Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění"

Transkript

1 Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se sídlem : Kosova 2894, Tábor zastoupené : Ing. Milan Míka ředitel společnosti IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., České Budějovice Číslo účtu : /5500 Inkasní účet /5500 Běžný účet Telefon/fax : Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka TDI : Sdružení firem TDI AČOV (Aqua-Contact Praha, v.o.s. a EKOEKO s.r.o.) (dále jen jako objednatel) a 1/Zhotovitel: Název (jméno a příjmení) : Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. Sídlo : Jiráskovo předměstí 935/III, Jindřichův Hradec Korespondenční adresa: Jiráskovo předměstí 935/III, Jindřichův Hradec Zastoupený : Ing. Tomášem Blábolilem, předsedou představenstva IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Jindřichův Hradec č. účtu: /0300 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1830 od Zástupce pro věcná jednání (smluvní záležitosti): Ing. Tomáš Blábolil, předseda představenstva mob. tel Zástupce pro věcná jednání (technické záležitosti): Ing. Jan Krátoška, obchodní ředitel mob.tel Ing. Miroslav Dvořák, výrobní ředitel mob. tel Roman Kalaj, hlavní stavbyvedoucí mob. tel Petr Kos, stavbyvedoucí

2 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV mob. tel telefon/fax : / /Zhotovitel: Název (jméno a příjmení) : ENVI-PUR, s. r. o. Sídlo : Na Vlčovce 13/4, Praha 6, Dejvice Korespondenční adresa: Wilsonova 420, Soběslav Zastoupený : Milanem Drdou jednatelem společnosti IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Česká spořitelna,a.s.,české Budějovice č. účtu: /0800 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka od Zástupce pro věcná jednání (smluvní záležitosti): Milan Drda, jednatel společnosti mob. tel Zástupce pro věcná jednání (technické záležitosti): Ing. Milan Svoboda, obchodní ředitel mob.tel Pavel Škrdle, vedoucí projektu mob. tel Ing. Tomáš Roztočil, vedoucí obchodního odd. mob. tel telefon/fax : / /Zhotovitel: Název (jméno a příjmení) : VHS Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Sídlo : Litvínovická 1567/4, České Budějovice Korespondenční adresa: Litvínovická 1567/4, České Budějovice Zastoupený : Ing. Petrem Novotným, jednatelem společnosti IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Komerční banka a.s. č. účtu: /0100 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253 od Zástupce pro věcná jednání (smluvní záležitosti): Ing. Petr Novotný, jednatel společnosti mob. tel Zástupce pro věcná jednání (technické záležitosti): Ing.Janem Jarošem jednatel společnosti a vedoucím výroby mob.tel telefon/fax : / /Zhotovitel: Název (jméno a příjmení) : ARKO TECHNOLOGY, a.s. Sídlo : Vídeňská 108, Brno a a a Strana 2/14

3 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV Korespondenční adresa: Vídeňská 108, Brno Zastoupený : Richardem Mrázkem předsedou představenstva IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Komerční banka Brno č. účtu: /0100 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 296 od Zástupce pro věcná jednání (smluvní záležitosti): Richard Mrázek, předseda představenstva mob. tel Zástupce pro věcná jednání (technické záležitosti): Jiří Strouhal, technický náměstek technologie mob.tel telefon/fax : / Všichni čtyři zhotovitelé vystupují a jednají ve Sdružení AČOV Tábor (dále jen Sdružení ), vůči objednateli jsou všichni zhotovitelé zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně (solidárně), všechny zhotovitele při realizaci díla zastupuje : Vedoucí Sdružení : Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. Sídlo : Jiráskovo předměstí 935/III, Jindřichův Hradec Korespondenční adresa : Jiráskovo předměstí 935/III, Jindřichův Hradec Zastoupený : Ing. Tomášem Blábolilem, předsedou představenstva IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Jindřichův Hradec č. účtu: /0300 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1830 od Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 5 k této smlouvě. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto S M L O U V U O D Í L O Preambule Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne (dále jen nabídka ) podaná ve veřejné zakázce nazvané Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV (dále jen veřejná zakázka ), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla. Strana 3/14

4 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV I. Předmět smlouvy a díla 1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla. Předmět plnění (dílo) bude proveden dle projektové dokumentace (PD) s výkazem výměr zpracované společností PROVOD inženýrská společnost s r.o. a společností EKOEKO s.r.o. 2. a v souladu s podmínkami vydaného územního rozhodnutí, stavebního povolení, dále v souladu s podmínkami vymezenými v Zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele včetně obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. 3. Oceněný výkaz výměr tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 4. Součástí Předmětu plnění je mimo vlastní provedení stavebních prací dále zejména: zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, spolupráce se správci inženýrských sítí, zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, přičemž veškeré náklady plně hradí zhotovitel, zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla, vytýčení stavby podle projektu souřadnice v JTSK, odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a staveb) včetně poplatku za uskladnění, veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti, zajištění potřebných (i mimořádných) prací pro nepřerušení provozu čištění odpadních vod v souladu s Plánem organizace výstavby, zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, B.p.v.), CD ve formátu DGN a DWG a zaměření stavby pro vklad do katastru nemovitostí (geometrické plány pro věcná břemena včetně potřebných příloh), zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) jako např. tlakových a gravitačních zkoušek, zkoušek vodotěsnosti, zajištění garančních zkoušek v průběhu zkušebního provozu atd., zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č.22/1997 Sb. prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických či tlakových zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla či zkušebního provozu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, Strana 4/14

5 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, koordinační a kompletační činnost celé stavby, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod., respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména: o vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování o vedení přehledu o vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle zákona o daních. 5. Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude odevzdána ve 4 (čtyřech) paré listinného vyhotovení a 1 (jednoho) vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem beze změn, každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko, součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS), nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči. Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dílenské dokumentace pro neprefabrikované prvky části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. 6. Zhotovitel se zavazuje dodržet pravidla pro publicitu definovaná nařízením EK č. 1828/2006 a dalšími požadavky SFŽP nad rámec tohoto nařízení (dle Grafického manuálu publicity OPŽP, který je přístupný na Velkoplošný reklamní panel bude nainstalován bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu a musí být zachován po celou dobu stavby. Po ukončení realizace projektu, nejpozději do dvou měsíců, se velkoplošný reklamní panel nahradí stálou informační tabulkou. Stálá informační tabulka (trvalá pamětní deska) doporučená minimální velikost je 300 x 400 mm. Zadavatel požaduje, aby byla nerezová na kamenném podstavci. Veškerá informační a propagační opatření musí obsahovat následující povinné údaje: Strana 5/14

6 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV a) Symbol Evropské unie v souladu s Grafickým manuálem publicity OPŽP nebo adresa a odkaz na Evropskou unii. b) Odkaz na příslušný fond ERDF nebo FS (nejlépe ve znění podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj/fondu soudržnosti ). c) Prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství ve znění: Pro vodu, vzduch a přírodu. 7. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a 1x v elektronické formě. Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném rozsahu ve všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost provedení zápisu v Katastru nemovitostí. Zhotovitel se zavazuje před zahájením stavby zajistit vytyčení všech sítí v zájmovém území a vždy při zásahu cizí nemovitosti výstavbou v dostatečném předstihu projedná s vlastníkem vstup na cizí parcelu nebo do objektu a dle podmínek Územního rozhodnutí/stavebního povolení. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 8. Součástí předmětu plnění jsou i práce a úkony blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. 9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká i až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Položkové vícenáklady (vícepráce) lze ze strany objednatele (příjemce podpory) nárokovat u administrátora dotace pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně příjemce podpory, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty projektovou/rozpočtovou rezervou, která je zahrnuta přímo do smlouvy o dílo. Vícepráce jsou způsobilé do výše rezervy, jejíž maximální výše je stanovena v oceněném výkazu výměr. Zhotovitel je v případě víceprací povinen postupovat v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP. V případě jakýchkoliv víceprací je nutno vše konzultovat s administrátorem dotace, včetně změnových listů. 10.V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 11.Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. 12.Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické Strana 6/14

7 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce. 13.Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně historického významu a památkové ochrany objektů dotčených stavbou, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, výrobními kapacitami a praktickými odborně-řemeslnými zkušenostmi, které jsou k provedení celého bezvadného díla nezbytné. 14.Zhotovitel potvrzuje, že 2 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě převzal při podpisu této smlouvy. II. Doba a místo plnění 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 609 dnů ode dne předání staveniště, které se uskuteční neprodleně po přiznání státní dotace. 2. Práce na díle budou zahájeny po poskytnutí státní dotace z programu OPŽP. Pokud by zdrojem financování došlo k posunu termínu zahájení prací, který bude mít vliv na termín dokončení díla, bude lhůta dokončení upravena dodatkem. 3. Plánovaný termín zahájení prací: Plánovaný termín dokončení stavebních prací: Místem dodání díla je: k.ú. Čelkovice, areál stávající ČOV na levém břehu řeky Lužnice. Dnem zahájení díla je den protokolárního předání staveniště zhotoviteli objednatelem. Dnem dokončení díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo a obchodních podmínkách. Průběh realizace díla se řídí dle Harmonogramu realizace výstavby, který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb ke zdárnému a řádnému dokončení díla je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech. 5. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení na dobu jinou. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran, vždy však se zohledněním klimatických a technologických podmínek. 6. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod. Strana 7/14

8 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV 7. Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem zadavatele, např. zápisem ve stavebním deníku. V případě, že dojde k přerušení stavby, které by mělo vliv na počet dní realizace stavby, je nutno informovat o této skutečnosti administrátora dotace a zajistit jeho souhlas s přerušením stavebních prací. 8. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby za případné spoluúčasti finančních prostředků státního rozpočtu ve formě státní dotace, dotace Evropské Unie či jiného poskytovatele dotace současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení stavby (v průběhu její realizace), v případě, že se mu nepodaří zajistit tyto finanční prostředky v předpokládaných termínech. 9. V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, rozpočtu objednatele či jiných finančních zdrojů nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci díla či jeho části, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby či stavbu přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení stavby. III. Cena díla a platební podmínky 1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran: Cena celkem bez DPH a bez rezervy Kč Rezerva ve výši Kč CENA CELKEM VČ. REZERVY BEZ DPH Kč /dále jen Cena za provedení díla / DPH bude účtováno dle platných právních předpisů. 2. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla (jako např.: náklady na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla dle této smlouvy o dílo. 3. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. 4. Finanční prostředky vázané na věcné plnění budou uvolňovány dle finančních možností objednatele. V případě, že nebude dotace poskytnuta, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Strana 8/14

9 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV 5. Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. Ocenění méně a víceprací v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích jako je kalkulována cena díla uvedeného v této smlouvě. U položek víceprací neobsažených v cenách položkového rozpočtu budou tyto kalkulovány v cenách dle aktuálních ceníků ÚRS Praha. Vícepráce mohou nastat jen na základě požadavku objednatele, nebo při výskytu okolností, které nebylo možné předpokládat. Toto musí být vždy projednáno a odsouhlaseno s generálním projektantem, objednatelem a technickým dozorem stavby (TDS). Vícepráce budou realizovány v souladu s 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu faktury. Objednatel uhradí měsíční fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky do výše 90% ceny. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla uhradí objednatel na základě konečné faktury po odstranění vad. 7. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném přejímacím řízení bez vad a nedodělků, podle položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí faktury. 8. Všechny faktury (daňové doklady) musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v obchodních podmínkách. Faktura a Zjišťovací protokol musí být podepsány a orazítkovány zhotovitelem, objednatelem a technickým dozorem stavebníka. Ostatní přílohy faktury musí být podepsány alespoň zhotovitelem a objednatelem. 9. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 90 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle 13a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 11. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury. IV. Splnění závazku Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 1. Ke splnění závazku dojde předáním díla nebo jeho části objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem. 2. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. 4. Vlastnické právo k celému dílu (nově zhotovené věci) přechází na objednatele dle čl.vii. Strana 9/14

10 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV 5. Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. 6. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím. 7. Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo, zařízení staveniště a všechny související prostory proti vstupu nepovolaných osob. Tím není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla a právo autorského dozoru ze strany generálního projektanta, jakož i právo kontroly ze strany kontrolních orgánů podle obecně závazných právních předpisů. 8. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky, nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace, závazného stanoviska příslušného orgánu státní správy, rozhodnutí stavebního úřadu a pokynů pracovníků archeologického ústavu. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých subů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo subů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu. V. Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. 2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat. 4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůty na: a) Stavební část díla 72 měsíců b) Technologickou část díla (provozní soubory mimo MaR) 72 měsíců c) Měření a regulaci 60 měsíců Výše uvedené záruky jsou poskytovány ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. 6. Při předání díla je objednatel povinen dílo řádně prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Obchodní podmínky, které jsou přílohou této smlouvy, řeší podrobnosti uplatnění reklamace. Strana 10/14

11 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV 7. Uplatněním práv dle bodu 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce. VI. Porušení smluvních povinností 1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla s DPH. b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla s DPH v případě porušení Plánu organizace výstavby za každý jednotlivý případ. c) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý den překročení lhůty dle Čl. A/6 obchodních podmínek, a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání. d) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené částky do jejího zaplacení. e) Zhotovitel stanovuje výši záruky za poplatky za vypouštěné znečištění po dobu výstavby ve výši Kč. f) Zhotovitel stanovuje výši záruky za případné udělené pokuty a sankce za překročení povolených limitů po dobu výstavby ve výši Kč. g) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy předložit objednateli jistotu za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši ,00 Kč. Jistotu předloží zhotovitel ve formě bankovní záruky nebo formou peněžní jistoty složené na účet objednatele, který je uveden v oddíle I. této smlouvy o dílo. Jestliže uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti, pak dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele, případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu. V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty ověřená kopie listiny bankovní záruky. V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty pojistná smlouva, která musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. 3. Právo na plnění z bankovní záruky nebo právo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo z poskytnuté peněžní jistoty za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění. V případě čerpání jistoty je zhotovitel povinen doplnit objednateli jistotu na původní výši a Strana 11/14

12 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV to vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Jistota bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po předání díla. VII. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále znění článků Obchodních podmínek pro zhotovení stavby. 2. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem projektové dokumentace, výkazem výměr obsahem zadávací dokumentace včetně Obchodních podmínek i se samotným staveništěm a nejsou mu známy žádné rozpory a nedostatky. 3. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní. 4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 5. Vlastníkem zhotoveného stavebního díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu převzetí soupisu provedených prací a po zaplacení příslušné měsíční faktury. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků. 6. Zhotovitel se zavazuje zajistit a označit staveniště tak, aby bylo zabráněno úrazům a škodám a rovněž bere zhotovitel na vědomí, že nebude předáno staveniště prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je vědom této skutečnosti, která není překážkou provádění díla. 7. Objednatel se zavazuje převzít na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu dílo řádně dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu změn odsouhlasených objednatelem a v souladu s ostatními ujednáními této smlouvy. 8. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 9. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Strana 12/14

13 SoD Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV VIII. Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že: a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), b) Veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním. 2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení obchodního zákoníku. 3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. 4. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy kdykoliv během doby její účinnosti v případě, že nebudou v rozpočtu objednatele schváleny dostatečné finanční prostředky k úhradě plnění dle této smlouvy nebo dotační prostředky EU, z nichž má být plnění dle této smlouvy dle vědomí smluvních stran financováno, nebudou objednateli přiděleny, resp. schváleny nebo bude objednateli uloženo již přidělené dotační prostředky vrátit a objednatel nemá dostatečné finanční prostředky k úhradě plnění dle této smlouvy. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. 7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozování činnosti. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele ze dne Objednatel požaduje, aby zhotovitel postupoval v souladu se systémem managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (v rozsahu Certifikátu prokazujícího zavedení systému řízení řady OHSAS 18000). Strana 13/14

14

15 Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV Harmonogram realizace výstavby ( i finanční ) Rok 2013 Popis operace - věcné plnění Měsíc květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec SO Stavební objekty Týden č Zahájení stavby 2.5. Stavební část SO 00 Demolice SO 02.4, 08.3 Česlovna, Energ. využití bioplynu SO 03.1, 04.1 Usazovací nádrže, Aktivační nádrže 1. linka bližší k řece 2. linka bližší k nadzemním objektům SO 03.2 Dešťová zdrž SO 04.2 Biologické čištění - Dosazovací nádrže SO 04.3 Biologické čištění - ČS vratného kalu SO Domek měření SO 04.5 Biologické čištění - Rozdělovací objekt SO 05 Dmychárna SO 07.1,07.2,07.3 Objekty kalového hospodářství SO 07.6 Hala odvodňování kalu, stavební úpravy pro PS 09 SO 07.7, 02.5 Čerpací jímka kalové vody, Podélný provzduš. lapák písku SO , Plynojem 2, Strojovna plynojemu 2 SO 08.2 Plynová kompresorovna SO 08.4 Plynová kotelna SO 09.1 Provozní budova (úpravy pro technologii PS 16) SO 09.3, 09.4 Energoblok, transformovna SO 10.1 Gravitační rozvody, včetně SO 01.3 Výustní objekt SO 10.2 Tlakové rozvody, včetně SO 10.7 Rozvod provozní vody SO 10.3 Plynové rozvody (bioplyn) SO 10.4 Rozvody stlačeného vzduchu SO 10.6 Rozvody pitné vody-přeložka vodovodu SO 11 Komunikace a zpevněné plochy SO 13 Nezpevněné plochy a sadové úpravy SO 14 Oplocení, vrata a vrátka Technologická část strojní PS 01 ČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD IZ+KZ PS 02 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ IZ+KZ IZ+KZ PS 03 MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ IZ+KZ PS 04 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ IZ IZ+KZ IZ+KZ PS 05 DMYCHÁRNA PS 06 ZAHUŠŤOVÁNÍ KALU IZ+KZ PS 07 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PS 08 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PS 09 ODVODŇOVÁNÍ KALU (+ PROVOZNÍ A PITNÁ VODA) PS 10 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOPLYNU PS 11 PLYNOVÁ KOTELNA Technologická část elektro, PS 13 TRAFOSTANICE (TRAFOKOBKY) PS 14.1 ELEKTROČÁST SILOVÁ - ČÁST KOGENERACE PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ EI PS 15 HLAVNÍ VN A NN ROZVODNA (ENERGOBLOK) PS 16 Ostatní náklady VRN1 Příprava a zařízení staveniště VRN2 Provozní a územní vlivy VRN3 VRN4 Ostatní náklady jinde neuvedené Předání a převzetí díla Měsíční finanční objemy realizovaných prací Roční finanční objemy realizovaných prací Legenda : Hodnota prováděných prací tis.kč bez DPH Individuelní vyzkoušení provozních souborů Komplexní vyzkoušení provozních souborů IZ KZ

16 Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV Harmonogram realizace výstavby ( i finanční ) Rok 2014 Popis operace - věcné plnění Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen SO Stavební objekty Týden č Zahájení stavby Stavební část SO 00 Demolice SO 02.4, 08.3 Česlovna, Energ. využití bioplynu SO 03.1, 04.1 Usazovací nádrže, Aktivační nádrže 1. linka bližší k řece 2. linka bližší k nadzemním objektům SO 03.2 Dešťová zdrž SO 04.2 Biologické čištění - Dosazovací nádrže SO 04.3 Biologické čištění - ČS vratného kalu SO Domek měření SO 04.5 Biologické čištění - Rozdělovací objekt SO 05 Dmychárna SO 07.1,07.2,07.3 Objekty kalového hospodářství SO 07.6 Hala odvodňování kalu, stavební úpravy pro PS 09 SO 07.7, 02.5 Čerpací jímka kalové vody, Podélný provzduš. lapák písku SO , Plynojem 2, Strojovna plynojemu 2 SO 08.2 Plynová kompresorovna SO 08.4 Plynová kotelna SO 09.1 Provozní budova (úpravy pro technologii PS 16) SO 09.3, 09.4 Energoblok, transformovna SO 10.1 Gravitační rozvody, včetně SO 01.3 Výustní objekt SO 10.2 Tlakové rozvody, včetně SO 10.7 Rozvod provozní vody SO 10.3 Plynové rozvody (bioplyn) SO 10.4 Rozvody stlačeného vzduchu SO 10.6 Rozvody pitné vody-přeložka vodovodu SO 11 Komunikace a zpevněné plochy SO 13 Nezpevněné plochy a sadové úpravy SO 14 Oplocení, vrata a vrátka Technologická část strojní PS 01 ČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD PS 02 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ PS 03 MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ PS 04 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ PS 05 DMYCHÁRNA PS 06 ZAHUŠŤOVÁNÍ KALU PS 07 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ IZ+KZ PS 08 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PS 09 ODVODŇOVÁNÍ KALU (+ PROVOZNÍ A PITNÁ VODA) IZ+KZ PS 10 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOPLYNU IZ+KZ PS 11 PLYNOVÁ KOTELNA Technologická část elektro, PS 13 TRAFOSTANICE (TRAFOKOBKY) PS 14.1 ELEKTROČÁST SILOVÁ - ČÁST KOGENERACE PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ EI PS 15 HLAVNÍ VN A NN ROZVODNA (ENERGOBLOK) PS 16 Ostatní náklady VRN1 Příprava a zařízení staveniště VRN2 Provozní a územní vlivy VRN3 Ostatní náklady jinde neuvedené VRN4 Předání a převzetí díla Měsíční finanční objemy realizovaných prací

17 Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV Harmonogram realizace výstavby ( i finanční ) Rok 2014 Popis operace - věcné plnění Měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec SO Stavební objekty Týden č Zahájení stavby Stavební část SO 00 Demolice SO 02.4, 08.3 Česlovna, Energ. využití bioplynu SO 03.1, 04.1 Usazovací nádrže, Aktivační nádrže 1. linka bližší k řece 2. linka bližší k nadzemním objektům SO 03.2 Dešťová zdrž SO 04.2 Biologické čištění - Dosazovací nádrže SO 04.3 Biologické čištění - ČS vratného kalu SO Domek měření SO 04.5 Biologické čištění - Rozdělovací objekt SO 05 Dmychárna SO 07.1,07.2,07.3 Objekty kalového hospodářství SO 07.6 Hala odvodňování kalu, stavební úpravy pro PS 09 SO 07.7, 02.5 Čerpací jímka kalové vody, Podélný provzduš. lapák písku SO , Plynojem 2, Strojovna plynojemu 2 SO 08.2 Plynová kompresorovna SO 08.4 Plynová kotelna SO 09.1 Provozní budova (úpravy pro technologii PS 16) SO 09.3, 09.4 Energoblok, transformovna SO 10.1 Gravitační rozvody, včetně SO 01.3 Výustní objekt SO 10.2 Tlakové rozvody, včetně SO 10.7 Rozvod provozní vody SO 10.3 Plynové rozvody (bioplyn) SO 10.4 Rozvody stlačeného vzduchu SO 10.6 Rozvody pitné vody-přeložka vodovodu SO 11 Komunikace a zpevněné plochy SO 13 Nezpevněné plochy a sadové úpravy SO 14 Oplocení, vrata a vrátka Technologická část strojní PS 01 ČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD PS 02 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ IZ+KZ PS 03 MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ IZ+KZ IZ+KZ PS 04 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ IZ+KZ IZ+KZ PS 05 DMYCHÁRNA IZ+KZ PS 06 ZAHUŠŤOVÁNÍ KALU PS 07 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ IZ IZ+KZ PS 08 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ IZ+KZ PS 09 ODVODŇOVÁNÍ KALU (+ PROVOZNÍ A PITNÁ VODA) PS 10 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOPLYNU PS 11 PLYNOVÁ KOTELNA IZ+KZ KZ KZ KZ KZ předání a převzetí díla Technologická část elektro, PS 13 TRAFOSTANICE (TRAFOKOBKY) PS 14.1 ELEKTROČÁST SILOVÁ - ČÁST KOGENERACE PS 14.2 ELEKTROČÁST SILOVÁ - TECHNOLOGICKÁ EI PS 15 HLAVNÍ VN A NN ROZVODNA (ENERGOBLOK) PS 16 Ostatní náklady VRN1 Příprava a zařízení staveniště VRN2 Provozní a územní vlivy VRN3 Ostatní náklady jinde neuvedené VRN4 Předání a převzetí díla Měsíční finanční objemy realizovaných prací Roční finanční objemy realizovaných prací Legenda : Hodnota prováděných prací tis.kč bez DPH Individuelní vyzkoušení provozních souborů Komplexní vyzkoušení provozních souborů IZ KZ

18 Část 5 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR G. - CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ TÁBOR INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ EKOEKO s.r.o. A. STAVEBNÍ OBJEKTY A PODOBJEKTY - příloha G.1 Cena bez DPH DPH 20% Cena celkem Demolice stávajících objektů AČOV Kč Kč Kč SO 01.3 SO 02.3 Odtok vyčištěných odpadních vod, výustní objekt - přiřazen k SO 10.1 Gravitační rozvody (odtokové žlaby) Šneková čerpací stanice - objekt bez stavebních úprav jen technologie viz PS 01 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč SO 02.4, 08.3 Česlovna, Energetické využití bioplynu Kč Kč Kč SO 03.1, 04.1 Usazovací nádrže, Aktivační nádrže Kč Kč Kč SO 03.2 Dešťová zdrž Kč Kč Kč SO 04.2 Biologické čištění - Dosazovací nádrže Kč Kč Kč SO 04.3 Biologické čištění - ČS vratného kalu Kč Kč Kč SO Domek měření Kč Kč Kč SO 04.5 Biologické čištění - Rozdělovací objekt Kč Kč Kč SO 05 Dmychárna Kč Kč Kč SO 07.1, 07.2, 07.3 Objekty kalového hospodářství Kč Kč Kč SO 07.5 Uskladňovací nádrž - objekt bez stavebních úprav jen technologie viz PS 07 0 Kč 0 Kč 0 Kč SO 07.6 Hala odvodňování kalu, stavební úpravy pro PS Kč Kč Kč SO 07.7, 02.5 Čerpací jímka kalové vody, Podélný provzduš. lapák písku Kč Kč Kč SO , Plynojem 2, Strojovna plynojemu Kč Kč Kč SO 08.2 Plynová kompresorovna Kč Kč Kč SO 08.4 Plynová kotelna Kč Kč Kč SO 09.1 Provozní budova (úpravy pro technologii PS 16) Kč Kč Kč SO 09.3, 09.4 Energoblok, transformovna Kč Kč Kč SO 10.1 Gravitační rozvody, včetně SO 01.3 Výustní objekt Kč Kč Kč SO 10.2 Tlakové rozvody, včetně SO 10.7 Rozvod provozní vody Kč Kč Kč SO 10.3 Plynové rozvody (bioplyn) Kč Kč Kč SO 10.4 Rozvody stlačeného vzduchu Kč Kč Kč SO 10.6 Rozvody pitné vody - přeložka vodovodu Kč Kč Kč SO 10.7 SO 10.8 Rozvod provozní vody objekt přiřazen k SO 10.2 viz tlakové rozvody Kolektor vnitřních sítí jen technologie viz PS 04, PS 07, PS Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč SO 11 Komunikace a zpevněné plochy Kč Kč Kč SO 13 Nezpevněné plochy a sadové úpravy Kč Kč Kč SO 14 Oplocení, vrata a vrátka Kč Kč Kč Stavební elektroinstalace je převedena a oceněna v příloze G.3 0 Kč 0 Kč 0 Kč NÁKLADY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ CELKEM (viz příloha G.1) Kč Kč Kč B. PROVOZNÍ SOUBORY - přílohy G.2, G.3, G.4 Cena bez DPH DPH 20% Cena celkem PS 01 Čerpání odpadních vod Kč Kč Kč PS 02 Hrubé předčištění Kč Kč Kč PS 03 Mechanické čištění Kč Kč Kč PS 04 Biologické čištění Kč Kč Kč PS 05 Dmychárna Kč Kč Kč PS 06 Zahušťování kalu Kč Kč Kč PS 07 Kalové hospodářství Kč Kč Kč PS 08 Plynové hospodářství Kč Kč Kč PS 09 Odvodňování kalu (provozní a pitná voda) Kč Kč Kč PS 10 Energetické využití bioplynu Kč Kč Kč PS 11 Plynová kotelna Kč Kč Kč PS 12 Chemické hospodářství (bez technologických úprav) 0 Kč 0 Kč 0 Kč NÁKLADY TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI STROJNÍ (viz příloha G.2) Kč Kč Kč PS 13 Trafostanice Kč Kč Kč PS 14 Technologická a stavební elektroinstalace 0 Kč 0 Kč PS 14.1 Elektročást silová - ČÁST KOGENERACE Kč Kč Kč PS 14.2 Elektročást silová - TECHNOLOGICKÁ EI Kč Kč Kč PS 15 Hlavní VN a NN rozvodna Kč Kč Kč PS Kč Kč Kč NÁKLADY TECHN. ČÁSTI ELEKTRO, (viz příl. G.3, G.4) Kč Kč Kč NÁKLADY PROVOZNÍCH SOUBORŮ CELKEM (viz příl. G.2, G.3, G.4) Kč Kč Kč CELKOVÉ NÁKLADY ČÁSTÍ A+B (pomocný součet) Kč Kč Kč Zakázkové číslo: Strana 1/2

19 Část 5 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR G. - CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ EKOEKO s.r.o. C. OSTATNÍ NÁKLADY - příloha G.5 Cena bez DPH DPH 20% Cena celkem 1 VRN 1 - Příprava a zařízení staveniště Kč Kč Kč 2 VRN 2 - Provozní a územní vlivy Kč Kč Kč 3 VRN 3 - Ostatní náklady jinde neuvedené Kč Kč Kč 4 VRN 4 - Předání a převzetí díla Kč Kč Kč OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (viz příloha G.5) Kč Kč Kč SOUČET ODDÍLŮ A+B+C Kč Kč Kč D. REZERVA Cena bez DPH DPH 20% Cena celkem Doporučená rezerva na rizika a nejistoty (6,5% z A+B) Kč Kč Kč REZERVA CELKEM Kč Kč Kč Legenda: Stavební objekty a provozní soubory, které byly uvedeny v původním zadání viz DUR, žádost Stavební objekty a provozní soubory, které byly doplněny dle požadavku SFŽP a posouzení AČE Stavební objekty a provozní soubory, které byly doplněny na základě požadavku investora Cena bez DPH Cena bez DPH 0 Kč Kč Kč Kč Kč Zakázkové číslo: Strana 2/2

20 Část 5 VÝKAZ VÝMĚR G.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY EKOEKO s.r.o. Položka Cena celkem CZK (bez DPH) TÁBOR - INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV - STAVEBNÍ OBJEKTY Demolice stávajících objektů AČOV SO 01.3 Odtok vyčištěných odpadních vod, výustní objekt - přiřazen k SO 10.1 Gravitační rozvody (odtokové žlaby) 0 SO 02.3 Šneková čerpací stanice - objekt bez stavebních úprav jen technologie viz PS 01 0 SO 02.4, 08.3 Česlovna, Energetické využití bioplynu SO 03.1, 04.1 Usazovací nádrže, Aktivační nádrže SO 03.2 Dešťová zdrž SO 04.2 Biologické čištění - Dosazovací nádrže SO 04.3 Biologické čištění - ČS vratného kalu SO Domek měření SO 04.5 Biologické čištění - Rozdělovací objekt SO 05 Dmychárna SO 07.1, 07.2, 07.3 Objekty kalového hospodářství SO 07.5 Uskladňovací nádrž - objekt bez stavebních úprav jen technologie viz PS 07 0 SO 07.6 Hala odvodňování kalu, stavební úpravy pro PS SO 07.7, 02.5 Čerpací jímka kalové vody, Podélný provzduš. lapák písku SO , Plynojem 2, Strojovna plynojemu SO 08.2 Plynová kompresorovna SO 08.4 Plynová kotelna SO 09.1 Provozní budova (úpravy pro technologii PS 16) SO 09.3, 09.4 Energoblok, transformovna SO 10.1 Gravitační rozvody, včetně SO 01.3 Výustní objekt SO 10.2 Tlakové rozvody, včetně SO 10.7 Rozvod provozní vody SO 10.3 Plynové rozvody (bioplyn) SO 10.4 Rozvody stlačeného vzduchu SO 10.6 Rozvody pitné vody - přeložka vodovodu SO 10.7 Rozvod provozní vody objekt přiřazen k SO 10.2 viz tlakové rozvody 0 SO 10.8 Kolektor vnitřních sítí jen technologie viz PS 04, PS 07, PS SO 11 Komunikace a zpevněné plochy SO 13 Nezpevněné plochy a sadové úpravy SO 14 Oplocení, vrata a vrátka Stavební elektroinstalace je převedena a oceněna v příloze G.3 0 STAVEBNÍ OBJEKTY CELKEM Poznámka: barevné rozdělení stavebních objektů je shodné s legendou uvedenou v části G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ, Stavební objekty, které byly uvedeny v původním zadání viz DUR, žádost, Stavební objekty, které byly doplněny dle požadavku SFŽP a posouzení AČE, Stavební objekty, které byly doplněny na základě požadavku investora. Zakázkové číslo: Strana 1/1

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY 01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

VÝZVA. 1) Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti objektu, zateplení obvodového pláště, 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Kpt.

VÝZVA. 1) Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti objektu, zateplení obvodového pláště, 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Kpt. VÝZVA více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle ustanovení 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Zásadami

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Havarijní opravy místních komunikací.

Havarijní opravy místních komunikací. Evidenční č. smlouvy:.- Pčíloha č.2 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. 33/2014/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smlouva o dílo. ODDÍL I Smluvní strany I.1 OBJEDNATEL: Město KLIMKOVICE I.2 ZHOTOVITEL: I.3 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ. Lidická 1, 742 83 Klimkovice

Smlouva o dílo. ODDÍL I Smluvní strany I.1 OBJEDNATEL: Město KLIMKOVICE I.2 ZHOTOVITEL: I.3 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ. Lidická 1, 742 83 Klimkovice Smlouva o dílo ODDÍL I Smluvní strany I.1 OBJEDNATEL: Město KLIMKOVICE sídlo: zastoupeno: Lidická 1, 742 83 Klimkovice Ing. Zdeněk Husťák, starosta IČ: 00298051 DIČ: CZ00298051 Bankovní spojení: Česká

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

Ceník 800-0 Vedlejší a ostatní činnosti. 004 Vedlejší a ostatní náklady fáze PD pro provádění stavby

Ceník 800-0 Vedlejší a ostatní činnosti. 004 Vedlejší a ostatní náklady fáze PD pro provádění stavby Cenová soustava RTS 2014 Ceník 800-0 Vedlejší a ostatní činnosti 004 Vedlejší a ostatní náklady fáze PD pro provádění stavby 004 1 Vedlejší náklady ve fázi zpracování PD pro provádění 004 11 Příprava stavby

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137

GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137 GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137 ZLATÁ STEZKA 137, 383 01 PRACHATICE ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město Městský rozvojový fond Pardubice a.s. u Divadla 828. 530 02 Pardub ic.e Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddil B. vložka 1822 MRFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany Číslo:.. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. (Obchodního zákoníku) v platném znění 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zhotovení restaurátorských prací realizovaných v rámci

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jako

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku

Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku I. SMLUVNÍ STRANY Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 adresa: Socháňova 19/1139,

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více