Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014"

Transkript

1 1 Z Á P I S z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček, Libor Kravčík, Radek Urbiš, Ing. František Haladej. Ing. Jiřina Čermáková. Zasedání je usnášení schopné, zápis provede Tamara Filínová, ověřen bude Liborem Kravčíkem a Zbyňkem Prokopem. Ing. Čermáková se dostavila k jednání až v 17,30 hod. Zahájení zasedání v hodin v zasedací místnosti OÚ. Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu 55. zasedání ZO. 1.Kontrola usnesení posledního zasedání ZO 2.Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč 3.Vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj 074 (21a) v 2. a 3. poli dobývacího prostoru Staříč pro poruby č a č /1 4.Žádost o převedení hospodářského výsledku za rok 2013, ZŠ a MŠ Staříč 5.Žádost o sponzorský dar Honební společenstvo 6. Návrh na vybudování sportoviště 7. Žádost o odkoupení pozemku nebo jeho části parc. č. 2359/1 v k.ú. Staříč 8. Žádost o pronájem nebytových prostor 9. Výsledky výběrového řízení na TDI Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná 10.Zhotovení projektové dokumentace Oprava elektrické instalace v MŠ 11.Zhotovení projektové dokumentace Zateplení budov č. p. 325, 335, Zřízení suchého chemického WC na hřišti u mlýna 13.Zhotovení elektrorozvaděče pro potřeby obce 14.Návrh rozpočtu obce Staříč na rok Žádost o pronájem nebytových prostor 16.Žádost o souhlas se zařazením obce Staříč do působení v MAS Pobeskydí na období Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 14_SOBS01_ Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.14_sobs01_ _ 19. Dodatek č. 2 k SOD č ze dne Smlouva o dílo č. S na realizaci veřejné zakázky s názvem: Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. 21.Dodatek k žádosti ze dne Odvolání proti rozhodnutí ZO o prodeji pozemku ZE 966/13 23.Oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemky přeložka venkovního vysokého napětí 24. Žádost o povolení akce svodu loveckých psů 25.Vyhlášení výběrového řízení na přeložení vodovodního řádu na parcele č. 21/4, k.ú. Staříč 26. Oznámení termínu valné hromady Skladeko, s.r.o. Staříč 27. Závady na budovách v Hatích 28. Zápis a usnesení finančního výboru ze dne Žádost o půjčku z FRB David Syryčanský, Staříč č.p Žádost o půjčku z FRB Šárka Závodná, Staříč č.p Vyjádření k žádosti se vstupem na pozemek OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 Ostrava

2 2 Usnesení č. 2000/55 ZO schvaluje program jednání 55. zasedání ZO poměrem hlasů Kontrolu usnesení 33. a 34. zasedání ZO provedla starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Byly splněny úkoly uložené usneseními 1045/52, 1054/52, 753/37, 986//49, 984/49, 1064/53, 1066/53, 1071/53, 1074/53, 1076/53, 1080/53, 1081/53, 1085/53, 1086/53, 1087/53, 1091/53, 1092/53, 1095/54, 1096/54, 1097/54. Nadále trvají úkoly uložené usneseními: 1047/52, 1054/52, 1072/53, 1014/50, 1007/50, 1086/53. K usnesení 1081/53 byly osloveny 2 firmy k předložení cenových nabídek na 3 nové PC. Byla vybrána cenová nabídka společnosti MEDIACOM International, s.r.o.daliborova 419/11, Ostrava-Mariánské Hory. Cenová nabídka ve výši ,- Kč vč. DPH. ZO schvaluje dodání 3 Ks počítačů pro OÚ společností Mediacom International, s.r.o. Ostrava za cenu a podmínek stanovených v cenové nabídce. Hlasováno poměrem hlasů K usnesení č. 1086/53 místostarosta obce Z. Prokop provedl kontrolu koryta Ptáčnického potoka, které je nutno bezpodmínečně opravit. Jedná se o úsek u Chajlazova, most k Holubům, most Holub-Kutač, část u paní Zemanové. ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi vyzvat 3-4 firmy k předložení cenové nabídky na opravu poškozeného koryta Ptáčnického potoka. Hlasováno poměrem K usnesení č. 1087/53 k provedení mimořádné revize elektroinstalace v Hatích byl pověřen Elektroservis OLNES, s.r.o. Skautská 3592, Frýdek-Místek. Závěr revize: elektrické zařízení v garážích, vrátnici i dalších objektech Hatě je značně nebezpečné, další provozování se nedoporučuje. Firma předložila cenovou nabídku na provedení havarijních oprav ve výši ,- Kč bez DPH. Provedení oprav je nezbytné, aby mohl být areál Hatí předán do pronájmu. ZO schvaluje provedení opravy hlavního vedení, výměnu rozvaděčů a pojistkové skříně SPP1, revizi hlavního elektrického vedení pro objekt Obce Staříč Hatě společností Elektroservis OLNES, s.r.o. Skautská 3592, Frýdek-Místek. Hlasováno poměrem hlasů K usnesení č. 946/46 v bytě paní Markové proběhlo třetí měření vlhkosti vzduchu. Výsledek v normálu. I plovoucí podlaha, která se vlnila je nyní bez závad. Paní Marková provedla chemické odstranění plísní, které se vyskytovaly v rozích místností. Plísně se již nevyskytují. V minulém roce obec obdržela od paní Markové dopis, ve kterém žádala o odškodnění zničeného nábytku a koberců plísní, ke kterému došlo kvůli velké vzdušné vlhkosti. ZO schvaluje prominutí nájmu ve výši 4.058,- Kč měsíčně za období duben, květen, červen 2014 paní Dagmar Markové, Chlebovická 203, v souvislosti se znehodnocením věcí z důvodu zvýšené vlhkosti v bytě.

3 3 ZO ukládá OÚ seznámit paní Markovou s rozhodnutím ZO. K usnesení č. 1091/53 k žádosti ZŠ a MŠ Staříč o zakoupení konvektomatu do školní kuchyně, herního prvku na školní zahradu a provedení opravy elektroinstalace v budově MŠ. ZO schvaluje zařadit do rozpočtu obce na rok 2014 zakoupení konvektomatu pro školní kuchyň MŠ Staříč. Výdaje na nový herního prvek pro školní zahradu a na provedení elektroinstalace v budově MŠ zahrnout do průběžných rozpočtových opatření roku 2014 až nastanou. K usnesení č. 1007/50 - Jaroslav a Zdeňka Prokopovi, Staříč č.p. 277 požádali obec o odkup pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se o 773 m2 parcely č. 966/13, v k.ú. Staříč. Záměr odprodeje byl vyvěšen na úřední desce obce. S možným prodejem byli seznámeni majitelé sousedních pozemků. Až dne předložil obci své odvolání proti prodeji výše uvedené parcely pan Jan Tvrdoň, který uvedl, že pozemek, který míní obec odprodat je jeho vlastnictvím. Bod trvá. ZO ukládá obecnímu úřadu zaslat Jaroslavu a Zdeňce Prokopovým dopis, ve kterém bude uvedeno, že odprodej pozemku p.č. 966/13 je zatím odložen. Dále ZO ukládá OÚ vyzvat pana Jana Tvrdoně, Staříč č.p. 129, aby doložil vlastnictví tohoto pozemku do K usnesení č. 1054/52 záměr pronajmout areál Hatě byl vyvěšen na úřední desce obce. Své žádosti o pronájem nebytových prostor v tomto areálu předložili: Ivo Liberda, Fryčovická č. 347, Staříč, Jiří Viňanský, Staříč č.p. 725 a Pavel Saniter, Staříč č.p. 67. Bod trvá. K usnesení č. 1072/53 Ivo Liberda, Fryčovická č.p. 347, Staříč upřesnil svou žádost o pronájem nebytových prostor v Hatích. Bod trvá. ZO schvaluje žádost pana Ivo Liberdy o pronájem nebytových prostor v Hatích. ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat nájemní smlouvu Obec Staříč Ivo Liberda. 2. Starostka obce informovala členy ZO o stavu portfolia Pioneer ke dni Usnesení č. 2001/55 ZO bere na vědomí informaci o stavu portfolia Pioneer ke dni OKD, a.s. Závod Paskov, Staříč č.p. 528, Staříč žádá obec o vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj 074 (21a) v 2. a 3. poli dobývacího prostoru STAŘÍČ pro poruby a /1.

4 4 Usnesení č. 2002/55 ZO schvaluje hornickou činnost pro sloj 074 (21a) v 2. a 3. poli dobývacího prostoru STAŘÍČ pro poruby a /1 a zmocňuje starostku obce k podpisu. 4. Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Sviadnovská 332, Staříč žádá obec o převedení hospodářského výsledku za rok 2013 v částce ,16 Kč do rezervního fondu a fondu odměn. Usnesení č. 2003/55 ZO schvaluje žádost Základní školy a Mateřská školy Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, Sviadnovská 332, Staříč o převedení hospodářského výsledku za rok 2013 v částce ,16 Kč do rezervního fondu a fondu odměn. -do fondu odměn 73991,58 Kč 50 % z HV převést na odměny zaměstnancům a na úhradu rozdílu při překročení prostředků na platy v příštích obdobích. Do rezervního fondu 73991,58 Kč 50 % z HV využití na neplánované nutné opravy a služby spojené s údržbou objektu ZŠ a MŠ Staříč a další neplánované výdaje související s chodem školy. 5. Honební společenstvo Staříč, Staříč č.p. 468, Staříč žádá obec o finanční dar ve výši 5.000,- Kč na organizaci soutěže v lovecké kynologii O pohár honebního společenstva. Usnesení č. 2004/55 ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Honebnímu společenstvu Staříč na organizaci soutěže v lovecké kynologii O pohár honebního společenstva. ZO ukládá OÚ vypracovat darovací smlouvu a vyzvat žadatele k dohodnutí termínu podpisu darovací smlouvy. 6. Návrh na vybudování sportoviště podal obci pan Marek Gebel, Staříč č.p Doporučuje vybudovat dráhu tzv. pump track pro jízdu na kole, kterou mohou využívat i modeláři aut na dálkové ovládání. Usnesení č. 2005/55 ZO bere na vědomí návrh pana Marka Gebela na vybudování sportoviště. ZO ukládá OÚ napsat panu Gebelovi dopis, ve kterém mu bude sděleno, že se zatím s vybudováním takovéhoto sportoviště nepočítá. 7. Obec obdržela dne žádost o odkoupení pozemku nebo jeho části č.p.2359/1, k.ú. Staříč podanou paní Miladou Tkačíkovou, Rybnická 2872, Frýdek-Místek. Dne obdržela obec dodatek k žádosti paní Milady Tkačíkové, která je majitelkou sousedního lesního pozemku, o zřízení věcného břemene novým majitelem právo chůze a jízdy a právo stahování dřeva po pozemku 2359/1 ve prospěch parcel 2349/1 a 2349/2.

5 5 Jednání ZO byl přítomen pan A. Žurovec, který jako první požádal o odkoupení výše uvedeného pozemku. Nesouhlasí se zavedením věcného břemene po celém délce parcely. Bod trvá. Starostka obce Z. Šebestová prohlásila před hlasováním, že se z důvodu možného střetu zájmů zdržuje hlasování o této žádosti. Protože se oba zájemci o odkoupení pozemku p.č. 2359/1. k.ú. Staříč nemohou dohodnout, ZO se rozhodlo pro tento závěr: Usnesení č. 2006/55 ZO ukládá Mgr. Kubalovi stanovit žadatelům o odkup lesního pozemku p.č. 2359/1, k.ú. Staříč podmínky, za kterých předloží svou cenovou nabídku k odkupu lesního pozemku. Lesní pozemek p.s. 2359/1, k.ú. Staříč bude odprodán zájemci, který předloží vyšší cenovou nabídku dne Hlasováno poměrem hlasů Žádost o pronájem nebytových prostor v Hatích za účelem zřízení stolařské dílny podal pan Pavel Saniter, Staříč č.p. 67. Bod trvá. Usnesení č. 2007/55 ZO schvaluje žádost pana Pavla Sanitera, Staříč č.p. 67 o pronájem nebytových prostor v areálu Hatě. ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat nájemní smlouvu Obec Staříč-Pavel Saniter. 9. Výsledky výběrového řízení na TDI stabilizace svahu v lokalitě Kamenná proběhlo výběrové řízení na TDI pro stavbu Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. Byly obeslány 3 firmy BENEPRO a.s., Tovární 1707/33 Český Těšín, ASA expert, a.s. Konečného 1919/12 Ostrava-Slezská Ostrava, ATRIS, s.r.o. Prokopa Velikého 699/5 Ostrava-Vítkovice. Nejvýhodnější nabídku podala firma BENEPRO a.s., Tovární 1707/33, Český Těšín. Nabídková cena ,- bez DPH. Usnesení č. 2008/55 ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi vyzvat firmu BENEPRO a.s., Tovární 1707/33 Český Těšín k předložení smlouvy o dílo na TDI stabilizace svahu v lokalitě Kamenná a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy. 10. Je nutné provést opravu elektroinstalace v budově MŠ Staříč v období letních prázdnin. Bod trvá. Usnesení č. 2009/55 ZO ukládá Liboru Kravčíkovi vyzvat 3 firmy k předložení cenových nabídek na provedení projektové dokumentace k opravě elektroinstalace v budově MŠ Staříč.

6 6 11. U obecních budov 335, 325 a 321 je nezbytné provést zateplení. Usnesení č. 2010/55 ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi zažádat o dotaci na zateplení obecních budov. K této dotaci 60. výzvě je nutné vypracovat projektovou dokumentaci na všechny budovy. Firma ASA expert a.s., Konečného 1919/12 Ostrava-Vítkovice dala nabídku na vypracování PD a zároveň poskytne dotační management. Termín podání je do ZO ukládá místostarostovi obce vyzvat firmu ASA expert, a.s., Konečného 1919/12 Ostrava-Vítkovice k předložení smluv a pověřuje starostku obce k podpisu smluv. 12. Sportoviště u mlýna je ze strany občanů plně využíván. Je nutné zakoupit suché WC a umístit jej na tomto sportovišti. Usnesení č. 2011/55 ZO schvaluje zakoupení suchého WC pro sportoviště u mlýna. 13. Místostarosta pan Z. Prokop navrhnul, aby si obec nechala zhotovit elektrorozvaděč. Toto zařízení bylo vždy nutné zapůjčit u příležitostí venkovních obecních akcí. To přináší i nemalé finanční náklady. Usnesení č. 2012/55 ZO schvaluje zhotovení elektrorozvaděče pro účely obce. Hlasováno poměrem hlasů Návrh rozpočtu obce předseda finančního výboru Ing. Libor Macháček oznámil členům ZO, že všechny navržené podklady rozpočtu i žádosti o finanční příspěvky na rok 2014 byly odůvodněné a nebyly v nich shledány nesrovnalosti. Rozpočet byl vyvěšen od na úřední desce obce i na internetových stránkách obce Staříč v podrobném členění podle položek. Návrh rozpočtu byl zastupitelům obce předložen včetně změn po vyvěšení. Zároveň ZO určuje položku nákup ostatních služeb jako závazný ukazatel pro ZŠ a MŠ Staříč. Usnesení č. 2013/55 ZO schvaluje rozpočet obce Staříč na rok 2014 dle předloženého odvětvového třídění /paragrafů/, aktualizovaný rozbor účtování k rozpočtové skladbě od ZO pověřuje starostku obce ke schvalování výdajů do ,- Kč, zahrnutých do rozpočtového opatření před zasedáním zastupitelstva. 15. Žádost o pronájem nebytových prostor v lokalitě Hatě podal pan Jiří Viňanský, Staříč č..p.725. Bod trvá.

7 7 Usnesení č. 2014/55 ZO schvaluje žádost pana Jiřího Viňanského, Staříč č.p. 725 o pronájem nebytových prostor v areálu Hatě. ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat pronájemní smlouvu Obec-Staříč-Jiří Viňanský. Hlasováno poměrem hlasů Starostka obce seznámila členy ZO se žádostí Místní akční skupiny Pobeskydí Třanovice o zařazení území naší obce do působnosti MAS Pobeskydí. Tato akční skupina podporuje projekty mikroregionu SMOPO a zapojením obce Staříč do MAS Pobeskydí by pomohlo získat různé dotace na stavební akce v obci. Usnesení č. 2015/55 ZO schvaluje zařazení správního území obce Staříč do působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (IČ: ) na období Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 14_SOBS01_ výstavba šaten a sociálního zařízení na hřišti pod Okrouhlou. Usnesení č. 2016/55 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 14_SOBS01_ a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 18. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.14_sobs01_ výstavba šaten a sociálního zařízení na hřišti pod Okrouhlou. Usnesení č. 2017/55 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.14_sobs01_ a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 19. Dodatek č. 2 k SOD č ze dne , týkající se více a méně prací na stavbě Šatny a klubovna pod Okrouhlou předložila Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 Třinec-Staré Město.

8 8 Usnesení č. 2018/55 ZO schvaluje Dodatek č. 2 k SOD č ze dne , předložený Beskydskou stavební, a.s., Frýdecká 225, Třinec a zmocňuje starostku obce k podpisu. 20. Proběhlo výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. Vítězem výběrového řízení se stala Hrušecká stavební společnost s.r.o., U zbrojnice 588, Hrušovany. Obci byla předložena Smlouva o dílo č. S na realizaci veřejné zakázky s názvem: Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná mezi objednatelem Obcí Staříč, Chlebovická 201, Staříč a zhotovitelem Hrušecká stavební společnost s.r.o., U zbrojnice 588, Hrušovany. Cena díla 2, ,- Kč bez DPH. Usnesení č. 2019/55 ZO schvaluje výsledky VŘ na realizaci veřejné zakázky Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. S na realizaci veřejné zakázky s názvem Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 21. Dodatek k žádosti o odkup lesního pozemku p.č. 2359/l podala paní Milada Tkačíková. V dodatku k žádosti si paní Tkačíková podmiňuje zřízení věcného břemene práva chůze, jízdy a právo stahování dřeva po v celém rozsahu parcely 2359/1. Celá tato záležitost je řešena v bodu č. 7) 55. zasedání ZO. Usnesení č. 2020/55 ZO bere na vědomí dodatek k žádosti paní Milady Tkačíkové ze dne , týkající se odprodeje lesního pozemku p.č. 2359/1. Hlasováno poměrem hlasů Odvolání proti rozhodnutí 50. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ve věci odprodeje pozemku p.č. ZE 966/13, k.ú. Staříč podali manželé Jan a Věra Tvrdoňovi, Staříč č.p Uvádějí, že pozemek je součástí parcely č. 1581/1, která je v jejich vlastnictví. V katastru je majitelem tohoto pozemku Obec Staříč. Bod trvá. Usnesení č. 2021/55 ZO bere odvolání proti rozhodnutí 50. zasedání ZO Staříč ve věci odprodeje pozemku p.č. ZE 966/13 na vědomí. ZO ukládá OÚ zaslat manželům Tvrdoňovým dopis, ve kterém je vyzve k doložení vlastnických práv k pozemku p.č. ZE 966/ Oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemky IZ , Staříč př VN pro TS_FM_6697 přeložka venkovního vysokého napětí do zemního kabelového vedení předložila obci MSEM, a.s. Collo louky 126, Frýdek-Místek. Jedná se o přeložku pro připravovanou stavbu Domova pro seniory.

9 9 Usnesení č. 2022/55 ZO bere na vědomí oznámení MSEM, a.s. Collo louky 126, Frýdek-Místek o zahájení díla a vstupu na pozemky přeložka vysokého napětí pro připravovanou stavbu Domov pro seniory. Hlasováno poměrem hlasů Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, Bahno-Příkopy 1600, Frýdek-Místek zaslala obci žádost o povolení akce svodu loveckých psů, která se bude konat dne od 8.00 hodin jako Lesní zkoušky ohařů Pohár HS Staříč. Usnesení č. 2023/55 ZO schvaluje, aby na území obce Staříč proběhla akce svod loveckých psů, která se bude konat dne Akce je organizována Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s. okresním mysliveckým spolkem Frýdek-Místek, Bahno-Příkopy 1600, Frýdek-Místek. 25. Ke stavbě Domov pro seniory je zapotřebí provést přeložku vodovodního řádu. Bod trvá. Usnesení č. 2024/55 ZO ukládá místostarostovi obce panu Kravčíkovi vyzvat 3 firmy k předložení cenových nabídek na tuto akci. 26. Obec oslovila jednatele společnosti Skladeko, s.r.o. Staříč Ing. Stibora k určení termínu valné hromady společnosti. Termín valné hromady byl stanoven na 31. března Oznámení termínu valné hromady Skladeko, s.r.o. bylo vyvěšeno na úřední desce. Usnesení č. 2025/55 ZO schvaluje termín valné hromady společnosti Skladeko, s.r.o. Staříč ZO na tuto valnou hromadu deleguje tyto zástupce Obce Staříč: Ing. Libora Macháčka, Zdeňku Šebestovou, Zbyňka Prokopa a Mgr. Jiřího Kubalu. 27. Budovy v areálu Hatě, které mají být pronajaty je nutné opravit. Prohlídkou na místě bylo zjištěno, že je nezbytné provést opravu komínů, střechy a okapů. Bod trvá. Usnesení č. 2026/55 ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi vyzvat 3 firmy k předložení cenových nabídek na opravu střechy a okapů na budově v Hatích. Hlasováno poměrem hlasů Předseda finančního výboru Ing. Macháček předložil ZO na vědomí Zápis a usnesení ze schůzky, konané dne 14. března 2014.

10 10 Usnesení č. 2027/55 ZO bere na vědomí zápis a usnesení ze schůzky finančního výboru konané dne O půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč podali k požádali občané Staříče David Syryčanský, Staříč č.p. 303 a Šárka Závodná, Staříč č.p. 73 Obě žádosti splnily podmínky pro poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč (FRB). Další žádosti o půjčku podané po tomto termínu budou uspokojeny podle zaslaného pořadí pouze do vyčerpání fin.prostředků FRBS určených pro rok Usnesení č.2028/55 ZO schvaluje žádosti o poskytnutí půjčky z FRB Davidu Syryčanskému, Staříč č.p. 303 a Šárce Závodné, Staříč č.p. 73 a pověřuje místostarostu Libora Kravčíka k vypracování smluv o poskytnutí půjčky z FRB. 30. OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 Ostrava vypracovává pro Efestoinvest s.r.o. Pařížská 68/9 Praha projekt technické infrastruktury v podnikatelském areálu Staříč a žádá obec Staříč o udělení souhlasu se vstupem na pozemky parc.č. 1704/5, 1704/4, 457/2, 452/4 a 452/2 vše k.ú.staříč. ZO se seznámí s předloženou projektovou dokumentací a vyjádří se k ní na příštím zasedání ZO. Bod trvá. Usnesení č. 2029/55 Členové ZO se seznámí s předloženou projektovou dokumentací technické infrastruktury v podnikatelském areálu Staříč, který vypracovává OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 Ostrava pro Efestoinvest s.r.o. Pařížská 68/9 Praha a vyjádří se k ní na příštím zasedání ZO. Usnesení č. 2030/55 ZO překládá následující body programu: bod č. 4 ze dne usnesení č. 127/7 usnesení č. 203/10 usnesení č. 263/11 usnesení č. 591/28 usnesení č. 676/32 usnesení č. 714/35 usnesení č. 931/46 usnesení č. 951/47 usnesení č. 1007/50 usnesení č. 1014/50 usnesení č. 1047/52 /Jednota pozemek/ /Pošta nájem/ /Havelkovi/ /Havelkovi/ /Brunclík zastávka/ /cesta k rybníku/ /KD - měřič tepla/ /VO Klečka/ /VO Janošková/ /Pozemek 966/13-Prokopovi/ /Domov pro seniory Ondráš jednání/ /Žurovec les/

11 11 usnesení č. 1054/52 /Pronájem Hatí/ usnesení č. 1072/53 /Liberda pronájem NP/ usnesení č. 1086/53 /Ptáčnický potok/ usnesení č. 2006/55 /Žádost o odkoupení pozemku paní Tkačíková/ usnesení č. 2007/55 /Saniter pronájem NP/ usnesení č. 2009/55 /Oprava elektroinstalace v MŠ/ usnesení č. 2014/55 /Viňanský pronájem NP/ usnesení č. 2021/55 /Odvolání proti prodeji pozemku ZE 966/13/ usnesení č. 2024/55 /VŘ přeložka vodovodního řádu 21/4/ usnesení č. 2026/55 /Závady Hatě/ usnesení č. 2029/55 /Žádosti o půjčky z FRBS/ Zdeňka Šebestová předsedající Za správnost: T. Filínová Zbyněk Prokop Libor Kravčík zapisovatel ověřovatel ověřovatel

Z Á P I S. z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014

Z Á P I S. z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014 1 Z Á P I S z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 61. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.7.2014

Z Á P I S. z 61. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.7.2014 1 Z Á P I S z 61. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.7.2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček,

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011

Z Á P I S. z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011 1 Z Á P I S z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014

Z Á P I S. z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014 1 Z Á P I S z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 29. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. srpna 2012

Z Á P I S. z 29. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. srpna 2012 1 Z Á P I S z 29. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. srpna 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 1 Z Á P I S z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Z Á P I S. ze 44. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12.8.2013

Z Á P I S. ze 44. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12.8.2013 1 Z Á P I S ze 44. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12.8.2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 1 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing.

Více

Z Á P I S. ze 43 zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. července 2013

Z Á P I S. ze 43 zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. července 2013 1 Z Á P I S ze 43 zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. července 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z á p i s. z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015

Z á p i s. z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor

Více

Z Á P I S. z 59. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. června 2014

Z Á P I S. z 59. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. června 2014 1 Z Á P I S z 59. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. června 2014 Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček,

Více

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 1 Z Á P I S z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 50. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.12.2013

Z Á P I S. z 50. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.12.2013 1 Z Á P I S z 50. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.12.2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015

Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015 Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor

Více

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012 1 Z Á P I S z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, Ing.

Více

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 1 Z Á P I S z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 63. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. srpna 2014

Z Á P I S. z 63. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. srpna 2014 1 Z Á P I S z 63. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. srpna 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hodin v zasedací místnosti

Více

Z Á P I S. z 64. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. září 2014

Z Á P I S. z 64. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. září 2014 1 Z Á P I S z 64. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. září 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 57. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. května 2014

Z Á P I S. z 57. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. května 2014 1 Z Á P I S z 57. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. května 2014 Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček,

Více

Z Á P I S. z 56. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14. dubna 2014

Z Á P I S. z 56. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14. dubna 2014 1 Z Á P I S z 56. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14. dubna 2014 Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček,

Více

Z á p i s. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. ledna 2015

Z á p i s. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. ledna 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. ledna 2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor

Více

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.3.2015

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.3.2015 Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.3.2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor

Více

Z Á P I S. ZO schvaluje poměrem hlasů 6-0-1 program jednání ZO ze dne 09.05.2011

Z Á P I S. ZO schvaluje poměrem hlasů 6-0-1 program jednání ZO ze dne 09.05.2011 1 Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 09.05.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Z Á P I S. ze 49. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. listopadu 2013

Z Á P I S. ze 49. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. listopadu 2013 1 Z Á P I S ze 49. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. listopadu 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z Á P I S z 22. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. března 2012

Z Á P I S z 22. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. března 2012 Z Á P I S z 22. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. března 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Přehled přijatých usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ze dne 19.10.2015

Přehled přijatých usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ze dne 19.10.2015 Přehled přijatých usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ze dne 19.10.2015 Usnesení č. 288/1516 ZO schvaluje program jednání ZO ze dne 19. října 2015. K usnesení č. 240/1512 ZO schvaluje Dodatek

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015 1 č.j. 6/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.5.2015 19:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.5.2015 20:30

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 23. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 31.10.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 23. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 31.10.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 31.10.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z Á P I S. z 46. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. září 2013

Z Á P I S. z 46. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. září 2013 1 Z Á P I S z 46. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. září 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana Chládková,

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013 Přítomni: Polanka P., Marek M., Beneš J. Nehézová M. a Ježek R., Houdek M., Kotrch Vl. Nepřítomni:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Z Á P I S. z 11. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června 2011

Z Á P I S. z 11. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června 2011 1 Z Á P I S z 11. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června 2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 13/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 13. zasedání Rady

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny. Zastupitelka Jana Nejedlová od 18.10 hodin. Omluven : Robert Marek, zastupitel

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace.

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Přítomni: Hlostová V., Dlabola. J., Hylmarová H., Frýba L., Válek Š., Ing. Červený

Více