ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zdeňka Šušáková Autor: Julie Koroleva 2010

2 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Julie Koroleva Obor: Podnikové informační systémy Ředitel VOŠIS vám ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách z pověření děkana FIS VŠE zadává bakalářskou práci na téma: Analýza efektivnosti investičního záměru firmy MDC Company XXI, s.r.o. Cíl práce: Proveďte analýzu hospodaření firmy MDC Company XXI, s.r.o., dále zhodnoťte investiční záměr firmy z hlediska jeho přínosů po implementaci, formulujte doporučení pro realizaci. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zdeňka Šušáková, VOŠIS Praha Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce: V Praze dne PhDr. Jan Machytka ředitel VOŠIS

3 Anotace Předmětem bakalářské práce je analýza efektivnosti investičního záměru. V teoretické části práce je pozornost zaměřena na základní etapy a charakteristiky investičního rozhodování, na faktory ovlivňující rozhodování podniků o investice: SWOT analýza, analýza trhu, marketingový mix. Práce se dále věnuje způsobu hodnocení efektivnosti investice a především metodě čisté současné hodnoty. Praktická část bakalářské práce aplikuje teoretické poznatky na reálný investiční projekt z praxe a snaţí se nabídnout konkrétní investiční doporučení. Annotation The subject of the bachelor diploma is analysis of the investment project s efficiency. In the theoretical part of the thesis attention is paid to basic phases of investment decision, factors affecting investment efficiency such as SWOT analysis, market analysis and marketing mix. The next parts of the thesis deal with method of project efficiency evaluation. Practical part of the bachelor diploma applies the theoretical knowledge to the practical investment project and tries to offer specific investment recommendations. Klíčová slova Efektivnost, investice, investiční projekt, SWOT analýza, analýza trhu, marketingový mix. Keywords Efficiency, investment, investment project, SWOT analysis, market analysis, marketing mix.

4 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Analýza efektivnosti investičního záměru firmy MDC Company XXI, s.r.o. vypracovala samostatně a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje V Praze dne vlast no ruč ní podpis aut o ra

5 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala Ing. Zdeňce Šušákově za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji ředitelce podniku MDC Company XXI, s.r.o. Ing. Eleně Ruzanově za poskytnuté informace a konzultace, díky nimţ jsem mohla vypracovat praktickou část bakalářské práce.

6 Obsah ÚVOD... 8 TEORETICKÁ ČÁST Charakteristika investic Kapitálové plánování Podnikové cíle Investiční strategie Investiční projekt a jeho realizace Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze Ukončení a likvidace projektu Faktory ovlivňující rozhodování podniků o investice Analýza poptávky Analýza konkurence Analýza odvětví a konkurence Identifikace konkurentu Strategie konkurentů Identifikace hlavních cílů konkurence Odhad přednosti a slabin konkurence Odhad pravděpodobné reakce konkurence Výběr konkurentů pro útok SWOT analýza Marketingový mix Metody hodnocení efektivnosti projektu Odhad jednorázových nákladů na investici Odhad budoucích výnosů Výpočet nákladů na kapitál Náklady na vlastní kapitál Náklady na cizí kapitál Metoda čisté současné hodnoty (ČSH) PRAKTICKÁ ČÁST Představení společnosti Předmět činnosti Produkce Specifikace investičního projektu Charakteristika udírny Výkon udírny Výpočet průměrných nákladů na projekt Marketingové metody při hodnocení stávů společnosti Zkoumání a analýzování trhu Analýza poptávky Charakteristika průzkumu Zpracování údajů Analýza konkurence trhu rybích konzerv Marketingová analýza společnosti... 48

7 SWOT analýza Marketingový mix Finanční přinos od realizace investičního projektu Náklady na výrobu při vyuţití polotovarů Celkové náklady na výrobu jedné plechovky Průměrný měsíční výnos a čistý zisk z realizace konzerv Náklady na výrobu při vyuţití udírenských komor Celkové náklady na výrobu jedné plechovky Průměrný měsíční výnos a čistý zisk z realizace konzerv Struktura odbytu rybích konzerv v letech 2008 aţ Hodnocení efektivnosti projektu Odhad jednorázových nákladů na investici Odhad budoucích výnosů, popř. rizika Výpočet nákladů na vlastní a cizí kapitál Průměrné váţené náklady na kapitál (WACC) Metoda ČSH ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A ZDROJŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 65

8 ÚVOD Hodnocení investičních projektů je velice důleţitým krokem kaţdé úspěšné firmy. Investice ovlivňuje budoucnost a efektivnost podniku. Správné rozhodování, do jaké investice vloţit peněţní prostředky, se provádí pomocí poradních firem nebo znalostí analýzy. Investiční rozhodování je proto jednou z nejdůleţitějších a zároveň nejobtíţnějších činností, kterými se musí vlastníci a management podniku zabývat, neboť v trţní ekonomice je hlavním a základním kritériem úspěšnosti kaţdé činnosti její ekonomická efektivnost. Jenom správné rozhodnutí umoţní budoucí vývoj a dynamický růst firmy v konkurenčním prostředí. Problematika investičního rozhodování je aktuální i v době po finanční krizi. Podniky pořád hledají cesty, jak zlepšit své postavení na trhu, ale před tím neţ realizují nějaký projekt, provádějí důkladnou analýzu ekonomických efektů, které by konkrétní investice svojí realizací vyvolala, a posuzují jejich celkový přínos pro podnik. Jenom na základě těchto informací podniky rozhodují, jestli přijmou nebo nepřijmou danou investici. Kromě toho, při investování, podnik by měl brát v úvahu svojí současnou finanční situaci. I kdyţ očekáváme, ţe realizace daného projektů přinese pouze kladný vliv na další rozvoj společnosti, nelze zapomínat, ţe kaţdá investice představuje ekonomickou zátěţ. Proto analýza celkového postavění firmy a stanovení finančních cílů je před-etapou investičního rozhodování, umoţňující se vyhnout finančním ztrátu a rizikům. Rozhodla jsem se vybrat danou problematiku, protoţe firma MDC Company XXI, ve které jsem zaměstnána, v současné době uvaţuje investovat. Podnik mě poprosil provést hodnocení efektivnosti investičního záměru, tykajícího se stavby udírny. Udírna by měla zoptimalizovat proces výroby a zlepšit současný finanční stav společnosti. Právě toto rozhodnutí se stalo impulzem pro napsání dané bakalářské práce. Kromě toho si myslím, ţe toto téma je velice zajímavé a umoţní mi získat nové znalosti v dané sféře a hlouběji se ponořit do celkové problematiky společnosti. Hlavním cílem bakalářské práce je pomocí vybraných metod analyzovat ekonomickou efektivnost stavby udírny a stanovit celkový efekt projektu, který ovlivní budoucí rozvoj podniku a jeho trţní hodnotu. Před tím, neţ jsem začala s hodnocením efektivnosti projektu, jsem zváţila různé kritéria, která mají přímý a nepřímý vliv na efektivnost investice. Předpokládám, ţe výsledky analýzy budou pozitivní, coţ umoţní firmě vyuţit danou informaci pro získání úvěru a další rozvoj. Doufám, ţe stavba udírny umoţní podniku zvýšit trţní hodnotu a sníţit náklady na 8

9 výrobu. Uvolněné peněţní prostředky budou nacíleny na rozšiřování portfolia produkce a další optimalizace výroby. Kromě toho, stavba udírny přiláká nové pracovní síly, coţ v neurčité míře ovlivní současné vysoké procento nezaměstnanosti v Lotyšsku. 1 Za další cíle práce povaţuji marketingový průzkum trhu, který pomůţe firmě ještě jednou si ujasnit svou budoucí ekonomickou strategie, zváţit konkurenční nabídku, a stanovit budoucí finanční cíle a podnikový plán. Bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část a skládá se z osmi kapitol. V první kapitole se seznámíme s obecnou charakteristikou investic a investičních projektů. Dále je zde informace o procesu investičního rozhodování, stanovení podnikových cílů a podrobný přehled etap přípravy a realizace investičního projektu. Druhá kapitola seznamuje čtenáře s faktory, které v nějaké míře ovlivňují rozhodování podniku o investice. Především daná kapitola věnuje pozornost následujícím faktorům: analýze trhu a poptávky po sluţbách a výrobcích, analýze konkurenčního odvětví, SWOT analýze a marketingovému mixu. Třetí kapitola seznamuje s metodami hodnocení efektivnosti investičních projektů, ale především s metodou čisté současné hodnoty, kterou jsem pouţila ve své bakalářské práci. Čtvrtá kapitola popisuje firmu MDC Company XXI a uvádí informace o předmětu činnosti a produkci podniku. V páté kapitole následuje charakteristika investičního záměru. Zde nalezneme údaje o výkonových moţnostech udírny a průměrných nákladech na její pořízení. Šestá kapitola ukazuje čtenáři druhy marketingových metod a analýz, které ovlivňují celkový investiční projekt. V sedmé kapitole získáme údaje, které budou dále pouţité při hodnocení efektivnosti projektu a kromě toho porovnáme náklady a výnosy současné výroby a při stavbě udírny. V osmé závěrečné kapitole zkusím aplikovat a zhodnotit všechny poznatky a údaje, které jsem získala v teoretické a praktické části, abych splnila výše popsaný hlavní cíl podniku. 1 V současně době největší problémy s nezaměstnaností má Lotyšsko, bez práce 22,9 procenta lidí [on-line]. [citováno ]. Dostupné z URL: <http://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/nezamestnanost-v-eu-neklesa-je-nejvyssi-zadeset-let.html>. 9

10 TEORETICKÁ ČÁST 10

11 1. Charakteristika investic Z ekonomického pohledu chápeme pojem investice jako část důchodu, která je vloţena do kapitálu. Tedy do továren, nových přístrojů a dalších statků, které nepřinášejí okamţitý prospěch, ale umoţní v budoucnu větší výrobu. 2 Z hlediska účetnictví existují tři základní druhy investic: hmotné (fyzické, kapitálové) - rozšiřují výrobní kapacitu podniku. finanční - nákup cenných papírů, obligací, akcií apod. nemateriální (nehmotné) - software, výzkum, know how. Kromě toho lze investice rozlišit podle jejich vztahu k rozvoji podniku: 3 rozvojové zvyšují stávající schopnost podniku produkovat nebo prodávat výrobky, popř. sluţby, přínosy těchto investic se obvykle projevují v růstu trţeb. obnovovací představují náhradu zastaralých výrobních zařízení nebo mají za cíl sníţit náklady při zachování výrobní kapacity. regulatorní (mandatorní) jde o investice, jejichţ cílem nejsou přímé ekonomické efekty, ale dosaţení souladu s existujícími zákony, předpisy a nařízeními upravujícími určité oblasti podnikatelské činnosti. Tyto investice jsou většinou zaměřeny na zlepšení pracovního prostředí a bezpečnosti práce, ochranu ţivotního prostředí, splnění hygienických norem atd. Výše uvedené body umoţňují konkretizovat vztah projektu k rozvoji podniku a dávají jasný přehled, o jaké typ investice se jedná. Teď, kdyţ víme, jak investice mohou ovlivňovat podnik, musíme odpovědět na následující otázky: Co investovat? Jakým způsobem? Bude-li tato investice úspěšná? Jaké výhody přinese do podniku? Existuje několik skupin subjektů, které mohou odpovědět na tyto otázky: Primární investoři - vlastníci a management podniku, kteří uvaţují o realizaci investice a provádějí investiční a finanční rozhodnutí. Všichni další potencionální investoři (finanční ústav, leasingová společnost, stát, apod.), kteří rozhodují, zda poskytnou své peněţní prostředky, na základě ověření efektivnosti investice a návratnosti vloţených prostředků. Instituce, které podle předmětu investice mají pravomoc povolovat nebo regulovat její 2 Podrobnější definice pojmu investice [on-line]. Wikipedia. [citováno ]. Dostupné z URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/investice>. 3 KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Manažerské finance. C. H. Beck, 2007, str

12 realizaci (např. ministerstvo, zastupitelstvo města) převáţně se rozhodují na základě nefinančních, ale někdy i finančních parametrů. Dále se ve své práci zaměřím na rozhodování, které mají v pravomoci primární investoři. Budu se snaţit provést takové zhodnocení informací a zdrojů, které by pomohlo investorům zváţit všechna pro i proti tohoto projektu a podpořit danou investici Kapitálové plánování Z hlediska finančního řízení podniku je nutno před vlastní realizací konkrétní investice provést dvě zásadní rozhodnutí: 4 1. Investiční rozhodnutí, které odpoví na otázku, zda se má vůbec investice realizovat nebo nikoliv, tedy zda posuzovaná investice dostatečně naplňuje stanovené cíle podniku. Pokud ano, rozhodne se v rámci investičního rozhodnutí o vynaloţení finančních prostředků na realizaci investičního projektu tj. kolik, do čeho, kde, kdy a jak investovat. 2. Finanční rozhodnutí, které se provádí pouze v případě, kdy je rozhodnuto do projektu investovat. Řeší, jakým způsobem daný investiční projekt financovat, aby byl finančně stabilní a optimální z hlediska nákladů na zdroje financování. Zvolená struktura financování určuje, jakým způsobem a kdy budou výnosy projektu rozdělovány mezi investory (vlastníky a další potencionální investory věřitele). Proces investičního rozhodování a s ním spojeného dlouhodobého financování investic je obvykle v moderní teorii a praxi finančního podniku nazýván kapitálovým plánováním. Je to mnohostranná činnost podniku, spojená s pořizováním dlouhodobého majetku a jeho financováním, která zahrnuje tyto etapy : 5 Stanovení dlouhodobých cílů a investiční strategie firmy, Vyhledávání nových, z hlediska očekávané efektivnosti nadějných projektů a jejich předinvestiční příprava, Vypracování kapitálových rozpočtů a prognózování stávajících i budoucích peněţních toků v souvislosti s projekty, Zhodnocení účinnosti projektů z různých hledisek, zejména pak zhodnocení jejich souhrnné finanční efektivnosti, Výběr optimální varianty financování projektu, 4 SUVOVÁ, H. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. Bankovní institut, 1999, str MLČOCH, J. Inovace a výnosnost podniku. Praha: Linde, 2002, str

13 Kontrola výdajů na projekty a následné zhodnocení realizovaných projektů. Výstupem kapitálového plánování jsou primární strategické cíle a postupy, které sleduje podnik Podnikové cíle Teorie chování podniku v trţní ekonomice i provádění analýzy skutečného chování těchto podniků dnes většinou zdůrazňují, ţe převládá pluralitní pojetí cílů, tzn. ţe podnik sleduje nikoliv jen jeden cíl, ale celou soustavu cílů, v níţ finanční cíle (trţní hodnota firmy, zisk, likvidita) mají dominantní povahu. 6 Mezi hlavní cíle podnikatelské činnosti patří: Efektivnost a finanční stabilita podniku, vyjádřené trţní hodnotou firmy, výnosností investic, likviditou. Podíl podniku na trhu, jeho zachování, eventuální růst, a tím uspokojování poptávky, Inovace výrobního programu, zařízení a technologií. Sociální cíle, vyjádřené mzdovým a sociálním zajištěním pracovníků, rozvojem jejich kvalifikace, stimulace. Respektování poţadavků na ochranu ţivotního prostředí. Mezi výše uvedenými cíli můţe v průběhu jejich řešení vznikat určitá konfliktnost (např. splnění některých sociálních cílů nebo cílů v oblasti ţivotního prostředí můţe být v rozporu s poţadavky výnosnosti, zisku, trţní hodnoty firmy). Podnik by měl respektovat tuto konfliktnost a hledat určitý kompromis při jejich zabezpečování. Za základní cíl podnikání se všeobecně pokládá maximalizace trţní hodnoty firmy. Kromě tohoto strategického cíle musí podnik zajišťovat i některé dílčí finanční cíle. Patří mezi ně především průběţné zajišťování jeho platební schopnosti-likvidity. 7 Likvidnost je schopnost různých aktiv přeměnit se rychle a bez větších ztrát v peníze a tím firmě poslouţit k úhradě závazků v poţadovaném čase. Udrţování platební schopnosti je důleţitou součástí finančního zdraví podniku a kromě toho, je to jedna z podmínek jeho úspěšného fungování v trţní ekonomice. Základní strategický cíl a ostatní dílčí cíle podniku můţeme ztotoţnit s investičními cíli a proto musí být respektovány i během kapitálového plánování. Proto by se u všech navrţených investic mělo provádět zhodnocení účinnosti projektů z různých hledisek, coţ je posouzení investice po 6 MLČOCH, J. Inovace a výnosnost podniku. Praha: Linde, 2002, str MLČOCH. J. Inovace a výnosnost podniku. Praha: Linde, 2002, str

14 stránce finančních, technických, organizačních, bezpečnostních a dalších kritérií. Důleţitost jednotlivých kritérií musí být oceněna různými váhami podle jednotlivých cílů a z výše uvedeného logicky plyne, ţe finanční kritéria mají vţdy dominantní váhu a silně tak působí na celkové investiční rozhodnutí o realizaci nebo zamítnutí investice. 8 Z toho plyne, ţe kaţdý úspěšný podnik směřuje k maximalizaci trţní hodnoty a minimalizaci nákladů. Vedení organizace rozhoduje o metodě a způsobu, které by při správném vyuţití měly vést k tomuto cíli. Jedna z metod a také hlavní investiční strategie firmy MDC Company XXI je modernizace a vybavenost továrny za účelem rozšíření sortimentu produkce. Investiční projekt, o který uvaţuje firma, nejenom usnadní a zoptimalizuje výrobní proces v továrně, ale pomůţe společnosti zvýšit zisk a sníţit náklady. Kromě zlepšení efektivnosti výkonu továrny, firma chce rozšířit portfolio výrobků a zaútočit na nové zákazníky Investiční strategie Informace o firemních a investičních cílech ještě neznamená jejich dosaţení. K tomuto potřebujeme zformovat investiční strategii, která se skládá z různých postupů, ukazujících na problematiku dosaţení poţadovaných cílů nebo napomáhajících se k nim maximálně přiblíţit. Jedním slovem, za investiční strategii povaţujeme investiční cíle a postupy, jak těchto cílů dosáhnout. Respektování základního cíle a dílčích finančních cílů podniku v investičním rozhodování ve svém důsledku znamená, ţe investor musí kaţdou investiční příleţitost posuzovat s přihlédnutím k těmto faktorům: 9 Očekávaný výnos investic Očekávané riziko investice Očekávaný důsledek na likviditu podniku. Maximální výnosnost s nízkým rizikem a vysokou likviditou jsou ideálními faktory investičního rozhodování. Jelikoţ v praxi se s takovou kombinací setkáváme zřídka, myslím, ţe investor by měl dávat přednost některému z uvedených faktorů. Na základě toho investor určuje, jakou investiční strategii zvolit pro dálnější rozvoj. Kromě toho, při výběru typu strategie investor musí nahlíţet na řadu různých podmínek. Ale především by všechny typy investičních strategií měly směřovat k hlavnímu cíli podniku- maximalizaci trţní hodnoty firmy. 8 HRDÝ, M. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. Aspi, 2004, str MLČOCH, J. Inovace a výnosnost podniku. Praha: Linde, 2002, str

15 1.4. Investiční projekt a jeho realizace Pojem projekt je v nejširším smyslu vysvětlován jako plán, návrh, také jako úmysl, předsevzetí, nebo záměr. 10 Z ekonomického hlediska jde o komplexní soubor technických a ekonomických studií, které mají slouţit k přípravě, realizaci, financování a efektivnímu provozování navrhované investice. Projekty jsou různě rozsáhlé podle povahy investice (strojní nebo stavební). Stanovení dlouhodobých cílů a investiční strategie firmy je základním bodem investičního projektu. Příprava a realizace podnikatelských projektů je fundamentální formou naplňování vybrané firemní strategie. Skládá se z velice náročných činností s velkým obsahem odborných znalostí, kromě toho podnik musí brát v úvahu čas, který předpokládá vynaloţit. Dynamický a proporcionální rozvoj podniku je hlavním předpokladem jeho dlouhodobého finančního zdraví. Vedení podniku nemůţe myslet jen na to, co bude zítra, ale musí důkladně zvaţovat veškeré moţné cesty rozvoje podniku. Jednou z cest je zvolení investičního projektu a jeho realizace. Dále bychom chtěla popsat čtyři fáze přípravy a realizace investičního projektu: 1) Předinvestiční 2) Investiční 3) Provozní (operační) 4) Likvidace a ukončení projektu Na investiční projekty, především výstavbové projekty, má silný vliv vnější prostředí. Kaţdý projekt nějakým způsobem zasahuje do svého okolí: území, infrastruktury, pracovní síly aj., ale z druhé strany i okolní vliv působí na samotný investiční projekt. Při tom čím větší jsou projekty, tím větší vliv mají na okolní prostředí, na druhé straně jsou také citelněji omezovány různými zájmovými skupinami, často s protichůdně orientovanými zájmy. 11 Pečlivá příprava projektu ve většině případů můţe odradit podnik od rizika neúspěchu a předejít značným ztrátám, souvisejícím s investováním peněţních prostředků do špatně zvoleného projektu. Zvýšená pozornost musí být věnována předinvestiční fázi, protoţe úspěch nebo neúspěch zvoleného projektu bude především záviset na poznatcích a informacích finanční, organizační, 10 FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, str MLČOCH, J. Inovace a výnosnost podniku. Praha: Linde, 2002, str

16 marketingové a technicko-technologické povahy. Ve své bakalářské práci se soustředím právě na tuto fázi, protoţe analýza efektivnosti vybrané investice z ní v podstatné míře vychází Předinvestiční fáze Člení se do tří dílčích etap: 1) identif1ikace podnikatelských příleţitostí 2) předběţné technicko-ekonomické studie 3) hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí Pro lepší znázornění daných kroků zkusím popsat kaţdou z etap podrobněji: Identifikace podnikatelských příležitostí - je východiskem předinvestiční fáze. Veškeré potřebné informace a podněty jsou čerpány z faktorů, hodnotících podnikatelské okolí. To je například analýza poptávky po určitých produktech na tuzemském i zahraničním trhu, analýzy nových výrobků a produktů, nových moţností technologického rozvoje. Podnik by také měl sledovat rozvoj moderních technologií v oboru právních předpisů a norem, hledat nové cesty zlepšení výrobních procesů, nové moţnosti optimalizace výroby, atd. Ke zhodnocení mohou být vyuţity výsledky různých studií marketingového, oborového, rozvojového, technicko-technologického charakteru. Poté, co budou zdroje a informace získány, podnik by je měl posoudit, zváţit a rozpracovat do podoby investičního projektu. Při zpracování jednotlivých příleţitostí se zpravidla zpracovávají studie příležitostí (opportunity studies). Tyto studie jsou stručné, málo nákladné a odhalující podstatné aspekty příleţitostí. Výsledkem je selekce projektu na nadějné, uţitečné pro podnik a na projekty zbytečné. Druhou etapou předinvestiční přípravy je vypracování předběžné technicko-ekonomické studie (prefeasibility study). Představuje určitý mezistupeň mezi stručnými studiemi příleţitostí a podrobnými technicko-ekonomickými studiemi. Vypracovává se obvykle pouze u značně rozsáhlých a nákladných projektů. Základním cílem této studie je určit, jestli: byly vyšetřeny a posouzeny všechny moţné varianty projektu, vyţadují li určité aspekty projektu jejich podrobné prozkoumání, základní myšlenka je dostatečně atraktivní pro investora, podnikatelská příleţitost je slibná, stav ţivotního prostředí v předpokládané lokalitě realizace odpovídá standardům. 16

17 Struktura a obsah u předběţných technicko-ekonomických studií a technicko-ekonomických studií projektu je skoro stejná, rozdíl je pouze v podrobnějším rozboru informací, v detailnosti rozboru a prověřování moţnosti projektu. Po rozpracování výsledku dané studie podnik rozhoduje, jestli bude muset sestavit podrobnější technicko-ekonomickou studii, nebo ukončí veškeré práce spojené s projektem. Poslední etapou předinvestiční přípravy je vypracování technicko-ekonomické studie nebo li prováděcí studie (feasibility study). Poskytuje veškeré podklady, potřebné pro investiční rozhodnutí. Základní náplň této studie by měly tvořit následující poloţky: Souhrnný přehled výsledků z předběţné studie do celkové charakteristiky investičního projektu z hlediska technického, ekonomického, finančního a sociálního. 12 Zdůvodnění a vývoj projektů-zdůvodnění potřebnosti projektu z ekonomické a technické strany. Kapacita trhu a produkce-v této části se provádí analýza o stávajícím a budoucím stavu trhu po dobu ţivotnosti projektu 13, zkoumá se trţní konkurence, marketingové strategie podniku, kvalita výrobku a produkce. Materiální vstupy- provádí se hodnocení informací o materiálu: cenové podmínky, moţnosti vyuţití polotovarů, dostupnost, situace na trhu. Zajištění lokalizace projektu a jaký vliv bude mít na ţivotní prostředí. Posouzení technického zabezpečení a strojů z hlediska nákladů, bezpečnosti, spolehlivosti, výkonů. Organizace pracovních příleţitostí- pracovní síly, mzdové náklady, poţadavky na směnný provoz. Podrobný časový plán realizace- stanovení časových termínů jednotlivých etap projektu. Finančně-ekonomické vyhodnocení projektu, analýza rizikových oblastí projektu. Tato část studie je dominantní a často je základem pro změny technického řešení projektu. Obsahuje finančně ekonomickou analýzu a hodnocení projektu. Výsledkem je formulace projektu včetně cílů, základních charakteristik, a finančně ekonomické části. Technicko-ekonomické studie má smysl zpracovávat pouze tehdy, jestliţe předchozí fáze přípravy projektu ukázaly, ţe lze získat zdroje pro jeho financování. Předinvestiční příprava neprobíhá jednorázově. Je to kontinuální činnost, která je ovšem dělitelná na hlavní fáze. K jednotlivým z nich se můţeme vracet, některé však lze podle charakteru a důleţitosti připravovaného projektu i vynechat MLČOCH, J. Inovace a výnosnost podniku. Praha: Linde, 2002, str MLČOCH, J. Inovace a výnosnost podniku. Praha: Linde, 2002, str

18 Investiční fáze Druhou fází přípravy a uskutečnění projektu je investiční fáze. Jejím cílem je: 1) vytvoření právní, finanční a organizační základny pro realizaci projektu 2) zpracování projektové dokumentace a získání technologie 3) realizace nabídkových řízení zahrnující vyhodnocení nabídek a výběr dodavatelů 4) získání pozemků a výstavba budov a staveb 5) zajištění předvýrobních marketingových činností včetně zabezpečení zásob 6) získání a výcvik personálu 7) kolaudace a záběhový provoz. Jedněmi z důleţitých momentů této fáze jsou zpracování kvalitního plánu investičních zdrojů a účinné vlastní řízení projektu. Také musíme brát v úvahu, ţe čas je rizikovým bodem v investiční fázi. Proto je velmi důleţitá kontrola časového plánu realizace projektu. Z toho plyne, ţe dostatek času a prostředky vynaloţené na pečlivou přípravu projektu jsou fundamentem této fáze, které vedou k úspěšné realizaci projektu Provozní fáze Táto fáze, obvykle je nejdelší fází realizace investičního projektu, právě proto existují dva pohledy na posuzování provozní fáze: krátkodobý a dlouhodobý. Krátkodobý pohled se týká uvedení projektu do provozu, resp. záběhového provozu. Zde mohou vznikat problémy následujícího charakteru: nezvládnutí technologického procesu nezvládnutí výrobních zařízení nedostatečná kvalifikace pracovníků aj. Většina těchto problémů vzniká v realizační fázi projektu. Dlouhodobý pohled se týká především celkové podnikové strategie při rozhodování o investičním projektu. Pokud je projekt firmy realizován dobře, nevznikají problémy s vyuţitím projektované kapacity. V případě, ţe zvolená strategie a základní předpoklady se ukázaly jako falešné, můţe být realizace nápravných opatření nejen obtíţná, ale i nákladná. Je třeba upřesnit, ţe pouze kvalita přípravy projektu je rozhodujícím faktorem jeho úspěchu nebo nezdaru. Součástí provozní fáze by měl být i tzv. postaudit, prováděný po určitém období standardního provozu investičního projektu. Cílem postauditu je zejména srovnání původních předpokladů, ze 14 FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, str

19 kterých se vycházelo při přípravě technicko-ekonomické studie, se skutečnou situací při zaběhlém provozu Ukončení a likvidace projektu Jde o poslední, neboli závěrečnou fázi investičního projektu, která zahrnuje činnosti následujícího charakteru: demontáţ zařízení a jeho likvidace, ekologická sanace lokality, prodej veškerých nevyuţitých zásob, postavební úklidové práce, atd. Tento proces vytváří nové příjmy z prodeje likvidovaného majetku, ale zároveň i výdaje na jeho likvidaci. Rozdíl příjmů a výdajů z likvidace projektu, včetně respektování moţných daňových dopadů, se projeví jako součást peněţních toků z projektu a představuje tzv. likvidační hodnotu investičního projektu. Kladná likvidační hodnota zvyšuje celkové příjmy z investice, záporná naopak tyto příjmy sniţuje. Zkušenosti z praxe ukazují, ţe odhady likvidační hodnoty jsou obvykle dosti optimistické a ve skutečnosti často výdaje spojené s ukončením provozu převyšují příjmy z likvidace Faktory ovlivňující rozhodování podniků o investice Abychom mohli odpovědět na otázku, zda vybraný projekt přijmout a realizovat, nebo který z navrţených projektů by měl být zvolen k realizaci, musíme nejdříve provést řádu analýz, ovlivňujících rozhodování podniku o investicích. Ať uţ se jedná o projekt komerční či veřejný, dostáváme se při řízení všech jeho fází do dodavatelsko odběratelských vztahů vzhledem k nutnosti nakupovat (či prodávat) související výrobky a sluţby, které prochází trţním prostředím. To, ţe tyto vztahy a jejich naplňování můţe zásadním způsobem ovlivnit realizovatelnost projektu, je nasnadě. Proto je nutno se zabývat otázkou, pro koho je daný produkt nebo sluţba určena, jaký problém tohoto subjektu řeší, v jakém rozsahu bude o tuto sluţbu zájem, po jakou dobu a jakým způsobem zvýšit vyuţívání takovéhoto výstupu, jak zajistit informovanost o existenci této sluţby apod. Odpovědět na dané otázky umoţňuje marketingová analýza trhu. Mezí klíčové fáze analýzy patří: Analýza poptávky Analýza konkurence 15 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2005, str FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2005, str

20 SWOT analýza Marketingový mix 2.1. Analýza poptávky Kaţdý den se setkáváme s různými druhy zboţí od různých dodavatelů, přičemţ poptávka po jedné sluţbě je větší neţ po druhé. Aby firma měla aktuální informaci o tom, co se na trhu prodává nejvíce, musí pravidelně provádět analýzu poptávky. Podstata analýzy spočívá v tom, ţe firmy mají mít přehled o tom, na jaký druh produktu je zvýšena poptávka. Daný průzkum se často pouţívá, pokud se podnik chystá uvést na trh nový druh výrobku, nebo uvaţuje o investici, která v nějaké míře ovlivní další distribuci produktu. Ve své bakalářské práci jsem prozkoumala poptávku po rybích konzervách, aby podnik měl co největší jistotu ohledně investování do projektu a také předběhl riziko neúspěchu Analýza konkurence Před tím, neţ popíši, co je to analýza konkurence, bych chtěla říci pár slov o tom, proč jsem zvolila tuto metodu. Myslím, ţe kaţdá firma, která očekává úspěch od realizace investičního projektu, by neměla zapomínat, proč tento projekt zvolila a za jakým účelem. Finanční ukazatele a metody dávají podnikům moţnost získat odpověď na otázku, má-li firma realizovat investiční projekt, nebo od něj raději odstoupit. Ale marketingové metody pomohou především odpovědět, proč firma potřebuje investovat právě do tohoto projektu. Analýza konkurence je odvětví marketingového managementu, umoţňující podnikům získat informace o konkurenci, poznat jejich strategie, postupy a chyby Analýza odvětví a konkurence Výše popsané metody investičního rozhodování jsou základními kritérii při rozhodování o investici, ale před tím, neţ podnik začne analyzovat a zvaţovat tyto metody, by měl vyuţít pomoc marketingového managementu a provést analýzu konkurence trhu. Protoţe právě intenzita a charakter konkurence na daném trhu do značné míry ovlivňují rozhodování podniků o investici. Finanční ukazatele a metody přece dávají firmám moţnost získat odpověď na otázku, má-li firma realizovat investiční projekt, nebo od ní raději odstoupit. Nepřetrţité porovnání a sledování konkurenčního prostředí je jedním z nejdůleţitějších aspektů strategického plánování firmy. 20

21 Na základě výsledku odborných analýz můţu říct, ţe počet a síla potenciálních konkurentů s kaţdým rokem stabilně roste. Právě proto firmy začínají hledat cesty jak sníţit své náklady, ale přitom uchovat nízké ceny výrobků. Čím dál tím více podniků vyrábí své zboţí ve státech východní Evropy, kde je pracovní síla velmi levná. Neustálý konkurenční boj vede k tomu, ţe obchodníkům jiţ nestačí mít znalosti pouze o svých zákaznících, ale musejí také věnovat stejnou pozornost svým konkurentům. Kromě toho, sledování konkurence je jedním z aspektu úspěšného marketingového plánování firmy. Neustálé sledování konkurenčních firem, jejich úspěchů a neúspěchů a analyzování efektivnosti distribučních cest, to vše přináší podnikům velkou sílu a obranu v surovém světě jménem business. Aby firma mohla sestavit efektivní strategický plán a zaútočit na konkurenci, potřebuje umět odpovědět na následující otázky: Kdo jsou naši konkurenti? Jaké jsou jejich strategie? Jaké jsou jejich cíle? Jaké jsou jejich silné a slabé stánky? Jak obvykle reagují na své ohroţení? 17 Odpovědi na tyto otázky pomohou podniku stanovit cíle konkurenční strategii, coţ určitě ovlivní dlouhodobé cíle. Rozbor limitujících podmínek mimo hranice podniku, do kterého patří analýza odvětví, je důleţitým krokem při implementaci investičního projektu do celkové strategie firmy Identifikace konkurentu Analýza konkurence představuje v trţní ekonomice jeden z rozhodujících podkladů pro strategické rozhodování, pro určování základní podnikové politiky a podnikových cílů. Představuje komplexní analýzu dat o podnicích, které zajišťují trh stejnými výrobky nebo jinak uspokojují na trhu relevantní potřeby. Cílem této analýzy je poznat nabídku konkurenčních podniků, jejich aktivity, strategii, pozici v konkurenční soutěţi a konečně segmenty, které tyto podniky na trhu obhospodařují. Hlavním úkolem podniků se udrţet v rovnováze mezi zákazníky a konkurenti. Nezapomenout na to, ţe pole skutečných a potenciálních konkurentu je mnohem vetší. Aby podnik se vyhnul této problematice, by měl brat v úvahu, ţe podle nahraditelnosti výrobku existuje čtyři druhy konkurence: 17 KOTLER, P. Marketing Management: Analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Grada Publishing, str

22 1) Konkurence značek - konkurenční firmy nabízejí na trhu v průměru stejné výrobky za podobné ceny. Například, firma MDC Company XXI vyrábějící rybí konzervy bude povaţovat za své konkurenty firmy Baltaxia, Gaston, Nekton, který také dodávají na trh rybí konzervy stejného druhu za průměrně stejné ceny. 2) Odvětvová konkurence firma povaţuje za své konkurenty ostatní podniky dodávající na trh stejnou třídu produkce. V tomto případě firma MDC Company XXI bude konkurentem pro všechny firmy vyrábějící rybí konzervy. 3) Konkurence formy konkurenty jsou všechny firmy nabízející stejnou sluţbu. To znamená, ţe firma MDC Company XXI bude povaţovat za konkurenty nejenom výrobce rybích konzerv a také dodavatele čerstvé ryby, uzené ryby, drůbeţích výrobku. 4) Konkurence rodu v tom to případě, jde o takovou konkurence, ve které všechny ostatní firmy soupeří o zákazníkovy peníze. Konkurenty firmy MDC Company XXI budou výrobci sušenek, chleba, mléčných výrobku, atd. Kromě toho můţeme sledovat konkurence s dvou uhlu pohledu. Odvětvové pojetí konkurence dává nám moţnost kontrolovat firmy vyrábějící produkty, které jsou schopny vzájemně se nahrazovat. 18 Charakteristický body dané varianty závisí na: o počtu prodejců ( zde na trhu jeden nebo více prodávajících, a zda je nabídka homogenní nebo vysoce diferencovaná 19 ) o nákladová struktura (firmy a společnosti hledají cesty jak sníţit své náklady), o vertikální integrace (sniţuje náklady, velký zisky v oblasti s nízkými daně, uplatnění různé cenové politiky) o bariéry ( oficiální, morální závazky vůči zákazníkům, zaměstnancům, vládní opatření, uzavřené kontrakty 20, atd.) o stupeň globalizace (konkurence probíhá na celosvětové bázi) Zaměření na firmy, které uspokojují stejnou potřebu zákazníků, umoţňuje podnikům zhlédnout širší skupinu potenciálních konkurentů. Tento přistup se nazývá - trţní. Za konkurenty povaţujeme takové firmy a společnosti, kterých nabídka je zaměřená na stejnou cílovou skupinu a vyuţívajících stejnou strategii na daném trhu. 18 KOTLER, P. Marketing Management: Analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Grada Publishing, str KOTLER, P. Marketing Management: Analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Grada Publishing, str KOTLER, P. Marketing Management: Analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Grada Publishing, str

23 Strategie konkurentů Dalším krokem analyzování konkurenčního prostředí je identifikace strategií konkurentů. Konkurenční firmy zaměřující se na stejný cílový trh a výuţivajicí stejnou strategie povaţujeme za nejbliţší konkurenční skupinu, kterou musíme identifikovat. 21 Podrobný rozbor daných skupin závisí především na dimenzích jako kvalita výrobku, cenová politika, portfolio výrobku, atd. Jenom podle těchto charakteristik můţeme najít potenciálního konkurenta. V reálném světě je skupina konkurentu větší a širší. Znalostí a informací, které potřebujeme vědět o konkurenci je mnohem více, například marketingový mix, cenová politika, distribuční sítě, reklamní, prodejní a propagační politika atd. Porovnávání a analyzování daných informací umoţňuje lépe poznat konkurenty a jejích slabé a silné stránky a tím měnit a přizpůsobovat své strategie tak, aby zákazník pro uspokojení svých potřeb vybíral sluţby a zboţí konkrétní firmy. Ve své bakalářské práci bych se chtěla zaměřit na takovou skupinu konkurentů, u kterých je podobná strategie jako u firmy MDC Company XXI Identifikace hlavních cílů konkurence Jakmile budeme vědět, kdo jsou naši hlavní konkurenti a jakou strategie vyuţívají, musíme odpovědět na otázku: jaké cíle sleduje daný konkurent? Maximalizace zisku, sníţení nákladů, podíl na trhu, rentabilita, spokojenost ze strany zákazníků, atd., to je několik základních cílů, kterých konkurent chce dosáhnout. Ale i zde mohou být rozdíly, například některé firmy si stanoví cílový zisk s dosaţením spokojenosti. Na druhé straně jsou firmy, které povaţují za hlavní cíl uspokojení zákazníků, pomocí zvýšení vysoce kvalitních produktu nebo zboţí. Třetí firmy počítají za dominantní cíl: zvětšení podílu na trhu. Rozdíly v cílech závisí na mnoha faktorech, patří sem: postavení na trhu, velikost firmy, současné finanční zdraví podniků a mnoha dalších. Z toho plyne, ţe kaţdý konkurent má několik cílů, který můţeme charakterizovat různými stupni důleţitosti. Proto se musíme především zaměřit na takové cíle, který pro konkurenty mají dominantní úlohu. Znalost daných cílů nám dává moţnost zjistit, zda konkurent je spokojen se stávajícími finančními výsledky a uhodnout jeho následující reakci. 21 KOTLER, P. Marketing Management: Analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Grada Publishing, str

24 Odhad přednosti a slabin konkurence Úspěšné dosaţení strategických plánů a cílů především závisí na moţnostech a schopnostech firmy. Sběr informací o podnikatelských činnostech konkurenčních firem nám umoţňuje identifikovat silné a slabé stránky daných firem. Získat informaci o prodeji; podílu na trhu, na povědomí zákazníků, na oblibě; zisku; návratnosti investic; vyuţití kapacity bývá občas obtíţné. Problémem je omezenost dostupných informací. Proto firmy při sledování slabin a předností konkurence často vycházejí z osobní zkušenosti a z doslechu. 22 Nebo provádějí marketingový průzkum mezi zákazníky nebo dodavateli, a tím samým získávají potřebné znalosti. Nakonec musíme při sledování silných a slabých stránek svých konkurentů zjistit jejich představy o podnikání a trhu. Některé firmy věří, ţe vyrábějí zboţí nejlepší kvality v oboru, i kdyţ to není pravda. Pokud konkurent jedná na základě mylné představy, znamená to pro nás výhodu Odhad pravděpodobné reakce konkurence Posledním důleţitým krokem analyzování konkurenčního prostředí je odhad pravděpodobné reakce konkurenta. Jiţ zmíněné cíle, přednosti a slabiny předurčují reakci konkurenta na činnosti jiné firmy. V této fázi se také sleduje podniková filozofie, vnitřní kultura a určité vnitřní přesvědčení firmy. Podle reakcí můţeme rozdělit konkurenty na několik typu: 23 laxní konkurent nereaguje rychle či výrazně na pohyb konkurence (např. z důvodu předpokladu věrných zákazníků) vybíravý konkurent reaguje jen na určité formy útoku a ostatních si nevšímá konkurent-tygr reaguje rychle a důrazně na jakékoliv ohroţeni svého trhu scholastický konkurent nevykazuje předvídatelný způsob reakce Výběr konkurentů pro útok Teď, kdy máme znalosti charakterizující konkurenční prostředí, je správný čas rozhodnout, na jakou skupinu konkurentů chceme zaútočit, nebo kterým je lépe se vyhnout. Pro snadnější formulaci konkurenční strategie můţeme provést analýzu spotřebitelské hodnoty. Cílem dané 22 KOTLER, P. Marketing Management: Analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Grada Publishing, str KOTLER, P. Marketing Management: Analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Grada Publishing, str

25 analýzy je určení potřeb a přání zákazníků a stanovení míry jejich uspokojení prostřednictvím různých konkurenčních nabídek. 24 Danou analýzu můţeme charakterizovat následujícími body: 1) Odhalení faktorů, na základě kterých zákazníci vybírají produkty určité firmy. Obecně - získání daných informací se uskutečňuje pomoci dotazování zákaznické skupiny. 2) Odhalení důleţitých vlastností nabízených výrobků a produktů. 3) Porovnání vlastností konkurenčních nabídek se zákaznickou charakteristikou. 4) Zjistit, jak zákazníci hodnotí a oceňují vlastnosti a charakteristiky výrobku naší firmy a výrobků konkurenčních. 5) Sledování a hodnocení zákaznických potřeb a přání. Obecně získání daných informací se uskutečňuje pomocí dotazování zákaznické skupiny. Výsledků tohoto průzkumu firma se obvyklé vyuţívá pří rozhodování o tom, na jakou skupinu konkurence chci zaútočit. Ve sféře podnikání existuje velké mnoţství různých druhů konkurenčních skupin; někteří konkurenty povaţujeme za slabé a soutěţení s takovými přináší firmě sice výhodu, ale pokud podnik směřuje k vlastnímu zdokonalování, měl by se především zaměřit na silnější konkurenty. Kromě slabých a silných konkurentů jsou také dobří a špatní. Za dobré povaţujeme takové konkurenty, kteří hrají fair-play a dodrţují obecně uznávaná pravidla v odvětví. Opačným příkladem jsou špatní konkurenti. Otázka na odpověď, kterou ze skupin určit pro zaútočení, plyne především z rozhodnutí podniku a závisí na mnoha různých faktorech. Ale v souboji a sledování konkurenčního prostředí by firma neměla zapomínat na své zákazníky, sledovat jejich potřeby a přání. Pokud firma bude schopna klást důraz na sledování zákaznického sektoru se zaměřením na konkurenci jen tak, bude moci efektivně vyuţívat svých zdrojů a dosahovat hlavních cílů SWOT analýza Dalším aspektem, který v nějaké míře ovlivňuje investiční projekt firmy, je SWOT analýza. Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní prostředí) a současné situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příleţitosti a hrozby pro firmu. Pro vyspecifikování jednotlivých např. silných stránek bývá vyuţit brainstorming s managementem 24 KOTLER, P. Marketing Management: Analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Grada Publishing, str

26 firmy a specialisty na oblast, kterých se SWOT analýza týká. Po brainstormingu se vše roztřídí podle relevantnosti k záměru pouţití SWOT. Následně nastupuje kvantifikované hodnocení jednotlivých poloţek všemi zúčastněnými. Po zhodnocení a spočítání váhy jednotlivých např. silných stránek celým týmem se seřadí dle důleţitosti. Dále musí proběhnout jasné rozhodnutí managementu, jak s výsledky analýzy naloţí a co bude realizovat. Danou analýzu můţeme rozloţit do dvou fázi: O-T analýza nebo rozbor vnějšího prostředí: Tato část SWOT analýzy dává moţnost zjistit atraktivní příleţitosti, které skrývá trh a které mohou podniku přinést jisté přednosti před ostatními účastníky ekonomické soutěţe, a tím získat konkurenční výhody. Příkladem příležitosti (opportunity) mohou být: chyby konkurence smlouvy krátkodobé i dlouhodobé státní zakázky nové zahraniční trhy Za hrozby (threats) můţeme povaţovat: silná konkurence diskriminační opatření nestabilní trh politické převraty hospodářský chaos mezinárodní napětí S-W analýza nebo hodnocení vnitřního prostředí: S-W analýza je zaloţena na přesném vymezení silných a slabých stran firmy. Výsledky této analýzy ovlivňují zásadním způsobem další rozhodovací procesy spojené s řízením marketingové činnosti stanovení cílů, rozmístění zdrojů a kaţdodenní činnost podniku a mimo jiné také stanovení strategie firmy. Příkladem silných stránek (Strengths) mohou být následující charakteristiky: kapitálová síla (nízká zadluţenost) rezervní fondy kapacita výzkumu a vývoje vybavenost stroji a zařízeními 26

27 stupeň automatizace tradice image podniku kvalita a jakost produkce pohotovost dodávek servis a další sluţby Slabé stránky (Weeknesses): zastaralá zařízení zastaralé výrobky výkyvy v kvalitě niţší kvalita nedostatky v kvalifikaci lidí, odpovědnosti niţší úroveň managementu podniku, neprůbojnost zkaţená pověst Účelem SWOT analýzy je posoudit vnitřní předpoklady firmy k uskutečnění určitého podnikatelského záměru a současně rozebrat i vnější příleţitosti a omezení diktovaná trhem. Dále při kombinace vnějšího a vnitřního prostředí podnik určuje, jakou ze strategií vyuţít. Tabulka č. 1: Druhy marketingových strategií Činitelé Příleţitosti Nebezpečí Ofenzivní strategie Mírně ofenzivní strategie Silné stránky Slabé stránky SO Defenzivní strategie ST Zůstatková strategie WO WT Pramen:Svatopluk, M. Základy managementu aplikační systematický přehled, str. 50. Ofenzivní strategie SO Hlavními charakteristikami dané strategie je zavedení výrazně nového výrobku, produktu, modernizace výroby. Tato strategie musí být doprovázena rozvinutým marketingem. Typickým znakem je také vyšší riziko. 27

28 Mírně ofenzivní strategie ST Znakem této strategie jsou dílčí změny výrobního programu nebo výrobků, které je doprovázeno sniţováním nákladů a cen, niţší spotřebou surovin a materiálů a necenovou konkurencí. Podnik se specializuje na určité segmenty trhu. Obvykle se tato strategie volí v období přípravy další výrobkové generace. Defenzivní strategie WO Tuto strategii charakterizuje opatrnost, udrţování pozice, získávání času po dobu konsolidace podniku, sníţení cen hromadnou výrobou. Zůstatková strategie WT Podnik ustupuje z trhu, orientuje se na doplňkové výrobky a sluţby. V tomto období jsou časté fúze se silnějšími podniky, někdy aţ likvidace. Konkurenční pozice podniku je značně oslabena Marketingový mix Marketingový mix je určité systematické vymezení významných marketingových problémů pomocí 4 P: Product (výrobek nebo sluţba) popis produktů a sluţeb, které budou poskytovány v souvislosti s projektem. Price (Cena a cenová politika) rozhodnutí, za jaké ceny budou jednotlivé výrobky a sluţby poskytovány resp. jejich soubory. Budou li poskytnuty nějaké slevy a akce, jiné platební a obchodní podmínky. Promotion (Propagace komunikační mix) podrobný popis veškerých komunikačních kanálů, které boudou v rámci jednotlivých etap projektu vyuţívány. Place jedná se o popis distribučních cest, kterými se dostávají produkty a sluţby od poskytovatele ke spotřebiteli. 3. Metody hodnocení efektivnosti projektu Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloţeného kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních výnosů za období ţivotnosti investičního majetku. Výnosem z investice je přírůstek čistého zisku a odpisů (cash flow), které se vracejí do podniku v ceně prodaných výrobků. 28

29 3.1. Odhad jednorázových nákladů na investici Odhad nákladů zahrnuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku, která u strojních investic obvykle sestává z nákupní ceny plus nákladů na dopravu, cla, montáţních a instalačních nákladů Odhad budoucích výnosů Jejich výpočet vychází z odhadu budoucích trţeb (předpokládaného objemu prodeje zboţí a jeho cen) a nákladů (materiálových, mzdových a ostatních). Budoucí výnosy lze zjistit pomocí rozpočtu cash flow Výpočet nákladů na kapitál Průměrné náklady kapitálu jsou definovány jako průměrný výdaj, který musí podnik zaplatit za získání jednotlivých druhů kapitálu. Často se průměrné náklady kapitálu označují i jako průměrné váţené náklady na kapitál (anglická zkratka WACC). Výpočet WACC je závislý: 25 a) na nákladech jednotlivých druhů kapitálu b) na podílu jednotlivých druhů kapitálu na celkovém kapitálu podniku CK VK Základní vzorec pro výpočet je: WACC Nd NVK 26 (3.1) K K N d - náklady cizího kapitálu v % N VK - náklady vlastního kapitálu v % K - celkový kapitál podniku v Kč ( K=CK+VK ) CK - cizí kapitál v Kč VK - vlastní kapitál v Kč WACC - průměrné vážené náklady na kapitál Financuje-li podnik celou investici vlastním kapitálem, nákladem je poţadovaný výnos z kapitálu (zadrţeného zisku a základního kapitálu) vyjádřený ve výši míry dividend z akcií Nvk (v %). Je-li investice plně financována úvěrem (cizími zdroji), je nákladem úrok z úvěru N d (v %). 25 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopress, 2006, str MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. Ekopress, 2007, str

30 Náklady na vlastní kapitál Při výpočtu nákladu na vlastní kapitál, se často pouţívá metoda ROE (Rentabilita vlastního kapitálu), coţ je rozdíl čistého zisku na vlastní kapitál. Daný ukazatel slouţí jako kritérium pro posouzení, jestli kapitál investovaný do udírny bude dobře zhodnocen. ČZ Základní vzorec pro vypočet: ROE 100% 27 (3.2) VK Náklady na cizí kapitál Při stanovení nákladu na cizí kapitál musíme brát v úvahu, jaké druhy cizích zdrojů podnik vyuţívá. Jestli jsou to úvěr, obligace nebo leasing. Ve své práci budu vycházet ze skutečností, ţe podnik čerpá několik úvěrů u různých bank. Kromě toho z daňového hlediska jsou náklady na úvěr daňově uznatelné, 28 a proto sniţují zisk před zdaněním. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při výpočtu nákladů na úvěr. Základní vzorec pro náklady na úvěr je: i* (1 d) 29 (3.3) N d i-úrok z úvěru v % N d - náklady na úvěr v % d- daňový koeficient (daňová sazba ze zisku v %/100) Také při investování je třeba zohlednit faktor času a rizika, která jsou s příjmy plynoucími z investice a s výdaji na její realizaci spojeny. Na těchto principech jsou zaloţeny různé metody, kritéria a ukazatele hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Nejčastěji pouţívanými ukazateli hodnocení ekonomické efektivnosti projektu jsou: Průměrné roční náklady Diskontované roční náklady Čistá současná hodnota Index rentability 27 Vzorec pro vypočet rentability vlastního kapitálu (ROE) [on-line]. [citováno ]. Dostupné z URL: < 28 Na základě 25, odstavce 1, písmene w zákona o daních z příjmů po novele zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů však jiţ musíme důsledně rozlišovat, zda má podnik nárok na celý odpočet úroků z úvěrů. Nově jsou úroky z úvěrů daňově omezeny ve dvou směrech: sazba úroků je uznatelná pouze do výše PRIBOR + 4% a limitovaná je i celková výše samotného úvěru na základě násobků vlastního kapitálu podle toho, zda osoba poskytující úvěr je spojená s podnikem, nebo je nezávislá. Tyto omezení se ovšem netýkají úroků do souhrnné výše jednoho milionu korun. 29 PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera.praha: Linde nakladatelství, 2005, str

31 Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Po přečtení odborné literatury jsem došla k tomu, ţe metoda čisté současné hodnoty je povaţována za nejpřísnější způsob hodnocení investic, protoţe respektuje faktor času a prostřednictvím diskontní míry zohledňuje míru rizika, přihlíţí k peněţním příjmům plynoucím po celou dobu ţivotnosti investice a ukazuje na přínos investice k růstu hodnoty podniku. Právě proto jsem se rozhodla ve své bakalářské práce pouţít danou metodu při hodnocení investičního projektu Metoda čisté současné hodnoty (ČSH) Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněţními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost v jednotlivých létech. Zdůrazňuje nejen výši peněţních příjmů a výdajů, ale i jejich časové rozloţení během určité doby. Navazuje těsně na hlavní cíl finančního řízení společnosti, a ukazuje přírůstek investice k trţní hodnotě firmy a tím i k bohatství jejích vlastníků: Základní vzorec pro výpočet je: ČSH n t1 1 CF t i t KV 30 (3.4) i diskontní sazba, t jednotlivá léta životností investic, n doba životnosti investice, KV kapitálové výdaje Představuje tak v podstatě přebytek resp. nedostatek peněţních přínosů v porovnání s investičními výdaji, zvýšenými o míru zhodnocení kapitálu, kterou investice vyţaduje. Z této definice plyne kritérium, podle kterého podnik rozhoduje o přijatelnosti investičního projektu. Investice můţeme povaţovat za efektivní, pokud ČSH je větší nebo alespoň rovna 0. V tomto případě se předpokládané příjmy rovnají kapitálovým výdajům a investiční projekt je pro podnik indiferentní. V návaznosti na hlavní cíl podnikání, za které bývá povaţováno zvyšování hodnoty podniku a růst bohatství vlastníků, jsou pro podnik přijatelné investice s kladnou čistou současnou hodnotou, neboť jen v tomto případě peněţní příjmy po dobu ţivotnosti investice zajistí úhradu vloţených peněţních prostředků, poţadovanou míru výnosu a zvýšení peněţního toku v podniku. Při výběru z více variant investičních projektů je zpravidla upřednostňována varianta s nejvyšší čistou současnou hodnotou. V dnešní době je metoda čisté 30 HRDÝ, M. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. Praha: Aspi, 2004, str

32 současné hodnoty povaţována za nejvhodnější způsob ekonomického hodnocení investic, neboť respektuje faktor času, prostřednictvím diskontní míry zohledňuje míru rizika, přihlíţí k peněţním příjmům plynoucím po celou dobu ţivotnosti investice a ukazuje na přínos investice k růstu hodnoty podniku. Má však i svá omezení vyplývající z vysoké obtíţnosti predikce reálných peněţních příjmů a z nereálnosti srovnávání investičních variant s rozdílnou dobou ţivotnosti. Interpretace moţných výsledků čisté současné hodnoty je následující: 31 1) ČSH > 0 (diskontované peněţní příjmy převyšují kapitálový výdaje), investiční projekt je pro podnik přijatelný, zaručuje poţadovanou míru výnosu a zvyšuje trţní hodnotu firmy. 2) ČSH < 0 (diskontované peněţní příjmy jsou menší neţ kapitálový výdaj) investiční projekt je pro podnik nepřijatelný, protoţe nezajišťuje poţadovanou míru výnosu a jeho přijetí by sniţovalo trţní hodnotu firmy. 3) ČSH = 0, pak je investiční projekt z hlediska podniku indiferentní (diskontované peněţní příjmy se rovnají kapitálovým výdajům a projekt nezvyšuje ani nesniţuje trţní hodnotu firmy). Výše popsané metody a analýzy by měli pomoci podniku zváţit veškerá rizika investičního projektu, stanovit konkrétní cíle, a získat od projektu maximum výhody a prosperity, které podnik bude moci vyuţít jak v současném, tak i v budoucím rozvoji. 31 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopress, 2006, str

33 PRAKTICKÁ ČÁST 33

34 4. Představení společnosti Společnost MDC Company XXI byla zaloţena v roce 1999 a uţ více neţ 10 let úspěšně podniká na území České a Slovenské republik. Hlavní podnikatelská a výrobní činnost firmy je výroba a distribuce rybích konzerv. Za léta jejího působení na českém trhu dosáhla uznávaného postavení mezi dodavateli rybích konzerv. Vybudovala si pevné obchodní vztahy s některými velkými obchodními řetězci, jako jsou např. Spar, Kaufland ČR a SR. Aktivně spolupracuje také s předními českými potravinářskými velkoobchody a firmami. Za existence obchodního řetězce Julius Meinl byla společnost MDC Company XXI jeho významným dodavatelem. Stalý růst, stabilita dodavek zboţí a snaha zlepšit kvalitu produkce dělají firmu konkurenceschopnou a rentabilní také na mezinárodním trhu. Za hlavní etapy rozvoje společnosti, které měli kladný vztah k současnému ekonomickému zdraví podnik povaţuje následující události: rok 2005, z důvodu zvýšení poptávky po výrobcích firmy byla zaloţena dceřiná společnost MDC Nord na území Lotyšska, za účelem výroby vlastní produkce. rok 2008, v Lotyšsku byla uvedena do provozu továrna na výrobu rybích konzerv MDC Nord A/S s veterinárním číslem certifikátu A Oddělení v Lotyšsku zaměstnává průměrně 60 zaměstnanců, kteří odpovídají za proces výroby, dodávek, nákup zboţí a finančněekonomické činnosti. V současné době v Praze, kde se nachází hlavní sídlo společnosti, je zaměstnáno 7 lidí: generální ředitel, finanční oddělení, oddělení prodeje, logistika. Základní jmění MDC Company XXI s.r.o. je 12,45 mil. 32 Kč. Průměrný obrat za poslední 4 roky činí 25 mil Kč. 33 Společnost je majitelem vlastního autoparku: jeden kamion, jedna nákladní chladicí skříň (12 t), několik dodávkových aut. V budoucnu společnost MDC Company XXI předpokládá další rozšiřování portfolia výrobků za účelem získat větší důvěryhodnost ze strany kupujících a stabilitu mezi velkým počtem podobných společností nejenom na českém, ale i na slovenském trhu. 32 Výší základního jmění firmy. Dostupná z interních zdrojů společnosti MDC Company XXI. 33 Informace o obratech firmy za poslední čtyři roky. Dostupná z účetní dokumentace společnosti MDC Company XXI. 34

35 4.1. Předmět činnosti Hlavní činností společnosti je výroba a distribuce rybích konzerv na území České a Slovenské republik. Výroba (produkce) probíhá v továrně na území Lotyšska, která je v provozu od roku Proces výroby je dost sloţitý a představuje souhrn znalostí zkušebních technologů a kvalitních zařízení. Kaţdá etapa výroby by měla být optimalizována a přizpůsobena lidským a technologickým výkonům. Pro lepší představení procesu dále následuje jeho stručná charakteristika: 1) Přípravy surovin (zpracování a promývání ryb) 2) Porcování ryb 3) Solení 4) Tepelné úpravy ryb (blanšírování, osmaţení, dušení, uzení, sušení atd.) 5) Dávkování do plechovek 6) Odvzdušňování před uzavřením plechovky 7) Sterilizace (ohřívání plechovek do teploty C) 8) Ověření kvality 9) Etiketování 10) Balení 11) Následující přípravy k distribuci V odvislosti od pouţívaných surovin a způsobu výroby se konzervy dělí na několik druhů: přírodní (ve vlastně šťávě) a předkrmové (v rajčatovém nálevu, v oleji a dalších ochucených nálevech). Při výrobě konzervy uzené šproty je proces skoro stejný, ale má několik odlišnosti. Při výrobě uzených šprot společnost MDC Compnay XXI musí pouţívat polotovary z uzených ryb, který kupuje od třetích firem. Dále se uzená ryba zpracuje na dávky, které jsou rozkladeny do plechovek. Přitom do plechovek se ryby kladou na různé způsoby: vodorovně vedle sebe nebo šikmo přes sebe (do stromečku). Postupně se konzerva naplňuje rostlinným olejem a hermeticky se uzavře. Poslední etapa je sterilizace při 120 C. Jakmile společnost začne se stavbou vlastní udírny, k výše popsanému procesu výroby uzených šprot se přidá další činnost: uzení ryb. Vlastní udírna kromě kladného ekonomického vlivu bude mít i následující plusy, jako třeba sociální a ekologické faktory atd. Výroba konzerv pomocí vlastní udírny umoţní osvobodit volné peněţní prostředky, které se postupem času se budou dát investovat do rozšiřování portfolia 35

36 výrobku společnosti, do zavádění druhé pracovní směny, do reklamy a propagace, do další optimalizace výroby za pomoci technologického zlepšování továrny Produkce Nabídka společnosti je velíce široká a uspokojuje velkou skupinu zákazníků. Produkci firmy lze sehnat skoro v kaţdém obchodním řetězci, se kterými společnost spolupracuje uţ mnoho let. Neustálý růst a snaha dobytí trhu pomáhá podniku uzavírat nové smlouvy o spolupráci a tím rozšiřovat oblast distribuce výrobků. Mezi nejpopulárnější výrobky, které společnost momentálně vyrábí a dodává na trh, patří: Uzené šproty v oleji, 160g - celá ryba bez hlavy, ručně ukládaná, tepelně zpracovaná Šproty v tomatě, 160 a 240g - celá ryba s hlavou, ručně ukládaná, tepelně zpracovaná, v rajčatovém nálevu Baltické sardinky v oleji, 160 a 240g - celá ryba s hlavou, ručně ukládaná, tepelně zpracovaná Baltické sardinky v tomatě, 160 a 240g - celá ryba s hlavou, ručně ukládaná, tepelně zpracovaná, v rajčatovém nálevu Tresčí játra 160 a 240g. 5. Specifikace investičního projektu Jak jsem uţ uváděla, společnost neustálé uvaţuje o zlepšení jakosti produkce, o modernizaci zařízení a strojů vyuţívaných při výrobním procesu, o celkové optimalizaci výroby. To je několik vedlejších cílů firmy, kterými bychom pomohli dosáhnout hlavního finančního cílumaximalizace trţní hodnoty podniku. Firma zváţila celkovou situaci na trhu a dospěla k tomu, ţe modernizace továrny a stavba vlastní udírny nejenom umoţní zvětšit výrobu konzerv uzené šproty, poptávka po které je větší neţ po ostatních druzích konzerv 34, ale kromě toho daná investice umoţní sníţit náklady na výrobu a přinese uvolněné peněţní prostředky, které společnost bude schopna investovat do dalšího rozvoje. Dalším plusem daného investičního projektu je ochrana podniku od rizika nestabilních dodávek. Často se stává, ţe v sezóny, kdy poptávka na uzených šprotách roste, firmy a podniky vyrábějící uzený polotvar nestíhají s dodávkami a tím ohroţují své zákazníky (MDC Company XXI). Kvůli zpoţděním s dodávkami podniky ztrácejí důvěryhodné vztahy s odběrateli. Vlastní udírna bude pro podnik pojistka proti riziku nevčasných dodavek surovin. 34 Poptávka na konzervy uzené šproty. Viz marketingový průzkum, kapitola

37 Předpokládám, ţe podle posouzení investičního projektu podnik bude mít jistotu, ţe stavba udírny v budoucnu přinese jenom kladný vliv na celkovou situaci ve firmě a vzhledem k tomu začne se stavbou. Před tím, neţ podnik začne uvaţovat o stavbě udírny, musí prozkoumat nabídku daných udíren na trhu a posoudit, která z nabídek nejvíce vyhovuje poţadavkům společnosti. Dále bych chtěla představit a popsat udírnu, o které podnik uvaţuje Charakteristika udírny Na základě výsledků analýzy různých druhů udíren, jak domácích, tak i ze zahraničí a také na základě konzultací s odborníkem v této sféře, konzultantem firmy Elektrotech Company (ČR), společnost MDC Company XXI dospěla k tomu, ţe zařízení, které nabízí podnik Mauting odpovídá technickým poţadavkům a kromě toho má dobrý výrobní výkon a optimální vztah ceny a kvality. Cena zařízení se pochybuje kolem eura. V ceně je započítán celé spektrum sluţeb a práce související s montáţí zařízení a školením pracujícího personálu. Kromě toho je v ceně zahrnuta dvouletá záruka. Pod pojmem udírna se rozumí speciální udírenská kamera, která má následující funkce a charakteristiky: 35 Umoţňuje provádět automatické tepelné opracování uzenářských výrobků, tj. červenání, prohřívaní, sušení, uzení a vaření bez další manipulace. Udírny jsou vhodné pro uzení všech typů výrobků, jako např.: párků, klobásů, špekáčků, salámů, masa, drůbeţe, ryb, sýrů, atd. V provedení s chlazením umoţňuji uzení studeným kouřem. Jsou vhodné pro tepelné zpracování ryby nebo podobných výrobků ve formách nebo v nepropustných obalech. Umoţňuje pečení ryby nebo podobných výrobků. Technologický proces tepelného opracování je řízen mikroprocesorovou řídící jednotkou dle zvoleného programu. Uţivatel má moţnost sestavit vlastní programy, které vyhoví právě jeho podmínkám. V případě potřeby můţe uţivatel kdykoliv vstoupit do programu a probíhající reţim změnit. Udírny jsou standardně dodávaný jako částečně otevřený systém s odtahem do komína. 35 Podrobnější specifikace udírenských komor[on-line]. Dostupné z URL: <http://www.mauting.cz/cs-udirenske-komory>. 37

38 Kromě toho nedílnou součástí udírenské komory je vyvíječ kouře, který je moţno vybrat ze 4 typů: 36 Drtinový - kouř se vyvíjí doutnáním dřevné drtě na speciálním roštu. Doprava drtě z násypky je automatická. Zapálení drtin zabezpečuje elektrické topné těleso. Frikční - kouř se vyvíjí třením dřevěného špalku na speciálně konstruovaném válci. Aplikátor tekutého kouře - kouř je vyvíjen atomizací tekutého kouře speciální tryskou za pomoci stlačeného vzduchu. Parní vyvíječ kouře - kouř je vyvíjen průchodem přehřáté páry přes dřevěné drtiny. Umístění vyvíječe kouře můţe být na přání zákazníka vlevo nebo vpravo. Proces vyvíjení kouře optimalizuje řídicí mikroprocesorová jednotka. Další charakteristiky udírny jsou: 37 Vybavenost automatickým mycím systémem. Cely proces mytí je řízen mikroprocesorovou jednotkou. Udírenské komory se vyrábějí jako jedno vozíkové aţ šesti vozíkové v tunelovém provedení, nebo dvou aţ osmi vozíkové ve dvouřadovém provedení. Udírny mohou byt osazeny dveřmi z jedné strany, případně z obou stran, jako průjezdné provedení. Jedno vozíkové udírny se vyrábějí ve třech velikostech dle potřebné kapacity zákazníka a výšky místnosti, do které má byt udírna zabudovaná. Nedílnou součásti udírny je vpichové čidlo, které snímá teplotu v jádře výrobku. Regulátor umoţňuje tepelné opracování výrobku podle Delta -T. Tato metoda opracování zlepší kvalitu a výtěţnost při současnem sníţeni energie. Při tomto postupu je teplota v komoře plynule zvyšovaná v závislosti na teplotě v jádře a předvolené diferenci Delta T. Vlhkost v komoře je snímaná psychrometrem a můţe byt dle programu řízená Výkon udírny Výše popsané charakteristiky udírny jasně ukazují, ţe celková mocnost a funkčnost daných komor je dost vysoká. Při výběru udírny se musíme také soustředit na průměrný výkon, kolik kg uzené ryby bude schopna udírna vyrábět, a bude-li to výhodnější neţ, kupování uţ hotového polotovarů. 36 Typy a druhy vyvíječe kouře[on-line]. Dostupné z URL: <http://www.mauting.cz/cs-udirenske-komory>. 37 Podrobnější specifikace udírenských komor[on-line]. Dostupné z URL: <http://www.mauting.cz/cs-udirenske-komory>. 38

39 Technické charakteristiky jedné udírenské komory umoţňují vyrábět do kg 38 uzené ryby měsíčně. Tabulka č. 2: Technické charakteristiky udírenské komory Ukazatel Hodnota 1 zaloţení čerstvé ryby do 1 komory 500 kg 39 Doba trvání uzení 1 hod. 15 minut 40 Počet zaloţení za 1 pracovní směnu 6 Počet směn za měsíc 20 Usušení ryby v procesu uzení 30% 41 Celkový objem uzené ryby kg Pramen: Vlastní interpretace. Při vyuţití dvou komor, celková měsíční výroba uzené ryby bude činit kg. Při vyuţití mocnosti všech čtyř komor, objem hotové produkce vzroste do kg. Výhoda udíren je v tom, ţe kaţdá komora finguje jako celek a nezávisí na funkčnosti ostatních, coţ znamená, ţe pří zvýšené poptávce na konzervu uzené šproty bude továrna vyuţívat mocnost všech čtyř komor. Kromě toho zatím hovoříme o jednosměnném provozu, při kterém mnoţství dvou komor stačí, jakmile se podnik rozhodne zavést druhou směnu, bude vyţadovat mocnost všech komor Výpočet průměrných nákladů na projekt Kromě samotné udírenské komory firma bude potřebovat dokoupit další zařízení a stroje. Podrobná charakteristika veškerých potřebných zařízení je představená v následující tabulce: Tabulka č. 3: Celkové náklady na investiční projekt. Zařízení a stroje Mnoţství/ks Cena/1 ks/eur Celkové náklady/eur Elektrické neřezové izolované udírny Rámy a mříţky Dodání vybavení Montáţ vybavení Náhradní díly, nástroje a příslušenství Celkový náklady Pramen: Interní zdroje společnosti MDC Company XXI. Daná tabulka jasně ukazuje, do čeho a kolik bude společnost investovat při realizaci projektů. 38 Mocnost udírenských komor[on-line]. Dostupné z URL: <http://www.mauting.cz/cs-udirenske-komory>. 39 Podrobná specifikace technologických parametru udírenské komory[on-line]. Dostupné z URL: <http://www.mauting.cz/csudirenske-komory>. 40 Podrobná specifikace technologických parametru udírenské komory[on-line]. Dostupné z URL: <http://www.mauting.cz/csudirenske-komory>. 41 Podrobná specifikace technologických parametru udírenské komory[on-line]. Dostupné z URL: <http://www.mauting.cz/csudirenske-komory>. 39

40 6. Marketingové metody při hodnocení stavů společnosti Konkretizace podnikových cílů je nezbytným bodem při přípravě investičního projektu. Stanovit dané cíle umoţňují různé marketingové metody a analýzy. Jelikoţ hlavní činností firmy je výroba konzerv, při provádění analýz budu vycházet především z údajů charakterizující nejenom proces výroby, ale také distribuční a cenovou politiku a konkurenci Zkoumání a analyzování trhu Před tím, neţ začnu zkoumat trh a provádět různé analýzy, chtěla bych vzpomenout na podnikové cíle. Podrobná charakteristika daných cílů umoţňuje se lepé podívat na celkový stav firmy a na základě toho vytvořit efektivní finanční plán. K podnikovým krokům rozvoje společnosti patří: 1) Používání interních možností firmy pro zlepšení kvality výrobku- soustředění podniku na efektivní vyuţití vnitřních zdrojů při výrobě produkce. Příkladem můţe být náš investiční projekt- firma při výrobě uzených šprot je nucena za neexistence vlastní udírny kupovat polotovar od jiných firem. Problém je, ţe nemůţeme kontrolovat proces výroby daného polotovaru a často se stává, ţe kvalita uzené ryby není ta, se kterou podnik počítá. 2) Udržování aktuálních odbytových cen na produkci při stabilní rentabilitě v současné ekonomické situaci často se stává, ţe při zdraţení nějakého výrobku ho lidé přestávají kupovat. Pokud se firmě podaří realizovat investiční projekt a dosáhnout objemů výroby, který je popsán dále, bude schopna nejenom udrţovat odbytové ceny, ale také moci uvaţovat o sníţení cenové politiky. 3) Vytvoření zákaznické priority na výrobku ze strany společnosti- vysoká kvalita výrobků, včasné dodávky na trh, dostupná cena, akce - všechny tyto kritéria jsou základem toho, aby zákazník byl spokojen s danou produkcí a neohlíţel se po výrobcích konkurentů. 4) Rozšíření zákaznické báze ve státech Evropské unie- ke dnešnímu dni společnost dodává své výrobky nejenom na území ČR, ale také na území SR. V budoucnu předpokládá dobytí rybího trhu dalších zemí. 5) Používání veškerých marketingových nástrojů pro prosazení výrobku na trhu- aby společnost zvětšila svůj podíl na oblibě a na vědomí zákazníků, musí kromě zlepšení samotného výrobku provádět různé akce, reklamu, vyuţívat pomoc marketingové propagace. Zatím moţnosti podniku mu nedovoluji financovat danou propagační politiku, ale jakmile realizuje investiční projekt a na základě zvětšení výroby a sníţení nákladů vzroste čistý zisk, společnost bude schopna investovat peníze do propagace 40

41 6) Zabezpečení dynamiky rozvoje konkurenceschopných nástrojů-cena, kvalita, stabilita na trhu 7) Diversifikace produkce na základě zavádění nových výrobků - úspěšnost investičního projektu předpokládá vypouštění dodatečných peněţních prostředků, které firma bude moci investovat do procesu výroby s cílem vytváření nové produkce v podobě konzerv ze šprot, sardinek a také z atlantických ryb. Tyto výrobky jsou známé svými dobrými chuťovými charakteristikami, vysokou kalorickou hodnotou, snadném osvojení, různorodými podobami etiket. Znalosti o zákaznících nám pomohou definovat poţadavky různých segmentů trhu, který společnost MDC Company XXI bude moci obsluhovat. Na druhé straně znalosti o konkurenci poskytují moţnosti definovat poţadavky segmentu. Při zkoumání trhu budu vycházet z následujících metod: Analýza poptávky po konzervách Analýza konkurence trhu SWOT analýza Marketingový mix 6.2. Analýza poptávky Dominantním cílem průzkumu bylo zjistit následující fakt: musí opravdu-li se podnik zaměřit na výrobu uzených šprot. Pouze analýza poptávky po konzervách mi poskytla potřebné údaje a pomohla odpovědět na hlavní otázku Charakteristika průzkumu Pří provádění výzkumu jsem vyuţila následující taktiku: 1) Sběr informací a údajů o každém druhu rybích konzerv- pro lepší a snadnější zpracování dat jsem především sbírala údaje o názvu výrobků, výrobci nebo dodavateli, datu výroby a spotřeby, základních charakteristikách konzervy (váha, receptura) 2) Zápis těchto údajů do excelové tabulky- myslím, ţe daná aplikace je v současné době jednou z nejvíce pouţívaných programů pro mobilní a efektivní zpracování dat 3) Analýza údajů - spočítání a seřazení kaţdého druhu konzerv od jednotlivých dodavatelů, v jednotlivých obchodních řetězcích, za určitý časový interval. 4) Vytváření grafu na základě výsledku. 41

42 Zpracování údajů Dále uvádím tabulku s daty, které jsem vyuţila při analýze: Tabulka č. 4: Údaje pouţívána při analýze poptávky. Sledované obchodní řetězce Sledovaní výrobci/dodavatelé Časový rozsah průzkumů Tesco Gaston Spar Nekton září roku 2009 Globus Baltaxia říjen roku 2009 Kaufland MDC Company XXI listopad roku 2009 Albert Giana prosinec roku 2009 Lidl Essa leden roku 2010 Billa Pramen: Vlastní interpretace. Z tabulky plyne, ţe jsem zkoumala data nejenom o hlavních konkurentech ale také ostatních výrobcích a dodavatelích se stejným portfoliem produkce. Pro analýzu poptávky na trhu konzerv, potřebujeme mít co moţná nejvíce informací o všech firmách a společnostech. Podniky jako Baltaxia, MDC Company XXI či Gaston jsou trojkou nejpopulárnějších dodavatelů rybích konzerv na českém trhu. Jejich produkci můţeme najít skoro v kaţdém významnějším obchodním řetězci. Rozklad analýzy na časové intervaly: I období ( ) Obchody: Kaufland, Tesco, Spar, Globus, Albert Tabulka č. 5: Statistická data (I období průzkumů) Druhy konzerv Celkové mnoţství konzerv od Procentový jednotlivých dodavatelů na regálech poměr baltické sardinky/olej 6 poloţek 14% uzené šproty 10 poloţek 23,5% šproty/tomat 4 poloţky 9,5% saira/tomat 4 poloţky 9,5% baltické sardinky/tomat 4 poloţky 9,5% makrela/tomat 2 poloţky 4,5% makrela/vlastní šťáva 2 poloţky 4,5% saira/vlastní šťáva 6 poloţek 14% šproty/různé chuti 2 poloţky 4,5% Pečenáče 2 poloţky 4,5% pasta z uzených šprot 1 poloţka 2% Celkem 43 položky 100% Pramen: Vlastní konstrukce dle dat získaných při analýze poprávky. 42

43 Graf č. 1: Poptávkový diagram (I období průzkumů) Pramen: Vlastní konstrukce dle vyslědku analýzy poptávky za I období. Z vyšé uvedeného grafu sledujeme, ţe konzervu uzené šproty (10) můţeme koupit skoro v kaţdem sledovaném obchodě a k tomu od kaţdého výrobce, druhé místo obsadily konzervy sardinky v oleji a saira ve vlastní štave (6). Na základě toho můţeme řici, ţe konzerva uzené šproty má najvětší poptávku mezi sledovanými konzervami. II období ( ) Obchody: Tesco, Spar, Albert, Kaufland, Lidl Tabulka č. 6: Statistická data (II období průzkumů) Druhy konzerv Celkové množství konzerv od Procentový jednotlivých dodavatelů na regálech poměr baltické sardinky/olej 7 poloţek 16,5% uzené šproty 9 poloţek 21,5% šproty/tomat 6 poloţek 14% saira/tomat 2 poloţky 5% baltické sardinky/tomat 6 poloţek 14% makrela/tomat 1 poloţka 2,5% saira/vlastní šťáva 5 poloţek 12% šproty/různé chuti 3 poloţky 7% Pečenáče 1 poloţka 2,5% pasta z uzených šprot 2 poloţky 5% Celkem 42 položky 100% Pramen: Vlastní konstrukce dle dat získaných při analýze poprávky. 43

44 Graf č. 2: Poptávkový diagram (II odbobí průzkumů) Pramen: Vlastní konstrukce dle vyslědku analýzy poptávky za II období. Ve druhém sledovaném období poptávka po uzených šprotech (9) trochu kleslá oproti prvnímu období, ale pořád zůstává výšší neţ u ostaních konzerv. Druhé a třetí místo obsadíly konzervy: sardinky v oleji (7) a šproty v tomatě (6). III období ( ) Sledované obchody: Spar, Albert, Kaufland, Billa Tabulka č. 7: Statistická data (III období průzkumů) Druhy konzerv Celkové množství konzerv od jednotlivých dodavatelů na regálech Procentový poměr baltické sardinky/olej 6 poloţek 12,5% uzené šproty 8 poloţek 16,5% šproty/tomat 6 poloţek 12,5% saira/tomat 4 poloţky 8% baltické sardinky/tomat 7 poloţek 14,5% makrela/tomat 2 poloţka 4% saira/vlastní šťáva 4 poloţek 8% šproty/různé chuti 3 poloţky 6% Pečenáče 1 poloţka 2% tresčí játra 6 poloţky 12% makrela/olej 2 poloţky 4% Celkem 49 položek 100% Pramen: Vlastní konstrukce dle dat získaných při analýze poprávky. 44

45 Graf č. 3: Poptávkový diagram (III období průzkumů) Pramen: Vlastní konstrukce dle vyslědku analýzy poptávky za II období. Poptávka po uzených šprotech je vyšší neţ, u ostatních konzerv. Vídím, ţe vzrostla poptávka po baltických sardinkách v tomatě. Důvodem jsou pozustatky ekonomické krize - klesá poptávka po drahých věcech a jídle, zákazníci kupují více levných výrobků. Z tohoto průzkumu plyne, ţe celková po uzených šprotech je vyšší neţ, na u ostatních konzerv. I kdyţ můţeme sledovat tendence poklesu ve II a III období, kdy zákazníci kupovali daný druh konzerv míň, stejně s jístotou můţeme řici, ţe podník výrabějicí uzené šproty bude mít stabilní zisk z realizace těchto konzerv Analýza konkurence trhu rybích konzerv Analýzu konkurence trhu rybích konzerv jsem provedla hlavně proto, abych pomohla společnosti MDC Company XXI porovnat vlastnosti a ceny svých výrobku s výrobky konkurenčními, analyzovat efektivnost distribučních sítí a vyhodnotit propagaci konkurence. Tato analýza mi pomůţe identifikovat skutečné a potenciální konkurenční výhody a nevýhody. A tím společnost MDC Company XXI získá sílu pro útok na konkurenci i na obranu před jejími výpady. Správná taktika vůči konkurentům je nezbytnou částí celého strategického plánu společnosti. Myslím, ţe daná analýza kromě marketingových výhod umoţní firmě stanovit své finanční cíle, do kterých momentálně patří stavba udírny. Z toho plyne, ţe analýza konkurence bude mít kladný vliv jak na celkový stav firmy, tak ovlivní rozhodování o investičním projektu. 45

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI DOTOVANÉHO INVESTIČNÍHO PROJEKTU

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI DOTOVANÉHO INVESTIČNÍHO PROJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI DOTOVANÉHO INVESTIČNÍHO PROJEKTU Evaluation of effectiveness of subsidized investment

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření 1. Název projektu. 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu záměru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1.

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura Studie proveditelnosti Obsah a struktura Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ FOTR Jiří SOUČEK Ivan PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Obsah Předmluva... 9 1. Příprava a realizace investičních projektů... 11 1.1 Investiční rozhodování ve firmě... 13 1.2 Klasifikace investičních

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV , I I. V J MANAZERSKA EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV V c.!tfld V olina Grada Publishing 1996 OBSAH ÚVOD II 1. ZALOŽENÍ PODNIKU 17 1.1 Úvod 17 1.2 Činnosti související se založením podniku 21 1.3

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem Marketingový mix Marketingový mix Jakmile se podnik rozhodne o strategii umístění výrobku, začíná vyvíjet řadu aktivit pro ovlivňování potřeb a přání zákazníků 4 P marketingu Product Price Place Promotion

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pracovní list 3 Plánování 1. Vysvětlete

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

(Verze 04/05) Metodický list č. 1

(Verze 04/05) Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (Verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční rozhodování (IFR)

Více

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE - Investiční rozhodování má dlouhodobé účinky - Je nutné se vyrovnat s faktorem času - Investice zvyšují poptávku, výrobu a zaměstnanost a jsou zdrojem dlouhodobého

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Podnikové hospodářství Podnik a jeho okolí Podnikání jeho rysy: Zisk - Uspokojení potřeb zákazníků - Výrobky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku Zpracoval: Ing. Ladislav Vlk Finanční analytik Datum: 01. 09. 2008 Počet stran: 9 www.esteem.cz 2 Důvody pro oceňování podniku Dané zákonem:

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více