Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních"

Transkript

1 Bezpečnost dat Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních 1. ochrana přístupu k počítači 2. ochrana přístupu k datům 3. ochrana počítačové sítě 4. ochrana pravosti a celistvosti dat (tzv. autenticity a integrity)

2 Bezpečnost dat - hw ochrana 1. Ochrana přístupu k počítači hardwarová ochrana - bývá dražší, ale bezpečnější většinou přídavné bezpečnostní karty, mají vlastní modul BIOS a mohou provádět opatření ještě před startem op. systému mohou modifikovat data na disku tak, že po vyjmutí karty z počítače jsou nepřístupná další možnost = diskové šifrování za pomoci procesoru nebo dokonce kryptoprocesoru (příp. kryptoakcelerátoru)

3 Bezpečnost dat - pojmy Ochrana přístupu k počítači čistě softwarovářešení - někdy též ještě před startem op. systému nebo při přihlašování do systému Pojmy: kryptografie tvorba šifer kryptoanalýza jejich luštění bez znalosti klíče kryptologie obě vědy současně šifrovací algoritmus - mat. funkce, která provádí šifrování a dešifrování dat šifrování - proces znečitelnění dat

4 Bezpečnost dat 2. Ochrana přístupu k datům kryptografická ochrana souborů (adresářů) nebo disků = šifrování, neustálé prodlužování šifrovacího klíče (např bitů) data budou nečitelná i v případě krádeže disku silnější než nastavení přístupových práv šifruje se též: elektronická pošta komunikace - tvorba virtuální privátní sítě (VPN) komunikace webový server - uživatel pro zabezpečení např. elektronického obchodování.

5 Bezpečnost dat 3. Ochrana počítačové sítě nastavena přístupová práva k serverům, adresářům, souborům, službám patří sem i firewally základem je dokument o bezpečnostní politice napřed se dělá: analýza aktiv - vymezuje, co chránit (data, přenosové kapacity, čas procesoru, diskový prostor) analýza hrozeb - tj. proti čemu chránit analýza rizik - ohodnocení aktiv a rizik, tj. nalezení zranitelných míst, výpočet očekávaných ztrát, přehled použitelných opatření a jejich cen

6 Bezpečnost dat - metody šifrování 4. Ochrana pravosti a celistvosti dat metody digitálního podpisu založené na asymetrickém šifrování digitální podpis viz dále Metody šifrování používané v současné době: asymetrické šifrování = technika šifrování, která pracuje se dvěma nestejnými klíči - jeden je privátní (utajený), druhý je tzv. veřejný (dostupný každému) každý uživatel vlastní dvojici klíčů, oba jsou na sobě matematicky závislé = kryptografie veřejnými klíči

7 Bezpečnost dat - metody šifrování jedna možnost použití: privátní klíč se použije k zašifrování a veřejný k odšifrování nikdo jiný než autor nemůže data zašifrovat (autentizace) druhý způsob použití asymetrického šifrování : naopak veřejný klíč příjemce se použíje k zašifrování a jeho privátní k odšifrování (určeno pro jednoho příjemce) Např.: systém RSA pracuje s asym. klíči (Rivest, Shamir, Adleman)

8 Bezpečnost dat - metody šifrování nebo řada schémat digit. podpisu symetrické šifrování pracuje se dvěma identickými klíči každý lze použít jak pro zašifrování tak i pro odšifrování obě strany klíč sdílejí předem klíč se nesmí dostat do nepovolaných rukou jen odesilatel a příjemce použitelné v malé skupině uživatelů Příklad systému: DES (Data Encryption Standard)

9 Bezpečnost dat - metody šifrování kombinace sym. a asym. šifrování asym. kryptografie se použije k výměně a distribuci symetrického klíče, který může být při každé relaci generován nový

10 Bezpečnost dat - obecné požadavky Obecné požadavky, které by měly být splněny identifikace a autentizace (často zaměňováno) je třeba vždy spolehlivě zjistit kdo je kdo - např. odesilatel zprávy (zjistí se z hlaviček přijaté zprávy), autor WWW stránky, žadatel o přístup k nějakému zdroji, atd... někdy ještě navíc autentizace = ověření, že údaje zjištěné při identifikaci jsou správné (neboť se dají zfalšovat) autentizační protokoly (patří do kategorie challenge response, výzva odpověď počítač vyšle výzvu, např. číslo, druhý musí korektně odpovědět)

11 Bezpečnost dat - obecné požadavky ověření identity: heslem předmětem (dotykové paměti, bezpeč. karty) na bázi kontroly fyziologie osoby (otisk prstu, analýza hlasu, charakteristiky sítnice, duhovky) = biometrické systémy ochrany (notebook IBM ThinkPad T42 má integrovanou čtečku otisku prstu) autorizace - ověřuje se oprávnění k přístupu ke zdroji nebo k provedení určité aktivity (spuštění programu) nebo ověření platnosti předkládaného certifikátu autentizovaného subjektu

12 Bezpečnost - obecné požadavky Obecné požadavky, které by měly být splněny integrita dat = pravost a celistvost - obsah původních dat by neměl být pozměněn (může dojít i k chybám při přenosu) důvěrnost dat - data přístupná jenom úzkému okruhu subjektů, nebo jenom 1 příjemci (dosaženo symetrickým šifrováním) neodmítnutelnost - aby autor nemohl příslušný úkon později popřít (např. zaslání objednávky)

13 Bezpečnost - zajištění požadavků Jak různé mechanismy zajišťují ( nebo nezajišťují) tyto požadavky? symetrické šifrování - důvěrnost, ident., autentizace, neodmítnut., integrita asym. šifrování - a) je-li použit veřejný klíč k odšifrování, pak se k datům může dostat kdokoliv - požadavek na důvěrnost není takto naplněn důvěrnost, ident., autentizace, neodmítnut., integrita

14 Bezpečnost - zajištění požadavků zašifrováno je to privátním klíčem odesilatele, ostatní požadavky splněny

15 Bezpečnost - zajištění požadavků b) je-li použit veřejný klíč příjemce k zašifrování - může to provést kdokoliv, není zajištěna např. integrita určeno jen určitému příjemci důvěrnost, ident., autentizace, neodmítnut., integrita

16 Bezpečnost - zajištění požadavků jednorázová hesla - (autentizace, autorizace) oprávněný uživatel by měl obdržet generátor těchto hesel např. styk klienta s bankou první použila Expandia banka jako tzv. elektronické klíče předává-li klient bance příkaz, klíč mu vygeneruje číslo nyní nemají klienti el. klíč ve fyzické podobě banka generuje jednorázové heslo sama, pošle ho klientovi jinou cestou (na mobil)

17 Bezpečnost - zajištění požadavků jednorázová hesla - pokračování klient údaj (tzv. certifikační údaj) použije v požadavku na transakci údaj nelze znovu použít kreditní karty na jedno použití - obdoba - jednorázový údaj v roli čísla kreditní karty autorizovat se bude pouze první požadavek na platbu z této karty od banky dostane majitel generátor jednorázových údajů (program)

18 Bezpečnost - digitální podpis Co umožňuje digit. podpis: identifikaci partnera zda je náš obchod.partner tím, za kterého se vydává ochrana obsahu zprávy el.podpis chrání obsah zprávy díky šifrovacím postupům nepopíratelnost zprávy el.podpis prokazuje, kdy a kým byla zásilka podepsána a odeslána

19 Bezpečnost - digitální podpis na straně podepisující osoby se z napsané zprávy pomocí vzorkovací (hash) funkce vytvoří otisk ten se šifruje pomocí zvoleného asymetrického algoritmu soukromým klíčem odesilatele na straně příjemce zprávy se k otevřenému textu vypočte hash Pokud jsou hodnoty shodné, máme jistotu, že zpráva nebyla cestou změněna a že ji podepsala osoba, které přísluší data pro vytváření el. podpisu

20 Bezpečnost - digitální podpis digitální podpis - určení zdroje zprávy privátní klíč šifruje pouze tzv. otisk dat (hash), reprezentativní vzorek, který má určitou pevnou velikost např. 128 bitů přiloží se k původní zprávě v roli el. podpisu (signatura) navíc se přiloží i veřejný klíč autora klíče vydává certifikační autorita, viz dále

21 Bezpečnost - digitální podpis digitální podpis - pokračování samotný el. podpis nezaručuje důvěrnost zprávy, pokud není její obsah též zašifrován (veřejným klíčem příjemce, kterému je určena, ten si ji odšifruje pomocí svého privátního klíče) nejsou to systémy pro utajení (bez zašifrování vlastní zprávy)

22 Bezpečnost - digitální podpis Praktické použití elektronického podpisu ve státní správě a samosprávě podání různých prohlášení, daňových přiznání, přihlášek a odhlášek, žádosti o sociální dávky, o výpis z rejstříku trestů v bankovnictví klient elektronickéči přímé banky má možnost disponovat svým účtem nejčastěji po Internetu, všechny příkazy odesílané bance takto podepisuje v el. obchodování obchodní patrneři - obchodují na základě smluv, objednávek, faktur

23 Bezpečnost - certifikáty Jak víme, že je zveřejněný klíč autentický? certifikáty s veřejným klíčem je spojena identita osoby, které klíč patří (něco jako visačka ke klíči) certifikát je kombinace jména a veřej. klíče, podepsáno další důvěryhodnou stranou certifikáty zahrnují i datum vypršení platnosti klíče (časem může dojít ke zlomení klíče, např. útok hrubou silou = zkoušení každého možného klíče) zahrnují i jméno CA, která cert. vydala, jak má být klíč používán CRL (Certification Revocation List) je seznam neplatných digitálních certifikátů a certifikátů s pozastavenou platností

24 Bezpečnost - certifikáty kvalifikovaný certifikát může vydat státem schválená certifikační autorita (tzv. e- notář) může platnost vydaných certif. i rušit nejvyšší certifikační autoritou je Úřad pro ochranu osobních údajů u nás má akreditaci např. společnost 1. Certifikační (dceřinná spol. PVT) s certifikátem dostanete i data pro vytváření a ověřování E podpisu (=klíče) většinou se spolu se zprávou posílá i certifikát ověření certif. zajišťuje aplikace

25 Bezpečnost - certifikáty Co je zapotřebí dodat certifikační autoritě smlouvu o službě, pro kterou se certifikát vydává výpis z obchodního rejstříku dva doklady totožnosti (občanský průkaz, cest. pas) disketu s žádostí o certifikát plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby

26 Bezpečnost El. pošta - potřeba ochrany soukromých údajů závisí na bezpečnosti operačního systému tam, kde je poštovní systém hlavní systémy: PEM (Privacy-Enhanced Electronic Mail), standard protokolů TCP/IP PGP (Pretty Good Privacy) struktura: zprávy zašifrovány symetrickým kryptosystémem klíče distribuovány prostřednictvím asym. systému

27 Bezpečnost Steganografie - metoda, jak ukrýt informaci uprostřed jiné informace, např. do zvukových MP3, AV, nebo do obrazových BMP, JPEG s obrazem se pak nesmí pracovat (editovat, zmenšovat např.) soubor musí být až 5x větší než ukrytý text SW balík : Steganos Security Suite až 2048 bitové šifrování umožňuje zhotovení tajných částí pevného disku (aplikace Steganos Safe), žádným jiným programem nejsou viditelné vytváří neviditelný a zašifr. adresář na libovolném médiu

28 Bezpečnost zejména na přenosném médiu (přenosný sejf) dešifrovací algoritmus je vložen do jednotlivých souborů není nutné mít program doma nainstalován další aplikace balíku - Trace Destructor - likviduje stopy po surfování

Diplomová práce. Implementace technologie SET. Petr Slabý 740326/0073

Diplomová práce. Implementace technologie SET. Petr Slabý 740326/0073 740326/0073 1. Úvod 1.1 Úvod diplomové práce Práce popisuje technologii SET (Secure Electronic Transaction) - protokolu vytvořeného k elektronickému obchodování na Internetu. Zadání této práce vzniklo

Více

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší Uživatelská příručka Verze 2.16 a vyšší Obsah SecureStore I.CA 1. ÚVOD... 3 2. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE KE KARTĚ... 3 2.1 Inicializace karty... 3 3. ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA... 3 4. ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O PÁRU KLÍČŮ...

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure Mgr. Petr Soukup Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 3

Více

Cryptelo je systém kompletně navržený a vyvinutý přímo naší společností. Aplikace šifrování do běžné praxe. Cryptelo chrání přímo vaše data

Cryptelo je systém kompletně navržený a vyvinutý přímo naší společností. Aplikace šifrování do běžné praxe. Cryptelo chrání přímo vaše data Cryptelo Drive Cryptelo Drive je váš virtuální disk, kam můžete ukládat ta nejcitlivější data. Chraňte dokumenty, smlouvy, podnikové know-how, fotografie, zkrátka cokoliv, co má být v bezpečí. Data v Cryptelu

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

5/6 PGP - PRETTY GOOD PRIVACY

5/6 PGP - PRETTY GOOD PRIVACY BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 6, str. 1 5/6 PGP - PRETTY GOOD PRIVACY 5/6.1 Úvod 5/6.2 Public Key Infrastructure podle PGP 5/6.3 Používáme PGP 5/6.4 PGP 9.0 bfiezen 2006 část 5, díl 6, str. 2 BEZPEČNÁ

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Pavelek Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v ČJ: Ná ze v p rá ce v AJ: Be zp e čno st AS P. NET ap lika

Více

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000

Crypto-World. Informační sešit GCUCMP. Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000 Crypto-World Informační sešit GCUCMP Ročník 2, číslo 9/2000 10.září 2000 9/2000 Připravil : Mgr.Pavel Vondruška, člen GCUCMP, BITIS, IACR, ISACA. Sešit je rozesílán registrovaným čtenářům. Starší sešity

Více

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček Krádež identity Bc. Pavel Hubáček Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou krádeže identity. Cílem je identifikovat

Více

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ

Více

Zabezpečení webových služeb

Zabezpečení webových služeb Zabezpečení webových služeb Martin Lasoň martin.lason.fei@vsb.cz Abstrakt Webové služby jsou v současné době rychle se rozvíjející technologií. Existuje několik standardů jejichž implementace bude důležitá

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Více

Signer. Příručka uţivatele

Signer. Příručka uţivatele Signer Příručka uţivatele Obsah 1. Co je Long-Term Docs Signer... 4 2. Instalace... 4 3. Spuštění aplikace... 6 4. Rychlá orientace v základních funkcích... 7 4.1. Přístup k základním funkcím a jejich

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Elektronický obchod - hlas budoucnosti

Elektronický obchod - hlas budoucnosti Elektronický obchod - hlas budoucnosti V posledních letech má člověk pocit, že není dne, ba ani hodiny, kdy by se nesetkal s počítači. Počítače jsou téměř všude a začínají být pevnou součástí společnosti

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) CSÚIS - Otázky a odpovědi Verze dokumentu: 1.3 (z 11.2.2011) Strana: 1/37 Obsah A. Registrace ZO/NZO... 3 B. Vytváření výkazů... 12 C. Elektronický

Více

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B.

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Demonstrace útoků na WIFI sítích. 2013 Petr Vopálenský

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Demonstrace útoků na WIFI sítích. 2013 Petr Vopálenský PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Demonstrace útoků na WIFI sítích 2013 Petr Vopálenský Anotace Cílem práce je vytvoření výukové grafické aplikace demonstrující

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více