Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014"

Transkript

1 1 Z Á P I S z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček, Libor Kravčík, Radek Urbiš, Ing. František Haladej. Ing. Jiřina Čermáková. Zasedání je usnášení schopné, zápis provede Tamara Filínová, ověřen bude Liborem Kravčíkem a Zbyňkem Prokopem. Ing. Čermáková se dostavila k jednání až v 17,30 hod. Zahájení zasedání v hodin v zasedací místnosti OÚ. Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu 55. zasedání ZO. 1.Kontrola usnesení posledního zasedání ZO 2.Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč 3.Vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj 074 (21a) v 2. a 3. poli dobývacího prostoru Staříč pro poruby č a č /1 4.Žádost o převedení hospodářského výsledku za rok 2013, ZŠ a MŠ Staříč 5.Žádost o sponzorský dar Honební společenstvo 6. Návrh na vybudování sportoviště 7. Žádost o odkoupení pozemku nebo jeho části parc. č. 2359/1 v k.ú. Staříč 8. Žádost o pronájem nebytových prostor 9. Výsledky výběrového řízení na TDI Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná 10.Zhotovení projektové dokumentace Oprava elektrické instalace v MŠ 11.Zhotovení projektové dokumentace Zateplení budov č. p. 325, 335, Zřízení suchého chemického WC na hřišti u mlýna 13.Zhotovení elektrorozvaděče pro potřeby obce 14.Návrh rozpočtu obce Staříč na rok Žádost o pronájem nebytových prostor 16.Žádost o souhlas se zařazením obce Staříč do působení v MAS Pobeskydí na období Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 14_SOBS01_ Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.14_sobs01_ _ 19. Dodatek č. 2 k SOD č ze dne Smlouva o dílo č. S na realizaci veřejné zakázky s názvem: Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. 21.Dodatek k žádosti ze dne Odvolání proti rozhodnutí ZO o prodeji pozemku ZE 966/13 23.Oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemky přeložka venkovního vysokého napětí 24. Žádost o povolení akce svodu loveckých psů 25.Vyhlášení výběrového řízení na přeložení vodovodního řádu na parcele č. 21/4, k.ú. Staříč 26. Oznámení termínu valné hromady Skladeko, s.r.o. Staříč 27. Závady na budovách v Hatích 28. Zápis a usnesení finančního výboru ze dne Žádost o půjčku z FRB David Syryčanský, Staříč č.p Žádost o půjčku z FRB Šárka Závodná, Staříč č.p Vyjádření k žádosti se vstupem na pozemek OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 Ostrava

2 2 Usnesení č. 2000/55 ZO schvaluje program jednání 55. zasedání ZO poměrem hlasů Kontrolu usnesení 33. a 34. zasedání ZO provedla starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Byly splněny úkoly uložené usneseními 1045/52, 1054/52, 753/37, 986//49, 984/49, 1064/53, 1066/53, 1071/53, 1074/53, 1076/53, 1080/53, 1081/53, 1085/53, 1086/53, 1087/53, 1091/53, 1092/53, 1095/54, 1096/54, 1097/54. Nadále trvají úkoly uložené usneseními: 1047/52, 1054/52, 1072/53, 1014/50, 1007/50, 1086/53. K usnesení 1081/53 byly osloveny 2 firmy k předložení cenových nabídek na 3 nové PC. Byla vybrána cenová nabídka společnosti MEDIACOM International, s.r.o.daliborova 419/11, Ostrava-Mariánské Hory. Cenová nabídka ve výši ,- Kč vč. DPH. ZO schvaluje dodání 3 Ks počítačů pro OÚ společností Mediacom International, s.r.o. Ostrava za cenu a podmínek stanovených v cenové nabídce. Hlasováno poměrem hlasů K usnesení č. 1086/53 místostarosta obce Z. Prokop provedl kontrolu koryta Ptáčnického potoka, které je nutno bezpodmínečně opravit. Jedná se o úsek u Chajlazova, most k Holubům, most Holub-Kutač, část u paní Zemanové. ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi vyzvat 3-4 firmy k předložení cenové nabídky na opravu poškozeného koryta Ptáčnického potoka. Hlasováno poměrem K usnesení č. 1087/53 k provedení mimořádné revize elektroinstalace v Hatích byl pověřen Elektroservis OLNES, s.r.o. Skautská 3592, Frýdek-Místek. Závěr revize: elektrické zařízení v garážích, vrátnici i dalších objektech Hatě je značně nebezpečné, další provozování se nedoporučuje. Firma předložila cenovou nabídku na provedení havarijních oprav ve výši ,- Kč bez DPH. Provedení oprav je nezbytné, aby mohl být areál Hatí předán do pronájmu. ZO schvaluje provedení opravy hlavního vedení, výměnu rozvaděčů a pojistkové skříně SPP1, revizi hlavního elektrického vedení pro objekt Obce Staříč Hatě společností Elektroservis OLNES, s.r.o. Skautská 3592, Frýdek-Místek. Hlasováno poměrem hlasů K usnesení č. 946/46 v bytě paní Markové proběhlo třetí měření vlhkosti vzduchu. Výsledek v normálu. I plovoucí podlaha, která se vlnila je nyní bez závad. Paní Marková provedla chemické odstranění plísní, které se vyskytovaly v rozích místností. Plísně se již nevyskytují. V minulém roce obec obdržela od paní Markové dopis, ve kterém žádala o odškodnění zničeného nábytku a koberců plísní, ke kterému došlo kvůli velké vzdušné vlhkosti. ZO schvaluje prominutí nájmu ve výši 4.058,- Kč měsíčně za období duben, květen, červen 2014 paní Dagmar Markové, Chlebovická 203, v souvislosti se znehodnocením věcí z důvodu zvýšené vlhkosti v bytě.

3 3 ZO ukládá OÚ seznámit paní Markovou s rozhodnutím ZO. K usnesení č. 1091/53 k žádosti ZŠ a MŠ Staříč o zakoupení konvektomatu do školní kuchyně, herního prvku na školní zahradu a provedení opravy elektroinstalace v budově MŠ. ZO schvaluje zařadit do rozpočtu obce na rok 2014 zakoupení konvektomatu pro školní kuchyň MŠ Staříč. Výdaje na nový herního prvek pro školní zahradu a na provedení elektroinstalace v budově MŠ zahrnout do průběžných rozpočtových opatření roku 2014 až nastanou. K usnesení č. 1007/50 - Jaroslav a Zdeňka Prokopovi, Staříč č.p. 277 požádali obec o odkup pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se o 773 m2 parcely č. 966/13, v k.ú. Staříč. Záměr odprodeje byl vyvěšen na úřední desce obce. S možným prodejem byli seznámeni majitelé sousedních pozemků. Až dne předložil obci své odvolání proti prodeji výše uvedené parcely pan Jan Tvrdoň, který uvedl, že pozemek, který míní obec odprodat je jeho vlastnictvím. Bod trvá. ZO ukládá obecnímu úřadu zaslat Jaroslavu a Zdeňce Prokopovým dopis, ve kterém bude uvedeno, že odprodej pozemku p.č. 966/13 je zatím odložen. Dále ZO ukládá OÚ vyzvat pana Jana Tvrdoně, Staříč č.p. 129, aby doložil vlastnictví tohoto pozemku do K usnesení č. 1054/52 záměr pronajmout areál Hatě byl vyvěšen na úřední desce obce. Své žádosti o pronájem nebytových prostor v tomto areálu předložili: Ivo Liberda, Fryčovická č. 347, Staříč, Jiří Viňanský, Staříč č.p. 725 a Pavel Saniter, Staříč č.p. 67. Bod trvá. K usnesení č. 1072/53 Ivo Liberda, Fryčovická č.p. 347, Staříč upřesnil svou žádost o pronájem nebytových prostor v Hatích. Bod trvá. ZO schvaluje žádost pana Ivo Liberdy o pronájem nebytových prostor v Hatích. ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat nájemní smlouvu Obec Staříč Ivo Liberda. 2. Starostka obce informovala členy ZO o stavu portfolia Pioneer ke dni Usnesení č. 2001/55 ZO bere na vědomí informaci o stavu portfolia Pioneer ke dni OKD, a.s. Závod Paskov, Staříč č.p. 528, Staříč žádá obec o vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj 074 (21a) v 2. a 3. poli dobývacího prostoru STAŘÍČ pro poruby a /1.

4 4 Usnesení č. 2002/55 ZO schvaluje hornickou činnost pro sloj 074 (21a) v 2. a 3. poli dobývacího prostoru STAŘÍČ pro poruby a /1 a zmocňuje starostku obce k podpisu. 4. Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Sviadnovská 332, Staříč žádá obec o převedení hospodářského výsledku za rok 2013 v částce ,16 Kč do rezervního fondu a fondu odměn. Usnesení č. 2003/55 ZO schvaluje žádost Základní školy a Mateřská školy Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, Sviadnovská 332, Staříč o převedení hospodářského výsledku za rok 2013 v částce ,16 Kč do rezervního fondu a fondu odměn. -do fondu odměn 73991,58 Kč 50 % z HV převést na odměny zaměstnancům a na úhradu rozdílu při překročení prostředků na platy v příštích obdobích. Do rezervního fondu 73991,58 Kč 50 % z HV využití na neplánované nutné opravy a služby spojené s údržbou objektu ZŠ a MŠ Staříč a další neplánované výdaje související s chodem školy. 5. Honební společenstvo Staříč, Staříč č.p. 468, Staříč žádá obec o finanční dar ve výši 5.000,- Kč na organizaci soutěže v lovecké kynologii O pohár honebního společenstva. Usnesení č. 2004/55 ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Honebnímu společenstvu Staříč na organizaci soutěže v lovecké kynologii O pohár honebního společenstva. ZO ukládá OÚ vypracovat darovací smlouvu a vyzvat žadatele k dohodnutí termínu podpisu darovací smlouvy. 6. Návrh na vybudování sportoviště podal obci pan Marek Gebel, Staříč č.p Doporučuje vybudovat dráhu tzv. pump track pro jízdu na kole, kterou mohou využívat i modeláři aut na dálkové ovládání. Usnesení č. 2005/55 ZO bere na vědomí návrh pana Marka Gebela na vybudování sportoviště. ZO ukládá OÚ napsat panu Gebelovi dopis, ve kterém mu bude sděleno, že se zatím s vybudováním takovéhoto sportoviště nepočítá. 7. Obec obdržela dne žádost o odkoupení pozemku nebo jeho části č.p.2359/1, k.ú. Staříč podanou paní Miladou Tkačíkovou, Rybnická 2872, Frýdek-Místek. Dne obdržela obec dodatek k žádosti paní Milady Tkačíkové, která je majitelkou sousedního lesního pozemku, o zřízení věcného břemene novým majitelem právo chůze a jízdy a právo stahování dřeva po pozemku 2359/1 ve prospěch parcel 2349/1 a 2349/2.

5 5 Jednání ZO byl přítomen pan A. Žurovec, který jako první požádal o odkoupení výše uvedeného pozemku. Nesouhlasí se zavedením věcného břemene po celém délce parcely. Bod trvá. Starostka obce Z. Šebestová prohlásila před hlasováním, že se z důvodu možného střetu zájmů zdržuje hlasování o této žádosti. Protože se oba zájemci o odkoupení pozemku p.č. 2359/1. k.ú. Staříč nemohou dohodnout, ZO se rozhodlo pro tento závěr: Usnesení č. 2006/55 ZO ukládá Mgr. Kubalovi stanovit žadatelům o odkup lesního pozemku p.č. 2359/1, k.ú. Staříč podmínky, za kterých předloží svou cenovou nabídku k odkupu lesního pozemku. Lesní pozemek p.s. 2359/1, k.ú. Staříč bude odprodán zájemci, který předloží vyšší cenovou nabídku dne Hlasováno poměrem hlasů Žádost o pronájem nebytových prostor v Hatích za účelem zřízení stolařské dílny podal pan Pavel Saniter, Staříč č.p. 67. Bod trvá. Usnesení č. 2007/55 ZO schvaluje žádost pana Pavla Sanitera, Staříč č.p. 67 o pronájem nebytových prostor v areálu Hatě. ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat nájemní smlouvu Obec Staříč-Pavel Saniter. 9. Výsledky výběrového řízení na TDI stabilizace svahu v lokalitě Kamenná proběhlo výběrové řízení na TDI pro stavbu Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. Byly obeslány 3 firmy BENEPRO a.s., Tovární 1707/33 Český Těšín, ASA expert, a.s. Konečného 1919/12 Ostrava-Slezská Ostrava, ATRIS, s.r.o. Prokopa Velikého 699/5 Ostrava-Vítkovice. Nejvýhodnější nabídku podala firma BENEPRO a.s., Tovární 1707/33, Český Těšín. Nabídková cena ,- bez DPH. Usnesení č. 2008/55 ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi vyzvat firmu BENEPRO a.s., Tovární 1707/33 Český Těšín k předložení smlouvy o dílo na TDI stabilizace svahu v lokalitě Kamenná a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy. 10. Je nutné provést opravu elektroinstalace v budově MŠ Staříč v období letních prázdnin. Bod trvá. Usnesení č. 2009/55 ZO ukládá Liboru Kravčíkovi vyzvat 3 firmy k předložení cenových nabídek na provedení projektové dokumentace k opravě elektroinstalace v budově MŠ Staříč.

6 6 11. U obecních budov 335, 325 a 321 je nezbytné provést zateplení. Usnesení č. 2010/55 ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi zažádat o dotaci na zateplení obecních budov. K této dotaci 60. výzvě je nutné vypracovat projektovou dokumentaci na všechny budovy. Firma ASA expert a.s., Konečného 1919/12 Ostrava-Vítkovice dala nabídku na vypracování PD a zároveň poskytne dotační management. Termín podání je do ZO ukládá místostarostovi obce vyzvat firmu ASA expert, a.s., Konečného 1919/12 Ostrava-Vítkovice k předložení smluv a pověřuje starostku obce k podpisu smluv. 12. Sportoviště u mlýna je ze strany občanů plně využíván. Je nutné zakoupit suché WC a umístit jej na tomto sportovišti. Usnesení č. 2011/55 ZO schvaluje zakoupení suchého WC pro sportoviště u mlýna. 13. Místostarosta pan Z. Prokop navrhnul, aby si obec nechala zhotovit elektrorozvaděč. Toto zařízení bylo vždy nutné zapůjčit u příležitostí venkovních obecních akcí. To přináší i nemalé finanční náklady. Usnesení č. 2012/55 ZO schvaluje zhotovení elektrorozvaděče pro účely obce. Hlasováno poměrem hlasů Návrh rozpočtu obce předseda finančního výboru Ing. Libor Macháček oznámil členům ZO, že všechny navržené podklady rozpočtu i žádosti o finanční příspěvky na rok 2014 byly odůvodněné a nebyly v nich shledány nesrovnalosti. Rozpočet byl vyvěšen od na úřední desce obce i na internetových stránkách obce Staříč v podrobném členění podle položek. Návrh rozpočtu byl zastupitelům obce předložen včetně změn po vyvěšení. Zároveň ZO určuje položku nákup ostatních služeb jako závazný ukazatel pro ZŠ a MŠ Staříč. Usnesení č. 2013/55 ZO schvaluje rozpočet obce Staříč na rok 2014 dle předloženého odvětvového třídění /paragrafů/, aktualizovaný rozbor účtování k rozpočtové skladbě od ZO pověřuje starostku obce ke schvalování výdajů do ,- Kč, zahrnutých do rozpočtového opatření před zasedáním zastupitelstva. 15. Žádost o pronájem nebytových prostor v lokalitě Hatě podal pan Jiří Viňanský, Staříč č..p.725. Bod trvá.

7 7 Usnesení č. 2014/55 ZO schvaluje žádost pana Jiřího Viňanského, Staříč č.p. 725 o pronájem nebytových prostor v areálu Hatě. ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat pronájemní smlouvu Obec-Staříč-Jiří Viňanský. Hlasováno poměrem hlasů Starostka obce seznámila členy ZO se žádostí Místní akční skupiny Pobeskydí Třanovice o zařazení území naší obce do působnosti MAS Pobeskydí. Tato akční skupina podporuje projekty mikroregionu SMOPO a zapojením obce Staříč do MAS Pobeskydí by pomohlo získat různé dotace na stavební akce v obci. Usnesení č. 2015/55 ZO schvaluje zařazení správního území obce Staříč do působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (IČ: ) na období Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 14_SOBS01_ výstavba šaten a sociálního zařízení na hřišti pod Okrouhlou. Usnesení č. 2016/55 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 14_SOBS01_ a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 18. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.14_sobs01_ výstavba šaten a sociálního zařízení na hřišti pod Okrouhlou. Usnesení č. 2017/55 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.14_sobs01_ a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 19. Dodatek č. 2 k SOD č ze dne , týkající se více a méně prací na stavbě Šatny a klubovna pod Okrouhlou předložila Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 Třinec-Staré Město.

8 8 Usnesení č. 2018/55 ZO schvaluje Dodatek č. 2 k SOD č ze dne , předložený Beskydskou stavební, a.s., Frýdecká 225, Třinec a zmocňuje starostku obce k podpisu. 20. Proběhlo výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. Vítězem výběrového řízení se stala Hrušecká stavební společnost s.r.o., U zbrojnice 588, Hrušovany. Obci byla předložena Smlouva o dílo č. S na realizaci veřejné zakázky s názvem: Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná mezi objednatelem Obcí Staříč, Chlebovická 201, Staříč a zhotovitelem Hrušecká stavební společnost s.r.o., U zbrojnice 588, Hrušovany. Cena díla 2, ,- Kč bez DPH. Usnesení č. 2019/55 ZO schvaluje výsledky VŘ na realizaci veřejné zakázky Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. S na realizaci veřejné zakázky s názvem Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 21. Dodatek k žádosti o odkup lesního pozemku p.č. 2359/l podala paní Milada Tkačíková. V dodatku k žádosti si paní Tkačíková podmiňuje zřízení věcného břemene práva chůze, jízdy a právo stahování dřeva po v celém rozsahu parcely 2359/1. Celá tato záležitost je řešena v bodu č. 7) 55. zasedání ZO. Usnesení č. 2020/55 ZO bere na vědomí dodatek k žádosti paní Milady Tkačíkové ze dne , týkající se odprodeje lesního pozemku p.č. 2359/1. Hlasováno poměrem hlasů Odvolání proti rozhodnutí 50. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ve věci odprodeje pozemku p.č. ZE 966/13, k.ú. Staříč podali manželé Jan a Věra Tvrdoňovi, Staříč č.p Uvádějí, že pozemek je součástí parcely č. 1581/1, která je v jejich vlastnictví. V katastru je majitelem tohoto pozemku Obec Staříč. Bod trvá. Usnesení č. 2021/55 ZO bere odvolání proti rozhodnutí 50. zasedání ZO Staříč ve věci odprodeje pozemku p.č. ZE 966/13 na vědomí. ZO ukládá OÚ zaslat manželům Tvrdoňovým dopis, ve kterém je vyzve k doložení vlastnických práv k pozemku p.č. ZE 966/ Oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemky IZ , Staříč př VN pro TS_FM_6697 přeložka venkovního vysokého napětí do zemního kabelového vedení předložila obci MSEM, a.s. Collo louky 126, Frýdek-Místek. Jedná se o přeložku pro připravovanou stavbu Domova pro seniory.

9 9 Usnesení č. 2022/55 ZO bere na vědomí oznámení MSEM, a.s. Collo louky 126, Frýdek-Místek o zahájení díla a vstupu na pozemky přeložka vysokého napětí pro připravovanou stavbu Domov pro seniory. Hlasováno poměrem hlasů Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, Bahno-Příkopy 1600, Frýdek-Místek zaslala obci žádost o povolení akce svodu loveckých psů, která se bude konat dne od 8.00 hodin jako Lesní zkoušky ohařů Pohár HS Staříč. Usnesení č. 2023/55 ZO schvaluje, aby na území obce Staříč proběhla akce svod loveckých psů, která se bude konat dne Akce je organizována Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s. okresním mysliveckým spolkem Frýdek-Místek, Bahno-Příkopy 1600, Frýdek-Místek. 25. Ke stavbě Domov pro seniory je zapotřebí provést přeložku vodovodního řádu. Bod trvá. Usnesení č. 2024/55 ZO ukládá místostarostovi obce panu Kravčíkovi vyzvat 3 firmy k předložení cenových nabídek na tuto akci. 26. Obec oslovila jednatele společnosti Skladeko, s.r.o. Staříč Ing. Stibora k určení termínu valné hromady společnosti. Termín valné hromady byl stanoven na 31. března Oznámení termínu valné hromady Skladeko, s.r.o. bylo vyvěšeno na úřední desce. Usnesení č. 2025/55 ZO schvaluje termín valné hromady společnosti Skladeko, s.r.o. Staříč ZO na tuto valnou hromadu deleguje tyto zástupce Obce Staříč: Ing. Libora Macháčka, Zdeňku Šebestovou, Zbyňka Prokopa a Mgr. Jiřího Kubalu. 27. Budovy v areálu Hatě, které mají být pronajaty je nutné opravit. Prohlídkou na místě bylo zjištěno, že je nezbytné provést opravu komínů, střechy a okapů. Bod trvá. Usnesení č. 2026/55 ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi vyzvat 3 firmy k předložení cenových nabídek na opravu střechy a okapů na budově v Hatích. Hlasováno poměrem hlasů Předseda finančního výboru Ing. Macháček předložil ZO na vědomí Zápis a usnesení ze schůzky, konané dne 14. března 2014.

10 10 Usnesení č. 2027/55 ZO bere na vědomí zápis a usnesení ze schůzky finančního výboru konané dne O půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč podali k požádali občané Staříče David Syryčanský, Staříč č.p. 303 a Šárka Závodná, Staříč č.p. 73 Obě žádosti splnily podmínky pro poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč (FRB). Další žádosti o půjčku podané po tomto termínu budou uspokojeny podle zaslaného pořadí pouze do vyčerpání fin.prostředků FRBS určených pro rok Usnesení č.2028/55 ZO schvaluje žádosti o poskytnutí půjčky z FRB Davidu Syryčanskému, Staříč č.p. 303 a Šárce Závodné, Staříč č.p. 73 a pověřuje místostarostu Libora Kravčíka k vypracování smluv o poskytnutí půjčky z FRB. 30. OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 Ostrava vypracovává pro Efestoinvest s.r.o. Pařížská 68/9 Praha projekt technické infrastruktury v podnikatelském areálu Staříč a žádá obec Staříč o udělení souhlasu se vstupem na pozemky parc.č. 1704/5, 1704/4, 457/2, 452/4 a 452/2 vše k.ú.staříč. ZO se seznámí s předloženou projektovou dokumentací a vyjádří se k ní na příštím zasedání ZO. Bod trvá. Usnesení č. 2029/55 Členové ZO se seznámí s předloženou projektovou dokumentací technické infrastruktury v podnikatelském areálu Staříč, který vypracovává OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 Ostrava pro Efestoinvest s.r.o. Pařížská 68/9 Praha a vyjádří se k ní na příštím zasedání ZO. Usnesení č. 2030/55 ZO překládá následující body programu: bod č. 4 ze dne usnesení č. 127/7 usnesení č. 203/10 usnesení č. 263/11 usnesení č. 591/28 usnesení č. 676/32 usnesení č. 714/35 usnesení č. 931/46 usnesení č. 951/47 usnesení č. 1007/50 usnesení č. 1014/50 usnesení č. 1047/52 /Jednota pozemek/ /Pošta nájem/ /Havelkovi/ /Havelkovi/ /Brunclík zastávka/ /cesta k rybníku/ /KD - měřič tepla/ /VO Klečka/ /VO Janošková/ /Pozemek 966/13-Prokopovi/ /Domov pro seniory Ondráš jednání/ /Žurovec les/

11 11 usnesení č. 1054/52 /Pronájem Hatí/ usnesení č. 1072/53 /Liberda pronájem NP/ usnesení č. 1086/53 /Ptáčnický potok/ usnesení č. 2006/55 /Žádost o odkoupení pozemku paní Tkačíková/ usnesení č. 2007/55 /Saniter pronájem NP/ usnesení č. 2009/55 /Oprava elektroinstalace v MŠ/ usnesení č. 2014/55 /Viňanský pronájem NP/ usnesení č. 2021/55 /Odvolání proti prodeji pozemku ZE 966/13/ usnesení č. 2024/55 /VŘ přeložka vodovodního řádu 21/4/ usnesení č. 2026/55 /Závady Hatě/ usnesení č. 2029/55 /Žádosti o půjčky z FRBS/ Zdeňka Šebestová předsedající Za správnost: T. Filínová Zbyněk Prokop Libor Kravčík zapisovatel ověřovatel ověřovatel

Z Á P I S. z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014

Z Á P I S. z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014 1 Z Á P I S z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 61. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.7.2014

Z Á P I S. z 61. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.7.2014 1 Z Á P I S z 61. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.7.2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček,

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014

Z Á P I S. z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014 1 Z Á P I S z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011

Z Á P I S. z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011 1 Z Á P I S z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 29. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. srpna 2012

Z Á P I S. z 29. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. srpna 2012 1 Z Á P I S z 29. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. srpna 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 1 Z Á P I S z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Z Á P I S. ze 44. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12.8.2013

Z Á P I S. ze 44. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12.8.2013 1 Z Á P I S ze 44. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12.8.2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. ze 43 zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. července 2013

Z Á P I S. ze 43 zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. července 2013 1 Z Á P I S ze 43 zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. července 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 1 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing.

Více

Z Á P I S. ZO schvaluje poměrem hlasů program jednání ZO ze dne

Z Á P I S. ZO schvaluje poměrem hlasů program jednání ZO ze dne 1 Z Á P I S ze 13. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15.08.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Z á p i s. z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015

Z á p i s. z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor

Více

Z Á P I S. z 59. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. června 2014

Z Á P I S. z 59. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. června 2014 1 Z Á P I S z 59. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. června 2014 Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček,

Více

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 1 Z Á P I S z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 39. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. března 2013

Z Á P I S. z 39. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. března 2013 1 Z Á P I S z 39. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. března 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 50. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.12.2013

Z Á P I S. z 50. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.12.2013 1 Z Á P I S z 50. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.12.2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015

Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015 Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor

Více

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 1 Z Á P I S z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012 1 Z Á P I S z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, Ing.

Více

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627 Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června 2016. Usnesení č. 490/1627 ZO schvaluje program jednání ZO ze dne 13. června 2016. K usnesení 486/1626 ZO schvaluje

Více

Z Á P I S. z 56. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14. dubna 2014

Z Á P I S. z 56. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14. dubna 2014 1 Z Á P I S z 56. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14. dubna 2014 Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček,

Více

Z Á P I S. z 64. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. září 2014

Z Á P I S. z 64. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. září 2014 1 Z Á P I S z 64. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. září 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 63. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. srpna 2014

Z Á P I S. z 63. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. srpna 2014 1 Z Á P I S z 63. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. srpna 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hodin v zasedací místnosti

Více

Z Á P I S. z 57. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. května 2014

Z Á P I S. z 57. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. května 2014 1 Z Á P I S z 57. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. května 2014 Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček,

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. listopadu 2014

Z Á P I S. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. listopadu 2014 Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. listopadu 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Z á p i s. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. ledna 2015

Z á p i s. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. ledna 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. ledna 2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor

Více

Z Á P I S. ze 49. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. listopadu 2013

Z Á P I S. ze 49. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. listopadu 2013 1 Z Á P I S ze 49. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. listopadu 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z Á P I S. ZO schvaluje poměrem hlasů 6-0-1 program jednání ZO ze dne 09.05.2011

Z Á P I S. ZO schvaluje poměrem hlasů 6-0-1 program jednání ZO ze dne 09.05.2011 1 Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 09.05.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. září 2011

Z Á P I S. z 15. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. září 2011 1 Z Á P I S z 15. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. září 2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S z 22. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. března 2012

Z Á P I S z 22. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. března 2012 Z Á P I S z 22. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. března 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.3.2015

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.3.2015 Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.3.2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Přehled přijatých usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ze dne 19.10.2015

Přehled přijatých usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ze dne 19.10.2015 Přehled přijatých usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ze dne 19.10.2015 Usnesení č. 288/1516 ZO schvaluje program jednání ZO ze dne 19. října 2015. K usnesení č. 240/1512 ZO schvaluje Dodatek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis č. 10/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 10. zasedání Rady

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu.

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 23. 12. 2015 v zasedací místnosti kulturního domu. Přítomni: Širůček Z., Šebek P., Müller J., Havránek J., Opluštil P., Sokol Petr, Sokol

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 18/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 1.srpna 2013 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

Z Á P I S. z 46. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. září 2013

Z Á P I S. z 46. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. září 2013 1 Z Á P I S z 46. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. září 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 3.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 0 Program: 1. Zahájení

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin.

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin. Bod číslo 1 Technický bod Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 6. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Starostka konstatovala, že informace o konání

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny 15.9. 2011 v Domažličkách Začátek : 19.30 hodin v Domažličkách Přítomni : p. Ing. Sommer Josef, Ing. Rubáš Jiří, Rausová Dana, Ing. Kuba Antonín, Frána

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015 1 č.j. 6/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.5.2015 19:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.5.2015 20:30

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Židuliaková, Štecher, Niedermertl, Dušek

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 41. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 7.1.2013, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 28.3.2011 na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Č.j.: 127/2011 Celkem přítomno: 10 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana Chládková,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více