Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená"

Transkript

1 /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm. Chybûlo ãtvrt hodiny. Otevfiel jsem vrata a pfiipravil benzinovou pumpu. V tuto dobu uï zpravidla zaãínaly pfiijíïdût vozy a chtûly tankovat. Tu jsem za sebou zaslechl chraplav skfiek zvuk, jako by nûkdo pod zemí vytahoval rezav roub. Zastavil jsem se a naslouchal. Pak jsem se vrátil pfies dvûr k dílnû a opatrnû otevfiel dvefie. V eré místnosti vrávoralo stra idlo. Mûlo pinav bíl átek, modrou zástûru, tlusté pantofle, mávalo ko tûtem a váïilo devadesát kilo; byla to uklízeãka Matylda Stossová. Chvíli jsem stál a díval se na ni. KdyÏ se tu tak motala mezi kapotami automobilû a tlumenû si prozpûvovala píseà o vûrném husarovi, byla pûvabná asi jako hroch. Na stole u okna stály dvû láhve koàaku. Jedna z nich byla témûfi prázdná. Vãera veãer byla je tû plná. Zapomnûl jsem ji schovat. Ale paní Stossová, ozval jsem se. Zpûv zmlkl. Ko tû padlo na zem. BlaÏen úsmûv pohasl. Teì jsem byl stra idlem já. JeÏí ikriste zakoktala Matylda a upfiela na mne zarudlé oãi. Vás jsem tu neãekala To vûfiím. Chutnalo? Ale jo jenïe je mi to trapn. Otfiela si ústa. Krve by se ve mnû nedofiezal. No, to pfieháníte. Jste jen pûknû zfiízená. S námahou stála zpfiíma. Knírek se jí zachvíval a oãní víãka jí mïikala jako starému v rovi. Pomalu se jí v ak zaãínalo vyjasàovat. Odhodlanû postoupila o krok. Pane 3

2 Lohkamp jsme jenom lidi nejdfiív jsem si jen pfiiãuchla a pak si trochu lokla, protoïe jsem pofiád nûjak slabá na Ïaludek jo a pak pak mû musel posednout sám ìábel. Nemáte uvádût chudáka Ïenskou v poku ení a nechávat tu válet ty fla ky. Nebylo to poprvé, co jsem ji takhle pfiistihl. Pfiicházela sem kaïdé ráno asi tak na dvû hodiny, aby poklidila v dílnû. Mohli jsme pfied ní klidnû nechat leïet bûhvíkolik penûz a ona se jich ani nedotkla, ale na kofialku byla jako my na pek. Zvedl jsem láhev. KoÀaku pro zákazníky jste se ani nedotkla ov em ten dobr od pana Köstera jste vytáhla v echen. VMatyldinû vrásãité tváfii se mihl úsmûv. CoÏ o to vím, co je dobr. Ale snad byste mû neprozradil, pane Lohkamp? Mû, bezbrannou vdovu? Zavrtûl jsem hlavou. Dnes ne. Popotáhla si sukni. To rad i zmizím. Kdyby pfii el pan Köster pámbu se mnou. el jsem ke skfiíni a otevfiel ji. Matyldo! Spû nû se pfiikolébala. Vyndal jsem hnûdou ãtverhrannou láhev. Zvedla ruce jakoby na protest. Ne, ne, to jsem nebyla já! Na mou ãest! Tohohle jsem se ani nedotkla. Vím, fiekl jsem a nalil plnou skleniãku. Znáte to? Aby ne! Olízla si rty. Rum. Prastarej jamajskej. Správnû. Tak tedy tu sklenku vypijte. Já? Trhla sebou. Pane Lohkamp, to je moc! To budu mít hlavu v jednom ohni! Stará Stossová tajnû vyïahne vá koàak, a vy jí tu je tû pend rujete rum. Vy jste svûtec, na mou du i! Ale aè mû trefí lak, jestli si nûco takov ho vezmu. Tak co? zeptal jsem se a zatváfiil se, jako bych chtûl skleniãku zase odtáhnout. Tak tedy jo! spû nû ji uchopila. âlovûk musí brát dobro, jak pfiichází. I kdyï ho nechápe. Na zdraví! Máte snad narozeniny? Ano, Matyldo. Uhodla jste. Opravdu? Vzala mû za ruku a potfiásla jí. Nejsrdeãnûj í blahopfiání! AÈ máte penûz jako Ïelez, pane 4

3 Lohkamp, otfiela si ústa jsem tak dojatá na to musím bezpodmíneãnû vypít je tû jednu. VÏdyÈ já vás mám ráda jako syna. Dobrá, dobrá. Nalil jsem jí je tû jednu skleniãku. Obrátila ji do sebe aschvalofieãením opustila dílnu. Uklidil jsem láhev a usedl ke stolu. Bledé slunce mi svítilo oknem na ruce. Podivuhodn pocit, takové narozeniny, i kdyï si to ãlovûk nepfiipou tí. Tfiicet let byly doby, kdy jsem se domníval, Ïe se nedoïiju dvacítky. A pak vytáhl jsem z pfiihrádky arch papíru a zaãal poãítat. Dûtství, kola to byla daleká, dávno za lá minulost, to uï ani nebylo pravda. Opravdov Ïivot zaãal teprve v roce To jsem byl právû rekrutem, huben, vytáhl, bylo mi osmnáct a podle povelû vousatého poddûstojníka jsem cviãil na oranici k zemi a vztyk. Jednou veãer mû pfii- la do kasáren nav tívit matka, musela v ak na mne pfies hodinu ãekat. Nesbalil jsem tehdy tornu podle pfiedpisu, a za trest jsem proto musel ve volném ãase drhnout latríny. Chtûla mi pomoct, ale nesmûla. Plakala a já byl tak unaven, Ïe jsem usnul, kdyï u mne je tû sedûla Flandry. Middendorf a já jsme si v kant nû koupili láhev ãerveného vína. Chtûli jsme se trochu povyrazit. Ale nedostali jsme se k tomu. âasnû zrána spustili Angliãané tûïkou palbu. V poledne byl zranûn Köster, odpoledne padli Meyer a Deters. A veãer, kdyï uï jsme si mysleli, Ïe bude klid, a otevfieli láhev, objevil se plyn a vproudil do krytû. Vytáhli jsme masky sice vãas, ale Middendorfova byla vadná. KdyÏ to zpozoroval, bylo uï pozdû. NeÏ ji strhl a na el novou, nalokal se pfiíli plynu a zaãal zvracet krev. Zemfiel pfií tí ráno, zelen a ãern v obliãeji. Krk mûl úplnû rozdrásan, jak se ho snaïil nehty roz krábat, aby mûl vzduch To bylo v lazaretû. Nûkolik dní pfiedtím pfii el nov transport. Papírové obvazy. TûÏká zranûní. Po cel den pfiijíïdûly a odjíïdûly ploché operaãní vozíky. âasto se vracely prázdné. Vedle mne leïel Josef Stoll. Nemûl uï nohy, ale je tû to nevûdûl. Nebylo to vidût, 5

4 neboè pfiikr vka leïela na drátûné konstrukci. Taky by tomu ani nevûfiil, protoïe cítil v nohou bolest. V noci zemfieli na na em pokoji dva. Jeden z nich umíral pomalu a velmi tûïce Zase doma. Revoluce. Hlad. Venku rachot strojních pu ek. Vojáci proti vojákûm. Kamarádi proti kamarádûm Puã. Karl Bröger zastfielen. Köster a Lenz zatãeni. Moje matka v nemocnici. Rakovina v posledním stadiu Vzpomínal jsem. Nic jsem nevûdûl. Rok prostû chybûl Byl jsem Ïelezniãním dûlníkem v Durynsku Reklamním éfem továrny na gumu. To bylo za inflace. Mûsíãnû jsem vydûlával dvû stû bilionû marek. Dvakrát za den byla v plata a po ní vïdycky pûl hodiny volno, abychom si mohli dobûhnout do krámû a nûco koupit, neï bude vyhlá en nov kurz dolaru pak totiï mûly peníze zase o polovinu niï í hodnotu. A dál? Dal í léta? OdloÏil jsem tuïku. Nemûlo smysl v echno vypoãítávat. Taky jsem si to uï dál nepamatoval pfiesnû. V echno se mi pletlo. Poslední narozeniny jsem slavil v Café International. Tam jsem byl zamûstnan rok jako pianista, abych dûlal náladu. Pak jsem se znovu setkal s Kösterem a Lenzem. A teì sedím tady, v autoopravnû: Autodílna Köster a spol. To spol. jsme Lenz a já, ale dílna vlastnû patfií jen Kösterovi. Dfiíve byl na ím spoluïákem a rotn m; pak pilotem, pozdûji na nûjak ãas studentem, pak závodníkem a nakonec koupil tuhle boudu. Nejdfiív se pfiidal Lenz, kter se nûkolik let potloukal po JiÏní Americe pak já. Vytáhl jsem z kapsy cigaretu. Vlastnû jsem mohl b t docela spokojen. Nejsem na tom patnû, mám práci, jsem siln, hned tak se neunavím, jsem zdrav, jak se tak fiíká ale pfiece jen je lep í pfiíli o tom nepfiem let. Zvlá È kdyï je ãlovûk sám. A hlavnû veãer ne. To se je tû obãas vynofií nûco z minulosti a strnule se to na ãlovûka dívá mrtv ma oãima. Ale na to tu je kofialka. 6

5 Venku zaskfiípala vrata. Roztrhal jsem lístek s daty svého Ïivota a v echno zahodil do ko e na papír. Dvefie se rozlétly. Na prahu stál Gottfried Lenz, dlouh, huben, s hfiívou plavou jako sláma a nosem, kter se k nûmu vûbec nehodil. Robby, zafival, ty starej ulejváku, vstaà a hni kostrou! Chtûjí s tebou mluvit tvoji pfiedstavení! K ãertu! Vstal jsem. Myslel jsem, Ïe si na to nevzpomenete. Buìte ke mnû milosrdní. To by se ti tak hodilo! Gottfried poloïil na stûl balíãek, v nûmï to hluãnû zachrastilo. Za ním ve el Köster. Lenz se pfiede mnou napfiímil. Robby, co ti dnes ráno pfiebûhlo první pfies cestu? UvaÏoval jsem. Tancující stará bába. Panenko svatá! patné znamení! Ale hodí se k tvému horoskopu. Vãera jsem ho sestavil. Jsi narozen ve znamení Stfielce, nespolehliv, kolísav, tfitina ve vûtru a s po ramocen m Jupiterem v tomto roce. ProtoÏe Otto a já tu zastupujeme tvého otce a matku, dám ti nejdfiív nûco, co tû bude ochraàovat. Vezmi si tenhle amulet! Kdysi mi ho vûnovala pravnuãka InkÛ. Mûla modrou krev, ploché nohy, v i a dar pfiedvídat budoucnost.,bíl cizinãe, fiekla mi,,nosili to králové, je v tom síla Slunce, Mûsíce a Zemû, o men ích planetách uï vûbec nemluvû dej mi za nûj stfiíbrn dolar na kofialku, a je tvûj. Aby se nepfietrhl fietûz tûstûny, odevzdávám amulet tobû. Bude tû chránit a tvého nelaskavého Jupitera zaïene! Zavûsil mi na krk malou ãernou figurku na tenkém fietízku. Tak! To je proti té vy í mizérii a proti té kaïdodenní est lahví rumu od Otty! Je dvakrát tak star jako ty! Rozbalil balík a postavil láhve do ranního slunce. Tfipytily se jako jantar. Vypadají bájeãnû, uznal jsem. Kdes to sehnal, Otto? Köster se zasmál. To je zamotaná historie. Pfiíli dlouhá na vyprávûní. Ale posly, jak se vlastnû cítí? Jako tfiicetilet? Odmítavû jsem zavrtûl hlavou. Jako estnáctilet a padesátilet zároveà. Nijak zvlá tnû. Tomu ty fiíká nijak zvlá tnû? podivil se Lenz. 7

6 Nic lep ího nemûïe b t. Zvítûzils tak suverénnû nad ãasem a Ïije dvojnásobnû. Köster na mne pohlédl. Nech ho, Gottfriede, fiekl. Narozeniny pûsobí velice silnû na sebevûdomí. Zvlá È zrána. V ak se z toho zase vzpamatuje. Lenz pfiimhoufiil oãi. âím ménû sebevûdomí ãlovûk má, tím vût í má cenu, Robby. Utû uje tû to trochu? Ne, ani za mák. NeÏ ãlovûk za nûco stojí, je uï jen sv m vlastním pomníkem. To se mi zdá namáhavé a nudné. Filozofuje, Otto, poznamenal Lenz, uï je zachránûn. Pfiekonal mrtv bod. Mrtv bod narozenin, kdy se na sebe ãlovûk podívá a pozná, jak je vlastnû uboïák. MÛÏeme se zase klidnû pustit do práce a naolejovat tomu starému cadillaku vnitfinosti Pracovali jsme aï do soumraku. Pak jsme se umyli a pfievlékli. Lenz Ïádostivû pohlédl na fiadu láhví. Nemûli bychom jedné urazit hrdlo? To aè rozhodne Robby, fiekl Köster. Neslu í se dávat to obdarovanému takhle polopatû najevo, Gottfriede. Je tû neslu nûj í je nechat dárce Ïíznit, usoudil Lenz a otevfiel jednu láhev. Dílnou se rychle roz ífiila vûnû. Panenko svatá! zvolal Gottfried. V ichni jsme si pfiiãichli. Fantastické, Otto. âlovûk uï musí sáhnout k opravdové poezii, aby na el vhodné pfiirovnání. Pro tuhle tmavou boudu je to koda! rozhodl Lenz. Víte co? Vyjedeme si ven, nûkde se naveãefiíme a láhev si vezmeme s sebou. V boïí pfiírodû ji vytáhnem. Nádherné! Cadillac, na nûmï jsme odpoledne pracovali, jsme odstavili stranou. Za ním stála pozoruhodná vûc na kolech. Byl to závodní vûz Otty Köstera, p cha dílny. Köster koupil kdysi v draïbû za babku starou kraksnu na vysok ch kolech. Odborníci, ktefií tenkrát ten vûz vidûli, ho bez váhání oznaãili jako zajímav kus do technického muzea. Obchodník s konfekcí Bollwies, 8

7 majitel továrny na dámské plá tû a amatérsk závodník, Ottovi radil, aby z toho udûlal icí stroj. Ale Köster na to nic nedal. Rozebral vûz jako kapesní hodinky amûsíce na nûm pracoval aï do noci. Jednou veãer se s ním objevil pfied barem, v nûmï jsme obvykle sedávali. Bollwies se div nepotrhal smíchy, kdyï vûz znovu uvidûl, tak smû nû totiï pofiád vypadal. Ze Ïertu nabídl Ottovi sázku. Chtûl vsadit dvû stû marek proti dvaceti, pfiijme-li Otto závod s jeho nov m sportovním vozem traè deset kilometrû a kilometr náskok Ottovu vozu. Köster sázku pfiijal. V ichni se smáli, neboè to slibovalo ohromnou zábavu. Av ak Otto el je tû dál: odmítl náskok, a aniï pohnul brvou, zv il sázku na tisíc marek proti tisíci markám. Bollwies se ho zaraïenû zeptal, jestli ho nemá odvést do blázince. Místo odpovûdi Köster jen nastartoval. A ihned oba vyrazili, aby sázku rozhodli. Bollwies se vrátil za pûl hodiny tak rozru en, jako by spatfiil nûjakou obludu. Mlãky vyplnil ek adruh navíc. Chtûl vûz okamïitû koupit. Ale Köster se mu vysmál. UÏ by ho nedal za nic na svûtû. I kdyï vnitfiek vozu byl bezvadn, zvenãí vypadal stále je tû divoce. Nasadili jsme na nûj zvlá È staromódní karoserii, která se na nûj náhodou právû hodila, lak byl za l, blatníky mûly trhliny a stfiecha byla nejménû deset let stará. Mohli jsme to v ecko vylep it ale mûli jsme dûvod to nedûlat. VÛz se jmenoval Karel. Karel stra idlo silnic. Karel uhánûl po silnici. Otto, upozornil jsem, tady pfiijíïdí obûè. Za námi netrpûlivû zahoukal tûïk buick. Rychle nás dohánûl. Za chvíli byly chladiãe vedle sebe. MuÏ za volantem si pohrdavû zmûfiil odrbaného Karla. Pak odvrátil pohled a zapomnûl na nás. Av ak za nûkolik vtefiin konstatoval, Ïe Karel s ním pofiád je tû drïí krok. Trochu se napfiímil, pobavenû se na nás podíval a pfiidal plyn. Ale Karel se nedal. Mal a hbit jako teriér vedle dogy, drïel se vedle lokomotivy svítící niklem a lakem. 9

8 MuÏ sevfiel volant pevnûji. Nemûl nejmen í potuchy, oã tu jde, a posmû nû se u klíbl. Zdálo se, Ïe nám teì chce ukázat, co jeho bourák dokáïe. Se lápl plyn tak prudce, Ïe v fuk za vitofiil jako letní pole plné skfiivánkû. Ale nic to nepomohlo; nepfiedjel nás. Karel, o kliv a nevzhledn, se mu lepil k boku jako uhranut. MuÏ na nás udivenû shlíïel. Nechápal, Ïe pfii rychlosti pfiesahující sto kilometrû nemûïe setfiást staromódní káru, která je pod jeho úrovní. UÏasle hledûl na tachometr, jako by ukazoval patnû. Pak dal pln plyn. Vozy letûly vedle sebe po dlouhé, rovné silnici. Po nûkolika stech metrech se náhle v protismûru objevil náklaìák. Buick se musel zafiadit za nás, aby se vozy mohly minout. Sotva se octl opût vedle Karla, pfiijíïdûl proti nám pohfiební vûz s vlajícími stuhami vûncû a buick musel znovu za nás. Pak byla silnice volná. MuÏ za volantem zatím ztratil v echnu svou p chu: sedûl pfiedklonûn, vztekl a se sevfien mi rty zmocnila se ho závodní horeãka, jako by ãest jeho Ïivota najednou závisela na jediném: dûj se co dûj nedovolit tomu ãoklovi, kter uhánûl vedle nûho, aby ho pfiedhonil. My jsme naopak zdánlivû lhostejnû dfiepûli na sedadlech. Buick pro nás vûbec neexistoval. Köster hledûl klidnû na silnici, já se znudûnû díval do vzduchu a Lenz, tfiebaïe byl napjat k prasknutí, vytáhl noviny a tváfiil se, jako by nemûl nic dûleïitûj ího na práci neï právû teì ãíst. Za nûkolik okamïikû na nás Köster zamrkal. Karel nepatrnû ubral na rychlosti a buick nás pozvolna pfiedjíïdûl. Jeho iroké, lesknoucí se blatníky se inuly kolem nás. V fuk nám s rachotem vchrstl do tváfií modr koufi. Pomalu získal asi dvacet metrû a vtom uï se taky objevil, jak jsme oãekávali, obliãej majitele vozu v oknû: vítûzoslavnû se klebil. Domníval se, Ïe vyhrál. Ale muï uãinil je tû nûco. Nedovedl se zfiíct odvety. Pokynul nám, abychom ho dojeli. Udûlal to zvlá È nedbale, jist sv m vítûzstvím. Otto! pronesl Lenz nabádavû. Ale nemusel nic fiíkat. V téïe chvíli Karel vyrazil vpfied. Kompresor zafival. K vající ruka v oknû zmizela 10

9 neboè Karel pfiijal vyzvání; vyrazil vpfied. ítil se nezadrïitelnû, vzdálenost zase dohnal a teì jsme poprvé vzali cizí vûz na vûdomí. S nevinnû tázav m pohledem jsme hledûli na muïe za volantem; rádi bychom vûdûli, proã nám pokynul. Av ak muï se kfieãovitû díval na druhou stranu a Karel ho teprve nyní na pln plyn pfiedjel; olepen pínou, s vlajícími blatníky, vítûzn umounûnec. Prima, fiekl Lenz Kösterovi. Tomu bude sotva chutnat veãefie. KvÛli tûmhle honiãkám jsme nezmûnili Karlovu karoserii. Staãilo, aby se objevil na silnici, a uï se ho nûkdo snaïil pfiedjet. Na ostatní vozy pûsobil jako zchromlá vrána na smeãku hladov ch koãek. DráÏdil nejpokojnûj í rodinné koãáry, aby ho pfiedhonily, a dokonce i blahobytné vousáãe zachvátila neodolatelná závodní ctiïádost, jakmile pfied sebou vidûli poskakovat klapající káru. Kdo také mohl tu it, Ïe v tomto smû ném tvoru bije veliké srdce závodního motoru! Lenz tvrdil, Ïe Karel pûsobí v chovnû. Uãí lidi úctû pfied tvûrãím úsilím, jeï je vïdycky skryté v nenápadném rou e. To fiíkal Lenz, kter rovnûï tvrdil, Ïe je poslední romantik. Zastavili jsme pfied mal m hostincem a vystoupili. Byl krásn a tich veãer. Brázdy zoran ch polí se fialovû leskly. Hroudy svítily zlatû a hnûdû. Mraky pluly po jablkovû zeleném nebi jako velcí plameàáci a opatrovaly mezi sebou úzk srpeãek narûstajícího mûsíce. Líska zadrïovala soumrak a pfiedtuchu ve sv ch païích, dojemnû hol ch, a jiï pln ch nadûjí na pupeny. Z malého hostince se linula vûnû restovan ch jater. Také cibuli bylo cítit. Srdce se nám rozbu ila. Lenz se vfiítil za vûní do hostince. Vrátil se cel rozzáfien. Musíte vidût ty opeãené brambory! Rychle, nebo to nejlep í bude pryã! Vtom se pfiihnal je tû jeden vûz. ZÛstali jsme stát jako pfiikovaní. Byl to buick. S prudk m trhnutím zastavil 11

10 vedle Karla. Hele! prohodil Lenz. KvÛli podobn m vûcem jsme uï nejednou zaïili pranici. MuÏ vystoupil. Byl velk a hfimotn, v hnûdém raglánu z velbloudí srsti. Mrzutû za ilhal po Karlovi, pak si sundal tlusté Ïluté rukavice a pfiistoupil k nám. Copak je to za model tenhle vá vûz? zeptal se Köstera, kter stál nejblíï, a tváfiil se, jako by kousl do kyselé okurky. Chvíli jsme na nûho v ichni tfii mlãky hledûli. Urãitû nás povaïoval za montéry v nedûlním obleku, ktefií si vyjeli naãerno. íkal jste nûco? zeptal se koneãnû Otto pochybovaãnû, aby mu naznaãil, Ïe by mohl b t zdvofiilej í. MuÏ zrudl. Ptal jsem se tady na ten vûz, zabruãel t mï tónem jako pfiedtím. Lenz se napfiímil. Velk nos mu zacukal. Neobyãejnû si potrpûl na zdvofiilost u druh ch. Ale dfiív neï mohl promluvit, otevfiela se náhle, jakoby tajemnou rukou, druhá dvífika buicku a ven vyklouzla tíhlá noha, za ní tíhlé koleno a pak vystoupila dívka a zvolna kráãela k nám. Pfiekvapenû jsme se na sebe podívali. VÛbec jsme si nev imli, Ïe je ve voze je tû nûkdo. Lenz okamïitû zmûnil chování. Po celé pihovaté tváfii se mu rozprostfiel úsmûv. Náhle jsme se v ichni usmívali, ãertví proã. TlusÈoch na nás zaraïenû zíral. Zneklidnûl a zfiejmû nevûdûl, co dûlat. Binding, fiekl posléze s lehkou úklonou, jako by se chtûl opfiít o své jméno. Mezitím dívka do la aï k nám. Na e pfiívûtivost je tû vzrostla. Tak ukaï pfiece ten vûz, Otto, pobídl Lenz Köstera. Proã ne, odvûtil Otto a pobavenû se podíval na Lenze. Skuteãnû bych ho rád vidûl, prohlásil Binding uï smífilivûji. Je zatracenû rychl. Vzal mû jedna radost. Oba zamífiili k parkovi ti a Köster nadzdvihl Karlovu kapotu. Dívka s nimi ne la. tíhlá a mlãící stála v soumraku vedle Lenze a mne. âekal jsem, Ïe Gottfried vyuïije pfiíleïitosti a bude explodovat jako bomba. Byl na takové situace dûlan. Av ak vypadalo to, jako by ztratil fieã. Jindy dovedl tokat jako tetfiev ale teì tu stál jako karmelitán na dovolené a neh bal se. 12

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska Kapitola I Bezvadn vtip Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska 9 Bezvadn vtip Dneska pfii odpolední pfiestávce nám Jáchym vyprávûl senzaãní fór, kter

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Hned druh den mûla jít Aniãka

Hned druh den mûla jít Aniãka 11 Anička jde do školy a má strach Hned druh den mûla jít Aniãka poprvé do vesnické koly. UÏ od probuzení bylo v echno úplnû jiné neï v Praze. S mámou a s tátou se vïdycky pospíchalo. Tatínek pfied odchodem

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno 1 Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi kanceláfie fieditele Figginse, aby si povytáhla podkolenky a uhladila boky man estrové suknû. Její rûïovo-zelen

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí.

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí. Jedna Neexistoval Ïádn dûvod pro to, aby Kara na kolaudaci nového bytu své nejlep í kamarádky Lucie myslela na v prask nebo na to, co si zapsala pfiedchozího veãera do deníãku. Tedy moïná kromû toho, Ïe

Více

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year 1. kapitola Mûla jsem to vûdût uï tehdy na silvestra. Pfiivolala jsem to. Tak to totiï je co vyslovíte jako my lenku, to si vesmír vezme za va e pfiání a uï se to na vás valí Neodhadla jsem to uï na zaãátku.

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

Pětiminutové pohádky pro princezny

Pětiminutové pohádky pro princezny Pětiminutové pohádky pro princezny Original title: More 5-Minute Princess Stories Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106

Více

KAPITOLA I Rozhodnutí

KAPITOLA I Rozhodnutí KAPITOLA I Rozhodnutí Ano? Ale proã právû teì a s touto Ïenou? K my lence oïenit se dospûje kaïd muï jin mi cestami, zatím ne dosti osvûtlen mi. Krásná literatura vût inou tento úsek Ïivota pomíjí, protoïe

Více

KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi

KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi /I/ KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi podivnû vrávorala. Pov iml si jí, aï kdyï byla tûsnû u nûho. Spatfiil bled obliãej, vysedlé lícní kosti a iroce posazené oãi. Byla to strnulá, masce

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

)12( Na dal í stránce novin se také psalo o Jonatánovi. Napsala o nûm jeho uãitelka. Stálo tam:

)12( Na dal í stránce novin se také psalo o Jonatánovi. Napsala o nûm jeho uãitelka. Stálo tam: 2. TEë P IJDE TO NEJHOR Í. Na co ani pomyslet nedokáïu. A pfiitom na to nemûïu pfiestat myslet. MÛj bratr Jonatán mohl pofiád je tû sedût u mû, po veãerech mi povídat, chodit do koly, hrát si s dûtmi v

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

LEDEN. Výjimećně nevyvedený zaćștek. Neděle, 1. ledna

LEDEN. Výjimećně nevyvedený zaćștek. Neděle, 1. ledna LEDEN Výjimećně nevyvedený zaćștek Neděle, 1. ledna 58,5 kg (v ak je po Vánocích), 14 skleniãek alkoholu (ve skuteãnosti to zahrnuje dva dny, protoïe veãírek zaãal uï na Silvestra), 22 cigaret, 5424 kcal.

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála JAK CÍLEK LÍDU NA EL Franti ek Skála Cilek v8.indd 1 10/18/06 9:51:19 AM edice Modr slon svazek 18 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander,

Více

KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn

KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn Franti ek, je málokdo. A napil se. Hostinsk ho znal.

Více

Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo

Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo ticho VÛz, taïen cválajícím konûm, minul detektiva s novináfiem,

Více

Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé

Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé 1. Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé údolí vleãou dlouhé stíny a zaãíná b t hrozitánská

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

*) âti: leneberga **) smóland

*) âti: leneberga **) smóland Ve védsku, ve farnosti Lönneberga*), Ïil kluk, kter se jmenoval Emil, a tak se mu fiíkalo Emil z Lönnebergy. Byl to pûkn divoch a paliãák, a vûbec nebyl tak hodn jako vy. Ale vypadal roztomile, to se musí

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I

Více

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová, 2013 Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-09-7 Vûnuji Klárce a Samuelkovi NeÏ zaãneme Seznamte se s Kuldou,

Více

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS ALBATROS A CHRIS TEBBETTS ILUSTROVALA LAURA PARKOVÁ ALBATROS Copyright by James Patterson, 2011 Illustrations Laura Park, 2011 Jacket design by Alison Impey Jacket art by Laura Park Jacket 2011 Hachette

Více

* âti: leneberze ** smólandu

* âti: leneberze ** smólandu V celé Lönneberze *, v celém Sma landu **, v celiãkém védsku a kdo ví, moïná na celém svûtû, by se nena lo dítû, které dokázalo vyvést tolik skopiãin jako Emil. To byl ten kluk, co kdysi dávno bydlel na

Více

v níž Sany štěká s Karlem jako o závod

v níž Sany štěká s Karlem jako o závod 1. kapitola, v níž Sany štěká s Karlem jako o závod SANY Musí tûkat! Co Ïe musím? zeptala jsem se rozhofiãenû. Je to pfiece pes! Tak kdyï se ho chce na nûco zeptat, musí za tûkat, vysvûtlil mi mal Kony.

Více

KAPITOLA PRVNÍ. Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ

KAPITOLA PRVNÍ. Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ KAPITOLA PRVNÍ Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ Milujete-li svou práci, pak v tûch nejlep ích dnech se vám zdá va e pracovi tû nádherné bez

Více

Kapitola první. S Oliverem

Kapitola první. S Oliverem Kapitola první S Oliverem Kdyby se mû nûjak cvokafi zeptal, které období v Ïivotû povaïuju za nej Èastnûj í, fiekla bych, Ïe to, které jsem proïila s Oliverem. Ani pfiesnû nevím, kolik mi bylo let. Ale

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû.

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû. Pokus se pfieïít! JDU PO SKALITZER STRASSE. Je nûco po druhé hodinû, po mourn den v Berlínû-Kreuzbergu. Kolem mne hluãnû projíïdí nadzemka. Na ulici se pohybuje hodnû lidí, v ichni mají bledé, uzavfiené

Více

edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena

edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena edice Modr slon svazek 15 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander, 2006 Petr Nikl, 2006 Illustrations Petr Nikl, 2006 Epilogue Vûra Jirousová,

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Velmi jsem si pfiál Ecstasy.

Velmi jsem si pfiál Ecstasy. KAPITOLA 1 Jak to v echno zaãalo Velmi jsem si pfiál Ecstasy. Bylo mi jasné, Ïe je to pfiímá cesta ke v emu ostatnímu, co jsem si pfiál také a neménû. Pfiál jsem si mít klid a pfiátelské vztahy se ãleny

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

1. kapitola. Souputníci

1. kapitola. Souputníci 1. kapitola Souputníci Kdesi jsem ãetl jeden slavn citát. íká, Ïe kaïd z nás dennû dostává druhou pfiíleïitost. ance jsou tady a ãekají, aï si jich v imneme, ale my je obvykle nevyuïijeme. Sám jsem byl

Více

Od malého pfiístavu foukal fiezav vítr. Pfiiná el mofiskou

Od malého pfiístavu foukal fiezav vítr. Pfiiná el mofiskou Jedna Od malého pfiístavu foukal fiezav vítr. Pfiiná el mofiskou sûl a byl cítit pfiicházejícím de tûm. Osamûl jezdec pokrãil rameny. Aãkoli bylo teprve pozdní léto, mûl dojem, Ïe cel uplynul t den propr

Více

H E L E N D O U G L A S O V Á

H E L E N D O U G L A S O V Á PROLOG Perran, ãerven 2012 Tanãila s nûk m jin m. Vypadala jinak. Ka tanové vlasy jí sponky drïely tak vysoko, Ïe vlny, které jí obvykle padaly pod ramena, teì konãily hned pod její bradou. Jak se pohybovala

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

PoloÏila mu ruku na ãelo, ucítila, Ïe horeãka uï klesla, a pak mu zmûfiila puls. V echno bylo v pofiádku. Odhadla dávku morfia správnû.

PoloÏila mu ruku na ãelo, ucítila, Ïe horeãka uï klesla, a pak mu zmûfiila puls. V echno bylo v pofiádku. Odhadla dávku morfia správnû. DÛm byl více neï sto let star a bytelné kamenné zdi mûl metr silné, coï znamenalo, Ïe je pravdûpodobnû nebude muset nechat izolovat, ale chtûla si tím b t naprosto jistá. Nalevo od ob vacího pokoje leïel

Více

Kvûta Legátová. Mu le a jiné odposlechy

Kvûta Legátová. Mu le a jiné odposlechy Kvûta Legátová Mu le a jiné odposlechy Pistorius & Ol anská Pfiíbram 2007 Kvûta Legátová, 2007 ISBN 978-80-87053-13-3 Mu le Malink princ se zatoulal v lese. Unikl z dohledu lokajû, ztratil se. RozhlíÏí

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani {1} PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani tak dlouho, co jsem s pitím zaãal. Dfiíve se mi alkohol hnusil; v nejlep ím pfiípadû jsem si nûkdy dal sklenici piva; víno mi pfiipadlo kyselé a z

Více

Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT

Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT TRITON Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT Hana Poltikoviãová Pomeranãová vûnû chce tanãit Tato kniha, ani Ïádná její ãást, nesmí b t kopírována, rozmnoïována, ani jinak ífiena bez písemného

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami Led_Cechy_def_178_257 12.8.2010 20:04 Stránka 220 Náledû Mnohokrát uï udûlaly radost nám, bruslafiûm. Jsou to pruhy hladkého, ãasto silného ledu podél bfiehû. Nûkdy mohou pokraãovat pfies standardní ledovou

Více

Middlestone kniha první

Middlestone kniha první Middlestone kniha první ukázka první ze současnosti Koukla jsem se omluvnû na Honzu: Mohl bys tu vûc do nûãeho zabalit? Jasnû, seberu doma nûjakou igelitku, fiekl a s úsmûvem dodal, ideální by byla ta

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

A vlastenka? Dívka se zardûla. Myslím, Ïe na takovouhle otázku nemáte právo! Samozfiejmû

A vlastenka? Dívka se zardûla. Myslím, Ïe na takovouhle otázku nemáte právo! Samozfiejmû Prolog Byly dvû odpoledne, 7. kvûtna 1915. Lusitanii zasáhla dvû torpéda za sebou a loì se rychle potápûla. Na mofie se s nejvy í moïnou rychlostí spou tûly záchranné ãluny. Îeny a dûti stály sefiazeny

Více

V ichni jsme ãistá láska

V ichni jsme ãistá láska PRVNÍ KAPITOLA V ichni jsme ãistá láska V ichni jsme ãistá láska. Ale mnozí z nás tuto lásku uzamkli v sobû a nedávají ji najevo. Láska tam pfiesto zûstává. Lásku mûïeme uzamknout, av ak zniãit ji nemûïeme,

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Jsem jiná, cítím to, za eptala. Nikdo nevûnoval jejím slovûm pozornost. Zatímco se kolem ní toãily matrony, jedna jí upravovala závoj, druhá cop,

Jsem jiná, cítím to, za eptala. Nikdo nevûnoval jejím slovûm pozornost. Zatímco se kolem ní toãily matrony, jedna jí upravovala závoj, druhá cop, 1 Jsem jiná, cítím to, za eptala. Nikdo nevûnoval jejím slovûm pozornost. Zatímco se kolem ní toãily matrony, jedna jí upravovala závoj, druhá cop, jiná pentli, nièafika jí zkracovala spodniãku a vdova

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

1. HS KROMĚŘÍŽ ( )

1. HS KROMĚŘÍŽ ( ) Narodil jsem se 11. února 1950 v Uniãovû, ale hned za pûl roku jsme se pfiestûhovali, protoïe tátu pfieveleli do KromûfiíÏe. Proto se povaïuji za velkého kromûfiíïského patriota, dodnes tam mám maminku

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

SPISOVATELKA NEBO TROSKA

SPISOVATELKA NEBO TROSKA Kapitola 1 SPISOVATELKA NEBO TROSKA Správn úvod by mûl ãtenáfie okamïitû zaujmout. Hm. Co tfieba: Tato kniha vyzafiuje tajemné fluidum, které vám pfiinese vûãné tûstí. Ov em funguje to, jen kdyï ji je

Více

Na scanlonském statku mûli chudou sklizeà. P enice

Na scanlonském statku mûli chudou sklizeà. P enice Jedna Na scanlonském statku mûli chudou sklizeà. P enice se urodilo pfiinejlep ím poskrovnu a jabloàové sady napadla plíseà, takïe tfii ãtvrtiny skvrnitého ovoce shnily na stromech. V dûsledku toho ãekaly

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je tû mlad a mahem se vûfiilo na pohádky. Teì nás na takové

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov strach? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov pocit viny?

Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov strach? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov pocit viny? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov strach? Vzpomíná si, kdy jsi mûl(a) opravdov pocit viny? V. 23 1 Ze Ïivota P ÁTELÉ tûpán a Vojtûch vybûhli ven, jen co dopsali domácí úkol. Chtûli jezdit na skatu na

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

3 Vtom ji uvidûl, a také se zasmál.

3 Vtom ji uvidûl, a také se zasmál. 3 Vtom ji uvidûl, a také se zasmál. Já vím, kdo jsi, fiekl. Ty jsi ta loupeïnická holka, co bûhá po lese. Jednou jsem tû tam vidûl. A kdo jsi tedy ty? zeptala se Ronja. A jak ses sem, proboha, dostal?

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

Tomá Hájek. Diagnóza 729. O identitû v ãasech bezbolestnosti

Tomá Hájek. Diagnóza 729. O identitû v ãasech bezbolestnosti Tomá Hájek Diagnóza 729 O identitû v ãasech bezbolestnosti Praha 2001 âást první ZROZENÍ JOSÉHO DÍAZE I. Tomá Hájek, 2001 Cherm, 2001 Illustrations Helena Bla ková, 2001 ISBN 80-86370-01-1 Josif Michajloviã

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková CHALUPA CHALUPA Gabriela BrÛÏiãková Gabriela BrÛÏiãková Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-08-0 Díl první MARIE 1. kapitola / V echno zaãalo tím, Ïe manïel pfii el jednoho dne domû z práce a oznámil

Více

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název : Malý princ, Antoine de Sain - Exupéry Autor: Mgr. Jitka Řádková Ročník: 3. ročník

Více

DrÏet se dál od idiotû.

DrÏet se dál od idiotû. DrÏet se dál od idiotû. Îivotní motto Lemmyho Kilmistera, zpûváka Motörhead Upadla jste? Ale ne. Prostû se tady jen tak povaluju na chodníku a dívám se na hvûzdy. Jste zranûná? Nade mnou se sklánûl mlad

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Middlestone kniha druhá

Middlestone kniha druhá Middlestone kniha druhá ukázka první ze současnosti Zdá se, Ïe jsem dobr pfiijímaã. Ale dnes z toho velkou radost nemám. Odkud si myslí, Ïe zaãala Nesná elová poãítat? vrátil mû do reality Honza. Jak to

Více

Jak pfieïít zdrav Ïivotní styl

Jak pfieïít zdrav Ïivotní styl Jak pfieïít zdrav Ïivotní styl âlovûk vût inou pochopí, Ïe pro sebe musí nûco udûlat, kdyï ho tíïí kila, kdyï ho tíïí Ïal a kdyï se dítû pfii pohledu na jeho maturitní foto zeptá: A to je kdo?! Jezte a

Více

Proã jsem nechodil do koly

Proã jsem nechodil do koly Obyãejn kluk Dobfie vím, Ïe nejsem obyãejn desetilet kluk, i kdyï dûlám obyãejné vûci. Pochutnávám si na zmrzlinû, jezdím na kole, obãas si zakopu s míãem a hltám poãítaãové hry. V tom jsem, myslím, úplnû

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe Pes ve znamení Skopce Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a Ïivé stránky. Je to odváïn pes a vïdy je pfiipraven pfiijmout jakoukoliv v zvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vûbec rád, chcemeli

Více

si a hodila hrnec do dfiezu. Rána jejího manïela pfiimûla zvednout oãi od novin. V echno v pofiádku? zeptal se a vstal. Ne, odsekla mrzutû.

si a hodila hrnec do dfiezu. Rána jejího manïela pfiimûla zvednout oãi od novin. V echno v pofiádku? zeptal se a vstal. Ne, odsekla mrzutû. PROLOG Napadlo ji, jestli je moïné, a snad dokonce i normální strávit s nûk m dvacet let Ïivota, toho ãlovûka chvílemi milovat více neï sebe sama a jindy ho nenávidût natolik, Ïe pfiem líte o tom, Ïe vezmete

Více

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch První kapitola Hercule Poirot se zamraãil. Sleãno Lemonová, oslovil svoji sekretáfiku. Ano, pane Poirote? V tomto dopise se nacházejí tfii chyby. PoirotÛv tón vyjadfioval nevíru. Sleãna Lemonová, ta málo

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je?

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je? PES V NEBI Muž putoval se svým psem. Věděl, že už je mrtvý a směřuje k nebi. V tom okamžiku se před ním zjevila nádherná zlacená brána a u ní stál a usmíval se fousatý stařík v bílé kápi. Dobrý den, povídá

Více

Gundar Bijec, kapitán a kormidelník skandijské lodi

Gundar Bijec, kapitán a kormidelník skandijské lodi Jedna Gundar Bijec, kapitán a kormidelník skandijské lodi Vlčí mrak, sklíãenû pfieïvykoval tuh kus uzeného hovûzího. MuÏi z jeho posádky se choulili pod jednoduch mi pfiístfie ky mezi stromy, ti e rozprávûli,

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více