Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace"

Transkript

1 Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Příklad implementace modelu PDQM, s.r.o, All rights reserved. Marks CMMI and SCAMPI are registered mark of the SEI CMU.

2

3 Tento dokument je majetkem společnosti PDQM, s.r.o. Bez souhlasu majitele nesmí být dokument komerčně využíván. Při jeho šíření musí zůstat zachován v úplné podobě včetně těchto podmínek. V dokumentu je použita ochranná známka CMMI, která je ve vlastnictví Carnegie Mellon University. Vlastnická práva majitele nejsou dokumentem zpochybněna. Dokument požívá zkratku ITIL a odvolává se na stejnojmennou knihovnu. Obojí je intelektuálním vlastnictvím Office of Government Commerce PDQM, s.r.o, All rights reserved. Marks CMMI and SCAMPI are registered mark of the SEI CMU.

4 Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Obsah dokumentu Shrnutí 4 Model CMMI a způsob jeho implementace 5 Model CMMI 5 Implementace modelu ve společnosti 7 Posouzení podle CMMI 7 Projekt dosažení úrovně CMMI 8 Zjištění aktuálního stavu 8 Naplánování cílového stavu 8 Vytvoření realizačního týmu 9 Zlepšení procesů 9 Revize 10 Dopracování a nasazení 10 Vyhodnocení 10 Oficiální posouzení 10 Knihovna zkušeností ITIL a jeho aplikace 11 Implementace ITIL 11 Stanovení strategie 12 Návrh služeb 12 Plán nasazení služeb 13 Zajištění poskytování služeb 14 Trvalé zlepšování služeb 14 Audit služeb 14 Služby PDQM při implementaci ITIL 15 SHRNUTÍ Příloha shrnuje základní informace o modelu CMMI a popisuje obvyklý způsob implementace systémů jakosti. Popis obsahuje obvyklé kroky, které jsou potřebné pro efektivní a účinnou implementaci. Ze zkušenosti PDQM vyplývá, že skutečně efektivní implementace vyžaduje zejména kroky analýzy a pilotního provozu. 4

5 Příklad implementace standardů kvality MODEL CMMI A ZPŮSOB JEHO IMPLEMENTACE MODEL CMMI Model CMMI-SW (Capability Maturity Model Integration for Software Engineering) je nástupcem modelu SW-CMM, který je používán od počátku 90. let minulého století. Na rozdíl od normy ISO 9001:2000 není hodnocení organizace černobílé CMMI rozlišuje pět úrovní kompetenční zralosti, číslovaných od 1 (nejnižší) do 5 (nejvyšší) viz Obrázek 1 1. OBRÁZEK 1: VÝZNAM ÚROVNÍ MODELU CMMI Model CMMI/SW 2 zařazuje procesy související s vývojem, nasazováním, údržbou a podporou software do 22 procesních oblastí, pro něž formuluje specifické cíle. Při zvyšování dosažené úrovně organizace postupně rozšiřuje okruh pokrytých procesních oblastí. Přehled oblastí podle úrovní ukazuje Obrázek 2. Jednotlivým procesním oblastem jsou přiřazeny specifické cíle, které se dále člení na specifické praktiky. Kromě toho existují generické cíle, které jsou přiřazeny úrovním zralosti a které se člení na generické praktiky. Vztahy těchto pojmů charakterizuje Obrázek 3. 1 Obrázek i popis se vztahují k stupňovité struktuře modelu CMMI. Model kromě něj využívá i tzv. kontinuální struktury, která je svým celkovým obsahem shodná. 2 Kromě varianty modelu CMMI pro softwarové inženýrství existují ještě varianty pro systémové inženýrství (CMMI/SE), pro integrovaný vývoj produktů a procesů (CMMI/IPPD) a pro výběr subdodavatelů a řízení subdodávek (CMMI/SS). Varianty se liší procesními oblastmi a specifickými požadavky, ale logická struktura modelu je stejná. Firma si z modelů zvolí tu kombinaci variant, která odpovídá povaze její práce PDQM, s.r.o. 5 manage work without work

6 Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace OBRÁZEK 2: PROCESNÍ OBLASTI CMMI/SW Výhodou CMMI je jasné rozdělení oblastí podle hlavních činností, které jsou obsaženy v každém vývojovém procesu počínaje definicí účelu celého projektu, přes rozebrání zadání, po řízení prací a kontrolu dodávky. Kromě tohoto hlavního procesu jsou v CMMI obsaženy i pomocné a řídící procesy nutné pro zajištění stability kvality prací, dlouhodobý rozvoj a zlepšování kolektivu. Návodnost struktury modelu je jeho velkou výhodou, protože usnadňuje nejenom implementaci do společnosti, ale i kontrolu jeho plnění. Na první pohled se může zdát, že CMMI je podobné i standardu ISO 9000:2001, ale po podrobnějším seznámení jsou patrné zásadní odlišnosti nejenom ve struktuře, ale i v důrazech na různé aspekty vývoje. Přesto je možné do společnosti zavádět oba standardy současně a je dokonce vhodné, pokud společnost uvažuje o implementaci obou standardů, o nich uvažovat už od začátku jejich používání. 6

7 Příklad implementace standardů kvality Úroveň 1 Počáteční Úroveň 2 Definovaná Cíle musí být splněny Obecný cíl GG2: Institucionalizujte řízený proces proc. oblast 1 proc. oblast 7 Spec cíl 1 Vykonávání postupů se očekává Obecný postup 1 Obecný postup 10 Spec cíl 2 Úroveň 3 Řízená Úroveň 4 Kvatitativně řízená Úroveň 5 Optimalizující Obecný cíl GG3: Institucionalizujte definovaný proces proc. oblast 1 proc.obl. x OPP OID QPM CAR Spec cíl y GP: Definujte proces GP: Sbírejte informace pro zlepšení Specifický postup 1 Specifický postup 2 Specifický postup n OBRÁZEK 3: STUPŇOVITÁ STRUKTURA MODELU CMMI/SW IMPLEMENTACE MODELU VE SPOLEČNOSTI Využití modelu od týmu přináší know-how postavené na více než 30 letech realizace různorodých projektů ve velkých i středních společnostech. Zkušenosti jsou v CMMI prezentovány formou cílů, které je třeba plnit, a každý cíl je podpořen řadou doporučení, pracovních výstupů a činností, kterými je vhodné cíle dosahovat. Přesto model nepředepisuje ani nepopisuje interní procesy, rozdělení práce mezi pracovníky, nebo formáty a způsoby komunikace. Všechny tyto oblasti ponechává plně v kompetenci týmu. V tomto směru se vhodně doplňuje s metodikami pro řízení projektů (např. PMBOK, SWEBOK, Prince 2, SCRUM aj.), které definují konkrétní procesní a procedurální otázky. Podobně i v jiných oblastech je možné využít standardů definujících konkrétní způsoby řešení (např. BSC pro oblast sledování, Six Sigma pro oblast kontroly kvality, UML pro oblast analýzy, návrhu a dokumentace apod.). CMMI tak dává obecný rámec, jaké činnosti jsou pro kvalitní práci potřebné, jaké typy výstupů pomáhají k dobrému plánování, řízení i vykonávání všech činností, ale nedává konkrétní návod jejích zabezpečení. Využití modelu CMMI nijak nebrání plnění i jiných standardů, zejména ISO 9000:2000 a ISO a řada společností oba standardy kombinuje. CMMI je analogií standardu ISO (dříve model SPICE) se kterým je zejména v kontinuální verzi v podstatě totožný. POSOUZENÍ PODLE CMMI Při posuzování, zda procesy v organizaci splňují požadavky určité úrovně, je prověřováno, zda společnost plní všechny předepsané cíle a zda postupy skutečně vedou ke kvalitnímu výsledku. Pro realizaci posouzení je definována standardní metoda označovaná SCAMPI, která má 3 varianty lišící se podrobností a rozsahem. Nejjednodušší je varianta C, rozsáhlejší B, ale pouze nejkomplexnější varianta A může být podkladem pro vystavení oficiálního posouzení úrovně organizace Posouzení podle SCAMPI A je poměrně náročný proces a je třeba počítat s tím, že samotná kontrola trvá minimálně 2 týdny, přičemž vyžaduje většinou cca 1 měsíční přípravu) a je výrazně podrobnější než např. certifikace podle standardu ISO 9000: PDQM, s.r.o. 7 manage work without work

8 Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Oficiální posouzení SCAMPI A podle pravidel SEI (Software Engineering Institute) při Carnegie-Mellon University v Pittsburgu (viz v němž model CMMI vznikl) musí být vedeno autorizovaným posuzovatelem, jehož práce je průběžně sledována SEI. Na posouzení se významnou měrou podílí interní tým posuzovatelů tvořený typicky pracovníky společnosti. Tito pracovníci musí být pro účast na oficiálním posouzení vyškoleni absolvováním autorizovaného školení. PDQM v rámci projektů realizuje všechny 3 úrovně posouzení a zajišťuje školení pracovníků. Posouzení i školení realizujeme buď interní neautorizované nebo autorizované vedené akreditovanými posuzovateli a školiteli. PROJEKT DOSAŽENÍ ÚROVNĚ CMMI Zjištění aktuálního stavu Naplánování cílového stavu Vytvoření realizačního týmu Zlepšení procesů Revize (SCAMPI C) Dopracování a nasazení Vyhodnocení Oficiální posouzení (SCAMPI A) OBRÁZEK 4: TYPICKÝ PRŮBĚH PROCESŮ DOSAŽENÉ NOVÉ ÚROVNĚ CMMI Dosažení určité úrovně CMMI nelze dosáhnout v rámci standardního zlepšování procesů, protože přechod z jedné úrovně na další vyžaduje nejenom zdokonalování stávajících činností, ale i odlišný pohled na jejich definici a formalizaci. Každá úroveň CMMI také přináší poměrně významné změny do kultury práce a vyžaduje nový postoj lidí k práci. Proto je dosažení úrovně CMMI realizováno téměř bezvýhradně jako interní projekt zlepšování procesů a zahrnuje všechny etapy tohoto procesu. ZJIŠTĚNÍ AKTUÁLNÍHO STAVU Aktuální stav pracovní kultury, řízení činností, lidí a kvality je vždy výsledkem působení řady různých faktorů počínaje typem práce, přes kvalifikací pracovníků, různé oborové a jiné standardy až po kulturu firmy danou jejím vedením. Každý tým proto má proto v různých oblastech CMMI různě daleko k dosažení cíle. Je běžné, že některé oblasti jsou plně pokryty, zatímco jiné nejsou pokryty téměř vůbec. Zjištění výchozí pozice je proto klíčové ze dvou důvodů: 1. Vytyčení oblastí, které je třeba zlepšovat (přinesou týmu největší užitek) 2. Odhad práce potřebné k dosažení cíle Výstupem etapy je zpráva o posouzení, která ukazuje míru plnění standardu CMMI, ale především identifikuje slabá místa současných procesů. NAPLÁNOVÁNÍ CÍLOVÉHO STAVU Po zjištění aktuálního stavu je třeba se realisticky podívat na možnosti, které tým má a čeho je možné v určitém časovém horizontu dosáhnout. Cíl je třeba zvolit realisticky tak, aby byl dosažitelný a současně motivační (přinesl skutečné zlepšení). Zjednodušeně řečeno, v prvních dvou etapách musíme najít své místo na mapě, vybrat vhodný cíl a poznat, co nás na cestě k cíli čeká. 8

9 Příklad implementace standardů kvality Výstupem je rozhodnutí, jakého standardu chce tým v určitém čase dosáhnout (např. jaké úrovně CMMI). VYTVOŘENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU Realizační tým je fakticky projektovým týmem, jehož cílem je zajistit, aby organizace prošla všemi změnami, které jsou pro dosažní cíle nezbytné. Jeho velikost a složení se musí odvíjet od cesty, která k cíli vede před vytvořením týmu je třeba znát, kde jsou hlavní slabiny práce a kde lze očekávat nejvíce práce a tam nasměrovat hlavní potenciál týmu. Jako každý projektový tým, i tento musí mít svého vlastního zkušeného vedoucího, který nejenom sleduje harmonogram, ale především celou dobu dohlíží, aby se skutečně mířilo k cíli (což bývá často větší bolestí těchto projektů než samotný harmonogram). Je nezbytné, aby tým měl dostatečné pravomoci skutečně zasahovat do kultury a organizace práce, jinak nebude mít možnost splnění cíle dosáhnout. Výstupem etapy je plán projektu dosažení cíle stanoveného v předchozím kroku a tým odpovědný za jeho dosažení. Tým je typicky dvouúrovňový, kdy menší skupinka společně odpovídá za dosažení cíle a spolupracuje s ní tým odborníků pro jednotlivé činnosti a procesy. ZLEPŠENÍ PROCESŮ Proč Pravidla Procesy Postupy Návody, vzory, šablony,... Co Jak pomůcky OBRÁZEK 5: OBVYKLÁ STRUKTURA PROCESNÍ DOKUMENTACE Zlepšení procesů je viditelnou ukázkou dosaženého cíle, který ve většině případů vyžaduje podstatně více změn, než pouze procesní změny. Efektivní plnění CMMI je postaveno na kultuře a kvalitě práce ve všech činnostech souvisejících přímo i nepřímo s vývojovými pracemi, počínaje vzděláváním pracovníků, přes komunikaci s klientem až po samotný vývoj, ověřování výstupů a dlouhodobé sledování kvality a efektivity. Všechny tyto oblasti musí být společně rozvíjeny a realizované činnosti prováděny na srovnatelné úrovni podle definovaných (od 2. úrovně CMMI) a dokumentovaných (od 3. úrovně) procesů. Zlepšení procesů proto musí začít detailním poznáním silných a slabých stránek současných procesů a postupů, vytipováním problematických míst a jejich zlepšením, které se většinou dotýká procesů, postupů, metrik, požadavků na kvalifikaci pracovníků a někdy i návrhu nové politiky společnosti. Změnu dokumentace na všech úrovních však musí současně provázet změna v práci lidí, jejím plánování, řízení, sledování a vyhodnocování. Nedílnou součástí prací v rámci etapy je validace návrhů, úzká komunikace o změnách s vedením i výkonnými pracovníky kolektivu a v neposlední řadě osvěta připravující dobré podmínky pro následné plošné nasazení PDQM, s.r.o. 9 manage work without work

10 Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Výstupem etapy je aktualizovaná dokumentace a změny nasazené v pilotních projektech (tj. vyškolení pracovníci a projekty vedené podle nových procesů a postupů). REVIZE Ve chvíli, kdy jsou všechna nebo většina navrhovaných zlepšení realizována (což znamená, že i proběhly první projekty, ve kterých se pracuje podle změněných procesů a pracovních postupů), je vhodné provést revizi stavu formou interního posouzení, typicky podle metodiky SCAMPI C, který prokáže, zda je tým připraven k oficiálnímu posouzení. Je obvyklé, byť ne nezbytné, aby tento audit vedl posuzovatel, který dosud nebyl členem realizačního týmu. Současně je také vyhodnocen pilotní provoz v projektech, ve kterých byly nové postupy nasazeny (případné interní posouzení se typicky zajímá pouze o tyto pilotní projekty). Výstupem etapy je zhodnocení, co je třeba dopracovat pro oficiální audit. Je obvyklé, že v této etapě je registrována řada drobných věcí vyžadující dopracování. DOPRACOVÁNÍ A NASAZENÍ V rámci etapy jsou zpracovány závěry z revize, Revize a dopracování společně vytváří důležité podklady pro následné případné oficiální posouzení, při kterém umožňují prokázat aktivní využívání a zlepšování celého procesního systému. Po dopracování nastupuje klíčová fáze plošného nasazení nových procesů na všechny realizované projekty. Tato etapa, velmi často podceňovaná, je přitom nejkritičtější částí celého procesu zlepšování resp. plnění standardu. Výstupem etapy jsou realizovaná nápravná a preventivní opatření řešící zjištěné nedostatky a zlepšení zajišťující efektivitu a plošné nasazení nové metodiky přes celý tým. VYHODNOCENÍ Projekty interního zlepšování se ve firmách opakují, a i když jejich cíle se mění (typicky na další úroveň CMMI, standard pro jinou oblast, nap. People-CMM, SixSigma apod.), strategie jejich řešení je podobná. Proto je vhodné na konci projektu nejenom vyhodnotit, zda byl splněn plán projektu, ale také, jak byly efektivní činnosti a postupy v kontextu firemní kultury a jak podobné projekty příště realizovat efektivněji. Výstupem etapy je vyhodnocení splnění plánu (zejména dosažení cíle, interní náklady a ohodnocení přínosů), zhodnocení efektivity samotného projektu a doporučení pro další projekty podobného typu. OFICIÁLNÍ POSOUZENÍ Pokud je oficiální posouzení cílem projektu, jde o logicky o jeho završení. Ale i v případě, že není požadován oficiální audit (pro CMMI realizovaný posouzením v souladu s metodikou SCAMPI A), je vhodné projekt završit alespoň interním posouzením (např. podle SCAMPI B) tak, aby pro všechny pracovníky ve firmě byly zřejmé výsledky celého projektu. Výstupem posouzení totiž není pouze konstatování o plnění standardu, ale zejména hodnocení silných a slabých stránek v jednotlivých procesních oblastech, které při srovnání s výstupy z úvodního posouzení demonstrují zlepšení, ke kterým došlo. Výstupem je zpráva z posouzení, oficiální rating (v případě hodnocení podle SCAMPI A) a srovnání s úvodním posouzením. 10

11 Příklad implementace standardů kvality KNIHOVNA ZKUŠENOSTÍ ITIL A JEHO APLIKACE Knihovna zkušeností ITIL je nejznámějším standardem definujícím cíle procesů, postupů a metrik k zajištění kontinuální kvality služeb v oboru IT. V době svého vzniku byla jediným standardem tohoto typu a i díky tomu se stala velmi populární. Druhou významnou výhodou bylo jednoznačné zaměření na oblast IT služeb, díky čemuž je standard podobně přesný a návodný, jako např. CMMI pro oblast vývoje software. S modelem CMMI má knihovna ITIL i druhou významnou shodu oba standardy jsou obecným rámcem definujícím, co by mělo být zajištěno a realizováno, ale nejsou metodikou, jak dané činnosti a procesy realizovat. Díky tomu jsou oba standardy použitelné v široké škále situací. ITIL v současné době existuje už v 3. generaci, která se od předchozí verze výrazně posunula od konkrétních procesů k celému životnímu cyklu služeb. To má velký praktický význam i na implementaci ve společnosti, protože výrazně vyšší důraz na celý životní cyklus společně s důrazem na obchodní význam služeb má za následek, že ITIL už není zaváděn jako vizitka IT oddělení, ale jako nástroj efektivní pomoci obchodním cílům firmy. Efektivní znamená dostatečné kvalitní a přitom cenově adekvátní, což vylučuje oba často se vyskytující extrémy: jak snahu dosáhnout maximální dosažitelné kvality služeb bez ohledu na náklady tak snaha redukovat cenu služeb až na úroveň, kdy přestávají být pro business použitelné. V současné době je ITIL stále nejznámějším standardem pro oblast IT služeb, ale jeho postavení už není tak dominantní, jak tomu bylo ještě před pár lety. Jeho principy plně převzala norma ISO/IEC 20000, která je obecnější (použitelná i mimo oblast IT) a klade ještě větší důraz na celistvý pohled na služby jako takové, na druhou stranu zcela postrádá návodnost ITIL. Z druhé strany knihovně ITIL sekunduje nově vydaný model CMMI for Services, který je ITIL velmi blízký a navíc volně dostupný. I pro CMMI for Services jsou jasná pravidla certifikace, která navíc používají stejné principy, jako všechny ostatní CMMI modely, především pak stupňovitou strukturu vedoucí firmy k postupnému zlepšování a zaměření se nejdříve na nejdůležitější aspekty. IMPLEMENTACE ITIL Implementace ITIL sleduje samotnou vlastní strukturu životního cyklu služeb, jak ji knihovna ITIL definuje: 2009 PDQM, s.r.o. 11 manage work without work

12 Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace OBRÁZEK 6: ZÁKLADNÍ PROCESNÍ STRUKTURA ITIL VERZE 3 3 Životní cyklus je vyobrazen jako kruhový zejména proto, aby ilustroval, že se jedná o opakovanou činnost, kterou společnost realizuje a zlepšuje kontinuálně. V rámci realizace projektu nasazení ITIL jsou procesy realizovány sekvenčně: Stanovení strategie Návrh služeb Plán nasazení služeb Zajištění poskytování Trvalé zlepšování Audit služeb OBRÁZEK 7: TYPICKÝ PRŮBĚH IMPLEMENTACE ITIL STANOVENÍ STRATEGIE Výchozím bodem pro poskytování služeb je stanovení strategie, komu jsou služby určeny a jaký je cíl jejich poskytování. Pro firmu, která již služby poskytuje často dlouhou dobu, se stanovení strategie často jeví jako zbytečně, ale často se ukazuje, že tato strategie není jasná ani managementu firmy, natož pracovníkům, kteří služby zajišťují. V optimálním případě se v rámci této etapy pouze ověří existence, správnost a všeobecné porozumění strategii, častěji se ale i na samotné strategii musí pracovat V rámci etapy vznikne: 1. Popis trhu (zákazníci a jejich skutečně potřeby) 2. Nabídka služeb (vymezení služeb, které je možné poskytovat, a jsou žádány zákazníky) 3. Základní analýza služeb (hrubá analýza potřeb, které je třeba pro poskytování služeb naplnit) NÁVRH SLUŽEB Cílem etapy je podrobný návrh služby tj. identifikace všech aktiv potřebných pro její úspěšné a dlouhodobé poskytování. Úspěšným poskytováním se rozumí její efektivní 3 Obrázek je převzat z oficiálních materiálů k ITIL. 12

13 Příklad implementace standardů kvality zajištění v kvalitě, která zákazníkům vyhovuje nebo alespoň postačuje. Aktiva služby jsou zejména: 1. Potřebné zdroje pro poskytování služby (personální, informační aj.) 2. Technický a obchodní popis služby 3. Smluvní dokumenty včetně SLA 4. Analýza nákladů a výnosů 5. Procesy a postupy 6. Kontrolní mechanismy V případě společnosti, která již služby poskytuje, je třeba se zaměřit zejména a přednostně na služby problémové. Problémovostí služby se rozumí jakákoli z následujících možností: 1. Služba zákazníkům nevyhovuje svou kvalitou, cenou nebo jiným atributem 2. Služba je pro poskytovatele ztrátová 3. Službu pracovníci firmy nechtějí poskytovat 4. O poskytování nejsou potřebné provozní informace 5. O službu není u zákazníků zájem (v tomto případě může být problém už ve strategii služeb) Pro všechny služby je třeba zajistit informační podporu, která musí být připravena s ohledem na požadavek dlouhodobého poskytování služby. Základní schéma ilustruje Obrázek 8. Zdroje a nástroje pro informace a znalosti o službách Informace o dostupnosti služeb Informace o kapacitách Přehledy zjištěných závad a chyb Systém bezpečnosti služeb Podpora helpdesk Přehled dostupných služeb Přehled zajišťovaných služeb Poskytovaná SLA služeb Přehled kontraktů Správa verzí Informace Databáze verzí a konfigurací Verze aplikací Popis systémů Kopie konfigurací Provozní informace Informace pro obnovu po selhání systému Datové zdroje Zálohy provozního prostředí Zálohy zdrojových kódů OBRÁZEK 8 INFORMAČNÍ PODPORA NUTNÁ PRO IT SLUŽBY PLÁN NASAZENÍ SLUŽEB Plán nasazení služeb je klíčovou etapou pro nové služby, které teprve budou poskytovány. V případě implementace ITIL pro služby již poskytované bývá tato etapa jednodušší, protože 2009 PDQM, s.r.o. 13 manage work without work

14 Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace jde často pouze o nasazení dílčích úprav vedoucích ke zkvalitnění služby. Nezřídka se ale objeví problém, že podrobnější analýza služby si vyžádá její zásadní změny na které nejsou především klienti příjemci služeb připraveni a nechtějí je akceptovat. Tato situace se vyskytuje zejména v případě, kdy je ITIL zaváděno kvůli nerentabilitě služeb. V takovém případě je třeba implementaci připravit velmi detailně včetně zajištění dobré komunikace s klienty služeb. Důležitou součástí přípravy služeb je zejména: Zajištění všech informačních podkladů pro realizaci služby 2. Vyškolení pracovníků 3. Plán komunikace 4. Harmonogram nasazení Všechna uvedená aktiva je třeba připravit a verifikovat před jejich nasazením. Následně jsou služby podle harmonogramu zprovozněny a uvedeny do standardního stavu (většinou) kontinuálního provozu. ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Z hlediska služeb je etapa jejich poskytování dlouhodobým stavem přesahujícím rozsah projektu implementace. V rámci implementace ITIL je etapa zahájena a sledována pouze po omezenou dobu za účelem ověření a revize správnosti návrhu služby a všech aktiv potřebných pro její implementaci. Průběh je shodný pro nové služby i pro služby poskytované již před projektem a v rámci projektu pouze modifikované. Cílem etapy v projektu je především ověřit funkčnost a přiměřenost všech aktiv i atributů služby. Na základě již spuštěného mechanismu sledování kvality, ceny a efektivity služby jsou v rámci projektu implementace ITIL vyhodnoceny první výsledky případě navržena revize aktiv nebo atributů. TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ SLUŽEB Mechanismus trvalého zlepšování služby je nutným nástrojem pro dlouhodobou udržitelnost služby, která musí mít stabilní nebo zlepšující se kvalitu a musí reflektovat změny na straně potřeb zákazníka. Trvalé zlepšování proto zahrnuje tři klíčové oblasti: 1. Sledování kvality služby z hlediska incidentů, neplnění SLA a rizik, které plnění služby ohrožují 2. Zlepšování efektivity poskytování služby 3. Sledování potřeb zákazníka a vyhodnocování, nakolik poskytovaná služba vyhovuje aktuální potřebám zákazníků Stejně jako u předchozí etapy jde o etapu trvalou, která musí být aktivní po celou dobu poskytování všech služeb. V rámci projektu je tato procesní oblast zahájena: 1. Jsou vytvořeny aktiva a pro sledování uvedených oblastí 2. Je ověřena jejich funkčnost 3. V rámci projektu jsou vyhodnoceny první výsledky i celý mechanismus sledování a vyhodnocování. AUDIT SLUŽEB Závěrečnou etapou je vyhodnocení úspěšnosti implementace formou interního auditu. ITIL verze 3 je blízký standardu CobiT, který je vhodným nástrojem pro vyhodnocení celkové

15 Příklad implementace standardů kvality efektivity řízení IT a poskytování služeb. PDQM tento standard využívá pro realizací interních auditů. Alternativní variantou je realizace interního nebo oficiálního auditu s ohledem na standard CMMI for Services nebo dle normy ISO/IEC SLUŽBY PDQM PŘI IMPLEMENTACI ITIL PDQM se zaměřuje na podporu kvality služeb a organizace práce v IT týmech, takže se na realizaci projektu dívá komplexně z hlediska potřeb celé firmy nebo kolektivu. Snaží se proto o zlepšování kvality služeb v kontextu dalších činností, zejména s ohledem na optimalizaci všech procesů IT týmů. PDQM není zaměřena pouze na standard ITIL, ale rovnocenně využívá i modelu CMMI for Services a normy ISO/IEC Zajištění kvality služeb proto realizuje s ohledem na všechny 3 uvedené standardy; formálně může být definice služeb a standardů připravena podle konkrétního zvoleného standardu, ale primárně se řídíme podnikovými standardy definice cílů, procesů a činností. PDQM klientům poskytuje podporu při realizaci všech výše uvedených kroků: 1. Vyškolení pracovníků Objednatele v principech ITIL nebo jiného standardu služeb (oficiální školení zajišťujeme ve spolupráci s partnery) 2. Návrh projektu implementace standardu kvality služeb 3. Řízení projektu (vedení projektového týmu expertní podpora při návrhu všech služeb) 4. Dohled nad plněním zásad implementovaného standardu 5. Zajištěni konzistence řešení s dalšími podnikovými cíly, pravidly a standardy. Zejména koordinace servisní části firmy s dalšími odděleními ať už jde o provozní týmu využívající poskytované služby tak softwarové týmy vyvíjející systémy, které k poskytování služeb slouží. Pokud jsou současně nakupovány nebo vyvíjeny systémy pro služby, zajišťujeme koordinaci projektových cílů s cíli služeb samotných 6. Interní audit služeb (oficiální audity zajišťujeme ve spolupráci s partnery) 2009 PDQM, s.r.o. 15 manage work without work

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

BIM Základní zásady implementace Začínáme

BIM Základní zásady implementace Začínáme BIM Základní zásady implementace Začínáme Co je BIM? Implementace BIMu na pilotním projektu Vize implementace BIMu Řízení BIM projektů Jak začít s vaším BIM projektem ÚVOD Tento průvodce poskytuje návod,

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb Obsah Předmluva: Vítejte v ITIL! 13 Úvod 15 IT Infrastructure Library 15 Podpora podniku 15 Myšlenka ABC 15 O této knize 16 Členění knihy 16 Tým stojící za knihou 17 KAPITOLA 1 ITIL (IT Infrastructure

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 70 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu.

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. Zavedení procesního řízení - Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. - Tvorba procesního modelu MMB, podpora identifikace a mapování

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Vliv podrobnosti definice procesu a úrovně CMM na charakteristiky procesu

Vliv podrobnosti definice procesu a úrovně CMM na charakteristiky procesu Vliv podrobnosti definice procesu a úrovně CMM na charakteristiky procesu Jiří Voř VŠE-KIT http://nb.vse.cz/~vorisek Úroveň podrobnosti popisu procesu Metoda KBPR (Knowledge Based Process Reengineering)

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

Hardening ICT platforem: teorie nebo praxe. Pavel Hejduk ČEZ ICT Services, a. s.

Hardening ICT platforem: teorie nebo praxe. Pavel Hejduk ČEZ ICT Services, a. s. Hardening ICT platforem: teorie nebo praxe Pavel Hejduk ČEZ ICT Services, a. s. Agenda ICT prostředí ČEZ ICT Services a. s. Hardening ICT platforem - definice Obvyklý přístup a jeho omezení zhodnocení

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení,

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady 9000. Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, uvedení do provozu a dodání, servis po prodeji... a dále

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 4 ISO NORMY RODINY 27K pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.: petr.hruza@unob.cz

Více

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 60 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Zhodnocení investice... 1 3. Prvky kvalitního

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011 Schválená koncepce požární prevence HZS ČR 2012-2016 Květoslava Skalská prosinec 2011 Koncepce má ukazovat naši budoucnost v následujících 5 letech Hlavní poslání požární prevence Vytvářet účinnou a společensky

Více

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Luděk k Novák konzultant, ANECT Agenda Historie a souvislosti ISO/IEC 20000 Postavení vůči ITIL Procesy pro řízení služeb PDCA model pro řízení služeb

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů obecná nabídka společnosti PDQM 2013 2013 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Nabídku předkládá PDQM, s.r.o. IČO: 278 70 588 DIČ: CZ27870588 (plátce

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS)

Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS) Systém řízení informační bezpečností (ISMS) RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky Příloha č. 1 k části II. Zadávací dokumentace: Obchodní podmínky Předmět veřejné zakázky Veřejná zakázka se skládá ze čtyř klíčových aktivit: 1. Analýza a komparativní studie a. analýza b. komparativní

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

JAK SE TAM DOSTANEME?

JAK SE TAM DOSTANEME? egovernment na MV Kam putujeme a jak to uděláme? Mgr. Jiří Kárník vedoucí oddělení procesního řízení a standardizace agend veřejné správy Odbor egovernmentu Ministerstvo vnitra ČR Tel.: 974 816 623 e-mail:

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov MěÚ Benešov Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov Mgr. Bc. Miluše Stibůrková tajemnice MěÚ Benešov E-mail: stiburkova@benesov-city.cz Telefon: 317 754 144, 317 754 145 Městský úřad Benešov

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Provádění opatření k nápravě

Provádění opatření k nápravě Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Provádění opatření k nápravě Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3

Více

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe Ing. Martin Havel, MBA Obsah 1. Podstata řešení 2. Cíle 3. Průběh implementace 4. Přínos 5. Výsledky 6. Doporučení 2 Podstata řešení Vytvoření jednotného systému

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Hradec Králové duben 2009 2009-03 Informace versus Bezpečnost informací Informace (aktivum) - vše, co má hodnotu pro organizaci Bezpečnost

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Předmluva 11. Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14

Předmluva 11. Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14 Obsah Předmluva 11 Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14 KAPITOLA 1 Úvod do architektury softwaru 15 Použití procesu 16 Stručný popis

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Měření výkonnosti veřejné správy. ISSS 2014, Hradec Králové

Měření výkonnosti veřejné správy. ISSS 2014, Hradec Králové Měření výkonnosti veřejné správy ISSS 2014, Hradec Králové Proč měřit výkonnost Občané očekávají, že jim budou poskytovány služby obdobným způsobem, jako v jiných odvětvích tj. rychlé, spolehlivé, kvalitní

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Vazba na Cobit 5

Vazba na Cobit 5 Vazba na Cobit 5 Hlavní cíle návodu Návod na to, jak užívat rámec Cobit 5 pro podporu a organizaci auditu/ujištění Strukturovaný přístup pro realizaci auditu podle jednotlivých enablers definovaných v

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města SŘ-01-16 o strategickém řízení úřadu města Tato směrnice stanovuje postup při tvorbě a realizaci postupu Strategického řízení úřadu města Nové Hrady jako

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více