+NLDSY117[:HV+ Ministerstvo kultury. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Revoluční 1930/ Ústí nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "+NLDSY117[:HV+ Ministerstvo kultury. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Revoluční 1930/86 400 01 Ústí nad Labem"

Transkript

1 Ministerstvo kultury +NLDSY117[:HV+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Revoluční 1930/ Ústí nad Labem Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: MK 13850/2014 OPP Mgr. Alena Pavlůsková / Věc: Řízení o prohlášení správní budovy Spolku pro chemickou a hutní výrobu čp v Ústí nad Labem za kulturní památku - rozhodnutí V příloze Vám zasíláme rozhodnutí Ministerstva kultury sp. zn. MK-S 3080/2013 OPP, č. j. MK 13850/2014 OPP ve výše uvedené věci. Mgr. Petra Ulbrichová vedoucí oddělení ochrany kulturních památek odboru památkové péče Ministerstva kultury Příloha: Rozhodnutí Ministerstva kultury sp. zn. MK-S 3080/2013 OPP, č. j. MK 13850/2014 OPP ze dne Stejnopis rozhodnutí: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Národní památkový ústav, územní odb. pracoviště v Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem úsek státní památkové péče Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče Katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem

2 Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax: V Praze dne Č. j. MK 13850/2014 OPP Sp. zn. MK-S 3080/2013 OPP R O Z H O D N U T Í Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče p r o h l a š u j e podle ustanovení 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oba ve znění pozdějších předpisů, správní budovu Spolku pro chemickou a hutní výrobu č.p v Ústí nad Labem na parcelách p.č. 135/1 a 135/2 v k.ú. Ústí nad Labem, za kulturní památku. V tomto řízení dle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je účastníkem řízení: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ Nedílnou součástí výroku tohoto rozhodnutí je zákres umístění kulturní památky do kopie katastrální mapy. Odůvodnění Ministerstvo kultury obdrželo podnět Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, na prohlášení správní budovy Spolku pro chemickou a hutní výrobu č.p v Ústí nad Labem, včetně vnitřního vybavení složeného z oběžného výtahu a vestavěných skříní ve nadzemním podlaží a 4 ks nástěnných svítidel, za kulturní památku. Ministerstvo tento podnět vyhodnotilo a v uvedené věci zahájilo správní řízení. Popis dle návrhu: Administrativní budova je postavená na jihovýchodním okraji průmyslového areálu Spolchemie a sousedí se starší správní budovou podniku, se kterou je propojená pomocí dvoupatrového krčku. Budova je konstrukčně řešena jako desetipodlažní železobetonový vyzdívaný skelet, který je z vnějšku obložený ostře pálenou hnědofialovou lícovou cihlou a který na jižní straně doplňuje světle omítaný sloupový portikus. Architektonický výraz budovy se nese v duchu německého expresionismu a v detailu navazuje na neogotický styl původního sídla firmy, se kterým byl na východní straně propojen úzkým krčkem. Typickým příkladem stylového přizpůsobení jsou vybočená nároží stavby, která navozující dojem gotických opěráků

3 Vnější fasády jsou členěné pásy převýšených okenních os, které jsou doplněné jednoduchými průběžnými podokenními a nadokenními římsami, pouze římsa pod okny 2. NP je profilovaná do tvaru zubořezu. Jednotlivá okna jsou od sebe oddělena zděnými sloupky a jsou tvořena zdvojenými čtyřkřídlými okenními rámy. Hlavní jižní průčelí člení 25 okenních os, hlavní vstup do budovy je zasazený v centrálně situovaném monumentálním portálu a po stranách doplněný dvěma vysokými okenními osami. Dvoukřídlé vstupní dveře i okna jsou zvýrazněné jednoduchou římsou a pouze ve skladbě kamenných dílů jsou naznačené hlavní klenáky nad okny a dveřmi. Hluboký sloupový portikus zabírá šíři šesti okenních os a je podobně jako ostění hlavního vstupu provedený ze světlého pískovce. Sloupovou předsíň tvoří osm čtyřbokých sloupů, které nesou hladké kladí hlavní římsy. Horní terasa chráněná jednoduchým kovaným zábradlím je přístupná centrální osou z 2. NP. Hlavní průčelí je nad terasovou střechou portiku doplněno šesti abstraktními plastikami od berlínského sochaře Hugo Lederera, které jsou umístěné na krakorcích mezi středovými okny ve 3. NP. Sochy personifikují Chemii, Vědu, Muže s pochodní, Ženu s rohem hojností, Obchod a Práci, tedy hodnoty stojící za úspěšným rozmachem podniku. Severní průčelí je po celé výšce rozděleno mělkým tříosým rizalitem schodišťových os na dvě jedenáctiosé části. Schodišťová okna jsou prosklená abstraktní geometrickou vitráží složenou z různě širokých horizontálních pásů čirého, mléčného a žlutého skla. Přízemí budovy je na této straně doplněné novodobým vstupem, který je umístěný mimo osu budovy po pravé straně schodiště (10. a 11. osa zprava). Boční průčelí budovy jsou pětiosá, členěná shodně s jižní a severní fasádou. Západní průčelí je doplněno menším balkónem, který je přístupný z kanceláře generálního ředitele ve 3. NP, a ze kterého lze přehlednou celý areál chemičky. Správní budova má pultovou střechou vyspádovanou k severnímu průčelí, která je z ostatních stran krytá nízkou atikou. Dešťová voda je svedená pomocí odtokových kanálů do okapů po stranách nárožních opěráků a středového rizalitu a končí v Klíšském potoku, který protéká pod základy stavby. Vnitřní dispozici stavby tvoří podélný trojtrakt, ve kterém jsou kancelářské prostory rozvržené podél centrální chodby. Uprostřed dispozice je při zadním průčelí situováno hlavní schodiště a druhé únikové schodiště se nachází v severovýchodním nároží. Další komunikační spojnici mezi jednotlivými patry tvoří dodnes funkční oběžný výtah - páternoster a výtah, které přiléhají z východní strany k centrálnímu schodišti. Původní funkční rozvržení budovy zůstalo zachováno v téměř nezměněné podobě, reprezentativní prostory s kanceláří generálního ředitele, jednacím sálem a v době výstavby zde byla i telefonní ústředna s dvěma přímými linkami. Kanceláře firemních ředitelů se nacházely ve 2. a 4. NP a ve vyšších patrech měli kanceláře řadoví zaměstnanci, zatímco v suterénu byl umístěn firemní trezor, kotelna a strojovna výtahu. Desáté nadzemní poschodí bylo uzpůsobeno pro potřeby podnikového archivu a odborné knihovny, podlahy byly speciálně vyztuženy a interiér byl vybaven archivními skříněmi, kartotékami, knihovnami a dalším nábytkem, který je dodnes plně funkční. Oběžný výtah - páternoster: Tento druh výtahu s nepřetržitým oběhem kabin, byl do správní budovy instalován již v roce 1930 a propojoval přízemí až deváté podlaží. Výtah vyrobila pravděpodobně německá firma Unruh & Liebig, současný mechanismus však pochází z roku 1975, kdy byl páternoster kompletně renovován a prodloužen až do 10. NP. Dnešní páternoster překonává výšku 44 metrů a je po zlínském mrakodrapu druhým nejvýše obíhajícím dodnes funkčním výtahem v České republice. Kabiny se mezi patry pohybuji rychlosti 0,3 metrů za sekundu a pohání je motor o výkonu 2x7kW instalovaný firmou Transporta Chrudim

4 Tato firma provedla v 70. letech celkovou obnovu, během které byla původní strojovna přenesená ze suterénu na střechu budovy, a k původním 16 kabinám bylo přidáno dalších pět. Všech 21 kabin je provedeno ze světle lakovaného dřeva a jsou vybavené pochromovanými madly. Obdobná madla se nacházejí také v místě výstupu a nástupu. Kabiny nejsou osvětlené vlastními svítidly, ale stropními světly instalovanými přímo v ostění nástupišť. Mezi jednotlivými patry jsou pak umístěna nouzová světla s označením jednotlivých pater. Riziko provozu oběžného výtahu bylo sníženo řadou dodnes funkčních bezpečnostních prvků, např. prostor mezi dvěma kabinami byl uzavřen pevnou stěnou umístěnou pod podlahou kabiny a pohyblivou (sklopnou) stěnou upevněnou na odklopné části stropu, v případě odklopení této pohyblivé stěny dojde k zastavení výtahu. Další posuvná stěna byla umístěna v nástupišti pro jízdu vzhůru, v případě nárazu zespodu se tato deska nadzvedne a sepne spínač, který zastaví provoz výtahu. Nástěnná svítidla: V celé budově se zachovala pouze čtyři původní svítidla z roku 1930, která jsou osazená v čekací hale tzv. řiditelského patra ve 3. NP. Dvě svítidla jsou uchycena svisle v ostění po stranách dveří do bývalé telefonní ústředny a zbývající dvě svítidla jsou po jednom přichycená u vstupů do bočních chodeb, v dřevěném obložen. Tato nástěnná svítidla jsou provedena z bíle pochromovaného kovu a jsou složená z tulpny ve tvaru válce z mléčného skla o rozměrech 70 x 15 cm, který je v horní i dolní částí zasazený do kruhových krytů spojených s nástěnnými držáky. Nosná středová tyč je v dolní části doplněná jedním a nad stínidlem dvěma kruhovými terči z čirého skla a ukončená čučkem ve tvaru koule. Svítidla jednoznačně pochází z dílny firmy Lossow a Kühne, která navrhla veškeré vnitřní vybavení budovy. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb, jako příslušný správní orgán památkové péče, ve svém dopise ze dne , č. ev /2013, vyjádřil s prohlášením předmětné věci za kulturní památku souhlas, a to s následujícím odůvodněním: Správní budova Spolchemie byla postavena na přelomu let 20. století drážďanskou firmou Lossow a Kühne. Budova je nejmonumentálnější expresionistickou stavbou na českém území, v době vzniku byla dokonce nejvyšší výškovou budovou v Československu. Budova již v době svého vzniku byla považována za jednu z ústeckých dominant a tou zůstává i v současnosti. Na svoji dobu byla budova vybavena nejmodernější technikou, z niž je zjm. důležitý jeden z mála dodnes používaných oběžných výtahů v České republice. Také další mobiliární vybaveni budovy (skříně, svítidla) doplňují reprezentativní interiéry budovy a jsou jedinečnou ukázkou sladění detailu s celkovým modernistickým duchem budovy. Z tohoto důvodu je též důležité kromě samotné budovy chránit i její dochované vnitřní vybavení. Předmětná budova svým významem tak přesahuje nejen rámec Ústeckého kraje, ale i České republiky, jedná se tak podle našeho názoru o významný doklad historického vývoje, životního způsobu a vývoje společnosti, a tím objekt pro svoji hodnotu historickou a uměleckou splňuje podmínky pro prohlášení za kulturní památku. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, ve svém vyjádření č.j. 272/KP/2013 ze dne , prohlášení uvedené věci za kulturní památku doporučil

5 Spolek po chemickou a hutní výrobu po vyrozumění o zahájení řízení zaslal dopis s následujícími námitkami: A) Stavebně konstrukční argumenty Zmiňovaná historická hodnota Budovy byla v minulých letech mnohdy narušena necitlivými stavebními zásahy. Zásadní zásahy byly provedeny zejména za minulého režimu a bohužel dnes se Budova nachází v havarijním stavu. Přízemí budovy je kompletně přestavěná. Změna původní dispozice byla vyvolána novým způsobem využívání budovy. Z důvodu špatného fyzického stavu původních materiálů byla v budově položena nová dlažba, instalováno nové schodiště i obložení kolem vstupů do výtahů. Vzhledem k provedeným úpravám proto nelze přízemí budovy považovat za původní, ačkoliv se rekonstrukce pokusila zachovat původní historický vzhled. Poslední patro i střecha Budovy jsou značně staticky i stavebně porušeny. Letecky nálet v dubnu roku 1945 silně porušil statickou konstrukci objektu a následky těchto poruch se objevují doposud. Oprava si vyžádá stavební zásahy do stávajících nosných konstrukcí. Vzhledem ke stáří nákladního výtahu je nutná jeho obnova. Nová legislativa v této oblasti si vynutí stavební zásahy do původní dispozice výtahové šachty a vstupních dveří. Míru autentičnosti a zachování Budovy dále snižuje skutečnost, že původní železobetonový balkon nad hlavním vstupem do Budovy se v 60. letech zřítil a byl nahrazen balkonem zcela odlišného provedení. Vitrážová okna na schodišti již vypadávají, při větru hrozí nebezpečí úrazu vypadávajícím sklem. Okna mají ztrouchnivělé rámy, nelze je otevřít, ani umývat. Oprava těchto oken v původním stavu není technicky možná, proto bude nutné okna postupně nahradit novými. V budově byly již mnohokráte prováděny stavební úpravy na základě stavebního povolení. Tato řízení jsou veřejně přístupná, přesto se doposud žádného řízení Národní památkový ústav neúčastnil. Návrh mimo jiné vyzdvihuje hodnotu vestavěných skříní. Není však pravdou, že původní vestavěné skříně se nacházejí ve 4. až 10. NP, neboť skříně na chodbách jsou již ve většině pater zrušeny, změněny nebo doplněny novými ze 70. let. Ty původní pochází z 50. let a jsou ve značně zchátralém stavu. Návrh byl podán na základě výsledků výzkumného úkolu č. 402 Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. Ačkoliv tato dokumentace v rámci zhodnocení jednotlivých úkolů zmiňuje vhodné adepty na prohlášení za kulturní památku. Budova mezi návrhy k prohlášení za kulturní památku pro okres Louny a Ústí nad Labem zmiňována není. Je třeba si dále uvědomit, že Budova je stále správní budovou, a jako taková plní mnohé funkce a jistě není ve veřejném zájmu plnění těchto funkcí ohrozit. Jedná se o administrativní budovu, na kterou jsou kladeny různé požadavky ohledně provozu. Tyto vyvolaly a dále vyvolávají potřebu mnohých konstrukčních změn, které se v konečném důsledky odchylují od původní předlohy budovy. - S ohledem na novou legislativu v oblasti požární ochrany je povinností Spolku pro chemickou a hutní výrobu vytvořit schodišťový prostor jako samostatný požární úsek. Z tohoto důvodu jsou postupně s rekonstrukcí pater instalovány nové prosklené stěny na chodbách s příslušnou požární - 4 -

6 odolností. Původní kovové stěny s drátosklem pocházejí z 60. let a jsou z pohledu zmíněné legislativy nevyhovující. - Původní sociální zařízení v celém objektu nevyhovělo novým hygienickým požadavkům a bylo proto již dvakrát přestavěno. - Nástup nových informačních technologií a vybavení kanceláří osobními počítači si vyžádalo instalaci nové datové a počítačové sít po objektu. Kvůli náročnému vedení kabeláže byl zrušen původní poštovní výtah uprostřed budovy. - Spolek pro chemickou a hutní výrobu bude muset v rámci snižování energetické náročnosti objektu (na základě provedeného energetického auditu) vyřešit zateplení objektu včetně výměny stávajících dožitých oken za nová, již izolačně vyhovující, ale mírně odlišná od stávajících. Ve snaze zachovat vnější plášť bude třeba vyřešit vnitřní zateplení, což si vyžádá změnu vnitřní dispozice. Nebude tedy možné dodržet požadavky na zachování původní Vnitřní dispozice. Na Budově bylo již provedeno mnoho konstrukčních změn, které mají za následek odchýlení se od původního rázu a charakteru budovy. Spolek pro chemickou a hutní výrobu usiluje o to, co nejvíce zachovat cenné prvky budovy, provoz však vyžadoval a bude dále vyžadovat provedení někdy i zásadních konstrukčních změn. Není však přece v obecném zájmu učinit z budovy nefunkční celek bez jakékoli užitné hodnoty pro společnost. B) Argumenty ekonomické Spolek pro chemickou a hutní výrobu za účelem zvýšení efektivity při využívání budovy a s ohledem na podnikatelské záměry je nucen přistoupit k pronajímání některých částí budovy dalším podnikatelským subjektům. Uvedená skutečnost sebou nese i zvýšené požadavky na standard a vybavení kanceláří i budovy (koberce, klimatizace s technologický/mi prvky na střeše, žaluzie v oknech, nová sociální zařízení včetně změny dispozice, nutné přenosové a anténní systémy na střeše apod.). Pokud by Spolek pro chemickou a hutní výrobu nebyl schopen těmto požadavkům vyhovět, stala by se budova pro případné nájemce nezajímavou či zcela nevhodnou a Spolek pro chemickou a hutní výrobu by tímto přicházel o nikoli nepatrný finanční obnos. Prohlášení budovy za kulturní památku a tedy omezení volného nakládání s budovou bude mít nutně za následek snížení tržní hodnoty budovy. Snížení tržní hodnoty majetku pro podnikatelský subjekt však znamená i snížení potencionální zástavní hodnoty majetku. Tato skutečnost může mít pro podnikatelský subjekt nepříznivé ekonomické důsledky, které jistě nejsou a ani nemohou být učiněny ve veřejném zájmu. Ze zákona o státní památkové péčí a předpisů souvisejících vyplývá řada omezení při nakládání s nemovitostí zapsanou jako kulturní památka (konzultace, případné schválení změn vlastnických vztahů či změn v užívání s pověřeným orgánem státní správy, předkupní právo Ministerstva kultury, závazné stanovisko obecního úřadu k zamýšlené údržbě, opravě či rekonstrukcí, povinné předávání projektové dokumentace údržby, oprav, rekonstrukce organizaci státní památkové péče apod.). Prohlášení za kulturní památku zjevně přináší jak nové požadavky na provoz, tak zvýšené provozní náklady. V případě Spolku pro chemickou a hutní výrobu může dokonce přinést finanční ztráty v podobě úbytku současných i potencionálních - 5 -

7 nájemců. Nadto nebude Spolku pro chemickou a hutní výrobu umožněno provádět potřebná zhodnocení budovy s cílem zvýšení jejího ekonomického přínosu. Takové skutečnosti bohužel znamenají pro jakýkoli podnikatelský subjekt snížení jeho konkurenceschopnosti. Tyto důsledky nejsou a ani nemohou být v zájmu širší veřejnosti. Spolek pro chemickou a hutní výrobu vzhledem k výše uvedeným argumentům považuje Návrh za nepodložený a podaný účelově v návaznosti na plnění úkolu podpořeného finanční dotací a bez náležitého posouzení významu a hodnoty budovy podle 2 zákona o státní památkové péči. Spolek pro chemickou a hutní výrobu jasně poukázal, že návrh není důvodný a nelze jej ani považovat za návrh podaný ve veřejném zájmu. Ačkoliv lze na budově nalézt určité historické prvky (sochy nad průčelím od berlínského sochaře Hugo Lederera, zakončení schodiště v přízemí s kulovitým symbolem, segmentové dveře v ředitelském II. patře), původní ráz a charakter budovy jako celku byl již mnohokrát narušen. Z tohoto důvodu v případě, že se Ministerstvo kultury neztotožní s názorem Spolku pro chemickou a hutní výrobu a shledá potřebu ochrany budovy za nezbytnou, nechť přistoupí k prohlášení jednotlivých dílčích věcí či vnějšího vzhledu budovy, nikoli již vnitřní dispozice a zařízení. Vzhledem k výše uvedeným námitkám a zjevným rozporům ve stanoviscích vlastníka a orgánů státní památkové péče nařídilo Ministerstvo kultury ohledání na místě, které proběhlo v budově č.p v Ústí nad Labem za účasti zástupců vlastníka objektu, pracovníků Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, a Ministerstva kultury. Na tomto ohledání bylo zjištěno následující: Horní podlaží narušena od dob náletu, stěna a střecha se stále postupně trhá. Od 4. nadzemního podlaží směrem dolů prošel interiér budovy kompletní rekonstrukcí s minimálním dochováním původních prvků. Doplňující konstrukce a rozvody jsou zcela nové, včetně změny dispozic Vchod ze severního průčelí doplněn v 50. letech. Baldachýn nad vchodem z jižního průčelí už je dle sdělení vlastníka třetí verzí. Původní podlahy se nedochovaly nikde Původní osvětlení se nachází pouze před kanceláří ředitele. Všechna ostění jsou nová, kromě portálu do kanceláře ředitele. Původní okenní výplně již dožily. Ve smyslu ustanovení 3 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byl o podání návrhu písemně vyrozuměn vlastník věcí navržených na prohlášení za kulturní památku, a v souladu s ustanovením 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mu bylo umožněno, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům, které Ministerstvo kultury v průběhu řízení shromáždilo. Zástupce vlastníka, Mgr. Bc. Eva Kolarczyková, se se spisem seznámil dne Dne zaslal vlastník dopis, ve kterém vyjádřil k podkladům následující připomínky: Přízemí budovy je kompletně přestavěné Poslední patro i střecha budovy jsou značně staticky i stavebně porušeny a oprava si vyžádá stavební zásahy do stávajících nosných konstrukcí Původní železobetonový balkon nad hlavním vstupem do budovy se v 60. letech zřítil a byl nahrazen balkonem zcela odlišného provedení Vitrážová okna na schodišti již vypadávají, při větru hrozí nebezpečí úrazu vypadávajícím sklem - 6 -

8 Okna budovy mají ztrouchnivělé rámy Budova slouží své původní funkci, aby tomu však bylo i v budoucnu je zapotřebí provést řadu konstrukčních změn, jež si žádá platná legislativa i nástup moderních technologií Nová legislativa v oblasti požární ochrany si vyžádá vytvoření schodišťového prostoru jako samostatného požárního úseku. Ačkoliv lze na budově nalézt určité historické prvky, původní ráz a charakter budovy jako celku byl již mnohokrát v minulosti narušen, není pravdou, že vnitřní vybavení haly, schodiště a další prvky zůstaly prakticky nedotčené Budova byla na svou dobu vybavena nejmodernější technikou, je však třeba umožnit, aby tomu tak mohlo být i nadále Skříně na chodbách jsou již ve většině pater zrušeny nebo doplněny novými ze 70. let s žádnou historickou hodnotou a bez respektování původního provedení skříní Ministerstvo kultury dále doplnilo spis o kopii dobového novinového článku z Deutsche Bauzeitung z 18. listopadu 1931, který v kopii zaslalo též účastníku řízení. Účastník řízení se k článku vyjádřil dopisem ze dne a uplatnil následující námitky: Oproti stavu popsanému v přiloženém článku, došlo k následujícím vnitřním změnám: Ve vstupní hale je položena nová, moderní a odlišná dlažba. Ve vstupní hale jsou ve stropních lunetách nová odlišná svítidla. Ve vstupní hale jsou provedeny velké dispoziční změny oproti původnímu popsanému stavu. Na schodišti v celém objektu jsou provedeny nové odlišné nátěry všech zábradlí a doplňujících konstrukcí. V budově je provedena celková změna otopného systému v objektu spojená S výměnou těles. Oběžný výtah byl v 70. letech nahrazen novým a delším. Strojovna byla ze suterénu vynesena na střechu. V budově byly provedeny nově veškeré rozvody vody, elektro, sdělovacích kabelů, osvětlení, rozhlasu, jednotného času a byly přidány datové rozvody. Všechny instalace jsou vedeny v nových trasách. Zmiňované místnosti Budovy nadto již slouží jiným účelům. Změny ve využívání se dotkly téměř většiny místností v Budově. Bývalý trezor v suterénu budovy byl zrušen. Oproti skutečnostem uváděným v přiloženém článku došlo k následujícím vnějším změnám: Původní vstupní baldachýn byl zbořen a nahrazen novým s obdobnou architekturou. Vstup a zábradlí na tento baldachýn jsou zcela změněny. Parkoviště před budovou je územně změněno. Za budovou je vystavěno nové vnější schodiště. Po vyhodnocení podkladů dospělo Ministerstvo kultury k závěru, že správní budova č.p v Ústí nad Labem nad Labem splňuje podmínky ustanovení 2 odst. 1 písm. a) zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pro prohlášení věci za kulturní památku. Budova je zajímavým příkladem dobového hledání výrazu moderní architektury, inspirující se jak u klasicizující moderny, tak u německého expresionismu. Reprezentativní průčelí je zvýrazněno římsou s expresivně ostře vybočenými postranními rizality, tvořícími rámec pro pravidelně členěnou kompozici průčelí, prozrazující klasicistní inspiraci. Vstup na ose průčelí je zdůrazněn předsazenými sloupy s odstupňovanou římsou, nad níž je prostor terasy. Rytmus sloupů baldachýnu dotváří 6 soch berlínského sochaře - 7 -

9 Lederera umístěných na meziokenních pilířích. Parapetní římsa v úrovni prvního podlaží tvarovaná zubořezem umocňuje celkový klasicizující charakter stavby. Strohostí a monumentalitou provedení podtržené expresivním rámcem stavba se stavba hlásí k vývojovým proudům německé architektury. Uvnitř budovy došlo k řadě degradujících zásahů a původní prvky jsou zastoupeny schodišťovým zábradlím, vitrážovými okny v schodišťové části budovy, 4 ks osvětlení před kanceláří ředitele a větší částí dosud fungujícího páternosteru. Z venku se úpravy týkaly především proražení nového vchodu v zadní části budovy a postavení nového baldachýnu, který je však podle dobové fotodokumentace až na kovové zábradlí vzhledově totožný s původním. Architektura budovy je však natolik kvalitní a ojedinělá, že její památková hodnota vysoce převáží znehodnocení vnitřních dispozic. Zájmem památkové péče je rozhodně zachování této budovy a její architektury a proto je nemyslitelné, že by po prohlášení budovy za kulturní památku nebylo možné opravit horní náletem narušená patra. Stejně tak vlastníkem zmíněné budoucí vnitřní úpravy budovy nejsou v rozporu s památkovou péčí, neboť až na několik jmenovaných detailů není v interiéru nač památkovou ochranu vztáhnout. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje 23 a 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání rozkladu). Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který rovněž stanoví přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje mmistr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury na výše uvedenou adresu. Mgr. Petra Ulbrichová vedoucí oddělení ochrany kulturních památek v odboru památkové péče Ministerstva kultury - 8 -

10 Zákres umístění kulturní památky správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu č.p v Ústí nad Labem na parcelách p.č. 135/1 a 135/2 v k.ú. Ústí nad Labem do kopie katastrální mapy, nedílná součást výroku rozhodnutí Ministerstva kultury č. j. MK 13850/2014 OPP ze dne

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 Okres:Zlín Obec :Zlín ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.727/21 v osobním vlastnictví v domě č.p.727 v ulici Tyršova ve Zlíně, okres Zlín, včetně spoluvlastnického podílu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Dobronín - výrobní areál

Dobronín - výrobní areál Dobronín - výrobní areál Vysočina Okres: Jihlava Obec: Dobronín Katastrální území: Dobronín, Střelecká Nabízíme Vám ke koupi výrobní areál s vlečkou o výměře podlahových ploch přes 10.000 m2 (nebo i jen

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY115B841+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Vážená paní JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D Advokátní kancelář

Více

SOŠT Mojmír 747, 686 06 Uherské Hradiště Obor: 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů STUDIE PŘÍSTAVBY KNIHOVNY B.B.BUCHLOVANA Studentská práce do soutěže SOČ Vypracoval: Vedoucí práce: Miroslav

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7 DVEŘE OZN. Truhlářské výrobky SCHÉMA ROZMĚRY T-/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné pravé, plné, bez T-/L 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné levé, plné, bez T-2/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV792/2011/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.6.2011

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 Okres:Zlín Obec :Otrokovice ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1251/37 v osobním vlastnictví v domě č.p.1251 v ulici Hlavní v Otrokovicích, okres Zlín, včetně spoluvlastnického

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Rekonstrukce Galerie Mánes

Rekonstrukce Galerie Mánes Skanska a.s. wwwww.skanska.cz Základní informace o stavbě Název stavby Lokalita Masarykovo nábřeží 1, Praha 1 Nové Město Doba výstavby 04/2012 12/2013 Generální dodavatel Skanska a. s., divize Pozemní

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více