MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor

2 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi sídelní hrad moravských markrabat z rodu Lucemburků, posléze nejvýznamnější vojenská pevnost Moravy, jež se pod velením Raduita de Souches a podplukovníka Ogilvyho zrodila ze slavné obrany Brna před Švédy, aby se později z rozhodnutí císaře Josefa II. přeměnila na nejobávanější žalář habsburské monarchie a zakončila poté svou vojenskou éru jako kasárna, sídlem Muzea města Brna. Spojily se tak natrvalo osudy památné citadely nad městem a instituce pečující o odkaz jeho minulosti. Tímto aktem se začala psát nová kapitola v bohatých dějinách hradu Špilberku a otevřely se zcela nové perspektivy rozvoje Muzea města Brna. Dnes je hrad živoucím kulturním centrem i přitažlivým cílem cestovního ruchu a muzeum se rozsahem i hodnotou svých sbírek, svou vědeckou, odbornou, vzdělávací a kulturní činností řadí k předním muzejním institucím naší země. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace v průběhu roku 2010 provázely dva velmi významné úkoly, vztahující se k té části jeho poslání na poli péče o kulturní dědictví města Brna, jímž je správa a provoz jeho nejvýznamnějších památek a cílů turistického ruchu národních kulturních památek hrad a pevnost Špilberk a vila Tugendhat. Na Špilberku šlo o pokračování druhé etapy jeho rekonstrukce, zaměřené především na jižní křídlo hradu ale zasahující i některé další jeho části. Jejím cílem je především rehabilitace dosud neopravené a veřejnosti nepřístupné části hradu, jež umožní realizaci nového konceptu dispozičně komunikačního řešení celého hradu, optimalizaci komplexu návštěvnického servisu (gastro servis, shopy, obslužné provozy), otevření nových výstavních sálů včetně nové stálé expozice moderního a současného výtvarného umění a dále vybudování turistického informačního centra, edukačního centra pro práci s dětským návštěvníkem, přednáškového sálu a studovny a rovněž vytvoření adekvátního zázemí pro rozvoj stávajících kulturních aktivit (divadelní představení, koncerty apod.). Na podporu realizace této etapy rekonstrukce Špilberku byl zpracován projekt Regenerace a rozšíření služeb národní kulturní památky Špilberk, předložený do Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, Prioritní osa 2 Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Výbor Regionální rady Jihovýchod rozhodl o podpoře tohoto projektu dne 17. března. V období do zahájení vlastních stavebních prací probíhaly intenzívní přípravné práce spočívající ve vyklízení celého jižního křídla. Především se jednalo o přesun sbírek dosud uložených ve II. a III. NP do nových depozitářů v jihozápadním bastionu a částečně i do stávajících depozitářů v severozápadním bastionu. Vedle toho bylo nutno vystěhovat také další sbírkové fondy a celou řadu ostatního vybavení, majetku a materiálu z prostor vnitřního 2

3 i vnějšího I. NP jižního křídla do míst provizorního uložení v objektu v Žabovřeskách a pro tyto účely bylo dokonce nutno použít i některé prostory stálých expozic. Celá tato rozsáhlá akce stěhování si vyžádala nemalého úsilí pracovníků především oddělení uměnovědného a oddělení dějin architektury a urbanismu i Útvaru správy hradu. Vyklizené prostory jižního křídla byly vybranému zhotoviteli, jímž se stala Stavební společnost Tocháček s.r.o., předány dne 22. prosince a tímto datem byla stavba Špilberk Jižní křídlo, Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk oficiálně zahájena. Podobná situace nastala počátkem roku i ve vile Tugendhat, kde byl posledním dnem roku 2009 ukončen návštěvnický provoz. Složitý proces přípravy její památkové obnovy dospěl do závěrečné fáze podpisem smlouvy o dílo s vybraným generálním dodavatelem stavebních a restaurátorských prací, jímž se stala společnost UNISTAV a.s., dne 25. ledna a předáním staveniště dne 8. února. Těmto aktům předcházelo vyklizení a částečné odstrojení objektu a uložení hodnotného mobiliáře i demontovaných součástí, které se stalo náročným úkolem vedle pracovníků Samostatného oddělení vila Tugendhat opět především Útvaru správy hradu. Ve dnech března proběhla ve vile Tugendhat poslední etapa specializovaných restaurátorských průzkumů, která navázala na kampaně realizované v letech , a jejímž cílem byla identifikace a upřesnění metod provádění jednotlivých restaurátorských a konzervátorských zásahů a jejich ověření na praktických vzorcích pilotních plochách. Garantem projektu byla Univerzita Pardubice a pod vedením prof. Dr. Ivo Hammera se ho zúčastnil mezinárodní tým složený z pedagogů a studentů Fakulty restaurování v Litomyšli Univerzity Pardubice, Vysoké školy užitých věd a umění v Hildesheimu, Holzmindenu a v Göttingenu, Univerzity užitých umění ve Vídni, Vysoké školy výtvarných umění v Drážďanech a Institutu restaurování Vysoké odborné školy z Kolína nad Rýnem. Průzkumy byly zaměřeny na původní historické materiály, techniky a povrchy v díle Ludwiga Miese van der Rohe i na materiály, techniky a povrchy historických změn, včetně jejich stavu a příčin poškození. Předmětem průzkumů byly vnější a vnitřní omítky, kámen, dřevo a kov (např. opláštění sloupů v interiéru a exteriéru, povrchy dřeva vestavěných prvků apod.). Výsledky závěrečné etapy restaurátorských průzkumů se staly podkladem pro zpracování restaurátorských záměrů a pro stanovení metody restaurování originální substance vily. Komplexní památková obnova vily Tugendhat je financována prostřednictvím projektu Vila Tugendhat památková obnova z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast podpory 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Ke slavnostnímu podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace mezi ministrem kultury Václavem Riedelbauchem a primátorem statutárního města Brna Romanem Onderkou došlo dne 28. května. Památková obnova se 3

4 týká stavebních konstrukcí, inženýrských sítí, technického vybavení, interiérů, zařizovacích předmětů, volného i vestavěného mobiliáře, zahrady a oplocení. Základní zásadou při tom je vždy co nejcitlivější a nejpřesnější obnova všech původních povrchů a jednotlivých prvků, nikoliv jejich náhrada či výměna. Zásadně se pietně akceptuje autorské pojetí díla Ludwiga Mies van der Rohe. První fáze vlastních prací obnovy se zaměřila na odstrojení stavby a na odstranění stavebnětechnických závad, které způsobují její degradaci a ohrožují rehabilitaci autentické podstaty jednotlivých konstrukčních a provozních prvků objektu. Dále byla provedena postupná výměna veškerých inženýrských sítí, odstranění nepůvodních konstrukcí a povrchů, demontáž a přesun veškerého vybavení včetně vestavěného nábytku do restaurátorských dílen. Náročnou akcí byla sanace statické poruchy zahradní terasy se schodištěm, spojená s transferem původních vnějších omítek, vybouráním nosných zdí, demontáží schodiště a dlažby a statickém zajištění obnažených základových konstrukcí. Restaurátorskými postupy jsou obnovovány vnější i vnitřní omítky a povrchy kovových konstrukcí. Důležitou podporou zhotoviteli byla každodenní přítomnost pracovníků Samostatného oddělení vila Tugendhat na staveništi, a to jak poskytováním cenných informací ze stavebně historického vývoje objektu, tak i bezprostředními konzultacemi z hlediska zájmů památkové péče. Souběžně s tím zajišťovali průběžnou dokumentaci objevů a nálezových situací zjištěných v průběhu stavební činnosti i soustavný informační servis vůči veřejnosti, zejména prostřednictvím webové stránky Významnou roli procesu památkové obnovy sehrává mezinárodní poradní sbor THICOM (Tugendhat House International Commitee), jehož trojí zasedání proběhlo dne 9. dubna, 4. června a 22. října. Samostatné oddělení vila Tugendhat plně poskytovalo činnosti sboru odborné a organizační zázemí. Uvedené mimořádně náročné úkoly, které Muzeum města Brna v roce 2010 provázely, však nemohly omezit jeho činnosti ve specifických oblastech muzejní práce sbírkotvorné, tezaurační a prezentační, ani jeho postavení v organizaci kulturního života našeho města, při níž vedle vlastní výstavní činnosti a dalších vlastních kulturních aktivitách na hradě Špilberku jde o podíl na významných celoměstských akcích jako byly Noční hradní slavnost a Den Marie Terezie v rámci festivalu Brno město uprostřed Evropy, Mezinárodní festival Divadelní svět Brno 2010, Brněnské kulturní léto na Špilberku, Brněnské shakespearovské dny, Mezinárodní hudební festival Špilberk 2010 a slavnostní zahájení FIBA Mistrovství světa v basketbalu žen 2010 v přímém přenosu České televize. Vedle toho se muzeum zapojilo i organizačně podílelo na dalších akcích, jakými byly Týden výtvarné kultury, Hodina Země, konference Morava v časech markraběte Jošta a další. 4

5 Oblast sbírkotvorná je reprezentována výzkumnými činnostmi v historických disciplínách odpovídajících zaměření jednotlivých odborných pracovišť Muzea města Brna. Oddělení archeologie pokračovalo v záchranných archeologických výzkumech vyvolaných stavební činností v areálu MPR popř. v jiných částech území města Brna. K významným akcím patřila účast na přípravě výstavby parkovacího domu na ul. Panenská, rekonstrukce ulice Květná, rekonstrukce plynovodu v ul. Bezručova, odkanalizování sportovního areálu Brno Útěchov, výstavba bytového domu na ul. Kamenná a v neposlední řadě památková obnova NKP vila Tugendhat a odstranění havárie hradby západní kurtiny NKP hrad Špilberk. Rozvíjely se také činnosti související s regionální správou Státního archeologického seznamu ČR pro okres Brno-město spočívající v pravidelné aktualizaci oborově relevantních dat. V rámci víceletého projektu nového archeologického modulu Internetové encyklopedie dějin Brna, který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jehož nositelem je Masarykova univerzita, pracoviště zahájilo řešení technické a obsahové kompatibility se systémem SAS ČR a také propojení databáze s digitálními mapovými podklady města Brna pro brněnskou oblast. Tím se spolupodílelo na postupném vytváření internetové informační platformy poskytující archeologické údaje nejen pro potřeby oboru ale i investorů, stavebníků a státní správy. Hlavním úkolem oddělení historie byla příprava sezónní výstavy Dámská volenka a s ní související doprovodný katalog v podobě monotematického čísla sborníku Forum Brunense Z rozpracovaných výzkumných úkolů zaměřených na studium témat z dějin Brna a Špilberku byla pozornost soustředěna především na výzkum dějin Špilberku jako věznice v 19. století a v období I. sv. války. K celkové historii Špilberku je vytvářen soupis bibliografických údajů jako jeden z podkladů pro další zhodnocení a zpracování jeho dějin. Uměnovědné oddělení navázalo na výzkumné téma z předcházejících období související s přípravou výstavy Baroko. Příběhy barokního Brna studiem problematiky veřejných obhajob řádových studií v období 17. a 18. století ve výtvarném umění v brněnském prostředí v kontextu Moravy a vyobrazení Panny Marie Svatotomské na grafických listech 17. a 18. století. V rámci odborného zpracovávání sbírkového fondu starého umění se pracoviště zaměřilo také na problematiku brněnského malířství v období 19. století. Při přípravě výstavy Brněnská osmdesátá provádělo rozsáhlou heuristiku a výzkum historie nonkonformních středisek umění v Brně v 80. letech 20. století. Oddělení dějin architektury a urbanismu dokončilo závěrečnou zprávou a obhajobou spoluřešitelství grantového projektu AV ČR Osobnost a dílo architekta Františka Kalivody ( ) v kontextu evropské avantgardy, provádělo terénní výzkum, studium archiv- 5

6 ních fondů a literatury v rámci projektu výstavy a monografie Ing. arch. Jaroslav Grunt , na němž spolupracovalo se Spolkem Obecní dům Brno, pokračovalo v průběžném výzkumu meziválečných interiérů, brněnských nábytkových firem, živností a prodejen jak v terénu, tak studiem archivních fondů a dobové literatury a zpracováním vědeckovýzkumného záměru zahájilo práce na projektu průzkumu a zhodnocení historie a odborného přínosu bývalého Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA) v Brně. Pokračovalo rovněž ve výzkumu brněnské meziválečné architektury v terénu, studiem archivních fondů a literatury v souvislosti s připravovaným projektem výstavy a publikace o brněnských restauracích a pohostinstvích i ve zpracovávání stavebně-historického vývoje hradu Špilberku, který nabyl zvláštní aktuálnosti v souvislosti s havárií hradby západní kurtiny hradu. Samostatné oddělení vila Tugendhat se především soustředilo na projekt Vila Tugendhat Sběrný dokumentační projekt zahájený v předešlém období s podporou Programu na podporu památek UNESCO MK ČR. V jeho rámci i nadále probíhal sběr, vyhodnocení, technická a výtvarná úprava archivních a soudobých materiálů fotografických, filmových a fonetických jako příprava pro vydání publikace o vile Tugendhat reflektující proces památkové obnovy, pro vybudování úložiště dat ve Studijním a dokumentačním centru vily Tugendhat a pro vytváření interaktivní webové stránky Tyto činnosti jsou úzce provázány s dalším postupem v budování Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat při tomto pracovišti. V návaznosti na ukončený projekt Systematická dokumentace, vědecké zhodnocení a metodika památkové ochrany stavebního fondu 20. století probíhal terénní výzkum, archivní studium, dokumentace a vědecké zhodnocení zástavby v prostoru svahu Černých Polí nad lužáneckým parkem, jejímž výstupem se stala publikovaná stavebně historická dokumentace. Pokračoval vědeckovýzkumný úkol na téma dílo Adolfa Loose na našem území se zaměřením k dílu A. Loose v Brně a v Hrušovanech u Brna a s přihlédnutím k dílu architektova otce, sochaře a kameníka Adolfa Loose st. Jeho výstupem byl výstavní a publikační projekt Brněnské stopy Adolfa Loose. Všechna jmenovaná odborná pracoviště využívala poznatky získané jejich výzkumnou činností také k průběžnému doplňování stávajících sekcí internetové Encyklopedie města Brna. Součástí sbírkotvorné činnosti je primárně získávání přírůstků do sbírek a doplňování sbírkových kolekcí sběrem, dary a především novými akvizicemi. Velmi cenným přírůstkem historických sbírek se stala pozůstalost brněnského fotografa PhDr. Bohumila Marčáka. V souvislosti s přípravou výstavy Dámská volenka byly získány zajímavé předměty (např,. brněnské taneční pořádky) doplňující fondy Módních doplňků a Dětského světa. Fond písemností byl obohacen několika dobovými tisky. Do sbírek oddělení dějin architektury a urbanis- 6

7 mu byl získán soubor plánové a fotografické dokumentace celoživotního díla ing. arch. Zdeňka Michala, CSc., dále II. část pozůstalosti architekta Zdeňka Sklepka a soubor skříněk z původního bytu architekta Jana Vaňka ze 30. let 20. století. Na poli dokumentaci vývoje architektury a urbanismu se novým prvkem stal program fotografické dokumentace velkých akcí investiční výstavby v městě Brně. Naproti tomu se ani ve sledovaném období nepodařilo zajistit podmínky k alespoň minimálnímu doplňování sbírky moderního resp. současného výtvarného umění o reprezentativní díla dokumentující umělecký vývoj našeho města, jejichž potřeba se mj. ukázala v souvislosti s přípravou výstavy Brněnská osmdesátá. Oblast tezaurační v sobě na všech odborných odděleních zahrnovala standardní činnosti jako jsou evidence přírůstků do sbírek v I. i II. stupni evidence, pokračování postupného převodu sbírkové evidence do počítačových databází v programu DEMUS, pravidelná aktualizace dat muzejních podsbírek v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury ČR a periodické inventarizace vybraných částí jednotlivých podsbírek, spojená v některých případech (sbírky na papíře kresba, grafika, miniatury a tzv. Nová sbírka architektury) s předáváním novým správcům depozitářů. Zcela mimořádnou akcí, která kladla velké nároky organizační i pracovní nejen na pracovníky oddělení uměnovědného a dějin architektury a urbanismu, ale zaměstnávala i pracovníky Útvaru správy hradu, bylo stěhování uměleckých sbírek (obrazů starého a nového umění, scénografie) a části sbírky nábytku dlouhodobě provizorně uložených v jižním křídle hradu do nových depozitářů v jihozápadním bastionu. Zahájeno bylo několikerém odkladu, způsobeném nestabilními klimatickými podmínkami depozitářů v novostavbě jihozápadního bastionu v jarních měsících. Jeho výsledkem je především nové a přehledné uložení významné části sbírkových fondů v odpovídajících podmínkách. Další sbírkové fondy zejména sbírek historických a užitého umění byly z důvodu nutnosti vyklizení prostor jižního křídla hradu před jeho rekonstrukcí přestěhovány a nově uloženy v severozápadním bastionu. Vedle tohoto pozitivního posunu v péči o sbírky muzeum pokračovalo ve svém úsilí o získání dalších nezbytných depozitárních prostor pro přemístění ostatních sbírek zejména z nouzových prostor v pronajatém objektu v Žabovřeskách, kam navíc bylo nutno nouzově uložit část sbírek nábytku vystěhovaných z jižního křídla, i z dalších nevyhovujících prostor na hradě Špilberku. Reálnou se opět objevila možnost získání jednoho z objektů v areálu býv. vojenského letiště ve Slatině (areál LOZ II), když se podařilo dojednat podmínky převodu těchto nemovitostí z majetku státu do vlastnictví statutárního města Brna, který však do konce roku ještě nebyl zrealizován. V září byla poradou primátora města Brna ustavena pracovní 7

8 skupina zabývající se způsobem využití objektů č. 26 a 27 v tomto areálu, a to z představitelů příspěvkových organizací Muzeum města Brna, Městské divadlo Brno a Národní divadlo Brno. Koordinátorem pracovní skupiny byl jmenován ředitel Muzea města Brna. Na trojím jednání této pracovní skupiny, která dosud nebyla ukončena, byl prověřován stav obou objektů a potřeby jednotlivých organizací ve vztahu k jejich možnému využití. V rámci péče o stav sbírek probíhalo pravidelné sledování mikroklimatických podmínek jak v nových, tak i ve stávajících depozitářích. Mimořádná pozornost v tomto směru byla věnována novým depozitářům v jihozápadním bastionu, jehož parametry prostředí (vlhkost a teplota) se za cenu vysokých provozních nákladů na chod technologie VZT i díky několikerým zásahům do regulace systému dařilo udržet na potřebných hodnotách. Projekčně bylo připraveno doplnění technologie VZT pro depozitáře v jihozápadním bastionu o záložní klimatizační jednotku s 50 % výkonem chlazení oproti současnému zdroji chladu. Na konzervaci sbírkových předmětů z historických i uměleckohistorických sbírek vybraných zejména pro výstavní účely stejně jako na laboratorním ošetření archeologického materiálu ze záchranných archeologických výzkumů současných i z předešlých let pracovalo restaurátorsko-konzervátorské oddělení. Z dodavatelsky prováděných restaurátorských prací na sbírkových předmětech, částečně dotovaných z programu ISO Ministerstva kultury ČR, bylo zadáno restaurování kolekce textilu a dámských módních doplňků, které se staly exponáty výstavy Dámská volenka. Oblast prezentační činnosti muzea zahrnuje především dvanáct výstav, z nichž pět bylo původních, dvě byly k jedné z nich výstavami doprovodnými, jedna vzešla ze spolupráce s jinou organizací, dvě byly převzaty z jiného muzea, jedna vlastní měla dvojí reprízu v jiném muzeu. Z výstav původních je třeba na prvním místě jmenovat hlavní výstavu sezóny Dámská volenka, která představila prostřednictvím dobových oděvů, módních doplňků a řady dalších exponátů ze sbírek Muzea města Brna taneční kostýmy, styly, školy, plesy a taneční zábavy Brna minulého i současného. V průběhu svého trvání byla doplněna krátkodobými výstavami tanečních kostýmů ze známé televizní soutěže StarDance a skleněného šperku severočeských sklářů Marie a Ladislava Olivových, ale i celou řadou doprovodných programů. Další výstavy reprezentovaly současné výtvarné umění. Patřila k nim tvorba moravského malíře střední generace Milana Magniho vystavená pod názvem Rám příštích obrazů. Na ni navazující výstava Brněnská osmdesátá mapovala a uměleckohistoricky zhodnotila důležité období brněnských kulturních dějin bezprostředně před změnou politické orientace v naší zemi, kdy zde působila centra kulturního dění tvořící nonkonformní umění nezávisle na oficiálních místech. Již uzavřené dílo jednoho z největších českých sklářů 20. století Pavla Hlavy, 8

9 tvorbu špičkového současného českého skláře Tomáše Hlavičky a veliký talent Petry Hřebačkové prezentovala výstava Tři generace skla uspořádaná v rámci pravidelného cyklu výstav současného českého autorského skla. Ve spolupráci s Divadlem Radost proběhla v Měnínské bráně výstava Loutkový svět Radosti jako výběr z loutek, které hrály na prknech tohoto divadla v průběhu jeho šedesátileté historie. Dětské návštěvníky výstavou provázeli herci, kteří jim také s loutkami zahráli krátké pohádky. Převzatou výstavou, obohacenou při své brněnské repríze exponáty ze sbírek Muzea města Brna, byla Krása, která hřeje, připravená Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, jež na rozsáhlém souboru uměleckořemeslných výrobků kamnových kachlů z doby gotiky a renesance představila proměnu ryze praktického předmětu určeného k vytápění obydlí v estetizující součást interiérů. Další výstavu muzeum převzalo z Muzea hlavního města Prahy. Pod jejím původním názvem Adolf Loos dílo v českých zemích jí reprízovalo komplexní přehled díla klasika moderní architektury na našem území, brněnského rodáka Adolfa Loose. Při této příležitosti byla mimo plán připravena výstava Brněnské stopy Adolfa Loose, která zaplnila mezeru v poznání kořenů a díla Adolfa Loose souvisejících s jeho rodným městem včetně života a umělecké činnosti jeho otce, kameníka a sochaře Adolfa Loose staršího, a připomněla i ohlasy tvorby architekta Loose v Brně včetně snah o jeho pozdější popularizaci. Malé ohlédnutí za půlstoletím působení Muzea města Brna na hradě Špilberku přinesla výstava Padesát let na Špilberku. Tradiční, již osmá vánoční výstava z tvorby českých výtvarníků pro děti byla věnována tvorbě malíře a ilustrátora Miloše Nesvadby. Původní úspěšná výstava Jan Vaněk Civilizované bydlení pro každého, která měla v Muzeu města Brna premiéru v roce 2008, se dočkala reprízy v Muzeu hlavního města Prahy a v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Počátkem posledního kvartálu roku dostala novou úlohu Měnínská brána, někdejší součást brněnského městského opevnění a jediná dochovaná z jeho bran. Jako Muzeum hraček se otevřela malým i velkým návštěvníkům s pozváním do pohádek a příběhů stálé výstavy historických hraček ze sbírky Milady Kollárové. Muzeum na její přípravě úzce spolupracovalo se sběratelkou, autorkou architektonického a výtvarného řešení i externím zhotovitelem expozice. Stávající stálé expozice na hradě Špilberku prošly před zahájením hlavní turistické sezóny pravidelnou údržbou a drobnou aktualizací, probíhal standardní návštěvnický provoz v celém areálu NKP Špilberk včetně kasemat, návštěvnické trasy v jihozápadním bastionu, barokní lékárny, barokní kaple s expozicí fotomontáží Johna Heartfielda s protinacistickou tématikou, lapidária a rozhledny. Ke změnám došlo po skončení sezóny v souvislosti s přípravou pokračování rekonstrukce hradu. Vzhledem k tomu, že jsou jí dotčeny i prostory II. a III. NP středního křídla, byla ku konci října uzavřena a deinstalována stálá expozice O nové Br- 9

10 no. Brněnská architektura Pro provizorní uložení některých sbírek a dalšího majetku, vystěhovaných zejména z přízemí jižního křídla, bylo nutno využít a tím dočasně uzavřít i část prostor stálé expozice Špilberk žalář národů, celou expozici J. Heartfielda v barokní kapli i expozici Lapidárium v přízemí hranolové věže. Po celý rok byla z důvodu probíhající památkové obnovy veřejnosti také uzavřena NKP vila Tugendhat. Pro zlepšení obsluhy návštěvníků byl počátkem sezóny spuštěn na všech pokladnách muzea nový systém prodeje vstupenek v PC programu COLLOSEUM. Systém umožňuje snazší statistiku návštěvnosti a prodej zboží na pokladnách. V rámci všech jeho prezentačních aktivit přišlo do Muzea města Brna v roce 2010 celkem návštěvníků, tj. o méně než v roce předchozím, kdy jich bylo Jen slabou útěchou může být skutečnost, že tento úbytek je podstatně menší než mezi léty , a , kdy počet návštěvníků poklesl o a osob. Mírný pokles vykázaly kasematy, které měly návštěvníků, tj. o méně než v roce Naproti tomu počet návštěvníků expozic a výstav na Špilberku oproti roku 2009 výrazně vzrostl o osob na Tento nárůst lze přičíst mimořádně atraktivnímu výstavnímu projektu Zlato Inků 1000 let prokletí z předchozího období, který byl z původně plánovaného ukončení v únoru prodloužen do konce měsíce dubna. Příliš úspěšná po stránce návštěvnosti nebyla přes veškerou snahu o její zatraktivnění doprovodnými výstavami a programy hlavní sezónní výstava Dámská volenka, kterou shlédlo za necelých sedm měsíců jejího svého trvání osob, což je sice o více, než měla hlavní výstava roku 2009 Baroko. Příběhy barokního Brna, avšak její denní průměr činil o 10 návštěvníků méně než tomu bylo v předchozím případě. Potěšitelný je výrazný vzrůst návštěvnosti Měnínské brány. Zatímco v roce 2009 ji navštívilo jen osob, přišlo jich ve sledovaném období o více, celkový počet návštěvníků tak činil Bezpochyby se na tomto příznivém vývoji projevila přitažlivost Muzea hraček ale i jemu předcházející výstava Loutkový svět Radosti. Příčinu jisté stagnace v návštěvnosti lze snad spatřovat v přetrvávající celkové společenské atmosféře (v případě Muzea města Brna je však výrazně poznamenána výpadkem návštěvnosti vily Tugendhat, v době jejího návštěvnického provozu vykazující přes osob ročně), která se projevuje obecným poklesem zájmu o návštěvu památek a turisticky atraktivních míst, jak naznačuje příklad kasemat a jak je všeobecně zaznamenán u ostatních jejich provozovatelů. Podrobný rozbor návštěvnosti viz Příloha č. 1. Mezi návštěvníky bylo jako každoročně i několik prominentních osobností, k nimž patřili velvyslanec Nizozemského království J.E. pan Jan Cornelis Henneman s chotí dne 11.2., 10

11 členové delegace Klubu Hrdinů Sovětského Svazu, nositelů Řádu Slávy a Řádu Hrdinů Ruska dne , účastníci Sletu středoevropských kosmonautů Ivan Bella (Slovensko), Bertalan Farkas (Maďarsko), Georgi Ivanov (Bulharsko), Sigmund Jähn (SRN), Vladimír Remek (ČR), Viktor Petrovič Savinych (Ruská federace), Franz Viehböck (Rakousko) dne , účastníci slavnostního zahájení FIBA Mistrovství světa v basketbalu žen 2010 dne 22.9., mezi nimiž byli vedle primátora statutárního města Brna Romana Onderky a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jan Kocourek, prezident mezinárodní basketbalové federace FIBA Yvan Mainini, primátoři statutárních měst Ostravy Petr Kamnař, Karlovy Vary Werner Hauptmann a předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta, účastníci poutní výpravy řádových sester františkánek z Vídně v čele s generální představenou řádu Hildou Daurer a zaměstnanců nemocnice Hartmannspital, která je s vídeňským sídlem řádu spojena, dne Vilu Tugendhat navštívili dne komisaři UNESCO Dr. Tamás Fejérdy a Dr. Gábor Soos ze sekretariátu UNESCO v Paříži a dne britský spisovatel Simon Mawer, autor románu Skleněný pokoj inspirovaného osudy stavebníků vily Tugendhat. K téměř všem výstavním akcím muzea byly připraveny programy v Dětské dílně včetně pracovních sešitů a edukační programy pro výtvarnou činnost školních skupin dětí a mládeže. Programů ke stálým expozicím a výstavním akcím historického charakteru se uskutečnilo pro 271 skupin školních dětí a mládeže s účastníky, edukačních programů, animací a dílen ve stálé expozici a výstavním akcím muzea výtvarného charakteru včetně Letního plenéru proběhlo 81 a zúčastnilo se jich účastníků. K téměř všem výstavním akcím muzea na Špilberku a v Měnínské bráně byly připraveny programy v Dětské dílně včetně přípravy a realizace pracovních sešitů a edukační programy cyklu Výtvarně na hradě jako animační programy a dílny ke stálým expozicím Od renesance po modernu a O nové Brno s názvem Tvoje Brno: V obraze a v soše, Brněnský funkcionalismus. Tyto animační programy a dílny v rámci uvedeného cyklu probíhaly také k aktuálním výstavám výtvarného umění i k prostředí hradu Špilberku, a to jako cyklus odpoledních dílen Hradní výtvarná odpoledne a Hradní animace. Muzeum se spolu s dalšími brněnskými institucemi (Zoologická zahrada, Knihovna Jiřího Mahena, Brněnské kulturní centrum a Hvězdárna a planetárium Brno) rovněž zapojilo do organizace druhého ročníku prázdninového dětského příměstského tábora s názvem Toulky Brnem s krokodýlem a připravilo pro něj speciální programy. Vedle toho proběhly další dva příměstské tábory s výtvarným zaměřením, první ve spolupráci s Muzeem romské kultury, a opět se uskutečnil Letní plenér na Špilberku pro výtvarnou činnost skupin školních dětí a mládeže. 11

12 Vedle průběžně probíhajících edukačních programů se muzeum účastnilo nové akce Týden výtvarné kultury celodenním programem připraveným ve spolupráci s katedrami výtvarné výchovy, hudební výchovy, sociální pedagogiky, speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, která byla iniciátorem celé akce, pohybovým studiem Cyranovy boty Integra ad. Program na Špilberku nesl název Zvukohrad. Jeho dopolední část byla zaměřena na obraz a zvuk, odpoledne proběhly workshopy na témata obrazu a pohybu. Součástí programu byla prohlídka aktuální výstavy Milana Magniho a účast na její vernisáži. Pokračovala rovněž spolupráce se školami pořádáním seminářů pro učitele k výstavám a expozicím. Muzeum se nově zapojilo do pilotního projektu Evropského sociálního fondu v ČR Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit realizovaném s podporou Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Brontosauřím ekocentrem Zelený klub a Katedrou dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V jeho rámci byl po absolvování vzdělávacího kurzu a obhajobě projektových záměrů ve spolupráci se Základní školou Husova 17 připraven a realizován projekt Brno cesta za poznáním města. Muzeum se samozřejmě opět zúčastnilo Brněnské muzejní noci pořádané v rámci celostátního Festivalu muzejních nocí organizovaného Asociací muzeí a galerií ČR, která v Brně proběhla 15. května. Podobně, jako ve všech ostatních brněnských muzeích a galeriích, byl připraven vedle nočních prohlídek s výklady v expozicích a výstavách na Špilberku i v Měnínské bráně ve spolupráci s Agenturou REX, Hvězdárnou a planetáriem Brno, Brněnským filharmonickým sborem Beseda brněnská, Základní uměleckou školou PhDr. Zbyňka Mrkose a soubory Poustevník, Mimi Fortunae, Cyrano Club, Dynamic, REX, Weytora, Agadir a Moravské žestě vlastní program, na Špilberku především tématicky orientovaný k výstavě Dámská volenka. Tradiční Den Muzea města Brna pro děti, tentokrát s názvem Padesát let v pevnosti, aneb jak bránit Špilberk, proběhl 12. září se zaměřením k výročí existence muzea na hradě, podobně jako další speciální akce dne 31 října vrcholící lampiónovým průvodem špilberským parkem nazvaným S ohnivým hadem na Špilberk, za baronem Trenckem, závěrečným ohňostrojem a setkáním s baronem Trenckem. Obě akce se uskutečnily ve spolupráci s Agenturou REX. 12

13 Součástí prezentační aktivity muzea je i pravidelná aktualizace jeho webových stránek Webová stránka vily Tugendhat získala s novou doménou zásadní obsahovou i grafickou přeměnu v rámci realizace projektu Vila Tugendhat Sběrný dokumentační projekt. K jejímu slavnostnímu uvedení do provozu došlo při příležitosti podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem prací památkové obnovy dne 25. ledna a průběžně probíhá její aktualizace především o průběh památkové obnovy a o výsledky badatelské činnosti Studijního a dokumentačního centra při realizaci uvedeného projektu. Na poli publikační a ediční činnosti pokládá muzeum, kromě publikování výsledků výzkumné a odborné práce jeho jednotlivých odborných pracovníků v jiném odborném tisku a jejich popularizace v dalších médiích, za velmi důležité pokračovat v pravidelném vydávání svého odborného periodika Forum Brunense. Ve spolupráci se Společností přátel Muzea města Brna se podařilo zajistit podmínky pro vydání dalšího čísla sborníku, které je monotématicky věnováno výstavě Dámská volenka. Vedle toho vyšly publikace Brněnské stopy Adolfa Loose ke stejnojmenné výstavě, a katalog k výstavě Brněnská osmdesátá. V obou jsou publikovány výsledky několikaletého badatelského úsilí pracovníků muzea. S cílem zvýšit informovanost turistů o možnostech trávení volného času na hradě Špilberku Muzeum města Brna předložilo do Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu projekt s názvem Najdi Špilberk. Výbor Regionální rady Jihovýchod rozhodl o podpoře tohoto projektu dne 3. února. S jeho pomocí mají být realizovány marketingové kampaně se zaměřením na významné kulturní akce i na propagaci hradu jako celku, které proběhnou v médiích (inzerce v tiskovinách, propagace v rádiích, reklamní spoty v regionálních televizích), modernizaci internetových stránek, pořízení propagačních materiálů, informačních billboardů, citylightů a dalších propagačních materiálů o muzeu, jeho expozicích a aktuálních výstavách. Pro výběr dodavatele proběhlo nad formulací zadávacích podmínek několik konzultací s Úřadem Regionální rady Jihovýchod, zadávací řízení se však do konce roku nepodařilo vyhlásit. Vedle toho se muzeum ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava, Top výletními cíli Dolního Rakouska a za podpory Jihomoravského kraje zapojilo do projektu Top výletní cíle Jižní Moravy 22 nejatraktivnějších míst jižní Moravy, jehož účelem je společná propagace jednotlivých turistických cílů a zkvalitňování služeb návštěvníkům. Péče o nemovité kulturní památky, které má Muzeum města Brna svěřeny do správy, je vedle primární péče o movité kulturní dědictví v podobě muzejních sbírek dalším významným okruhem jeho činnosti. Při realizaci výše jmenovaných rozsáhlých akcí pokračování II. 13

14 etapy rekonstrukce Špilberku a památkové obnovy vily Tugendhat, jejichž investorem je přímo statutární město Brno, Muzeum města Brna poskytovalo úzkou odbornou, technickou i organizační součinnost investorovi (zastoupenému odborem investičním MMB), technickému dozoru investora, orgánům státní památkové péče i generálnímu dodavateli a jeho subdodavatelům, a to jak při řešení administrativně technických záležitostí, tak i při vlastním provádění rekonstrukčních a restaurátorských prací. Mimo plánovaných prací stavební údržby na hradě Špilberku pokrytých z vlastního rozpočtu muzea (částečná oprava východní hradby k ul. Husova, dokončení opravy hradby východního příkopu v ploše odryté stržením popínavé dřeviny vlivem sněhu v listopadu 2009, oprava dřevěných konstrukcí mostu nad západním hradním příkopem, výměna dřevěného vlajkového stožáru s repasí jeho kování na dělovém bastionu) bylo muzeum nuceno řešit závažnou mimořádnou událost způsobenou havárií hradby západní kurtiny, k níž došlo dne samovolným zřícením části zdi západní kurtiny přiléhající k objektu severozápadního bastionu. V první etapě bylo provedeno provizorní zabezpečení havárie včetně zajištění zbývající části hradby výdřevou a v patě hradební zdi navrtány odvodňovací vrty. Ve druhé etapě byla zpracována projektová dokumentace, proveden geologický a geofyzikální průzkum. Z vlastních stavebních prací bylo provedeno odstranění zbytků zříceného zdiva, odstranění části násypu západní kurtiny, provizorní zajištění svahu po odtěžení násypu, výkop a provedení základu s kotvením do podloží a zahájeno vyzdívání hradby ze starých kvalitních cihel. Současně probíhal záchranný archeologický průzkum. Projekční i stavební práce probíhaly pod dohledem orgánů památkové péče, výkon TDI zajišťovala společnost Brněnské komunikace a.s., stavební práce prováděla Stavební společnost Tocháček, s.r.o. Investorem je Muzeum města Brna, financování je zajištěno z mimořádné dotace zřizovatele. V rámci běžné údržby byly prováděny nátěry výplní stavebních otvorů, drobné opravy střech na objektech hradu postižených povětrnostními vlivy, drobné opravy a údržba interiérů hradu, opravy interiérů Měnínské brány před instalací stálé výstavy Muzea hraček, pravidelný servis kotelen, výtopny, výměníkové stanice, rozvodů el. instalací, vodoinstalací a kanalizace i údržba k vlastnímu hradu přináležejících komunikací a veřejné zeleně. PhDr. Pavel Ciprian ředitel Muzea města Brna 14

15 SEKCE NÁMĚSTKA PRO ODBORNOU ČINNOST A SLUŽBY Náměstek ředitele: PhDr. Jana Svobodová ÚTVAR PRO ODBORNOU ČINNOST Vedoucí útvaru: PhDr. Jana Svobodová, kurátor Oddělení archeologie vedoucí: Mgr. Petr Vachůt, kurátor Mgr. Zuzana Holubová, kurátor (do MD) Mgr. Vendula Hromádková, kurátor (od zástup za MD) Lea Chatrná, správce depozitáře (0,6) Mgr. Aleš Navrátil, archeolog Martina Staňková, dokumentátor I. Oblast sbírkotvorná A) Výzkum a) Záchranné archeologické výzkumy: Základním výzkumným úkolem pracoviště byl i nadále jeho podíl na plnění úkolů archeologické památkové péče na území města Brna. Tato činnost spočívala v dohledu a vyhodnocování archeologických situací zastižených v souvislosti se stavební činností na území městské památkové rezervace popř. v jiných částech města Brna a při pozitivních zjištěních archeologických situací byl na základě smluv uzavřených s investory stavebních akcí prováděn záchranný archeologický výzkum. Pracoviště se soustředilo zejména na akce, jejichž investorem je statutární město Brno. Výsledky provedených archeologických výzkumů byly podány v nálezových zprávách uložených v archivu MuMB a Archeologického ústavu AV ČR Brno v.v.i. Získaný archeologický materiál byl ošetřen, konzervován a uložen do sbírek MuMB. Konkrétně se jednalo o tyto archeologické výzkumy: 1. Pokládání drenážní kanalizace v prostoru opatství na Starém Brně, investor: Augustiniánské opatství na Starém Brně, duben 2. Rekonstrukce ulice Květná, investor: statutární město Brno, duben srpen 3. NKP vila Tugendhat památková obnova, investor: statutární město Brno, červen prosinec 4. Rekonstrukce NTL plynovodu v Brně ul. Bezručova, investor: RWE a. s., červenec 5. Odkanalizování sportovního areálu Brno Útěchov, investor: statutární město Brno, červen červenec 6. NKP hrad Špilberk odstranění havárie hradby západní kurtiny, investor: Muzeum města Brna p. o., srpen říjen 7. Bytový dům na ulici Kamenná, investor: IMOS a. s., září říjen 8. Rekonstrukce objektu Hlídka 4 středisko ekologické výchovy Hlídka v Parku Špilberk, investor: statutární město Brno, listopad prosinec 9. Revitalizace městských parků, I. etapa, část A., investor: VZMB p. o., listopad (Navrátil, Staňková, Chatrná). b) Internetová encyklopedie dějin Brna: Rok 2010 byl prvním rokem období let 2010 až 2013, v němž se pracoviště spolupodílelo na projektu Internetová encyklopedie dějin Brna, jehož nositelem je Masarykova univerzita a který je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. Jeho výstupem je internetová prezentace komunikačního modulu mapujícího archeologické lokality a archeologické movité i nemovité nálezy z území 15

16 města Brna. V rámci projektu oddělení archeologie realizovalo tyto činnosti: formulace zadání komunikačního modulu a jeho testování - vytvoření databáze již realizovaných a aktuálně řešených archeologických terénních výzkumů MuMB zpracovány informace o 174 výzkumech MuMB vytvoření databáze předmětů hmotné kultury z nálezových souborů ve sbírkách MuMB do digitální podoby převedeny informace u 2500 záznamů vytvoření archivu digitální obrazové dokumentace z archeologických výzkumů realizovaných MuMB digitalizace 4000 dokumentů (fotografií, kreseb a plánů) (Vachůt, Holubová, Hromádková, Chatrná, Staňková). c) Regionální správa Státního archeologického seznamu ČR: V rámci regionální správy Státního archeologického seznamu ČR pro okres Brno-město byla provedena pravidelná roční aktualizace dat. Řešení technické a obsahové kompatibility digitálního modelu archeologické mapy s prostorovým vymezením archeologicky zkoumaných ploch se systémem SAS ČR bylo odloženo do vyřešení administrativně finančních náležitostí vázaných na projekt Internetová encyklopedie dějin Brna, v jehož rámci má být digitální model vytvořen (Vachůt). d) Osídlení Brna v době halštatské: Zpracování topografických a archeologických poznatků z osídlení Brněnska v období halštatském (starší doba železná) jako kapitola do připravovaného díla Velké dějiny města Brna, díl B1 geologie, biologie a archeologie městského prostoru. Dle pokynu redakce odevzdán 40-ti stránkový rukopis, červen srpen (Holubová). B) Tvorba sbírek a) Zpracování výzkumů a sbírek: Probíhalo zpracování archeologického materiálu z uskutečněných vlastních záchranných archeologických výzkumů a výzkumů, na kterých MuMB na základě smluvních dohod participuje. Mimo vlastní výzkumy se jednalo zejména o pokračování ve zpracování výzkumu ze stavby parkovacího domu na ulici Panenská ošetřením a popsáním 9927 jednotek. Dále byl ošetřen antropologický materiál z výzkumu krypty pod kostelem sv. Jakuba v Brně, kdy bylo umyto a na antropologické analýzy připraveno 95 beden kosterních pozůstatků (Chatrná, Staňková, Holubová, Hromádková). b) Pokračování v odborném zhodnocení archeologického výzkumu ve Starobrněnském klášteře z let : Objasněny stratigrafické a funkční vztahy nejmladšího gotického kostela na lokalitě a řešen zánikový horizont této stavby. Dále pokračovala digitalizace fotografické a plánované dokumentace z výzkumu za účelem vytvoření digitální kopie nálezové zprávy (Vachůt). II. Oblast tezaurační A) Evidence sbírek a) Evidence I. stupně: Do I. stupně evidence bylo zaevidováno celkem 744 přírůstkových čísel archeologických nálezů získaných ze záchranných archeologických výzkumů (ul. Bezručova, Staré Brno opatství, ul. Husova 15 Krajský obchodní soud) (Vachůt, Holubová, Chatrná, Staňková). 16

17 b) Počítačová evidence sbírek v aplikaci DEMUS: Z dříve zainventovaných sbírek bylo do formuláře aplikace DEMUS přepsáno 638 záznamů, evidence nových přírůstků do sbírek představovala 744 záznamů (Vachůt, Holubová, Navrátil, Chatrná, Staňková). c) Aktualizace dat (hlášení změn) evidence jednotlivých podsbírek Sbírky Muzea města Brna v Centrální evidenci sbírek MK ČR probíhala v určených termínech únor, květen, srpen, listopad. Ve 2 případech byly pracovníkům muzea předány elektronické záznamy z evidence CES pro žádost o povolení vývozu sbírkových předmětů do zahraničí (Vachůt). B) Inventarizace sbírek Inventarizace části podsbírky archeologické fond Staré Brno v rozsahu 5974 inv. čísel proběhla v období od do (Chatrná). C) Péče o sbírky a) Dle plánu byly prováděny pravidelné kontroly stavu depozitářů a uložených sbírek. Do provizorních prostor byla vystěhována část sbírek architektonických článků získaných z archeologických výzkumů na Starém Brně a Komárově, původně uložených v depozitáři v jižním křídle hradu (Chatrná, Staňková). b) Restaurování a konzervace byla provedena u 12 ks předmětů. (Další předměty z archeologických sbírek byly konzervovány a restaurovány v oddělení restaurátorsko konzervátorském Procházková) (Chatrná, Staňková). c) Výroba kopií sbírkových předmětů a pomůcek pro výstavy nebyla realizována, v roce 2010 nebyly žádné požadavky na kopie a pomůcky zadány. d) V pokračování kresebné dokumentace staré archeologické sbírky bylo kresebně dokumentováno 26 předmětů (Staňková). III. Oblast prezentační A) Expozice a výstavy a) Příprava reinstalace stálé expozice Brno na Špilberku : Ve spolupráci s architektonickou kanceláří Radko Květ bylo vytvořeno libreto archeologické části plánované expozice, květen červen (Vachůt, Holubová). b) Výstava Krása, která hřeje historické kachle (repríza výstavy Slováckého muzea v Uherském Hradišti): Zajištění výpůjčky a transportu výstavy, výběr a doplnění o exponáty reprezentující brněnskou oblast, spolupráce při instalaci a deinstalaci výstavy, leden únor, květen (Holubová, Vachůt, Chatrná, Staňková). c) Výstava Brněnské hostince a pivovary (pracovní název): Vzhledem k přesunutí výstavy na období po ukončení rekonstrukce jižního křídla hradu (nejdříve rok 2012) se její příprava omezila na sběr dat o právovárečných domech a pivovarech v Brně (Holubová, Vachůt). d) Z důvodu rekonstrukce elektroinstalace v prostorách Staré radnice byla ve spolupráci s oddělením provozu expozic a výstav provedena v jarních měsících roku 2010 deinstalace a po ukončení oprav následná reinstalace stálé expozice mapující vývoj osídlení v areálu radnice (Vachůt, Holubová, Chatrná, Staňková). 17

18 B) Publikační činnost V roce 2010 byly publikovány tyto statě pracovníků oddělní archeologie: Knechtová, A. Vachůt, P. Vorlíčková D.: Ochrana kulturního dědictví. In: Kolektiv autorů: Atlas krajiny české republiky. Praha Průhonice, Ministerstvo životního prostředí, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, s Hladík, M. Vachůt, P.: Nálezy raně středověkých keramických chrastítek ve tvaru vejce z Moravy. In: Ungerman Šimon Přichystalová Renáta (eds.): Zaměřeno na středověk. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, s Vachůt P.: Počátky vsi Potvorovic ve světle archeologických pramenů. In: Štěpánek Václav Jan Libor (eds.): Starý Poddvorov, dějiny obce. Starý Poddvorov, s Navrátil, A.: Nové nálezy z Tabulové hory a stav archeologické nevědomosti, Přehledy výzkumů 51, Brno, s Klanicová, S. Komoróczy, B. Navrátil, A. Sázelová, S. Vlach, M.: Pasohlávky (k.ú. Mušov, k.ú. Pasohlávky, okr. Břeclav), Přehledy výzkumů 51, Brno, s C) Konference, semináře, přednášky, práce v odborných komisích a) IV. ročník konference Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2009 (ve spolupráci se společností Archaia Brno o.p.s.), Brno Špilberk, Muzeum města Brna, (Vachůt, Holubová, Navrátil, Chatrná, Staňková). b) Pravidelná účast na jednáních Jihomoravské regionální archeologické komise a odborných komisích na archeologických výzkumech. Od vykonává Vendula Hromádková funkci tajemnice Jihomoravské regionální archeologické komise (Navrátil, Vachůt, Holubová, Hromádková). c) Účast na odborných seminářích a konferencích: Konference Detektory kovů v archeologii IV, 2010, Vysoké Mýto, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Předneseny příspěvky Nové nálezy z Tabulové hory a Mikulovsko-břeclavské Podyjí jako vzorek hledačských aktivit (Navrátil). Seminář Archeolog versus konzervátor, Brno, Technické muzeum v Brně, (Hromádková, Staňková, Chatrná). Seminář Muzea a digitalizace, Brno, Moravské zemské muzeum, (Hromádková). d) Přednášky: V rámci projektu Brno cesta za poznáním města byly pro žáky 7. ročníků Základní školy Brno Husova 17 předneseny dvě přednášky na téma Archeologie města Brna, 21. a (Navrátil). IV. Spolupráce A) Spolupráce s vědeckými institucemi, muzei, úřady a dalšími subjekty a) Archaia o.p.s., Ústav archeologické památkové péče v Brně v.v.i.: Konzultace veškerých činností v rámci koordinace výkonu archeologické památkové péče na území města Brna. Vzhledem k pohybům sbírkové fondu v rámci vystěhování jižního křídla a tím vzniklé situaci s akutním nedostatkem depozitárních prostor, nebylo, a ani v blízké době možné nebude, přijímat žádné soubory archeologických nálezů z výzkumů jiných oprávněných organizací. Řešení majetkoprávních vztahů, které je dlouhodobě rozpracováno, proto nepatří mezi aktuální priority archeologického oddělení a v roce 2010 nebylo v této věci dále pokročeno (Vachůt, Holubová, Navrátil, Chatrná). 18

19 b) Proběhly konzultace problematiky zpracování a chronologie archeologických výzkumů městských jader s pracovníky odborných institucí (Vachůt, Holubová, Navrátil). c) Celkem se realizovalo 10 zápůjček z fondů archeologického oddělení k odbornému vyhodnocení, ke studijním a výstavním účelům do Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, Vlastivědného muzea Jesenicka, Muzea Boskovicka, Masarykova muzea v Hodoníně, Národního zemědělského muzea, Moravského zemského muzea, Archeologického ústavu AV ČR v.v.i., Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně a Brněnského kulturního centra (Vachůt, Holubová, Navrátil). B) Badatelské využívání sbírek V průběhu roku průběžně poskytovali pracovníci oddělení archeologie konzultace studentům FF MU v Brně a pracovníkům dalších odborných institucí (Vachůt, Holubová, Navrátil). 19

20 Oddělení historie Vedoucí: Mgr. Dana Olivová, kurátor PhDr. Dagmar Baumannová, CSc., kurátor Radim Dufek, správce depozitáře (0,4) PhDr. Jana Kolavíková, kurátor Mgr. Pavel Košťál, kurátor Alvéra Mazáčová, správce depozitáře (0,5) Magda Petrášová, Dis., knihovník PhDr. Ludmila Růženecká, kurátor I. Oblast sbírkotvorná A) Výzkum a) Studium dějin Brna a Špilberku: 1. K tématu Itálie v období risorgimenta (karbonáři, Mladá Itálie) se vztahem ke Špilberku průběžně prováděna heuristika a studium archivních pramenů v Moravském zemském archivu (fondy B4 a G88) a sekundárních pramenů v Moravské zemské knihovně se zaměřením na analýzu paměti špilberských vězňů (Confalonieri, Andrey a další) pro přípravu dílčího výstupu článku Silvio Pellico "Le mie prigioni" v kontextu s jeho vězněním na Špilberku do sborníku Forum Brunense 2011 (Baumannová). 2. Historie Brna se zaměřením na dějiny církevních institucí, vývoj česko-německých vztahů a dějiny Líšně v století: a/ K tématu Osudy jednotlivce v soukolí I. sv. války (korespondence Jaroslava Skalického, absolventa kadetky v Králově Poli u Brna) uskutečněny přepisy dopisů (pramen), heuristika literatury, práce na textu článku do sborníku Forum Brunense 2011, studium a zpracovávání deníku Josefa Kellera (vězněného za I. světové války v důsledku aféry s rozšiřováním ruských letáků) z let b/ K tématu Brněnské ohňostroje jako součást slavností raného novověku probíhalo zpracování podkladů v návaznosti na již zpracované téma k výstavě Baroko. Příběhy barokního Brna formou článku pro katalog (Košťál). 3. K tématu hřebenářské řemeslo v kontextu brněnských cechů prováděn archivní výzkum pramenů, sbírek a literatury, práce na textu článku do sborníku Forum Brunense 2010 (Olivová). 4. V rámci zpracování tématu společenského tance a jeho začlenění do kulturního obrazu města Brna v průběhu 20. století v souvislosti s přípravou výstavy Dámská volenka připraveno a publikováno 9 příspěvků ve sborníku Forum Brunense 2010 (Růženecká). 5. K dějinám Špilberku od počátků do konce 15. století, pokračovala heuristika a studium pramenů a literatury, téma využito pro přednášku Špilberk za vlády Přemyslovců a Lucemburků pro Muzejní a vlativědnou společnost Brno v listopadu 2010 (Baumannová), k dílčím tématům z dějin Špilberku v 16., století průběžně sestavována bibliografie (Košťál), k dějinám Špilberku v 1. pol. 17. století probíhala heuristika literatury (Olivová). b) Projekt Moderní společnost : Projekt Zrození moderní společnosti. Inovace studia historie na Filozofické fakultě MU, jehož předkladatelem byl Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, nezískal podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 7.2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj. Vedení seminářů k dějinám Špilberku a osudů politických vězňů na Špilberku, vedení diplomových a seminárních prací s tématy v těchto okruzích v rámci projektu nerealizováno. 20

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Zpracování sbírky děl Otakara Schindlera v divadelním oddělení Národního muzea Projekt ročníkové práce Autor: Michaela Buriánková

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Internetová encyklopedie dějin Brna a její mapové aplikace

Internetová encyklopedie dějin Brna a její mapové aplikace Internetová encyklopedie dějin Brna a její mapové aplikace Petr Vachůt Muzeum města Brna http://encyklopedie.brna.cz Internetová encyklopedie dějin města Brna (IEDB) - kulturně informační portál zpracovávaný

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k ) Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Exkurze č. 5 Bezdězsko-českolipský blok 15. května 2013. Restaurátorský

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Digitalizace kulturního dědictví v IROP

Digitalizace kulturního dědictví v IROP Digitalizace kulturního dědictví v IROP 19. 1. 2016 Praha, Národní archív 29. 11. 2017 DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V IROP Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ÚVOD

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ÚVOD I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ÚVOD Muzeum města Brna prožilo v roce 2009 již sto pátý rok své existence. Je ze všech organizací zřizovaných statutárním městem Brnem jednoznačně institucí,

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální repozitář (KDR) systém pro uložení digitálního

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC Dotační program MK ČR pro spolky M INISTERSTVO KULTURY NOSTICKÝ PALÁC 2 0. 10. 2016 Dotační program pro spolky pro spolky a pobočné spolky ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! cíl projektu: upoutat pozornost na jižní Moravu jako jedinečnou kongresovou a incentivní destinaci projekt

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Tvorba sbírek PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováček (47) a Bc. L. Rypka (30) provedli 124 odborných vyjádření ke stavebním záměrům. PhDr. A. Rusó

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

MAS Pošumaví IROP Kulturní památky

MAS Pošumaví IROP Kulturní památky MAS Pošumaví jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Pošumaví na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 Městské muzeum a galerie Hustopeče (dále jen MMG) je organizační složkou Města Hustopeče a v roce 2007 disponovalo třemi stálými expozicemi

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více