Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 ČINNOST HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HL. M. PRAHY

10 rizika a silných a slabých stránkách daného subjektu. Pro získání Ratingu MSP od Hospodářské komory hl. m. Prahy stačí, když zájemce vyplní příslušné formuláře na stránkách a osobně či poštou je doručí na vybrané kontaktní místo, kterých je dnes na území České republiky již 71. Pak již jen zbývá několik dní počkat, než zájemce obdrží heslo s přístupem ke svému ratingu. Pokud má žadatel zájem, lze jeho rating zpřístupnit také třetím stranám, partnerům projektu Rating MSP. V roce 2009 se navíc podařilo zavést dvě zásadní novinky. První z nich bylo rozšíření nabídky

11 žádosti o rating _09 5_09 7_09 9_09 11_09 01_10 počet 7

12 statistika irating 01_10 11_09 9_09 7_09 neprošlo prošlo počet 5_09 3_ celková data neprošlo prošlo Řada1 celkem

13

14

15 INFORMAČNÍ ZDROJE ČLENŮ HKP Direct mail Podnikatelé, zvl?ðt? pak členové HKP, jsou o akc?ch Hospod??ské komory hl. m. Prahy informov?ni vþdy jako prvn?, a to prost-?ednictv?m pravideln? rozes?lan?ch direct mail?. V nov? zaveden?ch Newsletterech se tak nap??klad k člen?m HKP od 2. pololetí zacaly dostávat informace o možnostech cerpat dotace z fondu EU. Další média Hospod??sk? komora hl. m. Prahy se stala pro novin??e spolehliv?m partnerem a d?v?- ryhodn?m zdrojem, proto se na ni pravideln? obracej? s þ?dostmi o informace nebo podklady k čl?nk?m. Zpr?vy o činnosti Komory nebo komentáre jejího vedení na aktuální problematiku prinášely pravidelne Eurofirma, Obchodní týdeník, Profit, Euro, T?den, periodika m?stsk?ch č?st? Prahy, televize i rozhlas.

16 ÚŘAD HKP ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU Hospodářské komory hlavního města Prahy V?þen? členové Hospod??ské komory hlavn?ho m?sta Prahy, d?my a p?nové,??ad Hospod??ské komory hlavn?ho m?sta Prahy je v?konn?m org?nem Komory, jehoþ?kolem je zajið?ovat činnosti souvisej?c? s kaþdodenn?m chodem Komory dle ustanoven? z?k. 301/1992 Sb. o p?sobnosti hospod??sk?ch komor. Hospod??sk? komora hl. m. Prahy v roce 2009 se ct? obst?la v zak?zce Ministerstva vnitra ČR na jednotné značen? kontaktn?ch m?st Czech POINT v celé České republice. Vðech 2400 m?st bylo označeno v rekordn? kr?tkém čase a bez v?þn?jð?ch problém?. Tato pr?ce kladla vysoké n?roky na logistiku a zprodukov?n? celé akce. Dok?zali jsme ale, þe praþsk? Komora je schopn? poradit si i s tak velkou zak?zkou. Nemén? n?ročnou prov?rkou naðich schopnost? se stala spolupr?ce s Ministerstvem pr?myslu a obchodu České republiky p?i poskytov?n? ekonomického hodnocen? þadatel? v r?mci Operačn?ho programu Podnik?n? a inovace. Počet 3698 þadatel?, kter? proðel od 1. b?ezna do 31. prosince 2009 ekonomick?m hodnocen?m, tzv. iratingem, hovo?? za vðe. Souč?st? této zak?zky bylo i vytvo?en? webov?ch str?nek s on-line FRP kalkulačkou a publicita projektu, coþ jsme bezezbytku splnili a budeme plnit i nad?le. Velice p??zniv? se vyv?jel taktéþ projekt z?þitkové turistiky. Uţ na konci z??? 2009 prođel rezervačn?m systémem prohl?dek praþsk?ch Kolektor?, kter? provozuje HKP, n?vđt?vn?k s po?adov?m č?slem p?t tis?c. Czech POINT, kter? HK Prahy nab?z? nejen podnikatel?m, ale vðem občan?m, byl v roce 2009 d?le rozð??en o sluþby ov??ov?n? pravosti podpisu legalizaci, ov??ov?n? shody kopie s origin?lem listiny vidimaci a autorizovanou konverzi dokument?. Ze vðech n?mi p?ipraven?ch a podan?ch projekt? byly v roce 2009 schv?leny dva Podnikatelsk? akademie, d?ky n?þ budeme moci podnikatel?m nab?zet velice kvalitn? vzd?- l?vac? kurzy z oblast? financ? a pr?va, informatiky a tzv. soft skills a d?le pak společn? projekt s občansk?m sdruþen?m Peppermint, kter? m? pomoci d?tem opouðt?j?c?m d?tské domovy uplatnit se na trhu pr?ce. Hospod??sk? komora hl. m. Prahy vyv?jela po cel? uplynul? rok maxim?ln? snahy o zkvalit?ov?n? sv?ch sluþeb a nad?le je p?ipravena d?lat vðe pro to, aby byla podnikatel?m nejen v nað? metropoli v?tan?m partnerem. Zdeněk Kovář ředitel Úřadu HKP VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZA ROK 2009

17 ÚŘAD HKP Služby poskytované Úradem HKP ÚY a Hd o s p o d áyks ok mé o rhy l a v - projektu Informacní místa pro n í h o m s t a P r a hzy aae j i u j se e r v i s podnikatele p r o p l n nd í ílí c h ú k o lo a c í lo p o d - spolupráce s Hospodárskou l e p o k y no py e d s ea d y py e d s t a - komorou Ceské republiky a venstva HospodáYské komory státní správou h l a v n í hm o s t a P r a h y z e j m é n a vedení evidence a seznamu v o b l a s t e c h : clenské základny s p o l u p r ás ce e vae m i o k r e s n í m i overovatelské kanceláre a kontaktního místa Czech POINT a r e g i o n á l nk ío mi o r a mh oi s - p o d áy sk oé m o ry e s k é r e p u - b l i k y Úrad funguje jako kontaktní místo k o n t a ka to v z t a ho H o s p o d áy s ksíte é Czech POINT, je zde možné k o m o rhy l a v n í hm o s t a P r a h y získat výpis z Obchodního rejstríku, Rejstríku živnostenského s e z a h r a ní mi s t y ko a v a z e b n a p a r t n e r s k podnikání, é Insolventního rejstríku, s v a za y s d r~e u n í katastru nemovitostí, výpis z Rejstríku trestu, bodového hodnocení z k v a l i th osv pá on lí u p r ás cm e a - g i s t r á the lm a v n ím h o s t a P r a h y z Rejstríku ridicu, výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelu, a s d aaí l m i py e d s t a vm i tí es lt i n í s a m o s p r áv vj ey d n o t l i vp ýrca h - provedení autorizace kontaktních ~s k ý coh b v o d e c h osob, které žádají o oprávnení k p r o j e krt u a t i nm g a l ý ca h s ty e d -prístupu do MA ISOH a prijetí n í c ph o d n i ko podání kontaktním místem verejné správy podle 72 živnostenského zákona. V roce 2009 pribyly i další služby, jakými je vidimace, legalizace a konverze dokumentu. Složení Úřadu HKP V roce 2009 pracoval Úrad Hospodárské komory hlavního mesta Prahy v následujícím složení: Ředitel: Zdeněk Kovář Vedoucí oddělení vnitřních vztahů a členské základny: Jana Vlčková Oddělení PR a komunikace: Mgr. Andrea Bezděková Vedoucí oddělení vzdělávání: Ing. David Janata Oddelení vzdelávání: PhDr. Helena Malá Oddelení zahr. vztahu a EU: Mgr. Marie Bunatová, Dr.Phil. PhDr. Zuzana Andelová Petr Kolbe Ing. Petr Petrík Manažer projektu Rating MSP a InMP: Jirí Svoboda Manažer projektu Elektronické mýtné a Kontaktní místa: Roman Pommer Recepce: Liduše Schoberová Kontaktní místa: Jana Conková Petra Vodrážková Úcetní: Otilie Biernátová Petra Biernátová Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Servis Hospodárské komory Prahy, s.r.o. plní úkoly dle pokynu predsedy predstavenstva a clenu predstavenstva Hospodárské komory hlavního mesta Prahy: Informacní servis pro cleny Hospodárské komory hlavního mesta Prahy. Šírení informací o podnikatelské cinnosti clenu Komory na základ? jejich p?edchoz?ho souhlasu. Servis Hospod??ské komory hl. m. Prahy spravuje a pravideln? aktualizuje internetové str?nky praþské Komory (www.hkp.cz). Podnikatelé i ðirok? ve?ejnost zde z?sk?vaj? informace o veðker?ch činnostech Komory, o projektech, chystan?ch i uskutečn?n?ch

18 ČINNOST HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HL. M. PRAHY seminárích apod. Porádání vzdelávacích semináru a kurzu. Vydávání tiskovin Komory, zejména Zpravodaje HKP. Výber nových zamestnancu, vcetne zaškolení. Clenské základne nabídl radu odborných semináru. Servis organizacne zajištoval jednání clenu Komory s politickou reprezentací Hlavního mesta Prahy i Ceské republiky. Servis HKP realizoval v roce 2009 zakázku MV CR na znacení kontaktních míst Czech POINT v celé Ceské republice. ČINNOST Přehled činnosti za rok 2008 v bodech V prostorách budovy Hospodárské komory hlavního mesta Prahy se v prubehu lonského roku konaly následující pravidelné dlouhodobé semináre a setkání: Motiv P, Marketingový klub, školení CCB, Elektronické mýtné, Klub 3. tisíciletí a pravidelná zasedání predstavenstva HKP a sekcí. LEDEN značení kontaktních míst Czech POINT ve všech krajích České republiky seminár Marketing na zacátku 21. století INTERNET MARKETING JAKO PODPO- RA EXPORTU/IMPORTU (seminár porádala Hospodárská komora hl. m. Prahy, spolecnost Towers Consulting a NeXA Consulting) Hospodárská komora hl. m. Prahy a Senát Parlamentu CR porádají diskuzní setkání konané pod záštitou místo-predsedy Senátu Parlamentu CR Jirího Šnebergera a senátora Jana Nádvorníka: Rozvoj partnerství mezi ceskou a italskou spolecností v budov? Hospod??ské komory hl. m. Prahy se konal workshop a poradenské setk?n? na téma: "Usp?jte v konkurenci dalð?ch þadatel? o dotace z praþsk?ch operačn?ch program?" v Kongresovém s?le Hospod??ské komory ČR (Freyova 27, Praha 9) se konalo Shrom?þd?n? deleg?t? HKP, na kterém byl zvolen nov?m p?edsedou p?edstavenstva Ing. Vladim?r Srp. Dosavadn? p?edseda p?edstavenstva Petr Kuþel byl zvolen členem p?edstavenstva HKP ÚNOR partnerství akce Bohemian Carnevale BŘEZEN oficiální návštěva Vídně na pozvání velvyslance ČR ve Vídni p. Koukala, organizovaná HKP ve spolupráci s Czech Top 100. Setkání představitelů obou měst, jejich hospodářských komor a podnikatelské sféry. DUBEN reditel Hospodárské komory hl. m. Prahy slavnostne podepsal v Rezidenci primátora smlouvu o spolupráci HKP s Hlavním mestem Prahou na projektu Remeslo žije! KVĚTEN Hospod??sk? komora hl. m. Prahy a Magistr?t hl. m. Prahy v r?mci společného projektu?emeslo þije!, podporuj?c?ho rozvoj uč?ovského ðkolstv? v hlavn?m m?st? Praze, uspo??dali v s?dle praþské HK workshop Ekonomicko-pr?vn? p?ek?þky ve spolupr?ci podnik? a ðkol 22. a se v budov? Hospod??ské komory hl. m. Prahy konal informativn? semin?? k p?ipravovanému projektu v r?mci 2. V?zvy Operačn?ho programu Praha Adaptabilita: VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZA ROK 2009

19 ČINNOST HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HL. M. PRAHY "Budujeme firemní akolky" (semináy poyádala Hospod áy s kká o m o r ha l. m. P r a h y v e s po lu pr ác i s o b a ns ký m s d r~e u n í m H Y P E R A K TA I V) I T ČERVEN s e v p r o s t o r áh coh s p o - d áy s kké o m o r y h l. m. P r a h y konalo pyátelské setkání e s k ý cn h, m e c k ýa c ph o l s k ý c h zástupco, spolupracujících v oblasti propagace Labské s t e z k y ČERVENEC Od 1. ervence poskytuje H o s p o d áyks ok má o rha l a v n í h o m sta Prahy nové slu~by: vidimaci, legalizaci, pyijetí ~ádosti o zyízení datové s c h r á na ky o n v e dr zo i k u m e n to ZÁŘÍ se Sekce Kolektoru úcastnila pracovní cesty do polského Krakowa ve velké zasedací síni Magistrátu hl. mesta Prahy se konala odborná konference Zamestnavatelé v komunikaci se stredními školami, kterou porádal Odbor školství, mládeže a telovýchovy Magistrátu hl. mesta Prahy ve spolupráci s Hospodárskou komorou hl. m. Prahy a dalšími partnery za úcasti predstavitelu verejné v b u d o v H o s p o d áy s k é správy ve školství, predstavitelu k o m o rhy l. m. P r a h y s e k o n a l hlavního mesta Prahy a nejvýznamnejších zástupcu zame- ty e it ní f o r m a t si ve nm í i n áy k py i - p r a v o v a n épm r ou j e kv t u r á m c i stnavatelských organizací, profesních skupin a cechu, stred- 2. v ý z v Oy p e r an í h o p r o g r a m u P r a h a A d a p t a b" Bi l ui tda u: j e m e ních škol a akademické obce f i r e mak n í o l k y " Zástupci HKP se, jako D n e s e k o n a v l s í d l e oficiální partneri pruzkumu, H o s p o d áyk so km é o rh y l m.. P r a - úcastnili predávání cen Mesto h y w o r k s hob p o j u j es mh e o s p o - pro byznys hlavního mesta d áy sk ou k ri zí p ro stye dn ic tv ím Prahy z a h r a n ií h o b c h o d u H o s p o d áyk so km á o rh a l. m. P r a h y s p o l en s H K R a Ministerstvem promyslu a o b c h o d u R p oy á d av lto y P h o t e lpu r a h ka o n f e r e n" co i p: e - r a n í p r o g r apm ro m ya spl o d n i - k á n2í V0 6 ý. s l e d, kh yo d - nocení a dopady pro nové p r o g r a m o vb é d o b2 í " v b u d o v H K Pp oy á d a l o o. s P. e p p e r ms ien mt i npáy r o d t i z d t s k ýdc oh m o vo c ís l e m z v ý - ai t j e j i c h f i n a n í g r a m o t n o s t a py i~i b lt jí i m o~n o s pt i o d n i k á n í Hospodárská komora hlavního mesta Prahy porádala setkání s novinári na téma "Financní kapacita firem a rating MSP HKP navštívila delegace clenu obchodní komory mesta Györ v Madarsku reditel Hospodárské komory Prahy se úcastnil v Hradci Králové konference na podporu regionálního cestovního ruchu, urcené pro starosty, zastupitele mest a obcí a pro pracovníky Informacních center v budove HKP se konal první seminár k problematice zavedení datových schránek. Seriál techto velice úspešných semináru probíhal v budove HKP až do prosince predseda predstavenstva HKP se úcastnil predávání ocenení návštevníkovi pražských kolektoru a následné tiskové konference kontaktní osoba: Mgr. Marie Buňatová, Dr. Phil. oddělení zahraničí a EU tel.: ŘÍJEN v budov? HKP zasedala porota fin?le sout?þ? Firma a Þivnostn?k roku 2009 pro hl. m. Prahu a St?edočesk? kraj vyd?n? prvn?ho č?sla pravidelného Newsletteru o moþnostech uplatn?n? podnik? v r?mci projekt? spolufinancovan?ch z prost?edk? EU, a to v projektech jak praþsk?ch, tak i celorepublikov?ch a mezin?rodn?ch LISTOPAD Aktuální možnosti uplatnění v rámci mimopražských programů III HKP po??d? historicky prvn? ročn?k Tenisového turnaje dvojic o Putovn? poh?r p?edsedy p?edstavenstva HKP p?edseda p?edstavenstva HKP a?editel??adu HKP se?častnili zah?jen? XIV. ročn?ku veletrhu Schola Pragensis, na kterém byl prezentov?n společn? projekt MHMP a HKP?emeslo þije! t?et?m nejlepð?m þivnostn?kem roku 2009 v sout?þi Firma roku 2009 a Þivnostn?k roku 2009 se stal Mgr. Ivan Doleþal, člen HKP PROSINEC V dneðn?m č?sle V?m p?in?ð?me informace o dalð?ch programech, do kter?ch je práve nyní možné podávat žádosti o dotaci na ochranu prumyslového vlastnictví a dotaci na výstavbu, ci rekonstrukce provozoven. Prestože se opet jedná o programy, které jsou primárne urceny mimopražským podnikatelum, za urcitých podmínek mohou dotaci získat také pražští podnikatelé. Inovace - projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví II. výzva daného programu v rámci operačn?ho programu Podnik?n? a inovace, vyhl?ðen? MPO ČR. Žádosti přijímá: CzechInvest ve dvou fázích; term?n pro odevzd?n? registračn? žádosti: termín pro podání plné žádosti: Program podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statku v podobe patentu, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Podporu je možné získat na výdaje za služby patentových zástupců, správní poplatky a překlady. Podporováno není získání průmyslových vzorů a ochranných známek, platných pouze na území CR a dále udržovací poplatky. Pražští malí a strední podnikatelé mohou dotaci získat, pokud předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl/byl realizován na provozovn?/pobočce mimo?zem? hl. města Prahy. Více informací naleznete na: Nemovitosti II. výzva programu Nemovitosti v r?mci operačn?ho programu Podnikání a inovace, vyhlášená MPO ČR. Žádosti přijímá: CzechInvest, termíny podání registracní žádosti: Plné žádosti nutné podat do 10 mesíců od data potvrzení přijatelnosti projektu. Program umoþ?uje z?skat finančn? podporu na přípravu podnikatelských zón a rekonstrukci staveb, včetn? zpracov?n? projektové dokumentace, v sektoru zpracovatelského průmyslu, strategických služeb nebo technologických center. Pražští podnikatelé mohou dotaci čerpat, pokud působí v podporovaných odvětvích průmyslu a svůj projekt realizují mimo území hl. města Prahy v regionu, ve kterém jsou oprávněni podnikat. Více informací naleznete na: HKP uspo??dala semin?? s n?zvem "Uplatn?n? praþsk?ch podnikatel? v mimopraþsk?ch dotačn?ch programech" po?ad České televize POKR odvys?lal report?þ o kontaktn?m m?st? v Hospod??ské komo?e hl. m. Prahy

20 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Hospodářské komory hlavního města Prahy Hospodarení HK Prahy skoncilo v roce 2009 ziskem ve výši 1,622 tis. Kc. Celkové náklady cinily 19,760 tis. Kc a celkové výnosy 21,382 tis. Kc. Hospodárská komora hlavního mesta Prahy ukoncila rok 2009 se ziskem ve výši 1,622 tis. Kc. Úcetnictví a hospodarení HKP bylo overeno auditorem ,318 5, ,760 19, , ,382 ODBORNÉ SEKCE Hospodářské komory hlavního města Prahy Sekce jako pracovní orgán Hospodárské komory hlavního mesta Prahy jsou místy, kde dochází k prímé úcasti clenu, prípadne neclenu, na cinnostech komory. Každý z clenu Hospodárské komory hlavního mesta Prahy se muže zúcastnit práce v predsednictvích sekcí nebo v pracovních skupinách. Clenové sekce tak mají možnost získávat potrebné informace, vym??ovat si své zkuðenosti v daném oboru, p?isp?vat k rozvoji jednotliv?ch oblast? a t?m napom?hat ke zlepðen? podnikatelského prost?ed? nejen na?zem? hlavn?ho m?sta Prahy. Současn? maj? moþnost prezentovat své n?zory a poþadavky v?či komo?e, p??padn? hlavn?mu m?stu. Sekce p?edstavuj? neform?ln? pracovn? skupiny z?stupc? podnik? se stejn?m zamerením. Jedním z cílu je zlepšení vzájemné informovanosti v dané problematice. Z tohoto duvodu byl v roce 2009 každé sekci pridelen tajemník z rad pracovníku Hospodárské komory hl. m. Prahy. V rámci Hospodárské komory hlavního mesta Prahy pracují následující odborné sekce: Sekce Stavebnictví a územního rozvoje Cestovního ruchu a kongresové turistiky Dopravní Evropské unie Kolektorů Malého a středního podnikání Vzdělávání Předseda Ing. Karel Rezek Ing. Pavel Dvořák Ing. Martin Dvořák Ing. Václav Okleštěk Otakar Čapek Ing. Pavel Finger, MBA Michal Kotlín Tajemník Jana Vlčková Jiří Svoboda Jana Vlčková Ing. David Janata Jana Vlčková Liduše Schoberová PhDr. Helena Malá VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZA ROK 2009

21 PLÁN ČINNOSTI PLÁN ČINNOSTI Hospodářské komory hlavního města Prahy na rok 2010 Členská základna Hlavn?m c?lem Hospod??ské komory hlavn?ho m?sta Prahy z?st?v? i nad?le rozði?ov?n? portfolia sluþeb pro praþské podnikatele a obyvatele. K tomu bude pouþ?vat n?sleduj?c? n?stroje: Internetové str?nky - v?znamn? informačn? kan?l o d?n? v Komo?e, Praze a ve sv?t? podnik?n? v?bec. V započatém trendu p?in?ðen? aktu?ln?ch informac? ze zmi?ovan?ch oblast? bude Komora pokračovat i nad?le. Zpravodaj HKP je d?leþit? prvek vz?jemné komunikace a bude tomu tak i nad?le. D?ky svému posunu od?zce specifikovaného periodika k časopisu určenému nejen do kancel??e, ale i pro domov, se poda?ilo z?skat daleko ðirð? okruh čten???, kte?? by jinak takto?zce specializovan? časopis n e e t l i. T í m v do s e s l e dúk su p an d aydí o s á h n opu ot p u l a r i z a c e hlavn?ho m?sta Prahy k aktu- stavitel? Hospod??ské komory v eak e r ý c ih n n o sk toí m o. r y?ln?mu politickému d?n? a ekonomickému v?voji v zemi Vae c h nt y p my é d iní : o v i, nya s o - p i s, yi n t e r n e t op vo é r t á, lt ye l e v i z e informov?n? o stanovisc?ch a r á d i a t, a k dé i r e mc t a i. l y a p?ipom?nk?ch Hospod??ské V poyadu POKR, vysílaném komory hlavn?ho m?sta Prahy n a p r o g r a m u T 1, m a j í p o d n i - k p?ipravovan?m legislativn?m k a t e l é i v r o c e m o~n o s t zm?n?m, ke schvalov?n? nov?ch z?kon? o b r a c es e t n a p r~s a k o u K o m o r u s k o n k r é t n íd mo i t a z z y o b l a s t i informov?n? o d?leþit?ch rozhodnut?ch a akc?ch Magistr?tu p o d n i k a t e l sp kr éo hs o ty e d í. hlavn?ho m?sta Prahy P r i o r i tún kí o l y H o s p o d áyks ok -é podpora projektu?emeslo þije! m o r hy l a v n ím h o s t a P r a h y : p o r a d e n ps tr vo pí o d n i k a t e l e Krédem z?st?v? vyuþit? odborného potenci?lu Hospod??ské p o d á v ái ní f o r m ao cdí ah o v é, l e g i s l a t i v n í a n í dpo rt oa b l e m akomory - hlavn?ho m?sta Prahy pro t i c e pos?len? pozice podnikatelské r oaiy z o v áp no í s k y t o v a ns ýl uc -h sféry nejen v České republice, ale ~e b p r o p o d n i k a t e l e i v Evropské unii. i n f o r m ao cse t a n o v i s cpy í c eh d - Spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy Hospodárská komora hlavního mesta Prahy se i nadále bude aktivne podílet na ovlivnování podoby územního rozvoje mesta, jeho dopravní politiky, výstavby metropole a i v dalších oblastech souvisejících s podnikáním, jakou covat v organizování setkání podnikatelu s pražskými politiky, která posilují jejich vzájemnou komunikaci a podporují soukromý byznys v hlavním meste. Spolupráce s ministerstvy Také v roce 2010 bude pražská Hospodárská komora spolupracovat s Ministerstvem prumyslu je nap??klad cestovn? ruch. Praþsk?m podnikatel?m budeme i nad?le poskytovat kontakty na v?znamné zahraničn? partnery, kte?? maj? z?jem setk?vat se s nað? podnikatelskou sférou. A samoz?ejm? chceme pokraa obchodu CR na zajištování ekonomického hodnocení žadatelu o podporu v rámci OPPI. Oblast mezinárodních vztahů V roce 2010 budeme d?le pokračovat v navazov?n? zahraničn?ch kontakt? a rozvoji t?ch, které jsme do této chv?le nav?zali. Posilovat budeme zejména partnerstv? s V?de?skou obchodn? komorou, se kterou chyst?me společn? projekt na podporu podnik?n?. Člensk?m firm?m budeme poskytovat poradenstv? v oblasti exportu a importu a česk?m i zahraničn?m firm?m pom?hat vyhled?vat ide?ln? obchodn? partnery v České republice i v zahranič?.

22 PLÁN ČINNOSTI V roce 2010 budeme d?le pokračovat v navazov?n? zahraničn?ch kontakt? a rozvoji t?ch, které jsme do této chv?le nav?zali. Posilovat budeme zejména partnerstv? s V?de?skou obchodn? komorou, se kterou chyst?me společn? projekt na podporu podnik?n?. Člensk?m firm?m budeme poskytovat poradenstv? v oblasti exportu a importu a česk?m i zahraničn?m firm?m pom?hat vyhled?vat ide?ln? obchodn? partnery v České republice i v zahranič?. Spolupráce HKP s HK ČR a KHK Spolupráce HKP s Hospodárskou komorou CR a s krajskými hospodárskými komorami v roce 2009 znacne posílila. Tato soucinnost bude podporována i v roce Vzájemná kooperace všech hospodárských komor vede nejen ke zvýšení jejich prestiže, ale zejména k lepð?mu napl?ov?n? c?l?, kter?ch hospod??ské komory v České republice cht?j? dos?hnout. Totéþ plat? i o spolupr?ci se zahraničn?mi obchodn?mi či hospod??sk?mi komorami. Nad?le bude praþsk? Komora podporovat a?častnit se pravidelných setkání mezi jednotlivými sdruženími na podporu podnikání. O konkrétních výstupech z techto jednání budou prinášet informace jak webové stránky tak i Zpravodaj HKP. Pomáháme Hospodárská komora hl. m. Prahy v roce 2009 úzce spolupracovala s obcanským sdružením Salet, pomáhajícím postiženým a psychicky nemocným lidem zaclenit se do bežného života, dále s obcanským sdružením Peppermint, které pomá detem z dětských domovů a nově spolupracovala také s Klubem 3. tisíciletí Soni Kodetové. Vydala: Hospodářská komora hlavního města Prahy náměstí Franze Kafky 7, Praha 1 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZA ROK 2009

23 nexa_inz_a4.indd :59:06

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR Územní působnost: Kompetence Členská základna Sídlo a kontakt: Nerudova 25, 301 00 Plzeň tel:

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Exportní fórum 10. 3. 2016 Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o HK ČR Územní působnost

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY O nás KHK Střední Čechy zastupuje podnikatelskou veřejnost ve Středočeském kraji Zřízena dle zákona 301/92 Sb. (zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR) Sdružuje,

Více

Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST

Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST Hospodářská komora České republiky Vysoká škola sociálně správní Havířov, 4.12.2012 Závěr. konference projektu KONKURENCESCHOPNOST Hospodářská komora České republiky Charakteristika: samosprávné sdružení

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Inovace a nové technologie

Inovace a nové technologie Inovace a nové technologie Seminář pořádaný v rámci řešení projektu OKO pro výzkum nových technologií IK OK08003 v rámci programu OK EUPRO. Richard Lev Ředitel odboru pro podnikatelský sektor GRANTIKA

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

OHK Jeseník současný stav členské základny: 52 členů (26 FO a 26 PO). Představenstvo OHK Jeseník bylo svoláno v r.2011 čtyřikrát

OHK Jeseník současný stav členské základny: 52 členů (26 FO a 26 PO). Představenstvo OHK Jeseník bylo svoláno v r.2011 čtyřikrát ZPRÁVA O ČINNOSTI OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY JESENÍK 2011 OHK Jeseník současný stav členské základny: 52 členů (26 FO a 26 PO). Představenstvo OHK Jeseník bylo svoláno v r.2011 čtyřikrát Základní údaje

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Czech POINT - milníky 28.3.2007 spuštění pilotního provozu - zúčastnilo se 37 úřadů 1.8.2007

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1 Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu Ministerstvo zahraničních věcí ČR Marek Svoboda ředitel Odboru ekonomické diplomacie Thajsko a Myanmar exportní příležitost pro české firmy Thajsko

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Czech POINT základní seznámení

Czech POINT základní seznámení Czech POINT základní seznámení Adéla Knittlová Správní odbor - matrika 20.05.2009 Czech POINT Poskytování ověřených výpisů z těchto centrálních registrů KATASTR NEMOVITOSTÍ OBCHODNÍ REJSTŘÍK ŽIVNOSTENSKÝ

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Inovační cyklus Operační program Podnikání a inovace

Inovační cyklus Operační program Podnikání a inovace Inovační cyklus Operační program Podnikání a inovace Aktualizováno: 10/2009 Obsah prezentace 1. Program Inovace Inovační projekty 2. Program Potenciál 3. Program Inovace projekt na ochranu práv průmyslového

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva Partnerství znalostního transferu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva Partnerství znalostního transferu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Výzva Partnerství znalostního transferu Říjen 2016 Cíl programu Posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 04. Základní informace k životní situaci

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Podpora podnikání v příhraničním regionu Michaela Fouňová

Podpora podnikání v příhraničním regionu Michaela Fouňová Podpora podnikání v příhraničním regionu Michaela Fouňová SETKÁNÍ V NOVÝCH HRADECH Nezaměstnanost x sociáln lní vyloučen ení řešení a prevence 27. 4. 2010 Vznik JHK Jihočeská hospodářská komora (JHK) byla

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince

Více

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální konference Podpora exportu, 5. května 2015, Karlovy Vary Ing. Jana Pavlasová, DiS., Regionální kancelář

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Hodnocení informačních akcí

Hodnocení informačních akcí Hodnocení informačních akcí Oldřich Čepelka 27. února 2009 IREAS centrum, s.r.o. K některým závěrům: Jaké informační akce se konaly, jaký měly charakter? Rozhodujícími formami informačních akcí byly konference

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Hájíme zájmy měst a obcí České republiky XVIII. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro vládu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Co je Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy,

Více

ó š Ž šť Č Č š ů š ž š š š ž Ž š š š š š š š š š Ú Í Š Ě Ú Í š É Ý Á Š Š ú ň Í š Ý š ň Š É É š š š ň Š š Ů š ž ž š Í Ž š ú Č Á š Č š š š ú ú š ží ž ň š Ť Á š Ř Ě Š Ě Á Á Á š ž š ž š ž š š š ú š Í š š š

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Diskuzní fórum export 2015, 2.června 2015, Liberec Ing. Tereza Suchomelová, Regionální kancelář Agentury CzechInvest

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Informace Úřadu HK ČR XXIV. Sněm Hospodářské komory České republiky Brno, 31.5. 2012 1 HKČR v číslech Oblasti podpory podnikání Úřad HKČR Organizační struktura Ovlivňování

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu

Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 4 Název priority Číslo opatření 4.1. Zpráva o výsledcích výběrového procesu Adaptabilita a podnikání Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

Nabídka služeb pro obce v KHK

Nabídka služeb pro obce v KHK Nabídka služeb pro obce v KHK Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj www.czechinvest.org CzechInvest v regionech - OneStopShop CzechInvest podpora podnikání, investic a podnikatelského prostředí

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání: Poslání: 1. Zvyšovat presti prestiž manaerské manažerské profese. 2. Pomáhat kultivovat prostedí prostředí českého e managementu. 3. Rozvíjet manae manažerské způsobilosti,

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

Programy SLUŽBY INFRASTRUKTURY a INOVAČNÍ VOUCHERY stav realizace. Ing. Petr Porák. Podpora VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ v rámci PO1 OPPIK 1

Programy SLUŽBY INFRASTRUKTURY a INOVAČNÍ VOUCHERY stav realizace. Ing. Petr Porák. Podpora VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ v rámci PO1 OPPIK 1 Programy SLUŽBY INFRASTRUKTURY a INOVAČNÍ VOUCHERY stav realizace Ing. Petr Porák v rámci PO1 OPPIK 1 Služby infrastruktury Výzvy na aktivity b (provoz), c (rozšíření a upgrade ) a d (nová výstavba) vyhlášeny.

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 01.06.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh rozšíření rozsahu spolupráce JHK Písek a města

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více