Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského."

Transkript

1 USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. usnesením č. 2015/188 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2015/189 1) provedla rozpočtová opatření č. 6-7 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/190 zveřejnit záměr města Třince odprodat 12 ks veřejně neobchodovatelných akcií Jesenických mlékáren, a. s., předem určenému zájemci společnosti Jesenické mlékárny, a. s., se sídlem Bruntál, Staroměstská 781/1, PSČ , IČ usnesením č. 2015/191 vyřazení majetku příspěvkových organizací za 2. pololetí 2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/192 uzavřít smlouvu o přepravě č. 01/2015 na přepravu dětí pro plaveckou školu mezi Správou tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince, p. o., a uchazečem ARRIVA MORAVA, a. s., Vítkovická 3133/5, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 1 (celkem 11)

2 2) pověřila ředitele příspěvkové organizace STaRS, Mgr. Radka Procházku, k uzavření smlouvy o přepravě č. 01/2015 dle bodu 1) usnesení, se společností ARRIVA MORAVA, a. s., Vítkovická 3133/5, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/193 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Servis kopírovací techniky období 2015 až opakované vyhlášení takto: 1. amethyst.cz, s. r. o., Lámař 41/12, Ostrava IČ Kancelářská technika LEJKA, s. r. o., Třanovice 124, Třanovice IČ COPY STAR, s. r. o., Hrušovská 2678/20, Ostrava IČ uzavřít smlouvu č. 2015/12/001/Ja na poskytování servisních služeb k reprografické technice Městského úřadu Třinec na období 2015 až 2017 mezi městem Třinec a firmou amethyst.cz, s. r. o., se sídlem Lámař 41/12, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/194 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka pohřebních služeb opakované vyhlášení takto: 1. Bohumír Kukuczka, Břízová 620, Třinec IČ Lýdie Hajduková, Polní 90, Jablunkov IČ uzavřít smlouvu č. 2015/08/001/Ks na pohřební služby k zajištění vypravení pohřbů městem Třinec v letech 2015 až 2018 mezi městem Třinec a pohřební službou Bohumíra Kukuczky, se sídlem Břízová 620, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/195 uzavřít příkazní smlouvu č. 2015/03/001/Za na administraci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky Údržba a revitalizace veřejné zeleně ve městě Třinec s Mgr. Bc. Milanem Konečným, se sídlem K Holotovci 1191, Orlová Město, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/196 na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Zlepšení systému protipovodňové ochrany města Třinec o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče MASTER IT Technologies, a. s., Výstavní 1928/9, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, IČ ) schválila Rozhodnutí/oznámení zadavatele o přidělení zakázky, které bude do 5 pracovních dnů odesláno všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 2 (celkem 11)

3 3) rozhodla v souladu s 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o dílo na akci Zlepšení systému protipovodňové ochrany města Třinec se společností MASTER IT Technologies, a. s., Výstavní 1928/9, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) rozhodla uzavřít smlouvu č. 2015/02/008/Ku na zhotovení digitálního povodňového plánu města Třinec mezi městem Třinec a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se sídlem Nábřežní 90/4, Praha 5, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2015/197 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce učebny chemie a fyziky ZŠ Gustawa Przeczka, Třinec takto: 1. Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec IČ R+M stavební, s. r. o., Bukovecká 615, Jablunkov IČ T-DEX, s. r. o., Oldřichovice 175, Třinec IČ AK plus Novostav, s. r. o., Jablunkovská 410, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/02/006/He na rekonstrukci učebny chemie a fyziky mezi městem Třinec a firmou Babjarčík, s. r. o., se sídlem Oldřichovice 199, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/198 o výběru nejvhodnější nabídky dle posouzení a hodnocení, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise (Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - příloha č. 1 přednesu), za účelem zadání veřejné zakázky s názvem Modernizace výuky na základních školách v Třinci - multimediální vybavení opakované vyhlášení 4 - část 1 Multimediální vybavení ZŠ Bezručova takto: 1. Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, Ostrava IČ uzavřít kupní smlouvu č. 2015/06/108/Ho na dodávku multimediálního vybavení pro ZŠ Bezručova v Třinci mezi městem Třinec a společností Z + M Partner, spol. s r. o., se sídlem Valchařská 3261/17, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dle posouzení a hodnocení, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise (Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - příloha č. 1 přednesu), za účelem zadání veřejné zakázky s názvem Modernizace výuky na základních školách v Třinci - multimediální vybavení opakované vyhlášení 4 - část 2 Multimediální vybavení ZŠ Koperníkova takto: 1. Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, Ostrava IČ ) rozhodla uzavřít kupní smlouvu č. 2015/06/109/Ho na dodávku multimediálního vybavení pro ZŠ Koperníkova v Třinci mezi městem Třinec a společností Z + M Partner, spol. s r. o., se sídlem Valchařská 3261/17, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. Strana 3 (celkem 11)

4 usnesením č. 2015/199 revokovat usnesení č. 2014/4892 a 2014/4893 v části jmenování členů hodnotící komise projednané na 134. schůzi rady města konané dne , ve věci vyhlášení veřejných zakázek Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec - dodavatel scannerů včetně obslužného softwaru a Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec - dodavatel DMS takto: v bodě 3) usnesení č. 2014/4892 a 2014/4893 se ze složení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek odjímá Ing. Ivo Kantor, a namísto něj se ustanovuje novým členem komise Ing. Michael Trojka a současně se odjímá náhradník PhDr. Milada Hejmejová, a namísto ní se ustanovuje novým členem komise pan Radim Kozlovský. Všechny další části předmětných usnesení č. 2014/4892 a 2014/4893 zůstávají nezměněny. usnesením č. 2015/200 revokovat usnesení č. 2014/83 projednávané na 2. schůzi rady města konané dne ve věci uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/129/Li na akci Rozšíření ul. Šeříkové (VIA LYŽBICE) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/129/Li na akci Rozšíření ul. Šeříkové (VIA LYŽBICE) se společností SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod DS MORAVA, oblast speciální stavby, se sídlem ve městě Brno, Jahodová ul. 60, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/201 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z technických a časových důvodů na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem Prodejna zeleniny, ul. Nádražní, Třinec zpevněné plochy 2) schválila uzavřít smlouvu o dílo č. 2015/02/005/Li akci Prodejna zeleniny, ul. Nádražní, Třinec zpevněné plochy se společností Morcinek, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Poštovní 171, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/202 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/141/Li na akci Víceúčelový objekt v Karpentné se společností Beskydská stavební, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Frýdecká 225, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 4 (celkem 11)

5 usnesením č. 2015/203 v rámci staveb Prodejna zeleniny, Třinec, ul. Nádražní a Přestupní terminál Třinec uzavřít smlouvu č. 2015/02/009/Li o výpůjčce pozemku parc. č. 2246/31 a 2246/32 v katastrálním území Třinec, obec Třinec mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/204 1) doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. /2015, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace na území města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/205 uzavřít dodatek č. 15 č. ev. 2000/01/014/Te/D15 ke smlouvě o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací č. 2000/01/014 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a AUTEL, a. s., se sídlem Oldřichovice č. p. 790, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít dodatek č. 14 č. ev. 2000/01/030/Te/D14 ke smlouvě o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací č. 2000/01/030 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a Českou republikou Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, se sídlem 30. dubna 1682/24, Ostrava, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/206 schválit výši nájemného za užívání a provozování vodohospodářského zařízení v majetku města, které bylo vybudováno v rámci projektu Revitalizace povodí Olše, pro rok 2015 ve výši ,26 Kč bez DPH. usnesením č. 2015/207 uzavřít Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 79/DPS/FM/K/2014 mezi městem Třinec a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/208 udělit slevu z ceny nájmu ve výši Kč za krátkodobý pronájem za účelem umístění 4 ks bannerů na zábradlích ve vlastnictví města Třince, v době od do při konání festivalu Jeden svět v Třinci 2015 Strana 5 (celkem 11)

6 uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/10/001/Ba mezi městem Třinec a sdružením Ubot Gallery, o. s., se sídlem Bystřice 1039, Bystřice, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/209 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č. 1856/1 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/011/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/210 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk na části pozemku parc. č. 613 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/013/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/211 zveřejnit záměr města prodat dle GP č /2014 ze dne část pozemku parc. č. 156/5 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 14 m 2, nově označenou jako parcela č. 156/6 v k. ú. Nebory a obci Třinec předem určenému zájemci, společnosti MEPAC CZ, s. r. o., se sídlem Třinec, Oldřichovice 862, PSČ , IČ , jako vlastníkovi areálu na sousedním pozemku, za odhadní cenu. usnesením č. 2015/212 zveřejnit záměr města bezúplatně převést dle GP č /2013 ze dne část pozemku parc. č. 3379/12 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 164 m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec předem určenému zájemci, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ , IČ , které má příslušnost hospodařit se sousedním pozemkem parc. č. 3379/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec. Strana 6 (celkem 11)

7 usnesením č. 2015/213 1) udělila souhlas České poště, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ , IČ , v předmětu nájmu v objektu č. p. 406 na ul. Jablunkovské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, užívaného na základě smlouvy o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 673 ze dne , k odpisování technického zhodnocení v souladu s uděleným souhlasem města ze dne , spočívajícího v rozšíření vyvolávacího systému České pošty, s. p., o další jednotku (uchycení displeje vyvolávacího systému a instalace rozvodů elektrické energie k displeji) v hodnotě Kč bez DPH v souvislosti s bodem 1) usnesení uzavřít mezi městem Třinec a Českou poštou, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ , IČ , smlouvu o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku č. 2015/05/016/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/214 a) zveřejnit záměr města směnit objekt umístěný na pozemku v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví pana O. M., bytem Návsí, za budoucí objekt ve vlastnictví města Třince umístěný na částech pozemků parc. č. 276/24 a 2246/30 v k.ú. a obci Třinec zrealizovaný dle projektové dokumentace Prodejna zeleniny zpracované společností Ateliér Velehradský, s. r. o., č. akce 1205 z 12/2012, bez finančního vyrovnání, b) zveřejnit záměr města prodat části pozemků parc. č. 276/24 a parc. č. 2246/30 o celkové výměře cca 85 m 2 v k. ú. a obci Třinec v rozsahu zákresu dle situačního snímku, který tvoří přílohu č. 1 přednesu (výměra bude upřesněna GP), předem určenému zájemci panu O. M., bytem Návsí, za odhadní cenu. usnesením č. 2015/215 1) vzala na vědomí přijatou nabídku společnosti Supertal max, s. r. o., se sídlem Třinec, 1. máje 500, PSČ , IČ , na pronájem prostorů sloužících podnikání v souhrnné výměře 22,02 m² ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 408 na ul. Jablunkovské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem zřízení prodejny oděvů (second hand), za nabídnutou cenu nájmu ve výši Kč/m²/rok bez DPH a) pronajmout prostory sloužící podnikání v souhrnné výměře 22,02 m², tj. místnost č. 15 ve výměře 11,39 m² a místnost č. 16 ve výměře 10,63 m², ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 408 na ul. Jablunkovské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, společnosti Supertal max, s. r. o., se sídlem Třinec, 1. máje 500, PSČ , IČ , za účelem zřízení prodejny oděvů (second hand) za cenu dohodou ve výši Kč/m²/rok bez DPH, na dobu neurčitou ode dne , b) uzavřít smlouvu na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2015/05/015/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 7 (celkem 11)

8 usnesením č. 2015/216 příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , podat Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro sociální služby Azylový dům pro matky a Dům na půl cesty, které organizace provozuje. usnesením č. 2015/217 podat žádost o účelovou neinvestiční Dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2015, kdy poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí 2) souhlasila přijmout dotaci v předpokládané výši Kč v případě, že bude městu Třinec dle bodu 1) usnesení přidělena 3) schválila podat - v rámci finančního vypořádání neinvestiční účelové Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok žádost o doplatek na tuto činnosti ve výši ,63 Kč. usnesením č. 2015/218 upravený pořadník pro přidělení městských bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice č. p. 783 s účinností od , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/219 1) souhlasila s přerušením provozu mateřské školy se sídlem v Třinci, Oldřichovice č. p. 210, která jsou součástí Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkové organizace, IČ , z organizačních důvodů, a to dne usnesením č. 2015/220 1) vzala na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce Čj. ČŠIT-2215/14-T a závěry protokolu o kontrole České školní inspekce Čj. ČŠIT-2216/14-T k provedené kontrole u organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová č. p. 412, PSČ , IČ , ze dne , ve znění přílohy č. 1 a 2 přednesu. usnesením č. 2015/221 prominout poplatky za pronájem kinosálu v budově Městského kina Kosmos Třinec, příspěvkové organizace, dne , Farnímu sboru Slezské církve evangelické, a. v., se sídlem v Třinci, ulice Revoluční č. p. 609, PSČ , IČ , v rámci akce Konference pro muže ve výši Kč včetně DPH Strana 8 (celkem 11)

9 2) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2015/222 1) vzala na vědomí informaci o hospodaření s Fondem rozvoje bydlení města Třince za rok 2014 vyhlásit výběrové řízení na úvěry z Fondu rozvoje bydlení města Třince pro rok ) jmenovala složení výběrové komise pro vyhodnocení předložených žádostí o úvěry - Mgr. Ivo Kaleta místostarosta města - Radim Kozlovský místostarosta města - Mgr. Karel Bieringer člen rady města - Ing. Patrik Žondor vedoucí odboru kancelář vedení města - Ing. Michaela Mitrengová vedoucí odboru ekonomického - Ing. Karin Přikrylová vedoucí odboru správy majetku města - Ing. Daniel Fojcik vedoucí odboru investic - Ing. Silvie Cholewiková vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství - Ing. Věra Pindurová vedoucí odboru stavebního řádu a územního plánování. usnesením č. 2015/223 1) jmenovala do funkce člena Komise pro činnost Městské policie Třinec: - Anna Gavendová - Mgr. Ivo Kaleta - Josef Kuźma - Bc. Josef Alexandr Matera - Jiří Kuchař - Bc. Bohdan Sikora, MSc. - Jan Kaleta - Martin Vaňka - Mgr. Daniel Raszka 2) jmenovala do funkce člena Komise prevence kriminality: - Mgr. Karel Bieringer - Radim Kozlovský - Bc. Milena Haškovcová - npor.mgr. Martin Sliž - Josef Kuźma - por. Mgr. Vlastimil Starzyk - Mgr. Ladislav Chromec - Bc. Zuzana Kubiesová - Stanislav Ott. usnesením č. 2015/224 uzavřít Smlouvu o dílo (č. 2015/25/003/Ko), mezi společností BeePartner, a. s., se sídlem nám. Svobody 527, Třinec, IČ , zastoupenou Ing. Davidem Sventkem, statutárním ředitelem, a městem Třinec na zpracování studie Strategie využití a čerpání ESIF pro město Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 9 (celkem 11)

10 usnesením č. 2015/225 převzít záštitu města Třince nad pořádáním mezinárodního festivalu Jeden svět, který bude probíhat od do v Třinci 2) schválila společnosti Ubot Gallery, o. s., Bystřice 1039, Bystřice, IČ , použití znaku města Třince na propagačních materiálech v souvislosti s pořádáním mezinárodního festivalu Jeden svět, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2015/226 převzít záštitu města Třince nad pořádáním závodu Perun SkyMarathon, který se uskuteční v Beskydech 2) schválila sdružení free.lepus.cz, Cholevova 1464/35, Ostrava Jih, IČ , použití znaku města Třince na internetových stránkách závodu a oficiálních materiálech propagujících konání závodu Perun SkyMarathon, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2015/227 o podání žádosti o poskytnutí účelové dotace obci s rozšířenou působností Třinec na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel, a o přijetí této účelové dotace ve výši Kč, tedy 100 % uznatelných nákladů. usnesením č. 2015/228 1) jmenovala na návrh vedoucího odboru kancelář vedení města, pověřeného zastupováním tajemnice MěÚ Třinec, do funkce vedoucí odboru správy majetku města MěÚ Třinec JUDr. Danutu Lasotovou s účinností od usnesením č. 2015/229 v rámci staveb Prodejna zeleniny, Třinec, ul. Nádražní a Přestupní terminál Třinec uzavřít smlouvu č. 2015/02/011/Li o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání, a to jmenovitě pozemků parc. č. 2246/31 a 2246/32 v katastrálním území Třinec, obec Třinec mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem ve městě Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 10 (celkem 11)

11 RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2015/221 10/5 ředitelce organizace Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Dukelská č. p. 689, PSČ , IČ , postupovat ve věci prominutí poplatků za pronájem kinosálu z důvodu konání Konference pro muže dle bodu 1) usnesení. Zodp.: ředitelka Městského kina Kosmos Třinec, p. o. Termín: RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Radim Kozlovský MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 11 (celkem 11)

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více