Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 9/2013 1

2 2 9/2013

3 Městský úřad STRÁŽNICE Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti, na Strážnické vinobraní. Tento velký svátek celého města, všech obyvatel i hostů zdaleka i zblízka se letos bude konat již po patnácté. Od samého počátku své obnovené tradice v roce 1999 si získal spontánní přízeň nás všech domácích dle motta Strážničané - Strážničanům, ale také našich přátel z celého regionu Strážnicka, ba i ze spřátelené slovenské Skalice. Strážnické náměstí se hned tehdy napoprvé zaplnilo sousedy, přáteli a kamarády vysoce nad očekávání organizátorů a zábava, možná zprvu spíše jen zvědavých návštěvníků, se rozproudila tak srdečně a vesele, že domů se rozcházeli snad jedině díky příslibu za rok zase Hlavní programová duše, paní ředitelka Danuše Adamcová, si již tehdy mohla zhluboka oddechnout a pan starosta Šašinka právem vychutnával okamžik radosti a hrdosti na naše město. A tradice rostla a sílila dál. A tak dnešní 15letá svěží a půvabná, sebevědomá a obdivovaná slavnost rozhodně není žádné malé dítě. Je to bytost již natolik zralá, samostatná a silná, že by si jistě uměla poradit i s případnou nepřízní počasí. A to je snad jediná neznámá, kterou předem nikdo z nás nezaručí ani přímo neovlivní. Ale jinak, jak už teď všichni tušíme, se nám opět nabízí báječné setkání, které by si nikdo z nás neměl nechat ujít! Opět v režii města, jak jinak než pod energickou taktovkou kulturního domu a hlavně s vámi coby hlavními aktéry! Druhou zářijovou sobotu sraz na strážnickém náměstí při Str ážnickém vinobraní, nejlépe letos v kroji (nemusí být jen strážnický)! Na shledanou se upřímně těší a za organizátory Vás zve starostka Renata Smutná 9/2013 3

4 Informace z městské rady USNESENÍ z 61. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí zápis stavební komise č. 3 ze dne ; 2) schvaluje aby přezkoumání hospodaření města Strážnice za rok 2013 prováděla firma EURO-Trend Audit, a. s. Praha; záměr výpůjčky části pozemku parc. č /7 o vým. 990 m 2 v k. ú. Strážnice na Moravě (bývalá plocha tzv. brodiště ) dle žádosti Českého svazu chovatelů ZO Strážnice za účelem vykonávání aktivit chovatelů drobného zvířectva; přijetí dotace ve výši Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Zkvalitnění a rozšíření služeb TIC Strážnicka v roce 2013 dle smlouvy č /13/ORR; poskytnutí finančního daru ve výši Kč na pořádání festivalu NG fest občanskému sdružení Kámen úhelný Velká nad Veličkou; 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet města Strážnice za rok 2012 včetně zprávy nezávislého auditora USNESENÍ z 62. zasedání Rady města Strážnice konané dne Rada města Strážnice 1) bere na vědomí návrh podmínek pro žadatele o možnost budování odstavných ploch pro osobní automobily na pozemcích města; variantní řešení budování bezbariérového přístupu k budově Předměstí 399; zápis z jednání komise cestovního ruchu č. 1/2013 ze dne ; výroční zprávu o hospodaření za rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola M. Kudeříkové Strážnice; o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012; rozpočtové opatření č. 3/2013 ve výši tis. Kč na straně příjmů a výdajů; odkup částí pozemku p.č. 3122/9 v k. ú. Strážnice na Moravě, vše z majetku ČD, a. s. do vlastnictví města Strážnice; navýšení účelového finančního příspěvku z Kč na Kč, tj. o 256 Kč, Federaci židovských obcí v ČR, MATANA a. s., detaš. pracoviště tř. kpt. Jaroše 3, Brno z rozpočtu města Strážnice na r. 2013, na odvlhčení obvodového zdiva synagogy; účetní závěrku účetní jednotky města Strážnice za rok 2012 ve smyslu 4 odst. 8 písmeno w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; odprodej pozemku p. č o vým. 115 m 2 a p. č o vým. 39 m 2, obojí orná půda v lokalitě Fryzáky z majetku města do vlastnictví Ing. Tomáše Potrusila, byt., za cenu 50 Kč/m 2 ; 4) ukládá 93 - navrhnout a rozpracovat reálné varianty dalšího využití objektu zdravotního střediska ve Strážnici; termín: , odpovídá: stavební komise doplnění rozpočtového opatření č. 3/2013 o předložené příjmy a výdaje; celkem rozpočtové opatření č. 3/2013 ve výši tis. Kč na straně příjmů a výdajů; plnění rozpočtu města Strážnice k ; uzavření mateřské školy od do z důvodu provádění sanitárních prací; 2) schvaluje pronájem plochy - části pozemku p. č. 4 9/2013

5 286 ostatní plocha, ost. komunikace o vým. 36 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě, před objektem Pivnice Praha na náměstí Svobody č.p. 491, Strážnice, v majetku města Strážnice, panu Hynku Brydlákovi,, Strážnice, za stejných podmínek schválených na 13. zasedání Rady města Strážnice konané dne , a to: pronájem bude poskytován na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za cenu 60 Kč/m 2 a rok s tím, že vlastník posezení zajistí bezpečnost návštěvníků a pořádek; nájemné pro rok 2013 činí Kč; v dalších letech je výše nájemného Kč a nájemné je splatné na základě zaslaného daňového dokladu; výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení na akci Cyklotrasy bez hranic ; v rámci výběrového řízení na akci Cyklotrasy bez hranic firmy přímo obeslané výzvou k podání nabídky - 1. Swietelsky stavební s. r. o, odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Hodonín, 2. VHS Břeclav s. r. o., Břeclav, 3. Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s. r. o., Veselí nad Moravou; v rámci výběrového řízení na akci Cyklotrasy bez hranic komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Petr Helísek, Ivo Lžičař, Petra Fialová; jako vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby Zateplení domu dětí a mládeže Strážnice firmu Stavební společnost Kněždub spol. s r. o.; v rámci výběrového řízení na akci Rekonstrukce chodníků podél I/55 - II. etapa komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Petr Helísek, Jiří Slezák, Hana Kosířová; v rámci výběrového řízení na akci Rekonstrukce chodníků podél I/55 - II. etapa výzvu k podání nabídky; v rámci výběrového řízení na akci Rekonstrukce chodníků podél I/55 - II. etapa seznam firem přímo obeslaných výzvou k podání cenové nabídky - 1. SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Hodonín, 2. Stavební společnost Kněždub, spol. s r. o., Strážnice, 9/ MSO servis spol. s r. o., Kyjov; výpůjčku části poz. p.č. 2189/11 o vým. 8 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že údržba přilehlé plochy o vým. 260 m 2 manž. Berčíkovými bude kompenzací za užívání pronajaté plochy; poskytnutí finančního příspěvku na vydávání časopisu Bílé - Biele Karpaty ve výši Kč ZO ČSOP Bílé Karpaty Veselí nad Moravou; poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2013 ve výši Kč o. p. s. Zdislava Veselí nad Moravou; dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Strážnice a firmou TIP Sport a. s.; dodatkem je řešeno v původní smlouvě špatně uvedené číslo popisné nebytových prostor; dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Vytvoření přeshraniční strategie udržiteléno rozvoje Horného Záhoria a Strážnicka v návaznosti na strategii Evropa vstupní analýza, finanční analýza a akční plán, spočívající v prodloužení termínu realizace o 2 měsíce; 3) neschvaluje 21 - přidělení místa na zřízení dlážděného parkoviště pro invalidy na části pozemku p.č. 338/1 v k.ú. Strážnice na Moravě, v ul. Bzenecká, v majetku města Strážnice, dle žádosti Mgr. Petra Antoše; 4) doporučuje zastupitelstvu ke schválení přijetí dotace poskytnuté v rámci Operačního programu životního prostředí na akci Zateplení domu dětí a mládeže, Strážnice ; dofinancování akce Zateplení domu dětí a mládeže, Strážnice z rozpočtu města (min. 10 % z celkových uznatelných nákladů akce); přijetí dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury České republiky z programu BEZPEČNOST na rekonstrukci chodníků podél silnice I/55 v rámci akce Rekonstrukce chodníků podél I/55 - II. etapa ; 5

6 161 - dofinancování akce Rekonstrukce chodníků podél I/55 - II. etapa ze svého rozpočtu (min. 30 % z celkových uznatelných nákladů akce); dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce uzavřené v roce 2009 mezi MAS Strážnicko a městem Strážnice, spočívající v prodloužení termínu splacení do ; převzetí silnice III/05523 do vlastnictví města Strážnice. USNESENÍ z 63. zasedání Rady města Strážnice konané dne Rada města Strážnice 1) bere na vědomí zápis stavební komise č. 4 ze dne ; 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení záměr směny pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě, v ul. Újezd : pozemky ve vlastnictví města p.č. 644/4 zast. plocha a nádvoří o vým. 3 m 2 (poz. pod RD) a p.č. 644/5 ost. plocha o vým. 5 m 2 (poz. pod dvorem k RD) za poz. v majetku manž. Tomečkových p.č. 645/3 o vým. 2 m 2 (veřej. prostr.) s doplatkem městu Strážnice za převažující výměru ve prospěch žadatelů manželů Jaroslava a Antonie Tomečkových, Strážnice, s tím, že náklady na směnu ponesou žadatelé; 2) schvaluje užití znaku města Strážnice Muzeem Komenského v Přerově při příležitosti pořádání výstavy nazvané Po stopách Žerotínů ; návrh řešení protierozních opatření ve vinohradech, která omezí splavení ornice, zaplavení příkop, devastaci některých svodnic, zanesení průtokových propustí, zaplavení částí pozemků a místních přístupových komunikací; věcné břemeno na pozemcích města Strážnice p.č. 1210/2, 1202 a 1213/1 k.ú. Strážnice ve prospěch p. Radomíra Sochora, Strážnice,, spočívající v povolení uložení vodovodní přípojky k jeho provozovně pěstitelského trojbloku; věcné břemeno bude poskytnuto na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce bez nároku na jakoukoliv náhradu; v souladu s příslušnými předpisy odměny ředitelům příspěvkových organizací za I. pol. roku 2013; 4) ukládá 94 - sdělit radě města aktualizované stanovisko k problematice zdravotního střediska ve Strážnici; termín: , odpovídá: komise sociálně zdravotní a bytová; 95 - zajistit prvořadá opatření k odstranění škod na odvodňovacích a melioračních příkopech a vinohradních komunikacích způsobených nadměrnými dešti vč. zprůchodnění propustků pod městskými komunikacemi; termín: , odpovídá: odbor technických služeb; 96 - vyzvat majitele vinohradů v trati Horní hory, aby obhospodařovali své pozemky způsobem, který bude minimalizovat škody na majetku města, příp. na majetku jiných vinohradníků v níže položených tratích; termín: , odpovídá: stavební úřad; 97 - prostřednictvím zpravodaje Strážničan vyzvat majitele pozemků v areálu vinohradů, aby dodržovali při budování propustků pod vjezdy na své pozemky pravidla nezhoršující odtokové poměry svodnic a odvodňovacích příkopů; termín: , odpovídá: stavební úřad; 98 - provádět průběžně kontroly stavu a průchodnosti svodnic a odvodňovacích příkopů v areálu vinohradů; termín: trvale, odpovídá: odbor technických služeb. Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města Strážnice, které se uskuteční dne v hod. v přísálí Kulturního domu Strážničan 6 9/2013

7 USNESENÍ z 64. zasedání Rady města Strážnice konané dne Rada města Strážnice 1) bere na vědomí návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; plnění rozpočtu města k ; 2) schvaluje jako vítěze výběrového řízení na realizaci akce Úprava povrchu turistických cest Strážnicka-Strážnickem na kole firmu SWI- ETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Hodonín; jako vítěze výběrového řízení na realizaci akce Rekonstrukce chodníku podél I/55 - II. etapa firmu MSO servis, spol. s r.o., Za Humny 20, Kyjov; pronájem nebytových prostor na zdravotním středisku o výměře 40 m 2 paní MVDr. Janě Běhalové, Petrov 358; pronájem sloupu VO č. 14 na křižovatce ulic Bzenecká a Boženy Hrejsové na pozemku p.č. 460/2 v k.ú. Strážnice na Moravě za účelem umístění reklamního zařízení na základě žádosti p. Petra Jagoše,, za cenu Kč/rok; nájemné pro rok 2013 činí Kč a bude zaplaceno na základě zaslaného daňového dokladu; přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši Kč Federaci židovských obcí v ČR, MATANA a. s. na sanaci vlhkého zdiva synagogy ve Strážnici; přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč na základě smlouvy č /13/OKH; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení STL plynovodní přípojky v ul. Višňová na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města, v rámci stavby STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. p ul. Višňová ve Strážnici, na pozemku KN p.č. 2861/384, mezi organizací JMP Net, s.r.o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene, dle žádosti investora Ing. Michala Sochora; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení podzemního komunikačního vedení na pozemcích v majetku města v rámci stavby HO, Strážnice HOBŽA, G3 na pozemcích KN parc. č. 2864/1, parc. č. 2864/6 v k.ú. Strážnice na Moravě mezi organizací Telefonica O2 Czech Republik, a. s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; 3) neschvaluje 22 - pronájem 3 parkovacích míst ve vzdálenosti do 150 m od domu Strážnice, (zamýšlené ubytovací zařízení - hostel ) dle žádosti p. Simony Trlidové,, z důvodu, že město má v této vzdálenosti parkoviště na ul. Předměstí s malou kapacitou a pak větší před hotelem Strážnice, avšak toto má v pronájmu provozovatel hotelu; 4) doporučuje zastupitelstvu ke schválení záměr odprodeje části pozemku p.č /7 ostatní plocha, neplodná půda o vým. cca 370 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě (bývalá plocha tzv. brodiště ) z majetku města dle žádosti sourozenců p. Vlastimila Lipy a p. Martiny Rybárové, oba bytem, Strážnice; odprodej pozemků p.č. 2970/1 o vým. 932 m 2, p.č. 2970/4 o vým. 162 m 2, p.č. 2971/3 o vým. 79 m 2, vše trvalý travní porost a p.č. 2972/3 o vým. 678 m 2 zahrada, vše v areálu ČOV Strážnice, v k.ú. Strážnice na Moravě, z majetku města, společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. za cenu stanovenou znaleckým posudkem; odprodej pozemku p.č. 2861/535 o výměře 469 m 2 orná půda, v lokalitě Drahy, v k.ú. Strážnice na Moravě, z majetku města, p. Augustinu Salčákovi,, Strážnice, za účelem výstavby RD pro rodinného příslušníka, za cenu 300 Kč/m 2 ; OZV o pohybu psů na veřejném prostranství. 9/2013 7

8 Odbor životního prostředí Výzva k řešení protierozních opatření ve vinohradech Stručný popis stávajícího stavu: Po silných deštích začátkem měsíce května a následně i června 2013 došlo již po několikáté ve vinohradech lokality Horní a Dolní hory a Podkovné ke splavení ornice, zaplavení příkop, devastaci některých svodnic, zanesení průtokových propustí, zaplavení částí pozemků a místních přístupových komunikací. Jedná se o soukromé vinohrady a části městských pozemků, zejména cest. Odpovědní pracovníci města byli proto pověřeni, aby přichystali návrh opatření, která by pomohla předcházet as zamezit obdobným škodám na majetku. Problematika protierozních opatření v polní trati Horní hory byla podrobně řešena již také v minulosti, zevrubně pak v říjnu 2006 projektovou dokumentací pro stavební povolení projekční firmou A.KTI, s. r. o. Brno, a to na základě objednávky města Strážnice. Důvodem bylo komplexní řešení ochrany zemědělských pozemků a liniových staveb proti erozi a povodním v rámci jednoduché pozemkové úpravy v této lokalitě. V rámci zpracované projektové dokumentace byly posouzeny odtokové poměry na pozemcích nad polní cestou, dále řešeny stávající tři odtokové linie pod cestou (svodnice), tzv. meliorační příkopy včetně trubních propustků se zaústěním do silničního příkopu u vozovky Strážnice - Mlýnky. Vozovka (polní cesta) byla navržena s živičným povrchem a silničním příkopem s odvodem trubní propustí. Řešeny jako zpevněné byly i sjezdy z této vozovky. Odbor životního prostředí MěÚ Strážnice předložil proto následující návrh řešení, který projednala rada města: Město Strážnice provede na své náklady výkop příkopu v délce cca 1,0 km s vyspádováním a odvodem vody zatrubněním TRB 800 přes stávající vozovku tak, aby voda byla svedena do svodu č. I. (viz projektová dokumentace A.KTI 12/06). Budou vyčištěny meliorační příkopy od nánosů zeminy a náletových křovin včetně zprůchodnění propustků (svodnice č. I, III a IV opět viz projektová dokumentace A.KTI 12/06 k nahlédnutí na stavebním úřadě MěÚ Strážnice). Termín provedení: do Vlastníci a nájemci pozemků (vinohrady nad vozovkou trať Horní hory) byli písemně vyzváni k provedení opatření, která zamezí splavování ornice z těchto pozemků, tj. provedení zatravnění a řešení dalších komplexních úprav, které zlepší odtokové poměry z pozemků nad polní cestou. Termín provedení: do Vlastníci a nájemci pozemků podél svodnic jsou tímto vyzváni k provedení opatření tak, aby svým jednáním nezhoršovali odtokové poměry v případě přívalových dešťů například tím, že jsou budovány při vjezdech na vlastní pozemky propustky s malou průchodnou kapacitou nebo na tyto svodnice ukládají větve nebo ostatní materiál. Pracovníci města budou provádět časté kontroly stavu a průchodnosti svodnic Termín provedení: průběžně Závěr: Pokud budeme dodržovat základní a logická pravidla pro hospodaření ve vinohradech, která byla samozřejmostí u našich předků a která se udržovala několik generací, nebude docházet k tak značným škodám způsobeným přívalovými vodami, jež mají za následek splavení ornice, zaplavení příkop, devastaci některých svodnic, zanesení průtokových propustí a zaplavení částí pozemků a vinic. Ing. Jaromír Michálek, odbor ŽP MěÚ Strážnice 8 9/2013

9 Projekt revitalizace zeleně má další etapu Vážení občané města Strážnice, prázdniny se pomalu blíží ke svému konci, ale práce na projektu Obnova systému zeleně ve městě Strážnici stále trvají. Jakmile nastane vhodné počasí, pracovníci firmy Florstyl s. r. o. začnou s pěstebními opatřeními na stávajících stromech. O co se jedná? Pěstební opatření jsou práce, kdy jsou stromy ošetřovány pomocí řezů. Budou se odstraňovat uschlé větve, větve, které se kříží a navzájem si konkurují, infikované či napadené škůdci, ale také větve rizikové z hlediska bezpečnosti. Bude se tvarovat koruna stromů, ale také upravovat podchodná nebo podjezdná výška. Dále se budou odstraňovat větve, které by mohly poškozovat budovy či jiné technické prvky ve městě. Všechna tato opatření slouží také k tomu, aby stromy posílily svou životaschopnost a plnily svou ekologickou a estetickou funkci na daném místě po co nejdelší dobu. Pěstební práce budou prováděny postupně na stávajících stromech v lokalitě ve Starém městě, u kaple sv. Rocha, hřbitově a dále pak v ulicích Grůska, nám. 17. listopadu, J. Skácela, Třešňová, Radějovská, Jiráskova, Dvorského, Bartošova, Dvořákova, Václava Jíchy, za kulturním domem, v ulici Veselská a na Předměstí. V rámci obnovy systému zeleně aktuálně probíhá také zakládání a obnova trávníků. Některé plochy jsou k založení připraveny z předchozích etap projektu (u hřbitova, Předměstí), na jiných plochách dochází nejdříve k chemické likvidaci starého trávníku (ul. Komenského). Tyto plochy by měly být označeny informační cedulí. Dále jsou trávníky zakládány na plochách, kde jsou nyní odstraňovány keře. A ještě jedna čerstvá pozitivní informace: máme za sebou prozatím první z četných kontrol Státního fondu životního prostředí, jež budou postupně následovat. V minulém týdnu přijela na kontrolu projektu Ing. K. Nousková, vedoucí oddělení IV. na odboru ochrany přírody a odpadů, která shledala dosavadní průběh projektu jako bezchybný a neměla k němu připomínek. O postupu dalších prací na Obnově systému zeleně ve Vašem městě se dozvíte v některém z dalších zpravodajů. Autoři projektu-ateliér Krejčiříkovi Odbor technických služeb Práce OTS přes prázdniny V červenci a srpnu jsme se zaměřili na zalévání nové výsadby stromů a keřů v rámci projektu revitalizace zeleně ve Strážnici. V suchém a horkém létě bylo nutno zalévat tuto zeleň každý den, voda byla brána ze studny na odboru tech. služeb. Souběžně se zálivkou probíhala údržba zeleně sestřih levandulí, odkvetených růží, vyčištění záhonů od plevele, stříkání chodníků proti plevelu. Taktéž bylo nutno sestříhat živé ploty okolo chodníku na hřbitov, v ulicích Kovářská, Radějovská, Úprkova, na nám. 17. listopadu a v dalších lokalitách. Zároveň při těchto pracích probíhalo sečení trávníků ve městě, ale i vysečení příkop okolo cyklostezek a cesty do vinohradů. Mimořádné nasazení si vyžádala bouře, která postihla naše město Bylo potřeba okamžitě odstranit, ořezat a odvést nalámané větve a části stromů, které vytvořily místy značně nebezpečné překážky. Práce proběhly zejména na ulicích Radějovská, Staré město, 9/2013 9

10 Kovářská, Dřevárka, podél cesty do vinohradů a v okolí Baťova kanálu. V rámci této akce byly zároveň ostříhány větve zasahující do cest ve městě. Při lokalizaci spadlých větví jsme využili i postřehů a nahlášení od občanů města. Tímto bych jim chtěl poděkovat za spolupráci při odstranění následků silné bouřky. V průběhu prázdnin bylo osazeno 20 ks nových odpadkových košů. Bohužel bylo nutno vyměnit i stávající poškozené odpadkové koše, které byly zapáleny buď úmyslně, nebo pouze odhozením neuhašeného nedopalku cigaret. Celkem bylo takto vyměněny 4 ks košů (cena koše přitom i se slevou činí cca Kč). Nemalé úsilí bylo věnováno násypu kameniva na polních cestách ve vinohradech, zejména v trati Podkovné a v okolí Hotařské búdy. Tato polní cesta byla znehodnocena silnými dešti začátkem června. Byly opraveny propadlé vozovky na ul. Smetanova, Staré město, Staroměstská, Hraničky. Při údržbách chodníku byla odstraněna propadlá dlažba v ul. Bzenecká a jiné drobné opravy chodníků ve městě. OTS zlikvidovalo černou skládku podél polní cesty od ul. Za Dráhou po Radějovský potok. V této lokalitě byly nalezeny matrace, peřiny, stavební suť a jiný drobný materiál. Koncem prázdnin byla zahájena oprava chodníku na ul. Třešňová. Jedná se o bezbariérovou úpravu vstupu na vozovku. Tato úprava zlepší provoz na chodníku jak pro maminky s kočárky, tak i pro tělesně postižené a zároveň zlepší zimní údržbu tohoto chodníku. Souběžně s výše uvedenými akcemi odbor technických služeb zajišťoval technickou pomoc při kulturních akcích Festival Slunce, Strážnická pouť, Zarážání hory, Strážnické kulturní léto. V současné době připravujeme ve spolupráci s KD Strážničan největší kulturní akci sezony a tou je Strážnické vinobraní. Ladislav Sovič Upozornění na uzavření parkoviště Upozorňujeme občany na uzavření parkoviště v ul. Kostelní (bývalá tržnice) ode dne od 7.00 hodin do dne z důvodů umístění kolotočové atrakce při Strážnickém vinobraní. Žádáme, aby v uvedené době na zmíněném parkovišti neparkovala žádná auta. OTS MěÚ Strážnice, MěPo Strážnice Připravujeme plošné čištění parkovacích ploch Upozorňujeme občany, že během měsíce září a října 2013 bude probíhat plošné čištění parkovacích ploch ve městě, a to v následujícím pořadí a době: ul. J. Skácela: parkoviště před zdravotním střediskem a v ul. Kovářské parkoviště před obchodním domem Danaj (před lékárnou) dne v době od 7.00 do hodin; ul. Kovářská: parkovací plochy po obou stranách silnice po celé délce ulice Kovářské a v ul. Kostelní parkoviště u restaurace Pod věží dne v době od 7.00 do hodin; ul. B. Hrejsové: parkoviště před činžovními domy a v ul. Kramářské parkoviště před gynekologickou ordinací dne v době od 7.00 do hodin; nám. 17. listopadu u budovy PČR dne v době od 7.00 do hodin. Toto upozornění je rovněž uvedeno na internetových stránkách města Strážnice. Žádáme, aby v uvedené době na zmíněných místech neparkovala žádná auta, a bylo tak umožněno vyčištění parkovacích ploch. OTS MěÚ Strážnice 10 9/2013

11 Odbor investic a správy budov ZŠ M. Kudeříkové anglické dvorky Nákladem cca 300 tisíc Kč z rozpočtu města došlo v průběhu školních prázdnin k důležité modernizaci dalšího prostoru školy zázemí školní jídelny. V průběhu prázdnin byly vybourány stávající, již technicky nevyhovující anglické dvorky u sklepních prostorů kuchyně, následně jsme provedli novou svislou izolaci proti vlhkosti a osadili nové plastové sklepní světlíky. Vše je připraveno se začátkem školního roku. ZŠ Školní odvodnění a izolace základů tělocvičny Také v další naší základní škole jsme o prázdninách nezaháleli. V průběhu července jsme nákladem 300 tisíc Kč opět z rozpočtu města zajistili odvodnění a izolaci základů školní tělocvičny. Jak již název napovídá, účelem této akce bylo zabránění vzlínání zemní vlhkosti do obvodového zdiva tělocvičny. Budova městského úřadu č. p. 503 výměna oken Na části budovy městského úřadu (z ulice Preláta Horného) byla koncem srpna provedena výměna starých, již opotřebovaných a netěsnících oken za nové dřevěné v celkovém nákladu 300 tisíc Kč. Přímým důsledkem investice bude zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy. Dům dětí a mládeže výměna oken a zateplení budovy Po úspěšném splnění náročných podmínek, jež nám v průběhu uplynulých týdnů postupně kladl Státní fond životního prostředí ČR, mohla být tato akce zahájena dne předáním staveniště firmě Stavební společnost Kněždub spol. s r. o., jež se stala vítězem výběrového řízení na dodavatele. Investicí bude řešeno zateplení obvodových konstrukcí celé budovy DDM a výměna všech oken na budově celkovým nákladem 4,8 mil. Kč. Výše dotace bude činit 3 mil. Kč, zbytek město Strážnice pokryje z vlastního rozpočtu. Ukončení prací se předpokládá v listopadu tohoto roku. Práce budou prováděny na základě schváleného harmonogramu prací tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení provozu v budově DDM. Cyklostezka u zemědělského družstva V průběhu září započne realizace 1,1 km dlouhé cyklostezky od ZD Žerotín směrem na Mlýnky po mostek přes Radějovský potok, na kterou město Strážnice dostane 90% finanční dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby nejlépe obstála firma Swietelsky stavební s. r. o. z Hodonína s celkovým Investičním nákladem 1,8 mil. Kč (náklad města je 10 % z této částky, zbytek dotace). Předpokládáme, že koncem září bude cyklostezka již v provozu. Ing. Petr Helísek Termíny svozu tříděného odpadu ZÁŘÍ 2013: Papír (modré pytle): úterý 3. září Plast (žluté pytle):. úterý 10. září 9/

12 Ze sociální oblasti Dne nabývá účinnosti nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě dochází ke zvýšení minimální mzdy z Kč na Kč. Bc. Helena Tomčalová spustilo webový portál Již dříve jsme informovali o projektu Pracujte na dálku, který byl zahájen koncem minulého roku. Po několika úspěšných zahraničních schůzkách se zástupci firem a veřejného sektoru v Londýně vytvořil náš realizační tým metodiku a získal dostatek podkladů pro spuštění webového portálu, kde se bude nabízet i poptávat práce na dálku. Metodika pro implementaci práce na dálku vznikala ve spolupráci s externistou, který ji konzultoval s několika firmami. Do metodiky byly také zapracovány analýzy specifik našeho regionu a poznatky získané při spolupráci se zahraničním partnerem Work Wise UK, který nám představil několik firem, které úspěšně zavedly flexibilní formy práce do svojí zaměstnanecké politiky (nejen práci na dálku). Metodika nejenže představuje různé formy flexibilní práce, ale zároveň poskytuje obecný návod, jak tyto formy zavést s konkrétními vnitřními dokumenty a příklady. Velká Británie je v alternativních formách zaměstnávání mnohem dále než Česká republika i podle měření EU, proto jsme byli překvapeni množstvím studií, které dokazují, že tzv. SMART WORKING ( chytré pracování ) je krátkodobě i dlouhodobě (nejen finančně) výhodné pro obě strany: umožňuje zaměstnávat odborníky ze vzdálenějších míst, snižuje absenci a fluktuaci zaměstnanců, snižuje náklady za pronájmy prostor, umožňuje zaměstnávat osoby s nějakou formou omezení (např. časového omezení z důvodu péče o jinou osobu nebo omezení mobility ze zdravotních důvodů), snižuje finanční a časové náklady zaměstnance na dojíždění do práce, zvyšuje produktivitu a loajalitu zaměstnanců. Vybrané případové studie firem, které zavedly flexibilní formy práce, najdete i s komentáři na našem portále, nechte se tedy inspirovat a neváhejte nás kontaktovat pro další informace. V současné době je metodika zpřístupněna na webovém portále a bude připomínkována firmami, které se zapojí do našeho projektu. Její finální verzi očekáváme příští rok na podzim. Součástí webového portálu bude i sekce pro registrované uživatele, kde budou zpřístupněny dokumenty týkající se práce na dálku a možnost nabízet i poptávat práci na dálku. V úvodní a všem přístupné sekci budeme aktuálně informovat o současném dění na trhu práce se zaměřením na flexibilní a inovativní přístupy k zaměstnávání našich cílových skupin občanů (uchazeči o zaměstnání, osoby se zdravotním postižením, rodiče vracející se po rodičovské dovolené na trh práce, osoby pečující o osobu blízkou). Z apojit se do projektu mohou jednak uchazeči o zaměstnání, jednak také firmy, které stojí o snížení svých provozních nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti. Oběma nabízíme zdarma konzultace (které probíhají v našem Koordinačním centru nebo v sídle zaměstnava- 12 9/2013

13 tele) a firmám navíc poskytujeme návod jak zavést práci v režimu na dálku. Webový portál pod naší správou a nutnost registrace zajišťuje spolehlivé a férové informace o poptávaných i nabízených místech nejen z okresu Hodonín. Naše spolupráce s úřady práce a okresními hospodářskými komorami Jihomoravského kraje, která intenzivně probíhá, nám poskytuje rozsáhlou síť partnerů a možností, jak zavést a šířit flexibilní formy práce na trh zaměstnanosti nejen v našem okrese, ale i v kraji. Na podzim se rozběhne série školení v Koordinačním centru v Hodoníně, která bude mít za cíl informovat a proškolit v oblasti legislativy, nástrojů pro práci na dálku, úskalích a všech trendech, které se tohoto typu zaměstnání týkají. Proškolení potom získají zdarma certifikát, což může zlepšit jejich uplatnění na trhu práce. Pro ty uchazeče, pro které je účast na školení z jakýchkoliv důvodů nemožná, budou začátkem příštího roku zpřístupněna školení po webu (webináře), takže se budou moci dozvědět o práci na dálku z pohodlí svého domova. Zapojte se do projektu a kontaktujte naše Koordinační centrum v Hodoníně. Za realizační tým Jitka Lžičařová Mobil: , Tel: , RODINNÉ CENTRUM STRÁŽNICE Nabídka rodinného centra ZAČÍNÁME 17. září!!! SEDMIHLÁSEK (mateřský klub s hernou i programem pro dětičky a možností pro maminky předat si své zkušenosti či navázat nová přátelství s ostatními maminkami nejen z našeho města), úterý, čtvrtek: hod. CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ: středa hod. (nutno se přihlásit den předem) PŘÍPRAVA K PORODU: středa hod. (nutno se přihlásit den předem) DÁMSKÁ JÍZDA (výtvarné a rukodělné práce, ale i kuchařské recepty a výrobky pro slečny, maminky, babičky...), úterý hod. PŘIPRAVUJEME: KURZ,,MA-NIMA (slučování rodinného a profesního života),,klas : KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ DRAMAŤÁČEK (dramatický kroužek pro děti pod odborným vedením) JÓGA PRO DĚTI RODINNÉ KAVÁRNIČKY (příležitostná nabídka pro rodiny ke společnému prožití nedělního odpoledne v Sedmihlásku (herna, výtvarné dílničky...) VENKOVNÍ AREÁL VOLNÉHO ČASU:,,Zahrada u sv. Martina bude otevřena denně od 8.00 do hod. Za příznivého počasí i v průběhu měsíce září, popř. října. 9/

14 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice V rámci projektu proběhla přednáška o zdravé výživě Prostřednictvím projektu Zdravá škola, který na naší škole probíhá již devátým rokem, se dne 18. června 2013 uskutečnily dvě přednášky o zdravé výživě, kterých se zúčastnili zaměstnanci školy a školní jídelny, žáci i občanská veřejnost z našeho města. Nejnovější poznatky z této oblasti jim zprostředkovala Mgr. Margit Slimáková Ph.D., odbornice na zdravotní prevenci a výživu s více než dvacetiletou praxí v oboru, která vystudovala farmacii a dietologii, pobývala mj. v Německu, USA, Francii a Číně. Ve svém pojetí moderní zdravé výživy upřednostnila čerstvé, přirozeně barevné potraviny pocházející ze zdravých rostlin nebo zvířat. Zájemci o hlubší studium i ti, kteří se nemohli této akce zúčastnit, mohou využít webové stránky autorky, jež jsou velmi bohatým zdrojem informací. Přednáška se uskutečnila ve spolupráci s občanským sdružením OSMA. Pokračovalo zvelebování areálu školy I v době hlavních prázdnin probíhaly v naší škole intenzivní práce směřující k zahájení dalšího školního roku, které proběhne v pondělí 2. září Vedle každoročních oprav a stavebních úprav sklepních prostor školní jídelny (prováděných v režii stavebního odboru města) proběhlo v létě stěhování dvou tříd z budovy prvního stupně do prvního patra budovy mimoškolní výuky, kde byly uvolněny prostory pronajaté v uplynulých dvou letech mateřské škole ve Strážnici. Rovněž se uskutečnilo vybavování areálu školy novými lavičkami v rámci probíhajícího projektu Společně oživujeme historii venkova. O prázdninách hledali virtuální Strážnicko Ve dnech 27. až 29. srpna proběhl letos již potřetí vzdělávací kurz Strážnicko virtuálně, ve kterém se zájemci z řad veřejnosti bezplatně učili obsluhovat notebook, pracovat s internetem a vyhledávat virtuální informace o Strážnici a jejím nejbližším okolí. Lektorkou třídenního kurzu, který probíhal v aule školy, byla Ing. Božena Berčíková. Kurz vznikl díky spolupráci mezi Základní školou M. Kudeříkové a občanským sdružením OSMA v rámci projektu Strážnicko netradičně. 14 9/2013

15 Přání do nového školního roku Základní škola M. Kudeříkové přeje všem žákům i jejich rodinným příslušníkům úspěšné vykročení do nového školního roku 2013/2014, dostatek energie a radosti, klidu i chuti do společné práce. Základní škola Školní Strážnice Ředitelství Základní školy Strážnice, Školní 283 oznamuje, že zahájení školního roku 2013/2014 proběhne v pondělí 2. září v 8.00 hod. na školním dvoře. Po slavnostním zahájení se žáci odeberou se svými třídními učiteli do tříd. Předpokládané ukončení prvního školního dne asi v hod., stravování pro žáky bude zajištěno od úterý Mgr. Risto Ljasovský ředitel školy Dům dětí a mládeže, Radějovská 848, Strážnice Nové semináře a kurzy pro nový školní rok Projekt Zvyšování kompetencí pedagogických a řídících pracovníků s registračním číslem CZ.1.07/1.3.41/ realizovaný DDM Strážnice nabízí po prázdninové odmlce opět velké množství zajímavých vzdělávacích seminářů a kurzů. Jako první proběhne 20. září seminář určený především pro účetní a hospodářky příspěvkových organizací s názvem Aktuální novinky ve vedení účetnictví a daňové politiky. Lektorkou bude jedna z největších odbornic na dané téma Ing. Olga Hanzlová. Seminář Průřezové téma EVVO v procesu vzdělávání seznámí 30. září zážitkovou formou všechny účastníky s možnostmi zapojení prvků environmentální výchovy do výuky a vzdělávacího plánu. Seminář povede Mgr. Yvona Koutná, organizátorka specializačních studií EVVO ve Zlínském kraji. Dne 16. října se uskuteční seminář Zážitková pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání, který povede již známý a oblíbený Mgr. Pavel Rampas, odborník na komunikaci a moderní trendy ve vzdělávacím procesu. Těšit se rovněž můžete na seminář Geoinformatika - využití geocachingu ve výuce a volnočasových aktivitách, který se uskuteční 24. října za využití GPS technologie přímo v terénu a nastíní způsoby uplatnění při práci s dětským kolektivem. Z nabídky vícedenních akcí můžete využít Kurzu pro externí pracovníky DDM a SVČ, jehož první soustředění proběhne října. Dále bude k dispozici druhé opakování úspěšného Semináře o hře a kreativitě ( října), opět pod vedením Mgr. Pavla Rampase. Akce se konají v prostorách DDM Strážnice, pokud nebude uvedeno jinak. Semináře a kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR a spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Zájemci se tudíž mohou těchto akcí účastnit zdarma. Další semináře a kurzy budou průběžně přibývat a na všech Vás velice rádi uvidíme. Více informací naleznete na: Bc. Martin Zemánek, tel Odborný pracovník KA 9/

16 Dům dětí a mládeže Strážnice - ZPRÁVY Z DOMEČKU tel.: , mobil: , , PO Zahajovací schůzka všech externích pracovníků Klubovna DDM Strážnice v hodin. Máte-li zájem o vedení některého ze zájmových kroužků, nebo hodláte-li uvést v činnost kroužek nový, volejte na tel Těšíme se na Vaši spolupráci! SO STRÁŽNICKÉ VINOBRANÍ Dětský vinařský koutek od hod. na náměstí Svobody Vedoucí akce: Ing. Roman Zemánek NE ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA - zámecký park Strážnice Odpoledne plné soutěží čeká na všechny holky a kluky. Kde: zámecký park u letního kina. Kdy: od 15 do 17 hodin. Vstupné: 20 Kč, rodinné 50 Kč. Vedoucí akce: Marie Flašarová SO VELKÁ DRAKIÁDA - odpoledne v 15 hodin, letiště Za Drahami Co nás čeká: soutěže v létání draků a ukázka leteckých modelů. Startovné: 20 Kč. Možnost zakoupit si občerstvení. Vedoucí akce: Marie Knitlová Připravujeme na říjen 2013 NE SLAVNOST PADAJÍCÍHO LISTÍ ve spolupráci s NÚLK - od 14 hodin v zámeckém parku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! V souvislosti s výměnou oken a zateplením budovy DDM Strážnice, ul. Radějovská: po dobu trvání prací cca od do bude zahrada s dětským hřištěm pro veřejnost z bezpečnostních důvodů uzavřena; vlastní provoz v budově DDM (zájmové kroužky, semináře, pronájmy) bude zachován, případně realizován dočasně v náhradních prostorách DDM. Pracovníci Domečku se tímto omlouvají naším zákazníkům za případné potíže, které mohou touto rekonstrukcí nastat, a současně děkují za pochopení. NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Ceny za kroužky platí za období od října 2013 do května ODDĚLENÍ PŘÍRODNÍCH VĚD, SPORTU A TURISTIKY Aerobik - cílem je rozvíjet pohybovou dovednost po stránce rytmické i taneční. Pro třídy. - ved. Mgr. Hana Chudíková 500,- Badmintonový kroužek - je to jeden z nejstarších sportů na světě a nejrychlejší raketový sport, naučíte se základy badmintonu, základní údery, podání, pravidla hry a zahrajete si své první zápasy! Pro děti od 7 do 14 let - ved. Bc. Marie Knitlová 600,- Break dance - od 12 let - ved. Jan Buček 800,- Břišní tance - náhled do Orientu prostřednictvím tance - od 12 let (formou semináře) - ved. J. Budařová 800,- Čtenářský kroužek - knižní novinky a příprava na SŠ pro třídu - ved. Dagmar Adamcová 500,- 16 9/2013

17 Filmový klub - od klasiky k novinkám 2x měsíčně rozděleno na I. - II. stupeň ZŠ - ved. Dagmar Adamcová 400,- Florbal - přípravka, roč a mladší - ved. Ing. Roman Zemánek 900,- Fotbal - přípravka, mladší a starší žáci ve spolupráci s TJ Jiskra Strážnice. - ved. J. Mašina, M. Svoboda, R. Marek, M. Popelka 200,- Kalanetika s prvky pilates - pro dívky a ženy - ved. Vlasta Durďáková 800,- Mažoretky - Pomněnky - ved. Katka Vadovičová 600,- Mažoretky přípravka - pro předškoláky - ved. Katka Vadovičová 500,- Miniházená - pro děvčata a chlapce ročník 2003 a mladší. Je to kroužek založený na běhu, skoku a hodu, určitě všichni dobře známe házenou. - ved. P. Nováková, Bc. M. Knitlová 1.000,- Plastikové modelářství - od 9 let - ved. J. Semelka, F. Stanislav 600,- Robotický kroužek - k dispozici bude stavebnice Lego Mindstorms EV3 pro děti od 7. do 9. třídy - ved. Ing. Jiří Buchta 400,- Stolní tenis - pro děti od 6 let, rekreační hra stolního tenisu a pro talentované možnost dalšího růstu, ve spolupráci s TJ Jiskrou - ved. P. Jamný, J. Marek 200,- Sportovní kroužek - příprava na miniházenou zaměřená na pohybový rozvoj pro předškoláky a 1. tř. - ved. Bc. Marie Knitlová 500,- Šachy - pro začátníky i pokročilé - ved. Miroslav Múčka 500,- Tenis - začátečníci i pokročilí - záměrem je naučit děti hrát rekreační tenis a pro talentované možnost dalšího růstu, ve spolupráci s TJ Jiskra Strážnice. - ved. Mgr. L. Guzmický, Mgr. F. Lípa 200,- Turistický kroužek Poutníčci - čekají vás výpravy do přírody, hry a soutěže - ved. Michaela Plachá 500,- Zdravé cvičení pro dospělé - netradiční cvičení, posílit ducha a tělo - ved. Jaroslav Kolaja 800,- ODDĚLENÍ ESTETIKY A SPOLEČENSKÝCH VĚD Angličtina - od II. st. ZŠ, horní hranice neomezeně ved. Ing. Pavel Solařík 2.000,- Danájek - folklorní soubor ved. Jana Hanáková 200,- Dílnička pro tvořivce - od 9 let ved. Lucie Hrušková 800,- Francouzština - výuka základů jazyka ved. Alla Samoryha 800,- Keramika - pro začátečníky i pokročilé ved. Lenka Šafaříková 1.000,- Klokánek - pro maminky s dětmi na mateřské dovolené ved. M. Plachá, Mgr. H. Chudíková 30,-/sch. Kytara - výuka hry na kytaru pro děti od 3. třídy ved. Mgr. Zdeněk Musil 500,- Mamut - příprava na uměleckou školu ved. Tomáš Měsíček, DiS ,- Ornamentika - malování strážnických ornamentů ved. Marie Holubíková 600,- Paličkování - pro děti a dospělé ved. Ludmila Kolajová 800,- Šikulky - různorodé výtvarné techniky, od 9 do 15let ved. Katka Vadovičová 800,- Tlapičky - keramika pro předškoláky, zlepšení motoriky u dětí ved. Marie Flašarová 600,- Výtvarníček - základy výtvarných technik, malba, kresba pro děti od 6 do10 let ved. Michaela Plachá 600,- Činnost všech zájmových kroužků bude zahájena od měsíce října. Přihlášky si můžete vyzvednout nebo stáhnout na našich webových stránkách během měsíce září a zároveň bude probíhat zápis do kroužků včetně zaplacení. 9/

18 Městská policie důrazně upozorňuje na dodržování přednosti v jízdě na základě pravidla pravé ruky: Na plochách v okolí nákupních center (spojovací komunikace a parkoviště - zpravidla se jedná o účelové pozemní komunikace) též platí pravidla silničního provozu, mimo jiné i pravidlo pravé ruky, tedy povinnost dát přednost vozidlům přijíždějícím zprava. To platí na silnicích vždy, když přednost neupravují dopravní značky. Děkujeme za četné podněty občanů k tomuto problému. Sport T. J. Sokol Strážnice T. J. Sokol Strážnice v nové m cvičebním roce 2013/2014 nabízí pro dospělé, seniory a děti tyto cvičební a sportovní oddíly: Zdravotní cvičení, úterý od 17:00 do 18:00 hodin v tělocvičně Domu dětí a mládeže ve Strážnici. Cvičení všestrannosti, děti, pondělí od 16:30 do 17:30 hodin v tělocvičně ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici. Florbalová družstva přípravky, elévů a mladších žáků (ročník narození 2005 a starší), středa, čtvrtek a pátek od 17:00 do 19:00 hodin v tělocvičně ZŠ Školní ulice. Přesný začátek cvičení bude vyhlášen v měsíci září v místním rozhlase, zveřejněn na nástěnce na proti OD Danaj (bývalá tržnice) a umístěn na naše webové stránky: Dále nabízíme k pronájmu venkovní sportoviště, klubovnu se sociálním zařízením. Kontakty na webových stránkách T. J. Sokol Strážnice. Vojtěch Studénka Orel Jednota Strážnice Prázdniny skončily. Většina dětí nastoupila do škol a školek. Dospělí chodí do zaměstnání, někteří zůstávají doma, ale zřejmě každý by chtěl alespoň část svého volného času nějak smysluplně naplnit. Možná by to mohlo být účastí v některém z kroužků, které Vám pro školní rok 2013/2014 nabízí Orel, sportovně kulturně duchovní organizace jednoty Strážnice. Jsou to následující kroužky: Cvičení rodičů s dětmi do 6 let - v pondělí od do hodin na ZŠ Školní, plánujeme od do cvičení mladších žáků, od fotbal pro žáky ZŠ. V pátek Demižónek, Demižón a mažoretky na Orlovně. Kreativní tanec pro mladší a starší školní děti jeden půlden v měsíci. Připravujeme volejbal, lakros, thai box a astronomický kroužek. Pro dospělé již tradičně v úterý od do hodin kondiční cvičení na Orlovně. Bližší informace v nabídce aktivit na Výbor Orla, jednoty Strážnice TJ Orel Strážnice zve všechny malé aj velké tanečníky (3-13 let) na zahajovací schůzku FS Demižónek v pátek v hod. v tělocvičně Orla. 18 9/2013

19 Kultura ve městě Národní ústav lidové kultury ve Strážnici 68. Mezinárodní folklorní festival Strážnice folklorní festival Dětská Strážnice 2013 ve dnech ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 a 31. ročník festivalu Dětská Strážnice 2013, který se konal ve dnech , navštívilo více než milovníků folkloru. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem těm, kteří se na přípravě letošního ročníku MFF Strážnice podíleli. Nejsou to jen zaměstnanci pořadatele Národního ústavu lidové kultury, ale i velké množství externích spolupracovníků, jejichž odbornost, avšak i nadšení dávají festivalu jeho charakteristickou podobu, ať už se jedná o pořady, služby, nebo zprovoznění areálu. Velké poděkování patří rovněž všem partnerům festivalu. Skončil 68. ročník, ale již teď se pracuje na přípravě 69. ročníku MFF Strážnice 2014 a 32. ročníku festivalu Dětská Strážnice Festival se bude konat ve dnech PhDr. Jan Krist, prezident festivalu Ceny 68. Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013" a 31. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2013 Cena MFF Strážnice Rudolfu Danajovičovi, autoru pořadu Povídám, povídám pohádku, za přesvědčivé ztvárnění tématu a citlivou práci s dětmi Cena ředitele NÚlk ve Strážnici a prezidenta MFF Strážnice 2013 PhDr. Romaně Habartové za výrazný tvůrčí autorský přínos a zpracování tématu v pořadu Po stopách svatých Cyrila a Metoděje a jejich žáků Laureáti: Národopisný soubor Pálava za jevištní ztvárnění prvků obřadní lidové kultury moravských Chorvatů v pořadu 9/2013 soubor Danájek v pořadu Povídám, povídám pohádku 19

20 Domovina, Muzika souboru Gaudeamus VŠE Praha za kvalitní interpretační výkon v pořadu Veselé chvíle v životě lidu českého, Soubor Perníček z Pardubic za nápadité ztvárnění Vynášení Morany v pořadu Magická zahrada, Jiřině Miklošové za přesvědčivý pěvecký výkon v pořadu Naše světla aneb Všichni svatí, za nás proste, Sbor Stojanova gymnázia Velehrad za vynikající interpretační výkon v pořadu Slnoce ot Boga. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku Ve finále vystoupilo celkem 18 tanečníků. Z dopoledního předkola postoupilo 10 soutěžících, k nim se připojilo 7 vítězů regionálních kol a vítěz soutěže na MFF Strážnice Hudební doprovod tanečníků zajistily cimbálové muziky Burčáci z Míkovic, OLiNa z Hodonína a Šmytec z Brna. V první přestávce pro jednání poroty proběhla prezentace regionu Hanácké Slovácko s krojovou přehlídkou a ukázkou typických regionálních tanců. Druhou přestávku vyplnili vítězové tří kategorií dětské soutěže, která se uskutečnila v Kunovicích. Členové poroty: Ing. Rudolf Tuček (předseda), Josef Bazala, Josef Šťastný, Erik Feldvabel, Tomáš Machalínek, Mgr. Miroslav Vymazal, Ladislav Jagoš, Ing. Štěpán Hubačka, Ing. Petr Vozár Seniorská porota: Jan Gajda, Ivan Marčík, PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Jaroslav Švach Pořadí: 1. JAKUB TOMALA, Popovice 2. STANISLAV POPELA, Perná 3. PAVEL VAŘECHA, Lipov 4. MARTIN KOBZÍK, Týnec 5. ALEŠ RADA, Staré Město Cena ankety diváků: František Silný, Huštěnovice Cena poroty seniorů: František Juráš z Podivína Štěpán Melichar z Vel. Pavlovic Pořadí soutěžního pořadu pro sólistky ženských sborů z Moravy Zpívajte, děvčice: 1. misto: LENKA MATELOVÁ, Jaderničky 2. místo: PETRA HRUBOŠOVÁ, Olšava 3. místo: PAVLA CHLADNÍČKOVÁ, Kunovjan + PAVLÍNA KUBEŠOVÁ, Mladá Haná Cena diváka: Pavlína Kubešová + Lenka Matelová Předávání Cen České národopisné společnosti za rok 2012 Hlavní výbor České národopisné společnosti uděluje Čestnou cenu za významný přínos pro rozvoj oboru za rok 2012 Mgr. Jiřině Veselské za realizaci projektu Zpřístupnění bibliografií národopisných časopisů. V rámci Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2012 v kategorii Vědecká konference uděluje cenu Národnímu ústavu lidové kultury ve Strážnici a Komisi pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti za přípravu semináře Tradiční hliněné stavitelství. 20 9/2013

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6.

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 2013 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

69. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2014 ve dnech

69. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2014 ve dnech 69. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2014 32. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2014 ve dnech 26. - 29. 6. 2014 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran. Ing. Martin Košťál

Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran. Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 24 rady města konané 13.06.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav

Více

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. MĚSTO VALTICE V Ý P I S Z U S N E S E N Í Č. 33 ze schůze Rady města Valtice konané

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Zápis. z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU KONANÉ DNE POŘ.Č. 10/2016

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU KONANÉ DNE POŘ.Č. 10/2016 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU KONANÉ DNE 20.7.2016 POŘ.Č. 10/2016 1/ 10/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM ě. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko 1 Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko konané dne 12. listopadu 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Těrlicku 915/36/08 Rada obce Těrlicko program 36. schůze Rady obce Těrlicko 1. Kontrola plnění

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

70. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2015 33. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2015 ve dnech 25. - 28. 6.

70. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2015 33. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2015 ve dnech 25. - 28. 6. 70. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2015 33. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2015 ve dnech 25. - 28. 6. 2015 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více