Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 ČINNOST HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HL. M. PRAHY

10 rizika a silných a slabých stránkách daného subjektu. Pro získání Ratingu MSP od Hospodářské komory hl. m. Prahy stačí, když zájemce vyplní příslušné formuláře na stránkách a osobně či poštou je doručí na vybrané kontaktní místo, kterých je dnes na území České republiky již 71. Pak již jen zbývá několik dní počkat, než zájemce obdrží heslo s přístupem ke svému ratingu. Pokud má žadatel zájem, lze jeho rating zpřístupnit také třetím stranám, partnerům projektu Rating MSP. V roce 2009 se navíc podařilo zavést dvě zásadní novinky. První z nich bylo rozšíření nabídky

11 žádosti o rating _09 5_09 7_09 9_09 11_09 01_10 počet 7

12 statistika irating 01_10 11_09 9_09 7_09 neprošlo prošlo počet 5_09 3_ celková data neprošlo prošlo Řada1 celkem

13

14

15 INFORMAČNÍ ZDROJE ČLENŮ HKP Direct mail Podnikatelé, zvl?ðt? pak členové HKP, jsou o akc?ch Hospod??ské komory hl. m. Prahy informov?ni vþdy jako prvn?, a to prost-?ednictv?m pravideln? rozes?lan?ch direct mail?. V nov? zaveden?ch Newsletterech se tak nap??klad k člen?m HKP od 2. pololetí zacaly dostávat informace o možnostech cerpat dotace z fondu EU. Další média Hospod??sk? komora hl. m. Prahy se stala pro novin??e spolehliv?m partnerem a d?v?- ryhodn?m zdrojem, proto se na ni pravideln? obracej? s þ?dostmi o informace nebo podklady k čl?nk?m. Zpr?vy o činnosti Komory nebo komentáre jejího vedení na aktuální problematiku prinášely pravidelne Eurofirma, Obchodní týdeník, Profit, Euro, T?den, periodika m?stsk?ch č?st? Prahy, televize i rozhlas.

16 ÚŘAD HKP ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU Hospodářské komory hlavního města Prahy V?þen? členové Hospod??ské komory hlavn?ho m?sta Prahy, d?my a p?nové,??ad Hospod??ské komory hlavn?ho m?sta Prahy je v?konn?m org?nem Komory, jehoþ?kolem je zajið?ovat činnosti souvisej?c? s kaþdodenn?m chodem Komory dle ustanoven? z?k. 301/1992 Sb. o p?sobnosti hospod??sk?ch komor. Hospod??sk? komora hl. m. Prahy v roce 2009 se ct? obst?la v zak?zce Ministerstva vnitra ČR na jednotné značen? kontaktn?ch m?st Czech POINT v celé České republice. Vðech 2400 m?st bylo označeno v rekordn? kr?tkém čase a bez v?þn?jð?ch problém?. Tato pr?ce kladla vysoké n?roky na logistiku a zprodukov?n? celé akce. Dok?zali jsme ale, þe praþsk? Komora je schopn? poradit si i s tak velkou zak?zkou. Nemén? n?ročnou prov?rkou naðich schopnost? se stala spolupr?ce s Ministerstvem pr?myslu a obchodu České republiky p?i poskytov?n? ekonomického hodnocen? þadatel? v r?mci Operačn?ho programu Podnik?n? a inovace. Počet 3698 þadatel?, kter? proðel od 1. b?ezna do 31. prosince 2009 ekonomick?m hodnocen?m, tzv. iratingem, hovo?? za vðe. Souč?st? této zak?zky bylo i vytvo?en? webov?ch str?nek s on-line FRP kalkulačkou a publicita projektu, coþ jsme bezezbytku splnili a budeme plnit i nad?le. Velice p??zniv? se vyv?jel taktéþ projekt z?þitkové turistiky. Uţ na konci z??? 2009 prođel rezervačn?m systémem prohl?dek praþsk?ch Kolektor?, kter? provozuje HKP, n?vđt?vn?k s po?adov?m č?slem p?t tis?c. Czech POINT, kter? HK Prahy nab?z? nejen podnikatel?m, ale vðem občan?m, byl v roce 2009 d?le rozð??en o sluþby ov??ov?n? pravosti podpisu legalizaci, ov??ov?n? shody kopie s origin?lem listiny vidimaci a autorizovanou konverzi dokument?. Ze vðech n?mi p?ipraven?ch a podan?ch projekt? byly v roce 2009 schv?leny dva Podnikatelsk? akademie, d?ky n?þ budeme moci podnikatel?m nab?zet velice kvalitn? vzd?- l?vac? kurzy z oblast? financ? a pr?va, informatiky a tzv. soft skills a d?le pak společn? projekt s občansk?m sdruþen?m Peppermint, kter? m? pomoci d?tem opouðt?j?c?m d?tské domovy uplatnit se na trhu pr?ce. Hospod??sk? komora hl. m. Prahy vyv?jela po cel? uplynul? rok maxim?ln? snahy o zkvalit?ov?n? sv?ch sluþeb a nad?le je p?ipravena d?lat vðe pro to, aby byla podnikatel?m nejen v nað? metropoli v?tan?m partnerem. Zdeněk Kovář ředitel Úřadu HKP VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZA ROK 2009

17 ÚŘAD HKP Služby poskytované Úradem HKP ÚY a Hd o s p o d áyks ok mé o rhy l a v - projektu Informacní místa pro n í h o m s t a P r a hzy aae j i u j se e r v i s podnikatele p r o p l n nd í ílí c h ú k o lo a c í lo p o d - spolupráce s Hospodárskou l e p o k y no py e d s ea d y py e d s t a - komorou Ceské republiky a venstva HospodáYské komory státní správou h l a v n í hm o s t a P r a h y z e j m é n a vedení evidence a seznamu v o b l a s t e c h : clenské základny s p o l u p r ás ce e vae m i o k r e s n í m i overovatelské kanceláre a kontaktního místa Czech POINT a r e g i o n á l nk ío mi o r a mh oi s - p o d áy sk oé m o ry e s k é r e p u - b l i k y Úrad funguje jako kontaktní místo k o n t a ka to v z t a ho H o s p o d áy s ksíte é Czech POINT, je zde možné k o m o rhy l a v n í hm o s t a P r a h y získat výpis z Obchodního rejstríku, Rejstríku živnostenského s e z a h r a ní mi s t y ko a v a z e b n a p a r t n e r s k podnikání, é Insolventního rejstríku, s v a za y s d r~e u n í katastru nemovitostí, výpis z Rejstríku trestu, bodového hodnocení z k v a l i th osv pá on lí u p r ás cm e a - g i s t r á the lm a v n ím h o s t a P r a h y z Rejstríku ridicu, výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelu, a s d aaí l m i py e d s t a vm i tí es lt i n í s a m o s p r áv vj ey d n o t l i vp ýrca h - provedení autorizace kontaktních ~s k ý coh b v o d e c h osob, které žádají o oprávnení k p r o j e krt u a t i nm g a l ý ca h s ty e d -prístupu do MA ISOH a prijetí n í c ph o d n i ko podání kontaktním místem verejné správy podle 72 živnostenského zákona. V roce 2009 pribyly i další služby, jakými je vidimace, legalizace a konverze dokumentu. Složení Úřadu HKP V roce 2009 pracoval Úrad Hospodárské komory hlavního mesta Prahy v následujícím složení: Ředitel: Zdeněk Kovář Vedoucí oddělení vnitřních vztahů a členské základny: Jana Vlčková Oddělení PR a komunikace: Mgr. Andrea Bezděková Vedoucí oddělení vzdělávání: Ing. David Janata Oddelení vzdelávání: PhDr. Helena Malá Oddelení zahr. vztahu a EU: Mgr. Marie Bunatová, Dr.Phil. PhDr. Zuzana Andelová Petr Kolbe Ing. Petr Petrík Manažer projektu Rating MSP a InMP: Jirí Svoboda Manažer projektu Elektronické mýtné a Kontaktní místa: Roman Pommer Recepce: Liduše Schoberová Kontaktní místa: Jana Conková Petra Vodrážková Úcetní: Otilie Biernátová Petra Biernátová Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Servis Hospodárské komory Prahy, s.r.o. plní úkoly dle pokynu predsedy predstavenstva a clenu predstavenstva Hospodárské komory hlavního mesta Prahy: Informacní servis pro cleny Hospodárské komory hlavního mesta Prahy. Šírení informací o podnikatelské cinnosti clenu Komory na základ? jejich p?edchoz?ho souhlasu. Servis Hospod??ské komory hl. m. Prahy spravuje a pravideln? aktualizuje internetové str?nky praþské Komory (www.hkp.cz). Podnikatelé i ðirok? ve?ejnost zde z?sk?vaj? informace o veðker?ch činnostech Komory, o projektech, chystan?ch i uskutečn?n?ch

18 ČINNOST HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HL. M. PRAHY seminárích apod. Porádání vzdelávacích semináru a kurzu. Vydávání tiskovin Komory, zejména Zpravodaje HKP. Výber nových zamestnancu, vcetne zaškolení. Clenské základne nabídl radu odborných semináru. Servis organizacne zajištoval jednání clenu Komory s politickou reprezentací Hlavního mesta Prahy i Ceské republiky. Servis HKP realizoval v roce 2009 zakázku MV CR na znacení kontaktních míst Czech POINT v celé Ceské republice. ČINNOST Přehled činnosti za rok 2008 v bodech V prostorách budovy Hospodárské komory hlavního mesta Prahy se v prubehu lonského roku konaly následující pravidelné dlouhodobé semináre a setkání: Motiv P, Marketingový klub, školení CCB, Elektronické mýtné, Klub 3. tisíciletí a pravidelná zasedání predstavenstva HKP a sekcí. LEDEN značení kontaktních míst Czech POINT ve všech krajích České republiky seminár Marketing na zacátku 21. století INTERNET MARKETING JAKO PODPO- RA EXPORTU/IMPORTU (seminár porádala Hospodárská komora hl. m. Prahy, spolecnost Towers Consulting a NeXA Consulting) Hospodárská komora hl. m. Prahy a Senát Parlamentu CR porádají diskuzní setkání konané pod záštitou místo-predsedy Senátu Parlamentu CR Jirího Šnebergera a senátora Jana Nádvorníka: Rozvoj partnerství mezi ceskou a italskou spolecností v budov? Hospod??ské komory hl. m. Prahy se konal workshop a poradenské setk?n? na téma: "Usp?jte v konkurenci dalð?ch þadatel? o dotace z praþsk?ch operačn?ch program?" v Kongresovém s?le Hospod??ské komory ČR (Freyova 27, Praha 9) se konalo Shrom?þd?n? deleg?t? HKP, na kterém byl zvolen nov?m p?edsedou p?edstavenstva Ing. Vladim?r Srp. Dosavadn? p?edseda p?edstavenstva Petr Kuþel byl zvolen členem p?edstavenstva HKP ÚNOR partnerství akce Bohemian Carnevale BŘEZEN oficiální návštěva Vídně na pozvání velvyslance ČR ve Vídni p. Koukala, organizovaná HKP ve spolupráci s Czech Top 100. Setkání představitelů obou měst, jejich hospodářských komor a podnikatelské sféry. DUBEN reditel Hospodárské komory hl. m. Prahy slavnostne podepsal v Rezidenci primátora smlouvu o spolupráci HKP s Hlavním mestem Prahou na projektu Remeslo žije! KVĚTEN Hospod??sk? komora hl. m. Prahy a Magistr?t hl. m. Prahy v r?mci společného projektu?emeslo þije!, podporuj?c?ho rozvoj uč?ovského ðkolstv? v hlavn?m m?st? Praze, uspo??dali v s?dle praþské HK workshop Ekonomicko-pr?vn? p?ek?þky ve spolupr?ci podnik? a ðkol 22. a se v budov? Hospod??ské komory hl. m. Prahy konal informativn? semin?? k p?ipravovanému projektu v r?mci 2. V?zvy Operačn?ho programu Praha Adaptabilita: VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZA ROK 2009

19 ČINNOST HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HL. M. PRAHY "Budujeme firemní akolky" (semináy poyádala Hospod áy s kká o m o r ha l. m. P r a h y v e s po lu pr ác i s o b a ns ký m s d r~e u n í m H Y P E R A K TA I V) I T ČERVEN s e v p r o s t o r áh coh s p o - d áy s kké o m o r y h l. m. P r a h y konalo pyátelské setkání e s k ý cn h, m e c k ýa c ph o l s k ý c h zástupco, spolupracujících v oblasti propagace Labské s t e z k y ČERVENEC Od 1. ervence poskytuje H o s p o d áyks ok má o rha l a v n í h o m sta Prahy nové slu~by: vidimaci, legalizaci, pyijetí ~ádosti o zyízení datové s c h r á na ky o n v e dr zo i k u m e n to ZÁŘÍ se Sekce Kolektoru úcastnila pracovní cesty do polského Krakowa ve velké zasedací síni Magistrátu hl. mesta Prahy se konala odborná konference Zamestnavatelé v komunikaci se stredními školami, kterou porádal Odbor školství, mládeže a telovýchovy Magistrátu hl. mesta Prahy ve spolupráci s Hospodárskou komorou hl. m. Prahy a dalšími partnery za úcasti predstavitelu verejné v b u d o v H o s p o d áy s k é správy ve školství, predstavitelu k o m o rhy l. m. P r a h y s e k o n a l hlavního mesta Prahy a nejvýznamnejších zástupcu zame- ty e it ní f o r m a t si ve nm í i n áy k py i - p r a v o v a n épm r ou j e kv t u r á m c i stnavatelských organizací, profesních skupin a cechu, stred- 2. v ý z v Oy p e r an í h o p r o g r a m u P r a h a A d a p t a b" Bi l ui tda u: j e m e ních škol a akademické obce f i r e mak n í o l k y " Zástupci HKP se, jako D n e s e k o n a v l s í d l e oficiální partneri pruzkumu, H o s p o d áyk so km é o rh y l m.. P r a - úcastnili predávání cen Mesto h y w o r k s hob p o j u j es mh e o s p o - pro byznys hlavního mesta d áy sk ou k ri zí p ro stye dn ic tv ím Prahy z a h r a n ií h o b c h o d u H o s p o d áyk so km á o rh a l. m. P r a h y s p o l en s H K R a Ministerstvem promyslu a o b c h o d u R p oy á d av lto y P h o t e lpu r a h ka o n f e r e n" co i p: e - r a n í p r o g r apm ro m ya spl o d n i - k á n2í V0 6 ý. s l e d, kh yo d - nocení a dopady pro nové p r o g r a m o vb é d o b2 í " v b u d o v H K Pp oy á d a l o o. s P. e p p e r ms ien mt i npáy r o d t i z d t s k ýdc oh m o vo c ís l e m z v ý - ai t j e j i c h f i n a n í g r a m o t n o s t a py i~i b lt jí i m o~n o s pt i o d n i k á n í Hospodárská komora hlavního mesta Prahy porádala setkání s novinári na téma "Financní kapacita firem a rating MSP HKP navštívila delegace clenu obchodní komory mesta Györ v Madarsku reditel Hospodárské komory Prahy se úcastnil v Hradci Králové konference na podporu regionálního cestovního ruchu, urcené pro starosty, zastupitele mest a obcí a pro pracovníky Informacních center v budove HKP se konal první seminár k problematice zavedení datových schránek. Seriál techto velice úspešných semináru probíhal v budove HKP až do prosince predseda predstavenstva HKP se úcastnil predávání ocenení návštevníkovi pražských kolektoru a následné tiskové konference kontaktní osoba: Mgr. Marie Buňatová, Dr. Phil. oddělení zahraničí a EU tel.: ŘÍJEN v budov? HKP zasedala porota fin?le sout?þ? Firma a Þivnostn?k roku 2009 pro hl. m. Prahu a St?edočesk? kraj vyd?n? prvn?ho č?sla pravidelného Newsletteru o moþnostech uplatn?n? podnik? v r?mci projekt? spolufinancovan?ch z prost?edk? EU, a to v projektech jak praþsk?ch, tak i celorepublikov?ch a mezin?rodn?ch LISTOPAD Aktuální možnosti uplatnění v rámci mimopražských programů III HKP po??d? historicky prvn? ročn?k Tenisového turnaje dvojic o Putovn? poh?r p?edsedy p?edstavenstva HKP p?edseda p?edstavenstva HKP a?editel??adu HKP se?častnili zah?jen? XIV. ročn?ku veletrhu Schola Pragensis, na kterém byl prezentov?n společn? projekt MHMP a HKP?emeslo þije! t?et?m nejlepð?m þivnostn?kem roku 2009 v sout?þi Firma roku 2009 a Þivnostn?k roku 2009 se stal Mgr. Ivan Doleþal, člen HKP PROSINEC V dneðn?m č?sle V?m p?in?ð?me informace o dalð?ch programech, do kter?ch je práve nyní možné podávat žádosti o dotaci na ochranu prumyslového vlastnictví a dotaci na výstavbu, ci rekonstrukce provozoven. Prestože se opet jedná o programy, které jsou primárne urceny mimopražským podnikatelum, za urcitých podmínek mohou dotaci získat také pražští podnikatelé. Inovace - projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví II. výzva daného programu v rámci operačn?ho programu Podnik?n? a inovace, vyhl?ðen? MPO ČR. Žádosti přijímá: CzechInvest ve dvou fázích; term?n pro odevzd?n? registračn? žádosti: termín pro podání plné žádosti: Program podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statku v podobe patentu, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Podporu je možné získat na výdaje za služby patentových zástupců, správní poplatky a překlady. Podporováno není získání průmyslových vzorů a ochranných známek, platných pouze na území CR a dále udržovací poplatky. Pražští malí a strední podnikatelé mohou dotaci získat, pokud předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl/byl realizován na provozovn?/pobočce mimo?zem? hl. města Prahy. Více informací naleznete na: Nemovitosti II. výzva programu Nemovitosti v r?mci operačn?ho programu Podnikání a inovace, vyhlášená MPO ČR. Žádosti přijímá: CzechInvest, termíny podání registracní žádosti: Plné žádosti nutné podat do 10 mesíců od data potvrzení přijatelnosti projektu. Program umoþ?uje z?skat finančn? podporu na přípravu podnikatelských zón a rekonstrukci staveb, včetn? zpracov?n? projektové dokumentace, v sektoru zpracovatelského průmyslu, strategických služeb nebo technologických center. Pražští podnikatelé mohou dotaci čerpat, pokud působí v podporovaných odvětvích průmyslu a svůj projekt realizují mimo území hl. města Prahy v regionu, ve kterém jsou oprávněni podnikat. Více informací naleznete na: HKP uspo??dala semin?? s n?zvem "Uplatn?n? praþsk?ch podnikatel? v mimopraþsk?ch dotačn?ch programech" po?ad České televize POKR odvys?lal report?þ o kontaktn?m m?st? v Hospod??ské komo?e hl. m. Prahy

20 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Hospodářské komory hlavního města Prahy Hospodarení HK Prahy skoncilo v roce 2009 ziskem ve výši 1,622 tis. Kc. Celkové náklady cinily 19,760 tis. Kc a celkové výnosy 21,382 tis. Kc. Hospodárská komora hlavního mesta Prahy ukoncila rok 2009 se ziskem ve výši 1,622 tis. Kc. Úcetnictví a hospodarení HKP bylo overeno auditorem ,318 5, ,760 19, , ,382 ODBORNÉ SEKCE Hospodářské komory hlavního města Prahy Sekce jako pracovní orgán Hospodárské komory hlavního mesta Prahy jsou místy, kde dochází k prímé úcasti clenu, prípadne neclenu, na cinnostech komory. Každý z clenu Hospodárské komory hlavního mesta Prahy se muže zúcastnit práce v predsednictvích sekcí nebo v pracovních skupinách. Clenové sekce tak mají možnost získávat potrebné informace, vym??ovat si své zkuðenosti v daném oboru, p?isp?vat k rozvoji jednotliv?ch oblast? a t?m napom?hat ke zlepðen? podnikatelského prost?ed? nejen na?zem? hlavn?ho m?sta Prahy. Současn? maj? moþnost prezentovat své n?zory a poþadavky v?či komo?e, p??padn? hlavn?mu m?stu. Sekce p?edstavuj? neform?ln? pracovn? skupiny z?stupc? podnik? se stejn?m zamerením. Jedním z cílu je zlepšení vzájemné informovanosti v dané problematice. Z tohoto duvodu byl v roce 2009 každé sekci pridelen tajemník z rad pracovníku Hospodárské komory hl. m. Prahy. V rámci Hospodárské komory hlavního mesta Prahy pracují následující odborné sekce: Sekce Stavebnictví a územního rozvoje Cestovního ruchu a kongresové turistiky Dopravní Evropské unie Kolektorů Malého a středního podnikání Vzdělávání Předseda Ing. Karel Rezek Ing. Pavel Dvořák Ing. Martin Dvořák Ing. Václav Okleštěk Otakar Čapek Ing. Pavel Finger, MBA Michal Kotlín Tajemník Jana Vlčková Jiří Svoboda Jana Vlčková Ing. David Janata Jana Vlčková Liduše Schoberová PhDr. Helena Malá VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZA ROK 2009

21 PLÁN ČINNOSTI PLÁN ČINNOSTI Hospodářské komory hlavního města Prahy na rok 2010 Členská základna Hlavn?m c?lem Hospod??ské komory hlavn?ho m?sta Prahy z?st?v? i nad?le rozði?ov?n? portfolia sluþeb pro praþské podnikatele a obyvatele. K tomu bude pouþ?vat n?sleduj?c? n?stroje: Internetové str?nky - v?znamn? informačn? kan?l o d?n? v Komo?e, Praze a ve sv?t? podnik?n? v?bec. V započatém trendu p?in?ðen? aktu?ln?ch informac? ze zmi?ovan?ch oblast? bude Komora pokračovat i nad?le. Zpravodaj HKP je d?leþit? prvek vz?jemné komunikace a bude tomu tak i nad?le. D?ky svému posunu od?zce specifikovaného periodika k časopisu určenému nejen do kancel??e, ale i pro domov, se poda?ilo z?skat daleko ðirð? okruh čten???, kte?? by jinak takto?zce specializovan? časopis n e e t l i. T í m v do s e s l e dúk su p an d aydí o s á h n opu ot p u l a r i z a c e hlavn?ho m?sta Prahy k aktu- stavitel? Hospod??ské komory v eak e r ý c ih n n o sk toí m o. r y?ln?mu politickému d?n? a ekonomickému v?voji v zemi Vae c h nt y p my é d iní : o v i, nya s o - p i s, yi n t e r n e t op vo é r t á, lt ye l e v i z e informov?n? o stanovisc?ch a r á d i a t, a k dé i r e mc t a i. l y a p?ipom?nk?ch Hospod??ské V poyadu POKR, vysílaném komory hlavn?ho m?sta Prahy n a p r o g r a m u T 1, m a j í p o d n i - k p?ipravovan?m legislativn?m k a t e l é i v r o c e m o~n o s t zm?n?m, ke schvalov?n? nov?ch z?kon? o b r a c es e t n a p r~s a k o u K o m o r u s k o n k r é t n íd mo i t a z z y o b l a s t i informov?n? o d?leþit?ch rozhodnut?ch a akc?ch Magistr?tu p o d n i k a t e l sp kr éo hs o ty e d í. hlavn?ho m?sta Prahy P r i o r i tún kí o l y H o s p o d áyks ok -é podpora projektu?emeslo þije! m o r hy l a v n ím h o s t a P r a h y : p o r a d e n ps tr vo pí o d n i k a t e l e Krédem z?st?v? vyuþit? odborného potenci?lu Hospod??ské p o d á v ái ní f o r m ao cdí ah o v é, l e g i s l a t i v n í a n í dpo rt oa b l e m akomory - hlavn?ho m?sta Prahy pro t i c e pos?len? pozice podnikatelské r oaiy z o v áp no í s k y t o v a ns ýl uc -h sféry nejen v České republice, ale ~e b p r o p o d n i k a t e l e i v Evropské unii. i n f o r m ao cse t a n o v i s cpy í c eh d - Spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy Hospodárská komora hlavního mesta Prahy se i nadále bude aktivne podílet na ovlivnování podoby územního rozvoje mesta, jeho dopravní politiky, výstavby metropole a i v dalších oblastech souvisejících s podnikáním, jakou covat v organizování setkání podnikatelu s pražskými politiky, která posilují jejich vzájemnou komunikaci a podporují soukromý byznys v hlavním meste. Spolupráce s ministerstvy Také v roce 2010 bude pražská Hospodárská komora spolupracovat s Ministerstvem prumyslu je nap??klad cestovn? ruch. Praþsk?m podnikatel?m budeme i nad?le poskytovat kontakty na v?znamné zahraničn? partnery, kte?? maj? z?jem setk?vat se s nað? podnikatelskou sférou. A samoz?ejm? chceme pokraa obchodu CR na zajištování ekonomického hodnocení žadatelu o podporu v rámci OPPI. Oblast mezinárodních vztahů V roce 2010 budeme d?le pokračovat v navazov?n? zahraničn?ch kontakt? a rozvoji t?ch, které jsme do této chv?le nav?zali. Posilovat budeme zejména partnerstv? s V?de?skou obchodn? komorou, se kterou chyst?me společn? projekt na podporu podnik?n?. Člensk?m firm?m budeme poskytovat poradenstv? v oblasti exportu a importu a česk?m i zahraničn?m firm?m pom?hat vyhled?vat ide?ln? obchodn? partnery v České republice i v zahranič?.

22 PLÁN ČINNOSTI V roce 2010 budeme d?le pokračovat v navazov?n? zahraničn?ch kontakt? a rozvoji t?ch, které jsme do této chv?le nav?zali. Posilovat budeme zejména partnerstv? s V?de?skou obchodn? komorou, se kterou chyst?me společn? projekt na podporu podnik?n?. Člensk?m firm?m budeme poskytovat poradenstv? v oblasti exportu a importu a česk?m i zahraničn?m firm?m pom?hat vyhled?vat ide?ln? obchodn? partnery v České republice i v zahranič?. Spolupráce HKP s HK ČR a KHK Spolupráce HKP s Hospodárskou komorou CR a s krajskými hospodárskými komorami v roce 2009 znacne posílila. Tato soucinnost bude podporována i v roce Vzájemná kooperace všech hospodárských komor vede nejen ke zvýšení jejich prestiže, ale zejména k lepð?mu napl?ov?n? c?l?, kter?ch hospod??ské komory v České republice cht?j? dos?hnout. Totéþ plat? i o spolupr?ci se zahraničn?mi obchodn?mi či hospod??sk?mi komorami. Nad?le bude praþsk? Komora podporovat a?častnit se pravidelných setkání mezi jednotlivými sdruženími na podporu podnikání. O konkrétních výstupech z techto jednání budou prinášet informace jak webové stránky tak i Zpravodaj HKP. Pomáháme Hospodárská komora hl. m. Prahy v roce 2009 úzce spolupracovala s obcanským sdružením Salet, pomáhajícím postiženým a psychicky nemocným lidem zaclenit se do bežného života, dále s obcanským sdružením Peppermint, které pomá detem z dětských domovů a nově spolupracovala také s Klubem 3. tisíciletí Soni Kodetové. Vydala: Hospodářská komora hlavního města Prahy náměstí Franze Kafky 7, Praha 1 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZA ROK 2009

23 nexa_inz_a4.indd :59:06

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

10. ČERVNA 2008 PRAHA, HOTEL ARTEMIS

10. ČERVNA 2008 PRAHA, HOTEL ARTEMIS 10. ČERVNA 2008 PRAHA, HOTEL ARTEMIS III. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vážený pane ministře, Vaše excelence, vážené senátorky, vážení poslanci, vážené starostky a starostové,

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více