PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA Studentská rezidence Vista Kpt. Vajdy 3046/ Ostrava Zábřeh

2 Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská rezidence VISTA (dále jen rezidence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity. Rezidence se nachází v Ostravě Zábřehu, Kpt. Vajdy 3046/2, PSČ Nájem je poskytován v ubytovacím komplexu Vista, a to: v budově A ubytování typu STANDARD, v budově B ubytování typu LUX v budově C ubytování typu ECONOMY. 3. Kontakt: tel.: , mob.: , www stránky: 4. Provozní řád upravuje podmínky nájmu v rezidenci. Ustanovení tohoto Provozního řádu se vztahují na všechny nájemce a osoby, které se pohybují v prostorách studentské rezidence. 5. Podmínky nájmu jsou upraveny tímto Provozním řádem, Smlouvou o nájmu, a dále se řídí občanským zákoníkem a českým právním řádem. Článek 2. Uzavření smlouvy 1. Vztahy mezi Studentskou rezidencí Vista a Nájemcem vznikají na základě písemně uzavřené Smlouvy o nájmu, která se uzavírá vždy před zahájením nájmu. 2. Ve Studentské rezidenci Vista nemohou s nájemcem bydlet děti nájemce, a to s ohledem na charakter rezidence. 1. Nájemce má právo: Článek 3. Práva a povinnosti nájemce a) Užívat pronajatý prostor, který mu byl přidělen společně s dalšími prostory rezidence, které jsou výslovně určeny pro využívání společně s nájmem (společná kuchyňka, chodby, společenská místnost, fitcentrum apod.). b) Na základní vybavení obytné místnosti v rozsahu: - skříň, - postel s matrací, - psací stůl, - židle k psacímu stolu, 2

3 - lampička, - polštář, - přikrývka, - povlečení, - a vždy pro dvě obytné místnosti samostatné WC a sociální zařízení se sprchovým koutem a umyvadlem. V případě pronájmu typu LUX je WC a sociální zařízení vždy pro každou obytnou místnost. c) Na výměnu ložního prádla jedenkrát za 21 dní, dle stanoveného harmonogramu vyvěšeného na webových stránkách a nástěnkách v rezidenci. d) Získat čipovou kartu s číselným označením, která nájemce opravňuje ke vstupu do rezidence, spolu s klíči od obytné místnosti. e) Předkládat pronajímateli návrhy a připomínky ke všem otázkám, týkajícím se života na Studentské rezidenci Vista prostřednictvím recepce a webových stránek (www.studentske-koleje-ostrava.cz). f) Používat v pronajaté obytné místnosti povolené vlastní elektrické spotřebiče odpovídající normě ČSN, a to v následujícím rozsahu: - rádio, radiový budík, televizní přístroj, hudební věž, - počítač s příslušenstvím, notebook s příslušenstvím, - spotřebiče osobní hygieny (holicí strojek, kulma, fén, depilátor, elektrický zubní kartáček, žehlička na vlasy a mobilní telefon s příslušenstvím), - varnou konvici při použití varné konvice je nájemce povinen dbát maximální bezpečnosti, po celou dobu vaření být přítomen v obytné místnosti a varnou konvici ihned po dovaření vypnout a vytáhnout elektrický přívod ze zásuvky. Nedodržování tohoto ustanovení bude pokutováno částkou 1.000,- Kč za každé porušení a při opakovaném zjištění může vést k okamžitému zrušení Smlouvy o nájmu. Nedodržování řádného nakládání s elektrickým spotřebičem s velkým výkonem může mít za následek vznik závažných škod, které bude nájemce povinen v plném rozsahu uhradit. Všechny elektrospotřebiče může nájemce používat jen tehdy, pokud jsou v bezvadném technickém stavu a používá je na základě návodu výrobce. Při jakékoliv závadě je nájemce ihned povinen vyřadit elektrický spotřebič z provozu a zajistit na své náklady jeho odbornou opravu. Nájemce smí spotřebič napojit jen přímo do zásuvky 220V. Pokud nájemce používá jiný než povolený spotřebič je povinen uhradit pokutu dle čl. 10 tohoto Provozního řádu, a to nejpozději do pěti pracovních dnů hotově na pokladně pronajímatele. I po zaplacení smluvní pokuty má pronajímatel nárok na náhradu škody, pokud mu v důsledku jednání nájemce vznikla. 3

4 g) Účastnit se akcí organizovaných Studentskou rezidencí Vista pro studenty. h) Přijímat návštěvy a hosty při dodržení podmínek tohoto Provozního řádu. 2. Nájemce je povinen: a) Užívat všechny prostory rezidence řádným způsobem. Tyto udržovat v čistotě, nijakým způsobem je nepoškozovat a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrožovat nebo omezovat jiné nájemce, zejména hluk, zápach, nepořádek, apod. b) Seznámit se s předpisy souvisejícími s nájmem ve Studentské rezidenci Vista na webových stránkách c) Hradit částku za nájem a ostatní závazky tak, jak to vyplývá z uzavřené Smlouvy o nájmu a Provozního řádu. d) Do pěti pracovních dnů od změny nahlásit pronajímateli změnu osobních údajů a údajů o bankovním spojení. e) Bezodkladně oznámit pronajímateli potřebu provedení oprav v nájemních prostorách. f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám. Způsobenou nebo zjištěnou škodu bezodkladně oznámit pronajímateli. Pokud škodu způsobí nájemce, je tuto povinen uhradit dle čl. 11 tohoto Provozního řádu. g) Prokazovat se při vstupu do budovy rezidence čipovou kartou a jakýmkoliv průkazem totožnosti (občanským průkazem, pasem, řidičským průkazem vždy, je-li o to pracovníkem recepce nebo pracovníkem strážní služby požádán. h) Zachovávat principy občanského soužití, dodržovat noční klid v době od 22:00 hod. do 06:00 hod., respektovat práva a potřeby ostatních nájemců a zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, či narušit pořádek a klid uvnitř studentské rezidence nebo jinak zasahovat do práv jiných osob. i) Šetřit elektrickou energií, vodou, teplem. Při odchodu z obytné místnosti zkontrolovat a vypnout elektrické spotřebiče, osvětlení a vodovodní baterie. j) Nahlásit jakoukoliv technickou závadu v obytné místnosti ubytovateli okamžitě po jejím vzniku, a to osobně v kanceláři Studentské rezidence Vista, em nebo prostřednictvím webových stránek). j) Chránit svoje věci tak, aby nemohlo docházet k jejich odcizení, zejména vždy při odchodu z obytné místnosti tento uzamknout. k) Pravidelně uklízet přidělenou obytnou místnost včetně příslušenství (WC, koupelna, předsíňka), a to nejméně v následujícím rozsahu: Denně: - vynášet odpadky před budovu do nádob sloužících k tomuto účelu, - řádně větrat obytnou místnost, dle pokynu pro dostatečné a pravidelné větrání, - provést základní úklid v koupelně a na WC, udržovat čistotu a hygienu po každém použití, 4

5 - kontrolovat, zda se nesvítí zbytečně nebo zda neteče zbytečně voda, neprotéká WC apod., - po každém použití společné kuchyňky tuto po sobě důkladně uklidit (umýt sporák a pracovní desku, mikrovlnnou troubu, stůl, podlahu a důkladně umýt veškeré použité nádobí). Kuchyňky, jako společné prostory, jsou monitorovány kamerami s tím, že v případě použití kuchyňky a neuvedení do původního stavu, bude nájemci uložena pokuta ve výši 1.000,- Kč, a v případě přemísťování nebo odnášení věcí z kuchyňky jako stoly, židle, varné konvice, atd., bude požadována náhrady škody bez ohledu na to, zda věci byly jen přemístěny do obytné místnosti nebo odcizeny. 1x týdně: - umýt omyvatelný povrch stolů a jiného nábytku a okenního parapetu, - umýt zrcadlo a stěny obkladů v koupelně a WC, - umýt a dezinfikovat podlahy předsíně, koupelny a WC, - vydezinfikovat klozetovou mísu včetně sedátka, umyvadlo a sprchový kout, - umýt a vydezinfikovat podlahy obytných místností; pokud jsou v obytných místnostech koberce, tyto vysát. Před vystěhováním (uvést obytnou místnost a společné prostory do původního stavu): - umýt dveře, omyvatelné obklady stěn, - odmrazit ledničku, vyprázdnit ji a řádně ji umýt uvnitř i zvenku, - umýt povrch skříněk, stolů, poliček a ostatního nábytku, - umýt (vysát) podlahy v celé buňce, za lehkým nábytkem a lednicí, - umýt klozetovou mísu a vydezinfikovat ji, umýt umyvadlo, - vyčistit sprchový kout. l) V případě výskytu nežádoucího hmyzu nebo jiných parazitů, je nájemce povinen tuto skutečnost neodkladně oznámit v kanceláři rezidence, buďto osobně nebo telefonicky. Nájemce bere na vědomí, že v sociálním zařízení je pravidelně prováděna jeho desinfekce s tím, že nájemce je tuto povinen umožnit. m) Při vystěhování z rezidence odstranit veškeré vylepené plakáty, obrazy a další doplňky interiéru a uvést obytnou místnost do původního stavu. Osobně odevzdat na recepci rezidence klíče a čipovou kartu v případě, že nájemce neodevzdá čipovou kartu a klíče, má se za to, že nájem není ukončen a nájemce bude vyzván k zaplacení ceny nájmu na další kalendářní měsíc. n) Uhradit škody a ztráty, které způsobil při pobytu v rezidenci podle Sazebníku poplatků za zničený inventář Studentské rezidence Vista. 5

6 3. Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele: a) Provádět jakékoliv stavebnětechnické změny v pronajatých prostorách, přemísťovat nábytek, odnášet inventář a provádět jakékoliv další podstatné změny. b) Vědomě přenechat pronajaté prostory jiné osobě. c) Uvádět adresu rezidence jako místo podnikání. d) Přechovávat jakékoliv zvíře v obytných místnostech. e) Přestěhovat se na jinou obytnou místnost bez souhlasu pronajímatele. Jednání v rozporu s předchozími ustanoveními tohoto článku bude považováno za hrubé porušení Provozního řádu s možností okamžitého odstoupení od Smlouvy o nájmu. Za každé porušení výše uvedených ustanovení bude uložena nájemci pokuta ve výši 500,- Kč. 4. V pronajatých prostorách je přísně zakázáno: a) Držet nebo nosit zbraň a střelivo, jakož i skladovat nebo jinak přechovávat hořlaviny, výbušniny a výbušné předměty, včetně předmětů zábavní pyrotechniky, jakož i držet nebo nosit bodné a sečné zbraně. b) Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky a jedy. c) Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení takové jednání je přestupkem na úseku požární ochrany, za který může příslušný orgán hasičského záchranného sboru uložit pokutu až Kč. d) Přechovávat jakákoliv zvířata (psy, kočky, apod.) e) Umisťovat jakékoliv věci, zejména lahve na okenní parapety. Přemísťovat nábytek ať již v obytné místnosti nebo mimo obytnou místnost, např. do kuchyňky, apod. f) Kouřit mimo místa k tomu účelu vyhrazená, (všechna místa na kouření v prostorách a kolem rezidence jsou výrazně označená). Je zakázáno kouřit v prostorách chodeb, kuchyňky, balkónů apod. Kouřit se může před vstupem do budovy A, B, C, kde jsou umístěny popelníky. Za porušení může pronajímatel nájemci uložit pokutu až do výše Kč. g) Používat v prostorách rezidence jiné než povolené spotřebiče (čl. 3, odst. 1, písm. f). h) Dopouštět se jednání, které by mohlo vést k porušení jednotlivých ustanovení tohoto Provozního řádu, Smlouvy o nájmu a dalších předpisů, které upravují nájem ve Studentské rezidenci Vista. i) Vnášet a konzumovat v prostorách rezidence alkoholické nápoje ve větším množství. j) Rušení nočního klidu (22:00 hod. 6:00 hod.) 6

7 k) Nedodržování pořádku v obytné místnosti. Jednání v rozporu s předchozími ustanoveními tohoto článku, bude považováno za hrubé porušení Provozního řádu s možností okamžitého odstoupení od Smlouvy o nájmu. Za každé porušení výše uvedených ustanovení bude uložena nájemci pokuta ve výši 500,- Kč, vyjma ustanovení pod bodem f), kde je možno uložit pokutu ve výši 1.000,- Kč. 1. Pronajímatel je povinen: Článek 4. Práva a povinnosti pronajímatele a) Odevzdat nájemci pronajímané prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s nájmem. b) Dbát na odstranění závad oznámených nájemcem podle čl. 3, odst. 2, písm. e) bez zbytečného průtahu, tzn. odstranit závadu do dvou pracovních dnů. Není-li to možné, oznámit nájemci jakým způsobem bude závada řešena. c) Vyvěsit platný Provozní řád a další závazné směrnice a pokyny nutné pro chod Studentské rezidence Vista na viditelném místě. d) Informovat předem nájemce o všech závažných krocích pronajímatele, jejichž důsledky se bezprostředně dotýkají nájemců. 2. Pronajímatel je oprávněn: a) Odstoupit od Smlouvy o nájmu za podmínek stanovených v Provozním řádu a Smlouvě o nájmu. b) Požadovat finanční náhradu za škody způsobené nájemcem. c) Vstoupit do pronajatých prostor kdykoliv za účelem provedení kontroly pořádku a celkového stavu pronajatých prostor. d) Vstoupit do pronajatých prostor za účelem zjištění totožnosti osob zdržujících se v prostorách rezidence. e) Vymáhat soudní i mimosoudní cestou neuhrazené pohledávky vzniklé v souvislosti s nájmem, včetně souvisejících nákladů. 7

8 Článek 5. Vnitřní řád rezidence 1. Obytná místnost a společné prostory mohou být užívány pouze k účelu, k němuž jsou určeny. Při převzetí obytné místnosti (při uzavření smlouvy o nájmu) je povinností nájemce překontrolovat stav obytné místnosti a jejího vybavení a zařízení a případné závady ihned po zjištění nahlásit na recepci rezidence s tím, že závada bude recepční zapsána do knihy závad umístěné v kanceláři rezidence, případně neprodleně učinit písemné ohlášení o poškození, které odevzdá příslušnému pracovníku rezidence nebo osobě tím pověřené pronajímatel tento rozsah závad bez zbytečného odkladu přešetří. Pokud takové ohlášení při zahájení nájmu není podáno, má se za to, že obytnou místnost nájemce převzal bez závad případně dodatečně zjištěné závady a škody budou předepsány k náhradě všem nájemcům obytné místnosti, kteří jsou v tomto smyslu odpovědni společně a nerozdílně. 2. Rezidence je otevřena denně, včetně sobot a nedělí nepřetržitě. Vstup je zajištěn prostřednictvím čipové karty. Úřední hodiny provozu recepce jsou oznamovány vždy prostřednictvím webových stránek. 3. Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 hod. 06:00 hod. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v této době neobtěžoval nájemce jakýkoliv hluk. 4. Návštěva je při vstupu do rezidence povinna předložit průkaz totožnosti a zapsat se do knihy návštěv a hostů. 5. Návštěvy v obytných místnostech nelze přijímat proti vůli ostatních nájemců této obytné místnosti. 6. Návštěvy nacházející se v rezidenci v době od 24:00 hod. do 05:00 hod. jsou povinny se za přítomnosti navštívené osoby zapsat do knihy návštěv a hostů a stávají se hosty. 7. Výše úhrady za přenocování hostů za 1 noc je stanovena v následující výši: - STANDARD Cena 270,- Kč /osoba / den - LUX Cena 390,- Kč / osoba / den - EKONOMY Cena 205,- Kč / osoba / den 8. V případě neoprávněného přenocování má pronajímatel právo požadovat úhradu částky dle předchozího odstavce od nájemce, který ubytování nebo přenocování umožnil a neoznámil. Za neoprávněné přenocování se považuje takové přenocování, které nebylo zaznamenáno v knize návštěv a hostů. 9. Nájemce odpovídá po dobu návštěvy za dodržování Provozního řádu návštěvou a hostem. Porušení ustanovení Provozního řádu návštěvou a hostem je považováno za porušení Provozního řádu nájemcem. 10. Bydlení osob, které k nájmu obytné místnosti v rezidenci nejsou přihlášeny, je zakázáno. 8

9 11. Zasílání osobní pošty je možné na adresu: Studenstská rezidence VISTA Jméno, příjmení ubytovaného, číslo pokoje Kpt. Vajdy 3046/ Ostrava Zábřeh Pošta nájemců je přebírána a vydávána v kanceláři rezidence (v přízemí budovy A a C ). Poštu jsou nájemci povinni sami vyzvedávat a hlídat si sami, zda jim něco přišlo. Článek 6. Bezpečnost a ochrana zdraví nájemce 1. V rámci ochrany bezpečnosti a zdraví je nájemce povinen: a) Dodržovat zásady bezpečného chování ve všech prostorách rezidence. b) Oznámit pronajímateli závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnou práci pronajímatele a bezpečnost ostatních nájemců. c) Neprodleně ohlásit pronajímateli jakékoliv poranění, ke kterému došlo v době pobytu v rezidenci. 2. Nájemce nesmí manipulovat, zapínat, vypínat, případně obsluhovat žádné stroje, přístroje a zařízení, které mu nebyly v rámci nájmu přiděleny a s jejichž obsluhou nebyl seznámen. 3. V případě potřeby je nájemce povinen přivolat rychlou záchrannou službu, policii, hasičský záchranný sbor či jinou složku integrovaného záchranného systému. Dále je povinen tuto skutečnost oznámit pronajímateli v recepci rezidence nebo na telefonní číslo: Při oznamování této skutečnosti je nájemce povinen sdělit své jméno, příjmení a veškeré informace o události. Článek 7. Odpovědnost za škodu na vnesených věcech do rezidence 1. Nájemce je povinen při každém i krátkodobém opuštění obytné místnosti, není-li tam jiný nájemce uzavřít a zajistit okna, obytnou místnost uzamknout a vytáhnout klíč ze zámku. Toto se týká i uzamykání obytné místnosti při spánku. 2. Pronajímatel odpovídá nájemcům za škody, které vzniknou v době užívání rezidence, v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy. 9

10 3. Dojde-li ke ztrátě věcí, je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli a zajistit přivolání Policie ČR. Článek 8. Ochrana veřejného pořádku, životního prostředí a čistoty ve venkovních prostorách rezidence 1. Venkovním prostorem Studentské rezidence Vista se rozumí veškeré prostranství včetně parkovacích a travnatých ploch kolem Ubytovacího komplexu Vista. Přesnější vymezení vyplývá z níže přiloženého leteckého snímku. 2. Na venkovním prostranství je zejména zakázáno: a) Odhazovat papíry, nedopalky cigaret, obaly, lahve, vyklepávat smetí a prach, zbytky jídel a jiný odpad mimo sběrné nádoby. b) Vylepování nabídek, inzerátů, plakátů a jiných tiskovin mimo k tomuto účelu určených míst. Umísťování poutačů a reklam je povoleno jen s předchozím souhlasem pronajímatele. c) Poškozovat omítky budov a podobných ploch nápisy, malováním a škrábáním. d) Poškozovat, přenášet nebo ničit veřejně prospěšná zařízení, lavičky, dopravní a orientační značky, autobusové zastávky, veřejné osvětlení, zábradlí, jízdní řády, vývěsní skříňky, květinovou a ostatní výzdobu, odpadkové koše a sběrné nádoby na odpadky, do kterých nesmí být házeny nedopalky cigaret a hořící zápalky; jejich obsah nesmí v nich být spalován. 10

11 e) Mytí osobních aut. f) Rozdělávání ohně a grilování. 3. Veškeré venkovní prostranství a vstupy do jednotlivých částí Studentské rezidence Vista jsou monitorovány prostřednictvím kamerového systému. Článek 9. Doručování, zveřejňování informací 1. Nájemce s pronajímatelem komunikuje zásadně třemi způsoby: a) osobně prostřednictvím kanceláře rezidence, která je umístěna v přízemí budovy A a C. Pokud v rámci této komunikace přebírá nájemce jakoukoliv písemnost, její převzetí potvrdí svým podpisem. Odepření převzít písemnost má účinky doručení (o odepření musí být pořízen záznam) nebo b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doporučenou zásilkou na jeho doručovací adresu; písemnost je doručena dnem jejího převzetí, nebo dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o její doručení tj. vrácení doporučené zásilky zpět na adresu pronajímatele, anebo dnem, kdy marně uplynula desetidenní lhůta k jejímu vyzvednutí, počítaná ode dne, kdy byla písemnost uložena v provozovně provozovatele poštovních služeb a adresát byl vyzván k jejímu vyzvednutí nebo c) prostřednictvím elektronické pošty na ze strany pronajímatele na nájemce, který bude uveden v záhlaví Smlouvy o nájmu. Článek 10. Smluvní pokuty 1. Pro případ porušení vyjmenovaných povinností ve Smlouvě o nájmu a Provozním řádu jsou stanoveny smluvní pokuty. 2. Smluvní pokuty jsou stanoveny v následující výši: a) Pokuta za předčasné ukončení Smlouvy o nájmu Kč b) Pokuta za pozdní úhradu ceny nájmu Kč/za každý den prodlení c) Ostatní pokuty jsou uvedeny přímo v textu Provozního řádu u jednotlivých povinností. 11

12 3. Nájemce je smluvní pokutu povinen zaplatit na základě výzvy pronajímatele, a to do 5 dnů od výzvy, a to buďto v hotovosti v recepci Studentské rezidence Vista, anebo na účet pronajímatele. 4. Při neuhrazení smluvní pokuty do 5 dnů od výzvy, může pronajímatel přistoupit k odstoupení od Smlouvy o nájmu. Článek 11. Sazebník poplatků 1. Nájemce je povinen uhradit škodu, kterou způsobil na vybavení pronajímatele, a to ve výši, která je uvedena pro každou položku samostatně. Č. Název Cena 1 Ztráta nebo zničení povlaku na přikrývku 220 Kč 2 Ztráta nebo zničení povlaku na polštář 190 Kč 3 Ztráta nebo zničení prostěradla 140 Kč 4 Ztráta nebo zničení polštáře 560 Kč 5 Ztráta nebo zničení přikrývky 420 Kč 6 Ztráta nebo zničení závěsu 320 Kč 7 Nátěr vstupní dveře do obytné místnosti 410 Kč 8 Oprava poškozených dveří 400 Kč 9 Výměna dveří od obytné místnosti Kč 10 Ztráta a zničení válendy Kč 11 Ztráta nebo zničení matrace Kč 12 Malby obytná místnost větší Kč 13 Malby obytná místnost menší Kč 14 Výměna dveří solodur Kč 15 Výměna dveří vstupních protipožárních Kč 16 Sklo rozbité dveře obytné místnosti 490 Kč 17 Sklo rozbité okno Kč 18 Ztráta nebo zničení židle Kč 19 Ztráta nebo zničení záchodu Kč 20 Ztráta nebo zničení záchodové desky 85 Kč 21 Ztráta nebo zničení umývadla 850 Kč 22 Ztráta nebo zničení klíčů, výměna FAB 1 ks/3 klíče 540 Kč 23 Zničení nebo výměna dveřních štítků 150 Kč 24 Zničení nebo ztráta čipové karty 100 Kč 25 Výměna kliky + štítků 320 Kč 26 Zničení baterie sprchová s hadicí výměna Kč 27 Zničení baterie umyvadlová výměna Kč 28 Poškozené lino Kč 29 Poškozený koberec Kč 12

13 30 Poničení lednice Kč 31 Poplatek za výměnu obytné místnosti na základě žádosti nájemce 200 Kč 32 Výměna ložního prádla mimo termín 60 Kč 2. Nájemce je povinen zaplatit škodu na vybavení na základě výzvy pronajímatele. Nájemce je škodu povinen zaplatit do 5 dnů od výzvy, a to buďto v hotovosti v recepci Studentské rezidence Vista, anebo na účet pronajímatele. 3. Při neuhrazení škody ve lhůtě 5 dnů může pronajímatel přistoupit k odstoupení od Smlouvy o nájmu. Článek 12. Kontrolní činnost 1. Pronajímatel je oprávněn k provádění kontrolní činnosti za účelem zjištění dodržování povinností stanovených tímto Provozním řádem, Smlouvou o nájmu, hygieny, požárních a bezpečnostních předpisů. 2. V případě zjištění nedostatku, provede příslušný pracovník pronajímatele o provedené kontrole zápis, ve kterém uvede jednotlivá zjištění. 3. Právo kontrolní činnosti mají: - členové statutárních orgánů společnosti BOSWELL a.s. - vedoucí Studentské rezidence Vista - pracovníci recepce a úklidové služby Studentské rezidence Vista - bezpečnostní technik - požární technik - člen strážní služby nebo ochrany objektu 4. Kontrolní činnost mohou vykonávat i další osoby, které mají pro kontrolu pověření představenstva společnosti BOSWELL a.s., provozovatele Studentské rezidence Vista. 5. Kontrola stavu obytné místnosti je prováděna minimálně v počtu dvou osob a před vstupem do obytné místnosti se musí ohlásit zaklepáním. K zabránění bezprostředně hrozícímu nebezpečí není ohlášení před vstupem do obytné místnosti povinné (požár, havárie, zranění osob, apod.). Při kontrolní činnosti nemohou být dotčeny osobní věci nájemce bez jeho přítomnosti. 6. Pověření pracovníci v souvislosti s kontrolní činností mají právo: a) Vyžadovat potvrzení o nájmu či jiný doklad o prokázání nájmu obytné místnosti v rezidenci. b) V případě zjištění osoby, která není v rezidenci ubytována, jsou oprávněni vyzvat ji k odchodu. c) V případě zjištění porušování povinností ze strany nájemce nebo nájemců jsou oprávněni přijmout opatření, které bezprostředně zamezí pokračování tohoto stavu. 13

14 d) V případě páchání trestné činnosti nebo při přípravě na konání trestné činnosti přivolat Policii ČR, Městskou policii nebo ochrannou službu. e) V případě nedodržování pořádku v obytné místnosti a hygieny jsou nájemci písemně vyzváni k odstranění nedostatků. Pokud ani poté neodstraní závadný stav, může jim být uložena pokuta až do výše 500 Kč. f) V případě jakýchkoliv zjištění dle předchozích odstavců jsou všichni kontrolní pracovníci, tj. vedoucí Studentské rezidence Vista, pracovníci recepce a úklidové služby, povinni o takovémto zjištění sepsat zápis a zaslat k rukám pověřeného člena představenstva. Článek 13. Závěrečná a přechodná ustanovení Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 9. září V Ostravě dne 5. září 2013 Ing. Vladimír Boldaňuk předseda představenstva BOSWELL a.s. 14

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Obsah Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Článek VIII. Článek IX. Článek X. Článek XI. Základní ustanovení

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 UBYTOVACÍ ŘÁD Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 STUDENTI Ubytování 1. U ubytovacího zařízení je možnost parkování na vyhrazeném místě, za poplatek. 2. Při příchodu si studenti vyplní ubytovací lístek

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE S.A. se sídlem 1, promenade de la Bonette 92230 Gennevilliers, Francie, společnost registrována v Nanterreském registru

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Vnitřní řád DM se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský

Více

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Dodatek č. 1 nahrazuje bod 1. směrnice 10/2007 a ostatní části se tímto nařízením nemění. Vlastníkem tělocvičny je město Pelhřimov. Provozovatelem

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY OBSAH 1. Všeobecná ustanovení 1 1.1. VOP 1 1.2. Autonapůl a Vy 1 2. Sdílení vozidel 2 3. Jak s Vámi Autonapůl komunikuje 2

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Klimek Motion s.r.o. se sídlem Nádražní 99, 683 52 Křenovice IČ: 021 15 948 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80341 k

Více

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011.

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TopFly s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00 (dále jen TopFly

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více