Milo! "ejn Realizace (v#b$r) / Permanent installation (selected) Samostatné v#stavy (v#b$r) / Solo exhibitions (selected)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milo! "ejn Realizace (v#b$r) / Permanent installation (selected) Samostatné v#stavy (v#b$r) / Solo exhibitions (selected)"

Transkript

1 Milo! "ejn Narozen 1947 v Jablonci nad Nisou, absolvoval filosofickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1975 (v!tvarná v!chova - Doc. Zden"k S!kora, d"jiny um"ní a estetika - prof. Petr Wittlich, Doc. Milo# J$zl). Roku 1976 doktorát filozofie, 1991 jmenován profesorem malí%ství. V letech p$sobil jako vedoucí pedagog intermediálního ateliéru na Akademii v!tvarn!ch um"ní v Praze a jako hostující pedagog na Akademiích v Aix-en-Provance, Carra%e, Haagu, Ljubljani, Reykjavíku, Stuttgartu a Vídni. Milo# &ejn pracuje v oblastech vizuálního um"ní, performance, zab!vá se problematikou vizuálního vnímání a organizuje workshopy, jako je Bohemiae Rosa. Jeho um"leck! koncept byl formován od mládí, kdy vykonal mno'stí cest divo(inou jako reflexe vnit%ní pot%eby p%iblí'it se tajemství p%írody a sledování zázra(nosti, k ní' zde dochází. Od po(átku #edesát!ch let dvacátého století b"hem putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování p%írody. V sou(asnosti se zam"%uje na okam'ité kreativní mo'nosti, vycházející ze vztah$ historické humanizované krajiny a celistvé p%írody. V"dom" laboruje oblastmi expresívního jazyka mezi textem, v!tvarnou stopou, t"lov!m pohybem, hlasem a expanzí do prostoru. Born 1947 in Jablonec na Nisou, Czech Republic, graduated from the Faculty of Philosophy (Charles Univesity) in Prague in 1975 (visual art - Doc. Zdenek S!kora, art history and aesthetics - prof. Petr Wittlich, Doc. Milos J$zl ). In 1976 Doctor of Philosophy, 1991 appointed professor of painting. In the years he directed the Intermedia Departmen at the Academy of Fine Arts in Prague, a visiting professor at the Academies in Aix-en-Provence, Carrara, Ljubljana, Reykjavík, Stuttgart, The Hague and Vienna. Milos Sejn works in the fields of visual art, performance and study of visual perception, and conducts workshops, such as Bohemiae Rosa. His artistic concept was formed in his youth when he undertook many trips into the wilderness as a reflection of an inner need to get closer to the secret of nature and observe the miracles that happen in it. From the beginning of the 1960s he took pictures, drew, collected and described his observations of nature during these wanderings. Currently he teaches privately mixed media and the relationship of nature and art as intrinsic needs of the mind, and focuses on immediate creative possibilities, based upon relations between historical humanized landscapes and intact nature. He consciously is working in the areas of expressive language among text, visual stroke, body movement, voice, and expansion into space. Realizace (v#b$r) / Permanent installation (selected) 2014 SLUNE)NÍ HORA / SOLAR MOUNTAIN, House of Nature of Litovelské Pomoraví / Slu*ákov - The Olomouc Centre for Ecological Aktivities, Horka nad Moravou, Czech Republic 1999 U SPRAVEDLNOSTI / PLACE OF JUSTICE, The ridge between the Veli# Hill and Staré Místo nearby Ji(ín town, Czech Republic 1997 GRANDE TERRE, Le Hameau de la Brousse, Sers, France Samostatné v#stavy (v#b$r) / Solo exhibitions (selected) 2015 MORAWA, Galerie Caesar, Olomouc 2015 HERMIT / EREMITA, Regional Museum and Galery in Ji(ín 2014 Knihy / Books, DOX Centrum sou(asného um"ní, Praha 2014 Cinematic Works, Krajská galerie v!tvarného um"ní ve Zlín" 2014 Tvá%nost / Faciality, Muzeum um"ní v Olomouci / Divadlo hudby 2014 DRAWINGS LYRICS, Institute of Geophysics AS CR, v. v. i., Praha 2013 IL SORISSO DEL LEONE, Punta della Dogana, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca d Oro, Basilica di Santa Maria Assunta Torcello, Venezia 2012 RARERIRORVRI, Institute of Macromolecular Chemistry of the ASCR, v. v. i., Prague 2012 ORPHEVS, Galerie m"sta Blanska, Czech Republic 2012 FACIALITY / Space of the Memory and an Immediate Space, Manggha Museum of Japanese Art & Technology in Kraków 2012 ARCHIVES & CABINETS, Oblastní galerie a Galerie U Rytí%e v Liberci 2010 B!ti krajinou / Being Landscape, Západo(eská galerie v Plzni 2010 ATT VARA LANDSKAP Tillägnad Carl von Linné, Uppsala Art Museum 2010 GENVS CANTORI / Cantere Family History, Mendelovo muzeum genetiky, Brno 2009 Psané krajiny / Writen Landscapes, Galerie &ternberk, &ternberk 2009 Zahradni(ení / Gardening, &kolská 28, Komunika(ní prostor &kolská 28, Praha 2007 Dictionarium, D$m um"ní v )esk!ch Bud"jovicích 2006 Miscellanea, Komunika(ní prostor &kolská 28, Praha 2005 Colorum naturae varietas / Malerei, Installation, Video, Saarländisches Künstlerhaus Galerie, Saarbruecken

2 2004 Sen rybá%ovy 'eny - Kaligrafie bodu ve stylu %asy Zygnemates, II. festival (ajové kultury, Bezejmenná (ajovna, Zámek Kozel 2003 Subrosa Lutea, Galerie moderního um"ní v Hradci Králové 1995 Milo# &ejn, ifa Galerie, Institut für Auslandbeziehungen, Berlin 1995 )ára, Galerie Jaroslava Krále, D$m um"ní m"sta Brna 1993 Turrellovsk! psychick! komplex, Galerie Caesar, Olomouc 1992 Terra Signum, Orlická galerie, Rychnov nad Kn"'nou 1991 )ára, Galerie Pi-Pi-Art, Praha 1990 Vid"ní v ohni, Galerie Na bid!lku, Brno 1988 Instalace, V!zkumn! ústav makromolekulární chemie )SAV, Praha 1987 Kresby, Kulturní st%edisko Blatiny, Praha 1986 Fotografie / Kresby / Knihy, Kabinet fotografie Jaromíra Funka / D$m pán$ z Kun#tátu, Brno 1986 Jeskyn", Galerie V p%edsálí, M"stské kulturní st%edisko, Blansko 1983 Ma'arná / Vymezení prostoru ohn"m, Minigalerie V!zkumného ústavu veterinárního léka%ství, Brno Medlánky 1982 Skála, Galerie mlad!ch, Brno 1977 Sv"tlo v kamenech, foyer kina Central, Krajské kulturní st%edisko, Hradec Králové Ve%ejné performance (v#b$r) / Public performances (selected) 2015 TUMMELPLATZ, Galerie &kolská 28, Praha 2014 LEACHED VINCENT, s Davidem Helánem, LUHOvan! Vincent, Luhacovice Spa 2014 D$m hrobník$v b!val! / Former Gravediggers House, s Davidem Helánem, Hillfort Bude( 2013 PERFORMANES, s Davidem Helánem, Starom"stské nám"stí v Praze 2013 FOSSIL OF TRVNCATION, s Davidem Helánem, ARTATAK Gallery, Prague 2012 FACIALITY / Space of the Memory and an Immediate Space, Manggha Museum of Japanese Art & Technology in Kraków 2012 NEOTAIGA, s Davidem Helánem, DIVUS, divuskabaret / Prager Kabarett, Prague 2012 TAJGA, s Davidem Helánem, Katedra environmentálních studií FSS MU, Brno 2012 The Writen Face for SU EN, Uppsala Art Museum 2011 Urban Camping, spole(n" s Handa Gote, PQ+ / PRAGUE QUADRENNIAL OF PERFORMANCE DESIGN AND SPACE, Praha 2011 Maritus et Vxor Seinii, s V"rou Machovou, poh%ební kaple Sv. Ducha, Lib"chov 2011 Pellucens Oratio, s Frankem van de Ven, Experimentální prostor &kolská 28, Praha 2011 ORTESA V&ENÁPRAVA / PANORTHOSIA / UNIVERSAL REFORM, s Davidem Helánem, Trafa(ka, Praha 2011 The Boscage - On a different soil / Growth in art, society and culture, Nová scéna Národního divadla v Praze 2010 Gardening, Uppsala Art Museum 2010 John Cage 4 33 Revised, with Johana St%í'ková and Ji%í Hlobil, The Westbohemian Gallery Pilsen, The Exhibition Hall Masné krámy 2009 Sklize*, Shrabování zvuk$ a Kompostování obraz$ za asistence Handa Gote, vizuálního a fyzického divadla, Komunika(ní prostor &kolská 28, Praha 2008 Benedictio Aque II, Theatrum Kuks, s Frankem van de Venem a Günterem Heinzem 2003 Josef Mánes, s Frankem van de Ven, Adamovo lo'e, Hrubá Skála 2000 Spilk$v sen / Mr. Spilka s Dream, Hole#ovick! pivovar, 4+4 dny v pohybu, Praha 1997 Body / Landscape, Hameau de La Brousse, Dordogne 1995 Bez data / Without Date, divadlo ARCHA, Praha 1995 Duo, s Frankem van de Ven, lesní divadlo Deb%, M#eno 1994 Videosonic Body Projection, Fungus, Klá#ter Plasy 1994 The Ducks, divadlo ARCHA, Praha 1992 An immediate Space and The Space of Memories II, Hermit, Klá#ter Plasy 1992 Chození, Národní galerie, Praha 1991 An immediate Space and The Space of Memories, Milano-poesia, Spacio Ansaldo, Milan Autodafé M"kkohlav!ch, Zebín 1988 World Within A World, Zebín Ú&ast na v#stavách (v#b$r) / Group exhibitions (selected) 2015 NA HRANICI / GRENZNAH, &kolská 28, Praha 2014 STAVY MYSLI ZA OBRAZEM / States of Mind Beyond the Image, GASK / Central Bohemian Gallery, Kutná Hora 2014 Landscape Festival Prague 2014 / SCENERY - CITY - PUBLIC SPACE, Galerie J. Fragnera, Praha 2014 VYPRÁV+NÍ / RECOUNTING, Karlín Studios, Praha 2014 Druhotvary / SECEND FORMS, Leos Janacek Memorial of the Moravian Museum, Brno

3 2014 VII Nov! Zlínsk! Salon / Homage Milo# &ejn, Jana,elibská, Natalia LL 2013 Michalek / &ein, Galerie m"sta Ostravy, GONG 2013 I am Shaman, ARTATAK Gallery, Prague 2013 Meeting Places, Divadlo hudby, Olomouc 2013 Taiga Bezd"zska-, DIVUS, divuskabaret / Prager Kabarett, Prague 2013 Bohemian Forest Reflections, Galerie m"sta Plzn", Czech Republic 2012 Grenznah, Tummelplatz, Nationalpark Bayerischer Wald 2012 Kdo se sm"je / HE WHO LAUGHT / Art about the art world, Um"lecké centurm, Olomouc 2012 Kdo se sm"je / HE WHO LAUGHT / Art about the art world, 17th international festival of contemporary art Days in Motion, Prague 2012 Documentation, Galerie NF, Resslova 1717/8, Ústí nad Labem, CZ 2012 Tvá%e / Faces / Face as the phenomenon in videoart, Galerie Rudolfinum, Prague 2012 Arteast Collection, Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana 2012 Ostrovy odporu, Veletr'ní Palace, National Gallery in Prague 2012 Czech Art of the 20th Century, Museum of European Art, Liberec 2011 Museum of Parallel Narratives, Museu d Art Contemporani de Barcelona 2011 MAPY - Um"lecká kartografie ve St%ední Evrop", Galéria mesta Bratislavy 2011 Kone(n" spolu / Finally Together, Galerie Emila Filly & Galerie Armaturka, Ústí nad Labem 2010 M"kkohlaví / Soft-Headed, D$m um"ní m"sta Brna, Galerie v!tvarného um"ní v Ostrav", Galerie mesta Bratislavy 2010 Transgression, video & media art from Czech Republic, Videotage, Kowloon, Hong Kong 2010 Substantialis Corporis Mixti, Bohemian National Hall, Czech Center, New York 2010 Architecture & Inclusion, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 2010 Collection / Traces of History in Acquisitions, GASK / Central Bohemian Gallery, Kutná Hora 2009 Stopy ohn", Galerie v!tvarného um"ní v Ostrav" 2009 Bohemian Workshops at ArtMill, Richter$v d$m, New York University v Praze 2009 History of The Manes Corporation, Saarländische gallery in the Palais Am Festungsgraben, Berlin 2009 M"kkohlaví / Soft-Headed, Galerie m"sta Plzn" 2009 STOPY, Festival Funkeho Kolín, Experimentální prostor &kolská 28, Praha 2008 Cartusiae Waldiczensis, Regionální muzeum a galerie v Ji(ín" 2008 Hluboká tajemnost Tao, Lidická galerie, Lidice 2008 T%etí strana zdi / Fotografie v )eskoslovensku ze sbírky Moravské galerie v Brn", Moravská galerie v Brn" 2008 Totalitní krajina, Galerie Mayrau, Hornick! skanzen D$lu Mayrau, Vina%ice u Kladna 2008 Neregulováno: Prales ve fotografii, Moravská galerie v Brn" 2007 AVU 13, Veletr'ní palác, Národní galerie v Praze 2007 Z mesta von / Umenie v prírode OUT OF THE CITY / Land Art, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác 2007 Mánes Mánesu, Galerie Diamant, Praha 2006 Doteky zem", Galerie moderního um"ní v Roudnici nad Labem 2006 Jemn! %ez / Light Cut, Galerie a podesta Akademie v!tvarn!ch um"ní v Praze 2006 FEBIOFEST 2006, 13. ro(ník, Village cinemas And"l, Praha / generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie M"sta Plzn" 2005 LES, Galerie m"sta Plzn" 2005 BAUM-RAUM, Quite Early One Morning, Fachhochschule Weiden-Amberg 2005 Poesia totale, Studio Brescia Arte Contemporanea, Brescia 2005 Od zem" p%es kopec do nebe o ch$zi, poutnictví a posvátné krajin" / v"nováno Karlu Hynku Máchovi a Casparu Davidu Friedrichovi, Severo(eská galerie v!tvarného um"ní v Litom"%icích 2005 Chimichemozioni 2005 / musica / videoarte / Ex convento dei Crociferi, Alef, Pavia 2004 R$'e pro Sv. Kate%inu / Nic na odiv?, Kate%inská zahrada, Praha 2004 KRAJINA v (eském um"ní století, Palác Kinsk!ch, Národní galerie v Praze 2003 Ejhle sv"tlo!, Moravská galerie v Brn" m2, &pálova galerie, Praha 2002 Walking, Galerija &kuc, Ljubljana ARTEAS COLLECTION / International Collection of Moderna galirija Ljubljana, Art Gallery, Skopje; Foyer Kubus des ZKM, Zentrum fur Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe 2002 Doppelung Der Bilder Im Raum / Aus der Sammlung Eckartdt, Stadtgalerie Kiel 2001 Doppelung Der Bilder Im Raum / Aus der Sammlung Eckartdt, Kunstmuseum Bayreuth

4 2001 IX Miedzynarodowe Biennale Sztuki Mediów, Center for Media Art, Wroclaw 2001 Topographie des Gedächtnisses, Havespeicher Bremen-Vegesack, Bremen 2001 Tvá% na#í zem" - krajina domova, Tereziánské k%ídlo Pra'ského hradu, Praha 2001 Doteky / Touches, International Open-Air Symposium, S!pka na Klenové 2000 Konec sv"ta?, Palác Kinsk!ch, Národní galerie v Praze Arteas Collection, The Art of Eastern Europe in the Dialogue with the West, From the 1960s to the Present, Museum of Modern Art, Ljubljana, Slovenia 2000 Média Modell, INTERMEDIA New Image Genres Interactive Techniques, M.csarnok/Kunsthall Budapest and on the Internet 2000 Aktuální nekone(no, Galerie hlavního m"sta Prahy, Praha 1998 Poesia totale ( : Dal colpo di dadi alla poesia visuale), Palazzo della Ragione, Mantova 1998 La Nature en Dix Chapitres / Aspects de l art contemporain Tcheque, Apollonia, Centre Rhenan d art contemporain Alsace, Altkirch, Karlsruhe, Rethymnon 1997 Coup de dés to Poesia Visiva, Museum, Bolzano; White Chapel Art Gallery, London 1996 L art au Corps / Le corps exposé de Man Ray a nos jours, Mac, Galleries contemporaines des Musées de Marseille, Marseille 1996 Massivfragil, Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen 1996 Jitro kouzelník$? / Um"ní, v"da, spole(nost na p%elomu tisíciletí, I. Od mediálních kreseb k cyberspace, Národní galerie, Veletr'ní palác, Praha 1995 Krajina / V!se( universa, Okresní muzeum, Louny 1995 To the Earth, Mc Lennan Community College Gallery, Waco 1995 Um"ní frotá'e, Galerie v!tvarného um"ní v Litom"%icích; Oblastní galerie v Libereci; Muzeum Krom"%í'ska, Krom"%í' 1994 Naturally / Nature and Art in Central Europe, Ernst Museum, Budapest 1994 Pr$svitn! Posel / Transparent Messenger, Hermit, klá#ter Plasy 1994 Fungus / Inquire of Place ( ), klá#ter Plasy 1994 Krajina / Intermediální projekt, Nová sí*, Praha 1993 The Plastic Age / For the Archeology of the future, Centro Ponte della Gabella, Milano; Masaorita, Bologna 1993 Tvary tón$, Mánes, Praha 1993 Krajina / Landscape, D$m U zvonu, Sorosovo centrum sou(asného um"ní, Praha 1993 Zemi, )eské muzeum v!tvarn!ch um"ní, Praha; Galerie v!tvarn!ch um"ní d"kansk! kostel Nanebevzetí Panny Marie, Most 1992 The 5th International Drawing Triennale, Muzeum Architektury, Wroclaw 1992 The Plastic Age, Galerie Friedman, Gütersloh 1992 Hommage a John Cage, Rozhlasové a kultúrne centrum, Bratislava; Galéria ART d e c o, Nové Zámky 1992 Pocta (aji / Bo#tík, Cigler, Malich, &ejn, Orlická galerie, Rychnov nad Kn"'nou 1992 Hermit / International art symposium, klá#ter Plasy 1992 Factum I, Národní galerie, Praha 1992 )eská a slovenská kresba , Pova'ská galéria umenia,,ilina; Galéria hlavného mesta, Bratislava; Galerie Atelier, Obecní d$m, Praha 1991 Um"ní akce, Mánes, Praha 1991 Zn"jící místo / &kola konceptuálních tendencí AVU, Ateliér Na Sko%epce, Brno 1991 V dimenzích prázdna, Galerie v!tvarného um"ní v Roudnici nad Labem; Galerie um"ní Karlovy Vary; V!chodo(eská galerie v Pardubicích 1990 P%íroda jinak, Sál prelatury klá#tera v Plasích, Plasy 1989 Rockfest, Palác kultury, Praha 1989 P%íroda jinak, Galerie mlad!ch U /e(ick!ch, Praha fotografií / Fotografická sbírka Moravské galerie, Vestibul a Kabinet u'itého um"ní, Moravská galerie v Brn"; Galerie v!tvarného um"ní, Hodonín 1989 Exprese v (eském v!tvarném um"ní, V!chodo(eská galerie v Pardubicích 1989 The Diomede Islands, The Clocktower Gallery, New York; 1990 San Francisco State University Art Department Gallery, San Francisco 1988 The 4th International Triennale of Drawing, Wroclaw 1988 Autoportrét, Trnávka, Bratislava 1987 Domica / Pamiatky a sú(asnos0, Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava 1987 Aktuální fotografie II / Okam'ik, Moravská galerie v Brn", Al#ova jiho(eská galerie, Hluboká nad Vltavou 1986 Drawing 86, Pécsi galleria

5 1986 Private Photography, Liget Galéria, Budapest 1986 The Book as a Container of Ideas, Universitätsbibliothek, Oldenburg 1986 T"lo v sou(asné (eskoslovenské fotografii , Muzeum Krom"%í'ska, Krom"%í' 1985 Nature, Pécsi Galéria, Pécs 1985 V. trienále um"lecké kni'ní vazby, Památník národního písemnictí, Praha 1985 V (ase / Fotografia a (as, Trnávka, Bratislava 1984 Fotografie jako dokument a artefakt / Konceptuální fotografie, M"stská v!stavní sí*, Blansko 1984 Mo'nosti dotyku, Sdru'en! klub pracujících, Rokycany 1982 Aktuální fotografie ze sbírek Moravské galerie v Brn", Kabinet u'itého um"ní, Moravská galerie v Brn" 1970 Salon international d art photographique, Nouveu Théatre, Luxembourg Zastoupení / Dealer Directory Galerie ARTATAK, Praha MUMO, Praha Bibliografie (v#b$r) / Bibliography (selected) Altoé, Jean-Claude (ed.): La Nature en Dix Chapitres / Aspects de l art contemporain Tcheque. APOLLONIA, Strasbourg 1998 Badovinac, Zdenka (ed.): 2000+Arteas Collection, The Art of Eastern Europe in the Dialogue with the West, From the 1960s to the Present. Museum of Modern Art, Ljubljana, 2000 Byrne, Fergus: Body Weathers / Body Apparatus. In: The Visual Artis News Sheet 3/2007, Dublin Cílek, Václav: Krajiny vnit%ní a vn"j#í. Doko%án, Praha 2002 Cílek, Václav (ed.): &EIN. Bohemiae Rosa Publishers (2003), ebook edition 2010 Cílek, Václav: The Touchpeople Essay on National Museum, soul considered as a collection and on bowls of Milo# &ejn. In.: &ejn, Milo# (ed.): Archives & Cabinets, Museum of European Art, Liberec, 2012 Cornevin, Etienne: Paysages, Pays sages. In: Ligeia N 11-12/1992, Paris )arná Daniela, Lucia Gregorová: MAPY / MAPS - Známe a neznáme / Known and Unknown. Slovak National Gallery 2011 )eli#, Jan K.: Sv"tlo v kamenech. Hradec Králové 1977 (samizdat) )eli#, Jan K.: Vymezení. Ji(ín 1982 (samizdat) Dufek, Antonín: Milo# &ejn. In: )eskoslovenská fotografie 10/1978 Effertz, Gerhard: Massivfragil. Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen 1996 Fiala, Ji%í: Natura naturans. In: Vesmír 3/1996, Praha Jirousová, V"ra: Tao. In: Lomová, Olga (ed.): Hluboká tajemnost TAO. Památník Lidice, 2008 Jirousová, V"ra: Invocation with word and picture. In.: &ejn, Milo# (ed.): Archives & Cabinets. Museum of European Art, Liberec, 2012 Kamenick!, Ond%ej: Manifest tvá%e, ATELIÉR 18/2012 Kesner, Ladislav jr.: Archivy vnímání: Krajina v procesuálních svitcích Milo#e &ejna / Archives Of Perception: The Landscape In The Processual Scrolls Of Milo# &ejn. In: Um"ní 53.1, 2005 Kesner, Ladislav jr.: Milo# &ejn / B!ti krajinou. ARBOR VITAE, /evnice 2010 Kesner, Ladislav jr.: Tvá%e / Faces. Galerie Rudolfinum, Praha 2012 Kesner, Ladislav jr.: MICHALEK / &EIN. Galerie Trojhalí, Ostrava 2013 Lahoda, Vojt"ch: Milo# &ejn Nad zemí. In: V!tvarné um"ní 5/1990, Praha Lukuvka, Lud"k: Máchovské cesty Milo#e &ejna , souvislosti REVUE PRO LITERATURU A KULTURU 3/2012 Machalick!, Ji%í: Colorum Naturae Varietas. Saarländischen Künstlerhaus Saarbrücken e. V Mehnert, Simona: Kunst als existenzielle Naturerfahrung. In: Assel, Marina von: Doppelung der Bilder in Raum. Kunstmuseum Bayreuth 2001 Mehnert, Simona: Naturerlebnis. In: Barsch, Barbara (ed.): Milo# &ejn. ifa-institut für Auslandsbeziehungen, Berlin 1995 Morganová, Pavlína: Ak(ní um"ní. Votobia, Olomouc 1999 Pachmanová, Martina (ed.): D$vod v"cí neviditeln!ch, SERPENS, Praha 1998 Restany, Pierre (ed.): Amplified Art, Edizioni Armadilo Officina, Milano, 1995 Schmelcová, Radoslava: T"lo v barokní krajin". In: art+antiques 11/2008, Praha Schmelzová, Radoslava (ed.): Divadlo v netradi(ním prostoru, performance a site specific / sou(asné tendence. Akademie múzick!ch um"ní v Praze, 2010 Schmelzová, Radoslava, &ubrtová, Dagmar, Mikulá#, Radek: Sou(asná um"lecká díla v krajin", ACADEMIA, Praha 2014 Slavická, Milena: Um"ní instalace. In.: V!tvarné um"ní / The Magazin for Contemporary Art 4/1994 SU-EN: Friction. Uppsala Art Museum, 2010 &t"panovi(ová, Zuzana: Archives & Cabinets, Museum of European Art. Liberec, 2012 Valoch, Ji%í: Fotografie - Kresby Knihy. D$m um"ní m"sta Brna 1986 Valoch, Ji%í: Ma'arná / Vymezení prostoru ohn"m. Brno 1983 (samizdat)

6 Valoch, Ji%í: Práce Malá galerie, Liberec 1988 Vl(ek, Tomá#: Aktuální nekone(no. Galerie hlavního m"sta Prahy 2000 Vojt"chovsk!, Milo#: FUNGUS. Hermit Foundation, Plasy 1994 Vojt"chovsk!, Milo#: Nature's Cabinet of Colors, Words and Sounds. In: Milo# &ejn: COLORVM NATVRAE VARIETAS. CD ROM, c3, Budapest 1999 Zemánek, Ji%í (ed.): Divo(ina p%íroda, du#e, jazyk. KANT, Praha 2003 Zemánek, Ji%í (ed.): Ejhle sv"tlo / Look Light. Moravská galerie v Brn", KANT, Praha 2003 Zemánek, Ji%í (ed.): Od zem" p%es kopec do nebe. Severo(eská galerie v!tvarného um"ní v Litom"%icích, Arbor Vitae 2005 Zemánek, Ji%í: Fungus v Plasích. In: Profil /1994 Zemánek, Ji%í: O celostní vizi reality a dialogickém zp$sobu poznávání sv"ta. In: Chaos a %ád. Národní galerie v Praze 2000 Zemánek, Ji%í: Od luminodynamismu k médiu videa, Od ideologie reality k pluralitním model$m / um"ní elektronick!ch médií 90. let v )echách, Znovuobjevení krajiny jako materie, procesu a místa. In: D"jiny (eského v!tvarného um"ní [VI/1-2] 1958/2000: Rostislav &vácha, Marie Platovská editors, Academia, Praha 2007 Zemánek, Ji%í: Sich berühren und klingen / Milo# &ejn und die Phänomenologie der Wahrnehmung. In: Hagia Chora 17/2003, Berlin Zemánek, Ji%í; Vojt"chovsk!, Milo#: Métamorphoses du corps public et du corps intime. In: l art au Corps / Le corps exposé de Man Ray a nos jours. Mac, galeries contemporaines des Musées de Marseille, 1996 Zho%, Igor (ed.): Ak(ní tvorba. Pedagogická fakulta University Palackého, Olomouc, 1991 Texty M. "ejna (v#b$r) / M. "ejn s Texts (selected) &ejn, Milo#: Ideové problémy (eského symbolismu / P%ísp"vek k jeho typologii na základ" rozboru raného díla Franti#ka Bílka a Josefa Váchala, rigorózní doktorská práce, Univerzita Karlova v Praze, 1976 &ejn, Milo#: Ladislav Zívr, Regionální muzeum a galerie v Ji(ín", 1978 &ejn, Milo#: Javo%ím potokem, autorská kniha, Krkono#e 1982 &ejn, Milo#: Josef Váchal, Oblastní galerie v Roudnici nad Labem, 1984 &ejn, Milo#: Josef Váchal / Fotografie, Moravská galerie v Brn", 1984 &ejn, Milo#: Mo'nosti doteku. In: Marie Judlová (ed.): MO,NOSTI DOTEKU, Rokycany, 1984 &ejn, Milo#: Touches. In: Groh, Klaus (ed.): ARTIST S BOOKS, Bibliotheks- und Informationssystem Der Universität Oldenburg, 1986 &ejn, Milo#: Autorské knihy - Artists' Books. In.: Um"lecká kni'ní vazba, Památník národního písemnictví v Praze, 1987 &ejn, Milo#: Dialog / Adriena &imotová Václav Stratil, Krajská galerie v Hradci Králové, 1989 &ejn, Milo#: N"kolik poznámek ke krajin". In.: Lu#tinec, Jan (ed.): Vald#tejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Ji(ína, Semily 1997 &ejn, Milo#; Vojt"chovsk!, Milo#: Colorum Naturae Varietas, CD-ROM, C3 Budapest 1999 &ejn, Milo#: Art and Landscape. In: Bakelen, Maria P. van: A Retrospective Look At The Future. SCART, Utrecht, 2001 &ejn, Milo#: Rága Ráje. In.: Lepe#ka, Petr (ed.): Tvá% na#í zem" / Duchovní rozm"r krajiny, Praha 2001 &ejn, Milo#: Bohemiae Rosa. In.: Lepe#ka, Petr (ed.): Tvá% na#í zem" / Duchovní rozm"r krajiny, Praha 2002 &ejn, Milo#; Ven, Frank van de: BOHEMIAE ROSA PROJECT 10 YEARS, DVD Rom, 2005 &ejn, Milo#: Bohemiae Color. In: Kouck!, Roman (ed.): book 3. Zlat! %ez, Praha 2005 &ejn, Milo#: Bohemiae Rosa. In: Denisa Václavová, Tomá#,i'ka a kol.: SITE SPECIFIC. Pra'ská scéna 2008 &ejn, Milo#: Texty. In: Kesner, Ladislav jr.: Milo# &ejn / B!ti krajinou. ARBOR VITAE, /evnice 2010 &ejn, Milo#: Lib"chovsk! Olymp. ebook 2011 &ejn, Milo#: Tummelplatz. In.: GRENZNAH. Nationalpark Bayerischer Wald 2011 &ejn, Milo#: In: Sádlo Ji%í (ed.): TAJGA BEZD/ZSKAJA. The Institute of Botany of the Academy of Science of the Czech Republic & Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 2012 &ejn, Milo#: The Boscage. In: On a different soil, okno.be, 2012 &ejn, Milo#: Knowing I loved my BOOKS..., D$m um"ní m"sta Brna, videozáznam, 2012 &ejn, Milo#: Der Wald. In.: GRENZNAH. Nationalpark Bayerischer Wald 2012 &ejn, Milo#: Archives & Cabinets. Museum of European Art, Liberec, 2012 &ejn, Milo#: Záznamy & Záznamy, DOKUMENTACE UM+NÍ, Fakulta um"ní a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyn" v Ústí nad Labem, 2012 &ejn, Milo#: Is a Photography a Static or a Movig Image?, TOWARDS THE IMAGE, Kraków, 2013 &ejn, Milo#: ZÁZNAMY & ZÁZNAMY. In: Dokumentace um"ní,fakulta um"ní a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyn" v Ústí nad Labem, 2013 &ejn, Milo#: FAGVS, Akademie v!tvarn!ch um"ní v Praze, zvukov! záznam, 2013

7 &ejn, Milo#: The Meeting With Books, DOX, Praha, zvukov! záznam, 2014 &ejn, Milo#: The Meeting With Books, Academy of Arts, Architecture & Design in Prague, zvukov! záznam, 2014 &ejn, Milo#: Traces / Traces / Traces, Galerie Rudolfinum, zvukov! záznam, 2014 &ejn, Milo#: Místa pro bloud"ní. In.: Petra &vecová: Rozhovor s Milo#e &ejnem, art&antiques /4, 2014 &ejn, Milo#: Mal! Nebe Klí( Pro Osobu 'enskau, W Praze 1807 / textov" obrazová transkripce, DOX, Praha 2014 Zastoupení ve sbírkách / Collections Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg Galerie Benedikta Rejta v Lounech Galerie hlavního m"sta Prahy Galerie Klatovy / Klenová Galerie moderního um"ní v Hradci králové Galerie moderního um"ní v Roudnici nad Labem Galerie St%edo(eského kraje Moderna galerija Ljubljana Moravská galerie v Brn" Muzeum Narodowe w Poznaniu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum um"ní Olomouc Národní galerie v Praze Oblastní galerie v Liberci Regionální muzeum a galerie v Ji(ín" Staatliche Kunstsammlungen Dresden The Museum of Fine Arts, Houston Um"leckopr$myslové muzeum v Praze V!chodo(eská galerie v Pardubicích

GALER IE PATRO. Libor Gašparovič Agentura GALIA

GALER IE PATRO. Libor Gašparovič Agentura GALIA TOISON D OR TOISON D OR ladislav daněk jiří hastík jan hrachovina slavoj kovařík zdeněk kučera radovan langer lenka leonidová klára mičíková ivo příleský jiljí sedláček lubomír schneider jaroslav vacl

Více

Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010

Nejkrásnější české knihy roku 2010 The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010 Ať je kniha stará nebo nová, jediným označením, které se vždy snažím ze všech svých knih odstranit (obvykle s malým úspěchem), je cenovka, kterou zlomyslní knihkupci lepí na zadní stranu. Tyto ohavné bílé

Více

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie Adolf Loos a Plzeň výběrová bibliografie Plzeň 2014 Knihovna města Plzně, 2014 Adolf Loos 10. 12. 1870 Brno - 23. 8. 1933 Kalksburg Adolf Loos patřil ke světově uznávaným architektům počátku 20. století.

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více

March 6th April 19th, 2008 Emil Filla Gallery Ústí nad Labem, Velká Hradební 19 (3rd floor of City House of Culture).

March 6th April 19th, 2008 Emil Filla Gallery Ústí nad Labem, Velká Hradební 19 (3rd floor of City House of Culture). Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Faculty of Art and Design University of Jan Evangelista Purkyně Ústí nad Labem Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem / Emil

Více

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku barevné linoryty, kresby Galerie umění

Více

mezi moři between the seas katalog catalogue

mezi moři between the seas katalog catalogue Ji.hlava mezi moři between the seas katalog catalogue tagy tags d! % ' ( ) děti víra příroda noc doprava sen children faith nature night transport dream * +. / 1 2 bezstarostnost historie tradice ufo láska-smrt

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

veronika drahotová KINIK

veronika drahotová KINIK veronika drahotová KINIK korektury: Mgr. Magda Pencíková, Clare Wallace grafická úprava: Veronika Drahotová podpora: Studio PosAm tiskárna: Libertas a.s. 1000 kusů Veronika Drahotová 2007 www.veronikadrahotova.com

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE 13. 5. 2015 Ostrava THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF PhD CANDIDATES THE CREATIVE CITY http://conferenceuo.naproti.en http://conferenceuo.naproti.cz Abstrakty

Více

Jsou národy, v nichï pocit soudrïnosti dokázal uchovávat Ïivé vztahy i s tûmi rodáky, ktefií ode li z vlasti, a pfiestoïe pak Ïili oddûleni hranicemi

Jsou národy, v nichï pocit soudrïnosti dokázal uchovávat Ïivé vztahy i s tûmi rodáky, ktefií ode li z vlasti, a pfiestoïe pak Ïili oddûleni hranicemi Jsou národy, v nichï pocit soudrïnosti dokázal uchovávat Ïivé vztahy i s tûmi rodáky, ktefií ode li z vlasti, a pfiestoïe pak Ïili oddûleni hranicemi v Evropû dvacátého století tak ãasto mocensky uzamãen

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

PICTURA VERBA CUPIT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PRO LUBOMÍRA KONEČNÉHO ESSAYS FOR LUBOMÍR KONEČNÝ ARTEFACTUM. Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček (ed.

PICTURA VERBA CUPIT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PRO LUBOMÍRA KONEČNÉHO ESSAYS FOR LUBOMÍR KONEČNÝ ARTEFACTUM. Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček (ed. PICTURA VERBA CUPIT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PRO LUBOMÍRA KONEČNÉHO ESSAYS FOR LUBOMÍR KONEČNÝ Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček (ed.) ARTEFACTUM ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ AV ČR Praha 2006 3 Tato publikace vyšla s

Více

ISBN 978-80-239-8875-8

ISBN 978-80-239-8875-8 Q / ar t o 20032006 U N I E V Ý T VA R N Ý C H U M Ě L C Ů O L O M O U C K A UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ OLOMOUCKA 2003 2006 Editoři / Editors: Jiří Hastík, Zdeněk Vacek Koncepce / Concept: Ladislav Daněk,

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Malba - státnicové otázky:

Malba - státnicové otázky: Malba - státnicové otázky: 1. Uplatnění malby ve školství a vzdělávání. (malba ve výtvarném zadání pro specifickou skupinu, její role, aktuálnost, autenticita, možnosti, prostředky, problémy ) 2. Barva

Více

Blanka Soukupová. Keywords: Czech urban anthropology; city; folk; proletariat

Blanka Soukupová. Keywords: Czech urban anthropology; city; folk; proletariat urba n people / l idé města 12, 2010, 2 Anthropology of the city: A social viewpoint, main tendencies, perspectives And national traditions of research. An example of czech urban Anthropology 1 Blanka

Více

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS krisztián alt MAďARSKO HUNGARY *1976 15. 5. 18.00 literární kavárna Autor v letech 1996 až 2001 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Loránda Eötvöse (ELTE) v Budapešti

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition

nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy mimo soutěž / new czech feature films out of competition nové české dokumentární filmy v soutěži

Více

Petr Krátký (CZ) Portfolio

Petr Krátký (CZ) Portfolio Petr Krátký (CZ) Portfolio Petr Krátký (CZ, 1985) ve své tvorbě neustále balancuje na labilní hranici mezi sofistikovaným přístupem profesionálního umělce a civilní sebeironií vůči podivné činnosti kterou

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, 17. 21.10. Vojtěch Fröhlich Artmap office, 2. 19.10. kennardphillipps Artwall, 1. 30.11.

Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, 17. 21.10. Vojtěch Fröhlich Artmap office, 2. 19.10. kennardphillipps Artwall, 1. 30.11. Magda Veselá Jakub Cabalka & Jakub Červenka Altán Klamovka, 17. 21.10. vernisáž/opening: út/tue 16.10., 18h adresa/address: park Klamovka Plzeňská + Podbělohorská ul., Praha 5 otevírací doba/opening hours:

Více

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight]

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight] I. bílá a černá [white and black] [1 Preletělo ftáča, 2 Lásko, milá lásko, 3 Nasomas me khere, 4 Ara more]. Hudba a text: Zuzana Lapčíková 1, 2, Romská lidová úprava Josef Fečo junior 3, 4 II. sblížení

Více

Žďár nad Sázavou 3. 5. 7. 2015

Žďár nad Sázavou 3. 5. 7. 2015 Mezinárodní festival současného tance a pohybového umění International Festival of Contemporary Dance and Physical Theatre Žďár nad Sázavou 3. 5. 7. 2015 www.korespondance.cz Záštita: Festival probíhá

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více