VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

2 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská 29 34, Louny telefon: fax: dlouhotrvající expozice a výstavy: Pivovarská 34 otevírací doba: denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin Pamětní síň Emila Filly: zámek Peruc otevírací doba: květen-říjen kromě pondělí od 9 do 17 hodin vstupné: 40 Kč děti,studenti a důchodci, hromadné výpravy: 20 Kč dčti do 6 let, profesní sdružení, press: vstup volný STRUKTURA ORGANIZACE vedení a odborná činnost galerie: ředitel, kurátor správa a evidence sbírkového fondu: kurátor, registrátor, správce sbírek, konzervátor, dokumentátor správa a evidence knihovního fondu: knihovník výstavní a prezentační činnost: ředitel, kurátor, výstavář, edukační pracovník ekonomická správa: ředitel, účetní, pokladní provoz a údržba: údržbář, uklízečka průvodcovská služba: průvodce, pokladní ostraha: vrátní - hlídači objektů přepočtený počet zaměstnanců: 11 odborných pracovníků 8 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 Galerie Benedikta Rejta v Lounech provozuje svou činnost od roku V roce 1998 se podařilo otevřít objekt, ve kterém jsou z důvodu nedostatku výstavních prostor pořádány jak autorské výstavy klasiků českého moderního umění - kmenových autorů sbírky galerie, tak dlouhodobé výstavy zaměřené na určité téma, jež suplují stálou expozici. Návštěvníkům jsou tak postupně zpřístupňována významná díla českého neokonstruktivismu a abstraktního umění druhé poloviny 20. století ze sbírek instituce. V roce 2008 byla však uspořádána výstava, která měla návštěvníkům zprostředkovat méně známou část sbírek galerie, představující přímý protipól konstruktivním tendencím. Tato expozice zaměřena na normalizační období mezi léty 1968 až 1988 byla uspořádána k osmičkovým výročím a představila tvorbu 70. a 80. let zastoupenou v GBR díly všech nejvýraznějších osobností doby. 2

3 V roce 1999 byla znovuotevřena Pamětní síň Emila Filly v jižním křídle zámku na Peruci. Zde jsou vystavena díla z posledního období umělcovi tvorby, rozměrná plátna tzv. písně výtvarné variace na téma moravských a slovenských lidových písní, navazující na předválečný cyklus boje a zápasy, který je rovněž zastoupen několika klíčovými díly tohoto období. Stálá expozice je pravidelně obměňována a pokud to klimatické podmínky prostředí zámku dovolí, snažíme se postupně zpřístupňovat celý soubor děl Emila Filly ze sbírek galerie. Sbírkotvorná činnost. V roce 2008 byla sbírka Galerie Benedikta Rejta, která k spravovala celkem sbírkových předmětů obohacena o soubor výtvarných děl jak renomovaných autorů (Herbert Masaryk, Alois Kalvoda, Zdeněk Pešánek, Čestmír Kafka), tak začínajících autorů nejmladší generace. Pečlivě vybraný soubor obrazů nejmladší generace byl členy nákupní komise hodnocen neočekávaně pozitivně. Lze předpokládat, že zakoupena díla budou ve sbírkách galerie dobře reprezentovat dobu svého vzniku. Vědeckovýzkumná činnost. Odborní pracovníci galerie se kromě výzkumu v terénu souvisejícím s akviziční a výstavní činností systematicky zabývají mapováním a zpracováváním kinetického umění 20. a 21. století, umění geometrického, konstruktivistického a nekonstruktivistického a umění autorů jejichž tvorba je těmto směrům blízká. V roce 2008 byl proveden průzkum zcela neznámé části tvorby Vladislava Mirvalda a jeho prací v exteriéru, které byly podrobně zdokumentovány a představeny na výstavě konané v Galerii Benedikta Rekta. Výsledky této práce byly publikovány v obsáhlém katalogu k výstavě. 3

4 Výstavní činnost. Na přelom roku připravila galerie autorskou výstavu obrazů, fotografií, kreseb, koláží a akcí Zorky Ságlové, jedné z nejdůležitějších představitelek konstruktivistické malby a land-artového umění 60 let, které bylo spjato s undergroundovým uměním té doby. Výstava představila ranné a pozdní dílo umělkyně, ovlivněné reminiscencemi na počátky vlastní tvorby a antickou tradici. 23. února byla zahájena výstava jednoho z nejvýznamnějších představitelů geometrického umění, lounského Vladislava Mirvalda. Dílo tohoto umělce je lounské veřejnosti velmi dobře známé. Jen Galerie Benedikta Rekta mu uspořádala téměř jednu desítku výstav. Rozsáhlé malířské dílo Vladislava Mirvalda však obsahuje veřejnosti dosud zcela neznámé soubory. Na jeden z nich byla zaměřena tato výstava. Představuje významný mezník v tvorbě autora ležící na pomezí realizmu a geometrie. Tento soubor z let 60., který obsahuje více než stovku obrazů lounské krajiny a její vegetace, odstartoval umělcovo geometrické období. Teprve tato výstava vyčerpávajícím způsobem představila a do jednotlivých tématických celků roztřídila (po zdlouhavé badatelské práci) celý, dosud v množství autorovy pozůstalosti rozptýlený, komplex. Výstava byla doprovázená multimediální projekcí, která návštěvníkům přiblížila i unikátní exteriérové sgrafitové práce daného období. Galerie vydala také obsáhlý katalog, v němž jsou publikována všechna díla vystaveného souboru. 4

5 Galerie se již delší dobu zabývá také mapováním současných tendencí ve výtvarném umění. Galerie XXL, vystavuje a nabízí díla současných autorů a studentů vysokých uměleckých škol. Shromáždila již úctyhodný počet děl těchto umělců a systematicky svou nabídku doplňuje. Rozhodli jsme se proto o navázání spolupráce a využít tak potenciál této galerie k další badatelské práci. Prvním krokem, jenž by měl spolupráci zahájit bylo uspořádání výstavy nejmladší generace autorů, která probíhala v letních měsících pod názvem Neprodané obrazy. Účelem této výstavy bylo seznámit veřejnost s tím, jak výrazně se v posledních letech proměnil výtvarný názor mladé generace a poukázat na některé nesporné kvality nejsoučasnějšího umění. Expozice byla koncipována tak, aby poukázala na některé styčné body tohoto výtvarného projevu s uměním druhé poloviny 20. století, na op art na straně jedné a fotorealismus a neoexpresionismus na straně druhé, s přihlédnutím k jasnému posunu směrem k ironii, akcentem na vyprázdnění obsahu a nezadržitelně postupující tlak konzumu. K výstavě byl vydán podrobný katalog. 5

6 Na sklonku roku 2008 byla uspořádána další dlouhodobá výstava suplující stálou expozici pod názvem Sbírky Galerie Benedikta Rekta jak je neznáte, která měla návštěvníka zasvětit do undergroundového umění normalizačních 70 a 80 let. Jako obvykle byla sestavena výhradně ze sbírek jenž jsou uloženy v depozitářích galerie. Výstava měla výborný ohlas zejména u odborné veřejnosti, ale s velkým zájmem se setkala i u laické veřejnosti a studentů, kteří v hojném počtu navštěvovali komentované prohlídky. Výstava doplněna videoprojekcí dobře charakterizovala období normalizace, její atmosféru a problémy. Byla rozčleněna do několika prohlídkových bloků, které měly návštěvníka seznámit se základními výtvarnými trendy 70. a 80. let, například s fotorealismem, op-artem, neoexpresionismem, ale i nezařaditelnými osobnostmi českého výtvarného umění druhé poloviny 20 století reprezentované souborem děl. Výstavní soubor vymezený lety 1968 a 1998 byl uzavřen díly skupiny Tvrdohlavých, která normalizační léta uzavírají. Více než čtyřicet vystavujících umělců bylo na této výstavě zastoupeno hned několika díly. 6

7 Doprovodné akce. Výstavní projekty doprovázel různorodý program v jejich průběhu. Byla založena tradice specializovaných bloků odborných mezioborových přednášek, rozhovorů, diskusí a koncertů. (studio GBR, akademie GBR, lyceum GBR, respirium GBR, filmotéka GBR, korso GBR). Bylo uspořádáno pět koncertů soudobé vážné hudby, čtyři specializované mezioborové přednášky pět rozhovorů s vystavujícími autory apod. Pro návštěvníky, zejména školní mládež byly pořádané komentované prohlídky a pro studenty odborné přednášky. Pro studenty dějin umění a architektury připravuje galerie odborné přednášky o probíhajících výstavách, i o objektu galerie, za účasti autorů. Některé semináře probíhají přímo v expozici galerie. V roce 2008 byla obnovena tradice sympózií setkání umělců a architektů, které navazují na legendární setkání z 80. let. Setkání mělo velmi kladnou odezvu a ukázalo se, že tento způsob výměny informací je nenahraditelný. Zápůjčky na výstavy. Galerie Benedikta Rejta spravuje několik významných sbírkových souborů. Výtvarná díla těchto souborů jsou velmi často zapůjčována na nejrůznější autorské, nebo tématické výstavy pořádané různými galeriemi v tuzemsku i v zahraničí. V loňském roce byly exponáty ze sbírky Galerie Benedikta Rejta v počtu 223 kusů zapůjčeny na významné výstavy Národní galerii v Praze, Muzeu umění v Olomouci, Galerii hlavního města Prahy, Českému muzeu výtvarných umění v Praze a jiným muzeím a galeriím v Čechách i v zahraničí. Publikační činnost. Galerie Benedikta Rejta vydala v roce 2008, kromě malých letáků a skládaček k jednotlivým výstavním projektům, také obsáhlé katalogy k výstavám Zorka Ságlová, Vladislav Mirvald a Neprodané obrazy ve speciálně upravené edici galerie. Pořídila také 3 dokumentární filmy o expozicích a sbírkách galerie. Dokumentační činnost. Bylo vytvořeno sedm 60 minutových dokumentárních filmů o životě a díle umělců, jejichž díla galerie uchovává a zpracovává. Je systematicky prováděná fotodokumentace a digitalizace sbírkových předmětů. Všechny sbírkové předměty jsou zapsány ve sbírkovém programu a v I. II. a III. stupni evidence. Sbírková evidence je průběžně doplňována o výsledky badatelské práce, odborné popisy a chybějící údaje. Jsou kontrolovány a opravovány chybné, nebo neúplné údaje, které ověřuje komise provádějící pravidelné revize sbírek. 7

8 Péče o sbírky. V oblasti péče o sbírky nadále probíhal program konzervování a materiálového třídění fondu. I přes obtíže způsobené špatným technickým stavem objektů a nedostatečnými depozitárními prostory se podařilo zajistit uložení sbírek v odpovídajících hygienických a klimatických podmínkách, které jsou pravidelně monitorovány a vyhodnocovány. Galerie Benedikta Rejta odborně zpracovává sbírkové fondy, zpřístupňuje je badatelům z tuzemska i z ciziny. V roce 2006 byla zrevidována část sbírky a to soubor grafiky v celkovém počtu sbírkových předmětů. Sbírkové předměty v počtu 861 kusů byly konzervátorsky ošetřeny. Bylo zrestaurováno 6 obrazů Zdeňka Sýkory a restaurátorsky ošetřeno 7 obrazů Otakara Slavíka. Ke generální údržbě sbírek dochází postupně s renovací úložných prostor depozitářů galerie. Odborná knihovna. Galerie spravuje a doplňuje odbornou knihovnu, která byla v roce 2008 obohacena o 150 titulů odborných publikací. Návštěvnost. Celková návštěvnost expozic připravených Galerií Benedikta Rejta v roce 2008 dosáhla počtu návštěvníků a 638 návštěvníků kulturně výchovných akcí. Tržby galerie za rok 2007 činili Kč a překročily tak plánovanou částku. Vzhledem ke značné specializaci galerie, kterou navštěvují především orientovaní a poučení konzumenti výtvarného umění, je pozitivním zjištěním, že návštěvnost vykazuje vzrůstající tendenci. Pracovníci galerie se v roce 2008 podíleli také na konzultační činnosti a přípravě podkladů badatelům a studentům, zpřístupňovali sbírkový a knižní fond pro studijní a výstavní účely, pracovali na dokumentaci a digitalizaci sbírkového a knižního fondu. Investiční zdroje byly čerpány ve výši Kč na zakoupení užitkového vozidla pro transport exponátů. SKLADBA ROZPOČTU osobní náklady: náklady mzdové, sociální, zdravotní náklady na provoz: náklady na energii, materiál, pojištění, servis a revize, ochranu a evidenci sbírek náklady na údržbu: náklady na údržbu objektů a zařízení náklady na činnost: náklady na výstavní činnost a akvizice 8

9 Galerie Benedikta Rejta v Lounech příspěvková organizace Ústeckého kraje výroční zpráva

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMÉNÍ V OSTRAVĚ ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMÉNÍ V OSTRAVĚ ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMÉNÍ V OSTRAVĚ ZA ROK 2001 ÚVODEM Galerie výtvarného umění v Ostravě předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření v roce 2001, která bude po projednání

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ, ČINNOST, PROVOZ, HOSPODAŘENÍ

VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ, ČINNOST, PROVOZ, HOSPODAŘENÍ Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření Galerie výtvarného umění v Ostravě za rok 2002 Jako v několika posledních letech byly i ve sledovaném období opět hlavním problémem ekonomické limity, které zvlášť

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572 632 288, Fax: 572 634 078, e-mail: muzeum@mjakub.cz,

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2012

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2012 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2012 Ve Dvoře Králové nad Labem 25. 3. 2013 Vyhotovil: Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea Obsah: I. Základní údaje II. Odborná činnost

Více

Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015

Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015 Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015 V roce 1947 vznikl Památník národního utrpení později přejmenovaný na Památník Terezín. Je to instituce, jejímž posláním je uchovávat památku obětí

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více