Strategie rozvoje stezek a tras pro volnočasové aktivity v prostoru Medard Libík. Obsah:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje stezek a tras pro volnočasové aktivity v prostoru Medard Libík. Obsah:"

Transkript

1

2 Obsah: 1. Úvod Analytická část Popis tras Záznamy z jednání Odhadované náklady - celkové Možnosti financování Zásady koncepce budování stezek a tras Zajímavosti tras, vyhlídky, odpočívadla Závěr

3 1. Úvod Předkládaná práce je ucelenou rozvojovou studií cyklostezek na rekultivovaném území po těžbě hnědého uhlí v oblasti Sokolovské pánve na území bývalého lomu Medard Libík, nacházejícího se ve středu lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně. Navrhované trasy v rámci rekultivačních prací na zahlazení dolové činnosti vyplývají z plánovaných a zahájených prací s předpokladem, že se rekultivovaná oblast stane atraktivním centrem cestovního ruchu po plánovaném vytvoření jezera Medard - Libík a v prostoru již vzniklých vodních a rekultivovaných ploch v oblasti výsypky Lítov Boden. Cílem strategie rozvoje této oblasti je komplexní obnova zdevastovaného území dolovou činností a tvorba nové krajiny, která bude mít přínos ze sociálního, ekologického, ekonomického, estetického i technického hlediska. Úvodem je též třeba zdůraznit, že zadání studie těžiště prací posunulo do oblasti mapové. Tento text je proto jen doprovodným materiálem, který zachycuje nejdůležitější doplňující údaje, nezbytné pro vysvětlení záměru. Hlavní význam studie informovat o možnosti poznávání území již v současné době a to formou aktivního pohybu (cyklo, in- line, běh, pěší nebo běžecké lyžování) umožnit místním občanům a návštěvníkům regionu sledovat přeměnu území bývalého hnědouhelného dolu Medard Libík v živém přenosu, zejména proces napouštění a zatápění vytěženého prostoru a jeho přeměnu na budoucí jezero, které bude vhodné pro naplnění volnočasových aktivit obyvatel karlovarského regionu a bude taktéž sloužit pro rozvoj stávajícího a budoucího cestovního ruchu a atraktivní oblasti lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně začít vytvářet provázanou síť funkčních tras a stezek 3

4 Cíl studie zmapovat stezky a trasy využitelné zejména pro cyklistiku, on-line, běžecké lyžování, běh a pro pěší turistiku v území řešeném urbanistickou studií západní části Sokolovské pánve a v jejím blízkém okolí porovnat navrhované trasy s územně plánovací dokumentací, eventuelně navrhnout její změny zmapovat délku navrhovaných a stávajících stezek vytvořit zásady koncepce budování stezek a tras Výstupy studie Grafická část funkční / přístupné stezky a trasy aktivit v pohybu, síť odpočívadel a vyhlídek současný stav stezky a trasy aktivit v pohybu, síť odpočívadel a vyhlídek návrh do doku 2015 Vše na mapě v měřítku 1: Textová část popis současného stavu a zásad koncepce budování stezek a tras Obr. 1 Pohled na Medardovy terasy a část návrhu studie 4

5 Spolupráce Dotčené obce (Bukovany, Citice, Habartov, Chlum Sv.Máří, Svatava) Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Agentura dotačního a projektového managementu Karlovarského kraje Zpracovatelé územně plánovacích dokumentací v řešeném území Zadavatel studie: Karlovarský Kraj - Odbor regionálního rozvoje Sídlo: Závodní 353/88, Karlovy Vary Dvory Telefon: E mail: Zpracovatel studie: Ing. Miroslav Makovička Sídlo: Těšovice 1, Sokolov Telefon: E mail: Termín zpracování: prosinec 2007 Obr. 2 Pohled na dno budoucího jezera Medard 5

6 2. Analytická část Zájmové území, pro které se touto studií řeší koncepce rozvoje turistických stezek, leží západně od města Sokolov. Na samé hraně tohoto prostoru leží obce Svatava, Habartov, Chlum Sv. Maří, Bukovany, Citice a Kaceřov. Hlavní charakteristika území spočívá v dolové činnosti, která zde v minulosti probíhala a v současné době se uskutečňují intenzivní opatření na odstranění negativních pozůstatků této těžby. Vzniká tak nová, nesmírně zajímavá lokalita a to jak z hlediska přírodního, tak z hlediska svého umístění v blízkosti větší městské aglomerace a ve středu světoznámého lázeňského trojúhelníku. Využití území pro rekreační a sportovní využití lokality nahrávají další infrastrukturální investiční akce, které se v současné době realizují, nebo připravují, jako je západní obchvat Sokolova, výstavba cyklostezek podél řek Ohře a Svatava, nebo výstavby rychlostní komunikace E6. Atraktivita zkoumaného prostoru je dále podpořena množstvím geologických zajímavostí, pěknými výhledy do krajiny a z technického hlediska desítkami kilometrů hospodárnic, které zde byly postavené v rámci rekultivací a které lze využít i po ukončení rekultivací jako turistické komunikace. Součástí studovaného regionu je významná regionální památka proboštství na Chlumu Sv. Maří. Uvedené stručná charakteristika proto podporuje záměr zabývat se již v této etapě přestavby prostoru jezera Medard zpřístupněním území pro turisty a rekreanty výstavbou a adaptací veřejných cest. Takováto aktivita může vhodně doplnit portfolio turisticky atraktivních míst Karlovarského kraje o další možnosti vyžití a současně těžit z velkorysých plánů výstavby kolem budoucího jezera. SWOT analýza Silné stránky Síť existujících cest - hospodárnic Zájem dotčených obcí budovat turistickou infrastrukturu Dlouhodobý zájem a podpora intenzivně využít KK území Slabé stránky Do projektu není zapojeno město Sokolov Není řešeno napojení systému stezek kolem Medardu na stezku ve směru na Lomnici a Chodov Není řešeno napojení systému stezek kolem Medardu na páteřní cyklostezku v Sokolově Nutnost zdlouhavých změn územních plánů, 6

7 Sdružování obcí kolem jezera do silného svazku obcí Dostupnost páteřní cyklostezky podél řeky Ohře Přímá dostupnost zainteresovaných obcí a možnost využití jejich infrastruktury a služeb které vesměs se stezkami nepočítají Záměr není dosud stavebně připraven Dotčené pozemky nejsou ve vlastnictví obcí. Není vyřešena odpovědnost za cyklisty v dolovém území v době výstavby Přírodní a geologické atraktivity místa Relativně malá investiční náročnost záměru Příležitosti Poloha bývalých dolů Medard, Libík v blízkosti Sokolova a v centru lázeňského trojúhelníku Spolupráce se SU a.s. Využít dotace na výstavbu cest a turistické infrastruktury obecně Další investiční výstavba kolem jezera Výstavba páteřní cyklostezky, západního obchvatu Sokolova a rychlostní komunikace E6 Využití atraktivity proboštství Řádu křížovníků s červenou hvězdou na Chlumu Sv. Maří Posun životního stylu k aktivnímu trávení volného času, zvyšování životní úrovně obyvatel ČR Ohrožení Event. nekoordinovaný postup zainteresovaných subjektů Nevyřešení napojení systému navržených stezek na páteřní cyklostezku kolem řeky Ohře v prostoru výsypky Antonín z důvodů relativně velké investiční náročnosti výstavby mostu Vyčerpání strukturálních zdrojů EU dříve, než bude stavba připravena Nedostatečné rozpočty většiny zainteresovaných obcí Rozpor v potřebách vlastníka na využívání cest i pro hospodářské účely s podmínkami dotací, které často vyžadují jednoúčelovost cest (např. jen pro pěší a kola) Analýza ukazuje smysluplnost záměru zpřístupnit postupně okolí Medard pro turisty a rekreanty. Jak průzkumem v terénu, tak při jednáních s partnery bylo prokázáno, že již nyní zde existují cesty prakticky ihned použitelné. Další cesty budou vyžadovat stavební úpravy, ty však nejsou nijak drastické, protože se vesměs všude bude jednat jen o povrchové vrstvy jinak dobře zachovalých těles bývalých důlních vleček. Prakticky ihned využitelné cesty se nacházejí v prostoru výsypky Boden Lítov a pak na vnějším okraji celého území. Hlavní úzká místa záměru leží v právní a majetko-právní oblasti a v napojení systému stezek kolem jezera Madard na síť dalších cyklostezek v regionu. Vnitřní části území budou z ohledem na bezpečnost zpřístupňované až po kompletním ukončení rekultivací. 7

8 3. Popis tras JIŽ NYNÍ VYUŽITELNÉ STEZKY V mapové příloze znázorněny červeně (plná čára značí cesty bez potřeby větších stavebních zásahů, přerušovaná čára označuje cesty, které jsou naopak bez stavebních opatření nepoužitelné). Trasy s označením L1 se nacházejí v katastrálním území Habartov a Chlum Svaté Maří na zrekultivovaném území výsypky Lítov a lomu Boden. V zájmovém území se v současné době nachází dvě větší vodní plochy, které neoficiálně slouží k rekreaci a odpočinku. Na rekultivované lokalitě je vybudovaná síť obslužných komunikací, která je na všech navržených trasách pojízdná, upravená, povrch je tvořen uhutněným štěrkopískem o tl. cca 100 mm. Obr. 3 Pohled na Medard od bývalého areálu Dukla 8

9 V zájmovém území je zachycena na informačních tabulích jedna z geologických atraktivit lokality, tato zajímavost je zahrnuta do projektu Česko Bavorský Geopark. V oblasti Lítovské výsypky se vyskytují lokality, na kterých se dle názorů odborníků nepodařila rekultivace, z důvodu přesypání nevhodným materiálem. V budoucnosti SU a.s. plánuje tyto prostory přesypat vrstvou cca 500 mm vhodnějšího materiálu. Na těchto rekultivovaných plochách si však příroda žije svým životem a bílá místa se pokrývají vegetací, kterou lze najít hlavně na území narušeném dolovou činností. Dle našeho názoru a dalších zúčastněných, by se tyto oblasti měly ponechat ve stávajícím stavu a neměl by se přesypáním těchto lokalit měnit jejich charakter, neboť takto je lokalita velmi cenná a atraktivní jak z turistického hlediska, tak i z hlediska zachování biologických kultur (zvláštní biotopy). Obr. 4 Pohled na Lítovskou výsypku, kde si příroda žije svým životem 9

10 Obr. 5 Informační tabule na rozhraní mezi Lítovskou a Kacěřovskou výsypkou Popis trasy - Toto území je zpřístupněné mezi Habartovým a Chlume Sv. Maří jedním velkým okruhem. Do něj je integrován u Habartova okruh menší, který vychází z ulic Lítenská a Slovanská a který zpřístupňuje Bodenská jezírka. Kolem nich je navržen okruh pro in-line bruslení (asfaltový povrch z ABJ o tl. 40 mm). Trasa umožňuje výjezdy na silnici Habartov Kačerov a to v několika místech. Cesta je zpevněná z drceného kameniva, místy je nutné vyspravit výmoly minerálním betonem. Hlavní atraktivitou tohoto okruhu je zajímavá příroda, vícero vodních ploch a především dominanta církevního areálu v Chlumu Sv. Maří. Odtud je možnost pokračovat dále do Dasnic po stávající komunikaci a napojit se na páteřní cyklostezku podél řeky Ohře (fialová linie). Další možností je pokračovat po cestě ve směru (trasa L2) Kačerov, která se brzy za Chlumem mění v polní cestu, která vede po vrstevnici kolem mokřadů a jezírek. Z nich se vylévá bezejmenný potok ústící do zámeckého jezírka v Kaceřově. Trasa vedoucí SZ směrem se po 1300 m napojuje v obci Kaceřov na místní komunikaci. Tato trasa je v současné době sjízdná, i když vykazuje značné podmáčení a její podloží je třeba zpevnit makadamem, který bude tvořit propustnou vrstvu o tl. 250 mm 300 mm pro odvodnění tělesa cyklostezky. Povrch bude zpevněn a uhutněn vrstvou štěrkopísku frakce 0 32 mm a tl. 100 mm. 10

11 Obr. 6 Pohled na velkou Bodenskou vodní plochu Obr. 7 Pohled na Sokolov z vrcholu Lítovské výsypky (budoucí vyhlídka) 11

12 Obr. 8 Pohled z trasy na Habartov Obr. 9 Pohled na probošství v Chlumu Sv. Maří 12

13 TRASY V OBLASTI MĚSTA HABARTOV Habartovský okruh začátek trasy je v ulici Hřbitovní v Habartově, v délce 680 m po trase proti proudu Habartovského potoka narazíme na odbočku, po které je možno se SZ směrem, v prudkém stoupání v délce 300 m, dostat kolem zahrádek do ulice Okružní nedaleko garáží pod benzinovou pumpou. Z odbočky SV směrem navazuje trasa Radvanovská, která vede po hraně starých rekultivací, pod vyhlídkou MASák k ČOV, kde je umožněn výjezd na komunikaci Svatava Habartov. Po cca 630 m se cesta napojuje na výsypce Rudolf na příjezdovou komunikaci, která ústí na hlavní komunikaci Habartov Bukovany. Na této trase je nutné ze 40% provést úpravy povrchu a dorovnání podkladových vrstev. Obr. 10 Informační tabule u vyhlídky MASák v Habartově Trasa Radvanovská navazuje na trasu Habartovskou pod benzinovou pumpou a vede SV směrem po hraně rekultivací pod silnicí Habartov Svatava, po cca m pod vyhlídku MASák, dále pokračuje V směrem v délce m k ČOV na Kluči, kolem které se trasa stáčí ke komunikaci Habartov Svatava a po 250 m se na ní napojuje. Trasa je upravená, předpoklad dosypání výmolů je 20%. Trasa Svatavská kopíruje jednotlivé vrstevnice starých a nových rekultivačních prací a pohybuje se v rozmezí kót m n.m. Je vedena po starých zpevněných cestách na hraně lesních porostů v prostoru bývalého lomu Medard II v oblasti, kde se nacházejí pozůstatky po staré dolové činnosti (tzv. pinky). Cesta vedoucí po vrstevnici je dnes po průchodu řídkým lesem zakončena novou závorou (nutno zřídit její objezd). Dále pokračuje 13

14 Obr. 11 Pohled na trasu Svatavskou z odbočky trasy Radvanovské po cestě zbudované v nedávné době v rámci rekultivace území. Po 300 m je nezbytné zhotovit v délce 10 m zcela novou propojku vlevo do lesa, která trasu napojí na bývalou cestu. Tato trasa bude ústit v Davidově kolem trafostanice u dnešního objektu firmy EPT. V lesním úseku v Davidově je nutné vybudovat některé úseky, které byly zlikvidovány vytrháním původních panelů z cest, přímo v Davidově je potřebné přikrýt původní kolejové lože vrstvou minerálního betonu. Dále je zde třeba obnovit systém příkopů a doplnit svrchní kryt. Poškození cca 20%. 14

15 Obr. 12 Pohled na zásyp dna budoucího jezera Medard TRASY V OBLASTI MĚSTA BUKOVANY Trasa Dasnická začíná u areálu Dukla a vede po starém kolejovém loži J směrem, kde křižuje komunikaci Bukovany Chlum Svaté Maří. Trasa po 350 m přes propustek kříží Habartovský potok, po dalších 250 m opět propustkem kříží Habartovský potok. Po dalších cca 900 m je možno V směrem odbočit k Dasnickému kamenolomu, kde se v současné době zahlazují stopy po těžební činnosti, dále trasa pokračuje kolem průmyslové zóny a JV směrem se po 1500 m napojuje na komunikaci v obci Dasnice. Celá trasa je v současném stavu pouze pro náročné cykloturisty, neboť její povrch je tvořen makadamem po odstranění kolejové vlečky. Nachází se na ní větší počet propustků, které je nutno rekonstruovat a povrch celé trasy je nutné opravit návozem štěrkopísku 0 32 mm a provést uhutnění. 15

16 Obr. 13 Bývalý kamenolom v Dasnicích Trasa Bukovanská vede od areálu Dukla na hraně těžební jámy k Bukovanskému hřbitovu. Po 300 m východním směrem se bude nacházet vyhlídka. V směrem pokračuje po hraně výsypky Gustav mezi starou a novou rekultivací po 1800 m až k vyhlídce Frausova hlava, která se nachází na kótě 430,6 m n.m. Trasa je dobře upravená až na několik výmolů v šíři 3,0 m v mírném klesání po vrstevnici. S směrem je celkový výhled na budoucí jezero Medard, v pozadí s obcemi Svatava, Habartov a panoramatickým pohledem na západní část Krušných Hor. V směrem se otevírá pohled na rekultivace výsypky Gustav, v pozadí se Sokolovem. Obr. 14 Frausova hlava 16

17 Obr. 15 Pohledy z Bukovanské trasy na Sokolov Dvorský okruh začíná od Bukovanského hřbitova a spojuje Bukovany s Citicemi souběžně k silnici Citice Bukovany. Tento okruh je veden krásnou, zalesněnou rekultivovanou krajinou mezi výsypkou Gustav a lokalitou Dvory. Je z něj vidět na panorama Slavkovského lesa. Povrch trasy je tvořen převážně štěrkopískovým násypem a je využitelný bez větších úprav. Trasa Citická - vede ve směru od Citic v přímé návaznosti na asfaltovou komunikaci, která končí v Lidicích, po dobudování cca 300 m úseku trasy bude jižně pod Frausovou hlavou možné její napojení na trasu Bukovanskou. Od Lidic pokračuje SV směrem souběžně s dráhou ČD a ve vzdálenosti cca 950 m bude objíždět napouštěcí místo pro zavodnění jezera Madard. Dále povede pod Antonínským mostem (nebo jej bude obcházet) po tělese bývalé vlečkové dráhy až do Svatavy. Zde lze překročit železnici do Kraslic přes značený přejezd a napojit se na stezku podél Svatavky ze Sokolova do Svatavy. 17

18 Obr. 16 Pohled na vrcholky Slavkovského lesa z Dvorské trasy Po Antonínském mostě, který přemosťuje dráhu ČD, silnici a řeku, vede trasa na výsypku Antonín. Most navrhujeme využít pro napojení systému turistických tras kolem Medardu na páteřní cyklostezku podél řeky Ohře. Jako nejvýhodnější řešení se jeví odstranění stávající těžké konstrukce mostu, který původně sloužil pro nákladní kolejovou dopravu, a ponechat pouze pilíře. Na ně pak postavit novou lehčí konstrukci, dimenzovanou pro nové využití mostu. Úsek cesty je v současné době tvořen makadamem, pro cyklistickou dopravu vyžaduje přikrytí povrchem z minerálního betonu v celé délce. V období napouštění jezera, které má započít již v roce 2009, se předpokládá, že trasa Citická bude mít při průjezdnosti různá omezení hlavně z bezpečnostních důvodů. Předpokládáme, že průjezd bude kolem napouštěcího místa umožněn, přesto bude muset být povolen vedením SU a.s. Trasa Citická vede v bezprostřední blízkosti dráhy ČD na hraně dobývacího území a její průjezdnost bude muset být projednána s vedením drah. 18

19 STEZKY A TRASY NÁVRH PO ROCE 2015 Břehová linie (žlutá trasa) pro opevnění břehové linie je zpracován projekt na vytvoření obslužné komunikace, ze které bude sypán břeh jezera. Tato břehová linie bude kopírovat linii napuštěného jezera na kótě cca 365 m n.m. Tato komunikace bude tvořena podkladem z geotextilie 200g/m 2, štěrkovou vrstvou frakce mm o tl. 400 mm, kryt bude tvořen vibrovaným štěrkem o tl. 100 mm. Šířka komunikace bude mm. Obr. 17 Žluté bóje označují budoucí břehy jezera, kolem nichž povede břehová linie Po ukončení všech prací navrhujeme na této komunikaci provést asfaltový kryt - ABJ o tl. 40 mm. Po úpravě povrchového krytu trasy by břehová linie mohla být využívána jak cykloturisty, tak zájemci o in-line bruslení, pěšími turisty a v zimě pro běžecké lyžování. Z břehové linie se předpokládá přístup k vodní hladině. 19

20 Obr. 18 Pohled na úpravu dna lomu Medard, v pozadí Krušné hory s elektrárnou na Vřesové V rámci této studie navrhujeme propojení souběžných tras s břehovou linií a to v severní oblasti Medardu pod Habartovem, Radvanovem a Davidovem (Svatavou). Celá břehová linie bude mít předpokládanou délku cca m. Zelená trasa vede po obslužných komunikacích prakticky kolem celého jezera a zpřístupňuje občanům svah nad jezerem. Součástí trasy jsou příslušné propojky a také několik zajímavých geologických lokalit. Tyto lokality navrhujeme vybavit informačními panely a pojmout je jako naučnou stezku. Bližší popis možných zastavení naučné stezky je uveden v dalších kapitolách 20

21 Obr. 19 Pohled na obslužné komunikace v prostoru mezi Bukovany a Habartovem Obr. 20 Stávající stav obslužných hospodárnic 21

22 4. Záznamy z jednání v Královském Poříčí Účast: Ing. arch. Musil, Ing. Makovička, Mgr. Správka, J. Tůmová, p. Hrůza, p. Hanzlík, p. Hrazdíra, p. Zemek, Ing. Krčín 1. Ing. arch Musil představil přítomným cíle studie. 2. Zástupce SU a.s. upozornil na fakt, že do ukončení rekultivací v zájmovém území (tj. v roce 2014 až 2016) nebude možné do prostoru veřejnost pustit. Pohyb veřejnosti bude možný jen mimo nově rekultivovaná území a nebo se souhlasem firem, které rekultivace provádějí. 3. Studie proto rozdělí plánované cesty na ty, které je možné využívat již nyní (tj. cca do 3 let) bez omezení ze strany rekultivace a na stezky budoucí. 4. Studie nebude řešit stezky v intravilánu města Habartov. 5. Ing. arch. Musil upozornil na to, že KK záměr podporuje touto studií, další iniciativa a především finanční tíže musejí jít za dotčenými obcemi. 6. Ve studii bude proveden orientační odhad investičních nákladů pomocí jednotkových cen. 7. Zpracovatel studie byl upozorněn na záměr SU a.s. v prostoru výsypky Boden vybudovat golfové hřiště. Navržené cyklostezky by měly tento záměr reflektovat. 22

23 v Královském Poříčí Účast: Ing. arch. Musil, Ing. Makovička, Mgr. Správka, I. Zemek, p. Hanzlík, J. Tůmová, p. Hrůza, Ing. Stýblo, p. Omaszta, p. Sháněl, p. Štěpán 1. Ing. Makovička seznámil přítomné s navrhovanými trasami výše uvedeného projektu, rozdělení tras na momentálně využitelné s malými úpravami ve studii značené červeně a na trasy na kterých budou nutné úpravy značené modře. 2. Starosta obce Chlum Svaté Maří poukázal na nevhodnost chystaného přesypání některých částí Lítovské a Kaceřovské výsypky, kde se nedosahuje výsledků předpokládaných po ukončení rekultivací před 15 lety. Na těchto místech se již uchytily zvláštní a pro území zasažené dolovou činností typické biotopy a je nutné zvážit zda do nich opětovně zasahovat. Ze strany SU a.s. bylo upozorněno, že převrstvení je finančně náročné a že o finanční prostředky bylo zažádáno u meziresortní komise. Zúčastnění podporují názor pana starosty Hrůzy a žádají o zaslání dopisu na vedení firmy SU a.s. 3. Zpřístupnění tras na Medardu - SU a.s. bude seznámena dopisem a mapovým podkladem o navrhovaných trasách a jejich využití k propojení okruhů Medard Libík a návaznost na trasu Sokolov Cheb, Lidice Davidov a Lidice Citice. 4. Zástupce Geosanu seznámil přítomné se stavem ukončených rekultivací , p. Štěpán seznámí a dohodne další postup s vedením firmy otevření, uzpůsobení, či utvoření objezdů kolem závor zabraňujících v různých částech zájmového území vjezd na trasy. 5. Ing. Musil navrhuje vytvořit ke studii odhad nákladů na propojení jednotlivých tras a náklady spojené se zprovozněním Antonínského mostu. Dořešit podmínky pro podání žádosti o dotaci v období cca 2,5 roku. Zpřístupnění a vybudování vyhlídek s využitím jiných zdrojů jejich financování (ČEZ). 6. Od konce března letošního roku započne napouštění jezera stávajícími jímacími objekty. 7. Diskuze: zanést do podkladů návrhy parkovišť, propojení mezi obcemi a zájmovým územím pro dostatečný ekonomický přínos, značení tras bude v souladu s turistickým značením. 23

24 5. Odhadované náklady - celkové Předpokládané náklady jednotka množství jednotková cena cena celkem Násypy a zpevnění cest štěrkopískem tl mm Podklad z kameniva hrubého drceného Asfaltový beton středně zrnný ABJ tl.40mm Drenáže plošné včetně nákladů na dopravu m tuny m m Zbudování vyhlídek ks Odpočívadla - lavičky ks Odpočívadla stoly ks Turistické přístřešky ks Informační panely naučné stezky ks Informační panely - trasy ks Turistické značení Soubor Sanace mostních pilířů soubor Zbudování nové mostní konstrukce Oprava pročištění propustků Vypracování projektové dokumentace soubor ks soubor Celkové předpokládané náklady

25 5.1 Odhadované náklady rozdělené na jednotlivé části červená etapa Boden - Lítov Habartov - Svatava Dukla - Bukovany - Citice Bukovany - Dasnice Citice - Svatava Předpokládané náklady jednotka množství celkem jednotková cena cena celkem Násypy a zpevnění cest štěrkopískem tl mm m Podklad z kameniva hrubého drceného tuny Drenáže plošné včetně nákladů na dopravu m Zbudování vyhlídek ks Odpočívadla - lavičky ks Odpočívadla stoly ks Turistické přístřešky ks Informační panely - trasy ks Turistické značení Soubor Oprava pročištění propustků ks Celkové předpokládané náklady po částech Pozn: Tato tabulka neobsahuje náklady na projektovou dokumentaci, náklady na opravu Antonínského mostu a náklady na úpravy asfaltovým povrchem. Na vybudování in-line okruhu kolem Bodenských jezírek je třeba počítat s částkou cca 2,5 mil Kč. Tabulka nákladů neřeší odkup pozemků, které jsou určené pro využití cyklisty. V případě nutnosti pozemky odkoupit se záměr prodražuje cca o 15 mil. Kč. Výhodou je, že kupní cena pozemků může být do určité míry uznatelným nákladem dotace z fondů EU. Všechny uvedené částky jsou bez DPH.

26 6. Možnosti financování 1. krok zajištění financování zpracování projektové přípravy Na prvním místě je třeba zajistit dokumentaci pro schválení změn územních plánů. Územně plánovací dokumentace je podporována z vícero zdrojů, především uvádíme rozpočet Karlovarského kraje a dále PRV. Zpracování projektové dokumentace k získání potřebných rozhodnutí pro stavbu lze financovat vzhledem k realizaci projektu na území postiženém dolovou činností v rámci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji, vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností. V tomto případě je možné uhradit celou dokumentaci z prostředků na řešení ekologických škod. Druhou možností je projektovou přípravu zaplatit ze svého rozpočtu a uplatnit náklady na ní v rámci předloženého projektu k realizaci z Regionálního operačního programu (ROP). Pak se dotace předpokládá ve výši 92,5%, je-li příjemcem kraj nebo obec (v případě podnikatelského subjektu je podpora 90%). Je však důležité, aby výběr dodavatele projektové dokumentace byl proveden v souladu s pravidly ROP. Další možností je využít samotného ROP, opatření krok zajištění financování realizace výstavby Realizace výstavby cyklostezek může být financována v rámci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností, značení cyklotras nebo menší úseky mohou být financovány z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje z kapitoly na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury. Tento zdroj lze též využít pro technickou přípravu akce, nejlépe po částech, každý rok něco. Další možností pro financování budování cyklostezek je Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Severozápad, oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti. Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech a ucelených úseků lokálních cyklostezek s napojením na páteřní síť, důležitých pro zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu. Jedná se o podporu až 92,5% nákladů. Příjemcem dotace může být kraj, obce, svazky obcí, organizace zřízené či založené obcí nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové 26

27 organizace, podnikatelské subjekty (podpora je max. 90%). Minimální výše celkových uznatelných výdajů je 25 mil. Kč. ROP přesně rozlišuje co je cyklostezka a co cyklotrasa viz následující odstavce: Cyklostezka - cyklostezka je vždy ohraničena na svém začátku a konci značkami C8a Stezka pro cyklisty a C8b Konec stezky pro cyklisty, stezka pro chodce a cyklisty výše vedenými dopravními značkami C9a a C9b nebo C10a a C10b, dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, a je oddělena od automobilové dopravy. Na cyklostezkách jsou pro cyklisty přesně vymezené prostory pohybu vyznačeny vodorovným a svislým dopravním značením a pro uživatele to znamená, že pro ně tyto speciálně umístěné dopravní značky jsou povinni respektovat a dodržovat přesně stanovená pravidla. Cyklotrasa - cyklotrasou se rozumí doporučená trasa, která vede po silnicích, místních a účelových komunikacích, kde se pohybují i jiné dopravní prostředky. Její značení je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Jedná se o svislé značení dle 63 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na všech je symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Značky tohoto druhu mají pouze orientační a informační charakter. Vzhledem k takto omezeným podmínkám bude velmi obtížné připravit žádost o dotaci do ROP oblasti 3.2 na některý z úseků, neboť se v celé řešené oblasti prakticky nejedná o cyklostezku dle vymezení pojmů v ROP. Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR předmětem podpory jsou projekty zaměřené na výstavbu, obnovu, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku (např. informační centra, turistické trasy, naučné stezky, hippostezky, lyžařské trasy a areály, včetně přístřešků, odpočívadel, systémů značení, zařízení pro úpravu tratí, přístaviště a mola pro vodní turistiku, další aktivity pro provozování ekoturistiky apod.). Jedná se o podporu až 92,5% nákladů. Příjemcem dotace může být kraj, obce, svazky obcí, organizace zřízené či založené obcí nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty (podpora je max. 90%). Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 10 mil. Kč. 27

28 Žádost doporučujeme předložit k financování do ROP v době, kdy je již vydáno stavební povolení. I když stačí tuto přílohu předložit až před podpisem smlouvy o dotaci, od zveřejnění projektů vybraných k uzavření smlouvy je pouze 20 dnů na předložení platného stavebního povolení s nabytím právní moci. Kromě stavebních částí stavby je možné z ROPu financovat také nákup pozemků (ve výši 10% nákladů), inženýrskou činnost, a rovněž i projektovou přípravu. Oblast podpory bude realizována po celé plánovací období až do roku Je nutné počítat s tím, že podpora je vyplácena zpětně po ukončení realizace projektu. Je možné projekt etapizovat, po ukončení etapy se vždy předkládá žádost o proplacení výdajů. Podmínkou předložení projektu do ROP je také vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, na kterých jsou realizovány stavební práce. Pozemky musí být ve vlastnictví příjemce dotace, nebo k nim musí být uzavřena nájemní smlouva či smlouva o výpůjčce a to na nejméně 5 let od ukončení projektu. Další možností financování výstavby cyklostezek je např. Prioritní osa 4 Leader v PRV (Program rozvoje venkova) nebo prostředky ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). 28

29 7. Zásady koncepce budování stezek a tras Doporučujeme, aby všechny navrhované stezky byly využívány společně jak pro pěší, tak pro cyklistickou a eventuelně lyžařskou turistiku. Povrchy zvlášť vyčleněných úseků budou upravené kvalitním hladkým asfaltem a mohou být využívané také pro in-line bruslení. Pro běžecké lyžování mohou být využity pouze úseky, kde nebude probíhat odhrnování sněhu z víceúčelových komunikací. Všeobecné zásady při navrhování sítě cyklistických tras - vycházejí ze Všeobecných zásad při navrhování sítě cyklistických tras zpracovaných oddělením BESIP Ministerstva dopravy a není na škodu si je připomenout i v souvislosti s naším úkolem: Základní podmínkou zvýšené poptávky po cyklistické dopravě je dopravní nabídka, podobně jako u hromadné dopravy, tj. že cyklisté začnou jízdní kolo ve větší míře užívat především tehdy, až budou mít pro jízdu vhodné předpoklady, zejména vhodné cyklistické trasy tvořící funkční cyklistickou síť. Koncepce řešení se zakládá do územně plánovací dokumentace, kde je tato koncepce účelně zpřesňována a dopracovávána jako dopravní řešení v potřebných stupních územně plánovací dokumentace. Cyklistická doprava musí v rámci dopravního systému vytvářet návazný a ucelený subsystém, neoddělitelný od ostatních dopravních oborů ani od celkového urbanistického pojetí rozvoje řešeného území. Správnost polohy cyklistické sítě, logika jejího vedení a návrhové parametry musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Mohou být také ověřeny v generelu cyklistické dopravy. Případná výstavba cyklistických tras bez širších dopravních návazností by měla být výjimečná a důkladně zdůvodněná. Ojedinělý úsek cyklistické trasy nemusí také být vždy na škodu, pokud jde z určitých důvodů o žádoucí lokální segregaci dopravy. V praxi se uplatňuje např. na nebezpečných místech či úsecích jinak třeba bezpečných komunikací. Aby cyklistická infrastruktura vedla k růstu využití jízdního kola a byla využívána, musí být souvislá, přímá, atraktivní, bezpečná a komfortní. 29

30 Při navrhování cyklistických tras by mělo být respektováno: Obecné pokyny pro plánování dopravní sítě Dále uvádíme 5 hlavních požadavků na cyklistickou infrastrukturu, kterých jsme se při navrhování systému stezek v oblasti Medard - Libík řídili: Ucelenost. Cyklistická infrastruktura by měla utvářet souvislou entitu, která by pokrývala všechny zdroje a cíle cest, trasy by měly být plynulé a konzistentní. Síť musí být souvislá, bezpečná s vybavením pro cyklistickou dopravu (odstavování nebo uschovávání kol, orientační značení). Atraktivita. Trasy cyklistů musí být atraktivní dle subjektivních i objektivních kritérií. Osvětlení, pocit bezpečí, estetično, úroveň hluku, integrace s okolím to vše jsou důležitá kritéria atraktivity. Bezpečnost. Utváření infrastruktury by mělo minimalizovat možnost zranění a představovat jakékoliv riziko pro všechny účastníky silničního provozu. Infrastruktura nejenže musí být bezpečná, nýbrž musí být také vnímána jako bezpečná. Mělo by být zabráněno potenciálním konfliktům mezi chodci a cyklisty. Důležitou roli hraje také pravidelná údržba komunikací a přilehlého prostoru vegetace by neměla omezovat rozhledové poměry a také by neměla zasahovat do průjezdného prostoru. Důležitá je také nabídka dostatečných parkovacích možností. Komfort. Cyklisté potřebují hladký a dobře a pravidelně udržovaný povrch, pozvolné směrové i výškové vedení trasy. Trasy musí být pohodlné a neměly by obsahovat složité manévry a neměly by být přerušovány. Přímočarost. Trasy by měly být co nejpřímější, jejich směrování by mělo být založené na poptávce po cyklistice a tak, aby byly v maximální míře vyloučeny zajížďky. 30

31 Značení cyklistických tras Cyklistické trasy v Česku jsou značeny od roku 1997 speciálním turistickým značením Klubem českých turistů. Od roku 2001 jsou pro značení cyklotras používány i speciální směrové dopravní značky zavedené od 31. ledna 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. Oba tyto způsoby značení tvoří jeden celek, jehož metodickým garantem je z pověření ministerstev dopravy a vnitra Klub českých turistů. Dopravní značení cyklotras Zavedeno od 31. ledna 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. IS 19a Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) IS 19c Směrová tabule IS 19b Směrová tabule pro cyklisty (s jedním pro cyklisty (s dvěma cílem) cíli) IS 19d Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli) IS 20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty IS 21a Směrová tabulka pro cyklisty IS 21b Směrová tabulka pro cyklisty IS 21c Směrová tabulka pro cyklisty Je nezbytné dojednat s KČT přidělení číselného označení tras. VAZBA NA ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ V rámci studie se konstatuje, že žádná z navržených cest není dosud zahrnuta v územních plánech dotčených obcí. Odstranění tohoto stavu je pak neobejitelnou podmínkou realizace záměru. Zpracovatel studie upozorňuje především obce na fakt, že zpracování územně plánovací dokumentace je podporováno např. z rozpočtu KK. 31

32 8. Zajímavosti tras, vyhlídky, odpočívadla ZAJÍMAVOSTI TRAS V souvislosti s přesunem těžby hnědého uhlí, uzavíráním dolů v západní části revíru a následnou rekultivací lomu Medard Libík byl Ing. Petrem Uhlíkem (Okresní muzeum Sokolov) a Mgr. Petrem Rojíkem (Sokolovská uhelná, a.s.) předložen návrh na zřízení exkurzní geologické trasy mezi Habartovem a Bukovany jako památníku těžby hnědého uhlí v tomto revíru. Exkurzní trasa ve studii nazvaná jako Rojíkův okruh (o délce m), na kterém se nacházejí geologické unikáty jako: 1) Přechodně chráněná plocha Kamenné pařezy třetihorní les, pohřbený sopečnou erupcí, paleontologické naleziště flóry, možno demonstrovat metody určování stáří vrstev, ukázka významné klimatické změny, porovnání s rekonstrukcemi třetihorního pralesa, doklad způsoby mineralizace dřeva, rozplavování sopečných vyvrženin, ukázka fosilní duny. Obr. 21 Zkamenělý kmen stromu 32

33 2) Uhlí obecně vznik, výchoz sloje Josef, způsob uložení, časový vývoj, různé způsoby typu proplástků Obr. 22 Výchoz sloje Josef 3) Štola Josef ústí, historie hlubinné těžby, složení a sedimenty důlních vod Obr. 23 Ústí štoly Josef 33

34 4) Vulkanické vrstvy oherský rift, sopečná činnost, vulkanické usazeniny, požár pralesa, pryskyřice, polehlý kmen, třetihorní flóra Obr. 24 Vulkanické vrstvy Okruh Na Stýblech 1) Sukcesní plochy vývojová stádia osídlování lomu vegetací 2) Mokřadní společenstva rostlinná společenstva, obojživelníci apod. 3) Rekultivace Délka okruhu na Stýblech je m. Obr. 25 Obyvatelé mokřadů se umí dobře maskovat v přesypaných horninách 34

35 V zájmovém území vznikly rekultivacemi okružní trasy, které by měly být využívány dle autorů návrhu. Propojení obou okruhů a jejich uznání oficiálními exkurzními trasami by se mělo stát součástí přístupné naučné stezky. Vyhlídky Ve studii jsou navrženy celkem čtyři vyhlídková místa. První vyhlídka je již v současné době zhotovena iniciativou města Habartov pod názvem MASák a nachází se po levé straně silnice Svatava Habartov na tzv. Rádě, u vyhlídky je osazena informační tabule se studií budoucího jezera Medard a úpravou a plánovanými atraktivitami jeho okolí. Obr. 26 Vyhlídka MASák u Habartova 35

36 Obr. 27 Pohled z Lítovské výsypky na severní svahy lomu Medard Bukovanská vyhlídka by měla být vybudována cca 300 m východně od Bukovanského hřbitova na trase Bukovanské, jižně od jezera Medard. Z této vyhlídky bude ucelený výhled na celé budoucí jezero v pozadí s městem Habartovem, Svatavou a panoramatem Krušných hor. 36

37 26

38 Lítovská vyhlídka je navržena na kótě 565 m n.m. na vrcholu Lítovské výsypky. Z Lítovské vyhlídky bude výhled V směrem na jezero Medard, v pozadí se Sokolovem a panoramatem Slavkovského lesa, JV směrem na Březovou a elektrárnu Tisovou a Dasnice, JJV směrem na Chlum Svaté Maří, směrem západním pak je rozhled na rekultivované území Kaceřovské výsypky a Chebskou pánev, směrem S jsou vidět Bodenské vodní nádrže a město Habartov. Vyhlídka Frausova hlava je navržena na kótě 430,6 m n.m. Bude vybudována na vyvýšenině, která byla zachována po celou dobu těžební činnosti v oblasti Medard Libík, jako triangulační zeměměřičský bod. Unikátem je, že pod vrcholkem této vyhlídky je zachován výchoz sloje Antonín. Odpočívadla Na zajímavých místech a po náročných stoupáních jsou připravena místa pro odpočinek, která budou zastřešena a budou na nich umístěny stoly a lavičky. Předpokládaný počet cca

39 9. Závěr V rámci předkládané studie byl navržen systém turistických stezek v prostoru Medard Libík na Sokolovsku o souhrnné délce cca 40 km. Tento systém byl zkonzultován s dotčenými obcemi a je uveden na přiložené mapě. Místo dalších obecných tezí uvádíme v závěru návrh na další postup v následujících cca 2 letech: 1. Požádat o stanovisko SU a.s. a Geosan. 2. Požádat SU a.s. o respektování schválené studie při plánování a realizaci díla na Medardu. 3. Doporučuje se obcím určit osobu odpovědnou za řízení záměru vybudování sítě turistických stezek v oblasti Medard - Libík, Boden. 4. Dojednat smluvně společný postup zainteresovaných obcí při budování systému turistických tras (včetně způsobu společného financování). 5. Vyřešit majetkoprávní vztahy k jednotlivým pozemkům, na kterých stezky vedou. 6. Všechny obce zahrnou na základě této studie navrhované cesty do svých územních plánů a zajistí jejich schválení. 7. Požádat SU a.s. o minimalizaci zásahů v oblasti Boden Lítovské výsypky. 8. Požádat KČT o přidělení čísel tras. 9. Požádat ČD o souhlas s vedením tras s využitím kolejového lože podél dráhy v úseku Svatava Citice (ochranné pásmo drah). 10. Vypracovat výkresy a stavební postupy event. výkresy pro výstavbu a opravu cest 1. etapy. 11. Zažádat o dotaci. 12. Projekt na most na Antonínovu výsypku, zajistit schválení rekonstrukce. 39

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti Hornická Příbram ve vědě a technice 2004 Ing. Jiří Kašpar Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, vedoucí referátu koncepce zahlazování Bc. Lenka Měsková Mostecká uhelná společnost, a.s., právní

Více

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Projekt cyklostezek 12. 4. 2012 CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. Projekční

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

a ekonomické zhodnocení území, je rekultivace a revitalizace zbytkových jam bývalých lomů Medard Libík, v těsné blízkosti obcí Bukovany,

a ekonomické zhodnocení území, je rekultivace a revitalizace zbytkových jam bývalých lomů Medard Libík, v těsné blízkosti obcí Bukovany, Sokolovsko nový příběh začíná Jan Zborník Tento článek představuje projekt revitalizace území postiženého těžbou hnědého uhlí v Karlovarském kraji. V regionu dochází k postupnému útlumu těžby. Vyuhlené

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu IČO 70939659 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

OPTIMALIZACE SMĚROVÉHO ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

OPTIMALIZACE SMĚROVÉHO ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Trasy značené logem příslušné trasy jsou ve smyslu TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích odst. (1), Části F 1.2.4 trasami s tematickým zaměřením (značené logem). Logo

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015 Podprogram Cestování dostupné všem Správce programu: Příjem žádostí o dotaci: Ministerstvo pro místní rozvoj 5. 1. 2015 12. 2. 2015, elektronicky na

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Zelené stezky Greenways Zelené stezky Greenways je asistenční a grantový program Nadace Partnerství. Jeho prostřednictvím nadace poskytuje pomoc a podporu organizacím

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více