PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA Studentská rezidence Vista Kpt. Vajdy 3046/ Ostrava Zábřeh

2 Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská rezidence VISTA (dále jen rezidence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity. Rezidence se nachází v Ostravě Zábřehu, Kpt. Vajdy 3046/2, PSČ Nájem je poskytován v ubytovacím komplexu Vista, a to: v budově A ubytování typu STANDARD, v budově B ubytování typu LUX v budově C ubytování typu ECONOMY. 3. Kontakt: tel.: , mob.: , www stránky: 4. Provozní řád upravuje podmínky nájmu v rezidenci. Ustanovení tohoto Provozního řádu se vztahují na všechny nájemce a osoby, které se pohybují v prostorách studentské rezidence. 5. Podmínky nájmu jsou upraveny tímto Provozním řádem, Smlouvou o nájmu, a dále se řídí občanským zákoníkem a českým právním řádem. Článek 2. Uzavření smlouvy 1. Vztahy mezi Studentskou rezidencí Vista a Nájemcem vznikají na základě písemně uzavřené Smlouvy o nájmu, která se uzavírá vždy před zahájením nájmu. 2. Ve Studentské rezidenci Vista nemohou s nájemcem bydlet děti nájemce, a to s ohledem na charakter rezidence. 1. Nájemce má právo: Článek 3. Práva a povinnosti nájemce a) Užívat pronajatý prostor, který mu byl přidělen společně s dalšími prostory rezidence, které jsou výslovně určeny pro využívání společně s nájmem (společná kuchyňka, chodby, společenská místnost, fitcentrum apod.). b) Na základní vybavení obytné místnosti v rozsahu: - skříň, - postel s matrací, - psací stůl, - židle k psacímu stolu, 2

3 - lampička, - polštář, - přikrývka, - povlečení, - a vždy pro dvě obytné místnosti samostatné WC a sociální zařízení se sprchovým koutem a umyvadlem. V případě pronájmu typu LUX je WC a sociální zařízení vždy pro každou obytnou místnost. c) Na výměnu ložního prádla jedenkrát za 21 dní, dle stanoveného harmonogramu vyvěšeného na webových stránkách a nástěnkách v rezidenci. d) Získat čipovou kartu s číselným označením, která nájemce opravňuje ke vstupu do rezidence, spolu s klíči od obytné místnosti. e) Předkládat pronajímateli návrhy a připomínky ke všem otázkám, týkajícím se života na Studentské rezidenci Vista prostřednictvím recepce a webových stránek (www.studentske-koleje-ostrava.cz). f) Používat v pronajaté obytné místnosti povolené vlastní elektrické spotřebiče odpovídající normě ČSN, a to v následujícím rozsahu: - rádio, radiový budík, televizní přístroj, hudební věž, - počítač s příslušenstvím, notebook s příslušenstvím, - spotřebiče osobní hygieny (holicí strojek, kulma, fén, depilátor, elektrický zubní kartáček, žehlička na vlasy a mobilní telefon s příslušenstvím), - varnou konvici při použití varné konvice je nájemce povinen dbát maximální bezpečnosti, po celou dobu vaření být přítomen v obytné místnosti a varnou konvici ihned po dovaření vypnout a vytáhnout elektrický přívod ze zásuvky. Nedodržování tohoto ustanovení bude pokutováno částkou 1.000,- Kč za každé porušení a při opakovaném zjištění může vést k okamžitému zrušení Smlouvy o nájmu. Nedodržování řádného nakládání s elektrickým spotřebičem s velkým výkonem může mít za následek vznik závažných škod, které bude nájemce povinen v plném rozsahu uhradit. Všechny elektrospotřebiče může nájemce používat jen tehdy, pokud jsou v bezvadném technickém stavu a používá je na základě návodu výrobce. Při jakékoliv závadě je nájemce ihned povinen vyřadit elektrický spotřebič z provozu a zajistit na své náklady jeho odbornou opravu. Nájemce smí spotřebič napojit jen přímo do zásuvky 220V. Pokud nájemce používá jiný než povolený spotřebič je povinen uhradit pokutu dle čl. 10 tohoto Provozního řádu, a to nejpozději do pěti pracovních dnů hotově na pokladně pronajímatele. I po zaplacení smluvní pokuty má pronajímatel nárok na náhradu škody, pokud mu v důsledku jednání nájemce vznikla. 3

4 g) Účastnit se akcí organizovaných Studentskou rezidencí Vista pro studenty. h) Přijímat návštěvy a hosty při dodržení podmínek tohoto Provozního řádu. 2. Nájemce je povinen: a) Užívat všechny prostory rezidence řádným způsobem. Tyto udržovat v čistotě, nijakým způsobem je nepoškozovat a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrožovat nebo omezovat jiné nájemce, zejména hluk, zápach, nepořádek, apod. b) Seznámit se s předpisy souvisejícími s nájmem ve Studentské rezidenci Vista na webových stránkách c) Hradit částku za nájem a ostatní závazky tak, jak to vyplývá z uzavřené Smlouvy o nájmu a Provozního řádu. d) Do pěti pracovních dnů od změny nahlásit pronajímateli změnu osobních údajů a údajů o bankovním spojení. e) Bezodkladně oznámit pronajímateli potřebu provedení oprav v nájemních prostorách. f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám. Způsobenou nebo zjištěnou škodu bezodkladně oznámit pronajímateli. Pokud škodu způsobí nájemce, je tuto povinen uhradit dle čl. 11 tohoto Provozního řádu. g) Prokazovat se při vstupu do budovy rezidence čipovou kartou a jakýmkoliv průkazem totožnosti (občanským průkazem, pasem, řidičským průkazem vždy, je-li o to pracovníkem recepce nebo pracovníkem strážní služby požádán. h) Zachovávat principy občanského soužití, dodržovat noční klid v době od 22:00 hod. do 06:00 hod., respektovat práva a potřeby ostatních nájemců a zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, či narušit pořádek a klid uvnitř studentské rezidence nebo jinak zasahovat do práv jiných osob. i) Šetřit elektrickou energií, vodou, teplem. Při odchodu z obytné místnosti zkontrolovat a vypnout elektrické spotřebiče, osvětlení a vodovodní baterie. j) Nahlásit jakoukoliv technickou závadu v obytné místnosti ubytovateli okamžitě po jejím vzniku, a to osobně v kanceláři Studentské rezidence Vista, em nebo prostřednictvím webových stránek). j) Chránit svoje věci tak, aby nemohlo docházet k jejich odcizení, zejména vždy při odchodu z obytné místnosti tento uzamknout. k) Pravidelně uklízet přidělenou obytnou místnost včetně příslušenství (WC, koupelna, předsíňka), a to nejméně v následujícím rozsahu: Denně: - vynášet odpadky před budovu do nádob sloužících k tomuto účelu, - řádně větrat obytnou místnost, dle pokynu pro dostatečné a pravidelné větrání, - provést základní úklid v koupelně a na WC, udržovat čistotu a hygienu po každém použití, 4

5 - kontrolovat, zda se nesvítí zbytečně nebo zda neteče zbytečně voda, neprotéká WC apod., - po každém použití společné kuchyňky tuto po sobě důkladně uklidit (umýt sporák a pracovní desku, mikrovlnnou troubu, stůl, podlahu a důkladně umýt veškeré použité nádobí). Kuchyňky, jako společné prostory, jsou monitorovány kamerami s tím, že v případě použití kuchyňky a neuvedení do původního stavu, bude nájemci uložena pokuta ve výši 1.000,- Kč, a v případě přemísťování nebo odnášení věcí z kuchyňky jako stoly, židle, varné konvice, atd., bude požadována náhrady škody bez ohledu na to, zda věci byly jen přemístěny do obytné místnosti nebo odcizeny. 1x týdně: - umýt omyvatelný povrch stolů a jiného nábytku a okenního parapetu, - umýt zrcadlo a stěny obkladů v koupelně a WC, - umýt a dezinfikovat podlahy předsíně, koupelny a WC, - vydezinfikovat klozetovou mísu včetně sedátka, umyvadlo a sprchový kout, - umýt a vydezinfikovat podlahy obytných místností; pokud jsou v obytných místnostech koberce, tyto vysát. Před vystěhováním (uvést obytnou místnost a společné prostory do původního stavu): - umýt dveře, omyvatelné obklady stěn, - odmrazit ledničku, vyprázdnit ji a řádně ji umýt uvnitř i zvenku, - umýt povrch skříněk, stolů, poliček a ostatního nábytku, - umýt (vysát) podlahy v celé buňce, za lehkým nábytkem a lednicí, - umýt klozetovou mísu a vydezinfikovat ji, umýt umyvadlo, - vyčistit sprchový kout. l) V případě výskytu nežádoucího hmyzu nebo jiných parazitů, je nájemce povinen tuto skutečnost neodkladně oznámit v kanceláři rezidence, buďto osobně nebo telefonicky. Nájemce bere na vědomí, že v sociálním zařízení je pravidelně prováděna jeho desinfekce s tím, že nájemce je tuto povinen umožnit. m) Při vystěhování z rezidence odstranit veškeré vylepené plakáty, obrazy a další doplňky interiéru a uvést obytnou místnost do původního stavu. Osobně odevzdat na recepci rezidence klíče a čipovou kartu v případě, že nájemce neodevzdá čipovou kartu a klíče, má se za to, že nájem není ukončen a nájemce bude vyzván k zaplacení ceny nájmu na další kalendářní měsíc. n) Uhradit škody a ztráty, které způsobil při pobytu v rezidenci podle Sazebníku poplatků za zničený inventář Studentské rezidence Vista. 5

6 3. Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele: a) Provádět jakékoliv stavebnětechnické změny v pronajatých prostorách, přemísťovat nábytek, odnášet inventář a provádět jakékoliv další podstatné změny. b) Vědomě přenechat pronajaté prostory jiné osobě. c) Uvádět adresu rezidence jako místo podnikání. d) Přechovávat jakékoliv zvíře v obytných místnostech. e) Přestěhovat se na jinou obytnou místnost bez souhlasu pronajímatele. Jednání v rozporu s předchozími ustanoveními tohoto článku bude považováno za hrubé porušení Provozního řádu s možností okamžitého odstoupení od Smlouvy o nájmu. Za každé porušení výše uvedených ustanovení bude uložena nájemci pokuta ve výši 500,- Kč. 4. V pronajatých prostorách je přísně zakázáno: a) Držet nebo nosit zbraň a střelivo, jakož i skladovat nebo jinak přechovávat hořlaviny, výbušniny a výbušné předměty, včetně předmětů zábavní pyrotechniky, jakož i držet nebo nosit bodné a sečné zbraně. b) Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky a jedy. c) Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení takové jednání je přestupkem na úseku požární ochrany, za který může příslušný orgán hasičského záchranného sboru uložit pokutu až Kč. d) Přechovávat jakákoliv zvířata (psy, kočky, apod.) e) Umisťovat jakékoliv věci, zejména lahve na okenní parapety. Přemísťovat nábytek ať již v obytné místnosti nebo mimo obytnou místnost, např. do kuchyňky, apod. f) Kouřit mimo místa k tomu účelu vyhrazená, (všechna místa na kouření v prostorách a kolem rezidence jsou výrazně označená). Je zakázáno kouřit v prostorách chodeb, kuchyňky, balkónů apod. Kouřit se může před vstupem do budovy A, B, C, kde jsou umístěny popelníky. Za porušení může pronajímatel nájemci uložit pokutu až do výše Kč. g) Používat v prostorách rezidence jiné než povolené spotřebiče (čl. 3, odst. 1, písm. f). h) Dopouštět se jednání, které by mohlo vést k porušení jednotlivých ustanovení tohoto Provozního řádu, Smlouvy o nájmu a dalších předpisů, které upravují nájem ve Studentské rezidenci Vista. i) Vnášet a konzumovat v prostorách rezidence alkoholické nápoje ve větším množství. j) Rušení nočního klidu (22:00 hod. 6:00 hod.) 6

7 k) Nedodržování pořádku v obytné místnosti. Jednání v rozporu s předchozími ustanoveními tohoto článku, bude považováno za hrubé porušení Provozního řádu s možností okamžitého odstoupení od Smlouvy o nájmu. Za každé porušení výše uvedených ustanovení bude uložena nájemci pokuta ve výši 500,- Kč, vyjma ustanovení pod bodem f), kde je možno uložit pokutu ve výši 1.000,- Kč. 1. Pronajímatel je povinen: Článek 4. Práva a povinnosti pronajímatele a) Odevzdat nájemci pronajímané prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s nájmem. b) Dbát na odstranění závad oznámených nájemcem podle čl. 3, odst. 2, písm. e) bez zbytečného průtahu, tzn. odstranit závadu do dvou pracovních dnů. Není-li to možné, oznámit nájemci jakým způsobem bude závada řešena. c) Vyvěsit platný Provozní řád a další závazné směrnice a pokyny nutné pro chod Studentské rezidence Vista na viditelném místě. d) Informovat předem nájemce o všech závažných krocích pronajímatele, jejichž důsledky se bezprostředně dotýkají nájemců. 2. Pronajímatel je oprávněn: a) Odstoupit od Smlouvy o nájmu za podmínek stanovených v Provozním řádu a Smlouvě o nájmu. b) Požadovat finanční náhradu za škody způsobené nájemcem. c) Vstoupit do pronajatých prostor kdykoliv za účelem provedení kontroly pořádku a celkového stavu pronajatých prostor. d) Vstoupit do pronajatých prostor za účelem zjištění totožnosti osob zdržujících se v prostorách rezidence. e) Vymáhat soudní i mimosoudní cestou neuhrazené pohledávky vzniklé v souvislosti s nájmem, včetně souvisejících nákladů. 7

8 Článek 5. Vnitřní řád rezidence 1. Obytná místnost a společné prostory mohou být užívány pouze k účelu, k němuž jsou určeny. Při převzetí obytné místnosti (při uzavření smlouvy o nájmu) je povinností nájemce překontrolovat stav obytné místnosti a jejího vybavení a zařízení a případné závady ihned po zjištění nahlásit na recepci rezidence s tím, že závada bude recepční zapsána do knihy závad umístěné v kanceláři rezidence, případně neprodleně učinit písemné ohlášení o poškození, které odevzdá příslušnému pracovníku rezidence nebo osobě tím pověřené pronajímatel tento rozsah závad bez zbytečného odkladu přešetří. Pokud takové ohlášení při zahájení nájmu není podáno, má se za to, že obytnou místnost nájemce převzal bez závad případně dodatečně zjištěné závady a škody budou předepsány k náhradě všem nájemcům obytné místnosti, kteří jsou v tomto smyslu odpovědni společně a nerozdílně. 2. Rezidence je otevřena denně, včetně sobot a nedělí nepřetržitě. Vstup je zajištěn prostřednictvím čipové karty. Úřední hodiny provozu recepce jsou oznamovány vždy prostřednictvím webových stránek. 3. Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 hod. 06:00 hod. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v této době neobtěžoval nájemce jakýkoliv hluk. 4. Návštěva je při vstupu do rezidence povinna předložit průkaz totožnosti a zapsat se do knihy návštěv a hostů. 5. Návštěvy v obytných místnostech nelze přijímat proti vůli ostatních nájemců této obytné místnosti. 6. Návštěvy nacházející se v rezidenci v době od 24:00 hod. do 05:00 hod. jsou povinny se za přítomnosti navštívené osoby zapsat do knihy návštěv a hostů a stávají se hosty. 7. Výše úhrady za přenocování hostů za 1 noc je stanovena v následující výši: - STANDARD Cena 270,- Kč /osoba / den - LUX Cena 390,- Kč / osoba / den - EKONOMY Cena 205,- Kč / osoba / den 8. V případě neoprávněného přenocování má pronajímatel právo požadovat úhradu částky dle předchozího odstavce od nájemce, který ubytování nebo přenocování umožnil a neoznámil. Za neoprávněné přenocování se považuje takové přenocování, které nebylo zaznamenáno v knize návštěv a hostů. 9. Nájemce odpovídá po dobu návštěvy za dodržování Provozního řádu návštěvou a hostem. Porušení ustanovení Provozního řádu návštěvou a hostem je považováno za porušení Provozního řádu nájemcem. 10. Bydlení osob, které k nájmu obytné místnosti v rezidenci nejsou přihlášeny, je zakázáno. 8

9 11. Zasílání osobní pošty je možné na adresu: Studenstská rezidence VISTA Jméno, příjmení ubytovaného, číslo pokoje Kpt. Vajdy 3046/ Ostrava Zábřeh Pošta nájemců je přebírána a vydávána v kanceláři rezidence (v přízemí budovy A a C ). Poštu jsou nájemci povinni sami vyzvedávat a hlídat si sami, zda jim něco přišlo. Článek 6. Bezpečnost a ochrana zdraví nájemce 1. V rámci ochrany bezpečnosti a zdraví je nájemce povinen: a) Dodržovat zásady bezpečného chování ve všech prostorách rezidence. b) Oznámit pronajímateli závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnou práci pronajímatele a bezpečnost ostatních nájemců. c) Neprodleně ohlásit pronajímateli jakékoliv poranění, ke kterému došlo v době pobytu v rezidenci. 2. Nájemce nesmí manipulovat, zapínat, vypínat, případně obsluhovat žádné stroje, přístroje a zařízení, které mu nebyly v rámci nájmu přiděleny a s jejichž obsluhou nebyl seznámen. 3. V případě potřeby je nájemce povinen přivolat rychlou záchrannou službu, policii, hasičský záchranný sbor či jinou složku integrovaného záchranného systému. Dále je povinen tuto skutečnost oznámit pronajímateli v recepci rezidence nebo na telefonní číslo: Při oznamování této skutečnosti je nájemce povinen sdělit své jméno, příjmení a veškeré informace o události. Článek 7. Odpovědnost za škodu na vnesených věcech do rezidence 1. Nájemce je povinen při každém i krátkodobém opuštění obytné místnosti, není-li tam jiný nájemce uzavřít a zajistit okna, obytnou místnost uzamknout a vytáhnout klíč ze zámku. Toto se týká i uzamykání obytné místnosti při spánku. 2. Pronajímatel odpovídá nájemcům za škody, které vzniknou v době užívání rezidence, v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy. 9

10 3. Dojde-li ke ztrátě věcí, je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli a zajistit přivolání Policie ČR. Článek 8. Ochrana veřejného pořádku, životního prostředí a čistoty ve venkovních prostorách rezidence 1. Venkovním prostorem Studentské rezidence Vista se rozumí veškeré prostranství včetně parkovacích a travnatých ploch kolem Ubytovacího komplexu Vista. Přesnější vymezení vyplývá z níže přiloženého leteckého snímku. 2. Na venkovním prostranství je zejména zakázáno: a) Odhazovat papíry, nedopalky cigaret, obaly, lahve, vyklepávat smetí a prach, zbytky jídel a jiný odpad mimo sběrné nádoby. b) Vylepování nabídek, inzerátů, plakátů a jiných tiskovin mimo k tomuto účelu určených míst. Umísťování poutačů a reklam je povoleno jen s předchozím souhlasem pronajímatele. c) Poškozovat omítky budov a podobných ploch nápisy, malováním a škrábáním. d) Poškozovat, přenášet nebo ničit veřejně prospěšná zařízení, lavičky, dopravní a orientační značky, autobusové zastávky, veřejné osvětlení, zábradlí, jízdní řády, vývěsní skříňky, květinovou a ostatní výzdobu, odpadkové koše a sběrné nádoby na odpadky, do kterých nesmí být házeny nedopalky cigaret a hořící zápalky; jejich obsah nesmí v nich být spalován. 10

11 e) Mytí osobních aut. f) Rozdělávání ohně a grilování. 3. Veškeré venkovní prostranství a vstupy do jednotlivých částí Studentské rezidence Vista jsou monitorovány prostřednictvím kamerového systému. Článek 9. Doručování, zveřejňování informací 1. Nájemce s pronajímatelem komunikuje zásadně třemi způsoby: a) osobně prostřednictvím kanceláře rezidence, která je umístěna v přízemí budovy A a C. Pokud v rámci této komunikace přebírá nájemce jakoukoliv písemnost, její převzetí potvrdí svým podpisem. Odepření převzít písemnost má účinky doručení (o odepření musí být pořízen záznam) nebo b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doporučenou zásilkou na jeho doručovací adresu; písemnost je doručena dnem jejího převzetí, nebo dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o její doručení tj. vrácení doporučené zásilky zpět na adresu pronajímatele, anebo dnem, kdy marně uplynula desetidenní lhůta k jejímu vyzvednutí, počítaná ode dne, kdy byla písemnost uložena v provozovně provozovatele poštovních služeb a adresát byl vyzván k jejímu vyzvednutí nebo c) prostřednictvím elektronické pošty na ze strany pronajímatele na nájemce, který bude uveden v záhlaví Smlouvy o nájmu. Článek 10. Smluvní pokuty 1. Pro případ porušení vyjmenovaných povinností ve Smlouvě o nájmu a Provozním řádu jsou stanoveny smluvní pokuty. 2. Smluvní pokuty jsou stanoveny v následující výši: a) Pokuta za předčasné ukončení Smlouvy o nájmu Kč b) Pokuta za pozdní úhradu ceny nájmu Kč/za každý den prodlení c) Ostatní pokuty jsou uvedeny přímo v textu Provozního řádu u jednotlivých povinností. 11

12 3. Nájemce je smluvní pokutu povinen zaplatit na základě výzvy pronajímatele, a to do 5 dnů od výzvy, a to buďto v hotovosti v recepci Studentské rezidence Vista, anebo na účet pronajímatele. 4. Při neuhrazení smluvní pokuty do 5 dnů od výzvy, může pronajímatel přistoupit k odstoupení od Smlouvy o nájmu. Článek 11. Sazebník poplatků 1. Nájemce je povinen uhradit škodu, kterou způsobil na vybavení pronajímatele, a to ve výši, která je uvedena pro každou položku samostatně. Č. Název Cena 1 Ztráta nebo zničení povlaku na přikrývku 220 Kč 2 Ztráta nebo zničení povlaku na polštář 190 Kč 3 Ztráta nebo zničení prostěradla 140 Kč 4 Ztráta nebo zničení polštáře 560 Kč 5 Ztráta nebo zničení přikrývky 420 Kč 6 Ztráta nebo zničení závěsu 320 Kč 7 Nátěr vstupní dveře do obytné místnosti 410 Kč 8 Oprava poškozených dveří 400 Kč 9 Výměna dveří od obytné místnosti Kč 10 Ztráta a zničení válendy Kč 11 Ztráta nebo zničení matrace Kč 12 Malby obytná místnost větší Kč 13 Malby obytná místnost menší Kč 14 Výměna dveří solodur Kč 15 Výměna dveří vstupních protipožárních Kč 16 Sklo rozbité dveře obytné místnosti 490 Kč 17 Sklo rozbité okno Kč 18 Ztráta nebo zničení židle Kč 19 Ztráta nebo zničení záchodu Kč 20 Ztráta nebo zničení záchodové desky 85 Kč 21 Ztráta nebo zničení umývadla 850 Kč 22 Ztráta nebo zničení klíčů, výměna FAB 1 ks/3 klíče 540 Kč 23 Zničení nebo výměna dveřních štítků 150 Kč 24 Zničení nebo ztráta čipové karty 100 Kč 25 Výměna kliky + štítků 320 Kč 26 Zničení baterie sprchová s hadicí výměna Kč 27 Zničení baterie umyvadlová výměna Kč 28 Poškozené lino Kč 29 Poškozený koberec Kč 12

13 30 Poničení lednice Kč 31 Poplatek za výměnu obytné místnosti na základě žádosti nájemce 200 Kč 32 Výměna ložního prádla mimo termín 60 Kč 2. Nájemce je povinen zaplatit škodu na vybavení na základě výzvy pronajímatele. Nájemce je škodu povinen zaplatit do 5 dnů od výzvy, a to buďto v hotovosti v recepci Studentské rezidence Vista, anebo na účet pronajímatele. 3. Při neuhrazení škody ve lhůtě 5 dnů může pronajímatel přistoupit k odstoupení od Smlouvy o nájmu. Článek 12. Kontrolní činnost 1. Pronajímatel je oprávněn k provádění kontrolní činnosti za účelem zjištění dodržování povinností stanovených tímto Provozním řádem, Smlouvou o nájmu, hygieny, požárních a bezpečnostních předpisů. 2. V případě zjištění nedostatku, provede příslušný pracovník pronajímatele o provedené kontrole zápis, ve kterém uvede jednotlivá zjištění. 3. Právo kontrolní činnosti mají: - členové statutárních orgánů společnosti BOSWELL a.s. - vedoucí Studentské rezidence Vista - pracovníci recepce a úklidové služby Studentské rezidence Vista - bezpečnostní technik - požární technik - člen strážní služby nebo ochrany objektu 4. Kontrolní činnost mohou vykonávat i další osoby, které mají pro kontrolu pověření představenstva společnosti BOSWELL a.s., provozovatele Studentské rezidence Vista. 5. Kontrola stavu obytné místnosti je prováděna minimálně v počtu dvou osob a před vstupem do obytné místnosti se musí ohlásit zaklepáním. K zabránění bezprostředně hrozícímu nebezpečí není ohlášení před vstupem do obytné místnosti povinné (požár, havárie, zranění osob, apod.). Při kontrolní činnosti nemohou být dotčeny osobní věci nájemce bez jeho přítomnosti. 6. Pověření pracovníci v souvislosti s kontrolní činností mají právo: a) Vyžadovat potvrzení o nájmu či jiný doklad o prokázání nájmu obytné místnosti v rezidenci. b) V případě zjištění osoby, která není v rezidenci ubytována, jsou oprávněni vyzvat ji k odchodu. c) V případě zjištění porušování povinností ze strany nájemce nebo nájemců jsou oprávněni přijmout opatření, které bezprostředně zamezí pokračování tohoto stavu. 13

14 d) V případě páchání trestné činnosti nebo při přípravě na konání trestné činnosti přivolat Policii ČR, Městskou policii nebo ochrannou službu. e) V případě nedodržování pořádku v obytné místnosti a hygieny jsou nájemci písemně vyzváni k odstranění nedostatků. Pokud ani poté neodstraní závadný stav, může jim být uložena pokuta až do výše 500 Kč. f) V případě jakýchkoliv zjištění dle předchozích odstavců jsou všichni kontrolní pracovníci, tj. vedoucí Studentské rezidence Vista, pracovníci recepce a úklidové služby, povinni o takovémto zjištění sepsat zápis a zaslat k rukám pověřeného člena představenstva. Článek 13. Závěrečná a přechodná ustanovení Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 9. září V Ostravě dne 5. září 2013 Ing. Vladimír Boldaňuk předseda představenstva BOSWELL a.s. 14

BAŤOVY KOLEJE UBYTOVACÍ ŘÁD

BAŤOVY KOLEJE UBYTOVACÍ ŘÁD 1 UBYTOVACÍ ŘÁD 2 Ubytovací řád Článek 1. Základní ustanovení 1. Ubytovna (Baťovy koleje) jsou účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity. Ubytovna

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU:

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: Vydaný provozovatelem - Penzion V Pivovaru, Žacká 1783,286 01 Čáslav,ČR Jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování Podle 754 a násl. Občanského zákoníku: 1. Po předání příjmového

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

Režim hotelového provozu

Režim hotelového provozu Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E pro hosty VŠE Zpracoval: Ing. Drahoslav Zerzáň Ing. Jana Guregová Správa účelových zařízení VŠE 3.12.2009 Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E Provozovatel:

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1 Smlouva o ubytování č..... uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: Ing. Miroslav Bohušík se sídlem: Fryčovice 736, 73945 Fryčovice, IČ: 73025984,

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Smlouva o ubytování. jméno a příjmení: datum narození: bytem: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný )

Smlouva o ubytování. jméno a příjmení: datum narození: bytem: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný ) Smlouva o ubytování jméno a příjmení: datum narození: bytem: telefonní spojení: e-mailová adresa: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný ) a Prní brněnská strojírna Holding,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 UBYTOVACÍ ŘÁD Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 STUDENTI Ubytování 1. U ubytovacího zařízení je možnost parkování na vyhrazeném místě, za poplatek. 2. Při příchodu si studenti vyplní ubytovací lístek

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

Provozní řád podzemních garáží

Provozní řád podzemních garáží Provozní řád podzemních garáží Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, 152 00

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

II. Platební podmínky

II. Platební podmínky Smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb APARTMÁNY HALENKOV www.apartmanyhalenkov.cz Firma: ANEBAR s.r.o., zastoupená Evou Jochecovou Sídlo: Blatnická 2, 628 00 Brno Místo ubytování: 756 03 Halenkov 790

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2014 Kolejní řád Univerzity Pardubice Studenty, zaměstnance a hosty Univerzity Pardubice Účinnost 1.

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2014 Kolejní řád Univerzity Pardubice Studenty, zaměstnance a hosty Univerzity Pardubice Účinnost 1. UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2014 Věc Kolejní řád Univerzity Pardubice Působnost Studenty, zaměstnance a hosty Univerzity Pardubice Účinnost 1. června 2014 Číslo jednací RPO/0011/14 Vypracoval a

Více

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽOVÉHO OBJEKTU CORSO Účinnost: 1.7.2005 Zpracovatel: MS Provozovatel: MS Datum vydání: 24.6.2005 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Popsané jednopodlažní garáže, jsou částí stavebního areálu

Více

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY V KOLEJÍCH UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE (dále jen VUP )

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY V KOLEJÍCH UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE (dále jen VUP ) SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY V KOLEJÍCH UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE (dále jen VUP ) I. Cena ubytování a služeb poskytovaných s ubytováním 1. Cenou za ubytování se rozumí úhrada

Více

Příkaz ředitele SKM UJEP č. 3/2010

Příkaz ředitele SKM UJEP č. 3/2010 Příkaz ředitele SKM UJEP č. 3/2010 S účinností od 1. 4. 2010 nabývá platnosti Ceník poplatků za škody způsobené na majetku SKM ubytovanými osobami. Tento Příkaz ředitele SKM UJEP č. 3/2010 ruší a nahrazuje

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

Ubytovací řád Apartmány DAJANE

Ubytovací řád Apartmány DAJANE Ubytovací řád Apartmány DAJANE Provozovatel : Anna Ada Bulín Provozna : Na Vinici 602/20 Telefon : +420 773 507 563 Email : penzion@dajane.cz jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle 754 a násl.

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

DOMOVNÍ ŘÁD STUDENT REPUBLIC

DOMOVNÍ ŘÁD STUDENT REPUBLIC DOMOVNÍ ŘÁD STUDENT REPUBLIC Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Tento provozní a ubytovací řád stanovuje pravidla provozu, ubytování a užívání pokojů a společných prostor v ubytovacím objektu. 2. Student Republic

Více

Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen pronajímatel a

Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen pronajímatel a Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen a Jméno: sídlo: IČO: zast. osoba odpovědná za průběh akce: tel: Zápsána v Živnostenském rejstříku dále jen uzavřeli

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2. Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín. Článek I.

PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2. Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín. Článek I. PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2 Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín Článek I. Úvodní ustanovení Provozní řád Kulturního a společenského střediska Střelnice, příspěvkové

Více

Ř Á D. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Informační, výukové a ubytovací centrum ASTORKA Novobranská 691/3, 602 00 Brno

Ř Á D. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Informační, výukové a ubytovací centrum ASTORKA Novobranská 691/3, 602 00 Brno K O L E J N Í Ř Á D Janáčkova akademie múzických umění v Brně Informační, výukové a ubytovací centrum ASTORKA Novobranská 691/3, 602 00 Brno OBSAH Článek I. Základní ustanovení...3 Článek II. Řízení ubytování

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Garant dokumentu: 9152 ředitel Ubytovacích služeb Účinnost dokumentu od: 1.7.2015. Kolejní řád

Garant dokumentu: 9152 ředitel Ubytovacích služeb Účinnost dokumentu od: 1.7.2015. Kolejní řád Účinnost dokumentu od: 1.7.2015 TUO_LEG_07_007 verze: H Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 1. Základní ustanovení 1.1. upravuje provozní

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

Smlouva o nájmu věci movité (smlouva evidenční číslo.)

Smlouva o nájmu věci movité (smlouva evidenční číslo.) Smlouva o nájmu věci movité (smlouva evidenční číslo.) uzavřená podle ust. 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o....

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o.... Smlouva o zápůjčce č.... /... uzavřená ve smyslu ustanovení 663 a násl. zákona č. 40 / 1964 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Společnost:

Více

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků bytů Nad Školou 1408, Liberec 30 čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Smlouva o výpůjčce. uzavírají dle ust. 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): Čl. I.

Smlouva o výpůjčce. uzavírají dle ust. 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): Čl. I. Smlouva o výpůjčce Smluvní strany: Velocentrum - Voleský Miloš K Polabinám 1895 530 02 Pardubice IČ: 45513546 DIČ: CZ 6909140832 Tel.: 601 553 133 (dále jen Půjčitel ) a Jméno: Rodné číslo: Číslo OP: Druhý

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5 Hotel Dvorana Ubytovací a reklamační řád Ubytovací řád 2 Reklamační řád 5 Ubytovací řád 1. Hotel může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem host vyplní hotelovou registrační kartu

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY V KOLEJÍCH UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE (dále VUP )

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY V KOLEJÍCH UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE (dále VUP ) SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY V KOLEJÍCH UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE (dále VUP ) I. Cena ubytování a služeb poskytovaných s ubytováním 1. Cenou za ubytování se rozumí úhrada standardní

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO KARLOV POD PRADĚDEM

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO KARLOV POD PRADĚDEM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO KARLOV POD PRADĚDEM UBYTOVACÍ ŘÁD 1) Školící středisko PřF UP Karlov slouží k ubytování zaměstnanců PřF a jejich rodinných příslušníků,

Více

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech.

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Následující podmínky platí pro pronájem soukromých apartmánů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený nájemce a objednaných služeb, které zajistil

Více

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí v domě Nad

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 Spolupracující agentura: Štruncáky s.r.o. Štruncovy sady 1 301 00 Plzeň IČ: 290 83 630 /dále jen agentura/ a Podnájemce:

Více

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA na akci I. výstava mladých králíků a mladé drůbeže z okresů MORAVY a Pronajímatel (dále pořadatel) SLEZSKA 6. - 8. 9. 2013 Dvůr Nové Zámky s.r.o., se sídlem Mladeč Nové Zámky 3, 784

Více

Ubytovací řád a smluvní podmínky pro ubytování v Domě kultury Ralsko, nám. ČSLA 173, Mimoň

Ubytovací řád a smluvní podmínky pro ubytování v Domě kultury Ralsko, nám. ČSLA 173, Mimoň Ubytovací řád a smluvní podmínky pro ubytování v Domě kultury Ralsko, nám. ČSLA 173, Mimoň Ubytovací řád a zde uvedené podmínky, práva a povinnosti se vztahují na všechny klienty, a to počínaje závaznou

Více

Smlouva o nájmu. uzavřená dle 2235 násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o nájmu. uzavřená dle 2235 násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o nájmu uzavřená dle 2235 násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění 1. SK Lyžařské Jihlavsko Se sídlem Žižkova 20, 586 01 JIHLAVA IČ: 22896996 za které jedná: Jméno příjmení Smluvní

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

Ubytovací řád. 2. Nástup na týdenní rekreaci je v sobotu mezi 14 16hodinou, ukončení pobytu následující sobotu do 10:00 hodin.

Ubytovací řád. 2. Nástup na týdenní rekreaci je v sobotu mezi 14 16hodinou, ukončení pobytu následující sobotu do 10:00 hodin. Ubytovací řád 1. Ubytování je možné pouze po řádném přihlášení všech osob, zaplacení ceny za ubytování včetně vratné kauce a místního poplatku, předložení platného občanského průkazu, zapsání do ubytovací

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 199/2013 Koleje OU Kolejní řád

SMĚRNICE REKTORA č. 199/2013 Koleje OU Kolejní řád Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-92385/90-2013 V Ostravě dne 13.9.2013 SMĚRNICE REKTORA č. 199/2013 Koleje OU Kolejní řád Čl. I. Základní ustanovení 1. Vysokoškolské koleje

Více

Smlouvu o nájmu věcí movitých uzavřenou podle 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouvu o nájmu věcí movitých uzavřenou podle 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Pronajímatel: Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice IČO: 00380504 Bankovní spojení: účet č. 153 150 552/0300 zastoupená: Bc. Marií Sáňkovou, ředitelkou a nájemce: Příjmení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 Domovní řád upravuje podmínky pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu Uzbecká 16. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. pro. Apartmány U Potoka. Horní Moravice 17,18, 795 01 Dolní Moravice. vydaný provozovatelem

UBYTOVACÍ ŘÁD. pro. Apartmány U Potoka. Horní Moravice 17,18, 795 01 Dolní Moravice. vydaný provozovatelem UBYTOVACÍ ŘÁD pro Apartmány U Potoka Horní Moravice 17,18, 795 01 Dolní Moravice vydaný provozovatelem Easy Control Morava, spol. s r. o., Pod Svahem 1294/8, 795 01 Rýmařov, IČO:62301012, DIČ: CZ62301012

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 3 / 1996

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 3 / 1996 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 3 / 1996 k zajištění a udržování všeobecné čistoty a k ochraně zeleně a ovzduší na území obce Vřeskovice V zájmu trvalého zlepšení životního prostředí, čistoty

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ).

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). I. Smluvní strany Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského adresa: Nádražní 120, 702 00

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více