Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 **,.b' JAK PRECKAT RECESI VADVOKACII ECESE ZDE NEZNAMtNA žrbron, NÝBpž EKoNoM o lronoláí.h se nlhhs n nc c(ou hoo1o, ncboť tdkl)é ťux Ds by klent! jž Dřcdcn dskr jnnol]o p fuu téžo zskán í ádoktu pod_ le jeho Přcdst, nsl]! dobná, tzy, kledtská, KlenL je sl(utcčným páncnl, pcč]čsybl, komu se GTEGOR VY.]ADŘt]J CÍ po(les TEMpA ]osdodářsrrlo Bůsrl ] \A DU c l-v DV \t7ab A D.,.S,\,BR ob lml ^Do.^l tlospolářs<r!o po(lesu, Zllté č syjsou morncntálně lon,že emeslonázltéddo, ed!ókcešlk zřenrě nkol slné zlstčtšnoépopulcej mno7rdokát sc n.chárcjn pryč u protěs, ktcró scdřh,e ]y sědo Nkou, jž ránr. t(llrcto ýbě.u postupu. zpťlsoben, kle.ý se dmet.lně lš od let přcdcho lěš ],e sen bohužcl ncjnoěj,d.d t profes dokátnj, Tn se jen otět ot l ptnost pjsloý Ó4 ln,qo8rszns o d ně zcel De2ltóln, N! rozdl od Přc dchozch 1e stájcí dlouhodob koryo_ e snž dokáty p ně! k ýr zdému s žcní honoláú s odolánjm n nábdky kodkuledčdjch dokálů, délku stújc spolu!iácc nlormdc látn klent t, kdy bylo noždés kuzy ybr t

2 pt]bl odjných klentů. ncposledd řdě rgumentuj zholšujjcm ekononckým ýsledky jejjch společnost č z m ěst ntelů, :l'o nás ná }olát poc ty prončd s clem dosáh noul bezpltnóho poskytoán d lšch plánjch služcb Pokud možno n. neome2cnou dobu, Tyto projeyjsou doproáze ny ytráccnm j sté specfčnóst se zthuklcnt dokát,bý1 2]ožen n záj emn é úctě, důčc, u2nád resp ktu k čnnost do kátů, kteř ponáh] řcšt pioblé mů klentjn z to Pltl, byl spokojen dál o njeo, Z t!kto zhoršujcchse pod njnek pro ýkoó dokcc je p.o, to nufué se z!čítseróznčzb]t ekononrckýn hledsky, o jejchž exstencmnozí2 nás dosud nc netušl, protožc jednou ťznán nější póložkóu Podkldech, které nánl byly pedkládády nšm d ňoťnr por.dc, byl 2sk, osthr položkybylybrány pouzc jko dl_ čúdje,!.opóchopen téo rcz, hoduj c ktegore nepodstťdé, K nšemu nem]ómu překpen nynúáme zbýt loložkun koýnosyč pjný nákldy č se ťdje, obrt některých, ěřme snd jen učebncoýých, p!declr dokodce Po]ožkouzrátI NenÝšák třeb zoult s, Por!" denské frmy šcho drulru nbzejí semnáře n j kákol témtr; n bídkje skutku bohtá, U Dejre nonoánějšch meznáioddch freú je nbjdkjcšě bohtše názeještěcc zbolrtnout, á tk ám ušjsendář D nr.u pro šc potřebý Délk nůže být lboolná, od někólk hodn dokonce exjstence šeho podnkáni jed_ nou neqíhodou hůžebýt poněkud!yššcen, kťe.ájednou pťoždy yřeš še prcblémy s jkýmkol Exstuje roněž odborná ] te rturá, což je ncocentelný,droj p.o tředek k nčerpán pro h lóube n nformcí, kťeré usnd n dlšíproo,oánj dokáťní čnnost, Drobnou slbnou toboto,droje po,nán býýá Leckdy jen úloeň odbornóst, která esměs qrz ně přeltšuje kpctn móž c ST (A PADA nos chápání Deekonoúckých Profcs, jej chž přslušnc ětš nou re,gnuj n dš!zdětáán po llo]stoán úodu prn kptoly, T nezryut]ejš e ještč ydájín cestu plnob odnotného zdé]án podobě postgrduálního, doktorského jného dlšho sfud, MBÁzděláán pod, To jejsě cn nejpocějš způsob, ncnónč pochopenj slro. uede ných ckonomckých te.nnů ž dkyukončenému študu můžebýt Poněk!d 7pozdlé, chcemc-l se J!k edy přečk r.ccs dloklc? Prn nožnostj je rcces Eno.ot, šcho sc ped n ťářt se, že o nínemc (tzí pštrosí metód), cožjc sndné. protože špous dlokátů o reces skutečně ne, rcsp, j nepoctl. Exstuješk druhá, clká skupn dokátů, kteř s občs kru, hu rodnném nebo před sťn. n.lk edrckát m Ax.ňékó wonsh. JUD Jó3.1 Y Pí,áteL Post sknou (nkdy pcd konkure nc, táh se stá]e řjdme zákldnn merckým prncpy sebedůvěrý sebechály opt_ msmu),této souslosť stoj z znnrku, že nedáném průzku, mu gedtury zědk zhrub dč tetny dotá7ných dokátů nebyly sclropny y Větlt pojem rccese, přčeúžu koncpenů se tedto nedosttek týkljen dou jednců,e stoek osloe ných, nc méně po,děj se uká,]o, že neš]o o bso]en ty clnch fkult, co JE REcEsE? NE}.l Po \TsětleD pojnupk n ýznnu dnóho dotáz,,d se rcccse Dějkým,!ůsobe m plojcl M ýkonu č Ď nost oslocnýclr do kátů,78 procent z nch odpoédělo, že neí. 12 procent, že s no, pčtplocent, že s ne, zbyck odmt odpoědět s obáou, by n doš]o k porušen!onnost mlčenlost, Nprot tomu s koncp e nt esďěs sťěžol, že!rotožc by s z louž] ťrzně,yššplty.!rdelné bonusů krtšíprconí se rece e proj elá, dobu, méně piáce, ětš kncelář, chytej š mobly, dclš doolenou přestáky noběd, sčny, náku, pr čsťějšenbu]dngoé kce u moře nebo nhorách šršíťbér nápojů četně ]koholckýchydržme l edy eces důsledně gnorót nepodlchneme ťlku ěřtelů, j sme n dobré ceý tě, jkj úspěšně přečkt, piotože Iecese někdy ne!"r'hnuťe]ně skonč my\tle,eme ž čse konjunkfury čl přznějšch konomc kých podnrnek, Nneštěstj nen glororní recese,ázrčným prostedken pro kždého,exstuj mez ná n kolegoé, kteřj s ne_ molrou doolt něko]kletó čckád n ekono mcké ožeďj kdes luxusnn ú trnz zuků šplou, chjcho mo e, řeštěn opc, troubenslónů č bučenkl n ]pských ]oukách pod ledocoýn elkánř To ncšťsnc ]čn po nle,e n,působu, j k reccs pře táť (áčětšnou scdě), A práě těno chrbrýn jcdncůn jsou určeny náslcdujc neocentelné rády, Pčenžpomjn ýznán nou skutečno t, že sejedná o mé pryní MožNosr, ur přržr REcEsl, JE Jl lgnoroat, rářlr se, žr xppxsrurg. pšrnosírroolšrr xrxí pno xržoéuo. pn^o8rgzns Ó5

3 konkuřenty, ktcj lstně prohlu buj mou lástn reces, jánusn odolt pokušenjm nynj poskynout rdy, kterébyje nopk urhly do bospodářskó props, Tkoé ešen,jkkol láké, by bylo Přecejenom plš ]cné ( pro ně!ílšdťhé), Vtéťo souh]ost nrě npádá, Žc bych n oťo tém moh]uspóřád sennář s tučnýn régstrčnm poplt, kenr, n cnéně cded ušlecht]ýď myš]enkm o piospěšno t ch rttn čnnost hod]án ndálc postupotzcel nezštně, Jká jso! tedy tná do!oručen choánj obdob recese pro d Vokáty? Zlté Prdlo čslojedná Zn chocjte se ekonomckyi dobč, kdyyýnosy spíšeklesj, než soupj, by se obdobně mčly chot nákldy, nej]épe úmčr- Tcoretcky Prosté, prx nesndné, yjdeme l tedy npř, ze sluce, kdyťnosy Debo] částk, kterou jsme \Tfkturol ně, klentům z určéobdob,je nžší než zpřcdešlé obdob, tnusíne se pókus,j stt, jk wsoký j é onen pokles, Zn o ddě,ysokýpo kles, že?^le ncnecltte se odrádt, boj s.eces nen procházk růžo \Ymsden,pokud chccťebýť úspěšn, fuúste se plnč koncent_ rotjž téťo Úodn fáz, proťože nepóchopcnj tohoto zákldu Váň ZnemoŽn pochopjt zbylá do oru čení,n nóž scjcšťémůžete těšt, P.o usndněn šeho chápán nyn udělám odsec n oddeclr, ýš dného poktesu wpočte úe pódl. jcdnoduchého zolce: yýnosy z nějké loňské obdob mnusťnosy z Dějké 1etošní obdob, PIo ntemtc}y zcelá nendné n ltsětlenou: únus je ýrzpro odcčťcn č zápornol] hodnotu, opákemje plus č k]dná hodnot, obdobúje část roku nebo rok celý,?álež nás, obč obdob bymě]být stejně dlouhá, jnk sronááne nesrontehé. což se lk nkdy nesrolná lyjde nán ncsnysl nebol lrusnumero, Po procden \Tpočtu 7jhtme hodnotu poklesu tu můžeme procentech, pokud přslušný,orec. L,e ltužjť známe j tloj čle nku, nk klkulčku se }Tádt symbolem %, n podrobnějš náod nemám prostor, zde Dnešťěsťíjž Pro jednoduchóst tedyltcházejňe z hod Ďoty pok]esu o 30 procent 2 Zýo]ené obdobj, tkže pokúd nám ýnosy čn ťřeb Prnín čtrlet 1oňského roku ro nlonůkorun, Lk leos tto čásk předs tujc jeď sedm mlonů korun, co tko- én!řpdč udělt?už á slyšm, tjpálkoó,,,koupt s ojeden m r cedes ménč" žádnémpípdě ň.nj.š.n! Neďč ošen n Lkát, ndát n konkulenc, nepřzcň osudu č poltckou grn turu, j e teb se zmčt n!oložku nákl dy,jnk ečeno tu, kteiáodráží n rušeho urácen, Z použtýše uedeného zorce př doszen e lčn nákldl trošc šěstj námte dy Ýyjde částk, tl,l pókudje ktcroujsme utr Procent nžš než t bňská, nůžcmcjjťslt, ále tkto uspořené nákldy nesmme utrtt, jnlk jsnre přlš ncponohl. Nežj me ošem Ýe sěč luz, Drx bude u tktó proáděnéo 30 ho p.níhó ýpočtu yýslcdkem zprldlá nárůst nákldů, nkol jejcb pok]es. z téo konsťelce,*u.,&*,zn* burzon pláce, obchodn centl, kde plátte nehoťázné náj enné náte ystáiáno, Jedn položk! je pryč, 'lyto nákupy ošcm Ielzujte ko nestc, nkol z ploozdch fd!nc í, pro tože jnk nám to zcel zbou.á snysl těchto ekononc kýclr úáh. Pokud nemáe nožnost náku!u nemotost D z nezšt né pomoc bnk jejch lrypo Lečnch úěň, jeddete o snžen nájcnného, JestLže neuspějee, pestčhujtc se, Pokud to P.áně lze; zde s.zmče D pomoc jného dókát, tjn nponůže tejehó zápsu s rcccs, jestlže pestěhoán ncpíchá2 úáhu, zkuse sc scstéhot do nrenších p rosot deálnn přpdě celou káncelář dojcdnó m]é mstnost se zedenm sřdóho nepřetr řcadvokát NÁ YZESŤUPU I toto e šení bude čtšnou pod]éh.t roznrťlm pionjntele,!le,ápókus stojj- Pokud ám šťstnou shodou náhod uplyne dob, n nž by] óájen sjednán,!ys ťoho Črou nálrodou Šmne c, tk neáhejte.ychle!rostory wkldte, Přšt ná]en ž sjedná- r. n,tolk flexblně krátkodobě, že s ýás noq,cb prósrorách třcb budeme ucen přjnout rdkáln optřen. lbychom se doďl ke ký, eln ob]jbeným nsten qkonu dvokce býj ké moderd prostorytypu KFc, ženémuýs] dku podobč snžed nákldů lespoň úněrnénu snže, ným ýnosůn. Jk toho doclt? zněřme se n ncětš ž.outy f n nc dokce- Jsoujnr notorcky známé nájcnné, mzdy honoráe službý zláštč néd!, nkonec dokátn komor McDonld's č Smženk, kde někcí,!idelně úřdují,á ne ptmé nájenné podobě něko]k 2koupených tmnch!oduktů, přčemžjm účtonéhonoráře jsou zceh bezkonkure n čníke škó dé šech osttnch slbonyslných kolcgů, jejchž proo,n nákldy ncmoťost, nchž ploo2ují kon cp n Nájenuréje problénjen u tčch dokátů, kte í nelstn NIKDY NEYTE, KoLlK práce BUDETE MT, JEsTLl z^ Nl DoSTANETE zaplaceno A JEsTLl Ní NALEZNETE AsPoŇ TPoc. u ZALíBEN. ÓÓ sou čnnost, Tkže prn.!dje nsndě: nkupte ČnŽon don]y, n nešmnou, jsou Depoměrně yšš, Mzdy záúěstnncům četně e nů honoiáe spolupr! cuj ícímdokátdn předstuj d]šnutné z]o, ktcré kz ýsled ky hospodřen, byť je Lze částečně up]tnt jáko prostředek drobně snžuc dňoou zátěž podobč pyrmdy prdch á]ců n nšch bcdrech, Jkušetřt n těchto

4 DUBL C ST po]ožkách? NejProstší řešen je obejt e bez nch, óšen pkje nutno zládnout še lstnm s. lám, á tm Pádcm s ušeředé Dá, kldy ncužjete. protože lebudete m kdy, Rdkáln řešen tk nen nmjstě deáln se opětje2ltá sředn cest. Ponechejte sprctó jen tolk zněsfunců! dokátů, plo které náte prác. To zní jednoduše, Le jednoduché to zdlek nenj- Nkdynce. kolk práce budetc m,kdyj budete m,jes]ůbcc, zd án j někdyněkdo záplť, zd n n- leznou!spoň nnmáln zlbenj š změstnnc!pod, Posoudt tedy, kdo PIác skutečně má,je elm obžné.e státní spíáě osttně probíhá d udtů ná toto tém wsledkem sou pk doporučenjen o nálo držš než pónechán šech zněstnnců n jejch msťech n d]šíchó5 let. Adoká by se tk měl rděj ná Přpdy do oč bj cí přezměsfunost e sých knce změřtjcn lářch, cožje Ťebpřípd, kdy se 2něstnánc prác nolk kn, ž se póstupně udm, ncboněkteřj změstnnc tlá ce než čtyř pčdy prcon doby D tlternetu sledoádnd ktuálnch. s je.jch Prc rbec nesousej ícch webo Wclr stránek, Do práce přclráze pozdě o to de z práce odchá zej. neuctě zdr, mj lepš ut, půbnějš ptelkyně, je,d ná exotčtějšdooleďé, hťj lépe golfnebo tens álet n ně osoby te.jďého č opčného pohláj podlejejch preferenc. Ťento denonsťrtn ýčet jen nznčuje, kdy dní zněstdnc nemusejí být beze zbrtku }tžen. U spoluprcuj cícb ádokátů plt obdobná prádl, ncméně zde lze nstolt poněkud elkorysejš přstup, protože dokátje koleg, tk s nm mábýt duchn ctckých předpsů tkto zchá zcno,jnk hio, kárná řzeďí (kromě jných nepřjemnosť). ý znn spoluprcu c Ích dokáťl KA nad^ e nc někdy snžen tm, že občs \Yždu í š osobní spo]uprác, čkol šm protnm 2áněIem bylo, že práěon se Postrj ětšnu šch k]cnů, }T se o t.k budete noc čnot zbýjcm klentům, zej mén tčm, kteřj Vá pozou řešt sé plčó problémy n Bhmy nebo dojných off horoyých letosek. Elektřn, p]yn,ódáájnó služby součsnó době roněž Podrhj, zde proto doporuču- j mxnáln ílspon, Prácjen běhcn dnc zsětl, nejhoršm přpdě zá sh sček č něsce, dešťoouodu č Ponlu tjíc snh, ep]é obl čení, lstn o tr telefó dnch hoórů nu.m zen mobln olánjen n bezpltné lnky uádm jko zákládn py, Pop]tky dokán komoře j sou nutné, jejch ýš Ýšk nů žene olnt pouze olbou členů předstenst konory s jásnýh zdánnn, nrk zbýájen prde]

5 ''' ( I 7 nč škcnrť.t o Dodponl Ze ýí:tl. Il) fundú, Pokud lkoý cxj tujc. l)2csht kolcgd žl.]ost o!odponl! souslost s tžlou žotl s jfu r.í \4ožn.st ýko.u dlokn.c!ro.c]cnl konro.y nel)o j. t,loucn.. tkžc t!,n) nlklrdy l2c lcn částc!čwkondcn7l)ut Z!ýšcDou bcz!lrhrou l()n7urnrťí tcplóho buťctlr lkohol(ký.h n: Po]l D. n,(1](:ní k.ž.l)č.íol])č nclťh!t(,ší., r řjn l], 7 I)l:!nkú nčkt. jnnohllrézdčko!ý.hhotc llrnr sl nl]lnrlně holxl.í. Ndl)kljt běž.ě ncdl)sllne. l Jcstlžť ýk IN7nren d.p. č.n D.!cd.u klrllrzdč]šínru 1nrlrtu l) hosiodrcn rdýoktr nelrl) krnccl:ú. plk!czbín'íncž IIn jl lt ljlílcjů!rlrcnnrlro -/-' l t ( Drojctku N s tžkýn] ť sldc.nl dlc.rbylýjn htlč ]trdrtldunón]oníchlrťh{:l.]u r.zloutsc s Jé9tl kleít néobňěkčůbé. n.,pednrcte čtíť]l zá.hntánábd_,,,1,1, nétellu.byjn.mu r rl)línr:.ů, l)nloíský.h kléíto. xus!ch.unnnob]],n:klo honl, uscdlost N (rln]b 7l)yln}ťh cd Drčtn,cž ť sljb,lhln()u dvojnt.n.bě 7Iýšťt!cIl!ýnos s.žc ý( h Ilk]rll N. í_!.hd.bý nrjclck c l'. r solrdý Plros tlll. llstn.t!!ý k dsi]1)7].. l7c I)lo1l.\.lt ěc7 oý)l]nhl] Ios! nllsledně I)lúsl do ln!y, PI)rl]ě.ť1losl tl(u.jrkóhokol drlho nrl,ctku bu(]l nutdť.d lrd, ui)usl jl r rbl' r.ecsc lrlzysln)nlr tófu nrctú1!, sc, nro(l]t Kron!č nrodlcn budc lrrk!n0{inú.ťšlčys!čtlt lllc.túnr, žl krltu pokud už xex MAJETEK e plpě, ue pnooár Ěcl z ososxího usrxlcrí A MoDLlT se, ABy REcEsE spzy sxoxčllr. Ó8 ],R/o&ByzNy\ služch š] ou l{llž I)()žrdOl DL ec! zr cj.lr poskt-tnutí. slťjnú jko to plrtu zbožobccn. lrl)k (] Dc.st, Pd.]tc nllld ) o L()nr. žc Ikdo ncn t.k hohrtrl, rlr! s nlrn kupont L.c]nlc JOsLlln1 n]to klcntr ncolrnrkč. I).dst ťctc zlch!nt. nllrí(lnlťslužlj] j ódn klcnnn, ]rokud nrl)žnl)!š.k z...nu ol]lykl(tr,, 'ltóž lz.\,clc doponjt U!c zrkízck, kn. sc *lt snrrí.hon j.ko tdn!' hosplxll l)l] c jdýeh 1ctcch!rrpodlnóbo njlh 7o!ní. D.Drónč!1slcdkcnr ]. z!dln,ln z!kázck u.nrzcdnbízc]( nr U ťcdu DcjDžš,rnž b!lrt-ln )!tž požrdold! knlt Y.]st.] n] n nrl1 úš,z n]hon) IlítU ncdopo Nuj.Pcl í. l)l)ťt ún)čehu D IcsLcL wsltrltž.!ýdr cř. jných Z.kt7ck. k(ll tlb7.nó hodnnn{ (cny byly.rš ncž bolld poltlrdz! supcrnr.lkeu, )lnl]žl linto šrbcnr z ť.c.sc 1rncd t k nú\,y bcdd.dlc. obl1\,in sc, nr7(1l jry D 7! ýšc ucd.nld.lo!l)ru(lťnn. &

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY knižn novinky 9 10/2012 37 DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY A DÁLE NA STÁNKU: pátek 18. 5. v 11 hod. KOMIKSOVÁ DÍLNA (PRAVÉ

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

Základní nápěvy I. Začátek hodinek

Základní nápěvy I. Začátek hodinek I.1 Prv modltb dne Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 3*. Zákld nápěvy I. Zčátek hodnek. Pne, o tev ř mé rty, má ús t tě budou chvált. I.2 Ostt hodnky I.2.1 nápěvy d ntphon Romnum (1912) Pod: ntphon Romnum,

Více

MUP. Registraèní pokladny. ZMÌNA TELEFONNÍCH ÈÍSEL l Konzultace ekonomického SW 581 277 381 l

MUP. Registraèní pokladny. ZMÌNA TELEFONNÍCH ÈÍSEL l Konzultace ekonomického SW 581 277 381 l MUP MAGAZÍN UŽIVATELÙ A PØÁTEL Ÿ 24/2005 ZMÌNA TELEFONNÍCH ÈÍSEL l Konzultace ekonomického SW 581 277 381 l Konzultace mzdového SW 581 277 382 l Technické konzultace 581 277 383 l Registrace SW a smluv

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

FYZIKA Galile v ivot v loh ch Pokus, jak o ivit v uku fyziky d jinami fyziky KATE INA BALCAROV Pedagogick fakulta UHK, Hradec Kr lov Obr. 1 Galileo Galilei [4] Galileo Galilei se narodil roku 1564 v Pise

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

V. VYBRAN METODY MATEMATICK STATISTIKY Neoci ln u ebn text pro Matematiku V, FS,FM TUL, { st.. Volf, b ezen 1999 D se ci, e p edm tem teorie pravd podobnosti je tvorba a studium matematick ch model pro

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více