NÁVOD NA MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESTAVBU A POUŽÍVÁNÍ

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD NA MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESTAVBU A POUŽÍVÁNÍ"

Transkript

1 NÁVOD NA MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESTAVBU A POUŽÍVÁNÍ Standardního provedení RINGER DG, lešení s dvojitým zábradlím 09/011

2 OBSAH Všeobecné informace Příklady montáže, připevňování doplňkových součástí 1 Zajištění proti nadzvednutí /zabezpečení podlahových dílců/ 17 Návrh a výpočet standardních montážních sestav 18 Demontáž lešení 3 Používání lešení 3 Seznam dílců lešení 33 1

3 1. VŠEOBECNĚ 1.1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Dílcové lešení RINGER je systémové lešení s dvojitým zábradlím (DG). Základním nosným prvkem tohoto lešení je svislý ocelový rám s osovou vzdáleností sloupků 0,65 m. Základní délka pole je,50 m. Rám má výšku,00 m, čímž je určena vzdálenost pracovních úrovní. Rámy jsou osazeny nad sebou jeden do druhého pomocí navařených spojovacích nátrubků. Dvojité zábradlí je upevněno na háky přivařené na svislé sloupky rámů a zajištěny pomocí firmou RINGER patentovaných pojistných kroužků. Ty zabezpečují dvojité zábradlí proti náhodnému uvolnění. Podlahové dílce ( z pevného dřeva nebo z hliníku) jsou fixovány ve vodorovné poloze pomocí zajišťovacích kolíků, které jsou přivařeny na příčli spojující sloupky rámu a zpevňují lešení jak v kolmém směru, tak i rovnoběžně s fasádou. Označení systému lešení dle ČSN EN čl. 5, je uvedeno v oddílech pro jednotlivě staticky posuzované varianty sestav. Dílcové lešení RINGER DG splňuje Všeobecné požadavky a Požadavky na konstrukční řešení dle ČSN EN a to : Čl. 5.. Tabulka 1 Třída podle šířky pracovní plochy W06 Čl. 5.3 Tabulka Třída podle světlé výšky H1 Čl Tabulka 3 Třída zatížení 3,00 KN/m * *s přihlédnutím k čl odst. ) a 3) Lešení RINGER DG smí být používáno jako ochranné (záchytné lešení ) pro max. výšku ochrany,0 m. Výroba a označení konstrukčních dílců je ve shodě se registračním osvědčením No.: Z MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENÍ Montáž a demontáž lešení RINGER DG mohou provádět pouze pracovníci zdravotně způsobilí dle zvláštních předpisů, kteří byly seznámeni s Návodem na montáž, demontáž a přestavbu lešení RINGER DG. Při montáži, demontáži a přestavbě lešení, jakož i práci na lešení, musí pracovníci dodržovat požadavky NV č. 36/005 Sb. Výše uvedené práce je nutné zastavit pokud: a) je dohlednost menší než 30m b) je rychlost větru větší než 8 m/s c) je bouře, déšť a sněží a tvoří se námraza d) je teplota prostředí menší než -10 C a nebo vyšší než + 50 C (viz. čl ČSN ). 1.3 ODCHYLKY Standardní sestavy lešení RINGER DG pro montáž, demontáž a přestavbu jsou součástí tohoto Návodu na montáž, demontáž a přestavbu (dále jen NMDPP). V případě jakékoliv změny od tohoto NMDPP musí být tato změna posouzena v souladu s metodikou registračního osvědčení No.: Z a pro každou změnu musí být proveden zvláštní výpočet a posouzení.

4 1.4 KONTROLA A VEDENÍ ZÁZNAMŮ Lešení RINGER DG podléhá metodice kontroly k tomuto účelu odborně vyškolenou osobou, která o své kontrolní činnosti vede záznamy. Jedná se o osobu, která je vyškolena a přezkoušena dle požadavků nařízení vlády č.36/005 Sb., příloha VII bod 7, ve znění všech následných dodatků. Tato osoba provádí prohlídky a údržbu lešení RINGER DG dle čl ČSN BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Všechny dílce lešení RINGER DG musí před použitím vizuelně kontrolovány a všechny dílce s vadami se ihned vyřadí (vizuelní vadou se rozumí např. deformace zábradlí ) - Lešení RINGER DG musí být průběžně prohlíženo za účelem zjištění závad způsobených pracovní činností nebo jinými vnějšími vlivy ( viz. čl ČSN ). - Pohyb veškerých osob na lešení smí být prováděn pouze k tomuto účelu vybudovanými přístupy a vstupy. - Je výslovně zakázáno lézt po vnějším, proti pádu nechráněném líci lešení, je zakázáno skákat z lešení, jakož i skákat z jednotlivých pracovních úrovní na úrovně spodní či horní. - Na lešení nemají přístup nepovolané osoby. - Na lešení mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek (jako např. drogy) - Poklopy pracovních podlah s poklopem a žebříkem musí být během práce na lešení uzavřeny a zajištěny proti nadzvednutí. - Je zakázáno pokládat břemena, materiál a vstupovat na záchytné stříšky. - Lešení RINGER DG smí být zatíženo provozním zatížení pouze v souladu s čl.6.1.3,tabulka 3 s přihlédnutím k čl odst. ) a 3) ČSN EN Jestliže je lešení RINGER DG používáno jako ochranné (záchytné lešení ) nesmí být zatěžováno žádným jiným provozním zatížením. - Pracovníci, kteří na řádně postaveném a předávacím protokolem nebo zápisem do stavebního deníku předaném lešení do používání pracují, nesmí do konstrukčního systému lešení zasahovat (jako např. rozebírat jednotlivé dílce lešení nebo odstraňovat kotvy). - Po dokončení montáže nebo přestavby lešení RINGER DG dle variant tohoto NMDPP, se výslovně zakazuje připevňovat k lešení RINGER DG jakékoliv jiné konstrukční systémy (např. výtahy, pracovní plošiny, atp.). 1.6 POUŽÍVÁNÍ PODLAHOVÝCH DÍLCŮ Položka Umístění (ks) Použití pro záchytné a ochranné střešní lešení nebo záchytnou stříšku Délka pole (m) Třída zatížení Podlahový dílec dřevěný Podlahový dílec Al s poklopem a žebříkem Podlahový dílec Al bez poklopu Dovoleno Dovoleno Dovoleno,5,5,5 < 3 < 3 < 3 Všechny výše uvedené podlahové dílce mají provedenou pádovou zkoušku. 3

5 . MONÁŽ LEŠENÍ RINGER DG.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY.1.1 Systémové díly lešení RINGER DG Jednotlivé dílce lešení musí být zkontrolovány, aby byl zajištěn jejich perfektní stav. Bezvadná kvalita těchto dílců musí být zajištěna i v průběhu prací na něm. Veškeré technické předpisy zůstávají v platnosti pouze za předpokladu, že k montáži lešení se používají pouze originální díly od výrobce lešení RINGER DG. V případě používání neoriginálních dílců, může dojít k technickým závadám, což může v konečném důsledku vést ke ztrátě stability a k případné havárii. Montážní varianty v NMDPP jsou posouzeny v souladu s ČSN EN , což platí o celém NMDPP..1. Montáž a demontáž lešení RINGER DG Montáž a demontáž lešení RINGER s dvojitým zábradlím DG musí být prováděna pouze na základě níže popsaných kroků.. MONTÁŽ PRVNÍHO POLE LEŠENÍ..1 Roznesení zatížení do podloží Založení lešení RINGER DG smí být prováděno pouze na dostatečně únosném podloží. Pokud tento předpoklad nelze splnit a únosnost podkladu není dostatečná, roznesení zatížení do podloží musí být staticky posouzen (obr.1) (bez pomoci patního spojovače) Obr.1: Roznesení zatížení do podloží pomocí podkladního prvku. 4

6 .. Nánožky/stavitelné patky Nánožky nebo stavitelné patky se umístí pod každou stojku rám u v nejnižším podlaží v intervalu délky polí, tedy po,50 m (obr.1). Stavitelné patky smí být vytočeny pouze 0 cm, pokud se nepoužije patní spojovač. Stavitelná patka 5/40 cm může být vytočena na 5 cm v základní variantě a v konzolové variantě (viz str. 0 a 4), pokud se nepoužije patní spojovač. V případě, že se použije patní spojovač platí pro vytočení všech stavitelných patek ( rozměrů 5/40, 45/60, 60/80 cm) ČSN EN , čl stavitelné patky, který praví, že délka překrytí musí být při libovolném vysunutí nejméně 5% celkové délky vřetena nebo 150 mm, přičemž musí být dodržena větší hodnota...3 Vyrovnávací rámy ( Svislý rám 0,65 x 1,00 m universální ) Pro zakládání na svažitém terénu, aby bylo možné zajistit předpokládanou výškovou úroveň podlahových dílců, je třeba použít universální rámy rozměru 0,65 x 1,00 m (obr.). Dodatečné zesílení a kotvení je nezbytné pro tyto nestandardní případy. UNI DIAGONÁLA + x otočná spojka..4 Svislé rámy a podchozí rámy Obr. : Vyrovnávací rámy Svislé rámy a podchozí rámy nutno umístit svisle a v předepsané vzdálenosti od fasády na stavitelné patky a ihned zajistit proti překlopení. (obr.3). Dvojité zábradlí DG musí být osazeno následně, aby byla zajištěna stabilita svislých rámů a také proto, aby se zesílila nejnižší úroveň lešení. Obr. 3 5

7 ..5 Dvojité zábradlí DG Dvojité zábradlí se upevní zevnitř na vnější stranu lešení. Po osazení se ihned zajistí pojistným kroužky, které se po osazení do zabezpečovací polohy otočí o 180 st. tak, aby se zabránilo jejich možnému nadzvednutí. (viz detail A). Obr. 4: Pole lešení kompletně smontované..6 Podlahové dílce Podlahové dílce nutno používat pouze originální od výrobce lešení. Pro pole lešení lze použít podlahy šířky 30 cm a nebo jednu podlahu š. 60 cm a to buď dřevěnou a nebo z hliníku. Podlahové dílce jsou fixovány ve vodorovné poloze pomocí zajišťovacích kolíků, které jsou přivařeny na příčli spojující sloupky rámu a zpevňují lešení jak v kolmém směru, tak i rovnoběžně s fasádou...7 Svislé a vodorovné vyrovnání První pole lešení je nutno pečlivě překontrolovat a vyrovnat ve svislém i vodorovném směru. Zvlášť pečlivě nutno překontrolovat vodorovnou vzdálenost mezi vnitřním nechráněným okrajem podlahového dílce lešení a lícem fasády. Tato vzdálenost nesmí překročit hodnou 5 cm, viz čl ČSN MONTÁŽ DALŠÍCH POLÍ LEŠENÍ.3.1 Standardní pole Další pole se montují tak, jak je popsáno výše. Za účelem přístupu skrz plochu lešení, k žebříku či pro vstup do objektu, lze vynechat dvojité zábradlí DG a to 1 ks na 5 polí. Obr. 5: Montáž dvojitých DG zábradlí 6

8 .3. Konstrukční schéma rohů lešení Dva na sebe kolmé rámy se spojí přilehlými slupky na otočnou spojku. V nejnižší úrovni lešení se osadí dvě otočné spojky na spojení těchto kolmých rámů. Na úrovních vyšších je třeba osadit vždy jen jednu otočnou spojku a to v max. svislých vzdálenostech 4,0 m. V rohu založení. Na styku dvou stojek se osadí pouze 1 stavitelná patka. Umístění rohové kotvy lešení Ve shodě s montážní variantourohová kotva Obr.6: Konstrukční schéma rohů lešení.3.3 Přístupy na lešení Výstupový žebřík by měl být namontován na lešení již od prvního podlaží. Nejnižší žebřík se opírá o podlahový dílec podepřený na dvou po sobě jdoucích svislých rámech patními spojovači. Hliníkový podlahový dílec s poklopem a žebříkem by měl být osazen na lešení tak, aby žebříky byly umístěny vystřídaně a to jednou vpravo, podruhé vlevo na vhodně zvoleném výstupovém poli (viz obr.7). V případě, že délka fasády je delší, nejdále vzdálené pracovní místo, by nemělo být vzdáleno více jak 0 m od výstupového pole. To znamená, že výstupové pole musí být každé 16 té pole. Výstup/sestup musí být být kotven na každé kotevní úrovni. (viz. příklady na str. 0) Obr. 7: Vnitřní výstupy.4 MONTÁŽ DALŠÍCH ÚROVNÍ LEŠENÍ Podlahový dílec upevněný na patních spojovačích.4.1 Všeobecně Montážní práce nutno provádět takovým způsobem, aby podmínky k výskytu havárie byly minimalizovány. Konstrukci lešení je bezpodmínečně nutné průběžně kotvit během montáže. Max. úrovně lešení smí být smontovány bez kotvení. 7

9 .4. Svislá doprava dílců lešení.4..1 Pro konstrukce lešení s výškou přesahující 8 m (výška podlahového dílce nad úrovní přilehlého terénu) nutno pro svislou dopravu při montáži/demontáži použít ručně ovládané zdvihacího zařízení s kladkou a lanem..4.. Výjimka z ustanovení je možná pro montáž lešení jehož výška není vyšší než 14 m a délka lešení není větší než 10 m, v tomto případě není nutné pro montáž/demontáž používat zdvihacího zařízení V polích, kde má být prováděna svislá doprava dílců lešení ručně, dvojité DG zábradlí musí být vždy osazeno a zajištěno. Nejméně jedna osoba musí být umístěna v každém podlaží lešení (obr. 8 a 9). Ochranné zábradlí pro montáž Podlahový dílec upevněný na patních spojovačích Podlahový dílec upevněný na patních spojovačích Obr. 8: Obr. 9:.4.3 Montáž svislých rámů Pro ochranu proti pádu během montáže nutno používat ochranné zábradlí. Tato zábradlí musí být upevněna vždy na nejvyšší úrovni lešení před tím, než se na ni vystoupí z úrovně, kde byla montáž právě ukončena. Ochranné zábradlí 0,65 pro montáž Ochranné zábradlí pro montáž 8

10 .4.4 Dvojité zábradlí DG Vyztužení lešení RINGER DG je navrženo výhradně a pouze dvojitým zábradlím DG. Díky tomuto konstrukčnímu řešení, není třeba již žádné dodatečné zesilování konstrukce, jako např. upevňování diagonál, jak je obvyklé u jiných konstrukčních systémů (vyjma: uni diagonály pro montáž přemosťovacích nosníků, podchozích rámů, žebříkových vstupů).4.5 Ochrana krajů Chybějící zábradelní sloupky, Dvojitá DG zábradlí, jakož i zarážky a boční 0,65 m DG zábradlí nutno namontovat na systém lešení RINGER DG. Zarážky se upevňují k háčkům přivařeným na stojky svislých rámů. (viz. obr.10). Zarážky u podlahových dílců musí být použity i pro ochranné střešní lešení a záchytné lešení. Na nejvyšším patře lešení nutno osadit zábradelní sloupky, dřevěné podlahové dílce musí být zajištěny proti nadzvednutí (zatížením větrem) ocelovými pojistnými kroužky, které se osadí na vnitřní sloupek svislého rámu (bližší k líci fasády) (viz.obr. 10). Na boční straně lešení se osadí svislé rámy 0,65 x 1,00 m, nebo dva zábradelní sloupky a na ně se upevní boční zábradlí DG 0,65 m (viz. obr. 10). Taktéž zarážky nutno osadit, jak je zřejmé z obr.10. Obr.10: Ochrana krajů lešení na nejvyšším patře lešení 9

11 .4.6 Kotvení ( kotevní schéma a kotevní síly) Kotevní schéma a kotevní síly jsou závislé na typu kotevní varianty (viz odstavec.5.). Rozhodující kotevní síly ( provozní zatížení) jsou uvedeny pro jednotlivé kotevní varianty na str Kotevní síly zde uvedené jsou pro danou variantu maximální, v jiných úrovních kotvení jsou vždy menší a není třeba je zde uvádět. Hodnoty kotevních sil jež jsou vyvozeny ochranným lešením střech, záchytným lešením s konzolami 0,65 m a záchytnou stříškou jsou taktéž uvedeny v odstavci.5. Kotvení nutno provádět průběžně se stavbou lešení. Maximálně patra lešení mohou být smontována aniž by byla zakotvena kotvami. Kotevní šrouby o průměru min. 1 mm se používají pro kotvení lešení..4.7 Kotvy Kotevní trubky nutno upevnit co nejblíže ke kotevním bodům svislých ocelových rámů ( průsečík svislé stojky rámu a roviny podlahového dílce). Pro spojení kotevních trubek nutno použít pouze certifikované spojky dle ČSN EN Pouze ve vyjímečných případech lze kotevní trubky připevnit v max. vzdálenosti 40 cm od takto definovaného kotevního bodu (=průsečík) Krátké kotvy (obr. 11) se upevňují pouze k vnitřnímu sloupku svislého rámu (bližší k líci fasády). Kotevní síla je kolmá k ploše fasády. 0,5m Obr. 11: Krátká kotva.4.7. Dlouhé kotvy (obr.1) se upevňují jak k vnitřnímu tak i k vnějšímu sloupku rámu Kotevní síla je kolmá k ploše fasády a rovnoběžná s plochou fasády 0,5m Obr. 1: Dlouhá kotva 10

12 V-kotvy (obr.13) se upevňují pouze k vnitřnímu sloupku svislého rámu. Kotevní síla je kolmá k ploše fasády a rovnoběžná s plochou fasády. 0,5m Obr.13: V-kotva Rohové kotvy (obr.14) se upevňují pouze k vnitřnímu sloupku svislého rámu. Kotevní síla je kolmá k ploše fasády a rovnoběžná s plochou fasády. 0,5m 0,5m Obr. 14: Rohová kotva.4.8 Kotvení lešení / podklad pro kotvení Při kotvení lešení nutno dodržovat veškerá bezpečnostní opatření, jak vyplývá z Nařízení vlády č.36/ a z Nařízení vlády č.591/ Veškeré strojní vybavení, zejména vrtací zařízení musí splňovat bezpečnostní a technické požadavky, jež vyplývají ze zákonných norem. Kotevní síly, jež vyvozuje lešení prostřednictvím kotev, spojek a kotevního materiálu (hmoždinky, kotevní šrouby) musí být bezpečně zachyceny v kotevním podkladu (zdivo, beton). Tento podklad musí prokázat dostatečnou únosnost pro přenesení těchto kotevních sil. Dle Čl ČSN nutno ověřit únosnost kotev na stavbě. Pokud únosnost kotevního podkladu není dostatečná nutno hledat náhradní řešení pro zachycení kotevních sil, jež vyvozuje konstrukce lešení. 11

13 .5 KOTEVNÍ VARIANTY, UPEVŇOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SOUČÁSTÍ.5.1 Všeobecně V tomto oddíle jsou popsány různé varianty sestav (varianty kotevních sestav, montáž podchozích rámů, přemosťovacích nosníků, rozšiřujících konzol a záchytných stříšek). Za otevřenou fasádu ve smyslu ČSN EN čl (např. nová budova bez oken) lze považovat zeď jež obsahuje max.60 % otvorů (míra plnosti fíb =0,40). Za uzavřenou fasádu smyslu ČSN EN čl (např. stará budova s okny), kde je 0 % otvorů (míra plnosti fíb =1,00). Zatížení větrem ve statickém výpočtu pro různé varianty lešení (viz dále) s ochrannou sítí je počítáno s aerodynamickým tvarovým součinitel cfx = 0,60 a cfy=0,0. (Pro porovnání s ČSN EN , tabulka 5, cfx=1,30 a cfy=0,1). V tabulkách pro různé montážní sestavy ( str. 18 až 31) je uvedeno provozní zatížení. 1

14 .5. Podchozí rámy Podchozí rámy mají šířku 1,50 m a čistou výšku,0 m plus výšku stavitelného podlahového dílce. Záchytná stříška je opatřena podlahovými dílci. Montáž podchozích rámů: Podchozí rámy jsou rozebiratelné, tím jsou vhodné pro dopravu a skladování. Do svislých stojek se osadí příhradové nosníky a zajistí se klínovými kolíky, které se zajistí pojistkou. Podchozí rámy, tak jako svislé ocelové rámy, se osadí do stavitelných patek, opatří dvojitým DG zábradlím, které se zajistí pojistnými kroužky (viz odstavec, obr. 15,..5). Podlahové dílce (neztížené), jsou určeny výhradně jako ochranná střecha pro chodce. Podlahové dílce jsou fixovány v poloze pomocí zajišťovacího mechanismu dl. 0,65 m s bezpečnostními kolíky. Tato ochranná střecha se nesmí používat k uskladńování materiálu a zábradlí umístěné na prvním patře lešení zabraňuje pohybu osob na této ochranné střeše. max. 50mm Zajištění podlahového dílce 0,65 m bezpečnostními čepy prům. 1 mm (pozink.) Obr.15: podchozí rám Pozornost nutno věnovat kotvení s konzolu 30 cm nebo bez ní (viz. str. 8 9) 13

15 .5.3 Rozšiřující konzoly 0,30 m a 0,65 m Rozšiřující konzola 0,30 m se nejčastěji osazuje na vnitřní stranu lešení všech výškových úrovní lešení, kde je třeba. Používá se jako alternativa pro rozšiřující konzolu 0,65 m, pokud to z technického hlediska vyhovuje. Konzola 0,30 m má integrovanou pojistku proti nadzvednutí podlahového dílce š. 0,30 m, který tato konzola podpírá. Rozšiřující konzola 0,65 m se používá pro rozšíření plochy lešení a to zejména na vnější straně lešení. Konzola 0,65 m slouží k půdorysnému odskoku lešení v potřebné výškové úrovni lešení nebo slouží k rozšíření pracovní plochy na lešení. Mezeru mezi podlahovými dílci nutno překrýt fošnou. Překrytí mezery mezi podlahovými dílci Konzola 0,65 m Obr.16: Konzola.5.4 Schodišťové výstupy Zpravidla se výstupy na lešení montují tak, aby výstup probíhal vnitřím prostorem lešení. Alternativně lze budovat výstupy i vnějším prostorem před lešením DG, za použití schodišť. Pokud se venkovní výstupy použijí, pole lešení obsahuje hliníkové schodiště, které je upevněno vždy jednou otočnou spojkou na svislý rám. Na svislé rámy nižší úrovně lešení se osadí otočné spojky. Dvoumadlové zábradlí se upevní na vnější stranu výstupu. Dvoumadlové zábradlí schodiště Přídavná podpora Spojka v kotevním bodu Obr.17: Schodišťový výstup Přídavná spojka 14

16 .5.5 Záchytné a ochranné střešní lešení Tento typ lešení sestává ze svislých sloupků a sítě, jež po sestavení vytváří ochrannou stěnu situovanou v horní úrovni lešení. Kotvení této horní úrovně lešení musí být řádně provedeno a liší se podle typu kotevní varianty. Jednoduchá montáž svislých sloupků ochranné stěny nevyžaduje žádné dodatečné zajištění. Ochranná síť z ocelovou výplní je vsazena do ocelového rámu, do kterého je připevněna svary. Ochranné střešní lešení Ochranné střešní lešení Záchytné lešení Bez rozšiřující konzoly S rozšiřující konzolou S rozšiřující konzolou Ochranná stěna z fošen Ochranná síť Obr. 18: Záchytné a ochranné střešní lešení.5.6 Záchytná stříška Záchytná stříška sestává ze dvou sklopných konzolových ramen, z nichž spodní tvoří zároveň podporu pro podlahové dílce, které na něm spočívají a jsou zajištěny proti uvolnění. Konstrukce záchytné stříšky nesmí být používána za účelem skladování materiálu a pro pohyb osob. Přístupu na záchytnou stříšku je zabráněno dvojitým DG zábradlím, osazeným na vnější straně lešení příslušného lešeňového pole. Zajištění podlahových dílců Záchytná stříška 0,5 Konzola se spojkou Záchytná stříška může být upevněna na vnější stranu lešení, v libovolné výšce. V této zvolené úrovni musí být každý svislý rám kotven a každý druhý kotevní bod musí být upevněn dlouhou Kotvou nebo V-kotvou. Přemosťovaci trubka Obr. 19: Záchytná stříška 15

17 .5.7 Přemosťovací nosník Přemosťovací nosníky se používají v místech, kde z důvodů přístupu do budovy, kde se právě nachází lešení, není možné situovat svislé a vodorovné dílce lešení. Takto definovanou plochu, (např. vjezd do dvorního traktu, vstup do prodejny, pasáž obchodního domu) je třeba přemostit a na konstrukci přemostění pokračovat v montáži lešení. Dva přemosťovací nosníky se upevní pevnými spojkami co možná nejblíže ke kotevním bodům svislých rámů, které probíhají průběžně po výšce fasády. Svislý rám 0,65 x 1,00 m se upevní přesně uprostřed mezi těmito svislými průběžnými svislými rámy, aby tvořil základ pro upevnění podlahových dílců nad horními pasy přemosťovacích nosníků a zároveň se do něj osadí svislé rámy, které budou situovány nad ním. Spoje se provedou pevnými nebo otočnými spojkami, které se umístí zevnitř nebo zvenku na přemosťovací nosník (viz obr. 0). Dlouhá kotva musí být připevněna na vnitřní i vnější sloupek svislého rámu pevnými spojkami, jak je patrno z obr. 0 dlouhá kotva přemosťovací nosník podlahový dílec dlouhá kotva pevné spojky spojka EN-74 pevné spojky dlouhá kotva svislý rám 0,65 x 1,00 m pevné spojky Obr. 0: přemosťovací nosník 16

18 .5.8 Zajištění podlahových dílců proti nadzvednutí Podlahové dílce jsou zajištěny proti nadzvednutí způsobenému vztlakem větru v mezilehlých patrech lešení rámy, které jsou umístěny nad těmito podlahovými dílci (viz. obr.1a). V nejvyšším podlaží lešení jsou podlahové dílce zajištěny proti nadzvednutí vztlakem větru jednak zábradelními sloupky na vnější straně lešení a také pojistnými kroužky umístěnými na horní stranu vnitřního sloupku nad již osazený podlahový dílec (viz. obr.1b). Svislé rámy (DG rámy) nutno ihned spojit dohromady v kompaktní soustavu (pomocí dvojitého zábradlí DG, atd.), která byla podrobena statickému výpočtu. Obr.1: Průběžné pole lešení Obr.1B: Nejvyšší pole lešení Zjištění proti nadzvednutí pro rozšiřovací konzolu 0,30 m viz oddíl.5.3/str.14 Zjištění proti nadzvednutí pro rozšiřovací konzolu 0,65 m a pro podchozí rámy Zjištění proti nadzvednutí pro podchozí rámy viz oddíl.5./str.13 Zjištění proti nadzvednutí pro záchytnou stříšku viz oddíl.5.6/str.15 17

19 3. VARIANTY SESTAV Různé varianty sestav, které mají být postaveny jsou popsány v následujících oddílech. Návod je platný pro dřevěné i hliníkové podlahové dílce a to bez omezení. Oddíl Staticky posouzená varianta sestavy (ze schvalovacího dokumentu) Kotevní schéma Strana Základní sestava 8m vystřídaně Sestava z rozšiřovacími konzolami 8m vystřídaně Základní sestava s ochrannou sítí 8m vystřídaně Sestava z rozšiřovacími konzolami a ochr. sítí 8 m vystřídaně 3..3 Základní sestava s ochrannou sítí pro částečně otevřenou fasádu 4m Sestava se zakrytím plachtou 4m Sestava se zakrytím plachtou m Sestava se záchytnou stříškou 8m vystřídaně Základní sestava s podchozími rámy Sestava z rozšiřovacími konzolami a podchozími rámy Sestava s přemosťovacími nosníky Sestava bez kotvení nejvyššího patra Podle varianty sestavy Podle varianty sestavy Podle varianty sestavy 8 m vystřídaně Sestava s předsazeným schodištěm Podle varianty sestavy 31 18

20 3.1.1 Základní sestava Označení dle ČSN EN EN D-SW06/50-H1-A-LA - bez ochranné sítě/plachty Kotvení sestavy a 8 m vystřídaně - s/bez střešní ochrany - vytočení stavitelné patky max. 5 cm bez použití patního spojovače Příčný řez A-A Ochranná mříž Střešní ochrana Dvojité DG zábradlí Podlahový dílec provozní zatížení p=,0 KN/m až do KOTVENÍ (viz.4.7) Krátká kotva Dlouhá kotva ( možnost V-kotvy) max. 0,5m Fasáda částečně otevřená uzavřená Velikost síly vnitřní sloupek 9,4 KN 8,0 KN do založení vnější sloupek 10,3 KN 9, KN kolmo na fasádu 3, KN 1,6 KN Kotevní síly rovnoběžně s fasádou krátká kotva 0,3 KN 0,3 KN dlouhá kotva 3,4 KN 3,4 KN V-kotva,4 KN,4 KN Obr. : Základní sestava 19

21 3.1. Sestava s rozšiřovacími konzolani Označení dle ČSN EN EN D-SW06/50-H1-A-LA - bez ochranné sítě/plachty - s/bez střešní ochrany - vytočení stavitelné patky max. 5 cm bez použití patního spojovače Kotvení sestavy a 8 m vystřídaně Příčný řez A-A Ochranná mříž Konzola 0,3 m Konzola 0,65 m Střešní ochrana Dvojité DG zábradlí Podlahový dílec provozní zatížení p=,0 KN/m až do KOTVENÍ (viz.4.7) max. 0,5m Krátká kotva Dlouhá kotva ( možnost V-kotvy) Fasáda částečně otevřená uzavřená Velikost síly vnitřní sloupek 16,3 KN 15,8 KN do založení vnější sloupek 16,8 KN 16,1 KN kolmo na fasádu 3,5 KN 1,8 KN Kotevní síly rovnoběžně s fasádou krátká kotva 0,1 KN 0,1 KN dlouhá kotva 1,8 KN 1,8 KN V-kotva,5KN 1,3 KN Obr. 3: sestava s rozšiřovacími konzolami 0

22 3..1 Základní sestava s ochrannou sítí Označení dle ČSN EN EN D-SW06/50-H1-B-LA Ochranná mříž - pro uzavřenou fasádu - s/bez střešní ochrany - vytočení stavitelné patky max. 5 cm bez použití patního spojovače Kotvení sestavy a 8 m vystřídaně Příčný řez A-A Střešní ochrana Ochranná síť Dvojité DG zábradlí Podlahový dílec provozní zatížení p=,0 KN/m až do KOTVENÍ (viz.4.7) Krátká kotva Dlouhá kotva ( možnost V-kotvy) max. 0,5m Fasáda uzavřená Velikost síly vnitřní sloupek 9,6 KN do založení vnější sloupek 10,6 KN kolmo na fasádu, KN Kotevní síly rovnoběžně s fasádou krátká kotva 0,3 KN dlouhá kotva 3,0 KN V-kotva,1 KN Obr. 4: Základní sestava s ochrannou sítí pro uzavřenou fasádu 1

23 3.. Sestava s rozšiřovacími konzolami a ochrannou sítí Označení dle ČSN EN EN D-SW06/50-H1-B-LA Ochranná mříž - pro uzavřenou fasádu - s/bez střešní ochrany - vytočení stavitelné patky max. 5 cm bez použití patního spojovače Kotvení sestavy a 8 m vystřídaně Konzola 0,3 m Konzola 0,65 m Příčný řez A-A Střešní ochrana Ochranná síť Dvojité DG zábradlí Podlahový dílec provozní zatížení p=,0 KN/m až do KOTVENÍ (viz.4.7) Krátká kotva Dlouhá kotva ( možnost V-kotvy) max. 0,5m Fasáda částečně otevřená Velikost síly vnitřní sloupek 16,4 KN do založení vnější sloupek 16,7 KN kolmo na fasádu,5 KN Kotevní síly rovnoběžně s fasádou krátká kotva 0,1 KN dlouhá kotva, KN V-kotva 1,8 KN Obr. 5: Sestava s rozšiřovacími konzolami a ochrannou sítí pro uzavřenou fasádu

24 3..3 Základní sestava s ochrannou sítí Označení dle ČSN EN EN D-SW06/50-H1-B-LA Ochranná mříž - pro částečně otevřenou fasádu - s/bez střešní ochrany Kotvení sestavy a 4 m Příčný řez A-A Střešní ochrana Ochranná síť Dvojité DG zábradlí Podlahový dílec provozní zatížení p=,0 KN/m až do KOTVENÍ (viz.4.7) Krátká kotva Dlouhá kotva ( možnost V-kotvy) max. 0,5m Fasáda částečně otevřená Velikost síly vnitřní sloupek 8,5 KN do založení vnější sloupek 9,4 KN kolmo na fasádu 3,5KN Kotevní síly rovnoběžně s fasádou krátká kotva 0,3 KN dlouhá kotva 3,6 KN V-kotva,5 KN Obr. 6: Základní sestava s ochrannou sítí pro částečně otevřenou fasádu 3

25 3..4 Sestava s rozšiřovacími konzolami a ochrannou sítí Označení dle ČSN EN EN D-SW06/50-H1-B-LA Ochranná mříž - pro částečně otevřenou fasádu - s/bez střešní ochrany Kotvení sestavy a 4 m Konzola 0,3 m Konzola 0,65 m Příčný řez A-A Střešní ochrana Ochranná síť Dvojité DG zábradlí Podlahový dílec provozní zatížení p=,0 KN/m až do KOTVENÍ (viz.4.7) max. 0,5m Krátká kotva Dlouhá kotva ( možnost V-kotvy) Fasáda částečně otevřená Velikost síly vnitřní sloupek 14,7 KN do založení vnější sloupek 15,1 KN kolmo na fasádu 3,7 KN Kotevní síly rovnoběžně s fasádou krátká kotva 0,1 KN V-kotva dlouhá kotva, KN,6 KN Obr. 7: Sestava s rozšiřovacími konzolami a ochrannou sítí pro částečně otevřenou fasádu 4

26 3.3 Sestava s ochrannou plachtou Označení dle ČSN EN EN D-SW06/50-H1-B-LA Ochranná mříž - s/bez rozšiřovacích konzol - s/bez střešní ochrany Kotvení sestavy a m Příčný řez A-A Konzola 0,3 m Konzola 0,65 m Střešní ochrana Ochranná plachta Dvojité DG zábradlí Podlahový dílec provozní zatížení p=,0 KN/m až do KOTVENÍ (viz.4.7) Krátká kotva Dlouhá kotva ( možnost V-kotvy) max. 0,5m Fasáda částečně otevřená uzavřená Velikost síly vnitřní sloupek 1,7 KN 13,0 KN do založení vnější sloupek 13,4 KN 13, KN tlak: 5,0 KN tlak: 3,7 KN Kotevní síly kolmo na fasádu tah: 4,3 KN tah:,3 KN rovnoběžně s fasádou krátká kotva 0,1 KN 0,1 KN dlouhá kotva, KN, KN V-kotva 3,5KN,6 KN Obr. 8: sestava s ochrannou plachtou 5

27 3.4 Sestava se záchytnou stříškou Označení dle ČSN EN EN D-SW06/50-H1-A-LA Ochranná mříž - bez ochranné sítě/plachty - s/bez střešní ochrany Kotvení sestavy a 8 m vystřídaně Příčný řez A-A Konzola 0,3 m Konzola 0,65 m Střešní ochrana Dvojité DG zábradlí Podlahový dílec provozní zatížení p=,0 KN/m Výložník záchtné stříšky až do KOTVENÍ (viz.4.7) max. 0,5m Krátká kotva Dlouhá kotva ( možnost V-kotvy) Fasáda částečně otevřená uzavřená Velikost síly vnitřní sloupek 17,1 KN 16,4 KN do založení vnější sloupek 16,6 KN 16,6 KN kolmo na fasádu H menší m 3,9 KN 1,4 KN Kotevní síly H=4 m 3,0 KN,0 KN rovnoběžně s fasádou krátká kotva 0,1 KN 0,1 KN dlouhá kotva 1,9 KN 1,9 KN V-kotva,7 KN 1,4 KN Obr. 9: Sestava se záchytnou stříškou 6

28 3.5.1 Základní sestava s podchozími rámy Označení dle ČSN EN EN D-SW06/50-H1-B(A)-LA - pro otevřenou nebo uzavřenou fasádu -s/bez ochrannou sítí/plachtou - s/bez rozšiřovacích konzol nebo bez střešní ochrany Kotvení podle montované sestavy Příčný řez A-A Dvojité DG zábradlí Podlahový dílec provozní zatížení p=,0 KN/m až do max. 0,5m KOTVENÍ (viz.4.7) Krátká kotva Dlouhá kotva ( možnost V-kotvy) Fasáda částečně otevřená Velikost síly vnitřní sloupek 13,4 KN do založení vnější sloupek 5, KN kolmo na fasádu H=4, m 3,6 KN Kotevní síly 4m H m 3, KN H=4 m,4 KN rovnoběžně s fasádou krátká kotva 0,3 KN dlouhá kotva 3,4 KN V-kotva,6 KN Obr. 30: Základní sestava s podchozími rámy 7

29 3.5. Sestava s rozšiřovacími konzolami a podchozími rámy Označení dle ČSN EN EN D-SW06/50-H1-B(A)-LA - s konzolou 0,3 zevnitř nebo s/bez konzolou 0,65 m zvenku - pro otevřenou nebo uzavřenou fasádu - s/bez ochrannou sítí/plachtou - s/bez rozšiřovacích konzol nebo bez střešní ochrany Kotvení podle montované sestavy Příčný řez A-A Dvojité DG zábradlí Podlahový dílec provozní zatížení p=,0 KN/m až do KOTVENÍ (viz.4.7) Krátká kotva Dlouhá kotva ( možnost V-kotvy) max. 0,5m Konzola uvnitř uvnitř+venku Velikost síly vnitřní sloupek 18,6 KN 15,8 KN do založení vnější sloupek 6,4 KN 16,1 KN kolmo na fasádu H=4, m 3,6 KN 1,4 KN Kotevní síly 4m H m 3, KN 3,3 KN H=4 m,4 KN,4 KN rovnoběžně s fasádou krátká kotva 0,1 KN dlouhá kotva 1,7 KN V-kotva,8 KN,9 KN -Zábradlí DG musí bát umístěno také na vnitřní straně podchozích rámů -UNI diagonální ztužidlo nebo lešenářská trubka musí být upevněna otočnými spojkami mezi vnitřními stojkami rámů pod nejnižší kotevní úrovní v každém 5 poli Obr. 31: Sestava s rozšiřovacími konzolami a podchozími rámy 8

30 3.6. Sestava s přemosťovacími nosníky Označení dle ČSN EN EN D-SW06/50-H1-A-LA - pro základní sestavu nebo sestavu s rozšiřovacími konzolami - otevřená a uzavřená fasáda - bez ochranné sítě/plachty - s/bez záchytné stříšky Kotvení podle montované sestavy Příčný řez A-A Dvojité DG zábradlí Podlahový dílec provozní zatížení p=,0 KN/m Výložník záchytné stříšky až do UNi diagonála v polích přiléhajících k přemosťovacím nosníkům 3) max. 0,5m Svislé rámy KOTVENÍ (viz.4.7) Příčná výztuha prům. 48,3/3, mm + x otočná spojka Krátká kotva Dlouhá kotva ( možnost V-kotvy) ) Dodatečná kotva alernat. K dodatečné příčné výztuze základní sestava (bez konzol) konzolová sestva se záchytnou stříškou zatížení podlah. dílce vnitřní 1,1 KN 0,5 KN vnější 13, KN 3,4 KN -Příčné diagonální výztuhy jsou vždy nutné se sestavou s vnitřními konzolami nebo se záchytnou stříškou Obr. 3: sestava s přemosťovacími nosníky 9

31 3.7. Sestava bez kotvení horních úrovní lešení Označení dle ČSN EN EN D-SW06/50-H1-A-LA -bez ochranné sítě/plachty Kotvení a 8 m vystřídaně Příčný řez A-A Pojistné kolíky Konzola 0,3 m Dvojité DG zábradlí Podlahový dílec provozní zatížení p=,0 KN/m až do max. 0,5m KOTVENÍ (viz.4.7) Krátká kotva Dlouhá kotva ( možnost V-kotvy) Fasáda částečně otavřená komo na fasádu H=0 m 3,5 KN Kotevní síly rovnoběžně s fasádou krátká kotva 0,1 KN douhá kotva,1 KN V-kotva,4 KN 3 nejvyšší pole nutno zajistit pojistnými kolíky Obr.33: Sestava bez kotvení horních úrovní lešení 30

32 3.8 Sestava s oddělenými schodišťovými výstupy Označení dle ČSN EN EN D-SW06/50-H1-A-ST Kotvení podle montované sestavy Příčný řez A-A Dvojité DG zábradlí Podlahový dílec provozní zatížení p=,0 KN/m Kotevní trubka až do max. 0,5m Dvojmadlové zábradlí Schodišťový výstup dodatečné zajištění Dodatečná dlouhá kotva na každé kotevní úrovni podle montované sestavy Spojka v kotevním bodu Otočná nebo pevná spojka pro spojení rámů UNI diagonální ztužidlo Dodatečná spojka KOTVENÍ (viz.4.7) Krátká kotva Dlouhá kotva ( možnost V-kotvy) Fasáda částečně otevřená Velikost síly vnitřní sloupek 5,0 KN do založení vnější sloupek 9, Kn kolmo na fasádu 1,0 KN Kotevní síly rovnoběžně s fasádou,0 KN Obr.34: Schodišťové výstupy 31

33 4. DEMONTÁŽ LEŠENÍ RINGER DG V obráceném pořadí, tak jak je popsáno v oddílech.1 až.5 nutno provádět demontáž lešení. Kotvy mohou být demontovány až když jsou veškeré dílce nad jejich úrovní odstraněny. Demontované dílce se nesmí skladovat v prostoru, kde probíhá demontáž. Není dovoleno procházet přes místa, kde právě probíhá demontáž. 5. POUŽITÍ LEŠENÍ RINGER DG Lešení RINGER DG, co se provozního zatížení týká, odpovídá dle ČSN EN třídě zatížení 3, (,00 KN/m). Při stavbě lešení nutno postupovat podle tohoto Návodu na montáž, demontáž, přestavbu a používání (NMDPP) lešení RINGER DG. Použivatel lešení RINGER DG musí vždy srovnat realizovanou sestavu lešení se sestavou uvedenou v NMDPP a vyhodnotit odchylky a zajistit vždy montáž technicky vhodné a bezpečné konstrukce. Dodatečné změny, úpravy při montáži, demontáži nebo při přestavbě nutno vždy konzultovat s osobou, která tyto změny nebo úpravy odborně posoudí. 6. SKLADOVÁNÍ LEŠENÍ RINGER DG Lešeňové dílce skladujte na místech, která jsou chráněna před přímými vlivy povětrnosti. Jiné požadavky na skladování nejsou nutné. Doporučuje se použít stohovacích stojanů č. výr. 60 V 001 pro umístění svislých rámů. Tímto opatřením se docílí racionálního využití místa a usnadní se manipulace. Totéž platí pro skladování dvojitých zábradlí DG, které se pohodlně skladují ve ve stohovacích stojanech č. výr (případně. nastavené zábradelní trubkou ). Ostatní doplňkové dílce (jako např. poloviční rámy, patní spojovače, spojky, zábr. trubky) je vhodné uskladňovat v ocelových klecích s pletivem či v ocelových krabicích. 3

34 7. SEZNAM DÍLCŮ LEŠENÍ Svislé rámy pro DG POPIS pol. číslo hmotnost Svislý rám 0,65 x m pro DG výška,15 m, šířka 0,65 m, tr. 48,3/,3 mm ,00 kg Svislý rám 0,65 x m prodg zink. výška,15 m, šířka 0,65 m, tr. 48,3/,3 mm 111V007 15,30 kg Poloviční rámy pro DG POPIS pol. číslo hmotnost Poloviční rám 0,65 x m pro DG výška 1,15 m, šířka 0,65 m, tr. 48,3/,3 mm ,00 kg Poloviční rám 0,65 x m pro DG zink. výška 1,15 m, šířka 0,65 m, tr. 48,3/,3 mm 111V ,50 kg Dvojité zábradlí DG POPIS pol. číslo hmotnost Zábradlí,50 m pro DG ,0 kg Zábradlí,50 m pro DG zink. 111V ,50 kg Zábradlí,00 m pro DG zink. 111V0083 8,50 kg Zábradlí 1,50 m pro DG zink. 111V008 6,50 kg Zábradlí 1,5 m pro DG zink. 111V0081 5,80 kg Zábradlí 3,00 m pro DG zink. 111V ,50 kg Zábradlí 0,7 m pro DG 111V0085,70 kg Zábradlí 0,65 m pro DG (boční) ,00 kg Zábradlí 0,65 m pro DG zink. 111V0010 3,0 kg Zábradlí nastavitelné pro DG 1,70 3,00 m pro DG zink. 111V001 11,00 kg Zábradlí nastavitelné pro vnitřní rohy zink. 111V ,00 kg Zábradelní trubka pro DG POPIS pol. číslo hmotnost Zábradelní trubka pro DG pro nejvyšší podlaží, dl. 1,15 m ,50 kg Zábradelní trubka pro DG zink. pro nejvyšší podlaží, dl. 1,15 m 111V0009 3,70 kg Podlahové dílce ze dřeva POPIS pol. číslo hmotnost Dřevěná podlaha 0,6 x,5 m (červená) třída zat. 3 dle ČSN EN ,00 kg Dřevěná podlaha 0,6 x,0 m (červená) třída zat. 3 dle ČSN EN ,50 kg Dřevěná podlaha 0,6 x 1,5 m (červená) třída zat. 3 dle ČSN EN ,50 kg Dřevěná podlaha 0,6 x 1,5 m (červená) třída zat. 3 dle ČSN EN ,00 kg Dřevěná podlaha 0,6 x 0,7 m (červená) pro zbytkové délky ,00 kg Dřevěná podlaha 0,3 x 1,5 m (45 mm červená) třída zat. 3 dle ČSN EN ,50 kg Dřevěná podlaha 0,3 x 1,50 m (45 mm červená) třída zat. 3 dle ČSN EN ,50 kg Dřevěná podlaha 0,3 x,00 m (45 mm červená) třída zat. 3 dle ČSN EN ,50 kg Dřevěná podlaha 0,3 x,50 m (45 mm červená) třída zat. 3 dle ČSN EN ,40 kg Dřevěná podlaha 0,3 x 3,00 m (45 mm červená) třída zat. 3 dle ČSN EN ,00 kg 33

35 Podlahové dílce z oceli POPIS pol. číslo hmotnost Ocelová podlaha 0,3 x,50 m zink. Pro DG 111V5 16,50 kg Ocelová podlaha 0,3 x 3,00 m zink. Pro DG 111V30 19,00 kg epodlahové dílce z hliníku POPIS pol. číslo hmotnost Alu-podlaha,5 m (celohliníková) tř. zatížení 5 (450 kg/m ) ,40 kg Alu-podlaha 3,0 m (celohliníková) tř. zatížení 3 (00 kg/m ) ,50 kg Alu-podlaha,5 m s poklopem a žebříkem tř. zatížení 3 (00 kg/m ) 10 4,00 kg Zarážky ze dřeva POPIS pol. číslo hmotnost Zarážka,50 m x cm (výška 15 cm) šířka cm ,70 kg Zarážka,00 m x cm (výška 15 cm) šířka cm ,10 kg Zarážka 1,50 m x cm (výška 15 cm) šířka cm ,50 kg Zarážka 1,5 m x cm (výška 15 cm) šířka cm ,10 kg Zarážka 1,00 m x cm (výška 15 cm) šířka cm ,50 kg Zarážka 0,7 m x cm (výška 15 cm) šířka cm ,40 kg Zarážka 0,65 m x cm (výška 15 cm) šířka cm ,30 kg Zarážka 3,00 m x 3 cm (výška 15 cm) šířka 3 cm ,0 kg ekonzoly POPIS pol. číslo hmotnost Konzola 0,6 m se spojkou a šroubem Se čepy pro podl. Dílec a mezipatro ,80 kg Konzola 0,6 m se spojkou a šroubem zink. Se čepy pro podl. Dílec a mezipatro 11V001 6,0 kg Úhelník ke konzole 0,6 m se šroubem ,0 kg Úhelník ke konzole 0,6 m se šroubem zink. 11V0006 1,40 kg Rozšiřovací konzola 0,65 m zink. 1V 9,00 kg Konzola 0,6 m pro vnitřní event. vnější roh zink. 1V3 8,90 kg Konzola 0,3 m zink. (se spojkou a šroubem) Vč. zajištění proti nadzvednutí desky 11V008 5,10 kg vpatní spojovače POPIS pol. číslo hmotnost Patní spojovač 0,65 m (také pro osazení mezipatra) ,00 kg Patní spojovač 0,65 m zink. (také pro osazení mezipatra) 113V8 4,30 kg Opěrné trubky Opěrná trubka 3-6 m vč. opěrky, nastavení 3-6 m s integrovanou pevnou spojkou ,60 kg Opěrná trubka 3-6 m vč. opěrky zink., nastavení 3-6 m s integrovanou pevnou spojkou 113V ,10 kg Montážní konzola POPIS pol. číslo hmotnost Otočná montážní konzola zink. Jen pro ruční manipulaci, otočné rameno dl. 0,89 m 113V000 7,70 kg 34

36 Příslušenství pro založení POPIS pol. číslo hmotnost Nánožka dosedací plocha 10 x 10 cm ,70 kg Nánožka zink. Dosedací plocha 10 x 10 cm 11V0009 0,80 kg Stavitelná patka 5/40 cm zink max. vytočení 5 cm 13V005 3,50 kg Stavitelná patka 45/60 cm zink max. vytočení 45 cm 13V0018 4,10 kg Stavitelná patka 60/80 cm zink max. vytočení 60 cm 13V006 5,00kg Stavitelná patka 60/80 cm kyvná zink max. vytočení 60 cm 13V007 5,50 kg Stavitelná noha 0 1 m s čepem nastavení 0 1 m, prům. tr. 40 mm ,30 kg Stavitelná noha 0 1 m s čepem zink. nastavení 0 1 m, prům. tr. 40 mm 11V0017 3,50 kg Pojistný čep prům. 1 mm zink. Pro stavit. Nohu a SG 11V0019 0,5 kg Stavitelná patka 60 cm pro stav. Nohu zink. Max. vytočení 45 cm 11V0016 3,60 kg Rámová stojka stavitelná do m s nátrubkem ,50 kg Kotevní technika POPIS pol. číslo hmotnost Kotevní trubka 0,6 m ,80 kg Kotevní trubka 0,6 m zink. s integrovanou pevnou spojkou 11V0008,40 kg Kotevní trubka 1,0 m ,60 kg Kotevní trubka 1,0 m zink. 90V0048,90 kg Kotevní trubka 1,5 m zink. 11V0001 5,30 kg Kotevní trubka,0 m zink. 11V 7,90 kg Kotevní šroub 18 cm zink. Délka tyče 18 cm 90V0069 0, kg Kotevní šroub 5 cm zink. Délka tyče 5 cm 90V0070 0,5 kg Kotevní šroub 30 cm zink. Délka tyče 30 cm 90V0071 0,30 kg Kotevní šroub 40 cm zink. Délka tyče 40 cm 90V007 0,50 kg Kotevní šroub 50 cm zink. Délka tyče 50 cm 90V0073 0,60 kg Hmoždinka Fischer S 16 pro všechny délky ,11 kg Ochranné sítě/plachty, vč. doplňků POPIS pol. číslo hmotnost Síť na lešení š.,50 m bílá,50 m x 100 bm = 50 m ,00 kg Síť na lešení š.,50 m bílá (s popisem RINGER červená),50 mx100 bm = 50 m ,00 kg Ochranná plachta,70 m x 10 bm = 7 m ,50 kg Ochranná síť x 10 m (pro zachycení osob) ,60 kg Úchytky pro sítě a plachty 100 ks/bal ,50 kg Ochranný kroužek proti nadzvednutí pro podlahové dílce horního podlaží lešení 90V70 0,1 kg Ochranná mříž ocel.,50 x 1,0 m zink. Použití pro střechy a nebo na lešení 70V1 18,50 kg Stavitelné rámy pro vyrovnání terénních nerovností POPIS pol. číslo hmotnost Rám stavitelný 0,65 x,00 m stavitelný do výšky,00 m, prům tr. 48,3/,3 mm ,00 kg Rám stavitelný 0,65 x,00 m zink. stavitelný do výšky,00 m, prům tr. 48,3/,3 mm 11V0018,00 kg Příčle stavitelného rámu prům. 48,3/,3 mm ,00 kg Příčle stavitelného rámu zink. prům. 48,3/,3 mm 11V000 9,40 kg Stojka k stavitelnému rámu prům. 48,3/,3 mm ,00 kg Stojka k stavitelnému rámu prům. 48,3/,3 mm zink. 90V005 6,30 kg 35

37 Podchozí rámy POPIS pol. číslo hmotnost Podchozí rámy T 150 pro DG (se stojkami) ,00 kg Podchozí rámy T 150 pro DG (se stojkami) zink. 113V70 39,00 kg Podchozí rámy T 00 pro DG (se stojkami) ,00 kg Podchozí rámy T 00 pro DG (se stojkami) zink. 113V90 53,00 kg Stojka pro podchozí rám pro DG ,00 kg Stojka pro podchozí rám pro DG zink. 113V73 10,50 kg Stojka pro podchozí rám pro rychlomont. lešení 113V7 10,50 kg Příhradový nosník pro podchozí rámy T ,00 kg Příhradový nosník pro podchozí rámy T 150 pozinkovaný 113V71 18,00 kg Příhradový nosník pro podchozí rámy T ,00 kg Příhradový nosník pro podchozí rámy T 00 pozinkovaný 113V91 4,50 kg Příhradové nosníky POPIS pol. číslo hmotnost Příhradový nosník 5,10 m OCEL pozinkovaný trubka 48,3 konstr. výška 0,45 m 113V51 49,00 kg Příhradový nosník 7,10 m OCEL pozinkovaný trubka 48,3 konstr. výška 0,45 m 113V76 73,00 kg Příhradový nosník 5,10 m Al trubka 48,3 konstr. výška 0,45 m ,60 kg Spojka trubky prům 38 mm x 450 mm pro příhr. nosníky se šroubem pozink. 113V0,00 kg Rámový adaptér š. 0,65 m pro příhr. nosníky pozink. 113V8 9,00 kg Žebříky a koše POPIS pol. číslo hmotnost Žebřík m (7-příček) ,50 kg Žebřík m pozinkovaný (7-příček) 111V0011 9,00 kg Žebřík 1 m pozinkovaný (4-příčky) 111V0111 5,30 kg Ochranný koš EU pro žebříky pro 1 podlaží je třeba 1 žebřík a 1 koš G71 11,00 kg Ochranný koš EU pro žebříky pozinkovaný pro 1 podlaží je třeba 1 žebřík a 1 koš G71V 11,50 kg Pracovní podlaha s poklopem a integrovaným žebříkem POPIS pol. číslo hmotnost Alu -podlaha,50 m s poklopem a žebříkem (00kg/m) 10 4,00 kg Schodiště pro rámové DG lešení s osovou vzdáleností rámů,50 m POPIS pol. číslo hmotnost Lešeňové schodiště,50 m pozinkované 113V005 37,50 kg Zábradelní madlo,50 m pozinkované 113V006 6,50 kg Alu-Lešeňové schodiště Šířka schodů 0,60 m ,00 kg Vnitřní zábradlí pro Schodiště š.0,6 m pozink. Jen pro Alu-schodiště ,0 kg 36

38 Spojky šroubovací POPIS pol. číslo hmotnost Spojka pevná (šroubovací) pozinkovaná pro trubku s vnějším prům. 48,3 mm 113V001 1,50 kg Nebo 1a1/ palce sw Spojka otočná (šroubovací) pozinkovaná pro trubku s vnějším prům. 48,3 mm 113V0013 1,40 kg Nebo 1a1/ palce sw Spojka nastavovací (šroubovací) pozinkovaná pro trubku s vnějším prům. 48,3mm 113V0014 1,70 kg Nebo 1a1/ palce sw Šroubovací-svařovaná spojka černá ROH, pro trubku s vnějším prům. 48,3 mm ,70 kg Nebo 1a1/ palce sw Šroub M14 pro spojky bez matice ,09 kg Matice M14 SW mm pro spojky ,15 kg Spojka trubky, pro trubky prům, 48 mm pozink. Pro všechny trubky vnějšího prům. 48,3 mm 113V0017 1,10 kg Spojky klínové POPIS pol. číslo hmotnost Klínová spojka pevná pozink. pro trubku s vnějším prům. 48,3 mm 115V0009 1,60 kg Nebo 1a1/ palce sw Klínová spojka otočná pozink. pro trubku s vnějším prům. 48,3 mm 115V0010 1,50 kg Nebo 1a1/ palce sw Klínová spojka nastavovací pozink. pro trubku s vnějším prům. 48,3 mm 115V0008 1,0 kg Nebo 1a1/ palce sw Klínová spojka svařovaná ROH, pro trubku s vnějším prům. 48,3 mm ,80 kg Nebo 1a1/ palce sw Spojky speciální POPIS pol. číslo hmotnost Klínová spojka s čepem prům. 14 x 100 mm pro DG pozink. pro trubku. s vnějším prům. 48,3 mm 90V41 0,80 kg Rohová spojka pro zábradlí pozink. 90V40 1,07 kg Prodlužovací spojka pro zábradlí prům. 7-3 mm pozink. 113V171 0,58 kg Klínová spojka pro zarážky pozink. 90V4 0,80 kg Trubky pozinkované POPIS pol. číslo hmotnost Trubka 48,3/,3 mm pozinkovaná délka 6 m 115V0011,60 kg/m Trubka 48,3/3, mm pozinkovaná délka 6 m 115V001 3,80 kg/m Ochranné lešení a ochranné střešní lešení POPIS pol. číslo hmotnost Stojka ochranného ohrazení DG m s příčnou upevňovací trubkou pozink. 3 možnosti upevnění pro zábradlí DG 7V 9,00 kg Výložník záchytné stříšky pro lešení pozink. Možnost upevnění 3 podlahových dílců 71V1 14,50 kg Pojistka proti nadzvednutí podlah. Dílců záchytné stříšky pozink. Vč. spojky se spojovací sponou 71V 5,50 kg 37

39 38

40 RGSB s.r.o., Staňkova Brno

KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ

KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ FASÁDNÍ LEŠENÍ ŠÍŘKY 0,73 m A ŠÍŘKY 1,09 m Fasádní lešení ALFIX 0,73 m a 1,09 m je ocelové žárově pozinkované rámové lešení složené z jednotlivých prefabrikovaných součástí. Toto

Více

Návod k montáži a použití. lešení systém MJ UNI TOP 65

Návod k montáži a použití. lešení systém MJ UNI TOP 65 lešení systém MJ 06/2008 1 1. Úvod 1.1 Všeobecné pokyny 3 1.2 Systém lešení 3 1.3 Standardní provedení 3, 4 1.4 Kontrola a dokumentace 4 1.5 Seznam montážních dílců 4 až 6 1.6 Použitelnost podlah u rychle

Více

Studené Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax:

Studené Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: Výrobce: HAKI a.s. Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz -1- HAKI IV NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ PODCHOD HAKI 1,76 1. Předmluva Podchod

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 65 Vydáno: červenec 2009, změna vyhrazena - - 1 - - OBSAH Příloha A: Sestava důležitých stavebních

Více

Folding scaffold. unit

Folding scaffold. unit Fahrgerüste zum Poklopemn Folding scaffold unit Pojízdná sklapovací lešení rychle připravena k použití, snadno se ovládají a jsou obzvláště bezpečná. Tato verze má výhodu v tom, že spodní patro lešení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: RADEK KLAPUCH Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_TRUBKOVÉ LEŠENÍ_Z2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Obecné bezpečnostní pokyny Při přípravě tohoto návodu byly zapracovány požadavky podle ČSN 738102, ČSN 738101 a vybrané požadavky podle ČSN

Více

Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz

Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz Výrobce: HAKI a.s. Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz 1 1. Předmluva DÍLCOVÉ LEŠENÍ HAKI IV NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ Montážní návod

Více

Lešení. Stavba lešení = pomocný stavební proces. Lešenářské práce: - příprava lešení - postavení lešení - údržba - demontáž

Lešení. Stavba lešení = pomocný stavební proces. Lešenářské práce: - příprava lešení - postavení lešení - údržba - demontáž Lešení Stavba lešení = pomocný stavební proces Lešenářské práce: - příprava lešení - postavení lešení - údržba - demontáž a - Lešení a trocha historie: Lešení Nejstarší dochované zprávy o používání dřevěných

Více

06/2015. Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109. Návod na sestavení a použití

06/2015. Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109. Návod na sestavení a použití 06/2015 Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109 Návod na sestavení a použití Obsah Obsah 1.0 Práce s návodem 2.0 Bezpečnostní pokyny 3.0 Celkový přehled 4.0 Komponenty 5.0 Úvod 6.0 Všeobecné údaje 6.1 Zatřídění

Více

www.leseni-pardubice.cz

www.leseni-pardubice.cz Půjčovna mobilního lešení a další služby Pardubice www.leseni-pardubice.cz NABÍDKA PŮJČOVNY mobilní duralové lešení ZIG-ZAG skládací duralové lešení žebříky KRAUSE WAP KRÄNZLE přívěsné vozíky AGADOS stavební

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

LEŠENÍ Lešení pomocné konstrukce dočasné procesem pomocným

LEŠENÍ Lešení pomocné konstrukce dočasné procesem pomocným Lešení jsou pomocné konstrukce dočasné, sloužící k bezpečnému provádění stavebních a montážních prací, jejichž pracoviště se nachází nad úrovní okolního terénu nebo pevné podlahy. Stavba lešení je z hlediska

Více

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350 Přehled produktů 3.0 Příklady použití pro konzoly úhelníkové (vytvořené pomocí knihovny Sikla-CAD) 3.1 Konzoly úhelníkové WK 100/100,..., WK 200/200 s výztuhami 3.2 Konzoly úhelníkové WK 300/200,..., WK

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 100 Tento návod k montáži a použití platí pro originální rychlestavitelné lešení RUX-SUPER 100 firem

Více

G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ

G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ Technické informace G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ PASCHAL s.r.o. Tel.: 224 915 451 Vyšehradská 23 Fax.: 224 915 451 128 00 Praha 2 E-mail: info@paschal.cz www.paschal.cz Obsah 3 Technické údaje 4 Výšky

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení

Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení Návod k použití pro Lehké pojízdné lešení Katalogové číslo: 239039 Pokyny pro bezpečnost práce: Montovat, demontovat a používat tento výrobek smí jen pracovníci seznámení s tímto návodem Kromě tohoto návodu

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela Venkovní lešení Venkovní lešení je prozatimní konstrukce,

Více

LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA

LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA Ing Karel Škréta vedoucí AO 235 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 20. 1. 2016 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 2 PŘEDPISY

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._53 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

Více

Práce ve výškách

Práce ve výškách 5.6.17.1. Práce ve výškách http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/prace-vevyskach Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pád z výšky nebo do hloubky

Více

ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY

ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY Technická zpráva Stavba: Charakter stavby: Prádelna Nemocnice České Budějovice novostavba Zpracovatel: TOPWET s.r.o. Zpracováno: 9. 3. 2018 Zita Palásková; tel.:

Více

BEZPEČNÁ MONTÁŽ DÍLCOVÝCH LEŠENÍ

BEZPEČNÁ MONTÁŽ DÍLCOVÝCH LEŠENÍ BEZPEČNÁ MONTÁŽ DÍLCOVÝCH LEŠENÍ SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ Obsah Úvod 3 1 Zajištění proti pádu při montáži dílcových lešení 3 1.1 Rámová a modulová lešení 3 1.2 Přehled možností zajištění 3 1.3 Zajištění pomocí

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B3 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._51 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Návod k montáži a použití fasádního lešení Alfix 0,73 a 1,09 m

Návod k montáži a použití fasádního lešení Alfix 0,73 a 1,09 m 2 1. Všeobecné údaje Fasádní lešení ALFIX 70 je ocelové rámové lešení vyrobené z prefabrikovaných dílů. Délka polí je 3,07m, 2,57m a 1,57m; šířka lešení je 0,73 m; 1,09m. Toto lešení lze použít podle ČSN

Více

POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT

POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT POJÍZDNÉ LEŠENÍ MORAVASPORT 1 POUŽITÍ. Pojízdné lešení slouží pro opravy, údržbu, revize objektu. Výrobek je možné použít ve venkovních i vnitřních prostorách. Dodává se v rozloženém stavu. Přepravu je

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO DODATEK Č.1/2017 OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Červen 2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH

Více

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/ 105.02.1 Popis Stropní panely 105.02 jsou určeny pro vestavbu samonosných podhledů čistých prostor, kde se počítá s omezeným pohybem osob na horní straně podhledu při montáži a servisních pracích. K přichycení

Více

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD Člen MONIER GROUP POPIS PRODUKTU je určena pro zajištění bezpečného pohybu po střeše. Skládá se ze dvou závěsných háků, dvou držáků, stoupací lávky délky 1,0 m a zábradlí.

Více

Prostorové spolupůsobení prvků a dílců fasádního lešení

Prostorové spolupůsobení prvků a dílců fasádního lešení Prostorové spolupůsobení prvků a dílců fasádního lešení Jiří Ilčík, Jakub Dolejš České vysoké učení technické v Praze Obsah přednášky - úvod - současné návrhové postupy - cíle výzkumu - simulace chování

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY

ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY Technická zpráva Stavba: Charakter stavby: Kino Čas, Karlovy Vary rekonstrukce Zpracovatel: TOPWET s.r.o. Zpracováno: 15.9.2016 Ing. Pavlína Horelicová; tel.:

Více

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové Dobrý den, dnes Vám zasílám informace k tématu Práce ve výškách. S přáním pěkného dne Vás zdraví Petr Dalecký specialista BOZP RP OS KOVO Hradec Králové V Hradci Králové dne 30.3. 2011 Dnešním dnem nám

Více

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN TYPOVÝ PODKLAD č. 7/2006

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._52 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B1 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

STROPNÍ BEDNĚNÍ RINGER STROPNÍ BEDNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ VYBAVENÍ PRO VAŠI STAVBU

STROPNÍ BEDNĚNÍ RINGER STROPNÍ BEDNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ VYBAVENÍ PRO VAŠI STAVBU STROPNÍ BEDNĚNÍ VYBAVENÍ PRO VAŠI STAVBU Nádražní 271, 253 01 Hostivice Tel.: +420 774 078 154 email: info@ringer.cz http: www.ringer.cz RINGER STROPNÍ BEDNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Flexibilní a rychlé Moderní

Více

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3 Návod pro montáž termických kolektorů FSC 21-2013 AL na rovnou střechu / volnou montáž V-11-1, V-11-2, V-11-3 Platný od 1.1.2011 OBSAH 1. 2. 3. 4. VŠEOBECNÉ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DÍLY KONSTRUKCE

Více

PERI UP Easy * Lehké rámové lešení pro bezpečnou práci na fasádě

PERI UP Easy * Lehké rámové lešení pro bezpečnou práci na fasádě PERI UP Easy * Lehké rámové lešení pro bezpečnou práci na fasádě Prospekt * Pokud je pro používání systému lešení PERI UP Easy v dané zemi vyžadován certifikát, může být systém PERI UP Easy uveden do provozu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KIMAX 62K110A350 al 62K110E350 elox 62K1000110 62K110A600 al 62K110E600 elox 62K1000130 62K1000120 62K113510L 62K113510P 62K1135200 62K1135200 62K110A600 al 62K110E600 elox 2200131520

Více

Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109 06/2012 Návod na sestavení a použití

Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109 06/2012 Návod na sestavení a použití Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109 06/2012 Návod na sestavení a použití Obsah Obsah 1.0 Práce s návodem 2.0 Bezpečnostní pokyny 3.0 Celkový přehled 4.0 Komponenty 5.0 Úvod 6.0 Všeobecné údaje 6.1 Zatřídění

Více

Návod na montáž a používání. pojízdného hliníkového lešení ALTREX 3400

Návod na montáž a používání. pojízdného hliníkového lešení ALTREX 3400 Návod na montáž a používání (ČSN EN 1298 - IM CZ) pojízdného hliníkového lešení ALTREX 3400 ČSN EN 1004-2 - 5.8/5.8 - XXXD Stavby a lešení CZ, s.r.o. K Sídlišti 1728/29, Praha 4 Stav ke dni 31. 01. 2014

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Stavebně konstrukční řešení - dřevěné konstrukce STATIKA

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola typ 3xIZVE a 6x IZVE svislá nosná, kotevní a rohová na betonové sloupy pro venkovní vedení VN s jednoduchými izolovanými

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY Stránka 1 z 5 Verze 1 (duben 2008) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky za svařované prostorové

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží Obsah:. Úvod. Všeobecné pokyny Montáž dílů.. 5. 5 7 7 7 Montáž pojízdného základu Montáž mezipatra Montáž pracovní podlahy Rozšíření. 7.. Stabilizátor Kotvení Demontáž Ostatní 9.... Montáž stabilizačního

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

FLIS 134 P NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN IM CZ. Pojízdné lešení EN /12-D

FLIS 134 P NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN IM CZ. Pojízdné lešení EN /12-D FLIS 134 P Pojízdné lešení EN 1004-3-8/12-D NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN 1298 - IM CZ VÝROBCE A DODAVATEL: ALFEKO s.r.o. Koželužská 1026 67401 Třebíč Tento návod na montáž a používání lešení musí být

Více

FLIS 67P NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN IM CZ. Pojízdné lešení EN /10-D

FLIS 67P NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN IM CZ. Pojízdné lešení EN /10-D FLIS 67P Pojízdné lešení EN 1004-3-8/10-D NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ EN 1298 - IM CZ VÝROBCE A DODAVATEL: ALFEKO s.r.o. Koželužská 1026 67401 Třebíč Tento návod na montáž a používání lešení musí být vždy

Více

ALTRAD BAUMANN Systémové konzolové lešení a kotvící technika

ALTRAD BAUMANN Systémové konzolové lešení a kotvící technika 1.03 Stav 02/06 Konzolové a kozové lešení ALTRAD BAUMANN Systémové konzolové lešení a kotvící technika Znáte již Systémy palet od ALTRAD BAUMANN? Jejich výhody: Velmi vysoká nosnost 2 tuny Do palet se

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0 Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD 6 70 644 110 (01/1) CZ Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE.0 / CKN1.0, CKN.0 Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva.

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva. 110 Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva. přehled FSA-S plášťová kotva se šroubem FSA-B plášťová kotva s maticí Vhodná pro: beton C15/20 až C50/60 přírodní kámen s hutnou strukturou Pro upevnění: lehkých

Více

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. 2017 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s r o Sídlo spol:, IČ: 25 22 45 81 DIČ: CZ25 22 45 81 Akce: SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Vřídelní kolonáda Karlovy Vary Dokument: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora HLINÍKOVÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM PRO ODVĚTRANÉ FASÁDY Hliníkový systém pro montáž odvětraných fasád vyvinutý pro použití cementotřískových, vláknocementových, kompaktních a ostatních desek na bázi dřeva, kovu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, Brno. Ing. Jiří Bajgar Ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, Brno. Ing. Jiří Bajgar Ing. Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

Záchytné sítě HUCK odpovídají normě EN

Záchytné sítě HUCK odpovídají normě EN pokyny pro montáž ochranných sítí 1.17 Záchytné sítě Huck Platné normy a předpisy Záchytné sítě pro zachycení osob musejí splňovat bezpečnostně technické požadavky normy EN 1263-1. Pro umístění a montáž

Více

Návod k montáži pro odborníky

Návod k montáži pro odborníky Návod k montáži pro odborníky Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD Logasol CKE1.0-s / CKN1.0-s Pro odbornou firmu 6 70 644 110 (03/010) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah

Více

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU

POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU POSOUZENÍ PORUCH NA PŘÍSTAVKU SCHODIŠŤOVÉHO TRAKTU NÁDVOŘÍ ZÁMKU V BRANDÝSE NAD LABEM MÍSTNÍ PROHLÍDKA A STATICKÉ POSOUZENÍ Výtisk č. 1 2 3 4 V Praze 20.10. 2014 Vypracoval: Ing. Tomáš Novotný OBSAH 1.

Více

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. 8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

TECHNICKÝ LIST Opěrné stěny GREFA T a L

TECHNICKÝ LIST Opěrné stěny GREFA T a L TECHNICKÝ LIST Opěrné stěny GREFA T a L Specifikace Opěrné stěny jsou průmyslově vyráběny z železobetonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále jsou obsaženy modifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE TECHNICKÁ ZPRÁVA Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE Číslo

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 3/2005 Podána přihláška užitného vzoru Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ

KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ UMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ V KONSTRUKCI POJÍZDNÉHO LEŠENÍ LUFIX 5000 A LUFIX 6000 Příklad sestavení LUFIX 5005 Příklad sestavení LUFIX 6005 Typy 5002-5009 odpovídají všem požadavkům

Více

Dopadová plocha. Věž-podesta 125cm bez střechy

Dopadová plocha. Věž-podesta 125cm bez střechy Dopadová plocha Věž-podesta 125cm bez střechy Obsah dodávky : 4 ks noha průměr 9 cm / 235 cm nebo 250 cm 1 ks předmontovaná podesta 2 ks bariera plná 2 ks bariera průlez 1 ks skluzavka 4 ks spodní díl

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KATALOG VÝROBKŮ OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KONSTRUKCE Podlahové rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebiratelný celek. Do nosných

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT-DS se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN Typový podklad č.1 / 2006 druhé vydání Nahrazuje TPč.2/2001

Více

Ochrana proti pádu při práci ve výšce

Ochrana proti pádu při práci ve výšce Ochrana proti pádu při práci ve výšce Přednáší: Ing. Mojmír Klas, CSc. Znalec v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví. Člen znaleckého kolegia Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. Znalecká

Více

Návod na montáž nosné konstrukce na rovnou střechu a do terénu (30-60 )

Návod na montáž nosné konstrukce na rovnou střechu a do terénu (30-60 ) Návod na montáž nosné konstrukce na rovnou střechu a do terénu (30-60 ) A1264 1 1/2012 Obsah 1. Uspořádání kolektorových polí... 3-4 2. Kompenzační soubor... 5 3. Přeprava kolektorů na střechu......6 4.

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

DECO SIDING. NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému NOVÝ. 1. stránka Návod na montáž DECO SIDING

DECO SIDING. NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému NOVÝ. 1. stránka Návod na montáž DECO SIDING 1. stránka Návod na montáž DECO SIDING NOVÝ DECO SIDING 2015 NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž DECO SIDING Základní prvky fasádního systému DECO

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Usnadňujeme výstavbu Lindab Safety Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Safety Lindab Safety je sortiment použitelný pro všechny běžné typy střech z všeobecně používaných materiálů.

Více

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 2 1.Stručný popis konstrukčního systému Objekt výrobní haly je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halový objekt s pultovou střechou a s vestavbou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Rozměry v mm Možnosti uspořádání kolektorových polí pro horizontální instalaci. Rozměry v mm

Rozměry v mm Možnosti uspořádání kolektorových polí pro horizontální instalaci. Rozměry v mm Návod k montáži nosné konstrukce pro solární panely: 1) Montáž nosné konstrukce s výškově nastavitelnými háky (viz str. 3) 2) Montáž nosné konstrukce s kombi šrouby (viz str. 9) 3) Montáž nosné konstrukce

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 3 02 00 000 Žebříky nastavovací 02 00 001 Žebřík nastavovací 4dílný dřevěný

Více

Těžká akustická zástěna

Těžká akustická zástěna Těžká akustická zástěna GZT Těžká zástěna určená pro instalaci do venkovního prostoru pro velkoplošné stínění zdrojů hluku, zejména na průmyslových objektech ITS213-01, revize 1.0, Greif-akustika, s.r.o.

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Usnadňujeme výstavbu Lindab Safety Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Safety Lindab Safety je sortiment použitelný pro všechny běžné typy střech z všeobecně používaných materiálů.

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200, Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití

Více

Cvičení PS4B. Zábradlí na balkonech a terasách

Cvičení PS4B. Zábradlí na balkonech a terasách Zábradlí na balkonech a terasách Ing. J. Babánková Strana 1 (celkem 5) 16.3.2015 Cvičení PS4B ZÁBRADLÍ NA TERASÁCH Nejmenší dovolená výšky zábradlí 1 Nejmenší dovolená výška zábradlí ( h) v mm snížená

Více

Pultrudované rošty. Obr. 12. Vhodné pro:

Pultrudované rošty. Obr. 12. Vhodné pro: Pultrudované rošty v Rošty a planky jsou vyrobené z kontinuální skelné výztuže, rohože, popř. povrchových roušek a Izoftalové, Ortoftalové, Modar či GL (polovodivá do výbušného prostředí) pryskyřice tak,

Více

OBSAH 1. ÚVOD POVINNOSTI UŽIVATELE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Kontrola před sestavením Montáž Zdvihá

OBSAH 1. ÚVOD POVINNOSTI UŽIVATELE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Kontrola před sestavením Montáž Zdvihá Návod pro montáž a použití věžového lešení CUSTERS (v souladu s EN 1298 / EN 1004) OBSAH 1. ÚVOD.......... 3 2. POVINNOSTI UŽIVATELE... 4 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ..... 4 3.1. Kontrola před sestavením...

Více

www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha

www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 5 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALIS GYM MODEL 5 obsahuje tyto komponenty: A- 8 ks sloupek 70 x

Více

Simotec. 13.i

Simotec. 13.i Přehled produktů: Framo 80 13.0 Přehled produktů: Framo 80 13.1 Přehled produktů: Nosný systém 100/120 13.2 Přehled produktů: Uložení trubek 13.3 Framo 80: Profil a šroub 13.4 Framo 80: Konzola a držák

Více