Konference ARaP 2005 Automatizace, regulace a procesy Program Brno, hotel Holiday Inn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konference ARaP 2005 Automatizace, regulace a procesy Program 29. 30. 11. 2005 Brno, hotel Holiday Inn"

Transkript

1 Konference ARaP 2005 Automatizace, regulace a procesy Program Brno, hotel Holiday Inn

2 Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na první ročník odborné konference ARaP 2005, kterou pořádá FCC Public, s. r. o., za odborné garance doc. Ing. Bohumila Šulce, CSc., z Ústavu přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Cílem pořadatelů je nabídnout odborné veřejnosti konferenci v oboru automatického řízení organizovanou jako odborné setkání orientované na praxi. Na rozdíl od vědeckých konferencí není účelem prezentovat výsledky vědecké práce velmi úzce specializovaných badatelů, nýbrž předat účastníkům nové, v praxi použitelné poznatky. Získané informace mohou účastníci konference uplatnit při projektové činnosti, posuzování nabídek, formulaci požadavků pro výběrová řízení nebo při zadávání projektů. Mnozí specialisté si určitě se zájmem vyslechnou informace z oblastí, které sice nejsou bezprostředně okruhem jejich aktivit, avšak potřebují mít o nich přehledové znalosti. Učitelé odpovídajících zaměření ze středních odborných škol dostávají výbornou příležitost seznámit se s didaktickým přístupem a vhodnou interpretací nových termínů od vysokoškolských pedagogů. Věříme, že Vás připravovaná konference zaujme a její odborný program bude pro Vás cenným přínosem. Programový výbor

3 Programový výbor konference: Předseda programového výboru: doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky Členové programového výboru: Ing. Petr Bartošík FCC Public, s. r. o. prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc. doc. Ing. Petr Horáček, CSc. ProTyS, a.s. / ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Centrum aplikované kybernetiky doc. Ing. Miloš Kmínek, CSc. VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav počítačové a řídicí techniky Ing. Karel Suchý FCC Public, s. r. o. Hlavní témata konference Řízení a modelování technologických procesů Fuzzy a neuro-fuzzy modelování a regulace současnost a budoucnost PID regulátory teorie a praxe Programová podpora návrhu a seřizování číslicových regulátorů Organizační garant konference: Aleš Martínek SYMMA, spol. s r. o. Kounicova 13, POB 643, Brno Tel.: , Hlavní partner konference Partner konference Společnost Schneider Electric nabízí řešení a služby v oblastech rozvodu elektrické energie, automatizace a řízení i slaboproudých systémů a přenosu dat. Mediální partneři

4 Program konference Úterý 29. listopadu Registrace účastníků Slavnostní zahájení konference Odborná konference ARaP cíle Ing. Petr Bartošík 1), doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc. 2) FCC Public s.r.o. 1), ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky 2) Přednáškový blok I. Regulace procesů - standardní návrhové postupy a metody Vyzvaná přednáška Matematické modelování technologických procesů a jeho využití k řízení doc. Ing. Miloš Kmínek, CSc. VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav počítačové a řídicí techniky Cílem přednášky je ukázat, že vytvořit jednoduchý a přitom užitečný matematický model procesu může zvládnout každý, kdo má technické znalosti potřebné pro pochopení jeho podstaty a schopnost racionálního myšlení. Budou v ní prezentovány obecné principy odvozování jednoduchých matematických modelů, které jsou vytvářeny za účelem simulačního ověřování možností různých řídicích strategií technologických procesů. Výklad bude zaměřen na metodiku vytváření matematických modelů na základě fyzikální analýzy procesů, zejména na využívání hmotnostních a energetických bilancí. Jednotlivé fáze postupu budou pak ilustrovány na jednoduchém příkladu matematického modelu elektrického průtokového ohřívače vody. Výklad obsahuje minimum teorie, potřebný matematický aparát představují pouze základy diferenciálního počtu. K simulačním výpočtům je použit jednoduchý simulační program PSI Přestávka na kávu Automatická regulace kaustifikačního procesu doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc. Ústav informatiky AV ČR Příspěvek popisuje postup návrhu a seřízení regulátoru pro proces kaustifikace. Aplikace byla provedena a úspěšně uvedena do provozu v Mondi Packaging Paper Štětí a.s. (MPP) v roce Vyzvaná přednáška PID regulátory teorie a praxe doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky V přednášce bude hlavní pozornost věnována vysvětlení principů a problémů, které jsou spojeny s funkcí nejvýznamnějšího představitele regulačních algoritmů - PID regulátoru. Na lineárním modelu regulačního obvodu s jednou regulovanou veličinou budou vysvětleny základní složky jeho činnosti a jejich přínos k celkovému chování obvodu. Porovnáním na příkladu obvodu s nelineárním modelem reflektujícím reálná omezení bude ukázán význam matematického modelování a míra použitelnosti lineární teorie zejména pro seřizování regulátoru odezvovými a globálními metodami, dopad jevu wind-up a jeho odstranění, přínos beznárazového přepínání. Výklad by měl být založen na on line demonstrační simulaci v prostředí MATLAB - Simulink s minimem použití matematického aparátu doplněný četnými odkazy na literaturu a web. Budou zmíněny nové vývojové trendy a pojmy Porovnání výsledku při použití metody relé při seřizování regulátoru s lineárním a nelineárním modelem soustavy Ing. Stanislav Vrána, DiS. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky Metoda relé se používá pro identifikaci parametrů řízeného objektu (kritické zesílení r 0krit a kritická doba kmitu T krit ). Z těchto parametrů se pak pomocí vztahů Zieglera a Nicholse určí nastavení regulátoru. Cílem příspěvku je ověřit možnosti použití metody relé při řízení nelineárního zařízení Oběd v hotelové restauraci Brasserie

5 Přednáškový blok II. Regulace procesů - pokročilé návrhové postupy a metody Praktické aspekty realizácie regulačných obvodov v moderných riadiacich systémoch Ing. Boris Georgiev Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra automatizácie a regulácie Príspevok sa zaoberá praktickými aspektmi realizovania regulačných obvodov v štruktúre najnovšej generácie automatických riadiacich systémov - prevádzkových riadiacich systémoch. Ich princíp je popísaný na príklade jednoduchého regulačného obvodu s PID regulátorom. Venuje sa spôsobu zabezpečenia základných funkcií technických regulátorov t. j. anti-reset-windup, beznárazové prepínanie, využitie informácií o vierohodnosti procesných veličín na riadenie realizácie funkcie riadiaceho systému a pod Vyzvaná přednáška Číslicové regulátory s automatickým seřizováním a adaptací prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc., Ing. Petr Chalupa, Ph.D. V příspěvku jsou uvedeny zkušenosti autorů s návrhem, implementací a aplikací číslicových regulátorů pro řízení spojitých technologických procesů v reálném čase. Bude pojednáno o programových prostředcích, které byly vyvinuty na pracovišti autorů pro počítačovou podporu návrhu a automatické seřizování těchto typů regulátorů. Náplní příspěvku bude rovněž informace o adaptivních modifikacích číslicových regulátorů a jejich využití při návrhu decentralizovaných systémů řízení Adaptivní řízení modelu spřažených elektromotorů Ing. Marek Kubalčík, PhD., prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc. Příspěvek se zabývá řízením laboratorního modelu spřažených elektromotorů jako systému se dvěma vstupy a dvěma výstupy. Předmětný model simuluje řadu procesů, které se často vyskytují v průmyslové praxi. V prostředí Matlab/Simulink byla sestavena knihovna mnoharozměrových regulátorů umožňující návrh a ověřování regulátorů jak simulací, tak řízením laboratorních modelů. Všechny regulátory jsou realizovány jako samočinně se nastavující. Jejich algoritmy jsou založeny na polynomiální teorii a metodě přiřazení pólů. Jsou použity různé konfigurace řídicího systému. Pro testování řídicích algoritmů při řízení v reálném čase je využíván zejména model spřažených elektromotorů, protože byl zkonstruován na základě zkušeností s autentickými průmyslovými aplikacemi. V příspěvku jsou rovněž porovnány výsledky regulace adaptivního řízení bez apriorních znalostí o řízeném procesu a s těmito znalostmi Přestávka na kávu Srovnání výkonnosti prostředí pro řízení v reálném čase Ing. Jiří Sehnal, Ing. Jan Houška Humuso spol. s r.o. Příspěvek se zabývá měřením výkonnosti různých prostředí pro řízení v reálném čase v prostředí Matlab. Zkoumány jsou výpočetní schopnosti, rychlost I/O operací, dosažitelné vzorkovací frekvence a použitelnost těchto systémů pro různé typy aplikací Regulace hladin ve spojených nádržích Ing. Petr Chalupa, Ph.D, prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc. Příspěvek se zabývá regulací výšek hladin ve spojitých válcových nádržích. Jedná se o nelineární systém, který je možné regulovat pomocí různých přístupů. V příspěvku jsou porovnány různé přístupy: PID regulátor s pevnými parametry nastavený různými metodami, samočinně se nastavující regulátory. Porovnání regulačních postupů je provedeno jak z hlediska přesnosti regulace, tak z hlediska snadnosti implementace regulátoru pro průmyslové použití Řízení servomechanismu AMIRA DR300 Ing. Jakub Novák Příspěvek se zabývá návrhem řízení pro model servomechanismu od firmy AMIRA, který tvoří dva identické motory s pevně spojenou hřídelí, tachodynamo pro měření otáček motoru a senzor IRC pro měření úhlu natočení hřídele. Součástí příspěvku je návrh řízení s využitím sítě lokálních modelů. Nelineární proces je aproximován skupinou lokálně platných modelů, které jsou extrapolovány pomocí aktivačních funkcí. Výsledný regulátor je dán jednotlivými lokálními regulátory a parametry aktivačních funkcí Závěr prvního dne konference Společenský večer v hotelu Holiday Inn

6 Středa 30. listopadu 2005 Přednáškový blok III. Moderní metody a trendy při získávání a zpracování informace v průmyslové praxi Vyzvaná přednáška Fuzzy regulace principy, aplikace, perspektivy doc. Ing. Petr Horáček, CSc. ProTyS, a.s. Fuzzy logika a umělé neuronové sítě se využívají v inteligentních řídicích systémech. Přestože se jejich funkční možnosti dají výhodně využít, jen zřídka se výzkumné prototypy řešení dostávají do stádia komerční realizace. Jednou z příčin tohoto stavu je, že se pro aplikaci inteligentních přístupů k řízení a rozhodování hledají standardní problémy, které jsou dnes vyřešeny obecně přijatými technikami, např. moderními regulátory PID s automatickým nastavováním parametrů a logickým řízením integrační složky. Zde jen těžko obhájíme použití fuzzy regulátoru, přestože může mít pro své nelineární chování i mírně lepší odezvy. Řádově větší počet parametrů a z toho plynoucí složitost jeho návrhu je vysokou cenou za mírně vylepšenou kvalitu regulace. Průmysl je tradičně velmi konzervativní. Nově nabízená řešení standardních problémů sice studuje, ale pokud existuje již konvenční řešení, které uspokojivě pracuje a je ověřeno dlouhodobým provozem, na něž je zákazník zvyklý, je jen málo důvodů je měnit. Komerční úspěch fuzzy regulace a inteligentních řídicích technik je proto dán výběrem úlohy, která se má těmito nestandardními technikami řešit, a toto je též ústředním tématem přednášky. V ní budou uvedeny příklady z potravinářského průmyslu a řízení vodárenských distribučních sítí včetně přehledu komerčních regulátorů a programových nástrojů pro návrh: FuzzyTech (Inform, Siemens), FuzzyDesigner (ProTyS) a DeltaV (Emerson) Přestávka na kávu Měření hladin sypkých a kapalných materiálů ultrazvukovými a radarovými snímači Pavel Paulen Nivelco Bohemia, s. r. o. Příspěvek se zabývá použitím ultrazvukových a radarových snímačů pro měření a regulaci polohy hladiny, především v cementárnách a kamenolomech (sypké látky) a v čistírnách odpadních vod (kapaliny). Na konkrétních referenčních aplikacích budou představeny nové možnosti této techniky v praxi Technologický informační systém pro jaderné elektrárny s reaktory typu VVER Karel Stočes, Luboš Černohous ZAT a. s. V příspěvku je popsán projekt náhrady informačních systémů jaderného reaktoru VVER 440 v JE Dukovany počítačovým informačním systémem, určeným pro potřeby operátorů, provozního personálu a údržby. Jde o několikaúrovňový systém (části vstupní, procesní a MMI) se zajištěnou redundancí a odolností proti jednoduché poruše. Respektován je požadavek na oddělený vstup a zpracování in-core měření a jejich integraci na úroveň MMI Profinet IO IRT Ing. Jiří Čermák ANF DATA spol. s r.o., Siemens Company Profinet je nastupující průmyslový komunikační standard, který v sobě uchovává dobré vlastnosti získané dlouholetým vývojem Profibusu a získává sílu založenou na využití ethernetu. Z komunikačního hlediska jsou tři třídy Profinetu. Třída 1 Profinet RT (SRT) je v podstatě běžná síťová komunikace s nastavenou vyšší prioritou ve VLAN hlavičce (pokud je použita). Třída 2 Profinet IRT neplánovaný (isrt) umožňuje odesílání datových framů ve vyhrazeném pásmu. Třída 3 Profinet IRT (Isochronous Realtime) zajišťuje zcela deterministickou datovou komunikaci ve vyhrazeném pásmu Oběd v hotelové restauraci Brasserie

7 Vliv technologie Foundation Fieldbus na životní cyklus aplikace Ing. Petr Lobpreis UNIS spol. s r.o. Cílem prezentace je představit zkušenosti s realizací řídicích aplikací na bázi FF (Foundation Fieldbus) technologie. Vlastní obsah prezentace zahrnuje: - Návrh FF aplikace - Vývoj a testování FF aplikace - Provoz a údržba FF aplikace - Praktické zhodnocení FF technologie z pohledu inženýrské firmy Aplikace mikrovlnné a vysokofrekvenční energie pro průmyslové procesy Mgr. Jan Caha, Jan Česnek ROmiLL spol. s r.o Diskuze Mikrovlnný ohřev představuje progresivní technologii se stále širším spektrem průmyslových aplikací. Jeho podstatou je přeměna energie střídavého elektromagnetického pole na tepelnou energii působením na polární molekuly materiálu. Současné působení do celé hloubky materiálu podstatně zkracuje zpracovatelské procesy, zlepšuje kvalitu zpracování a přináší významné úspory. Mikrovlnný ohřev našel široké uplatnění v průmyslu, zdravotnictví a ve vědě Závěr konference

8 Všeobecné informace Místo konání: Kongresové centrum hotelu Holiday Inn Křížkovského 20, Brno Doprava k místu konání: Cestující MHD: tramvaj č. 1, 5, 6 na Mendlovo náměstí, dále autobusem č. 84 na zastávku Velodrom Motoristé: mapka místa konání je umístěna na internetových stránkách konference všeobecné informace. Registrační poplatky: Aktivní účast do Kč 990,- od Kč 1 750,- Pasivní účast do Kč 1 750,- od Kč 2 150,- (v registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, sborník přednášek, občerstvení v průběhu akce a na společenském večeru) Studenti aktivní účast Kč 490,- (v registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci a sborník přednášek) Studenti pasivní účast bez poplatku (možnost zakoupení sborníku přednášek, cena Kč 490,-) Nevysokoškolští učitelé Kč 490,- (v registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci a sborník přednášek) Sborník přednášek Kč 490,- (sborník přednášek je určen pouze pro účastníky konference) Společenský večer Kč 500,- Parkování: Oběd: Společenský večer: Ubytování: Možnost parkování na hlídaném parkovišti v areálu hotelu, cena Kč 200,-/den, nebo v okolí areálu BVV bezplatně. Bude zajištěn pro účastníky konference dne a v hotelové restauraci Brasserie, cena Kč 220,-/oběd. Společenský večer se bude konat dne v hotelu Holiday Inn. Zajistí agentura SYMMA spol. s r. o. v hotelích různých cenových kategorií. Žádost o rezervaci ubytování a nabídka hotelů je umístěna na internetových stránkách konference ubytování. Další podrobnosti jsou uveřejněny na internetových stránkách konference REGISTRACE POUZE ON-LINE na Informace pro přednášející Konferenční technika: Prezentace: Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor a PC (možnost napojení vlastního notebooku). Techniku je možné si odzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek. Technik bude k dispozici po celou dobu konání konference. Prezentace, které převezme technik, prosíme dodat na CD, disketě nebo paměti USB Flash.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 6. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, březen 2002 1 OBSAH NORMOVANÝ POSTUP

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ vybrané kapitoly Prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. Prof. Ing. Jiří Bartuněk,

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk

MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO. a podpora byznysu. s případovými studiemi CIO v ČR a SR. Jan Dohnal, Oldřich Příklenk MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO v ČR a SR Jan Dohnal, Oldřich Příklenk Jan Dohnal, Oldřich Příklenk CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více