Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění"

Transkript

1 Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se sídlem : Kosova 2894, Tábor zastoupené : Ing. Milan Míka ředitel společnosti IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., České Budějovice Číslo účtu : /5500 Inkasní účet /5500 Běžný účet Telefon/fax : Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka TDI : Sdružení firem TDI AČOV (Aqua-Contact Praha, v.o.s. a EKOEKO s.r.o.) (dále jen jako objednatel) a 1/Zhotovitel: Název (jméno a příjmení) : Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. Sídlo : Jiráskovo předměstí 935/III, Jindřichův Hradec Korespondenční adresa: Jiráskovo předměstí 935/III, Jindřichův Hradec Zastoupený : Ing. Tomášem Blábolilem, předsedou představenstva IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Jindřichův Hradec č. účtu: /0300 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1830 od Zástupce pro věcná jednání (smluvní záležitosti): Ing. Tomáš Blábolil, předseda představenstva mob. tel Zástupce pro věcná jednání (technické záležitosti): Ing. Jan Krátoška, obchodní ředitel mob.tel Ing. Miroslav Dvořák, výrobní ředitel mob. tel Roman Kalaj, hlavní stavbyvedoucí mob. tel Petr Kos, stavbyvedoucí

2 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV mob. tel telefon/fax : / /Zhotovitel: Název (jméno a příjmení) : ENVI-PUR, s. r. o. Sídlo : Na Vlčovce 13/4, Praha 6, Dejvice Korespondenční adresa: Wilsonova 420, Soběslav Zastoupený : Milanem Drdou jednatelem společnosti IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Česká spořitelna,a.s.,české Budějovice č. účtu: /0800 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka od Zástupce pro věcná jednání (smluvní záležitosti): Milan Drda, jednatel společnosti mob. tel Zástupce pro věcná jednání (technické záležitosti): Ing. Milan Svoboda, obchodní ředitel mob.tel Pavel Škrdle, vedoucí projektu mob. tel Ing. Tomáš Roztočil, vedoucí obchodního odd. mob. tel telefon/fax : / /Zhotovitel: Název (jméno a příjmení) : VHS Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Sídlo : Litvínovická 1567/4, České Budějovice Korespondenční adresa: Litvínovická 1567/4, České Budějovice Zastoupený : Ing. Petrem Novotným, jednatelem společnosti IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Komerční banka a.s. č. účtu: /0100 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253 od Zástupce pro věcná jednání (smluvní záležitosti): Ing. Petr Novotný, jednatel společnosti mob. tel Zástupce pro věcná jednání (technické záležitosti): Ing.Janem Jarošem jednatel společnosti a vedoucím výroby mob.tel telefon/fax : / /Zhotovitel: Název (jméno a příjmení) : ARKO TECHNOLOGY, a.s. Sídlo : Vídeňská 108, Brno a a a Strana 2/14

3 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV Korespondenční adresa: Vídeňská 108, Brno Zastoupený : Richardem Mrázkem předsedou představenstva IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Komerční banka Brno č. účtu: /0100 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 296 od Zástupce pro věcná jednání (smluvní záležitosti): Richard Mrázek, předseda představenstva mob. tel Zástupce pro věcná jednání (technické záležitosti): Jiří Strouhal, technický náměstek technologie mob.tel telefon/fax : / Všichni čtyři zhotovitelé vystupují a jednají ve Sdružení AČOV Tábor (dále jen Sdružení ), vůči objednateli jsou všichni zhotovitelé zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně (solidárně), všechny zhotovitele při realizaci díla zastupuje : Vedoucí Sdružení : Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. Sídlo : Jiráskovo předměstí 935/III, Jindřichův Hradec Korespondenční adresa : Jiráskovo předměstí 935/III, Jindřichův Hradec Zastoupený : Ing. Tomášem Blábolilem, předsedou představenstva IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Jindřichův Hradec č. účtu: /0300 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1830 od Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 5 k této smlouvě. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto S M L O U V U O D Í L O Preambule Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne (dále jen nabídka ) podaná ve veřejné zakázce nazvané Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV (dále jen veřejná zakázka ), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla. Strana 3/14

4 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV I. Předmět smlouvy a díla 1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla. Předmět plnění (dílo) bude proveden dle projektové dokumentace (PD) s výkazem výměr zpracované společností PROVOD inženýrská společnost s r.o. a společností EKOEKO s.r.o. 2. a v souladu s podmínkami vydaného územního rozhodnutí, stavebního povolení, dále v souladu s podmínkami vymezenými v Zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele včetně obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. 3. Oceněný výkaz výměr tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 4. Součástí Předmětu plnění je mimo vlastní provedení stavebních prací dále zejména: zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, spolupráce se správci inženýrských sítí, zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, přičemž veškeré náklady plně hradí zhotovitel, zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla, vytýčení stavby podle projektu souřadnice v JTSK, odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a staveb) včetně poplatku za uskladnění, veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti, zajištění potřebných (i mimořádných) prací pro nepřerušení provozu čištění odpadních vod v souladu s Plánem organizace výstavby, zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, B.p.v.), CD ve formátu DGN a DWG a zaměření stavby pro vklad do katastru nemovitostí (geometrické plány pro věcná břemena včetně potřebných příloh), zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) jako např. tlakových a gravitačních zkoušek, zkoušek vodotěsnosti, zajištění garančních zkoušek v průběhu zkušebního provozu atd., zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č.22/1997 Sb. prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických či tlakových zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla či zkušebního provozu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, Strana 4/14

5 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, koordinační a kompletační činnost celé stavby, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod., respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména: o vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování o vedení přehledu o vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle zákona o daních. 5. Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude odevzdána ve 4 (čtyřech) paré listinného vyhotovení a 1 (jednoho) vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem beze změn, každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko, součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS), nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči. Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dílenské dokumentace pro neprefabrikované prvky části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. 6. Zhotovitel se zavazuje dodržet pravidla pro publicitu definovaná nařízením EK č. 1828/2006 a dalšími požadavky SFŽP nad rámec tohoto nařízení (dle Grafického manuálu publicity OPŽP, který je přístupný na Velkoplošný reklamní panel bude nainstalován bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu a musí být zachován po celou dobu stavby. Po ukončení realizace projektu, nejpozději do dvou měsíců, se velkoplošný reklamní panel nahradí stálou informační tabulkou. Stálá informační tabulka (trvalá pamětní deska) doporučená minimální velikost je 300 x 400 mm. Zadavatel požaduje, aby byla nerezová na kamenném podstavci. Veškerá informační a propagační opatření musí obsahovat následující povinné údaje: Strana 5/14

6 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV a) Symbol Evropské unie v souladu s Grafickým manuálem publicity OPŽP nebo adresa a odkaz na Evropskou unii. b) Odkaz na příslušný fond ERDF nebo FS (nejlépe ve znění podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj/fondu soudržnosti ). c) Prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství ve znění: Pro vodu, vzduch a přírodu. 7. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a 1x v elektronické formě. Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném rozsahu ve všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost provedení zápisu v Katastru nemovitostí. Zhotovitel se zavazuje před zahájením stavby zajistit vytyčení všech sítí v zájmovém území a vždy při zásahu cizí nemovitosti výstavbou v dostatečném předstihu projedná s vlastníkem vstup na cizí parcelu nebo do objektu a dle podmínek Územního rozhodnutí/stavebního povolení. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 8. Součástí předmětu plnění jsou i práce a úkony blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. 9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká i až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Položkové vícenáklady (vícepráce) lze ze strany objednatele (příjemce podpory) nárokovat u administrátora dotace pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně příjemce podpory, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty projektovou/rozpočtovou rezervou, která je zahrnuta přímo do smlouvy o dílo. Vícepráce jsou způsobilé do výše rezervy, jejíž maximální výše je stanovena v oceněném výkazu výměr. Zhotovitel je v případě víceprací povinen postupovat v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP. V případě jakýchkoliv víceprací je nutno vše konzultovat s administrátorem dotace, včetně změnových listů. 10.V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 11.Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. 12.Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické Strana 6/14

7 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce. 13.Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně historického významu a památkové ochrany objektů dotčených stavbou, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, výrobními kapacitami a praktickými odborně-řemeslnými zkušenostmi, které jsou k provedení celého bezvadného díla nezbytné. 14.Zhotovitel potvrzuje, že 2 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě převzal při podpisu této smlouvy. II. Doba a místo plnění 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 609 dnů ode dne předání staveniště, které se uskuteční neprodleně po přiznání státní dotace. 2. Práce na díle budou zahájeny po poskytnutí státní dotace z programu OPŽP. Pokud by zdrojem financování došlo k posunu termínu zahájení prací, který bude mít vliv na termín dokončení díla, bude lhůta dokončení upravena dodatkem. 3. Plánovaný termín zahájení prací: Plánovaný termín dokončení stavebních prací: Místem dodání díla je: k.ú. Čelkovice, areál stávající ČOV na levém břehu řeky Lužnice. Dnem zahájení díla je den protokolárního předání staveniště zhotoviteli objednatelem. Dnem dokončení díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo a obchodních podmínkách. Průběh realizace díla se řídí dle Harmonogramu realizace výstavby, který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb ke zdárnému a řádnému dokončení díla je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech. 5. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení na dobu jinou. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran, vždy však se zohledněním klimatických a technologických podmínek. 6. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod. Strana 7/14

8 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV 7. Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem zadavatele, např. zápisem ve stavebním deníku. V případě, že dojde k přerušení stavby, které by mělo vliv na počet dní realizace stavby, je nutno informovat o této skutečnosti administrátora dotace a zajistit jeho souhlas s přerušením stavebních prací. 8. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby za případné spoluúčasti finančních prostředků státního rozpočtu ve formě státní dotace, dotace Evropské Unie či jiného poskytovatele dotace současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení stavby (v průběhu její realizace), v případě, že se mu nepodaří zajistit tyto finanční prostředky v předpokládaných termínech. 9. V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, rozpočtu objednatele či jiných finančních zdrojů nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci díla či jeho části, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby či stavbu přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení stavby. III. Cena díla a platební podmínky 1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: Cena celkem bez DPH a bez rezervy Kč Rezerva ve výši Kč CENA CELKEM VČ. REZERVY BEZ DPH Kč /dále jen Cena za provedení díla / DPH bude účtováno dle platných právních předpisů. 2. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla (jako např.: náklady na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla dle této smlouvy o dílo. 3. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. 4. Finanční prostředky vázané na věcné plnění budou uvolňovány dle finančních možností objednatele. V případě, že nebude dotace poskytnuta, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Strana 8/14

9 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV 5. Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. Ocenění méně a víceprací v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích jako je kalkulována cena díla uvedeného v této smlouvě. U položek víceprací neobsažených v cenách položkového rozpočtu budou tyto kalkulovány v cenách dle aktuálních ceníků ÚRS Praha. Vícepráce mohou nastat jen na základě požadavku objednatele, nebo při výskytu okolností, které nebylo možné předpokládat. Toto musí být vždy projednáno a odsouhlaseno s generálním projektantem, objednatelem a technickým dozorem stavby (TDS). Vícepráce budou realizovány v souladu s 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu faktury. Objednatel uhradí měsíční fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky do výše 90% ceny. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla uhradí objednatel na základě konečné faktury po odstranění vad. 7. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném přejímacím řízení bez vad a nedodělků, podle položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí faktury. 8. Všechny faktury (daňové doklady) musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v obchodních podmínkách. Faktura a Zjišťovací protokol musí být podepsány a orazítkovány zhotovitelem, objednatelem a technickým dozorem stavebníka. Ostatní přílohy faktury musí být podepsány alespoň zhotovitelem a objednatelem. 9. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 90 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle 13a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 11. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury. IV. Splnění závazku Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 1. Ke splnění závazku dojde předáním díla nebo jeho části objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem. 2. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. 4. Vlastnické právo k celému dílu (nově zhotovené věci) přechází na objednatele dle čl.vii. Strana 9/14

10 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV 5. Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. 6. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím. 7. Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo, zařízení staveniště a všechny související prostory proti vstupu nepovolaných osob. Tím není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla a právo autorského dozoru ze strany generálního projektanta, jakož i právo kontroly ze strany kontrolních orgánů podle obecně závazných právních předpisů. 8. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky, nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace, závazného stanoviska příslušného orgánu státní správy, rozhodnutí stavebního úřadu a pokynů pracovníků archeologického ústavu. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých subů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo subů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu. V. Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. 2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat. 4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůty na: a) Stavební část díla 72 měsíců b) Technologickou část díla (provozní soubory mimo MaR) 72 měsíců c) Měření a regulaci 60 měsíců Výše uvedené záruky jsou poskytovány ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. 6. Při předání díla je objednatel povinen dílo řádně prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Obchodní podmínky, které jsou přílohou této smlouvy, řeší podrobnosti uplatnění reklamace. Strana 10/14

11 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV 7. Uplatněním práv dle bodu 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce. VI. Porušení smluvních povinností 1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla s DPH. b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla s DPH v případě porušení Plánu organizace výstavby za každý jednotlivý případ. c) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý den překročení lhůty dle Čl. A/6 obchodních podmínek, a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání. d) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené částky do jejího zaplacení. e) Zhotovitel stanovuje výši záruky za poplatky za vypouštěné znečištění po dobu výstavby ve výši Kč. f) Zhotovitel stanovuje výši záruky za případné udělené pokuty a sankce za překročení povolených limitů po dobu výstavby ve výši Kč. g) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy předložit objednateli jistotu za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši ,00 Kč. Jistotu předloží zhotovitel ve formě bankovní záruky nebo formou peněžní jistoty složené na účet objednatele, který je uveden v oddíle I. této smlouvy o dílo. Jestliže uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti, pak dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele, případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu. V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty ověřená kopie listiny bankovní záruky. V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty pojistná smlouva, která musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. 3. Právo na plnění z bankovní záruky nebo právo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo z poskytnuté peněžní jistoty za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění. V případě čerpání jistoty je zhotovitel povinen doplnit objednateli jistotu na původní výši a Strana 11/14

12 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV to vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Jistota bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po předání díla. VII. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále znění článků Obchodních podmínek pro zhotovení stavby. 2. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem projektové dokumentace, výkazem výměr obsahem zadávací dokumentace včetně Obchodních podmínek i se samotným staveništěm a nejsou mu známy žádné rozpory a nedostatky. 3. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní. 4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 5. Vlastníkem zhotoveného stavebního díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu převzetí soupisu provedených prací a po zaplacení příslušné měsíční faktury. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků. 6. Zhotovitel se zavazuje zajistit a označit staveniště tak, aby bylo zabráněno úrazům a škodám a rovněž bere zhotovitel na vědomí, že nebude předáno staveniště prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je vědom této skutečnosti, která není překážkou provádění díla. 7. Objednatel se zavazuje převzít na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu dílo řádně dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu změn odsouhlasených objednatelem a v souladu s ostatními ujednáními této smlouvy. 8. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 9. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Strana 12/14

13 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV VIII. Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že: a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), b) Veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním. 2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení obchodního zákoníku. 3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. 4. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy kdykoliv během doby její účinnosti v případě, že nebudou v rozpočtu objednatele schváleny dostatečné finanční prostředky k úhradě plnění dle této smlouvy nebo dotační prostředky EU, z nichž má být plnění dle této smlouvy dle vědomí smluvních stran financováno, nebudou objednateli přiděleny, resp. schváleny nebo bude objednateli uloženo již přidělené dotační prostředky vrátit a objednatel nemá dostatečné finanční prostředky k úhradě plnění dle této smlouvy. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. 7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozování činnosti. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele ze dne Objednatel požaduje, aby zhotovitel postupoval v souladu se systémem managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (v rozsahu Certifikátu prokazujícího zavedení systému řízení řady OHSAS 18000). Strana 13/14

14

15 Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV Harmonogram realizace výstavby ( i finanční ) Rok 2013 Popis operace - věcné plnění Měsíc květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec SO Stavební objekty Týden č Zahájení stavby 2.5. Stavební část SO 00 Demolice SO 02.4, 08.3 Česlovna, Energ. využití bioplynu SO 03.1, 04.1 Usazovací nádrže, Aktivační nádrže 1. linka bližší k řece 2. linka bližší k nadzemním objektům SO 03.2 Dešťová zdrž SO 04.2 Biologické čištění - Dosazovací nádrže SO 04.3 Biologické čištění - ČS vratného kalu SO Domek měření SO 04.5 Biologické čištění - Rozdělovací objekt SO 05 Dmychárna SO 07.1,07.2,07.3 Objekty kalového hospodářství SO 07.6 Hala odvodňování kalu, stavební úpravy pro PS 09 SO 07.7, 02.5 Čerpací jímka kalové vody, Podélný provzduš. lapák písku SO , Plynojem 2, Strojovna plynojemu 2 SO 08.2 Plynová kompresorovna SO 08.4 Plynová kotelna SO 09.1 Provozní budova (úpravy pro technologii PS 16) SO 09.3, 09.4 Energoblok, transformovna SO 10.1 Gravitační rozvody, včetně SO 01.3 Výustní objekt SO 10.2 Tlakové rozvody, včetně SO 10.7 Rozvod provozní vody SO 10.3 Plynové rozvody (bioplyn) SO 10.4 Rozvody stlačeného vzduchu SO 10.6 Rozvody pitné vody-přeložka vodovodu SO 11 Komunikace a zpevněné plochy SO 13 Nezpevněné plochy a sadové úpravy SO 14 Oplocení, vrata a vrátka Technologická část strojní PS 01 ČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD IZ+KZ PS 02 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ IZ+KZ IZ+KZ PS 03 MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ IZ+KZ PS 04 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ IZ IZ+KZ IZ+KZ PS 05 DMYCHÁRNA PS 06 ZAHUŠŤOVÁNÍ KALU IZ+KZ PS 07 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PS 08 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PS 09 ODVODŇOVÁNÍ KALU (+ PROVOZNÍ A PITNÁ VODA) PS 10 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOPLYNU PS 11 PLYNOVÁ KOTELNA Technologická část elektro, PS 13 TRAFOSTANICE (TRAFOKOBKY) PS 14.1 ELEKTROČÁST SILOVÁ - ČÁST KOGENERACE PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ EI PS 15 HLAVNÍ VN A NN ROZVODNA (ENERGOBLOK) PS 16 Ostatní náklady VRN1 Příprava a zařízení staveniště VRN2 Provozní a územní vlivy VRN3 VRN4 Ostatní náklady jinde neuvedené Předání a převzetí díla Měsíční finanční objemy realizovaných prací Roční finanční objemy realizovaných prací Legenda : Hodnota prováděných prací tis.kč bez DPH Individuelní vyzkoušení provozních souborů Komplexní vyzkoušení provozních souborů IZ KZ

16 Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV Harmonogram realizace výstavby ( i finanční ) Rok 2014 Popis operace - věcné plnění Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen SO Stavební objekty Týden č Zahájení stavby Stavební část SO 00 Demolice SO 02.4, 08.3 Česlovna, Energ. využití bioplynu SO 03.1, 04.1 Usazovací nádrže, Aktivační nádrže 1. linka bližší k řece 2. linka bližší k nadzemním objektům SO 03.2 Dešťová zdrž SO 04.2 Biologické čištění - Dosazovací nádrže SO 04.3 Biologické čištění - ČS vratného kalu SO Domek měření SO 04.5 Biologické čištění - Rozdělovací objekt SO 05 Dmychárna SO 07.1,07.2,07.3 Objekty kalového hospodářství SO 07.6 Hala odvodňování kalu, stavební úpravy pro PS 09 SO 07.7, 02.5 Čerpací jímka kalové vody, Podélný provzduš. lapák písku SO , Plynojem 2, Strojovna plynojemu 2 SO 08.2 Plynová kompresorovna SO 08.4 Plynová kotelna SO 09.1 Provozní budova (úpravy pro technologii PS 16) SO 09.3, 09.4 Energoblok, transformovna SO 10.1 Gravitační rozvody, včetně SO 01.3 Výustní objekt SO 10.2 Tlakové rozvody, včetně SO 10.7 Rozvod provozní vody SO 10.3 Plynové rozvody (bioplyn) SO 10.4 Rozvody stlačeného vzduchu SO 10.6 Rozvody pitné vody-přeložka vodovodu SO 11 Komunikace a zpevněné plochy SO 13 Nezpevněné plochy a sadové úpravy SO 14 Oplocení, vrata a vrátka Technologická část strojní PS 01 ČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD PS 02 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ PS 03 MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ PS 04 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ PS 05 DMYCHÁRNA PS 06 ZAHUŠŤOVÁNÍ KALU PS 07 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ IZ+KZ PS 08 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PS 09 ODVODŇOVÁNÍ KALU (+ PROVOZNÍ A PITNÁ VODA) IZ+KZ PS 10 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOPLYNU IZ+KZ PS 11 PLYNOVÁ KOTELNA Technologická část elektro, PS 13 TRAFOSTANICE (TRAFOKOBKY) PS 14.1 ELEKTROČÁST SILOVÁ - ČÁST KOGENERACE PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ EI PS 15 HLAVNÍ VN A NN ROZVODNA (ENERGOBLOK) PS 16 Ostatní náklady VRN1 Příprava a zařízení staveniště VRN2 Provozní a územní vlivy VRN3 Ostatní náklady jinde neuvedené VRN4 Předání a převzetí díla Měsíční finanční objemy realizovaných prací

17 Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV Harmonogram realizace výstavby ( i finanční ) Rok 2014 Popis operace - věcné plnění Měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec SO Stavební objekty Týden č Zahájení stavby Stavební část SO 00 Demolice SO 02.4, 08.3 Česlovna, Energ. využití bioplynu SO 03.1, 04.1 Usazovací nádrže, Aktivační nádrže 1. linka bližší k řece 2. linka bližší k nadzemním objektům SO 03.2 Dešťová zdrž SO 04.2 Biologické čištění - Dosazovací nádrže SO 04.3 Biologické čištění - ČS vratného kalu SO Domek měření SO 04.5 Biologické čištění - Rozdělovací objekt SO 05 Dmychárna SO 07.1,07.2,07.3 Objekty kalového hospodářství SO 07.6 Hala odvodňování kalu, stavební úpravy pro PS 09 SO 07.7, 02.5 Čerpací jímka kalové vody, Podélný provzduš. lapák písku SO , Plynojem 2, Strojovna plynojemu 2 SO 08.2 Plynová kompresorovna SO 08.4 Plynová kotelna SO 09.1 Provozní budova (úpravy pro technologii PS 16) SO 09.3, 09.4 Energoblok, transformovna SO 10.1 Gravitační rozvody, včetně SO 01.3 Výustní objekt SO 10.2 Tlakové rozvody, včetně SO 10.7 Rozvod provozní vody SO 10.3 Plynové rozvody (bioplyn) SO 10.4 Rozvody stlačeného vzduchu SO 10.6 Rozvody pitné vody-přeložka vodovodu SO 11 Komunikace a zpevněné plochy SO 13 Nezpevněné plochy a sadové úpravy SO 14 Oplocení, vrata a vrátka Technologická část strojní PS 01 ČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD PS 02 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ IZ+KZ PS 03 MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ IZ+KZ IZ+KZ PS 04 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ IZ+KZ IZ+KZ PS 05 DMYCHÁRNA IZ+KZ PS 06 ZAHUŠŤOVÁNÍ KALU PS 07 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ IZ IZ+KZ PS 08 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ IZ+KZ PS 09 ODVODŇOVÁNÍ KALU (+ PROVOZNÍ A PITNÁ VODA) PS 10 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOPLYNU PS 11 PLYNOVÁ KOTELNA IZ+KZ KZ KZ KZ KZ předání a převzetí díla Technologická část elektro, PS 13 TRAFOSTANICE (TRAFOKOBKY) PS 14.1 ELEKTROČÁST SILOVÁ - ČÁST KOGENERACE PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ EI PS 15 HLAVNÍ VN A NN ROZVODNA (ENERGOBLOK) PS 16 Ostatní náklady VRN1 Příprava a zařízení staveniště VRN2 Provozní a územní vlivy VRN3 Ostatní náklady jinde neuvedené VRN4 Předání a převzetí díla Měsíční finanční objemy realizovaných prací Roční finanční objemy realizovaných prací Legenda : Hodnota prováděných prací tis.kč bez DPH Individuelní vyzkoušení provozních souborů Komplexní vyzkoušení provozních souborů IZ KZ

18 Část 5 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR G. - CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ TÁBOR INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ EKOEKO s.r.o. A. STAVEBNÍ OBJEKTY A PODOBJEKTY - příloha G.1 Cena bez DPH DPH 20% Cena celkem Demolice stávajících objektů AČOV Kč Kč Kč SO 01.3 SO 02.3 Odtok vyčištěných odpadních vod, výustní objekt - přiřazen k SO 10.1 Gravitační rozvody (odtokové žlaby) Šneková čerpací stanice - objekt bez stavebních úprav jen technologie viz PS 01 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč SO 02.4, 08.3 Česlovna, Energetické využití bioplynu Kč Kč Kč SO 03.1, 04.1 Usazovací nádrže, Aktivační nádrže Kč Kč Kč SO 03.2 Dešťová zdrž Kč Kč Kč SO 04.2 Biologické čištění - Dosazovací nádrže Kč Kč Kč SO 04.3 Biologické čištění - ČS vratného kalu Kč Kč Kč SO Domek měření Kč Kč Kč SO 04.5 Biologické čištění - Rozdělovací objekt Kč Kč Kč SO 05 Dmychárna Kč Kč Kč SO 07.1, 07.2, 07.3 Objekty kalového hospodářství Kč Kč Kč SO 07.5 Uskladňovací nádrž - objekt bez stavebních úprav jen technologie viz PS 07 0 Kč 0 Kč 0 Kč SO 07.6 Hala odvodňování kalu, stavební úpravy pro PS Kč Kč Kč SO 07.7, 02.5 Čerpací jímka kalové vody, Podélný provzduš. lapák písku Kč Kč Kč SO , Plynojem 2, Strojovna plynojemu Kč Kč Kč SO 08.2 Plynová kompresorovna Kč Kč Kč SO 08.4 Plynová kotelna Kč Kč Kč SO 09.1 Provozní budova (úpravy pro technologii PS 16) Kč Kč Kč SO 09.3, 09.4 Energoblok, transformovna Kč Kč Kč SO 10.1 Gravitační rozvody, včetně SO 01.3 Výustní objekt Kč Kč Kč SO 10.2 Tlakové rozvody, včetně SO 10.7 Rozvod provozní vody Kč Kč Kč SO 10.3 Plynové rozvody (bioplyn) Kč Kč Kč SO 10.4 Rozvody stlačeného vzduchu Kč Kč Kč SO 10.6 Rozvody pitné vody - přeložka vodovodu Kč Kč Kč SO 10.7 SO 10.8 Rozvod provozní vody objekt přiřazen k SO 10.2 viz tlakové rozvody Kolektor vnitřních sítí jen technologie viz PS 04, PS 07, PS Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč SO 11 Komunikace a zpevněné plochy Kč Kč Kč SO 13 Nezpevněné plochy a sadové úpravy Kč Kč Kč SO 14 Oplocení, vrata a vrátka Kč Kč Kč Stavební elektroinstalace je převedena a oceněna v příloze G.3 0 Kč 0 Kč 0 Kč NÁKLADY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ CELKEM (viz příloha G.1) Kč Kč Kč B. PROVOZNÍ SOUBORY - přílohy G.2, G.3, G.4 Cena bez DPH DPH 20% Cena celkem PS 01 Čerpání odpadních vod Kč Kč Kč PS 02 Hrubé předčištění Kč Kč Kč PS 03 Mechanické čištění Kč Kč Kč PS 04 Biologické čištění Kč Kč Kč PS 05 Dmychárna Kč Kč Kč PS 06 Zahušťování kalu Kč Kč Kč PS 07 Kalové hospodářství Kč Kč Kč PS 08 Plynové hospodářství Kč Kč Kč PS 09 Odvodňování kalu (provozní a pitná voda) Kč Kč Kč PS 10 Energetické využití bioplynu Kč Kč Kč PS 11 Plynová kotelna Kč Kč Kč PS 12 Chemické hospodářství (bez technologických úprav) 0 Kč 0 Kč 0 Kč NÁKLADY TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI STROJNÍ (viz příloha G.2) Kč Kč Kč PS 13 Trafostanice Kč Kč Kč PS 14 Technologická a stavební elektroinstalace 0 Kč 0 Kč PS 14.1 Elektročást silová - ČÁST KOGENERACE Kč Kč Kč PS 14.2 Elektročást silová - TECHNOLOGICKÁ EI Kč Kč Kč PS 15 Hlavní VN a NN rozvodna Kč Kč Kč PS Kč Kč Kč NÁKLADY TECHN. ČÁSTI ELEKTRO, (viz příl. G.3, G.4) Kč Kč Kč NÁKLADY PROVOZNÍCH SOUBORŮ CELKEM (viz příl. G.2, G.3, G.4) Kč Kč Kč CELKOVÉ NÁKLADY ČÁSTÍ A+B (pomocný součet) Kč Kč Kč Zakázkové číslo: Strana 1/2

19 Část 5 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR G. - CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ EKOEKO s.r.o. C. OSTATNÍ NÁKLADY - příloha G.5 Cena bez DPH DPH 20% Cena celkem 1 VRN 1 - Příprava a zařízení staveniště Kč Kč Kč 2 VRN 2 - Provozní a územní vlivy Kč Kč Kč 3 VRN 3 - Ostatní náklady jinde neuvedené Kč Kč Kč 4 VRN 4 - Předání a převzetí díla Kč Kč Kč OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (viz příloha G.5) Kč Kč Kč SOUČET ODDÍLŮ A+B+C Kč Kč Kč D. REZERVA Cena bez DPH DPH 20% Cena celkem Doporučená rezerva na rizika a nejistoty (6,5% z A+B) Kč Kč Kč REZERVA CELKEM Kč Kč Kč Legenda: Stavební objekty a provozní soubory, které byly uvedeny v původním zadání viz DUR, žádost Stavební objekty a provozní soubory, které byly doplněny dle požadavku SFŽP a posouzení AČE Stavební objekty a provozní soubory, které byly doplněny na základě požadavku investora Cena bez DPH Cena bez DPH 0 Kč Kč Kč Kč Kč Zakázkové číslo: Strana 2/2

20 Část 5 VÝKAZ VÝMĚR G.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY EKOEKO s.r.o. Položka Cena celkem CZK (bez DPH) TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV - STAVEBNÍ OBJEKTY Demolice stávajících objektů AČOV SO 01.3 Odtok vyčištěných odpadních vod, výustní objekt - přiřazen k SO 10.1 Gravitační rozvody (odtokové žlaby) 0 SO 02.3 Šneková čerpací stanice - objekt bez stavebních úprav jen technologie viz PS 01 0 SO 02.4, 08.3 Česlovna, Energetické využití bioplynu SO 03.1, 04.1 Usazovací nádrže, Aktivační nádrže SO 03.2 Dešťová zdrž SO 04.2 Biologické čištění - Dosazovací nádrže SO 04.3 Biologické čištění - ČS vratného kalu SO Domek měření SO 04.5 Biologické čištění - Rozdělovací objekt SO 05 Dmychárna SO 07.1, 07.2, 07.3 Objekty kalového hospodářství SO 07.5 Uskladňovací nádrž - objekt bez stavebních úprav jen technologie viz PS 07 0 SO 07.6 Hala odvodňování kalu, stavební úpravy pro PS SO 07.7, 02.5 Čerpací jímka kalové vody, Podélný provzduš. lapák písku SO , Plynojem 2, Strojovna plynojemu SO 08.2 Plynová kompresorovna SO 08.4 Plynová kotelna SO 09.1 Provozní budova (úpravy pro technologii PS 16) SO 09.3, 09.4 Energoblok, transformovna SO 10.1 Gravitační rozvody, včetně SO 01.3 Výustní objekt SO 10.2 Tlakové rozvody, včetně SO 10.7 Rozvod provozní vody SO 10.3 Plynové rozvody (bioplyn) SO 10.4 Rozvody stlačeného vzduchu SO 10.6 Rozvody pitné vody - přeložka vodovodu SO 10.7 Rozvod provozní vody objekt přiřazen k SO 10.2 viz tlakové rozvody 0 SO 10.8 Kolektor vnitřních sítí jen technologie viz PS 04, PS 07, PS SO 11 Komunikace a zpevněné plochy SO 13 Nezpevněné plochy a sadové úpravy SO 14 Oplocení, vrata a vrátka Stavební elektroinstalace je převedena a oceněna v příloze G.3 0 STAVEBNÍ OBJEKTY CELKEM Poznámka: barevné rozdělení stavebních objektů je shodné s legendou uvedenou v části G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ, Stavební objekty, které byly uvedeny v původním zadání viz DUR, žádost, Stavební objekty, které byly doplněny dle požadavku SFŽP a posouzení AČE, Stavební objekty, které byly doplněny na základě požadavku investora. Zakázkové číslo: Strana 1/1

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

SMLOUVA O DÍLO č.../2016

SMLOUVA O DÍLO č.../2016 SMLOUVA O DÍLO č..../2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Hotelová

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ )

SMLOUVA O DÍLO. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ) SMLOUVA O DÍLO č. /.. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní společnost MS Haus s.r.o. se sídlem Náchodská

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník návrh Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 - Smluvní strany: Objednatel: Obec Šitbořice Sídlo: Osvobození 92, 69176 Šitbořice IČ: 00283622 Zastoupen:

Více

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/MRFP Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Městský

Více

SMLOUVU O DÍLO. 1. Předmět smlouvy

SMLOUVU O DÍLO. 1. Předmět smlouvy Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ VZ

Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ VZ Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ-2010-1900VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 05 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MODELOVÝ PŘÍKLAD VEŠKERÉ ÚDAJE JSOU ZVOLENY PRO PŘÍKLAD A JSOU SMYŠLENÉ. JAKÁKOLIV PODOBNOST SE SKUTEČNÝMI OSOBAMI, NEBO ÚDAJI JE ČISTĚ NÁHODNÁ. Krajský úřad Číslo objednatele: Číslo zhotovitele: 14/SML3587/8473/2014/KUUK

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

: Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov. Starosta. : Obec Písečná. Rekonstrukce Kulturního domu Písečná

: Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov. Starosta. : Obec Písečná. Rekonstrukce Kulturního domu Písečná Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov Starosta Obec Písečná vyzývá podle vnitřního předpisu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s 12 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Oprava lesní svážnice U seníku

Oprava lesní svážnice U seníku Správa lesů města Tábora, s.r.o. U Čápova dvora 2712 Měšice 390 02 Tábor V Táboře dne 6. 11. 2015 Počet stran textu: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. SLMT/261/2015/Ka k veřejné zakázce malého rozsahu podle

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zápis dne. v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.8 /2013/Město Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Statutární město Pardubice

Více

na realizaci stavby: OPRAVA FASÁDY OBJEKTU POŠTY, UL. PALACKÉHO Č.P. 183, SVITÁVKA I. Smluvní strany

na realizaci stavby: OPRAVA FASÁDY OBJEKTU POŠTY, UL. PALACKÉHO Č.P. 183, SVITÁVKA I. Smluvní strany (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále je Občanský zákoník) na realizaci stavby: OPRAVA FASÁDY OBJEKTU POŠTY, UL. PALACKÉHO

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

Dolní Dobrouč čp Dolní Dobrouč IČ Pavlem Šislerem, starostou obce. Bankovní spojení ČS a. s. Ústí nad Orlicí, č.ú.

Dolní Dobrouč čp Dolní Dobrouč IČ Pavlem Šislerem, starostou obce. Bankovní spojení ČS a. s. Ústí nad Orlicí, č.ú. Příloha č. 3 Smlouva č... Smlouva o dílo a dohoda o ceně uzavřená podle ustanovení 2586 a následného zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel Obec Dolní Dobrouč

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 1/2013/RFP Pardubice, tř. Míru oprava, rekonstrukce a přístavba č. p. 60 a 450 generální klíč 1. Základní údaje o zadavateli: Rozvojový

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

I. S m l u v n í s t r a n y

I. S m l u v n í s t r a n y Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2013 dále jen Smlouva uzavřené dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku Zadavatel: Město Broumov třída Masarykova 239 550 01 Broumov zastoupen: Kamilem Slezákem, místostarostou města kontaktní osoba: Petr Kuchta,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Preambule. Identifikační údaje zadavatele.

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Preambule. Identifikační údaje zadavatele. OBEC KOLOVÁ Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Preambule Obec Kolová (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3) zákona 137/2006

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY 01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Příloha č. 6 SMLOUVA O DÍLO. I.Smluvní strany

Příloha č. 6 SMLOUVA O DÍLO. I.Smluvní strany Příloha č. 6 SMLOUVA O DÍLO I.Smluvní strany Objednatel: Předměřická a.s. 294 74 Předměřice nad Jizerou č. p. 250 zastoupená Ing. Miroslavem Matějkou předsedou představenstva IČ: 00105686 DIČ: 00105686

Více

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 1. Smluvní strany

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

R ~ Rozvojový fond Pardubice a.s., VYZV A K PODANI NABIDKY V RAMCI ZADANI VEREJNE ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

R ~ Rozvojový fond Pardubice a.s., VYZV A K PODANI NABIDKY V RAMCI ZADANI VEREJNE ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: R, ", r "v, VYZV A K PODANI NABIDKY V RAMCI ZADANI VEREJNE ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 26/20121RFP "Pardubice, tř. Míru - oprava, rekonstrukce a přístavba č.p. 60 a 450 úprava l.np pro KOH-I-NOOR" 1. Základní

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

1/6. SMLOUVA o dílo č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany Objednatel: : Husova 82, Semily

1/6. SMLOUVA o dílo č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany Objednatel: : Husova 82, Semily SMLOUVA o dílo č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily : Husova 82, 513 01 Semily Zastoupený : Mgr. Jan Farský, starosta

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle.. NA PROVÁDĚNÍ PRACÍ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle.. NA PROVÁDĚNÍ PRACÍ RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle.. NA PROVÁDĚNÍ PRACÍ Číslo smlouvy :. 1. SMLUVNÍ STRANY Objednatel : Město Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš Statutární orgán : Mgr. Dalibor Blažek starosta města Zástupce

Více

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla Čl. 2 Předmět plnění Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : Oprava skleníku v zahradě PNB (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Podivín, Dolní Valy II, Inženýrské sítě k RD, SO 01 - Komunikace

Podivín, Dolní Valy II, Inženýrské sítě k RD, SO 01 - Komunikace 1. Smluvní strany: Smlouva o dílo o dodávce stavebních prací uzavřená dle 2587 občanského zákoníku Objednatel : Město Podivín Adresa : Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín Zastoupený : Stanislav Machovský,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Smlouva o dílo č. 040/2015. na zhotovení díla

Smlouva o dílo č. 040/2015. na zhotovení díla Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk Smlouva o dílo č. 040/2015 na zhotovení díla Oprava zdi Krajské knihovny v Pardubicích uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily : Husova 82, 513 01 Semily Zastoupený : Mgr. Jan Farský, starosta

Více

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění Příloha objednávky Obchodní podmínky Čl. 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : viz objednávku (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Metropolitní optická síť města Šumperka zemní práce

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Metropolitní optická síť města Šumperka zemní práce Naše čj.: MUSP 65263/2013 Naše sp. zn.: 65260/2013 RUI/EMLO *MUSPX019N8ZG* Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Metropolitní optická síť města Šumperka zemní práce

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: "Oprava volného bytu č.29 v domě č.p v ulici Závodu Míru v Pardubicích"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č.29 v domě č.p v ulici Závodu Míru v Pardubicích Městský rozvojový fond Pardubice a.s. u Divadla 828. 530 02 Pardub tce Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. vložka 1822 MRFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Zadavatel Smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany: 1.1 Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha, příspěvková organizace Adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6 - Střešovice Statutární zástupce: plk.

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Objednatel: Název a sídlo: Společenství vlastníků Sečská 27/1855 Sečská 1855/27 Praha

Objednatel: Název a sídlo: Společenství vlastníků Sečská 27/1855 Sečská 1855/27 Praha Smlouva o dílo číslo 563/27 uzavřená podle 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Předmět díla

I. Úvodní ustanovení. II. Předmět díla Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Číslo smlouvy : 15001 I. Úvodní ustanovení Objednatel: Město Manětín Manětín 89,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město T ýnec nad Sáza vo u vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY pro účely zadání veřejné

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBĚ dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBĚ dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBĚ dle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany A. Příkazce: Město Zbiroh Sídlo: Masarykovo nám. 12, 338 08 Zbiroh Zastoupené:

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku I. Smluvní strany 1.Objednatel Identifikace ( název, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu) Osoba oprávněná jednat a smlouvu uzavřít (pokud nevyplývá toto

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

1. Zadavatel. 2. Specifikace

1. Zadavatel. 2. Specifikace Věc: Oprava výzvy pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: VÚDDŠ,DDŠ, SŠ,ZŠ a ŠJ Mor. Krumlov rozšíření vozového parku 1. Zadavatel Výchovný ústav,dětský domov se školou,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1 TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, PSČ 742 21, IČO 014

Více

Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014

Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Objednatel: Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42,

Více

Návrh SMLOUVA O DÍLO

Návrh SMLOUVA O DÍLO Návrh SMLOUVA O DÍLO Obec Sendražice se sídlem obecního úřadu: Sendražice 1, 503 03 Smiřice IČO: 00269484 za niž jedná: František Matěna, starosta obce další osoba pověřená jednáním za obec: Jan Lipenský

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo. uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Obec Zvole se sídlem OÚ: Hlavní 33 252 45 Zvole jednající: Ing. Miroslavem Stoklasou starostou obce IČ 00241890

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: smluvních:

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: smluvních: Smlouva o dílo č. smlouvy ze strany zhotovitele 233-IX-11 č. smlouvy ze strany objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Název

Více

*MUSPX01MA8OJ* Naše čj.: MUSP 49322/2016 Naše sp. zn.: 49319/2016 RUI/EMLO

*MUSPX01MA8OJ* Naše čj.: MUSP 49322/2016 Naše sp. zn.: 49319/2016 RUI/EMLO Naše čj.: MUSP 49322/2016 Naše sp. zn.: 49319/2016 RUI/EMLO *MUSPX01MA8OJ* Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele akce: Veřejné osvětlení podél komunikace parc.č. 2085 v k.ú.

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

SMLOUVA O DÍLO. podle 536 a násl. obchodního zákoníku. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních: Mgr. Antonín Krák

SMLOUVA O DÍLO. podle 536 a násl. obchodního zákoníku. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních: Mgr. Antonín Krák - SMLOUVA O DÍLO podle 536 a násl. obchodního zákoníku ČI.1. Smluvní strany 1. Zhotovitel: STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o., IČ 28131151, DIČ CZ28131151 U Trojice 120, Český Krumlov Osoby oprávněné jednat

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více