tplnf zneni ZF,Izov Aci LISTINY piispevkov6 organizace Vojenskri lizeiskd. rekrerlni zafhetri, s ridinnosti od 1. kvdtna 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tplnf zneni ZF,Izov Aci LISTINY piispevkov6 organizace Vojenskri lizeiskd. rekrerlni zafhetri, s ridinnosti od 1. kvdtna 2005"

Transkript

1 MINISTERSTVO OBRANY EESKf REPUBLIKY c j t0t t2005 tdp -269'1 Praze drc l1. dubna 2005 Vitisk d. I Podet listu: 5 Schvaluji: Ministr obrany JLTDT. KaIeI KUHNL / L-,1 L4-, C4-t A--- tplnf zneni ZF,Izov Aci LISTINY piispevkov6 organizace Vojenskri lizeiskd. rekrerlni zafhetri, s ridinnosti od 1. kvdtna 2005 L Zlizovrtel Zfizovablem pffspevkovd organizace Vojenskd ldzeisk6 a rekreadnl zaflzenf je Ministerstvo obrany Ceskd republiky (ddlejen..mo-). II. Ndzev organizace ZiizenA oryantz.we vystupuje pfi sv6 dinnosti pod n6zvem VojensM l6zeisk6 a rekreadnl zaiizeni (d6le jen VLRZ). III. Sidlo organizace Sidlem VLRZje Pmha 10, Magnitogorskri 12n494, PSe 10100, IiO

2 IV, Z6kladni iii, piedmit a rozsah hlavni dinnosti 1. Zakladnim udelem VLRZje poskltovat a zabezpedovat pro opriivnend osobyr preventivni rehabilitaci, liizeiskou, lddebnou, zdravotnf a rckreadni p6di a plnit dalii ukoly v souladu s ndsledujicim piedmetem hlavni linnosti: a) preventivni rehabilitace; b) spoledn6 rekreace; c) zabezpedovrini provozu domovt p6de o valednd veteniny; d) pobyty a akce rekreadniho. l6debndho, ldeeisk6ho a poznevaciho typu v tuzemsku i v zahranidi vdetne vimcnnich; e) dctske lddebnd ajind ozdravnd pob)'ty, letni a zimni ddtskd tdbory v tuzemsku i zahranidi vdetne \"imennich; f) zabezpeaov6ni stravovacich sluzeb, spoledenskich, kultumich a soci6lnich aktivit ve vojenskjch klubech; g) spolupdce s partnerskimi organizacemi ministerstev obrany a ozbrojenich sil sttitli, s nimit jsou uzavieny dohody o spolupraci; h) na zikladd pozadavku vo.jenskjch soud6sti posk)'tovat stravovrini. ubyov6ni a ostatni sluiby pro odbom6 shromrizddni, instrukdne metodicki zamcstnrini a jin6 akce souvisejici s plndnim irkoli MO a ozbrojenlfch sil; 0 J) zabezpedoviini ukoli vyplivajicich pro VLRZ z Plinu mobilizadniho rozvinuti vojsk; na zikladd pozadavkri vojenskjch soud6sti organizovat a zabezpedovat viznamnd kultumi, sportovni, odbomd, spoledenskd a reprezentadni akce; k) posk)'tov6ni zdravotni pdde podle $ 8 a 9 vyhlisky a Sb.. o posk)'tov6ni zdravotni pdde ve vojensklich zdravotnickich zaiizenich; 1) poskyov6ni pomoci pii ndboru novlfch piislusniki ozbrojenjch sil ieskd republiky; m) zabezpe(ovi- i,i zllodniho stavovani v souidstech ozbrojenlich sil Ceskd republiky. Inapi. zakon a Sb., o voj6cich z povolrnl; zdkon d.255/1946 Sb., o pllslusnlclch deskodovenskd armedy v zahtanid{ a o nekt rich jinich faastnicich n6rodniho boje za osvobozenl; zakon t. 11O/20O2 Sb., o veleanych

3 V, ehnek zruien VL Rozsah a pledmit jin6 tinnosti l. VLRZ je opravnena v r6mci volnlich kapacit, po pokr,'ti potieb MO a ozbrojenich sil a phiji ve sv hlal,ni dinnosti [&oly stanovend zlizovatelem, provozovat jinou dinnost v tozsahu hla\.ni dinnosti a poskltovat za irplatu sluzby tuzemskim i zahranidnim fyzickjm a pr6vnickim osobiim tallo: a) provozoviini niznfch druhri pobytri a akci rekreadnfho, ozdravndho a pozn6vaciho tlpu v tuzemsku i v zahranidi; b) poskytoviinf stmvov6ni, ub)'tov6ni a s tim spojenich sluzeb; organizoviinl a zabezpetovini vyznamnych kultunfch, sporiovnich, odbomjch a reprezentadnich akci; d) e) n provozovrini viech druhi dopravnich sluzeb; provozoviini smdndrenskdinnosti; provozoviini prodeje zbozi - maloobchod se smi5enim zbolim, se Sirok:hn sortimentem a specializovan;f prodej - textilem, odely, textilni galantedi; provozov6nl sportovist', sportovrrich a sportovne rehabilitatnich center, vdetne lyzaiskich vlekf a obdobnlfch zaiizeni; h) provozovrini kultumich a obdobnfch zalizent, iako jsou kina, divadl4 spoledenski a piedn6skov6 centra; i) pijdov6ni sportovniho rrybaveni ajinjch ptedndtu k vyrziti volndho dasui j) prov6deni nakupu a kompletace sluzeb; k) pto'tozovfui zaiizeni hotelovdho, restauradniho a obdobndho t)?u; l) pto\ozo't6!1ti zaiizeni l6zeisk6ho a l6debn6ho tlpu; m) poskyovrioi sluzeb rehabilitadniho, relaxadniho a kosmetickdho typu; n) posk,,tov6ni leteni, dolddoviini a ostatnich zdmvotnickich sluieb:

4 o) provozoviini vodovodi a kanalizaci; p) poslq/tovani telekomunikadnich sluzeb; q) posk)'tov6nf technickjch sluzeb; r) posk)'tovini plfpravnich stavebnich a zernnlch praci; s) technicke dinnost v dofavd. dinnosti. 2. Prosaedky ziskan6 z techto dinnosti je VLRZ povinna q'uzivat ke zkvalitneni svd hlavni VII. Pr6vni postavenl VLRZ VLRZje pr6vnickou osobou. Organizace se nezapisuje do obchodniho rejstiiku. VIU. Statutirni orgdn Statut6mim org6nem VLRZ je ieditel. ieditel organizace iidi jejl tinnost a rozhoduje o viech jejich z6lezitostech, pokud nejsou zrikony vyhrazeny do ptsobnosti ziizovatele Reditele VLRZ do fturkce jmenuje a z funlce odvolavd ministr obrany CR. I)L Vymez eni majetku 1. VLRZ se rymezuje majetek ta zltrdlad' fiidnd inventarizace majetku a udetni zdverky sestavend k 31. prosince 1998 ve vjsi ve3kerjch altiv z tozvahy leto ridetni z6vdrky v hodnoti I tis. Kd, kter6je pfilohou d. I ziizovaci listiny dj /6/ Soudristl aktiv je nemovitf majetek v zfistatkovd hodnotd ,14 tis. Kt, podle seznamu v piiloze d. 2 zlizovaci listiny dj. 2ll/16-65/6/ X. Vymezeni doby, na kterou je organizace zli?'ov6d'a VLRZje dizena na dobu neureitou.

5 XI. Hospodaieni VLRZ VLRZ hospodaii s majetkern st6tu. K nemovitdmu majetku evidovandmu v katastru nemovitosti, se ktm.im hospodaif, se zapisuje piislusnost VLRZ hospodafit s majetkem st6tu podle zi Kona i,.219/2000 Sb., o majetku Ceskd republiky ajejim rystupovrinirn v pnivnfch vztazich. XII. Vjkon funkce ziizovatele l. V:ikonem ziizovatelskych fukci za MO je opr6vndna osoba, kter6 je k t6to dinnosti pisemne povelena ministem obrany. obrany. 2. Statut VLRZ schvaluje osob4 kter6 je k tdto dinnosti pisernne povdlena ministrem XIIL Jini ustanovenl 1. Podle ustanoveni $ 42 zikona { Sb., o rozpodtoqich pravidlech a o zmdnd ndkterjch souvisejicich zrikonri (rozpodtova pravidla), vykon6vaji $ahi kontrolu jmdnem Ministerstva obrany ieskd republiky orgdny uvedene ve statutu t6to organizace. 2. Pro ridely aplikace zdkona d. 148/1998 Sb., o ochrane utajovanich skutednosti a o zmdne a doplneni nekterich z6konri, ve zneni pozd jsich piedpisfr, se na piispdvkovou oryanlzaai vz].ah]uji intemi normati\,ti akty Ministerstva obrany eeskd republiky, smemice a metodickd pokyly bezpednostniho leditele MO.

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ STANOVY Tenisovdho klubu START PRAIIA - TOPOLKA, z. s. Tcnisovi klub START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ /d Obsah: I. Zdkladni ustanovenl Posldni a cile II. ln, flenstvi.

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

"Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz

Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz Akademievdd CR, v. v. i. VYZY A K PODANi NNNIITY K VEREJNE ZAKAZCEMALEHo RoZSAHU s n6zvem doddvek a souvisejfcfch "Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' I. Identifikaini fdaje zadavatele:

Více

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E k veiejn6 zakazce zaddvan5 dle z6kona 6. 13712006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracov6ni nabldky k podlimitniveiejne

Více

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele ieski telekomunikaini infrastruktura a.s. PRO FORMA ZAId.AJOVACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOVACi F(OZYAZE A VVROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 SESTAVENA V SOULADU SE ZAKONEM T,. sasnggl SB., O UCETNICTVi

Více

ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA

ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA o ov6ien{ fiietnf zfv6rky Piiiemce N{zev: Sirlto: Km5nohorskf poliklinika s.r.o. Zilkovaul. d.p. 5, Litvinov PSe 436 0l IC : 250 30 302 Auditor Ing. Dagmar Svecor'6, auclitorske

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Českého vysokého učení technického v Praze

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Českého vysokého učení technického v Praze ORGANIZAČNÍ ŘÁD Správy účelových zařízení Českého vysokého učení technického v Praze Článek 1 Základní ustanovení 1. Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen SÚZ ), je účelové zařízení Českého

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zprfva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Veliny, lc: 00274542 za rok 2013

Zprfva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Veliny, lc: 00274542 za rok 2013 PARDUBICKY KRAJ Krajskf 0iad Finandni odbor Zprfva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Veliny, lc: 00274542 za rok 2013 Piezkoumdni se uskuteinilo ve dnech: - t4.1.20t4-3.6.2014 nazfkladd zikona(,.42012004

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

7. Identifikaini(tddiezaddvatele

7. Identifikaini(tddiezaddvatele Y PSDFSKUJ&Mg VA$I BWOOU(NOsT lt$ww"esfcr,(z vvzvn x PfreoloZeNi Nneiorv Institut postgradudlniho vzddldvdni ve zdravotnictvi (ddle jen,,lpvz") jako stdtni piispdvkovd organizace ziizend Ministerstvem

Více

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s.

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Popice Charlese Sealsfielda, o.s. (d{le jen Sdružení). Popice č. 56, 669 02 Znojmo. Čl. 2 Charakter sdružení

Více

INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r"

INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r \.V \., 1 ieskf Skolnf inspekce Pardubic\i inspektorf t INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r" Nizev prfvnick6 osoby vykonr{vaj ici iinnost Skoly Sidlo Zfll

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH)

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) I. Údaje o DDH Název zařízení: Umístění: Provozovatel DDH: Správce DDH: Dohlížející osoba: Dětské dopravní hřiště DDH je součástí dětského hřiště na ulici

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS)

Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS) Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS) I.Obecná ustanovení 1. Vedením účetnictví ČAS je pověřena profesionální účetní. Účetní má právo nahlížet na všechny účty ČAS (tedy i složek ČAS).

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více