Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením"

Transkript

1 Bydlíme č. 1 / DUBEN 2014 Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2013 bude doručeno do schránek nájemníků a uživatelů bytů RPG v souladu s legislativou do konce měsíce dubna V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s vyúčtováním je možno se obrátit na Zákaznickou linku nebo na příslušné klientské centrum. Často kladené otázky spojené s vyúčtováním Je pravda, že náklady na vytápění neobsazených bytů se rozpočítávají mezi ostatní nájemníky? Ne, není to pravda. Náklady za vytápění neobsazených bytů hradí vlastník objektu, v tomto případě společnost RPG Byty, s.r.o. Kdo hradí náklady na elektřinu případně vodu, která je odebírána ze společných prostor např. při opravách volných bytů, výměně oken apod.? Je-li v rámci jakýchkoli oprav domů nebo volných bytů odebírána elektřina a/nebo voda ze společných prostor domu, je tato spotřeba samozřejmě nájemníkům při každoročním vyúčtování odečtena a hradí ji vlastník domu, tedy společnost RPG Byty, s.r.o. Jak byla stanovena spotřeba vody v bytě v případě, že nebyl umožněn odečet vodoměrů? Spotřeba vody byla stanovena v souladu s Přílohou č. 12 Vyhlášky 428/2001, která řeší směrná čísla roční potřeby vody dle vybavenosti jednotlivých bytů. Nastěhoval jsem se , zaplatil jsem všechny stanovené zálohy, proč mám nedoplatek za dodávku topení? Zálohy za topení jsou rozprostřeny v rámci celého kalendářního roku (i v letních měsících). Vaše uhrazené zálohy nemohou pokrýt skutečné náklady za dané období ( ). Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování za rok 2013 jsou splatné do 31. července Reklamace vyúčtování služeb spojených s bydlením Zpracování vyúčtování je každoročně věnována velká pozornost a díky tomu také rok od roku klesá počet oprávněných reklamací. Například u vyúčtování za rok 2012 byla oprávněných reklamací pouze 2 % z celkového počtu přijatých reklamací. Samozřejmě děláme vše proto, aby i vyúčtování roku 2013 proběhlo v pořádku. Nicméně při množství zpracovávaných dat je pochopitelné, že někdy může dojít k nesrovnalostem nebo že nemusí být v pořádku podklady od dodavatelů jednotlivých služeb. Proto je zde možnost podat v případě pochybností o správnosti výpočtu vyúčtování reklamaci. Reklamace musí být podány písemnou formou ve lhůtě uvedené v dokumentu vyúčtování a musí obsahovat: 1. konkrétní reklamační důvody, pro které je reklamace podávána, 2. adresu, podpis a kontaktní údaje nájemce (telefon, ). Případné reklamace zasílejte na adresu: RPG Byty, s.r.o., Administrativní centrum, Gregorova 2582/3, Ostrava Moravská Ostrava. Reklamace jsou v souladu se zákonem vyřízeny do 30 dnů. V případě oprávněné reklamace je nájemci zasláno opravné vyúčtování. Pokud oprávněná reklamace některého z nájemníků ovlivní vyúčtování také u ostatních nájemníků ve stejném domě, bude i jim zasláno opravné vyúčtování, aniž by sami reklamaci podávali. INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY

2 Bydlíme INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY Správně seřízený plynový spotřebič vám ušetří peníze Plynové spotřebiče používané v bytech mají své výhody a pro uživatele představují určitý komfort. Pro jejich bezpečný provoz je však zapotřebí dodržovat stanovená pravidla pro obsluhu a údržbu. V zájmu všech je předcházet případným nehodám, které mohou způsobit škody na zdraví i majetku. Toho lze dosáhnout jedině pravidelnou kontrolou a údržbou těchto spotřebičů. U plynových kotlů, ohřívačů vody a plynových topidel doporučují výrobci pravidelné roční servisní prohlídky, a to i v případě, že plynový spotřebič nevykazuje žádné známky poruchy. Servis zahrnuje vyčištění hořáku, výměníku tepla, zapalování a pojistky plamene, dále také kontrolu čerpadla, vodní a plynové armatury a v neposlední řadě i kontrolu těsnosti rozvodu plynu. Kvalifikovaný servisní technik odstraní případné závady, spotřebič seřídí a musí následně provést měření koncentrace CO ve spalinách a místnosti, tahu komína a teploty spalin. Pokud má komín správný tah a výměník je čistý, veškeré spaliny odcházejí do komína a prakticky nehrozí, že by se spaliny, které obsahují jedovatý kysličník uhelnatý (CO), mohly dostat do místnosti. Když je zanesený výměník tepla, snižuje se volný průřez, kterým mohou spaliny odcházet do komína. Může tak nastat situace, kdy zmenšení volného průřezu je tak velké, že pouze část spalin prochází výměníkem a druhá část odchází spodní částí spotřebiče do místnosti, kde je tento spotřebič instalován. Proto by mělo být vyčištění výměníku součástí pravidelné údržby spotřebiče. Dalším důležitým aspektem pro bezpečný a ekonomický provoz spotřebiče je zajistit mu dostatečný přívod vzduchu pro spalování. Plyn v hořáku nehoří sám o sobě, ale pouze při jeho 10 15procentní směsi se vzduchem. Ne každý si uvědomuje, že pro spálení cca 2 m 3 plynu (což je průměrná hodinová spotřeba kotle nebo ohřívače vody) je zapotřebí cca 18 m 3 vzduchu. Tento nedostatek je pak příčinou nejčastějších tragických úmrtí otravou kysličníkem uhelnatým. V utěsněné koupelně se zapnutým spotřebičem se spálí kyslík, následně se nedokonalým spalováním výrazně zvýší hodnoty kysličníku uhelnatého ve spalinách a současně se výrazně zanáší i výměník. Spaliny se však místo do komína vracejí zpět do místnosti, protože v místnosti vznikl podtlak. Komínem může odejít pouze tolik vzduchu se spalinami, kolik ho do místnosti přiteče. Proto ve vlastním zájmu dbejte na průchodnost ventilačních mřížek ve dveřích a stěnách a neutěsňujte je. Navíc, pokud máte správně seřízený plynový spotřebič a výměník tepla i hořáky jsou čisté, snižuje se spotřeba plynu potřebná k topení nebo ohřevu vody. Díky tomu se sníží i náklady na spotřebu plynu, takže díky správné údržbě ještě ušetříte. 2

3 č. 1 / DUBEN 2014 Hlásič požáru musí být funkční Včasné zjištění požáru je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro účinnou evakuaci osob, zvířat a majetku z prostorů ohrožených požárem a také pro účinný protipožární zásah. Pomoci mohou autonomní požární hlásiče, které obsahují v krabičce o průměru 12 cm kromě samotného detektoru požáru i optickou signalizaci. Hlásič požáru reaguje i na malé množství kouře a poskytne obyvatelům bytu či domu čas na to zavolat profesionály, případně opustit domov a zachránit si tak život. I když se povinné vybavení požárními hlásiči týká pouze nových či nově rekonstruovaných staveb s potřebným kolaudačním rozhodnutím, Hasičský záchranný sbor ČR doporučuje občanům, aby hlásiče požáru byly pokud možno ve všech domácnostech. Stále totiž platí heslo: lépe, když vás budí hlásič, než hasič. Instalace hlásiče CO není v povinnostech vlastníka. Přesto společnost RPG Byty, s.r.o. investovala nemalé prostředky za účelem zvýšení bezpečnosti nájemníků z vlastních zdrojů a tyto hlásiče instalovala. Nyní je na nájemnících samotných, aby zajistili údržbu těchto hlásičů dle návodu, který obdrželi při montáži. K údržbě patří rovněž i výměna baterií, což je jednoduchý a nenáročný úkon. Výměna baterií se provádí jedenkrát ročně, není-li výrobcem zařízení doporučeno jinak. Po každé výměně baterie je pouze nutné přezkoušet autonomní hlásič kouře použitím testovacího zařízení. Investice do nové baterie je záležitost několika desetikorun, ale může zachránit hodnoty mnohem vyšší a především pak lidské životy. Máte-li tedy doma autonomní hlásič nebo hlásiče instalovány, nezapomeňte v nich alespoň jednou ročně baterie vyměnit. Některé typy hlásičů navíc krátkým zvukovým signálem na slábnoucí baterii vyžadující výměnu dokážou upozornit. HLEDÁM NĚKOHO, KDO MĚ POŘÁDNĚ CHYTNE DO RUKY zn. podnikatel nebo živnostník Obchodní prostory nebo kanceláře k vašemu podnikání. Více na 3

4 Bydlíme INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY Cena vodného a stočného pro rok 2014 Společnost RPG Byty, s.r.o. jako vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu počítá pro rok 2014 s následující cenou vodného a stočného: RPG Byty Kč/m 3 bez DPH s DPH vodné 43,76 50,32 stočné 34,34 39,49 Další info na 1. Kdo má na příspěvek nárok? Nárok na dávku má nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu. 2. Komu je příspěvek určen? Rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy, ze kterých hradí náklady na bydlení. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. 3. Kdy vzniká nárok? Pokud jsou náklady na bydlení vyšší než 30 % příjmů všech členů domácnosti a zároveň je těchto 30 % nižší než tzv. normativní náklady, které stanoví zákon o státní sociální podpoře. Pro výpočet výše příspěvku na bydlení se zohledňují náklady na bydlení zaplacené v předchozím kalendářním čtvrtletí. Výši příspěvku si lze orientačně vypočítat na 4. Co jsou normativní náklady na bydlení? Využívají se pro určení maximální výše příspěvku na bydlení. Vyjadřují zákonem stanovené průměrné měsíční náklady na bydlení v souvislosti s velikostí obce a počtem členů domácnosti. Pro nájemní bydlení jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií, včetně částky za bydlení (viz tabulka níže). 5. Kde a jak žádat o příspěvek na bydlení? Žádosti vyřizuje Úřad práce České republiky referáty nepojistných sociálních dávek podle místa trvalého pobytu žadatele. 6. Které doklady musíme doložit k žádosti o příspěvek na bydlení? průkazy totožnosti všech společně posuzovaných osob a rodné listy dětí, platnou nájemní smlouvu a platný evidenční list, žádost o příspěvek na bydlení, doklady o výši čtvrtletního příjmu všech společně posuzovaných osob, doklad o výši nákladů na bydlení, doklady o zaplacení plateb spojených s užíváním bytu (SIPO, stvrzenky, výpisy z účtu), dále např. doklady o výživném, potvrzení o studiu. 4 Orientujete se v problematice příspěvků na bydlení? Počet obyvatel obce Počet osob nad 100 tis do v rodině obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 4 a více Kč Kč Kč Kč

5 č. 1 / DUBEN 2014 STOP černým odběrům elektřiny Platit za odebranou elektřinu méně, nebo dokonce vůbec, to je pro některé silné pokušení. A tak se najdou spekulanti, kteří se snaží ušetřit svému rozpočtu tím, že elektřinu prostě kradou. Třeba tak, že neoprávněně zasahují do elektroměrů nebo se připojují na společné prostory domu a za svou spotřebu nechávají platit ostatní sousedy. Ti se pak při ročním vyúčtování nestačí divit, kolik elektřiny bylo ze společných prostor odebráno a kolik za ni musejí všichni doplatit. Neoprávněný odběr elektřiny je přitom prachsprostou krádeží, jejíž pachatel může být podle 205 trestního zákoníku potrestán odnětím svobody až na dva roky. Způsobí-li navíc krádeží velkou škodu nebo trestný čin opakuje, může být potrestán peněžitým trestem nebo trestem odnětí svobody až na tři roky, resp. pět let. Dodavatelé elektřiny se samozřejmě vyhledáváním neoprávněných odběrů trvale a intenzivně věnují. Používají rutinní kontrolní mechanismy i specializované útvary disponující odbornými znalostmi a speciálním vybavením. Nejvíce ale může k odhalení zlodějů elektřiny přispět všímavost sousedů. Pokud například víte, že v domě, kde bydlíte, žije někdo, komu dodavatel elektřiny třeba kvůli dluhům odpojil elektroměr, a v tomto bytě se i přesto každý večer svítí, hraje televize nebo je slyšet pračka, pak to jistě není samo sebou. Nebo pokud najdete na chodbě, ve sklepě či na půdě dráty připojené na rozvody ve společných prostorách, opět jste s největší pravděpodobností odhalili zloděje elektřiny. V takovém případě neváhejte tuto skutečnost co nejdříve oznámit. Čím dříve bude černý odběr elektřiny odhalen a přerušen, v ideálním případě včetně usvědčení pachatele, tím menší škody budou ostatním nájemníkům způsobeny. Nejhorší situace totiž nastane, když škodu černým odběrem způsobí někdo, kdo se z domu ještě před vyúčtováním odstěhuje, sousedé pak musí náklady za neoprávněně odebranou elektřinu zaplatit a jen těžko se zpětně dokazuje, kdo a jak ji vlastně ukradl. Buďte proto k dění v domě všímaví. Může to právě vám ušetřit i desetitisíce. Krmení holubů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích či soukromých pozemcích a objektech není samo o sobě žádným právním předpisem zakázáno. Je však potřeba připomenout, že krmení zdivočelých městských holubů je z hlediska hygienického a protiepidemického naprosto nevhodné. I v Ostravě, Havířově, Karviné, Frýdku-Místku a dalších městech holubí populace způsobuje značné materiální škody a představuje i zdravotní rizika. Je však rovněž obtížnou a nákladnou záležitostí. Každý vlastník objektu má povinnost starat se o svůj objekt Nekrmte holuby! s péčí řádného hospodáře tak, jak mu ukládá právní předpis. Musí tedy dbát na to, aby nedocházelo k poškozování jeho objektu. Holubi, kteří v důsledku krmení nalétávají do dané lokality, mohou například poškodit celistvost pláště objektu. Přemnožení holubi znečišťují stavby, roznášejí choroby i parazity a celkově obtěžují. Najít efektivní způsob snížení stavu holubí populace ale není jednoduché. Co může pomoci? Vlastník nemovitosti sice může zajistit např. zabezpečení nepoužívaných lodžií nebo půdních okének proti vnikání holubů instalováním sítí nebo nechat instalovat bodce a drátky na římsy a parapety, ale taková opatření jsou velmi nákladná a musela by se provést na všech budovách ve městě. Jinak holubi jen změní místo svého pobytu a přesunou se na ty domy, které ještě takto chráněné nejsou. Nejjednodušším a nejméně nákladným opatřením proto zůstává holuby prostě nekrmit. Na tom se může podílet každý. Nekrmením holubů jednak přispějete ke svému spokojenému bydlení a navíc vás to nebude nic stát. 5

6 Bydlíme INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY Martin Sládeček: Chceme být partnery pro živnostníky Uvažujete o rozvoji svých podnikatelských aktivit? Máte zajímavý podnikatelský záměr a hledáte nebytové prostory k pronájmu? Naše společnost RPG Byty je vám k dispozici, budeme se snažit vytvořit vám ty nejlepší podmínky ke startu vašeho podnikání, říká Martin Sládeček, obchodní ředitel RPG Byty, s.r.o. V současnosti se podnikatelská sféra pomalu zotavuje z recese a nabírá nové síly k rozvoji. V našem kraji je ale situace trošku komplikovanější. Není to nakonec poznat i v tom, že soukromí podnikatelé nyní velmi zvažují, zda se do podnikání vůbec pustí? Je pravda, že cítíme z jejich strany určitou opatrnost, pro mnohé je obtížnější přizpůsobit se novým tržním podmínkám. Dochází však také k určité generační a kvalitativní výměně mezi podnikateli. Nová mladá krev dokáže operativněji reagovat na změnu nákupních zvyklostí svých zákazníků a klientů. Nestagnují, naopak se snaží jít příležitosti naproti. V úvodu jste naznačil, že pokud budou podnikat v prostorech RPG Byty, budete jim vycházet vstříc a v začátcích jste ochotni pomoci. Jak konkrétně? Našim nájemcům například nabídneme takové podmínky, které v obchodních centrech nenajdou. Jednáme s každým z nich individuálně a snažíme se, aby náš obchodní vztah byl dlouhodobý. Jsem přesvědčen, že jsme ve stadiu jakéhosi přerodu, probuzení, cítíme určité oživení v oblasti pronájmů i chuť zkoušet nové projekty. Setkáváme se s novými, ambiciózními podnikateli, 6

7 č. 1 / DUBEN 2014 Martin Sládeček: Chceme být partnery pro živnostníky a těm chceme pomoct. Například v našich objektech v Porubě na Hlavní třídě vznikla nová bioprodejna, sýrárna, útulná kavárnička s milým názvem Na kávičku, největší ostravská prodejna elektronických modelů RCKING atd. Tato zařízení zvyšují atraktivnost lokality a mají u porubských občanů příznivý ohlas. Touto cestou bychom chtěli jít. Můžete nějak ovlivnit, která prodejna ve vašich prostorách případně vznikne? Pro živnostníky chceme být především partnery. Snažíme se oddělovat zrno od plev, proto omezujeme herny a zastavárny, podporujeme spíše služby, provozovny s určitou kvalitou prodeje, dbáme i na různorodost. V žádném případě nepronajmeme své prostory za každou cenu, bereme v úvahu i možnost konkurence, takže někdy trvá déle, než se volný prostor zaplní a přijde někdo nový. Naštěstí se ustupuje od trendu, kdy všichni chodili nakupovat do velkých nákupních center. Lidé se opět vracejí do menších obchůdků, často s regionálním zaměřením, ve kterých je přístup a ochota personálu často osobnější a vládne zde taková domácká atmosféra. Proto i my bychom chtěli být nápomocni tomu, abychom využívali obchody či provozovny přímo tam, kde bydlíme. Mnoho podnikatelů si obecně stěžuje na vysoké nájmy, které musejí platit Ano, podnikatelé často uvádějí vysoké nájmy jako příčinu svého neúspěchu či krachu. To je ale velmi zavádějící. Umění vést dobrý byznys závisí na tom, jak se přizpůsobí současným tržním podmínkám jak obstojí v tvrdé konkurenci. Uvědomujeme si, že podnikat není jednoduché a přežijí jen ti silní. Je to dlouhodobý proces vyžadující nejen trpělivost ale také invenci a odvahu. Těm, kteří tyto vlastnosti mají, jsme připraveni pomoci. Jak jsme vás již informovali v časopise Bydlíme 1/2013, v oblasti měření a rozúčtování spotřeby tepla v domácnostech s dálkovým vytápěním došlo ke změně legislativy. Vlastník nemovitosti je podle zákona č. 318/2012 Sb. povinen instalovat v bytech s dálkovým topením indikátory spotřeby tepla, a to nejpozději do Indikátory vytápění V souvislosti s tím bychom vás vzhledem k množícím se dotazům na toto téma chtěli informovat, že služba Topení bude s přihlédnutím k hodnotám naměřeným indikátory vytápění vyúčtovávána od Do této doby bude vyúčtování prováděno tak jako doposud, tedy náklad na topení bude konečným spotřebitelům rozúčtován poměrem dle velikosti započitatelné (otopné) podlahové plochy jejich bytů (m²). Náklady na instalaci indikátorů hradí společnost RPG Byty, s.r.o. Ta navíc v zájmu nájemníků vybrala technicky velmi pokročilé indikátory s dálkovým odečtem dat, díky čemuž nebudou muset nájemníci každoročně zpřístupňovat své byty za účelem odečtu indikátorů pro potřeby vyúčtování nákladů na topení, ale tento odečet bude proveden dálkově. Zároveň bychom rádi připomněli, že podle výše uvedeného zákona mají nájemníci povinnost ve svých bytech instalaci a servis indikátorů vytápění umožnit. Pokud tedy v bytě, který užíváte, nebyly doposud indikátory instalovány, bude tak učiněno nejpozději do konce letošního roku. O přesném termínu instalace budete předem informováni. 7

8 Bydlíme INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY Naši nájemci nebytových prostor: Modelářský obchod v Porubě na Hlavní třídě Stavba modelů letadel je obor zájmové činnosti stejně starý jako stavba skutečných letadel. Teprve prudký rozvoj techniky v oblasti bezdrátových přenosů pomocí rádiových elektromagnetických vln umožnil realizovat vznik prvních rádiem řízených modelů a v padesátých letech minulého století se objevili první průkopníci této modelářské kategorie u nás. Rádiem řízený model umožňuje umocnit snahu modeláře vynaloženou na stavbu modelu tím, že pomocí rádiové soupravy (RC) má možnost aktivně ovlivňovat let modelu, provádět akrobatické obraty, modelovat i pilotování skutečného letadla a tím se co nejvíce přiblížit skutečnému vzoru. Největší obchod s RC modely v Ostravě je v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě. Skvěle vybavená prodejna RCKING nabízí obrovský výběr zboží, možnost vyzkoušet si simulátor i získat cenné rady. V nových prostorách jsme pět měsíců. Nabízíme kompletní sortiment RC modelů aut, letadel, RC vrtulníků, lodí nebo ponorek, samozřejmostí je i nabídka všech náhradních dílů k RC modelům, říká vedoucí porubské prodejny Jan Wozniak. Nabízíme RC modely s jednoduchým a rychlým zprovozněním pro úplné začátečníky i modely vhodné pro zkušené modeláře i další RC vybavení od akumulátorů přes přijímače až po stavebnice a modelářskou chemii všeho druhu, včetně servisu. Porubská prodejna je jedna z jedenácti poboček RCKING v České republice. Pro Porubu jsme se rozhodli proto, že je to hustě obydlená oblast, Hlavní třída je lokalita s výbornou dostupností, v poslední době zde došlo k oživení, přibyla řada nových obchodů, změna k lepšímu je patrná. Modelářství a RC modely mají na Ostravsku nejen hodně fandů, ale i velmi dobré piloty vrtulníků a mistry akrobacie letadel i větroňů. Je zde slušná základna. V nedalekém Příboře dokonce působí špičkový výrobce elektroniky, který své výrobky vyváží do celého světa. Modelářská letiště se nacházejí v Polance, Martinově, Havířově, Orlové, Karviné nebo v Bohumíně. V našem regionu se koná i řada modelářských soutěží, například na přelomu května a června ve Frýdku, v srpnu populární Fun Fly v Trnávce atd. A pokud jste RC začátečníci a zakoupíte si v RCKING letadlo, v ceně získáte i výuku s instruktorem. Kdo si chce jen některý z modelů vyzkoušet řídit, v rámci Modelářské akademie si to může zkusit s pomocí instruktora s vypůjčeným modelem. Provádíme i servis modelů nezakoupených u nás, zalétání letadel a jsme připraveni postavit na zakázku model ze stavebnice, uzavírá Jan Wozniak. 8

9 č. 1 / DUBEN

10 Bydlíme INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY Společnost RPG Byty podporuje karvinský fotbal Karviná je příjemné město k bydlení, říká trenér Josef Mazura Fotbalové fanoušky v našem regionu zajímají nejen výsledky Baníku, který reprezentuje Moravskoslezský kraj v nejvyšší soutěži, ale také Národní fotbalová liga. V ní hraje trojice klubů, které mají rovněž prvoligovou minulost MFK OKD Karviná, Třinec a Frýdek Místek. Po podzimní části jsou ve středu tabulky, ale především karvinští by ještě rádi promluvili do bojů o přední příčky. Budujeme nový hráčský kádr, před jarní sezónou odešlo osm hráčů, stejný počet nových přišel. Odešlo několik zkušených opor, přišli mladší kluci, ale mají svou kvalitu. A my už také myslíme na příští ročník soutěže, říká manažer karvinského klubu Lubomír Vlk, jedna z výrazných osobností MFK OKD Karviná. Druhou je bezesporu trenér Josef Mazura. Má olympijské zlato z Moskvy z roku 1980, se Zbrojovkou Brno vyhrál ligu v ročníku 1977/78, vyzkoušel si zahraniční angažmá v Belgii a Rakousku a dal se na trenérskou dráhu. Působil v Drnovicích, 1. FC Brno, v Trnavě, Zlíně, Slovácku, Opavě a nyní je už rok v Karviné. Jako trenér jsem zcestoval nejenom celou republiku, ale i kus světa a Karvinou mohu označit jako příjemné zelené město s krásným historickým jádrem. Líbí se mi tu a oceňuji, že je vše důležité koncentrováno na malé ploše, což je nesmírnou výhodou. Díky spolupráci klubu se společností RPG Byty, s.r.o. jsem taky velmi rychle získal kvalitní bydlení s dobrými sousedy v klidné části města na ulici Řecká v Karviné 6, pochvaluje si své nové působiště Josef Mazura. Dobré zázemí je samozřejmě důležité nejen pro trenéra, ale i pro hráče. Někteří z těch přespolních už také bydlí v bytech, které v rámci partnerské spolupráce poskytla klubu společnost RPG Byty, s.r.o. Ta navíc u příležitosti prvního jarního domácího zápasu karvinského A týmu věnovala klubu Kč na nákup míčů pro malé začínající fotbalisty, aby se mohl domácí kádr i do budoucna rozvíjet. Jsme přesvědčeni, že sportování pod vedením zkušených trenérů je pro děti mnohem prospěšnějším způsobem trávení volného času, než jen vysedávání u počítače nebo bezcílné bloumání po ulicích, vysvětlil hlavní důvod této spolupráce Petr Handl, ředitel vnějších vztahů RPG Byty, s.r.o., při předávání poukazu na nákup míčů do rukou předsedy klubu Jana Wolfa. 10

11 č. 1 / DUBEN 2014 MFK OKD Karviná hledá mladé talenty V měsíci květnu proběhne nábor malých fotbalistů do žákovských oddílů. Přesný termín a místo konání bude zveřejněno na stránkách klubu POZOR! Pro děti nájemníků RPG prvních 6 měsíců členství ZDARMA!!! 11

12 Bydlíme INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY Snadná cesta k vlastnímu bydlení. Ještě nikdy nebylo tak jednoduché začít bydlet bez rodičů, postavit se na vlastní nohy! Mít klid na studování do noci, romantické schůzky v teple domova, večerní sledování oblíbených filmů či hraní počítačových her ve společnosti kamarádů. Pokud jsou vaši rodiče nájemníky některého z bytů RPG, můžete již brzy bydlet za stejných podmínek jako oni. Pokud vás naše nabídka zaujala, vyberte si svůj byt na nebo volejte naši Obchodní linku , která vám poskytne bližší informace. BYDLETE jako rodiče! DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HAVARIJNÍ LINKA tel.: řeší POUZE havárie NONSTOP ZÁKAZNICKÁ LINKA tel.: řeší žádosti, dotazy, drobné opravy Po Pá 7:00 17:00 hodin, Klientská centra tel.: Havířov, Příčná 327/1 Karviná-Nové Město, Tř. Osvobození 1571/49 Ostrava, Kounicova 2929/5 Ostrava-Poruba, Dělnická 411/29 Ostatní důležitá telefonní čísla: SOS 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Městská policie 156 Klientská centra - otevírací doba: Pondělí 8:00 12:00 13:00 17:00 Úterý 8:00 12:00 13:00 16:00 Středa 8:00 12:00 13:00 17:00 Čtvrtek 8:00 12:00 12:30 16:00 (jen pro objednané klienty) Pátek ZAVŘENO Pokladna, KC Ostrava, Kounicova 5, Ostrava Po Čt 8:00 10:30 12:00 13:30 Pá 8:00 11:00,,Bydlíme *Informační magazín pro naše nájemníky* Vydává společnost RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava. IČ: , DIČ: CZ *Registrační číslo ministerstva kultury České republiky: MK ČR E 17176* Vedoucí redakční rady: Jana Palová. Složení redakční rady: Pavel Klimeš, Petr Nikel, Petr Handl, Karina Vališová. Kontakt na redakci: Tisk: TISKÁRNA PRINTO spol. s r.o. *Distribuce: Česká pošta* Toto číslo vyšlo v dubnu 2014.

13 Bydlíme INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY Vybrali jsme z Nového občanského zákoníku Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) nabyl účinnosti 1. ledna Jeho hlavním cílem je sjednocení všech úprav občanskoprávních vztahů do jediného právního předpisu. Níže uvádíme některé změny, které se dotknou nájemního vztahu k bytu. Přinášíme informace k těm nejdůležitějším. 2236: Dle ustanovení o nájmu bytu si lze pronajmout k obývání i jiný než obytný prostor. Skutečnost, že pronajatý prostor není určen k bydlení, nemůže být na újmu nájemci. 2247: Pokud si pronajímatel s nájemcem neujedná, které služby související s užíváním bytu pronajímatel zajistí, což se u naší společnosti nemůže stát, neboť evidenční list tvoří nedílnou součást nájemní smlouvy, vyjmenovává nově NOZ nezbytné služby, které po dobu nájmu zpravidla zajišťuje pronajímatel. 2251: Nově platí nájemce nájemné a služby předem na každý měsíc, nejpozději do pátého dne příslušného měsíce, nebyl-li ujednán den pozdější. Pro naše nájemce, kteří mají sjednánu splatnost nájemného pozdější, se tak nic nemění. 2254: Institut kauce se nyní nazývá jistota. Pronajímatel může chtít po nájemci složit při podpisu nájemní smlouvy peněžitou jistotu až do výše šestinásobku měsíčního nájemného. 2255: Nájemce je povinen užívat byt řádně, v souladu s nájemní smlouvou. V tomto případě sice nejde o změnu NOZ, ale tento paragraf je důležitý zejména v případech vzniku plísní nebo při nepovolených stavebních úpravách. 2257: Nájemce provádí a hradí běžnou údržbu a drobné opravy v bytě. 2258: Zvíře v bytě nesmí činit nepřiměřené obtíže ostatním nájemníkům v domě ani zvýšené náklady na údržbu domu. 2263: Nájemce nesmí v bytě provádět stavební úpravy bytu bez souhlasu pronajímatele. 2264: Nájemce musí oznámit případné poškození v bytě, které brání řádnému užívání bytu a to bezodkladně pronajímateli. 2269: Nájemce musí pronajímateli oznámit, kdo bude po dobu jeho delší nepřítomnosti v bytě byt zpřístupňovat společný nájem: Trvalé opuštění společné domácnosti neznamená skončení nájmu pro jednoho ze společných nájemců. 2272: Nájemce má povinnost oznámit změnu počtu osob pronajímateli a to bezodkladně, nejpozději do 2 měsíců. Pokud tak neučiní, může mu pronajímatel dát výpověď. 2274: Podnájem celého bytu je možný jen se souhlasem pronajímatele. Pokud se tak stane bez jeho souhlasu, může následovat výpověď. Podstatné změny přináší NOZ v oblasti skončení nájmu. Významnou novinkou je zákonný přechod nájemního práva na nájemcovy dědice v případě, nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti. Pokud tedy nájemce bytu žil v nájemním bytě sám, nájemcova práva tedy nepřešly na členy nájemcovy domácnosti, stanou se dědicové zemřelého nájemce s odkazem na ustanovení 2282 NOZ novými nájemci bytu, jenž zemřelý nájemce do své smrti užíval. Až do doby řádného skončení nájmu jsou tito dědicové-nájemci povinni hradit pronajímateli nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Společnost RPG Byty, s.r.o. pro tyto případy přijala opatření, kterým chce přispět ke snížení finančního zatížení nájemců dědiců. S těmito nájemci dědici je společnost ochotna dohodnout se na předčasném ukončení nájemního poměru aniž by byla dodržena zákonná výpovědní lhůta. Musí být však dodržena podmínka, že nejpozději k datu skončení nájmu nájemce dědic odevzdá pronajímateli byt zemřelého nájemce včetně příslušenství zcela vyklizený. Další novinkou v oblasti skončení nájmu je zakotvení zákonného automatického prodlužování

14 č. 1 / DUBEN 2014 (obnovování) smluv uzavřených na dobu určitou tam, kde toto automatické prodloužení (obnovení) nebylo smluvně vyloučeno či tam, kde pronajímatel nevyzve bývalého nájemce v tříměsíční lhůtě od skončení nájmu k opuštění bytu. Aby společnost RPG Byty, s.r.o. předešla automatickému prodloužení (obnovení) nájemní smlouvy zakotvenému v 2285 NOZ, obesílá bývalé nájemce, kterým nájemní poměr skončil uplynutím doby určité po datu s výzvami k opuštění bytu, a to i v případech, kdy mezi bývalým nájemcem a pronajímatelem probíhá komunikace ohledně stanovení podmínek možného dalšího setrvání v bytě. Podstatnou novinkou, která se dotkne nájmů sjednaných na dobu určitou, je omezení výpovědních důvodů v případě, že se rozhodne nájem vypovědět nájemce. Tato možnost přichází dle 2287 NOZ v úvahu pouze tehdy, změní-li se podstatně okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval, např. změna místa výkonu práce z důvodu na straně zaměstnavatele; ukončení pracovního poměru z důvodu na straně zaměstnavatele; apod. Jinými slovy pokud k takovéto změně okolností nedojde, trvá nájemní poměr až do data, které bylo sjednáno v nájemní smlouvě a nájemce je povinen do tohoto data hradit pronajímateli řádně nájemné a služby spojené s užíváním bytu (byť by třeba pronajatý byt již neužíval). NOZ již nově vůbec neřadí mezi důvody zániku společného práva nájmu u nemanželů institut trvalého opuštění společné domácnosti. Z tohoto důvodu, pokud byl k bytu uzavřen společný nájem více osob a některá z nich se rozhodne z bytu odejít, nezakládá tato skutečnost zánik společného práva nájmu bytu. Odcházející osobě tak nájemní poměr trvá i nadále a i nadále je tato odcházející osoba zodpovědná za řádné placení nájmu a služeb z bytu, který již fakticky třeba vůbec neužívá. NOZ dále nezná ani institut výměny resp. směny bytů a z tohoto důvodu již tedy nemůže zaniknout nájemní právo k bytu k datu realizace výměny (směny) bytů. Významnou změnu přináší NOZ v oblasti podávání výpovědí a bytových náhrad. Jelikož nejčastějším důvodem vypovězení nájemního vztahu ze strany společnosti RPG Byty, s.r.o. bývá neplacení nájemného ze strany nájemců, jejichž dluh dosáhl nejméně trojnásobku měsíčního předpisu nájmu a služeb, pak v těchto případech již nečiní výpovědní lhůta 3 měsíce (jako tomu bylo do ), ale nájemní poměr k bytu skončí k datu, kdy výpověď došla nájemci. Pro tyto případy pak pronajímatel nemusí nájemci dlužníkovi, zajišťovat přístřeší, což značně urychlí proces soudního vyklizení bytu.

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

speciál informační magazín pro naše nájemníky

speciál informační magazín pro naše nájemníky informační magazín pro naše nájemníky speciál Vážení nájemníci, dostává se vám do rukou speciální vydání informačního magazínu Bydlíme, který je tentokrát věnován výhradně problematice nájemného a nákladů

Více

P R A V I D L A. pro nakládání s byty v majetku města Loun

P R A V I D L A. pro nakládání s byty v majetku města Loun P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 14/2013 ve znění pravidel č. P 7/2015 pro nakládání s byty v majetku města Loun červen 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1) Práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 3, ulice Masarykova, čp. 357, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 3.

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 3, ulice Masarykova, čp. 357, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 3.

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+1,který je umístěn v 5 patře

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Město Čáslav, IČ: 00236021 se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 jednající starostou města Ing. Jaromírem Strnadem (dále jen pronajímatel) a 2. Velkoobchod ORION spol. s r.o.,

Více

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu uzavřena mezi smluvními stranami paní Evou Dolejšovou, r.č. 765212/2599 Nájemní smlouva bytem Anglická 621/6, 460 10 Liberec 3 /dále jen pronajímateé/ a paní /dále jen nájemce/ Smluvní strany shodně prohlašují,

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3 MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 4 patře

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 1. Město Česká Lípa Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Zastoupené na základě Mandátní smlouvy č. B 06-3831/2008

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Uzavřená podle zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito stranami:

Více

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Uzavřená dle ustanovení 2235 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) a stanov BDU Radnice Ostrava-Jih 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Odbor investiční MMB (dále jen OI MMB) připraví k odsouhlasení Radě města Brna (dále jen RMB) záměr

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 29.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na obsazení bytu ve školském areálu Křesťanská mateřská škola, Dobrovského

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Městem Slaný se sídlem ve Slaném, Velvarská 136 IČ : 00234877 zastoupeným Ing. Josefem Rabasem (dále jen pronajímatel) a panem, paní, manžely: r.č. dosud bytem: (dále

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY Čl. I Obecní byty 1. Obec Velichovky (dále jen obec ) pronajímá byty, které se nacházejí v domě čp. 48 ve výlučném vlastnictví obce 2. Záměr pronajmout

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb. 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění zákona č. 104/2015 Sb.

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

N á j e m n í s m l o u v a

N á j e m n í s m l o u v a Na základě pokynu odboru správy majetku (OSM) Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8 čj. MCP8 074986/2016 N á j e m n í s m l o u v a PRONAJÍMATEL: Městská část Praha 8 se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Služby spojené s užíváním bytu

Služby spojené s užíváním bytu Služby spojené s užíváním bytu Ing. Milan Taraba, místopředseda ČSRB a předseda SON ČR Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 1 Náklady na bydlení jsou ovlivňovány plněním spojených

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016

Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016 Smluvní strany Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016 název: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace sídlo: Jičínská 528, 742 58 Příbor IČ: 00601641 DIČ: není plátcem DPH bankovní

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZÁŘÍ 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZÁŘÍ 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘIJOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Novela občanského zákoníku uvolnila ruce nájemníkům u podnájmů zůstala pravidla přísná

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smluvní strany (dále jen "pronajímatel") a (dále jen "nájemce") uzavírají tuto smlouvu o nájmu bytu dle 2235 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "tato smlouva"):

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 7/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v... z 7 26.3.2013 10:28 Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Nájemní smlouva. jako nájemce na straně druhé (dále jen nájemce) I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. jako nájemce na straně druhé (dále jen nájemce) I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená dle zák. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor a poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor, kterou uzavřeli: Město Uherský Brod, se sídlem v Uherském

Více

DODATEK SMLOUVY O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU

DODATEK SMLOUVY O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU DODATEK SMLOUVY O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU Bytové družstvo Skuteckého - Laudova se sídlem: Laudova 1385, 163 00 Praha 6 - Řepy IČ: 241 28 228 Zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném. (dále jen družstvo )

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. 2274 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ) Článek 1 Smluvní strany 1. Za Sluncem,

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Směrnice č. 2/2006 Strana 1 (celkem 5) Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Obecné pojmy: 1. Pověřený pracovník (k odečtům poměrových měřidel vody a indikátorů topných nákladů)

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Obec Velká Kraš jako provozovatel koupaliště ve Velké Kraši zastoupená : Vlastou Kočí, starostkou

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R 62 ze dne 17.12.2014 Název: Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci bytu č. ***, manžely *********, v bytovém domě na *********

Více

Rada města Karviné vydala dne tyto Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné (dále jen Zásady):

Rada města Karviné vydala dne tyto Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné (dále jen Zásady): STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné Schváleno: 23.04.2014 Účinnost: 01.05.2014 Zpracovatel: Odbor organizační Rada města Karviné vydala

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: Ing. Martinem Šimečkem a jméno:... r.č.: číslo pasu/op:...

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie 1. INFORMAČNÍ POVINNOSTI 1. Které organizace či orgány v ČR mi mohou poskytnout více informací o změně dodavatele? 2. Jaká mám jako spotřebitel elektřiny

Více

Obec Hrubý Jeseník. Smlouva o nájmu nemovitosti. Čl. 1. Čl. 2. Projev vůle

Obec Hrubý Jeseník. Smlouva o nájmu nemovitosti. Čl. 1. Čl. 2. Projev vůle Obec Hrubý Jeseník Smlouva o nájmu nemovitosti uzavřená v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dne..., mezi smluvními stranami: Obec Hrubý Jeseník

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

I. Předmět úpravy. II. Základní pojmy

I. Předmět úpravy. II. Základní pojmy Opatření obce č. 2/2017 Poskytování nájmu městského bytu v domech s byty zvláštního určení --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená podle 2201 a násl. a 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 24 9. funkční období 24 Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (Navazuje na sněmovní tisk č. 657

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více