ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané na LV č Se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5246/ na společných částech bytového domu č.p. 755, zapsaného na LV č a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5246/ na parcele č o výměře 343 m2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č To vše v k.ú. Zdice, obec Zdice, okres Beroun, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun. Objednatel posudku: Účel posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny 890/ Praha 8 Podklad pro dražbu Dle stavu ke dni posudek vypracovala: Renáta Havířová Pod Stráží Plzeň Posudek obsahuje 20 listů. Objednateli se předává ve 2 písemných vyhotoveních. V Plzni

2 SEZNAM 1. ÚVOD 1.1. Znalecký úkol 1.2. Podklady dodané objednatelem 1.3. Podklady zajištěné znalcem 1.4. Stanovení tržní hodnoty 2. METODY OCEŇOVÁNÍ 2.1. Metoda stanovení věcné hodnoty 2.2. Metoda porovnávací 2.3. Strategie postupu ocenění 3. NÁLEZ A OCENĚNÍ 3.1. Identifikační údaje Identifikace nemovitosti Restituční nároky, zástavní právo, věcná břemena Poloha a charakteristika nemovitosti Popis a stav bytové jednotky 3.2. Aplikace metod Metoda věcné hodnoty Porovnávací hodnota Rekapitulace 4. ZNALECKÁ DOLOŽKA 5. PŘÍLOHY 5.1. Osvědčení 5.2. Fotodokumentace 5.3. Doklady 2

3 1. ÚVOD 1.1. Znalecký úkol Předmětem znaleckého posudku je stanovení tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitého majetku kterým je nemovitost bytová jednotka č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané na LV č Se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5246/ na společných částech bytového domu č.p. 755, zapsaného na LV č a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5246/ na parcele č o výměře 343 m2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č To vše v k.ú. Zdice, obec Zdice, okres Beroun, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Podklady dodané objednatelem Výpis z katastru nemovitostí LV č pro k.ú. Zdice ze dne Objednávka na provedení odhadu Oznámeni o provedení odhadu ceny předmětu dražby 1.3. Podklady zajištěné znalcem Aktuální výpis z katastru nemovitostí LV č (bytová jednotka) pro k.ú.zdice ze dne Informace z katastru nemovitostí LV č (bytový dům) pro k.ú. Zdice ze dne Informace z katastru nemovitostí LV č (pozemek) pro k.ú. Zdice ze dne Kopie katastrální mapy ze dne Fyzická prohlídka oceňované nemovitosti a pořízení fotodokumentace. Vlastník nebo osoba, která má předmět ocenění v držení nebo nájmu, byl přítomen řádné prohlídce předmětu ocenění, prohlídka byla umožněna Stanovení tržní hodnoty Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihují současnou hodnotu majetku. Na nemovitý majetek je pohlíženo v souladu s definicí ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Konvenční stanovení tržní hodnoty nemovitosti vychází obvykle z metod, jejichž použití je součástí metodiky používané v ČKOM. Použité metody: Metoda stanovení věcné hodnoty Metoda porovnání tržních cen ( cen realizovaných na trhu ) 2. METODY OCEŇOVÁNÍ 2.1. Metoda stanovení věcné hodnoty Věcná hodnota je reprodukční cena nemovitosti snížená o opotřebení. Reprodukční cena odpovídá výši nákladů, které by bylo nutno v době ocenění vynaložit na pořízení stejné nebo porovnatelné věci. Věcnou hodnotu staveb je třeba určit s přihlédnutím k opotřebení. Při stanovení věcné hodnoty nemovitosti mají zásadní význam vstupní údaje. U staveb těmito údaji jsou: délka, zastavěná plocha, obestavěný prostor, stáří stavby, reprodukční pořizovací, opotřebení stavby. Pro 3

4 výpočet opotřebení stavby je nutné zajistit příp. stanovit: stáří stavby a stav běžné údržby, technické a morální opotřebení, provedené opravy a výměna jednotlivých konstrukčních prvků, předpokládanou životnost Metoda porovnávací Tato metoda pro ocenění nemovitosti je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány na trhu, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit jak hodnotu samotné stavby, tak i hodnotu pozemku. Pro porovnání budou použity tři realizované ceny obdobných nemovitostí. Porovnání bude provedeno jak ze stavebnětechnického hlediska tak i z pohledu ekonomického efektu nemovitosti ( fyzické opotřebení, funkční a ekonomická zastaralost, vybavenost, ekologické zatížení atd. ). Porovnávací metoda dává nejpřesnější obraz o skutečně realizovaných cenách. Použité koeficienty: 1 Lokalita K1, 2 Typ stavby K2, 3 Stáří K3, 4 Garáž K4, 5 Velikost K5, 6 Vybavení K6, 7 Zdroj nabídky K Strategie postupu ocenění V našem případě hodnocené nemovitosti budou použity dvě hlavní metody používané při oceňování nemovitostí, tj. metoda zjištění věcné hodnoty a metoda porovnávací. Při ocenění nemovitosti metodou zjištění věcné hodnoty se uvádí přehled obestavěného prostoru, zastavěných ploch, metrů užitných ploch a stáří objektu. Pro výpočet věcné hodnoty bude použito podpůrně ceny zjištěné dle platného cenového předpisu. Dále pak bude použita metoda porovnávací, jenž dává nejpřesnější obraz o skutečně realizovaných cenách. Tato metoda je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž prodeje byly v nedávné době realizovány na trhu, jsou známé a ze získaných informací je možné vyhodnotit hodnotu oceňované nemovitosti jako celku. Porovnání bude provedeno z pohledu stavební substance tak i z pohledu ekonomického efektu nemovitosti. Pro porovnávací metodu bude použito podkladů z vlastní databáze nebo z důvěryhodných zdrojů. 3. NÁLEZ A OCENĚNÍ 3.1. Identifikační údaje Identifikační údaje nemovitosti Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č ze dne pro k.ú. Zdice Čermák Radek, Velizská 755, Zdice Adresa nemovitosti: Velizská čp. 755 Název katastrálního území: Zdice Název obce: Zdice Název okresu: Beroun List vlastnictví: LV č Restituční nároky, zástavní právo, věcná břemena, rizika, ochrana Na předmětu dražby váznou tato práva: Zástavní právo smluvní - a) zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru č v celkové výši ,- Kč s přísl., b) zajištění veškerých budoucích pohledávek, které vzniknou od uzavření smlouvy do až do celkové výše ,- Kč, ACEMA Credit Czech, a.s., Čimická 780/61, Praha 8, Čimice, Praha 81. Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. Právní účinky vkladu práva ke dni

5 Nařízení exekuce - pověřený soudní exekutor: Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika Za Beránkem 836/132, Klatovy II, Klatovy 1. Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Beroun, 15 EXE 840/ ze dne Nařízení exekuce - pověřený exekutor: EÚ Plzeň-sever, JUDr. Flajšhansová, Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Beroun 15 EXE-8337/ (121 EX 4252/11) ze dne Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení OS Beroun 15 EXE8337/ Právní moc ke dni Nařízení exekuce - pověřený exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, EÚ Plzeň sever. Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Beroun 1 Nc-3512/ ze dne Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení OS Beroun 1 Nc3512/ Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - pro pohledávku ve výši ,- Kč s přísl. Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Plzeň-sever, JUDr. Flajšhansová 121 EX- 4252/ (15 EXE 8337/ ) ze dne Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení EÚ Plzeň - sever, JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-4252/ Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - pro pohledávku ve výši ,- Kč s přísl. Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Plzeň - sever, JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-2578/ (1 Nc 3512/2007-6) ze dne Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení EÚ Plzeň - sever, JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-2578/ Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - pro pohledávku ve výši ,- Kč s přísl. Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Brno - venkov, JUDr. Lubomír Zálešák 107 EX- 772/ (15 EXE 9522/2011-9) ze dne Zástavní právo exekutorské - k zajištění pohledávky ve výši ,- Kč s přísl. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha 3, Vinohrady, Praha 3, Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Plzeň sever, JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-2578/ (1 Nc 3512/2007-6) ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - pro pohledávku ve výši 435 Kč s přísl. Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EU Zlín, JUDr. Růžička 77 Ex-4712/ Okresní soud Beroun (7EC 330/2010-8) ze dne Nařízení exekuce - pověřený exekutor Mgr. Pavel Dolanský, EÚ Beroun Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Beroun 11 EXE-13/ , 015 EX 97/12 ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - pro pohledávku ve výši ,- Kč s přísl. Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Beroun, Mgr. Pavel Dolanský 015 EX97/ (11 EXE 13/ ) ze dne Zástavní právo exekutorské - zajištění pohledávky ve výši ,- Kč s přísl. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, Praha 3, Vinohrady, Praha3, Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Plzeň sever, JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-4252/ ,(15 EXE 8337/ ) ze dne

6 Rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - JUDr. Michal Krejčí Listina Usnesení insolvenčního soudu o prohlášení konkursu ( 245, 405 odst. 2 z.č.182/2006 Sb.), o úpadku KSPH 39 INS-21921/2011 A-18 ze dne Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - JUDr. Michal Krejčí Listina Usnesení insolvenčního soudu o prohlášení konkursu ( 245, 405 odst. 2 z.č.182/2006 Sb.), o úpadku KSPH 39 INS-21921/2011 A-18 ze dne Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen dne Společenství pro dům 755 Zdice - Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Beroun, Mgr. Pavel Dolanský 015EX-97/ (11 EXE 13/ ) ze dne Zástavní právo smluvní, nařízení exekuce a exekuční příkaz, zástavní právo exekutorské, rozhodnutí o úpadku, prohlášení o konkursu zapsané v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s 58, odst.1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají Poloha a charakteristika nemovitosti Bytový dům je postavený v severní, okrajové části města Zdice, ulice Velizská. Bezprostřední okolí je zastavěné původními bytovými. Okolí bytového domu hlavní vchod je prostorné, konec slepé ulice, parkovací možnosti omezené. Hlavní vstup do domu je orientován z východní strany, zadní vstup ze západní strany. Bytový dům je podsklepený (zvýšený suterén) a má 4 nadzemní podlaží. Okolí a vnitřní prostory bytového domu jsou hodnoceny jako udržované. Objekt byl dán do užívání dle sdělení před cca 40 lety, byla provedena výměna stoupaček, oprava fasády, vchodové dveře vč. zvonků, bez výtahu, v udržovaném stavu. Dům je napojen na veškeré dostupné inženýrské sítě. Dům je montovaný, panelový, základy domu jsou bet. vč. izolací proti zemní vlhkosti, obvodové a vnitřní stěny jsou panelové, stropy jsou želbetonové prefa, střecha je plochá, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu, schodiště je železobetonové prefa a stupně jsou teracové. Zdice se nachází na území okresu Beroun a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Beroun. Obec Zdice se rozkládá asi deset kilometrů jihozápadně od Berouna. Území tohoto malého města trvale obývá asi 3970 obyvatel. Protéká zde řeka Litavka. Zdice se dále dělí na tři části, konkrétně to jsou: Černín, Knížkovice a Zdice. Děti školou povinné mají v obci k dispozici základní školu vyššího stupně a předškoláci mohou chodit do školy mateřské. Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště, sportovní hřiště, stadion a další sportoviště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kino, kostel a hřbitov. V obci Zdice mají ordinaci tři praktičtí lékaři a dva stomatologové. Kromě toho je zde umístěn i domov důchodců. Z další občanské vybavenosti je zde rovněž policejní stanice a poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Městem prochází železnice a je zde i železniční stanice. Celkově je daná lokalita hodnocena kladně Popis a stav bytové jednotky Bytová jednotka 2+kk se sociálním zázemím se nachází v 2 nadzemním podlaží (1.patro) bytového domu. Výměra samotného bytu činí 48,79m2, vytápění ústřední z plynové kotelny v suterénu domu, včetně ohřevu vody. Vstup do bytu je od schodiště vpravo vlevo. V bytě se nachází předsíň (6,70m2), z předsíně rovně do pokoje (9,68m2), z předsíně vpravo do koupelny (2,02m2), za koupelnou WC (1,02m2), z předsíně vpravo do pokoje obývacího (24,26m2) a z něj kuchyňský kout (5,11m2). K užívání bytu náleží lodžie přístupná z bytu (6,60m2), komora na patře (0,97m2) a sklepní kóje v suterénu domu (cca 1,20m2). Na podlahách místností bytu PVC, na sociálním zařízení keramická dlažba, na lodžii beton, okna a lodžie na východ, jádro umakartové. Celkem 2+kk. Byt je v původním, neudržovaném stavu se zanedbaným úklidem, morálně zastaralé, předpokládá 6

7 se provedení stavebních úprav (podlahové krytiny, kuchyně, sociální zařízení), elektroměr odpojen. Pozemky K dané nemovitosti náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 5246/ na pozemku parc.č o výměře 343m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na LV č. 2074, jedná se o pozemek zastavěný bytovým domem čp Ekonomická charakteristika Jedná se o nemovitost, bytovou jednotku, která je užívána pro bydlení, v původním, zanedbaném, morálně zastaralém stavu s předpokladem provedení stavebních úprav. Vyžaduje nutnou investici do znovuosazení elektroměru Aplikace metod Metoda věcné hodnoty Věcná hodnota bytové jednotky vč. podílu na společných částech domu a pozemku, podpůrně použita cena zjištěná dle platného cenového předpisu. Popisy objektů, výměra, hodnocení Ocenění nemovitosti je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Byt, jednotka č. 755/4 Ocenění příslušenství jednotky - pozemky: Pozemky Ocenění: Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Úprava ceny - příloha č položka č. 1: Možnost napojení na plynovod: 10 % Úprava cen: 10 % Zdůvodnění použití přirážek a srážek: Pozemek není v obci uvedené v odst.1 písmeno b), d), h), j), výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití staveb na nich zřízených není, pozemek není určen pro stavbu s komerční využitelností, pozemek není v obci s polohou v okolí města podle odst.1 písm.a) nebo c) nebo e) a není v turisticky významné obci. Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 0,8380 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1390 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří Upr. cena [Kč/m 2 ] 7

8 28 odst. 1 a 2 57,04 1,00 2,1390 0, ,00 112,47 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 parc.č ,00 112, ,21 Stavební pozemek - celkem ,21 Pozemky - zjištěná cena = ,21 Kč Rekapitulace cen příslušenství jednotky - pozemky: Pozemky = ,21 Kč ,21 Kč Cena příslušenství - celkem: = ,21 Kč Vlastní ocenění jednotky: Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Bytový prostor 25 porovnávací metoda Poloha objektu: Stáří stavby: 40 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 19): ,- Kč/m 2 Podlahové plochy bytu: kuchyně: 5,11 m 2 pokoj: 24,26 m 2 pokoj: 9,68 m 2 předsíň: 6,70 m 2 koupelna: 2,02 m 2 WC: 1,02 m 2 lodžie: 6,60 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: = 55,39 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti: sklep: 1,20 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem: = 1,20 m 2 Podlahové plochy prostorů se zkoseným stropem pod 2 m, komor mimo byt a místností sklepů: komora: 0,97 m 2 Podlahové pl. prostorů se zkoseným stropem pod 2 m, komor mimo byt = 0,97 m 2 a místností sklepů - celkem: Započítaná podlahová plocha bytu: = 55,39 m 2 Započítaná podlahová plocha sklepů a půd, ne místnosti: 1,20 m 2 * 0,10 = 0,12 m 2 Započítaná podlahová plocha prostorů se zkoseným stropem 0,97 m 2 * 0,80 = 0,78 m 2 pod 2 m, komor mimo byt a místností sklepů: Podlahové plochy - celkem: = 56,29 m 2 8

9 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení: Název znaku č. V i 1. Typ stavby - Budova - panelová, nezateplená II -0,05 2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, II 0,00 sušárna, sklad 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě - Ostatní podlaží nevyjmenované II 0,00 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové II 0,00 strany - částečný výhled 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství částečné nebo úplné II -0,10 mimo byt nebo umakartové bytové jádro 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní III 0,00 vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt se zanedbanou údržbou III 0,85 (předpoklad provedení menších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 40 let: 0,80 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V 10 * 0,80 = 0,578 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Úřady v obci - obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním II 0,02 úřadem nebo banka nebo policie nebo pošta 3. Poloha nemovitosti - okrajová území obce II -0,01 4. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro III 0,00 bydlení 5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - kompletní síť III 0,05 obchodů a služeb, pohostinské a kulturní zařízení 6. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola a sportovní III 0,04 zařízení 7. Zdravotní zařízení v okolí nemovitosti - omezená dostupnost II 0,00 zdravotnické péče 8. Veřejná doprava - zastávka hromadné dopravy do 500 m IV 0,03 9. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost v obci - průměrná nezaměstnanost II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 12 Index polohy I P = (1 + P i ) = 1,130 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je I -0,10 výrazně nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 9

10 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,900 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,578 * 1,130 * 0,900 = 0,588 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = ,- Kč/m 2 * 0,588 = ,42 Kč/m 2 CP = CU * PP = ,42 Kč/m 2 * 56,29 m 2 = ,78 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,78 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na příslušenství a pozemku: Zjištěná cena pozemku: ,21 Kč Spoluvlastnický podíl: / Hodnota spoluvlastnického podílu: ,21 Kč * / = 1 850,96 Kč Spoluvlastnický podíl na příslušenství a pozemku ,96 Kč Byt, jednotka č. 755/4 - zjištěná cena = ,74 Kč Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Byt, jednotka č. 755/ ,70 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,70 Kč Celkem Věcná hodnota celkem po zaokrouhlení: ,00 Kč Slovy: sedmsetpadesát tisíc korun českých ,70 Kč Porovnávací hodnota Lokalita Popis stavby a pozemků Kč Foto Zdice, ul. Havlíčkova ,00 m2, 1.NP Nabídková cena Nabízíme k prodeji byt 2+kk, 41,5 m2, s komorou a sklepem, v nízkém panelovém domě ve Zdicích u Berouna. Byt se nachází ve zvýšeném přízemí, je v původním stavu a patří k němu komora na společné chodbě. Byt je orientován na jih a je před celkovou rekonstrukcí. Má pouze nová plastová okna. V koupelně najdeme vanu, WC samostatně. Dům má svou vlastní plynovou kotelnu a sušárnu. Kč/m2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Uprav.jedn.cena ,- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 0, ,- Kč/m2 10

11 Zdice, ul. Velizská m2, 1.NP Nabídková cena Prodej panelového bytu 2+kk po částečné rekonstrukci, v osobním vlastnictví, CP 43 m2, který se nachází v klidné části obce Zdice. Panelový dům je po celkové revitalizaci. Vstupní předsíň, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, koupelna a WC. Sklep 2 m2. Kč/m2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Uprav.jedn.cena ,- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 0, ,- Kč/m2 Zdice, ul. Havlíčkova ,00 m2, 3.NP Nabídková cena Byt o velikosti 3+1 ve druhém patře panelového domu bez výtahu. Dispozice: předsín (9 m2) s vestavěnými skříněmi, dětský pokoj (10,9 m2) a ložnice (12,5 m2), z předsíně na toaletu (1 m2), do koupelny (2,5 m2) a do obývacího pokoje (25,7 m2). Obývací pokoj je velmi světlý s prosklennou celou stěnou s jižní orientací a vstupem na lodžii (7 m2) a do kuchyně (6,2 m2). Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou s plynovým sporákem. V celém bytě jsou nová plastová okna, na podlahách je v kuchyni a v koupelně dlažba, v pokojích světlé plovoucí podlahy. Koupelna prošla také rekonstrukcí, obklady a nový sprchový kout. K bytu náleží komora umístěná před vstupem do bytu a sklepní kóje. Kč/m2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Uprav.jedn.cena ,- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 0,80 0, ,- Kč/m2 Maximum ,-Kč/m2 Minimum ,-Kč/m2 Průměrná cena ,-Kč/m2 Užitná plocha 48,79m2 Porovnávací cena pro dané nemovitosti s pozemkem jako celek ,- Kč Porovnávací hodnota celkem po zaokrouhlení: ,00 Kč Slovy: sedmsettřicet tisíc korun českých Rekapitulace Věcná hodnota: Porovnávací hodnota: ,00 Kč, slovy: sedmsetpadesát tisíc korun českých ,00 Kč slovy: sedmsettřicet tisíc korun českých Jedná se o objekt, který byl postaven jako obytný. Poloha nemovitosti je v lokalitě, která je využívaná pro bydlení. Oceňovanou bytovou jednotku vzhledem k dispozičnímu uspořádání a její poloze v domě je vhodné využívat k bydlení. Na oceňovanou nemovitost je nutné pohlížet komplexně a zhodnotit její silné a slabé stránky. Silné stránky pěkná klidná poloha v okrajové části, udržovaný bytový dům. 11

12 Slabé stránky byt v původním, neudržovaném, morálně zastaralém stavu, odpojen elektroměr, poptávka na trhu s nemovitostmi po bytech v panelových domech je výrazně menší než jejich nabídka. Tržní hodnota byla stanovena porovnáním všech pomocných hodnot s tím, že věcná hodnota má orientační význam. Při stanovení tržní hodnoty ceny obvyklé bylo přihlédnuto ke všem vlivů působícím na cenu obvyklou, zejména stavu objekt a vybavení, stavu a prognózám ekonomického vývoje odvětví. Po zvážení všech okolností byla současná cena obvyklá tržní hodnota stanovena, z důvodu obezřetnosti a možnosti negativního dopadu skutečnosti že v okolí převyšuje nabídka nad poptávkou, na úrovni hodnoty porovnávací. Porovnáním výše vypočtených pomocných hodnot a po přihlédnutí ke všem vlivům působícím na obvyklou cenu odhaduji cenu obvyklou výše uvedených nemovitostí, ke dni ocenění: Slovy: sedmsettřicet tisíc korun českých ve výši: ,00 Kč V Plzni, Renáta Havířová Pod Stráží Plzeň 4. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne pod č.j.: Spr. 1101/2005 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 966/2012 znaleckého deníku. 5. Přílohy 5.1. Osvědčení Výše podepsaná tímto osvědčuje, že: 1. V současné době ani v budoucnosti nebude mít účast nebo prospěch z nemovitostí, které jsou předmětem zpracovaného tržního ocenění, výše odměny nezávisí na dosažených závěrech, nebo odhadnutých hodnotách. 2. Zpracované tržní ocenění zohledňuje všechny známé skutečnosti ke dni zpracování, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. 3. Při své činnosti jsem neshledala žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 12

13 5.2. Fotodokumentace Mapy schéma bytu (bez rozměrů, bez měřítka) 13

14 vstup do bytu předsíň WC koupelna obývací pokoj kuchyňský kout pokoj 14

15 z lodžie vstup do domu společné prostory hlavní vstup zadní vstup pohled východní pohled jihovýchodní pohled jihozápadní pohled severní pohled jižní vstup 15

16 5.3. Doklady 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2179 276 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 301 244 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 1528/08-33 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1672-103/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti bytové jednotky č. 2743/8 na ul. Vrobelova č.or. 18, Kroměříž o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

strana 1 Znalecký posudek č. 4205/2015

strana 1 Znalecký posudek č. 4205/2015 strana 1 Znalecký posudek č. 4205/2015 o ceně nemovitých věcí bytová jednotka č. 1190/9 v budově č.p. 1190 na pozemku parc.č. 276 včetně podílu na společných částech pozemku a budovy ve výši 687/21807;

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4093

Odhad tržní hodnoty č. 4093 Odhad tržní hodnoty č. 4093 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 03859/13-093

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 4577-40/12

Znalecký posudek č. 4577-40/12 Znalecký posudek č. 4577-40/12 o ceně řadového rodinného domku čp.461, pozemků parc.č.st.683 a parc.č.615/12 v kat.území Ládví, obec Kamenice, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více