Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1572/2005 RM 65 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1573/2005 RM 65 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 1467/2005-RM 60, 1476/2005-RM 61, 1493/2005-RM 62, 1494/2005-RM 62, 1497/2005-RM 62, 1500/2005-RM 62, 1503/2005-RM 62, 1504/2005-RM 62, 1506/2005-RM 62, 1507/2005-RM 62, 1508/2005-RM 62, 1509/2005-RM 62, 1511/2005-RM 62, 1512/2005-RM 62, 1513/2005-RM 62, 1514/2005-RM 62, 1515/2005-RM 62, 1516/2005-RM 62, 1517/2005-RM 62, 1518/2005-RM 62, 1519/2005-RM 62, 1520/2005-RM 62, 1521/2005-RM 62, 1522/2005-RM 62, 1523/2005-RM 62, 1524/2005-RM 62, 1525/2005-RM 62, 1529/2005-RM 63, 1530/2005-RM 63, 1532/2005-RM 63, 1533/2005-RM 63, 1534/2005-RM 63, 1535/2005-RM 63, 1536/2005-RM 63, 1537/2005-RM 63, 1538/2005-RM 63, 1540/2005-RM 63, 1545/2005-RM 63, 1548/2005-RM 63, 1550/2005-RM 63, 1551/2005-RM 63, 1552/2005-RM 63, 1553/2005-RM 63, 1558/2005-RM 63, 1560/2005-RM 63, 1561/2005-RM 63, 1562/2005-RM 63, 1565/2005-RM 63, 1566/2005-RM 63, 1568/2005-RM 63, 1571/2005-RM 63.

2 1574/2005 RM 65 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou p. Janě Schwarzové od RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2005 RM 65 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení bytu č. 23 v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou p. Magdaléně Padalíkové od RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2005 RM 65 Návrh na ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Evy Teichmannové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T:

3 3. RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zabezpečit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2005 RM 65 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Olgy Ištókové na ubytovně Venedik č a č. 1427, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2005 RM 65 Prodej osobního vozidla Š-Favorit RM po projednání schvaluje prodej osobního vozidla Š-Favorit (SPZ: PRI 77-94) vítězi výběrové řízení na dodavatele nového osobního vozidla. 1579/2005 RM 65 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření upravující výdajovou stranu rozpočtu o přesuny finančních prostředků v následujícím členění: a) - snížení na straně výdajů v org. 431: Kč ,00 z 6112, pol. 5023, odměny členů zastupitelstev obce, - zvýšení na straně výdajů v org. 344: Kč ,00 na 6171, pol. 5137, drobný hmotný investiční majetek, Kč 8.600,00 na 6171, pol. 5172, programové vybavení, Kč 7.600,00 na 6171, pol. 5171, opravy a udržování, b) - přesun na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 z 3632, pol. 5171, oprava zdí židovského hřbitova PD, Kč ,00 na 3322, pol. 5171, oprava zdí židovského hřbitova PD. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T:

4 1580/2005 RM 65 Židovský hřbitov Lipník nad Bečvou oprava jižní ohradní zdi - výběrové řízení 1. RM po projednání schvaluje na základě provedeného výběrového řízení dodavatele stavby Židovský hřbitov Lipník nad Bečvou oprava jižní ohradní zdi obchodní společnost Vasil Mádr eko-vas, Smetanova 184, Lipník nad Bečvou, RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení, b) podepsat smlouvu o dílo. T: /2005 RM 65 Budova zámku palubové podlahy 1. RM po projednání schvaluje finanční příspěvek na změnu povrchu palubových podlah v budově zámku ve výši ,33 Kč. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního tuto částku zapracovat do nejbližšího rozpočtového opatření. T: /2005 RM 65 Transformace Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace na obchodní společnost RM po projednání neschvaluje transformaci Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace na obchodní společnost. 1583/2005 RM 65 Přidělení a pronájem bytu č. 10, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 79 ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č.10, IV. kategorie, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 79 ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou dvěma žadatelům v pořadí : 1. paní Marcele Šubrtové,., 2. panu Pavlu Miklošovi,.,

5 s tím, že pokud žadatelka umístěná na 1. místě přidělení bytu odmítne, nebo nepodepíše nájemní smlouvu do jednoho měsíce ode dne schválení pronájmu radou města, bude předmětný byt přidělen žadateli umístěnému na 2. místě. V případě, že druhý žadatel nepodepíše nájemní smlouvu do jednoho měsíce od písemné výzvy na uzavření nájemní smlouvy, pozbude bod 1. usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. 3. RM po projednání neschvaluje přidělení a pronájem bytu č. 10, IV. kategorie, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 79 ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou: - paní Lucii Pompové,. - panu Vladimíru Mjartanovi,. - paní Elišce Lupíkové,. - panu Zdeňku Völflovi,. - paní Marii Šindelářové,. - panu Pavlu Kravcovi,. - slečně Monice Zábojové,. - paní Vieře Ferencové,. - paní Simoně Calábkové, - panu Jiřímu Boudovi,. - panu Petru Wodeckemu,. - panu Lubomíru Charvátovi,. - slečně Květě Elešové,. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 1584/2005 RM 65 Přechod nájmu bytu č. 1, v domě č. p. 83 ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 1, I. kategorie o velikosti 0+1, v 1. NP domu č.p. 83 ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou ze zemřelé nájemnice paní Márie Labašové na paní Katarínu Čechovou, která je dcerou zemřelé a v době úmrtí žila s nájemkyní ve společné domácnosti, a to dle 706 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy.

6 1585/2005 RM 65 Vzájemná výměna bytů 1. RM po projednání souhlasí se vzájemnou výměnu bytů, mezi panem Pavlem Svobodou,. a paní Ludmilou Skoupou,., dle 715 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že nájemní smlouvy k nově vyměněným bytům nebudou podepsány do , pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemních smluv. 1586/2005 RM 65 Prominutí poplatků z prodlení 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit manželům Luboši a Lence Urbanovým,., prominutí poplatků z prodlení ve výši ,- Kč vyplývajících z usnesení Okresního soudu Přerov č.j. 33 E 442/ ze dne RM ukládá strarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2005 RM 65 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor regulační stanice v 1. PP domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou za účelem dodávky tepla 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor, v 1. PP domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc.č. st.285/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to místnosti o výměře 8,10 m 2 za účelem umístění domovních předávacích stanic pro dodávku tepla a teplé vody a domovních kotelen pro byty města. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku vyhlásit záměr pronájmu. T:

7 1588/2005 RM 65 Vyhlášení záměru pronájmu části plochy střechy a části plochy zdi půdního prostoru v bytovém domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu: - části plochy zdi půdního prostoru o výměře 1 m 2 - části plochy střechy o výměře 1 m 2 na objektu č.p ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou, situovaném na pozemku parc.č. st.285/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou za účelem instalace zařízení pro příjem a vysílání internetu; cena za pronájem plochy činí 1000,- Kč/rok. Žadatelé ve svých žádostech uvedou: - technický popis zařízení a přívodů k jednotlivým účastníkům, - způsob elektrického napájení zařízení a jeho úhrady, - způsob provádění servisu a údržby zařízení, - návrh podmínek pro vstup k zařízení, - návrh nájemní smlouvy. Upozornění: - každý vstup do půdního prostoru bude zpoplatněn částkou 500,- Kč - přístup na střechu je možný pouze zvenčí prostřednictvím plošiny, přičemž provozovatel musí respektovat záruční dobu střešní krytiny. 3. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku vyhlásit záměr pronájmu. T: /2005 RM 65 Pronájem části plochy zdi v objektu a části plochy zdi výtahové šachty na střeše objektu č.p ul. Zahradní 1259, Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 1590/2005 RM 65 Výpověď nájemní smlouvy ze dne RM po projednání schvaluje výpověď nájemní smlouvy pro nebytové prostory ze dne , uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a paní Lýdií Ševčákovou, IČ: ,. 1 (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor, tzv. Pizzerie CORTINA, v I. NP objektu č.p. 208 ul. Jezerská, situovaném na pozemku parc.č. st.601 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - restaurace o výměře 166,60 m 2, - kancelář o výměře 9,00 m 2, - sklady o výměře 78,10 m 2,

8 - šatna o výměře 4,86 m 2, - chodba o výměře 13,53 m 2, - soc. zařízení o výměře 5,43 m 2, výpovědní lhůta činí dle ustanovení 12, zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, tři měsíce. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vypovězení nájemní smlouvy. T: ihned 1591/2005 RM 65 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků parc.č a parc.č. 3530/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemků parc.č orná půda o výměře 8327 m 2 a parc.č. 3530/2 orná půda o výměře 1623 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití pozemků k zemědělským účelům, - cena za pronájem je stanovena ve výši 1.000,- Kč/ha/rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do , - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o pronájem jistotu ve výši 500,- Kč, - v případě, že zájemci nebude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím odboru správy majetku o pronájmu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky pronájmu, zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti a nájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětných nemovitostí do 15 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky. Upozornění pro žadatele: Předmětné pozemky jsou v pronájmu do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM po projednání pověřuje odbor správy majetku rozhodnutím o uzavření nájemní smlouvy a zajištěním podpisu nájemní smlouvy. T:

9 1592/2005 RM 65 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2644/1 ostatní plocha v k.ú. Loučka 1. RM po projednání schvaluje: a) předložený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a paní Annou Petrášovou,. (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2644/1 ostatní plocha o výměře 100 m 2 v k.ú. Loučka, V případě, že dodatek č. 1 nebude podepsán do jednoho měsíce ode dne jeho schválení radou města, pozbude usnesení platnosti. b) vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2644/1 ostatní plocha o výměře cca 40 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Loučka za podmínek: - využití pozemku za účelem umístění dočasné stavby a za účelem zřízení zahrádky, - cena za pronájem je stanovena ve výši 20,- Kč/m 2 /rok za účelem umístění dočasné stavby, - cena za pronájem je stanovena ve výši 3,- Kč/m 2 /rok za účelem zřízení zahrádky, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o pronájem jistotu ve výši 50,- Kč, - v případě, že zájemci nebude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky pronájmu, zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude rozhodnutí odboru správy majetku schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti a nájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 15 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky. Upozornění: Předmětná část pozemku parc.č. 2644/1 v k.ú. Loučka je v pronájmu do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání dodatku č. 1. b) vyhlášení záměru pronájmu T: RM po projednání pověřuje odbor správy majetku rozhodnutím o uzavření nájemní smlouvy a zajištěním podpisu nájemní smlouvy. T:

10 1593/2005 RM 65 Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne RM po projednání schvaluje předložený dodatek č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ , se sídlem Přerov I Město, Šířava 483/21, zastoupenou předsedou představenstva MUDr. Michalem Chromcem (jako nájemcem). 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání dodatku č /2005 RM 65 Pronájem pozemků pod skládkou v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem pozemku parc.č. st.2702 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m 2, pozemku parc.č. st.2704 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m 2, části pozemku parc.č. 3926/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 581 m 2 a pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr části pozemku parc.č o výměře 921 m 2, části pozemku parc.č o výměře 3909 m 2, části pozemku parc.č o výměře 2231 m 2, části pozemku parc.č o výměře 3623 m 2, pozemku parc.č o výměře 3296 m 2, pozemku parc.č o výměře 980 m 2, pozemku parc.č o výměře 186 m 2, pozemku parc.č o výměře 220 m 2, pozemku parc.č o výměře 1056 m 2, pozemku parc.č o výměře 1610 m 2, pozemku parc.č o výměře 416 m 2, pozemku parc.č o výměře 212 m 2, pozemku parc.č o výměře 146 m 2, pozemku parc.č o výměře 617 m 2, pozemku parc.č o výměře 528 m 2, části pozemku parc.č. 3562/1 o výměře 650 m 2, části pozemku parc.č. 3562/2 o výměře 2684 m 2, části pozemku parc.č o výměře 4208 m 2, části pozemku parc.č o výměře 1475 m 2, části pozemku parc.č o výměře 4822 m 2, části pozemku parc.č. 3569/1 o výměře 2046 m 2, části pozemku parc.č. 3569/2 o výměře 6943 m 2, pozemku parc.č o výměře 1498 m 2, pozemku parc.č o výměře 337 m 2, pozemku parc.č o výměře 656 m 2, části pozemku parc.č o výměře 136 m 2, pozemku parc.č o výměře 31 m 2 (viz situační plán) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou AVE Lipník, zájmovému sdružení, IČ , se sídlem v Lipníku nad Bečvou, nám. T. G. Masaryka 89, zastoupenému ředitelem Ing. Ivo Rotterem, na dobu určitou, a to od do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí rekultivace skládky, za cenu 1.000,- Kč/ha/rok, za účelem provozování skládky odpadů, b) předloženou nájemní smlouvu. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy.

11 1595/2005 RM 65 Zřízení věcného břemene k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 25/3 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 259 ostatní plocha jiná plocha a parc.č. 586/4 ostatní plocha silnice, vše v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, a to věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat na těchto pozemcích plynárenské zařízení stavbu pod označením Dispečerský řídící systém SMP, a.s. Přípojka NN A.2 Trnávka a v právu vstupovat a vjíždět dopravními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti se zřizováním, rekonstrukcemi, opravami, provozováním, změnami nebo odstraňováním tohoto plynárenského zařízení, včetně oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování plynárenského zařízení ve prospěch společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava, IČ , se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava Moravská Ostrava, zastoupené Ing. Karlem Mazalem, místopředsedou představenstva a Ing. Lumírem Nováčkem, členem představenstva, b) předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako povinným z věcného břemene) a společností Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava, IČ , se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava Moravská Ostrava, zastoupenou Ing. Karlem Mazalem, místopředsedou představenstva a Ing. Lumírem Nováčkem, členem představenstva (jako oprávněným z věcného břemene). 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene. 1596/2005 RM 65 Rekonstrukce přístupových cest k historickému centru města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje na základě provedeného výběrového řízení a schválení závěrečné zprávy Ministerstvem pro místní rozvoj dodavatele stavby Rekonstrukce přístupových cest k historickému centru města Lipník nad Bečvou obchodní společnost SATES Morava spol. s r.o., Valašské Meziříčí. 2. RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení, b) podepsat smlouvu o dílo. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta Pavel Šoltys místostarosta

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1,

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1, PROGRAM 22. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 21. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 22. RMČ BS d) Schválení programu 22. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Finanční neinvestiční

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více