Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS - Střelnice v Českém Těšíně Číslo projektu CZ.1.10/3.2.00/ Název zadavatele Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Adresa zadavatele Český Těšín, Střelniční 1 IČ zadavatele Oprávněná osoba zadavatele Ing. Sabina Gajdzicová ředitelka organizace URL zadavatele Zastoupen na základě plné moci Zmocněnec Dobrá zakázka s. r. o. Korespondenční adresa zmocněnce Hlubinská 1378/36, , Ostrava - Moravská Ostrava IČ zmocněnce Kontaktní osoba Elektronická adresa Telefonní kontakt ČÁST I. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Předmětem výběrového řízení je pronájem nebytových prostor v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice: adresa: par. č.: 448 Střelniční 256/1, Český Těšín k. ú.: Český Těšín LV: 6758 vlastník: Město Český Těšín Předmět pronájmu: typ prostoru: určení: plocha: vybavenost: přístupnost: nebytový prostor restaurační zařízení (v tomto prostoru nesmí být vykonávána jiná činnost) restaurace 82,5 m 2 (kapacita 30 míst) příslušenství 74 m 2 částečné (kuchyně digestoř, keramický dřez, dva sporáky) bezbariérový stav: po rekonstrukci (2011)

2 dispozice: ihned k využití Další podmínky: Interiér nájemce musí být zhotoven v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Miroslavem Chobotem, Radvanická 1070/176, Ostrava. Součástí projektu je i zhotovení baru (zajišťuje nájemce). ČÁST II. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY II.1. Zájemce může podat pouze jednu nabídku. II.2. Lhůta pro doručení nabídky: do do 10:00 (Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.) II.3. Místo doručení na adresu: Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Střelniční 256/ Český Těšín II.4. Způsob doručení nabídky: V uzavřené zabezpečené obálce do výše uvedeného místa pro doručení nabídky. Obálka bude označena štítkem: Výběrové řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice NEOTVÍRAT II.5. Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení uchazeče a adresa pro případné zaslání oznámení o pozdním podání nabídky. ČÁST III. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE III.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

3 b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.), e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, III.2. Profesní kvalifikační předpoklady: Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu potřebném pro provoz restauračního zařízení. Doklady dle odst. a) nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů. III.3. Pokud není zájemce schopen prokázat splnění určité části pronajímatelem požadované kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat

4 III.4. III.5. prostřednictvím subdodavatele. Zájemce je v takovém případě povinen předložit: a) doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle písm. a) subdodavatelem, b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky zájemcem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zájemce oprávněn disponovat, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Zájemce není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesní kvalifikace - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Má-li být předmět výběrového řízení plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý ze zájemců povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů profesního kvalifikačního předpokladu přim. podle písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění zbývající části kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 3.3. použije obdobně. V případě, že má být předmět výběrového řízení plněn podle odstavce 3.4 společně několika dodavateli, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito zájemci budou vůči pronajímateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s výběrovým řízení zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu pronájmu i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z výběrového řízení. III.6. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE: Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. Zadavatel tudíž požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů tímto čestným prohlášením. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. ČÁST IV. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK IV.1. IV.2. IV.3. IV.4. IV.5. IV.6. Pronajímatel požaduje kauci ve výši 3-násobku měsíčního nájemného. Náklady na energie jsou věci nájemce. Nájemné bude hrazeno nájemcem předem, a to vždy za následující kalendářní čtvrtletí. Nájemné je splatné vždy do 15. dne měsíce bezprostředně předcházejícímu prvého měsíce kalendářního čtvrtletí, pro které je dané nájemné hrazeno. Nájemce odpovídá za škodu způsobenou jeho provozem. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvým dnem měsíc bezprostředně následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Doručování písemností bude vždy na adresu sídla nájemce a pronajímatele. V případě sporu se termínem doručení rozumí nejpozději 3. pracovní den po dni odeslání.

5 IV.7. IV.8. IV.9. Nájemcem dodané vybavení jednotlivých prostor, které jsou předmětem nájmu, jsou majetkem nájemce. Nájemce se zavazuje přednostně zajišťovat potřebné stravovací služby pro návštěvníky akcí v kulturním domě (větší akce se konají v období duben - prosinec - cca 48 dní v roce), v tyto dny bude restaurace určena výhradně pro potřeby zajištění stravovacích služeb těchto akcí). Nájemce bere na vědomí technické odstávky budovy, a to 5 dnů v roce (tzn. po tyto dny nebude restaurace za účelem technické údržby otevřena). IV.10. Jakékoli stavební úpravy prováděné nájemcem podléhají předchozímu schválení pronajímatelem. IV.11. Nájemce je oprávněn využívat pro svou restaurační činnost terasu, která přiléhá příslušné místnosti. IV.12. Nájemce je povinen zajistit celodenní stravování min. 6 dnů v týdnu formou teplých jídel (celodenním stravováním se rozumí zajištění teplého jídla v období min. od 11:00 20:00 hod.). ČÁST V. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY V.1. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH, a to vždy za jednotku m 2. V.2. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena také na krycím listu nabídky, viz příloha č. 2 Krycí list nabídky. V.3. Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením či výzvou o zahájení výběrového řízení. V.4. Minimální výše nabídkové ceny za rok činí 610,-- Kč bez DPH/1 m 2. ČÁST VI. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zájemce ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu název obchodní firmy, datum zapsání v obchodním rejstříku, sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, fax, (pro komunikaci v průběhu procesu výběrového řízení) a URL adresu. ČÁST VII. PODÁNÍ NABÍDKY A FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA NABÍDKU VII.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. VII.2. Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídky. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o případném pozdním podání nabídky. VII.3. Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést pronajímatele v omyl. Nabídka zájemce by měla být zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy. VII.4. Zadavatel doporučuje podat nabídku v jednom originále a jedné kopii.

6 ČÁST VIII. POŽADAVKY NA VARIANTY Zadavatel nepřipouští variantní řešení. ČÁST IX. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Základním kritériem pro zadání výběrového řízení je nejvyšší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH za rok a 1 m 2. ČÁST X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ X.1. X.2. X.3. X.4. X.5. Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení. Zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou zájemci vázáni nabídkou na 90 dní od konce lhůty pro podání nabídek. Prohlídka objektu je možná po předchozí dohodě. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. Záměr pronájmu nebytového prostoru je schválen Radou města Český Těšín usn. č. 527/8/RM ze dne ČÁST XI. PŘÍLOHY DOKUMENTACE Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Půdorysy Krycí list nabídky Projektová dokumentace Projekt interiéru... Ing. Jiří Zapletal jednatel společnosti Dobrá zakázka s.r.o. na základě zmocnění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Předmět veřejné zakázky DODÁVKA SPEKTROFLUOROMETRU VČ.

Více