R o z s a h z n a l o s t í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R o z s a h z n a l o s t í"

Transkript

1 České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a l o s t í

2 Organizační složka: GŘ Funkce: generální ředitel náměstek generálního ředitele ředitel kanceláře GŘ ředitelé odborů vedoucí oddělení odborní zaměstnanci PO ostatní zaměstnanci Znalost: úplná OS ČD CPS ředitelé a vrchní přednostové úplná náměstci ředitelů a vrchních úplná přednostů vedoucí zaměstnanci úplná odborní zaměstnanci PO úplná ostatní zaměstnanci vedoucí zaměstnanci CPS úplná ostatní zaměstnanci CPS

3 Návrh novelizace 2005 S E Z N A M P O U Ž I T Ý CH ZKRATEK MV ČR - Ministerstvo vnitra České republiky PO - Požární ochrana OZO PO - Odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany TPO - Technik požární ochrany PPO - Preventista požární ochrany odborní zaměstnanci PO - OZO PO, TPO, PPO PPH - Preventivní požární hlídka PTCH - Požárně technické charakteristiky Ř HZS ČD - Ředitelství Hasičské záchranné služby ČD HZS ČD - Hasičská záchranná služba ČD HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České republiky JPO - Jednotka požární ochrany CPS - Cizí právní subjekt

4 I. Základní ustanovení A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. V návaznosti na základní předpisy o požární ochraně - zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), se vydává Směrnice pro školení a odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně (dále jen "směrnice"). 2. Směrnice je závazná pro organizační složky a zaměstnance Českých drah (dále jen ČD) a pro osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech ČD a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovatelům těchto činností. 3. Směrnice stanoví způsob zabezpečování pravidelného školení zaměstnanců Českých drah o požární ochraně, odborné přípravy preventistů požární ochrany (dále jen preventistů PO), zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a jednotek požární ochrany. 4. Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně musí obsahově odpovídat konkrétnímu postavení a pracovnímu zařazení zaměstnanců. 5. Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventistů PO a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek vychází z jejich úkolů *) a stanoví obsah odborné přípravy ve dvou základních částech a to v části teoretické a části praktické. 6. Zvláštní požadavky na provádění školení zaměstnanců, odbornou přípravu preventistů PO a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek na pracovištích a v prostorách, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím může stanovit schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti **). B. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 7. Rámec obsahu a rozsahu školení o požární ochraně jakož i ustanovení k odborné přípravě preventistů PO a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a jednotek požární ochrany stanoví právní předpis ***). *) 5,13,16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů **) např. 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb. ***) 23 a 24 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 8. Vedoucí zaměstnanci organizačních složek ČD jsou povinní: 2

5 a) zajistit účast na školení zaměstnanců o požární ochraně jako součást preventivních opatření na úseku požární ochrany b) zajistit seznamování všech zaměstnanců s předpisy o požární ochraně, pravidelně ověřovat znalostí těchto předpisů, soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování c) umožnit zaměstnancům účast na předepsaném školení a výcviku v požární ochraně, účast na nařízeném školení a výcviku je odměňována jako výkon práce v časové mzdě, náklady spojené s dopravou a jiné věcné náklady, jako při pracovní cestě d) zabezpečit školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích ČD, kde se provozují činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, nebo které přicházejí s těmito činnostmi do styku II. Školení zaměstnanců o požární ochraně A. ROZSAH A OBSAH ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ 9. Školení o požární ochraně se vztahuje na zaměstnance. Školení o požární ochraně se vztahuje v přiměřeném rozsahu na veřejnost. 10. Školení se provádí diferencovaně s přihlédnutím k pracovnímu zařazení zaměstnanců, k jejich činnosti, k technologii výroby a k požárnímu nebezpečí v organizační složce ČD. 11. Za zajištění školení o požární ochraně odpovídá vedoucí organizační složky ČD. 12. Školení zaměstnanců o požární ochraně obsahuje seznámení: a) s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně, b) s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance, c) s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti, d) se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru, e) se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, f) s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti, g) s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti. B. ORGANIZACE ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ 13. Školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí zvlášť pro zaměstnance ***) a zvlášť pro vedoucí zaměstnance ****). 14. Každý nově přijatý zaměstnanec, před zařazením na pracoviště, musí být v potřebném rozsahu seznámen s předpisy o požární ochraně. Seznámení zajišťuje zpravidla Ústav podnikového vzdělávání v kabinetech bezpečnosti práce v rozsahu stanoveném v předpisu ČD Ok 2 s rámcovým obsahem podle článku č. 13. ***) 9 zákoníku práce ****) zákoníku práce 15.Školení zaměstnanců o požární ochraně provádí vedoucí pracoviště při nástupu do zaměstnání v rozsahu článku 13, a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v článku 13, se kterými 3

6 má být zaměstnanec seznámen. 16.Školení se opakuje jednou za dva roky, nevyplývá-li ze stanovení podmínek požárního nebezpečí častější potřeba školení. Opakované školení prováděné vedoucím pracoviště musí být provedeno s rámcovým obsahem uvedeným v článku Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu do funkce. Školení provádí odborně způsobilá osoba v požární ochraně a opakuje se jednou za tři roky, nevyplývá-li ze stanovených podmínek požárního nebezpečí častější potřeba školení. 18. Školení vedoucích zaměstnanců ČD o požární ochraně se zúčastňují zaměstnanci těchto funkcí: - generální ředitel ČD a jeho náměstci -generální inspektor ČD - ředitel kanceláře GŘ, ředitelé odborů GŘ a jejich zástupci - vrchní ředitelé divizí a jejich náměstci - ředitelé odborů a sekcí divizí a jejich zástupci - vedoucí oddělení GŘ ČD a ředitelství divizí - vedoucí samostatných oddělení - ředitelé organizačních jednotek a jejich zástupci - vrchní přednostové správ dopravní cesty - přednostové výkonných jednotek a jejich zástupci - ostatní vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci, kteří provádějí školení o požární ochraně zaměstnanců. 19. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně pro nově přijaté zaměstnance zabezpečují : a) O 10 GŘ ČD ve spolupráci s Úřadem 30 GŘ ČD pro: - generálního ředitele ČD a jeho zástupce - generálního inspektora a jeho zástupce - ředitele kanceláře GŘ, ředitele odborů GŘ a jejich zástupce - vrchní ředitele divizí a jejich zástupce - ředitele odštěpných závodů a jejich zástupce ředitelé odborných útvarů, zástupce ředitelů odborných útvarů a vedoucích oddělení b)zaměstnanecké oddělení odštěpných závodů ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pro: - ředitele odborných útvarů odštěpných závodů a jejich zástupce vedoucí zaměstnance ředitelství odštěpných závodů až po funkci vedoucí oddělení c) zaměstnanecké oddělení organizačních jednotek ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pro: - ředitele organizačních jednotek a jejich zástupce - ostatní vedoucí zaměstnance a zaměstnance, kteří provádějí školení o požární ochraně zaměstnanců d) zaměstnanecké oddělení výkonných jednotek ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pro: - vrchní přednosty, ředitele výkonných jednotek a jejich zástupce - ostatní vedoucí zaměstnance a zaměstnance, kteří provádějí školení o požární ochraně 4

7 - zaměstnanců. 20. Opakované školení vedoucích zaměstnanců jednou za tři roky zabezpečují : a) O 10 GŘ ČD ve spolupráci s Úřadem 30 GŘ ČD pro: - generálního ředitele ČD a jeho zástupce - generálního inspektora a jeho zástupce - ředitele kanceláře GŘ, ředitele odborů GŘ a jejich zástupce - vrchní ředitele divizí a jejich zástupce - ředitele odštěpných závodů a jejich zástupce - ředitelé odborných útvarů, zástupce ředitelů odborných útvarů a vedoucích oddělení b) zaměstnanecké oddělení odštěpných závodů ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pro: - ředitele odborných útvarů odštěpných závodů a jejich zástupce - vedoucí zaměstnance ředitelství odštěpných závodů až po funkci vedoucí oddělení c) zaměstnanecké oddělení organizačních jednotek ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pro: - ředitele organizačních jednotek a jejich zástupce - ostatní vedoucí zaměstnance a zaměstnance, kteří provádějí školení o požární ochraně zaměstnanců d) zaměstnanecké oddělení výkonných jednotek ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pro: - vrchní přednosty, ředitele výkonných jednotek a jejich zástupce - ostatní vedoucí zaměstnance a zaměstnance, kteří provádějí školení o požární ochraně zaměstnanců. 21. Odbor zaměstnanecký GŘ ČD oznámí u nově nastupujících vedoucích zaměstnanců, po nástupu do funkce, na sekretariát Úřadu 30 GŘ ČD tyto údaje : - jméno, příjmení a titul vedoucího zaměstnance - statistické číslo zaměstnance - na železnici přijat dne - název funkce ( v plném znění) - datum nástupu do funkce Zaměstnanecké oddělení organizačních složek uvedených v článku 22, pod písmenem b), c), d), oznámí u nově nastupujících vedoucích zaměstnanců, po nástupu do funkce, odborně způsobilé osobě, která podle článku 20 provádí školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně: - jméno, příjmení a titul vedoucího zaměstnance - statistické číslo zaměstnance - na železnici přijat dne - název funkce ( v plném znění) - datum nástupu do funkce. 22. Školení vedoucích zaměstnanců se organizuje formou samostudia a závěrečnou přednáškou, v délce nejméně 90 minut, zakončenou písemnou zkouškou (testem). O úspěšném absolvování se vydává Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně, ve 4 výtiscích (rozdělovník: 1x zam. oddělení, 1x absolvent školení, 1x dokumentace OZO PO a 1x dokumentace PO provozní jednotk) 5

8 23. Organizační složky ČD zajišťují pravidelně, jednou za rok, školení o požární ochraně u zaměstnanců ČD, kteří zajišťují požární ochranu v mimopracovní době a v době sníženého provozu, v rozsahu nejméně 60 minut s rámcovým obsahem školení podle článku Organizační složky ČD zajišťují školení o požární ochraně pro osoby, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím na pracovištích ČD a nejsou k ČD v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu v rozsahu článku Školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích ČD nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, provede příslušný vedoucí pracoviště v rozsahu stanoveném provozovatelem této činnosti. C. DOKUMENTACE O ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ 26. Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří tematický plán školení, časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název organizační jednotky, datum, náplň a dobu trvání školení, způsob ověření získaných znalostí popřípadě doklad o tomto ověření, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob; jména a podpisy osob, které školení provedly. 27. Dokumentaci o školení požární ochrany zpracovává odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.tuto dokumentaci vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany a vedoucí zaměstnanec, který školení provádí. III.Odborná příprava. A. ROZSAH A OBSAH, ORGANIZACE ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY. 28. Organizační složky ČD zajišťují odbornou přípravu preventistů požární ochrany. Odborná příprava se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se jednou za rok v rozsahu nejméně 60 minut. Rozsah a obsah odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a znění článku 13 tohoto předpisu. Odbornou přípravu je oprávněna provádět odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany v závislosti na začlenění do kategorie provozované činnosti. 29. Dokumentaci o odborné přípravě preventistů požární ochrany zpracovává a vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. B. ROZSAH A OBSAH, ORGANIZACE ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK. 30. Odborná příprava preventivních požárních hlídek se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím a u opakujících se těchto činností se odborná příprava provádí jednou za rok v rozsahu nejméně 60 minut. 6

9 31. Odborná příprava se skládá z teoretické části a praktické části. Rozsah a obsah odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem. Odbornou přípravu je oprávněna provádět odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany v závislosti na začlenění do kategorie provozované činnosti. 32. Preventivní požární hlídka může být zřízena i v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje, okresního úřadu nebo vyhláška obce. 33. Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek tvoří tematický plán odborné přípravy, časový rozvrh a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje název organizační jednotky, datum, náplň a dobu trvání odborné přípravy, způsob ověření získaných znalostí popřípadě doklad o tomto ověření, seznam zaměstnanců s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili; jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly. 34. Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek zpracovává a vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. IV. Jednotky požární ochrany A. ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 35. Odborná příprava jednotek požární ochrany zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. Součástí odborné přípravy jsou požární sport, prověřovací a taktická cvičení. 36. Zaměstnanci zařazení do jednotky požární ochrany mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů a jiných mimořádných událostí až po absolvování základní odborné přípravy. 37. Odborná příprava k dosažení odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany ČD, jejich velitelů, strojníků a techniků speciálních služeb se provádí v odborných kursech vzdělávacích zařízení MV a ČD v rozsahu a podle osnov MV upravených do podmínek ČD. 38. Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. 39. Podrobnosti o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany ČD a ověřování jejich odborné způsobilosti stanoví zvláštní předpis ČD. B. ORGANIZACE ODBORNÉ PŘÍPRAVY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 40. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany ČD se provádí podle plánů odborné přípravy zpracovaných na výcvikové období kalendářního roku, jako součást výkonu služby. 7

10 41. Hlavní zaměření odborné přípravy jednotky požární ochrany pro kalendářní rok vydává ministerstvo vnitra ČR a s přihlédnutím k předpokládané činnosti v podmínkách ČD ji doplňuje ředitelství hasičské záchranné služby. 42. Odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany řídí, organizují a vyhodnocují velitelé těchto jednotek, kteří také vedou příslušnou dokumentaci. C. DOKUMENTACE O ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 43. Dokumentace o požární ochraně zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany ČD obsahuje: a) roční plány odborné přípravy rozpracované u jednotek požární ochrany ČD po jednotlivých měsících b)záznamy o odborné přípravě obsahující seznam a podpisy hasičů, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, téma a datum odborné přípravy. V. Závěrečná ustanovení A. OSTATNÍ USTANOVENÍ 44. Směrnice neřeší tematické a časové rozvrhy odborné přípravy na úseku požární ochrany v odborných profesních kursech k získání způsobilosti (např. strojvedoucí, výpravčí, zaměstnanci zařazení do jednotek požární ochrany apod.). Uvedenou problematiku řeší zvláštní předpis ČD. Původní část. a) základní právní předpisy o požární ochraně a předpisy související b) požární bezpečnost staveb c) požární ochrana při vytápění d) instalace a užívání topidel, tepelných spotřebičů, kotelny 8

11 e) požární ochrana a plyny, svařování f) požární ochrana a hořlavé kapaliny g) požární ochrana a elektrická zařízení h) provoz elektrických zařízení i) požární prevence j) praktická část. 29.Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se člení na část teoretickou a praktickou. 30. Teoretická část odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s požárním nebezpečím pracoviště nebo objektu,se způsobem vyhlášení poplachu a přivolání pomoci a s hasebními prostředky pro případ vzniku požáru.teoretická část odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek zřízených na dobu určité akce nebo činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím obsahuje též seznámení s předpisy upravujícími zabezpečení této akce nebo činnosti. 31. Praktická část odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím hasících přístrojů a dalších hasebních prostředků, se způsobem a místy evakuace osob,způsobem a místy evakuace majetku a se způsobem součinnosti s jednotkami požární ochrany. Praktická část odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek zřízených na dobu určité akce nebo činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru obsahuje též seznámení se specifickými podmínkami této akce nebo činnosti. 32. Odborná příprava preventivních požárních hlídek se provádí v rozsahu, který může stanovit odborné posouzení požárního nebezpečí. Doporučuje se tento rámcový obsah: a) Teoretická část - seznámení s požárním nebezpečím pracoviště - seznámení s příslušnou dokumentací požární ochrany ( požární poplachová směrnice, požární řád pracoviště, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru ) - způsob vyhlášení požárního poplachu - přivolání pomoci - podstata nebezpečí požáru z hlediska požární ochrany (tepelné spotřebiče, kouření, apod.) - seznámení s umístěním hlavních uzávěrů vody, plynu a elektrické energie - základní úkoly požární hlídky - Směrnice pro činnost PH * zvláštní opatření v případě vzniku požáru, zejména záchrana ohrožených osob * činnosti při zdolávání požáru a přivolání dalších jednotek PO * činnosti při dodržování předpisů PO ( kontroly, prohlídky ) * možnosti vzniku požáru nebo výbuchu a opatření k zamezení vzniku a šíření požáru * zvláštní povinnosti zaměstnanců na pracovišti (konkrétní příkazy, zákazy a pokyny) b) Praktická část - základní hasební prostředky a jejich použití (lopaty, vědra s vodou, nádoby na sypký materiál apod.) - hasicí přístroje (umístění a použití podle druhu a hořící látky) - způsob a místo evakuace osob - způsob vyhlášení požárního poplachu a seznámení se součinnostní jednotkou požární ochrany. Praktický výcvik spojený s ukázkou všech druhů hasebních prostředků bude ukončen kontrolním pohovorem se zaměstnanci. B. ORGANIZACE ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO POŽÁRNÍCH HLÍDEK 33. Zaměstnanci zařazeni do preventivních požárních hlídek jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu odborné přípravy.zúčastňují-li se odborné přípravy ve své pracovní době,považuje se to za překážku na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu. 34. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek na pracovištích, kde se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím popř. při činnostech u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru se provádí nejméně jednou za rok. 9

12 35. U požární hlídky zřízené na dobu trvání požárně nebezpečné činnosti se odborná příprava zaměstnanců provede před započetím této akce nebo činnosti.jestliže jde o opakovanou akci nebo činnost a v požární hlídce jsou zařazeni stejní zaměstnanci,provádí se jejich odborná příprava též nejméně jednou za rok. C. DOKUMENTACE O ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO POŽÁRNÍCH HLÍDEK 36. Dokumentaci o odborné přípravě členů preventivních požárních hlídek tvoří tematický plán odborné přípravy,časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě,který obsahuje datum,náplň a dobu trvání odborné přípravy,seznam členů preventivních požárních hlídek s podpisy těch,kteří se zúčastnili odborné přípravy,a jméno a podpisy osob,kterou odbornou přípravu provedly. 37. Veškerá dokumentace o odborné přípravě členů preventivních požárních hlídek se soustředí u zaměstnance určeného vedoucím organizační složky ČD, který za dokumentaci odpovídá. Pokud tato dokumentace je podle organizační struktury organizační složky soustředěna jinde je nutné, aby určený zaměstnanec měl o evidenci dokumentace přehled. IV. Jednotky požární ochrany A. ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 38. Odborná příprava jednotek požární ochrany zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. Součástí odborné přípravy jsou požární sport, prověřovací a taktická cvičení. 39. Zaměstnanci zařazení do jednotky požární ochrany mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů a jiných mimořádných událostí až po absolvování základní odborné přípravy. 40. Odborná příprava k dosažení odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany ČD, jejich velitelů, strojníků a techniků speciálních služeb se provádí v odborných kursech vzdělávacích zařízení MV a ČD v rozsahu a podle osnov MV upravených do podmínek ČD. 41. Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. 42. Podrobnosti o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany ČD a ověřování jejich odborné způsobilosti stanoví zvláštní předpis ČD. B. ORGANIZACE ODBORNÉ PŘÍPRAVY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 43. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany ČD se provádí podle plánů odborné přípravy zpracovaných na výcvikové období kalendářního roku, jako součást výkonu služby. 44. Hlavní zaměření odborné přípravy jednotky požární ochrany pro kalendářní rok vydává ministerstvo vnitra ČR a s přihlédnutím k předpokládané činnosti v podmínkách ČD ji doplňuje ředitelství hasičské záchranné služby. 45. Odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do jednotky požární ochrany řídí, organizují a vyhodnocují velitelé těchto jednotek, kteří také vedou příslušnou dokumentaci. C. DOKUMENTACE O ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 46. Dokumentace o požární ochraně zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany ČD obsahuje: a) roční plány odborné přípravy rozpracované u jednotek požární ochrany ČD po jednotlivých měsících b) záznamy o odborné přípravě obsahující seznam a podpisy hasičů, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, téma a datum odborné přípravy. IV. Závěrečná ustanovení A. OSTATNÍ USTANOVENÍ 47. Směrnice neřeší tematické a časové rozvrhy odborné přípravy na úseku požární ochrany v odborných profesních kursech k získání způsobilosti (např. strojvedoucí, výpravčí, 10

13 zaměstnanci zařazení do jednotek požární ochrany apod.). Uvedenou problematiku řeší zvláštní předpis ČD. ČESKÉ DRÁHY, státní organizace Organizační složka... Evidenční číslo: Příloha OSVĚDČENÍ o absolvování školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Jméno, příjmení a titul :... Rodné číslo :... Organizační jednotka :... Jmenovaný(á) absolvoval(a) školení vedoucích zaměstnanců dne... Školení provedli :... (jméno,příjmení a podpis) (č. osv. odb.způs.) V... dne Razítko a podpis 11

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Předání místa zásahu Metodický list číslo 10

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 3 Organizace, řízení a kontrola požární ochrany Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-O12 Platí od: 1.10.2013 2 Číslo opravy: Název opravy:

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 30. prosince 2008 Částka: 62 O B S A H : Část I. 49. Pokyn generálního ředitele

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2002 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TRUTNOVA Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 30. 9. 2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35 odst.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Personální a mzdové oddělení (PMO) PMO Hasičského záchranného

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 23.6.2014

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 4. února 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle Operační vs. organizační řízení - snadno a rychle Vnitřní organizace HZS Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky požární ochrany skupiny, družstva, čety a odřady. Základní organizační jednotkou je

Více

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A HZS Středočeského kraje HZS hl. m. Prahy MV - GŘ HZS ČR Letecká služba Policie České republiky Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.PO-1865/IZS-2007 Praha 21. září 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální ředitel HZS ČR

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Práce s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty

Práce s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty S Y N T H E S I A OS 52/2 Změna: 1 Strana: 1 z: 11 Schválil: Ing. Josef Liška, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno,

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Organizační směrnice č. 8/2010

Organizační směrnice č. 8/2010 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 8/2010 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Věra Žídková, Ing. Radim Bezděk, Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Pliska, Ing. Romana

Více

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou MINISTERSTVO FINANCÍ ČR PID: MFCR4XPEGF-02 Doručeno: 04.12.2014 Listu: 3 Druh: PŘÍLOHA Příloha č. 6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou Název nabyvatele: IČ: DIČ: Spisová značka: sídlo:

Více

Speciální jazyková příprava 112 - P

Speciální jazyková příprava 112 - P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-1367-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: JP OT 112-P Praha 4. února 2015 listů: 7 S c h v a l u j e:. Generální ředitel HZS

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce Obec Líbeznice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.09.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

*MVCRX00HC2JT* MVCRX00HC2JT prvotní identifikátor

*MVCRX00HC2JT* MVCRX00HC2JT prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV 91768-4/PO-IZS-2010 V Praze dne 20. prosince 2010 HZS krajů

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. I. díl

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. I. díl Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství ORGANIZACE A ŘÍZENÍ I. díl doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Dr. Ing. Zdeněk Hanuška 2. aktualizované vydání Šenovský, M.;

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více