Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 ČINNOST HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HL. M. PRAHY

10 rizika a silných a slabých stránkách daného subjektu. Pro získání Ratingu MSP od Hospodářské komory hl. m. Prahy stačí, když zájemce vyplní příslušné formuláře na stránkách a osobně či poštou je doručí na vybrané kontaktní místo, kterých je dnes na území České republiky již 71. Pak již jen zbývá několik dní počkat, než zájemce obdrží heslo s přístupem ke svému ratingu. Pokud má žadatel zájem, lze jeho rating zpřístupnit také třetím stranám, partnerům projektu Rating MSP. V roce 2009 se navíc podařilo zavést dvě zásadní novinky. První z nich bylo rozšíření nabídky

11 žádosti o rating _09 5_09 7_09 9_09 11_09 01_10 počet 7

12 statistika irating 01_10 11_09 9_09 7_09 neprošlo prošlo počet 5_09 3_ celková data neprošlo prošlo Řada1 celkem

13

14

15 INFORMAČNÍ ZDROJE ČLENŮ HKP Direct mail Podnikatelé, zvl?ðt? pak členové HKP, jsou o akc?ch Hospod??ské komory hl. m. Prahy informov?ni vþdy jako prvn?, a to prost-?ednictv?m pravideln? rozes?lan?ch direct mail?. V nov? zaveden?ch Newsletterech se tak nap??klad k člen?m HKP od 2. pololetí zacaly dostávat informace o možnostech cerpat dotace z fondu EU. Další média Hospod??sk? komora hl. m. Prahy se stala pro novin??e spolehliv?m partnerem a d?v?- ryhodn?m zdrojem, proto se na ni pravideln? obracej? s þ?dostmi o informace nebo podklady k čl?nk?m. Zpr?vy o činnosti Komory nebo komentáre jejího vedení na aktuální problematiku prinášely pravidelne Eurofirma, Obchodní týdeník, Profit, Euro, T?den, periodika m?stsk?ch č?st? Prahy, televize i rozhlas.

16 ÚŘAD HKP ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU Hospodářské komory hlavního města Prahy V?þen? členové Hospod??ské komory hlavn?ho m?sta Prahy, d?my a p?nové,??ad Hospod??ské komory hlavn?ho m?sta Prahy je v?konn?m org?nem Komory, jehoþ?kolem je zajið?ovat činnosti souvisej?c? s kaþdodenn?m chodem Komory dle ustanoven? z?k. 301/1992 Sb. o p?sobnosti hospod??sk?ch komor. Hospod??sk? komora hl. m. Prahy v roce 2009 se ct? obst?la v zak?zce Ministerstva vnitra ČR na jednotné značen? kontaktn?ch m?st Czech POINT v celé České republice. Vðech 2400 m?st bylo označeno v rekordn? kr?tkém čase a bez v?þn?jð?ch problém?. Tato pr?ce kladla vysoké n?roky na logistiku a zprodukov?n? celé akce. Dok?zali jsme ale, þe praþsk? Komora je schopn? poradit si i s tak velkou zak?zkou. Nemén? n?ročnou prov?rkou naðich schopnost? se stala spolupr?ce s Ministerstvem pr?myslu a obchodu České republiky p?i poskytov?n? ekonomického hodnocen? þadatel? v r?mci Operačn?ho programu Podnik?n? a inovace. Počet 3698 þadatel?, kter? proðel od 1. b?ezna do 31. prosince 2009 ekonomick?m hodnocen?m, tzv. iratingem, hovo?? za vðe. Souč?st? této zak?zky bylo i vytvo?en? webov?ch str?nek s on-line FRP kalkulačkou a publicita projektu, coþ jsme bezezbytku splnili a budeme plnit i nad?le. Velice p??zniv? se vyv?jel taktéþ projekt z?þitkové turistiky. Uţ na konci z??? 2009 prođel rezervačn?m systémem prohl?dek praþsk?ch Kolektor?, kter? provozuje HKP, n?vđt?vn?k s po?adov?m č?slem p?t tis?c. Czech POINT, kter? HK Prahy nab?z? nejen podnikatel?m, ale vðem občan?m, byl v roce 2009 d?le rozð??en o sluþby ov??ov?n? pravosti podpisu legalizaci, ov??ov?n? shody kopie s origin?lem listiny vidimaci a autorizovanou konverzi dokument?. Ze vðech n?mi p?ipraven?ch a podan?ch projekt? byly v roce 2009 schv?leny dva Podnikatelsk? akademie, d?ky n?þ budeme moci podnikatel?m nab?zet velice kvalitn? vzd?- l?vac? kurzy z oblast? financ? a pr?va, informatiky a tzv. soft skills a d?le pak společn? projekt s občansk?m sdruþen?m Peppermint, kter? m? pomoci d?tem opouðt?j?c?m d?tské domovy uplatnit se na trhu pr?ce. Hospod??sk? komora hl. m. Prahy vyv?jela po cel? uplynul? rok maxim?ln? snahy o zkvalit?ov?n? sv?ch sluþeb a nad?le je p?ipravena d?lat vðe pro to, aby byla podnikatel?m nejen v nað? metropoli v?tan?m partnerem. Zdeněk Kovář ředitel Úřadu HKP VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZA ROK 2009

17 ÚŘAD HKP Služby poskytované Úradem HKP ÚY a Hd o s p o d áyks ok mé o rhy l a v - projektu Informacní místa pro n í h o m s t a P r a hzy aae j i u j se e r v i s podnikatele p r o p l n nd í ílí c h ú k o lo a c í lo p o d - spolupráce s Hospodárskou l e p o k y no py e d s ea d y py e d s t a - komorou Ceské republiky a venstva HospodáYské komory státní správou h l a v n í hm o s t a P r a h y z e j m é n a vedení evidence a seznamu v o b l a s t e c h : clenské základny s p o l u p r ás ce e vae m i o k r e s n í m i overovatelské kanceláre a kontaktního místa Czech POINT a r e g i o n á l nk ío mi o r a mh oi s - p o d áy sk oé m o ry e s k é r e p u - b l i k y Úrad funguje jako kontaktní místo k o n t a ka to v z t a ho H o s p o d áy s ksíte é Czech POINT, je zde možné k o m o rhy l a v n í hm o s t a P r a h y získat výpis z Obchodního rejstríku, Rejstríku živnostenského s e z a h r a ní mi s t y ko a v a z e b n a p a r t n e r s k podnikání, é Insolventního rejstríku, s v a za y s d r~e u n í katastru nemovitostí, výpis z Rejstríku trestu, bodového hodnocení z k v a l i th osv pá on lí u p r ás cm e a - g i s t r á the lm a v n ím h o s t a P r a h y z Rejstríku ridicu, výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelu, a s d aaí l m i py e d s t a vm i tí es lt i n í s a m o s p r áv vj ey d n o t l i vp ýrca h - provedení autorizace kontaktních ~s k ý coh b v o d e c h osob, které žádají o oprávnení k p r o j e krt u a t i nm g a l ý ca h s ty e d -prístupu do MA ISOH a prijetí n í c ph o d n i ko podání kontaktním místem verejné správy podle 72 živnostenského zákona. V roce 2009 pribyly i další služby, jakými je vidimace, legalizace a konverze dokumentu. Složení Úřadu HKP V roce 2009 pracoval Úrad Hospodárské komory hlavního mesta Prahy v následujícím složení: Ředitel: Zdeněk Kovář Vedoucí oddělení vnitřních vztahů a členské základny: Jana Vlčková Oddělení PR a komunikace: Mgr. Andrea Bezděková Vedoucí oddělení vzdělávání: Ing. David Janata Oddelení vzdelávání: PhDr. Helena Malá Oddelení zahr. vztahu a EU: Mgr. Marie Bunatová, Dr.Phil. PhDr. Zuzana Andelová Petr Kolbe Ing. Petr Petrík Manažer projektu Rating MSP a InMP: Jirí Svoboda Manažer projektu Elektronické mýtné a Kontaktní místa: Roman Pommer Recepce: Liduše Schoberová Kontaktní místa: Jana Conková Petra Vodrážková Úcetní: Otilie Biernátová Petra Biernátová Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Servis Hospodárské komory Prahy, s.r.o. plní úkoly dle pokynu predsedy predstavenstva a clenu predstavenstva Hospodárské komory hlavního mesta Prahy: Informacní servis pro cleny Hospodárské komory hlavního mesta Prahy. Šírení informací o podnikatelské cinnosti clenu Komory na základ? jejich p?edchoz?ho souhlasu. Servis Hospod??ské komory hl. m. Prahy spravuje a pravideln? aktualizuje internetové str?nky praþské Komory (www.hkp.cz). Podnikatelé i ðirok? ve?ejnost zde z?sk?vaj? informace o veðker?ch činnostech Komory, o projektech, chystan?ch i uskutečn?n?ch

18 ČINNOST HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HL. M. PRAHY seminárích apod. Porádání vzdelávacích semináru a kurzu. Vydávání tiskovin Komory, zejména Zpravodaje HKP. Výber nových zamestnancu, vcetne zaškolení. Clenské základne nabídl radu odborných semináru. Servis organizacne zajištoval jednání clenu Komory s politickou reprezentací Hlavního mesta Prahy i Ceské republiky. Servis HKP realizoval v roce 2009 zakázku MV CR na znacení kontaktních míst Czech POINT v celé Ceské republice. ČINNOST Přehled činnosti za rok 2008 v bodech V prostorách budovy Hospodárské komory hlavního mesta Prahy se v prubehu lonského roku konaly následující pravidelné dlouhodobé semináre a setkání: Motiv P, Marketingový klub, školení CCB, Elektronické mýtné, Klub 3. tisíciletí a pravidelná zasedání predstavenstva HKP a sekcí. LEDEN značení kontaktních míst Czech POINT ve všech krajích České republiky seminár Marketing na zacátku 21. století INTERNET MARKETING JAKO PODPO- RA EXPORTU/IMPORTU (seminár porádala Hospodárská komora hl. m. Prahy, spolecnost Towers Consulting a NeXA Consulting) Hospodárská komora hl. m. Prahy a Senát Parlamentu CR porádají diskuzní setkání konané pod záštitou místo-predsedy Senátu Parlamentu CR Jirího Šnebergera a senátora Jana Nádvorníka: Rozvoj partnerství mezi ceskou a italskou spolecností v budov? Hospod??ské komory hl. m. Prahy se konal workshop a poradenské setk?n? na téma: "Usp?jte v konkurenci dalð?ch þadatel? o dotace z praþsk?ch operačn?ch program?" v Kongresovém s?le Hospod??ské komory ČR (Freyova 27, Praha 9) se konalo Shrom?þd?n? deleg?t? HKP, na kterém byl zvolen nov?m p?edsedou p?edstavenstva Ing. Vladim?r Srp. Dosavadn? p?edseda p?edstavenstva Petr Kuþel byl zvolen členem p?edstavenstva HKP ÚNOR partnerství akce Bohemian Carnevale BŘEZEN oficiální návštěva Vídně na pozvání velvyslance ČR ve Vídni p. Koukala, organizovaná HKP ve spolupráci s Czech Top 100. Setkání představitelů obou měst, jejich hospodářských komor a podnikatelské sféry. DUBEN reditel Hospodárské komory hl. m. Prahy slavnostne podepsal v Rezidenci primátora smlouvu o spolupráci HKP s Hlavním mestem Prahou na projektu Remeslo žije! KVĚTEN Hospod??sk? komora hl. m. Prahy a Magistr?t hl. m. Prahy v r?mci společného projektu?emeslo þije!, podporuj?c?ho rozvoj uč?ovského ðkolstv? v hlavn?m m?st? Praze, uspo??dali v s?dle praþské HK workshop Ekonomicko-pr?vn? p?ek?þky ve spolupr?ci podnik? a ðkol 22. a se v budov? Hospod??ské komory hl. m. Prahy konal informativn? semin?? k p?ipravovanému projektu v r?mci 2. V?zvy Operačn?ho programu Praha Adaptabilita: VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZA ROK 2009

19 ČINNOST HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HL. M. PRAHY "Budujeme firemní akolky" (semináy poyádala Hospod áy s kká o m o r ha l. m. P r a h y v e s po lu pr ác i s o b a ns ký m s d r~e u n í m H Y P E R A K TA I V) I T ČERVEN s e v p r o s t o r áh coh s p o - d áy s kké o m o r y h l. m. P r a h y konalo pyátelské setkání e s k ý cn h, m e c k ýa c ph o l s k ý c h zástupco, spolupracujících v oblasti propagace Labské s t e z k y ČERVENEC Od 1. ervence poskytuje H o s p o d áyks ok má o rha l a v n í h o m sta Prahy nové slu~by: vidimaci, legalizaci, pyijetí ~ádosti o zyízení datové s c h r á na ky o n v e dr zo i k u m e n to ZÁŘÍ se Sekce Kolektoru úcastnila pracovní cesty do polského Krakowa ve velké zasedací síni Magistrátu hl. mesta Prahy se konala odborná konference Zamestnavatelé v komunikaci se stredními školami, kterou porádal Odbor školství, mládeže a telovýchovy Magistrátu hl. mesta Prahy ve spolupráci s Hospodárskou komorou hl. m. Prahy a dalšími partnery za úcasti predstavitelu verejné v b u d o v H o s p o d áy s k é správy ve školství, predstavitelu k o m o rhy l. m. P r a h y s e k o n a l hlavního mesta Prahy a nejvýznamnejších zástupcu zame- ty e it ní f o r m a t si ve nm í i n áy k py i - p r a v o v a n épm r ou j e kv t u r á m c i stnavatelských organizací, profesních skupin a cechu, stred- 2. v ý z v Oy p e r an í h o p r o g r a m u P r a h a A d a p t a b" Bi l ui tda u: j e m e ních škol a akademické obce f i r e mak n í o l k y " Zástupci HKP se, jako D n e s e k o n a v l s í d l e oficiální partneri pruzkumu, H o s p o d áyk so km é o rh y l m.. P r a - úcastnili predávání cen Mesto h y w o r k s hob p o j u j es mh e o s p o - pro byznys hlavního mesta d áy sk ou k ri zí p ro stye dn ic tv ím Prahy z a h r a n ií h o b c h o d u H o s p o d áyk so km á o rh a l. m. P r a h y s p o l en s H K R a Ministerstvem promyslu a o b c h o d u R p oy á d av lto y P h o t e lpu r a h ka o n f e r e n" co i p: e - r a n í p r o g r apm ro m ya spl o d n i - k á n2í V0 6 ý. s l e d, kh yo d - nocení a dopady pro nové p r o g r a m o vb é d o b2 í " v b u d o v H K Pp oy á d a l o o. s P. e p p e r ms ien mt i npáy r o d t i z d t s k ýdc oh m o vo c ís l e m z v ý - ai t j e j i c h f i n a n í g r a m o t n o s t a py i~i b lt jí i m o~n o s pt i o d n i k á n í Hospodárská komora hlavního mesta Prahy porádala setkání s novinári na téma "Financní kapacita firem a rating MSP HKP navštívila delegace clenu obchodní komory mesta Györ v Madarsku reditel Hospodárské komory Prahy se úcastnil v Hradci Králové konference na podporu regionálního cestovního ruchu, urcené pro starosty, zastupitele mest a obcí a pro pracovníky Informacních center v budove HKP se konal první seminár k problematice zavedení datových schránek. Seriál techto velice úspešných semináru probíhal v budove HKP až do prosince predseda predstavenstva HKP se úcastnil predávání ocenení návštevníkovi pražských kolektoru a následné tiskové konference kontaktní osoba: Mgr. Marie Buňatová, Dr. Phil. oddělení zahraničí a EU tel.: ŘÍJEN v budov? HKP zasedala porota fin?le sout?þ? Firma a Þivnostn?k roku 2009 pro hl. m. Prahu a St?edočesk? kraj vyd?n? prvn?ho č?sla pravidelného Newsletteru o moþnostech uplatn?n? podnik? v r?mci projekt? spolufinancovan?ch z prost?edk? EU, a to v projektech jak praþsk?ch, tak i celorepublikov?ch a mezin?rodn?ch LISTOPAD Aktuální možnosti uplatnění v rámci mimopražských programů III HKP po??d? historicky prvn? ročn?k Tenisového turnaje dvojic o Putovn? poh?r p?edsedy p?edstavenstva HKP p?edseda p?edstavenstva HKP a?editel??adu HKP se?častnili zah?jen? XIV. ročn?ku veletrhu Schola Pragensis, na kterém byl prezentov?n společn? projekt MHMP a HKP?emeslo þije! t?et?m nejlepð?m þivnostn?kem roku 2009 v sout?þi Firma roku 2009 a Þivnostn?k roku 2009 se stal Mgr. Ivan Doleþal, člen HKP PROSINEC V dneðn?m č?sle V?m p?in?ð?me informace o dalð?ch programech, do kter?ch je práve nyní možné podávat žádosti o dotaci na ochranu prumyslového vlastnictví a dotaci na výstavbu, ci rekonstrukce provozoven. Prestože se opet jedná o programy, které jsou primárne urceny mimopražským podnikatelum, za urcitých podmínek mohou dotaci získat také pražští podnikatelé. Inovace - projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví II. výzva daného programu v rámci operačn?ho programu Podnik?n? a inovace, vyhl?ðen? MPO ČR. Žádosti přijímá: CzechInvest ve dvou fázích; term?n pro odevzd?n? registračn? žádosti: termín pro podání plné žádosti: Program podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statku v podobe patentu, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Podporu je možné získat na výdaje za služby patentových zástupců, správní poplatky a překlady. Podporováno není získání průmyslových vzorů a ochranných známek, platných pouze na území CR a dále udržovací poplatky. Pražští malí a strední podnikatelé mohou dotaci získat, pokud předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl/byl realizován na provozovn?/pobočce mimo?zem? hl. města Prahy. Více informací naleznete na: Nemovitosti II. výzva programu Nemovitosti v r?mci operačn?ho programu Podnikání a inovace, vyhlášená MPO ČR. Žádosti přijímá: CzechInvest, termíny podání registracní žádosti: Plné žádosti nutné podat do 10 mesíců od data potvrzení přijatelnosti projektu. Program umoþ?uje z?skat finančn? podporu na přípravu podnikatelských zón a rekonstrukci staveb, včetn? zpracov?n? projektové dokumentace, v sektoru zpracovatelského průmyslu, strategických služeb nebo technologických center. Pražští podnikatelé mohou dotaci čerpat, pokud působí v podporovaných odvětvích průmyslu a svůj projekt realizují mimo území hl. města Prahy v regionu, ve kterém jsou oprávněni podnikat. Více informací naleznete na: HKP uspo??dala semin?? s n?zvem "Uplatn?n? praþsk?ch podnikatel? v mimopraþsk?ch dotačn?ch programech" po?ad České televize POKR odvys?lal report?þ o kontaktn?m m?st? v Hospod??ské komo?e hl. m. Prahy

20 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Hospodářské komory hlavního města Prahy Hospodarení HK Prahy skoncilo v roce 2009 ziskem ve výši 1,622 tis. Kc. Celkové náklady cinily 19,760 tis. Kc a celkové výnosy 21,382 tis. Kc. Hospodárská komora hlavního mesta Prahy ukoncila rok 2009 se ziskem ve výši 1,622 tis. Kc. Úcetnictví a hospodarení HKP bylo overeno auditorem ,318 5, ,760 19, , ,382 ODBORNÉ SEKCE Hospodářské komory hlavního města Prahy Sekce jako pracovní orgán Hospodárské komory hlavního mesta Prahy jsou místy, kde dochází k prímé úcasti clenu, prípadne neclenu, na cinnostech komory. Každý z clenu Hospodárské komory hlavního mesta Prahy se muže zúcastnit práce v predsednictvích sekcí nebo v pracovních skupinách. Clenové sekce tak mají možnost získávat potrebné informace, vym??ovat si své zkuðenosti v daném oboru, p?isp?vat k rozvoji jednotliv?ch oblast? a t?m napom?hat ke zlepðen? podnikatelského prost?ed? nejen na?zem? hlavn?ho m?sta Prahy. Současn? maj? moþnost prezentovat své n?zory a poþadavky v?či komo?e, p??padn? hlavn?mu m?stu. Sekce p?edstavuj? neform?ln? pracovn? skupiny z?stupc? podnik? se stejn?m zamerením. Jedním z cílu je zlepšení vzájemné informovanosti v dané problematice. Z tohoto duvodu byl v roce 2009 každé sekci pridelen tajemník z rad pracovníku Hospodárské komory hl. m. Prahy. V rámci Hospodárské komory hlavního mesta Prahy pracují následující odborné sekce: Sekce Stavebnictví a územního rozvoje Cestovního ruchu a kongresové turistiky Dopravní Evropské unie Kolektorů Malého a středního podnikání Vzdělávání Předseda Ing. Karel Rezek Ing. Pavel Dvořák Ing. Martin Dvořák Ing. Václav Okleštěk Otakar Čapek Ing. Pavel Finger, MBA Michal Kotlín Tajemník Jana Vlčková Jiří Svoboda Jana Vlčková Ing. David Janata Jana Vlčková Liduše Schoberová PhDr. Helena Malá VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZA ROK 2009

21 PLÁN ČINNOSTI PLÁN ČINNOSTI Hospodářské komory hlavního města Prahy na rok 2010 Členská základna Hlavn?m c?lem Hospod??ské komory hlavn?ho m?sta Prahy z?st?v? i nad?le rozði?ov?n? portfolia sluþeb pro praþské podnikatele a obyvatele. K tomu bude pouþ?vat n?sleduj?c? n?stroje: Internetové str?nky - v?znamn? informačn? kan?l o d?n? v Komo?e, Praze a ve sv?t? podnik?n? v?bec. V započatém trendu p?in?ðen? aktu?ln?ch informac? ze zmi?ovan?ch oblast? bude Komora pokračovat i nad?le. Zpravodaj HKP je d?leþit? prvek vz?jemné komunikace a bude tomu tak i nad?le. D?ky svému posunu od?zce specifikovaného periodika k časopisu určenému nejen do kancel??e, ale i pro domov, se poda?ilo z?skat daleko ðirð? okruh čten???, kte?? by jinak takto?zce specializovan? časopis n e e t l i. T í m v do s e s l e dúk su p an d aydí o s á h n opu ot p u l a r i z a c e hlavn?ho m?sta Prahy k aktu- stavitel? Hospod??ské komory v eak e r ý c ih n n o sk toí m o. r y?ln?mu politickému d?n? a ekonomickému v?voji v zemi Vae c h nt y p my é d iní : o v i, nya s o - p i s, yi n t e r n e t op vo é r t á, lt ye l e v i z e informov?n? o stanovisc?ch a r á d i a t, a k dé i r e mc t a i. l y a p?ipom?nk?ch Hospod??ské V poyadu POKR, vysílaném komory hlavn?ho m?sta Prahy n a p r o g r a m u T 1, m a j í p o d n i - k p?ipravovan?m legislativn?m k a t e l é i v r o c e m o~n o s t zm?n?m, ke schvalov?n? nov?ch z?kon? o b r a c es e t n a p r~s a k o u K o m o r u s k o n k r é t n íd mo i t a z z y o b l a s t i informov?n? o d?leþit?ch rozhodnut?ch a akc?ch Magistr?tu p o d n i k a t e l sp kr éo hs o ty e d í. hlavn?ho m?sta Prahy P r i o r i tún kí o l y H o s p o d áyks ok -é podpora projektu?emeslo þije! m o r hy l a v n ím h o s t a P r a h y : p o r a d e n ps tr vo pí o d n i k a t e l e Krédem z?st?v? vyuþit? odborného potenci?lu Hospod??ské p o d á v ái ní f o r m ao cdí ah o v é, l e g i s l a t i v n í a n í dpo rt oa b l e m akomory - hlavn?ho m?sta Prahy pro t i c e pos?len? pozice podnikatelské r oaiy z o v áp no í s k y t o v a ns ýl uc -h sféry nejen v České republice, ale ~e b p r o p o d n i k a t e l e i v Evropské unii. i n f o r m ao cse t a n o v i s cpy í c eh d - Spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy Hospodárská komora hlavního mesta Prahy se i nadále bude aktivne podílet na ovlivnování podoby územního rozvoje mesta, jeho dopravní politiky, výstavby metropole a i v dalších oblastech souvisejících s podnikáním, jakou covat v organizování setkání podnikatelu s pražskými politiky, která posilují jejich vzájemnou komunikaci a podporují soukromý byznys v hlavním meste. Spolupráce s ministerstvy Také v roce 2010 bude pražská Hospodárská komora spolupracovat s Ministerstvem prumyslu je nap??klad cestovn? ruch. Praþsk?m podnikatel?m budeme i nad?le poskytovat kontakty na v?znamné zahraničn? partnery, kte?? maj? z?jem setk?vat se s nað? podnikatelskou sférou. A samoz?ejm? chceme pokraa obchodu CR na zajištování ekonomického hodnocení žadatelu o podporu v rámci OPPI. Oblast mezinárodních vztahů V roce 2010 budeme d?le pokračovat v navazov?n? zahraničn?ch kontakt? a rozvoji t?ch, které jsme do této chv?le nav?zali. Posilovat budeme zejména partnerstv? s V?de?skou obchodn? komorou, se kterou chyst?me společn? projekt na podporu podnik?n?. Člensk?m firm?m budeme poskytovat poradenstv? v oblasti exportu a importu a česk?m i zahraničn?m firm?m pom?hat vyhled?vat ide?ln? obchodn? partnery v České republice i v zahranič?.

22 PLÁN ČINNOSTI V roce 2010 budeme d?le pokračovat v navazov?n? zahraničn?ch kontakt? a rozvoji t?ch, které jsme do této chv?le nav?zali. Posilovat budeme zejména partnerstv? s V?de?skou obchodn? komorou, se kterou chyst?me společn? projekt na podporu podnik?n?. Člensk?m firm?m budeme poskytovat poradenstv? v oblasti exportu a importu a česk?m i zahraničn?m firm?m pom?hat vyhled?vat ide?ln? obchodn? partnery v České republice i v zahranič?. Spolupráce HKP s HK ČR a KHK Spolupráce HKP s Hospodárskou komorou CR a s krajskými hospodárskými komorami v roce 2009 znacne posílila. Tato soucinnost bude podporována i v roce Vzájemná kooperace všech hospodárských komor vede nejen ke zvýšení jejich prestiže, ale zejména k lepð?mu napl?ov?n? c?l?, kter?ch hospod??ské komory v České republice cht?j? dos?hnout. Totéþ plat? i o spolupr?ci se zahraničn?mi obchodn?mi či hospod??sk?mi komorami. Nad?le bude praþsk? Komora podporovat a?častnit se pravidelných setkání mezi jednotlivými sdruženími na podporu podnikání. O konkrétních výstupech z techto jednání budou prinášet informace jak webové stránky tak i Zpravodaj HKP. Pomáháme Hospodárská komora hl. m. Prahy v roce 2009 úzce spolupracovala s obcanským sdružením Salet, pomáhajícím postiženým a psychicky nemocným lidem zaclenit se do bežného života, dále s obcanským sdružením Peppermint, které pomá detem z dětských domovů a nově spolupracovala také s Klubem 3. tisíciletí Soni Kodetové. Vydala: Hospodářská komora hlavního města Prahy náměstí Franze Kafky 7, Praha 1 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZA ROK 2009

23 nexa_inz_a4.indd :59:06

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Z p r á v a o č i n n o s t i KHK StČ od posledního shromáždění delegátů KHK StČ 15.6.2010

Z p r á v a o č i n n o s t i KHK StČ od posledního shromáždění delegátů KHK StČ 15.6.2010 Z p r á v a o č i n n o s t i KHK StČ od posledního shromáždění delegátů KHK StČ 15.6.2010 Určeno: Pro shromáždění delegátů KHK StČ 14.6.2011 Krajská hospodářská komora Střední Čechy (dále jen KHK) byla

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

ř ě č ř ě Ý účé ěř Ý é É Ě Ýý ď ý úč č č ú ě é É ť ú Ě óý É ý ó É ý ý ň Ýý ú ť ý úý ó ý ý é ýď é ý ň É ý úú ý ý ó É É ý ý ň É ó Á É Ť ý ě Í É É Ý ě ý č é č Ý ř ó ó ó ó Ý é ó ž é ú Á ď é ď ú ý éž éé Ž É

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012

Konference ekonomických radů. Praha, 26. června 2012 Konference ekonomických radů Praha, 26. června 2012 Vnitřní trh Prioritní oblasti CRP I SMA I - veřejné zakázky, profesní kvalifikace, přístup MSP k financím, patent, standardizace, digitální agenda, vysílání

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

Č ť Č Č ů ů Č ó ů ů ů ů ů ů ú ů ů ů ů Á Á Okresn sdruencus v okrese Vykov se sdlem Mlnsk 737lI0, Ddice, 682 0I Vykov IČ:00435961 spolek veden u Mstskho soudu v Brn pod spisovou znakou L 4304 Celkem bylo

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT

Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT Příloha č. 2 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 5 Seznam aktuálních formulářů systému Czech POINT OR ZR KN RT RZP FO RZP PO CRR SKD MA ISOH ISIR NZ AK-ELZ AK-LEZ RTPO ISDS-D1 ISDS-D2 ISDS-D3 ISDS-D4

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Aktualizováno: 04/2010 Obsah prezentace 1. Program Inovace

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více