+NLDSY117[:HV+ Ministerstvo kultury. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Revoluční 1930/ Ústí nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "+NLDSY117[:HV+ Ministerstvo kultury. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Revoluční 1930/86 400 01 Ústí nad Labem"

Transkript

1 Ministerstvo kultury +NLDSY117[:HV+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Revoluční 1930/ Ústí nad Labem Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: MK 13850/2014 OPP Mgr. Alena Pavlůsková / Věc: Řízení o prohlášení správní budovy Spolku pro chemickou a hutní výrobu čp v Ústí nad Labem za kulturní památku - rozhodnutí V příloze Vám zasíláme rozhodnutí Ministerstva kultury sp. zn. MK-S 3080/2013 OPP, č. j. MK 13850/2014 OPP ve výše uvedené věci. Mgr. Petra Ulbrichová vedoucí oddělení ochrany kulturních památek odboru památkové péče Ministerstva kultury Příloha: Rozhodnutí Ministerstva kultury sp. zn. MK-S 3080/2013 OPP, č. j. MK 13850/2014 OPP ze dne Stejnopis rozhodnutí: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Národní památkový ústav, územní odb. pracoviště v Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem úsek státní památkové péče Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče Katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem

2 Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 471/1 Telefon: Praha 1 Fax: V Praze dne Č. j. MK 13850/2014 OPP Sp. zn. MK-S 3080/2013 OPP R O Z H O D N U T Í Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče p r o h l a š u j e podle ustanovení 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oba ve znění pozdějších předpisů, správní budovu Spolku pro chemickou a hutní výrobu č.p v Ústí nad Labem na parcelách p.č. 135/1 a 135/2 v k.ú. Ústí nad Labem, za kulturní památku. V tomto řízení dle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je účastníkem řízení: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ Nedílnou součástí výroku tohoto rozhodnutí je zákres umístění kulturní památky do kopie katastrální mapy. Odůvodnění Ministerstvo kultury obdrželo podnět Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, na prohlášení správní budovy Spolku pro chemickou a hutní výrobu č.p v Ústí nad Labem, včetně vnitřního vybavení složeného z oběžného výtahu a vestavěných skříní ve nadzemním podlaží a 4 ks nástěnných svítidel, za kulturní památku. Ministerstvo tento podnět vyhodnotilo a v uvedené věci zahájilo správní řízení. Popis dle návrhu: Administrativní budova je postavená na jihovýchodním okraji průmyslového areálu Spolchemie a sousedí se starší správní budovou podniku, se kterou je propojená pomocí dvoupatrového krčku. Budova je konstrukčně řešena jako desetipodlažní železobetonový vyzdívaný skelet, který je z vnějšku obložený ostře pálenou hnědofialovou lícovou cihlou a který na jižní straně doplňuje světle omítaný sloupový portikus. Architektonický výraz budovy se nese v duchu německého expresionismu a v detailu navazuje na neogotický styl původního sídla firmy, se kterým byl na východní straně propojen úzkým krčkem. Typickým příkladem stylového přizpůsobení jsou vybočená nároží stavby, která navozující dojem gotických opěráků

3 Vnější fasády jsou členěné pásy převýšených okenních os, které jsou doplněné jednoduchými průběžnými podokenními a nadokenními římsami, pouze římsa pod okny 2. NP je profilovaná do tvaru zubořezu. Jednotlivá okna jsou od sebe oddělena zděnými sloupky a jsou tvořena zdvojenými čtyřkřídlými okenními rámy. Hlavní jižní průčelí člení 25 okenních os, hlavní vstup do budovy je zasazený v centrálně situovaném monumentálním portálu a po stranách doplněný dvěma vysokými okenními osami. Dvoukřídlé vstupní dveře i okna jsou zvýrazněné jednoduchou římsou a pouze ve skladbě kamenných dílů jsou naznačené hlavní klenáky nad okny a dveřmi. Hluboký sloupový portikus zabírá šíři šesti okenních os a je podobně jako ostění hlavního vstupu provedený ze světlého pískovce. Sloupovou předsíň tvoří osm čtyřbokých sloupů, které nesou hladké kladí hlavní římsy. Horní terasa chráněná jednoduchým kovaným zábradlím je přístupná centrální osou z 2. NP. Hlavní průčelí je nad terasovou střechou portiku doplněno šesti abstraktními plastikami od berlínského sochaře Hugo Lederera, které jsou umístěné na krakorcích mezi středovými okny ve 3. NP. Sochy personifikují Chemii, Vědu, Muže s pochodní, Ženu s rohem hojností, Obchod a Práci, tedy hodnoty stojící za úspěšným rozmachem podniku. Severní průčelí je po celé výšce rozděleno mělkým tříosým rizalitem schodišťových os na dvě jedenáctiosé části. Schodišťová okna jsou prosklená abstraktní geometrickou vitráží složenou z různě širokých horizontálních pásů čirého, mléčného a žlutého skla. Přízemí budovy je na této straně doplněné novodobým vstupem, který je umístěný mimo osu budovy po pravé straně schodiště (10. a 11. osa zprava). Boční průčelí budovy jsou pětiosá, členěná shodně s jižní a severní fasádou. Západní průčelí je doplněno menším balkónem, který je přístupný z kanceláře generálního ředitele ve 3. NP, a ze kterého lze přehlednou celý areál chemičky. Správní budova má pultovou střechou vyspádovanou k severnímu průčelí, která je z ostatních stran krytá nízkou atikou. Dešťová voda je svedená pomocí odtokových kanálů do okapů po stranách nárožních opěráků a středového rizalitu a končí v Klíšském potoku, který protéká pod základy stavby. Vnitřní dispozici stavby tvoří podélný trojtrakt, ve kterém jsou kancelářské prostory rozvržené podél centrální chodby. Uprostřed dispozice je při zadním průčelí situováno hlavní schodiště a druhé únikové schodiště se nachází v severovýchodním nároží. Další komunikační spojnici mezi jednotlivými patry tvoří dodnes funkční oběžný výtah - páternoster a výtah, které přiléhají z východní strany k centrálnímu schodišti. Původní funkční rozvržení budovy zůstalo zachováno v téměř nezměněné podobě, reprezentativní prostory s kanceláří generálního ředitele, jednacím sálem a v době výstavby zde byla i telefonní ústředna s dvěma přímými linkami. Kanceláře firemních ředitelů se nacházely ve 2. a 4. NP a ve vyšších patrech měli kanceláře řadoví zaměstnanci, zatímco v suterénu byl umístěn firemní trezor, kotelna a strojovna výtahu. Desáté nadzemní poschodí bylo uzpůsobeno pro potřeby podnikového archivu a odborné knihovny, podlahy byly speciálně vyztuženy a interiér byl vybaven archivními skříněmi, kartotékami, knihovnami a dalším nábytkem, který je dodnes plně funkční. Oběžný výtah - páternoster: Tento druh výtahu s nepřetržitým oběhem kabin, byl do správní budovy instalován již v roce 1930 a propojoval přízemí až deváté podlaží. Výtah vyrobila pravděpodobně německá firma Unruh & Liebig, současný mechanismus však pochází z roku 1975, kdy byl páternoster kompletně renovován a prodloužen až do 10. NP. Dnešní páternoster překonává výšku 44 metrů a je po zlínském mrakodrapu druhým nejvýše obíhajícím dodnes funkčním výtahem v České republice. Kabiny se mezi patry pohybuji rychlosti 0,3 metrů za sekundu a pohání je motor o výkonu 2x7kW instalovaný firmou Transporta Chrudim

4 Tato firma provedla v 70. letech celkovou obnovu, během které byla původní strojovna přenesená ze suterénu na střechu budovy, a k původním 16 kabinám bylo přidáno dalších pět. Všech 21 kabin je provedeno ze světle lakovaného dřeva a jsou vybavené pochromovanými madly. Obdobná madla se nacházejí také v místě výstupu a nástupu. Kabiny nejsou osvětlené vlastními svítidly, ale stropními světly instalovanými přímo v ostění nástupišť. Mezi jednotlivými patry jsou pak umístěna nouzová světla s označením jednotlivých pater. Riziko provozu oběžného výtahu bylo sníženo řadou dodnes funkčních bezpečnostních prvků, např. prostor mezi dvěma kabinami byl uzavřen pevnou stěnou umístěnou pod podlahou kabiny a pohyblivou (sklopnou) stěnou upevněnou na odklopné části stropu, v případě odklopení této pohyblivé stěny dojde k zastavení výtahu. Další posuvná stěna byla umístěna v nástupišti pro jízdu vzhůru, v případě nárazu zespodu se tato deska nadzvedne a sepne spínač, který zastaví provoz výtahu. Nástěnná svítidla: V celé budově se zachovala pouze čtyři původní svítidla z roku 1930, která jsou osazená v čekací hale tzv. řiditelského patra ve 3. NP. Dvě svítidla jsou uchycena svisle v ostění po stranách dveří do bývalé telefonní ústředny a zbývající dvě svítidla jsou po jednom přichycená u vstupů do bočních chodeb, v dřevěném obložen. Tato nástěnná svítidla jsou provedena z bíle pochromovaného kovu a jsou složená z tulpny ve tvaru válce z mléčného skla o rozměrech 70 x 15 cm, který je v horní i dolní částí zasazený do kruhových krytů spojených s nástěnnými držáky. Nosná středová tyč je v dolní části doplněná jedním a nad stínidlem dvěma kruhovými terči z čirého skla a ukončená čučkem ve tvaru koule. Svítidla jednoznačně pochází z dílny firmy Lossow a Kühne, která navrhla veškeré vnitřní vybavení budovy. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb, jako příslušný správní orgán památkové péče, ve svém dopise ze dne , č. ev /2013, vyjádřil s prohlášením předmětné věci za kulturní památku souhlas, a to s následujícím odůvodněním: Správní budova Spolchemie byla postavena na přelomu let 20. století drážďanskou firmou Lossow a Kühne. Budova je nejmonumentálnější expresionistickou stavbou na českém území, v době vzniku byla dokonce nejvyšší výškovou budovou v Československu. Budova již v době svého vzniku byla považována za jednu z ústeckých dominant a tou zůstává i v současnosti. Na svoji dobu byla budova vybavena nejmodernější technikou, z niž je zjm. důležitý jeden z mála dodnes používaných oběžných výtahů v České republice. Také další mobiliární vybaveni budovy (skříně, svítidla) doplňují reprezentativní interiéry budovy a jsou jedinečnou ukázkou sladění detailu s celkovým modernistickým duchem budovy. Z tohoto důvodu je též důležité kromě samotné budovy chránit i její dochované vnitřní vybavení. Předmětná budova svým významem tak přesahuje nejen rámec Ústeckého kraje, ale i České republiky, jedná se tak podle našeho názoru o významný doklad historického vývoje, životního způsobu a vývoje společnosti, a tím objekt pro svoji hodnotu historickou a uměleckou splňuje podmínky pro prohlášení za kulturní památku. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, ve svém vyjádření č.j. 272/KP/2013 ze dne , prohlášení uvedené věci za kulturní památku doporučil

5 Spolek po chemickou a hutní výrobu po vyrozumění o zahájení řízení zaslal dopis s následujícími námitkami: A) Stavebně konstrukční argumenty Zmiňovaná historická hodnota Budovy byla v minulých letech mnohdy narušena necitlivými stavebními zásahy. Zásadní zásahy byly provedeny zejména za minulého režimu a bohužel dnes se Budova nachází v havarijním stavu. Přízemí budovy je kompletně přestavěná. Změna původní dispozice byla vyvolána novým způsobem využívání budovy. Z důvodu špatného fyzického stavu původních materiálů byla v budově položena nová dlažba, instalováno nové schodiště i obložení kolem vstupů do výtahů. Vzhledem k provedeným úpravám proto nelze přízemí budovy považovat za původní, ačkoliv se rekonstrukce pokusila zachovat původní historický vzhled. Poslední patro i střecha Budovy jsou značně staticky i stavebně porušeny. Letecky nálet v dubnu roku 1945 silně porušil statickou konstrukci objektu a následky těchto poruch se objevují doposud. Oprava si vyžádá stavební zásahy do stávajících nosných konstrukcí. Vzhledem ke stáří nákladního výtahu je nutná jeho obnova. Nová legislativa v této oblasti si vynutí stavební zásahy do původní dispozice výtahové šachty a vstupních dveří. Míru autentičnosti a zachování Budovy dále snižuje skutečnost, že původní železobetonový balkon nad hlavním vstupem do Budovy se v 60. letech zřítil a byl nahrazen balkonem zcela odlišného provedení. Vitrážová okna na schodišti již vypadávají, při větru hrozí nebezpečí úrazu vypadávajícím sklem. Okna mají ztrouchnivělé rámy, nelze je otevřít, ani umývat. Oprava těchto oken v původním stavu není technicky možná, proto bude nutné okna postupně nahradit novými. V budově byly již mnohokráte prováděny stavební úpravy na základě stavebního povolení. Tato řízení jsou veřejně přístupná, přesto se doposud žádného řízení Národní památkový ústav neúčastnil. Návrh mimo jiné vyzdvihuje hodnotu vestavěných skříní. Není však pravdou, že původní vestavěné skříně se nacházejí ve 4. až 10. NP, neboť skříně na chodbách jsou již ve většině pater zrušeny, změněny nebo doplněny novými ze 70. let. Ty původní pochází z 50. let a jsou ve značně zchátralém stavu. Návrh byl podán na základě výsledků výzkumného úkolu č. 402 Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. Ačkoliv tato dokumentace v rámci zhodnocení jednotlivých úkolů zmiňuje vhodné adepty na prohlášení za kulturní památku. Budova mezi návrhy k prohlášení za kulturní památku pro okres Louny a Ústí nad Labem zmiňována není. Je třeba si dále uvědomit, že Budova je stále správní budovou, a jako taková plní mnohé funkce a jistě není ve veřejném zájmu plnění těchto funkcí ohrozit. Jedná se o administrativní budovu, na kterou jsou kladeny různé požadavky ohledně provozu. Tyto vyvolaly a dále vyvolávají potřebu mnohých konstrukčních změn, které se v konečném důsledky odchylují od původní předlohy budovy. - S ohledem na novou legislativu v oblasti požární ochrany je povinností Spolku pro chemickou a hutní výrobu vytvořit schodišťový prostor jako samostatný požární úsek. Z tohoto důvodu jsou postupně s rekonstrukcí pater instalovány nové prosklené stěny na chodbách s příslušnou požární - 4 -

6 odolností. Původní kovové stěny s drátosklem pocházejí z 60. let a jsou z pohledu zmíněné legislativy nevyhovující. - Původní sociální zařízení v celém objektu nevyhovělo novým hygienickým požadavkům a bylo proto již dvakrát přestavěno. - Nástup nových informačních technologií a vybavení kanceláří osobními počítači si vyžádalo instalaci nové datové a počítačové sít po objektu. Kvůli náročnému vedení kabeláže byl zrušen původní poštovní výtah uprostřed budovy. - Spolek pro chemickou a hutní výrobu bude muset v rámci snižování energetické náročnosti objektu (na základě provedeného energetického auditu) vyřešit zateplení objektu včetně výměny stávajících dožitých oken za nová, již izolačně vyhovující, ale mírně odlišná od stávajících. Ve snaze zachovat vnější plášť bude třeba vyřešit vnitřní zateplení, což si vyžádá změnu vnitřní dispozice. Nebude tedy možné dodržet požadavky na zachování původní Vnitřní dispozice. Na Budově bylo již provedeno mnoho konstrukčních změn, které mají za následek odchýlení se od původního rázu a charakteru budovy. Spolek pro chemickou a hutní výrobu usiluje o to, co nejvíce zachovat cenné prvky budovy, provoz však vyžadoval a bude dále vyžadovat provedení někdy i zásadních konstrukčních změn. Není však přece v obecném zájmu učinit z budovy nefunkční celek bez jakékoli užitné hodnoty pro společnost. B) Argumenty ekonomické Spolek pro chemickou a hutní výrobu za účelem zvýšení efektivity při využívání budovy a s ohledem na podnikatelské záměry je nucen přistoupit k pronajímání některých částí budovy dalším podnikatelským subjektům. Uvedená skutečnost sebou nese i zvýšené požadavky na standard a vybavení kanceláří i budovy (koberce, klimatizace s technologický/mi prvky na střeše, žaluzie v oknech, nová sociální zařízení včetně změny dispozice, nutné přenosové a anténní systémy na střeše apod.). Pokud by Spolek pro chemickou a hutní výrobu nebyl schopen těmto požadavkům vyhovět, stala by se budova pro případné nájemce nezajímavou či zcela nevhodnou a Spolek pro chemickou a hutní výrobu by tímto přicházel o nikoli nepatrný finanční obnos. Prohlášení budovy za kulturní památku a tedy omezení volného nakládání s budovou bude mít nutně za následek snížení tržní hodnoty budovy. Snížení tržní hodnoty majetku pro podnikatelský subjekt však znamená i snížení potencionální zástavní hodnoty majetku. Tato skutečnost může mít pro podnikatelský subjekt nepříznivé ekonomické důsledky, které jistě nejsou a ani nemohou být učiněny ve veřejném zájmu. Ze zákona o státní památkové péčí a předpisů souvisejících vyplývá řada omezení při nakládání s nemovitostí zapsanou jako kulturní památka (konzultace, případné schválení změn vlastnických vztahů či změn v užívání s pověřeným orgánem státní správy, předkupní právo Ministerstva kultury, závazné stanovisko obecního úřadu k zamýšlené údržbě, opravě či rekonstrukcí, povinné předávání projektové dokumentace údržby, oprav, rekonstrukce organizaci státní památkové péče apod.). Prohlášení za kulturní památku zjevně přináší jak nové požadavky na provoz, tak zvýšené provozní náklady. V případě Spolku pro chemickou a hutní výrobu může dokonce přinést finanční ztráty v podobě úbytku současných i potencionálních - 5 -

7 nájemců. Nadto nebude Spolku pro chemickou a hutní výrobu umožněno provádět potřebná zhodnocení budovy s cílem zvýšení jejího ekonomického přínosu. Takové skutečnosti bohužel znamenají pro jakýkoli podnikatelský subjekt snížení jeho konkurenceschopnosti. Tyto důsledky nejsou a ani nemohou být v zájmu širší veřejnosti. Spolek pro chemickou a hutní výrobu vzhledem k výše uvedeným argumentům považuje Návrh za nepodložený a podaný účelově v návaznosti na plnění úkolu podpořeného finanční dotací a bez náležitého posouzení významu a hodnoty budovy podle 2 zákona o státní památkové péči. Spolek pro chemickou a hutní výrobu jasně poukázal, že návrh není důvodný a nelze jej ani považovat za návrh podaný ve veřejném zájmu. Ačkoliv lze na budově nalézt určité historické prvky (sochy nad průčelím od berlínského sochaře Hugo Lederera, zakončení schodiště v přízemí s kulovitým symbolem, segmentové dveře v ředitelském II. patře), původní ráz a charakter budovy jako celku byl již mnohokrát narušen. Z tohoto důvodu v případě, že se Ministerstvo kultury neztotožní s názorem Spolku pro chemickou a hutní výrobu a shledá potřebu ochrany budovy za nezbytnou, nechť přistoupí k prohlášení jednotlivých dílčích věcí či vnějšího vzhledu budovy, nikoli již vnitřní dispozice a zařízení. Vzhledem k výše uvedeným námitkám a zjevným rozporům ve stanoviscích vlastníka a orgánů státní památkové péče nařídilo Ministerstvo kultury ohledání na místě, které proběhlo v budově č.p v Ústí nad Labem za účasti zástupců vlastníka objektu, pracovníků Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, a Ministerstva kultury. Na tomto ohledání bylo zjištěno následující: Horní podlaží narušena od dob náletu, stěna a střecha se stále postupně trhá. Od 4. nadzemního podlaží směrem dolů prošel interiér budovy kompletní rekonstrukcí s minimálním dochováním původních prvků. Doplňující konstrukce a rozvody jsou zcela nové, včetně změny dispozic Vchod ze severního průčelí doplněn v 50. letech. Baldachýn nad vchodem z jižního průčelí už je dle sdělení vlastníka třetí verzí. Původní podlahy se nedochovaly nikde Původní osvětlení se nachází pouze před kanceláří ředitele. Všechna ostění jsou nová, kromě portálu do kanceláře ředitele. Původní okenní výplně již dožily. Ve smyslu ustanovení 3 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byl o podání návrhu písemně vyrozuměn vlastník věcí navržených na prohlášení za kulturní památku, a v souladu s ustanovením 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mu bylo umožněno, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům, které Ministerstvo kultury v průběhu řízení shromáždilo. Zástupce vlastníka, Mgr. Bc. Eva Kolarczyková, se se spisem seznámil dne Dne zaslal vlastník dopis, ve kterém vyjádřil k podkladům následující připomínky: Přízemí budovy je kompletně přestavěné Poslední patro i střecha budovy jsou značně staticky i stavebně porušeny a oprava si vyžádá stavební zásahy do stávajících nosných konstrukcí Původní železobetonový balkon nad hlavním vstupem do budovy se v 60. letech zřítil a byl nahrazen balkonem zcela odlišného provedení Vitrážová okna na schodišti již vypadávají, při větru hrozí nebezpečí úrazu vypadávajícím sklem - 6 -

8 Okna budovy mají ztrouchnivělé rámy Budova slouží své původní funkci, aby tomu však bylo i v budoucnu je zapotřebí provést řadu konstrukčních změn, jež si žádá platná legislativa i nástup moderních technologií Nová legislativa v oblasti požární ochrany si vyžádá vytvoření schodišťového prostoru jako samostatného požárního úseku. Ačkoliv lze na budově nalézt určité historické prvky, původní ráz a charakter budovy jako celku byl již mnohokrát v minulosti narušen, není pravdou, že vnitřní vybavení haly, schodiště a další prvky zůstaly prakticky nedotčené Budova byla na svou dobu vybavena nejmodernější technikou, je však třeba umožnit, aby tomu tak mohlo být i nadále Skříně na chodbách jsou již ve většině pater zrušeny nebo doplněny novými ze 70. let s žádnou historickou hodnotou a bez respektování původního provedení skříní Ministerstvo kultury dále doplnilo spis o kopii dobového novinového článku z Deutsche Bauzeitung z 18. listopadu 1931, který v kopii zaslalo též účastníku řízení. Účastník řízení se k článku vyjádřil dopisem ze dne a uplatnil následující námitky: Oproti stavu popsanému v přiloženém článku, došlo k následujícím vnitřním změnám: Ve vstupní hale je položena nová, moderní a odlišná dlažba. Ve vstupní hale jsou ve stropních lunetách nová odlišná svítidla. Ve vstupní hale jsou provedeny velké dispoziční změny oproti původnímu popsanému stavu. Na schodišti v celém objektu jsou provedeny nové odlišné nátěry všech zábradlí a doplňujících konstrukcí. V budově je provedena celková změna otopného systému v objektu spojená S výměnou těles. Oběžný výtah byl v 70. letech nahrazen novým a delším. Strojovna byla ze suterénu vynesena na střechu. V budově byly provedeny nově veškeré rozvody vody, elektro, sdělovacích kabelů, osvětlení, rozhlasu, jednotného času a byly přidány datové rozvody. Všechny instalace jsou vedeny v nových trasách. Zmiňované místnosti Budovy nadto již slouží jiným účelům. Změny ve využívání se dotkly téměř většiny místností v Budově. Bývalý trezor v suterénu budovy byl zrušen. Oproti skutečnostem uváděným v přiloženém článku došlo k následujícím vnějším změnám: Původní vstupní baldachýn byl zbořen a nahrazen novým s obdobnou architekturou. Vstup a zábradlí na tento baldachýn jsou zcela změněny. Parkoviště před budovou je územně změněno. Za budovou je vystavěno nové vnější schodiště. Po vyhodnocení podkladů dospělo Ministerstvo kultury k závěru, že správní budova č.p v Ústí nad Labem nad Labem splňuje podmínky ustanovení 2 odst. 1 písm. a) zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pro prohlášení věci za kulturní památku. Budova je zajímavým příkladem dobového hledání výrazu moderní architektury, inspirující se jak u klasicizující moderny, tak u německého expresionismu. Reprezentativní průčelí je zvýrazněno římsou s expresivně ostře vybočenými postranními rizality, tvořícími rámec pro pravidelně členěnou kompozici průčelí, prozrazující klasicistní inspiraci. Vstup na ose průčelí je zdůrazněn předsazenými sloupy s odstupňovanou římsou, nad níž je prostor terasy. Rytmus sloupů baldachýnu dotváří 6 soch berlínského sochaře - 7 -

9 Lederera umístěných na meziokenních pilířích. Parapetní římsa v úrovni prvního podlaží tvarovaná zubořezem umocňuje celkový klasicizující charakter stavby. Strohostí a monumentalitou provedení podtržené expresivním rámcem stavba se stavba hlásí k vývojovým proudům německé architektury. Uvnitř budovy došlo k řadě degradujících zásahů a původní prvky jsou zastoupeny schodišťovým zábradlím, vitrážovými okny v schodišťové části budovy, 4 ks osvětlení před kanceláří ředitele a větší částí dosud fungujícího páternosteru. Z venku se úpravy týkaly především proražení nového vchodu v zadní části budovy a postavení nového baldachýnu, který je však podle dobové fotodokumentace až na kovové zábradlí vzhledově totožný s původním. Architektura budovy je však natolik kvalitní a ojedinělá, že její památková hodnota vysoce převáží znehodnocení vnitřních dispozic. Zájmem památkové péče je rozhodně zachování této budovy a její architektury a proto je nemyslitelné, že by po prohlášení budovy za kulturní památku nebylo možné opravit horní náletem narušená patra. Stejně tak vlastníkem zmíněné budoucí vnitřní úpravy budovy nejsou v rozporu s památkovou péčí, neboť až na několik jmenovaných detailů není v interiéru nač památkovou ochranu vztáhnout. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje 23 a 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání rozkladu). Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který rovněž stanoví přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje mmistr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury na výše uvedenou adresu. Mgr. Petra Ulbrichová vedoucí oddělení ochrany kulturních památek v odboru památkové péče Ministerstva kultury - 8 -

10 Zákres umístění kulturní památky správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu č.p v Ústí nad Labem na parcelách p.č. 135/1 a 135/2 v k.ú. Ústí nad Labem do kopie katastrální mapy, nedílná součást výroku rozhodnutí Ministerstva kultury č. j. MK 13850/2014 OPP ze dne

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, 190 00 Praha 9 - Libeň ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Ortenovo náměstí 1488/13 projekční činnost ve výstavbě, konzultační činnost, inženýring, zpracování architektonických návrhů,

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

. Teplice - Šanov 10. Kino Olympia č. p. 1049

. Teplice - Šanov 10. Kino Olympia č. p. 1049 . Teplice - Šanov 10 Název objektu Kino Olympia č. p. 1049 Adresa Teplice v Čechách 415 01, Masarykova třída č. p. 1049 K.ú./par. č. k.ú. Teplice, p. č. 1015/1 Architekt Stavitel Rudolf Bitzan ing. Josef

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR +420 461 568 148 Budovy a provozy na ul. Dimitrovova 6, NETEX 1) Kuchyně s jídelnou na st. p.č. 92/34 NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR Budova tvoří přední levou část objektu

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne 7 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Louny Ústecký 43130/5-1575 číslo k.ú. 794732 Název (označení) památky dům č.p. 121 Umístění

Více

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30.

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30. .Chomutov 09 Název objektu Vily č. p. 1696 a 1704 Adresa Chomutov, Buchenwaldská ulice č. p. 1697 a 1704 K.ú./parcela č. č. p. 1697 st. p. č. 297 v k. ú. Chomutov č. p. 1704 st. p. č. 287 v k. ú. Chomutov

Více

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU všechny fotografie autoři, 2016 exteriéry 1. Celkový pohled na vilu a bývalou továrnu od západu. 2. Celkový pohled na vilu od západu. 3. Severozápadní průčelí celkový pohled.

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který vymezení zastavěného území vydal: Rada města Suchdol nad Lužnicí číslo jednací: RM 78/14/1422

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna Zak. č. 56/04/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser.

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser. .Děčín - Podmokly 08 Název objektu Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 582 v k. ú. Podmokly Architekt Stavitel Projekt Realizace Herlt a

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012

ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK. Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 ZATEPLENÍ A RENOVACE OBJEKTU BOBŘÍK Bedřichov 9, Špindlerův Mlýn 05.2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE projekt: Zateplení a renovace objektu Bobřík ve Špindlerově Mlýně investor: společenstvo vlastníků objektu Bobřík

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Police nad Metují Číslo spisu: 2013/52 Naše číslo jednací: 2013/676/OV/VOB Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Lenka Voborníková, referentka odboru

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

.Ústí n. L. centrum 30

.Ústí n. L. centrum 30 .Ústí n. L. centrum 30 Název objektu Uhlozbyt Adresa Velká hradební 61 / 39 Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 2709 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Fellner u. Helmer Alwin Köhler &

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav Bílek OBSAH

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště 3333 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22 Název objektu Mateřská škola Adresa Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p. 539 K.ú./parcela Uherské Hradiště 772844/st. 681 č. Architekt Karel Dvořák Stavitel Projekt nedatová

Více

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Informační memorandum Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) Z hlediska širších vztahů se jedná o lokalitu ležící v centrální části města Brna ve čtvrti Zábrdovice na okraji rozsáhlého

Více

Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks

Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks Ing. arch. Libor Sommer autorizovaný architekt ČKA č. 0255 2009 Charakteristické štukatérské prvky jihozápadní fasády č. obrázek popis položky ks F0 Stylizované věžičky kryté jehlanovou střechou s mohutně

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU V Chomutově dne 23.12.2015 Č.j.: 2270/530/15, 91921/ENV/15 Vyřizuje: Bc. Votoček Tel.: 267 123 414 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU podle 7 odst. 6 zákona č. 100/2001

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3986-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3986-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3986-2/2015 O ceně ocenění bytu č.830/4 zapsaného v KN na LV č.3444, vymezeném dle bytového zákona v bytovém domě čp.829,830,831,832,833 stojícím na pozemcích p.č.st.1568 zastavěná

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Část 1: Vertikální komunikace

Část 1: Vertikální komunikace Část 1: Vertikální komunikace - schodiště názvosloví, druhy, funkční a typologické požadavky, příklad návrhu - schodiště konstrukční a materiálová řešení, statické principy - schodiště technologická a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ

POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad:

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 01.07.2014 ČJ.: DSH/16851-14/ 3180-2014/JNB Společnost přátel Svatováclavského

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Znalecký posudek číslo 4864-167/09

Znalecký posudek číslo 4864-167/09 Znalecký posudek číslo 4864-167/09 O obvyklé ceně nemovitosti: bytové jednotky číslo 1972/6 ulice: Dlouhá 12 obec: Nový Jičín katastrální území: Nový Jičín-Dolní Předměstí okres: Nový Jičín Objednatel

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

METODICKÝ POKYN. k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina

METODICKÝ POKYN. k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina METODICKÝ POKYN k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina MĚSTO BÍLINA Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Městský úřad Bílina, Odbor stavební

Více

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Níže uvedený přehled má pouze informační charakter, údaje v něm nemusí

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-7984/2008-1633/PJ Rousínov, dne 21. ledna 2009 Vyřizuje: Ing.

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Menší část prostorů Rektorátu se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) v blízkosti hlavního vstupu. Většina kanceláří a místností se nachází ve 2. NP.

Menší část prostorů Rektorátu se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) v blízkosti hlavního vstupu. Většina kanceláří a místností se nachází ve 2. NP. Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný* REKTORÁT ČVUT (RČVUT) Zikova 4, 166 36 Praha 6 Dejvice Tel.: nutno vyhledat na níže uvedeném webu dle pracoviště Web: http://www.cvut.cz/cs/uz/rektorat GPS: 50

Více

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č.

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2157/9 DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (OHLÁŠENÍ) INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ

Více

Městský úřad Podivín, stavební úřad

Městský úřad Podivín, stavební úřad Městský úřad Podivín, stavební úřad Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín Spis zn.: MUPO 105/2014 SÚ Podivín, dne: 16. 5. 2016 Č.j.: MUPO/SU/105/2014-Sve.-VV-NOS/ozná/písm./8. Oprávněná úřední osoba:

Více