Aleš Makový 1 STÁŽ VE STAVEBNÍ FIRMĚ INTOZA S.R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aleš Makový 1 STÁŽ VE STAVEBNÍ FIRMĚ INTOZA S.R.O."

Transkript

1 Aleš Makový 1 STÁŽ VE STAVEBNÍ FIRMĚ INTOZA S.R.O. Abstrakt Úkolem pracovní stáže bylo vypracování architektonické studie zdravotního střediska v pasivním standardu v městské části Ostrava Mariánské hory na ulici Železárenská. Cílem bylo nenarušit stávající městskou zástavbu a strukturu novým objektem, ale právě naopak doplnit ji objemově i ideově tak aby zapadala do zadané oblasti. Vzniklý objekt využívá moderní technologie spolu s ekologickými materiály s ohledem na environmentální stopu. Maximální důraz byl kladen na jednoduchost, přehlednost a kompaktní rozměry prostorové hmoty objektu v souvislosti s minimálními provozně energetickými výdaji. Klíčová slova Zdravotní středisko, pasivní standard, Mariánské hory, konstrukční systém Novatop, exteriérové obkladové desky Fundermax, ordinace, plochá střecha 1 ÚVOD Hlavním cílem bylo vytvořit objekt v nadčasovém pojetí, pro investora se zájmem na potencionální vysokou návratnost a dlouhodobou udržitelnost projektu v konkurenčním prostředí. Stavba by zároveň neměla narušovat stávající strukturu především rodinných domů, nýbrž ji doplnit. Vzniklý objekt se podílí na struktuře intraviánu města a využívá tak volného pozemku na ul. Železárenská. 1 Bc. Aleš Makový, Katedra architektury, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava - Poruba, tel.: (+420) , e- mail: 1

2 2 ŠIRŠÍ VZTAHY MARIÁNSKÉ HORY Obrázek 1: Mapa Ostravy s vyznačenou polohou městského obvodu Mariánské hory Katastrální výměra: 735,2972 ha z toho: orná půda: zahrada: trvalý travní porost: lesní pozemek: vodní plocha: zastavěná plocha a nádvoří: ostatní plocha: 12,4595 ha 26,2668 ha 7,5409 ha 16,4548 ha 32,6146 ha 131,0920 ha 508,8686 ha Celkem počet parcel:

3 Obrázek 2: Mapa městského obvodu Mariánské hory s vyznačeným pozemkem k zástavbě 3 SITUACE STAVEBNÍHO POZEMKU Výstavba objektu bude prováděna na parc.č. 177/19 a 177/21. Parcela je svojí polohou vhodná pro podnikatelské záměry investora. Dopravní dostupnost a napojení na dopravní infrastrukturu v okolí parcely je dostatečné pro automobilovou dopravu a pro parkování. Plocha pozemku má rovný charakter, parc.č. 177/19 a 177/21 byly doposud nevyužívány a tvoří je volně rostlá zeleň. Podle normy ČSN EN a vyhlášky 398/2009 bylo navrženo minimálně 62 parkovacích stání, z toho 42 pro pacienty, 14 pro zdravotnický personál, 3 pro osoby tělesně postižené, 1 pro doprovod dítěte a 2 pro kola a motocykly. Na parc.č. 177/19 a 177/21 je navrženo 33 parkovacích stání. Pro zbytek stání je navrženo zažádat o výjimku. Zdůvodnění: dle mapových podkladů bylo zjištěno že v docházkové vzdálenosti 300 m je veřejné parkoviště na ul. 28.října s 60 parkovacími místy a tramvajová zastávka Prostorná v docházkové vzdálenosti méně než 400 m z toho důvodu by bylo možné o tuto výjimku požádat. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstup do objektu v 1.NP je od úrovně vnějších přístupových ploch převýšen o 100 mm, proto je zde navržena rampa. Pohyb po veřejně přístupných prostorách v 1.NP, 2.NP a 3.NP je bezbariérový. V blízkosti objektu budou tři parkovací stání vymezené pro osoby tělesně postižené. 3

4 Obrázek 3: Parkovací stání a vstupy na pozemku Vjezd na parkoviště je umístěn z východní strany a výjezd ze strany západní pro plynulý průjezd podél objektu. Hlavní vstup do objektu je situován z jižní strany. V objektu je jeden výtah spojující l.np, 2.NP a 3.NP. 4 KAPACITY A STATISTIKY Zastavěná plocha objektu: 514 m 2 Obestavěný prostor objektu: m 3 Užitná plocha: 1454 m 2 Počet místností: 83 Počet nadzemních podlaží: 3 Orientační cenu této stavby lze cenu vyčíslit na ,- Kč bez DPH 5 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ Stavba je umístěna v intraviánu města. Volný pozemek je situován tak, že je přístupný pozemní komunikací z jižní, západní a východní strany a obklopen stávající zástavbou ze strany severní. Regulace určují objektu maximální výšku o třech nadzemních podlažích, ukončeného plochou střechou o max. výšce cca 12,5 m nad terénem. Půdorysně bude respektován tvar a rozměr stavby vzhledem k okolní zástavbě, odstraněny budou stromy v západní části pozemku. Obrázek 4: Pohled na jižní rozčlenění fasády 4

5 Hlavními prvky ztvárňující architektonické řešení fasády jsou vertikální okenní otvory dvou rozměrů doplněny vertikálními barevnými pásy. Pro vyvážení vertikálního uspořádání fasády jsem použil dominantní vysazené horizontální linie kopírující obvod objektu, které navozují dojem nižší výšky objektu a dochází k umírnění a narušení vertikálního členění. Barevné řešení vychází z použití 3 základních barev: šedá, bílá a zelená žluť, které nahodile doplňují na fasádě volná místa mezi okny a tím přenáší pozitivní pocit na lidi a blízkému okolí. Použité materiály jako je např.: dřevěný konstrukční systém, bílá omítka a probarvené pásy společně s lesklými deskami Fundermax zejména z důvodu sjednocení a celistvosti otvorů jsou v plné návaznosti na okolí a celkového vizuálního projevu města. Obrázek 5: Pohled na severní fasádu Okny je prosklená zejména jižní fasáda pro dosažení maximálních tepelných zisků a severní fasáda bude prosklená již méně z důvodu malého prohřívání vnitřních prostor, proto je doplněna šedými barevnými pásy, které imitují okenní otvory a doplňují se s pásy zelené žluti. Výplně otvorů (rámy plastových oken) budou barvy tmavě šedé, důraz byl také kladen na hlavní vstup do objektu tak, aby byl jednoduše rozpoznatelný a pochopitelný. Je rozšířen a zvýrazněn prosklením, nad kterým dominuje oproti zbytku fasády výrazná stříška se zaoblenými rohy. 6 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Hlavní vstup do objektu je situován z jižní strany, kde se ze zádveří dostaneme do centrální chodby 1.NP objektu přímo k recepci a centrálnímu schodišti a výtahu, které je umístěno v části se zázemím a vertikálním komunikačním prostorem, díky kterému se dostaneme do 2.NP, 3.NP a na střechu. V části se zázemím při severní fasádě je také počítáno v každém patře s kuchyňkou a jídelní částí, serverem, technickou místností, sprchou a úklidovou místností. Z centrální chodby jsou v každém patře přístupné čekárny, ve kterých je zamýšleno instalovat vyvolávací systém napojený na všechny sesterny. Všechny sesterny jsou přístupné z centrální chodby a ordinace lékaře je vždy přístupná přes sesternu. Bezbariérové WC, WC pro doktory a WC pro zákazníky jsou situovány podél vedlejší chodby, která je napojená na chodbu hlavní. V 1.NP je navíc zamýšleno pronajímat prostory pro zdravou výživu a lékárnu s vlastními sklady a společnou šatnou, přístupnou z centrální chodby v západní části objektu. 5

6 Na střeše zdravotního střediska je navržena rozptylová zatravněná plocha s vydlážděným ochozem a s lavičkami, stolem a vířivou vanou sloužící pro účely relaxace. Z důvodu bezpečnosti je tato plocha doplněna zábradlím o výšce 1100mm z trubkových profilů o průřezu 30 mm s pochromovanou úpravou. V rozích jsou tyto profily zakulacené o poloměru 500 mm. Obrázek 6: Pohled na střechu Po Instalaci výplní otvorů plastových oken na osluněných stranách fasády budou instalovány venkovní žaluzie (ve světle šedém kovovém odstínu) proti přehřívání objektu v letních měsících, veškeré vnitřní dělící stěny příčky v 1.NP až. 3.NP budou ze systému NOVATOP, stavební úprava obvodového pláště bude provedena dle požadavků aktuálního znění ČSN 73 O Tepelná ochrana budov aplikován bude certifikovaný zateplovací systém na vnějších obvodových stěnách 1.NP-3.NP, zateplena bude podlaha 1.NP, aplikovány budou lité podlahy ve všech podlažích. 7 ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE V rámci návrhu zdravotního střediska se navíc řešily i návrhy interiéru dvou ordinací, které navazují na ideu objektu. V interiéru zubní ordinace je dominantou prostoru zubní křeslo, nad kterým je ukotven futuristický akustický podhled, který má navíc nespornou výhodu v zabudování libovolných integrovaných osvětlovacích prvků, které jsou pro lékaře důležité. Dalším výraznějším prvkem je plastový stůl lakovaný do zeleného lesku. Pro vyvážení celého prostoru je použita podlaha z velkoformátových šedých dlaždic a tmavým spárovacím tmelem. Skříně a vybavení ordinace je umístěno podél stěny naproti okenním otvorům, které zajišťují dostatek přírodního osvětlení. V podhledu nad zubařským křeslem jsou zabudovány 6

7 dvě LED diodové svítidla s difuzním sklem a se zabarvením světla 4000k. Nad přípravnou léků, stolem sestřičky a zubního lékaře jsou zabudovány doplňkové LED diodové svítidla. Obrázek 7: Interiér zubní ordinace Obrázek 8: Půdorys zubní ordinace 7

8 8 ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE Obrázek 10: Interiér ordinace praktického lékaře Obrázek 9: Půdorys ordinace praktického lékaře V interiéru ordinace praktického lékaře dominuje prostoru zelený stůl lékaře, nad kterým je ukotven podhled s dřevěnou pohledovou vrstvou na němž jsou instalovány bodové svitídla z LED diod v barvě chromu posouvající se na liště ze stejného materiálu. Nad přípravnou léků a lehátkem jsou zabudovány doplňkové LED diodové svítidla. Velká okna zajišťují dostatek přírodního světla a kontakt s okolím. Ordinaci tvoří tři základní barvy tj. bílá, šedá a třetí je pohledové dřevo na stropě, které doplňuje svěže zelený akcent na 8

9 zařízení interiéru, tím se celý prostor barevně vyvažuje. Skříně a vybavení ordinace jsou v bílém lesku, tak aby prostor působil prostorně a vzdušně. 9 ZÁVĚR Úkolem mé pracovní stáže bylo vypracovat architektonickou studii a navrhnout zdravotní středisko ve spolupráci s Bc. Lukášem Palíkem stážistou a studentem VUT v Brně, Fakulty stavební, oboru TZB, které by sloužilo k pronájmu prostor v různých odvětvích lékařské činnosti. Výsledkem návrhu je stavba, která balancuje právě mezi myšlením architekta, a současně akceptuje i požadavky oboru TZB na nízkou energetickou náročnost a tím splňuje zadání investora. Architektonický výraz stavby vychází ze základu dispozičního řešení, návaznosti na okolní městskou zástavbu a územní regulace. Základní myšlenkou bylo vytvoření jednoduché, funkční a současné architektury s důrazem na zvládnutí návrhu stavby z hlediska energetické náročnosti. Hlavním přínosem této pracovní stáže byla možnost navrhnout stavbu nejen z pohledu architekta, ale i z pohledu technologického zařízení budovy, ve spolupráci s Bc. Lukášem Palíkem z oboru TZB. Velké množství poznatků jsme dosáhli hlavně díky Ing. Janu Neuwirtovi, který nás vedl celým procesem od prvotních skic až do poslední fáze návrhu a zastřešil nás svými schopnostmi a dovednostmi z praxe, které jsme uplatnili společně s teoretickou znalostí ze školy. V průběhu stáže jsme také navštívili několik realizací, které nás obohatily o zkušenosti přímého kontaktu s výstavbou a použitými technologiemi na stavbě v provozu. Poděkování Příspěvek byl realizován za finančního přispění Evropské unie v rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky, č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/ CONTRIBUTION TITLE IN ENGLISH Keywords List of keywords in English language. Summary The task of the placement was to develop an architectural study of the health centers in the passive standard in the city of Ostrava - Marianske Hory on the street Železárenská. The aim was not to interfere with the existing urban fabric and structure of the new building, but on the contrary to supplement it by volume and ideologically as to fit into the specified area. The resulting object uses modern technology along with eco-friendly materials with regard to its environmental footprint. 9

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: AR 2011/2012, ZS Bc. Svetlana

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Ocenění hodnoty zvláštní obliby

Ocenění hodnoty zvláštní obliby BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Ocenění hodnoty zvláštní obliby Bakalářská práce Autor : Vít Kotas Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing.Pavel Sýkora Praha duben

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu.

DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu. 1 2 DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu. 3 4 diplomová práce základní škola květnice Magdalena Havlová ateliér kuzemenský & synek fakulta

Více

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL Soupis staveb přihlášených do soutěže STAVBA ROKU 2013 Královéhradeckého kraje NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL FATO a.s., člen holdingu FATO Ing. arch. Karel Schmied ml. FATO a.s., člen holdingu FATO

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI ANALYSIS

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Modulový systém administrativního pracoviště s mobilní aplikací. Barbora Pšenčíková

Modulový systém administrativního pracoviště s mobilní aplikací. Barbora Pšenčíková Modulový systém administrativního pracoviště s mobilní aplikací Barbora Pšenčíková Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Abstrakt česky V první části, teoretické, jsem se zaměřila na vývoj administrativních

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér Daniela Filipiová Projektujeme bez bariér Praha 2002 Ing. arch. Daniela Filipiová, 2002 ISBN 80-86552-18-7 Vážení čtenáři, ví vůbec česká veřejnost, v jakých podmínkách žijí klienti sociálních služeb a

Více