UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha

2

3

4 é áš í š ž ř á é Ří í ů ř í č í á ě í í ář é á ž ý ě é ší č í ů é á á é ž ý ů é ář é á á š ž í ř í š á á ř í ě ě á ů š í í á í í é á é

5 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Miloši Dvořákovi za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

6 Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Telecommunications IT Projects management 5

7 Abstrakt Tématem mé bakalářské práce je řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora. V rámci práce jsou v teoretické části popsány jednotlivé aktivity projektového řízení tak, jak je popisuje PMBOK ve svém čtvrtém vydání. Dále jsou zde popsány okolní procesy a služby definované v ITIL což je metodika používaná pro tyto procesy u českých telekomunikačních operátorů. V praktické části vycházím z procesů a aktivit definovaných PMBOK a nastavuji tyto procesy a aktivity vhodně pro telekomunikačního operátora s důrazem na iniciační fázi projektu a jeho průběžné schvalování až do fáze realizace, ve které je projekt implementován. Důraz na iniciační fázi kladu hlavně z důvodu možnosti upravovat vstupní parametry projektu před vlastní realizací, a tím tak reagovat na měnící se podmínky na trhu. Součástí mé práce je definování nezbytných výstupů pro úspěšnou realizaci projektu a začlenění projektového řízení do okolních procesů. Klíčová slova: PMBOK, ITIL, projektový management, projektový manažer, demand management, capacity management, release management, knowledge management, operation and support. 6

8 Abstract In my thesis I decided to focus on management of IT projects in the environment of telecommunication operator. In the theoretical part I describe individual activities of project management as they are described in the 4th edition of PMBOK. Further I describe surrounding processes and services defined in ITIL, method used for these processes in the environment of Czech telecommunication operators. In the practical part I build on the processes and activities defined by PMBOK and I set up these for the environment of telecommunication operator with emphasis on the initiation phase and continuous approvals until the implementation phase. I emphasize this phase mainly due to having more chance to adjust the project before the implementation and thus quickly react to the changing conditions on the market. Definition of outputs necessary for successful implementation of the project and project management incorporation to surrounding processes are part of my thesis too. Keywords: PMBOK, ITIL, project management, project manager, demand management, capacity management, release management, knowledge management, operation and support. 7

9 Obsah Abstrakt 6 Abstract 7 Obsah 8 1 Úvod a záměr 11 2 Teoretická část Role Projektový trojimperativ (Rozsah, náklady, čas) Řízení rozsahu Řízení času Řízení nákladů Popis okolních procesů Demand management Knowledge management Release management Capacity management Operation and Support Proces projektového řízení Modely organizačních struktur zahrnujících řízení projektů Projektová kancelář Funkce definiční Funkce kontrolní Funkce realizační Funkce podpůrná Realizace projektu Iniciace a zahájení projektu Plánování projektu 23 8

10 2.6.3 Vlastní realizace projektu Monitoring a kontrola projektu Uzavření projektu 28 3 Praktická část Specifika telekomunikačního operátora Rozdělení organizace Typy projektů Výběr organizačního modelu Popis procesu řízení IT projektů Organizační struktura Odpovědnosti: Pravidelné aktivity: Identifikace projektů Projektové aktivity Příprava projektu iniciační fáze Schválení projektu do realizace iniciační fáze Zahájení projektu iniciační fáze Analytická příprava projektu fáze plánování Návrh architektury fáze plánování Opětovné schválení projektu fáze plánování Vlastní implementace fáze realizace Testování fáze realizace Nasazení fáze realizace Předání do provozu fáze uzavření projektu Ukončení projektu fáze uzavření projektu Začlenění procesu řízení IT projektů do svého okolí Demand management 50 9

11 3.6.2 Knowledge management proces Release management Capacity management Operation and Support Zhodnocení nejvhodnější varianty řízení IT projektů pro telekomunikačního operátora 52 4 Závěr 53 5 Seznam použitých zdrojů 54 6 Seznam obrázků 55 7 Seznam tabulek 56 10

12 1 Úvod a záměr Tématem mé bakalářské práce je návrh nejvhodnějšího přístupu pro IT projektové řízení v prostředí telekomunikačního operátora. Vzhledem k dynamickým změnám v produktovém portfoliu a strategii telekomunikačních operátorů s ohledem na konkurenční boj je nezbytné veškeré požadavky na úpravy IT systémů řešit rychleji než v jiných odvětvích. V rámci této práce jsem navrhl přístup pro projektové řízení, který vychází z často používaných metodik pro řízení IT projektů (PMBOK, ITIL). Přístup vycházející z uvedených metodik byl upraven podle specifických parametrů, které se vyskytují v prostředí telekomunikačních operátorů. Nejvýznamnějšími specifiky telekomunikačních operátorů jsou požadovaná rychlost úprav a velké množství zapojených systémů. Nelze opomenout také obvyklé rozdělení IT telekomunikačního operátora na část zabývající se telekomunikačními systémy a zákaznickými systémy, kde tyto části u telekomunikačního operátora jsou striktně organizačně odděleny. Záměrem mé práce je tedy navržení nejvhodnějšího přístupu a následně začlenění procesů IT projektového řízení do okolních procesů, které s IT projektovým řízením úzce souvisejí. Okolními procesy rozumím zejména Demand management, Release management, Knowledge management, Operation and Support a Capacity management. Obr. č. 1 Záměr práce Zdroj: Vlastní zdroj 11

13 V teoretické části práce jsou shrnuty přístupy pro projektové řízení z již zmiňovaných metodik, kde se zaměřuji na vlastní proces řízení projektů a jeho začlenění do okolí. V praktické části práce následně vybírám vhodné přístupy pro jednotlivé části projektového řízení a navrhuji proces, který zabezpečí efektivní řízení projektů u telekomunikačního operátora. Definuji zde potřebné výstupy, odpovědnosti a časování jednotlivých kroků celého procesu projektového řízení a zasazuji jej do rámce okolních procesů. 12

14 2 Teoretická část V této části shrnu možné pohledy řízení projektů v IT. Nejdříve si musíme říci, co vlastně chápeme pod pojmem projekt. Projekt lze charakterizovat jako časově omezenou snahu vytvořit jedinečný produkt, službu či výsledek. Informační projekt zahrnuje použití hardwaru, softwaru a-nebo sítí. Projekty jsou jedinečné, časově omezené, vytvářené postupně krok za krokem. Vyžadují zdroje, mají sponzora a jejich nedílnou součástí je nejistota. Projektový trojimperativ se vztahuje k řízení tří dimenzí projektu rozsahu, času a nákladů. [1, s. 49] Tato uvedená definice projektu popisuje projekt s ohledem na řízení rozsahu, času a nákladů. Tyto tři dimenze chápu jako nejdůležitější součást projektového řízení. Budu se jim tedy věnovat i nadále a budou společným prvkem pro celou práci. Je tedy nutné v rámci projektu uvažovat o rozsahu projektu, tj. jaký produkt je vlastníky či sponzory projektu očekáván. Dále je nutné zvážit, jak dlouho by měla práce na projektu trvat, jakým způsobem bude projekt monitorován, kdo bude schvalovatelem změn. A v neposlední řadě jaký je rozpočet projektu a jak budou náklady sledovány. [1, s. 23] 2.1 Role V předchozích odstavcích již bylo zmíněno několik zainteresovaných rolí, popíšeme je tedy blíže. Sponzor řeší problémy v oblasti finanční a v oblasti dodržení celkové koncepce informační strategie v rámci organizace. Kromě toho řeší celou řadu dalších úkolů, které jsou organizačního a koordinačního typu. Sponzor komunikuje jak s řešitelem, kde má vliv na globální otázky budování informačního systému (co a za kolik), tak i s Uživatelem a Objednatelem. [2, s.48] Zadavatel sestavuje podle pokynů a instrukcí od Sponzora zadání projektu a na základě představy o budoucí funkčnosti systému objednává takový systém od Dodavatele. [2, s.48] Je třeba rozlišovat běžného a klíčového uživatele. Běžný uživatel se podílí na formulaci vlastního zadání vybrané funkcionality systému, výběru řešitele, objednávce systému resp. jeho určité části, kdy připomínkuje nabídky uchazečů o dodávku, i na vlastním řešení, kdy 13

15 konzultuje, spolupracuje s dodavatelem a případnými ostatními partnery na projektu. [2, s.48] Klíčový uživatel má největší znalosti s během určité věcné oblasti ve firmě, je odborným garantem určité oblasti a zodpovídá za její realizaci na projektu, v průběhu komunikuje s Dodavatelem projektu o věcném řešení příslušné oblasti, účastní se školení pořádaných Dodavatelem a na jejich základě sám nebo ve spolupráci s Dodavatelem zaškoluje běžné uživatele, je pro ně guru dané oblasti. [2, s.48] Manažer projektu řídí projekt za stranu Objednatele. Představuje za stranu Objednatele nejvyšší autoritu. [2, s.48] Dále na projektu spolupracují další členové projektového týmu - jedná se o pracovníky na projektu, kteří plní přidělené úkoly a předávají informace o plnění těchto úkolů projektovému manažerovi. Předávání informací obvykle probíhá dle velikosti týmu buď přímo, nebo u větších týmu přes vedoucí jednotlivých subtýmů. 2.2 Projektový trojimperativ (Rozsah, náklady, čas) V této kapitole se seznámíme s běžnými nástroji a technikami projektového řízení vedeného podle projektového trojimperativu. Níže uvedené informace vycházejí zejména z metodiky PMBOK Řízení rozsahu Běžnými nástroji a technikami pro řízení rozsahu jsou zejména deklarace rozsahu projektu, hierarchická struktura prací (známá jako WBS work breakdown structure), definice cílů a rozsahu prací (známá jako SOW Statement of Work) a v neposlední řadě analýza požadavků Řízení času Pro řízení času jsou obvykle používány Ganttovy diagramy, metody síťové analýzy, metoda kritické cesty, crash analýza, metoda fast tracking a metody monitorování projektu z hlediska času Řízení nákladů Řízení nákladů je řešeno pomocí Čisté současné hodnoty (NPV net present value), návratnosti investice (ROI return on investment), analýzy návratnosti, řízení získané hodnoty, odhady nákladů a plánování nákladů. 14

16 Dále je nutné v každém projektu řešit podpůrné oblasti, jejichž cílem je ve výsledku řízení rozsahu, času a nákladů. Jedná se o řízení kvality, řízení lidských zdrojů, řízení komunikace, řízení rizik a řízení dodávek. Začlenění projektu do okolních procesů se budeme věnovat v následující kapitole. 2.3 Popis okolních procesů U telekomunikačních operátorů na českém trhu jsou dále uvedené procesy řešeny pomocí ITIL, což je zkratka pro IT Infrastructure Library. Jedná se o sadu knih popisujících nejlepší praktiky správy služeb IT. Z mého pohledu pro navržení vhodného procesu projektového řízení je nutné blíže popsat následující procesy: Demand management Knowledge management Release management Capacity management Operation and Support Demand management Správa požadavků (Demand management) představuje spojení mezi obchodními aktivitami a poskytováním služeb. Je to proces, který se snaží pochopit, předpovídat a řídit požadavky zákazníka, aby včas a hospodárně zajistil kapacity pomocí správy kapacit (Capacity management). Jak nadbytek kapacit, tak i špičky v poptávce vytváří pro obě strany zákazníka i poskytovatele služeb negativně vnímanou situaci. Ve spolupráci se zákazníkem by mělo plánování, analýza trendů, dohoda o úrovni služeb (SLA) a řízení snížit nejistotu a výkyvy v poptávce. [3, s.55] Knowledge management Aby bylo možné činit správná rozhodnutí ve správnou chvíli, je potřeba mít k dispozici rychle, přesně a srozumitelně podané informace znalosti ve správný čas na správném místě a v potřebné kvalitě. Tento proces zajišťuje, aby byly během životního cyklu služby k dispozici spolehlivé a bezpečné informace. Tyto informace jsou důležité pro správné vyhodnocení situací a kontextů. Úvahy o podpoře rozhodování a zprostředkování informací zahrnují identifikaci zainteresovaných stran, akceptovatelné úrovně rizika a očekávané výkonosti a tím i zdroje a harmonogramy. [3, s.139] 15

17 2.3.3 Release management Správa releasů a provozního nasazení plánuje a řídí sestavení (Build), testování a umístění (Deployment) release. Stará se, aby zákazník dostal službu tak, jak byla koncipována v návrhu služby, a aby ji zákazník mohl využívat, což pro něj tvoří hodnotu. [3, s.125] Capacity management Správa kapacit je ústředním orgánem pro všechny aspekty služby a zdrojů týkajících se kapacity a výkonnosti. Z fáze strategie služeb mají význam ta rozhodnutí a analýzy obchodních požadavků, které mají vliv na vývoj vzorců obchodních aktivit a na varianty služby. Ty pak ovlivňují požadavky na kapacity služby. [3, s.90] Operation and Support Tato služba se dále dělí na dvě části. Na vlastní správu provozu IT a na správu aplikací. Týmy pro tyto aktivity jsou oddělené. Pojem Správa provozu IT popisuje oddělení, skupinu nebo tým, který provádí běžné denní činnosti, které jsou potřeba pro správu služeb IT a podporu infrastruktury IT. Úkolem této funkce je udržovat současnou stabilitu infrastruktury IT a konzistentnost služeb IT. [3, s.73] Funkce správy aplikací je zapojena ve všech oblastech, ve kterých jde o správu a podporu provozních aplikací. Správa aplikací je zodpovědná za řízení aplikací po celou dobu jejich životního cyklu. Hraje ale také roli při návrhu, testování a zlepšování aplikací v rámci služeb IT. Správa aplikací je pro aplikace tím, čím je technická správa pro infrastrukturu IT. [3, s.175] 2.4 Proces projektového řízení V předchozích kapitolách jsem vymezil projekt, projektový trojimperativ, s rozpadem pohledů na řízení rozsahu, času a nákladů, a dále jsem popsal okolní procesy a služby se kterými projektové řízení spolupracuje v průběhu realizace projektu. V této kapitole se seznámíme s možným popisem organizace projektového řízení. Vhodně zvolený model organizace projektového řízení je jedním z klíčových faktorů, který rozhoduje o efektivitě a úspěšnosti dosahování jednotlivých cílů společnosti. 16

18 2.4.1 Modely organizačních struktur zahrnujících řízení projektů V závislosti na typu organizace, poměru úsilí věnovanému mezifunkčním aktivitám (projektům, programům) a dalších faktorech (např. komplexnost a rozsah projektů) je vhodný určitý způsob organizačního uspořádání, v němž může koexistovat trvalá a dočasná organizační struktura (projekt). [4, s.455] Mezi trvalou organizací a dočasnou, projektovou strukturou je nezbytné definovat určitá rozhraní a vazby, které umožní tok informací, koordinaci a řízení. [4, s.455] Je tedy možné uvažovat o několika druzích organizačního uspořádání a řízení. Jedná se o následující typy Útvarové projektové řízení Tento model nevytváří požadavky na změny ve stávající organizační struktuře, jeho aplikace je tedy vhodná pro řízení menších projektů, které mohou být realizovány v rámci jednoho oddělení v podniku. Základním principem je konání pravidelných pracovních porad koordinačního charakteru pracovníků, kteří se na projektu podílejí, jinak ale zůstávají na svých stálých liniových pozicích a jsou řízeni prostřednictvím svých liniových vedoucích. [4, s.456] Tato forma organizace je obvykle zaměřena na trvalé zachování existujících expertních skupin pro projekt je obtížné překřížit funkční linie a získat potřebné zdroje. Jediné skutečné řídící místo projektu se nachází na vrcholu struktury v osobě vrcholového manažera útvaru, který však má obvykle jiné starosti, než řešit konflikty mezi jednotlivými útvary a odděleními. [4, s.455] 17

19 Obr. č. 2 - Útvarové projektové řízení Zdroj: Projektový management podle IPMA [4, s.456] Autonomní projektové řízení Tato organizační struktura je vytvořena výhradně pro projektové účely při realizaci jednoho rozsáhlého projektu. V jejím rámci jsou jednotliví členové projektového týmu po celou dobu realizace projektu uvolněni ze svého stálého pracovního umístění a jsou zařazeni do projektu, který se v podstatě stává dočasnou organizační jednotkou trvalé organizace. Rozhodující zodpovědnosti a pravomoci za realizaci projektu se soustředí do jediné role manažera projektu, který je zodpovědný za vykonávání veškerých plánovacích, organizačních a kontrolních prací souvisejících s realizací projektu. Jednotlivá odborná projektová oddělení jsou vytvářena tak, aby jejich velikost, složení a odbornost odpovídali potřebám projektu. [4, s.456] 18

20 Obr. č. 3 Autonomní projektové řízení Zdroj: Projektový management podle IPMA [4, s.456] Maticové projektové řízení Autonomní řízení je velmi výhodné z pohledu projektového manažera, ve větších organizacích je však velmi obtížné dosáhnout uvolnění zdrojů pro takto řízený projekt. Toto může být řešeno Maticovým projektovým řízením. Jedním z řešení je uvolňovat zdroje pro projekt pouze na omezenou dobu nebo na částečný úvazek. Jednotliví členové projektových týmů zůstávají na svých stálých funkčních pozicích v rámci stávající organizační struktury, na kterých plní (v rámci alokované kapacity) běžné i projektové úkoly (a to i z několika projektů!). [4, s.457] Toto rozdělení vede k vytvoření množin zdrojů a maticová organizační struktura definuje kompetence ohledně rozdávání úkolů mezi projektové a liniové manažery. Vytváření organizačního prostředí a koordinace projektů je v kompetenci vrcholového vedení, které často tuto odpovědnost deleguje na osobu zodpovědnou za systém projektového řízení organizace z řad odborných ředitelů nebo specialistů na manažera portfolia. [4, s.457] 19

21 V tomto modelu projektového řízení je obtížné rozdělit kompetence mezi jednotlivé projektové a liniové manažery. To, jestli je vhodné přidělit větší kompetence jedné nebo druhé straně, záleží na vlastní společnosti a jejím zaměření a hovoříme o slabě, resp. silně maticové struktuře. Pokud má většinu pravomocí liniový manažer, jedná se o slabou maticovou strukturu, která je jen málo rozdílná od tradiční liniové struktury. Manažer projektu zde má pouze omezené pravomoci a jeho úloha je poměrně dost obtížná. Členové týmu se řídí především zájmy svého úseku a cíle projektu je už tolik nezajímají. [4, s.457] Opačným extrémem je tzv. silně maticová struktura. Linioví manažeři mají pouze omezené pravomoci a téměř veškeré práce řídí a rozhodnutí dělají manažeři projektoví. Linioví manažeři zde mají roli správce zdrojů. Starají se svým lidem o potřebné vybavení, o vhodná školení a vůbec o co nejlepší připravenost svých lidí k vykonávání prací v projektech. [4, s.458] Maticová organizační struktura vyžaduje přítomnost dobře fungujícího kontrolního mechanismu na úrovni vedení organizace. Jasné rozdělení kompetencí mezi projektové a liniové manažery je v tomto případě zásadní pro úspěch projektu a zachování liniových aktivit. Obr. č. 4 Maticové projektové řízení Zdroj: Projektový management podle IPMA [4, s.458] 20

22 Síťové projektové řízení Posledním typem organizační struktury dle IPMA je síťové projektové řízení. Je vytvořeno vztahy mezi jednotlivými realizovanými projekty a kmenovou organizací, která je složena z vrcholového vedení a odborných oddělení. Tento model je vysoce flexibilní a umožňuje řešit složité projekty. [4, s.458] Spočívá v řízení sítě paralelně probíhajících projektů, v řízení vztahů mezi kmenovou organizací a jednotlivými projekty, ve stanovení priorit projektů, v alokaci disponibilních zdrojů, komunikaci a motivaci. [4, s.458] Obr. č. 5 Síťové projektové řízení 2.5 Projektová kancelář Zdroj: Projektový management podle IPMA [4, s.456] Jestliže společnost nerealizuje pouze ojedinělé projekty, pak je vhodné založit samostatné oddělení (Projektovou kancelář), které vytvoří rozhraní mezi trvalou organizací (liniovým rozdělením) a dočasnými (projektovými) aktivitami. Projektová kancelář má několik hlavních funkcí, které definují její činnosti a zodpovědnosti v rámci společnosti. Jedná se o funkci definiční, kontrolní, realizační a podpůrnou. O těchto funkcích pojednávají následující kapitoly. 21

23 2.5.1 Funkce definiční Útvar slouží především k projektování struktur organizace řízení projektů a jejich implementaci do integrovaného manažerského systému. [4, s.460] Projektová kancelář tedy hledá vhodný způsob začlenění projektů do typu organizační struktury definovaného společností a podle toho určuje organizační strukturu jednotlivých projektů Funkce kontrolní Projektová kancelář má za úkol dohled nad jednotlivými projekty a audit těchto projektů s ohledem na metodiku a její použití na jednotlivých projektech Funkce realizační V rámci projektové kanceláře funguje množina jednotlivých projektových manažerů, ze které je dle jejich předchozích zkušeností a momentální dostupnosti vybírán nejvhodnější kandidát pro řízení jednoho z realizovaných projektů. V období mezi projekty je také nutné pro dané projektové manažery zajišťovat vhodná školení a předávání zkušeností z právě realizovaných projektů mezi jednotlivými projektovými manažery. Účelem sdílení informací je zvýšení úspěšnosti budoucích projektů Funkce podpůrná V neposlední řadě má projektová kancelář také odpovědnost za zajištění podpory pro jednotlivé projekty. Do této oblasti spadá jak vybavení informačním systémem používaným pro řízení projektů, tak také zajištění potřebné infrastruktury pro jednotlivé členy projektových týmů (sdílená úložiště, sdílené tiskárny, zajištění konferenčních místností, poskytnutí šablon pro jednotlivé výstupy). 2.6 Realizace projektu V předchozích kapitolách jsem popsal možnosti nastavení organizace pro projektové řízení, jednotlivé projektové role a procesy související s projektovým řízením. Máme tedy popsánu strukturu potřebnou pro vlastní projektové řízení. V této kapitole se zaměřím na vlastní realizaci projektu v rámci definovaných struktur. U každého projektu jsou realizovány následující fáze: Zahájení projektu Plánování projektu Vlastní realizace projektu 22

24 Monitoring a kontrola projektu Uzavření projektu Detailnější informace o jednotlivých fázích budou obsaženy v následujících kapitolách Iniciace a zahájení projektu Iniciace v projektovém řízení znamená schválení a zahájení projektu. Organizace by se měla výběru projektů řádně věnovat. Jen tak zajistí, že bude zahajovat správné projekty ze správných důvodů. Výběr projektů je proto klíčový, stejně jako výběr projektových manažerů. Ideálně se projektový manažer účastní projektu už ve fázi iniciace, v reálu však často k projektu přistupuje až ve chvíli, kdy byla provedena řada iniciačních rozhodnutí. [1, s.100] Je vhodné tedy ještě před vlastním započetím projektu definovat základní kostru projektu. Senior manažeři, kteří projekt připravují, musí před vlastním zahájením definovat limity rozsahu, času a nákladů projektu, identifikovat sponzora projektu, stanovit vhodného projektového manažera projektu a připravit obchodní případ daného projektu. Po připravení těchto výstupů musí proběhnout setkání s vybraným projektovým manažerem a společná revize procesu a očekávání souvisejících s řízením projektu Plánování projektu Naplánování projektu je obvykle nejsložitějším procesem v rámci řízení projektu. Plánování projektu provádíme hlavně za účelem následně projekt úspěšně řídit. Pro efektivní řízení projektu je nutné plány stanovit reálně a s vhodnou mírou detailu pro další použití při řízení projektu. V následující tabulce je uveden seznam znalostních oblastí, procesů a výstupů souvisejících s plánem projektu. Tabulka vychází ze čtvrtého vydání PMBOK. 23

25 Tab. č. 1 Výstupy plánování projektu Znalostní oblast Plánovací proces Výstupy Integrované Vytvoření plánu řízení Plán řízení projektu řízení projektu projektu Řízení rozsahu Sběr požadavků Dokumenty k požadavkům Plán řízení požadavků Matice sledovatelnosti požadavků Definování rozsahu Deklarace rozsahu projektu Aktualizace dokumentů Vytvoření WBS WBS Slovník WBS Směrný plán rozsahu Aktualizace dokumentů Řízení času Definování aktivit Seznam aktivit Atributy aktivit Seznam milníků Seřazení aktivit Síťový graf harmonogramu projektu Aktualizace dokumentů Odhad zdrojů jednotlivých aktivit Požadavky na zdroje Hierarchická struktura zdrojů Aktualizace dokumentů Vytvoření harmonogramu Harmonogram projektu Směrný plán Termíny harmonogramu Aktualizace dokumentů Řízení nákladů Odhad nákladů Odhad nákladů na aktivity Podklady odhadů Aktualizace dokumentů Vytvoření rozpočtu Metrika hodnocení výkonů podle nákladů Požadavky na financování projektů Aktualizace dokumentů Řízení kvality Plánování kvality Plán řízení kvality Objektivně ověřitelné ukazatele kvality Kontrolní seznamy kvality Plán zlepšení procesů Aktualizace dokumentů Řízení lidských Plánování lidských zdrojů Plán lidských zdrojů zdrojů Řízení Plánování komunikace Plán řízení komunikace 24

26 komunikace Aktualizace dokumentu Řízení rizik Plánování řízení rizik projektu Plán řízení rizik projektu Identifikace rizik Registr rizik Realizace kvalitativní Aktualizace registru rizik analýzy Realizace kvantitativní Aktualizace registru rizik analýzy Plánování protirizikových opatření Aktualizace registru rizik Aktualizace plánu řízení projektu Smluvní rozhodnutí související s riziky Aktualizace dokumentů Řízení dodávek Plánování dodávek Plán řízení dodávek Definice cílů a rozsahu dodávek Rozhodnutí, zda si produkt/službu zajistit sám, či ji nakoupit Dokumenty vztahující se k dodávkám Kritéria výběru dodavatele Žádosti o změnu Zdroj: Řízení projektů v IT [1, s ] Všechny procesy plánování zahrnují řadu výstupů a jsou zohledněny všechny znalostní oblasti. Vzhledem k rozsahu jednotlivých projektů je vždy nutné zvolit vhodnou množinu z uvedených výstupů Vlastní realizace projektu Vlastní realizace projektu zahrnuje provedení činností, které směřují k tomu, že všechny aktivity z plánu projektu budou dokončeny. Součástí je také kompletní dodání nového hardwaru, softwaru a postupů do normálního provozu. Produkty projektu vznikají během jeho realizace, proto tento proces obvykle vyžaduje nejvíce zdrojů. [1, s.119] V následující tabulce jsou uvedeny znalostní oblasti, procesy a výstupy realizace podle čtvrtého vydání PMBOK. 25

27 Tab. č. 2 Výstupy realizace projektu Znalostní oblast Proces realizace Výstupy Integrované řízení projektu Řízení a vedení realizace projektu Informace o postupu projektu Žádosti o změnu Aktualizace plánu řízení projektu Aktualizace projektových dokumentů Řízení kvality Zajišťování kvality Aktualizace aktiv organizačních procesů Žádosti o změnu Aktualizace plánu řízení projektu Aktualizace projektových dokumentů Řízení lidských zdrojů Sestavení projektového týmu Pověření pracovníků projektu Kalendáře zdrojů Aktualizace plánu řízení projektu Rozvoj projektového týmu Hodnocení práce týmu Modernizace faktoru/ů týkajících se podnikového prostředí Řízení projektového týmu Aktualizace aktiv organizačních procesů Aktualizace plánu řízení projektu Žádosti o změnu Řízení komunikace Distribuce informací Aktualizace aktiv organizačních procesů Žádosti o změnu Řízení očekávání zainteresovaných stran projektu Aktualizace plánu řízení projektu Aktualizace projektových dokumentů Řízení dodávek Realizace nákupů Vybraní prodejci Smlouvy na dodávky Kalendáře zdrojů Žádosti o změny Aktualizace plánu řízení projektu Aktualizace projektových dokumentů Zdroj: Řízení projektů v IT [1, s ] Shodně jako u plánování projektů, jedná se o výčet výstupů, který je vhodné upravit dle potřeb konkrétního projektu Monitoring a kontrola projektu Tato aktivita zahrnuje procesy měření postupu projektu vůči stanoveným cílům, sledování odchylek od plánu a přijetí nápravných opatření, jejichž účelem je udržet realizaci projektu v souladu s plánem. Aktivita probíhá v průběhu celého životního cyklu projektu. 26

28 V následující tabulce jsou opět uvedeny znalostní oblasti, procesy a výstupy jak jsou definovány ve čtvrtém vydání PMBOK. Tab. č. 3 Výstupy monitoringu a kontroly projektu Znalostní oblast Procesy monitorování a Výstupy kontroly Integrované řízení projektu Monitorování a kontrola projektových prací Žádosti o změnu Aktualizace plánu řízení projektu Realizace integrovaného řízení změn Žádosti o změnu Aktualizace plánu řízení projektu Aktualizace projektových dokumentů Řízení rozsahu Ověření rozsahu Přijaté výstupy Žádosti o změnu Aktualizace projektových dokumentů Řízení rozsahu Měření postupu projektu Aktualizace aktiv organizačních procesů Žádosti o změnu Aktualizace plánu řízení projektu Aktualizace projektových dokumentů Řízení času Kontrola harmonogramu Měření postupu projektu Aktualizace aktiv organizačních procesů Žádosti o změnu Aktualizace plánu řízení projektu Aktualizace projektových dokumentů Řízení nákladů Kontrola nákladů Měření postupu projektu Aktualizace aktiv organizačních procesů Žádosti o změnu Aktualizace plánu řízení projektu Aktualizace projektových dokumentů Řízení kvality Kontrola kvality Měření kvality projektu Potvrzené výstupy Měření postupu projektu Aktualizace aktiv organizačních procesů Žádosti o změnu Aktualizace plánu řízení projektu Aktualizace projektových dokumentů Řízení komunikace Informování o postupu Zprávy o postupu Aktualizace aktiv organizačních procesů Žádosti o změnu 27

29 Řízení rizik Monitorování a kontrola rizik Aktualizace seznamu rizik Měření postupu projektu Aktualizace aktiv organizačních procesů Žádosti o změnu Aktualizace plánu řízení projektu Aktualizace projektových dokumentů Řízení dodávek Administrace dodávek Dokumentace dodávek Měření postupu projektu Aktualizace aktiv organizačních procesů Žádosti o změnu Aktualizace plánu řízení projektu Zdroj: Řízení projektů v IT [1, s ] Opět jako v předchozích případech, jedná se o výčet možných výstupů a je nutné vhodně zvolit jednotlivé výstupy pro konkrétní projekt Uzavření projektu Procesy uzavření projektu zahrnují schválení finálního produktu či služby zainteresovanými stranami a zákazníkem a konečné ukončení projektu či projektové fáze. Jejich součástí je ověření, zda byly všechny výstupy dokončeny. Mezi časté výstupy projektu patří závěrečná zpráva a prezentace. Ačkoliv se mnoho informačních projektů zruší před finálním dokončením, je důležité každý projekt formálně uzavřít a vyhodnotit jej. Poučení z projektů nám pomáhají zlepšit ty budoucí. [1, s.125] Důležitou součástí ukončení projektu je realizace hladkého přechodu projektu do normálního provozu společnosti. V následující tabulce jsou znalostní oblasti, procesy a výstupy uzavření projektu založené na PMBOK. 28

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT 3. část Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická katedra počítačové grafiky a interakce ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student: Bc. Daniel Fučík Studijní program: Otevřená informatika (magisterský),

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PRO ŘÍDÍCÍ ORGÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Pomůcka pro implementaci řízení rizik Prosinec 2006, verse 1.1 OBSAH 1 ÚVOD...3 1.1 ÚČEL A CÍL PŘÍRUČKY...3 1.2 CHARAKTERISTIKA ŘÍZENÍ RIZIK

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 IVANA MICHÁLKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 IVANA MICHÁLKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 IVANA MICHÁLKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA Vysoká škola ekonomie

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více