Obsah. Základní údaje o společnosti Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady..."

Transkript

1 1

2 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy Příloha účetní závěrky...25 Zpráva auditora...33 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok

3 Základní údaje o společnosti Organizační schéma Obecné údaje Datum zápisu: 2. listopadu 1994 Obchodní firma: OZO Ostrava s.r.o. Sídlo: Frýdecká 68/444, Ostrava PSČ 719 Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Místo zápisu: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka Rozvahový den: Předmět podnikání: výroba plynu, distribuce plynu, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, opravy silničních vozidel, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Orgány společnosti: valná hromada, která je tvořena Radou statutárního města Ostravy, jednatel Ing. Karel Belda, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 377, který je současně ředitelem společnosti, prokurista Ing. Petr Bielan, bytem Bohumín-Záblatí, Rychvaldská 329, který je současně technickým náměstkem společnosti. Dozorčí rada Dozorčí rada je pětičlenná, v průběhu roku 212 nedošlo k žádným změnám. Složení dozorčí rady: Dalibor Gříšek předseda, Doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. místopředsedkyně, Ing. František Kolařík člen, Monika Schromová člen, Vladimír Marek člen. Valná hromada Sekretariát Útvar BOZP a PO Dozorčí rada Technický náměstek Útvar investic Jednatel Ředitel Ekonomický náměstek Útvar plánu, financí a cen Provozovna 1 Komunální odpady Provozovna 2 Zpracování odpadu Útvar propagace a ekologické výchovy Útvar ekologie a vodního hospodářství Útvar ekonomiky práce a personálních věcí Provozovna 3 Skládka odpadu Útvar informační techniky Útvar informační soustavy Provozovna 5 Průmyslové odpady Útvar právní Útvar zásobování Provozovna 6 Technické služby Studénka Útvar řízení kvality a EMS Hlavní sklad Provozovna 7 Doprava a objemné odpady Provozovna 8 Interní služby 2 3

4 Zpráva jednatele společnosti Zpráva jednatele společnosti Vážené dámy a pánové, rok 212 byl pro společnost OZO Ostrava s.r.o. úspěšný. Plánované hospodářské ukazatele jsme splnili, dokonce i výrazně překročili, a navíc se nám v tomto roce podařilo úspěšně završit dva dlouho připravované projekty. Prvním z nich bylo vybudování nové linky na výrobu paliva a její spuštění do zkušebního provozu, tím druhým distribuce tašek na třídění odpadu do všech ostravských domácností. Vybudování linky na výrobu paliva považuji za klíčovou strategickou investici, která v budoucnu umožní lepší využívání nejen ve svozové oblasti naší společnosti, ale v celém regionu. Linka je totiž v Moravskoslezském kraji ojedinělou technologií a její kapacita okolo 3 tisíc tun odpadu ročně umožní zpracování a následné energetické využití spalitelných složek odpadu nejen z průmyslové výroby, ale také zbytku plastů ze všech třídicích linek v kraji. V loňském roce jsme vyrobili 4 83 tun paliva, a to i přes několikaměsíční výluku, během níž probíhala výstavba nové linky. Završením desetiletého období výchovných a osvětových aktivit OZO Ostrava byla distribuce 13 tisíc sad tašek na třídění odpadu do domácností v Ostravě, která proběhla v čer vnu 212. Díky této plošné akci jsme přinesli informace o systému třídění komunálních mezi dospělé obyvatele města a zároveň jim poskytli praktickou pomůcku, která třídění odpadu posunula od kontejnerů před domem až domů. Distribuci tašek navíc provázela masivní informační kampaň Třídění začíná doma!. O tom, že se nám záměr podařil, svědčí výborné výsledky výzkumu prováděného v listopadu % dotázaných tašky i po pěti měsících stále používalo ke třídění a 19 % občanů uvedlo, že s tříděním odpadu ve své domácnosti začali právě po doručení tašek. Pevně věřím, že distribuce tašek výrazně přispěje i k dalšímu zvyšování množství svezených separovaných složek odpadu. I v dalších oblastech činnosti se v roce 212 podařilo učinit významné kroky. Svoz zeleně, který jsme jako novou placenou službu pro občany i firmy zavedli v roce 211, si během druhého roku svého fungování objednalo dalších více než 55 nových zákazníků na konci roku 212 jsme v naší svozové oblasti obsluhovali už nádob na zeleň. Na svoz zeleně navazuje zpracování biologicky rozložitelných složek odpadu v naší kompostárně. V roce 212 jsme zde vyrobili tun kompostu a tun zeminového substrátu. Část těchto výrobků jsme využili pro rekultivaci naší skládky tuhého komunálního odpadu, potěšitelné však je, že se podařilo získat další zájemce o tyto produkty z řad občanů i firem. Hlavní důraz však dlouhodobě klademe na nakládání s komunálními odpady v Ostravě a dalších 37 obcích regionu od dubna 212 mezi ně přibyla obec Čavisov. Díky stále se zvyšující míře separace využitelných složek komunálního odpadu bylo možno v roce 212 přistoupit k optimalizaci počtu nádob na směsný odpad a k rozšíření počtu stanovišť kontejnerů na separaci. V současné době obsluhujeme v celé své svozové oblasti kontejnerů na sklo, kontejnerů na plasty a kontejnerů na papír. Našimi dotřiďovacími linkami v roce 212 prošlo tun separovaného plastu a tun skla. Na dotřiďovací linky našich obchodních partnerů jsme svezli tun papíru. Důležitým krokem pro naši svozovou činnost byla centralizace hospodaření s nádobami na odpad v našem areálu v Ostravě-Přívoze. Tímto opatřením jsme soustředili skladování, rozvoz i opravy nádob do jednoho místa, což nyní umožňuje snadnější manipulaci s nádobami. V roce 212 jsme přistoupili k dalšímu kroku optimalizace sítě sběrných dvorů v Ostravě. V létě byla po dohodě s městem a příslušnými městskými obvody ukončena činnost tří prostorově nevyhovujících a málo využívaných sběrných dvorů v Hošťálkovicích, Michálkovicích a Vítkovicích. Naproti tomu se podařilo vybudovat nový prostornější sběrný dvůr v Ostravě-Zábřehu. Tato změna umožnila zavést v tomto hojně využívaném sběrném dvoře doplňkové placené služby (prodej kompostu a substrátu a příjem stavebních ) a zvýšit míru separace využitelných složek objemných. Na sklonku roku jsme budovali nový sběrný dvůr v Ostravě-Kunčicích i jeho rozšíření přispěje do budoucna k vyšší míře separace a k bezpečnější a pohodlnější manipulaci s odpady pro občany města i naši svozovou techniku. Významnou změnou, která ovlivnila činnost naší společnosti v uplynulém roce, byla změna celostátního systému nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními. Byli jsme nuceni utlumit činnost demontáže EEZ, ale díky naší aktivitě a pronájmu prostor se v našem areálu v Kunčicích podařilo zachovat hlavní zpracovatelskou dílnu společnosti Enviropol a udržet v ní i pracovní místa pro zaměstnance Charity sv. Alexandra. Výchova dětí i dospělých občanů naší svozové oblasti k zodpovědnému nakládání s odpady patří už neodmyslitelně k základním činnostem OZO Ostrava. Rok 212 byl pro naše Centrum odpadové výchovy poznamenán výše zmíněnými aktivitami souvisejícími s distribucí tašek na separaci. Kromě této doposud nejmasivnější osvětové akce pokračoval však samozřejmě i pravidelný provoz centra. Vzdělávacími programy pro základní, střední a vysoké školy v regionu působnosti OZO Ostrava prošlo v tomto roce dětí a mladých lidí. Od nového školního roku na ty starší z nich čekalo v naší učebně překvapení nový výukový film Cesta odpadu, natočený technologií 3D. Tento film se stal i jedním z programových bodů dalšího Dne otevřených dveří, který jsme pro širokou veřejnost uspořádali 8. září 212. Potěšil nás neutuchající zájem zejména mladých rodin s dětmi o činnost naší společnosti i o problematiku a jejich separace naším areálem v Ostravě-Kunčicích ten den prošlo 3 58 návštěvníků. O tom, že nás občané regionu vnímají jako dobrého poskytovatele služeb a společensky odpovědnou organizaci, svědčí i umístění na třetím místě ve třetím ročníku Ankety společenské odpovědnosti mezi firmami nad 25 zaměstnanců. Za tímto úspěchem vidím zodpovědnou práci každého z našich zaměstnanců i výbornou spolupráci s naším vlastníkem, statutárním městem Ostravou. Právě našemu vlastníku i dozorčí radě společnosti OZO Ostrava bych rád touto cestou poděkoval za podporu a vytváření příznivých podmínek pro naši činnost. Všem zaměstnancům společnosti OZO Ostrava děkuji za jejich práci v uplynulém roce! Ing. Karel Belda jednatel společnosti 4 5

5 Zpráva předsedy dozorčí rady Dozorčí rada pracovala v roce 212 v nezměněném složení: Dalibor Gříšek předseda, doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. místopředsedkyně a členové ing. František Kolařík, Vladimír Marek a Monika Schromová. V průběhu roku se sešla na šesti zasedáních, při nichž plnila svůj hlavní úkol, dohlížet na výkon činnosti jednatele a vedení společnosti a uskutečňování Podnikatelského plánu společnosti. Posuzovala rovněž finanční situaci společnosti, stav pohledávek a závazků, dále pozemkovou přípravu před plánovanou výstavbou V. etapy skládky komunálního odpadu. Sledovala rovněž plnění plánu investic, především největší investice roku 212 pořízení technologie na zpracování spalitelných složek odpadu. Jménem dozorčí rady musím konstatovat, že jsme v průběhu roku neshledali žádné nedostatky v procesu řízení a vedení společnosti. Vážené dámy a pánové, výroční zpráva společnosti OZO Ostrava, kterou právě držíte v ruce, obsahuje všechny důležité informace o výsledcích hospodaření společnosti v uplynulém roce. S potěšením mohu konstatovat, že rok 212 byl pro společnost rokem úspěšným. Podařilo se jí udržet kvalitu a spolehlivost svých služeb, u zákazníků tolik ceněnou, a navíc realizovat důležité rozvojové projekty, které přispějí do budoucna k vyšší míře využívání a tím i k ochraně životního prostředí v regionu. Mám na mysli především vybudování nové linky na výrobu paliva, která přispívá ke zvýšení míry energetického využití, a také distribuci tašek na separaci odpadu, která se stala bez přehánění nejvýraznější osvětovou akcí na poli výchovy k třídění komunálních nejen v našem kraji, ale zviditelnila v rámci celé republiky dlouholetou a systematickou práci OZO Ostrava na poli environmentální výchovy a osvěty. O přínosu tohoto počinu v oblasti zvýšení separace plastu, papíru a skla nepochybuji. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 212, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 212 a zprávu nezávislého auditora. Řešila rovněž otázku přerozdělení zisku za rok 212 a přijala ke všem zmíněným bodům usnesení a doporučení pro vlastníka společnosti. Rád bych poděkoval všem členům dozorčí rady za jejich práci v roce 212. Děkuji také jménem celé dozorčí rady vedení společnosti OZO Ostrava i všem jejím zaměstnancům za výsledky, kterých se jim společnou prací podařilo dosáhnout. Věřím, že se společnosti i nadále bude dařit nejen zajišťovat kvalitní služby pro své zákazníky, ale zůstane i nadále v popředí snah o prosazování nových metod v oblasti nakládání s odpady. Dalibor Gříšek předseda dozorčí rady 6 7

6 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) za kalendářní rok 212 OZO Ostrava s.r.o. Frýdecká 68/444, 719 Ostrava IČ Označ. AKTIVA Běžné účetní období Minulé období Předminulé období Brutto Korekce Netto Netto Netto a b AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software Ocenitelná práva Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly ovládaná osoba 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. Půjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 9

7 ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé období Předminulé období Označ. AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto Netto a b C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary 3. Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 5. Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 1 C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních 2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 3. Pohledávky podstatný vliv 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní 7. Jiné pohledávky 8. Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky 6 C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období Kontrolní číslo Označ. PASIVA Stav v běžném období Stav v minulém období Stav v předminulém období a b PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 3. Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ažio 2. Ostatní kapitálové fondy 6 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 5. Rozdíly z přeměn společností 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních 2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba 3. Závazky podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky 1. Odložený daňový závazek

8 ROZVAHA v plném rozsahu Označ. PASIVA Stav v běžném období Stav v minulém období Stav v předminulém období a b B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních Závazky ovládaná nebo ovládající osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy 4 9. Vydané dluhopisy 1. Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2. Krátkodobé bankovní úvěry 3. Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní číslo

9 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) za kalendářní rok 212 Označ. TEXT Skutečnost v účetním období běžném minulém předminulém a b I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

10 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT Skutečnost v účetním období běžném minulém předminulém a b VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1. splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. 1. splatná 2. odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/ ) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Kontrolní číslo

11 Grafy Počet pracovníků pracovníci Množství odpadu uloženého na skládce TKO v Ostravě-Hrušově odpad uložený na skládce (t) Čerpání skládkového plynu a výroba elektrické energie skládkový plyn (m 3 ) výroba el. energie (kwh) 19

12 Grafy Grafy Množství separovaného odpadu (celá svozová oblast) Počet nádob na separovaný odpad (celá svozová oblast) sklo (t) plasty (t) sklo (t) plasty (t) papír (t) papír (t) spalitelný odpad Množství objemného odpadu (celá svozová oblast) zeleň objemný odpad (t) 2 21

13 Grafy Počet nádob na směsný odpad (celá svozová oblast) popelnice kontejnery Návštěvnost Centra odpadové výchovy počet návštěvníků Návoz na kompostárnu množství navezeného BRO (t) 22 23

14 Příloha účetní závěrky I. Popis společnosti 1.1 Obecné údaje Datum zápisu: 2. listopadu 1994 Obchodní firma: OZO Ostrava s.r.o. Sídlo: Frýdecká 68/444, PSČ 719, Ostrava Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Místo zápisu: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka Rozvahový den: Předmět podnikání: výroba plynu, distribuce plynu, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, opravy silničních vozidel, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 1.2 Orgány společnosti valná hromada, která je tvořena Radou statutárního města Ostravy, jednatel Ing. Karel Belda, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 377, který je současně ředitelem společnosti, prokurista Ing. Petr Bielan, bytem Bohumín-Záblatí, Rychvaldská 329, který je současně technickým náměstkem společnosti. 1.3 Dozorčí rada Dozorčí rada je pětičlenná, v průběhu roku 212 nedošlo k žádným změnám. Složení dozorčí rady: Dalibor Gříšek předseda, Doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. místopředsedkyně, Ing. František Kolařík člen, Monika Schromová člen, Vladimír Marek člen. 1.4 Základní kapitál Základní kapitál společnosti činil k celkem tis. Kč. V průběhu roku 212 nedošlo ke změnám. Jediným společníkem a současně zakladatelem společnosti je statutární město Ostrava. 1.5 Organizace společnosti V čele společnosti stojí ředitel, který má dva náměstky ekonomického a technického. Společnost má dvoustupňový systém řízení: společnost provozovna. Provozovny tvoří samostatné organizační a ekonomické jednotky a jsou specializovány na jednotlivé činnosti společnosti. Na úrovni vedení společnosti je zřízena správa, která zajišťuje ekonomické a správní činnosti. II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 2.1 Základní východiska pro vypracování účetní závěrky Účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MF ČR č. 5/22 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví, Českými účetními standardy a dále v souladu s předpokladem neomezeného trvání účetní jednotky. Zahraniční uživatel účetní závěrky by si měl ověřit, zda požadavky zákona o účetnictví jsou podobné, nebo se liší od těch, na které je zvyklý. 2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek Software a ocenitelná práva jsou oceněny pořizovací cenou a jsou odepisovány rovnoměrně po dobu 36 měsíců. 2.3 Dlouhodobý hmotný majetek Pořízený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky hrazené během výstavby (pořizování) dlouhodobého hmotného majetku jsou zahrnovány do pořizovací ceny. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímý materiál, přímé mzdy a výrobní režii. 25

15 Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou vypočteny na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku z pořizovací ceny. Ve společnosti jsou stanoveny tyto průměrné životnosti jednotlivých skupin dlouhodobého hmotného majetku: budovy, haly, stavby 45 let, sítě vodovodní, elektro, přípojky 3 let, stroje, zařízení, technologické celky 8 nebo 15 let, svozová technika, dopravní prostředky, speciální kontejnery 8 let, výpočetní a reprografická technika, osobní automobily 4 roky, dočasné stavby (skládka, kompostárna ) dle doby trvání stanovené stavebním úřadem. 2.4 Zásoby a) Zásoby nakupované: oceňují se v pořizovacích cenách. Nejvýznamnějším vedlejším nákladem souvisejícím s pořízením je přepravné. b) Zásoby vlastní výroby: jsou oceněny v plánových kalkulacích na úrovni vlastních nákladů, které zahrnují přímý materiál a mzdy, ostatní přímé náklady a výrobní režii. Zásoby jsou minimálně jedenkrát ročně prověřovány z hlediska potřebnosti, použitelnosti a obrátkovosti. Nepotřebné a nepoužitelné zásoby jsou pak vyřazeny, buď odprodejem, nebo fyzickou likvidací. 2.5 Způsob stanovení opravných položek K pohledávkám se tvoří opravné položky do výše 1 % u pohledávek po lhůtě splatnosti delší než 6 měsíců. K pohledávkám přihlášeným do konkursu se tvoří opravné položky ve výši 1 %, v okamžiku přihlášení pohledávky do konkursu v souladu s ustanovením 8 zákona o rezervách. K pohledávkám drobným (do 3 Kč jmenovité hodnoty) se tvoří opravné položky ve výši 1 % v souladu s ustanovením 8c zákona o rezervách. Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku a nedokončeným investicím se tvoří v případě, kdy z důvodu předpokládané nevyužitelnosti je reálná hodnota majetku nižší než hodnota účetní. 2.6 Drobný hmotný majetek Drobný hmotný majetek v ceně pořízení od 5 Kč do 4 Kč včetně, s životností delší než 1 rok, je účtován přímo do spotřeby a veden v operativní evidenci. 2.7 Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V průběhu účetního období je používán pro přepočet cizích měn: u faktur došlých (závazky) pevný kurs ČNB platný k daného roku, u faktur vydaných (pohledávky) aktuální kurs ČNB platný ke dni vystavení faktury, u operací na devizových účtech a pokladně pevný kurs ČNB platný k daného roku, pro přepočet majetku a závazků v cizích měnách kurs ČNB platný k rozvahovému dni. 2.8 Ocenění majetku reálnou hodnotou Účetní jednotka používá ocenění reálnou hodnotou pouze u krátkodobých cenných papírů k obchodování (bankovní depozitní směnky). Jedná se o depozitní směnky s jednodenní splatností. 2.9 Metodické změny v oceňování a účtování v roce 212 Významné metodické změny nebyly v roce 212 realizovány. III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát A. Rozvaha 3.1 Stav dlouhodobého nehmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti tvoří software a ocenitelná práva. Hodnotově významnější změny ve výši majetku v roce 212: - zařazení 3D film audiovizuální dílo 239 tis. Kč, - technické zhodnocení webových stránek 79 tis. Kč. Stav dlouhodobého nehmotného majetku v tis. Kč: pořiz. cena oprávky zůstatk. cena Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Stav dlouhodobého hmotného majetku Společnost vlastní k dlouhodobý hmotný majetek ve výši tis. Kč v pořizovacích cenách. Z toho oprávky a opravné položky činí tis. Kč. Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku je tis. Kč. Rozpis dlouhodobého hmotného majetku k dle hlavních skupin v tis. Kč: PC 212 oprávky, ZC 212 ZC 211 opravné položky pozemky stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí jiný dlouhodobý hmotný majetek nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na majetek (PC pořizovací cena, ZC zůstatková cena) Účetní jednotka eviduje podmíněné aktivum provozní budovu, vážnici a příslušenství v areálu skládky TKO v Ostravě-Hrušově, které jsou zatím v majetku státu a které budou převedeny darovací smlouvou jako kompenzace za majetek prodaný ŘSD a.s. za účelem výstavby dálnice D47. Cena těchto objektů činí cca 21 tis. Kč. 3.3 Změny ve složení dlouhodobého hmotného majetku V roce 212 byly zařazeny do užívání následující hodnotově významnější položky majetku: Pozemky parcely Ostrava-Hrušov, Frýdlant n/o tis. Kč. Stavby zpevněná plocha, vjezd, odlučovač kapalin, přípojka NN sběrný dvůr Zábřeh tis. Kč, technické zhodnocení hala zpracování odpadu Kunčice 487 tis. Kč, technické zhodnocení provozní budova Přívoz 34 tis. Kč, technické zhodnocení komunikace a zpevněné plochy Přívoz tis. Kč, technické zhodnocení kotelna s uhelnou Přívoz 311 tis. Kč. Samostatné movité věci a jejich soubory speciální svozová vozidla (3 ks) 9 59 tis. Kč, nákladní návěsy (2 ks) 1 7 tis. Kč, stacionární lisy (2 ks) 615 tis. Kč, bubnový třídič na kompostárnu tis. Kč, teleskopický manipulátor tis. Kč, sloupový zvedák 389 tis. Kč, kontejnery (3 ks) 594 tis. Kč, mobilní buňky (2 ks) 26 tis. Kč, zařízení pro 3D projekci 399 tis. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6 výroční zpráva 2012 OBSAH Úvodní slovo 3 A Základní údaje o akciové společnosti 4 B Údaje o základním kapitálu 4 C Údaje o cenných papírech 5 D Údaje o činnosti 6 E Údaje o majetku a finanční situace společnosti

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Základní údaje 3 01. 4 02. 6 o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva nezávislého auditora 11 06. Účetní závěrka

Více