Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini"

Transkript

1 Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini

2

3 Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Nedim Hogić Sarajevo, godine

4 Naslov: Autor: Izdavač: Godina izdavanja: Lektura: Dizajn i DTP: Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Nedim Hogić Fondacija za razvoj medija i civilnog društva Mediacentar Amela Šehović Sandin Međedović Ova brošura je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Fondacija Mediacentar, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH i Udruženje sudija u BiH su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država. 4

5 Uvod U savremenom demokratskom svijetu vlast na određenoj teritoriji vrši država. Vlast u državi se vrši na osnovu legitimiteta koji se stječe na izborima. Putem poštenih i slobodnih izbora predstavnici građana dobijaju od birača legitimitet kako za vršenje vlasti tako i da biraju druge organe vlasti. Predstavnici naroda, budući da im građani neposredno daju glas na izborima, uživaju najveću važnost, pa predstavljaju posebnu granu vlasti koju nazivamo zakonodavna vlast. Ona se tako zove zbog njihovog temeljnog ovlaštenja donošenja zakona. Pored donošenja zakona, drugo bitno ovlaštenje zakonodavne vlasti jest i izbor drugih nosilaca vlasti, onih koji upravljaju određenim poslovima koje država vrši, kao što su npr. briga za sigurnost građana ili stvaranje i upravljanje penzijskim fondom. Organi koje zakonodavna vlast bira čine izvršnu vlast, koja se koncentrira u organu koji uobičajeno nazivamo vlada ili, kako je to slučaj u Bosni i Hercegovini i nekim drugim zemljama, vijeće ministara. Izvršna vlast se stara o vođenju svih državnih poslova i za to račune polaže direktno zakonodavnoj vlasti. No, tokom razvoja različitih oblika državnih uređenja u ljudskoj historiji postalo je očigledno da koncentracija moći u bilo kojoj od ove dvije grane vlasti vodi ka neželjenoj uzurpaciji moći. Ove dvije grane vlasti u svom arsenalu ovlaštenja raspolažu i monopolom fizičke prisile, jednostavnije rečeno, imaju policiju i vojsku. Kada bi imale i potpuni nadzor nad onima koji, tumačeći zakone koji važe u jednom društvu, dijele pravdu među ljudima, to bi, kao što je to historija nebrojeno puta pokazala, dovelo do stvaranja totalitarističkog društva, u kojem bi sva vlast bila koncentrirana u rukama nekoliko ljudi ili jednog pojedinca. Zato većina demokratskih zemalja svijeta nastoji da probleme kao što su rješavanje sporova među građanima i organima vlasti ili gonjenje osoba koje vrše društveno neprihvatljive radnje povjeri posebnoj grani 5

6 6 vlasti koja se naziva sudska vlast, odnosno pravosuđe. Evolucijom sudske vlasti, ona je od sudije u građanskim sporovima i čuvara društvenog poretka prerasla i u kontrolora ustavnosti i zakonitosti postupaka izvršne i zakonodavne vlasti. Postala je mehanizam kojem se građani mogu obratiti za zaštitu svojih prava. Tužilaštva i sudovi osiguravaju da organi javne vlasti djeluju u skladu sa zakonima, a građanima omogućuju pristup pravdi. Ovim sudovi daju doprinos ostvarenju ideala vladavine prava, odnosno, kako se kod nas često kaže, pravne države. Za odnos između tri stuba državne vlasti važno je iznijeti još nekoliko napomena. Izvršna i zakonodavna vlast ne mogu nadzirati rad sudske vlasti izuzev u jednom elementu, a to je finansijski. Sudovi ne odlučuju samostalno o finansijskim sredstvima koja im stoje na raspolaganju, niti o visini primanja svojih radnika. Odluku o ovome donosi parlament kada odlučuje o budžetu, odnosno o ukupnoj potrošnji finansijskih sredstava u toku jedne godine. Prijedloge budžeta daju ministarstva pravde, a parlamenti ih potvrđuju ili, ako su njima nezadovoljni, mijenjaju. S druge strane, sudska vlast ima značajnu ulogu u ograničenju zakonodavne i izvršne vlasti. Prije svega, ona može suspendirati i proglasiti nevažećim i nezakonitim zakone i druge akte izvršne i zakonodavne vlasti. Posljedice toga su velike, a navest ćemo neke od najvažnijih: sudovi mogu ocijeniti da su određene mjere javne politike protivustavne, da su imenovanja najviših vršilaca funkcije nezakonita i da su postupci javne vlasti kriminalni i da zaslužuju krivično gonjenje. Međutim, sudovi ne mogu predlagati nove zakone, niti zahtijevati izmjenu postojećih. Visoko sudsko i tužilačko vijeće, kao državni organ koji osigurava nezavisno i nepristrasno pravosuđe, može inicirati donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona, ali se ne može pojaviti kao zvanični predlagač tih zakona. Ta je uloga rezervirana za državna ili entitetska ministarstva, odnosno za parlamentarce predstavnike građana u zakonodavnim organima. Odnos između tri stuba vlasti, kao i prava koja se u jednoj državi

7 građanima jamče, definirana su u Ustavu. Ustav je najviši politički i pravni dokument jedne države. Na osnovu Ustava donose se zakoni kojima se dalje razrađuje ustavna materija i kreira pravni sistem jedne zemlje. Suprotnost zakona ustavnim principima za sobom povlači ništavnost zakona, odnosno njegovu protivustavnost. No, ustavnost jednog zakona nije uvijek očigledna, pa i protivustavni zakoni budu jedno vrijeme na snazi prije nego ustavni sudovi odluče o njihovoj neustavnosti. Elementi pravosuđa Pojam pravosuđe u užem smislu podrazumijeva samo sudove i tužilaštva. U širem smislu, ovaj se pojam odnosi i na djelovanje drugih aktera: advokata, medijatora, pravobranilaštava, organa javne vlasti, sudskih vještaka i nevladinih organizacija. No, nosioci pravosudnih funkcija i vršioci sudske vlasti su samo sudije i tužioci. Sudovi se bave donošenjem odluka kojima se, na osnovu zakona, rješavaju sporovi između stranaka u sudskom postupku. Stranke u postupku mogu biti građani, domaće i međunarodne društvene i privredne organizacije i organi vlasti. Na sudovima se utvrđuje i krivica za učinjena krivična djela i prekršaje. Sudije donose odluke koje mogu biti presude i rješenja. Ukoliko Nosioci pravosudnih funkcija su sudije i tužioci. sudije ne raspolažu stručnim znanjem za razumijevanje određenog pitanja u konkretnom slučaju, u tome im pomažu sudski vještaci. Sudski vještaci su osobe koje angažira jedna od stranaka u postupku radi razjašnjenja određenog stručnog pitanja, poput provjere autentičnosti potpisa, utvrđivanja visine primanja u nekom preduzeću, utvrđivanje kvaliteta izvedenih građevinskih radova i sl. Tužilaštva krivično gone osobe za koje postoji osnovana sumnja da su počinioci krivičnih djela. Ovaj zadatak 7

8 Sudovi, na temelju zakona, donose odluke kojima se rješavaju sporovi između građana, društvenih i privrednih organizacija, državnih organa. tužilaštva ne bi mogla izvršavati da blisko ne sarađuju sa policijom. Kada policija sumnja da je neko počinio krivično djelo, o tome obavještava tužilaštvo, koje otvara istragu. Naravno, i svaki građanin ima pravo i obavezu prijaviti izvršenje krivičnog djela ukoliko ima saznanja o njemu, jer i neprijavljivanje krivičnog djela također predstavlja krivično djelo. Na osnovu prijave policije, tužilaštvo vodi istragu, koja može rezultirati: 1. obustavom, u situacijama kada tužioci smatraju da se ne može prikupiti dovoljno dokaza o tome da je počinjeno krivično djelo ili da se ne može utvrditi ko je počinilac krivičnog djela; 2. podizanjem optužnice, akta u kojem je navedeno ko je počinilac krivičnog djela, o kakvom se djelu radi i, najvažnije od svega, na osnovu kojeg zakona se vrši krivično gonjenje i koji dokazi o počinjenom djelu postoje. Optužnicu tužilac dostavlja sudu na potvrđivanje. Potvrđivanje optužnice znači da je sud razmotrio za šta se sve terete optuženi ili grupa Zadaća tužilaštava je da pred sud dovode one za koje se sumnja da su počinili krivična djela. optuženih, da je proučio sve dokaze koji su protiv optuženog predočeni i da je, u prisustvu optuženog i njegovog branioca advokata konstatirao da postoji osnovana sumnja da je optuženi počinio djela koja mu se stavljaju na teret. Advokati zastupaju interese stranaka pred sudovima. U svim postupcima, sa izuzetkom krivičnog, građani se mogu zastupati sami. U krivičnom postupku to nije slučaj, jer načelo pravednosti zahtijeva da se zaštite interesi optuženog protiv kojeg slučaj vodi tužilac državni 8

9 organ specijaliziran za krivično gonjenje. Pretpostavlja se da je optuženi u inferiornom položaju pred sudom, osim ako njegove interese ne štiti advokat profesionalac za kojeg se pretpostavlja da jednako dobro poznaje pravo kao i tužilac. Zato je u svim složenijim predmetima odbrana putem advokata obavezna. Advokati koji u krivičnim predmetima brane optužene nazivaju se braniocima. Posebna vrsta branilaca su branioci po službenoj dužnosti. Njih sudovi dodjeljuju osobama slabog imovnog stanja ili osobama koje zbog svog mentalnog stanja ne mogu razumjeti sudski postupak. Svi ostali svoje branioce biraju i plaćaju sami. Svaku optužnicu koju tužioci podnesu sudu, sud mora najprije pažljivo razmotriti i utvrditi da li postoji osnova za njeno potvrđivanje. Za razliku od fizičkih osoba ili privatnih kompanija, koje angažiraju advokate da ih zastupaju pred sudom, organi vlasti to rijetko čine. To je zbog toga što organi vlasti imaju specijalizirana tijela koja se zovu pravobranilaštva, koja se bave ovim poslom. Da zaključimo: sudovi sude, tužilaštva gone, advokati zastupaju, medijatori mire, a nevladine organizacije pomažu građanima da budu bolje informirani o svojim pravima. U određenim situacijama stranke ne moraju svoje interese štititi sudskim postupkom, već se mogu odlučiti na proces mirenja ili medijacije. Ovaj postupak vode za to obučene i certificirane osobe koje zovemo medijatorima. U određenim situacijama interese građana u postupku mogu štititi i nevladine organizacije. Neke od njih pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima slabijeg imovnog stanja i zastupaju njihove interese u svim postupcima, osim krivičnog, gdje je, kako smo to već istakli, odbrana putem advokata obavezna. Jednako je važna i njihova funkcija u nadgledanju (monitoringu) rada pravosuđa, u kojoj oni, 9

10 kao nepristrasni posmatrači, uočavaju slabosti i kvalitete rada sudova i tužilaštava i o tome informiraju javnost, kao i aktere pravosudnih procesa. Sudovi u BiH su organizirani kroz složenu mrežu osnovnih, kantonalnih, entitetskih i državnih sudova. Struktura pravosuđa u Bosni i Hercegovini Prva stvar koja interesira svakog građanina jest koji je pravosudni organ nadležan za zaštitu njegovih prava. Sudski sistem u Bosni i Hercegovini (BiH) organiziran je kroz složenu mrežu osnovnih (u Federaciji BiH općinskih), kantonalnih (u Republici Srpskoj okružnih), entitetskih i državnih sudova. Koji će sud suditi u određenoj pravnoj stvari (sporu) zavisi od toga da li ima pravo da u njoj postupa, odnosno da li stranke kod tog suda mogu tražiti zaštitu svojih prava. Ovo pravo suda zove se sudska nadležnost (jurisdikcija). Postoje mjesna i stvarna nadležnost. Mjesna nadležnost se odnosi na teritoriju. Tako su općinski i osnovni sudovi nadležni da sude optuženima za krivična djela koja su počinjena na prostoru jedne ili više općina koje taj sud pokriva. Nadležni su i da sude po svim tužbama koje građani naseljeni na istoj teritoriji podnose jedni protiv drugih, protiv preduzeća i udruženja ili protiv organa državne vlasti. Pred ovim se sudovima dijeli nasljedstvo, vode zemljišne knjige, utvrđuje zakonitost štrajka, tuži za dugove, razvode brakovi, ispituje krivica za većinu krivičnih djela, vodi prekršajni postupak, otvaraju stečaji i likvidiraju preduzeća (samo u FBiH, u RS-u to čine okružni privredni sudovi), odlučuje o smetanju posjeda i pravima iz radnog odnosa, utvrđuje ili osporava očinstvo i obaveza izdržavanja djeteta. Zbog toga općinski i Pravo suda da postupa po određenom predmetu naziva se sudskom nadležnošću ili jurisdikcijom. 10

11 osnovni sudovi predstavljaju prvu liniju odbrane prava građana. Mjesna nadležnost nije neograničena. Ukoliko građanin (ili bilo koji drugi tužilac) tuži nekoga ko nije naseljen na istoj teritoriji, dužan je to učiniti pred sudom koji pokriva teritoriju gdje je tuženi nastanjen. Ovaj se princip primjenjuje jer se nastoji olakšati položaj tuženog historijski, smatralo se da je veća šansa za pristrasnost suda u mjestu gdje živi tužilac. Ni ovo pravilo, kao ni većina pravila s kojima se u ovoj brošuri susrećete, nije neograničeno. Ukoliko se sudi zbog nastanka štete, mjesno nadležan će biti i sud koji pokriva teritoriju na kojoj je nastanjen tuženi, ali i sud koji pokriva teritoriju gdje je šteta nastala. U ovom slučaju, tužilac ima šansu da bira gdje će podnijeti tužbu. Ukoliko je predmet spora nekretnina, mjesno će nadležan uvijek biti sud na čijem se području nalazi nekretnina. Nadležnost može biti mjesna i stvarna. Pored mjesne, postoji i stvarna nadležnost. Stvarna nadležnost je nadležnost suda da sudi s obzirom na vrstu predmeta. Osnovni i općinski sud neće biti nadležni za svako počinjeno krivično djelo. Npr., za ona krivična djela za koja je zaprijećena kazna zatvora od deset ili više godina u FBiH nadležni su kantonalni, a u RS-u okružni sudovi. U Republici Srpskoj, dvije su vrste okružnih sudova: okružni privredni sudovi i okružni sudovi. Najbitnije je za kantonalne i okružne sudove znati da su to sudovi kojima se podnosi žalba protiv svih odluka osnovnih i općinskih sudova. Dakle, neko ko je nezadovoljan odlukom općinskog ili osnovnog suda podnijet će žalbu na presudu kantonalnom u FBiH, odnosno okružnom sudu u RS-u. Ovo je tzv. princip dvostepenosti u odlučivanju, čiji je smisao u tome da u rješavanju svake odluke učestvuju najmanje dva suda. Sud koji prvi rješava je prvostepeni, a sud koji rješava na osnovu podnesene Općinski sudovi u FBiH, odnosno osnovni sudovi u RS-u prve su linije zaštite prava građana. 11

12 žalbe je drugostepeni. Princip dvostepenosti u odlučivanju omogućava da u rješavanju svake odluke učestvuju najmanje dva suda. Sud koji prvi donosi odluku je prvostepeni, a sud koji rješava na osnovu žalbe podnesene na odluku je drugostepeni. Ovim se principom nastoji osigurati ujednačenost sudskih odluka da bi se tako postigla jednakost u ostvarenju zaštite prava građana. Zbog toga kažemo da kantonalni i okružni sudovi ujednačavaju sudsku praksu. Ujednačavanjem sudske prakse se također bave i vrhovni sudovi entiteta Vrhovni sud Federacije BiH i Vrhovni sud RS-a. Za razliku od kantonalnih i okružnih sudova, oni nikad nisu prvostepeni, već sude isključivo po žalbama i revizijama koje se podnose da bi se preispitale odluke ili postupci okružnih, odnosno kantonalnih sudova. U ovim slučajevima govorimo o trostepenosti sudskog odlučivanja. Prisjetimo li se analogije kojom smo općinske i osnovne sudove uporedili sa prvom linijom odbrane, vrhovne je sudove adekvatno smatrati posljednjom linijom odbrane prava građana. Svi sudovi kojima smo se do sada bavili su entitetski. Na nivou BiH postoje i Sud BiH i Ustavni sud BiH. Sud BiH pruža pravnu zaštitu građanima koji smatraju da im je povrijeđeno neko pravo upravnim aktom institucija BiH. Primjera radi, to će biti u situacijama kada Uprava za indirektno oporezivanje nekoj kompaniji utvrdi novčanu kaznu za neplaćene poreske obaveze ili kada Ministarstvo za civilne poslove utvrdi da je neko nelegalno stekao državljanstvo BiH. Također, on sudi i u radnim sporovima koje radnici u institucijama BiH vode sa institucijama BiH. U krivičnim predmetima, sudi na osnovu postupaka koje inicira Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (vidi niže). Najveći broj predmeta ratnih zločina procesuiranih u BiH, kao i predmeta organiziranog kriminala, procesuirano je pred ovim sudom. U postupcima koji se vode pred ovim sudom, drugostepenost se osigurava na način da se žalba podnosi ovom sudu, koji je razmatra pred tzv. 12

13 apelacijskim vijećem, koje će se uvijek sastojati od sudija koje nisu sudile u prvostepenom postupku. Posebnim se sudovima smatraju ustavni sudovi. U Bosni i Hercegovini postoje tri: dva entitetska i jedan državni. Historijski gledano, postupke pred ovim sudovima nisu mogli voditi građani, već predsjednici, premijeri, parlamentarne poslaničke grupe, općine, gradovi, kantoni i drugi organi javne vlasti kao i istaknute političke ličnosti. To je zato što se oni bave samo najkrupnijim i najsloženijim pitanjima na razmeđi prava i politike; ocjenjivanjem usklađenosti usvojenih zakona i drugih akata sa entitetskim ustavima, odnosom između federalnih jedinica, odnosom između gradova i općina i entiteta, postojanjem vitalnih interesa konstutitvnih naroda. U entitetskim ustavnim sudovima RS-a i FBiH to je tako. Međutim, Ustavni sud BiH, kao najviši sud u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Ustavom BiH, ne rješava samo o pitanju usklađenosti zakona BiH i entiteta sa njenim Ustavom. On također rješava i po apelacijama (žalbama) građana kada smatraju da Na nivou Bosne i Hercegovine postoje Sud BiH i Ustavni sud BiH. Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu građani se mogu obratiti kada iscrpe sva pravna sredstva domaćeg pravosudnog sistema. su im odlukom bilo kog suda u BiH povrijeđena prava zajamčena Ustavom. Budući da Ustav BiH navodi veoma dugačku listu prava koja se jamče iz liste međunarodnih ugovora navedenih u Aneksu uz Ustav, iz toga slijedi da građani na praktično svaku odluku bilo kojeg suda u BiH mogu podnijeti apelaciju Ustavnom sudu. Od osobite su važnosti odluke Ustavnog suda o pravu na pravedno suđenje, kojim se posebno bavimo u jednom dijelu ove brošure. Ove odluke temelje se na praksi Evropskog suda za ljudska prava, budući da su standardi pravednog suđenja u našoj zemlji definirani Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava. Evropska konvencija je međunarodni ugovor. Zemlje koje 13

14 su je potpisale, a radi se o svim evropskim zemljama osim Bjelorusije, obavezuju se ne samo na primjenu visokih standarda zaštite ljudskih prava, u koje spada i pravo na pravedno suđenje, već i na to da njihovi građani imaju pravo da se za zaštitu svojih prava obrate posebnom sudu. Taj sud se naziva Evropski sud za ljudska prava i smješten je u Strasbourgu, u Francuskoj. Ovom se sudu građani mogu obratiti tek nakon što iscrpe sva pravna sredstva domaćeg pravosuđa. Iako se radi o međunarodnom sudu, njegove odluke obavezuju sve državne institucije, pa i pravosuđe. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine ima dva suda: Osnovni i Apelacijski. Osnovni je sud opće mjesne i stvarne nadležnosti, a Apelacijski sud je sud kojem se izjavljuju žalbe protiv odluka Osnovnog suda. Struktura tužilaštava u BiH prati teritorijalnu strukturu. No, ovdje ne postoji općinski/osnovni nivo organizacije. Prvostepena tužilaštva su kantonalna u FBiH, a okružna u RS-u. Struktura tužilaštva u BiH Slično kao i kod sudova, i struktura tužilaštava u BiH prati teritorijalnu strukturu. No, ovdje ne postoji općinski/ osnovni nivo organizacije, pa su prvostepena tužilaštva kantonalna u FBiH, odnosno okružna u RS-u. Ovakav je način organizacije ustanovljen radi efikasnijeg rada tužilaštava. Kriminal nije tako čvrsto vezan za teritorije općina kao što je to slučaj sa nekrivičnim sporovima, pa ovakva organizacija omogućava tužilaštvima da bolje koriste svoje resurse i aktivnosti u borbi protiv kriminala. Kantonalna/okružna tužilaštva istražuju, dižu optužnice i krivično gone za najveći broj krivičnih djela. Dalje, na nivou FBiH postoji Tužilaštvo FBiH, odnosno Republičko tužilaštvo u RS-u. Federalno i Republičko tužilaštvo veoma rijetko se bave podizanjem optužnica i zastupanjem u predmetima pred sudovima. Najčešće, 14

15 tužioci federalnog i republičkog tužilaštva zastupaju žalbe koje pokrene prvostepeno tužilaštvo. Pored toga, mogu i izuzeti predmete iz rada jednog kantonalnog/okružnog tužilaštva i povjeriti ih drugom, ako smatraju da bi drugo tužilaštvo postupalo brže ili nepristrasnije u određenom predmetu. Tužilaštvo BiH u prvom redu goni za djela iz oblasti organiziranoga kriminala, ratnih zločina i terorizma. Pored toga, goni i za druga djela navedena Krivičnim zakonom BiH. To su djela iz oblasti carina, trgovine ljudima, Slično osnovnim/ okružnim sudovima, kantonalna, odnosno okružna tužilaštva prva su linija odbrane sigurnosti građana od kriminala. povrede autorskog prava, korupcije u institucijama BiH i djela protiv oružanih snaga BiH. Ponekad Tužilaštvo BiH može goniti i za djela propisana entitetskim i kantonalnim zakonima. To je u slučajevima kada ta djela ugrožavaju suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost BiH, a mogu imati ozbiljne reperkusije ili štetne posljedice na privredu BiH ili ugrožavati nacionalnu sigurnost i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Slično osnovnim/okružnim sudovima, kantonalna, odnosno okružna tužilaštva prva su linija odbrane sigurnosti građana od kriminala. Za najveći broj djela iz domena tzv. općeg kriminaliteta (pljačke, razbojništva, ubistva, napadi, seksualno nasilje, nanošenje povreda, sigurnost saobraćaja i sl.) nadležna su ova tužilaštva. Najprostije rečeno, ova tužilaštva rade sve što ne radi Tužilaštvo Raspitajte se o sudovima i tužilaštvima na području gdje vi živite. Posjetite web-stranicu 15

16 Bosne i Hercegovine. Sudovi u brojevima tri ustavna suda (BiH, FBiH, RS) Sud BiH 77 redovnih sudova dva vrhovna (RS i FBiH) deset kantonalnih u FBiH, 5 okružnih i 5 okružnih privrednih, Viši privredni sud u RS-u i Apelacijski sud u Brčko distriktu trideset dva općinska suda u FBiH, devetnaest osnovnih sudova u RS-u i Osnovni sud u Brčko distriktu 952 sudije Tužilaštva u brojevima Tužilaštvo BiH Tužilaštvo Brčko distrikta dva entitetska tužilaštva deset kantonalnih tužilaštava u FBiH pet okružnih tužilaštava u RS-u posebno tužilaštvo za suzbijanje organiziranoga kriminala i najtežih oblika privrednoga kriminala Specijalno tužilaštvo RS-a 305 tužilaca Imenovanje sudija i tužilaca Da bi neka osoba bila imenovana na poziciju sudije, mora zadovoljiti niz uvjeta. Prije svega, treba znati da samo pravnici mogu postati sudije. Nakon što završe pravni fakultet, kandidati za sudijsku poziciju moraju steći dvije godine radnog iskustva. Time stječu pravo da pristupe pravosudnom ispitu. Ove ispite organiziraju 16

17 entitetska, kao i državno ministarstvo pravde. Radi se o veoma obimnim trodnevnim ispitima, koji obuhvataju entitetsko i državno zakonodavstvo, kao i tehniku pisanja sudskih odluka. Nakon položenog pravosudnog ispita, kandidati za sudijsku funkciju moraju steći još tri godine radnog iskustva kako bi ispunili uvjete potrebne da apliciraju za poziciju sudije. Iskustvo rada u sudu, sa sudom ili u tužilaštvu nije formalno navedeno kao uvjet, ali ipak najveći broj naših sudija su bivši sudski ili advokatski pripravnici ili stručni saradnici u sudovima, tužilaštvima i advokatskim kancelarijama. U principu, obično je prvo imenovanje sudija ili tužilaca imenovanje u prvostepene (osnovne ili općinske) sudove, odnosno u kantonalna ili okružna tužilaštva. Nakon određenog broja godina u sudovima ili tužilaštvima, sudije i tužioci stječu pravo da budu imenovani za sudije ili tužioce na višim sudovima i tužilaštvima. Na ovaj način promovira se tzv. karijerno sudovanje, odnosno princip da osoba najveći dio, a nekad i čitavu svoju profesionalnu karijeru provede u pravosuđu. Naime, sudije i tužioci se imenuju na neodređeno vrijeme, što znači da ne postoji vremensko ograničenje za obavljanje ove funkcije. Smisao je ove odredbe da se osigura stalnost sudijskog, odnosno tužilačkog položaja kao jedan od garanta nezavisnosti pravosuđa. Iako se sudije i tužioci u okviru svoje karijere specijaliziraju za određenu oblast prava, oni se nikad ne imenuju za sudiju koji/a se bavi isključivo jednom oblašću, Kako bi pristupili pravosudnom ispitu, kandidati moraju imati završen pravni fakultet i pet godina radnog iskustva. Obično se sudije ili tužioci imenuju na pozicije u prvostepenim (osnovnim ili općinskim) sudovima, odnosno u kantonalnim ili okružnim tužilaštvima. Nakon određenog broja godina, sudije i tužioci stječu pravo da budu imenovani za sudije ili tužioce na višim sudovima i tužilaštvima. 17

18 18

19 19

20 Imenovanje sudija i tužilaca vrši Visoko sudsko i tužilačko vijeće. primjera radi sudiju krivičara. Pretpostavka je da je sudija sposoban odgovoriti svim zadacima sudijskog poziva, kao i jednako dobro poznavati sve grane prava. Isti princip važi i za tužioce. Imenovanje sudija i tužilaca vrši se na osnovu iskazanih potreba sudova, a konkursnu proceduru provodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) je nezavisni organ javne vlasti, koji sačinjavaju predstavnici pravosuđa, izvršne i zakonodavne vlasti, advokature i istaknutih naučnih radnika. Pored imenovanja sudija i tužilaca, ono prati rad sudija na osnovu podataka koje sudovi dostavljaju, a VSTV-u se građani mogu i žaliti na rad tužilaca i sudija. Na osnovu ovih pritužbi, VSTV unutar kojeg djeluje Ured disciplinskog tužioca može pokrenuti disciplinske postupke protiv sudija i tužilaca, u kojima im može izreći sankcije kao što su opomena, umanjenje plaće ili razrješenje sa funkcije. Na ovaj način, VSTV osigurava očuvanje nezavisnog, nepristrasnog i profesionalnog pravosuđa u BiH. Postojanje ovakvog organa u skladu je sa tendencijama većine liberalnodemokratskih zemalja svijeta, u kojima se imenovanje sudija i tužilaca ne povjerava parlamentu, niti izvršnoj vlasti, već ga vrši nezavisan i nepristrasan organ. Izuzetak od ovog pravila predstavljaju sudije ustavnih sudova entiteta i Ustavnog suda BiH. Njih biraju entitetske skupštine, a jedini uvjet koji se mora zadovoljiti za njihovo imenovanje jest da se radi o pravnicima visokog moralnog ugleda. Razlog ovakvog njihovog biranja leži u činjenici da su ustavni sudovi, kao što smo to već istakli, sudovi koji sude na razmeđi prava i politike, odnosno sudovi koji rješavaju ne samo najsloženija pravna već i najsloženija politička pitanja. Ovim ne želimo reći da i ostali sudovi često ne rješavaju pitanja koja su od društvenog i političkog značaja, već samo želimo istaći da su politički interesi kod imenovanja sudija ustavnih sudova još uvijek dominantni, kako u našoj tako i u većini ostalih zemalja svijeta. 20

21 Sudijska i tužilačka etika Budući da im je povjerena jedna od najvažnijih društvenih uloga, očekivanja koja društvo ima od sudija i tužilaca izuzetno su visoka. Da bi se sudije mogle rukovoditi određenim principima koji bi im pomogli u ispunjenju ovih očekivanja, VSTV je propisao Etički kodeks za sudije i tužioce, kojim su propisane norme ponašanja sudija i tužilaca. One im pomažu u očuvanju nezavisnosti, nepristranosti, ličnog integriteta, jednakog tretiranja stranaka u postupku i profesionalnosti u radu. Ovim je normama propisano da sudije i tužioci ne smiju biti članovi političkih partija niti učesnici u političkim skupovima ili akcijama prikupljanja sredstava za političku partiju. U javnosti, kao i u sudskom postupku, moraju se uzdržavati od političkih diskusija. Dalje, one propisuju da sudije i tužioci svojim ponašanjem niti kod stranaka u postupku, niti kod drugih članova pravosudne zajednice ne smiju izazivati sumnje u pogledu pristrasnosti, pa je stoga u svakoj situaciji kada u postupku dođe do sumnje u njegovu pristrasnost, sudija ili tužilac dužan da se iz takvog postupka izuzme, odnosno da prepusti rad na predmetu drugom sudiji ili tužiocu. Sudija sve stranke u postupku tretira jednako i poznaje i poštuje različitosti u društvu, koje se naročito odnose na rasu, boju kože, spol, vjersku pripadnost, nacionalno porijeklo, društveni stalež, invalidnost, starosnu dob, bračni status, seksualno opredjeljenje, socijalni i ekonomski status i druge Etički kodeks za sudije i tužioce, koji utvrđuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće, propisuje norme ponašanja sudija i tužilaca. Ukoliko želiš saznati više o etičkim kodeksima, posjeti webstranicu hjpc.ba 21

22 kriterije, i odnosi se prema svim osobama s kojima ima profesionalne kontakte s jednakim poštovanjem. Obuka sudija Obukom sudija i tužilaca bave se entitetski centri za edukaciju sudija i tužilaca (CEST). Posao sudije zahtijeva stalno i kontinuirano usavršavanje, praćenje sudske prakse, promjena u propisima, kao i društvenih odnosa koji se njima reguliraju. Obukom sudija u Bosni i Hercegovini bave se entitetski centri za edukaciju sudija i tužilaca (CEST). Oni pripremaju planove i programe za obuku sudija i tužilaca i angažiraju predavače iz raznih oblasti prava s ciljem da stručnim saradnicima, sudijama i tužiocima približe nova pravna dostignuća i shvatanja iz ovih oblasti. Budući da je naš pravni sistem nekada bio dio zajedničkog jugoslovenskog sistema, iskustva iz susjednih zemalja (pravnim žargonom rečeno: komparativna praksa) su također korisna zbog sličnosti usvojenih pravnih rješenja. Zato sudije i tužioci često učestvuju u radu seminara koji se organiziraju na regionalnom nivou i ostvaruju kontakte sa svojim kolegama. Od sve veće važnosti je i evropsko zakonodavstvo, odnosno njegova primjena u BiH, pa će posao sudije i tužioca u predstojećem periodu podrazumijevati i edukaciju iz ovih oblasti, koja će se povećavati onim tempom kojim BiH bude usvajala evropsko zakonodavstvo. Za bosanskohercegovačko pravosuđe specifičan je izazov procesuiranja ratnih zločina, pa su Komparativna praksa je bitna za sudije jer im omogućava da prate rješavanje sličnih pravnih problema u drugim zemljama. 22

23 u ovom smislu za kvalitet rada našeg pravosuđa važni i standardi međunarodnih krivičnih sudova. Vrste sudskih postupaka Vidjeli smo da se društveni odnosi uređuju pravnim normama, ali njihova je raznovrsnost zahtijevala stvaranje različitih vrsta postupaka kojima se regulira postupanje suda u svakoj konkretnoj situaciji. Ti postupci su: krivični postupak, prekršajni postupak, parnični postupak, vanparnični postupak, stečajni postupak, postupak u slučaju upravnog spora i postupak registracije preduzeća. Vrste sudskih postupaka mogu biti: krivični postupak, prekršajni postupak, parnični postupak, vanparnični postupak, stečajni postupak, postupak registracije preduzeća i postupak u slučaju upravnog spora. Krivični postupak U našem pravosudnom sistemu građani nemaju pravo da samostalno iniciraju krivični postupak, već imaju pravo i obavezu da prijave krivično djelo. Građani mogu prijaviti krivična djela policiji ili tužilaštvu. Policija je dužna sačiniti izvještaj o krivičnom djelu i tako obavijestiti tužioca. Ovo se obavještavanje može vršiti i na manje formalan način, ali se izvještaj mora sačiniti u svakom slučaju. Krivični postupak uvijek započinje tužilac, koji nakon okončane istrage nadležnom sudu podnosi optužnicu na potvrđivanje. Prilikom analize optužnice sud mora uzeti u obzir mnoge kriterije prije negoli je potvrdi, jer time tužiocu omogućava nastavak postupka koji vodi ka presudi. Potvrđivanje optužnice je, u biti, potvrda Krivični postupak pred sudom ne mogu pokrenuti građani. Građani su dužni prijaviti krivična djela, a tužilaštva će pokrenuti krivični postupak pred sudom. 23

24 zakonitosti tužiočevog rada u istrazi. Prvi je kriterij da li je djelo za koje je osoba optužena krivično djelo. Krivičnim djelima smatraju se samo ona djela koja su kao takva definirana zakonom. Drugi je kriterij da li je osoba već suđena za to krivično djelo. Jedan od najstarijih principa krivičnog prava je princip ne bis in idem, odnosno da niko ne može dva puta biti suđen za isto djelo. Kada ustanovi postojanje, odnosno nepostojanje ova dva kriterija, sud provjerava navode optužnice u smislu koji smo već objasnili kod objašnjavanja uloge tužilaca. Ako sud ne potvrdi optužnicu, krivični postupak se obustavlja. Ovo su vrlo rijetke situacije budući da tužilac u principu ne podiže optužnicu dok ne nađe da postoje osnovi sumnje da je optuženi počinio krivično djelo i da o tome postoje dokazi. Također, sud se mnogo temeljitije bavi ocjenom dokaza u samom sudskom postupku, dok se u fazi potvrđivanja optužnice više usredsređuje na ostale elemente. Prije negoli nastavi sa krivičnim postupkom, sud često Pritvor i zatvor nisu isto. mora ocijeniti da li postoji rizik da će optuženi pobjeći i time onemogućiti vođenje krivičnog postupka pošto se u našoj zemlji ne može suditi osobama u odsustvu. Ukoliko ocijeni da rizik postoji, sud može naložiti primjenu mjere pritvora. Pritvor valja razlikovati od zatvora. Zatvor je sankcija, odnosno mjera koja se izriče osobi za koju se utvrdilo da je počinila krivično djelo. Zatvorska kazna se izdržava nakon što je sudski postupak okončan. Pritvor, s druge strane, je mjera kojom se osigurava prisustvo okrivljenog za vrijeme trajanja krivičnog postupka. Pritvor nije kazna za počinjeno djelo, a zatvor jeste. No, ukoliko se optuženi za vrijeme trajanja sudskog postupka nalazi u pritvoru, a postupak se okonča presudom kojom se oglašava krivim i osuđuje na kaznu zatvora, vrijeme koje provede u pritvoru uračunat će se u zatvorsku kaznu. Kao i u mnogim drugim situacijama u krivičnom postupku, i ovdje se primjenjuje princip koji je povoljniji za optuženog. Pritvor nije jedina mjera kojom se osigurava prisustvo optuženog, ali jeste najradikalnija i za državu 24

25 najskuplja, jer zahtijeva korištenje zatvorskih kapaciteta, brigu o pritvorenom i njegovim pravima. Zato se ona ne koristi u svim situacijama, već samo onda kada tužilac dokaže da postoji određeni stepen vjerovatnoće da će okrivljeni/optuženi pobjeći, izazvati društvenu opasnost ili počiniti druga ili ista krivična djela. Pored toga, sud se rukovodi i ocjenom ličnosti optuženog, njegovim vezama u društvenoj zajednici, ranijim ponašanjem. Sve ovo opredjeljuje sud pri odlučivanju o pritvoru. Pored pritvora, tužilaštvo može zahtijevati, a sud odobriti i druge mjere osiguranja prisustva okrivljenog u toku krivičnog postupka. To su obaveza javljanja policiji, jamstvo, dovođenje optuženog pred sud i mjere zabrane. Jamstvo je mjera kojom se optuženi obavezuje da on ili neko drugi položi određeni iznos gotovog novca koji prelazi u vlasništvo države ukoliko optuženi pobjegne ili se počne kriti. Jamstvo predstavlja zamjenu za pritvor, odnosno izriče se osobi kojoj bi bila izrečena mjera pritvora. Mjere zabrane obuhvataju mjere oduzimanja vozačke dozvole, pasoša, lične karte, zabrane posjećivanja određenih mjesta, sastajanja sa određenim osobama i napuštanja mjesta prebivališta. Ove su mjere po svom sadržaju blaže od jamstva i pritvora i izriču se u situacijama kada se optuženom želi ograničiti kretanje, jer se smatra da bi određenim radnjama mogao utjecati na svjedoke, a izricanje mjere pritvora nije opravdano. Nakon potvrđivanja optužnice, sud zakazuje pretres, na kojem tužilac i advokat optuženog predlažu izvođenje dokaza kojima raspolažu. Dokaze mogu predlagati i tužilac i branilac optuženog, ali teret dokazivanja leži na tužiocu. Ovo je zbog toga što se ničija krivica ne pretpostavlja, već se u toku suđenja mora nedvosmisleno dokazati, kao i zbog toga što u krivičnom postupku važi načelo da se sve situacije koje nisu nesporno razjašnjene tumače u korist optuženog. Ovo načelo se zove in dubio pro reo. Najvažnije pitanje koje se tiče dokaza je pitanje Zakonom je definirano koja kazna se može izreći za koje krivično djelo. 25

26 Pretres je sučeljavanje optuženog i njegovog branioca sa tužiocem i dokazima koji su protiv njega prikupljeni. Pretresom upravlja sudija. zakonitosti prikupljenih dokaza. Ako su dokazi prikupljeni korištenjem prisluškivanja kao posebne istražne radnje, pitanje će biti da li je ovo prisluškivanje izvedeno legalno. Ako je dokaz pribavljen pretresom osobe, objekta ili automobila, predmet analize će biti legalnost naredbe o vršenju pretresa. No, sud je dužan da svaki dokaz cijeni posebno i u vezi sa ostalim dokazima. Na ovaj način sud stvara cjelovitu sliku o počiniocu krivičnog djela, načinu na koji je (ili nije) djelo izvršeno, a to sve vodi sud ka donošenju presude. Presude mogu biti oslobađajuće ili osuđujuće. Oslobađajućom se presudom optužba odbija ili se utvrđuje da se optuženi oslobađa krivice. Osuđujućom presudom se utvrđuje da je optuženi (ili više njih) počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret ili neka od krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret i izriče mu se sankcija. Sankcije su: kazne, mjere sigurnosti, odgojne mjere i uvjetna osuda. Za koju će se sankciju sud u konkretnom slučaju opredijeliti zavisi ne samo od težine počinjenog krivičnog djela, već i od svrhe koja se želi postići kažnjavanjem. Zakonom se propisuje ne samo koju sankciju sud može odrediti, već i koji je minimum i maksimum sankcije koji se može izreći. Primjera radi, Sud BiH u djelima poreske utaje može izreći kaznu zatvora od šest mjeseci do pet godina, ali ako iznos poreske obaveze prelazi KM, raspon kazne je od jedne do deset godina. Ovom se normom sudiji daje okvir za kažnjavanje. No, sud ne kažnjava samo zato da bi počinilac krivičnog djela snosio posljedice društvene osude, već i da bi djelovao na osuđenog u odgojnom smislu. Zato se kod suđenja maloljetnim počiniocima krivičnih djela maloljetnički zatvor primjenjuje samo kod najtežih djela koja maloljetnici izvrše. Iz istog razloga, ovaj zatvor može trajati ne duže od deset godina (u RS-u pet). Umjesto zatvora, sud, kao i tužilaštvo, mnogo češće se opredjeljuju za primjenu odgojnih mjera, čime maloljetniku daju šansu da se popravi i da, nakon 26

27 provođenja određenog vremena u odgojnoj instituciji ili pod nadzorom socijalnog radnika započne novi život. I u slučajevima kada kažnjava punoljetnog počinioca, sud cijeni određene lične okolnosti: da li je prethodno kažnjavan i zbog čega, da li izdržava porodicu i kakve su materijalne prilike porodice, kakvo je njegovo držanje tokom sudskog postupka i lični odnos prema djelu, odnosno da li se kaje zbog onoga što je počinio. Postoje i situacije u kojima sud ne odlučuje o kazni, već samo ima ovlasti da prihvati ili odbije prijedlog tužilaštva o kazni. Ovo je slučaj kada sud odlučuje o sporazumnom priznanju krivice. Ovdje se radi o nagodbi koju sklapaju tužilaštvo i optuženi za izvršenje krivičnog djela. Optuženi priznaje djelo ili jednu od više tačaka optužnice kojima se tereti za više djela. Također, ako tužilaštvo to zahtijeva, optuženi se obavezuje da će sarađivati sa tužilaštvom kao svjedok. Tužilaštvo predlaže sudu da ga kazni, u pravilu, manjom kaznom od one koju bi dobio da je postupak proveden. Za ovakav korak, Tužilaštvo se odlučuje iz više razloga. Dva osnovna su potreba za svjedokom saradnikom, koji će u postupku teretiti druge optužene (najčešće članove kriminalnih organizacija), i racionalno korištenje resursa koji tužilaštvu, ali i sudu, stoje na raspolaganju. Sporazumom o priznanju krivice štedi se vrijeme i novac potrebni za izvođenje složenih sudskih postupaka. Pored toga, njegova je korist i u tome što se njime svjedoci čije bi svjedočenje kod njih samih stvorilo traumu ne moraju izvoditi na svjedočenje. Kod sporazuma o priznanju krivice i tužilac i optuženi profitiraju od pravne sigurnosti ponuđenog rješenja tužilac, jer zna da će optuženi biti proglašen krivim, a optuženi, jer zna da će za počinjeno djelo biti lakše kažnjen. Priznanjem djela, tužilaštvo je oslobođeno od obaveze da učestvuje Kod sporazuma o priznanju krivice i tužilac i optuženi profitiraju od pravne sigurnosti ponuđenog rješenja tužilac, jer zna da će optuženi biti proglašen krivim, a optuženi, jer zna da će za počinjeno djelo biti lakše kažnjen. 27

28 u sudskom postupku i može svoje snage usmjeriti u pravcu novih istraga. U postupcima o priznanju krivice jedina je obaveza suda da ispita da li je sporazum u skladu sa zakonom. U praksi, to najčešće znači da li je do sporazuma o priznanju krivice došlo dobrovoljno i da li je kazna koju tužilaštvo predlaže isuviše niska. Za krivični postupak mogu biti nadležni svi sudovi navedeni u dijelu ove brošure u kojem govorimo o nadležnosti redovnih sudova u BiH. Shodno tome, utvrđuje se i nadležnost svakog tužilaštva za krivično gonjenje. Fizička osoba je bilo koje individualno ljudsko biće. Pravna osoba je najčešće organizacija ili preduzeće koje se sastoji od jedne ili više fizičkih osoba, a koje zakon, iz razloga praktičnosti i efikasnosti, tretira kao jednu osobu. Parnični postupak Parničnim postupkom sudski se rešavaju svi sporovi između fizičkih i pravnih osoba nastali bilo iz porodičnih odnosa, zbog imovine, obaveza i stvari. Parnični postupak uvijek započinje pred općinskim/osnovnim sudom. Jedini izuzetak od ovog pravila je u privrednim sporovima u RS-u, gdje je prvostepeni sud okružni privredni sud. Kako smo ranije rekli, krivični postupak uvijek počinje na inicijativu države, odnosno tužilaštva. Za razliku od toga, parnični postupak nikad ne započinje na inicijativu suda. Sud, kao državni organ, sudi u parničnom postupku, ali je inicijativa za pokretanje postupka uvijek na strani pojedinca ili organizacije, odnosno, kako se to često kaže, fizičke ili pravne osobe. Jednako tako, i tokom postupka sve stranke mogu slobodno raspolagati svojim zahtjevima, tj. u svakom momentu mogu odustati od postupka, bez obaveze da sudu pojašnjavaju zašto su tako učinili. Također, za vrijeme trajanja postupka stranke se mogu izmiriti putem medijacije, ili putem ličnih kontakata, ili putem kontakata njihovih advokata mogu doći do vansudske ili sudske nagodbe, kojom rješavaju 28

29 spor koji među njima postoji. Parnični postupak se pokreće tužbom. To je pisani dokument koji se dostavlja sudu u kojem osoba koja ga dostavlja (tužilac) navodi činjenice zbog kojih smatra da mu je neko pravo povrijeđeno. Pored toga, mora navesti i koja je pravna norma povrijeđena tuđim postupanjem ili nepostupanjem prema njemu ili njoj i koja je osoba, grupa osoba, preduzeće ili druga pravna osoba počinilac tih radnji ili koje su radnje propustili da učine, a bili su dužni da to urade. Mora navesti i dokaze koji potkrepljuju ove tvrdnje. Na kraju, mora tražiti presudu koju želi da sud donese. Tužba koja ne sadrži ove elemente naziva se neurednom. Po takvoj tužbi sud ne može postupati i u slučaju da takvu tužbu dobije dužan ju je vratiti na uređenje. Ovdje postoji izvjesna analogija sa potvrđivanjem optužnice iz krivičnog postupka: konstatacijom da je tužba uredna/optužnica potvrđena sud ne rješava stvar, već samo konstatira da su činjenice u tužbi/optužnici dovoljno potkrijepljene dokazima da opravdavaju daljnje radnje suda i stranaka u postupku. Nakon što konstatira da je tužba uredna, sud je dostavlja protivnoj strani (tuženom) na odgovor. Ukoliko tuženi kojem je tužba dostavljena ne dostavi Parnični postupak započinje tužbom koju sudu podnosi osoba ili organizacija. odgovor, a tužilac predloži da se donese presuda zbog propuštanja, sud će je i donijeti. Ukoliko tuženi prizna tužbeni zahtjev, sud će donijeti presudu po priznanju. Ukoliko tuženi dostavi ma kakav odgovor na tužbu, sud će zakazati pripremno ročište. Na pripremno ročište se pozivaju tužilac i tuženi, odnosno njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici. Za razliku od krivičnog postupka, u parničnom postupku se ne moraju pojavljivati advokati kao zastupnici građana, već svako, osim osoba koje nemaju poslovnu sposobnost, može zastupati svoje U parničnom postupku rješavaju se svi sporovi između fizičkih i pravnih osoba nastali iz porodičnih odnosa, zbog imovine, obaveza i stvari. 29

30 Građani slabijeg imovnog stanja u RS-u i u jednom broju kantona u FBiH koji trebaju pravnu pomoć, a ne mogu priuštiti advokata, mogu se obratiti institucijama za pružanje besplatne pravne pomoći. interese. Osim na advokata, pravo na zastupanje u parničnom postupku građani mogu prenijeti i na muža ili ženu i na srodnike po krvi i tazbini. Ipak, u praksi najčešće advokati zastupaju interese stranaka u postupku. Građani slabijeg imovnog stanja u RS-u i u jednom broju kantona u FBiH koji trebaju pravnu pomoć, a ne mogu priuštiti advokata, mogu se obratiti institucijama za pružanje besplatne pravne pomoći. U ovim institucijama građani slabijeg imovnog stanja mogu dobiti besplatne pravne savjete, savjete o vođenju pravnog postupka ili besplatno pravno savjetovanje. Dakle, na pripremno ročište pristupaju stranke u postupku lično ili njihovi punomoćnici, koji se tako zovu jer sudu predaju punomoć, dokument kojim se ovlašćuju za zastupanje. Pripremno je ročište, u suštini, sastanak suda i stranaka tužioca i tuženoga. Na pripremnom ročištu sud najprije ustanovljava valjanost identiteta stranaka ili punomoći koje njihovi advokati predaju, a onda pita stranke ostaju li kod svojih tužbenih zahtjeva i koje dokaze predlažu da se izvedu. Nakon toga, sud zakazuje glavnu raspravu, na kojoj će se izvesti dokazi. Strankama na raspolaganju stoje različita dokazna sredstva: uvid u dokumentaciju koju predlože, svjedočenje svjedoka, uviđaj, koji podrazumijeva izlazak stranaka i sudije na lice mjesta, vještačenje putem sudskih vještaka i saslušanje tužioca i tuženog. Sve ove dokaze predlažu same stranke. U našem parničnom postupku sud može, ali nije dužan da postavi nijedno pitanje ili predloži bilo kakav dokaz. To znači da se sud rukovodi metodom raspravne istine, odnosno da prilikom vođenja postupka primarni značaj za utvrđivanje činjenica na kojima se temelji sudska odluka imaju radnje parničnih stranaka, a ne radnje suda. Ukoliko se stranke na određeni dokaz ne pozivaju, sud ne može svoju odluku zasnovati na njemu, niti predložiti 30

31 njegovo izvođenje. Glavna rasprava je centralni događaj parničnog postupka. Na njoj se saslušavaju svjedoci, vrši se saslušanje, te uvid u nalaz i mišljenje sudskih vještaka, uvid u dokumentaciju, dok se, ukoliko je to potrebno, zakazuje posebno ročište, na kojem se vrši uviđaj na licu mjesta. Sud u pravilu nastoji da glavna rasprava bude okončana u toku jednog dana, ali je često primoran da zbog nedolaska svjedoka, dugog vremena uviđaja ili kašnjenja mišljenja vještaka zakaže nastavak glavne rasprave za drugi dan. Glavna rasprava se uvijek okončava završnom riječju, koju iznose zastupnici stranaka u postupku. U završnoj riječi, oni nastoje sudu još jednom skrenuti pažnju na ključne momente sudskog postupka, dokaze koji idu u korist strani koju zastupaju, kao i sve manjkavosti i nelogičnosti u tvrdnjama protivne strane. Nakon završetka glavne rasprave, sud obavještava stranke o tome kada će donijeti presudu. Prema zakonu, to neće biti duže od trideset dana, osim u izuzetnim situacijama kada postupajući sudija ima veliki broj obaveza pa obavijesti stranke o odgodi, što se u praksi rijetko dešava. Ishod parničnog postupka, za razliku od krivičnog i prekršajnog, nikada nije da se neko oglasi krivim. Na kraju parničnog postupka se, u slučajevima kada se tužbeni zahtjev usvaja, donosi presuda kojom se konstatiraju obaveze koje je neko dužan učiniti. U pravilu, rok koji se daje za izvršenje obaveza je, zavisno od toga o kojoj vrsti predmeta se radi, petnaest ili trideset dana. No, u istom ovom roku, stranka koja je izgubila u prvostepenom postupku ima pravo uložiti žalbu višem sudu i tražiti preispitivanje prvostepene presude. Kada drugostepeni sud odluči o žalbi, presuda postaje pravosnažna i izvršna. To da je izvršna znači da je tuženi dužan da u roku od 15 ili 30 dana nakon što je dobio presudu istu izvrši. Ishod parničnog postupka, za razliku od krivičnog i prekršajnog, nikada nije da se neko oglasi krivim. 31

32 Primjera radi, u slučajevima kada je odlučeno da tuženi isplati određeni novčani iznos tužiocu, tuženi ima rok od 15 ili 30 dana da to učini. Ukoliko to ne uradi, tužilac ima pravo da putem suda zahtijeva izvršenje u posebnom, izvršnom postupku. I tužilac je ograničen rokom, pa ne može tražiti izvršenje nakon proteka jedne godine od dana kada mu je dostavljena pravosnažna, izvršna presuda. Izvršni postupak U izvršnom postupku sud odlučuje samo o tome kako će se i na koji način izvršiti presuda koja je prethodno utvrđena u parničnom postupku. U prethodnom smo poglavlju vidjeli da tuženi može obavezu koja mu je naložena sudskom presudom izvršiti dobrovoljno. Primjera radi, osoba koja je presudom obavezana da plati određeni novčani iznos može taj iznos dobrovoljno vratiti. Ako se to ne desi, tužilac nastavlja sa svojim nastojanjima da dođe do dugovanog novca u izvršnom postupku. U izvršnom postupku se odlučuje samo o tome kako će se i na koji način izvršiti presuda utvrđena u parničnom postupku. Pored presuda, u izvršnom postupku se odlučuje i o tome kako će se izvršiti druge izvršne isprave mjenice, notarske isprave i sudske nagodbe. To su sve dokumenti u kojima je definirano ko je dužnik, te kome i koliko duguje. U izvršnom postupku se samo utvrđuje kako će dužnik svoju obavezu izvršiti. Izvršni postupak započinje podnošenjem prijedloga za izvršenje. To je pisani dokument uz koji se predaje jedna od naprijed navedenih izvršnih isprava. Od suda se traži da dozvoli izvršenje i precizira o kakvom se izvršenju radi. U slučaju novčanih potraživanja, to će biti pljenidba novca sa bankovnih računa, pljenidba nekretnina ili pljenidba stvari iz domaćinstva. U slučaju predaje nekretnine, nakon što je presudom u parničnom postupku utvrđeno pravo vlasništva na istoj, izvršenje će se sastojati u tome 32

33 da sud, uz podršku policije, izvrši deložaciju nevlasnika i njegovih stvari iz nekretnine. Ovdje često dolazi do brojnih odugovlačenja. Otkrije se da su računi firmi ili građanina blokirani ili se pruža otpor kod pljenidbe pokretnih stvari, a i prodaja pokretnih stvari koju sud vrši često ne ide u željenom pravcu, pa se ne može u cjelosti namiriti potraživanje tražioca izvršenja. Najveći broj neriješenih sudskih predmeta u našoj zemlji su u fazi izvršnog postupka. Razlog tome je u prvom redu ogroman broj neplaćenih računa za komunalne usluge (vodu, struju, grijanje i dr.) koje komunalna preduzeća pokušavaju naplatiti putem suda, i to u izvršnom postupku. Rezultat toga su stotine hiljada prijedloga za izvršenje na imovini građana, koji zatrpavaju uglavnom dva, prema broju predmeta, najveća općinska/osnovna suda u BiH: sarajevski i banjalučki. Moguće rješenje ovog problema jest da se naplate duga za komunalna preduzeća odvijaju mimo sudova, budući da uloga sudova ne bi trebala biti da budu utjerivači dugova za komunalna preduzeća. Prekršajni postupak Prekršajni postupak je sličan krivičnom postupku jer se u njemu primjenjuju ista pravila koja važe i u krivičnom postupku. Osnovna je razlika u težini i značaju djela zbog kojih se pokreću, kao i u tome koje se osobe pojavljuju kao pokretači. Kod krivičnog postupka se gotovo uvijek radi o težim djelima, koja su značajnija za društvo, pa su zbog toga i propisana posebnim, krivičnim zakonom, dok se kod prekršaja radi o djelima koja su propisana većim brojem zakona, a koja sa sobom ne vuku isti stepen društvene opasnosti, pa se zbog toga za prekršaje ne može izreći zatvorska kazna. Primjera U poređenju sa krivičnim djelima, prekršaji predstavljaju manju opasnost za društvo, te se za prekršaje najčešće izriču novčane kazne. 33

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2014. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2013 / isti mesec 2012 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju.

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju. 2007. FDI Svjetska stomatološka federacija Sva prava pridržana. Do 10 primjeraka ovog dokumenta može se koristiti u nekomercijalnu osobnu svrhu, pod uvjetom da se navodi originalni izvor. Za svu ostalu

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1.

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (»Županijski glasnik LSŽ«broj 23/04, 02/05-ispravak, 04/06, 13/10, 02/12, 10/13, 15/13, 19/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst, 24/14) I. Opće odredbe Članak 1. Odlukom o komunalnom

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d Tema: CARINSKI POSTUPCI U POMORSKOM SAOBRAĆAJU Predmet : Carine i tarifni sistemi Student : Mile Ćosović Mentor : Doc.dr

Více

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU Bosna i Hercegovina Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA 2010. GODINU novembar/studeni

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 03/Sv. 38 Službeni list Europske unije 201 32008R0514 10.6.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama: OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 62/17 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 33 i 29 Mjesto i datum: Nikšić, 02.08.2017.godine Na onovu člana 54

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJSIGURNIJE MJESTO NA CESTI Svako Mazdino vozilo sadrži niz inteligentnih sustava koji

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008.

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008. OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO Kragujevac 2008. Sadržaj: 1. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti Osnovni podaci Kapital izdavaoca Knjigovodstvena vrednost i trgovina hartijama od vrednosti

Více

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10 526 685 1 Površina: 78,866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 9.6%

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije INFORMATOR: ČEŠKA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10.192.000 Površina: 78.866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 4,6% 2. Opšti uslovi za ulazak i informacije

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

I N F O R M A T O R O R A D U

I N F O R M A T O R O R A D U I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa 02.02.2017. Strana 1 2015-2016. 1. SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ:... 2 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...

Více

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Magisterská diplomová práce Podpora a ochrana českých investorů v Chorvatsku L u b o r T i c h ý 2006/2007

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983.

DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983. DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983. Daruvarski NOP odred 1943-1944. godine Nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije 17. IV 1941. godine

Více

ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE

ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE SVEUĈILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU UĈITELJSKI FAKULTET U OSIJEKU DISLOCIRANI STUDIJ U SLAVONSKOM BRODU IRENA KARABALIĆ ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE DIPLOMSKI

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU SLOVO, sv. 56-57 (2006-07), 507-515, Zagreb 2008. UDK: 801.731 : 808.101(497.13) NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU Petra STANKOVSKA, Ljubljana Hodnotit

Více

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI... 3 2. PREDMET NABAVE... 3 3. OCJENA PONUDA...

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

Broj 2/ oţujka 2014.

Broj 2/ oţujka 2014. Broj 2/2014. 21. oţujka 2014. SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 7. sjednica (odrţana 20. 03 2014.) 1.ODLUKA o razrješenju duţnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga....2 2. ODLUKA o imenovanju predsjednika

Více

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014 500 najvećih tvrtki Srednje Europe Central Europe 2014 Sadržaj Uvod i metodologija Analiza za Adria regiju Analiza bankarskog sektora Analiza sektora osiguranja Žene u upravama 500 najvećih tvrtki Rang

Více

Erste Group Bank AG Certificates Programme

Erste Group Bank AG Certificates Programme Erste Group Bank AG Certificates Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2013 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary

Více

Bosna i Hercegovina u češkim izvorima

Bosna i Hercegovina u češkim izvorima Bosna i Hercegovina u češkim izvorima Oči bosanskohercegovačkih historičara i istraživača uvijek su bile uprte u arhive i biblioteke Beča i Budmpešte, Dubrovnika i Venecije, Ankare i Istanbula, dok je

Více

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. 'V" L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih. KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30.

POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. 'V L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih. KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30. 'V" POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. VOJTJEH REŽNÝ. TISAK I NAKLADA :\KADEMIJSKE KN,JlŽARE L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30. Kao što se Gaj smatra revniteljem

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić RAZVOJ PISMA I KNJIGE Mira Barberić Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj "Kdose chcestátvzdělaným, musísi nad zlato a stříbrovážitknih. K ničemu bynebylani rozum, kdyby nebylo pokrmů moudrosti, které

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

MIFID_FORMS_LIST_SLV

MIFID_FORMS_LIST_SLV MIFID_FORMS_LIST_SLV Obrazec: Nalog za dvig finančnih sredstev Obrazec: Nalog za prenos denarja Obrazec: Naročilo za prevod denarja v okviru družbe Obrazec: Dopolnitve in spremembe kontaktnih podatkov

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

STIH) STIHL RE 142, 162

STIH) STIHL RE 142, 162 STIH) STIHL RE 142, 162 Naputak za korišcenje Návod k použití Návod na obsluhu Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Instrukcja u ytkowania Instrucþiuni de utilizare Navodilo za uporaboà h Naputak za korišcenje 1-22

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA TEORIJA PROIZVODNJE I GRANIČNIH PROIZVODA Proizvodnja je proces kombiniranja proizvodnih faktora (inputa( inputa) ) s ciljem stvaranja proizvoda namijenjenih

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

EKOBIS " Bihać, septembar/rujan godine

EKOBIS  Bihać, septembar/rujan godine " EKOBIS " Deset godina Projekta održivog razvoja Bihać, septembar/rujan 2013. godine Deset godina Projekta održivog razvoja "EKOBIS" SPECIJALNO IZDANJE LISTA POSLOVNI INFORMATOR REGISTRIRANOG KOD FEDERALNOG

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017.

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje Češka je parlamentarna republika s višestranačkim sustavom. Država je administrativno podijeljena na 13 regija i

Více

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA 2016. NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA 37 POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA MINISTARSTVO UPRAVE 1. POTVRDA ZA GLASOVANJE

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU EN3487AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

alkoholnih destilata uklju uju i etilen alkohol poljoprivrednog porijekla.

alkoholnih destilata uklju uju i etilen alkohol poljoprivrednog porijekla. ANEKS I. POSEBNE DEFINICIJE 1. Deklaracija o hranjivoj vrijednosti ili oznaka hranjive vrijednosti je informacija u kojoj se navodi: (a) eneretska vrijednost; ili (b) eneretska vrijednost i jedan ili više

Více

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI?

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI? 3. UVOD U RAČUNARE Osamdesete i devedesete godine spominju se kao godine racunarske revolucije. Tada su se proizveli racunari cije su brzine i racunarska snaga hiljadama puta veci nego što je to bilo kod

Více

VIEWEGH KAO TRANZICIJSKI AUTOR

VIEWEGH KAO TRANZICIJSKI AUTOR SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET KATEDRA ZA ČEŠKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Lana Bodlović VIEWEGH KAO TRANZICIJSKI AUTOR Mentor: dr. sc. Katica Ivanković, red. prof. Zagreb, 2015. SADRŽAJ: 1. Uvod...1

Více

OBSAH. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE NÁPISY - ZKRATKY. Javni natpisi K ratice.

OBSAH. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE NÁPISY - ZKRATKY. Javni natpisi K ratice. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um 14 16 20 NÁPISY - ZKRATKY JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE Nápisy Z kratky 46 52 Javni natpisi K ratice OBECNÉ ÚDA E OPĆI P O DACÍ Č íslovky Z á kla d n i číslovky

Více

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... i dolazim iz Češke Republike Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Govorite li češki? (francuski, engleski,

Více

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA

BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA OPIS PROGRAMA BAR AKADEMIJA je profesionalni program sastavljen od kompletne edukacije standardiziranje posluživanja toplih napitaka, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića i koktela

Více

NESLUZBENI (REVIJALNI) DIO

NESLUZBENI (REVIJALNI) DIO S A D R ^ A J XVII G O D I S T A NESLUZBENI (REVIJALNI) DIO CLANGI Bajec Dr. Oton: O potrebi nezgodne bolnice. 592 Benko Arthur Grado: Prinos k pitanju uzakonjenja minimalnih nadnica i piata.. 15, 47 Bchinjec

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE RAIFFEISEN BANKA A.D., Beograd IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE (Informacije i podaci sa stanjem na dan 31. decembra 2013.) UVOD Raiffeisen banka a.d, Beograd,

Více

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE RUJAN 2015. SPECIJALNO IZDANJE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH SREDNJE EUROPE DELOITTE 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE 4 SADRŽAJ I UVODNIK NARASLE AMBICIJE Piše Edita Vlahović Žuvela, zamjenica glavnog

Více

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách TPA 200 srb Originalno uputstvo Dijagnostički uređaj za senzore pritiska u gumama cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách tr Orijinal işletme talimatı Lastik

Více

GODINA XV BROJ 1 OKTOBAR 2010.

GODINA XV BROJ 1 OKTOBAR 2010. OKTOBARSKI ROĐENDANI str. 24 KALENDAR DATUMA str. 13 GODINA XV BROJ 1 OKTOBAR 2010. JESEN Došla je jesen i padaju kiše. Dani su hladniji i sunce ne grije više. Laste idu u toplije krajeve vratiće se u

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

c:\zaloha\ Poslední změna: :10:28

c:\zaloha\ Poslední změna: :10:28 Strana: 1/1583 1: U početku stvori Bog nebo i zemlju. 1:1:1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2: "Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama." 1:1:2

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Dobar dan. Zovem se... Ja sam iz Češke republike. Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky,

ČESKÁ REPUBLIKA. Dobar dan. Zovem se... Ja sam iz Češke republike. Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... Ja sam iz Češke republike. Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Da li govorite češki? (francuski, engleski,

Více

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti 1 Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti Ovaj je priručnik načinjen unutar Leonardo da Vinci projekta partnerstva naslova Learner Mobility in Everyday Teaching (2012-1-CZ1-LEO04-09718

Více

knjiga grafičkih standarda

knjiga grafičkih standarda knjiga grafičkih standarda 2007. Elixir Group knjiga grafičkih standarda sadržaj OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 Izgled znaka... 7 1.2 Osnovni i modifikovani znak... 8 1.3 Boje znaka... 9 1.4 Konstrukcija

Více

HRVATSKA. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky.

HRVATSKA. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... i dolazim iz Češke Republike Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Govorite li češki? (francuski, engleski,

Více

UVODNA RIJEČ IVANA BEKAVAC-BASIĆ, UREDNICA, 3.A. IMPRESUM Nakladnik: X. gimnazija Ivan Supek Zagreb. Stiže i novi broj Cenera! I to jubilarni 20-ti!

UVODNA RIJEČ IVANA BEKAVAC-BASIĆ, UREDNICA, 3.A. IMPRESUM Nakladnik: X. gimnazija Ivan Supek Zagreb. Stiže i novi broj Cenera! I to jubilarni 20-ti! 1 SADRŽAJ OTVORENI DAN ŠKOLE...2 VOLONTERI...3 DANI IVANA SUPEKA...6 DEBATNI KLUB...8 FLASH MOB...9 DRŽAVNA NATJECANJA...10 DRAMSKA SKUPINA... 12 NAŠI UČENICI... 13 KREATIVNOST U NASTAVI... 23 STRUČNO

Více

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. GODINU Podnositelj Zračna luka Osijek d.o.o. Osijek, svibnja 2013.

Více