Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola Bruntál, Cihelní 6 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: město Bruntál Ředitel školy: Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek Součásti školy: školní jídelna, školní družina Počet tříd 19 Celkový počet žáků 417 Počet pedagogů (přep.) 26 Počet žáků na třídu 21,9 Počet žáků na učitele 16 Škola je umístěna uprostřed sídlištní zástavby. Ze sídliště pochází většina žáků školy. V tomto školním roce dojíždělo do školy z okolních obcí 60 žáků, převážně z Moravskoslezského Kočova, Meziny, Valšova. Část budovy je pronajata Základní škole AMOS,o.p.s. (8,5 % plochy budovy, kapacita 50 dětí), a od také detašovanému pracovišti Mateřské školy U Rybníka (8% plochy budovy, kapacita 2 oddělení, max. 50 dětí) Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 120 stravovacích míst a školní družina s pěti odděleními a celkovým počtem 130 přihlášených žáků. Škola nemá žádné specializované zaměření. Na škole jsou žáci se specifickou poruchou učení v počtu 72 (stav k ) Všichni tito žáci jsou integrováni v běžných třídách, někteří mají zpracovány své individuální vzdělávací plány, podle nichž se učí. Na škole působí speciální pedagog, který zajišťuje péči o vybrané žáky. Základním úkolem školy zůstává poskytování základního vzdělání a osvojení si všech potřebných poznatků, dovedností a postojů, potřebných pro další vývoj dětí. 1

2 Na prvním stupni pracují třídy prvního až třetího ročníku v tzv. blocích, v nichž vyučující uplatňují prvky projektového a otevřeného vyučování. Výukové projekty, ať už třídní, ročníkové nebo celoškolní, jsou používány jako metody výuky v činnosti školy. V prvních třídách se psaní a čtení vyučovalo globální metodou, což přineslo pozitivní výsledky v podobě vyššího zájmu dětí o čtení a psaní. II Výsledky výchovy a vzdělávání K zápisu do prvních tříd se v únoru 2012 se dostavilo 71 dětí, šest dětí bylo přihlášeno po termínu zápisu, do prvních tříd nastoupí 66 dětí, 9 zákonných zástupců požádalo o odklad povinné školní docházky, všichni z nich dodali potřebné doklady v zákonem požadovaném termínu a bylo jim vydáno rozhodnutí o dokladu povinné školní docházky. Dva rodiče obdrželi záporné rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělání a nevyužili možnosti odvolání. Školu opustilo k celkem 38 žáků, z toho 2 žáci z pátých tříd, kteří přecházejí na osmiletá gymnázia, 1 žák osmého ročníku, který již ukončil devátý rok povinné školní docházky, a 35 žáků devátých tříd. Jejich umístění je obsaženo v příloze zprávě výchovné poradkyně. Srovnání prvního a druhého pololetí školního roku: 1.pol. 2.pol. Počet žáků prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 3 2 chování velmi dobré chování uspokojivé 1 2 chování neuspokojivé 0 0 absence omluvená/na žáka 13945/34, /40,7 absence neomluvená/na žáka 89/0,22 128/0,31 výchovná opatření: napomenutí 5 1 důtka tříd.učitele 3 1 důtka ředitele 1 1 pochvala tříd.učitele pochvala ředitele

3 III. Profilace školy, mimoškolní činnost - Přehled volitelných předmětů Volitelné předměty nabízí škola od osmého ročníku takto: 8.ročník Regionální seminář Digitální technologie 9.ročník Německý jazyk Technické práce Sportovní hry - Práce s počítačem, informační technologie Vybavenost výpočetní technikou a perifériemi je obsažena v přiložené zprávě metodika IKT. V tomto školním roce byly pořízeny dvě interaktivní tabule a dva interaktivní dataprojektory do tříd prvního stupně. Také se zvýšil počet vyučujících sv vlastním notebookem. Výuka práce s počítačem a zpracování informací je zařazeno v ŠVP školy jako povinný předmět informatika od pátého do devátého ročníku v časové dotaci jedna hodina týdně. Práce s informacemi je také společným tématem v naukových předmětech prvního i druhého stupně. Mimo samostatného předmětu byla výpočetní technika díky bohatému školnímu software, který je průběžně doplňován a aktualizován, využívána v jednotlivých předmětech výuky na prvním i druhém stupni. Programy umožňují uplatnění počítačů ve výuce českého i cizích jazyků, zeměpisu, přírodopisu, vlastivědy, prvouky, výtvarné výchovy a mnoha dalších. S velkým zájmem žáků se setkal volitelný předmět Digitální technologie, který vyučovala Mgr. Anna Paternová a v němž bylo zapsáno 15 žáků. - Cizí jazyky Anglický jazyk se vyučuje od první do deváté třídy jako povinný předmět s časovou dotací jedné hodiny v prvním a druhém ročníku a tři hodiny od třetího do devátého ročníku. Na prvním stupni převládá výuka ve třídách, na druhém stupni a v ročnících s vysokým počtem žáků ve třídách pak jsou třídy děleny na menší skupiny v počtu žáků. V osmém a devátém ročníku jsou žáci rozděleni do skupin podle svých schopností a jazykových předpokladů na tři skupiny, a to studijní, obecnou a základní skupinu. Mezi skupinami může docházet k přechodu žáků podle jejich úrovně angličtiny. 3

4 Dle nového Rámcového vzdělávacího programu v tomto roce vyvstala povinnost vyučovat v osmém ročníku druhý cizí jazyk. Žáci měli možnost vybrat si z jazyka německého a jazyka ruského. Tento model máme v úmyslu zachovat i v příštím školním roce pro ročník osmý i devátý. V devátém ročníku se vyučoval německý jazyk jako volitelný předmět. - Zájmové kroužky a nepovinné předměty Název Florbal Odpolední hry 1.st. Výtvarný kroužek Přírodovědný kroužek Turistický kroužek Výtvarný kroužek Aerobik Fitness Sportovní hry Školní časopis vyučující Fidlerová Janíková Češková Mikulková Kocúrková (pod SVČ Bruntál) Zavadilová Jordová Jordová Hájková Cojocarová Výtvarný obor soukromá ZUŠ Krnov (vždy v pondělí od 14.00) - Akce školy Měsíc Název akce třída/ročník Vyučující Září Exkurze do Prahy 9.roč. Dra Adaptační pobyt 6.roč. Car, Coj, Jor Branný den celoškolní projekt všichni OPVK 2 včelařská farma 2.roč. Pod Dudácký koncert 1.stupeň 4

5 OPVK 2 exkurze Praděd 5.roč. Bok, Dra Knihovnické besedy 1. 3.roč. Říjen Regenerace mladé generace projekt 6.roč. Jor, Coj Putování se zvířátky 1.roč. Jan, Koz, Zav České balady výchovný koncert 6. 9.roč. Běh na Uhlířský vrch výběr Háj, Fid Open House přednáška 7.roč. Jor Artoday v parku 7.roč. Dra Soutěž fitness výběr Jor Přednáška o Mexiku 7. 9.roč. Car Polské děti ve škole 5.roč. Bok, Dra Regionální seminář Rýmařovsko 8.roč. Ste Spolupráce s MŠ U Rybníka 3.roč. Mik, Ma Spolupráce s MŠ Pionýrská 9.roč. Rin, Jor Spaní ve škole 1.,3.,4.roč. TU Hmyzožravci třídní projekt 4.A Koc ME ve fitness výběr Jor Knihovnické lekce 2.roč. Háj, Pod, Šeb Logická Olympiáda výběr AP Přírodovědné přednášky Ing. Zajíček 1. 3.roč. TU Kofola Cup výběr Fid Open House šikana a její projevy 6.roč. Jor Listopad Halloween 6.roč. Mis Cihla Cup floorbalový turnaj 6., 7.roč. Fid Artifex účast na veletrhu řemesel 9.roč. Car 5

6 Ježci přednáška 2.A Háj Lampionový průvod 4.roč. Koc Bruntál město, kde žijeme, ročníkový projekt 3.roč. Mik, Ma Vstupte, prosím 9.roč. Mis, Car, Rin Cihláček podzimní číslo redakční rada Coj, Rep Prosinec Advent ve Vídni 8.roč. Rep, Slá Mikulášský aerobik výběr Mis Mikuláš 1.st. TU Madagaskar audiovizuální přednáška 6., 9.roč. Car Ohrožené druhy hadů ročníkový projekt 7.roč. Slá Řemeslo má zlaté dno soutěž na SŠS 9.roč. Ste Soutěž ve šplhu okresní kolo výběr Fi Spaní ve škole 5.roč. Bok, Dra Technika hrou na SPŠ 5.roč. Bok, Dra Spolupráce s MŠ Pionýrská 9.roč. Rin Tibetské mísy koncert pro žáky 3. 5.roč. TU Technické vzdělání brána k úspěchu (na SPŠ) 9.roč. Car, Rin Vánoční orientační závod 6.roč. Fi Vánoční OVOV výběr Fid Leden Den otevřených dveří všichni Spolupráce s MŠ U Rybníka 3.roč. Mik, Ma Spaní ve škole 9.roč. Car, Rin Mikroskopování ročníkový projekt OPVK 2 5., 6.roč. Slá, Bok Únor Zápis do prvních tříd vyuč. 1.stupně Zimní číslo časopisu Cihláček Coj, Rep 6

7 Okresní kolo v Olympiádě čj (1.místo) Car Reg. Seminář Slezská Harta 8.roč. Ste, Rep Turnaj ve vybíjené 4.roč. Koc, Slá Šplhoun školy školní soutěž ve šplhu 2.stupeň Fi Březen Vitamínový den s MK Fruit 1.stupeň TU Drobní savci na SVČ 7.roč. Slá Zdravý den prvních tříd 1.roč. TU ČEZ Street hockey výběr Fid Divadelní představení 1.,2.roč. TU Matematický klokan výběr 2.st. AP, Rin Šikulové soutěž SVČ 4., 5.roč. TU Preventan Cup okresní turnaj ve vybíjené 4., 5.roč. Fid Duben Den Země projektový den Slunce všichni Projekt Ticho 1.stupeň TU Spolupráce s MŠ U Rybníka 3.roč. Mik, Ma Cihláček jarní číslo redakční rada Coj, Rep Technika hrou, SPŠ 6.roč. TU Regionální sem. Krnov 8.roč. Ste Floorbalový turnaj Vrbno p. P. výběr Fid Les třídní projekt 4.A Koc Městská recitační soutěž výběr Car Bruntálský kros běžecký závod výběr Háj, Fid OPVK 2 Sluňákov 4.roč. Slá, Kop, Mik Mobilní planetárium 4. 9.roč. TU, Mik 7

8 Květen Návštěva ekofarmy 1.C Zav Den Evropy celoškolní projekt Mc Donald s cup okrskové, okresní, krajské kolo všichni Fid Spolupráce s MŠ Pionýrská 9.roč. Rin, Mis OPVK 2 exkurze jeskyně Na Pomezí 7., 8.roč. Bar Divadelní představení 1., 2.roč. TU Městská ekologická soutěž účast výběr Slá Bruntálský bača účast výběr Mis Hrátky s historií na Sovinci výběr Coj Osvětim 8., 9.roč. Ste Dopravní soutěž výběr Ma OPVK 2 exkurze do ZOO Ostrava 6., 7.roč. Slá Zlatokopové 21.století školní soutěž 2.st. výběr Car, Pat Muzejní noc účast na programu výběr Mis Červen Školní jarmark všichni Archimediáda okresní kolo 7.roč. AP Regionální sem - Karlova Studánka 8.roč. Ste Trestní odpovědnost přednáška PČR 9.roč. Mis Beseda v městské knihovně 3.roč. Mik Návštěva našich dětí v polské škole 5.roč. Bok, Dra Společný Den dětí 1.C, 7.B Zav, Ste Cimbálovka Réva výchovný koncert všichni Maz, TU OPVK 2 exkurze do Arboreta Nový Dvůr 5.roč. Bok, Dra 8

9 Návštěva Muzea času ve Šternberku 3.B, 4.A Koc, Ma Městský turnaj ve vybíjené 5., 6.tříd výběr Fid In line přednáška MP a Inline klubu 4., 5.roč. TU Mistrovství Slovenska ve fitness výběr Mis Exkurze do Alfa Chrom 7.A Bar Cihláček historické číslo redakční rada Coj, Rep Divadelní představení žáků pro žáky Noc na Karlštejně Dra, Koz Technika hrou, SPŠ 7.roč. TU Městská knihovna pasování na čtenáře 1.roč. TU MMČR v dětské fitness výběr Mis Floorbalový turnaj na Okružní ulici výběr Fid Hrabyně, Darkovičky exkurze 2.svět. válka 9.roč. Ste Hasík hasiči pro děti 1.st. Spolupráce s MŠ U Rybníka 3.roč. Mik, Ma OPVK 2 exkurze do ZOO Ostrava 1.roč. TU OPVK 2 exkurze do pivovaru Nošovice 7., 8.roč. Bar Dny města účast na programu výběr Mis Alkohol, sebepoškozování beseda s psychologem 7., 8.roč. Mis Les ročníkový projekt 6.roč. Slá Výstava 100 let 1.světové války 5. 9.roč. TU Spaní ve škole 7.B Ste Podrobnosti jednotlivých akcí lze nalézt na webových stránkách školy 9

10 IV. Projektové aktivity Projektová výuka patří k často využívaným metodám práce vyučujících. Výukové projekty lze rozdělit do několika skupin: - třídní projekty - projekty patrové nebo skupinové - celoškolní projekty Všechny výše uvedené druhy projektů škola využívá. Na význam a správné využití projektů byl též zaměřen jeden ze seminářů DVPP pro všechny pedagogické pracovníky školy. Přehled všech projektů je vypsán v ročním přehledu akcí pro žáky viz výše. Celoškolní projekty, zařazené do školního vzdělávacího programu školy, patří ke každoročním aktivitám školy. Patří sem Den Země, Den Evropy a Branný den. Třídy prvního stupně také v souladu s ŠVP každoročně pořádají Den zdraví, který je motivačně propojen s projektem Ovoce do škol, jehož se škola účastní již druhým rokem. Mimo ŠVP byl realizován celoškolní projekt Realita všedních dní s přesahem do školního roku 2014/2015. V. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání bylo rozděleno na začátku školního roku do šesti oblastí, na které jsme se zaměřili. Byly to následující: - zkvalitnění a modernizace vyučování - jazyková komunikace, znalost cizího jazyka - oborové činnosti specializační vzdělávání pro pedagogy - technická komunikace zaměření na IKT - sborovna celoškolní vzdělávací akce pedagogického kolektivu - rovnost příležitostí ve vzdělání Další podrobnosti a seznam aktivit viz příloha k DVPP VI. Údaje o výsledcích vzdělání zjištěných kontrolními orgány Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na škole žádná kontrolní akce ČŠI Hospodaření organizace bylo kontrolováno oddělením vnitřního auditu Městského úřadu Bruntál. Při kontrole nebylo zjištěno žádné pochybení, Kontrolní závěr bez závad. VII. Údaje o pracovnících školy (údaje uvedeny k ) Počet pracovníků: osob/přepočtených pracovníků 2012/ /2014 vyučujících 27/26,77 26/26 vychovatelek 5/4 5/4 10

11 asistentky 0/0 0/0 pedagogů celkem 32/30,77 31/30 pracovnice školní jídelny 6/6 7/6,8 provozní zaměstnanci 8/7,35 8/7,35 zaměstnanců celkem 47/44,12 46/44/15 nových pedagogů 2 1 z toho absolventi VŠ 2 1 pedagogové bez kvalifikace 3 3 studující VŠ 1 1 Jmenovitý přehled pracovníků školy k Vyučující: Mgr.Bc. Pozdíšek Jiří ředitel školy úv. 1,0 Mgr. Mohrová Miroslava zástupkyně ředitele školy úv. 1,0 Mgr. Barschová Markéta učitelka 2.stupně úv. 1,0 Mgr. Bokůvková Renata učitelka 1.stupně úv. 1,0 Mgr. Carbajo Anna učitelka 2.stupně úv. 1,0 Mgr. Češková Ivana učitelka 1.stupně úv. 1,0 Mgr. Drabová Blanka učitelka 2.stupně úv. 1,0 Mgr. Hájková Jitka učitelka 1.stupně úv. 1,0 Mgr. Cojocarová Lada učitelka 2.stupně úv. 1,0 Mgr. Janíková Taťána učitelka 1.stupně úv. 1,0 Mgr. Mistrová Eva učitelka 2.stupně úv. 1,0 Bc. Mgr. Fidlerová Yva učitelka 2.stupně úv. 1,0 Mgr. Slámová Veronika učitelka 2.stupně úv. 1,0 Mgr. Mazal Jiří učitel 1.stupně úv. 1,0 Mgr. Mikulková Bohumila učitelka 1.stupně úv. 1,0 Mgr. Kocúrková Věra učitelka 1.stupně úv. 1,0 Mgr. Paternová Anna učitelka 2.stupně úv. 1,0 Paternová Radka učitelka 2.stupně úv. 1,0 Mgr. Kozúbková Daniela učitelka 1.stupně úv. 1,0 Mgr. Podešvová Ladislava učitelka 1.stupně úv. 1,0 Mgr. Repková Zdenka učitelka 2.stupně úv. 1,0 Mgr. Ringlová Lenka učitelka 2.stupně úv. 1,0 Mgr. Steiner Vlastimil učitel 1.stupně úv. 1,0 11

12 Bc. Stokesová Lucie učitelka 2.stupně úv. 1,0 Mgr. Šebestová Kateřina učitelka 1.stupně úv. 1,0 Mgr. Zavadilová Petra učitelka 1.stupně úv. 1,0 Vychovatelky školní družiny: Lefká Simona vychovatelka školní družiny úv. 0,8 Macková Dagmar vychovatelka školní družiny úv. 0,8 Kovaříková Jana vychovatelka školní družiny úv. 0,8 Baránková Milena vychovatelka školní družiny úv. 0,8 Tallová Olga vychovatelka školní družiny úv. 0,8 Ostatní pedagogičtí pracovníci: Bokůvková Renata speciální pedagog DPP Provozní zaměstnanci: Čupák Miroslav školník úv. 1,0 Foltýnková Andrea uklízečka úv. 0,9 Jeklová Olga uklízečka úv. 0,75 Pohančeníková Eva uklízečka úv. 0,9 Pozdíšková Andrea sekretářka úv. 1,0 Václavíková Pavla uklízečka úv. 0,9 Vršanská Pavlína účetní úv. 1,0 Vychodilová Alžběta uklízečka úv. 0,9 Pracovnice školní jídelny: Kochanová Šárka vedoucí školní jídelny úv. 1,0 Čupáková Miroslava kuchařka úv. 1,0 Nitková Kamila kuchařka úv. 1,0 Klimešová Marta kuchařka úv. 1,0 Hlobilová Helena kuchařka úv. 1,0 Prokešová Petra kuchařka úv. 1,0 Hanáková Lenka kuchařka úv. 0,8 ( od ) Rozdělení funkcí: Koordinátorka školního vzdělávacího programu Koordinátorka pro enviromentální výchovu a ekologii Výchovná poradkyně - 2.stupeň Výchovná poradkyně 1.stupeň Metodička IKT Metodik školní protidrogové prevence Mgr. L. Podešvová Mgr.B. Mikulková Mgr. A.Carbajo Mgr. R. Bokůvková R.Paternová Mgr. Eva Mistrová 12

13 VIII. Spolupráce s rodiči Pro rodiče byly uskutečněny čtyři odpolední konzultace a třídní schůzky dle ročního programu školy. Účast zákonných zástupců byla následující: Listopad 83,5% Leden 72,3% Duben 68,8% Červen 65,7% Díky elektronické žákovské knížce mohli rodiče dopředu plánovat návštěvu jednotlivých vyučujících. Přes permanentní aktualizaci klasifikace rodiče hojně využívali návštěvu vyučujících jak v době třídních schůzek a konzultačních odpolední, tak i mimo ně. Někteří vyučující spolupracovali s rodiči při organizování výletů, rodiče se také účastnili společných akcí - spaní ve škole, lampiónového průvodu, opékání a výletů. V době vánoc byly pro rodiče připraveny třídní besídky. V červnu 2013 byl vyučujícími a žáky organizován školní jarmark. Ohlasy na jeho průběh ze strany dětí i rodičů byly pozitivní. IX. Rada školy Rada školy pracovala v následujícím složení: Zástupkyně školy: Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů Mgr P. Zavadilová J. Kovaříková Ing.J. Balog H. Šutovská předsedkyně školské rady p. Komárek p. Ohera Rada školy se v průběhu školního roku sešla dvakrát. Informace o činnosti školské rady lze nalézt na webových stránkách školy (www.zscihelni.cz) v sekci Školská rada. X. Projekty OPVK Ve školním roce 2012/2013 jsme participovali na dvou projektech OPVK, financovaných ze strukturálních fondů EU. Projekt Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v práci v Bruntále 13

14 Předkladatelem projektu je Město Bruntál, partnery jsou pak všechny bruntálské základní škola a Gymnázium Bruntál Jedná se o dvouletý projekt zaměřený na rozvoj přírodovědného a technického poznávání. Naše škola si jako svou oblast vybrala předměty prvouka, přírodověda, přírodopis, chemie. Finanční částka, kterou škola ve dvouletém období čerpá, činí tis. Kč. Prostředky jsou rozčleněny následujícím způsobem: Odborní zaměstnanci, mzdy 420 tis. Kč Software 70 tis. Kč. Vybavení, učební pomůcky 300 tis. Kč Nábytek 90 tis. Kč Služby (přednášky, doprava exkurze) 180 tis. Kč Nepřímé náklady 156 tis. Kč Projekt byl realizován do Byly uskutečněny tři exkurze pro žáky prvního i druhého stupně ( ZOO Ostrava, Arboretum Nový Dvůr u Opavy). Závěr projektu byl propojen se školním jarmarkem. Nadále pokračuje naše partnerská spolupráce s SPŠ Bruntál. Projektu se účastníme jako partneři bez finančního podílu. V průběhu hlavních prázdnin se škola stala partnerem spoelčnosti EDUCO Centrum Krnov, která předkládala projekt OPVK Tablety do škol. Škola tak obdrží finanční prostředky ve výši 605 tis. Kč. Na realizaci projektu ve školním roce 2014/2015 XI. Granty Pro druhé pololetí školního roku 2013/2014 jsme využili možnosti požádat zřizovatele o příspěvek na podporu aktivit školy v oblasti sociální a sportovní. Škola obdržela následují dotace: Bruntálský šestiboj 4., 5.tříd Bruntálský šestiboj 6. 8.tříd Turnaj v kinballu Turnaj ve vybíjené Cihla cup floorbal Zdraví není samozřejmost Adaptační pobyty 6.tříd 5000,- Kč 5000,- Kč 3000,- Kč 3000,- Kč 8000,- Kč 21700,- Kč 13700,- Kč XII. Různé - Od září 2011 je žákům k dispozici školní bufet v prostorách bývalého školnického skladu. Bufet je využíván nejen žáky, ale i vyučujícími. Provozní doba je stanovena na dobu od 7.30 do Výchovná komise jako poradní orgán ředitele školy se sešla během školního roku třikrát. Složení výchovné komise tvoří výchovné poradkyně prvního a druhého stupně, ředitel, zástupci a koordinátorka MPP. Do komise mohou docházet vyučující, kteří potřebují probrat přestupky žáků v oblasti chování a komunikace. V pravomoci komise je doporučení ředitel školy k řešení výchovných problémů, komise také může pozvat rodiče problémových žáků k jednání. 14

15 - I v tomto školním roce byly zajištěny dodávky ovoce zdarma pro žáky prvního stupně v rámci projektu Ovoce do škol, jehož se škola účastní. Dodávky probíhaly jedenkrát měsíčně ke spokojenosti žáků i vyučujících. - Prostory školy využívají kromě naší organizace také následující instituce: - AMOS, soukromá základní škola. Se školou jsou každoročně uzavírány smlouvy na placený pronájem prostor pro výuku (1.podlaží sektoru prvního stupně), stravování a pronájem tělocvičen. Přínos platby za pronájmy, zvýšení počtu strávníků, příspěvek na provoz školní jídelny - Mateřská škola U Rybníka, detašované pracoviště 2 oddělení předškolních dětí. Protože obě organizace mají stejného zřizovatele, není po MŠ U Rybníka požadován poplatek za pronájem nebytových prostor. Školní jídelna zajišťuje dětem z MŠ stravování třikrát denně. Přínos vyšší počet strávníků. - Dopravní hřiště pro školy města Bruntál. Pro potřeby dopravní výchovy škola uvolnila dvě menší místnosti na výuku teorie a uložení kol a dopravních značek. Jedno asfaltové hřiště je provizorně upraveno jako dopravní hřiště. Protože se jedná o zájem zřizovatele, není v tomto případě požadován po městě pronájem nebytových prostor. Přínos škola může prostředky pro dopravní výchovu využívat kdykoliv v průběhu školního roku. - Soukromá umělecká škola Krnov. Škole je poskytována za úplatu učebna výtvarné výchovy vždy jedno dopoledne v týdnu. Přínos širší nabídka volnočasových aktivit pro žáky, poplatek za pronájem. - Fitnesscentrum Kobra pronájem jedné místnosti a prostor tělocvičen. Jedná se o dlouhodobou oboustranně užitečnou spolupráci. Škola poskytuje pronájem místnosti za poplatek. Majitelka, která na škole současně učí, nabízí aktivity pro žákyně školy, s nimiž školu reprezentovala například na mistrovství světa ve fitness v Karlových Varech. Přínos příjmy z pronájmu, širší nabídka volnočasových aktivit, reprezentace školy na veřejnosti. - Škola také poskytuje k pronájmu obě tělocvičny různým sportovním institucím a soukromým osobám, a to za diferencovaný hodinový poplatek. Výroční zprávu zpracoval: Mgr.Bc. Jiří Pozdíšek, ředitel školy 15

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Základní škola Náměšť na Hané, okres 0lomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více