R o z s a h z n a l o s t í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R o z s a h z n a l o s t í"

Transkript

1 České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a l o s t í

2 Organizační složka: GŘ Funkce: generální ředitel náměstek generálního ředitele ředitel kanceláře GŘ ředitelé odborů vedoucí oddělení odborní zaměstnanci PO ostatní zaměstnanci Znalost: úplná OS ČD CPS ředitelé a vrchní přednostové úplná náměstci ředitelů a vrchních úplná přednostů vedoucí zaměstnanci úplná odborní zaměstnanci PO úplná ostatní zaměstnanci vedoucí zaměstnanci CPS úplná ostatní zaměstnanci CPS

3 Návrh novelizace 2005 S E Z N A M P O U Ž I T Ý CH ZKRATEK MV ČR - Ministerstvo vnitra České republiky PO - Požární ochrana OZO PO - Odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany TPO - Technik požární ochrany PPO - Preventista požární ochrany odborní zaměstnanci PO - OZO PO, TPO, PPO PPH - Preventivní požární hlídka PTCH - Požárně technické charakteristiky Ř HZS ČD - Ředitelství Hasičské záchranné služby ČD HZS ČD - Hasičská záchranná služba ČD HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České republiky JPO - Jednotka požární ochrany CPS - Cizí právní subjekt

4 I. Základní ustanovení A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. V návaznosti na základní předpisy o požární ochraně - zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), se vydává Směrnice pro školení a odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně (dále jen "směrnice"). 2. Směrnice je závazná pro organizační složky a zaměstnance Českých drah (dále jen ČD) a pro osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech ČD a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovatelům těchto činností. 3. Směrnice stanoví způsob zabezpečování pravidelného školení zaměstnanců Českých drah o požární ochraně, odborné přípravy preventistů požární ochrany (dále jen preventistů PO), zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a jednotek požární ochrany. 4. Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně musí obsahově odpovídat konkrétnímu postavení a pracovnímu zařazení zaměstnanců. 5. Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventistů PO a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek vychází z jejich úkolů *) a stanoví obsah odborné přípravy ve dvou základních částech a to v části teoretické a části praktické. 6. Zvláštní požadavky na provádění školení zaměstnanců, odbornou přípravu preventistů PO a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek na pracovištích a v prostorách, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím může stanovit schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti **). B. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 7. Rámec obsahu a rozsahu školení o požární ochraně jakož i ustanovení k odborné přípravě preventistů PO a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a jednotek požární ochrany stanoví právní předpis ***). *) 5,13,16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů **) např. 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb. ***) 23 a 24 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 8. Vedoucí zaměstnanci organizačních složek ČD jsou povinní: 2

5 a) zajistit účast na školení zaměstnanců o požární ochraně jako součást preventivních opatření na úseku požární ochrany b) zajistit seznamování všech zaměstnanců s předpisy o požární ochraně, pravidelně ověřovat znalostí těchto předpisů, soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování c) umožnit zaměstnancům účast na předepsaném školení a výcviku v požární ochraně, účast na nařízeném školení a výcviku je odměňována jako výkon práce v časové mzdě, náklady spojené s dopravou a jiné věcné náklady, jako při pracovní cestě d) zabezpečit školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích ČD, kde se provozují činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, nebo které přicházejí s těmito činnostmi do styku II. Školení zaměstnanců o požární ochraně A. ROZSAH A OBSAH ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ 9. Školení o požární ochraně se vztahuje na zaměstnance. Školení o požární ochraně se vztahuje v přiměřeném rozsahu na veřejnost. 10. Školení se provádí diferencovaně s přihlédnutím k pracovnímu zařazení zaměstnanců, k jejich činnosti, k technologii výroby a k požárnímu nebezpečí v organizační složce ČD. 11. Za zajištění školení o požární ochraně odpovídá vedoucí organizační složky ČD. 12. Školení zaměstnanců o požární ochraně obsahuje seznámení: a) s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně, b) s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance, c) s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti, d) se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru, e) se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, f) s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti, g) s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti. B. ORGANIZACE ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ 13. Školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí zvlášť pro zaměstnance ***) a zvlášť pro vedoucí zaměstnance ****). 14. Každý nově přijatý zaměstnanec, před zařazením na pracoviště, musí být v potřebném rozsahu seznámen s předpisy o požární ochraně. Seznámení zajišťuje zpravidla Ústav podnikového vzdělávání v kabinetech bezpečnosti práce v rozsahu stanoveném v předpisu ČD Ok 2 s rámcovým obsahem podle článku č. 13. ***) 9 zákoníku práce ****) zákoníku práce 15.Školení zaměstnanců o požární ochraně provádí vedoucí pracoviště při nástupu do zaměstnání v rozsahu článku 13, a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v článku 13, se kterými 3

6 má být zaměstnanec seznámen. 16.Školení se opakuje jednou za dva roky, nevyplývá-li ze stanovení podmínek požárního nebezpečí častější potřeba školení. Opakované školení prováděné vedoucím pracoviště musí být provedeno s rámcovým obsahem uvedeným v článku Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu do funkce. Školení provádí odborně způsobilá osoba v požární ochraně a opakuje se jednou za tři roky, nevyplývá-li ze stanovených podmínek požárního nebezpečí častější potřeba školení. 18. Školení vedoucích zaměstnanců ČD o požární ochraně se zúčastňují zaměstnanci těchto funkcí: - generální ředitel ČD a jeho náměstci -generální inspektor ČD - ředitel kanceláře GŘ, ředitelé odborů GŘ a jejich zástupci - vrchní ředitelé divizí a jejich náměstci - ředitelé odborů a sekcí divizí a jejich zástupci - vedoucí oddělení GŘ ČD a ředitelství divizí - vedoucí samostatných oddělení - ředitelé organizačních jednotek a jejich zástupci - vrchní přednostové správ dopravní cesty - přednostové výkonných jednotek a jejich zástupci - ostatní vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci, kteří provádějí školení o požární ochraně zaměstnanců. 19. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně pro nově přijaté zaměstnance zabezpečují : a) O 10 GŘ ČD ve spolupráci s Úřadem 30 GŘ ČD pro: - generálního ředitele ČD a jeho zástupce - generálního inspektora a jeho zástupce - ředitele kanceláře GŘ, ředitele odborů GŘ a jejich zástupce - vrchní ředitele divizí a jejich zástupce - ředitele odštěpných závodů a jejich zástupce ředitelé odborných útvarů, zástupce ředitelů odborných útvarů a vedoucích oddělení b)zaměstnanecké oddělení odštěpných závodů ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pro: - ředitele odborných útvarů odštěpných závodů a jejich zástupce vedoucí zaměstnance ředitelství odštěpných závodů až po funkci vedoucí oddělení c) zaměstnanecké oddělení organizačních jednotek ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pro: - ředitele organizačních jednotek a jejich zástupce - ostatní vedoucí zaměstnance a zaměstnance, kteří provádějí školení o požární ochraně zaměstnanců d) zaměstnanecké oddělení výkonných jednotek ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pro: - vrchní přednosty, ředitele výkonných jednotek a jejich zástupce - ostatní vedoucí zaměstnance a zaměstnance, kteří provádějí školení o požární ochraně 4

7 - zaměstnanců. 20. Opakované školení vedoucích zaměstnanců jednou za tři roky zabezpečují : a) O 10 GŘ ČD ve spolupráci s Úřadem 30 GŘ ČD pro: - generálního ředitele ČD a jeho zástupce - generálního inspektora a jeho zástupce - ředitele kanceláře GŘ, ředitele odborů GŘ a jejich zástupce - vrchní ředitele divizí a jejich zástupce - ředitele odštěpných závodů a jejich zástupce - ředitelé odborných útvarů, zástupce ředitelů odborných útvarů a vedoucích oddělení b) zaměstnanecké oddělení odštěpných závodů ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pro: - ředitele odborných útvarů odštěpných závodů a jejich zástupce - vedoucí zaměstnance ředitelství odštěpných závodů až po funkci vedoucí oddělení c) zaměstnanecké oddělení organizačních jednotek ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pro: - ředitele organizačních jednotek a jejich zástupce - ostatní vedoucí zaměstnance a zaměstnance, kteří provádějí školení o požární ochraně zaměstnanců d) zaměstnanecké oddělení výkonných jednotek ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pro: - vrchní přednosty, ředitele výkonných jednotek a jejich zástupce - ostatní vedoucí zaměstnance a zaměstnance, kteří provádějí školení o požární ochraně zaměstnanců. 21. Odbor zaměstnanecký GŘ ČD oznámí u nově nastupujících vedoucích zaměstnanců, po nástupu do funkce, na sekretariát Úřadu 30 GŘ ČD tyto údaje : - jméno, příjmení a titul vedoucího zaměstnance - statistické číslo zaměstnance - na železnici přijat dne - název funkce ( v plném znění) - datum nástupu do funkce Zaměstnanecké oddělení organizačních složek uvedených v článku 22, pod písmenem b), c), d), oznámí u nově nastupujících vedoucích zaměstnanců, po nástupu do funkce, odborně způsobilé osobě, která podle článku 20 provádí školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně: - jméno, příjmení a titul vedoucího zaměstnance - statistické číslo zaměstnance - na železnici přijat dne - název funkce ( v plném znění) - datum nástupu do funkce. 22. Školení vedoucích zaměstnanců se organizuje formou samostudia a závěrečnou přednáškou, v délce nejméně 90 minut, zakončenou písemnou zkouškou (testem). O úspěšném absolvování se vydává Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně, ve 4 výtiscích (rozdělovník: 1x zam. oddělení, 1x absolvent školení, 1x dokumentace OZO PO a 1x dokumentace PO provozní jednotk) 5

8 23. Organizační složky ČD zajišťují pravidelně, jednou za rok, školení o požární ochraně u zaměstnanců ČD, kteří zajišťují požární ochranu v mimopracovní době a v době sníženého provozu, v rozsahu nejméně 60 minut s rámcovým obsahem školení podle článku Organizační složky ČD zajišťují školení o požární ochraně pro osoby, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím na pracovištích ČD a nejsou k ČD v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu v rozsahu článku Školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích ČD nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, provede příslušný vedoucí pracoviště v rozsahu stanoveném provozovatelem této činnosti. C. DOKUMENTACE O ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ 26. Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří tematický plán školení, časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název organizační jednotky, datum, náplň a dobu trvání školení, způsob ověření získaných znalostí popřípadě doklad o tomto ověření, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob; jména a podpisy osob, které školení provedly. 27. Dokumentaci o školení požární ochrany zpracovává odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.tuto dokumentaci vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany a vedoucí zaměstnanec, který školení provádí. III.Odborná příprava. A. ROZSAH A OBSAH, ORGANIZACE ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY. 28. Organizační složky ČD zajišťují odbornou přípravu preventistů požární ochrany. Odborná příprava se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se jednou za rok v rozsahu nejméně 60 minut. Rozsah a obsah odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a znění článku 13 tohoto předpisu. Odbornou přípravu je oprávněna provádět odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany v závislosti na začlenění do kategorie provozované činnosti. 29. Dokumentaci o odborné přípravě preventistů požární ochrany zpracovává a vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. B. ROZSAH A OBSAH, ORGANIZACE ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK. 30. Odborná příprava preventivních požárních hlídek se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím a u opakujících se těchto činností se odborná příprava provádí jednou za rok v rozsahu nejméně 60 minut. 6

9 31. Odborná příprava se skládá z teoretické části a praktické části. Rozsah a obsah odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem. Odbornou přípravu je oprávněna provádět odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany v závislosti na začlenění do kategorie provozované činnosti. 32. Preventivní požární hlídka může být zřízena i v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje, okresního úřadu nebo vyhláška obce. 33. Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek tvoří tematický plán odborné přípravy, časový rozvrh a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje název organizační jednotky, datum, náplň a dobu trvání odborné přípravy, způsob ověření získaných znalostí popřípadě doklad o tomto ověření, seznam zaměstnanců s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili; jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly. 34. Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek zpracovává a vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. IV. Jednotky požární ochrany A. ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 35. Odborná příprava jednotek požární ochrany zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. Součástí odborné přípravy jsou požární sport, prověřovací a taktická cvičení. 36. Zaměstnanci zařazení do jednotky požární ochrany mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů a jiných mimořádných událostí až po absolvování základní odborné přípravy. 37. Odborná příprava k dosažení odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany ČD, jejich velitelů, strojníků a techniků speciálních služeb se provádí v odborných kursech vzdělávacích zařízení MV a ČD v rozsahu a podle osnov MV upravených do podmínek ČD. 38. Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. 39. Podrobnosti o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany ČD a ověřování jejich odborné způsobilosti stanoví zvláštní předpis ČD. B. ORGANIZACE ODBORNÉ PŘÍPRAVY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 40. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany ČD se provádí podle plánů odborné přípravy zpracovaných na výcvikové období kalendářního roku, jako součást výkonu služby. 7

10 41. Hlavní zaměření odborné přípravy jednotky požární ochrany pro kalendářní rok vydává ministerstvo vnitra ČR a s přihlédnutím k předpokládané činnosti v podmínkách ČD ji doplňuje ředitelství hasičské záchranné služby. 42. Odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany řídí, organizují a vyhodnocují velitelé těchto jednotek, kteří také vedou příslušnou dokumentaci. C. DOKUMENTACE O ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 43. Dokumentace o požární ochraně zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany ČD obsahuje: a) roční plány odborné přípravy rozpracované u jednotek požární ochrany ČD po jednotlivých měsících b)záznamy o odborné přípravě obsahující seznam a podpisy hasičů, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, téma a datum odborné přípravy. V. Závěrečná ustanovení A. OSTATNÍ USTANOVENÍ 44. Směrnice neřeší tematické a časové rozvrhy odborné přípravy na úseku požární ochrany v odborných profesních kursech k získání způsobilosti (např. strojvedoucí, výpravčí, zaměstnanci zařazení do jednotek požární ochrany apod.). Uvedenou problematiku řeší zvláštní předpis ČD. Původní část. a) základní právní předpisy o požární ochraně a předpisy související b) požární bezpečnost staveb c) požární ochrana při vytápění d) instalace a užívání topidel, tepelných spotřebičů, kotelny 8

11 e) požární ochrana a plyny, svařování f) požární ochrana a hořlavé kapaliny g) požární ochrana a elektrická zařízení h) provoz elektrických zařízení i) požární prevence j) praktická část. 29.Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se člení na část teoretickou a praktickou. 30. Teoretická část odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s požárním nebezpečím pracoviště nebo objektu,se způsobem vyhlášení poplachu a přivolání pomoci a s hasebními prostředky pro případ vzniku požáru.teoretická část odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek zřízených na dobu určité akce nebo činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím obsahuje též seznámení s předpisy upravujícími zabezpečení této akce nebo činnosti. 31. Praktická část odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím hasících přístrojů a dalších hasebních prostředků, se způsobem a místy evakuace osob,způsobem a místy evakuace majetku a se způsobem součinnosti s jednotkami požární ochrany. Praktická část odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek zřízených na dobu určité akce nebo činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru obsahuje též seznámení se specifickými podmínkami této akce nebo činnosti. 32. Odborná příprava preventivních požárních hlídek se provádí v rozsahu, který může stanovit odborné posouzení požárního nebezpečí. Doporučuje se tento rámcový obsah: a) Teoretická část - seznámení s požárním nebezpečím pracoviště - seznámení s příslušnou dokumentací požární ochrany ( požární poplachová směrnice, požární řád pracoviště, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru ) - způsob vyhlášení požárního poplachu - přivolání pomoci - podstata nebezpečí požáru z hlediska požární ochrany (tepelné spotřebiče, kouření, apod.) - seznámení s umístěním hlavních uzávěrů vody, plynu a elektrické energie - základní úkoly požární hlídky - Směrnice pro činnost PH * zvláštní opatření v případě vzniku požáru, zejména záchrana ohrožených osob * činnosti při zdolávání požáru a přivolání dalších jednotek PO * činnosti při dodržování předpisů PO ( kontroly, prohlídky ) * možnosti vzniku požáru nebo výbuchu a opatření k zamezení vzniku a šíření požáru * zvláštní povinnosti zaměstnanců na pracovišti (konkrétní příkazy, zákazy a pokyny) b) Praktická část - základní hasební prostředky a jejich použití (lopaty, vědra s vodou, nádoby na sypký materiál apod.) - hasicí přístroje (umístění a použití podle druhu a hořící látky) - způsob a místo evakuace osob - způsob vyhlášení požárního poplachu a seznámení se součinnostní jednotkou požární ochrany. Praktický výcvik spojený s ukázkou všech druhů hasebních prostředků bude ukončen kontrolním pohovorem se zaměstnanci. B. ORGANIZACE ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO POŽÁRNÍCH HLÍDEK 33. Zaměstnanci zařazeni do preventivních požárních hlídek jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu odborné přípravy.zúčastňují-li se odborné přípravy ve své pracovní době,považuje se to za překážku na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu. 34. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek na pracovištích, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím popř. při činnostech u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru se provádí nejméně jednou za rok. 9

12 35. U požární hlídky zřízené na dobu trvání požárně nebezpečné činnosti se odborná příprava zaměstnanců provede před započetím této akce nebo činnosti.jestliže jde o opakovanou akci nebo činnost a v požární hlídce jsou zařazeni stejní zaměstnanci,provádí se jejich odborná příprava též nejméně jednou za rok. C. DOKUMENTACE O ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO POŽÁRNÍCH HLÍDEK 36. Dokumentaci o odborné přípravě členů preventivních požárních hlídek tvoří tematický plán odborné přípravy,časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě,který obsahuje datum,náplň a dobu trvání odborné přípravy,seznam členů preventivních požárních hlídek s podpisy těch,kteří se zúčastnili odborné přípravy,a jméno a podpisy osob,kterou odbornou přípravu provedly. 37. Veškerá dokumentace o odborné přípravě členů preventivních požárních hlídek se soustředí u zaměstnance určeného vedoucím organizační složky ČD, který za dokumentaci odpovídá. Pokud tato dokumentace je podle organizační struktury organizační složky soustředěna jinde je nutné, aby určený zaměstnanec měl o evidenci dokumentace přehled. IV. Jednotky požární ochrany A. ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 38. Odborná příprava jednotek požární ochrany zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. Součástí odborné přípravy jsou požární sport, prověřovací a taktická cvičení. 39. Zaměstnanci zařazení do jednotky požární ochrany mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů a jiných mimořádných událostí až po absolvování základní odborné přípravy. 40. Odborná příprava k dosažení odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany ČD, jejich velitelů, strojníků a techniků speciálních služeb se provádí v odborných kursech vzdělávacích zařízení MV a ČD v rozsahu a podle osnov MV upravených do podmínek ČD. 41. Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. 42. Podrobnosti o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany ČD a ověřování jejich odborné způsobilosti stanoví zvláštní předpis ČD. B. ORGANIZACE ODBORNÉ PŘÍPRAVY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 43. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany ČD se provádí podle plánů odborné přípravy zpracovaných na výcvikové období kalendářního roku, jako součást výkonu služby. 44. Hlavní zaměření odborné přípravy jednotky požární ochrany pro kalendářní rok vydává ministerstvo vnitra ČR a s přihlédnutím k předpokládané činnosti v podmínkách ČD ji doplňuje ředitelství hasičské záchranné služby. 45. Odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany řídí, organizují a vyhodnocují velitelé těchto jednotek, kteří také vedou příslušnou dokumentaci. C. DOKUMENTACE O ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 46. Dokumentace o požární ochraně zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany ČD obsahuje: a) roční plány odborné přípravy rozpracované u jednotek požární ochrany ČD po jednotlivých měsících b) záznamy o odborné přípravě obsahující seznam a podpisy hasičů, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, téma a datum odborné přípravy. IV. Závěrečná ustanovení A. OSTATNÍ USTANOVENÍ 47. Směrnice neřeší tematické a časové rozvrhy odborné přípravy na úseku požární ochrany v odborných profesních kursech k získání způsobilosti (např. strojvedoucí, výpravčí, 10

13 zaměstnanci zařazení do jednotek požární ochrany apod.). Uvedenou problematiku řeší zvláštní předpis ČD. ČESKÉ DRÁHY, státní organizace Organizační složka... Evidenční číslo: Příloha OSVĚDČENÍ o absolvování školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Jméno, příjmení a titul :... Rodné číslo :... Organizační jednotka :... Jmenovaný(á) absolvoval(a) školení vedoucích zaměstnanců dne... Školení provedli :... (jméno,příjmení a podpis) (č. osv. odb.způs.) V... dne Razítko a podpis 11

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně

Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně B3-04/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORKY UP (SR) B3-04/2-SR Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně Obsah: Zpracoval: A.Školení zaměstnanců

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11 ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11 Název Číslo Vlastník Směrnice č. 11 TEMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÉ ROZVRHY ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO POŽÁRNÍCH HLÍDEK A VZOROVÉ

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005)

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) Směrnice rektora č. 4/2005 Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) V souladu s ustanovením 5 a 6 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární

Více

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Čj.: SŠNM/662/2007 Zpracoval: Oldřich Přibyl, OZO č. osv. MVČR: Š-173/96 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

Odborný seminář pro osoby odborně způsobilé v požární ochraně a techniky požární ochrany

Odborný seminář pro osoby odborně způsobilé v požární ochraně a techniky požární ochrany oddělení požární prevence HZS Zlínského kraje Odborný seminář pro osoby odborně způsobilé v požární ochraně a techniky požární ochrany PS Otrokovice 19.6.2018 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje oddělení

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Strana 1 / 11 Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví organizační uspořádání, vymezuje základní povinnosti týkající se požární

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 KŘ Kódové označení: VPP-M IV-OOB a Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-OŘ Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací

Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice 3. 4. 11. 2009 POŽÁRNÍ OCHRANA v oboru vodovodů a kanalizací Josef Ondroušek, Vodárenská akciová společnost, a.s. Požární ochrana v oboru

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 16 vydání č.: 1 platnost od : 13.9. 2006 počet str. : 6 typ ON : ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE název ON : PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu Rada Jihočeského kraje vydává, podle 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí *MVCRX01U80OA* MVCRX01U80OA MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB,

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz 1 kontrolní činnost (D1-KČ) Platnost od 1. února 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha dne 24. ledna 2014 Počet listů: 7 Příloha: ¼

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha dne 24. ledna 2014 Počet listů: 7 Příloha: ¼ *MVCRX01RZUME* MVCRX01RZUME prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-8388-1/PO-IZS-2014

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-KIS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Řízení služeb B (ŘS B) Platnost od 1. dubna 2007 2007 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

MINISTERSTVO VNITRA ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. kurz požární prevence A

MINISTERSTVO VNITRA ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. kurz požární prevence A MINISTERSTVO VNITRA ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-2690/I-96 V Praze dne: 30.prosince 1996 S c h v a l u j e: Vrchní požární rada ČR v. r. UČEBNÍ OSNOVY kurz požární prevence A 1

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

1 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

1 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2005 ze dne 21. 9. 2005 k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém zasedání

Více

NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje

NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 1/2002 ze dne 27.6.2002 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (úplné znění se změnami a doplňky

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2018 Praha 7. listopadu 2018 Počet listů: 6 Příloha: 1/8 Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 1760/ Plzeň

Č.j. MV /PO-IZS-2018 Praha 7. listopadu 2018 Počet listů: 6 Příloha: 1/8 Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 1760/ Plzeň *MVCRX046QBGI* MVCRX046QBGI MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČO: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 4 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

S B Í R K A O B S A H : Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR

S B Í R K A O B S A H : Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 0 S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 25. října 2005 Částka: 38 O B S A H : Část I. Část

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů

Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 5, odst. 1 písm. b) stanoví povinnost právnických osob a podnikajících

Více

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí Cvičení jednotek PO Ing. Vladimír Makeš Předpisy upravující činnost JPO Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2003. Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2003. Požární řád obce JSI OBEC UHRICICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Uhřičice vydává dne 27.3.2003 v souladu s 29, odst.l, písm. o), zákona č.133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz 3 zjišťování příčin vzniku požárů (D3-ZPP) Platnost od 1. února 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA

Více

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7 *MVCRX01TFCYI* MVCRX01TFCYI MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista II. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou skupin

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

PRO ROK 2011. Preventista II.

PRO ROK 2011. Preventista II. Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2011 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Spojová služba A (T-SP A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 15. července 2005 Částka: 26 O B S A H : Část I.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO (PO-S1) Školské zařízení 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Datum platnosti/ účinnosti Vypracovala Kontrolovala Schválil Ing. Kateřina Patzeltová Technik

Více

*MVCRX029IQKK* MVCRX029IQKK

*MVCRX029IQKK* MVCRX029IQKK *MVCRX029IQKK* MVCRX029IQKK MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČO: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více

VÝCVIKOVÝ ROK JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLÁN VÝCVIKU A ŠKOLENÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY MĚSTA KLECANY ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY SDH KLECANY

VÝCVIKOVÝ ROK JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLÁN VÝCVIKU A ŠKOLENÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY MĚSTA KLECANY ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY SDH KLECANY VÝCVIKOVÝ ROK 2018 JEDNOTK SBORU DOBROVOLNÝCH HSIČŮ MĚST KLECNY PLÁN VÝCVIKU ŠKOLENÍ ODBORNÉ PŘÍPRVY ZÁSHOVÉ JEDNOTKY SDH KLECNY Jednotka SDH města Klecany jako součást IZS SCK Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Více

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Strana: 1 z 17 Organizační směrnice Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Organizace: Sídlo: Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf Zpracoval(a), č. osv.: Schválil: Miroslav Kokta, OZO PO Z-OZO-106/2015

Více

Vyhláška E 2/2003 města Čelákovic, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Čl.

Vyhláška E 2/2003 města Čelákovic, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Čl. Vyhláška E 2/2003 města Čelákovic, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Zastupitelstvo města Čelákovic se dne 24.9.2003 usneslo vydat

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV-3055-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: SP Praha 29. ledna 2014 listů: 8 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba..... Generální

Více

https://www.dh.cz/index.php?view=article&catid=33%3avzdelavani&id=3576%3a20...

https://www.dh.cz/index.php?view=article&catid=33%3avzdelavani&id=3576%3a20... Stránka č. 1 z 9 Soubor testových otázek - preventista II - 2016 Pondělí, 10 Říjen 2016 12:37 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP PLATNÉ OD ROKU 2016 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. POŽÁRNÍ OCHRANA. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument!

POŽÁRNÍ OCHRANA. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. POŽÁRNÍ OCHRANA. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument! strana 1 z 10 vypracoval: František Svoboda útvar : ÚŘ datum: 23.10.2008 podpis: schválil: podpis: ing.petr Pösinger, Ph.D. platnost od: 27.října 2008 číslo revize: 3 platnost revize od: 1.1.2015 Vytištěním

Více

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Výkon státního požárního dozoru (1) Státní požární dozor se vykonává a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o

Více

Dokumentace Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ve městě Dubí

Dokumentace Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ve městě Dubí Dokumentace Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ve městě Dubí Dle 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-IZS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Strana 1 z 10 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Druh dokumentu : Název dokumentu: Číslo dokumentu : Zajištění požární ochrany v podmínkách Sokolovské Jméno: Funkce: Útvar: Datum: Podpis: Vypracoval:

Více

Obec Nedrahovice vydává podle 29 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obec Nedrahovice vydává podle 29 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení), zákona ČNR č. 410/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, úplné znění Obec Nedrahovice vydává podle 29 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

Stavební prevence. MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Specializační kurz

Stavební prevence. MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Specializační kurz MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV- 117036-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: StP Praha dne 28. srpna 2014 listů: 8 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v.

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY por. Roman Holkup, DiS. pracoviště prevence, OOB a KŘ HZS JčK územní odbor Písek 724 178 953, 950 245 151 roman.holkup@jck.izscr.cz PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon 133/1985

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Mosty u Jablunkova

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Mosty u Jablunkova Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Zastupitelstvo obce Mosty u Jablunkova se na svém zasedání dne 12.3.2003 usneslo vydat na základě 29, odst. 1, písm. o), zákona č. 133/85 Sb. (dále jen zákon o PO ), v

Více

SŽDC PO-24/2018-GŘ. Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích. Účinnost ode dne zveřejnění

SŽDC PO-24/2018-GŘ. Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích. Účinnost ode dne zveřejnění Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO-24/2018-GŘ Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích Schváleno pod čj. S 44313/2018-SŽDC-GŘ-O10 Dne: 3. 9. 2018 Bc. Jiří Svoboda MBA generální ředitel

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany Školení starostů obcí Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 11. 2. 2011 Osnova historie požární prevence povinnosti obce v samostatné působnosti povinnosti obce v přenesené působnosti povinnosti obce

Více

Směrnice O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Směrnice O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 63/ 2014 Počet stran: 11 Počet příloh: 1 Verze:1 Platnost od: 1.8.2014 Směrnice O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ

Více