Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Line rn algebra II podle p edn ek prof. Franti ka ika Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe Obsah Diagonalizovatelnost matic 2 Symetrick transformace 4 3 Hermitovsk matice a kongruentnost 5 4 Pozitivn refundn matice 7 5 Kvadratick formy 6 Jordanova kanonick forma matice 3 7 Polynomi ln matice 7 8 Minim ln polynom matice 2

2 DIAGONALIZOVATELNOST MATIC Diagonalizovatelnost matic Denice. Charakteristick matice A (nad C) je matice A = I, kdei je jednotkov matice. Charakteristick polynom matice A je polynom ja ; Ij Charakteristick ko eny matice A jsou ko eny jej ho charakteristick ho polynomu. Charakteristick ko eny line rn transformace ' v unit rn m prostoru U jsou charakteristick ko eny matice transformace ' vzhledem k libovoln b zi. Denice.2 Bu U (n) unit rn prostor, ' line rn transformace v U (n), b nenulov vektor z U (n) 2 C. Kdy 'b = b, pak b se naz v vlastn vektor ', vlastn hodnota (vl. slo) '. k me, e b je vlastn vektor p slu n vlastn hodnot. Denice.3 Nech A je matice du n nad C, b nenulov vektor z C n, 2 C. Kdy Ab = b,pakb nazveme vlastn m vektorem matice A, vlastn hodnotou matice A. k me, e vlastn vektor b p slu vlastn hodnot. Pozn mka.4 Mno ina v ech vlastn ch vektor p slu n ch dan vlastn hodnot je line rn podprostor. Pozn mka.5 Nech ' je line rn transformace v U (n), (e) b ze v U (n), 6= b 2 U (n), 2 C, [b] sloupec sou adnic vektoru b vzhledem k b zi (e). Pak ' b = b, A T [b] = [b], kdea je matice transformace ' vzhledem k b zi (e). D kaz: '(e) = A(e) [b] T (e) = b [b] T A(e) = [b] T 'e = 'b = b = [b] T, [b] T A = [b] T, A T [b] = [b] 2 V ta.6 Nech ' je line rn transformace v U n, (e) b ze v U (n) 6= b 2 U n, 2 C, [b] sloupec sou adnice vektoru b vzhledem k b zi (e). Pak 'b = b () A T [b] = [b], kde A je matice ' vzhledem k b zi (e). V ta.7 Ka d charakteristick ko en matice je jej vlastn hodnotou a obr cen. Denice.8 N sobnost vlastn hodnoty je n sobnost ko ene charakteristick ho polynomu matice A. Mno ina v ech vlastn ch hodnot matice A, kde ka d vl. hodnota se po t tolikr t, jako je jej n sobnost se naz v spektrum matice A. V ta.9 Podobn matice maj tyt vlastn hodnoty v etn n sobnosti. D kaz: Nech A, B jsou matice a S ; AS = B. ja ; Ij = jb ; Ij = js ; AS ; Ij = js ; jja ; IjjSj = ja ; Ij 2

3 DIAGONALIZOVATELNOST MATIC 2 Denice. tvercov matice se naz v diagonalizovateln, kdy je podobn diagon ln. V ta. Matice A du n je diagonalizovateln, pr v kdy existuje n vz jemn nez visl ch vlastn ch vektor. V ta.2 Nech ::: k jsou navz jem r zn vlastn hodnoty matice A du n (n k). Pak odpov daj c vlastn vektory tvo line rn nez visl syst m. Je-li k = n, matice A je diagonalizovateln. D kaz: ekn me, e x ::: x k jsou vlastn vektory A p slu n vlastn m hodnot m ::: k. P edpokl dejme, e x ::: x k jsou line rn z visl. Pak existuje netrivi ln nulov line rn kombinace t chto vektor, ekn me, e = x () + :::+ r x (r) je nulov netrivi ln kombinace s nejmen m po tem nenulov ch koecient. Aplikujme A na tuto rovnici: = Ax () + :::+ r Ax (r) = x () + :::+ r r x (r) Vyn sobme tuto rovnici r = r x (r) + :::+ r r x (r) ode ten m = ( ; r )x () + :::+ r; ( r; ; r )x (r;) Dostaneme nulovou netrivi ln kombinaci, kter m m n nenulov ch koecient ne r. To jespor. 2 Denice.3 Permuta n matice je tvercov matice, kter m v ka d m dku a v ka d m sloupci jednu jedni ku, ostatn prvky jsou nulov. Permuta n matice P odpov d permutaci p = 2 ::: n i i 2 ::: i n kdy na pozic ch [i ] [i 2 2] ::: [i n n] m jedni ky, jinde nuly. V ta.4 Nech A je matice du m, P permuta n matice p slu n permutaci p = 2 ::: m i i 2 ::: i m Pak AP je matice, jej sloupce se z skaj permutac sloupc A pomoc permutace p (i x -t p ejde na x-tou pozici). P T A je matice, jej dky se z skaj permutac dk A pomoc permutace p. P T AP tedy d sou asn permutaci sloupc i dk. Diagon ln prvky matice P T AP se z skaj permutac p diagon ln ch prvk matice A. :

4 DIAGONALIZOVATELNOST MATIC 3 Lemma.5 Nech A, B jsou matice d m, n, C = A B : Pak C je diagonalizovateln, pr v kdy A i B jsou diagonalizovateln. V ta.6 Schurova v ta o unit rn triangularizaci Nech A je matice du n, ::: n jej vlastn hodnoty (v n jak m po dku). Pak existuje matice U tak, e U AU = T, kde T je horn (doln ) troj heln kov matice s diagon ln mi prvky t ii = i i =:::n. Jinak e eno libovoln matice je unit rn ekvivalentn s troj heln kovou matic, jej diagon ln prvky jsou vlastn hodnoty dan matice v p edem p edpokl dan m po dku. Je-li A re ln a jej vlastn hodnoty jsou re ln, pak U je mo no vybrat jako re lnou a ortogon ln. D kaz: Indukc vzhledem k n. 2 V ta.7 Zobecn n Schurova v ta o triangularizaci (neunit rn ) Nech A je matice du n, nech m navz jem r zn vlastn hodnoty ::: k, i m n sobnost n i (i = ::: k). Potom A je neunit rn podobn matici tvaru T T 2. C A T k Nech T i jsou troj heln kov matice du n i s diagon ln mi prvky i (i = ::: k). Je-li matice A re ln a v echny jej vlastn hodnoty jsou re ln, pak transformuj c matic m e b t re ln matice. Denice.8 Matice du n se naz v norm ln, kdy proniplat AA = A A. Denice.9 Matice A, kter je unit rn ekvivalentn s diagon ln matic, se naz v unit rn diagonalizovateln. V re ln m p pad mluv me o ortogon ln diagonalizovatelnosti. V ta.2 Charakteristick znaky norm ln ch matic Nech A je matice du n, ::: n jej vlastn hodnoty. Pak n sleduj c podm nky jsou ekvivalentn :. A je norm ln 2. A je unit rn diagonalizovateln 3. P n i= ja ii j 2 = P n i= j i j 2 4. existuje ortonorm ln syst m vlastn ch vektor matice A. D sledek.2 Troj heln kov norm ln matice je diagon ln.

5 2 SYMETRICK TRANSFORMACE 4 2 Symetrick transformace Denice 2. Line rn transformace ' unit rn ho prostoru U (n) (Euklidovsk ho prostoru E (n) ) se naz v symetrick, kdy plat pro libovoln a b 2 U (n) (a b 2 E (n) ) ('(a) b)=(a '(b)). Denice 2.2 tvercov maticeq nad C se naz v hermitovsk resp. symetrick, kdy Q = Q resp. Q T = Q. V ta 2.3 Symetrick transformace unit rn ho prostoru m vzhledem k libovoln ortonorm ln b zi hermitovskou matici. Obr cen, m -li line rn transformace unit rn ho prostoru vzhledem k jedn ortonorm ln b zi hermitovskou matici, pak je tato transformace symetrick. D kaz:. ' je symetrick transformace. Jej matice Q = (q ij ) vzhledem k jedn ortonorm ln b zi fe ::: e n g. ('(e i ) e j )=( P ) k q ik e k e j )=q i j (e i '(e j )) = (e j P =) Q = Q k q ik e k )=q j i 2. Q = (q ij ) hermitovsk matice line rn transformace ' vzhledem k n jak ortonorm ln b zi e ::: e n. M me dok zat, e pro libovoln a, b dan ho prostoru plat ('a b) =(a 'b). a = P i i e i b = P i i e i ('a b) =(a 'b) Pozn mka 2.4 Symetrick transformace Euklidovsk ho prostoru je charakterizov na podobn jako v p edchoz v t. M sto hermitovsk matice je re ln symetrick matice. V ta 2.5 Line rn transformace ' unit rn ho prostoru je symetrick, kdy aspo pro jednu ortonorm ln b zi plat ('e i e j )=(e i 'e j ) 8i j. D kaz: Je ve druh sti d kazu p edchoz v ty. 2 V ta 2.6 V echny charakteristick ko eny (tedy i v echny vlastn hodnoty) hermitovsk matice jsou re ln. D kaz: Nech x je vlastn vektor (normovan - jxj = x) hermitovsk matice A p slu n vlastn hodnot. = x x = x Ax (x Ax) = x A x = x Ax ) x Ax = 2 R 2 D sledek 2.7 V echny charakteristick ko eny a v echny vlastn hodnoty symetrick line rn transformace jsou re ln. V ta 2.8 Line rn transformace ' unit rn ho prostoru U (n) je symetrick, pr v kdy v U (n) existuje ortonorm ln b ze slo en z vlastn ch vektor matice transformace ' a v echny jej vlastn hodnoty jsou re ln. 2

6 3 HERMITOVSK MATICE A KONGRUENTNOST 5 3 Hermitovsk matice a kongruentnost V ta 3. Libovoln tvercov matice A se d zapsat jako A = S + it, kde S a T jsou hermitovsk matice. D kaz: S ==2(A + A ) T =(;i=2)(a ; A ) ) A = S + it jednozna nost: A = E +if A F hermitovsk 2S = A +A = E +if +(E i F ) = E +E +if ;if = 2E ) S = E T = F 2 V ta 3.2 Matice A du n je hermitovsk, pr v kdy plat kter koli z n sleduj c ch podm nek:. funkce x Ax je re ln pro v echny x 2 C n. 2. matice A je norm ln (existuje ortonorm ln syst m vektor matice A a v echny jej vlastn hodnoty jsou re ln ). 3. matice S AS je hermitovsk pro libovolnou matici S du n 4. matici A je mo no vyj d it ve tvaru A = UDU, kde U je unit rn a D re ln diagon ln. Pozn mka 3.3 Diagon ln prvky matice D jsou vastn hodnoty matice A, za matici V lze vz t matici, jej sloupce jsou vlastn vektory A atotakov, kter tvo ortonorm ln syst m. V ta 3.4 Re ln matice A je symetrick, pr v kdy A = Q T Q, kde Q je re ln ortogon ln a re ln diagon ln. D kaz:. A je re ln symetrick matice. Podle Schurovy v ty A = Q T TQ, kde Q je ortogon ln re ln, T je re ln troj heln kov. Troj heln kov norm ln matice je diagon ln. 2. A = Q T Q, Q je re ln ortogon ln, je re ln diagon ln. A T = Q T T Q = Q T Q = A 2 Denice 3.5 Nech A, B jsou matice t ho du. Kdy existuje regul rn matice S tak, e B = SAS,pakB se naz v hermitovsky kongruentn s A ( kongruentn ) B = SAS T, pak B se naz v kongruentn s A ( T kongruentn ) Denice 3.6 Nech A je tvercov matice du n. Inercie (setrva nost) matice A je trojice i(a) =(i + (A) i ; (A) i (A)), kde i + (A) je po et vlastn ch hodnot, kter maj re lnou st kladnou

7 3 HERMITOVSK MATICE A KONGRUENTNOST 6 i ; (A) je po et vlastn ch hodnot, kter maj re lnou st z pornou i (A) je po et vlastn ch hodnot, kter maj re lnou st nulovou slo i + (A) ; i ; (A) se naz v signatura matice A. Pozn mka 3.7 Pro hermitovsk matice plat i + ; i ; = (signatura) a i + + i ; = r (hodnost) V ta 3.8 (Sylvestrova) v ta o setrva nosti (o inercii) Je-li A hermitovsk nebo re ln symetrick matice a plat -li i(a) =i(b), pak existuje regul rn matice G tak, e A = GBG V ta 3.9 Nech A je matice du n. Pak existuje unit rn matice U a horn troj heln kov matice, ob du n tak, e A = UU T, pr v kdy jsou nez porn vlastn hodnoty matice AA. P i spln n podm nky lze br t jako diagon ln s nez porn mi diagon ln mi prvky. Je-li A (re ln nebo komplexn ) symetrick, pak se matice d br t jako diagon ln, sloupce matice U pak tvo ortonorm ln syst m vlastn ch vektor matice AA, odpov daj c diagon ln prvky matice jsou nez porn druh odmocniny zvlastn ch hodnot matice AA. D kaz: Stoj p li mnoho sil. 2 V ta 3. Nech A, B jsou (re ln nebo komplexn ) matice t ho du. Pak existuje regul rn matice S tak, e A = SBS T pr v tehdy, kdy A, B maj tyt vlastn hodnoty. D kaz:. Kdy A = SBS T, pak A, B maj tut hodnost. 2. P edpokl dejme, e A, B maj tut hodnost. Podle p edchoz v ty existuje A = U U T, U je unit rn, diagon ln. A = diag( ::: n ) = diag(d :::d n ),kde d i = ( p + i i > i = A = U D I(A)D U T = S I(A)S T B = S 2 I(B)S2 T, S, S 2 regul rn. h(a) =h(i(a)) h(b) = h(i(b)), h(a) =h(b) ) h(i(a)) = h(i(b)) ) I(A) =I(B). A = S I(A)S T = S S ; B(S2 T ); S T = SBST I(A) =I(B) =S 2 ; B(S2 T ); a S S 2 ; = S je regul rn. 2

8 4 POZITIVN REFUNDN MATICE 7 4 Pozitivn refundn matice Denice 4. Hermitovsk nebo re ln symetrick matice A se naz v pozitivn denitn, kdy pro libovoln nenulov komplexn, resp. re ln vektor plat (Ax x) >. Denice 4.2 Hermitovsk nebo re ln symetrick matice A se naz v pozitivn semidenitn, kdy pro libovoln nenulov komplexn, resp. re ln vektor plat (Ax x). V obou denic ch se m sto (Ax x) d pou t x Ax x = [x ::: x n ] T A = ( ij ) (Ax x) = P i j ij x i x j Denice 4.3 Nech A =( ij ) je matice typu (m n), i <i 2 <:::<i j m, k <k 2 <:::<k l n Pak pod A(i ::: i j jj ::: j l ) rozum me (k l) podmatici v A, kter z A vznikne vynech n m v ech prvk, krom prvk na pozic ch (i k ) = i ::: j = k ::: k l Je-li A tvercov, pak podmatice A(i ::: i j ji ::: i j ) se naz v hlavn podmatice v A. P slu n minor se naz v hlavn minor. Ozna me-li fi ::: i j g jako N j (podobn M l ), pak m sto A(i ::: i j jj ::: j l ) p eme A(N j M l ). V ta 4.4 Nech A =( ij ) je du n, nech m vlastn hodnoty ::: n. Pak plat. P n i= i = P n i= ii 2. ::: n = det(a) 3. E k (x ::: x n )= P det(a(mjm)) card(m) =k, kdee k (x ::: x n ) je k-t element rn symetrick polynom o n neur it ch, toti E k (x ::: x n )= P x " :::x "n n, " i =nebo a P n i= k i = k. V ta 4.5 Hlavn v ta o pozitivn definitn ch matic ch Nech A je hermitovsk resp. re ln symetrick matice du n. Potom n sleduj c podm nky jsou ekvivalentn.. Matice A je pozitivn denitn. 2. V echna hlavn sla v ech hlavn ch podmatic matice A jsou pozitivn. 3. V echny hlavn minory matice A jsou kladn. 4. det(a(n k jn k )) >, pro k = ::: n, kde N k = f 2 ::: kg (vedouc hlavn minory). 5. (F.. vynechal) 6. Existuje regul rn matice C tak, e A = CC.(C m e b t komplexn i pro A re lnou). 7. Sou ty hlavn ch minor k-t ho du matice A jsou kladn pro k = ::: n. 8. V echny vlastn hodnoty matice A jsou kladn.

9 4 POZITIVN REFUNDN MATICE 8 9. Existuje unit rn (p i re ln A ortogon ln ) matice U a diagon ln matice D s pozitivn mi diagon ln mi prvky tak, e A = UDU. D kaz: Dokazuje se ) 2 ) 3 ) 4 ), 3 ) 7 ) 8 ) 9 ) 6 ). ( ) 2) A pozitivn denitn, A(MjM) (6= M N), vlastn hodnota matice A(MjM) p slu n vlastn mu vektoru x(m). A(MjM)x(M) = x(m) < (Ax x) = (A(MjM)x(M) x(m) = (x(m) x(m)) > ) > (2 ) 3) 6= M N det(a(mjm)) = sou in v ech vlastn ch hodnot matice A(MjM) >, proto det(a(mjm)) >. (3 ) 7) evidentn (7 ) 8) =ja ; Ij =(;) n + c (;) +:::+ c n > a p edpokl d me, e n pro libovolnou vlastn hodnotu matice A... spor. (8 ) 9) A = UDU, U unit rn, D diagon ln, A hermitovsk. D je re ln, U unit rn, diagon ln prvky D jsou vlastn hodnoty matice A aty jsou podle p edpokladu kladn. (9 ) 6) A = UDU, D = WW, kde W = p A = UWW U =(UW(UW) )...UW je regul rn.... p n (6 ) ) A = CC, C je regul rn, (Ax x) =(CC x ) =(C x C x) >. V ta 4.6 Hlavn v ta o pozitivn semidefinitn ch matic ch Nech A je hermitovsk resp. re ln symetrick matice du n. Potom n sleduj c podm nky jsou ekvivalentn.. Matice A je pozitivn semidenitn. 2. Matice A + "I je pozitivn denitn pro ka d ">. 3. V echny vlastn hodnoty v ech hlavn ch podmatic matice A jsou nez porn. 4. V echny hlavn minory matice A jsou nez porn. 5. Sou ty hlavn ch minor k-t ho du matice A jsou nez porn pro k = ::: n. 6. V echny vlastn hodnoty matice A jsou nez porn. 7. Existuje unit rn (p i re ln A ortogon ln ) matice U a diagon ln matice D s nez porn mi diagon ln mi prvky tak, e A = UDU. 8. Existuje tvercov matice C tak, e A = CC. 9. Existuje matice F typu (m n) tak, e A = FF. D kaz: Analogick s p edchoz m d kazem. 2 C A 2

10 4 POZITIVN REFUNDN MATICE 9 V ta 4.7 Pozitivn semidenitn matice je pozitivn denitn, pr v kdy je regul rn. D kaz: Na z klad hlavn ch v t. 2 V ta 4.8 Je-li A pozitivn denitn, pak A ; existuje ajepozitivn denitn. D kaz: A je regul rn, tedy A ; existuje. Vlastn hodnoty od A ; jsou p evr cen vlastn hodnoty od A. 2 V ta 4.9 Je-li A pozitivn denitn a >, paka je pozitivn denitn. Je-li A pozitivn semidenitn a, paka je pozitivn semidenitn. Jsou-li A, B pozitivn semidenitn, pak A + B je pozitivn semidenitn. Je-li A pozitivn denitn a B pozitivn semidenitn, pak A + B je pozitivn denitn. V ta 4. Je-li A pozitivn denitn a G regul rn matice, pak matice GAG je pozitivn denitn. Je-li A pozitivn semidenitn a G vhodn ho typu, pak matice GAG je pozitivn semidenitn. V ta 4.. Mno ina v ech vlastn ch vektor matice vzhledem k t e vlastn hodnot roz en o nulov vektor tvo vektorov podprostor (vlastn podprostor). 2. Vlastn vektory dan hermitovsk matice p slu n r zn m vlastn m hodnot m jsou ortogon ln. 3. Jsou-li v echny vlastn hodnoty hermitovsk matice navz jem r zn, pak jej vlastn podprostory jsou dimenze. Denice 4.2 Singul rn sla matice A lib. typu jsou kladn druh odmocniny nenulov ch vlastn ch hodnot matice A A.

11 4 POZITIVN REFUNDN MATICE V ta 4.3 O singul rn m rozkladu matice Nech A je matice typu (m n), hodnosti r. Pak existuj unit rn (pro re lnou A ortogon ln ) matice U du m, V du n a diagon ln matice S du r s kladn mi diagon ln mi prvky tak, e A = UTV, kde T = S : Zde nulov bloky dopl uj matici T na matici typu (m n). P itom matice T je t mito podm nkami ur ena (a na po ad prvk v hlavn diagon le) jednozna n. Je-li matice A re ln, matice U a V mohou b t br ny re ln. Diagon ln prvky matice S jsou singul rn sla matice A. Sloupce matice U jsou vlastn vektory matice AA. Sloupce matice V jsou vlastn vektory matice A A (uspo dan jako u AA ). Jsou-li vlastn hodnoty matice AA navz jem r zn, je matice U ur ena jednozna n a na prost diagon ln faktor = diag( ::: n ) j i j =8i. Je-li r = m = n, pak p i pevn m U je matice V ur ena jednozna n. V ta 4.4 O pol rn m rozkladu tvercov matice A se d vyj d it ve tvaru A = PU, kde P je pozitivn semidenitn a U unit rn. D kaz: Zv ty o singul rn m rozkladu A = U S S V = U U UV {z } = PU {z } U P. 2

12 5 KVADRATICK FORMY 5 Kvadratick formy Denice 5. Hermitovsk (kvadratick ) forma f (x) n komplexn ch (re ln ch) neur it ch [x ::: x n ] T = x je polynom o t chto neur it ch nad C (R) tvaru f (x) = P n i= ij x i x j.vkomplexn m (re ln m) p pad jsou sla ij komplexn (re ln ) a neur it mohou nab vat komplexn ch (re ln ch) hodnot. Matice A = ( ij ) n i j= je matice formy f (x), p edpokl d se hermitovsk, v re ln m p pad symetrick. Hodnost formy denujeme jako hodnost matice A. V ta 5.2 Jestli e na kvadratickou formu f (x) = x Ax aplikujeme line rn transformaci x = Qy, pak f (y) =y Q AQy, to jest kvadratick forma f v neur it ch x p ejde v kvadratickou formu v neur it ch y a jej matice bude Q AQ. Denice 5.3 ekneme, e forma f (x) je v kanonick m tvaru, kdy f (x) = P n i= d i x i x i, kde d i i = ::: n jsou re ln sla. V ta 5.4 Ke kvadratick form f (x) =x Ax existuje unit rn transformace (s matic U) vektoru neur it ch x tak, e transformovan kvadratick forma je vkanonick m tvaru. Pro re lnou kvadratickou formu existuje re ln unit rn (t.j. ortogon ln ) transformace uveden ch vlastnost. P itom v obou p padech koecienty kanonick formy budouvlastn hodnoty matice A. D kaz: Pro A hermitovskou existuje unit rn U tak, e A = U DU, kde D je diagon ln s re ln mi prvky x = U y je dan transformace, f (y) = y U DUy = x Dx, A a D maj stejn vlastn hodnoty, tedy na hlavn diagon le D jsou vlastn hodnoty matice A. 2 V ta 5.5 O inercii (setrva nosti) kvadratick ch forem Nech f (x) je kvadratick forma (komplexn nebo re ln ) s matic A, nech P a Q jsou matice regul rn ch line rn ch transformac, p ev d j c ch f (x) na kanonick tvar. Pak pro matice P AP a Q AQ kanonick ch forem plat : inercie In(P AP ) = In(Q AQ) = In(A), t.j. ob kanonick formy maj t po et kladn ch koecient, t po et z porn ch a t po et nulov ch koecient. D kaz: Plyne bezprost edn ze Sylvesterovy v ty. 2 D sledek 5.6 Dv kanonick formy (ob komplexn nebo re ln ) se daj line rn mi transformacemi p ev st jedna na druhou, pr v kdy maj stejn hodnosti a stejn signatury. Denice 5.7 Kvadratick forma o n neur it ch se naz v pozitivn denitn (pozitivn semidenitn ), kdy se d p ev st na kanonick tvar s n kladn mi (n nez porn mi) koecienty. V ta 5.8 Kvadratick forma f (x) =x Ax je pozitivn denitn (pozitivn semidenitn ), pr v kdy pro libovoln vektor x 6= plat x Ax > (x Ax ). D kaz: Plyne z hlavn v ty o pozitivn denitn ch (resp. semidenitn ch) matic ch. 2

13 5 KVADRATICK FORMY 2 Pozn mka 5.9 Praktick v po et matice U unit rn transformace, kter p ev d kvadratickou formu f (x) = x Ax k hlavn m os m. P slu n kanonick tvar m za koecienty vlastn hodnoty matice A. U AU = D = diag( ::: n ) AU = UD AU i = U i D, AU i = i U i Ax = i x, (A ; i I)x = je fundament ln syst m. e en tohoto syst mu ortonormalizujeme, obdr me ortonorm ln syst m vlastn ch vektor matice A, p slu n hodnoty jsou i. U i K i je ortonorm ln syst m vektor matice A i U.

14 6 JORDANOVA KANONICK FORMA MATICE 3 6 Jordanova kanonick forma matice Denice 6. Jordan v blok J k () je horn troj heln kov matice du k, tvaru... J k () = C A Jordanova matice (matice v jordanov tvaru, jordanova kanonick forma, jordanova norm ln forma matice) J je blokov diagon ln matice du n, jej bloky jsou jordanovy bloky: J n ( ) J J = n2 ( 2 ) C. A J ns ( s ) kde n + :::+ n s = n, ::: s jsou komplexn sla. V ta 6.2 Jordanova v ta Nech A je komplexn matice du n. Pak existuje regul rn matice du n tak, e A = S J n ( ) J n2 ( 2 )... J nk ( k ) C A S; kde n + :::+ n k = n, ::: k jsou komplexn sla. Jordanova matice J je denov na jednozna n a na po ad blok. Je-li matice A re ln, pak podobnost m e b t zprost edkov na re lnou matic S. D kaz: Podle Schurovy v ty je A = U TU, U unit rn, T horn troj heln kov matice, jej hlavn diagon la je tvo ena vlastn mi hodnotami matice A. Zobecn n m Schurovy v ty plyne, et je podobn s blokov diagon ln matic, diagon ly blok maj stejn prvky. Lemma 6.3 Pro k aprojordan v blok... J k () = C A 2

15 6 JORDANOVA KANONICK FORMA MATICE 4 plat J T k ()J k() = I k; [J k ()] p = pro p k, J k ()l i+ = l i i = ::: b ; I k; je jednotkov matice du k ;, [I k ; J T k ()J k()]x =(x T e )e pro libovoln x 2 C k D kaz: P m m v po tem. 2 Denice 6.4 Horn ost e troj heln kov matice je horn troj heln kov matice, jej hlavn diagon la je nulov. V ta 6.5 Nech A je horn ost e troj heln kov matice du n. Pak existuje regul rn matice S du n a cel sla n n 2 ::: n m n + :::+ n m = n, A = S J n ()... J nm () C A S; : D kaz: Indukc vzhledem k n. 2 D sledek 6.6 Dv matice v jordanov tvaru jsou podobn, pr v kdy se li pouze po ad m blok. V ta 6.7 Nech A je matice du n, " 6= slo. Pak existuje regul rn matice S = S(") du n tak, e A = S J n ( ")... J nk ( k ") C A S; kde i ".. J ni ( i. i ")= " Je-li A re ln a " re ln slo, lze vybrat S(") re lnou. i : C A V ta 6.8 Nech matice A, B jsou podobn v komplexn m oboru. Pak jsou podobn i v re ln m oboru. D kaz: A, B jsou re ln matice, B = TAT ;, T je regul rn komplexn, T = P + iq, kde P, Q jsou re ln. BT = TA, BP = PA, BQ = QA, det(p + iq) 6=. det(p + Q) je polynom prom nn, kter nen toto n rovn nule, to znamen, e m pouze kone n po et ko en. Potom existuje re ln slo tak, e det(p + Q) 6=,t.j.P + Q je regul rn matice. T = P + Q, B = T AT ;, T je re ln matice. 2

16 6 JORDANOVA KANONICK FORMA MATICE 5 V ta 6.9 Plat [J m ()] k = k k k; k 2 k k. k;2 k; k m ; k m ; 2 k. k;m+ k;m+2 : C A Je-li jj <, je lim [J m()] k =: k D kaz: Indukc az k j + k j + = k + j + 2 V ta 6. Nech A je matice du n, f (x) polynom. Jsou-li ::: n vlastn hodnoty matice A, pak matice f (A) m vlastn hodnoty f ( ) ::: f( n ). Je-li g(x) polynom, pro kter g( i ) 6=, i = ::: n, pak matice f (A) je regul rn a f (A)[g(A)] ; m jako svoje vlastn hodnoty pr v sla f ( )=g( ) ::: f( n )=g( n ). Je-li x vlastn vektor matice A p slu n vlastn hodnot, je vlastn m vektorem tak matic f (A) f (A)g(A) ; odpov daj c vlastn hodnot f (), f ()=g(). Denice 6. Spektr ln polom r (A) tvercov matice A denujeme (A) =maxfjj je vlastn hodnota matice Ag. V ta 6.2 Oldenburgerova v ta Nech A je tvercov matice. Pak plat pr v kdy (A) <. D kaz:. lim A k =, m me dok zat (A) <. lim k Ak = lim k Ak =) lim A k k j =) lim k k = pro v echny vlastn hodnoty matice A )jj < ) (A) <.

17 6 JORDANOVA KANONICK FORMA MATICE 6 2. (A) < )jj < pro v echny vlastn hodnoty matice A ) lim k [J n ()] k =) lim k A k =: 2 V ta 6.3 Je-li A tvercov matice, kter spl uje podm nku (A) <, potom konverguje geometrick ada I + A + A 2 + ::: a jej sou et je (I ; A) ;. D kaz: (A) < ) I ;A je regul rn. I +A+A 2 +:::+A k =(I ;A k+ )(I ;A) ; P k= A k =(I ;A) ; lim k =(podle Oldenburgerovy v ty) 2

18 7 POLYNOMI LN MATICE 7 7 Polynomi ln matice Denice 7. Matice, jej prvky jsou polynomy jedn prom nn (zpravidla zna en, odtud -matice), se naz v polynomi ln matice. Koecienty polynom bebreme v C nebo v R. -matice pova ujeme za tvercov. -matici, jej prvky jsou sla, nazveme skal rn matice. Denice 7.2 Element rn mi transformacemi -matice naz v me n sleduj c zobrazen : N soben n kter ho dku slem 6=. K i-t mu dku p i teme f ()-n sobek j-t ho dku (i 6= j, f () je polynom). Analogicky denujeme sloupcov transformace. Denice 7.3 Dv -matice jsou ekvivalentn, kdy se jedna v druhou d p ev st kone n m po tem element rn ch transformac. Denice 7.4 ekneme, e -matice je v kanonick m tvaru, kdy m tvar f ()... f n () kde 8if i () je d litelem f i+() a v echny nenulov polynomy maj vedouc koecienty. V ta 7.5 Ka d -matice se d kone n m po tem element rn ch transformac p ev st na kanonick tvar. C A D kaz: Bu G-matice. Pro G =nen co dokazovat. f () f n () G = B A f n() f nn () P edpokl dejme, e f () m nejmen stupe mezi v emi maticemi ekvivalentn mi s G. Potom f () je d litelem v ech prvk v prvn m dku i v prvn m sloupci. Lze tedy G p ev st na tvar f () f 22 () f 2n () C... A f n2() f nn () atd. D kaz pod v metodu na p eveden -matice na kanonick diagon ln tvar. 2

19 7 POLYNOMI LN MATICE 8 Pozn mka 7.6 d F k () budeme zna it nejv t spole n d litel v ech minor stupn k v -matici F. V ta 7.7 Ekvivalentn -matice maj stejn nejv t spole n d litele minor stupn k (k = 2 ::: n). V ta 7.8 Bu d i D k () (k = 2 ::: n) nejv t spole n d litel kanonick diagon ln formy dv () :::dv k () =M, v <v 2 <:::<v k.pak d () je d litelem dv ()...d i () je d litelem dv i (). Nejv t spole n d litel D k () =d () :::d n (). Denice 7.9 Polynomy d F () ::: df n () se naz vaj invariantn faktory -matice F (jsou jednozna n stanoveny). V ta 7. Prvn podm nka ekvivalence -matic Podm nkou ekvivalence -matic je shoda invariantn ch faktor d k () t chto matic. V ta 7. Druh podm nka ekvivalence -matic Dv -matice jsou ekvivalentn, pr v kdy existuj matice P a Q tak, e G = PFQ, p i em P a Q jsou matice, jejich determinanty jsou konstantn nenulov. Denice 7.2 V razy [" ()] k ::: [" m ()] km se naz vaj element rn d litel invariantn ho faktoru d k () a sou et element rn ch d litel v ech invariantn ch faktor d () ::: d n (), -matice F se naz v soubor element rn ch d litel -matice F. V ta 7.3 d, hodnost a syst m v ech element rn ch d litel -matice F pln ur uje syst m invariantn ch faktor matice F a tud ur uje F a na ekvivalentnost. Lemma 7.4 Syst m element rn ch d litel libovoln diagon ln -matice je soubor element rn ch d litel jednotliv ch diagon ln ch prvk t to matice. V ta 7.5 Syst m element rn ch d litel blokov diagon ln -matice je souhrn element rn ch d litel jej ch blok. V ta 7.6 Weierstrassova Je-li ( ; a ) k ( ; a 2 ) k 2 ::: ( ; a s ) ks soubor v ech element rn ch d litel -matice I ; A (kde A je dan matice), pak jordan v kanonick tvar matice A je P n i= J ki (a i ).

20 7 POLYNOMI LN MATICE 9 D kaz: A je seln matice du n, J je jordanova norm ln forma matice A. SAS ; = J, S(I ; A)S ; = I ; SAS ; = I ; J I ; A I ; J I ; J k (a) = ; a ; ; a ;... ; ; a C A Nejv t spole n d litel od J k (a) du k je ( ; a) k. Matice I ; J je ( ; a ) k ::: ( ; a n ) kn. 2

21 8 MINIM LN POLYNOM MATICE 2 8 Minim ln polynom matice Denice 8. Bu A matice du n. Pak polynom () =a p +:::+a p (a 6=)senaz v minim ln polynom matice A, kdy je to polynom nejmen ho stupn, pro n j (A) =. V ta 8.2 Cayley-Hamiltonova Pro libovolnou matici A du n a jej charakteristick polynom '() plat '(A) =. V ta 8.3 Je-li A matice du n a g() spl uje g(a) =, pak () je d litelem polynomu g(). D kaz: g() = '()q() +r(), r() = nebo st() < st('()). = g(a) = '(A)g(A) +r(a), r() = 2 D sledek 8.4 Minim ln polynom je ur en jednozna n a na konstantn faktor.

22 LITERATURA 2 Literatura [] marda, B.: Line rn algebra. SPN, Praha 985 [2] Musilov, J., Krupka, D.: Line rn a multiline rn algebra. SPN, Praha 989

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

ALGEBRA. Zapisky z prednasky. 1 Algebry, homomorsmy a kongruence

ALGEBRA. Zapisky z prednasky. 1 Algebry, homomorsmy a kongruence ALGEBRA Zapisky z prednasky 1 Algebry, homomorsmy a kongruence denice Necht' A je mnozina, pak o zobrazen : A N! A rekneme, ze je n-arn operace, n 2 N 0 terminologicka poznamka 0-arn operace: A 0! A, A

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice 26 Cíle V této části se budeme zabývat hledáním čísla λ které je řešením rovnice A x = λ x (1) kde A je matice řádu n Znalost řešení takové rovnice má řadu aplikací nejen v matematice Definice 261 Nechť

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více