Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014"

Transkript

1 1 Z Á P I S z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček, Libor Kravčík, Radek Urbiš, Ing. František Haladej. Ing. Jiřina Čermáková. Zasedání je usnášení schopné, zápis provede Tamara Filínová, ověřen bude Liborem Kravčíkem a Zbyňkem Prokopem. Ing. Čermáková se dostavila k jednání až v 17,30 hod. Zahájení zasedání v hodin v zasedací místnosti OÚ. Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu 55. zasedání ZO. 1.Kontrola usnesení posledního zasedání ZO 2.Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč 3.Vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj 074 (21a) v 2. a 3. poli dobývacího prostoru Staříč pro poruby č a č /1 4.Žádost o převedení hospodářského výsledku za rok 2013, ZŠ a MŠ Staříč 5.Žádost o sponzorský dar Honební společenstvo 6. Návrh na vybudování sportoviště 7. Žádost o odkoupení pozemku nebo jeho části parc. č. 2359/1 v k.ú. Staříč 8. Žádost o pronájem nebytových prostor 9. Výsledky výběrového řízení na TDI Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná 10.Zhotovení projektové dokumentace Oprava elektrické instalace v MŠ 11.Zhotovení projektové dokumentace Zateplení budov č. p. 325, 335, Zřízení suchého chemického WC na hřišti u mlýna 13.Zhotovení elektrorozvaděče pro potřeby obce 14.Návrh rozpočtu obce Staříč na rok Žádost o pronájem nebytových prostor 16.Žádost o souhlas se zařazením obce Staříč do působení v MAS Pobeskydí na období Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 14_SOBS01_ Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.14_sobs01_ _ 19. Dodatek č. 2 k SOD č ze dne Smlouva o dílo č. S na realizaci veřejné zakázky s názvem: Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. 21.Dodatek k žádosti ze dne Odvolání proti rozhodnutí ZO o prodeji pozemku ZE 966/13 23.Oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemky přeložka venkovního vysokého napětí 24. Žádost o povolení akce svodu loveckých psů 25.Vyhlášení výběrového řízení na přeložení vodovodního řádu na parcele č. 21/4, k.ú. Staříč 26. Oznámení termínu valné hromady Skladeko, s.r.o. Staříč 27. Závady na budovách v Hatích 28. Zápis a usnesení finančního výboru ze dne Žádost o půjčku z FRB David Syryčanský, Staříč č.p Žádost o půjčku z FRB Šárka Závodná, Staříč č.p Vyjádření k žádosti se vstupem na pozemek OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 Ostrava

2 2 Usnesení č. 2000/55 ZO schvaluje program jednání 55. zasedání ZO poměrem hlasů Kontrolu usnesení 33. a 34. zasedání ZO provedla starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Byly splněny úkoly uložené usneseními 1045/52, 1054/52, 753/37, 986//49, 984/49, 1064/53, 1066/53, 1071/53, 1074/53, 1076/53, 1080/53, 1081/53, 1085/53, 1086/53, 1087/53, 1091/53, 1092/53, 1095/54, 1096/54, 1097/54. Nadále trvají úkoly uložené usneseními: 1047/52, 1054/52, 1072/53, 1014/50, 1007/50, 1086/53. K usnesení 1081/53 byly osloveny 2 firmy k předložení cenových nabídek na 3 nové PC. Byla vybrána cenová nabídka společnosti MEDIACOM International, s.r.o.daliborova 419/11, Ostrava-Mariánské Hory. Cenová nabídka ve výši ,- Kč vč. DPH. ZO schvaluje dodání 3 Ks počítačů pro OÚ společností Mediacom International, s.r.o. Ostrava za cenu a podmínek stanovených v cenové nabídce. Hlasováno poměrem hlasů K usnesení č. 1086/53 místostarosta obce Z. Prokop provedl kontrolu koryta Ptáčnického potoka, které je nutno bezpodmínečně opravit. Jedná se o úsek u Chajlazova, most k Holubům, most Holub-Kutač, část u paní Zemanové. ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi vyzvat 3-4 firmy k předložení cenové nabídky na opravu poškozeného koryta Ptáčnického potoka. Hlasováno poměrem K usnesení č. 1087/53 k provedení mimořádné revize elektroinstalace v Hatích byl pověřen Elektroservis OLNES, s.r.o. Skautská 3592, Frýdek-Místek. Závěr revize: elektrické zařízení v garážích, vrátnici i dalších objektech Hatě je značně nebezpečné, další provozování se nedoporučuje. Firma předložila cenovou nabídku na provedení havarijních oprav ve výši ,- Kč bez DPH. Provedení oprav je nezbytné, aby mohl být areál Hatí předán do pronájmu. ZO schvaluje provedení opravy hlavního vedení, výměnu rozvaděčů a pojistkové skříně SPP1, revizi hlavního elektrického vedení pro objekt Obce Staříč Hatě společností Elektroservis OLNES, s.r.o. Skautská 3592, Frýdek-Místek. Hlasováno poměrem hlasů K usnesení č. 946/46 v bytě paní Markové proběhlo třetí měření vlhkosti vzduchu. Výsledek v normálu. I plovoucí podlaha, která se vlnila je nyní bez závad. Paní Marková provedla chemické odstranění plísní, které se vyskytovaly v rozích místností. Plísně se již nevyskytují. V minulém roce obec obdržela od paní Markové dopis, ve kterém žádala o odškodnění zničeného nábytku a koberců plísní, ke kterému došlo kvůli velké vzdušné vlhkosti. ZO schvaluje prominutí nájmu ve výši 4.058,- Kč měsíčně za období duben, květen, červen 2014 paní Dagmar Markové, Chlebovická 203, v souvislosti se znehodnocením věcí z důvodu zvýšené vlhkosti v bytě.

3 3 ZO ukládá OÚ seznámit paní Markovou s rozhodnutím ZO. K usnesení č. 1091/53 k žádosti ZŠ a MŠ Staříč o zakoupení konvektomatu do školní kuchyně, herního prvku na školní zahradu a provedení opravy elektroinstalace v budově MŠ. ZO schvaluje zařadit do rozpočtu obce na rok 2014 zakoupení konvektomatu pro školní kuchyň MŠ Staříč. Výdaje na nový herního prvek pro školní zahradu a na provedení elektroinstalace v budově MŠ zahrnout do průběžných rozpočtových opatření roku 2014 až nastanou. K usnesení č. 1007/50 - Jaroslav a Zdeňka Prokopovi, Staříč č.p. 277 požádali obec o odkup pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se o 773 m2 parcely č. 966/13, v k.ú. Staříč. Záměr odprodeje byl vyvěšen na úřední desce obce. S možným prodejem byli seznámeni majitelé sousedních pozemků. Až dne předložil obci své odvolání proti prodeji výše uvedené parcely pan Jan Tvrdoň, který uvedl, že pozemek, který míní obec odprodat je jeho vlastnictvím. Bod trvá. ZO ukládá obecnímu úřadu zaslat Jaroslavu a Zdeňce Prokopovým dopis, ve kterém bude uvedeno, že odprodej pozemku p.č. 966/13 je zatím odložen. Dále ZO ukládá OÚ vyzvat pana Jana Tvrdoně, Staříč č.p. 129, aby doložil vlastnictví tohoto pozemku do K usnesení č. 1054/52 záměr pronajmout areál Hatě byl vyvěšen na úřední desce obce. Své žádosti o pronájem nebytových prostor v tomto areálu předložili: Ivo Liberda, Fryčovická č. 347, Staříč, Jiří Viňanský, Staříč č.p. 725 a Pavel Saniter, Staříč č.p. 67. Bod trvá. K usnesení č. 1072/53 Ivo Liberda, Fryčovická č.p. 347, Staříč upřesnil svou žádost o pronájem nebytových prostor v Hatích. Bod trvá. ZO schvaluje žádost pana Ivo Liberdy o pronájem nebytových prostor v Hatích. ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat nájemní smlouvu Obec Staříč Ivo Liberda. 2. Starostka obce informovala členy ZO o stavu portfolia Pioneer ke dni Usnesení č. 2001/55 ZO bere na vědomí informaci o stavu portfolia Pioneer ke dni OKD, a.s. Závod Paskov, Staříč č.p. 528, Staříč žádá obec o vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj 074 (21a) v 2. a 3. poli dobývacího prostoru STAŘÍČ pro poruby a /1.

4 4 Usnesení č. 2002/55 ZO schvaluje hornickou činnost pro sloj 074 (21a) v 2. a 3. poli dobývacího prostoru STAŘÍČ pro poruby a /1 a zmocňuje starostku obce k podpisu. 4. Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Sviadnovská 332, Staříč žádá obec o převedení hospodářského výsledku za rok 2013 v částce ,16 Kč do rezervního fondu a fondu odměn. Usnesení č. 2003/55 ZO schvaluje žádost Základní školy a Mateřská školy Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, Sviadnovská 332, Staříč o převedení hospodářského výsledku za rok 2013 v částce ,16 Kč do rezervního fondu a fondu odměn. -do fondu odměn 73991,58 Kč 50 % z HV převést na odměny zaměstnancům a na úhradu rozdílu při překročení prostředků na platy v příštích obdobích. Do rezervního fondu 73991,58 Kč 50 % z HV využití na neplánované nutné opravy a služby spojené s údržbou objektu ZŠ a MŠ Staříč a další neplánované výdaje související s chodem školy. 5. Honební společenstvo Staříč, Staříč č.p. 468, Staříč žádá obec o finanční dar ve výši 5.000,- Kč na organizaci soutěže v lovecké kynologii O pohár honebního společenstva. Usnesení č. 2004/55 ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Honebnímu společenstvu Staříč na organizaci soutěže v lovecké kynologii O pohár honebního společenstva. ZO ukládá OÚ vypracovat darovací smlouvu a vyzvat žadatele k dohodnutí termínu podpisu darovací smlouvy. 6. Návrh na vybudování sportoviště podal obci pan Marek Gebel, Staříč č.p Doporučuje vybudovat dráhu tzv. pump track pro jízdu na kole, kterou mohou využívat i modeláři aut na dálkové ovládání. Usnesení č. 2005/55 ZO bere na vědomí návrh pana Marka Gebela na vybudování sportoviště. ZO ukládá OÚ napsat panu Gebelovi dopis, ve kterém mu bude sděleno, že se zatím s vybudováním takovéhoto sportoviště nepočítá. 7. Obec obdržela dne žádost o odkoupení pozemku nebo jeho části č.p.2359/1, k.ú. Staříč podanou paní Miladou Tkačíkovou, Rybnická 2872, Frýdek-Místek. Dne obdržela obec dodatek k žádosti paní Milady Tkačíkové, která je majitelkou sousedního lesního pozemku, o zřízení věcného břemene novým majitelem právo chůze a jízdy a právo stahování dřeva po pozemku 2359/1 ve prospěch parcel 2349/1 a 2349/2.

5 5 Jednání ZO byl přítomen pan A. Žurovec, který jako první požádal o odkoupení výše uvedeného pozemku. Nesouhlasí se zavedením věcného břemene po celém délce parcely. Bod trvá. Starostka obce Z. Šebestová prohlásila před hlasováním, že se z důvodu možného střetu zájmů zdržuje hlasování o této žádosti. Protože se oba zájemci o odkoupení pozemku p.č. 2359/1. k.ú. Staříč nemohou dohodnout, ZO se rozhodlo pro tento závěr: Usnesení č. 2006/55 ZO ukládá Mgr. Kubalovi stanovit žadatelům o odkup lesního pozemku p.č. 2359/1, k.ú. Staříč podmínky, za kterých předloží svou cenovou nabídku k odkupu lesního pozemku. Lesní pozemek p.s. 2359/1, k.ú. Staříč bude odprodán zájemci, který předloží vyšší cenovou nabídku dne Hlasováno poměrem hlasů Žádost o pronájem nebytových prostor v Hatích za účelem zřízení stolařské dílny podal pan Pavel Saniter, Staříč č.p. 67. Bod trvá. Usnesení č. 2007/55 ZO schvaluje žádost pana Pavla Sanitera, Staříč č.p. 67 o pronájem nebytových prostor v areálu Hatě. ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat nájemní smlouvu Obec Staříč-Pavel Saniter. 9. Výsledky výběrového řízení na TDI stabilizace svahu v lokalitě Kamenná proběhlo výběrové řízení na TDI pro stavbu Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. Byly obeslány 3 firmy BENEPRO a.s., Tovární 1707/33 Český Těšín, ASA expert, a.s. Konečného 1919/12 Ostrava-Slezská Ostrava, ATRIS, s.r.o. Prokopa Velikého 699/5 Ostrava-Vítkovice. Nejvýhodnější nabídku podala firma BENEPRO a.s., Tovární 1707/33, Český Těšín. Nabídková cena ,- bez DPH. Usnesení č. 2008/55 ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi vyzvat firmu BENEPRO a.s., Tovární 1707/33 Český Těšín k předložení smlouvy o dílo na TDI stabilizace svahu v lokalitě Kamenná a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy. 10. Je nutné provést opravu elektroinstalace v budově MŠ Staříč v období letních prázdnin. Bod trvá. Usnesení č. 2009/55 ZO ukládá Liboru Kravčíkovi vyzvat 3 firmy k předložení cenových nabídek na provedení projektové dokumentace k opravě elektroinstalace v budově MŠ Staříč.

6 6 11. U obecních budov 335, 325 a 321 je nezbytné provést zateplení. Usnesení č. 2010/55 ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi zažádat o dotaci na zateplení obecních budov. K této dotaci 60. výzvě je nutné vypracovat projektovou dokumentaci na všechny budovy. Firma ASA expert a.s., Konečného 1919/12 Ostrava-Vítkovice dala nabídku na vypracování PD a zároveň poskytne dotační management. Termín podání je do ZO ukládá místostarostovi obce vyzvat firmu ASA expert, a.s., Konečného 1919/12 Ostrava-Vítkovice k předložení smluv a pověřuje starostku obce k podpisu smluv. 12. Sportoviště u mlýna je ze strany občanů plně využíván. Je nutné zakoupit suché WC a umístit jej na tomto sportovišti. Usnesení č. 2011/55 ZO schvaluje zakoupení suchého WC pro sportoviště u mlýna. 13. Místostarosta pan Z. Prokop navrhnul, aby si obec nechala zhotovit elektrorozvaděč. Toto zařízení bylo vždy nutné zapůjčit u příležitostí venkovních obecních akcí. To přináší i nemalé finanční náklady. Usnesení č. 2012/55 ZO schvaluje zhotovení elektrorozvaděče pro účely obce. Hlasováno poměrem hlasů Návrh rozpočtu obce předseda finančního výboru Ing. Libor Macháček oznámil členům ZO, že všechny navržené podklady rozpočtu i žádosti o finanční příspěvky na rok 2014 byly odůvodněné a nebyly v nich shledány nesrovnalosti. Rozpočet byl vyvěšen od na úřední desce obce i na internetových stránkách obce Staříč v podrobném členění podle položek. Návrh rozpočtu byl zastupitelům obce předložen včetně změn po vyvěšení. Zároveň ZO určuje položku nákup ostatních služeb jako závazný ukazatel pro ZŠ a MŠ Staříč. Usnesení č. 2013/55 ZO schvaluje rozpočet obce Staříč na rok 2014 dle předloženého odvětvového třídění /paragrafů/, aktualizovaný rozbor účtování k rozpočtové skladbě od ZO pověřuje starostku obce ke schvalování výdajů do ,- Kč, zahrnutých do rozpočtového opatření před zasedáním zastupitelstva. 15. Žádost o pronájem nebytových prostor v lokalitě Hatě podal pan Jiří Viňanský, Staříč č..p.725. Bod trvá.

7 7 Usnesení č. 2014/55 ZO schvaluje žádost pana Jiřího Viňanského, Staříč č.p. 725 o pronájem nebytových prostor v areálu Hatě. ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat pronájemní smlouvu Obec-Staříč-Jiří Viňanský. Hlasováno poměrem hlasů Starostka obce seznámila členy ZO se žádostí Místní akční skupiny Pobeskydí Třanovice o zařazení území naší obce do působnosti MAS Pobeskydí. Tato akční skupina podporuje projekty mikroregionu SMOPO a zapojením obce Staříč do MAS Pobeskydí by pomohlo získat různé dotace na stavební akce v obci. Usnesení č. 2015/55 ZO schvaluje zařazení správního území obce Staříč do působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (IČ: ) na období Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 14_SOBS01_ výstavba šaten a sociálního zařízení na hřišti pod Okrouhlou. Usnesení č. 2016/55 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 14_SOBS01_ a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 18. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.14_sobs01_ výstavba šaten a sociálního zařízení na hřišti pod Okrouhlou. Usnesení č. 2017/55 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.14_sobs01_ a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 19. Dodatek č. 2 k SOD č ze dne , týkající se více a méně prací na stavbě Šatny a klubovna pod Okrouhlou předložila Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 Třinec-Staré Město.

8 8 Usnesení č. 2018/55 ZO schvaluje Dodatek č. 2 k SOD č ze dne , předložený Beskydskou stavební, a.s., Frýdecká 225, Třinec a zmocňuje starostku obce k podpisu. 20. Proběhlo výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. Vítězem výběrového řízení se stala Hrušecká stavební společnost s.r.o., U zbrojnice 588, Hrušovany. Obci byla předložena Smlouva o dílo č. S na realizaci veřejné zakázky s názvem: Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná mezi objednatelem Obcí Staříč, Chlebovická 201, Staříč a zhotovitelem Hrušecká stavební společnost s.r.o., U zbrojnice 588, Hrušovany. Cena díla 2, ,- Kč bez DPH. Usnesení č. 2019/55 ZO schvaluje výsledky VŘ na realizaci veřejné zakázky Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. S na realizaci veřejné zakázky s názvem Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 21. Dodatek k žádosti o odkup lesního pozemku p.č. 2359/l podala paní Milada Tkačíková. V dodatku k žádosti si paní Tkačíková podmiňuje zřízení věcného břemene práva chůze, jízdy a právo stahování dřeva po v celém rozsahu parcely 2359/1. Celá tato záležitost je řešena v bodu č. 7) 55. zasedání ZO. Usnesení č. 2020/55 ZO bere na vědomí dodatek k žádosti paní Milady Tkačíkové ze dne , týkající se odprodeje lesního pozemku p.č. 2359/1. Hlasováno poměrem hlasů Odvolání proti rozhodnutí 50. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ve věci odprodeje pozemku p.č. ZE 966/13, k.ú. Staříč podali manželé Jan a Věra Tvrdoňovi, Staříč č.p Uvádějí, že pozemek je součástí parcely č. 1581/1, která je v jejich vlastnictví. V katastru je majitelem tohoto pozemku Obec Staříč. Bod trvá. Usnesení č. 2021/55 ZO bere odvolání proti rozhodnutí 50. zasedání ZO Staříč ve věci odprodeje pozemku p.č. ZE 966/13 na vědomí. ZO ukládá OÚ zaslat manželům Tvrdoňovým dopis, ve kterém je vyzve k doložení vlastnických práv k pozemku p.č. ZE 966/ Oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemky IZ , Staříč př VN pro TS_FM_6697 přeložka venkovního vysokého napětí do zemního kabelového vedení předložila obci MSEM, a.s. Collo louky 126, Frýdek-Místek. Jedná se o přeložku pro připravovanou stavbu Domova pro seniory.

9 9 Usnesení č. 2022/55 ZO bere na vědomí oznámení MSEM, a.s. Collo louky 126, Frýdek-Místek o zahájení díla a vstupu na pozemky přeložka vysokého napětí pro připravovanou stavbu Domov pro seniory. Hlasováno poměrem hlasů Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, Bahno-Příkopy 1600, Frýdek-Místek zaslala obci žádost o povolení akce svodu loveckých psů, která se bude konat dne od 8.00 hodin jako Lesní zkoušky ohařů Pohár HS Staříč. Usnesení č. 2023/55 ZO schvaluje, aby na území obce Staříč proběhla akce svod loveckých psů, která se bude konat dne Akce je organizována Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s. okresním mysliveckým spolkem Frýdek-Místek, Bahno-Příkopy 1600, Frýdek-Místek. 25. Ke stavbě Domov pro seniory je zapotřebí provést přeložku vodovodního řádu. Bod trvá. Usnesení č. 2024/55 ZO ukládá místostarostovi obce panu Kravčíkovi vyzvat 3 firmy k předložení cenových nabídek na tuto akci. 26. Obec oslovila jednatele společnosti Skladeko, s.r.o. Staříč Ing. Stibora k určení termínu valné hromady společnosti. Termín valné hromady byl stanoven na 31. března Oznámení termínu valné hromady Skladeko, s.r.o. bylo vyvěšeno na úřední desce. Usnesení č. 2025/55 ZO schvaluje termín valné hromady společnosti Skladeko, s.r.o. Staříč ZO na tuto valnou hromadu deleguje tyto zástupce Obce Staříč: Ing. Libora Macháčka, Zdeňku Šebestovou, Zbyňka Prokopa a Mgr. Jiřího Kubalu. 27. Budovy v areálu Hatě, které mají být pronajaty je nutné opravit. Prohlídkou na místě bylo zjištěno, že je nezbytné provést opravu komínů, střechy a okapů. Bod trvá. Usnesení č. 2026/55 ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi vyzvat 3 firmy k předložení cenových nabídek na opravu střechy a okapů na budově v Hatích. Hlasováno poměrem hlasů Předseda finančního výboru Ing. Macháček předložil ZO na vědomí Zápis a usnesení ze schůzky, konané dne 14. března 2014.

10 10 Usnesení č. 2027/55 ZO bere na vědomí zápis a usnesení ze schůzky finančního výboru konané dne O půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč podali k požádali občané Staříče David Syryčanský, Staříč č.p. 303 a Šárka Závodná, Staříč č.p. 73 Obě žádosti splnily podmínky pro poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč (FRB). Další žádosti o půjčku podané po tomto termínu budou uspokojeny podle zaslaného pořadí pouze do vyčerpání fin.prostředků FRBS určených pro rok Usnesení č.2028/55 ZO schvaluje žádosti o poskytnutí půjčky z FRB Davidu Syryčanskému, Staříč č.p. 303 a Šárce Závodné, Staříč č.p. 73 a pověřuje místostarostu Libora Kravčíka k vypracování smluv o poskytnutí půjčky z FRB. 30. OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 Ostrava vypracovává pro Efestoinvest s.r.o. Pařížská 68/9 Praha projekt technické infrastruktury v podnikatelském areálu Staříč a žádá obec Staříč o udělení souhlasu se vstupem na pozemky parc.č. 1704/5, 1704/4, 457/2, 452/4 a 452/2 vše k.ú.staříč. ZO se seznámí s předloženou projektovou dokumentací a vyjádří se k ní na příštím zasedání ZO. Bod trvá. Usnesení č. 2029/55 Členové ZO se seznámí s předloženou projektovou dokumentací technické infrastruktury v podnikatelském areálu Staříč, který vypracovává OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 Ostrava pro Efestoinvest s.r.o. Pařížská 68/9 Praha a vyjádří se k ní na příštím zasedání ZO. Usnesení č. 2030/55 ZO překládá následující body programu: bod č. 4 ze dne usnesení č. 127/7 usnesení č. 203/10 usnesení č. 263/11 usnesení č. 591/28 usnesení č. 676/32 usnesení č. 714/35 usnesení č. 931/46 usnesení č. 951/47 usnesení č. 1007/50 usnesení č. 1014/50 usnesení č. 1047/52 /Jednota pozemek/ /Pošta nájem/ /Havelkovi/ /Havelkovi/ /Brunclík zastávka/ /cesta k rybníku/ /KD - měřič tepla/ /VO Klečka/ /VO Janošková/ /Pozemek 966/13-Prokopovi/ /Domov pro seniory Ondráš jednání/ /Žurovec les/

11 11 usnesení č. 1054/52 /Pronájem Hatí/ usnesení č. 1072/53 /Liberda pronájem NP/ usnesení č. 1086/53 /Ptáčnický potok/ usnesení č. 2006/55 /Žádost o odkoupení pozemku paní Tkačíková/ usnesení č. 2007/55 /Saniter pronájem NP/ usnesení č. 2009/55 /Oprava elektroinstalace v MŠ/ usnesení č. 2014/55 /Viňanský pronájem NP/ usnesení č. 2021/55 /Odvolání proti prodeji pozemku ZE 966/13/ usnesení č. 2024/55 /VŘ přeložka vodovodního řádu 21/4/ usnesení č. 2026/55 /Závady Hatě/ usnesení č. 2029/55 /Žádosti o půjčky z FRBS/ Zdeňka Šebestová předsedající Za správnost: T. Filínová Zbyněk Prokop Libor Kravčík zapisovatel ověřovatel ověřovatel

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha, Jan Piskač. Ing. Pavel Dlouhý, MUDr.

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice)

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice) Praha Vinoř, č.j. 2009/2013 Zápis z 29.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.12.2013 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově Přítomni: I. Nezbedova, V. Havlík, Ing. Hůrka, Ing. Kaslová, J. Stelšovský,

Více