DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství"

Transkript

1 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů MZe Sídlem: Těšnov 65/17, Praha 1 Nové Město Zastoupený: Ing. Marianem Jurečkou, ministrem zemědělství IČO: Evidenční číslo veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení na služby dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 odst. 1 ZVZ

2 Česká republika - Ministerstvo zemědělství, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne a žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám a dále poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti. Zadavatel sděluje níže uvedené informace a dále na níže uvedené dotazy poskytuje následující odpovědi: Informace č. 1 Zadavatel sděluje, že přistupuje ke změně závazného vzoru smlouvy tak, že se v Tabulce kreditace, která je součástí bodu 1.6 Přílohy č. 3 závazného vzoru smlouvy, nahrazuje řádek Max. doba výpadku dat řádkem s novým zněním, které je následující: Max. doba výpadku dat 100 % Za každých započatých 50 % doby výpadku dat nad Max. dobu výpadku dat. Informace č. 2 Zadavatel sděluje, že přistupuje ke změně závazného vzoru smlouvy tak, že se z odst vypouštějí slova spolu s fakturou a jeho nové znění je následující: Poskytovatel do 10. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly Služby poskytovány, předloží Objednateli seznam, který bude obsahovat:

3 Dotaz č. 1 Ve Smlouvě se píše v bodě 5.11, že se musí postupovat v souladu s interními dokumenty Objednatele, zejména dokumenty Popis interních procesů- Change management a Popis interních procesů Release management, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace Stejné tak se v Příloze č. 2 Smlouvy bod 10 říká při realizaci změn je Poskytovatel povinen postupovat podle procesu řízení změn v rámci systému HelpDesk a dle dokumentu Popis interních procesů- Change management Dotaz: Žádné dokumenty tohoto názvu(popis interních procesů- Change management a Popis interních procesů Release management) nejsou v ZD obsaženy. Část procesů týkajících se Change managementu ale zejména ve vztahu k HelpDesku jsme nalezli v Příloze č.9, adresář Dokumentace procesů a funkčně technické specifikace, ne však proces s názvem Popis interních procesů - Change management. Co se týká procesu Release management, ty v ZD obsaženy nejsou vůbec. Můžete nám výše uvedené procesy, zejména s odkazem na bod 5.11 a přílohy č.2 Smlouvy poskytnout? Dokumenty popisující interní IT procesy jsou adaptací metodiky ITIL v2 do prostředí zadavatele. Zpracování některých předpisů není dokončeno, proto je Zadavatel nemůže poskytnout. Uchazeč proto bude vycházet z definice obdobných procesů uvedených dle ITIL v2. Po dokončení zbývajících interních předpisů lze předpokládat adaptaci této metodiky obdobně jako u ostatních procesů. Dotaz č. 2 Součástí zadávací dokumentace má být i Migrační plán. Migrační plán obsažený v příloze č.9 je Migračním plánem Smlouvy O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ICT PROVOZU 2011, čj / , č. smlouvy S , s platností od do

4 Dotaz: Je to tak správně? Neměl by být migrační plán vztažený k jiné smlouvě, která se váže na plnění roku 2014, přeci jen toto je migrační plán starý přes dva roky Ano, je to správně, uvedený Migrační plán je pouze ilustrativní a Zadavatel očekává, že aktuální Migrační plán bude předložen Poskytovatelem. Pro odstranění všech pochybností Zadavatel uvádí, že Migrační plán požadovaný v Zadávací dokumentaci je z pohledu budoucího Poskytovatele návrh exitového Migračního plánu a migrační plán na základě kterého bude služba předávána, poskytne stávající Poskytovatel. Dotaz č. 3 Pro zamezení pochybností prosím uvést, kam do kapitoly 6 Cena a platební podmínky zahrnout cenu za Inicializace - do celkové ceny za Paušální služby nebo do celkové ceny za Ad-hoc služby nebo nikam? Z příslušných KL je zřejmé, že cena za Paušální služby je složena z jednorázové ceny za incializaci služby a z pravidelné měsíční ceny služby. V odst. 6.1 smlouvy je pak potřeba uvést součet těchto cen za všechny paušální služby za celou dobu trvání smlouvy. Dotaz č. 4 Není bod Smlouvy v rozporu s bodem (Dle bodu má Výkaz plnění mimojiné obsahovat seznam Paušálních služeb včetně uvedení rozsahu poskytovaných Paušálních služeb včetně příslušných Reportů, kdy v bodě 5.15 je uvedeno, že Reporty jsou přehledné a

5 kompletní výkazy a výsledky plnění SLA a v bodě 6.5. se říká, že Reporting SLA není předmětem Výkazu plnění)? Jak máme tyto požadavky Smlouvy chápat? Odst stanoví, že reporting SLA není předmětem Výkazu plnění (tzn., že reporting je prováděn nezávisle na sestavování Výkazů plnění). Reporting SLA zahrnuje širší okruh aktivit, než pouhé předkládání Reportů. Součástí je mj. např. zpracování výkazů monitoringu dle odst. 5.17, na jejichž základě jsou pak Reporty vypracovány. Tzn., že reporting, resp. sestavování Reportů, je prováděn nezávisle na sestavování Výkazů plnění. Reporty však musí být Objednateli doručeny nejpozději s Výkazem plnění (odst Smlouvy). Dotaz č. 5 Bod 5.2 Smlouvy, předposlední věta nedává smysl: Objednatel je povinen takový Migrační plán předložit Objednateli ke schválení postupem dle odst. 8.3 a níže a řídit se ustanovením odst. 5.3 přiměřeně. V uvedené větě se vyskytla písařská chyba. Věta má správně znít: Poskytovatel je povinen takový Migrační plán předložit Objednateli ke schválení postupem dle odst. 8.3 níže a řídit se ustanovením odst. 5.3 přiměřeně. Uchazeči jsou oprávněni uvedenou větu ve Smlouvě upravit tak, aby odpovídala zde uvedenému správnému znění.

6 Dotaz č. 6 Bod Smlouvy: Poskytovatel se zavazuje upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů objednatele. Dotaz: Kdo a jak posoudí, co je nevhodným pokynem? Případnou nevhodnost pokynů Objednatele je povinen posoudit ze svého odborného hlediska Poskytovatel, od něhož je očekáváno vynaložení potřebné péče, aplikace best practice a proaktivita. V souladu s ustanovením 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není Poskytovatel povinen Objednatele na nevhodnost jeho pokynů upozornit, pakliže tuto nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Dotaz č. 7 Bod Smlouvy: Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu předložené dle odst do 15 pracovní dnů od jejího doručení. Sdělí-li Objednatel do uplynutí této 15 denní lhůty Poskytovateli, že k první verzi dokumentu nemá žádné výhrady nebo připomínky, či ji akceptuje s výhradami, považují smluvní strany tuto verzi Poskytovatelem a Objednatelem akceptovanou. V opačném případě se první verze za akceptovanou nepovažuje. Stejně tak bod Smlouvy Dotaz: Jak má Poskytovatel postupovat v případě, kdy se Objednatel k dokumentu během 15ti denní lhůty nevyjádří vůbec? Ze Smlouvy implicitně vyplývá, že pakliže se Objednatel v 15ti denní lhůtě nevyjádří, je Poskytovatel oprávněn a povinen Objednatele vyzvat ke splnění jeho závazku vyjádřit se.

7 Dotaz č. 8 Je součástí KL HD-002 (jenž obsahuje plnění bodu Smlouvy) poskytování rolí dle ITIL (role Incident Manager, Delivery Manager, Technický specialista, Change manager, Řešitel, Release Manager, Service manager, Configuriation manager, Configuration Librarian, Správce CI, Správce projektové knihovny)? Poskytovatel zajišťuje předepsané procesy podle ITIL ve znění interních směrnic a je pouze na něm jak výkon těchto rolí personálně zajistí. Dotaz č. 9 S ohledem na Dodatečné informace č. 2, odpověď na dotaz č. 2A prosím o definici neobvyklé záteže systému. Neobvyklou zátěž nelze definovat obecně přesnými parametry, nicméně zadavatel na vysvětlení doplňuje, že se obecně jedná o takovou situaci, kdy monitorované parametry provozovaných systémů, které jsou ovlivňovány skutečnou mírou využití daného systému jeho uživateli, vykazují významnou odchylku oproti dlouhodobému průměru, např. o více než 50 %. Přitom se rozumí, že tento stav musí mít vnější příčinu a není způsoben neplněním poskytovatele. Zadavatel nevylučuje, aby uvedené procento či definice byly ve spolupráci s poskytovatelem pro jednotlivé systémy zpřesněny či upraveny, a to např. v souvislosti s definicí prahových hodnot sledovaných parametrů, která bude vytvořena v rámci plnění veřejné zakázky.

8 Dotaz č. 10 Kolik je minimální počet v jednom okamžiku přijímaných hovorů? Zadavatel sděluje následující, měl-li tazatel na mysli opravdu minimální počet, pak je to 0, pokud jde o chybu a jedná se o maximální počet, tak je to 5 hovorů, jedná se o virtuální číslo s 5 podlinkami. Dotaz č. 11 S ohledem na Dodatečné informace č. 2 a neúplnou odpověď na dotaz č.2d prosím o bližší informace ke způsobu hodnocení spokojenosti. Všichni uživatelé, kteří použili služeb HelpDesku budou muset vyplnit intranetový dotazník nebo jen někteří? Pokud jen někteří, kdo je bude určovat? Jak se bude postupovat, pokud uživatel dotazník nezodpoví nebo jen zodpoví jen částečně? Kdo bude poskytovat Poskytovateli splnění SLA parametrů tedy vyhodnocení dotazníku a v jakých termínech (Poskytovatel je vázán termíny odevzdání SLA reportů viz Smlouva)? Dotazník bude rozeslán na všechny uživatele IT v přiměřených periodách (minimálně 1x ročně, pokud by bylo třeba, tak maximálně 1x za čtvrtletí.) Tento dotazník bude sestaven tak, aby si vynutil odpověď od každého respondenta. Jeho výsledek bude sloužit Zadavateli pro hodnocení spokojenosti uživatelů a jeho vyhodnocení bude provádět Zadavatel sám. Dotaz č. 12 Jak dlouho může trvat migrace - je nějak časově ohraničena?

9 Není zřejmé, kterou migraci má dodavatel na mysli. Migrace při zahájení plnění je upravena v odst. 4.1 smlouvy, podle kterého Poskytovatel se zavazuje zahájit Inicializaci dle odst. 5.1 Smlouvy v okamžiku nabytí účinnosti této Smlouvy a tuto dokončit k poslednímu dni měsíce, ve kterém došlo k nabytí účinnosti této Smlouvy. Migrace při ukončení plnění musí proběhnout v souladu s migračním plánem, zpravidla za stejnou dobu. Dotaz č. 13 Jaké technické prostředky budou Poskytovateli poskytnuty od MZe a pro kolik operátorů? Zejména počet PC, head set, licence na případné aplikace apod. Místnost s pěti pracovišti vybavenými, 5ks PC s nainstalovaným standartním balíkem MS Office, 5 telefonů s Headsetem, 1ks sdílená tiskárna, 1ks faxové zařízení a 1ks scaner A4. Dotaz č. 14 Jaké systémy/aplikace a jejich verze Objednatel pro plnění jednotlivých KL Poskytovateli poskytne? Mimo již v dotazu č. 13 zmíněném kancelářském balíku MS Office, poskytne Objednatel HP OMU, HP BSM, HP Service Manager, vše tak aby bylo možné plnění Smlouvy vykonávat prostřednictvím výše zmíněných 5 PC pracovišť.

10 Dotaz č. 15 V ZD bod je vydefinován minimální rozsah realizačního týmu, přičemž údaje o osobách mají být doplněny do příslušné přílohy Smlouvy, v tomto případě do Přílohy č. 10. Seznam osob z Přílohy č.10 neodpovídá požadavkům ze ZD, konkrétně chybí v Příloze osoba projektového manažera a oproti požadavkům v ZD je v Příloze uvedena osoba operátora provozu monitoring. V tomto případě se jedná o chybu, která byla v ZD opravena tak, aby Příloha č. 10 Smlouvy odpovídala obsahu ZD. Proto Zadavatel upravuje text ZD následujícím způsobem, kdy vypouští chybně uvedený požadavek na Projektového manažera, takto: Dle 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ předložením seznamu osob, jež se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, z něhož bude vyplývat, že dodavatel má k dispozici tým odborníků sestávající z: o minimálně 3 osob na pozici specialista se znalostí českého či slovenského jazyka na úrovni pracovní komunikace pro role v týmu Administrátor, Operátor [MON-O] a Operátor [HD-O] splňujících následující požadavky: alespoň jeden (1) specialista musí mít minimálně tří (3) letou odbornou zkušenost s projekty v oblasti ICT infrastruktury; alespoň jeden (1) specialista musí mít certifikaci ITIL Version 3 - Foundation Examination nebo obdobnou; alespoň dva (2) specialisté musí mít minimálně tří (3) letou odbornou zkušenost s projekty v oblasti systémové či aplikační integrace;

11 alespoň jeden (1) specialista musí mít minimálně dvou (2) letou odbornou zkušenost administrací dohledových technologií a systémů společnosti HP (HP Business Availability Centre (BAC), HP Operation Manager for UNIX OMU; alespoň jeden (1) specialista musí být držitelem certifikace pro HP Business Availability Centre (BAC) ve verzi 8 nebo vyšší, alespoň jeden (1) specialista musí mít minimálně dvou (2) letou odbornou zkušenost s administrací systému HP Service manager a musí být držitelem certifikace pro HP Service Manager ve verzi 9 nebo vyšší. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že členové týmu zastávající role Administrátor, Operátor [MON-O] a Operátor [HD-O] v sobě mohou kumulovat splnění více požadavků zadavatele dle odrážek výše. o minimálně dvou (2) osob na pozici specialista pro role v týmu Supervisor Provozu a Operátor provozu HelpDesk splňující následující požadavky: minimálně tři (3) roky praxe na pozici operátora provozu Monitoring či HelpDesk nebo obdobné pozici v oblasti poskytování služeb informačních technologií; alespoň jeden (1) specialista musí být držitelem certifikace ITIL Foudation Examination, obdobná nebo vyšší; zkušenost alespoň s jedním (1) projektem splňujícím shora uvedenou definici významné služby; ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání; znalost českého či slovenského jazyka.

12 Dotaz č. 16 V rámci technických kvalifikačních předpokladů jsou definovány požadavky na certifikáty (IPMA nebo Prince2, ITIL Foundation, HP Business Availability Centre, HP Service Manager), které se primárně vydávají v anglickém jazyce. Musí být do nabídky vloženy kopie certifikátů spolu s úředně ověřenými překlady nebo stačí vložit pouze kopie anglických originálů? Zadavatel v odpovědi na tento dotaz odkazuje na textaci odst zadávací dokumentace, který mj. stanoví, že bude-li nabídka zpracována v jiném než v českém nebo slovenském jazyce, bude k nabídce připojen její úředně ověřený překlad do českého jazyka a dále na textaci odst zadávací dokumentace, který mj. stanoví, že dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie. Z uvedeného tedy vyplývá, že mj. předmětné cizojazyčné certifikáty musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka, přičemž je lhostejno, zdali se bude jednat o kopie předmětných dokumentů opatřených originálem úředně ověřeného překladu do českého jazyka či o kopie předmětných dokumentů opatřených úředně ověřeným překladem do českého jazyka jako celku. Ve smyslu shora uvedeného a v souladu s ustanovením 40 odst. 3 ZVZ rozhodl zadavatel o: a) přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek do do 12:00 hodin; a b) stanovení nového termínu pro otevírání obálek s nabídkami, kterým je ve 14:00 hod.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Č.j. PPR-33963-48/ČJ-2014-990656 Praha: 28. dubna 2015 Počet listů: 11 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) V souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více