Milo! "ejn Realizace (v#b$r) / Permanent installation (selected) Samostatné v#stavy (v#b$r) / Solo exhibitions (selected)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milo! "ejn Realizace (v#b$r) / Permanent installation (selected) Samostatné v#stavy (v#b$r) / Solo exhibitions (selected)"

Transkript

1 Milo! "ejn Narozen 1947 v Jablonci nad Nisou, absolvoval filosofickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1975 (v!tvarná v!chova - Doc. Zden"k S!kora, d"jiny um"ní a estetika - prof. Petr Wittlich, Doc. Milo# J$zl). Roku 1976 doktorát filozofie, 1991 jmenován profesorem malí%ství. V letech p$sobil jako vedoucí pedagog intermediálního ateliéru na Akademii v!tvarn!ch um"ní v Praze a jako hostující pedagog na Akademiích v Aix-en-Provance, Carra%e, Haagu, Ljubljani, Reykjavíku, Stuttgartu a Vídni. Milo# &ejn pracuje v oblastech vizuálního um"ní, performance, zab!vá se problematikou vizuálního vnímání a organizuje workshopy, jako je Bohemiae Rosa. Jeho um"leck! koncept byl formován od mládí, kdy vykonal mno'stí cest divo(inou jako reflexe vnit%ní pot%eby p%iblí'it se tajemství p%írody a sledování zázra(nosti, k ní' zde dochází. Od po(átku #edesát!ch let dvacátého století b"hem putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování p%írody. V sou(asnosti se zam"%uje na okam'ité kreativní mo'nosti, vycházející ze vztah$ historické humanizované krajiny a celistvé p%írody. V"dom" laboruje oblastmi expresívního jazyka mezi textem, v!tvarnou stopou, t"lov!m pohybem, hlasem a expanzí do prostoru. Born 1947 in Jablonec na Nisou, Czech Republic, graduated from the Faculty of Philosophy (Charles Univesity) in Prague in 1975 (visual art - Doc. Zdenek S!kora, art history and aesthetics - prof. Petr Wittlich, Doc. Milos J$zl ). In 1976 Doctor of Philosophy, 1991 appointed professor of painting. In the years he directed the Intermedia Departmen at the Academy of Fine Arts in Prague, a visiting professor at the Academies in Aix-en-Provence, Carrara, Ljubljana, Reykjavík, Stuttgart, The Hague and Vienna. Milos Sejn works in the fields of visual art, performance and study of visual perception, and conducts workshops, such as Bohemiae Rosa. His artistic concept was formed in his youth when he undertook many trips into the wilderness as a reflection of an inner need to get closer to the secret of nature and observe the miracles that happen in it. From the beginning of the 1960s he took pictures, drew, collected and described his observations of nature during these wanderings. Currently he teaches privately mixed media and the relationship of nature and art as intrinsic needs of the mind, and focuses on immediate creative possibilities, based upon relations between historical humanized landscapes and intact nature. He consciously is working in the areas of expressive language among text, visual stroke, body movement, voice, and expansion into space. Realizace (v#b$r) / Permanent installation (selected) 2014 SLUNE)NÍ HORA / SOLAR MOUNTAIN, House of Nature of Litovelské Pomoraví / Slu*ákov - The Olomouc Centre for Ecological Aktivities, Horka nad Moravou, Czech Republic 1999 U SPRAVEDLNOSTI / PLACE OF JUSTICE, The ridge between the Veli# Hill and Staré Místo nearby Ji(ín town, Czech Republic 1997 GRANDE TERRE, Le Hameau de la Brousse, Sers, France Samostatné v#stavy (v#b$r) / Solo exhibitions (selected) 2015 MORAWA, Galerie Caesar, Olomouc 2015 HERMIT / EREMITA, Regional Museum and Galery in Ji(ín 2014 Knihy / Books, DOX Centrum sou(asného um"ní, Praha 2014 Cinematic Works, Krajská galerie v!tvarného um"ní ve Zlín" 2014 Tvá%nost / Faciality, Muzeum um"ní v Olomouci / Divadlo hudby 2014 DRAWINGS LYRICS, Institute of Geophysics AS CR, v. v. i., Praha 2013 IL SORISSO DEL LEONE, Punta della Dogana, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca d Oro, Basilica di Santa Maria Assunta Torcello, Venezia 2012 RARERIRORVRI, Institute of Macromolecular Chemistry of the ASCR, v. v. i., Prague 2012 ORPHEVS, Galerie m"sta Blanska, Czech Republic 2012 FACIALITY / Space of the Memory and an Immediate Space, Manggha Museum of Japanese Art & Technology in Kraków 2012 ARCHIVES & CABINETS, Oblastní galerie a Galerie U Rytí%e v Liberci 2010 B!ti krajinou / Being Landscape, Západo(eská galerie v Plzni 2010 ATT VARA LANDSKAP Tillägnad Carl von Linné, Uppsala Art Museum 2010 GENVS CANTORI / Cantere Family History, Mendelovo muzeum genetiky, Brno 2009 Psané krajiny / Writen Landscapes, Galerie &ternberk, &ternberk 2009 Zahradni(ení / Gardening, &kolská 28, Komunika(ní prostor &kolská 28, Praha 2007 Dictionarium, D$m um"ní v )esk!ch Bud"jovicích 2006 Miscellanea, Komunika(ní prostor &kolská 28, Praha 2005 Colorum naturae varietas / Malerei, Installation, Video, Saarländisches Künstlerhaus Galerie, Saarbruecken

2 2004 Sen rybá%ovy 'eny - Kaligrafie bodu ve stylu %asy Zygnemates, II. festival (ajové kultury, Bezejmenná (ajovna, Zámek Kozel 2003 Subrosa Lutea, Galerie moderního um"ní v Hradci Králové 1995 Milo# &ejn, ifa Galerie, Institut für Auslandbeziehungen, Berlin 1995 )ára, Galerie Jaroslava Krále, D$m um"ní m"sta Brna 1993 Turrellovsk! psychick! komplex, Galerie Caesar, Olomouc 1992 Terra Signum, Orlická galerie, Rychnov nad Kn"'nou 1991 )ára, Galerie Pi-Pi-Art, Praha 1990 Vid"ní v ohni, Galerie Na bid!lku, Brno 1988 Instalace, V!zkumn! ústav makromolekulární chemie )SAV, Praha 1987 Kresby, Kulturní st%edisko Blatiny, Praha 1986 Fotografie / Kresby / Knihy, Kabinet fotografie Jaromíra Funka / D$m pán$ z Kun#tátu, Brno 1986 Jeskyn", Galerie V p%edsálí, M"stské kulturní st%edisko, Blansko 1983 Ma'arná / Vymezení prostoru ohn"m, Minigalerie V!zkumného ústavu veterinárního léka%ství, Brno Medlánky 1982 Skála, Galerie mlad!ch, Brno 1977 Sv"tlo v kamenech, foyer kina Central, Krajské kulturní st%edisko, Hradec Králové Ve%ejné performance (v#b$r) / Public performances (selected) 2015 TUMMELPLATZ, Galerie &kolská 28, Praha 2014 LEACHED VINCENT, s Davidem Helánem, LUHOvan! Vincent, Luhacovice Spa 2014 D$m hrobník$v b!val! / Former Gravediggers House, s Davidem Helánem, Hillfort Bude( 2013 PERFORMANES, s Davidem Helánem, Starom"stské nám"stí v Praze 2013 FOSSIL OF TRVNCATION, s Davidem Helánem, ARTATAK Gallery, Prague 2012 FACIALITY / Space of the Memory and an Immediate Space, Manggha Museum of Japanese Art & Technology in Kraków 2012 NEOTAIGA, s Davidem Helánem, DIVUS, divuskabaret / Prager Kabarett, Prague 2012 TAJGA, s Davidem Helánem, Katedra environmentálních studií FSS MU, Brno 2012 The Writen Face for SU EN, Uppsala Art Museum 2011 Urban Camping, spole(n" s Handa Gote, PQ+ / PRAGUE QUADRENNIAL OF PERFORMANCE DESIGN AND SPACE, Praha 2011 Maritus et Vxor Seinii, s V"rou Machovou, poh%ební kaple Sv. Ducha, Lib"chov 2011 Pellucens Oratio, s Frankem van de Ven, Experimentální prostor &kolská 28, Praha 2011 ORTESA V&ENÁPRAVA / PANORTHOSIA / UNIVERSAL REFORM, s Davidem Helánem, Trafa(ka, Praha 2011 The Boscage - On a different soil / Growth in art, society and culture, Nová scéna Národního divadla v Praze 2010 Gardening, Uppsala Art Museum 2010 John Cage 4 33 Revised, with Johana St%í'ková and Ji%í Hlobil, The Westbohemian Gallery Pilsen, The Exhibition Hall Masné krámy 2009 Sklize*, Shrabování zvuk$ a Kompostování obraz$ za asistence Handa Gote, vizuálního a fyzického divadla, Komunika(ní prostor &kolská 28, Praha 2008 Benedictio Aque II, Theatrum Kuks, s Frankem van de Venem a Günterem Heinzem 2003 Josef Mánes, s Frankem van de Ven, Adamovo lo'e, Hrubá Skála 2000 Spilk$v sen / Mr. Spilka s Dream, Hole#ovick! pivovar, 4+4 dny v pohybu, Praha 1997 Body / Landscape, Hameau de La Brousse, Dordogne 1995 Bez data / Without Date, divadlo ARCHA, Praha 1995 Duo, s Frankem van de Ven, lesní divadlo Deb%, M#eno 1994 Videosonic Body Projection, Fungus, Klá#ter Plasy 1994 The Ducks, divadlo ARCHA, Praha 1992 An immediate Space and The Space of Memories II, Hermit, Klá#ter Plasy 1992 Chození, Národní galerie, Praha 1991 An immediate Space and The Space of Memories, Milano-poesia, Spacio Ansaldo, Milan Autodafé M"kkohlav!ch, Zebín 1988 World Within A World, Zebín Ú&ast na v#stavách (v#b$r) / Group exhibitions (selected) 2015 NA HRANICI / GRENZNAH, &kolská 28, Praha 2014 STAVY MYSLI ZA OBRAZEM / States of Mind Beyond the Image, GASK / Central Bohemian Gallery, Kutná Hora 2014 Landscape Festival Prague 2014 / SCENERY - CITY - PUBLIC SPACE, Galerie J. Fragnera, Praha 2014 VYPRÁV+NÍ / RECOUNTING, Karlín Studios, Praha 2014 Druhotvary / SECEND FORMS, Leos Janacek Memorial of the Moravian Museum, Brno

3 2014 VII Nov! Zlínsk! Salon / Homage Milo# &ejn, Jana,elibská, Natalia LL 2013 Michalek / &ein, Galerie m"sta Ostravy, GONG 2013 I am Shaman, ARTATAK Gallery, Prague 2013 Meeting Places, Divadlo hudby, Olomouc 2013 Taiga Bezd"zska-, DIVUS, divuskabaret / Prager Kabarett, Prague 2013 Bohemian Forest Reflections, Galerie m"sta Plzn", Czech Republic 2012 Grenznah, Tummelplatz, Nationalpark Bayerischer Wald 2012 Kdo se sm"je / HE WHO LAUGHT / Art about the art world, Um"lecké centurm, Olomouc 2012 Kdo se sm"je / HE WHO LAUGHT / Art about the art world, 17th international festival of contemporary art Days in Motion, Prague 2012 Documentation, Galerie NF, Resslova 1717/8, Ústí nad Labem, CZ 2012 Tvá%e / Faces / Face as the phenomenon in videoart, Galerie Rudolfinum, Prague 2012 Arteast Collection, Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana 2012 Ostrovy odporu, Veletr'ní Palace, National Gallery in Prague 2012 Czech Art of the 20th Century, Museum of European Art, Liberec 2011 Museum of Parallel Narratives, Museu d Art Contemporani de Barcelona 2011 MAPY - Um"lecká kartografie ve St%ední Evrop", Galéria mesta Bratislavy 2011 Kone(n" spolu / Finally Together, Galerie Emila Filly & Galerie Armaturka, Ústí nad Labem 2010 M"kkohlaví / Soft-Headed, D$m um"ní m"sta Brna, Galerie v!tvarného um"ní v Ostrav", Galerie mesta Bratislavy 2010 Transgression, video & media art from Czech Republic, Videotage, Kowloon, Hong Kong 2010 Substantialis Corporis Mixti, Bohemian National Hall, Czech Center, New York 2010 Architecture & Inclusion, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 2010 Collection / Traces of History in Acquisitions, GASK / Central Bohemian Gallery, Kutná Hora 2009 Stopy ohn", Galerie v!tvarného um"ní v Ostrav" 2009 Bohemian Workshops at ArtMill, Richter$v d$m, New York University v Praze 2009 History of The Manes Corporation, Saarländische gallery in the Palais Am Festungsgraben, Berlin 2009 M"kkohlaví / Soft-Headed, Galerie m"sta Plzn" 2009 STOPY, Festival Funkeho Kolín, Experimentální prostor &kolská 28, Praha 2008 Cartusiae Waldiczensis, Regionální muzeum a galerie v Ji(ín" 2008 Hluboká tajemnost Tao, Lidická galerie, Lidice 2008 T%etí strana zdi / Fotografie v )eskoslovensku ze sbírky Moravské galerie v Brn", Moravská galerie v Brn" 2008 Totalitní krajina, Galerie Mayrau, Hornick! skanzen D$lu Mayrau, Vina%ice u Kladna 2008 Neregulováno: Prales ve fotografii, Moravská galerie v Brn" 2007 AVU 13, Veletr'ní palác, Národní galerie v Praze 2007 Z mesta von / Umenie v prírode OUT OF THE CITY / Land Art, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác 2007 Mánes Mánesu, Galerie Diamant, Praha 2006 Doteky zem", Galerie moderního um"ní v Roudnici nad Labem 2006 Jemn! %ez / Light Cut, Galerie a podesta Akademie v!tvarn!ch um"ní v Praze 2006 FEBIOFEST 2006, 13. ro(ník, Village cinemas And"l, Praha / generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie M"sta Plzn" 2005 LES, Galerie m"sta Plzn" 2005 BAUM-RAUM, Quite Early One Morning, Fachhochschule Weiden-Amberg 2005 Poesia totale, Studio Brescia Arte Contemporanea, Brescia 2005 Od zem" p%es kopec do nebe o ch$zi, poutnictví a posvátné krajin" / v"nováno Karlu Hynku Máchovi a Casparu Davidu Friedrichovi, Severo(eská galerie v!tvarného um"ní v Litom"%icích 2005 Chimichemozioni 2005 / musica / videoarte / Ex convento dei Crociferi, Alef, Pavia 2004 R$'e pro Sv. Kate%inu / Nic na odiv?, Kate%inská zahrada, Praha 2004 KRAJINA v (eském um"ní století, Palác Kinsk!ch, Národní galerie v Praze 2003 Ejhle sv"tlo!, Moravská galerie v Brn" m2, &pálova galerie, Praha 2002 Walking, Galerija &kuc, Ljubljana ARTEAS COLLECTION / International Collection of Moderna galirija Ljubljana, Art Gallery, Skopje; Foyer Kubus des ZKM, Zentrum fur Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe 2002 Doppelung Der Bilder Im Raum / Aus der Sammlung Eckartdt, Stadtgalerie Kiel 2001 Doppelung Der Bilder Im Raum / Aus der Sammlung Eckartdt, Kunstmuseum Bayreuth

4 2001 IX Miedzynarodowe Biennale Sztuki Mediów, Center for Media Art, Wroclaw 2001 Topographie des Gedächtnisses, Havespeicher Bremen-Vegesack, Bremen 2001 Tvá% na#í zem" - krajina domova, Tereziánské k%ídlo Pra'ského hradu, Praha 2001 Doteky / Touches, International Open-Air Symposium, S!pka na Klenové 2000 Konec sv"ta?, Palác Kinsk!ch, Národní galerie v Praze Arteas Collection, The Art of Eastern Europe in the Dialogue with the West, From the 1960s to the Present, Museum of Modern Art, Ljubljana, Slovenia 2000 Média Modell, INTERMEDIA New Image Genres Interactive Techniques, M.csarnok/Kunsthall Budapest and on the Internet 2000 Aktuální nekone(no, Galerie hlavního m"sta Prahy, Praha 1998 Poesia totale ( : Dal colpo di dadi alla poesia visuale), Palazzo della Ragione, Mantova 1998 La Nature en Dix Chapitres / Aspects de l art contemporain Tcheque, Apollonia, Centre Rhenan d art contemporain Alsace, Altkirch, Karlsruhe, Rethymnon 1997 Coup de dés to Poesia Visiva, Museum, Bolzano; White Chapel Art Gallery, London 1996 L art au Corps / Le corps exposé de Man Ray a nos jours, Mac, Galleries contemporaines des Musées de Marseille, Marseille 1996 Massivfragil, Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen 1996 Jitro kouzelník$? / Um"ní, v"da, spole(nost na p%elomu tisíciletí, I. Od mediálních kreseb k cyberspace, Národní galerie, Veletr'ní palác, Praha 1995 Krajina / V!se( universa, Okresní muzeum, Louny 1995 To the Earth, Mc Lennan Community College Gallery, Waco 1995 Um"ní frotá'e, Galerie v!tvarného um"ní v Litom"%icích; Oblastní galerie v Libereci; Muzeum Krom"%í'ska, Krom"%í' 1994 Naturally / Nature and Art in Central Europe, Ernst Museum, Budapest 1994 Pr$svitn! Posel / Transparent Messenger, Hermit, klá#ter Plasy 1994 Fungus / Inquire of Place ( ), klá#ter Plasy 1994 Krajina / Intermediální projekt, Nová sí*, Praha 1993 The Plastic Age / For the Archeology of the future, Centro Ponte della Gabella, Milano; Masaorita, Bologna 1993 Tvary tón$, Mánes, Praha 1993 Krajina / Landscape, D$m U zvonu, Sorosovo centrum sou(asného um"ní, Praha 1993 Zemi, )eské muzeum v!tvarn!ch um"ní, Praha; Galerie v!tvarn!ch um"ní d"kansk! kostel Nanebevzetí Panny Marie, Most 1992 The 5th International Drawing Triennale, Muzeum Architektury, Wroclaw 1992 The Plastic Age, Galerie Friedman, Gütersloh 1992 Hommage a John Cage, Rozhlasové a kultúrne centrum, Bratislava; Galéria ART d e c o, Nové Zámky 1992 Pocta (aji / Bo#tík, Cigler, Malich, &ejn, Orlická galerie, Rychnov nad Kn"'nou 1992 Hermit / International art symposium, klá#ter Plasy 1992 Factum I, Národní galerie, Praha 1992 )eská a slovenská kresba , Pova'ská galéria umenia,,ilina; Galéria hlavného mesta, Bratislava; Galerie Atelier, Obecní d$m, Praha 1991 Um"ní akce, Mánes, Praha 1991 Zn"jící místo / &kola konceptuálních tendencí AVU, Ateliér Na Sko%epce, Brno 1991 V dimenzích prázdna, Galerie v!tvarného um"ní v Roudnici nad Labem; Galerie um"ní Karlovy Vary; V!chodo(eská galerie v Pardubicích 1990 P%íroda jinak, Sál prelatury klá#tera v Plasích, Plasy 1989 Rockfest, Palác kultury, Praha 1989 P%íroda jinak, Galerie mlad!ch U /e(ick!ch, Praha fotografií / Fotografická sbírka Moravské galerie, Vestibul a Kabinet u'itého um"ní, Moravská galerie v Brn"; Galerie v!tvarného um"ní, Hodonín 1989 Exprese v (eském v!tvarném um"ní, V!chodo(eská galerie v Pardubicích 1989 The Diomede Islands, The Clocktower Gallery, New York; 1990 San Francisco State University Art Department Gallery, San Francisco 1988 The 4th International Triennale of Drawing, Wroclaw 1988 Autoportrét, Trnávka, Bratislava 1987 Domica / Pamiatky a sú(asnos0, Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava 1987 Aktuální fotografie II / Okam'ik, Moravská galerie v Brn", Al#ova jiho(eská galerie, Hluboká nad Vltavou 1986 Drawing 86, Pécsi galleria

5 1986 Private Photography, Liget Galéria, Budapest 1986 The Book as a Container of Ideas, Universitätsbibliothek, Oldenburg 1986 T"lo v sou(asné (eskoslovenské fotografii , Muzeum Krom"%í'ska, Krom"%í' 1985 Nature, Pécsi Galéria, Pécs 1985 V. trienále um"lecké kni'ní vazby, Památník národního písemnictí, Praha 1985 V (ase / Fotografia a (as, Trnávka, Bratislava 1984 Fotografie jako dokument a artefakt / Konceptuální fotografie, M"stská v!stavní sí*, Blansko 1984 Mo'nosti dotyku, Sdru'en! klub pracujících, Rokycany 1982 Aktuální fotografie ze sbírek Moravské galerie v Brn", Kabinet u'itého um"ní, Moravská galerie v Brn" 1970 Salon international d art photographique, Nouveu Théatre, Luxembourg Zastoupení / Dealer Directory Galerie ARTATAK, Praha MUMO, Praha Bibliografie (v#b$r) / Bibliography (selected) Altoé, Jean-Claude (ed.): La Nature en Dix Chapitres / Aspects de l art contemporain Tcheque. APOLLONIA, Strasbourg 1998 Badovinac, Zdenka (ed.): 2000+Arteas Collection, The Art of Eastern Europe in the Dialogue with the West, From the 1960s to the Present. Museum of Modern Art, Ljubljana, 2000 Byrne, Fergus: Body Weathers / Body Apparatus. In: The Visual Artis News Sheet 3/2007, Dublin Cílek, Václav: Krajiny vnit%ní a vn"j#í. Doko%án, Praha 2002 Cílek, Václav (ed.): &EIN. Bohemiae Rosa Publishers (2003), ebook edition 2010 Cílek, Václav: The Touchpeople Essay on National Museum, soul considered as a collection and on bowls of Milo# &ejn. In.: &ejn, Milo# (ed.): Archives & Cabinets, Museum of European Art, Liberec, 2012 Cornevin, Etienne: Paysages, Pays sages. In: Ligeia N 11-12/1992, Paris )arná Daniela, Lucia Gregorová: MAPY / MAPS - Známe a neznáme / Known and Unknown. Slovak National Gallery 2011 )eli#, Jan K.: Sv"tlo v kamenech. Hradec Králové 1977 (samizdat) )eli#, Jan K.: Vymezení. Ji(ín 1982 (samizdat) Dufek, Antonín: Milo# &ejn. In: )eskoslovenská fotografie 10/1978 Effertz, Gerhard: Massivfragil. Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen 1996 Fiala, Ji%í: Natura naturans. In: Vesmír 3/1996, Praha Jirousová, V"ra: Tao. In: Lomová, Olga (ed.): Hluboká tajemnost TAO. Památník Lidice, 2008 Jirousová, V"ra: Invocation with word and picture. In.: &ejn, Milo# (ed.): Archives & Cabinets. Museum of European Art, Liberec, 2012 Kamenick!, Ond%ej: Manifest tvá%e, ATELIÉR 18/2012 Kesner, Ladislav jr.: Archivy vnímání: Krajina v procesuálních svitcích Milo#e &ejna / Archives Of Perception: The Landscape In The Processual Scrolls Of Milo# &ejn. In: Um"ní 53.1, 2005 Kesner, Ladislav jr.: Milo# &ejn / B!ti krajinou. ARBOR VITAE, /evnice 2010 Kesner, Ladislav jr.: Tvá%e / Faces. Galerie Rudolfinum, Praha 2012 Kesner, Ladislav jr.: MICHALEK / &EIN. Galerie Trojhalí, Ostrava 2013 Lahoda, Vojt"ch: Milo# &ejn Nad zemí. In: V!tvarné um"ní 5/1990, Praha Lukuvka, Lud"k: Máchovské cesty Milo#e &ejna , souvislosti REVUE PRO LITERATURU A KULTURU 3/2012 Machalick!, Ji%í: Colorum Naturae Varietas. Saarländischen Künstlerhaus Saarbrücken e. V Mehnert, Simona: Kunst als existenzielle Naturerfahrung. In: Assel, Marina von: Doppelung der Bilder in Raum. Kunstmuseum Bayreuth 2001 Mehnert, Simona: Naturerlebnis. In: Barsch, Barbara (ed.): Milo# &ejn. ifa-institut für Auslandsbeziehungen, Berlin 1995 Morganová, Pavlína: Ak(ní um"ní. Votobia, Olomouc 1999 Pachmanová, Martina (ed.): D$vod v"cí neviditeln!ch, SERPENS, Praha 1998 Restany, Pierre (ed.): Amplified Art, Edizioni Armadilo Officina, Milano, 1995 Schmelcová, Radoslava: T"lo v barokní krajin". In: art+antiques 11/2008, Praha Schmelzová, Radoslava (ed.): Divadlo v netradi(ním prostoru, performance a site specific / sou(asné tendence. Akademie múzick!ch um"ní v Praze, 2010 Schmelzová, Radoslava, &ubrtová, Dagmar, Mikulá#, Radek: Sou(asná um"lecká díla v krajin", ACADEMIA, Praha 2014 Slavická, Milena: Um"ní instalace. In.: V!tvarné um"ní / The Magazin for Contemporary Art 4/1994 SU-EN: Friction. Uppsala Art Museum, 2010 &t"panovi(ová, Zuzana: Archives & Cabinets, Museum of European Art. Liberec, 2012 Valoch, Ji%í: Fotografie - Kresby Knihy. D$m um"ní m"sta Brna 1986 Valoch, Ji%í: Ma'arná / Vymezení prostoru ohn"m. Brno 1983 (samizdat)

6 Valoch, Ji%í: Práce Malá galerie, Liberec 1988 Vl(ek, Tomá#: Aktuální nekone(no. Galerie hlavního m"sta Prahy 2000 Vojt"chovsk!, Milo#: FUNGUS. Hermit Foundation, Plasy 1994 Vojt"chovsk!, Milo#: Nature's Cabinet of Colors, Words and Sounds. In: Milo# &ejn: COLORVM NATVRAE VARIETAS. CD ROM, c3, Budapest 1999 Zemánek, Ji%í (ed.): Divo(ina p%íroda, du#e, jazyk. KANT, Praha 2003 Zemánek, Ji%í (ed.): Ejhle sv"tlo / Look Light. Moravská galerie v Brn", KANT, Praha 2003 Zemánek, Ji%í (ed.): Od zem" p%es kopec do nebe. Severo(eská galerie v!tvarného um"ní v Litom"%icích, Arbor Vitae 2005 Zemánek, Ji%í: Fungus v Plasích. In: Profil /1994 Zemánek, Ji%í: O celostní vizi reality a dialogickém zp$sobu poznávání sv"ta. In: Chaos a %ád. Národní galerie v Praze 2000 Zemánek, Ji%í: Od luminodynamismu k médiu videa, Od ideologie reality k pluralitním model$m / um"ní elektronick!ch médií 90. let v )echách, Znovuobjevení krajiny jako materie, procesu a místa. In: D"jiny (eského v!tvarného um"ní [VI/1-2] 1958/2000: Rostislav &vácha, Marie Platovská editors, Academia, Praha 2007 Zemánek, Ji%í: Sich berühren und klingen / Milo# &ejn und die Phänomenologie der Wahrnehmung. In: Hagia Chora 17/2003, Berlin Zemánek, Ji%í; Vojt"chovsk!, Milo#: Métamorphoses du corps public et du corps intime. In: l art au Corps / Le corps exposé de Man Ray a nos jours. Mac, galeries contemporaines des Musées de Marseille, 1996 Zho%, Igor (ed.): Ak(ní tvorba. Pedagogická fakulta University Palackého, Olomouc, 1991 Texty M. "ejna (v#b$r) / M. "ejn s Texts (selected) &ejn, Milo#: Ideové problémy (eského symbolismu / P%ísp"vek k jeho typologii na základ" rozboru raného díla Franti#ka Bílka a Josefa Váchala, rigorózní doktorská práce, Univerzita Karlova v Praze, 1976 &ejn, Milo#: Ladislav Zívr, Regionální muzeum a galerie v Ji(ín", 1978 &ejn, Milo#: Javo%ím potokem, autorská kniha, Krkono#e 1982 &ejn, Milo#: Josef Váchal, Oblastní galerie v Roudnici nad Labem, 1984 &ejn, Milo#: Josef Váchal / Fotografie, Moravská galerie v Brn", 1984 &ejn, Milo#: Mo'nosti doteku. In: Marie Judlová (ed.): MO,NOSTI DOTEKU, Rokycany, 1984 &ejn, Milo#: Touches. In: Groh, Klaus (ed.): ARTIST S BOOKS, Bibliotheks- und Informationssystem Der Universität Oldenburg, 1986 &ejn, Milo#: Autorské knihy - Artists' Books. In.: Um"lecká kni'ní vazba, Památník národního písemnictví v Praze, 1987 &ejn, Milo#: Dialog / Adriena &imotová Václav Stratil, Krajská galerie v Hradci Králové, 1989 &ejn, Milo#: N"kolik poznámek ke krajin". In.: Lu#tinec, Jan (ed.): Vald#tejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Ji(ína, Semily 1997 &ejn, Milo#; Vojt"chovsk!, Milo#: Colorum Naturae Varietas, CD-ROM, C3 Budapest 1999 &ejn, Milo#: Art and Landscape. In: Bakelen, Maria P. van: A Retrospective Look At The Future. SCART, Utrecht, 2001 &ejn, Milo#: Rága Ráje. In.: Lepe#ka, Petr (ed.): Tvá% na#í zem" / Duchovní rozm"r krajiny, Praha 2001 &ejn, Milo#: Bohemiae Rosa. In.: Lepe#ka, Petr (ed.): Tvá% na#í zem" / Duchovní rozm"r krajiny, Praha 2002 &ejn, Milo#; Ven, Frank van de: BOHEMIAE ROSA PROJECT 10 YEARS, DVD Rom, 2005 &ejn, Milo#: Bohemiae Color. In: Kouck!, Roman (ed.): book 3. Zlat! %ez, Praha 2005 &ejn, Milo#: Bohemiae Rosa. In: Denisa Václavová, Tomá#,i'ka a kol.: SITE SPECIFIC. Pra'ská scéna 2008 &ejn, Milo#: Texty. In: Kesner, Ladislav jr.: Milo# &ejn / B!ti krajinou. ARBOR VITAE, /evnice 2010 &ejn, Milo#: Lib"chovsk! Olymp. ebook 2011 &ejn, Milo#: Tummelplatz. In.: GRENZNAH. Nationalpark Bayerischer Wald 2011 &ejn, Milo#: In: Sádlo Ji%í (ed.): TAJGA BEZD/ZSKAJA. The Institute of Botany of the Academy of Science of the Czech Republic & Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 2012 &ejn, Milo#: The Boscage. In: On a different soil, okno.be, 2012 &ejn, Milo#: Knowing I loved my BOOKS..., D$m um"ní m"sta Brna, videozáznam, 2012 &ejn, Milo#: Der Wald. In.: GRENZNAH. Nationalpark Bayerischer Wald 2012 &ejn, Milo#: Archives & Cabinets. Museum of European Art, Liberec, 2012 &ejn, Milo#: Záznamy & Záznamy, DOKUMENTACE UM+NÍ, Fakulta um"ní a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyn" v Ústí nad Labem, 2012 &ejn, Milo#: Is a Photography a Static or a Movig Image?, TOWARDS THE IMAGE, Kraków, 2013 &ejn, Milo#: ZÁZNAMY & ZÁZNAMY. In: Dokumentace um"ní,fakulta um"ní a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyn" v Ústí nad Labem, 2013 &ejn, Milo#: FAGVS, Akademie v!tvarn!ch um"ní v Praze, zvukov! záznam, 2013

7 &ejn, Milo#: The Meeting With Books, DOX, Praha, zvukov! záznam, 2014 &ejn, Milo#: The Meeting With Books, Academy of Arts, Architecture & Design in Prague, zvukov! záznam, 2014 &ejn, Milo#: Traces / Traces / Traces, Galerie Rudolfinum, zvukov! záznam, 2014 &ejn, Milo#: Místa pro bloud"ní. In.: Petra &vecová: Rozhovor s Milo#e &ejnem, art&antiques /4, 2014 &ejn, Milo#: Mal! Nebe Klí( Pro Osobu 'enskau, W Praze 1807 / textov" obrazová transkripce, DOX, Praha 2014 Zastoupení ve sbírkách / Collections Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg Galerie Benedikta Rejta v Lounech Galerie hlavního m"sta Prahy Galerie Klatovy / Klenová Galerie moderního um"ní v Hradci králové Galerie moderního um"ní v Roudnici nad Labem Galerie St%edo(eského kraje Moderna galerija Ljubljana Moravská galerie v Brn" Muzeum Narodowe w Poznaniu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum um"ní Olomouc Národní galerie v Praze Oblastní galerie v Liberci Regionální muzeum a galerie v Ji(ín" Staatliche Kunstsammlungen Dresden The Museum of Fine Arts, Houston Um"leckopr$myslové muzeum v Praze V!chodo(eská galerie v Pardubicích

DIl"t: Ja už dlouhý čas. mam tu zádo st - divoký růže (které sou zluté a červeny] malovat. Ja všecky zahrady prošel a nič jsem nenašel!!!

DIlt: Ja už dlouhý čas. mam tu zádo st - divoký růže (které sou zluté a červeny] malovat. Ja všecky zahrady prošel a nič jsem nenašel!!! .,' " :tltw'.~ii[~ DIl"t: Ja už dlouhý čas mam tu zádo st - divoký růže (které sou zluté a červeny] malovat. Ja všecky zahrady prošel a nič jsem nenašel!!! I d~sire for a long time to paint wild roses

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz Lucia Sceranková *1985, Košice, Slovak republic, lives and works in Prague studie / studies 2009-2011 Master s degree

Více

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague LUDÌK RATHOUSKÝ LUDÌK RATHOUSKÝ Born 1975, Broumov Lives and works in Prague EDUCATION: 1999 2005 Academy Of Fine Arts, Prague, Czech republic (Studios of J. David, V. Skrepl, V. Bromová, M. Rittstein)

Více

Dílčí program KULTURA 2014-2020

Dílčí program KULTURA 2014-2020 Dílčí program KULTURA 2014-2020 Podprogram Kultura Mezinárodní projekty Literární překlady Sítě Platformy Mezinárodní projekty spolupráce Dílčí program Kultura CULBURB - Umělecká akupunktura předměstí

Více

v Blansko Muzeum Blansko Hodonín Masarykovo muzeum v Muzeum naftového dobývání a geologie, o. s. Kyjov

v Blansko Muzeum Blansko Hodonín Masarykovo muzeum v Muzeum naftového dobývání a geologie, o. s. Kyjov 2011 Královéhradecký kraj Karlovarský kraj 141250 institucí 11 11 Týnec nad Sázavou 2011 141 Boskovice Muzeum Boskovicka Brno Diecézní muzeum Galerie HaDivadla a a planetárium Mikuláše Koperníka v Mendlovo

Více

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 (tel./fax: +420-224 301 302/235, e -mail: obchodni@ngprague.cz).

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Ondřej Bělica *5.11.1990 Frýdek-Místek

Ondřej Bělica *5.11.1990 Frýdek-Místek Ondřej Bělica *5.11.1990 Frýdek-Místek CZ Studium Fakulta architektury VUT Brno, 2011-2017 Fakulteta za arhitekturo Univerza v Ljubljani, 2013-2014 Fakulta výtvarných umění VUT Brno, Ateliér nefigurativního

Více

Irena Jůzová Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato

Irena Jůzová Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato Tisková zpráva 3 strany + 3 foto: Galerie moderního umění v Hradci Králové zve Vás a Vaše přátele do sálů v přízemí na výstavu: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato 26. listopad 2010

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m T O M Á Š L U M P E T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m Education since 2012 FAD Faculty of Art and Design / JEP University, Ústi nad Labem, Master s degree,

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA PROGRAMME Window to Europe Sunday, January 1, 2017 - Sunday, December 31, 2017 OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA The Czech Center New York is offering an opportunity for visual and performing

Více

Kryštof Ambrůz 2014-2015

Kryštof Ambrůz 2014-2015 Kryštof Ambrůz 2014-2015 CURRICULUM VITAE Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: Tel.: email: Kryštof Ambrůz 18.09. 1990 Šarovy 95, Bohuslavice u Zlína 76351 +420725458198 kristof.ambruz@gmail.com

Více

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Organizace, za něž řeší DoCZ zřizovatel, a mají tak zajištěno plnění usnesení vlády č. 385/2012 (v členění dle zřizovatelů) Počet k 18. 7. 2012, 8:00 hodin -180 Zřizovatel Organizace IČ Poznámka Český

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Hlavní informace o díle

Hlavní informace o díle Hlavní informace o díle Módní tvůrkyně Liběna Rochová se věnuje oděvnímu designu v plné šíři jeho dnes možného uplatnění. Od 80 tých let, kdy vstoupila na scénu české módní tvorby dosáhla několika cen

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

PE Performativní média doc. ak. mal. Karel MgA. Jan Hora

PE Performativní média doc. ak. mal. Karel MgA. Jan Hora Seznam ateliérů, vedoucích ateliérů a odborných asistentů Ateliér Vedoucí Odborný asistent prof. Mgr. Miroslav MgA. Marián Beneš KFO RF Aplikovaná Vojtěchovský a reklamní fotografie doc. Ing. Pavel MgA.

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník tiskové zpravodajství 16. kvě tna 14. č ervna 2008 V roce 2004 přišlo Národní muzeum s projektem první Pražské muzejní noci. Akce tohoto typu jsou již řadu let obvyklé

Více

Obrazová příloha 1. Zvěstování pastýřům

Obrazová příloha 1. Zvěstování pastýřům Obrazová příloha 1. Zvěstování pastýřům, Jacopo Bassano, 1558, Olej, plátno, 106,1 x 82,6, inv. č. 1939. I. 126 (Kress 258), Washington, National Gallery of Art, The Samuel H. Kress Collection. 114 2.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

2 J.H.Crawford: Carfree Cities O 230 000 98 000 pro2,4 4 20 000 Partnerství o.p.s., Brno 150 000 proti 3,2,2, zdržel2,1,0

2 J.H.Crawford: Carfree Cities O 230 000 98 000 pro2,4 4 20 000 Partnerství o.p.s., Brno 150 000 proti 3,2,2, zdržel2,1,0 1 Česká architektura 2012-2013 P 950 000 50 000 pro7, proti0 30 000 Prostor-Architektura, Interiér, Design o.p.s., Praha 550 000 zdržel0 2 J.H.Crawford: Carfree Cities O 230 000 98 000 pro2,4 4 20 000

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

maps 4-stars hotels 3-star hotels 4-star hotels 5-star hotels

maps 4-stars hotels 3-star hotels 4-star hotels 5-star hotels maps 4-stars hotels 3-star hotels 4-star hotels 5-star hotels Vienna International Hotels & Resorts Cluster Sales & Marketing Czech Republic Diplomat Hotel Prague Evropská 15, CZ-160 41 Praha 6 Tel.: +420

Více

Pavla Nešverová. graphic design. Pavla Nešverová. born 1985 in Prague Czech republic

Pavla Nešverová. graphic design. Pavla Nešverová. born 1985 in Prague Czech republic Pavla Nešverová born 1985 in Prague Czech republic studies: 2010 2011 graphic design Royal Academy of Arts Den aag / Netherlands 2010 graphic design 1/2 year exchange at Royal Academy of Arts / Den aag

Více

40 plakátů 20 současných tvůrců. 40 posters 20 contemporary graphic designers. z Tchaj-wanu Galerie HaDivadlo Brno Alfa-pasáž, Poštovská 8d

40 plakátů 20 současných tvůrců. 40 posters 20 contemporary graphic designers. z Tchaj-wanu Galerie HaDivadlo Brno Alfa-pasáž, Poštovská 8d 47. výstava Sdružení Bienále Brno z cyklu Brno hlavní město grafického designu the 47th exhibition of the Brno Biennale Association from the Brno the Capital of Graphic design cycle 40 plakátů 20 současných

Více

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa Kreativní Evropa 2014-2020 O programu Nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů a her distribuci a propagaci evropských filmů a pro sítě kin vzdělávání pro profesionály a umělce

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

DADAISMUS (1916-1922)

DADAISMUS (1916-1922) DADAISMUS (1916-1922) Marcel Duchamp (1887-1968) Autoportrét z profilu Fontána L. H. O. O. Q. Mlýnek na čokoládu Fontána Sušička lahví A Bruit Secret Francis Picabia (1879-1953) Dívka narozená bez matky

Více

robert šalanda robertsalanda.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz

robert šalanda robertsalanda.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz robert šalanda robertsalanda.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz Robert Šalanda Narozen 1.10. 1976 v Olomouci, žije a pracuje v Praze 1991-1995 Střední umělecko průmyslová škola v Uherském Hradišti

Více

Geisteswissenschaften Letní škola lingvistiky 20. 26. 8. 0* http://www.lingvistika.cz/ssol/ East and Central European Studies Summer Program 15. 4. 21. 6. 22. 7. 1933 Euro http://eces.ff.cuni.cz/program/?type=s

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU Název VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno Součást VŠ: Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno Název studijního programu:

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Aleš Loziak Curriculum vitae / Životopis

Aleš Loziak Curriculum vitae / Životopis Aleš Loziak Curriculum vitae / Životopis Personal information / Osobní informace Name / jméno Aleš Loziak Address / adresa Alešova 714/42, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic Cell number / telefon +420

Více

Název památky: Klášter benediktin# Rajhrad. Známé též jako: Raigern. Datace: 1691, 1721 1739, 1763 1770, 1840. Typ: Klášter. Donáto#i: #ád benediktin#

Název památky: Klášter benediktin# Rajhrad. Známé též jako: Raigern. Datace: 1691, 1721 1739, 1763 1770, 1840. Typ: Klášter. Donáto#i: #ád benediktin# Název památky: Klášter benediktin# Rajhrad Známé též jako: Raigern Lokace: Rajhrad, 14 km jižn# od Brna, Rajhrad u Brna, Morava, Czech Republic Datace: 1691, 1721 1739, 1763 1770, 1840 Auto#i: Jan Blažej

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

MONOGRAFIE RŮŽENA PŘÍBĚH MALÍŘKY RŮŽENY ZÁTKOVÉ

MONOGRAFIE RŮŽENA PŘÍBĚH MALÍŘKY RŮŽENY ZÁTKOVÉ Výstava na Pražském hradě představí jedinou českou futuristku Růženu Zátkovou První ucelený pohled na krátký život a syntetické dílo zřejmě jediné české futuristky Růženy Zátkové (1885-1923) představí

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Projekt UHI Urban Heat Island

Projekt UHI Urban Heat Island Projekt UHI Urban Heat Island Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon RULES AND REGUL ATION SET UP (

Více

Geisteswissenschaften Kurs Universität Deadline Datum Sprache Gebühr Link

Geisteswissenschaften Kurs Universität Deadline Datum Sprache Gebühr Link Geisteswissenschaften Letní škola lingvistiky 20. 26. 8. Englisch 0* http://www.lingvistika.cz/ssol/ East and Central European Studies Summer Program 15. 4. 21. 6. 22. 7. Englisch 1933 Euro http://eces.ff.cuni.cz/program/?type=

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

Galerie Františka Drtikola Zámeček - Ernestinum Příbram. Jaroslav Vančát OBRAZ. Obrazy nás pozorují

Galerie Františka Drtikola Zámeček - Ernestinum Příbram. Jaroslav Vančát OBRAZ. Obrazy nás pozorují Galerie Františka Drtikola Zámeček - Ernestinum Příbram Jaroslav Vančát OBRAZ Obrazy nás pozorují Poděkování Karlu Černovskému, Vladovi Jurákovi, Veronice Havlové, Michalu Holanovi, Dáše Rabelové, Zdeňkovi

Více

Svěučiliště u Zagrebu Akademia of Arts Ilica 85 HR Zagreb A school Language school Obilní trh 2, Brno

Svěučiliště u Zagrebu Akademia of Arts Ilica 85 HR Zagreb A school Language school Obilní trh 2, Brno CURRICULUM VITAE Jméno: Hana Svobodová Datum narození: 2.2.1991 Adresa: Havlíčkova17 602 00 Brno Telefon: 775 402 124 E-mail: Hana@centrum.cz Vzdělání: 2014 Erasmus 2011-still Svěučiliště u Zagrebu Akademia

Více

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut.

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut. 1 kam po maturitě ADRESÁř VYSoKÝCh škol A fakult V české REpUBLICE 0/01 Adresář vychází z internetového adresáře www.vysokeskoly.com a z webových stránek jednotlivých škol. Podrobné prezentace jednotlivých

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT Fodpola. ~ MINIST'RSlVO l-c-trwr. ::-:..:.::::l I ~Jpport '''~ ~ ~ KULTURY rar'nel U!JJI(A 4AM/(Ogo ~,fib ti- F '.,(\,. hlt k. d' "edl3lnl~.nnei orum

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění Akademie výtvarných umění České vysoké učení technické Česká zemědělská univerzita Janáčkova

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Alena Kotzmannová Tisková zpráva Králík a Královna, samostatná výstava Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova ulice 189/2, Praha 1 19. 10. 2016 29. 1. 2017 Site-specific instalace přímo pro prostor Colloredo-Mansfeldského

Více

Zbyněk Havlín ZÁVISLOST NA KRÁSE

Zbyněk Havlín ZÁVISLOST NA KRÁSE Zbyněk Havlín ZÁVISLOST NA KRÁSE ZBYNĚK HAVLÍN (*1976) patří k nemnoha autorům mladší generace, kteří se kromě úspěchu na české výtvarné scéně dokázali etablovat i v zahraničí, především v Rakousku a Německu.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 KVV/6069, Zprostředkování výtvarné tvorby A6: Povinnosti: zkouška ústní forma, rozhovor na dané téma bude podmíněn znalostí děl prezentovaných na přednáškách;

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

1994 Freiburg Galerie Schwarzeskloster / s Danou Kyndrovou / - Sudety dr. Krapf

1994 Freiburg Galerie Schwarzeskloster / s Danou Kyndrovou / - Sudety dr. Krapf 1969 Praha Strahovské koleje 1975 Praha Výstavní síň Fotochemy Václav Jírů 12.3. 29.3. 1975 Olomouc Galerie V podloubí 1977 Praha Galerie U jednorožce / s Janem Všetečkou / 1977 Brno Funkův kabinet Vladimír

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Kuže / Cone plastika / object design Studio IRDS Ingrid Račková a David Suchopárek, IRDS Zušlechtěný živel THE REFINED ELEMENT 17.

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Ing. Radek Pešout, jednatel společnosti, zodpovědný za oblasti redakcí, obchod, personální, marketing, produkce

Ing. Radek Pešout, jednatel společnosti, zodpovědný za oblasti redakcí, obchod, personální, marketing, produkce Profil mediální skupiny MediaShow Group Začalo to v roce 2005... se sídlem v Praze a pobočkami v Plzni a Ústí nad Labem je společným projektem Bc. Jana Potůčka z ProSEO Media s.r.o. a Ing. Radka Pešouta,

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Malíř Vladimír Houdek nový laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého. Napsal uživatel čtk,ić Neděle, 02 Prosinec :17 -

Malíř Vladimír Houdek nový laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého. Napsal uživatel čtk,ić Neděle, 02 Prosinec :17 - Cenu Jindřicha Chalupeckého za rok 2012 získal Vladimír Houdek, jediný zástupce malby ve finále. Ve finále prestižní soutěže pro výtvarné umělce do 35 let se letos utkali čtyři jednotlivci a jedna autorská

Více

Rybářská 125/13/15, Brno

Rybářská 125/13/15, Brno Zuzana Hanáčková Zuzana Hanáčková NAROZENA 18.10.1989 Uherské Hradiště Born 18.10.1989 Uherské Hradiště STUDIUM 2010- dosud STUDY 2010- still Fakulta výtvarných umění Vysoké učení technické v Brně Rybářská

Více

BULLETI N. of the National Gallery in Prague XXVI / 2016

BULLETI N. of the National Gallery in Prague XXVI / 2016 BULLETI N of the National Gallery in Prague XXVI / 2016 BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXVI / 2016 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110

Více

Benátky a karneval autokarem

Benátky a karneval autokarem Benátky a karneval autokarem 4 - denní zájezd Náměstí Svatého Marka (Piazza San Marco): Náměstí Svatého Marka je samotným centrem města. Toto rušné, luxusní a zároveň romantické náměstí, bývá prvním cílem

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

tisková konference 26. září 2016, dvorana Veletržního paláce NG zapůjčení Slovanské epopeje do Asie 1

tisková konference 26. září 2016, dvorana Veletržního paláce NG zapůjčení Slovanské epopeje do Asie 1 tisková konference 26. září 2016, dvorana Veletržního paláce NG zapůjčení Slovanské epopeje do Asie 1 TheNationalArtCenter Tokyo březen 2017 červen 2017 2 3 výstavní síně 4 Salvador Dalí Renoir, Masterpieces

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více