ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Zdné konstrukce MS 1 Božena Podroužková, Brno (64) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Použitá terminologie Pojmy vztahující se ke zdivu Pojmy vztahující se k pevnosti zdiva Pojmy vztahující se ke zdícím prvkm Pojmy vztahující se k malt Pojmy vztahující se k výplovému betonu Pojmy vztahující se k pomocným prvkm Pojmy vztahující se k maltovým spárám Pojmy vztahující se k druhm stn Doplkové pojmy Navrhování zdných konstrukcí Úvod do problematiky Návrh zdných konstrukcí podle Eurokódu 6 všeobecn Související normy Pedpoklady, pravidla pro použití Oznaení a definice Zásady návrhu Základní požadavky Zásady navrhování podle mezních stav Ovování metodou dílích souinitel Návrhové hodnoty zatížení Návrhové hodnoty vlastností materiál Kombinace zatížení Mezní stavy Navrhování pomocí zkoušek Materiály Zdicí prvky Druhy a zatídní zdicích prvk Vlastnosti zdicích prvk Malta Funkce malty Druhy malt pro zdní Specifikace malt pro zdní Výplový beton Specifikace výplového betonu Vlastnosti výplového betonu (64) -

4 Zdné konstrukce MS Mechanické vlastnosti zdiva Charakteristická pevnost zdiva v tlaku Charakteristická pevnost zdiva ve smyku Charakteristická pevnost zdiva v ohybu Deformaní vlastnosti zdiva Vztah mezi naptím a pomrným petvoením Modul pružnosti Modul pružnosti zdiva ve smyku Dotvarování a objemové zmny vlivem vlhkosti a teploty Pomocné prvky Trvanlivost Statický výpoet Všeobecn Chování konstrukce v mimoádných situacích (jiných než zemtesení a požár) Imperfekce Úinky druhého ádu Výpoet konstrukních prvk Zdné stny namáhané svislým zatížením Zdné smykové stny namáhané smykovým zatížením Zdné stny namáhané píným zatížením Mezní stav únosnosti Nevyztužené zdné stny namáhané pevážn svislým zatížením Všeobecn Posouzení nevyztuženého zdiva namáhaného pevážn svislým zatížením Stny namáhané soustedným zatížením Nevyztužené zdné stny namáhané smykovým zatížením Nevyztužené zdné stny namáhané píným zatížením Všeobecn Stny, které psobí jako klenby mezi podporami Stny namáhané zatížením vtrem Stny zatížené píným zatížením od zeminy a vody Stny namáhané píným zatížením od mimoádných situací Nevyztužené zdné stny namáhané kombinací svislého a vodorovného zatížení Všeobecn Metoda použití souinitele Metoda použití zdánlivé ohybové tuhosti Metoda použití ekvivalentních ohybových souinitel Táhla Mezní stav použitelnosti Všeobecn (64) -

5 Obsah Nevyztužené zdné stny Soustedné zatížení Konstrukní zásady Konstrukní zásady pro nevyztužené zdivo Materiály pro zdivo Minimální tlouška stny Minimální plocha stny Vazba zdiva Maltové spáry Délka uložení pod soustedným zatížením Spojení stn Spojení stn se stropními konstrukcemi Vzájemné spojení stn Drážky a výklenky ve stnách Všeobecn Svislé drážky a výklenky Vodorovné a šikmé drážky Hydroizolaní vrstvy Provádní zdiva Všeobecn Návrh konstrukních prvk Zatžování zdiva Urení souinitele M Autotest Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny (64) -

6

7 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Seznámíme se se zdivem jako konstrukním materiálem, dozvíme se o charakteristických vlastnostech jednotlivých složek zdiva i zdiva jako celku, nauíme se navrhovat a posuzovat zdné konstrukce podle mezních stav. 1.2 Požadované znalosti Navrhování zdných konstrukcí navazuje na znalost navrhování betonových konstrukcí podle mezních stav únosnosti a použitelnosti. Je teba znát stavební mechaniku a pružnost, umt urit velikost, rozmístní a kombinace zatížení a úinky psobení zatížení. 1.3 Doba potebná ke studiu MS 1 obsahuje látku probíranou v šesti týdnech semestru. Doba potebná k nastudování se bude lišit v závislosti zejména na schopnostech a pedchozích znalostech studenta. Odhadujeme ji na 30 až 45 hodin. 1.4 Klíová slova Zdivo nevyztužené zdivo, vazba zdiva, pevnost zdiva charakteristická a návrhová, pevnost zdiva v tlaku, smyku, ohybu a soudržnosti, zdicí prvek, pevnost v tlaku zdicích prvk prmrná a normalizovaná, malta pro zdní, maltová spára, výplový beton, pomocné prvky, stna. 1.5 Použitá terminologie Pojmy vztahující se ke zdivu zdivo (masonry) seskupení zdících prvk uložených podle stanoveného uspoádání a spojených maltou nevyztužené zdivo (unreinforced masonry) zdivo neobsahující výztuž nebo množství výztuže je menší než minimální potebné pro vyztužené zdivo vazba zdiva (masonry bond) uspoádání prvk ve zdivu v pravidelné vazb pro zajištní vzájemného spolupsobení Pojmy vztahující se k pevnosti zdiva charakteristická pevnost zdiva (characteristic strength of masonry) pedepsaná hodnota pevnosti zdiva pi 5-ti procentní pravdpodobnosti (5-ti procentní kvantit) dosažení hypotetické mezní pevnosti testované série. Tato hod- - 7 (64) -

8 Zdné konstrukce MS 1 nota obecn koresponduje s pedepsaným kvantilem pedpokládaného statistického rozdlení jednotlivých vlastností materiálu nebo prvku v testované sérii. Jmenovitá hodnota je v nkterých souvislostech užívána jako charakteristická hodnota. pevnost zdiva v tlaku (compressive strength of masonry) pevnost zdiva v tlaku bez vlivu omezení deformací v kolmém smru, štíhlosti a výstednosti zatížení pevnost zdiva ve smyku (shear strength of masonry) pevnost zdiva namáhaného smykovými silami pevnost zdiva v ohybu (flexural strength of masonry) - pevnost zdiva namáhaného ohybovými momenty soudržnost (adhesion) - efekt malty vyvíjející tahovou nebo smykovou odolnost na kontaktním povrchu mezi maltou a zdícím prvkem Pojmy vztahující se ke zdícím prvkm zdící prvek (masonry unit) - pedem zhotovený prvek, urený pro uložení ve zdivu skupiny 1,2,3 a 4 zdících prvk (groups 1, 2, 3 and 4 masonry units) - ozna- ení skupin zdících prvk podle pomrné velikosti a orientace otvor ve zdících prvcích po jejich uložení ve zdivu ložná plocha (bed face) - dolní nebo horní plocha zdícího prvku pi jeho zamýšleném uložení ve zdivu prohlube (frog) - vybrání vytvoené bhem výroby v jedné nebo obou ložných plochách zdícího prvku otvor (hole) - zámrn vytvoený volný prostor, který prochází zdícím prvkem úpln nebo ásten, tj. prbžný (díra) nebo neprbžný (dutina) úchytný otvor (griphole) - zámrn vytvoený otvor ve zdícím prvku, umož- ující snazší uchopení a zvednutí zdícího prvku jednou nebo obma rukama, pop. strojem žebro (web) - pepážka z plného materiálu mezi otvory ve zdícím prvku obvodové žebro (shell) - plný materiál mezi otvorem vnjším povrchem (obvodem) zdícího prvku celková plocha (gross area) - plocha prezu vedeného zdícím prvkem bez odetení prezových ploch dr, dutin a drážek pevnost v tlaku zdících prvk (compressive strength of masonry units) - prmrná pevnost v tlaku stanoveného potu zdících prvk (viz. EN až EN 771-6) normalizovaná pevnost v tlaku zdících prvk (normalized compressive strength of masonry units) - pevnost v tlaku zdících prvk pevedená na pevnost za pirozeného stavu vlhkosti ekvivalentního zdícího prvku s šíkou 100 mm a výškou 100 mm (viz. EN až EN 771-6) - 8 (64) -

9 Úvod Pojmy vztahující se k malt malta (masonry mortar) - sms anorganických pojiv, kameniva a vody, vetn písad a pímsí, jestliže se vyžadují, pro for zdní, spojování a spárování zdiva obyejná malta (general purpose masonry mortar) - malta pro zdní bez speciálních vlastností, obvykle pro spáry s tlouškou vtší než 3 mm malta pro tenké spáry (thin layer masonry mortar) - návrhová malta pro zdní s maximální velikostí kameniva menší nebo rovnou pedepsanému rozmru lehká malta (lightweight masonry mortar) - návrhová malta pro zdní, jejíž objemová hmotnost po ztvrdnutí ve vysušeném stavu je menší než pedepsaná hodnota návrhová malta (designed masonry mortar) - malta navržená a vyrobená pro stanovené vlastnosti a ovená požadovanými zkouškami pedpisová malta (prescribed masonry mortar) - malta pedepsaného složení, tj. malta vyrobená podle pedem ureného pedpisu, jejíž vlastnosti vyplývají z daného pomru složek prmyslov vyrábná malta (factory made masonry mortar) - malta dávkovaná a míchaná ve výrobn malt pedem dávkovaná malta (prebatched masonry mortar) - malta, jejíž složky se dávkují ve výrobn malt a dodávají na staveništ, kde se zamíchají podle výrobcem urených pomr mísení a podmínek hotová malta ze smsi vápna a písku (premixed lime and sand masonry mortar) - malta, jejíž složky jsou dávkovány a míseny ve výrobn malt a dopraveny na staveništ, kde se zamíchají podle výrobcem urených pomr a podmínek s dalšími složkami (nap. cement) a s vápnem a pískem staveništní malta (site-made mortar) - malta dávkovaná a míchaná z jednotlivých složek pímo na staveništi pevnost malty v tlaku (compressive strength of mortar) - prmrná pevnost malty v tlaku stanoveného potu zkušebních vzork po 28 dnech ošetování Pojmy vztahující se k výplovému betonu výplový beton (concrete infill) - beton použitý k vyplnní pedem vytvoených dutin a mezer ve zdivu Pojmy vztahující se k pomocným prvkm hydroizolaní vrstva (damp proof course) - vrstva, která zabrauje pronikání vody ke zdicím prvkm nebo jiným materiálm použitým ve zdivu stnová spona (wall tie) - prvek pro spojení dvou vrstev dutinové (vrstvené) stny nebo pro spojení zdné stny s rámovou konstrukcí nebo pro spojení zdné pizdívky s vnitní stnou - 9 (64) -

10 Zdné konstrukce MS 1 pásek (strap) - prvek pro spojení zdiva s pilehlými konstrukcemi, nap. se stropními konstrukcemi, podlahami a krovy Pojmy vztahující se k maltovým spárám ložná spára (bed point) - vrstva malty mezi ložnými plochami zdících prvk píná spára (perpend point, head joint) - styná maltová spára kolmá ke spáe ložné i k líci stny podélná spára (longitudinal point) - svislá maltová spára uvnit tloušky stny, rovnobžná s lícem stny tenká spára (thin layer point) - spára vyplnná maltou pro tenké spáry spárování (jointing) - dohotovení maltové spáry bhem provádní režného zdiva vyspárování (pointing) - vyplnní a dohotovení spár režného zdiva, jejichž povrch byl proškrábnut nebo ponechán nevyplnn pro vyspárování Pojmy vztahující se k druhm stn nosná stna (load-bearing wall) - stna urená zejména pro penášení svislého zatížení a vlastní hmotnosti jednovrstvá stna (single-leaf wall) - stna bez vnitní dutiny nebo bez prbžné svislé spáry (vyplnné nebo nevyplnné) ve své rovin dutinová stna (cavity wall) - stna, skládající se ze dvou rovnobžných jednovrstvých stn, úinn spojených stnovými sponami nebo výztuží ložných spár. Prostor mezi obma jednovrstvými stnami (vrstvami) je bu ponechán jako souvislá nezaplnná dutina nebo je úpln i ásten vyplnn nenosným tepeln izolaním materiálem dvouvrstvá stna (double-leaf wall) - stna skládající se ze dvou vrstev, mezi nimiž je souvislá podélná spára pln vyplnná maltou a jež jsou úinn spojeny stnovými sponami nebo výztuží ložných spár, zabezpeujícími jejich úplné spolupsobení proti úinkm zatížení dutinová stna s výplovým betonem (grouted cavity wall) - stna skládající se ze dvou vrstev, mezi nimiž je souvislá podélná spára pln vyplnná betonem a jež jsou úinn spojeny stnovými sponami nebo výztuží ložných spár, zabezpeujícími jejich úplné spolupsobení proti úinkm zatížení stny s lícovou vrstvou (faced wall) - stna s lícovými zdícími prvky, které jsou spojeny vazbou s rubovými zdícími prvky a spolupsobí pi penášení úink zatížení stna s obvodovými pruhy malty (shell bedded wall) - stna, v níž jsou zdící prvky maltovány v ložných spárách na dvou pruzích obyejné zdící malty, umístných pi obou lících stny obkladová stna (veneer wall) - stna, která tvoí vnjší líc stnové konstrukce, není však spojena vazbou s vnitní stnou nebo rámovou konstrukcí a nepispívající k penosu úink zatížení smyková stna (shear wall) - stna penášející vodorovné síly ve své rovin - 10 (64) -

11 Úvod ztužující stna (stiffening wall) - stna, která je kolmá na stnu jinou, tvoí pro ni podporu vzhledem k psobení píných sil nebo snižuje úinek vzpru v podporované stn a pispívá ke zvýšení stability celého objektu nenosná stna (non-loadbearing wall) - stna, která není urená pro penášení zatížení která se mže odstranit, aniž by byla ohrožena spolehlivost a celistvost zbývající nosné konstrukce Doplkové pojmy drážka (chase) - podélná rýha vytvoená ve zdivu výklenek (recess) - volný prostor vytvoený v líci stny zálivka (grout) - tekutá sms cementu, písku a vody pro vyplnní malých dutin nebo prostor dilataní spára (movement point) - spára, ve které je pipuštn volný pohyb v rovin stny - 11 (64) -

12

13 Navrhování zdných konstrukcí 2 Navrhování zdných konstrukcí 2.1 Úvod do problematiky Zdné stavby patí bezesporu k nejstarším konstrukcím. Nejprve se používal neopracovaný kámen, kterého však byl v nkterých zemích nedostatek. V Mezopotámii (v dnešním Iráku) a ve sprašových oblastech Anatolie (v dnešním Iránu) se asi ped 8000 lety zaaly vyrábt první cihly první umlý stavební materiál. Tvarovaly se run z bláta a slámy a sušily se na slunci. V dob bronzové, asi 3000 let p.n.l., byly vynalezeny nástroje, kterými bylo možno opracovávat kámen do tvar vhodných pro stavební úely. Asi v roce 2500 p.n.l. byla v Mezopotámii aplikována pro výrobu cihel technika vypalování v pecích, používaná již díve pro výrobu keramiky. Tyto cihly se vyrábly z jemn zrnité jílovité hlíny, z které se po smíšení s vodou vytvoila plastická hmota. Ta se ukládala do forem, z nichž se po ásteném vysušení vyklopila a vkládala do pece. Bhem procesu vypalování se mní chemická a fyzikální struktura, cihly jsou pak pevné a odolné úinkm povtrnosti. Výroba takových cihel však byla mnohem náronjší a tím i dražší. Proto se používaly pevážn pro lícové zdivo. Pro vnitní zdivo se dále používaly cihly sušené. Takto stavli Sumerové v Mezopotámii výstavné cihelné vžové domy a terasy. Z pední Asie se umní vyrábt cihly rozšíilo do Stední Asie, Indie, Egypta, ecka a íma. Do eských zemí se cihláská výroba dostala s píchodem kesanství v 9. a 10. století, ale ješt v celém období románského slohu pevládá jako stavební materiál kámen. Používalo se kamenné zdivo na maltu vápennou, nejdíve z neopracovaného lomového kamene, pozdji z kamene opracovaného. Nejstarší zachované zdivo u nás pochází z druhé polovina 12. století a je v kostele v Plasích. Ve východním kídle Anežského kláštera v Praze bylo nalezeno cihelné zdivo z druhé poloviny 13. století. Na sklonku gotiky ve 14. století se již bžn používalo cihelné zdivo pro obytné domy u nás i v okolním svt. Napíklad v Anglii cihelné stavby nahradily pvodní devné po velkém požáru v roce 1666 a cihly se staly nejoblíbenjším stavebním materiálem. V polovin 19. století dochází ke zprmyslnní výroby cihel. Proces výroby byl nejdíve perušovaný. Zformované a ásten vysušené cihly se vložily do pece a vypalovaly. Pak se ohe uhasil, pec se otevela a cihly chladly. To se opakovalo pro další dávku. Pozdji byly zavedeny rotaní pece, které se ve zdokonalené podob používají dodnes. Tvarování se provádí vytlaováním sloupce hmoty a krájením na jednotlivé cihly nebo lisováním do forem. Cihly se vkládají do pece, vypalují, chladí a vyjímají pi nepetržitém otáení. Po celá tisíciletí se zdné stavby provádly pouze na základ pedávaných zkušeností a empirických pravidel. Až po 2. svtové válce, kdy vyvstala naléhavá poteba výstavby obytných i obanských budov a zárove bylo teba šetit stavebním materiálem, bylo nutné zabývat se aplikací stavebn-inženýrských zásad pro navrhování zdných konstrukcí. V našich zemích se do té doby stavly - 13 (64) -

14 Zdné konstrukce MS 1 obytné domy s max. pti nadzemními podlažími, kde v 1. podlaží mly obvodové zdi tloušku 750 mm a stední 600 mm. Výzkum probíhal pedevším v Sovtském svazu, Švýcarsku, Spojených státech amerických a Velké Británii. Byly postaveny až 18-ti podlažní budovy s konstantní tlouškou zdí 450 mm. U nás se touto problematikou zabýval Prof. Konrád Hruban. Od roku 1981 je v platnosti SN : Navrhování zdných konstrukcí doplnná nkolika zmnami v pozdjších letech. V souasnosti se pechází na mezinárodn platnou normu Eurokód 6 (EN 1996): Navrhování zdných konstrukcí, která obsahuje následující ásti: EN : Obecná pravidla - pravidla pro vyztužené a nevyztužené zdivo EN : Obecná pravidla navrhování na úinky požáru EN : Výbr materiál a provádní zdiva EN : Zjednodušené výpoetní metody. Zdivo jako stavební materiál mže být velmi výhodné: Materiál pro výrobu cihel a tvárnic je pomrn levný a výrobky jsou trvanlivé. Zdivo zajišuje zárove funkci nosnou, tepeln a zvukov izolaní,ochrany proti povtrnosti, slouží k rozdlení vnitního prostoru. Pomocí malých zdicích prvk lze dosáhnout tvarové rozmanitosti a architektonicky zajímavého vzhledu budov. 2.2 Návrh zdných konstrukcí podle Eurokódu 6 všeobecn Definice Zdivo je stavební konstrukce, která vzniká sestavením zdicích prvk vázaných podle daných pravidel pomocí malty nebo zálivky. EN se zabývá navrhováním budov a inženýrských staveb nebo jejich ástí z nevyztuženého, vyztuženého, pedpjatého a seveného zdiva, a to požadavky na odolnost, použitelnost a trvanlivost konstrukcí. Nezabývá se: zvláštními požadavky návrhu na úinky zemtesení ( Eurokód 8: Navrhování konstrukcí v seismických oblastech), odolností proti požáru (EN ), zvláštními hledisky speciálních typ konstrukcí (dynamické úinky na vysoké budovy, zdné mosty, hráze, komíny, oblouky, klenby), zdivem se sádrovou maltou, - 14 (64) -

15 Navrhování zdných konstrukcí zdivem, kde prvky nejsou kladeny v pravidelných vrstvách (kamenné zdivo z neopracovaného kamene), zdivem vyztuženým jinými materiály než je ocel. V tomto modulu se nauíme navrhovat stny a pilíe z nevyztuženého zdiva Související normy EN se odvolává na následující normy: EN 206-1, Beton ást 1: Specifikace,vlastnosti, výroba a shoda. EN 771-1, Specifikace zdicích prvk ást 1: Pálené zdicí prvky. EN 771-2, Specifikace zdicích prvk ást 2: Vápenopískové zdicí prvky. EN 771-3, Specifikace zdicích prvk ást 3: Betonové tvárnice s hutným a pórovitým kamenivem. EN 771-4, Specifikace zdicích prvk ást 4: Pórobetonové tvárnice. ást 5: Zdicí prvky z umlého ka- EN 771-5, Specifikace zdicích prvk mene. EN 771-6, Specifikace zdicích prvk kamene. EN 772-1, Zkušební metody pro zdicí prvky v tlaku. ást 6: Zdicí prvky z pírodního ást 1: Stanovení pevnosti EN 845-1, Specifikace pro pomocné výrobky pro zdné konstrukce ást 1: Spony, tahové pásky, tmeny pro stropnice a konzolky. EN 845-2, Specifikace pro pomocné výrobky pro zdné konstrukce ást 2: Peklady. EN 845-3, Specifikace pro pomocné výrobky pro zdné konstrukce ást 3: Výztuž do ložných spár z ocelové mížoviny. EN 998-2, Specifikace malt pro zdivo ást 2: Malty pro zdní. EN , Zkušební metody malt pro zdivo ást 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a tlaku. EN , Metody zkoušení zdiva ást 1: Stanovení pevnosti v tlaku. EN , Metody zkoušení zdiva ást 2: Stanovení pevnosti v ohybu. EN , Metody zkoušení zdiva ást 3: Stanovení poátení pevnosti ve smyku. EN , Metody zkoušení zdiva ást 4: Stanovení pevnosti ve smyku vetn hydroizolaní vrstvy. EN 1990, Eurokód Zásady navrhování konstrukcí. EN 1991, Zatížení konstrukcí. EN 1992, Navrhování betonových konstrukcí (64) -

16 Zdné konstrukce MS Pedpoklady, pravidla pro použití Pedpoklady pro navrhování a pravidla pro použití daná v EN 1990 odst. 1.3 a 1.4 platí i pro zdné konstrukce Oznaení a definice Oznaení a definice dané v odst. 1.5 EN 1990 a symboly dané v 1.6 EN 1990 platí i pro zdné konstrukce. Oznaení, definice a symboly použité v EN jsou uvedeny v odstavci Zásady návrhu Základní požadavky Návrh zdných konstrukcí musí být v souladu s všeobecnými pravidly danými v EN Zvláštní opatení pro zdné konstrukce jsou uvedeny v tomto oddíle. Základní požadavky EN 1990 oddíl 2 jsou splnna pro zdné konstrukce, jestliže platí: návrh mezního stavu je proveden metodou dílích souinitel dle EN 1990, zatížení se bere dle EN 1991, použijí se pravidla pro kombinace daná v EN 1990, použijí se zásady a pravidla pro použití daná v EN Zásady navrhování podle mezních stav Zdné konstrukce je nutno posoudit na mezní stav únosnosti a na mezní stav použitelnosti. Je nutno uvažovat všechna významná návrhová ešení vetn rozhodujících stádií postupu výstavby Ovování metodou dílích souinitel Návrhové hodnoty zatížení Charakteristická hodnota zatížení se získá z EN 1991 a vynásobí se dílím sou- initelem zatížení podle EN (64) -

17 Navrhování zdných konstrukcí Návrhové hodnoty vlastností materiál Charakteristická hodnota se dlí píslušným souinitelem spolehlivosti materiálu M. Hodnoty souinitele M mohou být v Národní píloze. Doporuené hodnoty viz. tabulka 2.1. hodnota M se urí pro píslušný materiál v závislosti na tíd kontroly provádní. Tato tída se urí podle toho zda a jak se provádí dozor na stavb. Ten mže být zajištn píslušn kvalifikovaným a zkušeným pracovníkem který je bu zamstnancem dodavatele nebo je nezávislý. Za nezávislou osobu mže být považován i projektant. Kvalita provedení zdiva významn ovlivuje únosnost zdné konstrukce. Souinitel M závisí rovnž na stanovení vlastností malty a na zpsobu, jakým se malta míchá a jak se dávkují její složky. Tab. 2.1: Souinitel spolehlivosti materiálu M Materiál Zdivo vyrobené z: γ M Tída A Prvky kategorie I, návrhová malta 1,5 1,7 2 2,2 2,5 B Prvky kategorie I, pedpisová malta 1,7 2 2,2 2,5 2,7 C Prvky kategorie II, libovolná malta 2 2,2 2,5 2,7 3 D Kotvení výztuže 1,7 2 2,2 2,5 2,7 E Betonáská a pedpínací výztuž 1,15 F Pomocné prvky 1,7 2 2,2 2,5 2,7 G Peklady dle EN ,5 až 2, Kombinace zatížení Kombinace zatížení musejí být v souladu s obecnými pravidly danými v EN V obytných a kanceláských budovách je obvykle možné zjednodušit kombinace zatížení dané EN 1990.Promnné zatížení mžeme uvažovat jako jedno pevné promnné zatížení (to znamená stejné zatížení ve všech rozptích nebo nula, podle toho, zda promnné zatížení psobí nepízniv nebo pízniv v dané kombinaci). Je možné použít redukní souinitele dané v EN Mezní stavy Pro mezní stav únosnosti pro bžné a mimoádné situace se použijí odpovídající hodnoty souinitele M z tabulky 2.1. Mezní stavy použitelnosti Tam, kde jsou v odpovídajících klauzulích vztahujících se k mezním stavm použitelnosti dána zjednodušující pravidla, nejsou požadovány podrobné výpoty s použitím kombinací zatížení. Je-li to teba dílí souinitel spolehlivosti materiálu M = 1,0 (doporuená hodnota, v národní píloze mže být stanoveno jinak) (64) -

18 Zdné konstrukce MS Navrhování pomocí zkoušek Konstrukní vlastnosti zdiva mohou být stanoveny zkouškami ( viz EN 1990 píloha D). 2.4 Materiály Zdicí prvky Druhy a zatídní zdicích prvk Rozlišujeme následující druhy zdicích prvk: pálené zdicí prvky (EN 771-1), vápenopískové zdicí prvky (EN 771-2), betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem (EN 771-3), pórobetonové tvárnice (EN 771-4), zdicí prvky z umlého kamene (EN 771-5), zdicí prvky z pírodního kamene (EN 771-6). Podle kvality kontroly výroby adíme zdicí prvky do kategorie I nebo II (uruje výrobce). Dále tídíme zdicí prvky do skupin 1, 2, 3 a 4 podle objemu otvor, pop. tloušky pepážek mezi dutinami (viz tab. 2.2, skupinu stanoví výrobce). Pórobetonové zdicí prvky a prvky z umlého nebo pírodního kamene adíme do skupiny (64) -

19 Navrhování zdných konstrukcí Tab. 2.2: Geometrické požadavky pro zatídní zdicích prvk Materiály a limitní hodnoty pro zdící prvky Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 (všechny materiály) Prvky Svislé otvory Vodorovné otvory Objem všech otvor (% z celkového objemu) 25 pálené >25; 55 >55; 70 >25; 70 vápenopískové >25; 55 nepoužívá se nepoužívá se betonové b >25; 60 >60; 70 >25; 50 Objem jednoho otvoru (% z celkového objemu) 12,5 pálené vápenopískové betonové b jednotlivý otvor 2 manipulaní otvory max. 12,5 jednotlivý otvor 15 manipulaní otvory max. 30 jednotlivý otvor 30 manipulaní otvory max. 30 jednotlivý otvor 2 manipulaní otvory max. 12,5 nepoužívá se jednotlivý otvor 30 manipulaní otvory max. 30 jednotlivý otvor 30 nepoužívá se jednotlivý otvor 25 Zaruená hodnota tloušky žeber a pepážek mezi otvory (mm) Zaruená hodnota celkové a tloušky žeber a pepážek (% z celkové šíky) Bez požadavk žebro obvodové žebro žebro obvodové žebro žebro obvodové žebro pálené vápenopískové 5 10 nepoužívá se nepoužívá se betonové b pálené Bez požadavk vápenopískové 20 nepoužívá se nepoužívá se betonové b a Celková tlouška pepážek mezi otvory a obvodových stn prvku, mená vodorovn pes prvek kolmo k povrchu stny. b Je-li otvor konický, použije se prmrná tlouška pepážek a obvodových stn prvku - 19 (64) -

20 Zdné konstrukce MS Vlastnosti zdicích prvk Charakteristickou vlastností zdicího prvku je jeho pevnost v tlaku. Výrobce vtšinou udává prmrnou pevnost v tlaku získanou ze zkoušek provádných na celých prvcích, a to ve smru kolmo na ložnou spáru a kolmo na stynou spáru. Pro návrh zdné konstrukce potebujeme normalizovanou pevnost v tlaku f b v píslušném smru. Tu získáme z prmrné hodnoty vynásobením souinitelem tab Tab. 2.3: Souinitel tvaru vyjadující vliv rozmr zkušebního vzorku Šíka (mm) Výška (mm) ,80 0, ,85 0,75 0, ,95 0,85 0,75 0,70 0, ,15 1,00 0,90 0,80 0, ,30 1,20 1,10 1,00 0, ,45 1,35 1,25 1,15 1, ,55 1,45 1,35 1,25 1,15 POZN.: Mezilehlé hodnoty δ se stanoví interpolací podle pímky Malta Definice Malta je sms pojiva, plniva a vody. Jako pojivo se používá vzdušné nebo hydraulické vápno a/nebo cement. Jako plnivo se používá písek, pop. struska, škvára nebo popílek Funkce malty Malta po zatvrdnutí spojuje zdicí prvky v jeden celek, penáší zatížení z jedné vrstvy na druhou, vyrovnává místní rozdíly zatížení a roznáší soustedné tlaky, zamezuje pístupu atmosférických vliv do zdiva, zabrauje nevtrání, zlepšuje nepropustnost, zvukotsnost a tepeln-izolaní vlastnosti Druhy malt pro zdní Podle složení a zpsobu použití rozlišujeme maltu obyejnou, maltu pro tenké spáry a lehkou maltu. Podle metody urení jejich složení jsou malty návrhové a pedpisové. Podle zpsobu výroby mohou být malty prmyslov vyrábné (pedem dávkované nebo pedem míchané) nebo vyrábné na staveništi (64) -

21 Navrhování zdných konstrukcí Úkol 2.1 Vyhledejte si definice jednotlivých druh malty v oddílu Specifikace malt pro zdní Malty se zaazují do tíd podle jejich pevnosti v tlaku f m, což je charakteristická vlastnost malty. Oznaení malty je pak písmeno M, za kterým je uvedena pevnost v N/mm 2 (= MPa). Tab. 2.4: Tídy malt Tída M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 M d Pevnost v tlaku N/mm 2 1 2, d d je pevnost v tlaku vtší než 25 N/mm 2 deklarovaná výrobcem Pedpisové malty mají ješt popsaný pomr pedepsaných složek v poadí objem cementu: objemu vápna : objemu písku, nap. 1: 1: 5. Úkol 2.2 Vyhledejte, které normy se vztahují k malt Výplový beton Specifikace výplového betonu Výplový beton je specifikován charakteristickou pevností v tlaku f ck (pevnostní tída betonu), která odpovídá válcové/krychelné pevnosti po 28 dnech tvrdnutí podle EN 206. Pevnostní tída zálivky nesmí být menší než 12/15 N/mm 2. Zpracovatelnost betonu musí být taková, aby bylo zajištno, že všechny otvory budou úpln vyplnny. Pro vtšinu pípad je vyhovující tída dle sednutí kužele S3 až S5, dle rozlití F4 až F6 (EN 206-1). Maximální velikost zrn nesmí pekroit 20 mm. Pro zálivky otvor s nejmenším rozmrem menším než 100 mm nebo je-li krytí výztuže menší než 25 mm, maximální velikost zrn ej 10 mm Vlastnosti výplového betonu Charakteristická pevnost v tlaku a ve smyku se urí zkouškami na vzorcích betonu. Pokud nemáme k dispozici výsledky zkoušek, mžeme použít hodnoty charakteristické pevnosti v tlaku f ck a charakteristické pevnosti ve smyku f cvk z tabulky 2.5. Tab. 2.5: Charakteristické pevnosti výplového betonu Pevnostní tída betonu C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 nebo vtší f ck (N/mm 2 ) f cvk (N/mm 2 ) 0,27 0,33 0,39 0,45-21 (64) -

22 Zdné konstrukce MS Mechanické vlastnosti zdiva Charakteristická pevnost zdiva v tlaku Charakteristická pevnost zdiva v tlaku f k se stanoví bu zkouškami dle EN nebo výpotem. Pro zdivo s výjimkou zdiva na obvodových pruzích malty získáme z : rovnice (2.1) pro zdivo s obyejnou a lehkou maltou, rovnice (2.2) pro zdivo s maltou pro tenké spáry v ložných spárách tloušky 0,5 až 3 mm a pálenými zdicími prvky skupin 1 a 4, vápenopískovými, betonovými a pórobetonovými zdicími prvky, rovnice (2.3) pro zdivo s maltou pro lehké spáry v ložných spárách tl.0,5 až 3 mm a pálenými zdicími prvky skupin 2 a 3. f k = K f b 0,65 f m 0,25 f k = K f b 0,85 f k = K f b 0,7 (2.1) (2.2) (2.3) K.konstanta dle tab. 2.6; pokud se ve zdivu s obyejnou maltou vyskytuje podélná maltová spára rovnobžná s lícem stny v celé nebo jakékoli délce stny, hodnoty K se násobí 0,8 f b normalizovaná prmrná pevnost v tlaku zdicích prvk ve smru psobení úink zatížení v N/mm 2 f m pevnost malty v tlaku v N/mm 2 Musí být zajištno, že jsou splnny následující požadavky: zdivo je provedeno v souladu s konstrukními zásadami EN , spáry jsou ádn vyplnny, f b se nedosazuje vtší než 75 N/mm 2, jsou-li zdicí prvky kladeny do obyejné malty, f b se nedosazuje vtší než 50 N/mm 2, jsou-li zdicí prvky kladeny do malty pro tenké spáry, f m se nedosazuje vtší než 20 N/mm 2 a ne vtší než 2 f b, jsou-li zdicí prvky ukládány do obyejné malty, f m se nedosazuje vtší než 10 N/mm 2, jsou-li zdicí prvky ukládány do lehké malty. Psobí-li úinky zatížení rovnobžn se smrem ložných spár, f b musí být ur- ena z výsledk zkoušek, kde smr zatížení na zkušební vzorky je stejný jako smr úink zatížení na zdivo. Maximální hodnota souinitele je v tomto pípad 1,0. Pi použití zdicích prvk skupiny 2 a 3 se konstanta K z tab. 2.6 násobí 0,5. Nejsou-li styné (svislé) spáry vyplnny, rovnice (2.1), (2.2), (2.3) mohou být použity, pokud nepsobí žádné vodorovné zatížení (64) -

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

BETONOVÉ KONSTRUKCE I

BETONOVÉ KONSTRUKCE I VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING LADISLAV ÍRTEK, CSC BETONOVÉ KONSTRUKCE I MODUL CS1 BETONOVÉ KONSTRUKCE PRUTOVÉ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Betonové

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zděné konstrukce, jejich typy a význam. Vlastnosti. podle mezních stavů. Ishshah Mud-brick Palace in Tarim, Yemen

Zděné konstrukce, jejich typy a význam. Vlastnosti. podle mezních stavů. Ishshah Mud-brick Palace in Tarim, Yemen Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Zděné konstrukce, jejich typy a význam. Vlastnosti zdiva. Zásady Z dimenzování

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M03

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M03 VYSOKÉ UEÍ TECHICKÉ V BR FAKULTA STAVEBÍ PROF. IG. JIDICH MELCHER,DR.SC. IG. MARCELA KARMAZÍOVÁ, CSC. IG. MIROSLAV BAJER,CSC. IG. KAREL SÝKORA PRVKY KOVOVÝCH KOSTRUKCÍ MODUL BO0-M0 PRUTY AMÁHAÉ TAHEM A

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Znalecký posudek. 100/2012

Znalecký posudek. 100/2012 1 Znalecký posudek. 100/2012 Pro zjištní obvyklé ceny Nemovitost: Poliklinika O, p. 3066, v k.ú. a obec Teplice, na pozemkové parcele pp. 3456/10 Objednatel posudku: Krajská zdravotní a.s., Sociální pée

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

SO 201 NA SILNICI I/30, MOST MALÉ ŽERNOSEKY ZATŽOVACÍ ZKOUŠKA OK SuperCor

SO 201 NA SILNICI I/30, MOST MALÉ ŽERNOSEKY ZATŽOVACÍ ZKOUŠKA OK SuperCor SO 201 NA SILNICI I/30, MOST MALÉ ŽERNOSEKY ZATŽOVACÍ ZKOUŠKA OK SuperCor Ing. László Szíkora, SUDOP Praha a.s. Ing. Jaromír Zouhar, Ing. Marek Šana, Viacon R s.r.o. Corrugated Steel Plate Structure on

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. ING. JIÍ KYTÝR, CSc. ING. PETR FRANTÍK, Ph.D. STATIKA I MODUL BD03-MO1 ROZŠÍENÝ PRVODCE

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. ING. JIÍ KYTÝR, CSc. ING. PETR FRANTÍK, Ph.D. STATIKA I MODUL BD03-MO1 ROZŠÍENÝ PRVODCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. JIÍ KYTÝR, CSc. ING. PETR FRANTÍK, Ph.D. STATIKA I MODUL BD-MO ROZŠÍENÝ PRVODCE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Statika

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více