Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014"

Transkript

1 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala, že jednání bylo řádně svoláno a konání zveřejněno. Přítomno je 9 zvolených členů zastupitelstva obce, což je nadpoloviční většina. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet. Program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 3. Kontrola usnesení a zápisu z 26. zasedání ZO 4. Rozpočtové opatření č Rozpočtové opatření č Zpráva kontrolního výboru 7. Zpráva finančního výboru 8. Dohoda k rámcové kupní smlouvě na pořízení materiálu na domovní kanalizační přípojky projektu Čistá řeka Bečva II 9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a právu provést stavbu č. IV / Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a právu provést stavbu č. IV / Smlouva o nájmu plynárenského zařízení č / Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 13. Navýšení příspěvků obcí ZK na dopravní obslužnost 14. Žádost o zaměření místní komunikace na Grúň 15. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 2110/4 a 1495/6 16. Nájemní smlouvy 17. STL plynovodní přípojka a odběrné plynové zařízení pro RD č.p. 272 Lhota u Vsetína 18. Různé 19. Diskuse 20. Závěr Hlasování o programu jednání: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení 1/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo navržený program zasedání zastupitelstva. 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele Paní starostka navrhla návrhovou komisi ve složení: předseda Ing. Martin Hlatký, členové Pavel Černota a Miroslav Kašpar. Hlasování o předsedovi návrhové komise: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1. Hlasování o členech návrhové komise: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 2. 1

2 Usnesení 2.1/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína zvolilo návrhovou komisi ve složení: předseda Ing. Martin Hlatký, členové Pavel Černota a Miroslav Kašpar. Jako ověřovatele zápisu navrhla paní starostka pana Tomáše Němečka a paní Zdenku Šťastnou. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 2. Usnesení 2.2/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína zvolilo ověřovatele zápisu ve složení Tomáš Němeček a Zdenka Šťastná. Zapisovatelkou starostka určila paní Pavlínu Škrobánkovou. 3. Kontrola usnesení a zápisu z 26. zasedání ZO Bod 9/26 - příspěvek pro Charitu Vsetín byl odeslán a smlouva byla podepsána Bod 8/26 - smlouva o společném postupu zadavatelů - byla podepsána Bod 10/26 - oplocení areálu ZŠ a MŠ - oplocení je v současné době již téměř hotovo Bod 11/26 - smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, osobní služebnost a smlouvu o právu provést stavbu IP byla podepsána Usnesení 3/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína vzalo na vědomí usnesení a zápis z 26. zasedání ZO. 4. Rozpočtové opatření č. 3 Podklady k tomuto bodu byly zastupitelům zaslány. Nikdo neměl dotazy. Usnesení 4/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína vzalo na vědomí rozpočtové opatření č Rozpočtové opatření č. 4 Podklady k tomuto bodu byly zastupitelům zaslány, včetně důvodové zprávy k jednotlivým opatřením. Nikdo neměl dotazy. Usnesení 5/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo rozpočtové opatření č Zpráva kontrolního výboru Paní starostka předala slovo panu Kašparovi, který zastupitelům přečetl zprávu kontrolního výboru. Nikdo neměl dotazy. Usnesení 6/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru. 2

3 7. Zpráva finančního výboru Paní starostka předala slovo panu Valchářovi, který přečetl zprávu finančního výboru. Nikdo neměl dotazy. Usnesení 7/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína vzalo na vědomí zprávu finančního výboru. 8. Dohoda k rámcové kupní smlouvě na pořízení materiálu na domovní kanalizační přípojky projektu Čistá řeka Bečva II SOMV je příjemcem dotace a investorem projektu ČŘB II. V zájmu úspory finančních prostředků bylo provedeno výběrové řízení na nejvýhodnější nabídku materiálu na domovní kanalizační přípojky. SOMV v rámci zjednodušeného podlimitního řízení zaslal výzvy 5 zájemcům k podání nabídky. Ve lhůtě byly podány 4 nabídky. Hodnotící komise dne vyhodnotila nejnižší nabídkovou cenu bez DPH společnosti R+F a doporučila zadavateli rozhodnout o výběru této nabídky jako nejvhodnější. Rada SOMV dne rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. Celková částka činí pro všechny obce Kč bez DPH, za obec Lhota u Vsetína činí tato částka Kč bez DPH. Návrh rámcové kupní smlouvy je přílohou a upravuje podmínky pro zajištění dodávky trubního materiálu a tvarovek na domovní kanalizační přípojky pro třetí osoby. Rámcová kupní cena se uzavírá na dobu určitou do nebo do vyčerpání celkové ceny. Po debatě nechala starostka o dohodě hlasovat. Usnesení 8/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo Dohodu k rámcové kupní smlouvě na pořízení materiálu na domovní kanalizační přípojky projektu Čistá řeka Bečva II a pověřilo starostku podepsáním dohody. 9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a právu provést stavbu č. IV /005 Smlouvu zastupitelé obdrželi v materiálech. Jde o věcné břemeno v pozemcích obce, ve kterých bude vedeno zemní kabelové vedení nízkého napětí v délce cca 130 m. Je to součástí projektu trafostanice za hřbitovem. Cena věcného břemene je Kč. Hlasování o smlouvě: pro 8, proti 0, zdrželi se hlasování 1. Usnesení 9/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a právu provést stavbu č. IV /005 a pověřilo starostku podpisem smlouvy. 10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a právu provést stavbu č. IV /014 Podklady zastupitelé obdrželi v materiálech. V pozemcích obce bude vedeno zemní kabelové vedení nízkého napětí a rozpojovací skříň v délce cca 125 m pro stavbu. Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene bude činit Kč. Usnesení 10/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a právu provést stavbu č. IV /014 a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy. 3

4 11. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení č / Návrh smlouvy zastupitelé obdrželi. Výše nájemného dle nové smlouvy za kalendářní rok až do roku 2019 bude činit Kč. V dodatku k původní smlouvě podepsaném v roce 2008 byla výše nájemného 1 Kč. Po roku 2019 bude počítáno nájemné dle vyhlášky č. 140/2009 Sb. Pokud smlouva nebude schválena, zůstane výše nájemného 1 Kč. Prodej v současné době není možný. V případě prodeje musí být uzavřena veškerá věcná břemena. Hlasování o smlouvě: pro 9, proti 0, zdrželi se hlasování 0. Usnesení 11/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č / a pověřilo starostku podpisem smlouvy. 12. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Návrh smlouvy zastupitelé obdrželi. Obec se touto smlouvou zavazuje v rámci provozování odpadového systému obce zajišťovat zpětný odběr, recyklaci a vést o tom evidenci. Společnost EKO-KOM a.s. se zavazuje za plnění dle této smlouvy zaplatit odměnu. Čím více tříděného odpadu obec odevzdá k recyklaci, tím větší budou odměny od EKO-KOMu. Hlasování o smlouvě: pro 9, proti 0, zdrželi se hlasování 0. Usnesení 12/27 a) Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a pověřilo starostku podpisem smlouvy. b) Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a pověřilo starostku podepsáním dodatku. 13. Navýšení příspěvků obcí ZK na dopravní obslužnost Podklady zastupitelé obdrželi v materiálech. Jedná se o navýšení solidárního příspěvku obcí ZK na dopravní obslužnost s platností od na částku 100 Kč na jednoho obyvatele za rok. Z předchozích jednání vyplynulo zafixování tohoto příspěvku v této výši až do doby, kdy budou všechny linky veřejné linkové dopravy obsluhovat dopravci, kteří vzejdou z připravované veřejné soutěže na zajištění dopravní obslužnosti. Předpokládá se, že se tak stane až od prosince V současné době je výše příspěvku 85 Kč. Navýšení by pro obec znamenalo výdaj navíc o cca Kč. Paní starostka zahájila k tomuto bodu diskusi. Po diskusi nechala o navýšení příspěvku na 100 Kč hlasovat. Hlasování: pro 0, proti 8, zdrželi se hlasování 1. Usnesení 13/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína neschválilo navýšení příspěvků obcí ZK na dopravní obslužnost na částku 100 Kč/obyvatele/rok. 14. Žádost o zaměření místní komunikace na Grúň Žádost zastupitelé obdrželi v materiálech. Paní starostka navrhla stejně jako v předchozích případech vyčlenit finanční prostředky do rozpočtu příštího roku a zaměřit komunikaci a vyřešit majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků pod komunikací. Komunikace by se nechala zaměřit až po vodárnu. Paní starostka upozornila, že dotace na opravu místních komunikací může obec dostat jen tehdy, pokud pozemky pod komunikací jsou ve vlastnictví obce. Dále informativně doplnila, že ulička k č.p. 116 je již zaměřena, další kroky mohou být učiněny až po vyhotovení geometrického plánu. Poté zastupitelé diskutovali o některých bodech žádosti. Po diskusi nechala paní starostka hlasovat o bodech 1-4 žádosti. 4

5 Usnesení 14/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo žádost o zaměření místní komunikace na Grúň v rozsahu bodů 1, 2, 3, 4 žádosti. 15. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 2110/4 a 1495/6 Podklady zastupitelé obdrželi v materiálech. Pan Dušek zjistil při převodu majetku, že má oplocenou část obecního pozemku. Pan Němeček navrhnul zaměřit i pozemek od Zajíčků, aby se zjistilo, zda tam v případě prodeje pozemku zbude dost místa na průjezd, na zimní údržbu. Paní starostka upozornila, že je nutné napřed vyvěsit záměr prodeje pozemku. Zastupitelé nebudou dnes hlasovat přímo o odkoupení pozemku, ale o souhlasu s vyvěšením záměru prodeje pozemku. Usnesení 15/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo záměr a pověřilo starostku vyvěšením záměru prodeje pozemku parc. č. 2110/4 a 1495/ Nájemní smlouvy Nájemní smlouvy zastupitelé obdrželi v materiálech. Na základě žádosti pana Hošáka byli zastupitelé obesláni em s žádosti o vyjádření, zda souhlasí s testovacími jízdami aut na obecní komunikaci. Na základě 10 souhlasů starostka podepsala nájemní smlouvy za použití komunikace. Za každou jednu nájemní smlouvu činila částka Kč, testování probíhalo 3 dny, celkem jde tedy o Kč. Usnesení 16/27 Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína vzalo na vědomí nájemní smlouvy s Autoklubem RS - Vsetín a AutoMotoKlub Rallye Sport Vsetín. 17. STL plynovodní přípojka a odběrné plynové zařízení pro RD č.p. 272 Lhota u Vsetína Návrh smluv zastupitelé obdrželi v materiálech. V prvním případě se jedná o smlouvu o právu umístit a provést plynovodní přípojku a odběrné plynové zařízení na obecním pozemku. Ve druhém případě se jedná o smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Dle návrhu smlouvy bude věcné břemeno zřízeno bezúplatně. Hlasování o smlouvě o právu umístit a provést stavbu: pro 8, proti 0, zdrželi se hlasování 1. Hlasování o smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene: pro 9, proti 0, zdrželi se hlasování 0. Usnesení 17/27 a) Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo smlouvu o právu umístit a provést stavbu. b) Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 5

6 18. Různé Žádost o zaměření a výkup pozemků pod komunikací k RD 242, 268 Žádost přišla až po roznesení materiálů zastupitelům. Starostka dala žádost zastupitelům k nahlédnutí. Přístupová cesta je nejen ke zmíněným rodinným domkům, ale i k šatnám FC Lhota u Vsetína, které jsou ve vlastnictví obce. Předběžně bylo o této záležitosti jednáno s vlastníkem pozemku paní Claudií Stein, která se nebránila dalšímu jednání. Bylo by vhodné vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu obce do dalšího roku. Po krátké diskusi nechala paní starostka o žádosti hlasovat. Hlasování o žádosti: pro 6, proti 0, zdrželi se hlasování 3. Usnesení 18/27 a) a) Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo žádost o zaměření komunikace k RD 242, 268. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Jedná se o pana Šimaru, který koupil pozemek na Grúni, pod Noskem. Chce vysadit odbočku kanalizační přípojky přes pozemek obce. Paní starostka dala zastupitelům žádost se smlouvu k nahlédnutí a ukázala na mapě, kudy by odbočka vedla. Po debatě nechala starostka o schválení žádosti hlasovat. Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se hlasování 1. Usnesení 18/27 b) Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Danielem Šimarou na pozemku parcela č. 2117/1 Znepřístupnění pozemků Pan Černota řekl, že pan Šimara koupil pozemek pod pozemkem pana Noska a stejně jako pan Nosek si chce svůj pozemek oplotit. Tím bude zamezen přístup k některým dalším pozemkům, mimo jiné tam má pozemek i obec. Doposud mělo pozemky pronajaté zemědělské družstvo a obdělávalo je. Pan Šimara už dal družstvu výpověď a až si pozemky i s panem Noskem oplotí, družstvo se již na ostatní pozemky s technikou pravděpodobně nedostane a pozemky pro nepřístupnost nebude dál obdělávat. Zastupitelé potom na toto téma dlouze debatovali. Usnesení 18/27 c) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci pana Černoty o znepřístupnění pozemků. Zaměření plotu u Zajíčků Paní starostka nechala hlasovat o zaměření plotu u Zajíčků na základě debaty v bodě č. 15. Usnesení 18/27 d) Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo zaměření plotu u Zajíčků. Prodloužení kanalizace na Grúň Na 11.zasedání ZO byla zamítnuta žádost pana Noska o vybudování kořenové čistírny odpadních vod k novostavbě RD z důvodu, hrozí znečištění studní u rodinných domů po levé straně u příjezdové komunikace na Grúň. Obec v době výstavby RD pana Noska připravovala výstavbu kanalizace v obci. V současné době, kdy je kanalizace ve výstavbě je možnost prodloužit kanalizaci tak, aby byla možnost napojení pana Noska na nově vybudovanou kanalizaci. Vzhledem k tomu, že stavba RD pana Noska je již zkolaudovaná, pokusíme se 6

7 formou změnových listů požádat o prodloužení kanalizace v rámci dotace na kanalizaci. V případě, že tato změna nebude SFŽP akceptována, obec tuto část zaplatí z vlastních prostředků. Usnesení 18/27 e) Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo prodloužení kanalizace na Grúň po spodní hranici pozemku p. č. 1793/ Diskuse Paní Šťastná se zeptala na opravu děr v komunikaci na Horní Potoky. Paní starostka odpověděla, že oprava je s panem Hošákem domluvená, přesný termín zatím není známý, pan Hošák se kvůli tomu ještě ozve. 20. Závěr Paní starostka poděkovala za účast, za práci zastupitelů v celém volebním období, poděkovala členům kontrolního a finančního výboru, paní účetní a zapisovatelce a ukončila 27. zasedání zastupitelstva obce. Zápis provedla: Pavlína Škrobánková Ověřovatelé zápisu: Tomáš Němeček Zdenka Šťastná 7

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela.

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela. Zápis č. 12/2012 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 5.listopadu 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 1 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hlaváček, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Příkazský, paní Rozkydalová,

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově Přítomni: I. Nezbedova, V. Havlík, Ing. Hůrka, Ing. Kaslová, J. Stelšovský,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání:

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání: 1 Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Hušek Josef, Renata Festová, Petr Černý Omluveni: Jan Hojda,

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice)

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice) Praha Vinoř, č.j. 2009/2013 Zápis z 29.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.12.2013 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více