Znalecký posudek č /12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 203-3540/12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb."

Transkript

1 Předmět ocenění: Znalecký posudek č /12 Ocenění nemovitostí pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Budova občanské vybavenosti č.p na pozemku parc.č. 2887/63 a pozemek parc.č. 2887/63. Ulice: Hornická č.p Obec: Ostrava PSČ Okres: Ostrava-město Kraj: Moravskoslezský kraj Katastrální území: Moravská Ostrava Identifikační kód: Sídlo katastr. úřadu v Ostravě Vlastník stavby a pozemku: Viktor Rašík, Máchova 856/7, Karviná-Fryštát Objednatel: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o. Znalecký posudek je zpracován ke dni Vypracoval: Ing.František Vlček 30. dubna Ostrava 1 verze ACONS 10.27, platná od 1.1. licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0536 Tento znalecký posudek obsahuje 15 stran textu a 4 přílohy. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Ostravě, dne

2 2 Obsah Úkol znalce... 3 Prohlídka nemovitosti... 3 Podklady pro znalecký posudek:... 3 Nález a posudek... 4 Úvod... 4 A. Místopis, vstupní údaje... 5 B. Nákladové ohodnocení budovy... 6 C. Pozemky... 8 D. Výnosové ocenění... 9 E. Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací F. Omezení vlastnických práv Rekapitulace Znalecká doložka Přílohy Výpis z katastru nemovitostí Zákres katastrální mapy z databáze Situační plánek a výřez z leteckého snímku Fotodokumentace

3 3 Úkol znalce Úkolem je ocenit nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, okr. Ostrava-město, a to: - budovu č.p na pozemku parc.č. 2887/63 občanská vybavenost, - pozemek parc.č. 2887/63 o výměře 687 m 2 zastavěná plocha a nádvoří, pro účely veřejné dražby dle 13, odst. (1) zákona č. 26 ze dne o veřejných dražbách se ocenění provádí cenou obvyklou. Úkolem je dále zohlednění závad, které v důsledku přechodu nezaniknou a upraví příslušným způsobem odhad ceny. Prohlídka nemovitosti Prohlídka nemovitosti se uskutečnila dne Nemovitost byla zpřístupněna, prohlídka byla provedena za přítomnosti soudního znalce Ing. Vlčka, zástupce objednatele, pana Martina Bohoňka a vlastníka nemovitosti, pana Viktora Rašíka. Podklady pro znalecký posudek: 1. Základní podklady výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, list vlastnictví č. 1757, vyhotovený dne Situační podklady zákres katastrální mapy z databáze kopie katastrální mapy ze dne Ostatní podklady fotodokumentace a údaje zjištěné při místním šetření smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne část původní projektové dokumentace oceňované budovy znalecký posudek č ze dne vypracovaný Václavem Pešatem informace a údaje poskytnuté vlastníkem nemovitosti

4 4 Nález a posudek Úvod Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. Podle 13, odst. (1) zákona č. 26 ze dne o veřejných dražbách se ocenění provádí v ceně obvyklé. Zpracovatel ocenění odhadne i závady, které v důsledku přechodu nezaniknou a upraví příslušným způsobem odhad ceny. Na této zásadě je vypracováno toto ocenění.

5 5 A. Místopis, vstupní údaje Všeobecné místopisné údaje Oceňovaný objekt č.p se nachází v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, katastrálním území Moravská Ostrava, na jihozápadním okraji městské části Moravská Ostrava, v prostoru mezi ulicemi Nedbalova a Hornická, veden je pod č.or. 49a na ul. Hornické. Objekt se nachází v sídlištní zástavbě v lokalitě Na Šalamouně, okolní zástavbu kromě panelových a zděných obytných domů tvoří obchod s potravinami a mateřská škola. Ve vzdálenosti 600 m je napojení na velmi frekventovanou, páteřní komunikaci ul. 28. října, která spojuje centrum Ostravy a městský obvod Poruba. Centrum města je vzdáleno cca 2 km, stanice MHD (autobus) je v místě. Z hlediska využití nemovitosti pro obchod a služby, příp. administrativu se jedná o atraktivní a frekventovanou lokalitu, v hustě obydlené sídlištní zástavbě. Ve schváleném územním plánu se oceňované nemovitosti nachází v zóně určené pro hromadné bydlení. Parkování je možné v dostatečné kapacitě na přilehlých veřejných parkovacích plochách a komunikacích. Souhrnné informace o plochách oceňovaných nemovitostí Souhrnná výměra užitných ploch budovy činí 859 m 2, z toho výměra užitných ploch v 1.NP činí 370 m 2 a výměra užitných ploch v 2.NP činí 489 m 2. Výměra pozemku ve funkčním celku s oceňovanou budovou činí 687 m 2, z toho plocha zastavěná 1.NP oceňované budovy činí 480 m 2. Údaje o oceňovaných nemovitostech Předmětem ocenění je budova č.p na pozemku parc.č. 2887/63 a pozemek parc.č. 2887/63 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objekt byl dle dostupných údajů postaven v roce 1983, ke dni ocenění je v průměrném stavebně-technickém stavu, po částečných úpravách provedených převážně v letech 2007 a Oceňovaná budova je v katastru nemovitostí zapsaná jako objekt občanské vybavenosti, což odpovídá skutečnosti. V 1.NP se nachází prodejna oblečení, výrobna a prodejna cukrovinek, pivnice s hernou a zázemím, v 2.NP je restaurace Restaurace Na Chalupě se sociálním, administrativním a provozním zázemím. Objekt je kompletně pronajat jednomu nájemci (nájemné činí 150 tis. Kč/měsíc, nájem je sjednán na dobu určitou 1 roku), který dále jednotlivé prostory podnajímá čtyřem podnájemcům (herna, restaurace, cukrovinky, obchod). Stavba je napojena na inženýrské sítě: vodovod z řadu, kanalizace do řadu, plyn a elektro, vytápění je ústřední zajištěné z plynových kotlů, ohřev vody je zajištěn el. bojlery nebo z kotle ÚT. Oceňovaný pozemek je v rovině a má nepravidelný tvar, převážná část nezastavěného pozemku tvoří průchozí pasáž a podloubí, komunikační plochy jsou kompletně zpevněny. Přístup k oceňované budově je z pozemku veřejného prostranství ve vlastnictví Statutárního města Ostrava (pozemek parc.č. 2684/2 ostatní plocha, jiná plocha), příjezd k zásobovací rampě na jižní straně budovy je z účelové komunikace na pozemku parc.č. 2887/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví Statutárního města Ostrava).

6 6 B. Nákladové ohodnocení budovy Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). Ke stanovení jednotkové ceny stavby bylo použito ukazatelů THU firmy RTS Brno. Budova č.p Oceňovaná budova je dvoupodlažní, nepodsklepená, ze severovýchodní strany navazuje na obchodní objekt č.p Objekt byl dle dostupných údajů postaven v roce 1983, ke dni ocenění je v průměrném stavebně-technickém stavu, po částečných úpravách provedených převážně v letech 2007 a 2008 (mj. nová okna, nátěr fasády, částečně rozvody inženýrských sítí a ÚT). Převažující provedení konstrukcí a vybavení: Základy jsou betonové. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový tyčový skelet s vyzdívkou z plynosilikátových panelů a tvárnic. Schodiště je železobetonové kryté umělým mramorem (záložní schodiště je ocelové konstrukce), stropy jsou prefabrikované s podhledy, střecha je plochá, se střešní krytinou živičnou svařovanou, klempířské konstrukce jsou z pozink. plechu, fasáda je vápenná s novým nátěrem, sokl je kabřincový, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, vnitřní obklady v soc. zařízeních jsou keramické. Podlahy jsou betonové kryté převážně dlažbami, příp. palubkami a koberci. Okna jsou plastová, výkladce v 1.NP jsou kovové, dveře jsou hladké plné. Vytápění je ústřední zajištěné z plynových kotlů (původně z CZT), ohřev vody je zajištěn el. bojlery nebo z kotle ÚT. Budova je napojena na vodovod z řadu, kanalizaci do řadu, plyn a elektro, dále je vybavena nákladním výtahem o nosnosti 500 Kg. Ocenění stavby nákladovou metodou Budova č.p Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 8,45*19,9+19,75*15,78 = 479,81 m 2 2.NP: 8,45*22,85+19,75*15,78 = 504,74 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 479,81 m 2 3,15 m 2.NP: 504,74 m 2 3,10 m Jednotkové množství: Jednotka: m 3 1.NP: (8,45*19,9+19,75*15,78)*(3,15) = 1 511,40 m 3 2.NP: (8,45*22,85+19,75*15,78)*(3,10) = 1 564,69 m 3 Jednotkové množství celkem: = 3 076,09 m 3

7 7 Ocenění: Základní cena: 6 433,- Kč/m ,09 m 3 * 6 433,- Kč/m 3 = ,97 Kč Určení opotřebení odborným odhadem Stáří objektu: 37 roků Opotřebení: 30,000 % ,09 Kč Obč. vybavenost č.p výsledná cena = ,88 Kč Rekapitulace ocenění stavby nákladovou metodou: Reprodukční hodnota budovy č.p činí celkem Kč, věcná hodnota po odpočtu opotřebení činí Kč.

8 8 C. Pozemky Použitá metodika Pro ocenění pozemků běžně zastavěných se využívá Metoda srovnávací hodnoty, v tomto případě jsem vycházel z údajů z vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. V cenové mapě stavebních pozemků města Ostravy platné pro rok je v případě oceňovaného pozemku uvedena cena 800 Kč/m 2, tuto cenu považuji za nižší než obvyklou. Směrná cena oceňovaného pozemku byla s ohledem na celkovou výměru pozemku, určení územním plánem, atraktivitu lokality a vybavenost inž. sítěmi, stanovena ve výši Kč/m 2. Dle výpisu z katastru nemovitostí: Obec: Ostrava Katastrální území: Moravská Ostrava Parcela č. Výměra m 2 Druh Využití 2887/ zastavěná plocha a nádvoří občanská vybavenost č.p Výměra pozemku celkem m Výpočet ceny Výměra pozemku m Směrná cena pozemku Kč/m Výchozí cena pozemku Kč Směrná cena pozemku byla stanovena odborným odhadem. Pozemky celkem Kč

9 9 D. Výnosové ocenění Úvodem: Výnosové oceňování je jednou ze standardních metod zjišťování odhadu obvyklé ceny, resp. tržní ceny, mezinárodně uznávanou a používanou. Výnosová hodnota vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos. Dosahovaný výnos je pak charakteristikou užitkovosti. Pro stanovení výnosové hodnoty je zvolen propočet způsobem přímé kapitalizace stabilizovaného trvale dosažitelného ročního výnosu podle výrazu: stabilizovaný výnos x 100 (%) výnosová hodnota = úrok. míra kapitalizace (%) Obecně k metodice ohodnocení: Při kapitalizaci trvale dosažitelného ročního výnosu, je možné si zjednodušeně představit výnosovou hodnotu nemovitosti jako jistinu, ze které při uložení do peněžního ústavu, budou úroky stejné jako roční výnos nemovitosti. Je důležité si uvědomit, že výnos, a z něj odvozenou výnosovou hodnotu nemovitosti, není možné považovat za hodnotou fixní a je nutné ji aktualizovat v návaznosti na změny podstatných vstupů, tj. především výši úrokové míry kapitalizace, vývoj úrovně nájemného, cen stavebních prací, nákladů na správu a údržbu. Je tedy nutné vzít tuto flexibilitu ohodnocení nemovitosti výnosovou metodou v úvahu, a považovat ji za jeden z podkladů odhadu obvyklé (tržní) ceny. Zavedené předpoklady, úvodní informace: Vychází se z předpokladu, že majitel nemovitost pronajímá za účelem dosažení trvale odčerpatelného výnosu. Výnos je stanoven jako rozdíl příjmů z nájemného a výdajů, resp. nákladů vynaložených z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání objektu. Výnosová hodnota vyjadřuje tzv."věčnou rentu" nemovitosti (staveb i pozemků). Zástavbou se totiž ze stavby a z pozemku stává technická a ekonomická jednotka. Využití a výnosová hodnota zastavěného pozemku je dána využitím a výnosovou hodnotou stavby. Pro vyjádření "věčné renty" je nutné v nákladech uvažovat s vytvářením rezervy na obnovu stavby tak, aby byl "střádán" kapitál na rekonstrukce a modernizace prodlužující životnost budov (obnovovací investice), nebo na vybudování stavby nové po skončení její životnosti. Úroková míra kapitalizace: Volba, resp. kalkulace úrokové míry kapitalizace je důležitým faktorem při výpočtu výnosové hodnoty nemovitosti. Lze ji odvodit z možného průměrného zúročení peněz na kapitálovém trhu, tj. z alternativního způsobu investování. Vychází se při tom z průměrného bezrizikového, resp. málo rizikového zúročení peněz na kapitálovém trhu (Státní dluhopisy, dlouhodobé dluhopisy Evropské investiční banky, hypotéční zástavní listy apod.), které se s přihlédnutím k druhu nemovitosti, způsobu využití a k situaci na trhu s nemovitostmi zvýší o míru rizika při nákupu konkrétní nemovitosti. Protože to již náš trh s nemovitostmi umožňuje (nemovitosti se nabízí současně k pronájmu nebo ke koupi), doporučujeme úrokovou míru kapitalizace odvozenou z kapitálového trhu korigovat přímou analýzou trhu s nemovitostmi, tj. reálným očekáváním investorů na tomto trhu. Takto stanovená úroková míra kapitalizace představuje tedy výnos určitého typu nemovitosti vztažený k jejich tržním cenám.

10 10 Jako reálnou úrokovou míru kapitalizace doporučujeme na základě shora uvedeného, uvažovat pro běžné nemovitosti v období od 1.1. do v rozpětí 6-12 %. Nájemné pro výpočet výnosů: Pro zjištění odčerpatelného výnosu je zjištění a stanovení nájemného podstatnou otázkou. Zdrojem příjmu pro stanovení výnosu z nemovitosti je pouze "čisté nájemné" (základní nájemné), bez úhrad za plnění a služby spojené s užíváním tj. např. za: - teplo a teplou vodu, - vodné a stočné, - elektrickou energii, - výkony spojů, - případné další služby sjednané individuálně, - a pod. Uvedené náklady hrazené mimo nájemné se nepodílí na tvorbě výnosu. Vzhledem k účelu, pro který je hodnocení prováděno, to jest pro odhad obvyklé ceny, resp. tržní ceny, je pro objektivní vyjádření výnosové hodnoty nutné uvažovat s nájemným stanoveným v relaci odpovídající současné nabídce a poptávce na trhu, lokalitě a kvalitě pronajímané nemovitosti. Informace použité při výpočtu výnosové hodnoty: - v případě nebytových prostor pro obchod a služby, s administrativně-provozním zázemím v obdobných objektech, v obdobném stavu a s obdobným vybavením se nájemné pohybuje v rozmezí až Kč/m 2 /rok, nájemné sjednané nájemní smlouvou je ke dni ocenění mírně vyšší než obvyklé - míru kapitalizace stanovuji pro tento konkrétní případ ve výši: 8,5 % - při pronájmu prostor je nutno vycházet z předpokladu, že prostory nejsou pronajaty ze 100 % všech pronajímatelných ploch, a je tedy nutno snížit maximálně možný dosažitelný výnos z nájmu, s ohledem na současnou obsazenost nebytových prostor v oceňované budově a atraktivitu lokality na 90 % - ve výpočtu výnosové hodnoty jsou uvažovány pouze vnitřní plochy, které jsou ke dni ocenění považovány za pronajímatelné

11 11 Výpočet výnosové hodnoty nemovitosti: Příjmy Užitné plochy v 1.NP m2 370 Nájemné Kč/m2/rok Užitné plochy v 2.NP m2 489 Nájemné Kč/m2/rok Koeficient snížení nájemného % 0,90 Nájemné (celkem za rok) Kč Hrubé roční příjmy Kč Reprodukční cena stavby RC Kč Roční výdaje Daň z nemovitosti Kč Pojistné z budovy 0,5 % promile*rc Kč Odpisy 0,50 % * RC Kč Běžná údržba a opravy 0,75 % * RC Kč Výdaje celkem P-V Kč Stabilizovaný výnos Kč * 100 % 100 Úroková míra kapitalizace % 8,5 Výnosová hodnota Cv Kč Výnosovou hodnotu nemovitostí stanovuji ve výši 10,21 mil. Kč.

12 12 E. Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací V principu se jedná o vyhodnocení nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. S přihlédnutím k umístění nemovitostí, jejich technickému stavu, vybavení a způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je ke dni ocenění obchodovatelná. Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. objektech určených pro nebytové účely (obchod a služby), uvedené velikosti, vybavení, zjištěného technického stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitostí je ke dni ocenění poptávka mírně nižší než nabídka. S přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení a způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je ke dni ocenění obchodovatelná. Jako podklady byly použity údaje z vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a developery. Podle těchto podkladů byly v době ocenění v oblasti, kde se nachází oceňované nemovitosti, zobchodovány nebo inzerovány tyto budovy (nabídkové ceny jsou po redukci): Typ objektu, lokalita srovnatelné nemovitosti Stav nemovitosti Užitná plocha [m 2 ] Cena objektu [Kč] Cena na m 2 podl.plochy [Kč] Datum nabídky/ prodeje Komerční objekt s restaurací, Sokolská třída, Ostrava - Přívoz dobrý Komerční budova s podkrovním bytem, ul. Nádražní, Moravská Ostrava velmi dobrý Secesní administrativní budova, ul. Sokolská x Kratochvílova, Moravská Ostrava velmi dobrý Administrativní budova s nebyt.prostory v 1.NP, ul. 28. října, Ostrava - Mariánské Hory velmi dobrý Původní budova s nebytovými prostory (administrativa), ul. Fügnerova, Ostrava - Přívoz po rekonstrukci Komerční objekt (převážně zdravotnické účely), ul. Pohraniční, Moravská Ostrava velmi dobrý Nájemní dům (4 byty) s obchodem v 1.NP, ul. Chopinova, Ostrava - Přívoz velmi dobrý Administrativní budova s provozním zázemím, ul. Místecká, Ostrava Vítkovice, po rekonstrukci Komerční objekt (restaurace/ubytování), ul. Bohumínská, Slezská Ostrava velmi dobrý

13 13 Vyhodnocení oceňovaných nemovitostí vzhledem ke srovnatelným nemovitostem: Oceňovaná budova je srovnatelná s obdobnými nebytovými objekty v centrální části města Ostravy a obdobně atraktivních lokalitách města. Vybavením, stavebně-technickým stavem a umístěním se řadí do střední cenové kategorie z hlediska srovnatelné ceny. Hodnocená nemovitost se nachází v atraktivní a frekventované lokalitě sídlištní zástavby, s dobrým dopravním napojením a dobrou dostupností vůči centru města. Kladný vliv na cenu obvyklou má dostatečná parkovací kapacita v okolí nemovitosti. Negativní vliv na obvyklou cenu má převis nabídky nad poptávkou obdobných nebytových objektů na prodej i pronájem, a dále současný hospodářský vývoj v ČR a prohlubující se krize na realitním trhu, která se projevuje sníženou aktivitou investorů a zároveň snížením cen mj. i v případě obdobných nebytových objektů. Při stanovení srovnávací hodnoty vycházím z orientačního propočtu srovnatelných cen přepočtených na m 2 užitné plochy. Podle provedeného průzkumu a analýzy trhu byly v uplynulé době zobchodovány nebo inzerovány v oblasti, kde se nachází oceňované nemovitosti, objekty obdobné velikosti a vybavení pro obchod a služby v průměru od do Kč/m 2 užitné plochy. Na základě výše uvedených srovnání a zavedených předpokladů odhaduji srovnávací hodnotu nemovitostí ve výši: Kč/m 2 tj. celkem za užitné plochy budovy (859 m 2 ) Kč F. Omezení vlastnických práv Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne se k oceňovaným nemovitostem věcná břemena ani jiná omezení neváží. Nemovitosti nemají omezené vlastnosti užívání a nenachází se v záplavovém území. Dle předložených podkladů a zjištěných informací neváznou na oceňovaných nemovitostech žádné jiné závazky ani jiná omezení, popř. závazky vyplývající ze smluvních ujednání, o jejichž existenci se nelze přesvědčit z výpisu z katastru nemovitostí.

14 14 Rekapitulace jednotlivých metod při zjištění odhadu obvyklé ceny nemovitosti (pro účel dobrovolné dražby) Obec: Ostrava ulice : Hornická Okres: Ostrava-město č.p Kat. území: Moravská Ostrava Rekapitulace: Věcná hodnota stanovená nákladovou metodou Budova č.p Pozemek Věcná hodnota celkem Stanovení hodnoty nemovitostí metodou výnosovou Výnosová hodnota nemovitostí Stanovení hodnoty nemovitostí metodou srovnávací Srovnávací hodnota nemovitostí Kč Kč Kč Kč Kč Závěr - zdůvodnění obvyklé ceny : Při stanovení obvyklé ceny oceňovaných nemovitostí je přihlédnuto zejména k metodě výnosové a srovnávací, které nejlépe odráží tržní podmínky v daném místě. Věcná hodnota je stanovena pro představu o cenách nákladů na výstavbu obdobných objektů, se zohledněním opotřebení. Předmětem ocenění je budova občanské vybavenosti č.p situovaná na jihozápadním okraji městské části Moravská Ostrava. Výhodou je zejména umístění nemovitosti, nevýhodou je převis nabídky nad poptávkou obdobných nebytových objektů, a dále současný hospodářský vývoj v ČR a prohlubující se krize na realitním trhu. Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami a na základě výše uvedených skutečností, odhaduji obvyklou hodnotu oceňovaných nemovitostí ve výši srovnávací hodnoty, která nejlépe odpovídá tržní, tedy obvyklé ceně, a to (po zaokrouhlení): 11,5 mil. Kč

15 15 Ocenění je v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy, schválenými v roce 2004 Mezinárodním výborem pro normy oceňování aktiv (IVSC), zejména se standardy IVS 1 Oceňování na základě tržní hodnoty a IVS 4 Oceňování pro záruky půjček, hypotéky a dluhopisy. Je zpracováno v souladu s definicí "obvyklé ceny" uvedené v 2, odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), která je citována v Úvodu. Prohlašuji, že při provedení znaleckého posudku jsem osobou nezávislou. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne pod č.j. Spr pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem /12 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle připojené likvidace. Ing.František Vlček 30. dubna Ostrava 1 licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0536 V Ostravě, dne

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

Ocenění hodnoty zvláštní obliby

Ocenění hodnoty zvláštní obliby BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Ocenění hodnoty zvláštní obliby Bakalářská práce Autor : Vít Kotas Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing.Pavel Sýkora Praha duben

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2001-587/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci sestávající z : pozemku p.č. st. 25/3 jehož součástí je stavba č.p. 140, občanská vybavenost, pozemku p.č. st. 25/4, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3586/206/2015 o obvyklé ceně bytu č. 3199/4 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 5998 v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž. Objednatel

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2179 276 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3390/10/2015 o obvyklé ceně bytu č. 2274/8 včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 3737, 3924/4 a 3933 v katastrálním území Strašnice, městská část Praha 10, hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1672-103/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti bytové jednotky č. 2743/8 na ul. Vrobelova č.or. 18, Kroměříž o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více