Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace"

Transkript

1 Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Příklad implementace modelu PDQM, s.r.o, All rights reserved. Marks CMMI and SCAMPI are registered mark of the SEI CMU.

2

3 Tento dokument je majetkem společnosti PDQM, s.r.o. Bez souhlasu majitele nesmí být dokument komerčně využíván. Při jeho šíření musí zůstat zachován v úplné podobě včetně těchto podmínek. V dokumentu je použita ochranná známka CMMI, která je ve vlastnictví Carnegie Mellon University. Vlastnická práva majitele nejsou dokumentem zpochybněna. Dokument požívá zkratku ITIL a odvolává se na stejnojmennou knihovnu. Obojí je intelektuálním vlastnictvím Office of Government Commerce PDQM, s.r.o, All rights reserved. Marks CMMI and SCAMPI are registered mark of the SEI CMU.

4 Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Obsah dokumentu Shrnutí 4 Model CMMI a způsob jeho implementace 5 Model CMMI 5 Implementace modelu ve společnosti 7 Posouzení podle CMMI 7 Projekt dosažení úrovně CMMI 8 Zjištění aktuálního stavu 8 Naplánování cílového stavu 8 Vytvoření realizačního týmu 9 Zlepšení procesů 9 Revize 10 Dopracování a nasazení 10 Vyhodnocení 10 Oficiální posouzení 10 Knihovna zkušeností ITIL a jeho aplikace 11 Implementace ITIL 11 Stanovení strategie 12 Návrh služeb 12 Plán nasazení služeb 13 Zajištění poskytování služeb 14 Trvalé zlepšování služeb 14 Audit služeb 14 Služby PDQM při implementaci ITIL 15 SHRNUTÍ Příloha shrnuje základní informace o modelu CMMI a popisuje obvyklý způsob implementace systémů jakosti. Popis obsahuje obvyklé kroky, které jsou potřebné pro efektivní a účinnou implementaci. Ze zkušenosti PDQM vyplývá, že skutečně efektivní implementace vyžaduje zejména kroky analýzy a pilotního provozu. 4

5 Příklad implementace standardů kvality MODEL CMMI A ZPŮSOB JEHO IMPLEMENTACE MODEL CMMI Model CMMI-SW (Capability Maturity Model Integration for Software Engineering) je nástupcem modelu SW-CMM, který je používán od počátku 90. let minulého století. Na rozdíl od normy ISO 9001:2000 není hodnocení organizace černobílé CMMI rozlišuje pět úrovní kompetenční zralosti, číslovaných od 1 (nejnižší) do 5 (nejvyšší) viz Obrázek 1 1. OBRÁZEK 1: VÝZNAM ÚROVNÍ MODELU CMMI Model CMMI/SW 2 zařazuje procesy související s vývojem, nasazováním, údržbou a podporou software do 22 procesních oblastí, pro něž formuluje specifické cíle. Při zvyšování dosažené úrovně organizace postupně rozšiřuje okruh pokrytých procesních oblastí. Přehled oblastí podle úrovní ukazuje Obrázek 2. Jednotlivým procesním oblastem jsou přiřazeny specifické cíle, které se dále člení na specifické praktiky. Kromě toho existují generické cíle, které jsou přiřazeny úrovním zralosti a které se člení na generické praktiky. Vztahy těchto pojmů charakterizuje Obrázek 3. 1 Obrázek i popis se vztahují k stupňovité struktuře modelu CMMI. Model kromě něj využívá i tzv. kontinuální struktury, která je svým celkovým obsahem shodná. 2 Kromě varianty modelu CMMI pro softwarové inženýrství existují ještě varianty pro systémové inženýrství (CMMI/SE), pro integrovaný vývoj produktů a procesů (CMMI/IPPD) a pro výběr subdodavatelů a řízení subdodávek (CMMI/SS). Varianty se liší procesními oblastmi a specifickými požadavky, ale logická struktura modelu je stejná. Firma si z modelů zvolí tu kombinaci variant, která odpovídá povaze její práce PDQM, s.r.o. 5 manage work without work

6 Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace OBRÁZEK 2: PROCESNÍ OBLASTI CMMI/SW Výhodou CMMI je jasné rozdělení oblastí podle hlavních činností, které jsou obsaženy v každém vývojovém procesu počínaje definicí účelu celého projektu, přes rozebrání zadání, po řízení prací a kontrolu dodávky. Kromě tohoto hlavního procesu jsou v CMMI obsaženy i pomocné a řídící procesy nutné pro zajištění stability kvality prací, dlouhodobý rozvoj a zlepšování kolektivu. Návodnost struktury modelu je jeho velkou výhodou, protože usnadňuje nejenom implementaci do společnosti, ale i kontrolu jeho plnění. Na první pohled se může zdát, že CMMI je podobné i standardu ISO 9000:2001, ale po podrobnějším seznámení jsou patrné zásadní odlišnosti nejenom ve struktuře, ale i v důrazech na různé aspekty vývoje. Přesto je možné do společnosti zavádět oba standardy současně a je dokonce vhodné, pokud společnost uvažuje o implementaci obou standardů, o nich uvažovat už od začátku jejich používání. 6

7 Příklad implementace standardů kvality Úroveň 1 Počáteční Úroveň 2 Definovaná Cíle musí být splněny Obecný cíl GG2: Institucionalizujte řízený proces proc. oblast 1 proc. oblast 7 Spec cíl 1 Vykonávání postupů se očekává Obecný postup 1 Obecný postup 10 Spec cíl 2 Úroveň 3 Řízená Úroveň 4 Kvatitativně řízená Úroveň 5 Optimalizující Obecný cíl GG3: Institucionalizujte definovaný proces proc. oblast 1 proc.obl. x OPP OID QPM CAR Spec cíl y GP: Definujte proces GP: Sbírejte informace pro zlepšení Specifický postup 1 Specifický postup 2 Specifický postup n OBRÁZEK 3: STUPŇOVITÁ STRUKTURA MODELU CMMI/SW IMPLEMENTACE MODELU VE SPOLEČNOSTI Využití modelu od týmu přináší know-how postavené na více než 30 letech realizace různorodých projektů ve velkých i středních společnostech. Zkušenosti jsou v CMMI prezentovány formou cílů, které je třeba plnit, a každý cíl je podpořen řadou doporučení, pracovních výstupů a činností, kterými je vhodné cíle dosahovat. Přesto model nepředepisuje ani nepopisuje interní procesy, rozdělení práce mezi pracovníky, nebo formáty a způsoby komunikace. Všechny tyto oblasti ponechává plně v kompetenci týmu. V tomto směru se vhodně doplňuje s metodikami pro řízení projektů (např. PMBOK, SWEBOK, Prince 2, SCRUM aj.), které definují konkrétní procesní a procedurální otázky. Podobně i v jiných oblastech je možné využít standardů definujících konkrétní způsoby řešení (např. BSC pro oblast sledování, Six Sigma pro oblast kontroly kvality, UML pro oblast analýzy, návrhu a dokumentace apod.). CMMI tak dává obecný rámec, jaké činnosti jsou pro kvalitní práci potřebné, jaké typy výstupů pomáhají k dobrému plánování, řízení i vykonávání všech činností, ale nedává konkrétní návod jejích zabezpečení. Využití modelu CMMI nijak nebrání plnění i jiných standardů, zejména ISO 9000:2000 a ISO a řada společností oba standardy kombinuje. CMMI je analogií standardu ISO (dříve model SPICE) se kterým je zejména v kontinuální verzi v podstatě totožný. POSOUZENÍ PODLE CMMI Při posuzování, zda procesy v organizaci splňují požadavky určité úrovně, je prověřováno, zda společnost plní všechny předepsané cíle a zda postupy skutečně vedou ke kvalitnímu výsledku. Pro realizaci posouzení je definována standardní metoda označovaná SCAMPI, která má 3 varianty lišící se podrobností a rozsahem. Nejjednodušší je varianta C, rozsáhlejší B, ale pouze nejkomplexnější varianta A může být podkladem pro vystavení oficiálního posouzení úrovně organizace Posouzení podle SCAMPI A je poměrně náročný proces a je třeba počítat s tím, že samotná kontrola trvá minimálně 2 týdny, přičemž vyžaduje většinou cca 1 měsíční přípravu) a je výrazně podrobnější než např. certifikace podle standardu ISO 9000: PDQM, s.r.o. 7 manage work without work

8 Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Oficiální posouzení SCAMPI A podle pravidel SEI (Software Engineering Institute) při Carnegie-Mellon University v Pittsburgu (viz v němž model CMMI vznikl) musí být vedeno autorizovaným posuzovatelem, jehož práce je průběžně sledována SEI. Na posouzení se významnou měrou podílí interní tým posuzovatelů tvořený typicky pracovníky společnosti. Tito pracovníci musí být pro účast na oficiálním posouzení vyškoleni absolvováním autorizovaného školení. PDQM v rámci projektů realizuje všechny 3 úrovně posouzení a zajišťuje školení pracovníků. Posouzení i školení realizujeme buď interní neautorizované nebo autorizované vedené akreditovanými posuzovateli a školiteli. PROJEKT DOSAŽENÍ ÚROVNĚ CMMI Zjištění aktuálního stavu Naplánování cílového stavu Vytvoření realizačního týmu Zlepšení procesů Revize (SCAMPI C) Dopracování a nasazení Vyhodnocení Oficiální posouzení (SCAMPI A) OBRÁZEK 4: TYPICKÝ PRŮBĚH PROCESŮ DOSAŽENÉ NOVÉ ÚROVNĚ CMMI Dosažení určité úrovně CMMI nelze dosáhnout v rámci standardního zlepšování procesů, protože přechod z jedné úrovně na další vyžaduje nejenom zdokonalování stávajících činností, ale i odlišný pohled na jejich definici a formalizaci. Každá úroveň CMMI také přináší poměrně významné změny do kultury práce a vyžaduje nový postoj lidí k práci. Proto je dosažení úrovně CMMI realizováno téměř bezvýhradně jako interní projekt zlepšování procesů a zahrnuje všechny etapy tohoto procesu. ZJIŠTĚNÍ AKTUÁLNÍHO STAVU Aktuální stav pracovní kultury, řízení činností, lidí a kvality je vždy výsledkem působení řady různých faktorů počínaje typem práce, přes kvalifikací pracovníků, různé oborové a jiné standardy až po kulturu firmy danou jejím vedením. Každý tým proto má proto v různých oblastech CMMI různě daleko k dosažení cíle. Je běžné, že některé oblasti jsou plně pokryty, zatímco jiné nejsou pokryty téměř vůbec. Zjištění výchozí pozice je proto klíčové ze dvou důvodů: 1. Vytyčení oblastí, které je třeba zlepšovat (přinesou týmu největší užitek) 2. Odhad práce potřebné k dosažení cíle Výstupem etapy je zpráva o posouzení, která ukazuje míru plnění standardu CMMI, ale především identifikuje slabá místa současných procesů. NAPLÁNOVÁNÍ CÍLOVÉHO STAVU Po zjištění aktuálního stavu je třeba se realisticky podívat na možnosti, které tým má a čeho je možné v určitém časovém horizontu dosáhnout. Cíl je třeba zvolit realisticky tak, aby byl dosažitelný a současně motivační (přinesl skutečné zlepšení). Zjednodušeně řečeno, v prvních dvou etapách musíme najít své místo na mapě, vybrat vhodný cíl a poznat, co nás na cestě k cíli čeká. 8

9 Příklad implementace standardů kvality Výstupem je rozhodnutí, jakého standardu chce tým v určitém čase dosáhnout (např. jaké úrovně CMMI). VYTVOŘENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU Realizační tým je fakticky projektovým týmem, jehož cílem je zajistit, aby organizace prošla všemi změnami, které jsou pro dosažní cíle nezbytné. Jeho velikost a složení se musí odvíjet od cesty, která k cíli vede před vytvořením týmu je třeba znát, kde jsou hlavní slabiny práce a kde lze očekávat nejvíce práce a tam nasměrovat hlavní potenciál týmu. Jako každý projektový tým, i tento musí mít svého vlastního zkušeného vedoucího, který nejenom sleduje harmonogram, ale především celou dobu dohlíží, aby se skutečně mířilo k cíli (což bývá často větší bolestí těchto projektů než samotný harmonogram). Je nezbytné, aby tým měl dostatečné pravomoci skutečně zasahovat do kultury a organizace práce, jinak nebude mít možnost splnění cíle dosáhnout. Výstupem etapy je plán projektu dosažení cíle stanoveného v předchozím kroku a tým odpovědný za jeho dosažení. Tým je typicky dvouúrovňový, kdy menší skupinka společně odpovídá za dosažení cíle a spolupracuje s ní tým odborníků pro jednotlivé činnosti a procesy. ZLEPŠENÍ PROCESŮ Proč Pravidla Procesy Postupy Návody, vzory, šablony,... Co Jak pomůcky OBRÁZEK 5: OBVYKLÁ STRUKTURA PROCESNÍ DOKUMENTACE Zlepšení procesů je viditelnou ukázkou dosaženého cíle, který ve většině případů vyžaduje podstatně více změn, než pouze procesní změny. Efektivní plnění CMMI je postaveno na kultuře a kvalitě práce ve všech činnostech souvisejících přímo i nepřímo s vývojovými pracemi, počínaje vzděláváním pracovníků, přes komunikaci s klientem až po samotný vývoj, ověřování výstupů a dlouhodobé sledování kvality a efektivity. Všechny tyto oblasti musí být společně rozvíjeny a realizované činnosti prováděny na srovnatelné úrovni podle definovaných (od 2. úrovně CMMI) a dokumentovaných (od 3. úrovně) procesů. Zlepšení procesů proto musí začít detailním poznáním silných a slabých stránek současných procesů a postupů, vytipováním problematických míst a jejich zlepšením, které se většinou dotýká procesů, postupů, metrik, požadavků na kvalifikaci pracovníků a někdy i návrhu nové politiky společnosti. Změnu dokumentace na všech úrovních však musí současně provázet změna v práci lidí, jejím plánování, řízení, sledování a vyhodnocování. Nedílnou součástí prací v rámci etapy je validace návrhů, úzká komunikace o změnách s vedením i výkonnými pracovníky kolektivu a v neposlední řadě osvěta připravující dobré podmínky pro následné plošné nasazení PDQM, s.r.o. 9 manage work without work

10 Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Výstupem etapy je aktualizovaná dokumentace a změny nasazené v pilotních projektech (tj. vyškolení pracovníci a projekty vedené podle nových procesů a postupů). REVIZE Ve chvíli, kdy jsou všechna nebo většina navrhovaných zlepšení realizována (což znamená, že i proběhly první projekty, ve kterých se pracuje podle změněných procesů a pracovních postupů), je vhodné provést revizi stavu formou interního posouzení, typicky podle metodiky SCAMPI C, který prokáže, zda je tým připraven k oficiálnímu posouzení. Je obvyklé, byť ne nezbytné, aby tento audit vedl posuzovatel, který dosud nebyl členem realizačního týmu. Současně je také vyhodnocen pilotní provoz v projektech, ve kterých byly nové postupy nasazeny (případné interní posouzení se typicky zajímá pouze o tyto pilotní projekty). Výstupem etapy je zhodnocení, co je třeba dopracovat pro oficiální audit. Je obvyklé, že v této etapě je registrována řada drobných věcí vyžadující dopracování. DOPRACOVÁNÍ A NASAZENÍ V rámci etapy jsou zpracovány závěry z revize, Revize a dopracování společně vytváří důležité podklady pro následné případné oficiální posouzení, při kterém umožňují prokázat aktivní využívání a zlepšování celého procesního systému. Po dopracování nastupuje klíčová fáze plošného nasazení nových procesů na všechny realizované projekty. Tato etapa, velmi často podceňovaná, je přitom nejkritičtější částí celého procesu zlepšování resp. plnění standardu. Výstupem etapy jsou realizovaná nápravná a preventivní opatření řešící zjištěné nedostatky a zlepšení zajišťující efektivitu a plošné nasazení nové metodiky přes celý tým. VYHODNOCENÍ Projekty interního zlepšování se ve firmách opakují, a i když jejich cíle se mění (typicky na další úroveň CMMI, standard pro jinou oblast, nap. People-CMM, SixSigma apod.), strategie jejich řešení je podobná. Proto je vhodné na konci projektu nejenom vyhodnotit, zda byl splněn plán projektu, ale také, jak byly efektivní činnosti a postupy v kontextu firemní kultury a jak podobné projekty příště realizovat efektivněji. Výstupem etapy je vyhodnocení splnění plánu (zejména dosažení cíle, interní náklady a ohodnocení přínosů), zhodnocení efektivity samotného projektu a doporučení pro další projekty podobného typu. OFICIÁLNÍ POSOUZENÍ Pokud je oficiální posouzení cílem projektu, jde o logicky o jeho završení. Ale i v případě, že není požadován oficiální audit (pro CMMI realizovaný posouzením v souladu s metodikou SCAMPI A), je vhodné projekt završit alespoň interním posouzením (např. podle SCAMPI B) tak, aby pro všechny pracovníky ve firmě byly zřejmé výsledky celého projektu. Výstupem posouzení totiž není pouze konstatování o plnění standardu, ale zejména hodnocení silných a slabých stránek v jednotlivých procesních oblastech, které při srovnání s výstupy z úvodního posouzení demonstrují zlepšení, ke kterým došlo. Výstupem je zpráva z posouzení, oficiální rating (v případě hodnocení podle SCAMPI A) a srovnání s úvodním posouzením. 10

11 Příklad implementace standardů kvality KNIHOVNA ZKUŠENOSTÍ ITIL A JEHO APLIKACE Knihovna zkušeností ITIL je nejznámějším standardem definujícím cíle procesů, postupů a metrik k zajištění kontinuální kvality služeb v oboru IT. V době svého vzniku byla jediným standardem tohoto typu a i díky tomu se stala velmi populární. Druhou významnou výhodou bylo jednoznačné zaměření na oblast IT služeb, díky čemuž je standard podobně přesný a návodný, jako např. CMMI pro oblast vývoje software. S modelem CMMI má knihovna ITIL i druhou významnou shodu oba standardy jsou obecným rámcem definujícím, co by mělo být zajištěno a realizováno, ale nejsou metodikou, jak dané činnosti a procesy realizovat. Díky tomu jsou oba standardy použitelné v široké škále situací. ITIL v současné době existuje už v 3. generaci, která se od předchozí verze výrazně posunula od konkrétních procesů k celému životnímu cyklu služeb. To má velký praktický význam i na implementaci ve společnosti, protože výrazně vyšší důraz na celý životní cyklus společně s důrazem na obchodní význam služeb má za následek, že ITIL už není zaváděn jako vizitka IT oddělení, ale jako nástroj efektivní pomoci obchodním cílům firmy. Efektivní znamená dostatečné kvalitní a přitom cenově adekvátní, což vylučuje oba často se vyskytující extrémy: jak snahu dosáhnout maximální dosažitelné kvality služeb bez ohledu na náklady tak snaha redukovat cenu služeb až na úroveň, kdy přestávají být pro business použitelné. V současné době je ITIL stále nejznámějším standardem pro oblast IT služeb, ale jeho postavení už není tak dominantní, jak tomu bylo ještě před pár lety. Jeho principy plně převzala norma ISO/IEC 20000, která je obecnější (použitelná i mimo oblast IT) a klade ještě větší důraz na celistvý pohled na služby jako takové, na druhou stranu zcela postrádá návodnost ITIL. Z druhé strany knihovně ITIL sekunduje nově vydaný model CMMI for Services, který je ITIL velmi blízký a navíc volně dostupný. I pro CMMI for Services jsou jasná pravidla certifikace, která navíc používají stejné principy, jako všechny ostatní CMMI modely, především pak stupňovitou strukturu vedoucí firmy k postupnému zlepšování a zaměření se nejdříve na nejdůležitější aspekty. IMPLEMENTACE ITIL Implementace ITIL sleduje samotnou vlastní strukturu životního cyklu služeb, jak ji knihovna ITIL definuje: 2009 PDQM, s.r.o. 11 manage work without work

12 Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace OBRÁZEK 6: ZÁKLADNÍ PROCESNÍ STRUKTURA ITIL VERZE 3 3 Životní cyklus je vyobrazen jako kruhový zejména proto, aby ilustroval, že se jedná o opakovanou činnost, kterou společnost realizuje a zlepšuje kontinuálně. V rámci realizace projektu nasazení ITIL jsou procesy realizovány sekvenčně: Stanovení strategie Návrh služeb Plán nasazení služeb Zajištění poskytování Trvalé zlepšování Audit služeb OBRÁZEK 7: TYPICKÝ PRŮBĚH IMPLEMENTACE ITIL STANOVENÍ STRATEGIE Výchozím bodem pro poskytování služeb je stanovení strategie, komu jsou služby určeny a jaký je cíl jejich poskytování. Pro firmu, která již služby poskytuje často dlouhou dobu, se stanovení strategie často jeví jako zbytečně, ale často se ukazuje, že tato strategie není jasná ani managementu firmy, natož pracovníkům, kteří služby zajišťují. V optimálním případě se v rámci této etapy pouze ověří existence, správnost a všeobecné porozumění strategii, častěji se ale i na samotné strategii musí pracovat V rámci etapy vznikne: 1. Popis trhu (zákazníci a jejich skutečně potřeby) 2. Nabídka služeb (vymezení služeb, které je možné poskytovat, a jsou žádány zákazníky) 3. Základní analýza služeb (hrubá analýza potřeb, které je třeba pro poskytování služeb naplnit) NÁVRH SLUŽEB Cílem etapy je podrobný návrh služby tj. identifikace všech aktiv potřebných pro její úspěšné a dlouhodobé poskytování. Úspěšným poskytováním se rozumí její efektivní 3 Obrázek je převzat z oficiálních materiálů k ITIL. 12

13 Příklad implementace standardů kvality zajištění v kvalitě, která zákazníkům vyhovuje nebo alespoň postačuje. Aktiva služby jsou zejména: 1. Potřebné zdroje pro poskytování služby (personální, informační aj.) 2. Technický a obchodní popis služby 3. Smluvní dokumenty včetně SLA 4. Analýza nákladů a výnosů 5. Procesy a postupy 6. Kontrolní mechanismy V případě společnosti, která již služby poskytuje, je třeba se zaměřit zejména a přednostně na služby problémové. Problémovostí služby se rozumí jakákoli z následujících možností: 1. Služba zákazníkům nevyhovuje svou kvalitou, cenou nebo jiným atributem 2. Služba je pro poskytovatele ztrátová 3. Službu pracovníci firmy nechtějí poskytovat 4. O poskytování nejsou potřebné provozní informace 5. O službu není u zákazníků zájem (v tomto případě může být problém už ve strategii služeb) Pro všechny služby je třeba zajistit informační podporu, která musí být připravena s ohledem na požadavek dlouhodobého poskytování služby. Základní schéma ilustruje Obrázek 8. Zdroje a nástroje pro informace a znalosti o službách Informace o dostupnosti služeb Informace o kapacitách Přehledy zjištěných závad a chyb Systém bezpečnosti služeb Podpora helpdesk Přehled dostupných služeb Přehled zajišťovaných služeb Poskytovaná SLA služeb Přehled kontraktů Správa verzí Informace Databáze verzí a konfigurací Verze aplikací Popis systémů Kopie konfigurací Provozní informace Informace pro obnovu po selhání systému Datové zdroje Zálohy provozního prostředí Zálohy zdrojových kódů OBRÁZEK 8 INFORMAČNÍ PODPORA NUTNÁ PRO IT SLUŽBY PLÁN NASAZENÍ SLUŽEB Plán nasazení služeb je klíčovou etapou pro nové služby, které teprve budou poskytovány. V případě implementace ITIL pro služby již poskytované bývá tato etapa jednodušší, protože 2009 PDQM, s.r.o. 13 manage work without work

14 Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace jde často pouze o nasazení dílčích úprav vedoucích ke zkvalitnění služby. Nezřídka se ale objeví problém, že podrobnější analýza služby si vyžádá její zásadní změny na které nejsou především klienti příjemci služeb připraveni a nechtějí je akceptovat. Tato situace se vyskytuje zejména v případě, kdy je ITIL zaváděno kvůli nerentabilitě služeb. V takovém případě je třeba implementaci připravit velmi detailně včetně zajištění dobré komunikace s klienty služeb. Důležitou součástí přípravy služeb je zejména: Zajištění všech informačních podkladů pro realizaci služby 2. Vyškolení pracovníků 3. Plán komunikace 4. Harmonogram nasazení Všechna uvedená aktiva je třeba připravit a verifikovat před jejich nasazením. Následně jsou služby podle harmonogramu zprovozněny a uvedeny do standardního stavu (většinou) kontinuálního provozu. ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Z hlediska služeb je etapa jejich poskytování dlouhodobým stavem přesahujícím rozsah projektu implementace. V rámci implementace ITIL je etapa zahájena a sledována pouze po omezenou dobu za účelem ověření a revize správnosti návrhu služby a všech aktiv potřebných pro její implementaci. Průběh je shodný pro nové služby i pro služby poskytované již před projektem a v rámci projektu pouze modifikované. Cílem etapy v projektu je především ověřit funkčnost a přiměřenost všech aktiv i atributů služby. Na základě již spuštěného mechanismu sledování kvality, ceny a efektivity služby jsou v rámci projektu implementace ITIL vyhodnoceny první výsledky případě navržena revize aktiv nebo atributů. TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ SLUŽEB Mechanismus trvalého zlepšování služby je nutným nástrojem pro dlouhodobou udržitelnost služby, která musí mít stabilní nebo zlepšující se kvalitu a musí reflektovat změny na straně potřeb zákazníka. Trvalé zlepšování proto zahrnuje tři klíčové oblasti: 1. Sledování kvality služby z hlediska incidentů, neplnění SLA a rizik, které plnění služby ohrožují 2. Zlepšování efektivity poskytování služby 3. Sledování potřeb zákazníka a vyhodnocování, nakolik poskytovaná služba vyhovuje aktuální potřebám zákazníků Stejně jako u předchozí etapy jde o etapu trvalou, která musí být aktivní po celou dobu poskytování všech služeb. V rámci projektu je tato procesní oblast zahájena: 1. Jsou vytvořeny aktiva a pro sledování uvedených oblastí 2. Je ověřena jejich funkčnost 3. V rámci projektu jsou vyhodnoceny první výsledky i celý mechanismus sledování a vyhodnocování. AUDIT SLUŽEB Závěrečnou etapou je vyhodnocení úspěšnosti implementace formou interního auditu. ITIL verze 3 je blízký standardu CobiT, který je vhodným nástrojem pro vyhodnocení celkové

15 Příklad implementace standardů kvality efektivity řízení IT a poskytování služeb. PDQM tento standard využívá pro realizací interních auditů. Alternativní variantou je realizace interního nebo oficiálního auditu s ohledem na standard CMMI for Services nebo dle normy ISO/IEC SLUŽBY PDQM PŘI IMPLEMENTACI ITIL PDQM se zaměřuje na podporu kvality služeb a organizace práce v IT týmech, takže se na realizaci projektu dívá komplexně z hlediska potřeb celé firmy nebo kolektivu. Snaží se proto o zlepšování kvality služeb v kontextu dalších činností, zejména s ohledem na optimalizaci všech procesů IT týmů. PDQM není zaměřena pouze na standard ITIL, ale rovnocenně využívá i modelu CMMI for Services a normy ISO/IEC Zajištění kvality služeb proto realizuje s ohledem na všechny 3 uvedené standardy; formálně může být definice služeb a standardů připravena podle konkrétního zvoleného standardu, ale primárně se řídíme podnikovými standardy definice cílů, procesů a činností. PDQM klientům poskytuje podporu při realizaci všech výše uvedených kroků: 1. Vyškolení pracovníků Objednatele v principech ITIL nebo jiného standardu služeb (oficiální školení zajišťujeme ve spolupráci s partnery) 2. Návrh projektu implementace standardu kvality služeb 3. Řízení projektu (vedení projektového týmu expertní podpora při návrhu všech služeb) 4. Dohled nad plněním zásad implementovaného standardu 5. Zajištěni konzistence řešení s dalšími podnikovými cíly, pravidly a standardy. Zejména koordinace servisní části firmy s dalšími odděleními ať už jde o provozní týmu využívající poskytované služby tak softwarové týmy vyvíjející systémy, které k poskytování služeb slouží. Pokud jsou současně nakupovány nebo vyvíjeny systémy pro služby, zajišťujeme koordinaci projektových cílů s cíli služeb samotných 6. Interní audit služeb (oficiální audity zajišťujeme ve spolupráci s partnery) 2009 PDQM, s.r.o. 15 manage work without work

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 60 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů obecná nabídka společnosti PDQM 2013 2013 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Nabídku předkládá PDQM, s.r.o. IČO: 278 70 588 DIČ: CZ27870588 (plátce

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu.

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. Zavedení procesního řízení - Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. - Tvorba procesního modelu MMB, podpora identifikace a mapování

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Luděk k Novák konzultant, ANECT Agenda Historie a souvislosti ISO/IEC 20000 Postavení vůči ITIL Procesy pro řízení služeb PDCA model pro řízení služeb

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA Procesní řízení IT Ing. Hana Neničková, MBA Hewlett-Packard 11.místo v žebříčku časopisu Fortune Za fiskální rok 2007 jsme dosáhli organického růstu ve výší 7 miliard dolarů CEO HP je Mark Hurd, sídlo

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory také jen Podmínky technické podpory, platné od 21.10.2011 Preambule Níže uvedené Specifické obchodní podmínky poskytování

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Organizační dopady při řešení kybernetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Obsah prezentace Podrobnější pohled

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků Směrnice

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3.

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3. Provedení personálního auditu ve zprostředkujícím subjektu Ministerstva vnitra pro Integrovaný operační program a program Lidské zdroje a zaměstnanost Manaţerské shrnutí Září 2009 Zpracováno: Ministerstvo

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava Strategie pro CR v EU a v ČR Priority rozvoje CR v ČR: rozvoj regionální

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vybrané zásady aneb Co děláme, co neděláme, a proč Miroslav Hübner, Jiří Kalousek 17. 1. 2014

Vybrané zásady aneb Co děláme, co neděláme, a proč Miroslav Hübner, Jiří Kalousek 17. 1. 2014 Systém řízení IT v Pražské energetice Vybrané zásady aneb Co děláme, co neděláme, a proč Miroslav Hübner, Jiří Kalousek 17. 1. 2014 Systém řízení IT v Pražské energetice Zásada 1 Evoluce lepší než revoluce

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více