U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :"

Transkript

1 Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v hodin, v zasedací síni Obecního úřadu v Troubelicích zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : 87/4 kontrolu usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne a konstatuje, že úkoly /viz. body usnesení 85/3 a 86/3/ byly splněny 88/4 písemnou žádost manželů Ing. Lady a Libora Hajdíkových, bytem Břatří Čapků 695, Uničov o odkoupení parcely parc. č. 1249/111 - kultura orná půda, o výměře 1053 m 2, v k.ú. Troubelice; písemnou žádost manželů Jolany a Kamila Domesových, bytem Troubelice 69 o odkoupení parcely parc. č. 1249/100 - kultura orná půda, o výměře 1296 m 2, v k.ú. Troubelice; písemnou žádost Williama Götzlingera, bytem Frágnerova 8, Olomouc o odkoupení parcely parc. č. 1249/102 - kultura orná půda, o výměře 1000 m 2, v k.ú. Troubelice; písemnou žádost Pavla Zámečníka, bytem Hynkov 16, Příkazy o odkoupení parcely parc. č. 1249/93 - kultura orná půda, o výměře 1508 m 2, v k.ú. Troubelice a písemnou žádost manželů Kateřiny a Jana Langmaierových, bytem Troubelice 211 o odkoupení parcely parc. č. 1249/96 - kultura orná půda, o výměře 1013 m 2, v k.ú. Troubelice na výstavbu rodinného domu v lokalitě za Štoksovým v Troubelicích 89/4 písemnou výpověď Gabriely Kinclové, bytem Střelice 56, z nebytových prostor v budově obce Troubelice prostor kadeřnictví, s datem účinnosti výpovědi, od , dohodou 90/4 písemnou žádost Jitky Marešové, bytem Dědinka 10, Troubelice o pronájem nebytových prostor v budově Obecního úřadu v Troubelicích, Troubelice 352, II. NP kadeřnictví / provozní místnost, vstupní prostor, sociální zařízení a úklidovou místnost/ o celkové výměře 62,05 m 2 91/4 uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově Obecního úřadu v Troubelicích, Troubelice 352, II. NP kadeřnictví / provozní místnost, vstupní prostor, sociální zařízení a úklidovou místnost/ o celkové výměře 62,05 m 2 s Jitkou Marešovou, bytem Dědinka 10, Troubelice, za podmínek uveřejněných v záměru obce pronajmout tyto prostory a s ohledem na platné ceny za 1 m 2 podlahové plochy a plateb za poskytované služby, s účinností od /4 písemnou žádost SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: , o pronájem Středně tlakého plynovodu potrubí PE 63 x 5,8 232,8 m; potrubí PE 90 x 5,2 197,35 m a 21 ks přípojek potrubí PE 32 x 3,0 133,5 m, na parc. č. 1249/91, v katastrálním území Troubelice, lokalita pro výstavbu 21 RD v Troubelicích za Štoksovým, zapsané na listu vlastnictví pro Obec Troubelice, za účelem jeho provozování, za roční nájemné 1,-Kč 93/4 uzavření nájemní smlouvy na pronájem Středně tlakého plynovodu potrubí PE 63 x 5,8 232,8 m; potrubí PE 90 x 5,2 197,35 m a 21 ks přípojek potrubí PE 32 x 3,0 133,5 m, na parc. č. 1249/91, v katastrálním území Troubelice, lokalita pro výstavbu 21 RD v Troubelicích za Štoksovým, zapsané na listu vlastnictví pro Obec Troubelice se společností SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: , na základě uveřejněného záměru obce pronajmout toto zařízení, za účelem jeho provozování, za roční nájemné 1,00 Kč, s účinností od /4 zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu Uničovsko za rok /4 písemnou nabídku společnosti SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: , o odkoupení plynárenských zařízení plynovodu, vč. přípojek, ve vlastnictví obce Troubelice 96/4 konkursní řízení na obsazení funkce ředitel Základní školy Troubelice, s tímto výsledkem a doporučeným pořadím konkursní komise: 1. Miroslav Ševčík; 2. Mgr. Světlana Nováčková; 3. Mgr. Miroslava Mahdalová 97/4 jmenování Miroslava Ševčíka, do funkce ředitele Základní školy Troubelice, příspěvkové organizace, Troubelice 313, IČ: , s účinností od 1. července /4 informace o veřejně prospěšných pracích z úřadu práce

2 Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 2 99/4 osazení radaru k měření rychlosti na území obce Troubelice a uzavření nájemní smlouvy, na půlroční pronájem tohoto zařízení se společností Empemont, s.r.o., Kouty 34, Valašské Meziříčí 100/4 písemnou žádost starostu TJ Sokol Troubelice o finanční příspěvek pro účastníky a jejich vybavení, kteří se zúčastní 14. Světové gymnaestrády v rakouském Dornbirnu, ve dnech července /4 žádost Blanky Zahrádkové, bytem Mezice 56, o přidělení obecního bytu. Žádost bude zařazena do příslušné evidence 102/4 žádost Renaty Danečkové, bytem Dědinka 28, Troubelice, o přidělení obecního bytu. Žádost bude zařazena do příslušné evidence 103/4 písemnou žádost Williama Götzlingera, Frágnerova 8, Olomouc, o odkoupení části pozemku parc. č. 1249/91, v k.ú. Troubelice, zapsaném na listu vlastnictví č pro obec Troubelice 104/4 písemnou žádost Centra pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, Slovenská 5, Olomouc, o příspěvek z rozpočtu obce, s tím, že v letošním roce byly příspěvky pro tyto organizace rozděleny, tudíž bude možné požádat o příspěvek z rozpočtu obce v roce 2008, s ohledem na směrnici obce Troubelice č /4 písemnou žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Wolkerova 22, Prostějov, o příspěvek z rozpočtu obce, s tím, že v letošním roce byly příspěvky pro tyto organizace rozděleny, tudíž bude možné požádat o příspěvek z rozpočtu obce v roce 2008, s ohledem na směrnici obce Troubelice č /4 písemný Protokol o výsledku státní a veřejnosprávní kontroly, zaměřené na kontrolu vynakládání prostředků státního rozpočtu v roce 2006 a dodržování závazných právních předpisů v příspěvkové organizaci, Mateřská škola Troubelice, Troubelice 336, IČ: , vypracovaný kontrolním orgánem Česká školní inspekce, Wellnerova 25, Olomouc, s výsledkem bez závad 107/4 bezplatné užívání nebytových prostor v budově obecního úřadu budova č.p. 352 na parc. č. 691/1, v k.ú. Troubelice, zapsaném na LV pro obec Troubelice, /prostory bývalé spořitelny v I.NP/ provozní místnosti o výměře 77,65 m 2 a příslušenství o výměře 10,55m2, Mateřskému centru SLUNÍČKO Troubelice, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3. měsíce 108/4 podněty a připomínky členů zastupitelstva v diskusi, které jsou uvedeny v zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 30. května /4 připomínky a podněty občanů v diskusi, které jsou uvedeny v zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 30. května /4 důvodové zprávy, včetně příloh, k projednaným bodům 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 30. května 2007 zastupitelstvo obce Troubelice s c h v a l u j e : 111/4 program 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, konaného dne 30. května 2007, dle pozvánky 112/4 návrhovou komisi ve složení: předseda návrhové komise Marcela Smrčková; členové návrhové komise Ing. Bohuslav Nevěřil a Alois Obšil; ověřovatele zápisu Alenu Hrubou a Hanu Šenkovou; zapisovatele zápisu - Danu Lollkovou; sčitatele hlasů z hlasování Ondřeje Plačka 113/4 rozpočtové opatření č. 01/2007 v rozpočtu obce Troubelice na rok 2007, v návaznosti na 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Písemná podoba rozpočtového opatření v rozpočtu obce Troubelice na rok 2007 je uvedena v příloze č. 1 k usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva obce Troubelice

3 Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č /4 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2006 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok /4 odprodej stavebních pozemků parc. č. 1249/111 - kultura orná půda, o výměře 1053 m 2, v katastrálním území Troubelice, zapsaném na listu vlastnictví pro obec Troubelice do společného jmění manželů, manželům Ing. Ladě a Liboru Hajdíkovým, Břatří Čapků 695, Uničov; parc. č. 1249/100 - kultura orná půda, o výměře 1296 m 2, v katastrálním území Troubelice, zapsaném na listu vlastnictví pro obec Troubelice do společného jmění manželů, manželům Jolaně a Kamilu Domesovým, Troubelice 69; parc. č. 1249/102 - kultura orná půda, o výměře 1000 m 2, v katastrálním území Troubelice, zapsaném na listu vlastnictví pro obec Troubelice Williamu Götzlingerovi, Frágnerova 8, Olomouc; parc. č. 1249/93 - kultura orná půda, o výměře 1508 m 2, v katastrálním území Troubelice, zapsaném na listu vlastnictví pro obec Troubelice Pavlu Zámečníkovi, Hynkov 16, Příkazy a parc. č. 1249/96 - kultura orná půda, o výměře 1013 m 2, v katastrálním území Troubelice, zapsaném na listu vlastnictví pro obec Troubelice do společného jmění manželů, manželům Kateřině a Janu Langmaierovým, Troubelice 211, za cenu 230,-Kč/m 2 a podmínek uvedených ve zveřejněném záměru obce Troubelice odprodat tyto pozemky / podmínky a regulativa území, viz body 725/25 a 726/25 usnesení/ a zplnomocňuje starostu obce k podpisu a uzavření příslušných smluv 116/4 uveřejnění záměru obce Troubelice odprodat, na základě nabídky společnosti SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: , plynárenské zařízení plynovod, vč. přípojek, ve vlastnictví obce Troubelice, za těchto podmínek: prodej bude učiněn na základě podané nabídky vztahující se k tomuto záměru; zastupitelstvo obce Troubelice rozhodne na svém nejbližším zasedání o nejvýhodnější nabídce, ke které doporučí uzavřít kupní smlouvu a rovněž si ponechá právo neuzavřít kupní smlouvu s žádným zájemcem 117/4 smlouvu o zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu, uzavřenou mezi obcí Troubelice, Troubelice 352, IČ: a správcem nemovitostí ve vlastnictví Olomouckého kraje-správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: , DIČ: CZ , Lipenská 120, Olomouc, na uložení podzemního vedení povrchové a hloubkové kanalizace pro 21 RD v lokalitě za Štoksovým, pod těleso komunikace č. III/ 31548, parc. č v k.ú. Troubelice, zapsaný pro uvedeného vlastníka a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy 118/4 smlouvu o poskytnutí příspěvku a přijímá příspěvek od Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 a, Olomouc, IČ: , na vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje, ve výši ,-Kč, slovy: třicettisíckorunčeských a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy 119/4 vypracovanou studii Rekonstrukce Sokolovny v Troubelicích, vypracovanou ing. arch. Tomášem Pejpkem, Na zákopě 62, Olomouc, která bude sloužit k přípravě další projektové dokumentace k rekonstrukci 120/4 s ohledem na zakázku malého rozsahu a podanou nabídku, Ing. arch. Tomáše Pejpka, Na zákopě 62, Olomouc, IČ: , jako zhotovitele projektové dokumentace k vydání sloučeného územního a stavebního řízení na Rekonstrukci Sokolovny v Troubelicích a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy 121/4 s ohledem na zakázku malého rozsahu a podanou nabídku, společnost GHC regio s.r.o., Dolní náměstí 22/43, Olomouc, IČ: , jako zhotovitele projektu a dokumentace pro financování Rekonstrukce Sokolovny v Troubelicích ze strukturálních fondů EU a zplnomocňuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy 122/4 finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro TJ Sokol Troubelice, Troubelice 99, na zakoupení vybavení pro cvičence, účastnící se 14. Světové gymnaestrády v rakouském Dornbirnu, ve dnech července 2007, s ohledem na reprezentaci obce Troubelice

4 Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č /4 zveřejnění záměru obce Troubelice odprodat pozemek, který vznikne dělením /do zveřejnění záměru bude známo parcelní číslo a výměra pozemku/ parc. č. 1249/91, v k.ú. Troubelice, zapsaném na listu vlastnictví č pro obec Troubelice, za těchto podmínek: záměr je uveřejněný na základě podané žádosti Williama Götzlingera, Frágerova 8, Olomouc; cena předmětného pozemku bude stanovena dle posudku vypracovaného soudním znalce; veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující; v případě, že o pozemek bude více zájemců, rozhodne nejvyšší cenová nabídka jednotlivých zájemců; o prodeji pozemku rozhodne zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání a vyhrazuje si právo předmětný pozemek neprodat zastupitelstvo obce Troubelice n e s c h v a l u j e : 124/4 smlouvu o zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu, uzavřenou mezi obcí Troubelice, Troubelice 352, IČ: a Českými drahami, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ: , DIČ: CZ , na uložení podzemního vedení kabelu NN, pod těleso pozemku parc. č. 1274/1 v k.ú. Troubelice, zapsaný pro uvedeného vlastníka zastupitelstvo obce Troubelice u k l á d á : 125/4 předsedům výborů a komisí vypracovat a předložit pololetní zprávy o hodnocení své dosavadní činnosti. Termín: příští zasedání zastupitelstva obce Termín: příští zasedání zastupitelstva 126/4 místostarostovi obce a finančnímu výboru vypracovat návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/1998, ze dne o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Troubelice. Termín: září/2007 Termín: září/ 2007 Ondřej PLAČKO, v.r. starosta Alena HRUBÁ, v.r. místostarosta Přílohy: pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce presenční listina členů zastupitelstva obce a zúčastněných občanů příloha č. 1 k bodu 113/4 zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce důvodové zprávy ke všem projednávaným bodům Zapsala: Dana Lollková V Troubelicích dne

5 Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 5 Příloha č. 1 k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007 /k bodu usnesení č. 113/4/ Rozpočtové opatření v rozpočtu Obce Troubelice na rok 2007, ozn. č. 01/2007 1) Peněžní dar od firmy GHC regio s.r.o., Olomouc příjmová část rozpočtu ,-Kč; 3399 ostatní záležitosti kultury, položka rozpočtu 2321 přijaté neinvestiční dary ,-Kč xxxx výdajová část rozpočtu ,-Kč; 3399 ostatní záležitosti kultury, položka rozpočtu 5131 potraviny ,- Kč

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 1/33/2013 Návrh na prodej nemovitosti č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice Zdůvodnění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více