Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích."

Transkript

1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA OSTRAVA ZÁBŘEH DNE /10/KV Vrubl / SZ Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích. Nabízíme pronájem restaurace v tribuně stadionu a bistra v budově sociálního a provozního zázemí. Podmínky pronájmu a provozování stravovacích zařízení jsou uvedeny v přiložené smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí. Požadujeme předložení nabídky dle níže uvedené specifikace. Nájemní smlouva bude ze strany uchazeče (nájemce) doplněna o identifikační údaje uchazeče a o nabízenou výši měsíčního nájemného za pronájem restaurace a nabízenou výši měsíčního nájemného za pronájem bistra. Obě částky budou uvedeny bez DPH. Nabídka bude podána v písemné formě a bude obsahovat : název a adresu uchazeče IČ, DIČ jména zodpovědných pracovníků a statutárních zástupců telefonické, faxové a ové spojení nabízenou výši měsíčního nájmu v požadovaném členění návrh koncepce provozu stravovacích zařízení včetně stručného popisu zamýšlených podnikatelských aktivit ve stravovacích zařízeních fotokopii dokladu o oprávnění k podnikání reference čestné prohlášení o bezdlužnosti uchazeče (nájemce) vůči společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ke dni podání nabídky podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče (nájemce) návrh nájemní smlouvy doplněný o požadované údaje a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (nájemce) PŘÍLOHY Společnost byla zapsána ke dni do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddílu B, vložky VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. Ruská 3077/ OSTRAVA ZÁBŘEH ČESKÁ REPUBLIKA TELEFON: , FAX: BANKOVNÍ SPOJENÍ u UniCredit Bank Czech Republic, a. s. směrový kód 2700 IČ DIČ CZ

2 Doporučujeme, aby nabídka včetně požadovaných dokladů a příloh byla zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky. V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny požadované údaje nebo nebude dodána v požadované formě, nebude hodnocena. Vyhrazujeme si právo výběrové řízení zrušit, případně provést výběrové řízení formou vícestupňového řízení. Nabídku, prosím, doručte na adresu Ruská 3077/135, Ostrava Zábřeh, kancelář č. 308 nejpozději do hodin dne v zalepené obálce označené identifikačními údaji uchazeče (nájemce) a nápisem Pronájem stravovacích zařízení v areálu Městského stadionu. Případné dotazy konzultujte s Kamilem Vrublem, GSM , nebo Janem Kosteckým, GSM S pozdravem Kamil Vrubl výkonný ředitel

3 S M L O U V A o nájmu nebytových prostor a movitých věcí I. Smluvní strany VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se sídlem Ruská 3077/135, Ostrava Zábřeh zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2600 zastoupena panem Bc. Kamilem Vrublem, předsedou představenstva a panem Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. : /2700 (dále jen pronajímatel ) a Firma (fyzická osoba) se sídlem : zapsaná v obchodním rejstříku : zastoupena : IČ : DIČ : Bankovní spojení : (dále jen nájemce ) II. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel je majitelem areálu Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích, ul. Závodní. 2. Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci prostory restaurace nacházející se v tribuně Městského stadionu tvořící přílohu č. 1 této smlouvy vč. inventáře této restaurace (movitých věcí) tvořícího přílohu č. 2 této smlouvy (dále též jen restaurace ). 3. Pronajímatel touto smlouvou dále pronajímá nájemci prostory bistra nacházejícího se v budově SO 003B v areálu Městského stadionu tvořící přílohu č. 3 této smlouvy vč. inventáře bistra (movitých věcí) tvořícího přílohu č. 4 této smlouvy (dále též jen bistro ). III. Účel nájmu 1. Nájemce se zavazuje, že pronajaté prostory bude používat k výkonu podnikatelské činnosti, kterou je hostinská činnost. 2. Nájemce prohlašuje, že k účelu nájmu je oprávněn v souladu s vydanými živnostenskými, popř. jinými oprávněními. 3. Nájemce se zavazuje užívat pronajaté prostory způsobem obvyklým pro činnost uvedenou v bodě 1. nepoškozujícím práva pronajímatele tak, aby pronajímateli nevznikla žádná újma.

4 IV. Doba trvání nájmu 1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od do (Doba určitá může být v průběhu roku 2011 změněna na dobu neurčitou.) 2. Před uplynutím této doby může nájem skončit jen za podmínek uvedených v článku VIII. této smlouvy. V. Nájemné a jeho úhrada 1. Nájemné za pronájem restaurace včetně pronájmu věcí movitých činí,- Kč + příslušná sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění měsíčně. Nájemné je považováno za dílčí zdanitelné plnění dle 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, přičemž datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce. 2. Nájemné za pronájem bistra včetně pronájmu věcí movitých činí,- Kč + příslušná sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění měsíčně. Nájemné je považováno za dílčí zdanitelné plnění dle 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, přičemž datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává vždy první den příslušného kalendářního měsíce. 3. Kromě nájemného je nájemce povinen hradit pronajímateli úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytových prostor tj. spotřebovanou elektrickou energii, vodu a teplo. Částky za spotřebovanou elektrickou energii a vodu v restauraci + příslušné sazby DPH platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění budou fakturovány měsíčně dle skutečné spotřeby po odečtu z příslušných měřidel na základě platných cen distributorů. Za odběr tepelné energie v restauraci se stanoví měsíční paušální částka ve výši 8.000,- Kč + příslušná sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Částky za spotřebovanou elektrickou energii, vodu a teplo v bistru + příslušné sazby DPH platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění budou fakturovány měsíčně dle skutečné spotřeby po odečtu z příslušných měřidel na základě platných cen distributorů. Přeúčtování elektrické energie, vody a tepla se považuje podle 2 odst. 1 písm. a) za dodání zboží, s tím, že tato zdanitelná plnění se považují za uskutečněná dle 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Odečet spotřeby elektrické energie, tepla a vody z měřícího zařízení, popř. zjištění spotřeby tepla v restauraci, bude provedeno vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. 4. Pronajímatel vystaví nájemci k poslednímu dni každého kalendářního měsíce daňový doklad fakturu se splatností 14 dnů. 5. V případě nezaplacení faktury v dohodnuté lhůtě je nájemce povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 6. Nájemce zaplatí při podpisu smlouvy kauci ve výši třech měsíčních nájmů, tj.,-kč (slovy :..korun českých). Účelem kauce je zajištění úhrad splatných pohledávek pronajímatele z jakéhokoliv titulu. Výše uvedenou kauci, případně sníženou o výše uvedené pohledávky, je pronajímatel povinen vrátit nájemci nejpozději do 25 dnů po ukončení nájmu. V případě snížení kauce z důvodu úhrady jakýchkoliv pohledávek pronajímatele vůči nájemci, má nájemce povinnost dorovnat tuto kauci na její počáteční výši.

5 VI. Povinnosti nájemce Nájemce se zavazuje k : 1. respektování exkluzivity piva společnosti Pivovary Staropramen a.s. (včetně reklamy a propagace prostřednictvím reklamních materiálů) tak, aby nedocházelo k podávání jiného druhu piva či značky piva než je uvedeno na konkrétním výčepním místě ke klamání spotřebitele, aby přes výčepní místa bylo podáváno pouze pivo značky Ostravar 2. respektování exkluzivity nealkoholických nápojů vyráběných či distribuovaných společností GENERAL BOTTLERS CR s.r.o. (PEPSI) a odběru nealkoholických nápojů prostřednictvím společnosti GENERAL BOTTLERS CR s.r.o. dle platného ceníku a k tomu, že bude mít v restauraci a bistru všechny druhy nápojů uvedené v příloze č. 5 této smlouvy 3. respektování vzniku případné exkluzivity dalšího sortimentu v průběhu trvání nájemní smlouvy, její změny či změny exkluzivity stávající (pivo, nealkoholické nápoje) 4. užívání restaurace a bistra striktně v souladu s předpisy o ochraně spotřebitele, zejm. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění 5. dodržování předložené koncepce a zajištění dostatečných zásob celého sortimentu v souladu s touto koncepcí 6. provádění kontrol a čištění odlučovačů tuků v souladu s platnými právními předpisy, a to na svůj náklad 7. uzavření pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za případnou škodu na majetku či zdraví vzniklou pronajímateli či třetí osobě v důsledku provozování nápojových a potravinových automatů 8. uzavření pojistné smlouvy na movité věci, jako jsou zejména zásoby a vlastní vybavení v prostorách pronájmu. Nájemce se zavazuje takovou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po dobu trvání nájmu. 9. uzavření pojistné smlouvy na podnikatelskou činnost, případně na odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout při výkonu podnikatelské činnosti v prostorách pronájmu. Nájemce se zavazuje takovou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po dobu trvání nájmu. V případě porušení jakéhokoli smluvního závazku nájemce uvedeného v článku VI. této smlouvy má pronajímatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každý případ porušení tohoto smluvního závazku. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Právo na náhradu škody ve výši převyšující smluvní pokutu tím není dotčeno. VII. Ujednání o opravách a škodách 1. Nájemce prohlašuje, že nebytové prostory vč. movitých věcí, jejichž pronájem je předmětem této smlouvy, si prohlédl, že jsou bez zjevných vad a že jsou způsobilé, aby je nájemce užíval pro účel pronájmu sjednaný v této smlouvě. Nájemce se je zavazuje v tomto stavu udržovat a zacházet s nimi řádně a v souladu s touto smlouvou. 2. Nájemce je povinen hradit úhradu za nájem a související služby dle této smlouvy a dále hradit náklady spojené s obvyklým udržováním a provozem pronajatých nebytových prostor a movitých věcí, včetně drobných oprav a údržby. Obě strany se dohodly, že pro posouzení, co se rozumí drobnými opravami a běžnou údržbou, se bude podpůrně řídit ust. 5 a 6 vládního nařízení č. 258/1995 Sb. V případě, že vládní nařízení bude novelizováno nebo pozbude platnosti, obě strany se dohodnou na nové definici drobných oprav a údržby. Nájemce je povinen oznámit bez

6 zbytečného odkladu pronajímateli veškeré změny, které nastaly v a na předmětu nájmu, a to jak zapříčiněním nájemce, tak i bez jeho vlivu a vůle a současně je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav. 3. Nájemce byl seznámen s požárním nebezpečím vyplývajícím z charakteru objektů, technologie a používaných látek. Nájemce byl seznámen s požárními únikovými cestami, požárními řády, požárními poplachovými směrnicemi a rozmístění věcných prostředků požární ochrany. 4. Nájemce se zavazuje trvale udržovat čistotu v pronajatých a přilehlých nebytových prostorech. 5. Nájemce se zavazuje zdržet se jakýchkoli jednání, která by rušila či mohla rušit výkon ostatních užívacích, nájemních a vlastnických práv v budovách, ve kterých se nachází předmět pronájmu. Nájemce je povinen dbát na to, aby užíváním nebytových prostorů nedocházelo k porušení (znehodnocování) životního prostředí, zejména nadměrným hlukem, emisemi, či jiným způsobem. 1. Dohodou 2. Výpovědí VIII. Skončení nájmu Ad 2) - Výpověď musí být písemná. Každá ze smluvních stran může vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 3 měsíců a počíná běžet 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že výpověď byla doručena třetí den po jejím odeslání. - V případě, že vznikne v souvislosti s tímto smluvním vztahem pronajímateli vůči nájemci pohledávka, která bude i s příslušenstvím přesahovat dva měsíční nájmy je pronajímatel oprávněn ukončit tuto smlouvu s okamžitou platností. Pronajímatel je oprávněn doručit a nájemce je povinen převzít toto okamžité ukončení v prostorách restaurace. Nájemce je povinen prostory vyklidit a předat pronajímateli do 3 dnů od doručení takového okamžitého zrušení. V případě, že nájemce předmět nájmu v uvedené lhůtě nevyklidí a nepředá pronajímateli,, je pronajímatel oprávněn předmět nájmu vyklidit a uskladnit na náklady nájemce. IX. Ostatní ujednání 1. Bez písemného souhlasu pronajímatele nesmí nájemce provádět v pronajatých prostorách žádné stavební úpravy. 2. Nájemce není bez písemného souhlasu pronajímatele oprávněn přenechat pronajaté prostory dle této smlouvy nebo jejich část do podnájmu či jinému užívání třetí osobě. 3. Nájemce je povinen v pronajatých prostorách na svůj náklad zajišťovat požární prevenci v souladu s platnými právními předpisy a úklid včetně odvozu odpadů. 4. Pronajímatel je povinen provádět na své náklady opravy předmětu nájmu nad rámec povinností nájemce sjednané v této smlouvě. 5. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli provést alespoň 1x ročně kontrolu stavu pronajatých prostor. 6. Nájemce se zavazuje provádět na svůj náklad pravidelné revize pronajatých instalovaných elektrických spotřebičů v souladu s platnými právními předpisy. 7. Nájemce je povinen dodržovat otevírací dobu bistra stanovenou po dohodě se zástupcem pronajímatele (vedoucí střediska) dle týdenního rozpisu vytíženosti sportovišť.

7 X. Závěrečná ustanovení 1. Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými a podepsanými dodatky, které jsou očíslovány a stávají se nedílnou součásti smlouvy. 2. V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 116/1990 Sb., v platném znění a občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy. 3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. 4. Smlouva nabývá účinnosti dne Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že smlouva je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí a s obsahem smlouvy souhlasí. V Ostravě dne.. V Ostravě dne. VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Bc. Kamil Vrubl předseda představenstva nájemce VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Ing. Jaroslav Kovář místopředseda představenstva

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A obchodní společnost CPI BYTY, a.s. Číslo nájemní smlouvy: identifikační číslo 262 28 700 sídlo Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 oddíl B, vložka 7990 obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb

Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb NPS 02577/2015 Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb uzavřená v souladu s ust. 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání.

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání. Smlouva o pronájmu kontejnerů Kontejnery Ostrava s.r.o. Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ 27771164, DIČ CZ27771164. Bankovní spojení: číslo účtu 3531011001/5500 www.kontejnery-ostrava.cz kontakt

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Na základě této žádosti poskytujeme

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více