PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA Studentská rezidence Vista Kpt. Vajdy 3046/ Ostrava Zábřeh

2 Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská rezidence VISTA (dále jen rezidence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity. Rezidence se nachází v Ostravě Zábřehu, Kpt. Vajdy 3046/2, PSČ Nájem je poskytován v ubytovacím komplexu Vista, a to: v budově A ubytování typu STANDARD, v budově B ubytování typu LUX v budově C ubytování typu ECONOMY. 3. Kontakt: tel.: , mob.: , www stránky: 4. Provozní řád upravuje podmínky nájmu v rezidenci. Ustanovení tohoto Provozního řádu se vztahují na všechny nájemce a osoby, které se pohybují v prostorách studentské rezidence. 5. Podmínky nájmu jsou upraveny tímto Provozním řádem, Smlouvou o nájmu, a dále se řídí občanským zákoníkem a českým právním řádem. Článek 2. Uzavření smlouvy 1. Vztahy mezi Studentskou rezidencí Vista a Nájemcem vznikají na základě písemně uzavřené Smlouvy o nájmu, která se uzavírá vždy před zahájením nájmu. 2. Ve Studentské rezidenci Vista nemohou s nájemcem bydlet děti nájemce, a to s ohledem na charakter rezidence. 1. Nájemce má právo: Článek 3. Práva a povinnosti nájemce a) Užívat pronajatý prostor, který mu byl přidělen společně s dalšími prostory rezidence, které jsou výslovně určeny pro využívání společně s nájmem (společná kuchyňka, chodby, společenská místnost, fitcentrum apod.). b) Na základní vybavení obytné místnosti v rozsahu: - skříň, - postel s matrací, - psací stůl, - židle k psacímu stolu, 2

3 - lampička, - polštář, - přikrývka, - povlečení, - a vždy pro dvě obytné místnosti samostatné WC a sociální zařízení se sprchovým koutem a umyvadlem. V případě pronájmu typu LUX je WC a sociální zařízení vždy pro každou obytnou místnost. c) Na výměnu ložního prádla jedenkrát za 21 dní, dle stanoveného harmonogramu vyvěšeného na webových stránkách a nástěnkách v rezidenci. d) Získat čipovou kartu s číselným označením, která nájemce opravňuje ke vstupu do rezidence, spolu s klíči od obytné místnosti. e) Předkládat pronajímateli návrhy a připomínky ke všem otázkám, týkajícím se života na Studentské rezidenci Vista prostřednictvím recepce a webových stránek (www.studentske-koleje-ostrava.cz). f) Používat v pronajaté obytné místnosti povolené vlastní elektrické spotřebiče odpovídající normě ČSN, a to v následujícím rozsahu: - rádio, radiový budík, televizní přístroj, hudební věž, - počítač s příslušenstvím, notebook s příslušenstvím, - spotřebiče osobní hygieny (holicí strojek, kulma, fén, depilátor, elektrický zubní kartáček, žehlička na vlasy a mobilní telefon s příslušenstvím), - varnou konvici při použití varné konvice je nájemce povinen dbát maximální bezpečnosti, po celou dobu vaření být přítomen v obytné místnosti a varnou konvici ihned po dovaření vypnout a vytáhnout elektrický přívod ze zásuvky. Nedodržování tohoto ustanovení bude pokutováno částkou 1.000,- Kč za každé porušení a při opakovaném zjištění může vést k okamžitému zrušení Smlouvy o nájmu. Nedodržování řádného nakládání s elektrickým spotřebičem s velkým výkonem může mít za následek vznik závažných škod, které bude nájemce povinen v plném rozsahu uhradit. Všechny elektrospotřebiče může nájemce používat jen tehdy, pokud jsou v bezvadném technickém stavu a používá je na základě návodu výrobce. Při jakékoliv závadě je nájemce ihned povinen vyřadit elektrický spotřebič z provozu a zajistit na své náklady jeho odbornou opravu. Nájemce smí spotřebič napojit jen přímo do zásuvky 220V. Pokud nájemce používá jiný než povolený spotřebič je povinen uhradit pokutu dle čl. 10 tohoto Provozního řádu, a to nejpozději do pěti pracovních dnů hotově na pokladně pronajímatele. I po zaplacení smluvní pokuty má pronajímatel nárok na náhradu škody, pokud mu v důsledku jednání nájemce vznikla. 3

4 g) Účastnit se akcí organizovaných Studentskou rezidencí Vista pro studenty. h) Přijímat návštěvy a hosty při dodržení podmínek tohoto Provozního řádu. 2. Nájemce je povinen: a) Užívat všechny prostory rezidence řádným způsobem. Tyto udržovat v čistotě, nijakým způsobem je nepoškozovat a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrožovat nebo omezovat jiné nájemce, zejména hluk, zápach, nepořádek, apod. b) Seznámit se s předpisy souvisejícími s nájmem ve Studentské rezidenci Vista na webových stránkách c) Hradit částku za nájem a ostatní závazky tak, jak to vyplývá z uzavřené Smlouvy o nájmu a Provozního řádu. d) Do pěti pracovních dnů od změny nahlásit pronajímateli změnu osobních údajů a údajů o bankovním spojení. e) Bezodkladně oznámit pronajímateli potřebu provedení oprav v nájemních prostorách. f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám. Způsobenou nebo zjištěnou škodu bezodkladně oznámit pronajímateli. Pokud škodu způsobí nájemce, je tuto povinen uhradit dle čl. 11 tohoto Provozního řádu. g) Prokazovat se při vstupu do budovy rezidence čipovou kartou a jakýmkoliv průkazem totožnosti (občanským průkazem, pasem, řidičským průkazem vždy, je-li o to pracovníkem recepce nebo pracovníkem strážní služby požádán. h) Zachovávat principy občanského soužití, dodržovat noční klid v době od 22:00 hod. do 06:00 hod., respektovat práva a potřeby ostatních nájemců a zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, či narušit pořádek a klid uvnitř studentské rezidence nebo jinak zasahovat do práv jiných osob. i) Šetřit elektrickou energií, vodou, teplem. Při odchodu z obytné místnosti zkontrolovat a vypnout elektrické spotřebiče, osvětlení a vodovodní baterie. j) Nahlásit jakoukoliv technickou závadu v obytné místnosti ubytovateli okamžitě po jejím vzniku, a to osobně v kanceláři Studentské rezidence Vista, em nebo prostřednictvím webových stránek). j) Chránit svoje věci tak, aby nemohlo docházet k jejich odcizení, zejména vždy při odchodu z obytné místnosti tento uzamknout. k) Pravidelně uklízet přidělenou obytnou místnost včetně příslušenství (WC, koupelna, předsíňka), a to nejméně v následujícím rozsahu: Denně: - vynášet odpadky před budovu do nádob sloužících k tomuto účelu, - řádně větrat obytnou místnost, dle pokynu pro dostatečné a pravidelné větrání, - provést základní úklid v koupelně a na WC, udržovat čistotu a hygienu po každém použití, 4

5 - kontrolovat, zda se nesvítí zbytečně nebo zda neteče zbytečně voda, neprotéká WC apod., - po každém použití společné kuchyňky tuto po sobě důkladně uklidit (umýt sporák a pracovní desku, mikrovlnnou troubu, stůl, podlahu a důkladně umýt veškeré použité nádobí). Kuchyňky, jako společné prostory, jsou monitorovány kamerami s tím, že v případě použití kuchyňky a neuvedení do původního stavu, bude nájemci uložena pokuta ve výši 1.000,- Kč, a v případě přemísťování nebo odnášení věcí z kuchyňky jako stoly, židle, varné konvice, atd., bude požadována náhrady škody bez ohledu na to, zda věci byly jen přemístěny do obytné místnosti nebo odcizeny. 1x týdně: - umýt omyvatelný povrch stolů a jiného nábytku a okenního parapetu, - umýt zrcadlo a stěny obkladů v koupelně a WC, - umýt a dezinfikovat podlahy předsíně, koupelny a WC, - vydezinfikovat klozetovou mísu včetně sedátka, umyvadlo a sprchový kout, - umýt a vydezinfikovat podlahy obytných místností; pokud jsou v obytných místnostech koberce, tyto vysát. Před vystěhováním (uvést obytnou místnost a společné prostory do původního stavu): - umýt dveře, omyvatelné obklady stěn, - odmrazit ledničku, vyprázdnit ji a řádně ji umýt uvnitř i zvenku, - umýt povrch skříněk, stolů, poliček a ostatního nábytku, - umýt (vysát) podlahy v celé buňce, za lehkým nábytkem a lednicí, - umýt klozetovou mísu a vydezinfikovat ji, umýt umyvadlo, - vyčistit sprchový kout. l) V případě výskytu nežádoucího hmyzu nebo jiných parazitů, je nájemce povinen tuto skutečnost neodkladně oznámit v kanceláři rezidence, buďto osobně nebo telefonicky. Nájemce bere na vědomí, že v sociálním zařízení je pravidelně prováděna jeho desinfekce s tím, že nájemce je tuto povinen umožnit. m) Při vystěhování z rezidence odstranit veškeré vylepené plakáty, obrazy a další doplňky interiéru a uvést obytnou místnost do původního stavu. Osobně odevzdat na recepci rezidence klíče a čipovou kartu v případě, že nájemce neodevzdá čipovou kartu a klíče, má se za to, že nájem není ukončen a nájemce bude vyzván k zaplacení ceny nájmu na další kalendářní měsíc. n) Uhradit škody a ztráty, které způsobil při pobytu v rezidenci podle Sazebníku poplatků za zničený inventář Studentské rezidence Vista. 5

6 3. Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele: a) Provádět jakékoliv stavebnětechnické změny v pronajatých prostorách, přemísťovat nábytek, odnášet inventář a provádět jakékoliv další podstatné změny. b) Vědomě přenechat pronajaté prostory jiné osobě. c) Uvádět adresu rezidence jako místo podnikání. d) Přechovávat jakékoliv zvíře v obytných místnostech. e) Přestěhovat se na jinou obytnou místnost bez souhlasu pronajímatele. Jednání v rozporu s předchozími ustanoveními tohoto článku bude považováno za hrubé porušení Provozního řádu s možností okamžitého odstoupení od Smlouvy o nájmu. Za každé porušení výše uvedených ustanovení bude uložena nájemci pokuta ve výši 500,- Kč. 4. V pronajatých prostorách je přísně zakázáno: a) Držet nebo nosit zbraň a střelivo, jakož i skladovat nebo jinak přechovávat hořlaviny, výbušniny a výbušné předměty, včetně předmětů zábavní pyrotechniky, jakož i držet nebo nosit bodné a sečné zbraně. b) Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky a jedy. c) Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení takové jednání je přestupkem na úseku požární ochrany, za který může příslušný orgán hasičského záchranného sboru uložit pokutu až Kč. d) Přechovávat jakákoliv zvířata (psy, kočky, apod.) e) Umisťovat jakékoliv věci, zejména lahve na okenní parapety. Přemísťovat nábytek ať již v obytné místnosti nebo mimo obytnou místnost, např. do kuchyňky, apod. f) Kouřit mimo místa k tomu účelu vyhrazená, (všechna místa na kouření v prostorách a kolem rezidence jsou výrazně označená). Je zakázáno kouřit v prostorách chodeb, kuchyňky, balkónů apod. Kouřit se může před vstupem do budovy A, B, C, kde jsou umístěny popelníky. Za porušení může pronajímatel nájemci uložit pokutu až do výše Kč. g) Používat v prostorách rezidence jiné než povolené spotřebiče (čl. 3, odst. 1, písm. f). h) Dopouštět se jednání, které by mohlo vést k porušení jednotlivých ustanovení tohoto Provozního řádu, Smlouvy o nájmu a dalších předpisů, které upravují nájem ve Studentské rezidenci Vista. i) Vnášet a konzumovat v prostorách rezidence alkoholické nápoje ve větším množství. j) Rušení nočního klidu (22:00 hod. 6:00 hod.) 6

7 k) Nedodržování pořádku v obytné místnosti. Jednání v rozporu s předchozími ustanoveními tohoto článku, bude považováno za hrubé porušení Provozního řádu s možností okamžitého odstoupení od Smlouvy o nájmu. Za každé porušení výše uvedených ustanovení bude uložena nájemci pokuta ve výši 500,- Kč, vyjma ustanovení pod bodem f), kde je možno uložit pokutu ve výši 1.000,- Kč. 1. Pronajímatel je povinen: Článek 4. Práva a povinnosti pronajímatele a) Odevzdat nájemci pronajímané prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s nájmem. b) Dbát na odstranění závad oznámených nájemcem podle čl. 3, odst. 2, písm. e) bez zbytečného průtahu, tzn. odstranit závadu do dvou pracovních dnů. Není-li to možné, oznámit nájemci jakým způsobem bude závada řešena. c) Vyvěsit platný Provozní řád a další závazné směrnice a pokyny nutné pro chod Studentské rezidence Vista na viditelném místě. d) Informovat předem nájemce o všech závažných krocích pronajímatele, jejichž důsledky se bezprostředně dotýkají nájemců. 2. Pronajímatel je oprávněn: a) Odstoupit od Smlouvy o nájmu za podmínek stanovených v Provozním řádu a Smlouvě o nájmu. b) Požadovat finanční náhradu za škody způsobené nájemcem. c) Vstoupit do pronajatých prostor kdykoliv za účelem provedení kontroly pořádku a celkového stavu pronajatých prostor. d) Vstoupit do pronajatých prostor za účelem zjištění totožnosti osob zdržujících se v prostorách rezidence. e) Vymáhat soudní i mimosoudní cestou neuhrazené pohledávky vzniklé v souvislosti s nájmem, včetně souvisejících nákladů. 7

8 Článek 5. Vnitřní řád rezidence 1. Obytná místnost a společné prostory mohou být užívány pouze k účelu, k němuž jsou určeny. Při převzetí obytné místnosti (při uzavření smlouvy o nájmu) je povinností nájemce překontrolovat stav obytné místnosti a jejího vybavení a zařízení a případné závady ihned po zjištění nahlásit na recepci rezidence s tím, že závada bude recepční zapsána do knihy závad umístěné v kanceláři rezidence, případně neprodleně učinit písemné ohlášení o poškození, které odevzdá příslušnému pracovníku rezidence nebo osobě tím pověřené pronajímatel tento rozsah závad bez zbytečného odkladu přešetří. Pokud takové ohlášení při zahájení nájmu není podáno, má se za to, že obytnou místnost nájemce převzal bez závad případně dodatečně zjištěné závady a škody budou předepsány k náhradě všem nájemcům obytné místnosti, kteří jsou v tomto smyslu odpovědni společně a nerozdílně. 2. Rezidence je otevřena denně, včetně sobot a nedělí nepřetržitě. Vstup je zajištěn prostřednictvím čipové karty. Úřední hodiny provozu recepce jsou oznamovány vždy prostřednictvím webových stránek. 3. Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 hod. 06:00 hod. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v této době neobtěžoval nájemce jakýkoliv hluk. 4. Návštěva je při vstupu do rezidence povinna předložit průkaz totožnosti a zapsat se do knihy návštěv a hostů. 5. Návštěvy v obytných místnostech nelze přijímat proti vůli ostatních nájemců této obytné místnosti. 6. Návštěvy nacházející se v rezidenci v době od 24:00 hod. do 05:00 hod. jsou povinny se za přítomnosti navštívené osoby zapsat do knihy návštěv a hostů a stávají se hosty. 7. Výše úhrady za přenocování hostů za 1 noc je stanovena v následující výši: - STANDARD Cena 270,- Kč /osoba / den - LUX Cena 390,- Kč / osoba / den - EKONOMY Cena 205,- Kč / osoba / den 8. V případě neoprávněného přenocování má pronajímatel právo požadovat úhradu částky dle předchozího odstavce od nájemce, který ubytování nebo přenocování umožnil a neoznámil. Za neoprávněné přenocování se považuje takové přenocování, které nebylo zaznamenáno v knize návštěv a hostů. 9. Nájemce odpovídá po dobu návštěvy za dodržování Provozního řádu návštěvou a hostem. Porušení ustanovení Provozního řádu návštěvou a hostem je považováno za porušení Provozního řádu nájemcem. 10. Bydlení osob, které k nájmu obytné místnosti v rezidenci nejsou přihlášeny, je zakázáno. 8

9 11. Zasílání osobní pošty je možné na adresu: Studenstská rezidence VISTA Jméno, příjmení ubytovaného, číslo pokoje Kpt. Vajdy 3046/ Ostrava Zábřeh Pošta nájemců je přebírána a vydávána v kanceláři rezidence (v přízemí budovy A a C ). Poštu jsou nájemci povinni sami vyzvedávat a hlídat si sami, zda jim něco přišlo. Článek 6. Bezpečnost a ochrana zdraví nájemce 1. V rámci ochrany bezpečnosti a zdraví je nájemce povinen: a) Dodržovat zásady bezpečného chování ve všech prostorách rezidence. b) Oznámit pronajímateli závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnou práci pronajímatele a bezpečnost ostatních nájemců. c) Neprodleně ohlásit pronajímateli jakékoliv poranění, ke kterému došlo v době pobytu v rezidenci. 2. Nájemce nesmí manipulovat, zapínat, vypínat, případně obsluhovat žádné stroje, přístroje a zařízení, které mu nebyly v rámci nájmu přiděleny a s jejichž obsluhou nebyl seznámen. 3. V případě potřeby je nájemce povinen přivolat rychlou záchrannou službu, policii, hasičský záchranný sbor či jinou složku integrovaného záchranného systému. Dále je povinen tuto skutečnost oznámit pronajímateli v recepci rezidence nebo na telefonní číslo: Při oznamování této skutečnosti je nájemce povinen sdělit své jméno, příjmení a veškeré informace o události. Článek 7. Odpovědnost za škodu na vnesených věcech do rezidence 1. Nájemce je povinen při každém i krátkodobém opuštění obytné místnosti, není-li tam jiný nájemce uzavřít a zajistit okna, obytnou místnost uzamknout a vytáhnout klíč ze zámku. Toto se týká i uzamykání obytné místnosti při spánku. 2. Pronajímatel odpovídá nájemcům za škody, které vzniknou v době užívání rezidence, v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy. 9

10 3. Dojde-li ke ztrátě věcí, je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli a zajistit přivolání Policie ČR. Článek 8. Ochrana veřejného pořádku, životního prostředí a čistoty ve venkovních prostorách rezidence 1. Venkovním prostorem Studentské rezidence Vista se rozumí veškeré prostranství včetně parkovacích a travnatých ploch kolem Ubytovacího komplexu Vista. Přesnější vymezení vyplývá z níže přiloženého leteckého snímku. 2. Na venkovním prostranství je zejména zakázáno: a) Odhazovat papíry, nedopalky cigaret, obaly, lahve, vyklepávat smetí a prach, zbytky jídel a jiný odpad mimo sběrné nádoby. b) Vylepování nabídek, inzerátů, plakátů a jiných tiskovin mimo k tomuto účelu určených míst. Umísťování poutačů a reklam je povoleno jen s předchozím souhlasem pronajímatele. c) Poškozovat omítky budov a podobných ploch nápisy, malováním a škrábáním. d) Poškozovat, přenášet nebo ničit veřejně prospěšná zařízení, lavičky, dopravní a orientační značky, autobusové zastávky, veřejné osvětlení, zábradlí, jízdní řády, vývěsní skříňky, květinovou a ostatní výzdobu, odpadkové koše a sběrné nádoby na odpadky, do kterých nesmí být házeny nedopalky cigaret a hořící zápalky; jejich obsah nesmí v nich být spalován. 10

11 e) Mytí osobních aut. f) Rozdělávání ohně a grilování. 3. Veškeré venkovní prostranství a vstupy do jednotlivých částí Studentské rezidence Vista jsou monitorovány prostřednictvím kamerového systému. Článek 9. Doručování, zveřejňování informací 1. Nájemce s pronajímatelem komunikuje zásadně třemi způsoby: a) osobně prostřednictvím kanceláře rezidence, která je umístěna v přízemí budovy A a C. Pokud v rámci této komunikace přebírá nájemce jakoukoliv písemnost, její převzetí potvrdí svým podpisem. Odepření převzít písemnost má účinky doručení (o odepření musí být pořízen záznam) nebo b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doporučenou zásilkou na jeho doručovací adresu; písemnost je doručena dnem jejího převzetí, nebo dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o její doručení tj. vrácení doporučené zásilky zpět na adresu pronajímatele, anebo dnem, kdy marně uplynula desetidenní lhůta k jejímu vyzvednutí, počítaná ode dne, kdy byla písemnost uložena v provozovně provozovatele poštovních služeb a adresát byl vyzván k jejímu vyzvednutí nebo c) prostřednictvím elektronické pošty na ze strany pronajímatele na nájemce, který bude uveden v záhlaví Smlouvy o nájmu. Článek 10. Smluvní pokuty 1. Pro případ porušení vyjmenovaných povinností ve Smlouvě o nájmu a Provozním řádu jsou stanoveny smluvní pokuty. 2. Smluvní pokuty jsou stanoveny v následující výši: a) Pokuta za předčasné ukončení Smlouvy o nájmu Kč b) Pokuta za pozdní úhradu ceny nájmu Kč/za každý den prodlení c) Ostatní pokuty jsou uvedeny přímo v textu Provozního řádu u jednotlivých povinností. 11

12 3. Nájemce je smluvní pokutu povinen zaplatit na základě výzvy pronajímatele, a to do 5 dnů od výzvy, a to buďto v hotovosti v recepci Studentské rezidence Vista, anebo na účet pronajímatele. 4. Při neuhrazení smluvní pokuty do 5 dnů od výzvy, může pronajímatel přistoupit k odstoupení od Smlouvy o nájmu. Článek 11. Sazebník poplatků 1. Nájemce je povinen uhradit škodu, kterou způsobil na vybavení pronajímatele, a to ve výši, která je uvedena pro každou položku samostatně. Č. Název Cena 1 Ztráta nebo zničení povlaku na přikrývku 220 Kč 2 Ztráta nebo zničení povlaku na polštář 190 Kč 3 Ztráta nebo zničení prostěradla 140 Kč 4 Ztráta nebo zničení polštáře 560 Kč 5 Ztráta nebo zničení přikrývky 420 Kč 6 Ztráta nebo zničení závěsu 320 Kč 7 Nátěr vstupní dveře do obytné místnosti 410 Kč 8 Oprava poškozených dveří 400 Kč 9 Výměna dveří od obytné místnosti Kč 10 Ztráta a zničení válendy Kč 11 Ztráta nebo zničení matrace Kč 12 Malby obytná místnost větší Kč 13 Malby obytná místnost menší Kč 14 Výměna dveří solodur Kč 15 Výměna dveří vstupních protipožárních Kč 16 Sklo rozbité dveře obytné místnosti 490 Kč 17 Sklo rozbité okno Kč 18 Ztráta nebo zničení židle Kč 19 Ztráta nebo zničení záchodu Kč 20 Ztráta nebo zničení záchodové desky 85 Kč 21 Ztráta nebo zničení umývadla 850 Kč 22 Ztráta nebo zničení klíčů, výměna FAB 1 ks/3 klíče 540 Kč 23 Zničení nebo výměna dveřních štítků 150 Kč 24 Zničení nebo ztráta čipové karty 100 Kč 25 Výměna kliky + štítků 320 Kč 26 Zničení baterie sprchová s hadicí výměna Kč 27 Zničení baterie umyvadlová výměna Kč 28 Poškozené lino Kč 29 Poškozený koberec Kč 12

13 30 Poničení lednice Kč 31 Poplatek za výměnu obytné místnosti na základě žádosti nájemce 200 Kč 32 Výměna ložního prádla mimo termín 60 Kč 2. Nájemce je povinen zaplatit škodu na vybavení na základě výzvy pronajímatele. Nájemce je škodu povinen zaplatit do 5 dnů od výzvy, a to buďto v hotovosti v recepci Studentské rezidence Vista, anebo na účet pronajímatele. 3. Při neuhrazení škody ve lhůtě 5 dnů může pronajímatel přistoupit k odstoupení od Smlouvy o nájmu. Článek 12. Kontrolní činnost 1. Pronajímatel je oprávněn k provádění kontrolní činnosti za účelem zjištění dodržování povinností stanovených tímto Provozním řádem, Smlouvou o nájmu, hygieny, požárních a bezpečnostních předpisů. 2. V případě zjištění nedostatku, provede příslušný pracovník pronajímatele o provedené kontrole zápis, ve kterém uvede jednotlivá zjištění. 3. Právo kontrolní činnosti mají: - členové statutárních orgánů společnosti BOSWELL a.s. - vedoucí Studentské rezidence Vista - pracovníci recepce a úklidové služby Studentské rezidence Vista - bezpečnostní technik - požární technik - člen strážní služby nebo ochrany objektu 4. Kontrolní činnost mohou vykonávat i další osoby, které mají pro kontrolu pověření představenstva společnosti BOSWELL a.s., provozovatele Studentské rezidence Vista. 5. Kontrola stavu obytné místnosti je prováděna minimálně v počtu dvou osob a před vstupem do obytné místnosti se musí ohlásit zaklepáním. K zabránění bezprostředně hrozícímu nebezpečí není ohlášení před vstupem do obytné místnosti povinné (požár, havárie, zranění osob, apod.). Při kontrolní činnosti nemohou být dotčeny osobní věci nájemce bez jeho přítomnosti. 6. Pověření pracovníci v souvislosti s kontrolní činností mají právo: a) Vyžadovat potvrzení o nájmu či jiný doklad o prokázání nájmu obytné místnosti v rezidenci. b) V případě zjištění osoby, která není v rezidenci ubytována, jsou oprávněni vyzvat ji k odchodu. c) V případě zjištění porušování povinností ze strany nájemce nebo nájemců jsou oprávněni přijmout opatření, které bezprostředně zamezí pokračování tohoto stavu. 13

14 d) V případě páchání trestné činnosti nebo při přípravě na konání trestné činnosti přivolat Policii ČR, Městskou policii nebo ochrannou službu. e) V případě nedodržování pořádku v obytné místnosti a hygieny jsou nájemci písemně vyzváni k odstranění nedostatků. Pokud ani poté neodstraní závadný stav, může jim být uložena pokuta až do výše 500 Kč. f) V případě jakýchkoliv zjištění dle předchozích odstavců jsou všichni kontrolní pracovníci, tj. vedoucí Studentské rezidence Vista, pracovníci recepce a úklidové služby, povinni o takovémto zjištění sepsat zápis a zaslat k rukám pověřeného člena představenstva. Článek 13. Závěrečná a přechodná ustanovení Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 9. září V Ostravě dne 5. září 2013 Ing. Vladimír Boldaňuk předseda představenstva BOSWELL a.s. 14

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 UBYTOVACÍ ŘÁD Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 STUDENTI Ubytování 1. U ubytovacího zařízení je možnost parkování na vyhrazeném místě, za poplatek. 2. Při příchodu si studenti vyplní ubytovací lístek

Více

Smlouva o ubytování. jméno a příjmení: datum narození: bytem: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný )

Smlouva o ubytování. jméno a příjmení: datum narození: bytem: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný ) Smlouva o ubytování jméno a příjmení: datum narození: bytem: telefonní spojení: e-mailová adresa: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný ) a Prní brněnská strojírna Holding,

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

II. Platební podmínky

II. Platební podmínky Smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb APARTMÁNY HALENKOV www.apartmanyhalenkov.cz Firma: ANEBAR s.r.o., zastoupená Evou Jochecovou Sídlo: Blatnická 2, 628 00 Brno Místo ubytování: 756 03 Halenkov 790

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. S t ř e d n í 5 9, 6 0 2 0 0 B r n o DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Brno, 1. září 2013 Základní ustanovení I. Domov mládeže

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5 Hotel Dvorana Ubytovací a reklamační řád Ubytovací řád 2 Reklamační řád 5 Ubytovací řád 1. Hotel může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem host vyplní hotelovou registrační kartu

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Příkaz ředitele SKM UJEP č. 3/2010

Příkaz ředitele SKM UJEP č. 3/2010 Příkaz ředitele SKM UJEP č. 3/2010 S účinností od 1. 4. 2010 nabývá platnosti Ceník poplatků za škody způsobené na majetku SKM ubytovanými osobami. Tento Příkaz ředitele SKM UJEP č. 3/2010 ruší a nahrazuje

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD

CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ V pensionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti.

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 Spolupracující agentura: Štruncáky s.r.o. Štruncovy sady 1 301 00 Plzeň IČ: 290 83 630 /dále jen agentura/ a Podnájemce:

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Popis budovy Rezidence RoSa a její struktury Budova Rezidence RoSa se nachází v ulici Střelničná,č.p. 1680/8 Praha 8 Kobylisy, PSČ: 182 00. Vlastníkem a Provozovatelem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: trvalé bydliště: datum narození: v textu této smlouvy dále jen Uživatel a Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 2) Česká společnost

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

DOMOVNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ KOLEJE DORKAS

DOMOVNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ KOLEJE DORKAS DOMOVNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ KOLEJE DORKAS I. Poslání Studentské koleje Dorkas 1. Vyšší odborná škola sociální a teologická Dorkas (dále škola ) poskytuje na základě Smlouvy o ubytování studentům vyšších odborných

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech,

Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI TAJEMNÍK Příloha nařízení tajemníka č. 6/2013 Provozní řád Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech V návaznosti na rozhodnutí Rady městské části

Více

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Domov mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři Domov mládeže (dále jen DM) je školské

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MMPr/SML/2536/2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město,

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Příloha Domovního řádu PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Platný pro všechny spoluvlastníky a uživatele nebytových jednotek parkovacích stání v podzemních garážích a parkovacích

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova 1. Základní údaje o poskytování služby 1.1. Zařízení poskytuje na dobu určitou pobytovou službu osobám v dlouhodobě

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne, paní/panem.trvalé bydliště zástupcem členem

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Aktualizace k 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova A/ VSTUP DO BUDOVY - zametání vstupní haly, setření na vlhko - úklid čistící zóny ve vchodu - vytírání, mopování vstupní haly, zádveří

Více

Smlouva o pronájmu STANOVÉHO TÁBOŘIŠTĚ. (dále jen Smlouva ) uzavírají dnešního dne tuto smlouvu: Předmět smlouvy

Smlouva o pronájmu STANOVÉHO TÁBOŘIŠTĚ. (dále jen Smlouva ) uzavírají dnešního dne tuto smlouvu: Předmět smlouvy Smlouva o pronájmu STANOVÉHO TÁBOŘIŠTĚ (dále jen Smlouva ) Junák Svaz skautů a skautek, přístav Poutníci Kolín Se sídlem: Za Baštou 1300, Kolín 5, PSČ: 280 02, Jejímž jménem jedná pan Jindřich Štědrý,

Více

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole 1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole denně prováděné práce: - vyprázdnění odpadkových košů, třídění odpadu, výměna hyg.sáčků,

Více

Směrnice upravující postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy

Směrnice upravující postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy Směrnice upravující postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy ČÁST I. Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla upravují postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy a věcmi skrytými

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto S M L O U V A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ S ÚSMĚVEM V Z O R Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 1. Poskytovatel:, Domov s úsměvem Sídlo: Slavkov u Brna, Zlatá hora, 684 01 IČ: 60721901 DIČ:

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 1. 1. 2012 1 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE (DM) Ředitelka Střední průmyslové školy strojnické Vsetín (dále jen školy) vydává v souladu

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Ubytovací zařízení Hotel Harmony Club****superior, Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn Platné od 14.10.2014 Obchodní jméno: Harmony Club Hotely a.s. Bedřichov 106 543 51 Špindlerův

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu Všeobecné obchodní podmínky společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu LAMA PB s.r.o. se sídlem Příbram I - Kozičín 48 IČO: 24749044 jednající Michalem Maškem, jednatelem (dále jen "pronajímatel")

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i YETTI SPORT v.o.s. se sídlem Pardubice, Štrossova 122, PSČ 530 03 IČ 25269208 zast. společníkem Jindřichem Vlčkem na straně jedné jako provozovatel a.

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více