Aplikovaná informatika Základy bezpečnosti a ukládání dat, ochrana dat v souborech a archivech. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikovaná informatika Základy bezpečnosti a ukládání dat, ochrana dat v souborech a archivech. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B."

Transkript

1 Aplikovaná informatika Základy bezpečnosti a ukládání dat, ochrana dat v souborech a archivech. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky amanagementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Základy bezpečnosti a ukládání dat, ochrana dat v souborech a archivech. i 1. Bezpečný přístup p k datům m na PC 2. Bezpečná ochrana dat aktiva a hrozby 3. Analýza bezpečnosti průnik do systému 4. Kontrolní otázky a úkoly samostudia

3 Cíle přednášky 1. Předat studentům m základnz kladní informace o bezpečném m přístupu p k datům m na PC. 2. Objasnit význam bezpeb ezpečné ochrany dat aktiv a hrozeb. 3. Charakterizovat analýzu a bezpečnosti PC průnik do systému.

4 Bezpečnost vybraných IKT při p i práci s informací Bezpečný přístup p k datům, informacím m a IKT, je velmi obecný pojem. Samotná problematika bezpečnosti z pohledu IS/IT je velmi rozsáhl hlá: A. PC/systém. B. Přenos P dat po sítích. s C. Přístup P k vzdáleným volně dostupným datům/zdroj m/zdrojům. m.

5 Bezpečnost vybraných IKT při p i práci s informací Můžeme rozlišit více rovin bezpečnosti: 1. Dodržování informační bezpečnostn nostní politiky organizace zaměstnanci stnanci. 2. Úroveň zabezpečen ení vlastního počíta tače proti škodlivému SW. 3. Problematika dat uložených mimo vlastní PC a jejich přenos. 4. Zamezení kráde deži osobních dat hackerem nebo zneužívání našeho počítače spamem. 5. Ochrana předp Malware, otázka zneužívání u, šifrování,.. 6. V oblasti vzdáleného přístupu, sociálních sítí je to otázka budování nových ochranných etických mechanismů, jak ochránit vlastní účty na sociáln lních sítích s na Internetu.

6 Bezpečný přístup p k datům m na PC 1. Uživatel U zaměstnanec Zaměstnanci jsou často nejslabším článkem v řetězci zabezpečení dat. Většina chyb je neúmyslná, omylem, ale nezřídka i cílená snaha poškodit firmu. pro 78% firem jsou největší hrozbou firemní bezpečnosti IS/IT vlastní zaměstnanci - výzkum Ogilvy Public Relations pro GiTy Brno. Možná motivace je: snahou prodat firemní konkurenční výhodu, také nespokojenost v zaměstnání, reakce na šikanu, nejrůznější formy znepříjemňování života na pracovišti.

7 Bezpečný přístup p k datům m na PC 2. Úroveň zabezpečen ení vlastního počíta tače Např. firma Microsoft v rámci pravidelného aktualizačního druhého úterý v měsíci poskytuje aktualizace na opravu kritických chyb zabezpečení v operačním systému Windows, aplikaci Internet Explorer (IE), sadě Office a serveru Exchange. Celkový roční počet aktualizací v posledních letech je zhruba o % vyšší než v předchozích letech.

8 Bezpečný přístup p k datům m na PC Bezpečný přístup p k datům,, je velmi obecný pojem. Samotná problematika bezpečnosti z pohledu IS/IT je velmi rozsáhl hlá: Bezpečnost v rámci r ochrany osob a zdraví = problematika informačních systémů krizového řízení (ISKŘ), = problematika BOZP (automatizované linky, bezpečnostn nostní přestávky, vky, ). Bezpečnost objektů = ochrana budov a střežených prostor s výpočetní technikou, zajištění protipožární ochrany, atd. Bezpečnost informací = zaměřuje se na bezpečnost informací ve všech formách během celého životního cyklu (zachování důvěryhodnosti, integrity, dostupnosti informací).

9 Bezpečný přístup p k datům m na PC s minimáln lními náklady n vytvořit maximáln lní ochranu před p možným narušen ením, útoky různých r druhů lidí Důvody: neoprávněný zisk z průniku, důkaz schopnosti překonat bariéry ochrany, zlý úmysl, nedbalost, Ochrana dat na PC a přenosu p dat po sítis ti: autentizace a autorizace, bezpečnost aktiv, bezpečný přenos p dat, antivirová ochrana.

10 Bezpečný přístup p k datům m na PC Autentizace Slouží k jednoznačnému určen ení uživatele, který přistupuje p k systému. Cílem autentizace je zajistit, že e systém přesně ví,, s jakým uživatelem u komunikuje, kdo to je (kdo je kdo). Takový uživatel u se pak k systému přihlap ihlašuje pomocí svého jména a netriviáln lního hesla. Každý bezpečný systém m by měl m l podporovat autentizaci uživatele. Zpravidla se tak děje d pomocí vnitřních mechanismů systému, nejčast astěji databázov zového serveru. V databázi jsou vytvořeni uživatelu ivatelé (účty) s hesly, která bývají šifrována.

11 Bezpečný přístup p k datům m na PC Autorizace Slouží k jednoznačnému ověření autentizovaného subjektu jako zdroje informace. Cílem je ověření platnosti předkládaného certifikátu autentizovaného subjektu navazuje na autentizaci (kdo je kým). Podstatou autorizace je ověř ěřit, zda daný uživatel u mám oprávn vnění provést příslup slušnou akci, například vložen ení nového záznamu z znamu do seznamu dodavatelů apod.

12 Bezpečná ochrana dat aktiva a hrozby Aktiva představují u organizace v podstatě všechno, co vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. majetek, lidské zdroje, technika, zásoby, licence,...). Hrozby a zranitelná místa zvyšují riziko a to se snažíme zmírnit tzv. protiopatřen eními, které vycházejí z bezpečnostn nostních požadavk adavků. Pro každé aktivum existuje zranitelné místo, na které může být veden útočníkem útok, který označujeme jako bezpečnostn nostní incident.

13 Bezpečná ochrana dat aktiva a hrozby zranitelnost Hmotná aktiva výpočetní technika, komunikační zařízení, média, jiná technická zařízení, počítačové místnosti a vybavení. Nehmotná aktiva datová aktiva, programová aktiva, ostatní služby.

14 Bezpečná ochrana dat aktiva a hrozby Přírodní a fyzické živelné pohromy a nehody. Technické a technologické poruchy nosičů a počítačů, poruchy sítí, poruchy způsobené programy. Lidské neúmyslné, úmyslné. zvenku zevnitř

15 Bezpečnost aktiv - protiopatřen ení Jakákoliv aktivita, zařízení, technika nebo jiný postup ke snížen ení ohrožen ení, bránění účinku jednotlivých hrozeb. Rozdělení administrativní charakter, fyzický charakter, technický a technologický charakter. Cíle prevence, korekce, detekce. Riziko hrozba zranitelnost Dopad

16 Úrovně bezpečnosti Fyzická Personáln lní Vývojového prostřed edí Administrativní Počíta tačová a komunikační

17 Fyzická bezpečnost chrání prostředí, ve kterém systém pracuje, vkládá umístění prvků IS do zabezpečeného prostoru. Ochrana: před neoprávněným přístupem, poškození, ovlivněním, před riziky prostředí, Bezpečnost administrativní snížení rizik představovaných nevhodným nastavením hostitelského systému. Ochrana: omezením přístupu běžného uživatele k možným nastavením systému, používat správná oprávnění k souborům, řádně spravovat uživatelské účty (mrtvé duše).

18 Personální bezpečnost Snížení rizik představovaných zaměstnanci, dodavateli, zákazníky, uživateli apod. Doporučení: pravidelné prověřování a určování osob pro práci s utajovanými a chráněnými informacemi, pravidelné prověřování a určování osob pro bezpečnostní správu IS, dat, pravidelná školení uživatelů systému k bezpečnosti. Lidský faktor ten je nejrizikovější 80% četnosti i bezpečnostn nostních incidentů!!!

19 Bezpečnost vývojového prostředí Snížení rizik sladěním bezpečnostních požadavků s provozními potřebami organizace. Doporučení: dostatečná podpora personálu z vedení a od administrátora, komunikace týkající se navrhovaných změn, prevence a detekce neautorizovaných změn a požadavků, zavedené postupy pro přezkoušení správné činnosti systému, zavést a udržovat principy monitorování systémů a sítě, vhodná reakce na incidenty a řízení změn.

20 Analýza bezpečnosti průnik do systému Průnik lze učinit u přes p každý článek systému tvořený a ovlivnitelný: 1. Lidmi - největší slabina IS. 2. HW - závislost na druhu a kvalitě. 3. SW - závislost na druhu a kvalitě. 4. Metodami - metodika a organizační opatřen ení.

21 Analýza bezpečnosti průnik do systému Faktory = příčiny p či i podmínky, které vyvolávaj vají, usnadňuj ují nebo podporují páchání trestných činů. Mají charakter záměru, pohnutky či i motivace: spáchat trestný čin, vyvolat neodpovědnost, dnost, nedbalost u neúmyslných deliktů.

22 Faktory průniku do systému Faktory = příčiny p či i podmínky: rozvoj neregulovaného trhu s informacemi, podceňov ování ochrany a zabezpečen ení PC, nízká úroveň právn vního vědomv domí uživatelů, častá nekompetentnost orgánů činných v trestním řízení v oblasti ochrany informací, organizovanost a profesionalita pachatelů průnik niků

23 Faktory průniku do systému Faktory = p = příčiny či i podmínky: vysoký stupeň variability způsob sobů průniku do PC a různorodost r předmp edmětů zájmů pachatelů, exhibicionismus, zábava, z msta či i deviace pachatelů, komplikovanost prokázání skutkové podstaty trestných činů

24 Formy průniku do PC Formy průniku jsou dány d konkrétn tním PC, takže e obecně: nepovolené monitorování přenosu informací, hackerství k daným počíta tačovým systémům, m, blokování a sabotáž ových adres, zpřístupn stupnění nebo zasílání pornografie, nepovolená změna nebo přesun p informací

25 Formy průniku do PC Formy průniku jsou dány d konkrétn tním PC, takže e obecně: nepovolené kopírov rování informací, porušov ování autorského zákona, z simulace cizí indentity, zpřístupn stupnění nebo posílání dezinformací, pozměnění původní vstupní informace určen ené ke zpracování v systému

26 Formy průniku do PC Formy průniku jsou dány d konkrétn tním PC, tak obecně: násilný útok na samotný nosič informací, využit ití selhání lidského faktoru u jedince, který je článkem systému mu,, i díky d přehnanp ehnané bezpečnostn nostní politice organizace, prolomení či i získz skání vstupního hesla do PC, zavedení viru do SW pro vlastní PC,

27 Charakteristika průniku do PC Pronikání do PC se v dnešní době velmi rozšiřuje uje: = zejména z důvodd vodů získávání neoprávn vněného prospěchu, = jedná se o závažná společensky ensky nebezpečná jednání, = v mezinárodn rodním m měřm ěřítku ohrožuje ekonomické, politické,, bezpečnostn nostní a sociáln lní zájmy společnosti či i jedince.

28 Charakteristika průniku do PC Opatřen ení ke zvýšen ení ochrany systému mu: 1. účinná ochrana právn vním řádem, 2. účinná ochrana SW a HW vybavením, 3. účinná ochrana organizačně řídícími a kontrolními formami činnosti, 4. účinná ochrana vnitřním řádem přístupu, p 5. účinná ochrana proškolen kolením m uživatelu ivatelů.

29 Charakteristika průniku do PC - závěr Z uvedených důvodd vodů je nutné potlačit nebo zcela odstranit krimináln lní faktory umožň žňující přímý průnik pachatele k IS nebo ovlivňuj ující motivaci pachatele. Uvedení faktorů inicializuje další postupy a činnosti orgánů činných v trestním řízení v oblasti počíta tačové kriminality a odhaluje skryté možnosti ochrany vlastního PC.

30 Úkoly pro samostatnou práci 1. V praxi realizovat základnz kladní informace o bezpečném m přístupu p k datům m na PC 2. Objasnit význam bezpeb ezpečné ochrany dat aktiv a hrozeb 3. Charakterizovat analýzu a bezpečnosti PC průnik do systému

31 Zdroje doplňuj ující studijní literatura: 1. ČERNÝ, M. Počítačová bezpečnost [online] [cit ]. Dostupné z: clanky.rvp.cz/wp-content/ /pocitacova_bezpecnost_prezentace.ppt 2. ČERNÝ, M. Systémy detekce a prevence průniku [online] [cit ]. Diplomová práce. Brno: VUT, FEKT. Dostupné z: 3. Typy poškození dat. [online] [cit ]. Dostupné z: 4. COVEY, S. R. - MERRILL, A. R. - MERRILL, R. R. To nejdůležitější na první místo. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování.

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování. III. Stále více a více lidských činností a aktivit se přesouvá z fyzického prostředí do kyberprostoru. V průběhu posledních desetiletí změnily informační a komunikační technologie téměř každý aspekt našeho

Více

Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace

Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Fakulta bezpečnostního managementu PA ČR v Praze Katedra managementu a informatiky Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace Abstrakt: Článek se zabývá moţnou klasifikací

Více

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B.

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové Provozní řád výpočetní techniky Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Září 2010 Obsah: 1. Účel 2. Definice základních pojmů 3. Všeobecné informace 4. Organizační struktura 5. Přidělování

Více

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček Krádež identity Bc. Pavel Hubáček Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou krádeže identity. Cílem je identifikovat

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více

OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY

OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY OCHRANA DAT, POČÍTA TAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTA TAČOVÉ VIRY OBSAH VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁKLADNÍ TYPY INFILTRACÍ POČÍTA TAČOVÉ VIRY ANTIVIROVÉ PROGRAMY SPAM PŘEHLED PRAVIDEL BEZPEČNOSTI 2 VÝZNAM OCHRANY DAT

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Digitální bezpečnost ve školních vzdělávacích programech základních a středních škol Vypracoval: David

Více

Rozhodování soudů o skutcích posouzených podle 257a TZ. I. Úvodem

Rozhodování soudů o skutcích posouzených podle 257a TZ. I. Úvodem I. Úvodem Rozhodování soudů o skutcích posouzených podle 257a TZ V rámci projektového úkolu 1 nazvaného Výzkum a analýza závažných forem trestné činnosti, který provádí Institut kriminologie a sociální

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ KYBERNETICKÁ

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

Směrnice k používání ICT na VŠPJ. Obsah. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Č.j.: KR/08/00063-01060. Obsah...1. Zkratky a výklad pojmů...

Směrnice k používání ICT na VŠPJ. Obsah. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Č.j.: KR/08/00063-01060. Obsah...1. Zkratky a výklad pojmů... Č.j.: KR/08/00063-01060 Obsah Obsah...1 Čl. I. Zkratky a výklad pojmů...2 Čl. II. Uživatelské účty...3 Čl. III. Hardware...4 Čl. IV. Software...5 Čl. V. Nakládání s daty a jejich zabezpečení...8 Čl. VI.

Více

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 III. STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015 navazuje na Bezpečnostní strategii

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada"

Metody znalostního managementu v hotelu Ramada Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ilyasova Vladlena Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada" Bakalářská práce 2009

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Proč se v době míru vůbec věnovat bezpečnostním otázkám? Proč se raději nevěnovat stavbě nových domů, nemocnic, škol?

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více