Milo! "ejn Realizace (v#b$r) / Permanent installation (selected) Samostatné v#stavy (v#b$r) / Solo exhibitions (selected)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milo! "ejn Realizace (v#b$r) / Permanent installation (selected) Samostatné v#stavy (v#b$r) / Solo exhibitions (selected)"

Transkript

1 Milo! "ejn Narozen 1947 v Jablonci nad Nisou, absolvoval filosofickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1975 (v!tvarná v!chova - Doc. Zden"k S!kora, d"jiny um"ní a estetika - prof. Petr Wittlich, Doc. Milo# J$zl). Roku 1976 doktorát filozofie, 1991 jmenován profesorem malí%ství. V letech p$sobil jako vedoucí pedagog intermediálního ateliéru na Akademii v!tvarn!ch um"ní v Praze a jako hostující pedagog na Akademiích v Aix-en-Provance, Carra%e, Haagu, Ljubljani, Reykjavíku, Stuttgartu a Vídni. Milo# &ejn pracuje v oblastech vizuálního um"ní, performance, zab!vá se problematikou vizuálního vnímání a organizuje workshopy, jako je Bohemiae Rosa. Jeho um"leck! koncept byl formován od mládí, kdy vykonal mno'stí cest divo(inou jako reflexe vnit%ní pot%eby p%iblí'it se tajemství p%írody a sledování zázra(nosti, k ní' zde dochází. Od po(átku #edesát!ch let dvacátého století b"hem putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování p%írody. V sou(asnosti se zam"%uje na okam'ité kreativní mo'nosti, vycházející ze vztah$ historické humanizované krajiny a celistvé p%írody. V"dom" laboruje oblastmi expresívního jazyka mezi textem, v!tvarnou stopou, t"lov!m pohybem, hlasem a expanzí do prostoru. Born 1947 in Jablonec na Nisou, Czech Republic, graduated from the Faculty of Philosophy (Charles Univesity) in Prague in 1975 (visual art - Doc. Zdenek S!kora, art history and aesthetics - prof. Petr Wittlich, Doc. Milos J$zl ). In 1976 Doctor of Philosophy, 1991 appointed professor of painting. In the years he directed the Intermedia Departmen at the Academy of Fine Arts in Prague, a visiting professor at the Academies in Aix-en-Provence, Carrara, Ljubljana, Reykjavík, Stuttgart, The Hague and Vienna. Milos Sejn works in the fields of visual art, performance and study of visual perception, and conducts workshops, such as Bohemiae Rosa. His artistic concept was formed in his youth when he undertook many trips into the wilderness as a reflection of an inner need to get closer to the secret of nature and observe the miracles that happen in it. From the beginning of the 1960s he took pictures, drew, collected and described his observations of nature during these wanderings. Currently he teaches privately mixed media and the relationship of nature and art as intrinsic needs of the mind, and focuses on immediate creative possibilities, based upon relations between historical humanized landscapes and intact nature. He consciously is working in the areas of expressive language among text, visual stroke, body movement, voice, and expansion into space. Realizace (v#b$r) / Permanent installation (selected) 2014 SLUNE)NÍ HORA / SOLAR MOUNTAIN, House of Nature of Litovelské Pomoraví / Slu*ákov - The Olomouc Centre for Ecological Aktivities, Horka nad Moravou, Czech Republic 1999 U SPRAVEDLNOSTI / PLACE OF JUSTICE, The ridge between the Veli# Hill and Staré Místo nearby Ji(ín town, Czech Republic 1997 GRANDE TERRE, Le Hameau de la Brousse, Sers, France Samostatné v#stavy (v#b$r) / Solo exhibitions (selected) 2015 MORAWA, Galerie Caesar, Olomouc 2015 HERMIT / EREMITA, Regional Museum and Galery in Ji(ín 2014 Knihy / Books, DOX Centrum sou(asného um"ní, Praha 2014 Cinematic Works, Krajská galerie v!tvarného um"ní ve Zlín" 2014 Tvá%nost / Faciality, Muzeum um"ní v Olomouci / Divadlo hudby 2014 DRAWINGS LYRICS, Institute of Geophysics AS CR, v. v. i., Praha 2013 IL SORISSO DEL LEONE, Punta della Dogana, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca d Oro, Basilica di Santa Maria Assunta Torcello, Venezia 2012 RARERIRORVRI, Institute of Macromolecular Chemistry of the ASCR, v. v. i., Prague 2012 ORPHEVS, Galerie m"sta Blanska, Czech Republic 2012 FACIALITY / Space of the Memory and an Immediate Space, Manggha Museum of Japanese Art & Technology in Kraków 2012 ARCHIVES & CABINETS, Oblastní galerie a Galerie U Rytí%e v Liberci 2010 B!ti krajinou / Being Landscape, Západo(eská galerie v Plzni 2010 ATT VARA LANDSKAP Tillägnad Carl von Linné, Uppsala Art Museum 2010 GENVS CANTORI / Cantere Family History, Mendelovo muzeum genetiky, Brno 2009 Psané krajiny / Writen Landscapes, Galerie &ternberk, &ternberk 2009 Zahradni(ení / Gardening, &kolská 28, Komunika(ní prostor &kolská 28, Praha 2007 Dictionarium, D$m um"ní v )esk!ch Bud"jovicích 2006 Miscellanea, Komunika(ní prostor &kolská 28, Praha 2005 Colorum naturae varietas / Malerei, Installation, Video, Saarländisches Künstlerhaus Galerie, Saarbruecken

2 2004 Sen rybá%ovy 'eny - Kaligrafie bodu ve stylu %asy Zygnemates, II. festival (ajové kultury, Bezejmenná (ajovna, Zámek Kozel 2003 Subrosa Lutea, Galerie moderního um"ní v Hradci Králové 1995 Milo# &ejn, ifa Galerie, Institut für Auslandbeziehungen, Berlin 1995 )ára, Galerie Jaroslava Krále, D$m um"ní m"sta Brna 1993 Turrellovsk! psychick! komplex, Galerie Caesar, Olomouc 1992 Terra Signum, Orlická galerie, Rychnov nad Kn"'nou 1991 )ára, Galerie Pi-Pi-Art, Praha 1990 Vid"ní v ohni, Galerie Na bid!lku, Brno 1988 Instalace, V!zkumn! ústav makromolekulární chemie )SAV, Praha 1987 Kresby, Kulturní st%edisko Blatiny, Praha 1986 Fotografie / Kresby / Knihy, Kabinet fotografie Jaromíra Funka / D$m pán$ z Kun#tátu, Brno 1986 Jeskyn", Galerie V p%edsálí, M"stské kulturní st%edisko, Blansko 1983 Ma'arná / Vymezení prostoru ohn"m, Minigalerie V!zkumného ústavu veterinárního léka%ství, Brno Medlánky 1982 Skála, Galerie mlad!ch, Brno 1977 Sv"tlo v kamenech, foyer kina Central, Krajské kulturní st%edisko, Hradec Králové Ve%ejné performance (v#b$r) / Public performances (selected) 2015 TUMMELPLATZ, Galerie &kolská 28, Praha 2014 LEACHED VINCENT, s Davidem Helánem, LUHOvan! Vincent, Luhacovice Spa 2014 D$m hrobník$v b!val! / Former Gravediggers House, s Davidem Helánem, Hillfort Bude( 2013 PERFORMANES, s Davidem Helánem, Starom"stské nám"stí v Praze 2013 FOSSIL OF TRVNCATION, s Davidem Helánem, ARTATAK Gallery, Prague 2012 FACIALITY / Space of the Memory and an Immediate Space, Manggha Museum of Japanese Art & Technology in Kraków 2012 NEOTAIGA, s Davidem Helánem, DIVUS, divuskabaret / Prager Kabarett, Prague 2012 TAJGA, s Davidem Helánem, Katedra environmentálních studií FSS MU, Brno 2012 The Writen Face for SU EN, Uppsala Art Museum 2011 Urban Camping, spole(n" s Handa Gote, PQ+ / PRAGUE QUADRENNIAL OF PERFORMANCE DESIGN AND SPACE, Praha 2011 Maritus et Vxor Seinii, s V"rou Machovou, poh%ební kaple Sv. Ducha, Lib"chov 2011 Pellucens Oratio, s Frankem van de Ven, Experimentální prostor &kolská 28, Praha 2011 ORTESA V&ENÁPRAVA / PANORTHOSIA / UNIVERSAL REFORM, s Davidem Helánem, Trafa(ka, Praha 2011 The Boscage - On a different soil / Growth in art, society and culture, Nová scéna Národního divadla v Praze 2010 Gardening, Uppsala Art Museum 2010 John Cage 4 33 Revised, with Johana St%í'ková and Ji%í Hlobil, The Westbohemian Gallery Pilsen, The Exhibition Hall Masné krámy 2009 Sklize*, Shrabování zvuk$ a Kompostování obraz$ za asistence Handa Gote, vizuálního a fyzického divadla, Komunika(ní prostor &kolská 28, Praha 2008 Benedictio Aque II, Theatrum Kuks, s Frankem van de Venem a Günterem Heinzem 2003 Josef Mánes, s Frankem van de Ven, Adamovo lo'e, Hrubá Skála 2000 Spilk$v sen / Mr. Spilka s Dream, Hole#ovick! pivovar, 4+4 dny v pohybu, Praha 1997 Body / Landscape, Hameau de La Brousse, Dordogne 1995 Bez data / Without Date, divadlo ARCHA, Praha 1995 Duo, s Frankem van de Ven, lesní divadlo Deb%, M#eno 1994 Videosonic Body Projection, Fungus, Klá#ter Plasy 1994 The Ducks, divadlo ARCHA, Praha 1992 An immediate Space and The Space of Memories II, Hermit, Klá#ter Plasy 1992 Chození, Národní galerie, Praha 1991 An immediate Space and The Space of Memories, Milano-poesia, Spacio Ansaldo, Milan Autodafé M"kkohlav!ch, Zebín 1988 World Within A World, Zebín Ú&ast na v#stavách (v#b$r) / Group exhibitions (selected) 2015 NA HRANICI / GRENZNAH, &kolská 28, Praha 2014 STAVY MYSLI ZA OBRAZEM / States of Mind Beyond the Image, GASK / Central Bohemian Gallery, Kutná Hora 2014 Landscape Festival Prague 2014 / SCENERY - CITY - PUBLIC SPACE, Galerie J. Fragnera, Praha 2014 VYPRÁV+NÍ / RECOUNTING, Karlín Studios, Praha 2014 Druhotvary / SECEND FORMS, Leos Janacek Memorial of the Moravian Museum, Brno

3 2014 VII Nov! Zlínsk! Salon / Homage Milo# &ejn, Jana,elibská, Natalia LL 2013 Michalek / &ein, Galerie m"sta Ostravy, GONG 2013 I am Shaman, ARTATAK Gallery, Prague 2013 Meeting Places, Divadlo hudby, Olomouc 2013 Taiga Bezd"zska-, DIVUS, divuskabaret / Prager Kabarett, Prague 2013 Bohemian Forest Reflections, Galerie m"sta Plzn", Czech Republic 2012 Grenznah, Tummelplatz, Nationalpark Bayerischer Wald 2012 Kdo se sm"je / HE WHO LAUGHT / Art about the art world, Um"lecké centurm, Olomouc 2012 Kdo se sm"je / HE WHO LAUGHT / Art about the art world, 17th international festival of contemporary art Days in Motion, Prague 2012 Documentation, Galerie NF, Resslova 1717/8, Ústí nad Labem, CZ 2012 Tvá%e / Faces / Face as the phenomenon in videoart, Galerie Rudolfinum, Prague 2012 Arteast Collection, Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana 2012 Ostrovy odporu, Veletr'ní Palace, National Gallery in Prague 2012 Czech Art of the 20th Century, Museum of European Art, Liberec 2011 Museum of Parallel Narratives, Museu d Art Contemporani de Barcelona 2011 MAPY - Um"lecká kartografie ve St%ední Evrop", Galéria mesta Bratislavy 2011 Kone(n" spolu / Finally Together, Galerie Emila Filly & Galerie Armaturka, Ústí nad Labem 2010 M"kkohlaví / Soft-Headed, D$m um"ní m"sta Brna, Galerie v!tvarného um"ní v Ostrav", Galerie mesta Bratislavy 2010 Transgression, video & media art from Czech Republic, Videotage, Kowloon, Hong Kong 2010 Substantialis Corporis Mixti, Bohemian National Hall, Czech Center, New York 2010 Architecture & Inclusion, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 2010 Collection / Traces of History in Acquisitions, GASK / Central Bohemian Gallery, Kutná Hora 2009 Stopy ohn", Galerie v!tvarného um"ní v Ostrav" 2009 Bohemian Workshops at ArtMill, Richter$v d$m, New York University v Praze 2009 History of The Manes Corporation, Saarländische gallery in the Palais Am Festungsgraben, Berlin 2009 M"kkohlaví / Soft-Headed, Galerie m"sta Plzn" 2009 STOPY, Festival Funkeho Kolín, Experimentální prostor &kolská 28, Praha 2008 Cartusiae Waldiczensis, Regionální muzeum a galerie v Ji(ín" 2008 Hluboká tajemnost Tao, Lidická galerie, Lidice 2008 T%etí strana zdi / Fotografie v )eskoslovensku ze sbírky Moravské galerie v Brn", Moravská galerie v Brn" 2008 Totalitní krajina, Galerie Mayrau, Hornick! skanzen D$lu Mayrau, Vina%ice u Kladna 2008 Neregulováno: Prales ve fotografii, Moravská galerie v Brn" 2007 AVU 13, Veletr'ní palác, Národní galerie v Praze 2007 Z mesta von / Umenie v prírode OUT OF THE CITY / Land Art, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác 2007 Mánes Mánesu, Galerie Diamant, Praha 2006 Doteky zem", Galerie moderního um"ní v Roudnici nad Labem 2006 Jemn! %ez / Light Cut, Galerie a podesta Akademie v!tvarn!ch um"ní v Praze 2006 FEBIOFEST 2006, 13. ro(ník, Village cinemas And"l, Praha / generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie M"sta Plzn" 2005 LES, Galerie m"sta Plzn" 2005 BAUM-RAUM, Quite Early One Morning, Fachhochschule Weiden-Amberg 2005 Poesia totale, Studio Brescia Arte Contemporanea, Brescia 2005 Od zem" p%es kopec do nebe o ch$zi, poutnictví a posvátné krajin" / v"nováno Karlu Hynku Máchovi a Casparu Davidu Friedrichovi, Severo(eská galerie v!tvarného um"ní v Litom"%icích 2005 Chimichemozioni 2005 / musica / videoarte / Ex convento dei Crociferi, Alef, Pavia 2004 R$'e pro Sv. Kate%inu / Nic na odiv?, Kate%inská zahrada, Praha 2004 KRAJINA v (eském um"ní století, Palác Kinsk!ch, Národní galerie v Praze 2003 Ejhle sv"tlo!, Moravská galerie v Brn" m2, &pálova galerie, Praha 2002 Walking, Galerija &kuc, Ljubljana ARTEAS COLLECTION / International Collection of Moderna galirija Ljubljana, Art Gallery, Skopje; Foyer Kubus des ZKM, Zentrum fur Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe 2002 Doppelung Der Bilder Im Raum / Aus der Sammlung Eckartdt, Stadtgalerie Kiel 2001 Doppelung Der Bilder Im Raum / Aus der Sammlung Eckartdt, Kunstmuseum Bayreuth

4 2001 IX Miedzynarodowe Biennale Sztuki Mediów, Center for Media Art, Wroclaw 2001 Topographie des Gedächtnisses, Havespeicher Bremen-Vegesack, Bremen 2001 Tvá% na#í zem" - krajina domova, Tereziánské k%ídlo Pra'ského hradu, Praha 2001 Doteky / Touches, International Open-Air Symposium, S!pka na Klenové 2000 Konec sv"ta?, Palác Kinsk!ch, Národní galerie v Praze Arteas Collection, The Art of Eastern Europe in the Dialogue with the West, From the 1960s to the Present, Museum of Modern Art, Ljubljana, Slovenia 2000 Média Modell, INTERMEDIA New Image Genres Interactive Techniques, M.csarnok/Kunsthall Budapest and on the Internet 2000 Aktuální nekone(no, Galerie hlavního m"sta Prahy, Praha 1998 Poesia totale ( : Dal colpo di dadi alla poesia visuale), Palazzo della Ragione, Mantova 1998 La Nature en Dix Chapitres / Aspects de l art contemporain Tcheque, Apollonia, Centre Rhenan d art contemporain Alsace, Altkirch, Karlsruhe, Rethymnon 1997 Coup de dés to Poesia Visiva, Museum, Bolzano; White Chapel Art Gallery, London 1996 L art au Corps / Le corps exposé de Man Ray a nos jours, Mac, Galleries contemporaines des Musées de Marseille, Marseille 1996 Massivfragil, Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen 1996 Jitro kouzelník$? / Um"ní, v"da, spole(nost na p%elomu tisíciletí, I. Od mediálních kreseb k cyberspace, Národní galerie, Veletr'ní palác, Praha 1995 Krajina / V!se( universa, Okresní muzeum, Louny 1995 To the Earth, Mc Lennan Community College Gallery, Waco 1995 Um"ní frotá'e, Galerie v!tvarného um"ní v Litom"%icích; Oblastní galerie v Libereci; Muzeum Krom"%í'ska, Krom"%í' 1994 Naturally / Nature and Art in Central Europe, Ernst Museum, Budapest 1994 Pr$svitn! Posel / Transparent Messenger, Hermit, klá#ter Plasy 1994 Fungus / Inquire of Place ( ), klá#ter Plasy 1994 Krajina / Intermediální projekt, Nová sí*, Praha 1993 The Plastic Age / For the Archeology of the future, Centro Ponte della Gabella, Milano; Masaorita, Bologna 1993 Tvary tón$, Mánes, Praha 1993 Krajina / Landscape, D$m U zvonu, Sorosovo centrum sou(asného um"ní, Praha 1993 Zemi, )eské muzeum v!tvarn!ch um"ní, Praha; Galerie v!tvarn!ch um"ní d"kansk! kostel Nanebevzetí Panny Marie, Most 1992 The 5th International Drawing Triennale, Muzeum Architektury, Wroclaw 1992 The Plastic Age, Galerie Friedman, Gütersloh 1992 Hommage a John Cage, Rozhlasové a kultúrne centrum, Bratislava; Galéria ART d e c o, Nové Zámky 1992 Pocta (aji / Bo#tík, Cigler, Malich, &ejn, Orlická galerie, Rychnov nad Kn"'nou 1992 Hermit / International art symposium, klá#ter Plasy 1992 Factum I, Národní galerie, Praha 1992 )eská a slovenská kresba , Pova'ská galéria umenia,,ilina; Galéria hlavného mesta, Bratislava; Galerie Atelier, Obecní d$m, Praha 1991 Um"ní akce, Mánes, Praha 1991 Zn"jící místo / &kola konceptuálních tendencí AVU, Ateliér Na Sko%epce, Brno 1991 V dimenzích prázdna, Galerie v!tvarného um"ní v Roudnici nad Labem; Galerie um"ní Karlovy Vary; V!chodo(eská galerie v Pardubicích 1990 P%íroda jinak, Sál prelatury klá#tera v Plasích, Plasy 1989 Rockfest, Palác kultury, Praha 1989 P%íroda jinak, Galerie mlad!ch U /e(ick!ch, Praha fotografií / Fotografická sbírka Moravské galerie, Vestibul a Kabinet u'itého um"ní, Moravská galerie v Brn"; Galerie v!tvarného um"ní, Hodonín 1989 Exprese v (eském v!tvarném um"ní, V!chodo(eská galerie v Pardubicích 1989 The Diomede Islands, The Clocktower Gallery, New York; 1990 San Francisco State University Art Department Gallery, San Francisco 1988 The 4th International Triennale of Drawing, Wroclaw 1988 Autoportrét, Trnávka, Bratislava 1987 Domica / Pamiatky a sú(asnos0, Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava 1987 Aktuální fotografie II / Okam'ik, Moravská galerie v Brn", Al#ova jiho(eská galerie, Hluboká nad Vltavou 1986 Drawing 86, Pécsi galleria

5 1986 Private Photography, Liget Galéria, Budapest 1986 The Book as a Container of Ideas, Universitätsbibliothek, Oldenburg 1986 T"lo v sou(asné (eskoslovenské fotografii , Muzeum Krom"%í'ska, Krom"%í' 1985 Nature, Pécsi Galéria, Pécs 1985 V. trienále um"lecké kni'ní vazby, Památník národního písemnictí, Praha 1985 V (ase / Fotografia a (as, Trnávka, Bratislava 1984 Fotografie jako dokument a artefakt / Konceptuální fotografie, M"stská v!stavní sí*, Blansko 1984 Mo'nosti dotyku, Sdru'en! klub pracujících, Rokycany 1982 Aktuální fotografie ze sbírek Moravské galerie v Brn", Kabinet u'itého um"ní, Moravská galerie v Brn" 1970 Salon international d art photographique, Nouveu Théatre, Luxembourg Zastoupení / Dealer Directory Galerie ARTATAK, Praha MUMO, Praha Bibliografie (v#b$r) / Bibliography (selected) Altoé, Jean-Claude (ed.): La Nature en Dix Chapitres / Aspects de l art contemporain Tcheque. APOLLONIA, Strasbourg 1998 Badovinac, Zdenka (ed.): 2000+Arteas Collection, The Art of Eastern Europe in the Dialogue with the West, From the 1960s to the Present. Museum of Modern Art, Ljubljana, 2000 Byrne, Fergus: Body Weathers / Body Apparatus. In: The Visual Artis News Sheet 3/2007, Dublin Cílek, Václav: Krajiny vnit%ní a vn"j#í. Doko%án, Praha 2002 Cílek, Václav (ed.): &EIN. Bohemiae Rosa Publishers (2003), ebook edition 2010 Cílek, Václav: The Touchpeople Essay on National Museum, soul considered as a collection and on bowls of Milo# &ejn. In.: &ejn, Milo# (ed.): Archives & Cabinets, Museum of European Art, Liberec, 2012 Cornevin, Etienne: Paysages, Pays sages. In: Ligeia N 11-12/1992, Paris )arná Daniela, Lucia Gregorová: MAPY / MAPS - Známe a neznáme / Known and Unknown. Slovak National Gallery 2011 )eli#, Jan K.: Sv"tlo v kamenech. Hradec Králové 1977 (samizdat) )eli#, Jan K.: Vymezení. Ji(ín 1982 (samizdat) Dufek, Antonín: Milo# &ejn. In: )eskoslovenská fotografie 10/1978 Effertz, Gerhard: Massivfragil. Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen 1996 Fiala, Ji%í: Natura naturans. In: Vesmír 3/1996, Praha Jirousová, V"ra: Tao. In: Lomová, Olga (ed.): Hluboká tajemnost TAO. Památník Lidice, 2008 Jirousová, V"ra: Invocation with word and picture. In.: &ejn, Milo# (ed.): Archives & Cabinets. Museum of European Art, Liberec, 2012 Kamenick!, Ond%ej: Manifest tvá%e, ATELIÉR 18/2012 Kesner, Ladislav jr.: Archivy vnímání: Krajina v procesuálních svitcích Milo#e &ejna / Archives Of Perception: The Landscape In The Processual Scrolls Of Milo# &ejn. In: Um"ní 53.1, 2005 Kesner, Ladislav jr.: Milo# &ejn / B!ti krajinou. ARBOR VITAE, /evnice 2010 Kesner, Ladislav jr.: Tvá%e / Faces. Galerie Rudolfinum, Praha 2012 Kesner, Ladislav jr.: MICHALEK / &EIN. Galerie Trojhalí, Ostrava 2013 Lahoda, Vojt"ch: Milo# &ejn Nad zemí. In: V!tvarné um"ní 5/1990, Praha Lukuvka, Lud"k: Máchovské cesty Milo#e &ejna , souvislosti REVUE PRO LITERATURU A KULTURU 3/2012 Machalick!, Ji%í: Colorum Naturae Varietas. Saarländischen Künstlerhaus Saarbrücken e. V Mehnert, Simona: Kunst als existenzielle Naturerfahrung. In: Assel, Marina von: Doppelung der Bilder in Raum. Kunstmuseum Bayreuth 2001 Mehnert, Simona: Naturerlebnis. In: Barsch, Barbara (ed.): Milo# &ejn. ifa-institut für Auslandsbeziehungen, Berlin 1995 Morganová, Pavlína: Ak(ní um"ní. Votobia, Olomouc 1999 Pachmanová, Martina (ed.): D$vod v"cí neviditeln!ch, SERPENS, Praha 1998 Restany, Pierre (ed.): Amplified Art, Edizioni Armadilo Officina, Milano, 1995 Schmelcová, Radoslava: T"lo v barokní krajin". In: art+antiques 11/2008, Praha Schmelzová, Radoslava (ed.): Divadlo v netradi(ním prostoru, performance a site specific / sou(asné tendence. Akademie múzick!ch um"ní v Praze, 2010 Schmelzová, Radoslava, &ubrtová, Dagmar, Mikulá#, Radek: Sou(asná um"lecká díla v krajin", ACADEMIA, Praha 2014 Slavická, Milena: Um"ní instalace. In.: V!tvarné um"ní / The Magazin for Contemporary Art 4/1994 SU-EN: Friction. Uppsala Art Museum, 2010 &t"panovi(ová, Zuzana: Archives & Cabinets, Museum of European Art. Liberec, 2012 Valoch, Ji%í: Fotografie - Kresby Knihy. D$m um"ní m"sta Brna 1986 Valoch, Ji%í: Ma'arná / Vymezení prostoru ohn"m. Brno 1983 (samizdat)

6 Valoch, Ji%í: Práce Malá galerie, Liberec 1988 Vl(ek, Tomá#: Aktuální nekone(no. Galerie hlavního m"sta Prahy 2000 Vojt"chovsk!, Milo#: FUNGUS. Hermit Foundation, Plasy 1994 Vojt"chovsk!, Milo#: Nature's Cabinet of Colors, Words and Sounds. In: Milo# &ejn: COLORVM NATVRAE VARIETAS. CD ROM, c3, Budapest 1999 Zemánek, Ji%í (ed.): Divo(ina p%íroda, du#e, jazyk. KANT, Praha 2003 Zemánek, Ji%í (ed.): Ejhle sv"tlo / Look Light. Moravská galerie v Brn", KANT, Praha 2003 Zemánek, Ji%í (ed.): Od zem" p%es kopec do nebe. Severo(eská galerie v!tvarného um"ní v Litom"%icích, Arbor Vitae 2005 Zemánek, Ji%í: Fungus v Plasích. In: Profil /1994 Zemánek, Ji%í: O celostní vizi reality a dialogickém zp$sobu poznávání sv"ta. In: Chaos a %ád. Národní galerie v Praze 2000 Zemánek, Ji%í: Od luminodynamismu k médiu videa, Od ideologie reality k pluralitním model$m / um"ní elektronick!ch médií 90. let v )echách, Znovuobjevení krajiny jako materie, procesu a místa. In: D"jiny (eského v!tvarného um"ní [VI/1-2] 1958/2000: Rostislav &vácha, Marie Platovská editors, Academia, Praha 2007 Zemánek, Ji%í: Sich berühren und klingen / Milo# &ejn und die Phänomenologie der Wahrnehmung. In: Hagia Chora 17/2003, Berlin Zemánek, Ji%í; Vojt"chovsk!, Milo#: Métamorphoses du corps public et du corps intime. In: l art au Corps / Le corps exposé de Man Ray a nos jours. Mac, galeries contemporaines des Musées de Marseille, 1996 Zho%, Igor (ed.): Ak(ní tvorba. Pedagogická fakulta University Palackého, Olomouc, 1991 Texty M. "ejna (v#b$r) / M. "ejn s Texts (selected) &ejn, Milo#: Ideové problémy (eského symbolismu / P%ísp"vek k jeho typologii na základ" rozboru raného díla Franti#ka Bílka a Josefa Váchala, rigorózní doktorská práce, Univerzita Karlova v Praze, 1976 &ejn, Milo#: Ladislav Zívr, Regionální muzeum a galerie v Ji(ín", 1978 &ejn, Milo#: Javo%ím potokem, autorská kniha, Krkono#e 1982 &ejn, Milo#: Josef Váchal, Oblastní galerie v Roudnici nad Labem, 1984 &ejn, Milo#: Josef Váchal / Fotografie, Moravská galerie v Brn", 1984 &ejn, Milo#: Mo'nosti doteku. In: Marie Judlová (ed.): MO,NOSTI DOTEKU, Rokycany, 1984 &ejn, Milo#: Touches. In: Groh, Klaus (ed.): ARTIST S BOOKS, Bibliotheks- und Informationssystem Der Universität Oldenburg, 1986 &ejn, Milo#: Autorské knihy - Artists' Books. In.: Um"lecká kni'ní vazba, Památník národního písemnictví v Praze, 1987 &ejn, Milo#: Dialog / Adriena &imotová Václav Stratil, Krajská galerie v Hradci Králové, 1989 &ejn, Milo#: N"kolik poznámek ke krajin". In.: Lu#tinec, Jan (ed.): Vald#tejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Ji(ína, Semily 1997 &ejn, Milo#; Vojt"chovsk!, Milo#: Colorum Naturae Varietas, CD-ROM, C3 Budapest 1999 &ejn, Milo#: Art and Landscape. In: Bakelen, Maria P. van: A Retrospective Look At The Future. SCART, Utrecht, 2001 &ejn, Milo#: Rága Ráje. In.: Lepe#ka, Petr (ed.): Tvá% na#í zem" / Duchovní rozm"r krajiny, Praha 2001 &ejn, Milo#: Bohemiae Rosa. In.: Lepe#ka, Petr (ed.): Tvá% na#í zem" / Duchovní rozm"r krajiny, Praha 2002 &ejn, Milo#; Ven, Frank van de: BOHEMIAE ROSA PROJECT 10 YEARS, DVD Rom, 2005 &ejn, Milo#: Bohemiae Color. In: Kouck!, Roman (ed.): book 3. Zlat! %ez, Praha 2005 &ejn, Milo#: Bohemiae Rosa. In: Denisa Václavová, Tomá#,i'ka a kol.: SITE SPECIFIC. Pra'ská scéna 2008 &ejn, Milo#: Texty. In: Kesner, Ladislav jr.: Milo# &ejn / B!ti krajinou. ARBOR VITAE, /evnice 2010 &ejn, Milo#: Lib"chovsk! Olymp. ebook 2011 &ejn, Milo#: Tummelplatz. In.: GRENZNAH. Nationalpark Bayerischer Wald 2011 &ejn, Milo#: In: Sádlo Ji%í (ed.): TAJGA BEZD/ZSKAJA. The Institute of Botany of the Academy of Science of the Czech Republic & Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 2012 &ejn, Milo#: The Boscage. In: On a different soil, okno.be, 2012 &ejn, Milo#: Knowing I loved my BOOKS..., D$m um"ní m"sta Brna, videozáznam, 2012 &ejn, Milo#: Der Wald. In.: GRENZNAH. Nationalpark Bayerischer Wald 2012 &ejn, Milo#: Archives & Cabinets. Museum of European Art, Liberec, 2012 &ejn, Milo#: Záznamy & Záznamy, DOKUMENTACE UM+NÍ, Fakulta um"ní a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyn" v Ústí nad Labem, 2012 &ejn, Milo#: Is a Photography a Static or a Movig Image?, TOWARDS THE IMAGE, Kraków, 2013 &ejn, Milo#: ZÁZNAMY & ZÁZNAMY. In: Dokumentace um"ní,fakulta um"ní a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyn" v Ústí nad Labem, 2013 &ejn, Milo#: FAGVS, Akademie v!tvarn!ch um"ní v Praze, zvukov! záznam, 2013

7 &ejn, Milo#: The Meeting With Books, DOX, Praha, zvukov! záznam, 2014 &ejn, Milo#: The Meeting With Books, Academy of Arts, Architecture & Design in Prague, zvukov! záznam, 2014 &ejn, Milo#: Traces / Traces / Traces, Galerie Rudolfinum, zvukov! záznam, 2014 &ejn, Milo#: Místa pro bloud"ní. In.: Petra &vecová: Rozhovor s Milo#e &ejnem, art&antiques /4, 2014 &ejn, Milo#: Mal! Nebe Klí( Pro Osobu 'enskau, W Praze 1807 / textov" obrazová transkripce, DOX, Praha 2014 Zastoupení ve sbírkách / Collections Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg Galerie Benedikta Rejta v Lounech Galerie hlavního m"sta Prahy Galerie Klatovy / Klenová Galerie moderního um"ní v Hradci králové Galerie moderního um"ní v Roudnici nad Labem Galerie St%edo(eského kraje Moderna galerija Ljubljana Moravská galerie v Brn" Muzeum Narodowe w Poznaniu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum um"ní Olomouc Národní galerie v Praze Oblastní galerie v Liberci Regionální muzeum a galerie v Ji(ín" Staatliche Kunstsammlungen Dresden The Museum of Fine Arts, Houston Um"leckopr$myslové muzeum v Praze V!chodo(eská galerie v Pardubicích

DIl"t: Ja už dlouhý čas. mam tu zádo st - divoký růže (které sou zluté a červeny] malovat. Ja všecky zahrady prošel a nič jsem nenašel!!!

DIlt: Ja už dlouhý čas. mam tu zádo st - divoký růže (které sou zluté a červeny] malovat. Ja všecky zahrady prošel a nič jsem nenašel!!! .,' " :tltw'.~ii[~ DIl"t: Ja už dlouhý čas mam tu zádo st - divoký růže (které sou zluté a červeny] malovat. Ja všecky zahrady prošel a nič jsem nenašel!!! I d~sire for a long time to paint wild roses

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m T O M Á Š L U M P E T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m Education since 2012 FAD Faculty of Art and Design / JEP University, Ústi nad Labem, Master s degree,

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

robert šalanda robertsalanda.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz

robert šalanda robertsalanda.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz robert šalanda robertsalanda.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz Robert Šalanda Narozen 1.10. 1976 v Olomouci, žije a pracuje v Praze 1991-1995 Střední umělecko průmyslová škola v Uherském Hradišti

Více

Pavla Nešverová. graphic design. Pavla Nešverová. born 1985 in Prague Czech republic

Pavla Nešverová. graphic design. Pavla Nešverová. born 1985 in Prague Czech republic Pavla Nešverová born 1985 in Prague Czech republic studies: 2010 2011 graphic design Royal Academy of Arts Den aag / Netherlands 2010 graphic design 1/2 year exchange at Royal Academy of Arts / Den aag

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 KVV/6069, Zprostředkování výtvarné tvorby A6: Povinnosti: zkouška ústní forma, rozhovor na dané téma bude podmíněn znalostí děl prezentovaných na přednáškách;

Více

Zbyněk Havlín ZÁVISLOST NA KRÁSE

Zbyněk Havlín ZÁVISLOST NA KRÁSE Zbyněk Havlín ZÁVISLOST NA KRÁSE ZBYNĚK HAVLÍN (*1976) patří k nemnoha autorům mladší generace, kteří se kromě úspěchu na české výtvarné scéně dokázali etablovat i v zahraničí, především v Rakousku a Německu.

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

1994 Freiburg Galerie Schwarzeskloster / s Danou Kyndrovou / - Sudety dr. Krapf

1994 Freiburg Galerie Schwarzeskloster / s Danou Kyndrovou / - Sudety dr. Krapf 1969 Praha Strahovské koleje 1975 Praha Výstavní síň Fotochemy Václav Jírů 12.3. 29.3. 1975 Olomouc Galerie V podloubí 1977 Praha Galerie U jednorožce / s Janem Všetečkou / 1977 Brno Funkův kabinet Vladimír

Více

2010 Moře Stromy Běhy 2009 10s běhu Rostliny 2008 Říp 2007 Záznamy Dvojice

2010 Moře Stromy Běhy 2009 10s běhu Rostliny 2008 Říp 2007 Záznamy Dvojice Ondřej Bouška portfolio 2010 Moře Stromy Běhy 2009 10s běhu Rostliny 2008 Říp 2007 Záznamy Dvojice Moře 2010 11 barevných fotografií á 53.5 x 80 cm Běhy 2010 kniha, 40 stran černobílé fotografie, karton

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA ODBORNÝ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. narozen 22. ledna 1966 v Liberci, žije v Ústí nad Labem, ženatý, dvě děti DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 1992 2002 2010 Pedagogická fakulta Univerzity Jana

Více

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek jaro dufek Vizuální koncepce 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2015, kterou navrhuji, je propojením jednotlivých témat (hudba, počasí a politika) motivem meteomapy. Právě

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Jubilejní výstava Jana Solpery v Galerii VŠUP

Jubilejní výstava Jana Solpery v Galerii VŠUP Tisková zpráva Jubilejní výstava Jana Solpery v Galerii VŠUP V Praze 11. 2. 2010 / Nejvýznamnější grafické práce z typografické, plakátové, knižní a známkové tvorby Jana Solpery budou prezentovány veřejnosti

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Project supported by / Projekt vznikl za podpory

Project supported by / Projekt vznikl za podpory BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXIV / 2014 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 (tel./fax: +420-224 301 302/235, e -mail: obchodni@ngprague.cz).

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Petr Kunčík / Portfolio

Petr Kunčík / Portfolio Petr Kunčík / Portfolio Narozen/Born: 29. 6. 1981, Přerov Studia/Studies: od/since 2008 Pedagogická fakulta MU doktorský studijní program výtvarná výchova specializace v pedagogice MU Pedagogical Faculty

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Galerie Natura Zámek Průhonice Gallery natura Průhonice castle, CZ

Galerie Natura Zámek Průhonice Gallery natura Průhonice castle, CZ Galerie Natura Zámek Průhonice Gallery natura Průhonice castle, CZ Václav Fiala a jeho hosté václav Fiala and his guests Libor Teplý / Igor Hlavinka / Toni Scheubeck 2014 BOTANICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR

Více

JÍZDA... ... jako road movie s otevřeným koncem

JÍZDA... ... jako road movie s otevřeným koncem JÍZDA...... jako road movie s otevřeným koncem Filip Černý reprezentuje silnou malířskou generaci, které se po roce 2000 podařilo nastolit obrat v současném českém umění směrem k funkční reaktualizaci

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm.

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm. PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Národní technické muzeum v Praze www.ntm.cz PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CV in english. year 1990 1999 Specialization Basic School Organization name 6. ZŠ Mozartova

CV in english. year 1990 1999 Specialization Basic School Organization name 6. ZŠ Mozartova CV in english Jméno Petr Grosman Adresa Vysoká 73 Jablonec nad Nisou 46602 Telefon 420603269343 Datum narození 4.10.1983 Národnost ČR E-mail Petr.www@seznam.cz www Www.dolcedesign.cz Vzdělání year 2010-2011

Více

1952 1953 výtvarníkem vývojového střediska při Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě

1952 1953 výtvarníkem vývojového střediska při Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě René Roubíček sochař, sklář, výtvarný pedagog Narozen 23. ledna 1922 v Praze Studia: 1940 1944 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (ateliér monumentální malby a skla, prof. Jaroslav Holeček) 1949 1950 Vysoká

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

Michal Škoda 27 MIZÍ PRÁZDNO MEZI / VŠÍM / MNOŽENÍ INFORMACÍ PRÁCE REFLEKTUJE ---- MEZERA ---- MEZI ---- VYPRÁZDŇOVÁNÍ ---- VIDĚNÍ ------- DĚNÍ... MYŠLENKA TRANSFORMUJE S T R U K T U R A S MEZEROU ROZLIČNÉ

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ŽÁDNEJ LEŽÉR UMĚLECKÁ SKUPINA TUBA SAMUEL PAUČO / LYUBEN PETROV / JAN PRAŽAN

ŽÁDNEJ LEŽÉR UMĚLECKÁ SKUPINA TUBA SAMUEL PAUČO / LYUBEN PETROV / JAN PRAŽAN ŽÁDNEJ LEŽÉR UMĚLECKÁ SKUPINA TUBA SAMUEL PAUČO / LYUBEN PETROV / SAMUEL PAUČO 1986, Zvolen, Slovenská republika Žije a pracuje v Brně. Od roku 2010 je asistentem na FaVU VUT v Brně. 2005 2011 Fakulta

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Open Archives - Prezentace mediálních umění a digitální archivy

Open Archives - Prezentace mediálních umění a digitální archivy Institut intermédií uvádí Open Archives - Prezentace mediálních umění a digitální archivy 29. 10-4.11. 2007 Institut intermédií, Fakulta elektrotechnická ČVUT, hala H24/2, Technická 2, 166 27 Praha 6 http://www.iim.cz

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

9 Rue du Perche, 75003 Paris Tél. +33 (0)1 42 74 09 92 contact@oneirogallery.com - www. oneirogallery.com

9 Rue du Perche, 75003 Paris Tél. +33 (0)1 42 74 09 92 contact@oneirogallery.com - www. oneirogallery.com Lubomír Typlt Czech artist. Lives and works in Prague (Czech Republic) and in Berlin (Germany) 1975 Born in Nová Paka (Czech Republic) Studies 1989-1993 Václav Hollar Secondary Art School, Prague (CZ)

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

LOKALITY I. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. hotel Jsem v hotelu. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice.

LOKALITY I. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. hotel Jsem v hotelu. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice. LOKALITY I hotel Jsem v hotelu. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice. řeka Jsem v řece/u řeky. Jdu do řeky/k řece. les Jsem v lese. Jdu do

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

Specializace: historička umění, kurátorka, pedagožka VŠUP na Katedře dějin umění a estetiky, prorektorka VŠUP

Specializace: historička umění, kurátorka, pedagožka VŠUP na Katedře dějin umění a estetiky, prorektorka VŠUP Jméno a příjmení: PACHMANOVÁ Martina Titul: Mgr. _Ph.D. Obor: historie, umělecká kritika Specializace: historička umění, kurátorka, pedagožka VŠUP na Katedře dějin umění a estetiky, prorektorka VŠUP Email:

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

výstava rené roubícek sklo je jako jazz 9. října - 27. prosince 2012 exhibition rené roubícek glass is like a jazz 9 October - 27 December 2012

výstava rené roubícek sklo je jako jazz 9. října - 27. prosince 2012 exhibition rené roubícek glass is like a jazz 9 October - 27 December 2012 výstava rené roubícek sklo je jako jazz 9. října - 27. prosince 2012 exhibition rené roubícek glass is like a jazz 9 October - 27 December 2012 René Roubíček Sklo je jako jazz René Roubíček glass is like

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu... ASSIS - italsko slovenská asociace http://www.assis.sk 2010

ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu... ASSIS - italsko slovenská asociace http://www.assis.sk 2010 IRA SVOBODOVÁ komerční portfolio 2005/2010 LOGOTYP - 2. VARIANTA LOGOTYPU - VIZITKA - HLAVIČKOVÝ PAPÍR - ELEKTRONICKÝ PODPIS Alexandr Pech - Advokát 2010 ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu...

Více

Jiří Valoch, Memory, 70. léta, černobílá fotografie, čtyřikrát 23,9 x 17,7 cm, foto: Marie Kratochvílová?, Muzeum umění Olomouc

Jiří Valoch, Memory, 70. léta, černobílá fotografie, čtyřikrát 23,9 x 17,7 cm, foto: Marie Kratochvílová?, Muzeum umění Olomouc Jiří Valoch, Memory, 70. léta, černobílá fotografie, čtyřikrát 23,9 x 17,7 cm, foto: Marie Kratochvílová?, Muzeum umění Olomouc Jiří Valoch, Kameny, kolem 1972-4, černobílá fotografie, dvakrát 23,8 x 23,7

Více

Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací. Zdeněk Plíva Jindra Drábková Jan Koprnický Leoš Petržílka

Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací. Zdeněk Plíva Jindra Drábková Jan Koprnický Leoš Petržílka Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací Zdeněk Plíva Jindra Drábková Jan Koprnický Leoš Petržílka Liberec 2014 2 Times New Roman Century Cambria Garamond Myriad Pro Calibri Arial

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Datum kontroly Porušení zákona Popis - Výše pokuty

Datum kontroly Porušení zákona Popis - Výše pokuty Příloha č. 2 k čj. ČOI 48964/14/0100 Seznam subjektů - Předváděcí akce - pravomocně uložené pokuty v roce 2013 Subjekt Obec IČ Datum kontroly Porušení zákona Popis - Výše pokuty Nabytí právní moci 1. Česká

Více

Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány

Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány Zdenka Klapalová Knight Frank prosinec 2009 Investiční transakce v roce 2008 Date Property Address Sector Size Sq.m Price m.euro Initial Yield Seller Purchaser

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie)

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně ve východních Čechách, jako nejstarší z pěti dětí notářského úředníka Václava Kupky a

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Institut intermédií, Fakulta elektrotechnická ČVUT, hala H24/2, Technická 2, 16627, Praha 6 (http://www. iim.cz) otevírací doba: 12.00 19.00 hod.

Institut intermédií, Fakulta elektrotechnická ČVUT, hala H24/2, Technická 2, 16627, Praha 6 (http://www. iim.cz) otevírací doba: 12.00 19.00 hod. TISKOVÁ ZPRÁVA Open Archives Prezentace mediálních umění a digitální archívy 29. 10-4.11. 2007 Institut intermédií, Fakulta elektrotechnická ČVUT, hala H24/2, Technická 2, 16627, Praha 6 (http://www. iim.cz)

Více