Vítejte ve sv PHOENIX CONTACT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte ve sv PHOENIX CONTACT"

Transkript

1 Vítejte ve sv PHOENIX CONTACT Phoenix Contact s.r.o. Dornych 47b Brno Phoenix Contact s.r.o. Pribinova Bratislava

2 INSPIRING INNOVATIONS Phoenix Contact

3 Sídlo spole nosti Obrat 1,5 Mld.EUR zam stnanc 3 Phoenix Contact

4 Struktura spole nosti Device Connections Industrial Components and Electronics Control and Industry Solutions Support Units PCB Connectors Field Device Connectors Housing Cabinet technika p ipojení Field technika p ipojení Zna ení and Installation Interface Trabtech Power Solutions IO and Netoworks Control Systems Software Kompetence Center Industry Solutions Support Units Logistics Corporate Sales Network

5 Jsme globální spole ností 20 nových zastoupení od roku 2000 Zastoupení 5 Phoenix Contact Partne i

6 Phoenix Contact s.r.o. Základní údaje Phoenix Contact, s.r.o. Kancelá : Brno Založena: 1993 Zam stnanc : 23 Obrat 2011: 193 Mio.CZK Praha Brno Bratislava 6 Phoenix Contact

7 Phoenix Contact s.r.o. Základní údaje Phoenix Contact, s.r.o. Kancelá : Bratislava Založena: 2007 Zam stnanc : 5 Obrat 2012: 4,3 MEUR Praha Brno Bratislava 7 Phoenix Contact

8 Phoenix Contact lidé Technická podpora a konzultace Obchodní podpora Logistika

9 Zákazníci 9 Phoenix Contact

10 Hlavní uplatn ní Výroba a rozvod energie Procesní technologie Stavba stroj Automatizace budov Dopravní systémy Automobilní pr mysl Stavba za ízení Potraviná ství 10 Phoenix Contact

11 Kdo nebo co je Phoenix Contact a kde nás najdete?

12 Jsme v budovách

13

14 na lodích

15 ve v trných elektrárnách

16 v automobilovém pr myslu

17 v elektrárnách

18 ve vodárenství

19 Výrobní program CLIPLINE PLUSCON COMBICON TRABTECH INTERFACE AUTOMATIONWORX OEM Logistika Trhy Certifikáty 19 Phoenix Contact

20 Kdo nebo co je Phoenix Contact a kde nás najdete?

21 Výrobní struktura spole nosti

22 CLIPLINE Standardní svorky Ozna ovací systém a software Materiál pro montáž Ná adí

23 CLIPLINE complete Unikátní ešení Výsledná kombinace bez kompromisu 23

24 COMBICON PCB technologie pro MCR technologie Výkonovou elektroniku Stavby a telekomunikace Elektronická pouzdra

25 PLUSCON Pr myslové konektory pro: Datové linky Napájecí zdroje MCR technologie Kabeláž pro senzory

26 TRABTECH Komplexní p ep ová ochrana pro: Napájecí zdroje MCR technologie Vysíla e a p ijíma e Informa ní technologie

27 TRABTECH komplexní ochrana proti p ep tí

28 PLUGTRAB PT-IQ Inteligentní systémová ochrana proti p ep tí Rychlá a precizní instalace Preventivní monitoring Rozši itelné bez omezení

29 PLUGTRAB PT-IQ Vým nné a dokonalé Vým nné moduly p ep ové ochrany Zámkový mechanismus Vým nný adi 29 PMM TRABTECH PT-IQ Willmann Klí ovací prvek Ochrana proti zm polarity

30 PLUGTRAB PT-IQ Vým nné a dokonalé ínosy ; Impedan neutrální vyjmutí nebo vložení ochranné hlavice bez vlivu na signál Cílená a rychlá práce p i údržb Revizní innost bez pot eby rozpojení instalace Zámkový mechanismus pro z etelné osazení hlavic Pro použití v drsných pr myslových podmínkách Snížení chyb p i instalaci nap íklad chybné volby nap tí nebo obvodu 30 PMM TRABTECH PT-IQ Willmann

31 PLUGTRAB PT-IQ Nový standard v ochran p ed p ep tím Instalace až do 4000 metr nad mo em Elektronický monitoring správné funkce I n (8/20 µs): 10,000 A I imp (10/350µs): 2,500 A Svorka pro ipojení stín ní Kontakt p ep ové ochrany na nosnou lištu Ochrana až pro 5 signálových vodi Odd lená svorka uzemn ní Univerzální aplikace díky pr chozímu proudu až 1 A 31 PMM TRABTECH PT-IQ Willmann

32 INTERFACE evodníky signál Rozvad e Napájecí zdroje Datové p evodníky

33 INTERFACE Úprava signál pro ovládání 33

34 INTERFACE Úprava signálu Relay Safety Cabling Analog Ex Serial Power Supply Wireless Monitoring Solution Center

35 AUTOMATION ešení pro pr myslovou automatizaci ídicí technologie Software I/O systémy

36 AUTOMATIONWORX komplexní ešení

37 AUTOMATIONWORX PLC

38 AUTOMATIONWORX ETHERNET

39 AUTOMATIONWORX IO IP20/IP65

40 zný HW, stejný SW Monitor Operator Terminal Panel PC Blind Node Touch Panel VMT Thin client

41 ehled HMI & IPC Vestav né HMI systémy jako ready-to-use výrobky Plug & Play Platforma Open PC jako konfigurovatelné produkty Zákaznické ešení 41

42 ehled vizualiza ních systém Runtime for Windows CE / XP Micro Browser for Windows CE project project project project Engineering 42

43 PROFIsafe SafePLC RFC 470S PN 3TX PROFIsafe via Profinet Bezpe nostní úrove : SIL CL3, PL e Až 170 PROFIsafe za ízení (záleží na objemu uživatelských dat) integrace t etích za ízení via GSDML importu link na cizí parameteriza ní softwarové nástroje via TCI

44 Jednoduchost p edstavuje bezpe nost Bezpe nostní systém musí být jasný, jednoduchý a p ehledný PHOENIX CONTACT nabízí komplet pro bezpe nost - od konven ních bezpe nostních relé po PLC.

45 Koncept použití PROFIsafe gateway

46 Schematicky ilustrovaná bezpe nostní ešení Bezpe nostní a nezajišt né vstupní signály Bezpe nostní logika Bezpe nostní a nezajišt né výstupní signály

47 Axioline nejrychlejší sb rnice na sv 47 Phoenix Contact 2013

48 Ethernet (Modbus/TCP) Modbus/RTU (ASCII)

49 Vítejte ve sv PHOENIX Bezdrátové CONTACT ešení

50 Koik p ípojných bod a kde mají být???????

51 Software pro návrh bezdrátových spoj FL Wireless Simulation Tool Load site map Draw walls/ fillings Select wireless modules Start simulation Optimize positioning

52 Návrh Neváhejte, použijte Wireless Tisíce aplikací potvrzují vhodnost pro pr mysl Technologie jsou dostupné a ov ené Výrobky pro aplikace jsou v prodeji Je mnoho aplikací, které mohou bezdrátovou komunikací získat

53 Globální prodej

54 54 Phoenix Contact 2013

55 BU Marking and Installation CLIP PROJECT

56 CLIP PROJECT From planning to production 56

57 CLIP PROJECT Jeden software pro všechny požadavky Kontinuální pr h tvorby dat projektu Dokumentace Zna ení Automatický update on-line Intuitivní snadné menu obdobné aplikacím Microsoft 57

58 CLIP PROJECT Plánování rozvad e Dokumentace projektu Technické výkresy Nákres sestavy na DIN lišt, etn 3D 58

59 CLIP PROJECT Dokumentace Dokumentace projektu Technické výkresy Nákres sestavy na DIN lišt, etn 3D Objednávka Osazovací list, kusovník Seznam zna ení 59

60 CLIP PROJECT advanced - Planning Nový p ínos CLIP PROJECT 8.2 CPplanning Nový CAE Interface 60

61 CLIP PROJECT advanced - Planning Nové p ínosy CLIP PROJECT 8.2 CPplanning Nový CAE Interface 61

62 CLIP PROJECT advanced - Planning Nové p ínosy CLIP PROJECT 8.2 CPplanning Nový CAE Interface enos sestav Rozší ená vým na dat 62

63 CLIP PROJECT advanced - Planning Nové p ínosy CLIP PROJECT 8.2 CPplanning -Nové rozhraní ECAD 2.0 XML 63

64 CLIP PROJECT Vým na dat s b žnými CAD systémy 64

65 CLIP PROJECT Jeden SW balík pro: Projektování Zna ení 65

66 CLIP PROJECT P ínosy Snadné projektování Snadné projektování s užitím CLIP PROJECT advanced Snadné zna ení s - BLUEMARK - THERMOMARK - Plotter System a snadná cesta k zna ení 66

67 CLIP PROJECT 67

68 CLIP PROJECT SW je lokalizován pro globální použití 68

69 CLIP PROJECT advanced - Marking íslušnost: CLIP PROJECT 8.2 -Barcode -Rotace materiálu -Zobrazova CMS-file 8.2 -Data transfer wizard 69

70 CLIP PROJECT professional - Marking ínos: CLIP PROJECT 8.2 professional

71 CLIP PROJECT professional - Marking Material editor/cms MARK-WIN Tvorba šablon / CP marking Popis materiálu Šablona 71

72 CLIP PROJECT professional - Marking Návrh šablon / marking Návrh šablon / marking Popis materiálu + izp sobení požadavk m Template Template 72

73 CLIP PROJECT professional - Marking Features: CLIP PROJECT 8.2 professional -Funkce Help -M ížka -P ichycení k m ížce -Parametry m ížky 73

74 CLIP PROJECT professional - Marking Features: CLIP PROJECT 8.2 professional -Import dat do vytvo ené šablony 74

75 CLIP PROJECT professional - Marking Interface/Data interchange Zdokonalené rozhraní k CAE systém m Nové p ínosy CLIP PROJECT 8.2 Interface -Pružná konfigurace rozhraní -Vícenásobné užití vytvo ené informace 75

76 CLIP PROJECT professional - Marking Zdokonalené rozhraní k CAE systém m Nové p ínosy CLIP PROJECT 8.2 Interface -Pružná konfigurace rozhraní -Vícenásobné užití vytvo ené informace 76

77 CLIP PROJECT professional - Marking Nové p ínosy CLIP PROJECT 8.2 professional - Respektování stromu projektu CAE-Systems Excel-file txt-file 77

78 CLIP PROJECT professional - Marking Standard Podle typu popisky íd ní podle štítk Nové p ínosy CLIP PROJECT 8.2 professional - Strom projektu íd ní podle výstupu íd ní podle materiálu Logická struktura íd ní podle logické struktury Refresh 78

79 CLIP PROJECT professional - Marking Nové p ínosy CLIP PROJECT 8.2 professional - Selektivní tisk 7 9

80 TRABTECH select Projek ní software pro ochranu p ed p ep tím

81 TRABTECH-select Projek ní software pro tvorbu ochrany p ed p ep tím, s využitím možnosti Clip Project Napájení objektu / systému Datové p enosy / Telekomunikace Technologie m ení, ízení a regulace

82 Start p es spouš TRABTECH Wizard

83 Možnosti volby výrobku

84 Jakostní informace o výrobku

85 Tvorba t ístup ové ochrany p ed p ep tím

86 Umíst ní a zp sob ochrany

87 Volba dalších oblastí: Zpracování dat

88 Volba typického rozhraní

89 Výb r výrobku a specifikace

90 Další krok: ochrana prost edí MaR

91 Zadání rizik pro objekt

92 Zadání signálového rozhraní

93 Detailní specifikace pro výb r výrobku

94 Volba vhodného p slušenství

95 Vše hotovo? Ukon ením programu p ejdu do ClipProject!

96 Stránka projektu ochrany - stromová stavba

97 Tisk a export dat

98 Volba jazyka

99 TRABTECH-select...to znamená: Jednoduchou obsluhu Jasné zpracování projektu Rychlý výb r prvku Extensivní dokumentaci

100 100 Phoenix Contact 2013

101

102

103

104 Easy Automation is Phoenix Contact Future-oriented innovations 10,000 inspired people throughout the world Seamless support Local trainings Worldwide service Pomoc p i projektování a konfiguraci Praktické workshopy a tréninky 51 / Name / Department / Date

105 105 Phoenix Contact 2013

106 Základní principy spole nosti Poslání Vytvá íme pokrok inovativními ešeními, která inspirují. 106 Phoenix Contact

107 Základní principy spole nosti Vize Phoenix Contact je spole nost dosahující globáln významné a technologicky vedoucí pozice na trhu ve všech odv tvích své innosti. 107 Phoenix Contact

108 Základní principy spole nosti Kultura Nezávislost Vždy jednáme takovým zp sobem, abychom si uchovali svoji podnikatelskou svobodu. Inovace a tvo ivost Inovace považujeme za most vedoucím k budoucnosti; proto tv ím zp sobem rozvíjíme naši spole nost. 108 Phoenix Contact

109 109 Phoenix Contact kuji za pozornost

WW System Platform a Geo SCADA

WW System Platform a Geo SCADA 18. Wonderware konference R/SR - 2012 WW System Platform a Geo SCADA Nasazení v geograficky rozsáhlých aplikacích Technické tipy pro použití v sítích WAN Jaroslav Jarka Obsah prezentace Co je Geo SCADA

Více

Obsah Pod?kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Základy automatizace Windows Automatizace a bezpe:nost 43

Obsah Pod?kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Základy automatizace Windows Automatizace a bezpe:nost 43 Obsah Pod kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Kapitola 1 Základy automatizace Windows 37 1.1 Automatizace správy Windows 38 1.2 VBScript a nástroj Windows Script Host 39 WScript 39

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý Lokální sít Jan Jane ek, Martin Bílý Prosinec 2003 1 P edmluva Tento text je u ební pom ckou pro studenty denního studia Elektrotechnické fakulty ƒvut, kte í si zapsali p edm t Lokální sít. Jeho studium

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby. Hrubá Voda 29.4.2010

Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby. Hrubá Voda 29.4.2010 Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby Hrubá Voda 29.4.2010 Michal Křena Produktový manažer Jan Kačer Manažer pro klíčové zákazníky C MO DI CO N C MO DI CO N M O IDC O N

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby. Hrubá Voda 29.4.2010

Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby. Hrubá Voda 29.4.2010 Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby Hrubá Voda 29.4.2010 Michal Křena Produktový manažer Jan Kačer Manažer pro klíčové zákazníky Integrovanéřešení Schneider Electric 2

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více