vědomí povinnosti silných k slabým než vštěpovati nenávist? Myslíte, že se rozeštvané vášně zastaví zrovna tam, kde vy si přejete? Zde bych arci mohl říci, že jste mi snad docela dobře nerozuměli a že mi byl dalek úmysl rozeštvávat vášně a budit nenávist; ale nemluvil bych pravdu. Neboť pravda je, že jsem měl jakýsi úmysl rozeštvávat vášně a budit nenávist. Ale nešlo mi o to, abych budil nenávist zástupů k dámě v kožiše, nýbrž abych budil nenávist dámy v kožiše ke kožichu. Šlo mi o to, abych rozeštval jisté vášně: aby například velmi bohaté paničky vášnivě prohlásily, že nejsou na světě jenom pro flanc, nýbrž že v tomto slzavém údolí lze za peníze a za dobrou vůli žen i mužů pořídit některé jiné a jaksi potřebnější věci. Mám opravdu za to, že bez jistého 3

4 rozeštvání vášní se nám nikdy nepodaří vyrovnat ani ty nejkřiklavější sociální protivy. Není nijak nutno budit nenávist chudých k bohatým; nezavírejme očí před nepochybným faktem, že tato nenávist už existuje. Není nutno učit chudé, aby říkali, že bída je nespravedlivá; ale je třeba, aby i majetným to bylo stejně běžné, jako že dvakrát dvě jsou čtyři. Děláte-li z vyrovnávání sociálních protiv jenom záležitost chudých nebo těch, kteří nemají dosti, děláte z něho skutečně chmurné a drsné hnutí. Ale byla už nauka, která vášnivě říkala právě bohatým, že je třeba vyrovnávat sociální protivy; tato štvavá nauka se jmenovala křesťanství. Je-li na světě bída a skutečný nedostatek, pak prosím na tento fakt nechtějme poukazovat jemně a mírně; bída je věc pohoršující, i konstatujme ji drsným a pohoršujícím způsobem. Bylo by trochu neupřímné psát šalmajovými tóny o slzách sirotků a tklivosti chudých matek; bída je sprostá, surová, ohavná a špinavá. Největší argument proti bídě není ten, že lidská srdce jsou dobrá a jemnocitná, nýbrž ten, že lidská bída je surová a hrozná. Bylo by velmi jemné hlásat, že všichni lidé na světě by měli mít teplé a krásné kožichy; je však velmi drsné mínit, že všichni lidé by dřív měli mít aspoň kabáty. Není skutečně možno myslit na jisté sociální nerovnosti příjemným a potěšujícím způsobem; říci člověku, který zrovna jí kaviár, že jsou lidé, kteří nemají na rohlík, je velmi sprostý kousek; ale nejsprostší na věci je, že je to pravda. Mluvíme-li o vyrovnávání sociálních protiv, nemůžeme si to představovat tak, že chudí lidé začnou sami od sebe zázračně bohatnout a mít se dobře, zdá se, že bude nutno vyrovnávat protivy také shora dolů. Bylo by možno hlásat, že každá žena na světě si zaslouží perlový náhrdelník; ale v přítomném stavu světa je spíše třeba, abychom měli více nemocnic, nežli abychom měli více náhrdelníků. Faktum je, že nemáme peněz na několik tisíc nemocničních lůžek, na ohřivárny, na azyly a na celou řadu věcí, kterých je, jak se zdá, lidem velmi třeba; a rovněž faktum je, že tu a tam se najde dosti peněz, aby v nějakých víceméně růžových uších se bimbaly diamanty nebo aby nějaké víceméně žádoucí tělo se halilo v to nejdražší, co lze dostat, ať se to jmenuje modrá liška nebo měsíční tele. Podaří-li se tohle někomu jemně a cituplně zrýmovat, dám se poučit; odprosím veřejně všechny kožichy, ukáželi se, že je u nás dosti peněz, aby se za ně zařídilo aspoň to nejnutnější a aby to tak nekřičelo. Pravíte, že bych měl raději hlásat lásku k bližnímu; snad k tomu jednou dojdeme; ale začněmež tím, že budeme hlásat stud před bližním. Lásku můžeme mít i k zvířatům a květinkám; láska není ještě bolestné a znepokojené vyrovnávání; netrpíme pomyšlením, že zvířata nejsou lidé. Chtěl-li bych štvát, neštval bych k tomu, aby bohatí se stali chudými, nýbrž aby bohatí trpěli chudobou jiných. Nechci divoce hlásat, že lidé nemají mít vůbec žádné peníze, nýbrž že mají mít dosti peněz, aby ty ostatní nenechávali na huntě. Kdyby se někomu 4

5 podařilo rozeštvat tyto vášně, pak by se věru nemusily nikde zastavit: ani před skutečnými kožichy. Lidové noviny POČÁTKY REUTEROVY TISKOVÉ KANCELÁŘE V nově vyšlé knize Od holubí pošty k rádiu líčí H. M. Collins počátky světoznámé a nyní oficiální kanceláře Reuterovy. Založil ji Paul Julius Reuter, bankovní písaříček v Hessen- Kasselu, který měl nápad dopravovat burzovní zprávy místo poštou po poštovních holubech. První takovou rychlopoštu zřídil mezi Cáchami a Bruselem, později ji rozšířil na Kolín a jiná kontinentální města. Nato měl ideu, že by mohl mít agenturu nejen pro zprávy burzovní, nýbrž i pro jiné; roku 1858 nabídl se Timesům, že jim bude dodávat zprávy; byl odmítnut poprvé i podruhé, i nabídl se potřetí, že jim po jeden měsíc bude dodávat novinky zdarma. Měl zrovna štěstí: 9. února 1859 měl císař Napoleon III. v pařížském parlamentě řeč, v níž se rozhodovalo o válce a míru mezi Francií a Evropou. Řeč byla v poledne; Reuter si najal kabel (tehdy už položený) na celou hodinu; o jedné hodině po poledni byla historická řeč v Reuterově londýnské kanceláři, o druhé hodině ji Times přinesly sláva Reuterovy kanceláře byla tím dnem založena. Lidové noviny PANU A PANÍ HIS děkuji především za poučení; jsem opravdu špatný počtář, a počítám-li někdy knoflíky na svém kabátě, stane se mi, že dojdu k fantastickým číslům. Tak také se mi stalo, že děle patnáct tisíc korun třemi sty jsem došel k cifře pěti set. Všichni lidé, kterých jsem se dodatečně tázal, tvrdí, že to je jen padesát; i musím jim věřit, laudabiliter me subieci; ale prohlašuji, že se plně spokojuji s padesáti mužskými nebo ženskými raglány za jeden dámský kožich. Spokojil bych se i s dvaceti, kdyby to musilo být; přes svou neuvěřitelnou početní neschopnost trvám tvrdohlavě na názoru, že dvacet je víc než jeden. 5

6 Avšak paní a pan His se zmínili ještě o něčem jiném: o mém zámku, o mých starožitnostech, o mé galerii obrazů, o mém parku a o mém skleníku s tropickou vegetací. Obávám se nyní, že následkem tohoto odhalení dostanu některé žádosti dovolávající se mého dobrého srdce; například zda bych nepropůjčil jedno křídlo svého zámku na letní ozdravovnu pro nemajetné chudé; nebo zda bych ve svém parku nedovolil pořádat říšské jamboree našim skautům; nebo zda bych nepřijal do svých služeb bývalého vrchního schwarzenberského zahradníka. Abych nemusil na tyto žádosti odpovídat, prohlašuji honem, že můj park čítá čtrnáct stromů (jednoletých), pět zákrsků, sedm prutů rybízu, jeden květinový záhon (ovšem jenom v létě) a větší množství stébel trávy; můj skleník s tropickou vegetací pozůstává z předsíně, jedné dracény a tří kaktusů (nečítajíc jeden, který zašel, a jeden, který jsem přelomil); a co se týče mého zámku, tvrdí stavitel, že měří osmdesát čtverečných metrů obytné plochy, já to neměřil. Bude-li třeba, spočítám i své košile a staré páry bot. Co se týče mé sbírky starožitností, shledal jsem, že doposud obsahuje jen dva staré kelímky na tavení stříbra, které nejspíš někdo ukradl v Kutné Hoře; já je dostal, ale protože jsou dva, jsem ochoten se o ně rozdělit, udělám-li tím někomu radost. Přiznávám se však, že má galerie obrazů mě stála aspoň dvakrát tolik, co by stál kožich z kanadských svišťů; snad je to přepych, ale aspoň to nenosím na zádech po Václavském náměstí. Prohlašuji, že toto přiznání jsem učinil podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak žádají berní formuláře. Váš K. Č. Lidové noviny KOLA Žádný zdroj zájmu není tak nevyčerpatelný jako člověk; vždycky na něm můžete najít nějakou novou a nečekanou podívanou. Tlačíte-li se v tramvaji, shledáte, že lidé pozůstávají hlavně z ramen a břich, těles rozměrných a neprostupných. Díváte-li se na člověčenstvo z patra (myslím z druhého nebo třetího patra), shledáte, že je podobno zmateně pobíhajícím houbám, jež pozůstávají hlavně z hlavičky nebo klobouku. Jindy se můžete věnovat nekonečnému podivu nad různými lidskými nosy; jindy zas můžete hledat modré oči, jako byste zjara hledali fialky. Ale nejpodivnější je, objevíte-li někdy, že lidé mají nohy, a obrátíteli svou pozornost k těmto žertovným kyvadlům, jimiž nás příroda obdařila. Pozorujete-li 6

7 chodce na ulici, shledáte, že je na jejich poněkud klátivém a houpajícím pohybu něco nápadně starodávného a přímo archaického, jako kdyby lidé ještě jezdili na koni. Ať se ubírá chodec za svou povinností nebo za pokrokem lidstva, vykonávají jeho nohy poněkud komický pohyb nůžek, které se otvírají a zavírají. Z důvodů stejně technických jako estetických by měl vlastně mít člověk místo nohou kola. Kdyby byl člověk vynalezl Adama, byl by jej určitě udělal opatřeného dole koly, a ne nohama. Lidská technika je technika kol; člověk se nikdy nepokusil vynalézt stroj, který by měl nohy; kdežto příroda se nikdy nepokusila vynalézt skutečná otáčející se kola. Příroda vynašla kouli a válec; člověk zjednodušil kouli a válec v pouhé kolo. Člověk je víceméně složen z válců a koulí; hlava je koule, tělo je válec a tak dále. Ale jen dítě, které válí sudy, má geniální nápad užívat svého těla jako skutečného válce; a jen kluk, který dělá sérii kotrmelců, se povznáší k sublimní technické myšlence pohybovat se vpřed na způsob kola. Je ovšem pravda, že každý člověk má své charakteristické nohy, které k němu patří; jsou nohy krátké a dlouhé, hubené a tlusté, tančící nebo těžké, hrubé, luxusní, neřestné, štrapační, gotické, barokní a všeliké jiné. Ale kdyby měl člověk, jak by se na něj slušelo, místo nohou kola, byla by to kola stejně individuálně vytvářená jako jeho nohy nebo tvář. Bankovní ředitel nebo ministr by se pohyboval na tlustých a nehlasných, dokonale pérovaných kolech, patrně opatřených pneumatikou Good-year nebo Dunlop. Mladé holky by uháněly na tenkých kočárových kolech, zatímco staré dámy, kolébající se na nízkých a širokých kolech dostavníkových, by se za nimi pohoršeně ohlížely říkajíce si: Koukejte, paní, jak ta nestyda ukazuje kola. Mládenci by se proháněli na kolech od velocipédu, kdežto lidé z obchodu by drkotali na obyčejných, trochu rozvrzaných kolech drožkářských. Dělný lid by se valil z práce na drnčících, těžkých kolech valníků s železnými ráfy, kdežto kola sedláků by skřípala a rachotila jako žebřiňák; neboť sedláci by asi šetřili na mazání. Byla by vysoká anglická kola pro džentlasy a kola malovaná národními ornamenty pro krojovou družinu. Byla by ženská kola, za nimiž by se ohlížel každý chlap, a ubohá polámaná kolečka žebráků. Nemyslete si, že by se povedlo člověka standardizovat, i kdyby byl udělán z kol. Jenže ať je to sebe směšnější nebo zastaralejší, zůstává člověk při svém starém páru jedenáctek. I kdyby vynašel sebelepší vehikly a kola, zůstane dvounohým tvorem; neboť nohy nejsou si ce nejlepší dopravní prostředek na dobrých cestách, ale jsou pořád ještě nejlepší dopravní prostředek po špatných cestách, jako jsou například schody. Člověk by byl technicky dokonalejší, kdyby měl místo nohou kola, ale ztratil by jednu možnost: chodit po 7

8 bezcestí. Všechny vynálezy světa jsou dobré za jistých umělých podmínek, jako jsou třeba koleje nebo silnice; ale postaven do přírodního stavu najde člověk své starodávné a primitivní nohy; a možná i mnoho jiného. Lidové noviny LETADLO Je tomu asi mandel let, co jsme se běželi podívat do Chuchle na první letadlo; bylo nás hrůza tisíc a čekali jsme velmi dlouho; pak se ta velká mašina rozběhla a opravdu se odlepila od země a opravdu letěla dobrých padesát či sto metrů, a my tehdy jsme hlasitě, s velikým a jásavým křikem žasli nad tímto zázrakem letu. Nyní denně vrčí a rachotí nad mým krovem dvě nebo tři a někdy i celý tucet letadel. Ženou si to pod modrým nebo šedivým nebem od Kbel anebo k nim, hlásí se z dálky svým horlivým ropotem, nesou se tak lehce, že se člověk diví, kde se v nich nabere tolik hluku, co pořád vysypávají, a už jsou tamhle za továrnou Orion, a pak se prostě propadnou v nebi. Teď zrovna bzučí a plave jeden v ohromně modré obloze, světlý, ozářený a lehký jako sen; ale člověk na ulici nebo dělník na zahradě ani nezvedne hlavu, aby se za ním podíval; myslí si, že to už viděl včera nebo předloni, a proto se neohlédne a nepočne jásat ani vyhazovat klobouk, aby oslavil zázrak letu. Jak se zdá, létání bylo zázrakem, dokud se létalo špatně, ale přestává jím být, když už se létá jakžtakž dobře. Když jsem udělal první dva kroky, považovala to jistě má maminka za zázrak a slavnou událost; ale nezdálo se jí už velkou událostí, když jsem později dejme tomu protancoval celou noc. Když Hospodin stvořil Adama, mohl vybírat vstupné mezi kůry andělskými, kteří se seběhli okukovat zázračnou vymoženost, že to chodí po dvou a mluví. Dnes mohu chodit a mluvit celý den, a nikdo nad tím nestane v podivu. Co mne se týče, jakmile zaslechnu vrčet a rachotit letadlo, mohu si pokaždé ukroutit krk, abych se znova zase podivil, že to letí: že, ejhle, člověk stvořil kovového ptáka, orla nebo fénixe, který se vznáší k nebi na křídlech rozpjatých a Jenže když se na to pozorněji podívám, zdá se mi, že letadlo vlastně není tak moc podobno ptákům; že jim dokonce vůbec není podobno, leda tím, že letí. Je tak málo podobno ptákům jako vrabec, který tamhle skáče po zasněžené větvičce, motoru Hispano Suiza. Letadlo má 8

9 sice křídla, ale křídla má také Pražský hrad, který přesto není podoben slepici ani rackovi. Letadlo je tak málo podobno ptákovi jako torpédo pstruhům. Kdyby si byl člověk opravdu umanul udělat kovového ptáka, mám za to, že by mu to podnes nezačalo lítat. Není pochyby, že člověk chtěl lítat jako pták; ale aby začal lítat jako pták, musil konečně udělat něco jiného: musil udělat vrtuli. Aby plul pod vodou jako ryba, musil místo ploutví udělat výbušný motor a Resslův šroub. Aby docílil toho, co dělá příroda, musí začít dělat něco docela jiného nežli příroda. V tom je zázračnost a paradoxie vynálezů. Stejně tak člověk nejdřív bydlil v jeskyních; ale když už mu jeskyně nestačily, nepočal dlabat do země umělé jeskyně, nýbrž udělal to docela obráceně: počal stavět umělé jeskyně nad zemí; dal se do stavění domů. Když chtěl mít na obranu tesáky jako lev nebo rohy jako bůvol, nevzal si tesák nebo roh do huby nebo na čelo, nýbrž do ruky. Člověk úspěšně doháněl přírodu jen tehdy, když to počal dělat jinak nežli příroda. Pokud chtěl člověk máchat křídly jako pták nebo motýl, nepodařilo se mu létat. Když chtěl rychleji běžet po zemi, neudělal si čtyři nohy jako jelen nebo kůň, nýbrž udělal si kola. Protože mu nestačily jeho vlastní zuby, udělal si létající zuby v toulci. Dělá-li provazník provazy, chodí pozpátku, tedy právě opačným způsobem nežli pavouk, který dělá vlákna. Kdyby člověk chtěl napodobit pavouka, nemohl by nikdy vynalézt tkalcovský stav. Všechna mechanická fantazie člověka záleží v tom, vzít to za jiný konec nežli příroda; bezmála bych řekl, že právě za opačný konec. Avšak místo aby lidé ocenili tuto podivuhodnou výstřednost všech úspěšných vynálezů, přirovnávají je pořád k přírodním věcem: letadlo nazývají ptákem, lokomotivu ocelovým ořem, loď leviatanem a podobně. Což dokazuje, že dovedou sice vynálezy dělat, ale nedovedou je pochopit. A dívám-li se na bzučící letadlo, jež právě mizí v nebi, nezdá se mi, že je podobno letícímu ptáku, nýbrž něčemu mnohem podivuhodnějšímu: létajícímu stroji. Neboť to, že letí pták, není tak divné a překvapující jako to, že letí člověk. Lidové noviny

10 DEBATA O PRAŽSKÉM MONOLITU Byla to sice debata odborníků, ale nebylo jim nejasno, kam má mrákotínský obelisk přijíti; jim, pražským elektrikářům, bylo samozřejmé, že na Hrad. Jejich diskuse se týkala toho, jak jej tam z Brusky dostat. Potáhnou to traktorem, povídá jeden. Ať jdou někam s traktorama, vyjádřil se pádně druhý. Ať nám to dají na koleje a my to tam dovezeme. My prej jsme na to slabí, poštívá první. Cože? protestuje řidič tramvaje, my že jsme slabí? Ať nám to dají ve dvě v noci, a my jim ukážeme, esli jsme slabí. Aby se pod nama neprohnuly koleje, namítl první. Neprohnou, prohlásil druhý pevně. My to uneseme. Ať nám to nechaj, a my jim to dovezeme našup. Proč tu historku povídám? Nejde o monolit, ale o něco pěkného: že pro muže od elektriky splývá on a kamarádi, elektrárna, proud, vozy i koleje v jediné hrdé, silné kolektivní my. Je to svého způsobu elektrický patriotismus. Lidové noviny JSOU DUCHOVÉ? Člověk má pokud možno zjistit a vyzkoušet vše, co je; dokonce má (přes opačné mínění Bernarda Shawa) i umřít, aby zkusil, je-li nějaký posmrtný život. Jenže jsou na světě nedočkaví a trochu konfúzní lidé, kteří to chtí mermomocí vědět už zaživa; k tomu druhu lidí patřím i já, a proto jsem svého času podnikl rozsáhlé pokusy, abych se dohovořil s duchy 10

11 zemřelých. To se vezme stoleček nebo otáčivá deska, dva nebo tři lidé na ni položí ruce a svraští čelo; přitom si nemyslí absolutně nic, čemuž se říká soustředění. Potom se ten stoleček nebo deska začne opravdu vrtět, odpovídá na hloupé otázky, a dokonce i píše. To všecko se nám dokonale podařilo, úspěch experimentu byl nesporný a veliký; výsledek však byl, že jsme hodili otáčivou desku za skříň a prohlásili, že od nynějška s žádnými duchy nemluvíme. Zdá se především, že ve světě duchů se potloukají jacísi podvodníci; je to samý hochštapler (bohužel tady nám chybí české slovo). Skoro každý duch klepající stolečkem, nevydává-li se za vaši tetičku nebo přítelkyni vaší tetičky, kterýmižto příbuzenskými svazky chce asi vylákat vaši důvěru, vydává se za nějakou světově známou a historickou osobnost, za Napoleona, za nebožtíka Jana Žižku, za Tolstého nebo za královnu Viktorii; laciněji to nedá. Nikdy se nepředstaví jako Jan Trčka, bývalý pekař v Pouchově, nebo jako Václav Sedláček, zaživa dělník v Pečkách na dráze. Duch, který se projevoval nám, byl jakýsi perský mudřec; jaký už jsem, byl bych mu daleko víc důvěřoval, kdyby se byl uvedl jako Antonín Miler, poštmistr t. č. na výsostech, nebo Anna, bývalá služka v lékárně, nyní zbavená tíže pozemské. Uráželo mne prostě, že duch ze záhrobí jde na mne s takovým exotickým gestem. Věřil jsem mu tak málo, jako kdyby se mi nějaký trochu odřený džentlmen na rohu ulice představoval jako indický rádža. Byl bych se nedivil, kdyby mi oznámil astrální výzvu, abych pro něj položil o půlnoci sto korun na třetí schod hřbitovní kaple. Cítil jsem, že mne považuje za pozemského křena a nádivu. Nemohl jsem mu prostě důvěřovat; proto jsem v něho nemohl věřit, ačkoliv se mi projevil, nebo přesněji řečeno právě proto, že se mi projevil. Druhá zdrcující okolnost v projevech duchů je ta, že nejsou vůbec chytřejší ani důstojnější nežli my, lidé pozemští; spíše naopak. Zabývají se naprostými hloupostmi, jako že vyřizují pozdrav od nebožtíka prastrýce, o kterého jsme se zaživa ani za mák nestarali. Činí-li intelektuální sdělení, nemluví jako Sokrates nebo ten trafikant invalida na Malé Straně, nýbrž jako paní Helena Blavatská. Onen perský mudrc nás zahrnul tak strašným teozofickým žvaněním, že nám vstávaly vlasy na hlavě. Měl názory mystického obchodního cestujícího, který propadl v tercii a později velmi špatně pochopil nějakou velmi špatnou brožurku o monismu. Pokoušel se psát sanskritem; bylo to děsné. Myslím, že byl poněkud šílený; fanaticky si liboval v cizích slovech a ultrafialových paprscích, jakož i v atomech a harmonii sfér. Jakživ jsem se nesetkal s někým zmatenějším a domýšlivějším, než byl onen duch perského mudrce. Budiž mu vesmír lehký. 11

12 Od té doby jsem se bezpočtukrát setkal s duchy; neklepali sice stolky ani neotiskovali své ruce v parafínu, ale dělali rozumnější a vydatnější věci. Byli to duchové živých lidí. Čtu-li Bernarda Shawa nebo dobrého Chestertona nebo jiné chytré lidi, mám velmi silný pocit, že duchové existují, a že dokonce píší. Poslouchám-li Otokara Březinu, jsem si vědom, že obcuji s duchem, i když neodnáším otisk jeho ruky v parafínu. Je to skutečný duch, který se nevydává za perského mudrce. Jedna ctihodná stará paní mi připomíná královnu Viktorii, třebaže neklepe stolkem; klepe jen u velkého stolu a její klepání nedokazuje sice existenci astrálního světa, ale zajímavou existenci tohoto světa a jeho zvláštních poměrů. Nedovídám se, co mi vzkazuje nebožtík dědeček, ale mohu dávat pozor, co mi říkají přítomní a blízcí lidé; koneckonců i oni jsou duchové. Zdá se mi, že živí lidé toho vědí nekonečně víc než duchové klepající stolečky; a že jsou vlastně daleko zajímavější. A kdybych chtěl poznat, jsou-li v nás, fyzických lidech, zakleti nesmrtelní andělé, budu hledat řečeného anděla spíš ve svém sousedovi nebo v sobě samotném než v nějakém duchovi, kterému nemohu pomoci a který nemůže pomoci mně. Lidové noviny MUŽ A KRYSTAL Rádiová stanička je trochu jako kniha: vidíte-li ji u někoho, vypukne ve vás potřeba vypůjčit si ji. Ten, kdo vám ji půjčí, je rádiový sekretář, který vás chce získat pro tuto novou víru; velebí ohnivě svůj aparátek a koná delší přednášku o některých vyšších tajemstvích rádiové církve, jako jsou vlny, polovičky vln, krátké vlny, dlouhé vlny a jiná podivná dogmata, kterým jistě nikdo na světě nerozumí. Tvrdí, že musíte vykonat jisté obřady, jako strčit jeden drát kamsi do matrace, jiný drát do vodovodu a třetí drát do ucha; poděkujete mu za jeho dlouhý výklad a umiňujete si, že si to uděláte doma nějak po svém. Není nad vlastní zkušenost. Zprvu skutečně není věc jednoduchá; když si k tomu poprvé sednete, zapletete se jaksi do těch bezdrátových drátů, anténa se vám zlomyslně otočí kolem krku, nohy se vám zamotají do uzemnění a z drátu sluchátek se utvoří smyčka, do níž jste chycen. Zápolíte s věcí jako dravec lapený do sítě; konečně zvítěziv nad úkladnou stránkou každé novoty sedíte pevně před tou černou cívkou (nebo co to je) a napichujete vlnu. Je tam totiž takový krystal či co, a na tom 12

13 musíte nalézt špičkou jakéhosi drátku místo, na němž je ten krystal lechtivý. Tedy pícháte do krystalu, který odpovídá tichým a trpělivým pochrchláváním nebo chrapotem. Vždyť jsem si myslel, pravíte si, že je to humbuk. Ale najednou ta věc začne hlasitě a jasně povídat: Haló! Radiožurnál Praha, Československo. Tu vyskočíte a běžíte zvěstovat lidem, že to mluví; ale protože jste si nechal sluchátka na uších, letí aparátek za vámi. Tím si uvědomíte nový fakt: že jste vlastně přivázán. Dobrá, to je první zkušenost; zakrátko objevíte, že ta věc vám vrní do ucha koncerty, zpívá, povídá kdesi cosi a vůbec žádá na vás, abyste ji pořád poslouchal, tak jako byste měl doma návštěvu, které ze slušnosti musíte dopřát sluchu. Dále několikrát prohlásíte uchvácen, že je to prostě zázrak, a kroutíte hlavou po celou dobu, kdy zrovna neposloucháte. Posléze shledáte, že je to tajemně jednoduché a že by to snad mluvilo a hrálo, i kdybyste jeden drát připnul k ocasu své kočky a druhý k popelníčku nebo k francouzskému slovníku. Prostě funguje to, třeba způsobem tajemným a nepochopitelným; věřím a vyznávám, že jsou na světě vlny a zázraky, amen. Již se nesnažím pochopit to, sklonil jsem se před faktem; věc je nesporná a podivná jako kterýkoliv přírodní úkaz. Nuže, nebude nic nového na tom, že lidé budou sedět a poslouchat přednášku nebo operu; nové bude, že budou při tom sedět doma; nové bude, že budou k domácímu krbu přivázáni víc než dosud a pevněji, protože budou přivázáni drátem. Nebyly jenom vynalezeny vlny v éteru, nýbrž nová pouta domova; budeme přivázáni za uši k svým čtýřem stěnám; blahoslavené vězení domova, z něhož jsme prchali, nás bude držet na drátku. Říká se, že kdo poslouchá rádio, je ve styku se světem; ale zapomíná se, že kdo poslouchá rádio, je hlavně ve styku se svým domovem, protože sedí doma. Dříve lidé chodili z domu, aby někde něco slyšeli, buď muziku. nebo mnoho řečí; nyní budou chodit domů, aby něco slyšeli. Člověk bude sedět doma, aby byl ve styku se světem. Zavře se u sebe, aby si dal Řím nebo Londýn. Půjde sám k sobě na přednášku. Sundá si límec, aby byl v opeře. Hrozí nám propuknutí nebývalých domácích ctností. Nastane veliké stěhování k domácím krbům. Svět se trochu změní. Ale sedí-li váš bližní se sluchátky na uších, nedívejte se na něho; ponechte ho jeho tichému vytržení. Nejprve vypadá velmi vážně a soustředěně; pak začne dávat nohou takt k nějaké muzice, jíž neslyšíte; nebo počne oběma rukama dirigovat neviditelný orchestr; usmívá se slastně nebo se slavnostně chmuří; nebo mu něco vjede do nohou a on se jme poskakovat v záchvatu němého a samotářského tance. Je to trochu příšerný pohled. Připomíná to Macbetha, 13

14 jenž sám mezi všemi přítomnými vidí ducha Bancova. Máte stálý dojem blázna, ovšem tichého, dokonce velmi tichého. Odejděme po špičkách. Říkám, něco na tom je. Lidové noviny STUD PŘED ŽEBRÁKEM Bývá to dědeček s bílými vlásky, nebo maminka se zachumlaným dítětem, nebo babka ohnutá v pravý úhel, jako by něco pořád hledala na zemi a nemohla to nalézt; bývá to slepec s ťukající před sebou holí, nebo ženská se dvěma zkřehlými caparty, nebo hrozný starý, nebo lidé bez rukou, bez nohou, všelijak zkřivení a nepodaření, lidé s pahýly, zmítaní třasem, zakrslí, s užraným nosem, huhlající, kašlající, prodávající sirky nebo svazeček ptačího zobu, stojící u zdi, skrčení v koutě jako odložená věc, putující po chodníku modlíce se, obalení v hadrech nebo podivně čisťouncí, nebo takoví, kteří nemají nic než oči, kterými prosí; věru velmi podivná sbírka člověčenstva, velmi zvláštní a roztodivný soubor. Kupodivu že se nenašel výstřední miliardář, který by si založil sbírku žebráků, který by chodil po městech a sbíral tyto zvláštní kusy tuctové i jedinečné, tak jako jiný sbírá staré hodiny nebo staré a vzácné tabatěrky. Mohla by to být velmi veliká sbírka. Mohla by to být největší galerie na světě. Nemohu si pomoci: nedovedu považovat žebrotu za věc nedůstojnou. Nemám za nedůstojno člověka, aby dostával od bližního něco darem. Nepovažuji za ponížení, aby člověk o něco prosil. Naopak, je zcela důstojno nás lidí, aby se prosilo i dávalo. Obecně řečeno, člověk není dobrý jen k tomu, aby se na něm vydělávalo; je dobrý i k tomu, aby se mu dávaly dary. Pravý žebrák je člověk, který už není užitečný k ničemu; hodí se jen k tomu, aby byl živ z milosti lidí; ale jeho zvláštní a skrytá užitečnost je právě v tom, že žije z milosti. Příroda nechává umřít své žebráky; strom, který se nemůže sám živit, umře; zvíře, které se nemůže samo živit, zahyne; člověk, který se nemůže sám živit, budiž živ. U nás doma chodívali žebráci každého pátku hromadnou žebrotou; byl to pro mne, kluka rozdiveného, den slavný a vzrušený. Už z dálky jsem vyhlížel to chromé, belhavé, mručící, klopýtající procesí, i běžel jsem domů s velkým a vítězným křikem, že už jdou, jako by se blížili tři králové ve vší své slávě; a pak 14

KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1

KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1 KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1 KRITIKA SLOV Kdo by chtěl podati kritický obraz vládnoucích dnes názorů, napsal by patrně kritiku velkých filozofických systémů, životních proudů, politických ideologií, uměleckých

Více

Karel Čapek OBYČEJNÝ ŽIVOT

Karel Čapek OBYČEJNÝ ŽIVOT Karel Čapek OBYČEJNÝ ŽIVOT Znění tohoto textu vychází z díla Obyčejný život tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1985 (ČAPEK, Karel. Hordubal ; Povětroň ; Obyčejný život. 23. vyd.

Více

Karel Čapek MĚL JSEM PSA A KOČKU

Karel Čapek MĚL JSEM PSA A KOČKU Karel Čapek MĚL JSEM PSA A KOČKU Znění tohoto textu vychází z díla Měl jsem psa a kočku tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1983 (ČAPEK, Karel. Zahradníkův rok ; Měl jsem psa a kočku

Více

KAREL ČAPEK POVĚTROŇ 1

KAREL ČAPEK POVĚTROŇ 1 KAREL ČAPEK POVĚTROŇ 1 I. Prudký vítr ohýbá v nárazech stromy v nemocniční zahradě. A pokaždé se ty stromy tak hrozně rozčilí, uvádí je to v zoufalství, zmítají sebou jako zástup v panice; nyní se zastavují

Více

DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon

DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon Skautský zákon 1 Autor této knížky, kapitán R. E. Philipps, padl, či jak my skauti říkáme, byl povolán k vyšší službě 6. července 1916, když statečně vedl mužstvo

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Jsou smrti před početím Či zrození jsou po hrobě Jsi, platinová luno panoramou forem Nebo jsi věcí o sobě?

Jsou smrti před početím Či zrození jsou po hrobě Jsi, platinová luno panoramou forem Nebo jsi věcí o sobě? 1 Jsou smrti před početím Či zrození jsou po hrobě Jsi, platinová luno panoramou forem Nebo jsi věcí o sobě? Je brána pouze procházení Nebo jdu kvůli vchodu Je socha tvar toho, co není? Jsem já a ON Kdo

Více

Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník

Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník 1 Alberto Moravia Horalka (1957) román

Více

Karel Čapek OBRÁZKY Z HOLANDSKA

Karel Čapek OBRÁZKY Z HOLANDSKA Karel Čapek OBRÁZKY Z HOLANDSKA Znění tohoto textu vychází z díla Obrázky z Holandska tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1980 (ČAPEK, Karel. Cestopisy II.: Obrázky z Holandska :

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Bez jazyka jsme němí

Bez jazyka jsme němí Bez jazyka jsme němí Sborník prací z 2. ročníku literární soutěže středoškoláků ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI Mateřský jazyk v dnešní Evropě ÚIV 2010 2 Úvod Sborník představuje nejlepší práce, které zaslali středoškolští

Více

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo:

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ FANTASTIČNO (oceněno Ludvík 94) ČAROPRÁVNOST MORT MAGICKÝ PRAZDROJ SOUDNÉ SESTRY PYRAMIDY STRÁŽE!

Více

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5. Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.1937) Vážení přátelé, milé sestry a bratři / sokolové /! Byl

Více

Jan B. Hurych. Předmluva

Jan B. Hurych. Předmluva Jan B. Hurych Předmluva OBSAH MISTŘI SKLÁŘI: Reflexe Světy kolem nás Uchvacující krása křehkosti Chvála zaoblení Prostor k zamyšlení Nádherný dar Umění bojovat Tváří v tvář Umění živého skla Třetí oko

Více

Karel Čapek JAK VZNIKÁ DIVADELNÍ HRA

Karel Čapek JAK VZNIKÁ DIVADELNÍ HRA Karel Čapek JAK VZNIKÁ DIVADELNÍ HRA Znění tohoto textu vychází z díla Jak vzniká divadelní hra tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1984 (ČAPEK, Karel. Marsyas ; Jak se co dělá. 2.

Více

Terry Pratchett HRR NA NĚ! TALPRESS

Terry Pratchett HRR NA NĚ! TALPRESS Terry Pratchett HRR NA NĚ! TALPRESS Byla temná, bezměsíčná noc, což bylo pro úmysly Kuboše Janečka velmi vhodné. Vydal se na lov Zvědavých olihní, kterým se tak říkalo, protože to jednak byly olihně a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Obsah... 2 Slovo ke čtenářům... 2 Profesoři, jak je neznáte... 3 Úžasné je zažít pocit, kdy během vyučování ve třídě splynu s ostatními a hodina se odvíjí bez viditelných autorit všeho druhu....

Více

Mark Twain. 1. Předmluva. 2. Nový chlapec. Dobrodružství Toma Sawyera

Mark Twain. 1. Předmluva. 2. Nový chlapec. Dobrodružství Toma Sawyera Dobrodružství Toma Sawyera Mark Twain 1. Předmluva Většina dobrodružných událostí, zaznamenaných v této knize, se skutečně přihodila; několik jsem jich zažil sám, ostatní zažili jiní chlapci, moji spolužáci.

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\h\hoeg Peter\Hoeg_Peter-Cit_slecny_Smilly_pro_snih.PDB

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\h\hoeg Peter\Hoeg_Peter-Cit_slecny_Smilly_pro_snih.PDB C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\h\hoeg Peter\Hoeg_Peter-Cit_slecny_Smilly_pro_snih.PDB PDB Name: Hoeg_Peter-Cit_slecny_Smilly_pr Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date:

Více

č. 76 červen2015 očník XIX.

č. 76 červen2015 očník XIX. č. 76 červen2015 očník XIX. K čemu je literatura? Jdu si číst! Věta, kterou v dnešní době internetu a jiných technických vymožeností řekne jen zlomek mých vrstevníků a mladších dětí ještě méně, a přece

Více

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 3 4 39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 5 6 Výsledky 39. ročníku literární soutěže TRAPSAVEC 2013 Zlatý Trapsavec Noční návštěva Petr Dollyk Doležal * Malý Trapsavec čestné uznání pro nejlépe ohodnocenou

Více

Oscar Wilde Obraz Doriana Graye

Oscar Wilde Obraz Doriana Graye Oscar Wilde Obraz Doriana Graye ********************ZAČÁTEK EKNIHY Z PROJEKTU GUTENBERG ****************** OBRAZ DORIANA GRAYE PŘEDMLUVA Umělec je stvořitel něčeho krásného. Zjevit umění a ztajit umělce,

Více

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry.

Více

B-komplex ČASOPIS GYMNÁZIA BOTIČSKÁ ČÍSLO 37

B-komplex ČASOPIS GYMNÁZIA BOTIČSKÁ ČÍSLO 37 B-komplex ČASOPIS GYMNÁZIA BOTIČSKÁ ČÍSLO 37 2 B-komplex 37 Úvodník OBSAH: Interview 3 Jak bylo v Německu 4 Plastináty technika 6 Plastináty výstava 7 Berlínská zeď 8 Robin Hood 10 Muzikál 10 Sníh v červnu

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

Odmítám vypovídat! Otta Bednářová

Odmítám vypovídat! Otta Bednářová 22. října 1979 stanulo před Městským soudem v Praze šest zakládajících členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) Ing.Petr Uhl, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Václav Havel, Dana Němcová a Otta

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i

E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i Čs. vydání z roku 1985 Digitalizoval Anakin I Obloha byla žlutá jako mosaz a ještě nebyla začouzená kouřem z továrních komínů. Za střechami továren

Více