Strategie rozvoje stezek a tras pro volnočasové aktivity v prostoru Medard Libík. Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje stezek a tras pro volnočasové aktivity v prostoru Medard Libík. Obsah:"

Transkript

1

2 Obsah: 1. Úvod Analytická část Popis tras Záznamy z jednání Odhadované náklady - celkové Možnosti financování Zásady koncepce budování stezek a tras Zajímavosti tras, vyhlídky, odpočívadla Závěr

3 1. Úvod Předkládaná práce je ucelenou rozvojovou studií cyklostezek na rekultivovaném území po těžbě hnědého uhlí v oblasti Sokolovské pánve na území bývalého lomu Medard Libík, nacházejícího se ve středu lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně. Navrhované trasy v rámci rekultivačních prací na zahlazení dolové činnosti vyplývají z plánovaných a zahájených prací s předpokladem, že se rekultivovaná oblast stane atraktivním centrem cestovního ruchu po plánovaném vytvoření jezera Medard - Libík a v prostoru již vzniklých vodních a rekultivovaných ploch v oblasti výsypky Lítov Boden. Cílem strategie rozvoje této oblasti je komplexní obnova zdevastovaného území dolovou činností a tvorba nové krajiny, která bude mít přínos ze sociálního, ekologického, ekonomického, estetického i technického hlediska. Úvodem je též třeba zdůraznit, že zadání studie těžiště prací posunulo do oblasti mapové. Tento text je proto jen doprovodným materiálem, který zachycuje nejdůležitější doplňující údaje, nezbytné pro vysvětlení záměru. Hlavní význam studie informovat o možnosti poznávání území již v současné době a to formou aktivního pohybu (cyklo, in- line, běh, pěší nebo běžecké lyžování) umožnit místním občanům a návštěvníkům regionu sledovat přeměnu území bývalého hnědouhelného dolu Medard Libík v živém přenosu, zejména proces napouštění a zatápění vytěženého prostoru a jeho přeměnu na budoucí jezero, které bude vhodné pro naplnění volnočasových aktivit obyvatel karlovarského regionu a bude taktéž sloužit pro rozvoj stávajícího a budoucího cestovního ruchu a atraktivní oblasti lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně začít vytvářet provázanou síť funkčních tras a stezek 3

4 Cíl studie zmapovat stezky a trasy využitelné zejména pro cyklistiku, on-line, běžecké lyžování, běh a pro pěší turistiku v území řešeném urbanistickou studií západní části Sokolovské pánve a v jejím blízkém okolí porovnat navrhované trasy s územně plánovací dokumentací, eventuelně navrhnout její změny zmapovat délku navrhovaných a stávajících stezek vytvořit zásady koncepce budování stezek a tras Výstupy studie Grafická část funkční / přístupné stezky a trasy aktivit v pohybu, síť odpočívadel a vyhlídek současný stav stezky a trasy aktivit v pohybu, síť odpočívadel a vyhlídek návrh do doku 2015 Vše na mapě v měřítku 1: Textová část popis současného stavu a zásad koncepce budování stezek a tras Obr. 1 Pohled na Medardovy terasy a část návrhu studie 4

5 Spolupráce Dotčené obce (Bukovany, Citice, Habartov, Chlum Sv.Máří, Svatava) Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Agentura dotačního a projektového managementu Karlovarského kraje Zpracovatelé územně plánovacích dokumentací v řešeném území Zadavatel studie: Karlovarský Kraj - Odbor regionálního rozvoje Sídlo: Závodní 353/88, Karlovy Vary Dvory Telefon: E mail: Zpracovatel studie: Ing. Miroslav Makovička Sídlo: Těšovice 1, Sokolov Telefon: E mail: Termín zpracování: prosinec 2007 Obr. 2 Pohled na dno budoucího jezera Medard 5

6 2. Analytická část Zájmové území, pro které se touto studií řeší koncepce rozvoje turistických stezek, leží západně od města Sokolov. Na samé hraně tohoto prostoru leží obce Svatava, Habartov, Chlum Sv. Maří, Bukovany, Citice a Kaceřov. Hlavní charakteristika území spočívá v dolové činnosti, která zde v minulosti probíhala a v současné době se uskutečňují intenzivní opatření na odstranění negativních pozůstatků této těžby. Vzniká tak nová, nesmírně zajímavá lokalita a to jak z hlediska přírodního, tak z hlediska svého umístění v blízkosti větší městské aglomerace a ve středu světoznámého lázeňského trojúhelníku. Využití území pro rekreační a sportovní využití lokality nahrávají další infrastrukturální investiční akce, které se v současné době realizují, nebo připravují, jako je západní obchvat Sokolova, výstavba cyklostezek podél řek Ohře a Svatava, nebo výstavby rychlostní komunikace E6. Atraktivita zkoumaného prostoru je dále podpořena množstvím geologických zajímavostí, pěknými výhledy do krajiny a z technického hlediska desítkami kilometrů hospodárnic, které zde byly postavené v rámci rekultivací a které lze využít i po ukončení rekultivací jako turistické komunikace. Součástí studovaného regionu je významná regionální památka proboštství na Chlumu Sv. Maří. Uvedené stručná charakteristika proto podporuje záměr zabývat se již v této etapě přestavby prostoru jezera Medard zpřístupněním území pro turisty a rekreanty výstavbou a adaptací veřejných cest. Takováto aktivita může vhodně doplnit portfolio turisticky atraktivních míst Karlovarského kraje o další možnosti vyžití a současně těžit z velkorysých plánů výstavby kolem budoucího jezera. SWOT analýza Silné stránky Síť existujících cest - hospodárnic Zájem dotčených obcí budovat turistickou infrastrukturu Dlouhodobý zájem a podpora intenzivně využít KK území Slabé stránky Do projektu není zapojeno město Sokolov Není řešeno napojení systému stezek kolem Medardu na stezku ve směru na Lomnici a Chodov Není řešeno napojení systému stezek kolem Medardu na páteřní cyklostezku v Sokolově Nutnost zdlouhavých změn územních plánů, 6

7 Sdružování obcí kolem jezera do silného svazku obcí Dostupnost páteřní cyklostezky podél řeky Ohře Přímá dostupnost zainteresovaných obcí a možnost využití jejich infrastruktury a služeb které vesměs se stezkami nepočítají Záměr není dosud stavebně připraven Dotčené pozemky nejsou ve vlastnictví obcí. Není vyřešena odpovědnost za cyklisty v dolovém území v době výstavby Přírodní a geologické atraktivity místa Relativně malá investiční náročnost záměru Příležitosti Poloha bývalých dolů Medard, Libík v blízkosti Sokolova a v centru lázeňského trojúhelníku Spolupráce se SU a.s. Využít dotace na výstavbu cest a turistické infrastruktury obecně Další investiční výstavba kolem jezera Výstavba páteřní cyklostezky, západního obchvatu Sokolova a rychlostní komunikace E6 Využití atraktivity proboštství Řádu křížovníků s červenou hvězdou na Chlumu Sv. Maří Posun životního stylu k aktivnímu trávení volného času, zvyšování životní úrovně obyvatel ČR Ohrožení Event. nekoordinovaný postup zainteresovaných subjektů Nevyřešení napojení systému navržených stezek na páteřní cyklostezku kolem řeky Ohře v prostoru výsypky Antonín z důvodů relativně velké investiční náročnosti výstavby mostu Vyčerpání strukturálních zdrojů EU dříve, než bude stavba připravena Nedostatečné rozpočty většiny zainteresovaných obcí Rozpor v potřebách vlastníka na využívání cest i pro hospodářské účely s podmínkami dotací, které často vyžadují jednoúčelovost cest (např. jen pro pěší a kola) Analýza ukazuje smysluplnost záměru zpřístupnit postupně okolí Medard pro turisty a rekreanty. Jak průzkumem v terénu, tak při jednáních s partnery bylo prokázáno, že již nyní zde existují cesty prakticky ihned použitelné. Další cesty budou vyžadovat stavební úpravy, ty však nejsou nijak drastické, protože se vesměs všude bude jednat jen o povrchové vrstvy jinak dobře zachovalých těles bývalých důlních vleček. Prakticky ihned využitelné cesty se nacházejí v prostoru výsypky Boden Lítov a pak na vnějším okraji celého území. Hlavní úzká místa záměru leží v právní a majetko-právní oblasti a v napojení systému stezek kolem jezera Madard na síť dalších cyklostezek v regionu. Vnitřní části území budou z ohledem na bezpečnost zpřístupňované až po kompletním ukončení rekultivací. 7

8 3. Popis tras JIŽ NYNÍ VYUŽITELNÉ STEZKY V mapové příloze znázorněny červeně (plná čára značí cesty bez potřeby větších stavebních zásahů, přerušovaná čára označuje cesty, které jsou naopak bez stavebních opatření nepoužitelné). Trasy s označením L1 se nacházejí v katastrálním území Habartov a Chlum Svaté Maří na zrekultivovaném území výsypky Lítov a lomu Boden. V zájmovém území se v současné době nachází dvě větší vodní plochy, které neoficiálně slouží k rekreaci a odpočinku. Na rekultivované lokalitě je vybudovaná síť obslužných komunikací, která je na všech navržených trasách pojízdná, upravená, povrch je tvořen uhutněným štěrkopískem o tl. cca 100 mm. Obr. 3 Pohled na Medard od bývalého areálu Dukla 8

9 V zájmovém území je zachycena na informačních tabulích jedna z geologických atraktivit lokality, tato zajímavost je zahrnuta do projektu Česko Bavorský Geopark. V oblasti Lítovské výsypky se vyskytují lokality, na kterých se dle názorů odborníků nepodařila rekultivace, z důvodu přesypání nevhodným materiálem. V budoucnosti SU a.s. plánuje tyto prostory přesypat vrstvou cca 500 mm vhodnějšího materiálu. Na těchto rekultivovaných plochách si však příroda žije svým životem a bílá místa se pokrývají vegetací, kterou lze najít hlavně na území narušeném dolovou činností. Dle našeho názoru a dalších zúčastněných, by se tyto oblasti měly ponechat ve stávajícím stavu a neměl by se přesypáním těchto lokalit měnit jejich charakter, neboť takto je lokalita velmi cenná a atraktivní jak z turistického hlediska, tak i z hlediska zachování biologických kultur (zvláštní biotopy). Obr. 4 Pohled na Lítovskou výsypku, kde si příroda žije svým životem 9

10 Obr. 5 Informační tabule na rozhraní mezi Lítovskou a Kacěřovskou výsypkou Popis trasy - Toto území je zpřístupněné mezi Habartovým a Chlume Sv. Maří jedním velkým okruhem. Do něj je integrován u Habartova okruh menší, který vychází z ulic Lítenská a Slovanská a který zpřístupňuje Bodenská jezírka. Kolem nich je navržen okruh pro in-line bruslení (asfaltový povrch z ABJ o tl. 40 mm). Trasa umožňuje výjezdy na silnici Habartov Kačerov a to v několika místech. Cesta je zpevněná z drceného kameniva, místy je nutné vyspravit výmoly minerálním betonem. Hlavní atraktivitou tohoto okruhu je zajímavá příroda, vícero vodních ploch a především dominanta církevního areálu v Chlumu Sv. Maří. Odtud je možnost pokračovat dále do Dasnic po stávající komunikaci a napojit se na páteřní cyklostezku podél řeky Ohře (fialová linie). Další možností je pokračovat po cestě ve směru (trasa L2) Kačerov, která se brzy za Chlumem mění v polní cestu, která vede po vrstevnici kolem mokřadů a jezírek. Z nich se vylévá bezejmenný potok ústící do zámeckého jezírka v Kaceřově. Trasa vedoucí SZ směrem se po 1300 m napojuje v obci Kaceřov na místní komunikaci. Tato trasa je v současné době sjízdná, i když vykazuje značné podmáčení a její podloží je třeba zpevnit makadamem, který bude tvořit propustnou vrstvu o tl. 250 mm 300 mm pro odvodnění tělesa cyklostezky. Povrch bude zpevněn a uhutněn vrstvou štěrkopísku frakce 0 32 mm a tl. 100 mm. 10

11 Obr. 6 Pohled na velkou Bodenskou vodní plochu Obr. 7 Pohled na Sokolov z vrcholu Lítovské výsypky (budoucí vyhlídka) 11

12 Obr. 8 Pohled z trasy na Habartov Obr. 9 Pohled na probošství v Chlumu Sv. Maří 12

13 TRASY V OBLASTI MĚSTA HABARTOV Habartovský okruh začátek trasy je v ulici Hřbitovní v Habartově, v délce 680 m po trase proti proudu Habartovského potoka narazíme na odbočku, po které je možno se SZ směrem, v prudkém stoupání v délce 300 m, dostat kolem zahrádek do ulice Okružní nedaleko garáží pod benzinovou pumpou. Z odbočky SV směrem navazuje trasa Radvanovská, která vede po hraně starých rekultivací, pod vyhlídkou MASák k ČOV, kde je umožněn výjezd na komunikaci Svatava Habartov. Po cca 630 m se cesta napojuje na výsypce Rudolf na příjezdovou komunikaci, která ústí na hlavní komunikaci Habartov Bukovany. Na této trase je nutné ze 40% provést úpravy povrchu a dorovnání podkladových vrstev. Obr. 10 Informační tabule u vyhlídky MASák v Habartově Trasa Radvanovská navazuje na trasu Habartovskou pod benzinovou pumpou a vede SV směrem po hraně rekultivací pod silnicí Habartov Svatava, po cca m pod vyhlídku MASák, dále pokračuje V směrem v délce m k ČOV na Kluči, kolem které se trasa stáčí ke komunikaci Habartov Svatava a po 250 m se na ní napojuje. Trasa je upravená, předpoklad dosypání výmolů je 20%. Trasa Svatavská kopíruje jednotlivé vrstevnice starých a nových rekultivačních prací a pohybuje se v rozmezí kót m n.m. Je vedena po starých zpevněných cestách na hraně lesních porostů v prostoru bývalého lomu Medard II v oblasti, kde se nacházejí pozůstatky po staré dolové činnosti (tzv. pinky). Cesta vedoucí po vrstevnici je dnes po průchodu řídkým lesem zakončena novou závorou (nutno zřídit její objezd). Dále pokračuje 13

14 Obr. 11 Pohled na trasu Svatavskou z odbočky trasy Radvanovské po cestě zbudované v nedávné době v rámci rekultivace území. Po 300 m je nezbytné zhotovit v délce 10 m zcela novou propojku vlevo do lesa, která trasu napojí na bývalou cestu. Tato trasa bude ústit v Davidově kolem trafostanice u dnešního objektu firmy EPT. V lesním úseku v Davidově je nutné vybudovat některé úseky, které byly zlikvidovány vytrháním původních panelů z cest, přímo v Davidově je potřebné přikrýt původní kolejové lože vrstvou minerálního betonu. Dále je zde třeba obnovit systém příkopů a doplnit svrchní kryt. Poškození cca 20%. 14

15 Obr. 12 Pohled na zásyp dna budoucího jezera Medard TRASY V OBLASTI MĚSTA BUKOVANY Trasa Dasnická začíná u areálu Dukla a vede po starém kolejovém loži J směrem, kde křižuje komunikaci Bukovany Chlum Svaté Maří. Trasa po 350 m přes propustek kříží Habartovský potok, po dalších 250 m opět propustkem kříží Habartovský potok. Po dalších cca 900 m je možno V směrem odbočit k Dasnickému kamenolomu, kde se v současné době zahlazují stopy po těžební činnosti, dále trasa pokračuje kolem průmyslové zóny a JV směrem se po 1500 m napojuje na komunikaci v obci Dasnice. Celá trasa je v současném stavu pouze pro náročné cykloturisty, neboť její povrch je tvořen makadamem po odstranění kolejové vlečky. Nachází se na ní větší počet propustků, které je nutno rekonstruovat a povrch celé trasy je nutné opravit návozem štěrkopísku 0 32 mm a provést uhutnění. 15

16 Obr. 13 Bývalý kamenolom v Dasnicích Trasa Bukovanská vede od areálu Dukla na hraně těžební jámy k Bukovanskému hřbitovu. Po 300 m východním směrem se bude nacházet vyhlídka. V směrem pokračuje po hraně výsypky Gustav mezi starou a novou rekultivací po 1800 m až k vyhlídce Frausova hlava, která se nachází na kótě 430,6 m n.m. Trasa je dobře upravená až na několik výmolů v šíři 3,0 m v mírném klesání po vrstevnici. S směrem je celkový výhled na budoucí jezero Medard, v pozadí s obcemi Svatava, Habartov a panoramatickým pohledem na západní část Krušných Hor. V směrem se otevírá pohled na rekultivace výsypky Gustav, v pozadí se Sokolovem. Obr. 14 Frausova hlava 16

17 Obr. 15 Pohledy z Bukovanské trasy na Sokolov Dvorský okruh začíná od Bukovanského hřbitova a spojuje Bukovany s Citicemi souběžně k silnici Citice Bukovany. Tento okruh je veden krásnou, zalesněnou rekultivovanou krajinou mezi výsypkou Gustav a lokalitou Dvory. Je z něj vidět na panorama Slavkovského lesa. Povrch trasy je tvořen převážně štěrkopískovým násypem a je využitelný bez větších úprav. Trasa Citická - vede ve směru od Citic v přímé návaznosti na asfaltovou komunikaci, která končí v Lidicích, po dobudování cca 300 m úseku trasy bude jižně pod Frausovou hlavou možné její napojení na trasu Bukovanskou. Od Lidic pokračuje SV směrem souběžně s dráhou ČD a ve vzdálenosti cca 950 m bude objíždět napouštěcí místo pro zavodnění jezera Madard. Dále povede pod Antonínským mostem (nebo jej bude obcházet) po tělese bývalé vlečkové dráhy až do Svatavy. Zde lze překročit železnici do Kraslic přes značený přejezd a napojit se na stezku podél Svatavky ze Sokolova do Svatavy. 17

18 Obr. 16 Pohled na vrcholky Slavkovského lesa z Dvorské trasy Po Antonínském mostě, který přemosťuje dráhu ČD, silnici a řeku, vede trasa na výsypku Antonín. Most navrhujeme využít pro napojení systému turistických tras kolem Medardu na páteřní cyklostezku podél řeky Ohře. Jako nejvýhodnější řešení se jeví odstranění stávající těžké konstrukce mostu, který původně sloužil pro nákladní kolejovou dopravu, a ponechat pouze pilíře. Na ně pak postavit novou lehčí konstrukci, dimenzovanou pro nové využití mostu. Úsek cesty je v současné době tvořen makadamem, pro cyklistickou dopravu vyžaduje přikrytí povrchem z minerálního betonu v celé délce. V období napouštění jezera, které má započít již v roce 2009, se předpokládá, že trasa Citická bude mít při průjezdnosti různá omezení hlavně z bezpečnostních důvodů. Předpokládáme, že průjezd bude kolem napouštěcího místa umožněn, přesto bude muset být povolen vedením SU a.s. Trasa Citická vede v bezprostřední blízkosti dráhy ČD na hraně dobývacího území a její průjezdnost bude muset být projednána s vedením drah. 18

19 STEZKY A TRASY NÁVRH PO ROCE 2015 Břehová linie (žlutá trasa) pro opevnění břehové linie je zpracován projekt na vytvoření obslužné komunikace, ze které bude sypán břeh jezera. Tato břehová linie bude kopírovat linii napuštěného jezera na kótě cca 365 m n.m. Tato komunikace bude tvořena podkladem z geotextilie 200g/m 2, štěrkovou vrstvou frakce mm o tl. 400 mm, kryt bude tvořen vibrovaným štěrkem o tl. 100 mm. Šířka komunikace bude mm. Obr. 17 Žluté bóje označují budoucí břehy jezera, kolem nichž povede břehová linie Po ukončení všech prací navrhujeme na této komunikaci provést asfaltový kryt - ABJ o tl. 40 mm. Po úpravě povrchového krytu trasy by břehová linie mohla být využívána jak cykloturisty, tak zájemci o in-line bruslení, pěšími turisty a v zimě pro běžecké lyžování. Z břehové linie se předpokládá přístup k vodní hladině. 19

20 Obr. 18 Pohled na úpravu dna lomu Medard, v pozadí Krušné hory s elektrárnou na Vřesové V rámci této studie navrhujeme propojení souběžných tras s břehovou linií a to v severní oblasti Medardu pod Habartovem, Radvanovem a Davidovem (Svatavou). Celá břehová linie bude mít předpokládanou délku cca m. Zelená trasa vede po obslužných komunikacích prakticky kolem celého jezera a zpřístupňuje občanům svah nad jezerem. Součástí trasy jsou příslušné propojky a také několik zajímavých geologických lokalit. Tyto lokality navrhujeme vybavit informačními panely a pojmout je jako naučnou stezku. Bližší popis možných zastavení naučné stezky je uveden v dalších kapitolách 20

21 Obr. 19 Pohled na obslužné komunikace v prostoru mezi Bukovany a Habartovem Obr. 20 Stávající stav obslužných hospodárnic 21

22 4. Záznamy z jednání v Královském Poříčí Účast: Ing. arch. Musil, Ing. Makovička, Mgr. Správka, J. Tůmová, p. Hrůza, p. Hanzlík, p. Hrazdíra, p. Zemek, Ing. Krčín 1. Ing. arch Musil představil přítomným cíle studie. 2. Zástupce SU a.s. upozornil na fakt, že do ukončení rekultivací v zájmovém území (tj. v roce 2014 až 2016) nebude možné do prostoru veřejnost pustit. Pohyb veřejnosti bude možný jen mimo nově rekultivovaná území a nebo se souhlasem firem, které rekultivace provádějí. 3. Studie proto rozdělí plánované cesty na ty, které je možné využívat již nyní (tj. cca do 3 let) bez omezení ze strany rekultivace a na stezky budoucí. 4. Studie nebude řešit stezky v intravilánu města Habartov. 5. Ing. arch. Musil upozornil na to, že KK záměr podporuje touto studií, další iniciativa a především finanční tíže musejí jít za dotčenými obcemi. 6. Ve studii bude proveden orientační odhad investičních nákladů pomocí jednotkových cen. 7. Zpracovatel studie byl upozorněn na záměr SU a.s. v prostoru výsypky Boden vybudovat golfové hřiště. Navržené cyklostezky by měly tento záměr reflektovat. 22

23 v Královském Poříčí Účast: Ing. arch. Musil, Ing. Makovička, Mgr. Správka, I. Zemek, p. Hanzlík, J. Tůmová, p. Hrůza, Ing. Stýblo, p. Omaszta, p. Sháněl, p. Štěpán 1. Ing. Makovička seznámil přítomné s navrhovanými trasami výše uvedeného projektu, rozdělení tras na momentálně využitelné s malými úpravami ve studii značené červeně a na trasy na kterých budou nutné úpravy značené modře. 2. Starosta obce Chlum Svaté Maří poukázal na nevhodnost chystaného přesypání některých částí Lítovské a Kaceřovské výsypky, kde se nedosahuje výsledků předpokládaných po ukončení rekultivací před 15 lety. Na těchto místech se již uchytily zvláštní a pro území zasažené dolovou činností typické biotopy a je nutné zvážit zda do nich opětovně zasahovat. Ze strany SU a.s. bylo upozorněno, že převrstvení je finančně náročné a že o finanční prostředky bylo zažádáno u meziresortní komise. Zúčastnění podporují názor pana starosty Hrůzy a žádají o zaslání dopisu na vedení firmy SU a.s. 3. Zpřístupnění tras na Medardu - SU a.s. bude seznámena dopisem a mapovým podkladem o navrhovaných trasách a jejich využití k propojení okruhů Medard Libík a návaznost na trasu Sokolov Cheb, Lidice Davidov a Lidice Citice. 4. Zástupce Geosanu seznámil přítomné se stavem ukončených rekultivací , p. Štěpán seznámí a dohodne další postup s vedením firmy otevření, uzpůsobení, či utvoření objezdů kolem závor zabraňujících v různých částech zájmového území vjezd na trasy. 5. Ing. Musil navrhuje vytvořit ke studii odhad nákladů na propojení jednotlivých tras a náklady spojené se zprovozněním Antonínského mostu. Dořešit podmínky pro podání žádosti o dotaci v období cca 2,5 roku. Zpřístupnění a vybudování vyhlídek s využitím jiných zdrojů jejich financování (ČEZ). 6. Od konce března letošního roku započne napouštění jezera stávajícími jímacími objekty. 7. Diskuze: zanést do podkladů návrhy parkovišť, propojení mezi obcemi a zájmovým územím pro dostatečný ekonomický přínos, značení tras bude v souladu s turistickým značením. 23

24 5. Odhadované náklady - celkové Předpokládané náklady jednotka množství jednotková cena cena celkem Násypy a zpevnění cest štěrkopískem tl mm Podklad z kameniva hrubého drceného Asfaltový beton středně zrnný ABJ tl.40mm Drenáže plošné včetně nákladů na dopravu m tuny m m Zbudování vyhlídek ks Odpočívadla - lavičky ks Odpočívadla stoly ks Turistické přístřešky ks Informační panely naučné stezky ks Informační panely - trasy ks Turistické značení Soubor Sanace mostních pilířů soubor Zbudování nové mostní konstrukce Oprava pročištění propustků Vypracování projektové dokumentace soubor ks soubor Celkové předpokládané náklady

25 5.1 Odhadované náklady rozdělené na jednotlivé části červená etapa Boden - Lítov Habartov - Svatava Dukla - Bukovany - Citice Bukovany - Dasnice Citice - Svatava Předpokládané náklady jednotka množství celkem jednotková cena cena celkem Násypy a zpevnění cest štěrkopískem tl mm m Podklad z kameniva hrubého drceného tuny Drenáže plošné včetně nákladů na dopravu m Zbudování vyhlídek ks Odpočívadla - lavičky ks Odpočívadla stoly ks Turistické přístřešky ks Informační panely - trasy ks Turistické značení Soubor Oprava pročištění propustků ks Celkové předpokládané náklady po částech Pozn: Tato tabulka neobsahuje náklady na projektovou dokumentaci, náklady na opravu Antonínského mostu a náklady na úpravy asfaltovým povrchem. Na vybudování in-line okruhu kolem Bodenských jezírek je třeba počítat s částkou cca 2,5 mil Kč. Tabulka nákladů neřeší odkup pozemků, které jsou určené pro využití cyklisty. V případě nutnosti pozemky odkoupit se záměr prodražuje cca o 15 mil. Kč. Výhodou je, že kupní cena pozemků může být do určité míry uznatelným nákladem dotace z fondů EU. Všechny uvedené částky jsou bez DPH.

26 6. Možnosti financování 1. krok zajištění financování zpracování projektové přípravy Na prvním místě je třeba zajistit dokumentaci pro schválení změn územních plánů. Územně plánovací dokumentace je podporována z vícero zdrojů, především uvádíme rozpočet Karlovarského kraje a dále PRV. Zpracování projektové dokumentace k získání potřebných rozhodnutí pro stavbu lze financovat vzhledem k realizaci projektu na území postiženém dolovou činností v rámci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji, vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností. V tomto případě je možné uhradit celou dokumentaci z prostředků na řešení ekologických škod. Druhou možností je projektovou přípravu zaplatit ze svého rozpočtu a uplatnit náklady na ní v rámci předloženého projektu k realizaci z Regionálního operačního programu (ROP). Pak se dotace předpokládá ve výši 92,5%, je-li příjemcem kraj nebo obec (v případě podnikatelského subjektu je podpora 90%). Je však důležité, aby výběr dodavatele projektové dokumentace byl proveden v souladu s pravidly ROP. Další možností je využít samotného ROP, opatření krok zajištění financování realizace výstavby Realizace výstavby cyklostezek může být financována v rámci řešení ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností, značení cyklotras nebo menší úseky mohou být financovány z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje z kapitoly na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury. Tento zdroj lze též využít pro technickou přípravu akce, nejlépe po částech, každý rok něco. Další možností pro financování budování cyklostezek je Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Severozápad, oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti. Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech a ucelených úseků lokálních cyklostezek s napojením na páteřní síť, důležitých pro zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu. Jedná se o podporu až 92,5% nákladů. Příjemcem dotace může být kraj, obce, svazky obcí, organizace zřízené či založené obcí nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové 26

27 organizace, podnikatelské subjekty (podpora je max. 90%). Minimální výše celkových uznatelných výdajů je 25 mil. Kč. ROP přesně rozlišuje co je cyklostezka a co cyklotrasa viz následující odstavce: Cyklostezka - cyklostezka je vždy ohraničena na svém začátku a konci značkami C8a Stezka pro cyklisty a C8b Konec stezky pro cyklisty, stezka pro chodce a cyklisty výše vedenými dopravními značkami C9a a C9b nebo C10a a C10b, dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, a je oddělena od automobilové dopravy. Na cyklostezkách jsou pro cyklisty přesně vymezené prostory pohybu vyznačeny vodorovným a svislým dopravním značením a pro uživatele to znamená, že pro ně tyto speciálně umístěné dopravní značky jsou povinni respektovat a dodržovat přesně stanovená pravidla. Cyklotrasa - cyklotrasou se rozumí doporučená trasa, která vede po silnicích, místních a účelových komunikacích, kde se pohybují i jiné dopravní prostředky. Její značení je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Jedná se o svislé značení dle 63 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na všech je symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Značky tohoto druhu mají pouze orientační a informační charakter. Vzhledem k takto omezeným podmínkám bude velmi obtížné připravit žádost o dotaci do ROP oblasti 3.2 na některý z úseků, neboť se v celé řešené oblasti prakticky nejedná o cyklostezku dle vymezení pojmů v ROP. Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR předmětem podpory jsou projekty zaměřené na výstavbu, obnovu, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku (např. informační centra, turistické trasy, naučné stezky, hippostezky, lyžařské trasy a areály, včetně přístřešků, odpočívadel, systémů značení, zařízení pro úpravu tratí, přístaviště a mola pro vodní turistiku, další aktivity pro provozování ekoturistiky apod.). Jedná se o podporu až 92,5% nákladů. Příjemcem dotace může být kraj, obce, svazky obcí, organizace zřízené či založené obcí nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty (podpora je max. 90%). Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 10 mil. Kč. 27

28 Žádost doporučujeme předložit k financování do ROP v době, kdy je již vydáno stavební povolení. I když stačí tuto přílohu předložit až před podpisem smlouvy o dotaci, od zveřejnění projektů vybraných k uzavření smlouvy je pouze 20 dnů na předložení platného stavebního povolení s nabytím právní moci. Kromě stavebních částí stavby je možné z ROPu financovat také nákup pozemků (ve výši 10% nákladů), inženýrskou činnost, a rovněž i projektovou přípravu. Oblast podpory bude realizována po celé plánovací období až do roku Je nutné počítat s tím, že podpora je vyplácena zpětně po ukončení realizace projektu. Je možné projekt etapizovat, po ukončení etapy se vždy předkládá žádost o proplacení výdajů. Podmínkou předložení projektu do ROP je také vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, na kterých jsou realizovány stavební práce. Pozemky musí být ve vlastnictví příjemce dotace, nebo k nim musí být uzavřena nájemní smlouva či smlouva o výpůjčce a to na nejméně 5 let od ukončení projektu. Další možností financování výstavby cyklostezek je např. Prioritní osa 4 Leader v PRV (Program rozvoje venkova) nebo prostředky ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). 28

29 7. Zásady koncepce budování stezek a tras Doporučujeme, aby všechny navrhované stezky byly využívány společně jak pro pěší, tak pro cyklistickou a eventuelně lyžařskou turistiku. Povrchy zvlášť vyčleněných úseků budou upravené kvalitním hladkým asfaltem a mohou být využívané také pro in-line bruslení. Pro běžecké lyžování mohou být využity pouze úseky, kde nebude probíhat odhrnování sněhu z víceúčelových komunikací. Všeobecné zásady při navrhování sítě cyklistických tras - vycházejí ze Všeobecných zásad při navrhování sítě cyklistických tras zpracovaných oddělením BESIP Ministerstva dopravy a není na škodu si je připomenout i v souvislosti s naším úkolem: Základní podmínkou zvýšené poptávky po cyklistické dopravě je dopravní nabídka, podobně jako u hromadné dopravy, tj. že cyklisté začnou jízdní kolo ve větší míře užívat především tehdy, až budou mít pro jízdu vhodné předpoklady, zejména vhodné cyklistické trasy tvořící funkční cyklistickou síť. Koncepce řešení se zakládá do územně plánovací dokumentace, kde je tato koncepce účelně zpřesňována a dopracovávána jako dopravní řešení v potřebných stupních územně plánovací dokumentace. Cyklistická doprava musí v rámci dopravního systému vytvářet návazný a ucelený subsystém, neoddělitelný od ostatních dopravních oborů ani od celkového urbanistického pojetí rozvoje řešeného území. Správnost polohy cyklistické sítě, logika jejího vedení a návrhové parametry musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Mohou být také ověřeny v generelu cyklistické dopravy. Případná výstavba cyklistických tras bez širších dopravních návazností by měla být výjimečná a důkladně zdůvodněná. Ojedinělý úsek cyklistické trasy nemusí také být vždy na škodu, pokud jde z určitých důvodů o žádoucí lokální segregaci dopravy. V praxi se uplatňuje např. na nebezpečných místech či úsecích jinak třeba bezpečných komunikací. Aby cyklistická infrastruktura vedla k růstu využití jízdního kola a byla využívána, musí být souvislá, přímá, atraktivní, bezpečná a komfortní. 29

30 Při navrhování cyklistických tras by mělo být respektováno: Obecné pokyny pro plánování dopravní sítě Dále uvádíme 5 hlavních požadavků na cyklistickou infrastrukturu, kterých jsme se při navrhování systému stezek v oblasti Medard - Libík řídili: Ucelenost. Cyklistická infrastruktura by měla utvářet souvislou entitu, která by pokrývala všechny zdroje a cíle cest, trasy by měly být plynulé a konzistentní. Síť musí být souvislá, bezpečná s vybavením pro cyklistickou dopravu (odstavování nebo uschovávání kol, orientační značení). Atraktivita. Trasy cyklistů musí být atraktivní dle subjektivních i objektivních kritérií. Osvětlení, pocit bezpečí, estetično, úroveň hluku, integrace s okolím to vše jsou důležitá kritéria atraktivity. Bezpečnost. Utváření infrastruktury by mělo minimalizovat možnost zranění a představovat jakékoliv riziko pro všechny účastníky silničního provozu. Infrastruktura nejenže musí být bezpečná, nýbrž musí být také vnímána jako bezpečná. Mělo by být zabráněno potenciálním konfliktům mezi chodci a cyklisty. Důležitou roli hraje také pravidelná údržba komunikací a přilehlého prostoru vegetace by neměla omezovat rozhledové poměry a také by neměla zasahovat do průjezdného prostoru. Důležitá je také nabídka dostatečných parkovacích možností. Komfort. Cyklisté potřebují hladký a dobře a pravidelně udržovaný povrch, pozvolné směrové i výškové vedení trasy. Trasy musí být pohodlné a neměly by obsahovat složité manévry a neměly by být přerušovány. Přímočarost. Trasy by měly být co nejpřímější, jejich směrování by mělo být založené na poptávce po cyklistice a tak, aby byly v maximální míře vyloučeny zajížďky. 30

31 Značení cyklistických tras Cyklistické trasy v Česku jsou značeny od roku 1997 speciálním turistickým značením Klubem českých turistů. Od roku 2001 jsou pro značení cyklotras používány i speciální směrové dopravní značky zavedené od 31. ledna 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. Oba tyto způsoby značení tvoří jeden celek, jehož metodickým garantem je z pověření ministerstev dopravy a vnitra Klub českých turistů. Dopravní značení cyklotras Zavedeno od 31. ledna 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. IS 19a Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) IS 19c Směrová tabule IS 19b Směrová tabule pro cyklisty (s jedním pro cyklisty (s dvěma cílem) cíli) IS 19d Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli) IS 20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty IS 21a Směrová tabulka pro cyklisty IS 21b Směrová tabulka pro cyklisty IS 21c Směrová tabulka pro cyklisty Je nezbytné dojednat s KČT přidělení číselného označení tras. VAZBA NA ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ V rámci studie se konstatuje, že žádná z navržených cest není dosud zahrnuta v územních plánech dotčených obcí. Odstranění tohoto stavu je pak neobejitelnou podmínkou realizace záměru. Zpracovatel studie upozorňuje především obce na fakt, že zpracování územně plánovací dokumentace je podporováno např. z rozpočtu KK. 31

32 8. Zajímavosti tras, vyhlídky, odpočívadla ZAJÍMAVOSTI TRAS V souvislosti s přesunem těžby hnědého uhlí, uzavíráním dolů v západní části revíru a následnou rekultivací lomu Medard Libík byl Ing. Petrem Uhlíkem (Okresní muzeum Sokolov) a Mgr. Petrem Rojíkem (Sokolovská uhelná, a.s.) předložen návrh na zřízení exkurzní geologické trasy mezi Habartovem a Bukovany jako památníku těžby hnědého uhlí v tomto revíru. Exkurzní trasa ve studii nazvaná jako Rojíkův okruh (o délce m), na kterém se nacházejí geologické unikáty jako: 1) Přechodně chráněná plocha Kamenné pařezy třetihorní les, pohřbený sopečnou erupcí, paleontologické naleziště flóry, možno demonstrovat metody určování stáří vrstev, ukázka významné klimatické změny, porovnání s rekonstrukcemi třetihorního pralesa, doklad způsoby mineralizace dřeva, rozplavování sopečných vyvrženin, ukázka fosilní duny. Obr. 21 Zkamenělý kmen stromu 32

33 2) Uhlí obecně vznik, výchoz sloje Josef, způsob uložení, časový vývoj, různé způsoby typu proplástků Obr. 22 Výchoz sloje Josef 3) Štola Josef ústí, historie hlubinné těžby, složení a sedimenty důlních vod Obr. 23 Ústí štoly Josef 33

34 4) Vulkanické vrstvy oherský rift, sopečná činnost, vulkanické usazeniny, požár pralesa, pryskyřice, polehlý kmen, třetihorní flóra Obr. 24 Vulkanické vrstvy Okruh Na Stýblech 1) Sukcesní plochy vývojová stádia osídlování lomu vegetací 2) Mokřadní společenstva rostlinná společenstva, obojživelníci apod. 3) Rekultivace Délka okruhu na Stýblech je m. Obr. 25 Obyvatelé mokřadů se umí dobře maskovat v přesypaných horninách 34

35 V zájmovém území vznikly rekultivacemi okružní trasy, které by měly být využívány dle autorů návrhu. Propojení obou okruhů a jejich uznání oficiálními exkurzními trasami by se mělo stát součástí přístupné naučné stezky. Vyhlídky Ve studii jsou navrženy celkem čtyři vyhlídková místa. První vyhlídka je již v současné době zhotovena iniciativou města Habartov pod názvem MASák a nachází se po levé straně silnice Svatava Habartov na tzv. Rádě, u vyhlídky je osazena informační tabule se studií budoucího jezera Medard a úpravou a plánovanými atraktivitami jeho okolí. Obr. 26 Vyhlídka MASák u Habartova 35

36 Obr. 27 Pohled z Lítovské výsypky na severní svahy lomu Medard Bukovanská vyhlídka by měla být vybudována cca 300 m východně od Bukovanského hřbitova na trase Bukovanské, jižně od jezera Medard. Z této vyhlídky bude ucelený výhled na celé budoucí jezero v pozadí s městem Habartovem, Svatavou a panoramatem Krušných hor. 36

37 26

38 Lítovská vyhlídka je navržena na kótě 565 m n.m. na vrcholu Lítovské výsypky. Z Lítovské vyhlídky bude výhled V směrem na jezero Medard, v pozadí se Sokolovem a panoramatem Slavkovského lesa, JV směrem na Březovou a elektrárnu Tisovou a Dasnice, JJV směrem na Chlum Svaté Maří, směrem západním pak je rozhled na rekultivované území Kaceřovské výsypky a Chebskou pánev, směrem S jsou vidět Bodenské vodní nádrže a město Habartov. Vyhlídka Frausova hlava je navržena na kótě 430,6 m n.m. Bude vybudována na vyvýšenině, která byla zachována po celou dobu těžební činnosti v oblasti Medard Libík, jako triangulační zeměměřičský bod. Unikátem je, že pod vrcholkem této vyhlídky je zachován výchoz sloje Antonín. Odpočívadla Na zajímavých místech a po náročných stoupáních jsou připravena místa pro odpočinek, která budou zastřešena a budou na nich umístěny stoly a lavičky. Předpokládaný počet cca

39 9. Závěr V rámci předkládané studie byl navržen systém turistických stezek v prostoru Medard Libík na Sokolovsku o souhrnné délce cca 40 km. Tento systém byl zkonzultován s dotčenými obcemi a je uveden na přiložené mapě. Místo dalších obecných tezí uvádíme v závěru návrh na další postup v následujících cca 2 letech: 1. Požádat o stanovisko SU a.s. a Geosan. 2. Požádat SU a.s. o respektování schválené studie při plánování a realizaci díla na Medardu. 3. Doporučuje se obcím určit osobu odpovědnou za řízení záměru vybudování sítě turistických stezek v oblasti Medard - Libík, Boden. 4. Dojednat smluvně společný postup zainteresovaných obcí při budování systému turistických tras (včetně způsobu společného financování). 5. Vyřešit majetkoprávní vztahy k jednotlivým pozemkům, na kterých stezky vedou. 6. Všechny obce zahrnou na základě této studie navrhované cesty do svých územních plánů a zajistí jejich schválení. 7. Požádat SU a.s. o minimalizaci zásahů v oblasti Boden Lítovské výsypky. 8. Požádat KČT o přidělení čísel tras. 9. Požádat ČD o souhlas s vedením tras s využitím kolejového lože podél dráhy v úseku Svatava Citice (ochranné pásmo drah). 10. Vypracovat výkresy a stavební postupy event. výkresy pro výstavbu a opravu cest 1. etapy. 11. Zažádat o dotaci. 12. Projekt na most na Antonínovu výsypku, zajistit schválení rekonstrukce. 39

ČESKY. Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z

ČESKY. Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z ČESKY 10 Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z 1 Na Sokolovsku se již desítky let intenzivně těží hnědé Z uhlí, vyhlídky které se u Lomnice nejen ve (parkoviště zdejších elektrárnách u silnice 2 km proměňuje

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011 Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě Slatina 26.10.2011 OBSAH PREZENTACE 1. CYKLISTIKA VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. FINANČNÍ ZDROJE A DOTAČNÍ POLITIKA 3. REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

o Doubí (most) Dvorský most o Interspar Kaufland Dalovice Boč - hranice s Ústeckým krajem (výhled)

o Doubí (most) Dvorský most o Interspar Kaufland Dalovice Boč - hranice s Ústeckým krajem (výhled) 5. Cyklistická cesta podél Ohře, aneb Cyklostezka Ohře v Karlovarském kraji Aktuální informace: 2010 Regionální Rada NUTS II Severovýchod přiznala v roce 2009 Karlovarskému kraji dotaci na realizaci projektu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Přehled možných změn ROP SZ Kapitola, strana Nové znění Zdůvodnění 7.1.6, str. 144, předposlední odrážka Související projektová příprava,

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel dle 14 z.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Úvodem Cyklostezky plní tři funkce: 1. umožňují rovnocenný, bezpečný a ekologický způsob dopravy obyvatel z a do Uherského

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

Multifunkční centrum na Březové uvítalo ve svých prostorách v minulém týdnu představitele mikroregionů a krajských úřadů nejen z blízkého okolí, ale i z celé ČR. Pozval je sem Ústav územního rozvoje ČR,

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci

Více

CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM

CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM DOTACE akce byla zrealizována za podpory Projektu na odstranění ekologických škod vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost)

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost) J. Hájovský SG Geoinženýring, s.r.o. Sídlo : 28 října 150, Moravská Ostrava Odborné informace a konzultace : Ing. Jiří Hájovský, CSc. t.č. 00 420 606 564 269 Důlní odvaly úložná místa těžebního odpadu

Více

Územní studie Brná nad Labem P24-2

Územní studie Brná nad Labem P24-2 Územní studie Brná nad Labem P24-2 Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 Ústí nad Labem Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát Dukelských hrdinů 20 Praha 7 02/2016 1 Obsah studie:

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Tisová Kamenný Dvůr 06/2010 uvedeno do provozu v plném profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace I/6 novou rychlostní čtyřpruhovou

Více

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Martin Maštálka Jana Stýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Dopady

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

15 ekomiliard. Rekreační plocha Nové Záluží Cyklostezka napříč Litvínovem

15 ekomiliard. Rekreační plocha Nové Záluží Cyklostezka napříč Litvínovem Projekt na odstranění ekologických škod vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před jejich privatizací v Ústeckém a Karlovarském kraji podle usnesení vlády

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

C. CYKLISTICKY PŘÍVĚTIVÁ INFRASTRUKTURA, PLÁNOVÁNÍ

C. CYKLISTICKY PŘÍVĚTIVÁ INFRASTRUKTURA, PLÁNOVÁNÍ C. CYKLISTICKY PŘÍVĚTIVÁ INFRASTRUKTURA, PLÁNOVÁNÍ Ing. Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu v.v.i., www.cdv.cz Duben 2007 1 METODICKÉ MATERIÁLY, NORMY A TECHNICKÉ PODMÍNKY CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

vyhlašuje Výzvu č. 1

vyhlašuje Výzvu č. 1 Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/341/000145 Předseda správní rady MAS: Miroslav Bouda tel.: 352 633 522 Manažer MAS: Ing. Miroslav Makovička tel.: 603 322 411, mas.sokolovsko@volny.cz

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

Strategický plán rozvoje cyklistické

Strategický plán rozvoje cyklistické Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy pro město Habartov období realizace: 2007 2013 Obsah: 1. Profil města 2. SWOT analýza 3. Stanovení priorit a cílů 4. Opatření k realizaci cílů 5. Časová posloupnost

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP Operační programy nejsou stále definitivně schváleny Evropskou komisí. Navrhované pritority a oblasti intervence v rámci Regionálních operačních programů

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c Příloha č. 3c Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

CYKLOSTEZKA LETOHRAD - ŠEDIVEC

CYKLOSTEZKA LETOHRAD - ŠEDIVEC CYKLOSTEZKA LETOHRAD - ŠEDIVEC http://bednarp.sweb.cz/index.htm 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Označení stavby Název stavby: Cyklostezka Letohrad Šedivec Stupeň dokumentace: vyhledávací studie Umístění

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 15. ledna 2008 Hlavní východiska: Schválení ROP Střední Morava 11. prosince 2007 Schválení

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí)

22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 22. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva v Olomouckém kraji (částečně ve Zlínském kraji oblast Valašského Meziříčí) 1. Základní údaje k celému toku Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI Ing. Jaroslav Martinek Problémy s přípravou X vlastníků pozemků roztroušených po celém světě pozemkovou úpravou se pozemky mohou

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:10 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby

Více

Fotografický pasport cyklistické trasy A23. Příloha A.2

Fotografický pasport cyklistické trasy A23. Příloha A.2 Fotografický pasport cyklistické trasy A23 Příloha A.2 Fotografický pasport úseku Napojení na A2 - vjezd na ul. Křesomilova včetně Cyklotrasa se nejprve odpojuje na nábřeží od cyklotrasy A2 a pokračuje

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

CYKLOSTEZKA OHŘE EGERRADVEG

CYKLOSTEZKA OHŘE EGERRADVEG CYKLOSTEZKA OHŘE EGERRADVEG WORKSHOP 6 Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-sasském/bavorském regionu. / WIR möchten Sie zum Workshop des Projektes CLARA II Entwicklung der gemeinsamen

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji Páteřní cyklistické trasy Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji NÁRODNÍ CYKLOKONFERENCE Velké Karlovice, 2.6.2011 1 Páteřní cyklistické trasy Obsah prezentace celková koncepce rozvoje páteřních tras

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Obytné zóny 3. cvičení příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Základní pojmy

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více