Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením"

Transkript

1 Bydlíme č. 1 / DUBEN 2014 Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2013 bude doručeno do schránek nájemníků a uživatelů bytů RPG v souladu s legislativou do konce měsíce dubna V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s vyúčtováním je možno se obrátit na Zákaznickou linku nebo na příslušné klientské centrum. Často kladené otázky spojené s vyúčtováním Je pravda, že náklady na vytápění neobsazených bytů se rozpočítávají mezi ostatní nájemníky? Ne, není to pravda. Náklady za vytápění neobsazených bytů hradí vlastník objektu, v tomto případě společnost RPG Byty, s.r.o. Kdo hradí náklady na elektřinu případně vodu, která je odebírána ze společných prostor např. při opravách volných bytů, výměně oken apod.? Je-li v rámci jakýchkoli oprav domů nebo volných bytů odebírána elektřina a/nebo voda ze společných prostor domu, je tato spotřeba samozřejmě nájemníkům při každoročním vyúčtování odečtena a hradí ji vlastník domu, tedy společnost RPG Byty, s.r.o. Jak byla stanovena spotřeba vody v bytě v případě, že nebyl umožněn odečet vodoměrů? Spotřeba vody byla stanovena v souladu s Přílohou č. 12 Vyhlášky 428/2001, která řeší směrná čísla roční potřeby vody dle vybavenosti jednotlivých bytů. Nastěhoval jsem se , zaplatil jsem všechny stanovené zálohy, proč mám nedoplatek za dodávku topení? Zálohy za topení jsou rozprostřeny v rámci celého kalendářního roku (i v letních měsících). Vaše uhrazené zálohy nemohou pokrýt skutečné náklady za dané období ( ). Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování za rok 2013 jsou splatné do 31. července Reklamace vyúčtování služeb spojených s bydlením Zpracování vyúčtování je každoročně věnována velká pozornost a díky tomu také rok od roku klesá počet oprávněných reklamací. Například u vyúčtování za rok 2012 byla oprávněných reklamací pouze 2 % z celkového počtu přijatých reklamací. Samozřejmě děláme vše proto, aby i vyúčtování roku 2013 proběhlo v pořádku. Nicméně při množství zpracovávaných dat je pochopitelné, že někdy může dojít k nesrovnalostem nebo že nemusí být v pořádku podklady od dodavatelů jednotlivých služeb. Proto je zde možnost podat v případě pochybností o správnosti výpočtu vyúčtování reklamaci. Reklamace musí být podány písemnou formou ve lhůtě uvedené v dokumentu vyúčtování a musí obsahovat: 1. konkrétní reklamační důvody, pro které je reklamace podávána, 2. adresu, podpis a kontaktní údaje nájemce (telefon, ). Případné reklamace zasílejte na adresu: RPG Byty, s.r.o., Administrativní centrum, Gregorova 2582/3, Ostrava Moravská Ostrava. Reklamace jsou v souladu se zákonem vyřízeny do 30 dnů. V případě oprávněné reklamace je nájemci zasláno opravné vyúčtování. Pokud oprávněná reklamace některého z nájemníků ovlivní vyúčtování také u ostatních nájemníků ve stejném domě, bude i jim zasláno opravné vyúčtování, aniž by sami reklamaci podávali. INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY

2 Bydlíme INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY Správně seřízený plynový spotřebič vám ušetří peníze Plynové spotřebiče používané v bytech mají své výhody a pro uživatele představují určitý komfort. Pro jejich bezpečný provoz je však zapotřebí dodržovat stanovená pravidla pro obsluhu a údržbu. V zájmu všech je předcházet případným nehodám, které mohou způsobit škody na zdraví i majetku. Toho lze dosáhnout jedině pravidelnou kontrolou a údržbou těchto spotřebičů. U plynových kotlů, ohřívačů vody a plynových topidel doporučují výrobci pravidelné roční servisní prohlídky, a to i v případě, že plynový spotřebič nevykazuje žádné známky poruchy. Servis zahrnuje vyčištění hořáku, výměníku tepla, zapalování a pojistky plamene, dále také kontrolu čerpadla, vodní a plynové armatury a v neposlední řadě i kontrolu těsnosti rozvodu plynu. Kvalifikovaný servisní technik odstraní případné závady, spotřebič seřídí a musí následně provést měření koncentrace CO ve spalinách a místnosti, tahu komína a teploty spalin. Pokud má komín správný tah a výměník je čistý, veškeré spaliny odcházejí do komína a prakticky nehrozí, že by se spaliny, které obsahují jedovatý kysličník uhelnatý (CO), mohly dostat do místnosti. Když je zanesený výměník tepla, snižuje se volný průřez, kterým mohou spaliny odcházet do komína. Může tak nastat situace, kdy zmenšení volného průřezu je tak velké, že pouze část spalin prochází výměníkem a druhá část odchází spodní částí spotřebiče do místnosti, kde je tento spotřebič instalován. Proto by mělo být vyčištění výměníku součástí pravidelné údržby spotřebiče. Dalším důležitým aspektem pro bezpečný a ekonomický provoz spotřebiče je zajistit mu dostatečný přívod vzduchu pro spalování. Plyn v hořáku nehoří sám o sobě, ale pouze při jeho 10 15procentní směsi se vzduchem. Ne každý si uvědomuje, že pro spálení cca 2 m 3 plynu (což je průměrná hodinová spotřeba kotle nebo ohřívače vody) je zapotřebí cca 18 m 3 vzduchu. Tento nedostatek je pak příčinou nejčastějších tragických úmrtí otravou kysličníkem uhelnatým. V utěsněné koupelně se zapnutým spotřebičem se spálí kyslík, následně se nedokonalým spalováním výrazně zvýší hodnoty kysličníku uhelnatého ve spalinách a současně se výrazně zanáší i výměník. Spaliny se však místo do komína vracejí zpět do místnosti, protože v místnosti vznikl podtlak. Komínem může odejít pouze tolik vzduchu se spalinami, kolik ho do místnosti přiteče. Proto ve vlastním zájmu dbejte na průchodnost ventilačních mřížek ve dveřích a stěnách a neutěsňujte je. Navíc, pokud máte správně seřízený plynový spotřebič a výměník tepla i hořáky jsou čisté, snižuje se spotřeba plynu potřebná k topení nebo ohřevu vody. Díky tomu se sníží i náklady na spotřebu plynu, takže díky správné údržbě ještě ušetříte. 2

3 č. 1 / DUBEN 2014 Hlásič požáru musí být funkční Včasné zjištění požáru je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro účinnou evakuaci osob, zvířat a majetku z prostorů ohrožených požárem a také pro účinný protipožární zásah. Pomoci mohou autonomní požární hlásiče, které obsahují v krabičce o průměru 12 cm kromě samotného detektoru požáru i optickou signalizaci. Hlásič požáru reaguje i na malé množství kouře a poskytne obyvatelům bytu či domu čas na to zavolat profesionály, případně opustit domov a zachránit si tak život. I když se povinné vybavení požárními hlásiči týká pouze nových či nově rekonstruovaných staveb s potřebným kolaudačním rozhodnutím, Hasičský záchranný sbor ČR doporučuje občanům, aby hlásiče požáru byly pokud možno ve všech domácnostech. Stále totiž platí heslo: lépe, když vás budí hlásič, než hasič. Instalace hlásiče CO není v povinnostech vlastníka. Přesto společnost RPG Byty, s.r.o. investovala nemalé prostředky za účelem zvýšení bezpečnosti nájemníků z vlastních zdrojů a tyto hlásiče instalovala. Nyní je na nájemnících samotných, aby zajistili údržbu těchto hlásičů dle návodu, který obdrželi při montáži. K údržbě patří rovněž i výměna baterií, což je jednoduchý a nenáročný úkon. Výměna baterií se provádí jedenkrát ročně, není-li výrobcem zařízení doporučeno jinak. Po každé výměně baterie je pouze nutné přezkoušet autonomní hlásič kouře použitím testovacího zařízení. Investice do nové baterie je záležitost několika desetikorun, ale může zachránit hodnoty mnohem vyšší a především pak lidské životy. Máte-li tedy doma autonomní hlásič nebo hlásiče instalovány, nezapomeňte v nich alespoň jednou ročně baterie vyměnit. Některé typy hlásičů navíc krátkým zvukovým signálem na slábnoucí baterii vyžadující výměnu dokážou upozornit. HLEDÁM NĚKOHO, KDO MĚ POŘÁDNĚ CHYTNE DO RUKY zn. podnikatel nebo živnostník Obchodní prostory nebo kanceláře k vašemu podnikání. Více na 3

4 Bydlíme INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY Cena vodného a stočného pro rok 2014 Společnost RPG Byty, s.r.o. jako vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu počítá pro rok 2014 s následující cenou vodného a stočného: RPG Byty Kč/m 3 bez DPH s DPH vodné 43,76 50,32 stočné 34,34 39,49 Další info na 1. Kdo má na příspěvek nárok? Nárok na dávku má nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu. 2. Komu je příspěvek určen? Rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy, ze kterých hradí náklady na bydlení. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. 3. Kdy vzniká nárok? Pokud jsou náklady na bydlení vyšší než 30 % příjmů všech členů domácnosti a zároveň je těchto 30 % nižší než tzv. normativní náklady, které stanoví zákon o státní sociální podpoře. Pro výpočet výše příspěvku na bydlení se zohledňují náklady na bydlení zaplacené v předchozím kalendářním čtvrtletí. Výši příspěvku si lze orientačně vypočítat na 4. Co jsou normativní náklady na bydlení? Využívají se pro určení maximální výše příspěvku na bydlení. Vyjadřují zákonem stanovené průměrné měsíční náklady na bydlení v souvislosti s velikostí obce a počtem členů domácnosti. Pro nájemní bydlení jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií, včetně částky za bydlení (viz tabulka níže). 5. Kde a jak žádat o příspěvek na bydlení? Žádosti vyřizuje Úřad práce České republiky referáty nepojistných sociálních dávek podle místa trvalého pobytu žadatele. 6. Které doklady musíme doložit k žádosti o příspěvek na bydlení? průkazy totožnosti všech společně posuzovaných osob a rodné listy dětí, platnou nájemní smlouvu a platný evidenční list, žádost o příspěvek na bydlení, doklady o výši čtvrtletního příjmu všech společně posuzovaných osob, doklad o výši nákladů na bydlení, doklady o zaplacení plateb spojených s užíváním bytu (SIPO, stvrzenky, výpisy z účtu), dále např. doklady o výživném, potvrzení o studiu. 4 Orientujete se v problematice příspěvků na bydlení? Počet obyvatel obce Počet osob nad 100 tis do v rodině obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 4 a více Kč Kč Kč Kč

5 č. 1 / DUBEN 2014 STOP černým odběrům elektřiny Platit za odebranou elektřinu méně, nebo dokonce vůbec, to je pro některé silné pokušení. A tak se najdou spekulanti, kteří se snaží ušetřit svému rozpočtu tím, že elektřinu prostě kradou. Třeba tak, že neoprávněně zasahují do elektroměrů nebo se připojují na společné prostory domu a za svou spotřebu nechávají platit ostatní sousedy. Ti se pak při ročním vyúčtování nestačí divit, kolik elektřiny bylo ze společných prostor odebráno a kolik za ni musejí všichni doplatit. Neoprávněný odběr elektřiny je přitom prachsprostou krádeží, jejíž pachatel může být podle 205 trestního zákoníku potrestán odnětím svobody až na dva roky. Způsobí-li navíc krádeží velkou škodu nebo trestný čin opakuje, může být potrestán peněžitým trestem nebo trestem odnětí svobody až na tři roky, resp. pět let. Dodavatelé elektřiny se samozřejmě vyhledáváním neoprávněných odběrů trvale a intenzivně věnují. Používají rutinní kontrolní mechanismy i specializované útvary disponující odbornými znalostmi a speciálním vybavením. Nejvíce ale může k odhalení zlodějů elektřiny přispět všímavost sousedů. Pokud například víte, že v domě, kde bydlíte, žije někdo, komu dodavatel elektřiny třeba kvůli dluhům odpojil elektroměr, a v tomto bytě se i přesto každý večer svítí, hraje televize nebo je slyšet pračka, pak to jistě není samo sebou. Nebo pokud najdete na chodbě, ve sklepě či na půdě dráty připojené na rozvody ve společných prostorách, opět jste s největší pravděpodobností odhalili zloděje elektřiny. V takovém případě neváhejte tuto skutečnost co nejdříve oznámit. Čím dříve bude černý odběr elektřiny odhalen a přerušen, v ideálním případě včetně usvědčení pachatele, tím menší škody budou ostatním nájemníkům způsobeny. Nejhorší situace totiž nastane, když škodu černým odběrem způsobí někdo, kdo se z domu ještě před vyúčtováním odstěhuje, sousedé pak musí náklady za neoprávněně odebranou elektřinu zaplatit a jen těžko se zpětně dokazuje, kdo a jak ji vlastně ukradl. Buďte proto k dění v domě všímaví. Může to právě vám ušetřit i desetitisíce. Krmení holubů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích či soukromých pozemcích a objektech není samo o sobě žádným právním předpisem zakázáno. Je však potřeba připomenout, že krmení zdivočelých městských holubů je z hlediska hygienického a protiepidemického naprosto nevhodné. I v Ostravě, Havířově, Karviné, Frýdku-Místku a dalších městech holubí populace způsobuje značné materiální škody a představuje i zdravotní rizika. Je však rovněž obtížnou a nákladnou záležitostí. Každý vlastník objektu má povinnost starat se o svůj objekt Nekrmte holuby! s péčí řádného hospodáře tak, jak mu ukládá právní předpis. Musí tedy dbát na to, aby nedocházelo k poškozování jeho objektu. Holubi, kteří v důsledku krmení nalétávají do dané lokality, mohou například poškodit celistvost pláště objektu. Přemnožení holubi znečišťují stavby, roznášejí choroby i parazity a celkově obtěžují. Najít efektivní způsob snížení stavu holubí populace ale není jednoduché. Co může pomoci? Vlastník nemovitosti sice může zajistit např. zabezpečení nepoužívaných lodžií nebo půdních okének proti vnikání holubů instalováním sítí nebo nechat instalovat bodce a drátky na římsy a parapety, ale taková opatření jsou velmi nákladná a musela by se provést na všech budovách ve městě. Jinak holubi jen změní místo svého pobytu a přesunou se na ty domy, které ještě takto chráněné nejsou. Nejjednodušším a nejméně nákladným opatřením proto zůstává holuby prostě nekrmit. Na tom se může podílet každý. Nekrmením holubů jednak přispějete ke svému spokojenému bydlení a navíc vás to nebude nic stát. 5

6 Bydlíme INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY Martin Sládeček: Chceme být partnery pro živnostníky Uvažujete o rozvoji svých podnikatelských aktivit? Máte zajímavý podnikatelský záměr a hledáte nebytové prostory k pronájmu? Naše společnost RPG Byty je vám k dispozici, budeme se snažit vytvořit vám ty nejlepší podmínky ke startu vašeho podnikání, říká Martin Sládeček, obchodní ředitel RPG Byty, s.r.o. V současnosti se podnikatelská sféra pomalu zotavuje z recese a nabírá nové síly k rozvoji. V našem kraji je ale situace trošku komplikovanější. Není to nakonec poznat i v tom, že soukromí podnikatelé nyní velmi zvažují, zda se do podnikání vůbec pustí? Je pravda, že cítíme z jejich strany určitou opatrnost, pro mnohé je obtížnější přizpůsobit se novým tržním podmínkám. Dochází však také k určité generační a kvalitativní výměně mezi podnikateli. Nová mladá krev dokáže operativněji reagovat na změnu nákupních zvyklostí svých zákazníků a klientů. Nestagnují, naopak se snaží jít příležitosti naproti. V úvodu jste naznačil, že pokud budou podnikat v prostorech RPG Byty, budete jim vycházet vstříc a v začátcích jste ochotni pomoci. Jak konkrétně? Našim nájemcům například nabídneme takové podmínky, které v obchodních centrech nenajdou. Jednáme s každým z nich individuálně a snažíme se, aby náš obchodní vztah byl dlouhodobý. Jsem přesvědčen, že jsme ve stadiu jakéhosi přerodu, probuzení, cítíme určité oživení v oblasti pronájmů i chuť zkoušet nové projekty. Setkáváme se s novými, ambiciózními podnikateli, 6

7 č. 1 / DUBEN 2014 Martin Sládeček: Chceme být partnery pro živnostníky a těm chceme pomoct. Například v našich objektech v Porubě na Hlavní třídě vznikla nová bioprodejna, sýrárna, útulná kavárnička s milým názvem Na kávičku, největší ostravská prodejna elektronických modelů RCKING atd. Tato zařízení zvyšují atraktivnost lokality a mají u porubských občanů příznivý ohlas. Touto cestou bychom chtěli jít. Můžete nějak ovlivnit, která prodejna ve vašich prostorách případně vznikne? Pro živnostníky chceme být především partnery. Snažíme se oddělovat zrno od plev, proto omezujeme herny a zastavárny, podporujeme spíše služby, provozovny s určitou kvalitou prodeje, dbáme i na různorodost. V žádném případě nepronajmeme své prostory za každou cenu, bereme v úvahu i možnost konkurence, takže někdy trvá déle, než se volný prostor zaplní a přijde někdo nový. Naštěstí se ustupuje od trendu, kdy všichni chodili nakupovat do velkých nákupních center. Lidé se opět vracejí do menších obchůdků, často s regionálním zaměřením, ve kterých je přístup a ochota personálu často osobnější a vládne zde taková domácká atmosféra. Proto i my bychom chtěli být nápomocni tomu, abychom využívali obchody či provozovny přímo tam, kde bydlíme. Mnoho podnikatelů si obecně stěžuje na vysoké nájmy, které musejí platit Ano, podnikatelé často uvádějí vysoké nájmy jako příčinu svého neúspěchu či krachu. To je ale velmi zavádějící. Umění vést dobrý byznys závisí na tom, jak se přizpůsobí současným tržním podmínkám jak obstojí v tvrdé konkurenci. Uvědomujeme si, že podnikat není jednoduché a přežijí jen ti silní. Je to dlouhodobý proces vyžadující nejen trpělivost ale také invenci a odvahu. Těm, kteří tyto vlastnosti mají, jsme připraveni pomoci. Jak jsme vás již informovali v časopise Bydlíme 1/2013, v oblasti měření a rozúčtování spotřeby tepla v domácnostech s dálkovým vytápěním došlo ke změně legislativy. Vlastník nemovitosti je podle zákona č. 318/2012 Sb. povinen instalovat v bytech s dálkovým topením indikátory spotřeby tepla, a to nejpozději do Indikátory vytápění V souvislosti s tím bychom vás vzhledem k množícím se dotazům na toto téma chtěli informovat, že služba Topení bude s přihlédnutím k hodnotám naměřeným indikátory vytápění vyúčtovávána od Do této doby bude vyúčtování prováděno tak jako doposud, tedy náklad na topení bude konečným spotřebitelům rozúčtován poměrem dle velikosti započitatelné (otopné) podlahové plochy jejich bytů (m²). Náklady na instalaci indikátorů hradí společnost RPG Byty, s.r.o. Ta navíc v zájmu nájemníků vybrala technicky velmi pokročilé indikátory s dálkovým odečtem dat, díky čemuž nebudou muset nájemníci každoročně zpřístupňovat své byty za účelem odečtu indikátorů pro potřeby vyúčtování nákladů na topení, ale tento odečet bude proveden dálkově. Zároveň bychom rádi připomněli, že podle výše uvedeného zákona mají nájemníci povinnost ve svých bytech instalaci a servis indikátorů vytápění umožnit. Pokud tedy v bytě, který užíváte, nebyly doposud indikátory instalovány, bude tak učiněno nejpozději do konce letošního roku. O přesném termínu instalace budete předem informováni. 7

8 Bydlíme INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY Naši nájemci nebytových prostor: Modelářský obchod v Porubě na Hlavní třídě Stavba modelů letadel je obor zájmové činnosti stejně starý jako stavba skutečných letadel. Teprve prudký rozvoj techniky v oblasti bezdrátových přenosů pomocí rádiových elektromagnetických vln umožnil realizovat vznik prvních rádiem řízených modelů a v padesátých letech minulého století se objevili první průkopníci této modelářské kategorie u nás. Rádiem řízený model umožňuje umocnit snahu modeláře vynaloženou na stavbu modelu tím, že pomocí rádiové soupravy (RC) má možnost aktivně ovlivňovat let modelu, provádět akrobatické obraty, modelovat i pilotování skutečného letadla a tím se co nejvíce přiblížit skutečnému vzoru. Největší obchod s RC modely v Ostravě je v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě. Skvěle vybavená prodejna RCKING nabízí obrovský výběr zboží, možnost vyzkoušet si simulátor i získat cenné rady. V nových prostorách jsme pět měsíců. Nabízíme kompletní sortiment RC modelů aut, letadel, RC vrtulníků, lodí nebo ponorek, samozřejmostí je i nabídka všech náhradních dílů k RC modelům, říká vedoucí porubské prodejny Jan Wozniak. Nabízíme RC modely s jednoduchým a rychlým zprovozněním pro úplné začátečníky i modely vhodné pro zkušené modeláře i další RC vybavení od akumulátorů přes přijímače až po stavebnice a modelářskou chemii všeho druhu, včetně servisu. Porubská prodejna je jedna z jedenácti poboček RCKING v České republice. Pro Porubu jsme se rozhodli proto, že je to hustě obydlená oblast, Hlavní třída je lokalita s výbornou dostupností, v poslední době zde došlo k oživení, přibyla řada nových obchodů, změna k lepšímu je patrná. Modelářství a RC modely mají na Ostravsku nejen hodně fandů, ale i velmi dobré piloty vrtulníků a mistry akrobacie letadel i větroňů. Je zde slušná základna. V nedalekém Příboře dokonce působí špičkový výrobce elektroniky, který své výrobky vyváží do celého světa. Modelářská letiště se nacházejí v Polance, Martinově, Havířově, Orlové, Karviné nebo v Bohumíně. V našem regionu se koná i řada modelářských soutěží, například na přelomu května a června ve Frýdku, v srpnu populární Fun Fly v Trnávce atd. A pokud jste RC začátečníci a zakoupíte si v RCKING letadlo, v ceně získáte i výuku s instruktorem. Kdo si chce jen některý z modelů vyzkoušet řídit, v rámci Modelářské akademie si to může zkusit s pomocí instruktora s vypůjčeným modelem. Provádíme i servis modelů nezakoupených u nás, zalétání letadel a jsme připraveni postavit na zakázku model ze stavebnice, uzavírá Jan Wozniak. 8

9 č. 1 / DUBEN

10 Bydlíme INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY Společnost RPG Byty podporuje karvinský fotbal Karviná je příjemné město k bydlení, říká trenér Josef Mazura Fotbalové fanoušky v našem regionu zajímají nejen výsledky Baníku, který reprezentuje Moravskoslezský kraj v nejvyšší soutěži, ale také Národní fotbalová liga. V ní hraje trojice klubů, které mají rovněž prvoligovou minulost MFK OKD Karviná, Třinec a Frýdek Místek. Po podzimní části jsou ve středu tabulky, ale především karvinští by ještě rádi promluvili do bojů o přední příčky. Budujeme nový hráčský kádr, před jarní sezónou odešlo osm hráčů, stejný počet nových přišel. Odešlo několik zkušených opor, přišli mladší kluci, ale mají svou kvalitu. A my už také myslíme na příští ročník soutěže, říká manažer karvinského klubu Lubomír Vlk, jedna z výrazných osobností MFK OKD Karviná. Druhou je bezesporu trenér Josef Mazura. Má olympijské zlato z Moskvy z roku 1980, se Zbrojovkou Brno vyhrál ligu v ročníku 1977/78, vyzkoušel si zahraniční angažmá v Belgii a Rakousku a dal se na trenérskou dráhu. Působil v Drnovicích, 1. FC Brno, v Trnavě, Zlíně, Slovácku, Opavě a nyní je už rok v Karviné. Jako trenér jsem zcestoval nejenom celou republiku, ale i kus světa a Karvinou mohu označit jako příjemné zelené město s krásným historickým jádrem. Líbí se mi tu a oceňuji, že je vše důležité koncentrováno na malé ploše, což je nesmírnou výhodou. Díky spolupráci klubu se společností RPG Byty, s.r.o. jsem taky velmi rychle získal kvalitní bydlení s dobrými sousedy v klidné části města na ulici Řecká v Karviné 6, pochvaluje si své nové působiště Josef Mazura. Dobré zázemí je samozřejmě důležité nejen pro trenéra, ale i pro hráče. Někteří z těch přespolních už také bydlí v bytech, které v rámci partnerské spolupráce poskytla klubu společnost RPG Byty, s.r.o. Ta navíc u příležitosti prvního jarního domácího zápasu karvinského A týmu věnovala klubu Kč na nákup míčů pro malé začínající fotbalisty, aby se mohl domácí kádr i do budoucna rozvíjet. Jsme přesvědčeni, že sportování pod vedením zkušených trenérů je pro děti mnohem prospěšnějším způsobem trávení volného času, než jen vysedávání u počítače nebo bezcílné bloumání po ulicích, vysvětlil hlavní důvod této spolupráce Petr Handl, ředitel vnějších vztahů RPG Byty, s.r.o., při předávání poukazu na nákup míčů do rukou předsedy klubu Jana Wolfa. 10

11 č. 1 / DUBEN 2014 MFK OKD Karviná hledá mladé talenty V měsíci květnu proběhne nábor malých fotbalistů do žákovských oddílů. Přesný termín a místo konání bude zveřejněno na stránkách klubu POZOR! Pro děti nájemníků RPG prvních 6 měsíců členství ZDARMA!!! 11

12 Bydlíme INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY Snadná cesta k vlastnímu bydlení. Ještě nikdy nebylo tak jednoduché začít bydlet bez rodičů, postavit se na vlastní nohy! Mít klid na studování do noci, romantické schůzky v teple domova, večerní sledování oblíbených filmů či hraní počítačových her ve společnosti kamarádů. Pokud jsou vaši rodiče nájemníky některého z bytů RPG, můžete již brzy bydlet za stejných podmínek jako oni. Pokud vás naše nabídka zaujala, vyberte si svůj byt na nebo volejte naši Obchodní linku , která vám poskytne bližší informace. BYDLETE jako rodiče! DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HAVARIJNÍ LINKA tel.: řeší POUZE havárie NONSTOP ZÁKAZNICKÁ LINKA tel.: řeší žádosti, dotazy, drobné opravy Po Pá 7:00 17:00 hodin, Klientská centra tel.: Havířov, Příčná 327/1 Karviná-Nové Město, Tř. Osvobození 1571/49 Ostrava, Kounicova 2929/5 Ostrava-Poruba, Dělnická 411/29 Ostatní důležitá telefonní čísla: SOS 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Městská policie 156 Klientská centra - otevírací doba: Pondělí 8:00 12:00 13:00 17:00 Úterý 8:00 12:00 13:00 16:00 Středa 8:00 12:00 13:00 17:00 Čtvrtek 8:00 12:00 12:30 16:00 (jen pro objednané klienty) Pátek ZAVŘENO Pokladna, KC Ostrava, Kounicova 5, Ostrava Po Čt 8:00 10:30 12:00 13:30 Pá 8:00 11:00,,Bydlíme *Informační magazín pro naše nájemníky* Vydává společnost RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava. IČ: , DIČ: CZ *Registrační číslo ministerstva kultury České republiky: MK ČR E 17176* Vedoucí redakční rady: Jana Palová. Složení redakční rady: Pavel Klimeš, Petr Nikel, Petr Handl, Karina Vališová. Kontakt na redakci: Tisk: TISKÁRNA PRINTO spol. s r.o. *Distribuce: Česká pošta* Toto číslo vyšlo v dubnu 2014.

13 Bydlíme INFORMAČNÍ MAGAZÍN PRO NAŠE NÁJEMNÍKY Vybrali jsme z Nového občanského zákoníku Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) nabyl účinnosti 1. ledna Jeho hlavním cílem je sjednocení všech úprav občanskoprávních vztahů do jediného právního předpisu. Níže uvádíme některé změny, které se dotknou nájemního vztahu k bytu. Přinášíme informace k těm nejdůležitějším. 2236: Dle ustanovení o nájmu bytu si lze pronajmout k obývání i jiný než obytný prostor. Skutečnost, že pronajatý prostor není určen k bydlení, nemůže být na újmu nájemci. 2247: Pokud si pronajímatel s nájemcem neujedná, které služby související s užíváním bytu pronajímatel zajistí, což se u naší společnosti nemůže stát, neboť evidenční list tvoří nedílnou součást nájemní smlouvy, vyjmenovává nově NOZ nezbytné služby, které po dobu nájmu zpravidla zajišťuje pronajímatel. 2251: Nově platí nájemce nájemné a služby předem na každý měsíc, nejpozději do pátého dne příslušného měsíce, nebyl-li ujednán den pozdější. Pro naše nájemce, kteří mají sjednánu splatnost nájemného pozdější, se tak nic nemění. 2254: Institut kauce se nyní nazývá jistota. Pronajímatel může chtít po nájemci složit při podpisu nájemní smlouvy peněžitou jistotu až do výše šestinásobku měsíčního nájemného. 2255: Nájemce je povinen užívat byt řádně, v souladu s nájemní smlouvou. V tomto případě sice nejde o změnu NOZ, ale tento paragraf je důležitý zejména v případech vzniku plísní nebo při nepovolených stavebních úpravách. 2257: Nájemce provádí a hradí běžnou údržbu a drobné opravy v bytě. 2258: Zvíře v bytě nesmí činit nepřiměřené obtíže ostatním nájemníkům v domě ani zvýšené náklady na údržbu domu. 2263: Nájemce nesmí v bytě provádět stavební úpravy bytu bez souhlasu pronajímatele. 2264: Nájemce musí oznámit případné poškození v bytě, které brání řádnému užívání bytu a to bezodkladně pronajímateli. 2269: Nájemce musí pronajímateli oznámit, kdo bude po dobu jeho delší nepřítomnosti v bytě byt zpřístupňovat společný nájem: Trvalé opuštění společné domácnosti neznamená skončení nájmu pro jednoho ze společných nájemců. 2272: Nájemce má povinnost oznámit změnu počtu osob pronajímateli a to bezodkladně, nejpozději do 2 měsíců. Pokud tak neučiní, může mu pronajímatel dát výpověď. 2274: Podnájem celého bytu je možný jen se souhlasem pronajímatele. Pokud se tak stane bez jeho souhlasu, může následovat výpověď. Podstatné změny přináší NOZ v oblasti skončení nájmu. Významnou novinkou je zákonný přechod nájemního práva na nájemcovy dědice v případě, nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti. Pokud tedy nájemce bytu žil v nájemním bytě sám, nájemcova práva tedy nepřešly na členy nájemcovy domácnosti, stanou se dědicové zemřelého nájemce s odkazem na ustanovení 2282 NOZ novými nájemci bytu, jenž zemřelý nájemce do své smrti užíval. Až do doby řádného skončení nájmu jsou tito dědicové-nájemci povinni hradit pronajímateli nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Společnost RPG Byty, s.r.o. pro tyto případy přijala opatření, kterým chce přispět ke snížení finančního zatížení nájemců dědiců. S těmito nájemci dědici je společnost ochotna dohodnout se na předčasném ukončení nájemního poměru aniž by byla dodržena zákonná výpovědní lhůta. Musí být však dodržena podmínka, že nejpozději k datu skončení nájmu nájemce dědic odevzdá pronajímateli byt zemřelého nájemce včetně příslušenství zcela vyklizený. Další novinkou v oblasti skončení nájmu je zakotvení zákonného automatického prodlužování

14 č. 1 / DUBEN 2014 (obnovování) smluv uzavřených na dobu určitou tam, kde toto automatické prodloužení (obnovení) nebylo smluvně vyloučeno či tam, kde pronajímatel nevyzve bývalého nájemce v tříměsíční lhůtě od skončení nájmu k opuštění bytu. Aby společnost RPG Byty, s.r.o. předešla automatickému prodloužení (obnovení) nájemní smlouvy zakotvenému v 2285 NOZ, obesílá bývalé nájemce, kterým nájemní poměr skončil uplynutím doby určité po datu s výzvami k opuštění bytu, a to i v případech, kdy mezi bývalým nájemcem a pronajímatelem probíhá komunikace ohledně stanovení podmínek možného dalšího setrvání v bytě. Podstatnou novinkou, která se dotkne nájmů sjednaných na dobu určitou, je omezení výpovědních důvodů v případě, že se rozhodne nájem vypovědět nájemce. Tato možnost přichází dle 2287 NOZ v úvahu pouze tehdy, změní-li se podstatně okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval, např. změna místa výkonu práce z důvodu na straně zaměstnavatele; ukončení pracovního poměru z důvodu na straně zaměstnavatele; apod. Jinými slovy pokud k takovéto změně okolností nedojde, trvá nájemní poměr až do data, které bylo sjednáno v nájemní smlouvě a nájemce je povinen do tohoto data hradit pronajímateli řádně nájemné a služby spojené s užíváním bytu (byť by třeba pronajatý byt již neužíval). NOZ již nově vůbec neřadí mezi důvody zániku společného práva nájmu u nemanželů institut trvalého opuštění společné domácnosti. Z tohoto důvodu, pokud byl k bytu uzavřen společný nájem více osob a některá z nich se rozhodne z bytu odejít, nezakládá tato skutečnost zánik společného práva nájmu bytu. Odcházející osobě tak nájemní poměr trvá i nadále a i nadále je tato odcházející osoba zodpovědná za řádné placení nájmu a služeb z bytu, který již fakticky třeba vůbec neužívá. NOZ dále nezná ani institut výměny resp. směny bytů a z tohoto důvodu již tedy nemůže zaniknout nájemní právo k bytu k datu realizace výměny (směny) bytů. Významnou změnu přináší NOZ v oblasti podávání výpovědí a bytových náhrad. Jelikož nejčastějším důvodem vypovězení nájemního vztahu ze strany společnosti RPG Byty, s.r.o. bývá neplacení nájemného ze strany nájemců, jejichž dluh dosáhl nejméně trojnásobku měsíčního předpisu nájmu a služeb, pak v těchto případech již nečiní výpovědní lhůta 3 měsíce (jako tomu bylo do ), ale nájemní poměr k bytu skončí k datu, kdy výpověď došla nájemci. Pro tyto případy pak pronajímatel nemusí nájemci dlužníkovi, zajišťovat přístřeší, což značně urychlí proces soudního vyklizení bytu.

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

nájemníka bytu Rádce nájemníka bytu - sjednávání nájemného po skončení deregulace 7., zcela přepracované vydání Milan Taraba, Lenka Veselá

nájemníka bytu Rádce nájemníka bytu - sjednávání nájemného po skončení deregulace 7., zcela přepracované vydání Milan Taraba, Lenka Veselá Kniha je praktickou příručkou a nabízí komplexní přehled aktuální právní úpravy v oblasti nájemního bydlení. Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled informací pro nájemce, pronajímatele,

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Příručka Co musím vědět, abych neudělal chybu v nájemním vztahu

Příručka Co musím vědět, abych neudělal chybu v nájemním vztahu 1 Tato příručka vznikla v rámci projektu Bezplatné právní poradenství v oblasti bytové problematiky v roce 2010 podpořeného dotací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Projekt realizovalo v

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2013 Doporučujeme: Online měření tepla a vody - prokazatelnost spotřeby Refinancování úvěrů bez ztráty dotace

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více

D.A.S. magazín 2/2008 Ročník 9.

D.A.S. magazín 2/2008 Ročník 9. D.A.S. magazín 2/2008 Ročník 9. Vaše cesta k právu! D.A.S. magazín 2/2008 1 D.A.S. - člen pojišťovací skupiny ERGO Versicherungsgruppe. 2 D.A.S. magazín 2/2008 Vážení klienti, vážení obchodní partneři,

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

8 Bydlení. 8.1 Role zastupitele bytová politika obce. Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová.

8 Bydlení. 8.1 Role zastupitele bytová politika obce. Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová. ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ OBCE A JEJÍCH ORGÁNŮ BYDLENÍ Bydlení Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová Slovo byt nebo bydlet má údajně svůj základ v bytí, žití. Jinými slovy,

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

Normativní instrukce č. 10/2013

Normativní instrukce č. 10/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 10/2013 Postup v řízení o doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Více

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte!

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte! 2/2013 Ročník 15 D.A.S. magazín 3081 paragrafů s námi se neztratíte! Dejte svému vozu to nejlepší Originální bavlněný vzduchový filtr K&N Stvořen pro zvýšení výkonu. Bavlna je úžasný materiál, který produkuje

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Vypracoval odbor bytové politiky, Ministerstvo

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Bydlení a rodinné právo

Bydlení a rodinné právo www.pravodoskol.cz Bydlení a rodinné právo Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. (Marcus Aurelius) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více