PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA Studentská rezidence Vista Kpt. Vajdy 3046/ Ostrava Zábřeh

2 Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská rezidence VISTA (dále jen rezidence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity. Rezidence se nachází v Ostravě Zábřehu, Kpt. Vajdy 3046/2, PSČ Nájem je poskytován v ubytovacím komplexu Vista, a to: v budově A ubytování typu STANDARD, v budově B ubytování typu LUX v budově C ubytování typu ECONOMY. 3. Kontakt: tel.: , mob.: , www stránky: 4. Provozní řád upravuje podmínky nájmu v rezidenci. Ustanovení tohoto Provozního řádu se vztahují na všechny nájemce a osoby, které se pohybují v prostorách studentské rezidence. 5. Podmínky nájmu jsou upraveny tímto Provozním řádem, Smlouvou o nájmu, a dále se řídí občanským zákoníkem a českým právním řádem. Článek 2. Uzavření smlouvy 1. Vztahy mezi Studentskou rezidencí Vista a Nájemcem vznikají na základě písemně uzavřené Smlouvy o nájmu, která se uzavírá vždy před zahájením nájmu. 2. Ve Studentské rezidenci Vista nemohou s nájemcem bydlet děti nájemce, a to s ohledem na charakter rezidence. 1. Nájemce má právo: Článek 3. Práva a povinnosti nájemce a) Užívat pronajatý prostor, který mu byl přidělen společně s dalšími prostory rezidence, které jsou výslovně určeny pro využívání společně s nájmem (společná kuchyňka, chodby, společenská místnost, fitcentrum apod.). b) Na základní vybavení obytné místnosti v rozsahu: - skříň, - postel s matrací, - psací stůl, - židle k psacímu stolu, 2

3 - lampička, - polštář, - přikrývka, - povlečení, - a vždy pro dvě obytné místnosti samostatné WC a sociální zařízení se sprchovým koutem a umyvadlem. V případě pronájmu typu LUX je WC a sociální zařízení vždy pro každou obytnou místnost. c) Na výměnu ložního prádla jedenkrát za 21 dní, dle stanoveného harmonogramu vyvěšeného na webových stránkách a nástěnkách v rezidenci. d) Získat čipovou kartu s číselným označením, která nájemce opravňuje ke vstupu do rezidence, spolu s klíči od obytné místnosti. e) Předkládat pronajímateli návrhy a připomínky ke všem otázkám, týkajícím se života na Studentské rezidenci Vista prostřednictvím recepce a webových stránek (www.studentske-koleje-ostrava.cz). f) Používat v pronajaté obytné místnosti povolené vlastní elektrické spotřebiče odpovídající normě ČSN, a to v následujícím rozsahu: - rádio, radiový budík, televizní přístroj, hudební věž, - počítač s příslušenstvím, notebook s příslušenstvím, - spotřebiče osobní hygieny (holicí strojek, kulma, fén, depilátor, elektrický zubní kartáček, žehlička na vlasy a mobilní telefon s příslušenstvím), - varnou konvici při použití varné konvice je nájemce povinen dbát maximální bezpečnosti, po celou dobu vaření být přítomen v obytné místnosti a varnou konvici ihned po dovaření vypnout a vytáhnout elektrický přívod ze zásuvky. Nedodržování tohoto ustanovení bude pokutováno částkou 1.000,- Kč za každé porušení a při opakovaném zjištění může vést k okamžitému zrušení Smlouvy o nájmu. Nedodržování řádného nakládání s elektrickým spotřebičem s velkým výkonem může mít za následek vznik závažných škod, které bude nájemce povinen v plném rozsahu uhradit. Všechny elektrospotřebiče může nájemce používat jen tehdy, pokud jsou v bezvadném technickém stavu a používá je na základě návodu výrobce. Při jakékoliv závadě je nájemce ihned povinen vyřadit elektrický spotřebič z provozu a zajistit na své náklady jeho odbornou opravu. Nájemce smí spotřebič napojit jen přímo do zásuvky 220V. Pokud nájemce používá jiný než povolený spotřebič je povinen uhradit pokutu dle čl. 10 tohoto Provozního řádu, a to nejpozději do pěti pracovních dnů hotově na pokladně pronajímatele. I po zaplacení smluvní pokuty má pronajímatel nárok na náhradu škody, pokud mu v důsledku jednání nájemce vznikla. 3

4 g) Účastnit se akcí organizovaných Studentskou rezidencí Vista pro studenty. h) Přijímat návštěvy a hosty při dodržení podmínek tohoto Provozního řádu. 2. Nájemce je povinen: a) Užívat všechny prostory rezidence řádným způsobem. Tyto udržovat v čistotě, nijakým způsobem je nepoškozovat a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrožovat nebo omezovat jiné nájemce, zejména hluk, zápach, nepořádek, apod. b) Seznámit se s předpisy souvisejícími s nájmem ve Studentské rezidenci Vista na webových stránkách c) Hradit částku za nájem a ostatní závazky tak, jak to vyplývá z uzavřené Smlouvy o nájmu a Provozního řádu. d) Do pěti pracovních dnů od změny nahlásit pronajímateli změnu osobních údajů a údajů o bankovním spojení. e) Bezodkladně oznámit pronajímateli potřebu provedení oprav v nájemních prostorách. f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám. Způsobenou nebo zjištěnou škodu bezodkladně oznámit pronajímateli. Pokud škodu způsobí nájemce, je tuto povinen uhradit dle čl. 11 tohoto Provozního řádu. g) Prokazovat se při vstupu do budovy rezidence čipovou kartou a jakýmkoliv průkazem totožnosti (občanským průkazem, pasem, řidičským průkazem vždy, je-li o to pracovníkem recepce nebo pracovníkem strážní služby požádán. h) Zachovávat principy občanského soužití, dodržovat noční klid v době od 22:00 hod. do 06:00 hod., respektovat práva a potřeby ostatních nájemců a zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, či narušit pořádek a klid uvnitř studentské rezidence nebo jinak zasahovat do práv jiných osob. i) Šetřit elektrickou energií, vodou, teplem. Při odchodu z obytné místnosti zkontrolovat a vypnout elektrické spotřebiče, osvětlení a vodovodní baterie. j) Nahlásit jakoukoliv technickou závadu v obytné místnosti ubytovateli okamžitě po jejím vzniku, a to osobně v kanceláři Studentské rezidence Vista, em nebo prostřednictvím webových stránek). j) Chránit svoje věci tak, aby nemohlo docházet k jejich odcizení, zejména vždy při odchodu z obytné místnosti tento uzamknout. k) Pravidelně uklízet přidělenou obytnou místnost včetně příslušenství (WC, koupelna, předsíňka), a to nejméně v následujícím rozsahu: Denně: - vynášet odpadky před budovu do nádob sloužících k tomuto účelu, - řádně větrat obytnou místnost, dle pokynu pro dostatečné a pravidelné větrání, - provést základní úklid v koupelně a na WC, udržovat čistotu a hygienu po každém použití, 4

5 - kontrolovat, zda se nesvítí zbytečně nebo zda neteče zbytečně voda, neprotéká WC apod., - po každém použití společné kuchyňky tuto po sobě důkladně uklidit (umýt sporák a pracovní desku, mikrovlnnou troubu, stůl, podlahu a důkladně umýt veškeré použité nádobí). Kuchyňky, jako společné prostory, jsou monitorovány kamerami s tím, že v případě použití kuchyňky a neuvedení do původního stavu, bude nájemci uložena pokuta ve výši 1.000,- Kč, a v případě přemísťování nebo odnášení věcí z kuchyňky jako stoly, židle, varné konvice, atd., bude požadována náhrady škody bez ohledu na to, zda věci byly jen přemístěny do obytné místnosti nebo odcizeny. 1x týdně: - umýt omyvatelný povrch stolů a jiného nábytku a okenního parapetu, - umýt zrcadlo a stěny obkladů v koupelně a WC, - umýt a dezinfikovat podlahy předsíně, koupelny a WC, - vydezinfikovat klozetovou mísu včetně sedátka, umyvadlo a sprchový kout, - umýt a vydezinfikovat podlahy obytných místností; pokud jsou v obytných místnostech koberce, tyto vysát. Před vystěhováním (uvést obytnou místnost a společné prostory do původního stavu): - umýt dveře, omyvatelné obklady stěn, - odmrazit ledničku, vyprázdnit ji a řádně ji umýt uvnitř i zvenku, - umýt povrch skříněk, stolů, poliček a ostatního nábytku, - umýt (vysát) podlahy v celé buňce, za lehkým nábytkem a lednicí, - umýt klozetovou mísu a vydezinfikovat ji, umýt umyvadlo, - vyčistit sprchový kout. l) V případě výskytu nežádoucího hmyzu nebo jiných parazitů, je nájemce povinen tuto skutečnost neodkladně oznámit v kanceláři rezidence, buďto osobně nebo telefonicky. Nájemce bere na vědomí, že v sociálním zařízení je pravidelně prováděna jeho desinfekce s tím, že nájemce je tuto povinen umožnit. m) Při vystěhování z rezidence odstranit veškeré vylepené plakáty, obrazy a další doplňky interiéru a uvést obytnou místnost do původního stavu. Osobně odevzdat na recepci rezidence klíče a čipovou kartu v případě, že nájemce neodevzdá čipovou kartu a klíče, má se za to, že nájem není ukončen a nájemce bude vyzván k zaplacení ceny nájmu na další kalendářní měsíc. n) Uhradit škody a ztráty, které způsobil při pobytu v rezidenci podle Sazebníku poplatků za zničený inventář Studentské rezidence Vista. 5

6 3. Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele: a) Provádět jakékoliv stavebnětechnické změny v pronajatých prostorách, přemísťovat nábytek, odnášet inventář a provádět jakékoliv další podstatné změny. b) Vědomě přenechat pronajaté prostory jiné osobě. c) Uvádět adresu rezidence jako místo podnikání. d) Přechovávat jakékoliv zvíře v obytných místnostech. e) Přestěhovat se na jinou obytnou místnost bez souhlasu pronajímatele. Jednání v rozporu s předchozími ustanoveními tohoto článku bude považováno za hrubé porušení Provozního řádu s možností okamžitého odstoupení od Smlouvy o nájmu. Za každé porušení výše uvedených ustanovení bude uložena nájemci pokuta ve výši 500,- Kč. 4. V pronajatých prostorách je přísně zakázáno: a) Držet nebo nosit zbraň a střelivo, jakož i skladovat nebo jinak přechovávat hořlaviny, výbušniny a výbušné předměty, včetně předmětů zábavní pyrotechniky, jakož i držet nebo nosit bodné a sečné zbraně. b) Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky a jedy. c) Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení takové jednání je přestupkem na úseku požární ochrany, za který může příslušný orgán hasičského záchranného sboru uložit pokutu až Kč. d) Přechovávat jakákoliv zvířata (psy, kočky, apod.) e) Umisťovat jakékoliv věci, zejména lahve na okenní parapety. Přemísťovat nábytek ať již v obytné místnosti nebo mimo obytnou místnost, např. do kuchyňky, apod. f) Kouřit mimo místa k tomu účelu vyhrazená, (všechna místa na kouření v prostorách a kolem rezidence jsou výrazně označená). Je zakázáno kouřit v prostorách chodeb, kuchyňky, balkónů apod. Kouřit se může před vstupem do budovy A, B, C, kde jsou umístěny popelníky. Za porušení může pronajímatel nájemci uložit pokutu až do výše Kč. g) Používat v prostorách rezidence jiné než povolené spotřebiče (čl. 3, odst. 1, písm. f). h) Dopouštět se jednání, které by mohlo vést k porušení jednotlivých ustanovení tohoto Provozního řádu, Smlouvy o nájmu a dalších předpisů, které upravují nájem ve Studentské rezidenci Vista. i) Vnášet a konzumovat v prostorách rezidence alkoholické nápoje ve větším množství. j) Rušení nočního klidu (22:00 hod. 6:00 hod.) 6

7 k) Nedodržování pořádku v obytné místnosti. Jednání v rozporu s předchozími ustanoveními tohoto článku, bude považováno za hrubé porušení Provozního řádu s možností okamžitého odstoupení od Smlouvy o nájmu. Za každé porušení výše uvedených ustanovení bude uložena nájemci pokuta ve výši 500,- Kč, vyjma ustanovení pod bodem f), kde je možno uložit pokutu ve výši 1.000,- Kč. 1. Pronajímatel je povinen: Článek 4. Práva a povinnosti pronajímatele a) Odevzdat nájemci pronajímané prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s nájmem. b) Dbát na odstranění závad oznámených nájemcem podle čl. 3, odst. 2, písm. e) bez zbytečného průtahu, tzn. odstranit závadu do dvou pracovních dnů. Není-li to možné, oznámit nájemci jakým způsobem bude závada řešena. c) Vyvěsit platný Provozní řád a další závazné směrnice a pokyny nutné pro chod Studentské rezidence Vista na viditelném místě. d) Informovat předem nájemce o všech závažných krocích pronajímatele, jejichž důsledky se bezprostředně dotýkají nájemců. 2. Pronajímatel je oprávněn: a) Odstoupit od Smlouvy o nájmu za podmínek stanovených v Provozním řádu a Smlouvě o nájmu. b) Požadovat finanční náhradu za škody způsobené nájemcem. c) Vstoupit do pronajatých prostor kdykoliv za účelem provedení kontroly pořádku a celkového stavu pronajatých prostor. d) Vstoupit do pronajatých prostor za účelem zjištění totožnosti osob zdržujících se v prostorách rezidence. e) Vymáhat soudní i mimosoudní cestou neuhrazené pohledávky vzniklé v souvislosti s nájmem, včetně souvisejících nákladů. 7

8 Článek 5. Vnitřní řád rezidence 1. Obytná místnost a společné prostory mohou být užívány pouze k účelu, k němuž jsou určeny. Při převzetí obytné místnosti (při uzavření smlouvy o nájmu) je povinností nájemce překontrolovat stav obytné místnosti a jejího vybavení a zařízení a případné závady ihned po zjištění nahlásit na recepci rezidence s tím, že závada bude recepční zapsána do knihy závad umístěné v kanceláři rezidence, případně neprodleně učinit písemné ohlášení o poškození, které odevzdá příslušnému pracovníku rezidence nebo osobě tím pověřené pronajímatel tento rozsah závad bez zbytečného odkladu přešetří. Pokud takové ohlášení při zahájení nájmu není podáno, má se za to, že obytnou místnost nájemce převzal bez závad případně dodatečně zjištěné závady a škody budou předepsány k náhradě všem nájemcům obytné místnosti, kteří jsou v tomto smyslu odpovědni společně a nerozdílně. 2. Rezidence je otevřena denně, včetně sobot a nedělí nepřetržitě. Vstup je zajištěn prostřednictvím čipové karty. Úřední hodiny provozu recepce jsou oznamovány vždy prostřednictvím webových stránek. 3. Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 hod. 06:00 hod. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v této době neobtěžoval nájemce jakýkoliv hluk. 4. Návštěva je při vstupu do rezidence povinna předložit průkaz totožnosti a zapsat se do knihy návštěv a hostů. 5. Návštěvy v obytných místnostech nelze přijímat proti vůli ostatních nájemců této obytné místnosti. 6. Návštěvy nacházející se v rezidenci v době od 24:00 hod. do 05:00 hod. jsou povinny se za přítomnosti navštívené osoby zapsat do knihy návštěv a hostů a stávají se hosty. 7. Výše úhrady za přenocování hostů za 1 noc je stanovena v následující výši: - STANDARD Cena 270,- Kč /osoba / den - LUX Cena 390,- Kč / osoba / den - EKONOMY Cena 205,- Kč / osoba / den 8. V případě neoprávněného přenocování má pronajímatel právo požadovat úhradu částky dle předchozího odstavce od nájemce, který ubytování nebo přenocování umožnil a neoznámil. Za neoprávněné přenocování se považuje takové přenocování, které nebylo zaznamenáno v knize návštěv a hostů. 9. Nájemce odpovídá po dobu návštěvy za dodržování Provozního řádu návštěvou a hostem. Porušení ustanovení Provozního řádu návštěvou a hostem je považováno za porušení Provozního řádu nájemcem. 10. Bydlení osob, které k nájmu obytné místnosti v rezidenci nejsou přihlášeny, je zakázáno. 8

9 11. Zasílání osobní pošty je možné na adresu: Studenstská rezidence VISTA Jméno, příjmení ubytovaného, číslo pokoje Kpt. Vajdy 3046/ Ostrava Zábřeh Pošta nájemců je přebírána a vydávána v kanceláři rezidence (v přízemí budovy A a C ). Poštu jsou nájemci povinni sami vyzvedávat a hlídat si sami, zda jim něco přišlo. Článek 6. Bezpečnost a ochrana zdraví nájemce 1. V rámci ochrany bezpečnosti a zdraví je nájemce povinen: a) Dodržovat zásady bezpečného chování ve všech prostorách rezidence. b) Oznámit pronajímateli závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnou práci pronajímatele a bezpečnost ostatních nájemců. c) Neprodleně ohlásit pronajímateli jakékoliv poranění, ke kterému došlo v době pobytu v rezidenci. 2. Nájemce nesmí manipulovat, zapínat, vypínat, případně obsluhovat žádné stroje, přístroje a zařízení, které mu nebyly v rámci nájmu přiděleny a s jejichž obsluhou nebyl seznámen. 3. V případě potřeby je nájemce povinen přivolat rychlou záchrannou službu, policii, hasičský záchranný sbor či jinou složku integrovaného záchranného systému. Dále je povinen tuto skutečnost oznámit pronajímateli v recepci rezidence nebo na telefonní číslo: Při oznamování této skutečnosti je nájemce povinen sdělit své jméno, příjmení a veškeré informace o události. Článek 7. Odpovědnost za škodu na vnesených věcech do rezidence 1. Nájemce je povinen při každém i krátkodobém opuštění obytné místnosti, není-li tam jiný nájemce uzavřít a zajistit okna, obytnou místnost uzamknout a vytáhnout klíč ze zámku. Toto se týká i uzamykání obytné místnosti při spánku. 2. Pronajímatel odpovídá nájemcům za škody, které vzniknou v době užívání rezidence, v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy. 9

10 3. Dojde-li ke ztrátě věcí, je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli a zajistit přivolání Policie ČR. Článek 8. Ochrana veřejného pořádku, životního prostředí a čistoty ve venkovních prostorách rezidence 1. Venkovním prostorem Studentské rezidence Vista se rozumí veškeré prostranství včetně parkovacích a travnatých ploch kolem Ubytovacího komplexu Vista. Přesnější vymezení vyplývá z níže přiloženého leteckého snímku. 2. Na venkovním prostranství je zejména zakázáno: a) Odhazovat papíry, nedopalky cigaret, obaly, lahve, vyklepávat smetí a prach, zbytky jídel a jiný odpad mimo sběrné nádoby. b) Vylepování nabídek, inzerátů, plakátů a jiných tiskovin mimo k tomuto účelu určených míst. Umísťování poutačů a reklam je povoleno jen s předchozím souhlasem pronajímatele. c) Poškozovat omítky budov a podobných ploch nápisy, malováním a škrábáním. d) Poškozovat, přenášet nebo ničit veřejně prospěšná zařízení, lavičky, dopravní a orientační značky, autobusové zastávky, veřejné osvětlení, zábradlí, jízdní řády, vývěsní skříňky, květinovou a ostatní výzdobu, odpadkové koše a sběrné nádoby na odpadky, do kterých nesmí být házeny nedopalky cigaret a hořící zápalky; jejich obsah nesmí v nich být spalován. 10

11 e) Mytí osobních aut. f) Rozdělávání ohně a grilování. 3. Veškeré venkovní prostranství a vstupy do jednotlivých částí Studentské rezidence Vista jsou monitorovány prostřednictvím kamerového systému. Článek 9. Doručování, zveřejňování informací 1. Nájemce s pronajímatelem komunikuje zásadně třemi způsoby: a) osobně prostřednictvím kanceláře rezidence, která je umístěna v přízemí budovy A a C. Pokud v rámci této komunikace přebírá nájemce jakoukoliv písemnost, její převzetí potvrdí svým podpisem. Odepření převzít písemnost má účinky doručení (o odepření musí být pořízen záznam) nebo b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doporučenou zásilkou na jeho doručovací adresu; písemnost je doručena dnem jejího převzetí, nebo dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o její doručení tj. vrácení doporučené zásilky zpět na adresu pronajímatele, anebo dnem, kdy marně uplynula desetidenní lhůta k jejímu vyzvednutí, počítaná ode dne, kdy byla písemnost uložena v provozovně provozovatele poštovních služeb a adresát byl vyzván k jejímu vyzvednutí nebo c) prostřednictvím elektronické pošty na ze strany pronajímatele na nájemce, který bude uveden v záhlaví Smlouvy o nájmu. Článek 10. Smluvní pokuty 1. Pro případ porušení vyjmenovaných povinností ve Smlouvě o nájmu a Provozním řádu jsou stanoveny smluvní pokuty. 2. Smluvní pokuty jsou stanoveny v následující výši: a) Pokuta za předčasné ukončení Smlouvy o nájmu Kč b) Pokuta za pozdní úhradu ceny nájmu Kč/za každý den prodlení c) Ostatní pokuty jsou uvedeny přímo v textu Provozního řádu u jednotlivých povinností. 11

12 3. Nájemce je smluvní pokutu povinen zaplatit na základě výzvy pronajímatele, a to do 5 dnů od výzvy, a to buďto v hotovosti v recepci Studentské rezidence Vista, anebo na účet pronajímatele. 4. Při neuhrazení smluvní pokuty do 5 dnů od výzvy, může pronajímatel přistoupit k odstoupení od Smlouvy o nájmu. Článek 11. Sazebník poplatků 1. Nájemce je povinen uhradit škodu, kterou způsobil na vybavení pronajímatele, a to ve výši, která je uvedena pro každou položku samostatně. Č. Název Cena 1 Ztráta nebo zničení povlaku na přikrývku 220 Kč 2 Ztráta nebo zničení povlaku na polštář 190 Kč 3 Ztráta nebo zničení prostěradla 140 Kč 4 Ztráta nebo zničení polštáře 560 Kč 5 Ztráta nebo zničení přikrývky 420 Kč 6 Ztráta nebo zničení závěsu 320 Kč 7 Nátěr vstupní dveře do obytné místnosti 410 Kč 8 Oprava poškozených dveří 400 Kč 9 Výměna dveří od obytné místnosti Kč 10 Ztráta a zničení válendy Kč 11 Ztráta nebo zničení matrace Kč 12 Malby obytná místnost větší Kč 13 Malby obytná místnost menší Kč 14 Výměna dveří solodur Kč 15 Výměna dveří vstupních protipožárních Kč 16 Sklo rozbité dveře obytné místnosti 490 Kč 17 Sklo rozbité okno Kč 18 Ztráta nebo zničení židle Kč 19 Ztráta nebo zničení záchodu Kč 20 Ztráta nebo zničení záchodové desky 85 Kč 21 Ztráta nebo zničení umývadla 850 Kč 22 Ztráta nebo zničení klíčů, výměna FAB 1 ks/3 klíče 540 Kč 23 Zničení nebo výměna dveřních štítků 150 Kč 24 Zničení nebo ztráta čipové karty 100 Kč 25 Výměna kliky + štítků 320 Kč 26 Zničení baterie sprchová s hadicí výměna Kč 27 Zničení baterie umyvadlová výměna Kč 28 Poškozené lino Kč 29 Poškozený koberec Kč 12

13 30 Poničení lednice Kč 31 Poplatek za výměnu obytné místnosti na základě žádosti nájemce 200 Kč 32 Výměna ložního prádla mimo termín 60 Kč 2. Nájemce je povinen zaplatit škodu na vybavení na základě výzvy pronajímatele. Nájemce je škodu povinen zaplatit do 5 dnů od výzvy, a to buďto v hotovosti v recepci Studentské rezidence Vista, anebo na účet pronajímatele. 3. Při neuhrazení škody ve lhůtě 5 dnů může pronajímatel přistoupit k odstoupení od Smlouvy o nájmu. Článek 12. Kontrolní činnost 1. Pronajímatel je oprávněn k provádění kontrolní činnosti za účelem zjištění dodržování povinností stanovených tímto Provozním řádem, Smlouvou o nájmu, hygieny, požárních a bezpečnostních předpisů. 2. V případě zjištění nedostatku, provede příslušný pracovník pronajímatele o provedené kontrole zápis, ve kterém uvede jednotlivá zjištění. 3. Právo kontrolní činnosti mají: - členové statutárních orgánů společnosti BOSWELL a.s. - vedoucí Studentské rezidence Vista - pracovníci recepce a úklidové služby Studentské rezidence Vista - bezpečnostní technik - požární technik - člen strážní služby nebo ochrany objektu 4. Kontrolní činnost mohou vykonávat i další osoby, které mají pro kontrolu pověření představenstva společnosti BOSWELL a.s., provozovatele Studentské rezidence Vista. 5. Kontrola stavu obytné místnosti je prováděna minimálně v počtu dvou osob a před vstupem do obytné místnosti se musí ohlásit zaklepáním. K zabránění bezprostředně hrozícímu nebezpečí není ohlášení před vstupem do obytné místnosti povinné (požár, havárie, zranění osob, apod.). Při kontrolní činnosti nemohou být dotčeny osobní věci nájemce bez jeho přítomnosti. 6. Pověření pracovníci v souvislosti s kontrolní činností mají právo: a) Vyžadovat potvrzení o nájmu či jiný doklad o prokázání nájmu obytné místnosti v rezidenci. b) V případě zjištění osoby, která není v rezidenci ubytována, jsou oprávněni vyzvat ji k odchodu. c) V případě zjištění porušování povinností ze strany nájemce nebo nájemců jsou oprávněni přijmout opatření, které bezprostředně zamezí pokračování tohoto stavu. 13

14 d) V případě páchání trestné činnosti nebo při přípravě na konání trestné činnosti přivolat Policii ČR, Městskou policii nebo ochrannou službu. e) V případě nedodržování pořádku v obytné místnosti a hygieny jsou nájemci písemně vyzváni k odstranění nedostatků. Pokud ani poté neodstraní závadný stav, může jim být uložena pokuta až do výše 500 Kč. f) V případě jakýchkoliv zjištění dle předchozích odstavců jsou všichni kontrolní pracovníci, tj. vedoucí Studentské rezidence Vista, pracovníci recepce a úklidové služby, povinni o takovémto zjištění sepsat zápis a zaslat k rukám pověřeného člena představenstva. Článek 13. Závěrečná a přechodná ustanovení Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 9. září V Ostravě dne 5. září 2013 Ing. Vladimír Boldaňuk předseda představenstva BOSWELL a.s. 14

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentské koleje společnosti Apartman Student s.r.o. (dále jen Ubytovatel) jsou účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci

Více

BAŤOVY KOLEJE UBYTOVACÍ ŘÁD

BAŤOVY KOLEJE UBYTOVACÍ ŘÁD 1 UBYTOVACÍ ŘÁD 2 Ubytovací řád Článek 1. Základní ustanovení 1. Ubytovna (Baťovy koleje) jsou účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity. Ubytovna

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU:

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: Vydaný provozovatelem - Penzion V Pivovaru, Žacká 1783,286 01 Čáslav,ČR Jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování Podle 754 a násl. Občanského zákoníku: 1. Po předání příjmového

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD VŠ KOLEJE

DOMOVNÍ ŘÁD VŠ KOLEJE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ DOMOVNÍ ŘÁD VŠ KOLEJE SMĚRNICE ŘEDITELE Č. 1/2004 Platnost od: 1. 9. 2004 DOMOVNÍ ŘÁD VŠ KOLEJE SMĚRNICE ŘEDITELE č. 1/2004 1. Ubytovací zařízení vysokoškolská

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-085-013-16 ze dne 22.8.2016 Provozní a ubytovací řád ubytovacího zařízení v budově na adrese Modřanská 1061, Praha 4 - Modřany Rada městské části

Více

Režim hotelového provozu

Režim hotelového provozu Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E pro hosty VŠE Zpracoval: Ing. Drahoslav Zerzáň Ing. Jana Guregová Správa účelových zařízení VŠE 3.12.2009 Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E Provozovatel:

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1 Smlouva o ubytování č..... uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: Ing. Miroslav Bohušík se sídlem: Fryčovice 736, 73945 Fryčovice, IČ: 73025984,

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU PROVOZOVANÉHO ZSMV

UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU PROVOZOVANÉHO ZSMV UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU PROVOZOVANÉHO ZSMV I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Hotel Janošík Vrchlabská 4 Špindlerův Mlýn 543 51 tel.: 499 433 262 mob.: 605 205 427 info@hoteljanosik.cz Provozovatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 UBYTOVACÍ ŘÁD Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 STUDENTI Ubytování 1. U ubytovacího zařízení je možnost parkování na vyhrazeném místě, za poplatek. 2. Při příchodu si studenti vyplní ubytovací lístek

Více

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY Článek 1 Úvodní ustanovení Areálem Výletiště se pro účely tohoto řádu rozumí oplocený pozemek s provozní budovou, sportovním skladem, hudebním altánem,

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY v ubytovacích zařízeních Ústavu jazykové a odborné přípravy UK v Praze (dále jen VUP ) I. Práva a povinnosti ubytovaného 1. Ubytovaný má právo: a)

Více

Smlouva o ubytování. jméno a příjmení: datum narození: bytem: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný )

Smlouva o ubytování. jméno a příjmení: datum narození: bytem: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný ) Smlouva o ubytování jméno a příjmení: datum narození: bytem: telefonní spojení: e-mailová adresa: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný ) a Prní brněnská strojírna Holding,

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU PROVOZOVANÉHO ZSMV

UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU PROVOZOVANÉHO ZSMV UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU PROVOZOVANÉHO ZSMV I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Hotel Šumava Kašperské Hory 375 Kašperské Hory 341 92 telefon: + 420 376 582 421 mobil: + 420 605 205 732 e-mail: sumava@zsmv.cz Provozovatel:

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2014 Kolejní řád Univerzity Pardubice Studenty, zaměstnance a hosty Univerzity Pardubice Účinnost 1.

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2014 Kolejní řád Univerzity Pardubice Studenty, zaměstnance a hosty Univerzity Pardubice Účinnost 1. UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2014 Věc Kolejní řád Univerzity Pardubice Působnost Studenty, zaměstnance a hosty Univerzity Pardubice Účinnost 1. června 2014 Číslo jednací RPO/0011/14 Vypracoval a

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE PRO STUDENTY VOŠ A VŠ. Budova C. S platností a účinností od

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE PRO STUDENTY VOŠ A VŠ. Budova C. S platností a účinností od VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE PRO STUDENTY VOŠ A VŠ Budova C Střední školy stavebních řemesel Brno Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 38b S platností a účinností od 1. 9. 2016 Vypracoval: Mgr. Knapil

Více

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Článek 1 Smluvní strany 1) Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, zastoupená Bc.Františkem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2. Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín. Článek I.

PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2. Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín. Článek I. PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2 Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín Článek I. Úvodní ustanovení Provozní řád Kulturního a společenského střediska Střelnice, příspěvkové

Více

Vypracoval a předkládá RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor. Kolejní řád. Článek 1 Základní ustanovení

Vypracoval a předkládá RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor. Kolejní řád. Článek 1 Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2014 ve znění Dodatku č. 1 Věc Kolejní řád Univerzity Pardubice Působnost Studenty, zaměstnance a hosty Univerzity Pardubice Účinnost 1. června 2014 Číslo jednací RPO/0011/14

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

Domácí řád Snílkova Domu na půl cesty v Jablonném v Podještědí

Domácí řád Snílkova Domu na půl cesty v Jablonném v Podještědí Domácí řád Snílkova Domu na půl cesty v Jablonném v Podještědí Čl. 1 Obecná ustanovení: 1. Snílkův dům na půl cesty v Jablonném v Podještědí (dále jen DNPC) je zařízení sociální péče, zřízené podle 58

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

DOMOVNÍ ŘÁD STUDENT REPUBLIC

DOMOVNÍ ŘÁD STUDENT REPUBLIC DOMOVNÍ ŘÁD STUDENT REPUBLIC Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Tento provozní a ubytovací řád stanovuje pravidla provozu, ubytování a užívání pokojů a společných prostor v ubytovacím objektu. 2. Student Republic

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

II. Platební podmínky

II. Platební podmínky Smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb APARTMÁNY HALENKOV www.apartmanyhalenkov.cz Firma: ANEBAR s.r.o., zastoupená Evou Jochecovou Sídlo: Blatnická 2, 628 00 Brno Místo ubytování: 756 03 Halenkov 790

Více

Ubytovací podmínky Chalupy Žernovka

Ubytovací podmínky Chalupy Žernovka Ubytovací podmínky Chalupy Žernovka Vážení a milí hosté, vítáme Vás v naší chalupě a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu: * Po příjezdu host předloží svůj platný občanský průkaz nebo cestovní

Více

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY V KOLEJÍCH UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE (dále jen VUP )

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY V KOLEJÍCH UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE (dále jen VUP ) SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY V KOLEJÍCH UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE (dále jen VUP ) I. Cena ubytování a služeb poskytovaných s ubytováním 1. Cenou za ubytování se rozumí úhrada

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Řízení kolejí. Článek 3 Kolejní samospráva

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Řízení kolejí. Článek 3 Kolejní samospráva Kolejní řád Vysoké školy ekonomické v Praze, Správy účelových zařízení (dále jen SÚZ) upravuje podmínky ubytování na kolejích spravovaných SÚZ. Ustanovení tohoto kolejního řádu se vztahuje na všechny studenty

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

Provozní řád podzemních garáží

Provozní řád podzemních garáží Provozní řád podzemních garáží Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, 152 00

Více

2. Mobilhaus je v provozu každý den, nepřetržitě.

2. Mobilhaus je v provozu každý den, nepřetržitě. Ubytovací řád "Mobilhaus" Ubytovací řád je platný pro všechny ubytované v "Mobilhausu". Host převzetím klíče od "Mobilhausu" vyjadřuje souhlas s tímto řádem a zavazuje se jím řídit. Mobilhaus je v provozu

Více

Ubytovací řád Apartmány DAJANE

Ubytovací řád Apartmány DAJANE Ubytovací řád Apartmány DAJANE Provozovatel : Anna Ada Bulín Provozna : Na Vinici 602/20 Telefon : +420 773 507 563 Email : penzion@dajane.cz jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle 754 a násl.

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Uzavřená podle zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito stranami:

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU PROVOZOVANÉHO ZSMV

UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU PROVOZOVANÉHO ZSMV UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU PROVOZOVANÉHO ZSMV i. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Lovecká chata Na Tokáni Rynartice 82 Chřibská 407 44 tel.: + 420 412 381 397 fax: + 420 412 381 397 e-mail: tokan@zsmv.cz Provozovatel: Zařízení

Více

Ř Á D. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Informační, výukové a ubytovací centrum ASTORKA Novobranská 691/3, 602 00 Brno

Ř Á D. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Informační, výukové a ubytovací centrum ASTORKA Novobranská 691/3, 602 00 Brno K O L E J N Í Ř Á D Janáčkova akademie múzických umění v Brně Informační, výukové a ubytovací centrum ASTORKA Novobranská 691/3, 602 00 Brno OBSAH Článek I. Základní ustanovení...3 Článek II. Řízení ubytování

Více

Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD TURISTICKÉ UBYTOVNY JASENÍ čp. 343 pokyny pro účastníky pobytu v turistickém středisku DDM Jablunkov v Jasení Název zařízení:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY STARÉ MĚSTO

PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY STARÉ MĚSTO PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY STARÉ MĚSTO Obec Staré Město je vlastníkem objektu Sokolovny č.p. 82, na parcele č. st. 212 v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové. Provozní řád Sokolovny Staré Město

Více

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽOVÉHO OBJEKTU CORSO Účinnost: 1.7.2005 Zpracovatel: MS Provozovatel: MS Datum vydání: 24.6.2005 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Popsané jednopodlažní garáže, jsou částí stavebního areálu

Více

Příkaz ředitele SKM UJEP č. 3/2010

Příkaz ředitele SKM UJEP č. 3/2010 Příkaz ředitele SKM UJEP č. 3/2010 S účinností od 1. 4. 2010 nabývá platnosti Ceník poplatků za škody způsobené na majetku SKM ubytovanými osobami. Tento Příkaz ředitele SKM UJEP č. 3/2010 ruší a nahrazuje

Více

Ubytovací řád Penzionu Edrovice

Ubytovací řád Penzionu Edrovice Ubytovací řád Penzionu Edrovice Ubytovanému hostu vznikne právo na přechodné ubytování, na dohodnutou dobu v penzionu Edrovice, J.Fučíka 58/86,Rýmařov,79501 Host při nástupu k ubytování předloží osobní

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

135/2011. Pronajímatel:

135/2011. Pronajímatel: 135/2011 Nájemní smlouva ve smyslu ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Garant dokumentu: 9152 ředitel Ubytovacích služeb Účinnost dokumentu od: 1.7.2015. Kolejní řád

Garant dokumentu: 9152 ředitel Ubytovacích služeb Účinnost dokumentu od: 1.7.2015. Kolejní řád Účinnost dokumentu od: 1.7.2015 TUO_LEG_07_007 verze: H Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 1. Základní ustanovení 1.1. upravuje provozní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Domovní řád Bytového družstva Morávkova

Domovní řád Bytového družstva Morávkova Domovní řád Bytového družstva Morávkova Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v majetku družstva. Základní úprava

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků bytů Nad Školou 1408, Liberec 30 čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje

Více

Ubytovací řád a smluvní podmínky pro ubytování v Domě kultury Ralsko, nám. ČSLA 173, Mimoň

Ubytovací řád a smluvní podmínky pro ubytování v Domě kultury Ralsko, nám. ČSLA 173, Mimoň Ubytovací řád a smluvní podmínky pro ubytování v Domě kultury Ralsko, nám. ČSLA 173, Mimoň Ubytovací řád a zde uvedené podmínky, práva a povinnosti se vztahují na všechny klienty, a to počínaje závaznou

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č.

Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č. Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č. Statutární město Kladno nám.starosty Pavla 44, 272 52 Kladno IČ : 00234516 zastoupené na základě mandátní smlouvy SBF Kladno s.r.o. zapsána u Městského soudu

Více

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY V KOLEJÍCH UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE (dále VUP )

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY V KOLEJÍCH UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE (dále VUP ) SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ část: VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY V KOLEJÍCH UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE (dále VUP ) I. Cena ubytování a služeb poskytovaných s ubytováním 1. Cenou za ubytování se rozumí úhrada standardní

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen pronajímatel a

Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen pronajímatel a Fa. Jana Jankovičová IČO : 697 154 67 sídlo: Důl Josef 828, 696 03, Dubňany dále jen a Jméno: sídlo: IČO: zast. osoba odpovědná za průběh akce: tel: Zápsána v Živnostenském rejstříku dále jen uzavřeli

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5

Hotel Dvorana. Ubytovací a reklamační řád. Ubytovací řád 2. Reklamační řád 5 Hotel Dvorana Ubytovací a reklamační řád Ubytovací řád 2 Reklamační řád 5 Ubytovací řád 1. Hotel může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem host vyplní hotelovou registrační kartu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 Domovní řád upravuje podmínky pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu Uzbecká 16. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Město Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, IČ 00262871, DIČ CZ00262871, na straně jedné (dále

Více

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o....

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o.... Smlouva o zápůjčce č.... /... uzavřená ve smyslu ustanovení 663 a násl. zákona č. 40 / 1964 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Společnost:

Více

REZERVACE. pivní sety. Rezervace pivního setu: 20 kusů pivních setů

REZERVACE. pivní sety. Rezervace pivního setu: 20 kusů pivních setů REZERVACE Rezervace pivního setu: datum pivní sety pivní sety 20 kusů pivních setů PODMÍNKY PRO NÁJEM PIVNÍCH SETŮ OBCE OHNIŠOV Článek I. Předmět nájmu Tyto podmínky upravují nájem pivních setů a párty

Více

Provozní řád podzemních garáží GARÁŽÍ MOSKEVSKÁ, družstvo Se sídlem Moskevská 1464/61, Praha 10, IČ

Provozní řád podzemních garáží GARÁŽÍ MOSKEVSKÁ, družstvo Se sídlem Moskevská 1464/61, Praha 10, IČ Provozní řád podzemních garáží GARÁŽÍ MOSKEVSKÁ, družstvo Se sídlem Moskevská 1464/61, 101 00 Praha 10, IČ 242 19 835 Identifikace nebytové jednotky garáží: Adresa: ul. Moskevská 1464/61 Číslo jednotky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO KARLOV POD PRADĚDEM

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO KARLOV POD PRADĚDEM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO KARLOV POD PRADĚDEM UBYTOVACÍ ŘÁD 1) Školící středisko PřF UP Karlov slouží k ubytování zaměstnanců PřF a jejich rodinných příslušníků,

Více

Ubytovací řád. 2. Nástup na týdenní rekreaci je v sobotu mezi 14 16hodinou, ukončení pobytu následující sobotu do 10:00 hodin.

Ubytovací řád. 2. Nástup na týdenní rekreaci je v sobotu mezi 14 16hodinou, ukončení pobytu následující sobotu do 10:00 hodin. Ubytovací řád 1. Ubytování je možné pouze po řádném přihlášení všech osob, zaplacení ceny za ubytování včetně vratné kauce a místního poplatku, předložení platného občanského průkazu, zapsání do ubytovací

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ).

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). I. Smluvní strany Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského adresa: Nádražní 120, 702 00

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N 8. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 14.10.2009 Bod pořadu jednání: 14. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA SML O VEŘEJNÉM POŘÁDKU

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. /2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. /2014 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 886 ze dne 26.10.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA č. /2014 ( 2201 a násl. občanského zákoníku) Městská část Praha 2 nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 IČ: 000 63 461 DIČ: CZ00063461 jednající,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. v domě s pečovatelskou službou v Plané. Čl. 1. Povinnosti nájemce. Čl. 2. Udržovací povinnost správy domu. Čl. 3.

DOMOVNÍ ŘÁD. v domě s pečovatelskou službou v Plané. Čl. 1. Povinnosti nájemce. Čl. 2. Udržovací povinnost správy domu. Čl. 3. Město Planá DOMOVNÍ ŘÁD v domě s pečovatelskou službou v Plané Čl. 1. Povinnosti nájemce Nájemce je povinen užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a podle jejich určení, řádně používat služeb

Více

DOMOVNÍ ŘÁD ČIánek 1 - Úvodní ustanovení ČIánek 2 - Základní pojmy ČIánek 3 - Užívání jednotek

DOMOVNÍ ŘÁD ČIánek 1 - Úvodní ustanovení ČIánek 2 - Základní pojmy ČIánek 3 - Užívání jednotek Areál Fabrika, s.r.o., Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5, IČO 25673921 DOMOVNÍ ŘÁD ČIánek 1 - Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání apartmánů a nebytových prostor v Apartmánech

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí v domě Nad

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více