CELKOV SHRNUT VDECK HO HODNOCEN P PRAVKU ZEFTERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELKOV SHRNUT VDECK HO HODNOCEN P PRAVKU ZEFTERA"

Transkript

1

2 VDECK Z VRY P pravek Zeftera obsahuje ceftobiprol medokaril, prol civo l civ slozky ceftobiprol, kter bylo vytvoeno z dvodu omezen rozpustnosti. Ceftobiprol medokaril se po intraven zn m pod n pemuje na ceftobiprol. Jedn se o antibakteri ln l tku ze skupiny laktam s in vitro cinnost proti sirok mu spektru grampozitivn ch bakteri, mezi kter pat kmeny Staphylococcus rezistentn na meticilin (MRSS), S. aureus rezistentn na vakomycin (VRSA), Enterococcus faecalis citliv na ampicilin a S. pneumoniae rezistentn na penicilin a ceftriaxon (PRSP). Ceftobiprol m n zkou cinnost proti Enterococcus faecium a Proteus vulgaris a omezen vyuzitelnou cinnost proti anaerobn m bakteri m tvo c m laktam zu vcetn kmen Bacteroides. P pravek Zeftera byl vyroben jako intraven zn infuze k l cb dospl ch pacient s komplikovan mi infekcemi kze a mkk ch tk n vcetn infekc pi syndromu diabetick nohy bez projev osteomyelitidy. Po zv zen pedlozen ch daj povazuje v bor CHMP daje o kvalit a neklinick daje za pijateln. Pokud jde o klinick daje, povazuje v bor CHMP dkazy o vrohodnosti pedlozen ch klinick ch daj ze dvou pivotn ch studi BAP00154 a BAP00414 za nedostatecn vzhledem k nedostatkm t kajc m se spr vn klinick praxe (Good Clinical Practice, GCP) zjistn m v mnoha c stech klinick studie ke stanoven p zniv ho pomru p nos a rizik. CELKOV SHRNUT VDECK HO HODNOCEN P PRAVKU ZEFTERA Kvalita Kvalita ceftobiprolu byla dostatecn prok z na. Pro z dost o udlen rozhodnut o registraci byla pedlozena vseobecn vyhovujc chemick a farmaceutick dokumentace. V dokumentaci nebyly nalezeny v znamn odchylky od pozadavk EU a ICH. Neklinick farmakologie a toxikologie Hlavn m c lem laktamov ch antibiotik vcetn cefalosporin, jako je ceftobiprol, jsou b lkoviny v zajc penicilin (penicillinbinding proteins, PBPs), bakteri ln enzymy v membr n ch bunk, kter se pod lej na posledn ch kroc ch biosynt zy peptidoglykan (buncn stny). Ceftobiprol prok zal dobrou afinitu vci PBPs bakterie Staphylococcus aureus, rovnz vci PBP2a bakteri ln ch kmen rezistentn ch na meticilin a vci PBPs bakterie Streptococcus pneumoniae. Ceftobiprol m celkov dobrou afinitu vci PBPs 1, 2, 3 a 4 gramnegativn ch bakteri E.coli a P.aeruginosa. Ceftobiprol prok zal dobrou in vitro cinnost proti grampozitivn m bakteri m. Proti Staphylococcus aureus a rovnz proti bakteri ln m izol tm rezistentn m na meticilin/oxacilin dosahovaly hodnoty MIC90 4 g/ml. Ceftobiprol rovnz prok zal in vitro cinnost proti ostatn m stafylokokm, kdy byla zjistna hodnota MIC90 4 g/ml. Pro streptokoky byla stanovena hodnota MIC90 1 g/ml. Co se t ce gramnegativn ch bakteri, prok zal ceftobiprol dobrou in vitro cinnost proti ESBLnegativn m izol tm nebo izol tm citliv m na ceftazidim (MIC90 0,5 g/ml), ale nikoliv proti ESBLpozitivn m izol tm nebo izol tm necitliv m na ceftazidim (MIC90 > 256 g/ml). Ceftobiprol byl na mys ch modelech septik mie cinn proti MSSA, MRSA, S.pyogenes, S.pneumoniae (kmen citliv na penicilin a kmen rezistentn na penicilin), E.coli, K.pneumoniae, E.cloacae, C.freundii, S.marcescens, P.mirabilis a P.aeruginosa. Ceftobiprol byl na mys ch modelech infekce d chac ch cest cinn proti S.pneumoniae (kmen citliv na penicilin a kmen rezistentn na penicilin), H.influenzae laktam za negativn, E.cloacae ESBLnegativn a K.pneumoniae ESBL negativn. Ceftobiprol byl na neutropenick ch mys ch modelech infekce stehenn ho svalu cinn proti P.aeruginosa. U potkan ch a kr lic ch model endokarditidy a kr lic ho modelu osteomyelitidy byl ceftobiprol rovnz cinn proti MRSA a u mys ch model infekce kze a mkk ch tk n proti MRSA a MSSA. pln eradikace bakterie S.pneumoniae rezistentn na penicilin byla prok z na u mys ho modelu infekce d chac ch cest a pln eradikace bakterie MRSA byla prok z na u potkan ch a

3 kr lic ch model endokarditidy, u mys ch model infekce kze a mkk ch tk n a kr lic ho modelu osteomyelitidy. Dosud byl u ceftobiprolu prok z n n zk potenci l pro selekci rezistentn ch mutant bakterie Staphylococcus aureus. Co se t ce gramnegativn ch bakteri, nebyl ceftobiprol stabiln vci psoben ESBLs, karbapenem zy KPC2, laktam z t dy B IMP1 a VIM2 a laktam zy t dy D OXA10. Ceftobiprol byl stabiln vci psoben nkolika nonesbl laktam z t dy A a vci karbapenem ze SME3. Ceftobiprol se zd b t velmi stabiln vci psoben laktam z AmpC, ackoliv proti P.aeruginosa, kter tvo AmpC, byly zaznamen ny ponkud vysok hodnoty MIC. Cetnost rozvoje jednostupov rezistence a indukce tvorby AmpC byly zkoum ny u bakteri Morganella morganii, Citrobacter freundii, Providencia stuartii, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens a Pseudomonas aeruginosa. Rozvoj jednostupov rezistence byl zaznamen n s cetnost a profil rezistence byl srovnateln s profilem rezistence cefepimu a ceftazidimu. U rezistentn ch mutant bakteri C.freundii a E.cloacae byly zaznamen ny zv sen hladiny laktam zy AmpC. U rezistentn ch mutant bakterie P.aeruginosa bylo pozorov no zv sen mnozstv efluxn ch pump mexxy. V neklinick ch studi ch byla pozorov na ren ln toxicita, z chvaty a nez douc cinky v m st pod n infuze. Ve studi ch pre a postnat ln ho v voje potkan byly velikost vrhu a pezit po dobu cty dn od porodu pi toxick ch d vk ch pro matku sn zeny. cinnost V anal ze prim rn cinnosti prok zal ceftobiprol uz van v doporucen ch d vk ch p zniv v sledky v celkov m e vyl cen pro klinicky zhodnotiteln soubory anal z. Klinick m ra vyl cen v hlavn m souboru anal z vsech randomizovan ch pacient (IntenttoTreat) byla konzistentn s klinickou m rou vyl cen v klinicky zhodnotiteln m souboru anal z. Ob studie BAP00154 a BAP00414 zahrnovaly subjekty s infekcemi grampozitivn mi bakteriemi. V sledky obou studi byly pro pacienty, z nichz vtsina byla na poc tku studie nakazena pouze grampozitivn mi patogeny MSSA a MRSA, konzistentn v klinicky zhodnotiteln m souboru anal z a souboru anal z vsech randomizovan ch pacient. Ve studii BAP00414 dosahovala v klinicky zhodnotiteln m souboru anal z klinick m ra vyl cen u pacient s infekcemi pi syndromu diabetick nohy 86,2 % ve skupin l cen ceftobiprolem a 81,8 % ve skupin l cen vankomycinem a ceftazidimem a v souboru anal z vsech randomizovan ch pacient 77,4 % respektive 71,9 %. Pocet pacient s klinick m relapsem zaznamenan m bhem LFU n vstvy byl n zk (< 2,5 %) v obou l cebn ch skupin ch v kazd studii a rovnz ve sloucen ch studi ch. Relaps nebyl na poc tku studie spojen s p tomnost rezistentn ch infekc ani s jejich rozvojem. Zadatel potvrdil, ze souhrnn anal zy byly exploracn. Zahrnut jednotliv ch studi do anal zy cinnosti m za c l zhodnotit shodu mezi l cebn mi cinky a trendy zaznamenan mi ve vsech podskupin ch. Pro hodnocen rovnocennosti ceftobiprolu se srovn vac mi l civ mi p pravky poz dal v bor CHMP zadatele o poskytnut pehled v choz ch daj pro pivotn studii BAP00414, kter se t kaly klinick ch zn mek a p znak, a samostatnou anal zu zahrnujc pacienty z t to studie s infekcemi pi syndromu diabetick nohy. Rovnz pozadoval samostatnou anal zu m ry vyl cen a opraven m ry stanoven v testu vyl cen (TOC) a bhem LFU n vstv. Pedlozen doplkov anal zy na z dost v boru CHMP podpoily zv zen poskytnut ch v sledk obou studi s ohledem na hodnocen rovnocennosti cinnosti ceftobiprolu a zvolen ho srovn vac ho l civ ho p pravku v obou studi ch. Nkolik n mitek nicm n petrv valo: V odpovdi na vyj den obavy zadatel uvedl, ze zkusenost u pacient s komplikovan mi infekcemi kze a mkk ch tk n vyvolan mi grampozitivn mi patogeny krom stafylokok je pro vyzdvihnut tohoto z vru dostatecn podlozena souhrnnou anal zou. Pedlozen daje jsou pro vyvozen takov ho z vru nedostatecn. M ra klinick ho vyl cen v p padech infekce betahemolytick mi streptokoky, hlavn m v znamn m izol tem, byla v mikrobiologicky zhodnotiteln populaci c seln nizs ve skupin l cen ceftobiprolem

4 [56/63(89%)] ve srovn n s kontroln skupinou [50/54(93%)]. Pro nejcastjs izol ty v t to skupin dosahovala m ra klinick ho vyl cen n sledujc ch hodnot: u Streptococcus pyogenes 26/31 (84 %) pro ceftobiprol a 26/29 (90 %) pro kontroln skupinu; u Streptococcus agalactiae 17/19 (89%) pro ceftobiprol a 4/5 (80%) pro kontroln skupinu. Zadatel uvedl, ze rozd l v m e klinick ho vyl cen pro S. pyogenes mezi skupinou l cenou ceftobiprolem a skupinami l cen mi srovn vac mi l civ mi p pravky zjistn v souhrnn anal ze mikrobiologicky zhodnotiteln m souboru anal z byl vyvol n pedevs m v sledky zaznamenan mi ve studii BAP00154 (73% pro ceftobiprol a 88 % pro srovn vac l civ p pravek) nez v sledky zaznamenan mi ve studii BAP00414 (90% pro ceftobiprol a 92 % pro srovn vac l civ p pravek). N zk pocet a zd nliv neodpov dajc cinek srovn vac ho l civ ho p pravku dokl d neprkaznost souhrnn ch daj. Rozporupln v sledky vsech studi lze alespo c stecn vysvtlit n zk m poctem zahrnut ch subjekt. Tato situace nepodporuje hypotetickou pijatelnost uz v n ceftobiprolu 500 mg dvakr t denn v l cb potvrzen ch infekc vyvolan ch obecn grampozitivn mi bakteriemi nebo infekc vyvolan ch streptokoky, pedevs m bakteri S. pyogenes. V odpovdi na n mitky v boru CHMP vznesen proti v se uveden mu d vkov n byla doporucen standardn d vka stanovena na 500 mg pod van po 8 hodin ch v podob 120minutov intraven zn pro vsechny indikovan suspektn nebo prok zan infekce grampozitivn mi a gramnegativn mi bakteriemi. Podobn zkusenost u pacient s komplikovan mi infekcemi kze a mkk ch tk n, kter byly vyvol ny gramnegativn mi bakteriemi krom E.coli, je zalozena na dajch ze studie BAP00414 a souhrnn anal ze zahrnujc rovnz (mitt) daje ze studie PAB Pedlozen daje jsou pro vyvozen takov ho z vru nedostatecn. daje ze studie BAP00414 pro mitt, kter se t kaj gramnegativn ch patogen rozdlen ch podle typu infekce, jasn ukazuj velmi n zk pocty patogen krom E.coli a nevyv zenou distribuci typ infekc v obou l cebn ch skupin ch (c stecn vzhledem k n hodn mu rozdlen v pomru 2:1). C seln nizs m ra klinick ho vyl cen ve skupin l cen ceftobiprolem byla v mikrobiologicky zhodnotiteln anal ze souboru daj studie BAP zaznamen na u nejcastji izolovan ch Enterobacteriaceae krom E.coli. Celkov pocet pacient nakazen ch enterobakteriemi s MIC pro ceftobiprol 0,2516 mg/l byl velmi n zk pro stanoven krit ri pro vsechny bakterie pat c do skupiny Enterobacteriaceae. Aby bylo mozno ucinit z vr ohledn srovnatelnosti klinick cinnosti se srovn vac m l cebn m rezimem, je nutn zskat v ce zkusenost s infekcemi vyvolan mi gramnegativn mi bakteriemi krom E.coli. Aby bylo mozno ucinit z vr ohledn srovnatelnosti klinick cinnosti se srovn vac m l cebn m rezimem, je nutn zskat v ce zkusenost s infekcemi vyvolan mi gramnegativn mi bakteriemi krom E. coli. Pouze E. coli je definov na jako druh, pro kter byla v klinick ch studi ch prok z na klinick cinnost p pravku. Nkter dlezit skupiny pacient nebyly do klinick ch studi zaazeny: infekce souvisejc s ciz m tlesem (nap. kat tr atd.); endokarditida; osteomyelitida; septick artritida; nekrotizuj c fasciitida; ekz m nebo neopl zie s projevy superinfekce; kritick ischemie koncetin a imunokompromitovan pacienti. U ostatn ch je zkusenost pouze omezen (nap. pacienti s bakteri mi a rozs hl infikovan pop leniny). Na z klad diskuse v r mci v boru CHMP omezen zkusenost ze studi f ze III s pacienty, kte trp infekcemi pi syndromu diabetick nohy, neodvoduje samostatn n vrh t kajc se navrzen indikace. Moznost rozvoje rezistence po zah jen klinick ho pouz v n ceftobiprolu nelze vyloucit. Velmi n zkou cetnost v skytu zaznamenanou v soucasn klinick datab zi je nutn interpretovat s opatrnost vzhledem k podm nk m prov dn kontrolovan studie a pomrn omezen datab zi. Po ozn men nedostatk studie s ohledem na GCP byla integrita souhrnn ch daj ze studi BAP00154 a BAP00414 v borem CHMP zpochybnna. Zadatel na vyz d n poskytl anal zy citlivosti, ze kter ch bylo vyazeno 11 m st ze spornou vrohodnost (S11). Zadatel poskytl doplkov anal zy citlivosti pro m sta, kter podl hala kontrole a nebyla agenturou FDA (7 z 10 m st) a Evropskou agenturou pro l civ p pravky (2 z 4 m st) vyazena (SG9).

5 Ackoliv se zdaj b t pedlozen anal zy citlivosti v souladu se z vrem o rovnocennosti, je nutn je interpretovat s opatrnost. Sn zen pocet pacient zahrnut ch do anal zy ohrozuje pravdivost z vru pedevs m v odpov dajc ch podskupin ch (s ohledem na patogen nebo na specifickou diagn zu komplikovan infekce kze nebo mkk ch tk n) s omezen mi daji, kter se t kaj celkov klinicky zhodnotiteln populace pacient v obou l cebn ch skupin ch tchto pivotn ch studi. Pro hlavn diagn zy, jako jsou r ny, abscesy a syndrom diabetick nohy, jsou v sledky v souladu s pvodn mi z vry, ackoliv ve studii BAP00414 je interval spolehlivosti sirs ; tot z plat pro hlavn patogen S. aureus (MRSA a MSSA). Pro E. coli jsou hodnoty pro vyvozen jasn ho z vru t kajc ho se cinnosti p lis omezen, avsak nejsou nep zniv pro ceftobiprol ani pro srovn vac l civ p pravek. Dals anal zy citlivosti zahrnujc 42 m st (SG42 vcetn v se zm nn ch 9 m st), kter byla kontrolov na bu agenturou FDA, nebo inspektory EU, nebo kde probhl audit nez visl ho auditora kvality a kter nebyla urcena jako neprokazateln nebo nevrohodn, zahrnovaly 879 (54,5 %) z pvodn ch 1612 subjekt. V sledky anal zy v t to podskupin odpov daly v sledkm anal zy cel ho souboru daj. Celkov spatn kontrola daj v tchto studi ch patrn z rzn ch zjistn nedodrzen GCP v mnoha m stech, kde prob hala inspekce a kontrola, ukazuje na nedostatecnou pesnost t kajc se dostupn ho souboru daj. Tato spatn kontrola je ve prospch v sledk t kajc ch se rovnocennosti vzhledem k tomu, ze mozn rozd ly ve v sledku nemusej b t zjistiteln. Je teba zdraznit, ze ve studi ch zamen ch na prok z n rozd lu mezi l cebn mi rezimy je siln tlak na pouzit spr vn ho pl nu studie a minimalizaci chyb vzhledem k tomu, ze mnoho nedostatk studie zvysuje pravdpodobnost toho, ze nebude prok z n rozd l mezi l cebn mi rezimy, a to i tehdy, pokud takov rozd l existuje. Vzhledem k tomu, ze kazd inspekce nebo kontrola vedla k vyloucen dals ch m st, je celkov proveden studie diskutabiln a nelze jiz ci, ze zpsob proveden studie neporusil jej schopnost odlisit cinnou l cbu od l cby m n cinn nebo ne cinn. Uv dn mozn p nos nebo v znamnjs role ve srovn n s ostatn mi dostupn mi p pravky u tzce nemocn ch pacient se z vazn mi komplikovan mi infekcemi kze a mkk ch tk n nejsou dostatecn zdvodnny vzhledem k nedostatku dvryhodn ch klinick ch daj, kter by byly k dispozici pro tyto pacienty. V bor CHMP proto nepovazoval dodatecn proveden anal zy citlivosti a dals podprn (zc sti teoretick ) vahy za dostatecn pro prkaz cinnosti p pravku, kter je pedmtem z dosti o udlen rozhodnut o registraci. Bezpecnost Datab ze bezpecnosti byla pro pozadovanou indikaci pomrn omezen, a to pedevs m pokud posuzujeme daje pro dva doporucen d vkovac rezimy zvl s. Pouze 543 pacient uz valo l cbu podle d vkovac ho rezimu 500 mg tikr t denn (studie BAP00414). V hlavn ch klinick ch studi ch byla nejcastjs m nez douc m cinkem souvisejc m s uz v n m l ku, kter vyzadoval l cbu, nevolnost, reakce v m st pod n infuze, zvracen, prjem a dysgeuzie. Posledn ti jmenovan nez douc cinky byly pravdpodobn m rn ovlivnny d vkou, kter byla pouzita, ale obecn byly tyto cinky pi pouzit soucasn d vky (500 mg tikr t denn) doporucen pro registraci m rn az stedn z vazn. Nkter obavy petrv valy: S ohledem na pomrn omezen zkusenosti s oddlen mi d vkovac mi rezimy dvakr t a tikr t denn vyvol valy nez douc cinky v m st pod n infuze vcetn flebitidy a tromboflebitidy obavy. Byly vyj deny obavy t kajc se toho, zda nejsou velmi vysok koncentrace ceftobiprolu spojeny se zv sen m rizikem iatrogenn ch konvulzivn ch poruch u studovan ch pacient,

6 u z vazn nemocn ch pacient s chatrn m zdrav m, u pacient s konvulzivn mi poruchami nebo pacient, kte soucasn uz vaj epileptogenn l cbu. Vedly se diskuse o hyponatremii, v znamn m riziku zjistn m v pl nu zen rizik pro EU. Na z klad nedoesen ch neklinick ch ot zek a pomrn omezen zkusenosti ohledn bezpecnosti, kter se t k ren ln toxicity, navrhl zadatel vhodn opaten k minimalizaci rizik s ohledem na l cbu pacient, kte jsou vyss mrou ohrozeni rozvojem krystalov nefropatie (nap. pacienti s metabolick mi poruchami, jako je syst mov metabolick acid za nebo alkal za nebo ren ln tubul rn acid za, kter vyvol v zmny ph moci ve prospch vysr zen krystal). Kolitida vyvolan C. difficile je uvedena jako nez douc cinek souvisejc s uz v n m l ku. Vzhledem k tomu, ze ceftobiprol se vylucuje v nezmnn podob t m v lucn ledvinami, a s ohledem na pomrn omezen zkusenosti s uz v n m ceftobiprolu, vyvol v v skyt a incidence tohoto typu kolitidy obavy. V skyt kolitidy vyvolan C. difficile bude monitorov n v r mci sledov n l ku po uveden na trh. Nedodrzen GCP pi veden dvou pivotn ch klinick ch studi neumozuje posoudit, zda je bezpecnostn datab ze pro ceftobiprol dostupn v soucasn dob pln a zda skutecn odr z vsechny mozn nez douc cinky l cby t mto p pravkem. Pravdpodobn nedostatek dlezit ch bezpecnostn ch informac o p pravku cin d ve schv len profil bezpecnosti neplatn m a neumozuje v boru CHMP zhodnotit vsechna potenci ln rizika spojen s uz v n m tohoto l civ ho p pravku. Inspekce GCP Na z klad v sledk vyz dan inspekce GCP v EU dosel v bor CHMP k z vru, ze dv pivotn studie BAP00154 a BAP00414 nebyly provedeny v souladu s GCP. Tyto v sledky byly rovnz potvrzeny v sledky inspekce GCP proveden d ve agenturou FDA ve Spojen ch st tech. Stanovisko pedlozen v klinick m pehledu a zpr v o klinick studii t kajc se dodrzov n GCP nelze jiz povazovat za platn. Kontroly GCP proveden jm nem zadavatele odhalily cetn zjistn, avsak auditoi st le uzn vali daje, kter byly inspektory EU povazov ny za nepijateln. Kazd inspekce nebo kontrola mla za n sledek vyazen dals ch m st. Charakter v sledk byl takov, ze proveden studie a jej v sledky nelze povazovat za vrohodn pro podporu uv dn rovnocennosti ceftobiprolu. Rovnz spatn kontrola daj dostatecn nepesvdcila v bor CHMP o tom, ze profil bezpecnosti ceftobiprolu je dostatecn stanoven. Dvody pezkoum n Pestoze zadatel uznal obavy t kajc se zpsobu proveden dvou studi f ze 3 pedlozen ch v z dosti o udlen rozhodnut o registraci a byl srozumn s t m, ze tyto obavy vyvolaly nejistotu ohledn souboru dkaz, kter m za c l stanovit cinnost a bezpecnost ceftobiprolu, poz dal o pehodnocen z dosti o registraci ceftobiprolu s ohledem na dva hlavn faktory: 1) Ceftobiprol je v jimecn antibakteri ln p pravek, kter mze nab dnout znacn v hody oproti moznostem l cby, kter jsou k dispozici v soucasn dob. 2) Zadatel podrobnji vyhodnotil vliv zaznamenan ch odchylek od GCP v proveden studie a to, zda se jedn o takov odchylky, kter by ve studii znemoznily rozlisit cinnou l cbu od l cby ne cinn (,,citlivost metody"). Pozornost byla vnov na: a. mikrobiologick odpovdi, kterou lze povazovat za objektivnjs c lov ukazatel, b. podrobn anal ze faktor, kter jsou uvedeny v pokynech CHMP/ICH/364/96 (ICH E10), vzhledem k tomu, ze v znamn faktory pro n lezit proveden studi

7 rovnocennosti mus b t,,pln vyhodnoceny az po dokoncen s aktivn kontrolou." studie rovnocennosti Krom t to anal zy zadatel poz dal o posouzen v sledk dvou konzervativn ch anal z, kter podle zadatele jasn demonstruj prkaznost celkov ch v sledk studie. V bor CHMP usoudil, ze: vzhledem k sirok mu antimikrobi ln mu spektru, baktericidn mu cinku a profilu bezpecnosti ceftobiprolu by tento p pravek byl cenn pedevs m v l cb tzce nemocn ch pacient se z vazn mi komplikovan mi infekcemi kze a mkk ch tk n. Pocet v kazd uveden podskupin s vyss m rizikem je n zk a tyto anal zy nejsou povazov ny za dostatecn rozs hl pro uveden jak koliv specifick podskupiny v odd lu 4.1 souhrnu daj o p pravku, pro kterou by l cba ceftobiprolem byla p nosem; zadatelv soupis dat zskan ch v minulosti t kajc ch se citlivosti zvolen metody ve studi ch jin ch l civ ch p pravk v t to indikaci nem p mou souvislost s porusen m GCP ve studi ch, kter jsou pedmtem z jmu. Sedm faktor, o kter ch zadatel diskutoval na z klad pokynu CHMP/ICH/364/96, m velk v znam, avsak nevylucuje chybu zpsobenou nespr vn m proveden m studie a pravdpodobn chybn m z znamem/interpretac studie; z anal z citlivosti a mikrobiologick ch v sledk nevypl vaj z dn nov v sledky. Anal zy vcetn anal zy klinick bezpecnosti se zdaj b t konzistentn. Rovnocennosti v prim rn m c lov m ukazateli bylo dosazeno v obou podsouborech (S11 a SG42). V bor CHMP znovu zopakoval, ze hlavn m nedoesen m probl mem zst v ot zka, kter daje (vcetn daj t kajc ch se bezpecnosti) jsou dvryhodn vzhledem k tomu, ze nkolik inspekc /kontrol vedlo k rozd ln m v sledkm se st le vyss m poctem nedvryhodn ch oblast studie. Celkov obr zek studi je takov, ze dodrzov n protokolu v rzn ch oblastech studie se lisilo a veden studie nebylo optim ln. V bor CHMP proto nemohl pro ceftobiprol stanovit p zniv pomr p nos a rizik. ZDVODNN ZAM TNUT Vzhledem k tomu, ze pivotn klinick studie BAP00154 a BAP00414 nebyly provedeny v souladu s GCP, jak je pozadov no v p loze I smrnice 2001/83/EC v platn m znn, a charakter tchto zjistn je takov, ze na z klad zpsobu proveden studi a jejich v sledk nelze doporucit udlen rozhodnut o registraci; terapeutick cinnost a klinick bezpecnost nebyly podle cl. 12 odst. 1 na zen (ES) c. 726/2004 a cl. 26 odst. 1 p sm. b smrnice 2001/83/ES v platn m znn zadatelem dostatecn podlozeny; V bor CHMP vtsinou hlas doporucil v souladu s cl. 9 odst. 1 p sm. a na zen (ES) c. 726/2004 zam tnout z dost o udlen rozhodnut o registraci.

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA Peniciliny Cefalosporiny Monobaktamy Karbapenemy BETA-LAKTAMOVÁ

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Multirezistentní kmeny - Jak na ně?

Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Seite 1 von 5 Info 1/2013 Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně dochází k významnému nárůstu rezistencí u bakterií a k problémům s antibiotickou terapií. Methicillin

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje meropenemum trihydricum odpovídající meropenemum 500 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje meropenemum trihydricum odpovídající meropenemum 500 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meronem 500 mg. Jedna

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH BAKTERIÁLNÍCH KMENŮ MUDR. JAROMÍRA KRATOCHVÍLOVÁ 1 Účel SESTAVENO NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ Účelem doporučeného pracovního postupu je poskytnout

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SULPERAZON 2 g IM/IV Prášek pro injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Jedna injekční lahvička obsahuje cefoperazonum 1 g jako

Více

ČŠ ž ž ň ž ž Ú Š ž ž ž Ú ň Š Ú ň ž Ů ť Š Šť Ů ž ž ž Š ž ž Ú Č Ú Ú Š Ú Ú ť Ú ž ž Čž Ú Ů Ú Ú Ů Ů ť Š ť ž Ů ž Č Š ž Č Č Š Ú ž Ú ž Ú ž ž Š Ů ť ž Ů ž ť ů ť ň Č Š Ť ť Š Ú Š Ú Š ť ž Č ů ů ů ť ů ů ů Š ť ť Á ň

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls42565/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztok Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 mg/ml

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tygacil 50 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5 ml injekční lahvička přípravku Tygacil obsahuje tigecyclinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls123529/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Dexa-Gentamicin, oční mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dexamethasonum 0,3 mg, gentamicini sulfas 5,0 mg (odpovídá gentamicinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 ml infuzního roztoku obsahuje levofloxacinum hemihydricum 5,12 mg, což odpovídá levofloxacinum 5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 ml infuzního roztoku obsahuje levofloxacinum hemihydricum 5,12 mg, což odpovídá levofloxacinum 5 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls97627/2011 Příloha k sp.zn. sukls44573/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Levofloxacin Mylan 250 mg/50 ml Levofloxacin Mylan 500 mg/100 ml Infuzní roztok levofloxacinum

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94122/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94122/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94122/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztok Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok 2.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika.

Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika. Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika. HOZA J., JINDRÁK V., MAREŠOVÁ V., NYČ O., SECHSER T., SUCHOPÁR J., ŠVIHOVEC J., URBÁŠKOVÁ P. Subkomise pro antibiotickou politiku Komise pro

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MAXIPIME 1 g MAXIPIME 2 g Prášek pro injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ MAXIPIME je dodávaný v injekčních lahvičkách obsahujících cefepimum

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls65631/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SUPRAX 200 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SUPRAX, prášek pro perorální suspenzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Suprax 200 mg potahované

Více

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

í ý á ř ů ř ě í Ď ě ě ě á ě á ří ý ě í á ř ů ň á ó Š á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á íí ý í á á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á ří ý ě í Ó ří á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á ří ý á ř ů ř ě í ř ý ří í á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á ý ě

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Celkové shrnutí vědeckého zhodnocení

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

š ě ě č š š š ů š Í š ň ě š šč š Ť š ě č č š č ó č č š č ě ů ň ě š č ě ů ž š ň ž ň č ě ě ž ě ž ě š ď ě ě š ž ž Ř č ě č š ů ů ě š š č ě ě Ž Í š ě ě ů ů š ž ů ů ů Í ě š ě ů ž š ů ž ů ď ě ž ž ě ěž šť ž č

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls125780/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MACMIROR 200 mg Obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje nifuratelum 200 mg. Pomocné látky

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Š Ě É ě ě ů ď č ě ě Č Á č ě ě ě é ě é ř ů č ě ý ř ů ě é ř é é ř ú č é ý é ů é č ř ě Ť ů ý ý ů č ě ď é ě ý é é é ř ď ý ř ť ř é ě ň ť č ďě č ě ý é č ě ř ň ů ě ř ě ě ě é ů é é č ě ů é č ě é ě ď č ý ě ů ů

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY Vědecké závěry Celkové

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/23

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/23 PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/23 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Convenia 80 mg/ml prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem pro psy a kočky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Prospekt All Property Ltd.

Prospekt All Property Ltd. 1 Prospekt All Property Ltd. 2 All Property Limited Dubai (APL) 1. Spojené arabské emiráty (SAE) Dubaj 2. All Property Ltd., všeobecné obchodní a investiční podmínky 2.1. Založení a sídlo APL 2.2. Předmět

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

MVDr. Jiří Davídek, soukromý veterinární lékař

MVDr. Jiří Davídek, soukromý veterinární lékař MVDr. Jiří Davídek, soukromý veterinární lékař Patogen Faktory virulence Rezistence a citlivost na antibiotika Požadavky na růst Druh organismu (bakterie, kvasinka, řasa, mycoplasma) Dojicí stroj Věk Stadium

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně. Enviromentální mastitidy

Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně. Enviromentální mastitidy Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně Enviromentální mastitidy 1 Ο Kontagiosní mastitidy Klinická mastitida 2 Subklinická mastitida Mastitidní mléko pod mikroskopem Bakterie Kontagiosní

Více

1ŤŤ ::aii:ia:::*ii:i i:il,i :.:::-a]..-]] i.:.;;:i]:;:]ii]il]i,li:]]]i: :::i:i::lii :::iii rlobr u';le.l - The Committee of Good Will - Olga Har.el Forum of the Czech Republic - Association o,ti}:&l:]]]]1a]a:a]]]i::]],ii],:::]]]]]

Více

Í ó ů š ú ý š ň Ž ý ů š ý Í ž ů ý ý ů Č Č š ý ž ž ý ý ý ž š š ž ý š ů ů ů ž ýú š š ů Í š ž š Ž ý ž ž š ý ý ů Ž š ú Í š š Ž ů ů ý ů Ž ů šš ý šš ý ý šš š ý Ž š Ž ýš ó š ý š ž ýý Ž Ž ú š ž ů š ž š ý š ň š

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování citlivosti k antibiotikům. Verze 5.0 Leden 2015

Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování citlivosti k antibiotikům. Verze 5.0 Leden 2015 Disková difuzní metoda EUCAST pro vyšetřování citlivosti k antibiotikům Verze 5.0 Leden 2015 Obsah Půdy Příprava inokula Očkování ploten Disky Inkubace Odečítání zón Interpretace Kontrola kvality Analýza

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

ŘÍ ó Ý Ň É Ť Í ň ó Ř Í Í Ň ď ď ď Ě Í Á Ý ó Á ó ď ó Í ó Ř Č ó Ř Ř Á Š Ď ď ď Č Ý Ý Í ň Ý ň Ý Ý ň Í Ý Ó Í Ý ň Ň ď ň ó ó ó ď ň Á Á Á Ě Ě ň ň ň Á Á ó ď Í Ě ď Ď ň Ý ď ó ň Š Í Á ÁŠ Ě Š Í Á ď ď ď ď Ý ň ň Í Ž

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE. MUDr. Pavel Čermák, CSc.

KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE. MUDr. Pavel Čermák, CSc. KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE MUDr. Pavel Čermák, CSc. Meningitis Původce N P S N P S H Haemophillus influenzae 20 60 Neisseria meningitis A, B, C Streptococcus pneumoniae Streptococcus agalactiae (sk.b) věk

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více