INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR"

Transkript

1 INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR PRAHA, PROSINEC 2003

2 Obsah strana: Úvod 3 I. Otevírací doba ICM a průměrná denní návštěvnost 5 II. Technické a personální zabezpečení ICM 6 III. Poskytované informace a služby 8 IV. Informační zdroje, spolupráce s institucemi a vzdělávání pracovníků 14 V. Závěr 18 2

3 Úvod V současné době společnost klade vysoké nároky na informovanost mladých lidí a také na jejich schopnost samostatně získávat informace z různých zdrojů. Tento proces je důležitý nejen z hlediska vzdělávacího, ale i výchovného, neboť zvláště v období dospívání má povaha získávaných informací nezanedbatelný vliv na rozvoj celkových postojů mladého člověka. Díky moderním informačním technologiím je přístup k informacím snadnější. Stále ale přetrvává potřeba získávat informace již zpracované. Důležitá je také možnost osobní konzultace s informačními odborníky. Právo na informace je jedním ze základních lidských práv. K naplňování tohoto práva a zároveň i potřeby stát přispívá systémem opatření k zabezpečení informačních služeb a informačních aktivit pro mládež tím, že vytváří podmínky pro vznik a fungování Informačního systému mládeže (dále jen ISM). Garantem vzniku a rozvoje Informačního systému mládeže v České republice je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Odpovědný za rozvoj této problematiky je odbor pro mládež. Ministerstvo podporuje vznik a rozvoj informačních aktivit zaměřených na mládež ve státní i nestátní sféře. Cílem je především poskytovat mládeži co nejširší okruh informací cíleně shromažďovaných a zpracovávaných pro určitou věkovou skupinu, dále podporovat a rozšiřovat možnosti přístupu mladých lidí k těmto informacím. Funkcí Informačního centra pro mládeže (dále jen ICM) je průběžná tvorba, rozšiřování a permanentní aktualizace souborů informací, které komplexně mapují pokud možno všechna požadovaná témata a oblasti života dětí a mládeže. Soubory informací jsou tříděny do tématických oblastí. Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen IDM MŠMT) je jednou z organizací, která se na budování ISM v ČR podílí významnou měrou. Institut stál u zrodu projektu Národního informačního centra mládeže /NICEM/, byl spoluřešitelem Automatizované databáze mládeže /ADAM/ a jako první v ČR již v roce 1992 otevřel Informační středisko pro nezaměstnanou mládež. V současnosti provozuje Informační centrum pro mládež docházkového typu v centru Prahy. Informační centrum pro mládež poskytuje mládeži i široké veřejnosti informace a další služby. Jeho cílem je umožnit mladým lidem přístup k informacím, učit je s nimi pracovat a efektivně využívat. IDM MŠMT realizoval v závěru roku 2003 stručné dotazníkové šetření, jehož snahou bylo zjistit, jakým způsobem jednotlivá centra fungují z pohledu pracovníků těchto center. 3

4 Výzkumu se zúčastnilo 17 ICM, které jsme oslovili prostřednictvím asociace informačních center. Bylo položeno 27 otázek, které jsme rozdělili do následujících tématických okruhů: I. Otevírací doba ICM a průměrná denní návštěvnost II. III. IV. Technické a personální zabezpečení ICM Poskytované informace a služby Informační zdroje, spolupráce s institucemi a vzdělávání pracovníků 4

5 I. Otevírací doba ICM a průměrná denní návštěvnost Počet dní v týdnu otevřeno pro veřejnost Počet ICM 4 dny a méně 5 dní 6 dní 7 dní (17 = 100%) 58,8 % 29,4 % 11,8 % 5 dní v týdnu mají otevřeno tato centra: Hradec Králové, Brno Kounicova, Brno Josefská, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Olomouc, Praha, Prostějov a Teplice. 6 dní má otevřeno Ostrava Přívoz, Lomnice nad Popelkou, Pelhřimov, Tábor a Příbram. 7 dní v týdnu Uherské Hradiště a Krnov. 17 ICM shodně odpovědělo, že jejich provozní doba odpovídá poptávce. Existující ICM v ČR jsou většinou odrazem lokality, v níž se nacházejí. Předpokládáme, že největší počet klientů ICM bývá ve větších městech z důvodů kumulace mladých lidí. Naopak v menších městech je lepší povědomí o existenci ICM. Zajímavé by bylo zjištění, jací klienti navštěvují ta centra, která mají otevřeno i v sobotu a v neděli. průměrná denní návštěvnost do 5 klientů do 15 klientů do 30 klientů více počet ICM ,5 % (17 = 100%) 5,9 % 35,3 % 35,3 % Průměrná denní návštěvnost jednotlivých ICM se pohybuje obvykle mezi klienty denně. Denní návštěvnost vyšší než 30 klientů uvádí Krnov, dále pak Tábor, Uherské Hradiště a ICM Praha. kategorie návštěvníků četnost odpovědí návštěvnost žáci ZŠ 2 11,8 % SŠ a učni 13 76,5 % mladí lidé po škole a VŠ do 26 let 11 64,7 % dospělí 1 5,9 % Na tuto otázku bylo možno zvolit více odpovědí (součet % je tedy vyšší než 100). 5

6 Dotazníkové šetření zřetelně prokázalo, že nejpočetnější kategorií mezi návštěvníky ICM jsou středoškoláci a učni, dále pak mladí lidé po SŠ a studenti VŠ do 26 let. II. Technické a personální zabezpečení ICM Metodický list IDM MŠMT říká, že: ICM by mělo být umístěno v místě, které je klientům dopravně lehce dostupné a nejlépe tam, kde se mládež přirozeně setkává či často zdržuje. Bezbariérový přístup v tomto případě znamená vchod přímo z ulice tak, aby se vstupem nebyly vyžadovány formality typu nutnost zvonit, zápis ve vrátnici, předložení dokladů apod ICM odpovědělo, že prostorové podmínky jsou vyhovující. Z toho 2 ICM odpověděla, že jejich prostory jsou vyhovující, ale jen za následujících podmínek: 1. ICM Hradec Králové zamýšlí na podzim roku 2003 zahájit provoz profesní diagnostiky COMDI, takže současných 30 m 2 mu již zřejmě nebude stačit 2. ICM Brno Josefská uvedlo, že z důvodu snižujících se dotací, bylo nuceno se přestěhovat do menších prostorů. ICM v Olomouci na tuto otázku neodpovědělo ale uvedlo: Do konce tohoto kalendářního roku se budeme stěhovat do jiných prostor, o kterých nelze zatím s určitostí říci, jestli budou výhodnější nebo stejné se stávajícími, ale nutné finanční úspory nás k tomu tlačí. Z hlediska strategického se nejeví jako nejvýhodnější. Vzhledem k tomu, že nemáme finance na zaplacení profesionálních pracovníků a nejvýhodnějších prostor, tak bereme tu možnost, která je optimální pro zachování provozu ICM. Jen 4 ICM ze 17 označila své prostory za nevyhovující, a to z těchto důvodů: 1. pro absenci jednoho z nejdůležitějších předpokladů pro vhodné umístění ICM, a to bezbariérového přístupu ( Teplice, Brno-Kounicova) 2. pro obtížnou orientaci v budově, kde ICM sídlí (Teplice umístění ve 2.patře, Brno - Kounicova) 3. pro vlastní umístění ICM v budově (Pelhřimov ICM se nachází ve vstupním vestibulu kulturního domu a jeho průchodnost je pro samotnou práci spíše nevyhovující) 4. ICM Praha uvedlo, že prostory jsou nevyhovující z hlediska plochy pro veřejnost. S tímto argumentem je možno souhlasit vzhledem k doporučení, že pro minimální kapacitu ICM je nutný prostor 25 m 2, pokud současně v prostorách pro veřejnost pobývá cca 10 klientů. 6

7 prostory ICM počet ICM vyhovující 12 70,6 nevyhovující 4 23,5 neodpověděl 1 5,9 % poznámka vyhovující bez připomínek 10 vyhovující s připomínkami 2 Personální obsazení ICM Název ICM Plný úvazek Částečný úvazek Dobrovolníci CVS Celkem Hradec Králové Ostrava Brno-Kounicova Brno-Josefská Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov Krnov Lomnice nad Popelkou Olomouc Pelhřimov Praha Příbram Prostějov Tábor Teplice Uherské Hradiště Z hlediska personálního obsazení z dotazníků vyplývá, že provoz ICM často zajišťují dobrovolníci, nadšenci a studenti. Průměrný počet dobrovolníků na informační centrum je 3 až 4 dobrovolníci. Jen v Ostravě a Příbrami je stejný počet pracovníků na plný pracovní úvazek a dobrovolníků, tj. 2 osoby. Výjimkou je ICM Praha na Senovážném náměstí, kde v době vyplňování dotazníků bylo na plný pracovní úvazek zaměstnáno 5 lidí, na částečný 2, ale zase nemělo žádného dobrovolníka a jen jednoho pracovníka na CVS. Civilní vojenská služba není téměř využívána, protože jen tři ICM odpověděla, že zaměstnávají pracovníka na CVS (ICM Příbram 2 CVS, ICM Praha 1 CVS, ICM Pelhřimov 1 CVS). Pracovníků na plný pracovní úvazek je ve všech ICM zaměstnáno pouze 14, což není ani jeden pracovník na plný pracovní úvazek v každém ICM (a to je třeba brát v úvahu, že tento průměr je vysoce zvýšen 5 pracovníky z ICM Praha). Pracovníků na částečný úvazek (externisti včetně) bylo uvedeno celkem 13 v 17 ICM. 7

8 Věk pracovníků ICM všech zam. kategorií let let let starší 45 let Počet osob určité věkové kategorie N = 17 Ve většině ICM převažuje věková kategorie pracovníků mezi let (41 osob). Z celkového počtu osob pracujících v ICM je pak dále 32 ve věku mezi lety, lidí starších 45 let pracuje v ICM pouze 6. Domníváme se, že převažující věkové složení pracovníků let, je vhodné pro přiblížení se problematice návštěvníků a komunikaci s nimi. III. Poskytované informace a služby Klienti nejčastěji dávají přednost osobní návštěvě před jiným způsobem získání informací (uvedlo všech 17 ICM). Vzhledem k tomu, že bylo možno vybrat více variant, dvě ICM (Brno - Kounicova, Ostrava) uvedla jako další způsob nejčastějšího kontaktu telefon. Dále pak 2 ICM (Olomouc, Ostrava) uvedla a jen 4 informační centra (Hradec Králové, Lomnice nad Popelkou, Příbram a Tábor) vybrala jako další způsob kontaktu s klientem návštěvu internetových stránek. Jak již bylo výše uvedeno, klienti dávají přednost osobní návštěvě, a to v závislosti na období školního roku - období podávání přihlášek na SŠ a VŠ, volba zaměstnání nebo možnosti brigád v zahraničí, aj. Do ICM, ve kterých je dostupný, případně zvýhodněný přístup na internet, chodí návštěvníci častěji. 8

9 Respondenti měli zaškrtnout maximálně 3 tematické oblasti. Oblast Počet ICM % Vzdělávání 15 88,2 Práce 13 76,5 Volný čas 11 64,7 Cestování 7 41,2 Zdraví Sociálně patologické jevy 1 5,9 Ekologie Sociální skupiny a hnutí Občan a stát Sport 2 11,8 Nadace a granty 2 11,8 Mezinárodní, evropské a národní organizace Mládež v ČR a EU 2 11,8 Drogy a protidrogová prevence Stabilně nejfrekventovanější informační oblastí jsou informace o vzdělávání (zatrhlo 15 ICM). Na druhém místě jsou informace o práci (13 ICM). Oblast volného času uvedlo jako jednu ze tří nejvyhledávanějších oblastí jedenáct ICM. Oblast cestování, kde jsou nejžádanějšími informace o možnostech levného ubytování a dopravy včetně poučení o nezbytných formalitách, zvláště při cestách do zahraničí, uvedlo jen sedm ICM. České Budějovice a Krnov uvedly jako nejžádanější oblasti: Mládež v ČR a EU, Ostrava- Přívoz a Pelhřimov jmenovaly Nadace a granty. Teplice a Prostějov zařadily mezi tři nejoblíbenější oblasti ICM oblast Sport. Vzdělávání Práce Volný čas Oblast Počet ICM % Oblast Počet ICM % Cestování Zdraví 9 52,9 Sociálně patologické jevy 3 17,6 Ekologie 5 29,4 Sociální skupiny a hnutí 6 35,3 Občan a stát 8 47,0 Sport 2 11,8 Nadace a granty 4 23,5 Mezinárodní, evropské a národ. organizace 6 35,3 Mládež v ČR a EU 1 5,9 Drogy a protidrogová prevence 1 5,9 Respondenti měli zvolit maximálně 3 tematické oblasti. 9

10 Z tabulky je patrné, že na otázku nejméně žádaných oblastí, jsou odpovědi jednotlivých ICM více odlišné než při předchozí otázce. Nejvíce ICM uvedlo jako nejméně vyhledávanou oblast zdraví (9 ICM), hned za ní následuje oblast občan a stát (8 ICM), sociální skupiny a hnutí (6 ICM) a tematická oblast ekologie (5 ICM). K otázce změny klasifikace se 14 ICM vyjádřilo pro změnu. Tři ICM žádnou změnu nepožadují a prostějovské ICM je pro změnu klasifikace, ale neuvedlo, kterých oblastí by se měla změna týkat. Mezi oblastmi, které si jednotlivá ICM přejí odebrat nejčastěji, patří oblasti Zdraví, Ekologie, Občan a stát (5 ICM). Oblast sociálně-patologických jevů si přeje odebrat jedno ICM a oblast Mládež v ČR a EU také jedno ICM. Oblast Sportu do tematické oblasti Volný čas by rádo přesunulo 8 ICM. Oblast Drogy a protidrogovou prevenci do oblasti Sociálně patologické jevy chce přesunout 8 ICM. Oblast Nadace a granty byla navržena pro přesun do kategorie Občan a stát (čtyři ICM). Zazněly i návrhy na přejmenování oblasti Mládež v ČR a EU na Mládež v EU (čtyři ICM). Tento návrh lze akceptovat vzhledem k blížícímu se vstupu České republiky do Evropské unie. Jedno ICM navrhlo sloučit oblast Cestování s oblastí Volného času. Pro sloučení Mezinárodních organizací s oblastí Mládež v ČR a EU se vyjádřilo také pouze jedno ICM. Tato navrhovaná řešení odpovídají bodu 12 usnesení z valné hromady členů AICM ČR, která se konala ve dnech

11 (bylo možno zaškrtnout libovolný počet možností) Druh služby Počet ICM, % které vybralo tuto možnost Kopírování Internet Prodej (studentské karty, přihlášky VOŠ a VŠ, brožury aj.) 11 64,7 Inzerce 13 76,4 Veřejná faxová služba 9 52,9 Možnost videoprojekce v ICM 11 64,7 Exkurze pro žáky a studenty 13 76,4 Besedy pro veřejnost 14 82,4 Profesní diagnostika COMDI 11 64,7 Eurodesk 8 47,0 Odborné poradenství 7 41,2 Jiné 6 35,3 Jako nejčastěji nabízené služby ICM uvedla internet, kopírování (17 ICM) a besedy pro veřejnost (14 ICM). Mnoho center také nabízí možnost inzerce a exkurze pro žáky a studenty. ICM Tábor zmínilo jako jednu z dalších služeb Evropskou dobrovolnou službu, která je součástí programu EU Mládež. Tento program jako svou další aktivitu uvedlo také ICM Lomnice nad Popelkou. Vlastní informační materiál vydává jedno ICM, a to ICM Uherské Hradiště. Jeho přehled akcí pro děti a mládež se jmenuje Íčko a vychází jako měsíčník. V možnosti jiné uvedlo šest ICM tyto nabízené služby: scanování, psaní na PC, tisk, archivace dat na CD ROM, pronájem prostor. (Bylo možno zaškrtnout libovolný počet možností) Druh služby Počet ICM, kde % je tato služba nejvíce využívána Kopírování 9 52,9 Internet Prodej (studentské karty, přihlášky VOŠ a VŠ, brožury aj.) 8 47,0 Inzerce 1 5,9 Veřejná faxová služba Možnost videoprojekce v ICM Exkurze pro žáky a studenty 1 5,9 Besedy pro veřejnost 1 5,9 Profesní diagnostika COMDI 4 23,5 Eurodesk 4 23,5 Odborné poradenství 2 11,8 Jiné 6 35,3 11

12 Jako nejvíce využívanou službu uvedla všechna ICM internet. Pod možností jiné šest center napsalo scanování, psaní na PC a následný tisk z PC, archivace na elektronickém médiu, pomoc při tvorbě vlastních www stránek. Dále pak pořádání výstav, kurzů a školení na PC. V Krnově dokonce nabízí možnost občerstvení v nealko baru. Některá ICM však pod jiné dublovala ty činnosti, které již uvedla v tabulce. Lze ocenit celkem rozsáhlou nabídku doplňkových činností jednotlivých ICM. (Bylo možno zaškrtnout libovolný počet možností) Druh služby Počet ICM, kde % je tato služba nejvíce využívána Kopírování 15 88,2 Internet 14 82,4 Prodej (studentské karty, přihlášky VOŠ a VŠ, brožury aj.) 6 35,3 Inzerce 2 11,8 Veřejná faxová služba 8 47,0 Možnost videoprojekce v ICM Exkurze pro žáky a studenty 1 5,9 Besedy pro veřejnost 1 5,9 Profesní diagnostika COMDI 6 35,3 Eurodesk 1 5,9 Odborné poradenství Jiné 11 Informace jsou všemi centry poskytovány zdarma. Placenými službami jsou nejčastěji kopírování a internet. Dále pak použití faxu, tisk z PC, profesní diagnostika COMDI, prodej brožur a přihlášek na SŠ, VOŠ a VŠ a prodej studentských karet. Jediné ICM v Hradci Králové uvedlo, že za žádnou ze svých služeb z organizačních důvodů platbu nepožaduje. 12

13 Vyhovuje tento počet Počet počítačů, které jsou poptávce zákazníků ICM Sídlo ICM k dispozici zákazníkům ICM ano ne Brno Josefská 5 x Brno Kounicova 6 x Hradec Králové 6 x Česká Lípa 5 x České Budějovice 3 x Český Krumlov 4 x Krnov 7 x Lomnice nad Popelkou 5 x Olomouc 3 x Ostrava Přívoz 4 x Pelhřimov 3 x Praha 8 x Prostějov 15 x Příbram 10 x Tábor 10 x Teplice 3 x Uherské Hradiště 8 x průměr = 6 PC na 1 ICM 11 = 64,7% 6 = 35,3% V odpovědích na otázky počtu PC v ICM a jejich dostatečnosti pro provoz vyplývá, že převážná většina center je s počtem PC využívaných jejich zákazníky spokojena. Ti, co mají k dispozici 4 PC a méně, odpověděli, že tento počet je vzhledem k počtu zájemců o služby ICM nevyhovující. Otázkou zůstává, zda jejich nedostatečná vybavenost PC je způsobena nedostatkem finančních prostředků nebo jen jejich prostorovými možnostmi. Bylo možno uvést více možností. Při volbě odpovědi jiné byli respondenti požádáni, aby pokud možno tyto zdroje specifikovali. Provoz ICM hrazen z níže Počet ICM % uvedených prostředků: MŠMT zřizovatel 13 76,5 vlastní projekty 11 64,7 granty 9 53,0 sponzoři 3 17,6 služby poskytované v centru 14 82,4 za úplatu jiné 7 41,2 13

14 Nejčastějším zdrojem finančních prostředků pro provoz ICM je MŠMT, dále pak vlastní zdroje z provozu centra a finance od zřizovatele. Při volbě odpovědi jiné byly v šesti případech uvedeny dotace města, jen ve dvou případech to byl krajský úřad (Královéhradecký a Jihomoravský kraj), jednou DDM Libertin (Česká Lípa) a dvakrát vlastní provozovatel (CMG Prostějov a Uherské Hradiště - Region Slovácko). Domníváme se, že by stálo za úvahu, zda by úloha krajů při financování ICM neměla být vyšší, protože by to mohlo přispět k dynamičtějšímu rozvoji nejen center stávajících, ale i k založení center pro mládež ve městech, kde ještě nejsou, a město nemá na jejich zřízení dostatek finančních prostředků. IV. Informační zdroje, spolupráce s institucemi a vzdělávání pracovníků Hlavním zdrojem pro získávání informací je pro všechna ICM internet. Dále pak tisk a odborná literatura z knihoven. Pět ICM dále uvedlo AICM a čtyři ICM uvedla IDM MŠMT. Mezi dalšími zdroji byly jmenovány různé instituce, místní a partnerské organizace (např. ICEU, dále pak MŠMT, MZV, různá NNO a nadace). Informace jsou také velmi často získávány prostřednictvím služebních cest a návštěvami různých výstav a veletrhů. K otázce spolupráce s jinými institucemi se vyjádřilo kladně 13 ICM. 4 ICM uvedla, že s jinými organizacemi spolupracuje, ale jen příležitostně (Brno Josefská, Olomouc, Prostějov a Uherské Hradiště). Mezi organizace, se kterými ICM nejčastěji spolupracují, patří tyto: AICM, ČNA, ICN, YMCA v ČR, různé kulturní organizace měst a obcí v příslušném regionu, regionální a městská informační centra, dále pak NNO, regionální tisk, různé jazykové a vzdělávací agentury aj. V závislosti na místě působení ICM byly uváděny i různé příhraniční organizace. 14

15 V této tabulce vidíme výčet akcí, na kterých se ICM podílí, a které sami pořádají. ICM Otázka č Uveďte akce, na kterých se podílíte: Otázka č Uveďte akce, které pořádáte: Hradec Králové Bambiriáda, ETM, CDFE-NATO přednášky TOUR Ostrava Přívoz Bambiriáda, vzdělávání besedy, výstavy, prezentace Brno, Kounicova Regiontour, Gaudeamus, kulaté stoly NNO prezentační akce NNO tábory pro děti,besedy, přednášky, workshopy, výstavy, videoprojekce, prezentace, Víkend pro Tebe, 30 dní pro NNO Brno, Josefská Invex, keramické dílny Invex, keramické dílny Česká Lípa Invence Praha přednášky, videoprojekce, divadelní představení, výstavy, koncerty České Budějovice Český Krumlov Krnov Lomnice nad Popelkou Bambiriáda, Vzdělávání a řemeslo, Gaudeamus, komunitní plánování soc. služeb Projekt Češi a Evropa, info a vzdělávací projekt dobrovolnictví Bambiriáda, Den země, projekt Vstup ČR do EU Babiriáda, vzdělání a řemesla, Region Tour, Euregion Tour, NISA, Schola Nova Týden EU, Programy mládeže: semináře o EVS viz. výroční zprávy besedy, přednášky, DOD besedy, přednášky, workshopy, výstavy, videoprojekce, spolupráce s teenager klubem besedy mládež a EU, školení granty Olomouc Bambiriáda, Scholaris, Tourismexpo, Regiontour, soutěže- znalost o EU ICM Otázka č Otázka č Uveďte akce, na kterých se podílíte: Uveďte akce, které pořádáte: Pelhřimov Region tančí, Budoshow výstavy, volnočasové kluby, besedy, přednášky Praha 1 Bambiriáda, Invence, Gaudeamus cestovatelské besedy, exkurze Senovážné nám. Příbram výstavy, přednášky vypsány akce, které ICM nepořádá Prostějov Korálový den, Týden pro NNO Tábor projekt Češi a Evropa, Bambiriáda, besedy, přednášky, výstavy, Vzdělání a řemesla, Region tour videoprojekce, prezentace, workshopy Teplice Den otevřených dveří, Invence, 30 dní pro NNO, zahájení lázeňské sezóny Uherské Hradiště besedy, výstavy, výlety,soutěže, volnočasové aktivity pro děti Evropský týden mládeže Česko-německé taneční a divadelní dny v Lipsku, divadelní spolek Divadlo bez názvu, novinářský kroužek Na otázku, zda některý z pracovníků ICM absolvoval stáž v jiném centru v ČR, pět ICM odpovědělo ano a dvanáct ICM odpovědělo ne. ICM Česká Lípa vyslalo 1 pracovníka do Lomnice nad Popelkou. Prostějov uvedl 1 pracovníka na stáži, ale neuvedl kde. Příbram rovněž neuvedla, kde její 2 pracovníci 1999 stáž absolvovali. ICM Teplice vyslalo v roce 2002 jednoho pracovníka do ICM Praha. Uherské Hradiště uvedlo jednoho pracovníka na jednodenní stáži v ICM Tábor a v YMCA Praha. ICM 15

16 se shodně vyjádřila, že by stáže považovala za veliký přínos pro jejich další rozvoj, ale není možné na ně pracovníky vysílat, vzhledem k malému počtu stálých pracovníků. Zahraničních stáží se zúčastnila pouze 2 ICM, a to Český Krumlov ve Francii (1999), Velké Británii (1999), znovu ve Francii (2000) a v Belgii (2001) a ICM Tábor uvedlo stáž v CIDJ v Paříži v roce 2001 a v roce 2003 v Maďarsku. Vždy se jednalo o jednoho pracovníka z příslušného ICM. Možnosti Počet ICM Má zájem o stáž v ČR 8 Mám zájem o stáž v zahraničí 13 Nemám zájem 0 Informační centra z České Lípy, Prahy a Příbrami zaškrtla obě destinace, tj. ČR i zahraničí. Jedenáct informačních center se zúčastnilo mezinárodních seminářů nebo školení. Šest ICM uvedlo, že žádný z jejích pracovníků se dosud takového semináře nebo školení nezúčastnil. Nejčastěji byly uváděny semináře Eurodesku v různých zemích (program Mládež a EDS Maďarsko, Slovensko, aj.), dále semináře pořádané IDM MŠMT za účasti školitelů mezinárodní organizace ERYICA. Krátké studijní cesty po informačních centrech Evropy, zvláště ve Francii. Na otázku spolupráce informačních center s odděleními IDM MŠMT, 14 ICM odpovědělo, že nejvíce spolupracuje s ICM IDM MŠMT. Deset center uvedlo ČNA a osm jmenovalo Eurodesk. Oddělení výzkumu, Talentcentrum, oddělení vzdělávání a oddělení volného času bylo uvedeno jedenkrát. Centra podotkla, že se zatím jedná pouze o příležitostné výměny informací, a ne o spolupráci v pravém slova smyslu. Informační centra v Ostravě, Brně Kounicova, České Lípě, Lomnici nad Popelkou, Olomouci, ICM Praha, Prostějově, Táboře a Uherském Hradišti vyjádřila své připomínky a náměty k provozu a činnosti ICM podrobněji. Jejich připomínky a náměty se téměř shodovaly a lze je shrnout do těchto bodů: 1. Soustřeďovat materiály z centrálních institucí a organizací pro potřeby regionálních ICM, včetně materiálů z velvyslanectví a kulturních středisek. Tyto posléze dávat k dispozici v místních a regionálních ICM. 16

17 2. Propracovat systém výměny regionálních informací z kraje za aktuální informace z ústředních zdrojů (tj. z ústředních institucí a organizací) možnost získávání opravdu aktuálních informací se jeví dostupnější pro pracovníky ICM IDM Praha (např. je velký zájem o informace týkající se levného ubytování pro skupiny v Praze v poskytování informací tohoto druhu vedou pražská DDM a jejich osobní kontakty). 3. Zlepšit spolupráci při přípravě Aktualit ICM IDM MŠMT. 4. Vytvořit sérii školení na téma využití internetu. 5. Zlepšit spolupráci regionálních center navzájem. 6. Pořádat více školení pracovníků ICM a rozšiřovat tak možnosti dalšího vzdělávání, včetně jazykových kurzů s ohledem na blížící se členství v EU (+ stáže v zahraničí). 7. Vytvořit jednotnou webovou stránku pro všechna centra, která by měla synchronizované informace. 8. Rozšířit prostory pro klienty informačních center a stále modernizovat vybavení PC technikou. V. Závěr Existující ICM v ČR jsou odrazem lokality a regionu, v nichž se nacházejí. Otevírací doba ICM odpovídá potřebě klientů. Převážná většina ICM má otevřeno pět dní v týdnu. Průměrná denní návštěvnost jednotlivých ICM je deset až třicet klientů. Největší počet návštěvníků je v pražském ICM z důvodu větší kumulace mladých lidí. Většina ICM považuje své prostory za vyhovující. Pouze čtyři ICM uvedla, že jim prostory nevyhovují. K otázce personálního obsazení můžeme podotknout, že provoz často zajišťují dobrovolníci, nadšenci a studenti. Věkové rozložení pracovníků se pohybuje nejčastěji mezi lety, což se přibližuje věkovému složení klientů ICM. Potvrdilo se nám očekávání, že mladí lidé stále preferují osobní návštěvu ICM před jiným způsobem získání informací. V menší míře jsou využívány konzultace přes telefon, a vyhledávání na centra. Nejvíce žádané informace jsou z oblasti Vzdělávání, Práce (v ČR i zahraničí) a oblasti Volného času. Těmto oblastem je proto v ICM věnována největší pozornost. Naopak oblasti Zdraví, Občan a stát, Sociální skupiny a hnutí, Ekologie jsou žádané nejméně. Z těchto důvodů mnoho center navrhlo jejich vypuštění z klasifikace nebo sloučení s jinou oblastí. Kromě zpracovaných informací ICM nabízejí další doplňkové služby. Z analýzy vyplynulo, že nejvíce jsou nabízené tyto služby: internet, kopírování a besedy pro veřejnost. Některá ICM nabízejí služby velmi nadstandardní, například ICM v Krnově nabízí možnost občerstvení v nealko baru. Nejvíce využívanou službou je internet, scanování, psaní a tisk na 17

18 PC. Vidíme, že scanování se umístilo jako druhá nejžádanější služba ale je nabízena pouze některými centry. Síť ICM v Čechách je v současné době naprosto nedostatečná. Zcela chybí centra v západních, severozápadních a východních Čechách. Severovýchodní část pokrývá Lomnice nad Popelkou, jako jedno z nejaktivnějších regionálních center. Poměrně dobře pokryty systémem ICM jsou jižní Čechy - ICM v Táboře, Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Lépe je na tom také Morava, kde fungují ICM v Olomouci, Ostravě, Brně a v Uherském Hradišti. Ideální by bylo, kdyby ICM byla zřízena v každém městě, kde je větší počet škol, tedy ve městech se zvýšenou kumulací mladých lidí, kterým jsou informační centra určena. Zdá se, že ve všech ICM jsou pracovníci, které tato práce skutečně baví a věnují se jí s nasazením. Problém zůstává, že v ICM je často zaměstnán jen jeden pracovník, a ten při nejlepší vůli nemůže sám shánět informace, aktualizovat je a zároveň podávat návštěvníkům. Minimálně by měli být v regionálním centru dva pracovníci. Ke zvýšení odbornosti pracovníků by mohl přispět systém stáží v pražském ICM, které pracuje nejdéle a má největší zkušenosti. Většina regionálních ICM má podstatně nižší návštěvnost než Praha, což vyplývá i z pravděpodobně malé informovanosti mladých lidí o této aktivitě. Je třeba o existenci a činnosti ICM více informovat především přímo na školách, kde je největší potenciál návštěvníků. Spolupráce se školami, krajskými a obecními úřady a NNO se jeví pro úspěšnou činnost nezbytná. Jedním z možných způsobů propagace se zdají být exkurze jednotlivých tříd do ICM, pořádání dnů otevřených dveří nebo besed na témata atraktivní pro mladé lidi (např. au-pair, cestování či zaměstnání v zahraničí); své místo má publicita v médiích, jak celostátních tak zvláště regionálních. Důvodem nižší návštěvnosti může být i nevyhovující umístění centra. Optimální je umístění ICM v centru města nebo alespoň nedaleko centra. Důkazem toho je pražské ICM, které se z méně vhodných prostor v Žitné ulici přestěhovalo do přízemí na Senovážném náměstí a počet návštěvníků mnohonásobně vzrostl. Domníváme se ale, že provádí-li ICM kvalitní propagační kampaň, nemusí být umístění přílišným handicapem. 18

19 INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ZPRACOVALI: KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ ICM IDM MŠMT, ING. JITKA SIGMUNDOVÁ ODD. VÝZKUMU IDM MŠMT SÁMOVA PRAHA 10 ČESKÁ REPUBLIKA tel./fax idm-msmt.cz 19

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

Informační centra pro mládeţ v Libereckém kraji a jejich vyuţití Youth Information Centres in Region Liberec and their Use

Informační centra pro mládeţ v Libereckém kraji a jejich vyuţití Youth Information Centres in Region Liberec and their Use Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Vychovatelství Studijní obor (kombinace): Pedagogika volného času Informační

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie STEP prosinec 2005 1 Objednatel ČR - Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Zastoupené: Mgr. Jakubem Kašparem, ředitelem odboru vnějších vztahů

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 SPOLEČNĚ O.P.S. Úvod 4 Studie dostupnosti Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 Věk dítěte 5 o děti v JMK Mezigenerační výpomoc 6 Vzdělání matky 6 Finanční situace rodiny 6 Pestrost nabídky

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Moravskoslezském a Středočeském kraji. Závěrečná zpráva z pilotního šetření Vypracovalo:

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více