Konference ARaP 2005 Automatizace, regulace a procesy Program Brno, hotel Holiday Inn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konference ARaP 2005 Automatizace, regulace a procesy Program 29. 30. 11. 2005 Brno, hotel Holiday Inn"

Transkript

1 Konference ARaP 2005 Automatizace, regulace a procesy Program Brno, hotel Holiday Inn

2 Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na první ročník odborné konference ARaP 2005, kterou pořádá FCC Public, s. r. o., za odborné garance doc. Ing. Bohumila Šulce, CSc., z Ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Cílem pořadatelů je nabídnout odborné veřejnosti konferenci v oboru automatického řízení organizovanou jako odborné setkání orientované na praxi. Na rozdíl od vědeckých konferencí není účelem prezentovat výsledky vědecké práce velmi úzce specializovaných badatelů, nýbrž předat účastníkům nové, v praxi použitelné poznatky. Získané informace mohou účastníci konference uplatnit při projektové činnosti, posuzování nabídek, formulaci požadavků pro výběrová řízení nebo při zadávání projektů. Mnozí specialisté si určitě se zájmem vyslechnou informace z oblastí, které sice nejsou bezprostředně okruhem jejich aktivit, avšak potřebují mít o nich přehledové znalosti. Učitelé odpovídajících zaměření ze středních odborných škol dostávají výbornou příležitost seznámit se s didaktickým přístupem a vhodnou interpretací nových termínů od vysokoškolských pedagogů. Věříme, že Vás připravovaná konference zaujme a její odborný program bude pro Vás cenným přínosem. Programový výbor

3 Programový výbor konference: Předseda programového výboru: doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky Členové programového výboru: Ing. Petr Bartošík FCC Public, s. r. o. prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc. doc. Ing. Petr Horáček, CSc. ProTyS, a.s. / ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Centrum aplikované kybernetiky doc. Ing. Miloš Kmínek, CSc. VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav počítačové a řídicí techniky Ing. Karel Suchý FCC Public, s. r. o. Hlavní témata konference Řízení a modelování technologických procesů Fuzzy a neuro-fuzzy modelování a regulace současnost a budoucnost PID regulátory teorie a praxe Programová podpora návrhu a seřizování číslicových regulátorů Organizační garant konference: Aleš Martínek SYMMA, spol. s r. o. Kounicova 13, POB 643, Brno Tel.: , Hlavní partner konference Partner konference Společnost Schneider Electric nabízí řešení a služby v oblastech rozvodu elektrické energie, automatizace a řízení i slaboproudých systémů a přenosu dat. Mediální partneři

4 Program konference Úterý 29. listopadu Registrace účastníků Slavnostní zahájení konference Odborná konference ARaP cíle Ing. Petr Bartošík 1), doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc. 2) FCC Public s.r.o. 1), ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky 2) Přednáškový blok I. Regulace procesů - standardní návrhové postupy a metody Vyzvaná přednáška Matematické modelování technologických procesů a jeho využití k řízení doc. Ing. Miloš Kmínek, CSc. VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav počítačové a řídicí techniky Cílem přednášky je ukázat, že vytvořit jednoduchý a přitom užitečný matematický model procesu může zvládnout každý, kdo má technické znalosti potřebné pro pochopení jeho podstaty a schopnost racionálního myšlení. Budou v ní prezentovány obecné principy odvozování jednoduchých matematických modelů, které jsou vytvářeny za účelem simulačního ověřování možností různých řídicích strategií technologických procesů. Výklad bude zaměřen na metodiku vytváření matematických modelů na základě fyzikální analýzy procesů, zejména na využívání hmotnostních a energetických bilancí. Jednotlivé fáze postupu budou pak ilustrovány na jednoduchém příkladu matematického modelu elektrického průtokového ohřívače vody. Výklad obsahuje minimum teorie, potřebný matematický aparát představují pouze základy diferenciálního počtu. K simulačním výpočtům je použit jednoduchý simulační program PSI Přestávka na kávu Automatická regulace kaustifikačního procesu doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc. Ústav informatiky AV ČR Příspěvek popisuje postup návrhu a seřízení regulátoru pro proces kaustifikace. Aplikace byla provedena a úspěšně uvedena do provozu v Mondi Packaging Paper Štětí a.s. (MPP) v roce Vyzvaná přednáška PID regulátory teorie a praxe doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky V přednášce bude hlavní pozornost věnována vysvětlení principů a problémů, které jsou spojeny s funkcí nejvýznamnějšího představitele regulačních algoritmů - PID regulátoru. Na lineárním modelu regulačního obvodu s jednou regulovanou veličinou budou vysvětleny základní složky jeho činnosti a jejich přínos k celkovému chování obvodu. Porovnáním na příkladu obvodu s nelineárním modelem reflektujícím reálná omezení bude ukázán význam matematického modelování a míra použitelnosti lineární teorie zejména pro seřizování regulátoru odezvovými a globálními metodami, dopad jevu wind-up a jeho odstranění, přínos beznárazového přepínání. Výklad by měl být založen na on line demonstrační simulaci v prostředí MATLAB - Simulink s minimem použití matematického aparátu doplněný četnými odkazy na literaturu a web. Budou zmíněny nové vývojové trendy a pojmy Porovnání výsledku při použití metody relé při seřizování regulátoru s lineárním a nelineárním modelem soustavy Ing. Stanislav Vrána, DiS. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky Metoda relé se používá pro identifikaci parametrů řízeného objektu (kritické zesílení r 0krit a kritická doba kmitu T krit ). Z těchto parametrů se pak pomocí vztahů Zieglera a Nicholse určí nastavení regulátoru. Cílem příspěvku je ověřit možnosti použití metody relé při řízení nelineárního zařízení Oběd v hotelové restauraci Brasserie

5 Přednáškový blok II. Regulace procesů - pokročilé návrhové postupy a metody Praktické aspekty realizácie regulačných obvodov v moderných riadiacich systémoch Ing. Boris Georgiev Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra automatizácie a regulácie Príspevok sa zaoberá praktickými aspektmi realizovania regulačných obvodov v štruktúre najnovšej generácie automatických riadiacich systémov - prevádzkových riadiacich systémoch. Ich princíp je popísaný na príklade jednoduchého regulačného obvodu s PID regulátorom. Venuje sa spôsobu zabezpečenia základných funkcií technických regulátorov t. j. anti-reset-windup, beznárazové prepínanie, využitie informácií o vierohodnosti procesných veličín na riadenie realizácie funkcie riadiaceho systému a pod Vyzvaná přednáška Číslicové regulátory s automatickým seřizováním a adaptací prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc., Ing. Petr Chalupa, Ph.D. V příspěvku jsou uvedeny zkušenosti autorů s návrhem, implementací a aplikací číslicových regulátorů pro řízení spojitých technologických procesů v reálném čase. Bude pojednáno o programových prostředcích, které byly vyvinuty na pracovišti autorů pro počítačovou podporu návrhu a automatické seřizování těchto typů regulátorů. Náplní příspěvku bude rovněž informace o adaptivních modifikacích číslicových regulátorů a jejich využití při návrhu decentralizovaných systémů řízení Adaptivní řízení modelu spřažených elektromotorů Ing. Marek Kubalčík, PhD., prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc. Příspěvek se zabývá řízením laboratorního modelu spřažených elektromotorů jako systému se dvěma vstupy a dvěma výstupy. Předmětný model simuluje řadu procesů, které se často vyskytují v průmyslové praxi. V prostředí Matlab/Simulink byla sestavena knihovna mnoharozměrových regulátorů umožňující návrh a ověřování regulátorů jak simulací, tak řízením laboratorních modelů. Všechny regulátory jsou realizovány jako samočinně se nastavující. Jejich algoritmy jsou založeny na polynomiální teorii a metodě přiřazení pólů. Jsou použity různé konfigurace řídicího systému. Pro testování řídicích algoritmů při řízení v reálném čase je využíván zejména model spřažených elektromotorů, protože byl zkonstruován na základě zkušeností s autentickými průmyslovými aplikacemi. V příspěvku jsou rovněž porovnány výsledky regulace adaptivního řízení bez apriorních znalostí o řízeném procesu a s těmito znalostmi Přestávka na kávu Srovnání výkonnosti prostředí pro řízení v reálném čase Ing. Jiří Sehnal, Ing. Jan Houška Humuso spol. s r.o. Příspěvek se zabývá měřením výkonnosti různých prostředí pro řízení v reálném čase v prostředí Matlab. Zkoumány jsou výpočetní schopnosti, rychlost I/O operací, dosažitelné vzorkovací frekvence a použitelnost těchto systémů pro různé typy aplikací Regulace hladin ve spojených nádržích Ing. Petr Chalupa, Ph.D, prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc. Příspěvek se zabývá regulací výšek hladin ve spojitých válcových nádržích. Jedná se o nelineární systém, který je možné regulovat pomocí různých přístupů. V příspěvku jsou porovnány různé přístupy: PID regulátor s pevnými parametry nastavený různými metodami, samočinně se nastavující regulátory. Porovnání regulačních postupů je provedeno jak z hlediska přesnosti regulace, tak z hlediska snadnosti implementace regulátoru pro průmyslové použití Řízení servomechanismu AMIRA DR300 Ing. Jakub Novák Příspěvek se zabývá návrhem řízení pro model servomechanismu od firmy AMIRA, který tvoří dva identické motory s pevně spojenou hřídelí, tachodynamo pro měření otáček motoru a senzor IRC pro měření úhlu natočení hřídele. Součástí příspěvku je návrh řízení s využitím sítě lokálních modelů. Nelineární proces je aproximován skupinou lokálně platných modelů, které jsou extrapolovány pomocí aktivačních funkcí. Výsledný regulátor je dán jednotlivými lokálními regulátory a parametry aktivačních funkcí Závěr prvního dne konference Společenský večer v hotelu Holiday Inn

6 Středa 30. listopadu 2005 Přednáškový blok III. Moderní metody a trendy při získávání a zpracování informace v průmyslové praxi Vyzvaná přednáška Fuzzy regulace principy, aplikace, perspektivy doc. Ing. Petr Horáček, CSc. ProTyS, a.s. Fuzzy logika a umělé neuronové sítě se využívají v inteligentních řídicích systémech. Přestože se jejich funkční možnosti dají výhodně využít, jen zřídka se výzkumné prototypy řešení dostávají do stádia komerční realizace. Jednou z příčin tohoto stavu je, že se pro aplikaci inteligentních přístupů k řízení a rozhodování hledají standardní problémy, které jsou dnes vyřešeny obecně přijatými technikami, např. moderními regulátory PID s automatickým nastavováním parametrů a logickým řízením integrační složky. Zde jen těžko obhájíme použití fuzzy regulátoru, přestože může mít pro své nelineární chování i mírně lepší odezvy. Řádově větší počet parametrů a z toho plynoucí složitost jeho návrhu je vysokou cenou za mírně vylepšenou kvalitu regulace. Průmysl je tradičně velmi konzervativní. Nově nabízená řešení standardních problémů sice studuje, ale pokud existuje již konvenční řešení, které uspokojivě pracuje a je ověřeno dlouhodobým provozem, na něž je zákazník zvyklý, je jen málo důvodů je měnit. Komerční úspěch fuzzy regulace a inteligentních řídicích technik je proto dán výběrem úlohy, která se má těmito nestandardními technikami řešit, a toto je též ústředním tématem přednášky. V ní budou uvedeny příklady z potravinářského průmyslu a řízení vodárenských distribučních sítí včetně přehledu komerčních regulátorů a programových nástrojů pro návrh: FuzzyTech (Inform, Siemens), FuzzyDesigner (ProTyS) a DeltaV (Emerson) Přestávka na kávu Měření hladin sypkých a kapalných materiálů ultrazvukovými a radarovými snímači Pavel Paulen Nivelco Bohemia, s. r. o. Příspěvek se zabývá použitím ultrazvukových a radarových snímačů pro měření a regulaci polohy hladiny, především v cementárnách a kamenolomech (sypké látky) a v čistírnách odpadních vod (kapaliny). Na konkrétních referenčních aplikacích budou představeny nové možnosti této techniky v praxi Technologický informační systém pro jaderné elektrárny s reaktory typu VVER Karel Stočes, Luboš Černohous ZAT a. s. V příspěvku je popsán projekt náhrady informačních systémů jaderného reaktoru VVER 440 v JE Dukovany počítačovým informačním systémem, určeným pro potřeby operátorů, provozního personálu a údržby. Jde o několikaúrovňový systém (části vstupní, procesní a MMI) se zajištěnou redundancí a odolností proti jednoduché poruše. Respektován je požadavek na oddělený vstup a zpracování in-core měření a jejich integraci na úroveň MMI Profinet IO IRT Ing. Jiří Čermák ANF DATA spol. s r.o., Siemens Company Profinet je nastupující průmyslový komunikační standard, který v sobě uchovává dobré vlastnosti získané dlouholetým vývojem Profibusu a získává sílu založenou na využití ethernetu. Z komunikačního hlediska jsou tři třídy Profinetu. Třída 1 Profinet RT (SRT) je v podstatě běžná síťová komunikace s nastavenou vyšší prioritou ve VLAN hlavičce (pokud je použita). Třída 2 Profinet IRT neplánovaný (isrt) umožňuje odesílání datových framů ve vyhrazeném pásmu. Třída 3 Profinet IRT (Isochronous Realtime) zajišťuje zcela deterministickou datovou komunikaci ve vyhrazeném pásmu Oběd v hotelové restauraci Brasserie

7 Vliv technologie Foundation Fieldbus na životní cyklus aplikace Ing. Petr Lobpreis UNIS spol. s r.o. Cílem prezentace je představit zkušenosti s realizací řídicích aplikací na bázi FF (Foundation Fieldbus) technologie. Vlastní obsah prezentace zahrnuje: - Návrh FF aplikace - Vývoj a testování FF aplikace - Provoz a údržba FF aplikace - Praktické zhodnocení FF technologie z pohledu inženýrské firmy Aplikace mikrovlnné a vysokofrekvenční energie pro průmyslové procesy Mgr. Jan Caha, Jan Česnek ROmiLL spol. s r.o Diskuze Mikrovlnný ohřev představuje progresivní technologii se stále širším spektrem průmyslových aplikací. Jeho podstatou je přeměna energie střídavého elektromagnetického pole na tepelnou energii působením na polární molekuly materiálu. Současné působení do celé hloubky materiálu podstatně zkracuje zpracovatelské procesy, zlepšuje kvalitu zpracování a přináší významné úspory. Mikrovlnný ohřev našel široké uplatnění v průmyslu, zdravotnictví a ve vědě Závěr konference

8 Všeobecné informace Místo konání: Kongresové centrum hotelu Holiday Inn Křížkovského 20, Brno Doprava k místu konání: Cestující MHD: tramvaj č. 1, 5, 6 na Mendlovo náměstí, dále autobusem č. 84 na zastávku Velodrom Motoristé: mapka místa konání je umístěna na internetových stránkách konference všeobecné informace. Registrační poplatky: Aktivní účast do Kč 990,- od Kč 1 750,- Pasivní účast do Kč 1 750,- od Kč 2 150,- (v registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, sborník přednášek, občerstvení v průběhu akce a na společenském večeru) Studenti aktivní účast Kč 490,- (v registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci a sborník přednášek) Studenti pasivní účast bez poplatku (možnost zakoupení sborníku přednášek, cena Kč 490,-) Nevysokoškolští učitelé Kč 490,- (v registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci a sborník přednášek) Sborník přednášek Kč 490,- (sborník přednášek je určen pouze pro účastníky konference) Společenský večer Kč 500,- Parkování: Oběd: Společenský večer: Ubytování: Možnost parkování na hlídaném parkovišti v areálu hotelu, cena Kč 200,-/den, nebo v okolí areálu BVV bezplatně. Bude zajištěn pro účastníky konference dne a v hotelové restauraci Brasserie, cena Kč 220,-/oběd. Společenský večer se bude konat dne v hotelu Holiday Inn. Zajistí agentura SYMMA spol. s r. o. v hotelích různých cenových kategorií. Žádost o rezervaci ubytování a nabídka hotelů je umístěna na internetových stránkách konference ubytování. Další podrobnosti jsou uveřejněny na internetových stránkách konference REGISTRACE POUZE ON-LINE na Informace pro přednášející Konferenční technika: Prezentace: Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor a PC (možnost napojení vlastního notebooku). Techniku je možné si odzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek. Technik bude k dispozici po celou dobu konání konference. Prezentace, které převezme technik, prosíme dodat na CD, disketě nebo paměti USB Flash.

KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ Radim Pišan, František Gazdoš Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Nad stráněmi 45, 760 05 Zlín Abstrakt V článku je představena knihovna

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci

Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci I. ODBORNOU KONFERENCI S MEZINÁRODN RODNÍ ÚČASTÍ PŘÍNOS LOGISTIKY PŘI P I PODNIKÁNÍ V MALÝCH A STŘEDN EDNÍCH PODNICÍCH CH 10.-11.

Více

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC. PROSINEC www.egu-prg.cz Cyklus E 2012 POZOR!!! Tentokrát zase v Heyrovského ústavu AV, Praha 8, viz poslední stránka Seminář č. 10 12. 12. 2012 ROZVOJ DISTRIBUOVANÉ VÝROBY V ES A PRINCIPY INTEGRACE. VIRTUÁLNÍ

Více

A R a P 2006 P R O G R A M

A R a P 2006 P R O G R A M II. celostátní konference A R a P 2006 Automatizace, regulace a procesy P R O G R A M 21.-22. listopadu 2006 Brno, hotel Holiday Inn Vážené dámy a pánové, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Práce s PID regulátorem regulace výšky hladiny v nádrži

Práce s PID regulátorem regulace výšky hladiny v nádrži Práce s PID regulátorem regulace výšky hladiny v nádrži Cíl úlohy Zopakování základní teorie regulačního obvodu a PID regulátoru Ukázka praktické aplikace regulačního obvodu na regulaci výšky hladiny v

Více

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla Autor: Vedoucí diplomové práce: Martin Krajíček Prof. Michael Valášek 1 Cíle práce 1. Vytvoření specifikace zařízení 2. Návrh zařízení včetně hydraulického

Více

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE Přednáška na semináři CAHP v Praze 4.9.2013 Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Katedra automatizační

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pořádá mezinárodní doktorandskou konferenci Antropologie na začátku

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 SPEC. 2.p 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

Automatizační a měřicí technika (B-AMT)

Automatizační a měřicí technika (B-AMT) Ústav automatizace a měřicí techniky Bakalářský studijní program Automatizační a měřicí technika () Specializace oboru Řídicí technika Měřicí technika Průmyslová automatizace Robotika a umělá inteligence

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Pro studenty 4. ročníku Energetického ústavu prof. Ing.

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

2. Mechatronický výrobek 17

2. Mechatronický výrobek 17 Předmluva 1 Úvod 3 Ing. Gunnar Künzel 1. Úvod do mechatroniky 5 1.1 Vznik, vývoj a definice mechatroniky 5 1.2 Mechatronická soustava a její komponenty 9 1.3 Mechatronický systém a jeho struktura 11 1.4

Více

Modelování elektromechanického systému

Modelování elektromechanického systému Síla od akčního členu Modelování elektromechanického systému Jaroslav Jirkovský 1 O společnosti HUMUSOFT Název firmy: Humusoft s.r.o. Založena: 1990 Počet zaměstnanců: 15 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 20 MATLAB,

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru Autor práce: Vedoucí

Více

JSP Měření a regulace

JSP Měření a regulace JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín TEPLOTA TLAK KALIBRACE HLADINA PR TOK V RY ANALÝZA TEPLO ARMATURY EVODNÍKY ROJE ZDROJE KOMUNIKACE ODBORNÁ KONFERENCE 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Děkujeme

Více

Řídicí systém pro každého

Řídicí systém pro každého Akce: Přednáška, KA 5 Téma: ŘÍDICÍ SYSTÉM PRO KAŽDÉHO Lektor: Ing. Balda Pavel, Ph.D. Třída/y: 3ME, 4ME Datum konání: 11. 3. 2014 Místo konání: malá aula Čas: 5. a 6. hodina; od 11:50 do 13:30 Řídicí systém

Více

Řízení tepelné soustavy pomocí PLC Siemens

Řízení tepelné soustavy pomocí PLC Siemens Řízení tepelné soustavy pomocí PLC Siemens Martin Kopal TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

TELEMEDICÍNA BRNO 2007

TELEMEDICÍNA BRNO 2007 Radiologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice Brno Sekce pro telemedicínu, teleradiologii a PACS Radiologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s OSL ČLK Brno město pořádají III. mezinárodní kongres TELEMEDICÍNA

Více

Ivan Švarc. Radomil Matoušek. Miloš Šeda. Miluše Vítečková. c..~"f~ AKADEMICKÉ NAKlADATEL.STVf. Brno 20 I I

Ivan Švarc. Radomil Matoušek. Miloš Šeda. Miluše Vítečková. c..~f~ AKADEMICKÉ NAKlADATEL.STVf. Brno 20 I I Ivan Švarc. Radomil Matoušek Miloš Šeda. Miluše Vítečková AUTMATICKÉ RíZENí c..~"f~ AKADEMICKÉ NAKlADATEL.STVf Brno 0 I I n ~~ IU a ~ o ~e ~í ru ly ry I i ~h ~" BSAH. ÚVD. LGICKÉ RÍZENÍ. ""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''oooo

Více

Základní pojmy; algoritmizace úlohy Osnova kurzu

Základní pojmy; algoritmizace úlohy Osnova kurzu Osnova kurzu 1) 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) Vlastnosti regulátorů 7) Stabilita regulačního obvodu 8) Kvalita regulačního

Více

LOGISTIKA HYBNÁ SÍLA SVĚTOVÉHO OBCHODU A GLOBÁLNÍ SPOLUPRÁCE

LOGISTIKA HYBNÁ SÍLA SVĚTOVÉHO OBCHODU A GLOBÁLNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE člen ELA ve spolupráci s akciovou společností pořádají pod záštitou místopředsedy vlády a ministra dopravy Milana Šimonovského X. MEZINÁRODNÍ LOGISTICKOU KONFERENCI LOGISTIKA

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU Milan Jahoda Zdroj Peter Hamersma, Martin Molzahn, Eric Schaer: Recommendations for Chemical Engineering Education in a Bologna Three Cycle Degree

Více

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU J. Mareš*, A. Procházka*, P. Doležel** * Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

1. informace a pozvánka k aktivní účasti

1. informace a pozvánka k aktivní účasti 1. informace a pozvánka k aktivní účasti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Agentura Action M Vás zvou na konferenci a výstavu OPTICKÉ KOMUNIKACE 2011 Optika

Více

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Strana 1 Úvod Katalog vzdělávacích programů společnosti SMC obsahuje témata pokrývající znalosti pneumatických, elektropneumatických prvků

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií UNIVERZITY OBRANY si Vás dovolují pozvat na další, již 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné

Více

DUM 19 téma: Digitální regulátor výklad

DUM 19 téma: Digitální regulátor výklad DUM 19 téma: Digitální regulátor výklad ze sady: 03 Regulátor ze šablony: 01 Automatizační technika I Určeno pro 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika Vzdělávací

Více

Vás zve na: Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci - Na téma: 23. 24. 9. 2015 V současné moderní společnosti převládá snaha o aktivní uplatnění nebo alespoň přiblížení se podmínkám trvale udržitelného

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ

APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ 1. ÚVOD Ing. Psota Boleslav, Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. Ústav mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 602

Více

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference studentská vědecká konference Kouty nad Desnou, Jeseníky 8.-10. října 2014 Vážené dámy, vážení pánové, Tímto bychom Vás rádi pozvali na konferenci Průmyslové inženýrství 2014 konající se ve dnech ve Koutech

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky www.it4innovations.eu 1 Obsah 1. Projekty VaVpI

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

28.z-8.pc ZS 2015/2016

28.z-8.pc ZS 2015/2016 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace počítačové řízení 5 28.z-8.pc ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další hlavní téma předmětu se dotýká obsáhlé oblasti logického

Více

JSP Měření a regulace

JSP Měření a regulace JSP Měření a regulace JSP, s r.o. Raisova 547 506 01 Jičín Konference Nové trendy v oboru měření a regulace Děkujeme všem návštěvníkům, účastníkům a pořadatelům třetího ročníku odborné konference Nové

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

Robustnost regulátorů PI a PID

Robustnost regulátorů PI a PID Proceedings of International Scientific Conference of FME Session 4: Automation Control and Applied Informatics Paper 45 Robustnost regulátorů PI a PID VÍTEČKOVÁ, Miluše Doc. Ing., CSc., katedra ATŘ, FS

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace. KSP-2012-G-FV-02 Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace (Typ výstupu G) Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. V Liberci dne 21. prosince

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

5.1.1 Nestacionární režim motoru

5.1.1 Nestacionární režim motoru 5. 1 Simulace a experimenty pro návrh a optimalizaci řízení motoru 5.1.1 Nestacionární režim motoru Podíl na řešení: 12 241.1 Miloš Polášek, Jan Macek, Oldřich Vítek, Michal Takáts, Jiří Vávra, Vít Doleček

Více

KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011

KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011 KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011 PRO STUDENTY OBORU Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání Algoritmizace a programování v Imagine Tvorba a ověření

Více

Studium závislosti výpočetního času algoritmu GPC prediktivního řízení na volbě typu popisu matematického modelu v regulátoru

Studium závislosti výpočetního času algoritmu GPC prediktivního řízení na volbě typu popisu matematického modelu v regulátoru 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Studium závislosti výpočetního času algoritmu GPC prediktivního řízení na volbě typu popisu matematického modelu v regulátoru Barot Tomáš Elektrotechnika

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

B e z p e č n o s t n í s y s t é m y

B e z p e č n o s t n í s y s t é m y Vážení, Odborně - informační, bezpečnostní portál ORSEC si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci B e z p e č n o s t n í s y s t é m y Datum a čas konání: 16.9.2010, od 08,45 hodin Místo konání: Chvalská

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu.

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. 43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. Popis aktivity Návrh a realizace řídicích algoritmů pro lineární elektrický motor použitý jako poloaktivní aktuátor tlumení pérování

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části.

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části. BEZPEČNOST IS Předmět Bezpečnost IS je zaměřen na bezpečnostní aspekty informačních systémů a na zkoumání základních prvků vytváření podnikového bezpečnostního programu. Má představit studentům hlavní

Více

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 1. informace a pozvánka k aktivní účasti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Československá sekce IEEE Agentura Action M Vás zvou na konferenci a výstavu OPTICKÉ

Více

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ - 1-11. 12. září 2013 VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ http://geokonference.ped.muni.cz Katedra geografie PdF MU Brno Katedra geografie a regionálního rozvoja, Univerzita Konštantina Filozofa Katedra

Více

Měření a automatizace

Měření a automatizace Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -

Více

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL VŠB-TUO 2005/2006 FAKULTA STROJNÍ PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL SN 72 JOSEF DOVRTĚL HA MINH Zadání:. Seznamte se s teplovzdušným

Více

Srovnání PID regulace a anisochronního řízení na PLC Tecomat Foxtrot

Srovnání PID regulace a anisochronního řízení na PLC Tecomat Foxtrot Srovnání PID regulace a anisochronního řízení na PLC Tecomat Foxtrot Martin Hunčovský 1,*, Petr Siegelr 1,* 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídící techniky, Technická 4, 166 07 Praha

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

VI. Sympozium odborné sekce INHOB STP. Integrované navrhování a hodnocení budov 2015. dne 20. 21. října 2015, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

VI. Sympozium odborné sekce INHOB STP. Integrované navrhování a hodnocení budov 2015. dne 20. 21. října 2015, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 Smetanův sál 21. 10. 2015 středa 9.00 10.30 hod Ze života budov klimatizace budov s proměnným průtokem vzduchu Přednášky 1x 30 minut, 4x 15 minut s následnou exkurzí Ing. Jiří Petlach / Ing. Jiří Hubka

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností různých přístrojů a zařízení. (Mechanizace, Automatizace, Komplexní automatizace) Kybernetika je Věda, která zkoumá obecné

Více

Patogenní organizmy a mykotoxiny - rizikové faktory ohrožující rostlinnou produkci

Patogenní organizmy a mykotoxiny - rizikové faktory ohrožující rostlinnou produkci Česká společnost rostlinolékařská Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz a Slovenská rastlinolekárska spoločnosť za spolupráce Ministerstva zemědělství ČR a Agrární komory

Více

Příloha A návod pro cvičení 1. SESTAVENÍ MODELU V PROSTŘEDÍ MATLAB SIMULINK Zapojení motoru

Příloha A návod pro cvičení 1. SESTAVENÍ MODELU V PROSTŘEDÍ MATLAB SIMULINK Zapojení motoru Příloha A návod pro cvičení 1. SESTAVENÍ MODELU V PROSTŘEDÍ MATLAB SIMULINK Sestavte model real-time řízení v prostředí Matlab Simulink. 1.1. Zapojení motoru Začněte rozběhem motoru. Jeho otáčky se řídí

Více

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop Szymeczek Michal Elektrotechnika, Študentské práce 20.10.2010 Bakalářská práce se zabývá konfigurací

Více

Laborato regula ních systém a prost edk Název prezentace ídicích systém Umíst ní laborato E228 Správce laborato Ing. Št pán O ana, Ph.D.

Laborato regula ních systém a prost edk Název prezentace ídicích systém Umíst ní laborato E228 Správce laborato Ing. Št pán O ana, Ph.D. Laboratoř regulačních systémů a prostředků Náev preentace řídicích systémů Umístění laboratoře: E228 Správce laboratoře: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. Zaměření laboratoře Návrh a realiace měřicích a řídicích

Více

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU. Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU. Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLU Ing.Libor Nosek Ing.Zbyněk Mačka Historie společnosti 1991 Založení společnosti 6 zaměstnanců zaměřených na údržbu analyzátorů a chromatografů v chemickém průmyslu 1992 Nové

Více

Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek

Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek Jiří Sehnal Humusoft spol. s r.o. sehnal@humusoft.com EVV 2008 Automobilová elektronika Brno, 17. - 18. 6. 2008 Jiří Sehnal, Humusoft spol. s

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) 7) Stabilita regulačního obvodu

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Pozvánka na konferenci

Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Pozvánka na konferenci Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 Pozvánka na konferenci Environmentální hodnocení v krajině (SEA/EIA) se zaměřením na problematiku Rekreace

Více

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ NS72 2005/2006 PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č.2 - Průmyslová sběrnice RS485 Vypracoval: Ha Minh 7. 5. 2006 Spolupracoval: Josef Dovrtěl Zadání. Seznamte se s úlohou distribuovaného systému řízení

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně a Lesy České republiky, s. p. Vás srdečně zvou na odbornou konferenci: TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH

Více

Pozvánka na seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY NOVÉ INFORMACE A METODICKÉ POSTUPY. 5.6.2014 Mendelova univerzita v Brně budova Q, posluchárna 03

Pozvánka na seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY NOVÉ INFORMACE A METODICKÉ POSTUPY. 5.6.2014 Mendelova univerzita v Brně budova Q, posluchárna 03 Pozvánka na seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY NOVÉ INFORMACE A METODICKÉ POSTUPY 5.6.2014 Mendelova univerzita v Brně budova Q, posluchárna 03 Pořádá: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Mendelova univerzita

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 2 platný od 1. září 2016

Více

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší a IUAPPA Česká republika DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o. pořádají pod záštitou ministra průmyslu a obchodu

Více

Seznam příloh Prezenční listiny účasti na workshopu Prezenční listiny převzetí občerstvení. V Brně dne 18. 5. 2014

Seznam příloh Prezenční listiny účasti na workshopu Prezenční listiny převzetí občerstvení. V Brně dne 18. 5. 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název akce: STAVEBNÍ FYZIKA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ: TEORIE A PRAXE Datum: 10. - 11. 4. 2014 Místo: Reprezentační sklep Skalák, 696 48 Skalka u Ježova 85 V rámci projektu OKTAEDR byla

Více