I Servis 8 I F ABIA Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00."

Transkript

1 I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic

2 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné ŠKODA AUTO a s

3 -- FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování Pøehled dodatkù Dílenské pøíruèky FABIA Motor 2,0/ vstøikování Vydání 0301 Dodatek Vydání Název Objednací èíslo 0301 Základní vydání Dílenské pøíruèky Vydání Pøehled dodatkù

4 FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -vstøikování ~ J Pøehled dodatkù Vydání

5 - FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování Obsah 01 -Vlastní diagnostika Vlastní diagnostika I 01-1 strana 1 -Vlastnosti vlastní diagnostiky 01-1 strana 1 -Technická data vlastní diagnostiky 01-1 strana 1 -Pøipojení diagnostického pøístroje -VAG a navolení øídicí jednotky motoru 01-1 strana 3 -Ètení a mazání pamìti závad øídicí jednotky motoru 01-1 strana 4 -Automatický test 01-1 strana 4 -Provedení diagnostiky akèních èlenù 01-1 strana 5 Vlastní diagnostika II 01-2 strana 1 -Readinesscod 01-2 strana 1 -Pøeètení readinesscodu 01-2 strana 1 -Vytvoøení readinesscodu 01-2 strana 2 Vlastní diagnostika III "'' 01-3 strana 1 -Tabulka závad, èísla závad strana 1 -Demo~tá~ Vlastní diagnostika IV ' ' '" ' " '" 01-4 strana 1 -Tabulka závad, èísla závad strana 1 Vlastní diagnostika V 01-5 strana 1 -Naètení bloku namìøených hodnot 01-5 strana 1 -Naètení blokù namìøených hodnot, zobrazované skupiny 000 až strana 2 Vlastní diagnostika VII 01-6 strana 1 -Naètení bloku namìøených hodnot, zobrazované skupiny 030 až strana 1 Vlastní diagnostika VIII 01-7 strana 1 -Naètení bloku namìøených hodnot, zobrazované skupiny 66 až strana Pøíprava smìsi, vstøikování Oprava vstøikování 24-1 strana 1 -Všeobecné pokyny ke vstøikování 24-1 strana 1 -Pøehled montážních míst 24-1 strana 2 a montáž d!lù vstøiková~í : : 24-1 strana 3 -Rozlozenl a sestaveni spodnlho dllu saclho potrubl 24-1 strana 5 -Rozložení a sestavení vzduchového filtru 24-1 strana 6 -Zásady bezpeènosti práce 24-1 strana 7 -Pravidla èistoty 24-1 strana 7 Kontrola dílù 24-2 strana 1 -Kontrola jednotky ovládání škrticí klapky -J338- '' ' ' 24-2 strana 1 -Kontrola snímaèe polohy pedálu akcelerace 24-2 strana 2 -Kontrola vstøikovacích ventilù 24-2 strana 3 -Kontrola regulátoru tlaku paliva a tlaku v systému 24-2 strana 4 Kontrola funkce II 24-3 strana 1 -Kontrola lambda-sondy -G39- a lambda-regulace pøed katalyzátorem 24-3 strana 1 -Kontrola stárnutí lambda-sondy pøed katalyzátorem -G strana 2 -Kontrola lambda-sondy -G130- a lambda-regulace za katalyzátorem 24-3 strana 2 Øídicí jednotka motoru 24-4 strana 1 -Kontrola vedení a souèástí pomocí zkušebního boxu VAG 1598/ strana 1 Vydání 0301 Obsah I

6 - FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -vstøikování I K ti" "' d " -on ro a napajenl rl ICI je dno tk y mo toru 24-4 strana 1 -Postup po pøerušení napájecího napìtí 24-4 strana 2 ~ -Výmìna øídicí jednotky motoru 24-4 strana 3 - -o K'd ovanl "ø'd-'-i Iclje dno tkymooru t 24-4 strana 4 -Pøizpùsobení øídicí jednotky motoru jednotce ovládání šlcrticí klapky 24-4 strana 5 Kontrola dodateèných signálù 24-5 strana 1 -Kontrola signálu rychlosti 24-5 strana 1 -Kontrola datové sbìrnice 24-5 strana 1 -Aktivace a deaktivace tempomatu """""""""""""""""'""""""""""" 24-5 strana Zapalovací soustava 3 Opravy zapalovací soustavy 28-1 strana 1 -Obecná upozornìní k zapalovací soustavì 28-1 strana 1 -Bezpeènostní opatøení 28-1 strana 1 -Dm nt" t " d 'l o I ' e o az a mon az I u zapa ovacl sous tavy,"""""""""""""""""" " 28-1 strana 2 -Kontrola snímaèe polohy vaèkového høídele -G strana II Obsah Vydání

7 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování 01 ~I~i ~,~ ~J~[; í'" ~~c~j~ll['j~[; ~~J! I 01-1 Vlastní diagnostika I I Vlastnosti vlastní diagnostiky t Upozornìní! Vlastní diagnostika sleduje jen èást vstøikovacího a zapalovacího zaøízení Pro vyhledávání závad je v každém pøípadì nutno použít poøadaè "Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa" Øídicí jednotka motoru -J220- MOTRONIC je vybavena pamìtí závad Vzniknou-Ii závady na sledovaných snímaèích nebo dílech, budou uloženy spolu s informacemi o druhu závady v pamìti závad Øídicí jednotka motoru rozlišuje po vyhodnocení informace mezi rozdílnými èísly závad ~ Kap 01-3 nebo 01-4 a ukládá tyto závady do pamìti závad až do doby jejího vymazání Závady, které se vyskytnou jen pøechodnì (sporadicky), budou vytištìny s dodatkem "sporadicky se vyskytující porucha" Na displeji budou oznaèovány jako dodatek "SP" Pøíèinou sporadických závad mùže být napø špatný kontakt nebo pøechodnì pøerušené vedení Pokud se sporadická závada nevyskytne znovu pøi 40-ti nárùstech teploty (start motoru pøi teplotì 50 C a jeho odstavení pøi min teplotì 72 DC), bude automaticky smazána Po odstranìní závady nebo závad musí být chybová pamì vymazána ~ 01-1 strana 4 a musí být znovu vyvolán readinesscod ~ Kap 01-2 ~ UPozornìní! W + Následující popis se vztahuje pouze k diagnostickému pøístroji -VA G s použitím programové karty -5 O-, pøípadnì vyšší verze + Použití diagnostického pøístroje -VAG s programovou kartou -8 O-, pøípadnì vyšší verze, a s integrovanou tiskárnou nebo pøi použití diagnostického pøístroje -VAS je nutno poèítat s nepatrnou odchylkou v zobrazení na displeji Technická data vlastní diagnostiky Identifikace øídicích jednotek: Verze øídicí jednotky se zobrazí po pøipojení diagnostického pøístroje -VAG a zadání adresy 01 "Elektronika motoru" ~ 01-1 strana 3 Vydání 0301 Vlastní diagnostika I 01-1 strana

8 01 FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -vstøikování I i Vybavení i Kód motoru AZL" I Oznaèení systému Motronic 75 ME ~ Splòuje limity emisní normy EU4 I Elektrický pedál akcelerace Ano Vlastní diagnostika' Ano Diagnostika akèních èlenù Ano Pamì závad Trvalá pamì a) Pamì pro nauèené hodnoty Doèasná pamì b) Lambda-regulace 2 sondy Regulace klepání 2 snímaèe klepání Promìnné sání Ne Pøestavení vaèkového høídele Ne Regulace plnicího tlaku Ne Systém sekundárního vzduchu Ano Zpìtné vedení výfuk plynù Ne a) Nezávisle na napájeni b) Pøi pøerušení napájení budou hodnoty vymazány Navolitelné funkce pøi použití diagnostického pøístroje -VAG W Upozornìní! Za jakých podmínek je možno navolit požadované funkce, je uvedeno v následující tabulce Popis funkce Pøedpoklad Funkce na diagnostickém pøístroji Motor v klidu, za- Motor bìží ve Vozidlo v provozu -VAG palování zapnuté volnobìhu 01 Dotaz na verzi øídicí jednotky ano ano ano 02 Dotaz na pamìt závad anoa) ano ano 03 Diagnóza akèních èlenù ano ne ne 04 Základní nastaveníb) ano ano ano 05 Mazání chybové pamìti ano ano ano 06 Ukonèení výstupu ano ano ano 07 Kódování øídicí jednotky ano ne ne 08 Naètení bloku namìøených hodnot ano ano ano 15 Pøeètení Readinesscodu ano ano ano a) Pouze pøi zapnutém zapalován!, v pølpadì že motor nenaskoèi (spouštìè musi být v chodu min 6 sec) b) Musi být provedeno po následujicich pracích: Výmìna øídici jednotky motoru, jednotky ovládán! škrtici klapky, pøipadnì po odpojen! akumulátoru Ve funkci 04 bude automaticky vypnuta klimatizace a systém AKF 01-1 strana 2 Vlastní diagnostika I Vydání

9 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikováni 01 I Pøipojení diagnostického pøístroje I : -VAG a navolení øídicí jednotky I motoru Potøebné speciálni náøadi, kontrolní a mìøicí pøístroje I a pomocné prostøedky ;;;= ;:====: 40 Diagnostický pøístroj -VAG s vedením VAG 1551/3, 3A, 38 nebo 3C , Podmlnky pro kontrolu Pojistky musí být v poøádku Napìtí akumulátoru musí být nejménì 11,5 V : 57 : Ukostøení agregátu v poøádku Pracovní postup -Pøipojit-Odklopit diagnostický panel -1- pøístroj -VAG Zadat -Zapnout adresu 01 "Elektronika motoru" zapalování 2,0 Na displeji diagnostického pøístroje se zobrazí identifi- 06A906032CC 2,01 R4/2V G > kace a kódování øídicí jednotky, napø: Kodovani WSC XXXXX 06A906032CC = èíslo dílu øídicí jednotky (aktuální verze viz Katalog náhradních dílù) I R4/2V = obsah válcù 2,0 I, ètyøválcový øadový motor, 2 ventily na válec G = aktivovaný tempomat (pokud se na tomto místì nic nezobrazí, je tempomat neaktivní) 3658 = verze programu Kodovani 24-4 WSC = kódování øídicí jednotky =:> Kap xxxxx = provozní oznaèení -VAG 1552-, se kterým bylo naposledy provádìno kódování zvýšené J Upozornìní! Není-Ii zobrazena verze øídicí jednotky, odpovídající vozidlu, øídicí jednotku vymìnit =:> Kap 24-4 Chybné kódování øídicí jednotky motoru vede k: závadám za jízdy (trhání pøi øazení, rázové støídavé zatížení, atd) spotøebì paliva zvýšeným hodnotám emisí Vydání 0301 Vlastní díagnostíka I 01-1 strana

10 '- 01 FABIA 2000>- Motor 2,0/85 -vstøikování I ukládání neexistujících závad do pamìti závad : nemožnosti provedení nìkterých funkcí (Iambda-re- i gulace, nastavení zaøízení s nádobkou aktivního uhlí, atd) -I Ètení a mazání pamìti závad øídicí jednotky motoru Pøeèíst a vymazat pamìti všech øídicích jednotek => 01-1 strana 4 Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøistroje a pomocné prostøedky Diagnostický pøistroj -VAG s vedením -V,AG 1551/3, 3A, 3B nebo 3C- Pracovní postup -Pøipojit diagnostický pøístroj -VAG Nastartovat motor a zadat adresu 01 "Elektronika motoru" => 01-1 strana 3 Pouze pokud motor nenaskoèí: -Uvést spouštìè na cca 6 sekund do èinnosti Zapalování potom nevypinat -Zvolit funkci 02 "Výzva k výpisu pamìti závad" Na displeji se zobrazí poèet uložených závad, pøipadnì 1 X Zjistena chyba I "Nezjištìna žádná závada" I I Není-Ii uložena žádná závada: -Stisknout tlaèítko B Je-Ii v pamìti uložena jedna èi více závad: -Odstranit pøeètené závady podle tabulky závad => Kap 01-3 nebo 01-4 Z I"t f k 05 M V t ' d" -VO I un CI "azanl pame I za va -- [U Upozornìni! Pokud došlo bìhem funkce" Výzva k výpisu chybové pamìti" a "Mazání pamìti závad" k vypnutí zapalování, pamì závad se nevymaže -Zvolit funkci 06 "Ukonèení výstupu" a vypnout zapalování -Pøeèíst readinesscod => Kap 01-2 Bude-Ii pamì závad vymazána nebo pøerušeno trvalé napájení øídicí jednotky motoru, musí být znovu vytvoøen readinesscod --Test systemu vozidla HELP ChY bova padle t vymazana Automatický test Pøi kontrolních a montážních pracích mohou být rozpoznány závady i z jiných øídicích jednotek, jako napø odpojené svorkovnice Proto je potøeba na závìr pøeèíst a vymazat pamìti závad všech øídicích jednotek K tomu je nutno: 01-1 strana 4 Vlastní diagnostika I Vydání

11 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování 01 -Zadat adresu 00 "Automatický test' Pøístroj -VAG vyšle postupnì všechny známé adresy Odpoví-Ii øídicí jednotka svojí identifikací, bude na displeji zobrazen poèet uložených závad nebo "Nezjištìna žádná závada" -Vymazat všechny pamìti závad, a pak provést zkušební jízdu Bìhem této zkušební jízdy musí být splnìny následující provozní podmínky: Teplota chladicí kapaliny musí pøesáhnout hranici 80 DC Po dosažení požadované teploty musí být opakovanì provedeny následující režimy: volnobìh, èásteèná zátìž, plná zátìž, decelerace, obohacení Pøi plném zatížení musí být otáèky zvýšeny nad /min notek -Znovu se dotázat na pamì závad všech øídicích jedpomocí adresy 00 "Automatický test' Není-Ii uložena žádná závada: -Zvolit funkci 06 "Ukonèení výstupu" a vypnout zapalování I " Upozornìní! Nezaznamenala-Ii vlastní diagnostika žádnou závadu, je nutné postupovat pøi hledání závady podle poøadaèe "Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa" Provedení diagnostiky akèních èlenù Diagnostikou akèních èlenù jsou aktivovány jednotlivé èásti systému v následujícím poøadí: 1 Odvìtrávací ventil nádrže -N80-2 Relé èerpadla sekundárního vzduchu -J299-3 Vstøikovací ventil válce 1 -N30-4 Vstøikovací ventil válce 3 -N32-5 Vstøikovací ventil válce 4 -N33-6 Vstøikovací ventil válce 2 -N31- Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Vydání Diagnostický pøístroj -VAG s vedením -VAG 1551/3, 3A, 3B nebo 3C- Ruèní multimetr, napø -VAG 1526 A- Pomocná mìøicí soustava napø -VAG 1594 A- Schéma zapojení 0301 Vlastní diagnostika I 01-1 strana

12 " FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -vstøikování I Podmínky pro kontrolu : Pojistky musí být v poøádku'" I Napìtí akumulátoru musí být nejménì 11,5 V - Všechny elektrické spotøebièe napø svìtla nebo vyhøívání zadního skla musí být vypnuty ;;;=-==: I Upozornìní! Vlastní diagnostiku akèních èlenù lze provádìt pouze :: pøi stojícím motoru a zapnutém zapalování 43 :: :: Diagnostika akèních èlenù se pøeruší, nastartuje-ii se motor nebo je-ii rozpoznán impulz otoèení Bìhem diagnostiky akèních èlenù jsou jednotlivé akèní èleny aktivovány tak dlouho, dokud se stis knutím tlaèítka B èlen nepøepne na následující akèní V prùbìhu célé diagnostiky akèních èlenù bìží elektrické palivové èerpadlo Akèní èleny se kontrolují akusticky nebo dotykem I Pracovní postup -Pøipojit diagnostický pøístroj -VAG Zapnout zapalování a zadat adresu 01 "Elektronika motoru" => 01-1 strana 3 Z It f k 03 O tk k" h èi O" --Test systemu vozidla Q -VO I un CI "Iagnos I a a cnlc enu ~ 03 D k " -1agnoza a cn1c h cenu 1 Aktivace odvìtrávacího ventilu nádrže -N80-: -Stisknout tlaèítko B Zobrazeni na displeji: Diagnoza akcnich clenu -> Od t t " ve ravac1 ven 11 na drze -N 80 Elektromagnetický ventil (vpravo, na krytu pružicí jednotky) musí spínat tak dlouho, než bude tlaèítkem B aktivován další èlen -Odpojit hadici od nádobky s aktivním uhlím na elektromagnetickém ventilu -Nasadit pomocnou hadici na volný pøípoj ventilu -Fouknout bìhem diagnostiky akèních èlenù do pomocné hadice Ventil musí otevírat a zavírat Jestliže elektromagnetický ventil nespíná: -Zkontrolovat odpor elektromagnetického ventilu -N80- => Kap Zkontrolovat vedení na pøerušení, zkrat na kostru popø na plus => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa Aktivace relé èerpadla sekundárního vzduchu -J299-: -Stisknout tlaèítko B Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu -> Rele cerpadla sekundar vzduchu -J strana 6 Vlastní diagnostika I Vydání

13 cvakat, FABIA 2000 >-- Motor 2,0/85 -vstøikování 01 Relé èerpadla sekundárního vzduchu musí tak dlouho až bude tlaèítkem B nastavena diagnostika dalšího èlenu Jestliže relé necvaká: -Zkontrolovat relé èerpadla sekundárního vzduchu -J299- a vedení na pøerušení, zkrat na kostru popø na plus => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa Aktivace vstøikovacích ventilù -N30- až -N33-: -Tímto -Stisknout tlaèítko B Diagnoza akcnich clenu -> Zobrazeni na displeji: Vstrikovaci ventil 1 valce -N30 Vstøikovací ventil 5x sepne -Stisknutím tlaèítka B se pøistoupí k aktivaci dalšího vstøikovacího ventilu zpùsobem se postupnì zkontrolují všechny vstøikovací ventily Pokud se nìkterý ze vstøikovacích ventilù neaktivuje: -Zkontrolovat odpor vstøikovacího ventilu => Kap Zkontrolovat vedení na pøerušení, zkrat na kostru popø na plus => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa -Zvolit funkci 06 "Ukonèení výstupu" a vypnout zapalování J Upozornìní! Po ukonèení diagnostiky akèních èlenù se musí zapalování vypnout Jestliže se zapalování pøed nastartováním nevypne, motor nenaskoèí, pøotože vstøikovací ventily a zapalovací trafo nebudou aktivovány Vydání 0301 Vlastní diagnostika I 011 strana

14 01 FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování I ~ I -I 01-1 strana 8 Vlastní diagnostika I Vydání

15 FABIA 2000 >-- Motor 2,0/85 -vstøikování Vlastní diagnostika II Readinesscod Pøeèteni readinesscodu Funkce Readinesscod je 8místný èíselný kód, který udává stav diagnostiky emisí Pokud bude provedena diagnostika nìkterého systému vozidla, zmìní se pøíslušná èíslice v èíselném kódu z 1 na O Tato diagnostika se provádí v normálním provozu vozidla v pravidelných intervalech Po opravì nìkterého systému majícího vliv na emise je doporuèeno vyvolat readinesscod ke kontrole pøíslušných systémù, zda zaruèují svoji èinnost dle pøedpisù Bude-Ii bìhem diagnostiky objevena závada, bude tato závada zapsána do pamìti závad Readinesscod bude smazán vymazáním pamìti závad nebo pøípadným pøerušením napájecího napìtí Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Diagnostický pøístroj -VAG s vedením -VAG 1551/3, 3A, 3B nebo 3C- Pracovní postup -Pøipojit diagnostický pøístroj -VAG a zadat adresu 01 "Elektronika motoru" => Kap Zvolit funkci 15 "Readinesscod" P b v h I" v v ì k I t d t 'k --Readinesscod -+ :0 e ne- I uspesn omp e ni lagnos I a, musl se na test kom letni displeji zobrazit: P -Zvolit funkci 06 "Ukonèení výstupu" a vypnout zapa- lování Zobrazí-Ii se na displeji: Readinesscod test neni kompletni Stisknout tlaèítko B -Vytvoøit Readinesscod => 01-2 strana 2 Vydání Vlastní diagnostika II 01-2 strana 1

16 01 FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování I Význam èíslic v osmimístném stavovém slovì readinesscodu i Readinesscod bude vyvolán pouze bude-ii na všech mistech zobrazena O -I ~ Funkce diagnostiky O O O O O O O O Katalyzátor Vyhøívání katalyzátoru (v souèasné dobì bez diagnostikyl vždy "O") Systém nádobky s aktivním uhlím Systém sekundárního vzduchu Klimatizace (v souèasné dobì bez diagnostikyl vždy "O") Lambda-sondy Vyhøívání lambda-sondy Zpìtné vedení výfuk plynù (v souèasné dobì bez diagnostikyl vždy "O") I Vytvoøení readinesscodu Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Diagnostický pøístroj -VAG s vedením -VAG 1551/3, 3A, 38 nebo 3C- Podmínky pro kontrolu Vozidlo v klidu Všechny elektrické spotøebièe napø svìtla a vyhøívání zadního skla vypnuty Klimatizace vypnuta Teplota nasávaného vzduchu nižší než 60 DC ~ zobrazovaná skupina 004, zobrazované pole 4 Teplota chladicí kapaliny min 80 DC ~ zobrazovaná skupina 004, zobrazované pole 3 Pracovní postup -Pøipojit diagnostický pøístroj -VAG Zapnout zapalování a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru" ~ Kap 01-1 Pracovní krok 1: Pøeètení pamìti závad -Zvolit funkci 02 "Výzva k výpisu chybové pamìti" Na displeji se zobrazí poèet uložených závad, pøípadnì 1 X Zjistena chyba I "Nezjištìna žádná závada" I I Je-Ii v pamìti uložena závada: -Odstranit zobrazené závady podle tabulky závad: Tabulka závad ~ Kap 01-3 nebo 01-4 Není-Ii v pamìti uložena žádná závada: -Stisknout tlaèítko B Pracovní krok 2: Mazání pamìti závad Test systemu vozidla -> -Zvolit funkci 05 "Mazání chybové pamìti" Chybova pamet vymazana 01-2 strana 2 Vlastní diagnostika II Vydání

17 FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování 01 i Upozornìní! 'Readinesscod bude vrácen zpìt pøípadnì smazán pøi I každém smazání pamìti závad Pokud došlo bìhem funkce" Výzva k výpisu pamìti závad" a "Mazání pamìti závad" k vypnutí zapalování, pamì závad se nevymaže -Stisknout tlaèítko B Pracovní krok 3: Pøizpùsobení øídicí jednotky motoru jednotce ovládání škrticí klapky Z It f k 04 U d ' d kl d ' h t '" --System v zakladnim nastaveni 60 -> -VO I un CI "ve enl o za a ni o nas avenl a -- % % 8 b xx xx ADP ezj zobrazovanou skupinu 060 -Zobrazované pole 4: Požadovaná hodnota: ADP bezi, ADP OK -Pøizpùsobení ukonèit nejdøíve po 30 s stisknutím tlaèítka B Není-Ii požadovaných hodnot dosaženo: -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky ~ Kap 24-2 Pracovní krok 4: Diagnostika systému sekundárního vzduchu -Nastartovat motor a nechat bìžet ve volnobìžných otáèkách :1 Upozornìní! Po celou dobu nesmí dojít k vypnutí motoru -Zvolit funkci 04 "Uvedení do základního nastavení" a zobrazovanou skupinu 077 P h,, d tk hl, b ' I--System v zakladnim nastaveni 77 -> O za ajenl lagnos I y se asenl v zo razovanem po I --o c / % b 4, t t " t t b " xxx x xx, x 9 s xx x test ezj zmenl Z "es vyp na" es ezl -Nechat bìžet motor ve volnobìžných otáèkách, dokud se v zobrazovaném poli 4 nezobrazí: "syst OK" Není-Ii požadovaných hodnot dosaženo: -Pøeèíst pamì závad ~ Kap 01-1 Je-Ii požadovaných hodnot dosaženo: I -Stisknout i Pracovní krok 5: Diagnostika systému nádobky s aktivním uhlím (systém odvìtrávání palivové nádrže) -Zadat èíslo zobrazované skupiny 070 Po zahájení diagnostiky se hlášení v zobrazovaném poli"" System v zakladnim nastaveni 70 ~ 4 zmìní z "Test vyp" na "Test bezi" 29% 65% 342% Test bezj -Nechat bìžet motor ve volnobìhu tak dlouho, dokud se v poli 4 nezobrazí "TEV OK" Není-Ii požadovaných hodnot dosaženo: Vydání Vlastní diagnostika II 01-2 strana 3

18 01 FABIA 200O Motor 2,0/85 -vstøikování I -Sešlá pnout asi 3-krát pedál plynu a opakovat postup : -Pøeèíst pamì závad ~ Kap 01-1 ~ I Je-Ii požadovaných hodnot dosaženo: -I -Stisknout tlaèítko B Pracovní krok 6: Kontrola provozního stavu lambdaregulace Kontrola lambda-regulace je možná pouze v pøípadì teploty katalyzátoru vyšší než 352 c Aby toho bylo dosaženo, musí být zvýšeny otáèky motoru po dobu nìkolika minut na /min Teplotu katalyzátoru lze pøeèíst v bloku namìøených hodnot 034 -Zvolit funkci 08 "Naètení bloku namìøených hodno ' a zobrazovanou skupinu 034 -Nastavit otáèky motoru na /min: -Ud~ovat otacky na /mln az teplota kata-'" Nacteni bloku namerenych hodnot 3000/min 352 c xx xx 34 -> text Iyzatoru vystoupí v zobrazovaném poli 2 nad 352 c mlij Upozornìni! Tento proces mùže trvat nìkolik minut -Stisknout -Zadat èíslo zobrazované skupiny 030 Nacteni bloku namerenych hodnot 30 -> -Pøekontrolovat provoznl stav lambda-regulace pred katalyzátorem (zobrazované pole 1): Požadovaná hodnota: 111 -Pøekontrolovat provozní stav lambda-regulace za katalyzátorem (zobrazované pole 2): Požadovaná hodnota: 110 c U v 'I I pozornenl Bity v zobrazovaném poli 2 se nastaví na hodnotu 1 te- prve tehdy, když je lambda-sonda za katalyzátorem aktivní Teplota katalyzátoru musí být vyšší než 352 "C Význam èíslic v tøímístném stavovém slovì zobrazovaného pole 1 a 2: Platí pøi zobrazení = 1 1 lambda-regulace aktivní (èásteèná zátìž) 1 lambda-sonda pøipravena 1 vyhfíváni lambda-sondy zapnuto Pokud nejsou požadované hodnoty dosaženy: -Provést výpis z pamìti závad ~ Kap 01-1 Jestliže bylo požadovaných hodnot dosaženo: 01-2 strana 4 Vlastní diagnostika II Vydání

19 Pracovní FABIA 2000»00 Motor 2,0/85 -vstøikování 01 -Stisknout tlaèítko B krok 7: Diagnostika stárnutí lambda-sondy (sledování délky period) -Zvolit funkci 04 "Uvedeni do základního nastaveni" a dále zobrazovanou skupinu 034 -Sešlápnout brzdový a zároveò plynový pedál System v zakladnim nastaveni 34 -> -Otáèky motoru se zvýší a v zobrazovaném poli 4 se 1600/min 352 c 1,99 test bezi zmìni zobrazení z "test vyp" na "test bezi" poli 2 musí být ale- Teplota katalyzátoru v zobrazovaném spoò 352 c -Pøekontrolovat délku periody v zobrazovaném poli 3 Požadovaná hodnota: maximálnì 2,2 s Požadovaná hodnota v zobrazovaném poli 4: "R1 S1 OK" Není-Ii požadovaných hodnot dosaženo: -Pøeèíst pamì závad => Kap 01-1 Je-Ii požadovaných hodnot dosaženo: -Stisknout Pracovní krok 8: Diagnostika katalyzátoru -Nechat rn Upozornìní! Tato diagnostika bude úspìšnì ukonèena pokud nenastala pøedchozí závada v lambda-sondì nebo systému nádobky s aktivním uhlím -Zadat èíslo zobrazované skupiny 046 -Sešlápnout brzdový a zároveò plynový pedál -Otáèky motoru se zvýší a v zobrazovaném poli 4 se zmìni zobrazení z "Test vyp" na "Test bìží" System v zakladnim nastaveni 46 ~ Teplota katalyzátoru v poli 2 musí být min 352 c 2300/min 328, O c 000 test vyp bìžet motor tak dlouho, dokud se v zobrazovaném poli 4 nezobrazí "KatR1 OK" pozornenl U _, Proces mezi zobrazením" trvat i nìkolik minut Test bezi" a " KatR 1 OK" mùže Není-Ii požadovaných hodnot dosaženo: -Provést výpis pamìti závad => Kap 01-1 Je-Ii požadovaných hodnot dosaženo: -Stisknout tlaèítko B Pracovní krok 9: Pøeètení readinesscodu -Pøeèist readinesscod => 01-2 strana 1 Vydání 0301 Vlastní diagnostika II 01-2 strana

20 01 FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -vstøikování I -i!, -I 01-2 strana 6 Vlastní diagnostika II Vydání

21 - FABIA 200O Motor 2,0/85 -vstøikování 01 I I 01-3 Vlastní diagnostika III ; Tabulka závad, èísla závad I nice Upozornìní! Tabulka závad je seøazena podle vlevo stojícího pìtimístného èísla závady Relevantní závady v systému elektrického ovládání plynu budou zobrazeny na panelu pøístrojù "kontrolkou EPC" Vpravo vedle èísla závady umístìný kód SAE (napø P0107) není tøeba brát v úvahu (v souèasné dobì je platný pouze pro USA) Vysvìtlivky druhù závad (napø "Pøerušení nebo zkrat na kostru') =? Návod k obsluze diagnostického pøístroje Jsou-Ii konstrukèní díly oznaèeny jako vadné: Zkontrolovat nejprve všechny pøívodní vodièe a svorkovk tìmto dílùm a ukostøení systému podle schéma zapojení Teprve když se ani zde nezjistí žádná závada, díl vymìnit Toto platí zejména, je-ii závada vykazována jako sporadická (SP) Pøi kontrole snímaèù a dalších dílù vstøikovacího a zapalovacího zaøízení a pøi kontrole el vedení postupovat podle pøíslušného el schéma ~ Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa "SP" Vydáni Upozornìní! = oznaèení závady P0113 = další oznaèení závady (v souèasné dobì má význam jen pro USA) 035 = èíslo druhu závady mìøiè hmotnosti vzduchu -G70- = vadný tok proudu nebo místo závady signál pøíliš malý = oznaèení druhu závady textovì sporadicky se vyskytující závada = závada, která se nevyskytuje èasto, napø uvolnìný kontakt Displej -VAG Odstranìní závady signál pøíliš -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 002 ~ Kap Mìøiè hmotnosti vzdu- malý 01-5 chu -G70- -kontro Z I ovat system " san, I na ne t esnos " t (fa I esny "' vz duc h) signál pøíliš ", Mìøiè hmotnosti vzdu- velký -Vymìnit vlozku vzduchoveho filtru chu -G signál pøíliš -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 004 ~ Kap Snímaè teploty malý 01-5 nasávanéhovzduchu -G42- -Zkontrolovat ", odpor snlmace teploty nasavaneho vzduchu -G sígnál pøíliš ~ Kap 24-1 Snímaè teploty velký nasávanéhovzduchu -G Vlastní diagnostika III 01-3 strana

22 01 FABIA 2000>- Motor 2,0/85 -vstøikování I Displej -VAG Odstranìní závady ; nesmyslný -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 004 => Kap ~ I Snímaè teploty chladicí signál kapaliny -G signál pøíliš -Zkontrolovat 24-1 odpor snímaèe teploty chladicí kapaliny -G62- => Kap I Snímaè teploty chladicí kapaliny -G62- malý -Zkontrolovat termoregulátor chladicí kapaliny => Motor 2,0/ signál pøíliš mechanika; opr sk 19 Snímaè teploty chladicí kapaliny -G62- velký elektrická -Zkontrolovat lambda-sondu -G39- a lambda-regulaci pøed katalyzáto- Øada válcù 1 -sonda 1 závada v rem => Kap 24-3 proudovém okruhu napìtí pøíliš Øada válcù 1 -sonda 1 vysoké signál pøíliš Øada válcù 1 -sonda 1 pomalý bez aktivity Øada válcù 1 -sonda elektrická Øada válcù 1 -sonda 1, závada topný okruh elektrická -Zkontrolovat lambda-sondu -G130- a lambda-regulaci za katalyzáto- Øada válcù 1 -sonda 2 závada v rem => Kap 24-3 proudovém okruhu napìtí pøíliš Øada válcù 1 -sonda 2 nízké napìtí pøíliš Øada válcù 1 -sonda 2 vysoké signál pøíliš Øada válcù 1 -sonda 2 pomalý bez aktivity Øada válcù 1 -sonda elektrická Øada válcù 1 -sonda 2, závada topný okruh chybná funk- -Zkontrolovat regulátor tlaku paliva a tlak v systému => Kap 24-2 Øada válcù 1, systém dávkování paliva ce -Zkontrolovat v vstrlkovacl ventily => Kap systém pøíliš -Zkontrolovat palivové èerpadlo => Motor 2,0/85 -mechanika; opr Øada válcù 1, systém chudý sk 20 dávkování paliva -Zkontrolovat tìsnost výfukové soustavy => Motor 2,0/85 -mechanika; opr sk 26 -Zkontrolovat tìsnost zaøízení sekundárního vzduchu => Motor 2,0/85 -mechanika; opr sk 26 -Zkontrolovat podtlaková vedení na netìsnost -Zkontrolovat systém sání na netìsnosti systém pøíliš -Zkontrolovat regulátor tlaku paliva a tlak v systému => Kap 24-2 Øada válcù 1, systém bohatý dávkování paliva -Zkontrolovat vstølkovacl ventily => Kap Zkontrolovat elektromagnetický ventil nádobky s aktivnim uhlím => Kap 01-1, Diagnostika akèních èlenù 01-3 strana 2 Vlastní diagnostika III Vydáni

23 16585 otáèky Snímaè FABIA 2000>- Motor 2,0/85 -vstøikování 01 Displej -VAG Odstranìní závady I elektrická -Zkontrolovat vstøikovací ventily ~ Kap 01-1, Diagnostika akènich Vstøikovací ventil 1 závada v èlenù válce -N30- proudovém okruhu elektrická Vstøikovací ventil 2 závada v válce -N31- proudovém okruhu elektrická Vstøikovací ventil 3 závada v válce -N32- proudovém okruhu elektrická Vstøikovací ventil 4 závada v válce -N33- proudovém okruhu pøekroèeny -Odstranit pripadné mechanické poškození maximální motoru nesmyslný -Naèíst blok namìrených hodnot, zobrazovaná skupina 062 ~ Kap Snímaè úhlu 2 pro po- signál 01-6 hon SK -G188- -Zkontrolovat jednotku ovládání škrtící klapky ~ Kap signál pøíliš - Snímaè úhlu 2 pro po- malý hon SK -G signál prílíš Snímaè úhlu 2 pro po- velký hon SK -G nesmyslný -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 062 ~ Kap Snímaè úhlu 1/2 polohy signál 01-6 plyn pedálu -G G185- -Zkontrolovat snímaè polohy pedálu akcelerace ~ Kap signál pøíliš Snímaè polohy plyn 0- malý vého pedálu -G signál pøíliš polohy plyno- velký vého pedálu -G79- \ Vydáni 0301 Vlastni diagnostika III 01-3 strana

24 '-- 01 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování Displej -VAG Odstranìní závady i zkrat na -Zkontrolovat vstøikovací ventily ~ Kap 01-1, Diagnostika akèních I Vstøikovací ventil 1 kostru èlenù -J válce -N zkrat na plus Vstøikovací ventil 1 válce -N zkrat na Vstøikovací ventil 2 kostru válce -N zkrat na plus Vstøikovací ventil 2 válce -N zkrat na Vstøikovací ventil 3 kostru válce -N zkrat na plus Vstøikovací ventil 3 válce -N zkrat na Vstøikovací ventil 4 kostru válce -N zkrat na plus Vstøikovací ventil 4 válce -N zjištìno -Zkontrolovat vynechání zapalování, zobrazovaná skupina 014,015, vynechání za- 016 ~ Kap 01-5 palování -Zkontrolovat vstøikovací ventily ~ Kap 01-1, Diagnostika akèních èlenù -Zkontrolovat zapalovací kabely a zapalovaci svièky palování,, -Zkontrolovat èlenù -Zkontrolovat vstrlkovacl ventily ~ Kap 01-1, Diagnostika akcnlch zapalovací kabely a zapalovaci svíèky -Zkontrolovat zapalovací trafo ~ Kap zjištìno -Zkontrolovat vynechání zapalování, zobrazovaná skupina 015 Válec 1 vynechání za- ~ Kap 01-5 palování " -Zkontrolovat vstølkovacl ventily ~ Kap 01-1, Diagnostika akcnlch zjištìno èlenù Válec 2 vynechání zapalování -Zkontrolovat zapalovaci kabely a zapalovací svíèky zjištìno -Zkontrolovat zapalovaci trafo ~ Kap 28-1 Válec 3 vynechání zapalování zjištìno -Zkontrolovat vynechání zapalování, zobrazovaná skupina 016 Válec 4 vynechání za- ~ Kap Zkontrolovat zapalovací trafo ~ Kap nesmyslný -Zkontrolovat odpor snímaèe otáèek motoru -G28- ~ Kap 24-1 Snímaè otáèek motoru signál -G bez signálu Snímaè otáèek motoru -G28- I 01-3 strana 4 Vlastní diagnostika III Vydání

25 FABIA 200O Motor 2,0/85 -vstøikováni 01 Displej -VAG Odstranìní závady signál pøíliš -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 026 =:> Kap Snimaè klepáni 1 -G61- malý 01-5 Snímaè signál pøiliš Snimaè klepáni 1 -G61- velký signál pøiliš Snímaè klepání 2 -G66- malý signál pøíliš Snímaè klepání 2 -G66- velký nesmyslný -Zkontrolovat snímaè polohy vaèkového høídele -G163- =:> Kap 28-1 Snímaè polohy vaèko signál høídele =:> snímaè -G signál pøíliš Snímaè polohy vaèko malý høídele =:> snímaè -G signál pøíliš ' polohy vaèko velký høídele =:> snímaè -G prùtok chybný -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 077 =:> Kap Systém sekundárního 01-7 vzduchu -Zkontrolovat èerpadlo sekundárního vzduchu =:> Motor 2,0/85 - mechanika; opr sk 26 -Zkontrolovat kombinovaný ventil =:> Motor 2,0/85 -mechanika; opr sk Zkontrolovat hadice a spojovací potrubí k jednotlivým dílùm, pøípadnì mezi díly =:> Motor 2,0/85 -mechanika; opr sk úèinek pøíliš -Vytvoøit readinesscode =:> Kap 01-2 Øada válcù 1, hlavní malý k t I I s ' ' t -Zkontro ovat emise =:> ervlsnl pro hldk I ya u drz V ba; opr s k 02 a a yza or chybná funk- -Zkontrolovat elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím Odvìtrávací systém ce =:> Kap 01-1, Diagnostika akèních èlenù nádrže -Zkontrolovat hadice a spojovací potrubí od palivové nádrže ke vstøiko- prùtok chybný vací lištì => Motor 2,0/85 -mechanika; opr sk 20 Odvìtrávací systém nádrže nesmyslný -Zkontrolovat signál rychlosti vozidla =:> Kap 24-5 Signál rychlosti vozidla signál otáèky pod -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky =:> Kap 24-2 Regulace volnobìhu požadovanou hodnotou -Prlzpusoblt V' o v, rldlcl, Je d not k u motoru Je dno tce ov I a ' d ani ' 'Vs krt ' ICI klap ky =:> Kap otáèky nad, " v Regulace volnobìhu požadovanou -Zkontrolovat system sanl na netesnostl hodnotou chybná funk- -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky =:> Kap 24-2 Volnobìžný spínaè ce -F60- Vydání 0301 Vlastní diagnostika III 01-3 strana

26 01 FABIA 2000>- Motor 2,0/85 -vstøikování I! Displej -VAG Odstranìní závady! nesmyslný -Zkontrolovat napájení øídicí jednotky motoru => Kap 24-4 ~ I Napájeni signál ",,, ~ -Zkontrolovat akumulator a alternator => Elektrlcka zaølzenl; opr napìti pøíliš sk 27 I Napájeni malé 169 ', -Postup po pøerušení napájeni => Kap napìtl prlllš Napájeni velké nesmyslný -Zkontrolovat tempomat, zobrazovaná skupina 066 => Kap 01-7 Spinaè regulace signál rychosti (GRA)-E nesmyslný -Naèíst blok namìrených hodnot, zobrazovaná skupina 066 => Kap Spínaè brzdových svì- signál 01-7 tel -F Vymìnit rídicí jednotku motoru -J220- => Kap 24-4 Vadná rídicí jednotka Vadná rídicí jednotka Vadná øídicí jednotka Vadná rídicí jednotka zkrat na plus -Zkontrolovat lambda-sondu -G39- a lambda-regulaci pred katalyzáto- Øada válcù 1 -sonda 1, rem => Kap 24-3 topný okruh výkon príliš Øada válcù 1 -sonda 1, malý topný okruh zkrat na plus -Zkontrolovat lambda-sondu -G130- a lambda-regulaci za katalyzáto- Øada válcù 1 -sonda 2, rem => Kap 24-3 topný okruh zkrat na -Zkontrolovat lambda-sondu -G39- a lambda-regulaci pred katalyzáto- Øada válcù 1 -sonda 1, kostru rem => Kap 24-3 topný okruh prerušeni Øada válcù 1 -sonda 1, topný okruh zkrat na -Zkontrolovat lambda-sondu -G130- a lambda-regulaci za katalyzáto- Øada válcù 1 -sonda 2, kostru rem => Kap 24-3 topný okruh prerušení Øada válcù 1 -sonda 2, topný okruh systém pøíliš -Zkontrolovat regulátor tlaku paliva a tlak v systému => Kap 24-2 Øada válcù 1, adaptace smìsi (mult) bohatý -Zkontrolovat vstrikovací ventily => Kap Zkontrolovat elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím -N80- => Kap 01-1, Díagnostika akèních èlenù 01-3 strana 6 Vlastní diagnostika III Vydání

27

28 I i ~ I ~ I 01 FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -vstøikováni I 01-3 strana 8 Vlastní diagnostika III Vydání

29 FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování Vlastní diagnostika IV! Tabulka závad, èísla závad I Vstøikovací Vstøikovací Displej -VAG Odstranìní závady zkrat na plus -Zkontrolovat vstøikovací ventily ~ Kap 01-1, Diagnostika akèních Vstøikovací ventil 1 èlenù válce -N zkrat na plus Vstøikovací ventil 2 válce -N zkrat na plus Vstøikovací ventil 3 válce -N zkrat na plus Vstøikovací ventil 4 válce -N zkrat na ventil 1 kostru válce -N zkrat na Vstøikovací ventil 2 kostru válce -N zkrat na Vstøikovací ventil 3 kostru válce -N zkrat na Vstøikovací ventil 4 kostru válce -N pøerušení Vstøikovací ventil 1 válce -N pøerušení Vstøikovací ventil 2 válce -N pøerušení ventil 3 válce -N pøerušení Vstøikovací ventil 4 válce -N Dùvod: ne- -Natankovat palivo Zjištìno vynechávání dostatek pali- Zk t I t " I d ìø" h ' t ' I zapalování va -on ro ova slgna o m ICI o us roji pa Ivom ì ru dosažena re- -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 026 ~ Kap Regulace klepání gulaèní mez válce Od ' I ' k h d t ( I v "V" d -stranit nenorma ni zvu y c o u mo oru uvo ne ne prl avne dosažena re- agregáty zlomený držák nebo šroub) Regulace klepání gulaèní mez ' 2 válce -Zkontrolovat svorkovnice a vedení podle schéma zapojení dosažena re- -Povolit snímaèe klepání a znovu je dotáhnout 20 Nm Regulace klepání gulaèní mez -Zmìnit druh paliva 3 válce dosažena re- Regulace klepání gulaèní mez 4 válce Vydání 0301 Vlastní diagnostika IV 01-4 strana

30 01 FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování I Displej -VAG Odstranìní závady I i pøekroèena -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 002 => Kap ~ I Kontrola momentu mo- regulaèní 01-5 ~ toru 2 mez pøekroèena -Zkontrolovat podtlaf(ová vedeni na netìsnosti Kontrola momentu mo- regulaèní -Zkontrolovat systénl sáni na netìsnosti toru mez -Zkontrolovat odpor snímaèe teploty chladici kapaliny -G62- => Kap Zkontrolovat odpor snimaèe teploty nasávaného vzduchu -G42- => Kap zkrat na -Zkontrolovat snímaè polohy vaèkového høídele -G163- => Kap 28-1 Øada 1, snímaè polohy kostru vaèko høídele =>-G pøerušení/ Øada 1, snímaè polohy zkrat na plus vaèko høídele =>-G zamìnìné -Zkontrolovat snímaè polohy vaèkového høídele -G163- => Kap 28-1 Snímaè polohy klikhøidele/otáèek mo- -Zkontrolovat odpor snímaèe otáèek motoru -G28- => Kap 24-1 toru chybné -Zkontrolovat snímaè polohy vaèkového høídele -G163- na pevné usa- Snímaè polohy vaèko priøazení zení høíd/ pol klik høíd pøerušení -Zkontrolovat zapalovací trafo => Kap 28-1 Buzení zapalování válce zkrat na plus Buzení zapalování válce zkrat na Buzení zapalování kostru válce pøerušení Buzení zapalování válce zkrat na plus Buzení zapalování válce zkrat na Buzení zapalování kostru válce Vymìnit øídicí jednotku motoru -J220- => Kap 24-4 Vadná øídicí jednotka Vadná øídicí jednotka zkrat na plus -Zkontrolovat elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím -N80- Odvìtrávací ventil => Kap 01-1, Diagnostika akèních èlenù nádrže -N zjistìn únik -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovanou skupinu 077 => Kap Øada valcù 1, systém 01-7 sekund vzduchu -Zkontrolovat systém sekundárního vzduchu na netìsnost I O 1-4 strana 2 Vlastní diagnostika IV Vydání

31 FABIA 200O Motor 2,0/85 -vstøikování 01 Displej -VAG Odstranìní závady zkrat na -Zkontrolovat elektromagnetický ventil nádobky s aktivnim uhlím -N80- Odvìtrávací ventil kostru =;> Kap 01-1, Diagnostika akèních èlenù nádrže -N80- Systém prerušení Odvìtrávací ventil nádrže -N prerušení -Zkontrolovat relé èerpadla sekundárního vzduchu -J299- =;> Kap 01-1, Relé èerpadla se- Diagnostika akènich èlenù kundárního vzduchu -J zkrat na plus Relé sekundárního vzduchu -J zkrat na Relé èerpadla se- kostru kundárnihovzduchu -J prerušení sekundárního vzduchu elektrická -Zkontrolovat relé palivového èerpadla -J17- =;> Elektrická schémata, Relé palivového èer- závada v hledání závad a montážní místa padla -J17- okruhu proudovém -Zkontrolovat pallvove cerpadlo =;> Motor 2,0/85 -mechanika; opr ~ zkrat na Relé palivového èer- kostru padla -J zkrat na plus Relé palivového èerpadla -J17- sk elektrická -Zkontrolovat napájecí relé pro Motronic -J271- =;> Elektrická schémata, Hlavní relé =;> -J271- závada v hledání závad a montážní místa proudovém N -, bl k v v ' h h d t b ' k okruhu -aclst o namerenyc o no, zo razovana s uplna 004 =;> Kap zkrat na plus Hlavní relé =;> -J nesmyslný -Zkontrolovat airbag =;> Karoserie -montážní práce; opr sk 01 Signál nehody od rídicí signál jednotky airbagu nesmyslný -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 066 =;> Kap Spínaè spojkového signál 01-7 pedálu -F pøerušení -Zkontrolovat relé palivového èerpadla -J17- =;> Elektrická schémata, Relé palivového èer- hledání závad a montážní místa padla -J17- Vydání 0301 Vlastní diagnostika IV 01-4 strana

32 01 FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování I Displej -VAG Odstranìní závady I nesmyslný -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 062 ~ Kap ~ I Snímaè úhlu pro pohon signál 01-6 ~ ŠK -G187 _a) -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J338- ~ Kap sígnál pøílíš Snímaè úhlu pro pohon malý šk -G187-b) signál pfílíš Snímaè úhlu pro pohon velký šk -G187-b) chybná funk- Ovládání škrticí klapky ce elektrická Pohon škrticí klapky závada -G186-a) v proudovém okruhu chyba v -PFízpùsobit øídící jednotku motoru jednotce ovládání škrtící klapky Øídicí jednotka škrticí základním ~ Kap 24-4 klapky -J338- nastavení v Zkontrolovat pfípadné mechanícké poškození motoru a vymazat pfekroceny maxlmalnl pamì závad ~ Kap 01-1 otáèky motoru pokles napìtí -Zkontrolovat alternátor a napìtí akumulátoru ~ Elektrická zafízení; Øídicí jednotka škrticí pfi základním opr sk 27 klapky -J338- nastavení o -PFizpusobit øídicí jednotku motoru jednotce ovládání škrticí klapky ~ Kap neni do- -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 062 ~ Kap Øídicí jednotka škrticí sažen spodní 01-6 klapky -J338- doraz -Zkontrolovat škrticí klapku na poškození, pøíp na zneèištìní mechanícká Øídicí jednotka škrticí závada -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky -J338- ~ Kap 24-2 klapky -J nesmyslný -Naèíst blok namìfených hodnot, zobrazovaná skupina 066 ~ Kap Spínaè regulace signál 01-7 rychlosti (GRA) -E45-1 :9!~ -PFizpùsobit øídicí jednotku motoru elektronickému imobilizéru Øldlcl jednotka motoru ~ Elektrická zaøízení; opr sk 90 zablokována! 7987 pfizpùso- -Pøizpùsobit øídicí jednotku motoru jednotce ovládání škrticí klapky Rídicí jednotka škrticí bení nebylo ~ Kap 24-4 klapky -J338- zahájeno -Zkontrolovat jednotku ovladanl škrtlcl klapky -J338- ~ Kap napìtí pfíliš -Zkontrolovat napájení Fídicí jednotky motoru ~ Kap 24-4 Napájení sv 30 malé -Zkontrolovat alternátor a napìtí akumulátoru ~ Elektrická zaøízení; opr sk Vymìnit Fídicí jednotku motoru ~ Kap 24-4 Vadná øídicí jednotka elektrická -PFeèíst pamì závad Fídicí jednotky ABS ~ Podvozek; opr sk 45 Info o spcestì/ závada v v pozmommotoru od ØJ proudovém -Zkontrolovat datovou sbernlcl ~ Kap 24-5 ABS okruhu bylo akti- -PFeèíst a vymazat pamì závad Fídicí jednotky airbagu ~ Karoserie - vováno od- montážní práce; opr sk 01 pojení pøi nehodì I O 1-4 strana 4 Vlastni diagnostika IV Vydání

33 0301 Vlastní diagnostika IV 01-4 strana Datová FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikováni 01 Displej -VAG Odstranìní závady -Vymìnit øídicí jednotku motoru ~ Kap 24-4 Vadná øídící jednotka chybnì kó- -Nakódovat øídící jednotku motoru ~ Kap 24-4 Øídící jednotka motoru dována sígnál príliš -Naèíst blok namìøených hodnot, zobrazovaná skupina 062 ~ Kap Snímaè 2 polohy plyno- malý 01-6 vého pedálu -G 185- 'v, -Zkontrolovat snlmac polohy pedalu akcelerace ~ Kap signál príliš Snimaè 2 polohy plyno- velký vého pedálu -G chybí odez- -Zkontrolovat datové vedení CAN-Bus ~ Kap 24-5 Datová sbìrnice poho- va øídicí jednu notky airbagu Vymìnit rídicí jednotku motoru ~ Kap 24-4 Vadná øídicí jednotka vadná -Zkontrolovat datové vedení CAN-Bus ~ Kap 24-5 sbìrnice poho- N v, t V t" d v h vod ', h d t k (A t t k, nu -acls 01-1 pame zava vsec rl ICIC Je no e u oma IC y tes t) ~ Ka P chybíodez- Datová sbìrnice poho- va od rídicí nu jednotky ABS chybíodez- Datová sbìrnice poho- va od nu sdružených pøístrojù nesmyslná Datová sbìrnice poho- odezva od nu øídicí jednotky ABS a) Pohon škrticf klapky (elektrický pedál akcelerace) -G186- se oznaèuje také jako nastavovaè škrticf klapky (sacího potrubf) -V60- b) Snfmaè úhlu pro pohon škrticí klapky (elektrický pedál akcelerace) -G187- se oznaèuje také jako snimaè ovladaèe škrticí klapky -G127- [Id Upozornìní! k èíslu závady 17978: Øídicí jednotka imobilizéru je souèástí panelu pøístrojù, a nemùže být proto samostatnì vymìnìna Pøi pokusu o start s nepøizpùsobeným klíèkem se do pamìti uloží statická závada Pøi následném startu s pøizpùsobeným klíèkem se závada zmìní na sporadickou Vydání

34 01 FABIA 200O Motor 2,0/85 -vstøikování I I!! -" I 01-4 strana 6 Vlastní diagnostika IV Vydání

35 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování Vlastní diagnostika V Naètení bloku namìøených hodnot I Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Diagnostický pøístroj -VAG s vedením -VAG 1551/3, 3A, 38 nebo 3C- Podmínky pro kontrolu V Teplota chladicí kapaliny musí být nejménì 80 C => zobrazovaná skupina 004, zobrazované pole 3 Všechny elektrické spotøebièe napø svìtla nebo vyhøívání zadního skla musí být vypnuty Je-Ii vozidlo vybaveno klimatizací, musí být i tato vypnuta pamìti závad nesmí být uložena žádná závada => Kap 01-1 Pracovní postup -Pøipojit diagnostický pøístroj -VAG Nastartovat motor a zadat adresu 01 "Elektronika motoru" => Kap 01-1 Z I' t f k 08 N V t bl k v v h h d t" --Nacteni bloku namerenych hodnot HELP -VO I un CI "ac enl o u namerenyc o no a -- Z d t 1 b k a e] e c~s o zo razovane s up~ny xxx dale požadované èíslo zobrazované skupiny 4c Upozornìní! Èíslo zobrazované skupiny 004 je pøíklad pro pøedsta- Nacten~ bloku namerenych ho~ot 4 -: vení postupu 850/m~n 13 9V 88 C 41 C rn Upozornìní! Pro pøechody do jiné skupiny postupovat dle následující tabulky: Zobrazo- -VAG VAG vaná skupina vyšší stisknout stisknout tlaèítko C!J nižší stisknout tlaèítko (!) stisknout tlaèítko GJ pøeskoèit stisknout stisknout Vydání -Pokud se dosáhne ve všech zobrazovaných polích požadovaných hodnot, stisknout tlaèítko B -Zvolit funkci 06 "Ukonèení výstupu" a vypnout zapalování 0301 Vlastní diagnostika V 015 strana

36 01 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování Naètení blokù namìøených hodnot, zobrazované skupiny 000 až 029 i Zobrazovaná skupina 001 -základní funkce -) I motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìøených hodnot 1 ~ +- Zobrazení na displeji xxxx/min xxx C xxx % xxxxxx zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota provozní stavy =:> 01-5 strana 3 lambda-regulátor pøed katalyzátorem -10,010,0 % =:> 01-5 strana 3 teplota chladící kapaliny 80,0110,0 C =:> 01-5 strana 2 otáèky motoru (volnobìžné otáèky) /min =:>01-5 strana 2 I rn Upozornìní! k zobrazovanému poli 3: Zobrazení se musí pohybovat okolo hodnoty O Jestliže se stále zobrazuje hodnota O, pfepnula lambdaregulace z regulace na aktivaci, protože se vyskytla závada v lambda-regulaci Pfeèíst pamì závad ~ Kap 01-1 Vyhodnocení zobrazované skupiny 001, zobrazované pole 1 -otáèky motoru (volnobìžné otáèky) Dísplej -VAG Odstranìní závady menší než 680 1/min -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky =:> Kap Zkontrolovat systém sání na netìsnosti vìtší než 880 1/min -Pøeèíst pamì závad =:> Kap Zkontrolovat systém sání na netìsnosti -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky =:> Kap 24-2 Vyhodnocení zobrazované skupiny 001, zobrazované pole 2 -teplota chladicí kapaliny Dísplej -VAG Odstranìní závady menší než 80 C -Provést pøíp zkušební jízdu -Zkontrolovat odpor snímaèe teploty chladící kapaliny =:> Kap 24-1 vìtší než 110 C -Vyèistit chladiè -Zkontrolovat funkci ventilátoru dochlazování -Zkontrolovat regulátor chladicí kapaliny, pøíp vymìnít =:> Motor 2, mechanika; opr sk 19 -Zkontrolovat odpor snímaèe teploty chladící kapaliny =:> Kap 24-1 O 15 strana 2 Vlastní diagnostika V Vydání

37 - FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování 01 Vyhodnocení zobrazované skupiny 001, zobrazované pole 3 -lambda-regulátor Displej -VAG Odstranìní závady signál mimo toleranci -Poèkat 30 s, až se hlášení stabilizuje pøed katalyzátorem I -Zkontrolovat systém sání na netìsnost -Zkontrolovat èlenù vstøikovací ventily => Kap 01-1, Diagnostika akèních -Zkontrolovat adaptaèní hodnoty lambda v zobrazované skupinì 032 => Kap 01-6 Vyhodnocení zobrazované skupíny 001, zobrazované pole 4 -provozní stavy Význam pøi zobrazení èíslice 1 1 Teplota chladicí kapaliny vyšší než 80 C 1 Otáèky nižší než /min 1 Škrticí klapka uzavøena 1 Lambda-regulace v poøádku 1 Provozní stav -volnobìh 1 Kompresor klimatizace vypnut 1 bez významu 1 Vlastní diagnostikou nerozpoznána žádná závada Zobrazovaná skupína 002 -základní funkce -snímaè množství nasávaného vzduchu motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìøených hodnot 2 -* +- Zobrazení na displeji xxxx/min xxx % Xxx ms xx g/s zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota množství nasávaného vz- 2,05,0 g/s => 01-5 strana 4 duchu doba vstøikování 2,005,50 ms => 015 strana 4 J Upozornìní! zatížení motoru 1535 % => 01-5 strana 4 otáèky motoru (volnobìžné otáèky) /min => 01-5 strana 2 k zobrazovanému poli 4: Zobrazuje se množství vzduchu, které bylo zjištìno snímaèem množství nasávaného vzduchu Rozpozná-Ii tídicí jednotka motoru závadu snímaèe množství nasávaného vzduchu, zobrazuje se náhradní hodnota potenciometru škrticí klapky v g/s Pti nouzovém chodu po závadì tídicí jednotky škrticí klapky bìží motor bez stabilizace volnobìhu ve vyšších volnobìžných otáèkách, které jsou dány nastavením škrticí klapky do nouzové polohy (asi /min) Množství nasávaného vzduchu je asi 4,55,5 g/s Vydání 0301 Vlastní díagnostíka V 01-5 strana

38 01 FABIA 2000>-- Motor 2,0/85 -vstøikování I I Vyhodnocení zobrazované skupiny 002, zobrazované pole 2 -zatížení motoru i Displej -VAG Odstranìní závady ~ I -' menší než 15 % -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky ~ Kap 24-2 vìtší než 35 % -Zkontrolovat vst'ikovací ventily ~ Kap 01-1, Diagnostika akèních èlenù -Pøíp -Vypnout vymìnit zapalovací svíèky elektrické spotøebièe -Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky ~ Kap 24-2 I " Upozornìní! Na každých 1000 m nadmoøské výšky se sníží maximální zatížení motoru o asi 10 % Pøi pøíliš vysokých teplotách se sníží maximální zatížení motoru až o 10 % Pøi jízdì za plného zatížení musejí být dosaženy následující hodnoty: pøi /min cca 78 %, pøi /min cca 75 % Vyhodnocení zobrazované skupiny 002, zobrazované pole 3 -doba vstøikování Displej -VAG Odstranìní závady menší než 2,00 ms -Alespoò 10 minut zkušební jízdy bez plného zatížení -Zkontrolovat elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím ~ Kap 01-1, Diagnostika akèních èlenù -Zkontrolovat vstøikovací ventily ~ Kap Zkontrolovat regulátor tlaku paliva ~ Kap 24-2 vìtšl než 5,50 ms -Odstranit zvýšené zatížení (klimatizace, servofízeni atd) Vyhodnocení zobrazované skupiny 002, zobrazované pole 4 -množství nasávaného vzduchu Displej -VAG Odstranìní závady menší než 2,0 gls -Zkontrolovat systém sání na netìsnost vìtší než 5,0 gls -Odstranit zatížení (klimatizace, zapnuté el spotfebièe, atd) 015 strana 4 Vlastní diagnostika V Vydáni

39 FABIA 2000 >-- Motor 2,0/85 -vstøikování 01 Zobrazovaná skupina 003, základní funkce -snímaè množství nasávaného vzduchu motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìøených hodnot 3 ~ +- Zobrazení na displeji xxxx/min xx g/s Xx % XXx vot zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota úhel zážehu 0120 vot - úhel škrticí klapky 0,25,0 % ~ 01-5 strana 5 množství nasávaného vzduchu 2,05,0 g/s ~ 01-5 strana 4 otáèky motoru (volnobìžné otáèky) /min ~ 01-5 strana 2 Vyhodnocení zobrazované skupiny 003, zobrazované pole 3 -úhel škrticí klapky Displej -VAG Odstranìní závady vetší než 5,0 % -Pøizpùsobit øídicí jednotku motoru jednotce ovládání škrticí klapky ~ Kap Pøeèíst pamì závad ~ Kap Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky ~ Kap 24-2 İ Upozornìní! Pøi zcela sešlápnutém pedálu akcelerace je zobrazovaná hodnota (90100 %) 1 Zobrazovaná skupina 004 -základní funkce motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìøených hodnot 4 ~ +- Zobrazení na díspleji xxxx/min xxxxx V xxxx C xxxx C zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota teplota nasávaného vzdu- -45,0140,0 C ~ 01-5 strana 6 chu teplota chladicí kapalíny 85,0110,0 C ~ 01-5 strana 2 napájecí napìtí øídicí jednotky motoru 11,00014,500 ~ 01-5 strana 6 V otáèky motoru (volnobìžné otáèky) /min ~ 01-5 strana 2 zahøátého i Upozornìní! Je-Ii v pamìti závad uložena závada, která se týká snímaèe teploty chladicí kapaliny -G62-, použije øídicí jednotka motoru pro start motoru jako náhradní hodnotu teplotu nasávaného vzduchu (teplota startu -náhradní hodnota) Pak teplota stoupne podle modelového prùbìhu, který je uložen v øídicí jednotce U motoru na provozní teplotu se po urèité dobì zobrazí pevná náhradní hodnota Tato pevná náhradní hodnota je závislá na teplotì nasávaného vzduchu Vydání 0301 Vlastní diagnostika V 01-5 strana

40 01 FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -vstøikování I Zobrazovaná hodnota musí být vyšší než teplota : okolního vzduchu ~ I Vyhodnocení zobrazované skupiny 004, zobrazované pole 2 -napájecí napìtí øídicí jednotky motoru -I Displej -VAG Odstranìní závady menší než 11,000 V -Zkontrolovat alternátor a napìtí akumulátoru, nabít akumulátor =:> Elektrická zaøízení; opr sk 27 -Zvýšit na nìkolik minut otáèky motoru a vypnout pøídavné spotøebièe -Zkontrolovat napájecí napìtí øídicí jednotky motoru =:> Kap Odstranit odbìr proudu vìtší než 14,500 V -Zkontrolovat napìtí, pøíp vymìnit regulátor napìtí -Pøeèíst pamì závad =:> Kap 01-1 Vyhodnocení zobrazované skupiny 004, zobrazované pole 4 -teplota nasávaného vzduchu Dísplej -VAG Odstranìní závady cca 140,0 C -Zkontrolovat odpor snímaèe teploty nasávaného vzduchu -G42- cca -46,5 C =:> Kap 24-1 cca 140 C -Zkontrolovat vedení ke snímaèi teploty nasávaného vzduchu -G42- (zobrazení se objeví pouze krátce a skoèí =:> Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa pak na hodnotu 19,5 C) Zobrazovaná skupina 005 -základní funkce motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìøených hodnot 5 ~ xxxx/min xxx % xxx km/h text +- Zobrazení na displeji zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota provozní stav (volnobìh, volnobìh - èásteèné zatížení, plné zatížení, obohacení, decelerace ) rychlost vozidla O km/h - zatížení motoru 1035 % =:> 01-5 strana 4 otáèky motoru (volnobìžné otáèky) /min =:> 01-5 strana 2 rn Upozornìní! Zkontrolovat signál rychlosti =:> Kap strana 6 Vlastní díagnostika V Vydání

41 - FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování 01 I Zobrazovaná skupina 006 -základní funkce I motor Na bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìrených hodnot 6 ~ xxxx/min xxx % xxxx C xx % +- Zobrazení na displeji zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota korekèní souèinitel nad- -- morské výšky teplota nasávaného vzduchu -45,0140,0 c - zatížení motoru 1535 % ~ 01-5 strana 4 otáèky motoru (volnobìžné otáèky) /min ~ 01-5 strana 2 I-'I Upozornenl k zobrazovanému poli 2: každých 1000 m nadmotské výšky se sníží maximální zatížení motoru o asi 10 % Pò ptíliš vysokých teplotách se sníží maximální zatížení motoru až o 10 % Pò jízdì za plného zatížení musejí být dosaženy následující hodnoty: pti /min cca 78 %, pti /min cca 75 % Zobrazovaná skupina 010 -zapalování motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìrených hodnot 1 O ~ xxxx/min xxx % xx % xxx vot +- Zobrazení na displeji zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota úhel zážehu 012 vot - úhel škrticí klapky 0,25,0 % ~O1-5 strana 5 zatížení motoru 1535 % ~ 01-5 strana 4 otáèky motoru (volnobìžné otáèky) /min ~ 01-5 strana 2 Zobrazovaná skupina 014 -rozpoznání výpadkù zapalování motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìrených hodnot 14 ~ xxxx/min xx % xxx text +- Zobrazení na displeji zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota stav rozpoznávání aktivován - výpadkù (aktivován, deaktív) souèet výpadkù zapalování 05 ~ 01-5 strana 8 zatížení motoru 1535 % ~ 01-5 strana 4 otáèky motoru (volnobìžné otáèky) /min ~ 01-5 strana 2 Vydání 0301 Vlastní diagnostika V 01-5 strana

42 ,! 01 FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Zobrazovaná skupina 015 -rozpoznání výpadkù zapalování 1 až 3 válce -I motor bìží ve volnobìžných otáèkách -I Naèteni bloku namìøených hodnot 15 ~ xxx xxx xxx text +- Zobrazení na displeji zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota stav rozpoznávání aktivován - výpadkù (aktivován, deaktiv) souèet výpadkù zapalování 3 válce O ~ 01-5 strana 8 souèet výpadkù zapalování 2 válce O ~ 015 strana 8 souèet výpadkù zapalování 1 válce O ~ 015 strana 8 Zobrazovaná skupina 016 -rozpoznání výpadkù zapalování 4 válce motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìøených hodnot 16 ~ xxx --text +- Zobrazení na displeji zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota stav rozpoznávání aktivovan - výpadkù (aktivovan, deaktiv) souèet výpadkù zapalování 4 válce O ~ 01-5 strana 8 Vyhodnocení zobrazované skupiny 014, 015, 016, -souèet výpadkù zapalování 1 až 4 válce Displej -VAG Odstranìní závady vìtší než 5 -Zkontrolovat zapalovací trafo ~ Kap Zkontrolovat zapalovací svíèky a vedení s koncovkou zapalovacího kabelu -Zkontrolovat vstøikovací ventily ~ Kap Zkontrolovat množství paliva v nádrži 01-5 strana 8 Vlastní diagnostika V Vydání

43 FABIA 2000>- Motor 2,0/85 -vstøikování 01 Zobrazovaná skupina 022, zapalování -regulace klepání I vozidlo pri jizdì Naèteni bloku namìrených hodnot 22 ~ +- Zobrazení na displeji xxxx/min xxx % xxx KW XXx KW zobrazovaná pole požadovaná vyhodnoceni hodnota zmenšení úhlu zážehu 015,0 KW =:> 01-5 ve 2 válci v dùsledku strana 10 klepání zmenšení úhlu zážehu v 1 válci 015,0 KW =:> 01-5 v dùsledku klepání strana 10 zatížení motoru 0100 % - otáèky motoru /min - Zobrazovaná skupina 023, zapalování -regulace klepání vozidlo Regulace pri jízdì Naètení bloku namìrených hodnot 23 ~ +- Zobrazení na displeji xxxx/min xxx % xxx KW xxx KW zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota İ Upozornìní! zmenšení úhlu zážehu 015,0 KW =:> 01-5 ve 4 válci v dùsledku strana 10 klepání zmenšení úhlu zážehu ve 3 válci 015,0 KW =:> 01-5 v dùsledku klepání strana 10 zatížení motoru 0100 % - otáèky motoru /min - klepání je aktivní od zatížení motoru nad 40% Pøi pøekroèení zatížení motoru o 40 % se zobrazí aktuální hodnoty zmenšení úhlu zážehu Jestliže zatížení motoru nebylo dosaženo, zobrazují se naposledy použité hodnoty Pøi slyšitelném klepání bez znatelného zmenšení úhlu zážehu je tøeba pro zjištìní závady (pro vlastní diagnostiku) snímaèe klepání zvýšit otáèky po dobu 5 s nad /min o Vydání 0301 Vlastní diagnostika V 015 strana

44 01 FABIA 2000»- Motor 2,0/85 -vstøikování Vyhodnocení zobrazované skupiny 022/023, zobrazovaná pole 3 a 4 -snížení úhlu zážehu Displej -VAG Odstranìní závady A8; ~ všechny válce vìtší než 15 KW -Zkontrolovat snímaèe klepání -G61- a -G66- -Povolit -Dotáhnout -Zmìnit snímaè klepání a znovu utáhnout 20 Nm uvolnìné souèásti druh paliva jeden válec se výraznì liší od ostatních -Zkontrolovat snímaèe klepání -G61- a -G66- -Zkontrolovat sk 15 -Dotáhnout kompresní tlak: =;> Motor 2,0/85 -mechanika; opr uvolnìné souèásti Zobrazovaná skupina 026, zapalování -snímaè klepání vozidlo pri jízdì Naètení bloku namìrených hodnot ~ Zobrazení na displeji xxxx V xxxx V xxxx V Xxxx V ~ zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota napì ový signál na sní- 0,4002,000 V - maèi klepání ve 4 válci napì ový signál na snímaèi klepání 0,4002,000 V - ve 3 válci napì ový signál na snímaèi klepání ve 2 válci 0,4002,000 V - napì ový signál na snímaèi klepání v 1 válci 0,4002,000 V - j Upozornìní! Jestliže nejsou pti kontrole snímaèe klepání, vedení a svorkovnic zjištìny žádné závady, je tteba zkontrolovat pfídavné agregáty nebo poškození motoru Pti vyšších otáèkách motoru mùže zobrazovaný napì ový signál snímaèe klepání dosáhnout až 5,1 V Jestliže je rozdíl mezi nejmenším a nejvìtším signálem klepání vìtší než 50 %, mùže být pfíèinou koroze ve s vorko vnici 01-5 strana 10 Vlastní diagnostika V Vydání , '

45 FABIA 2000»- Motor 2,0/85 -vstøikování 01 vozidlo Zobrazovaná skupina 028, zapalováni -zkouška snímaèe klepání pfi jízdì Naètení bloku namìfených hodnot 28 ~ xxxx/min xxxx % xxxx C text f- Zobrazení na displeji f- zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota Zkouška snímaèe Syst OK - klepání (test vyp, test zap, syst OK, syst ne OK) teplota chladici kapaliny 80,0100,0 C ~ 01-5 strana 2 zatížení motoru 20,0100,0 % - otáèky motoru /min - Vydáni 0301 Vlastni diagnostika V 015 strana 11,

46 - 01 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování I i _/!! I 01-5 strana 12 Vlastní diagnostika V Vydání

47 Význam tøímístného stavového slova v zobrazovaných polích 1 a 2: -- FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování Vlastní diagnostika VII Naètení bloku namìøených hodnot, zobrazované skupiny 030 až 062 Zobrazovaná skupina 030 -lambda-regulace motor bìží ve volnobìžných otáèkách teplota katalyzátoru alespoò 352 C (zobrazovaná skupina 34, zobrazované pole 2) Naètení bloku namìrených hodnot xxx xxx +- Zobrazení na displeji zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota stav lambda-regulace za katalyzátorem 110 => 01-6 strana 1 stav lambda-regulace pred katalyzátorem 111 => 01-6 strana I význam zobrazení èíslíce 1 lambda-regulace aktivní lambda-sonda pripravena vyhrívání lambda-sondy zapnuto Zobrazovaná skupina 031, lambda-regulace -napìtí na lambda-sondì motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìrených hodnot xxxv xxxv Zobrazení na displeji zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota napìtí na lambda-sondì za katalyzátorem 0,991,01 - napìtí na lambda-sondì pred katalyzátorem 0,961,04- Vydání 0301 Vlastní diagnostika VII 01-6 strana

48 01 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování I Zobrazovaná skupina 032, lambda-regulace -adaptaèní hodnoty lambda : motor bìží ve volnobìžných otáèkách ~ I - Naètení bloku namìøených hodnot 32 -'j +- Zobrazení na displeji I xxx % xxx % zobrazovaná pole požadovaná vyhodnoceni hodnota adaptaèní hodnota lambda pøed katalyzátorem -10,010,0 % => 01-6 strana 3 pøi èásteèném zatížení (multiplikativní) adaptaèní hodnota lambda pøed katalyzátorem pøí -10,010,0 % => 01-6 strana 3 volnobìhu (addítivní) rn Upozornìní! k zobrazovaným polím 1 a 2: Nízké hodnoty znamenají, že motor bìží s pøíliš boha- tou smìsí, a proto lambda-regulace reguluje na chudší smìs Vysoké hodnoty znamenají, že motor bìží s pøíliš chudou smìsí, a proto lambda-regulace reguluje na bohatší smìs V pøípadì øídicí jednotky bez napìtí se všechnyadaptaèní hodnoty vynulují Podmínka pro nauèení pro èásteènou zátìž: Teplota chladicí kapaliny min 75 'C, teplota nasávaného vzduchu max 90 'C, jízdní provoz add = additivní (souètový) -Závada (napø pøisávání falešného vzduchu) se projevuje s rostoucími otáèkami èím dál tím ménì Souètové adaptaèní hodnoty se v okamžik vstøiku mìní o stále stejnou pevnou hodnotu Hodnota není závislá na základním okamžiku vstøiku mul = multiplikativní (násobný) -Závada (napø vadný vstøikovací ventil) se projevuje s rostoucími otáèkami èím dál tím více U násobné adaptaèní hodnoty se jedná o procentuální zmìnu okamžiku vstøiku Tato hodnota je na základním okamžiku vstøiku závislá 01-6 strana 2 Vlastní diagnostika VII Vydání

49 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování 01 I Vyhodnocení zobrazované skupiny 032, zobrazovaná pole 1 a 2 -adaptaèní hodnoty lambda I! I Displej -VAG Odstranìní závady nízké adaptaèní hodnoty -Zmizí po jízdì na dálnici, pøípadnì po výmìnì oleje -Zkontrolovat vstøikovací ventily =;> Kap Zkontrolovat regulátor tlaku palíva a tlak v systému =;> Kap Zkontrolovat elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím =;> Kap Zkontrolovat snímaè množství nasávaného vzduchu -Zkontrolovat vyhøívání lambda-sondy pøed katalyzátorem =;> Kap 24-3 vysoké adaptaèní hodnoty -Zkontrolovat systém sání na netìsnosti -Zkontrolovat vstøikované množství =;> Kap Zkontrolovat snímaè množství nasávaného vzduchu -Zkontrolovat regulátor tlaku paliva a tlak v systému =;> Kap Zkontrolovat systém sání na netìsnosti -Zkontrolovat sbìrné výfukové potrubí =;> Motor 2,0/85 - mechanika; opr sk 26 -Zkontrolovat vyhøívání lambda-sondy pøed katalyzátorem =;> Kap 24-3 Zobrazovaná skupina 033, lambda-regulace pøed katalyzátorem -lambda-regulaèní hodnoty motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìøených hodnot f- Zobrazení na displeji xxx % xxxxv f- zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocen í hodnota napìtí na lambda-sondì pøed katalyzátorem 1,400 V1,600 V =;> 01-6 strana 4 lambda-regulace pøed katalyzátorem -10,010,0 % =;> Kap 01-5, zobr skup 001, zobr pole 3 Vydání c I 'c U -'1 pozornenl k zobrazovanému poli 1: Zobrazení se musí pohybovat okolo hodnoty O Jestliže se stále zobrazuje hodnota O, pfepnula lambdaregulace z regulace na aktivaci, protože se vyskytla závada v lambda-regulaci Pfeèíst pamì závad ::;>Kap Vlastní diagnostika VII 01-6 strana

50 01 FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování I! c! İ~: c UPozornìní! ~ i k zobrazovanému poli 2: ~ Napì ový signál "bohatá smìs" (málo zbytkového kyslíku) má hodnotu mezi O, 1301,500 V Napì ový signál "chudá smìs" (mnoho zbytkového kyslíku) má hodnotu mezi 1,5004,800 V I Vyhodnocení zobrazované skupiny 033, zobrazované pole 2 -napìtí lambda-sondy pøed katalyzátorem zobrazované pole: 1 Odstranìní závady konstantnì -Zkontrolovat lambda-sondu a lambda-regulaci pøed katalyzátorem 0,0001,400 V => Kap 24-3 pøíp konstantnì 1,6003,600 V konstantnì 3,600 V konstantnì 0,000 V Zobrazovaná skupina 034, lambda-regulace -diagnostika lambda-sondy pøed katalyzátorem sešlá pnut brzdový a plynový pedál vozidlo stojí, motor bìží ve zvýšených volnobìžných otáèkách rídicí jednotka ve funkci 04 -Uvedení do základního nastavení Systém v základním nastavení 34 ~ xxxx/min xxxx C xx s text f-- Zobrazení na displejí f-- zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota výsledek kontroly stárnutí R1 S1 OK --- OK) lambda-sondy pøed katalyzátorem (test vyp/test bezi/ R1 S1 OK! R1 S1 ne délka periody lambda-sondy pred ka- max 2,2 --- talyzátorem teplota katalyzátoru min 352 C --- otáèky motoru /min --- j Upozornìní! k zobrazovanému poli 3: Délka periody udává èas mezi dvìma skoky (napf smìs bohatá -chudá -bohatá), a je tak mìøítkem stavu stárnutí lambda-sondy Jestliže je pøedepsaný èas pøekroèen, zobrazí se v zobrazovaném poli 4: R1 S1 ne OK 01-6 strana 4 Vlastní diagnostika VII Vydání

51 FABIA 2000»00 Motor 2,0/85 -vstøikování 01 Zobrazovaná skupina 036, lambda-regulace -pøipravenost za katalyzátorem motor zobrazované bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìrených hodnot 36 ~ Xxxx V text Zobrazení na displeji zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota kontrola lambda-sondy za katalyzátorem (R1 S2 R1 S2 OK - OK! R1 S2 ne OK) napìtí lambda-sondy za katalyzátorem 0,0001,000 V ~ 01-6 strana 5 na lambda-sondách, lambda- Vyhodnocení zobrazované skupiny 036, zobrazované pole 1 -napìtí sonda za katalyzátorem pole: 1 Odstranìní závady konstantnì -Zkontrolovat lambda-sondu a lambda-regulaci za katalyzátorem 0,0000,300 V ~ Kap 24-3 pøíp konstantnì 0,7001,000 V konstantnì -Zkontrolovat lambda-sondu a lambda-regulaci za katalyzátorem 1,000 V ~ Kap 24-3 konstantnì 0,4000,500 V konstantnì 0,000 V Zobrazovaná skupina 037, lambda-regulace -pøipravenost za katalyzátorem motor rídicí bìží ve volnobìžných otáèkách jednotka ve funkci 04 -Uvedení do základního nastavení Systém v základním nastavení 37 ~ +- Zobrazení na displeji Vydáni xxx % X,xxx V xxxx text zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota kontrola lambda-sondy za syst OK - katalyzátorem (test zap / test vyp, syst OK /syst ne OK) prodleva lambda-regulátoru pøed ka talyzátorem napìtí na lambda-sondì za katalyzátorem 0,0001,000 V ~ 01-6 strana 5 zatížení motoru 1535 % Vlastni diagnostika VII 01-6 strana

52 01 FABIA 2000>- Motor 2,0/85 -vstøikování I t Upozornìní! ~ k zobrazovanému poli 3: ~ Lambda regulace za katalyzátorem je nadøazená lambda regulaci pøed katalyzátorem, aje tedy regulací hlavní Malé výkyvy smìrem k chudé, pøíp bohaté smìsi lambda-sondy pøed katalyzátorem koriguje tím, že na urèitou dobu -t- (prodleva) pozdrží lambda-regulátor pøed katalyzátorem v horní pøíp spodní poloze Leží-Ii doba v pozitivním rozsahu (napø 50 ms), posune se smìs smìrem k "bohatší" Leží-Ii doba v negativním rozsahu (napø-50 ms), posune se smìs smìrem k "chudší" Stoupne-Ii hodnota nad 200 ms, svìdèí to o netìsné výfukové soustavì Zobrazovaná skupina 041, lambda-regulace -odpor vyhøívání lambda-sondy motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìøených hodnot 41 ~ ~ Zobrazení na displeji -text xxx Q text ~ zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota provozní stav kattop2vyp - kattop2zap odpor vyhøívání lambda-sondy za ka- 6,447,5 Q - talyzátorem provozní stav kattop1vypkattop1zap -- 1 Upozornìní! V závislosti na provozním stavu motoru se vyhøívání lambda-sond zapne nebo vypne, tzn, že zobrazení v zobrazovaném poli 2, pøíp 4 mohou být buï kattop1 (2)zap nebo støídavì kattop1 (2)zap nebo vyp 01-6 strana 6 Vlastni diagnostika VII Vydání

53 - sešlápnut FABIA 2000»- Motor 2,0/85 -vstøikování 01 Zobrazovaná skupina 046, lambda-regulace -diagnostika katalyzátoru vozidlo øídicí brzdový a plynový pedál stojí, motor bìží ve zvýšených volnobìžných otáèkách jednotka ve funkci 04 -Uvedení do základního nastavení Systém v základním nastavení 46 ~ xxxx/min xxxx C X,xx text f- Zobrazení na displeji f- zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota výsledek kontroly konver- kat R1 OK - tování katalyzátoru (test vyp / test bezi / kat R1 OK / kat R1 ne OK) pomìr amplitud 0,000,55- teplota katalyzátoru min 3520 C - otáèky motoru /min - Zobrazovaná skupina 050, regulace otáèek -provozní stavy 8: motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìøených hodnot 50 ~ xxxx/min xxxx/min text text f- Zobrazení na displeji f- zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota provozní stav kompresor kompr zap nebo - klimatizace zap/vyp kompr vyp provozní stav klimatizace A/C-High nebo - A/C-Low otáèky motoru (otáèky volnobìhu -požadovaná 7801/min - hodnota) otáèky motoru (volnobìžné otáèky) /min =:> Kap 01-5 zobr skup 001, zobr pole 1 Upozornìní!, k zobrazovanému poli 2: Zobrazuje se požadovaná hodnota otáèek motoru, která je pøedem dána øídicí jednotkou motoru (interní vypoètená hodnota øídicí jednotky) rn Upozornìní! k zobrazovanému poli 3: A/C-High = klimatizace zapnuta na vysoký výkon topení, pøíp chlazení A/C-Low = klimatizace není zapnuta Vydání 0301 Vlastní diagnostika VII 01-6 strana

54 -- 01 FABIA 2000>- Motor 2,0/85 -vstøikování rn Upozornìní! k zobrazovanému poli 4: ~ ~ U vozidel bez klimatizace se neustále zobrazuje "kompr vyp tt Zobrazovaná skupina 054, regulace otáèek -provozni stavy motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìfených hodnot 54 ~ xxxx/min text xxx % xxx % f- Zobrazení na displeji f- zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota úhel nastavovaèe škrticí 0100 % - klapky úhel škrticí klapky 0100 % =: Kap 01-5, zobr skup 003, zobr pole 3 provozni stav (volnobìh, èásteèné zatížení, plné volnobìh - zatížení, obohacení, decelerace) otáèky motoru (volnobìžné otáèky) /min =: Kap 01-5, zobr skup 001, zobr pole 1 Zobrazovaná skupina 055, regulace poètu otáèek -stabilizace volnobìhu motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìfených hodnot 55 ~ xxxx/min xxx % xxx % xxxxx f- Zobrazení na displeji f- zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota provozní stavy xxxxx =: 01-6 strana 8 nauèená hodnota regulátoru -1,501,50 % - volnobìhu regulátor volnobìhu -2,002,00 %a) - otáèky motoru (volnobìžné otáèky) /min =: Kap 01-5, zobr skup 001, zobr pole 1 aj U nového motoru je hodnota v dùsledku vyššlho trenl v pozitivnlm rozsahu, u zabìhnutého motoru v negativnfm rozsahu Význam 4místného stavového slova v zobrazovaném poli Význam zobrazení èislice 1 kompresor klimatizace zapnut 1 bez významu 1 klimatizace zapnuta 1 bez významu 1 bez významu 01-6 strana 8 Vlastni diagnostika VII Vydání

55 - FABIA 2000»- Motor 2,0/85 -vstøikování 01 Zobrazovaná skupina 056, regulace otáèek -stabilizace volnobìhu 8 motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìøených hodnot xxxx/min xxxx/min xxx % xxxxx +- Zobrazení na displeji zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota provozní stavy xxxxx ~ 01-6 strana 8 regulátor volnobìhu -2,002,00 % - otáèky motoru (volnobìžné otáèky -požadovaná 780 1/min - hodnota) otáèky motoru (volnobìžné otáèky) /min ~ Kap 01-5, zobr skup 001, zobr pole 1 Zobrazovaná skupina 060, regulace otáèek -pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky 8 zapalování zapnuto, motor stojí øídicí jednotka ve funkci 04 -Uvedení do základního nastavení Systém v základním nastavení xx % xx % x text +- Zobrazení na displeji zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota stav pøizpùsobení (ADP ADP OK - bìží, ADP OK nebo ADP ERROR) provozní stav motoru 08- poèítadlo nauèených krokù úhel škrticí klapky -potenciometr -G % - úhel škrticí klapky -potenciometr -G % ~ Kap 01-5, zobr skup 003, zobr pole 3 8m w Upozornìní! Pøi zvolení zobrazované skupiny 060 ve funkci 04 "Uvedení do základního nastavení" se øídicí jednotka motoru pøizpùsobí jednotce ovládání škrticí klapky Toto pøizpùsobení se musí provést tehdy, byla-ii namontována jiná jednotka ovládání škrticí klapky (nebo celý motor), pøíp byla-ii namontována jiná øídicí jednotka motoru Pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky je tøeba provádìt pøi zapnutém zapalování Jestliže bylo pøerušeno napájení (odpojen akumulátor), je také tøeba provést pøizpùsobení ~ Kap Vydání Vlastní díagnostika VII 016 strana 9

56 --~ 01 FABIA 2000>- Motor 2,0/85 -vstøikování Zobrazovaná skupina 061 -regulace otáèek, elektrický plyn! motor ve volnobìhu nebo jízdni režim ~ I Naètení bloku namìøených hodnot 51 -:; xxxx/min xx, xxx V xx % xxxxx +- Zobrazení na displeji zobrazovaná pole požadovaná vyhodnoceni hodnota provozní stavy xxxxx =:} 01-6 strana 8 úhel škrtící klapky -potenciometr -G % - napájecí napìtí øídicí jednotky motoru 11,00014,500 V - otáèky motoru /min - Zobrazovaná skupina 062 -regulace otáèek, elektrický plyn zapnuté zapalování nebo motor bìží Naètení bloku namìøených hodnot 52 -:; +- Zobrazení na displeji xx% xx% xx% xx% zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota snímaè polohy plynového 350 % - pedálu -G185- snímaè polohy plynového pedálu -G % - úhel škrticí klapky -potenciometr -G % - úhel škrticí klapky -potenciometr -G % - - I 01-6 strana 10 Vlastní diagnostika VII Vydáni

57 - FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování Vlastní diagnostika VIII Naètení bloku namìøených hodnot, zobrazované skupiny 66 až 125 Zobrazovaná skupina 066 -tempomat (pouze vozidla s tempomatem) motor bìží ve volnobìžných otáèkách Naètení bloku namìøených hodnot 66 -:; x km/h xxxxxxxx x km/h xxxxxxxx f- Zobrazení na displeji f- zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota poloha spínaèe tempoma- OOOOxxxx => 017 strana 1 tu požadovaná rychlost (tempomatem k /h - naposledy uložená hodnota) x m poloha brzdového, spojkového pedálu a tempo- OOOOxxxx => 017 strana 1 matu rychlost vozidla x km/h -, Význam èíslic 4místného stavového slova, zobrazované pole 2, spínaè brzdového pedálu, spojkového pedálu a tempomatu razované Význam zobrazení èíslice 1 brzda sešlápnuta (spínaè brzdových svìtel) 1 brzda sešlápnuta (spínaè brzdového pedálu) 1 spojka sešlápnuta 1 tempomat aktivován Význam èíslic 4místného stavového slova, zob- ~ pole 4, spínaè tempomatu A B I N I Význam zobrazení èíslice 1 posuvný spínaè tempomatu v poloze OFF (pouze pøí sepnuto) 1 posuvný spínaè tempomatu v poloze OFF (spínáno nebo sepnuto) 1 stisknuto tlaèítko tempomatu SET 1 posuvný spínaè tempomatu v poloze RES Vydání 0301 Vlastní diagnostika VIII 01-7 strana

58 01 FABIA 2000>- Motor 2,0/85 -vstøikování I Zobrazovaná skupina 070, redukce emisí -diagnostika zaøízení nádobky s aktivním uhlím ~ motor bìží ve volnobìžných otáèkách - teplota chladicí kapaliny alespoò 40 DC (zobrazovaná skupina 001, zobrazované pole 2) øídicí jednotka ve funkci 04 -Uvedení do základního nastavení Systém v základním nastavení 70 -'j xxx % xxx % xxxx % text +- Zobrazení na displeji zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota výsledek diagnostiky (test TEV OK - zap 1 test vyp nebo TEV OK 1 ne OK) odchylka regulátoru volnobìhu pøi di- 0150,0 % - agnostice TEV odchylka lambda-regulátoru pøi diagnostice TEV -7,87,8 % - v, U ) pozornenl! støída elektromagnetického ventilu nádobky s aktivním uhlím 0100 % - TEV znamená ventil odvìtrávání palivové nádrže (elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím) Diagnostika mùže být zahájena pouze jednou na každý start motoru c I Upozornìní! Odchylka lambda-regulátoru v mínusovém rozsahu: nádobka s aktivním uhlím plná Odchylka lambda-regulátoru v plusovém rozsahu: nádobka s aktivním uhlím prázdná Zobrazovaná skupina 077, redukce emisí -diagnostika systému sekundárního vzduchu motor bìží ve volnobìžných otáèkách øídicí jednotka ve funkci 04 -Uvedení do základního nastavení Systém v základním nastavení 77 -'j xxxxl min xxx g/s xx % text +- Zobrazení na displeji zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota výsledek diagnostiky (test syst OK - zap 1 test vyp, syst OK 1 ne OK) pomìr množství vzduchu, systém se- vìtší než 20 % - kundárního vzduchu množství vzduchu max 25,0 g/s - otáèky motoru (volnobìžné otáèky) /min =:- Kap 01-5, zobr skup 001, zobr pole strana 2 Vlastní diagnostika VIII Vydání

59 ~- FABIA 2000»- Motor 2,0/85 -vstøikování 01 Zobrazovaná skupina 100 -readinesscode motor 1 bìží ve volnobìhu Naètení bloku namìøených hodnot 100 ~ xxxxxxxx xxxx C xxxx s xxxxxxxx f- Zobrazení na displeji f- zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota stav diagnostiky -- èas od nastartování motoru -- teplota chladicí kapaliny 80,0110,0 C ~ Kap 01-6, zobr skup 001, zobr pole 2 readinesscode ~ 017 strana 3 Význam 8místného stavového slova readinesscodu, zobrazované pole Funkce diagnostiky O O O O O O O katalyzátor vyhfívání katalyzátoru (v souè dobì nelze diagnostikovat/vždy "O") nádobka s aktivním uhlím (systém odvìtrávání palivové nádrže) systém sekundárního vzduchu O klimatizace (v souè dobì nelze diagnostikovat/vždy 0") lambda-sondy vyhfívání lambda-sond zpìtné vedení výfukových plynù (netýká se/vždy "O") m[lij Upozornìní! Readinesscode je vytvoøen pouze, je-ii na všech místech zobrazena èíslice O Zobrazovaná skupina 120 -skluzová regulace náhonu -ASR- Vydání jízdní režim Naètení bloku namìøených hodnot 120 ~ xxxxlmin xxx Nm xxx Nm text f- Zobrazení na displeji f- zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota stav ASR aktiv/ ASR - n aktiv skuteèná zátìž motoru 0260 Nm - požadovaná zátìž motoru 0399 Nm - otáèky motoru /min Vlastní diagnostika VIII 01-7 strana

60 - 01 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování I Zobrazovaná skupina 125 -komunikace, hlášení datové sbìrnice ~ motor bìží ve volnobìhu ~ I Naètení bloku namìrených hodnot ~ Zobrazení na displeji -' I -text text ~ zobrazovaná pole požadovaná vyhodnocení hodnota -- stav sdružených prístrojù sdruz pro 1 - stav ABS ABS strana 4 Vlastní diagnostika VIII Vydání 0301 SOO

61 '-- - FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování 24 I ~~~! ~j"~1[:jl'jt:j ~J~I'~~~j l,~~[j~ ~['J~~~j" : 24-1 Oprava vstøikování I Všeobecné pokyny ke vstøikování Odpojení Oprava zapalováni: ~ opr sk 28 Øídicí jednotka motoru je vybavena vlastní diagnostikou Pøed opravami jakož i pro vyhledání závady je nutné nejprve automatickým kontrolním postupem vypsat pamì závad všech øídicích jednotek Toto je nutné, protože rùzné øídicí jednotky jsou navzájem spojeny datovou sbìrnicí Také je nutno pøekontrolovat podtlakové hadice a pøípoje (falešný vzduch) Hadice palivové soustavy v motorovém prostoru se smìjí zajiš ovat pouze pružnými sponami Používání svorkových nebo šroubových spon není dovoleno a pøipojení akumulátoru se smí provést pouze pøi vypnutém zapalování, jinak mùže dojít k poškození øídicí jednotky motoru Díly oznaèené * jsou kontrolovány vlastní diagnostikou ~ Kap 01-1 Díly oznaèené ** mohou být kontrolovány diagnostikou akèních èlenù ~ Kap 01-1 Pro bezchybnou funkci elektrických souèástí je zapotøebí napìtí minimálnì 11,5 V Nepoužívat tìsnicí prostøedky, obsahující silikon Motorem nasáté stopy silikonových složek se v motoru nespálí a poškozují lambda-sondu Pøi nìkterých kontrolách se mùže stát, že øídicí jednotka rozpozná závadu a uloží ji do pamìti Proto je nutné po ukonèení všech kontrol a oprav vypsat a pøíp vymazat pamì závad ~ Kap 01-1 Vozidla s airbagem mají havarijní odpojení pøívodu paliva To má snížit nebezpeèí požáru vozidla po havárii tím, že se palivové èerpadlo pomocí relé palivového èerpadla odpojí Tímto zaøízením se souèasnì dosáhne i komfortní zlepšení chování pøi startu motoru Pøi otevøení dveøí se palivové èerpadlo na 2 sekundy aktivuje, aby se v palivovém systému vytvoøil tlak Zásady bezpeènosti práce ~ 24-1 strana 7 Pravidla èistoty ~ 24-1 strana 7 Vydání 03,01 Oprava vstøikování 24-1 strana

62 24 FABIA 2000»- Motor 2,0/85 -vstøikování, I Pøehled montážních míst ~ 1 -Elektromagnetický ventil 1 ~ I pro nádobku s aktivním uhlím - -N80-"" hl O hodnota odporu 2230 Q ~ O kontrola ~ Motor 2,0/85 - mechanika; opr sk pólová svorkovnice O pro lambda-sondu a vyhøívání lambda-sondy za katalyzátorem 3-6pólová svorkovnice O pro lambda-sondu a vyhøívání lambda-sondy pøed katalyzátorem 4 -Jednotka ovládání škrticí klapky -J Snímaè teploty chladicí kapaliny -G62- O hodnoty odporu ~ Obr 1 v 24-1 strana 6 6 -Snímaè množství nasávaného vzduchu -G70- se snímaèem teploty nasávaného vzduchu -G42-" O hodnoty odporu pro snímaè teploty nasávaného vzduchu -G42- ~ Obr 1 v 24-1 strana 6 7 -Øídící jednotka motoru' O øídicí jednotka vstøikovaciho zaøizení Motronic -J220- O kontrola napájeciho napìtí ~ Kap 24-4 O postup pøi pøerušení napájecího napìtí ~ Kap 24-4 O výmìna ~ Kap 24-4 O kódováni ~ Kap 24-4 I I 8 -Snímaè otáèek motoru -G28-' O ~ poz 15 v 24-1 strana 3 9 -Zapalovací trafo' O s koncovým výkonovým stupòem -N112- O se zapalovacími cívkami -N-, -N 128- O kontrola ~ Kap Vstøíkovací ventily -N30 N33-' O ~ poz 8 v 24-1 strana Èerpadlo sekundárního vzduchu -V101- O systém sekundárního vzduchu ~ Motor 2,0/85 -mechanika; opr sk Snímaè klepání 2 -G Svorkovnice O 3pólová, šedá O pro snímaè otáèek motoru -G Snímaè klepání 1 -G61-' 15 -Regulátor tlaku paliva I 24-1 strana 2 Oprava vstøikování Vydání

63 -- FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování Snímaè polohy vaèkového høídele -G163- * O kontrola =;> Kap 28-1 O O Demontáž a montáž dílù vstøikování ~ 1 -Sací potrubí -horní díl 2 -Svorkovnice O 81 pólová O svorkovnici pøipojovat a za- L~~~'J'J pojovat pøi vypnutém za pa- ~~~~ lování ~~--- 4 O pro demontáž odjistit Øídicí jednotka motoru -J220-* O montážní místo =;> 24-1 strana 2 O kontrola napájení => Kap O '" ) 6 postup pøi pøerušení napájení =;> Kap O výmìna =;> Kap O kódování =;> Kap 24-4 J :~7 't\~ - 4 -Svorkovnice ~ ~~ O svorkovnici pøipojovat a za- ",- 40pólová lovanl poj~v?t pøi vypnutém zapa- 22,~ ~ "'- 6 O pro demontáž odjistit 5 -Vzduchový fíltr O rozložení a složení =;> l 17~ ~ R 6-10Nm strana ~ 11 P~~12~ l!--'",, 7 -k O trubce =;> poz pøívodu 7 v 24-1 vzduchu strana 5 16 ~ 14 \ ' ~ 6 O' ~ ~ Ci' <1:;1 j ~r 8 -Hadice sání 1 \, k èerpadlu sekundárniho vz- ~ 15 "-"-- 13 duchu -V I I 9-10 Nm 10 -Svorkovnice O 2pólová O ke snímaèi teploty chladicí kapaliny -G Snímaè teploty chladicí kapaliny -G62-* O hodnoty odporu =;> Obr 1 v 24-1 strana 6 O pøed demontáží pfíp snížit tlak v chladicím systému 12 -Pøíchytná spona O zkontrolovat správné usazení 13 -Svorkovnice O 3pólová, šedá O pro snímaè otáèek motoru -G O -kroužek O pøi poškození vymìnit 15 -Snímaè otáèek motoru -G28-* O hodnota odporu mezi kontakty 2 + 3: (pøi 20 C) u zahøátého motoru se odpor zvýší Vydání 0301 Oprava vstøikování 24-1 strana

64 -- 24 FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -vstøikování 16 -lambda-sonda za katalyzátorem -G130-', 50 Nm O jen závit potøít s "G A3"; pasta nesmí pøijít do drážek tìlesa sondy - O se 4pólovou svorkovnicí ) -" O konektory 3 a 4 pozlaceny O napájecí napìtí vyhøívání lambda-sondy pøivedeno pøes relé palivového èerpadla -J17- O kontrola lambda-sondy -G130- a lambda-regulace za katalyzátorem ~ Kap Svorkovnice pro lambda-sondu za katalyzátorem 18 -lambda sonda pøed katalyzátorem -G39-*, 50 Nm O jen závit potøít s "G A3"; pasta nesmí pøijít do drážek tìlesa O se 6pólovou svorkovnicí O konektory pozlaceny lambda-sondy O napájecí napìtí vyhøívání lambda-sondy pøivedeno pøes relé palivového èerpadla -J17- O kontrola lambda-sondy -G39- a lambda regulace pøed katalyzátorem ~ Kap 24-3 O montážní místo: ve výfukovém sbìrném potrubí 19 -Svorkovnice pro lambda-sondu pøed katalyzátorem 20 -Sací potrubí -spodní díl O rozložení a složení ~ 24-1 strana Rozdìlovaè paliva se vstøikovacími ventily O rozložení a složení sacího potrubí -spodního dílu ~ 24-1 strana Vratné vedení paliva O modré O zajistit pružnými sponami O dbát na správné umístìní O k palivovému èerpadlu v palivové nádrži ~ Motor 2,0/85 -mechanika; opr sk Pøívodní vedení paliva O èerné O zajistit pružnými sponami O dbát na správné umístìní O od palivového filtru ~ Motor 2,0/85 -mechanika; opr sk Tìsnìní O pøi poškození vymìnit O dbát na montážní polohu 25 -k odvzdušòovacímu ventilu skøínì klikového høídele 26 -Hadice sání 24-1 strana 4 Oprava vstøikování Vydání

65 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikováni 24 Rozložení a sestavení spodního dílu sacího potrubí! 1 -Regulátor tlaku paliva i O O kontrola regulátoru tlaku paliva a tlaku v systému => Kap 1 ~ Podtlaková hadice 3 -Držák kabelù O pro svorkovnice vstøikovacích ventilù -N30- -N33-4 -Spodni díl sacího potrubí 5-10 Nm 6 -O-kroužek O pøi poškození vymìnit 7 -k hadici sání 11 O => poz 7 v 24-1 strana 3 ( 8 -Vstøikovací ventil -N30- -N33-"" hodnota odporu: 14,017,0 Q (pøi 20 C), u zahøátého motoru se odpor zvýší o cca 4až6Q 9 -Pøíchytná spona O zkontrolovat správné usa- 9 zení 10 -Rozdìlovaè paliva 11 -Vratné vedení paliva 12 -Pøívodní vedení paliva 13 -Trubka pøívodu vzduchu O ke vstøikovacím ventilùm 5 5 I I I Vydání 0301 Oprava vstøikování 24-1 strana

66 24 FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -vstøikování I Rozložení a sestavení vzduchového filtru : 1-6Nm ~ i 2 -Snímaè množství nasávaného vzduchu -G70-* se snímaèem teploty nasávaného vzduchu -G42-* O hodnoty odporu pro snímaè teploty nasávaného vzduchu -G42- =:> Obr 1 v 24-1 strana 6 3 -Tìsnící kroužek O pøi poškození vymìnit 4 -Horní èást vzduchového filtru 1 5 -Vzduchové vedení I~!!!i~~~~j///::~~=~ O tru 6 v horní èásti vzduchového fil- 6 -Vložka filtru 7 -Spodní èást vzduchového filtru IIIIII! Nm 9 -Vzduchové vedení -,,/"""1 I 8 1 L -: ( I I I Obr 1: Hodnoty odporu pro snímaè teploty chladicí"" &) I A I B I &) kapaliny -G62- a snímaè teploty nasávaného vzduchu -G Pro snímaè teploty chladicí kapaliny -G62- na kontak- 800 tech Pro snimaè teploty nasávaného vzduchu -G42- na kontaktech Diagram je rozdìlen do dvou teplotních rozsahù: A -od O do 50 DC B -od 50 do 105 DC Pøíklady: Pro o Pro teplotu 30 DC je požadovaná hodnota teplotu 80 DC je požadovaná hodnota o o Th~~~:?] 24-1 strana 6 Oprava vstøikování Vydání

67 -- FABIA 200O Motor 2,0/85 -vstøikováni 24 I Demontáž Obr 2: Demontáž a montáž krytu motoru! I -Vytáhnout olejovou mìrku I -Demontovat kryt motoru ve smìru -šipek- Zásady bezpeènosti práce & Pozor! Palivová soustava je pod tlakem! Pøed otevøením soustavy podložit místo spoje hadrem Pak opatrným otevøením tlak snížit Aby se zabránilo poranìni osob a nebo znièení vstøikovacího a zapalovaciho zaøízení, je tøeba dodržovat následující: Z bezpeènostních dùvodù musí být pøed otevøením palivového systému vyjmuta pojistka è 61 z držáku pojistek, nebo palivové èerpadlo mùže být aktivováno dveøním kontaktem Nedotýkat se a neodpojovat zapalovací kabely bìhem chodu pøíp startování motoru Vodièe vstøikovaciho a zapalovacího zaøízení jakož i mìøicích pøistrojù je možno zapojovat a odpojovat pouze pøi vypnutém zapalování Je-Ii pøi zkušebnich jízdách tøeba použít kontrolni a mìøicí pøístroje, je tøeba dbát na následujicí: Kontrolni a mìøici pøístroje je tøeba vždy pøipevnit na zadním sedadle a k jejich obsluze je tøeba pøítomnost 2 mechanika Kdyby byly kontrolní a mìøicí pøístroje umístìny na sedadle spolujezdce, mohlo by aktivací airbagu spolujezdce dojit ke zranìní osoby, která by na tomto místì sedìla Má-Ii být motor startován, aniž by naskoèil: I ","O n A~ I I N I -Odpojit 4pólovou svorkovnici zapalovacího trafa -1- -Vyjmout pojistku è 35 pro vstøikovací ventily a è 61 pro palivové èerpadlo Pravidla èistoty Pøi pracích na palivové nebo vstøikovací soustavì je nutno dodržovat následujících,,5 pravidel", která se týkají ~ -:== èistoty a poøádku 40 :: : Místa spojù a jejich okolí pøed rozpojením dùkladnì :: :: :: oèistit Demontované díly pokládat na èistou podložku a pøikrývat je Nepoužívat textilií, které uvolòují vlákna! & 66 Nebude-Ii oprava provádìna ihned, je potøeba de montované èi otevøené díly peèlivì pøikrýt, pøípadnì uzavøít Vydání 0301 Oprava vstøikování 24-1 strana

68 - 24 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování I Montovat jen èisté díly Náhradní díly vyjímat z obalù : teprve tìsnì pøed montáží Nepoužívat díly, které nebyly zabaleny napø díly volnì položené v regálu nebo ~ I ve skøíòce na náøadí - Pøi demontovaném zaøízení: pokud možno nepracovat se stlaèeným vzduchem Vozidlem pokud možno nepohybovat I 24-1 strana 8 Oprava vstøikování Vydání

69 '- FABIA 2000 >-- Motor 2,0/85 -vstøikování 24 I 24-2 Kontrola dílù Kontrolajednotky ovládáníškrticí klapky i Schéma -J338- Díly jednotky ovládání škrticí klapky -J338-: Pohon škrticí klapky -V60-, snímaè úhlu 1 pohonu škrticí klapky -G187- a snímaè úhlu 2 pohonu škrticí klapky -G188- j Upozornìní! Je-Ii vymìnìna jednotka ovládání škrtící klapky, je nutné pfizpùsobit fídicí jednotku motoru jednotce ovládání škrticí klapky =:} Kap 24-4, Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Ruèní multimetr napø -VAG 1526 A- Pomocná mìøicí souprava napø -VAG 1594 A- zapojení Podmínka pro kontrolu Škrticí klapka není poškozena nebo zneèištìna Kontrolní postup -Odpojit klapky 6pólovou svorkovnici jednotky ovládání škrticí -Zmìøit odpor pohonu škrticí klapky mezi kontakty Požadovaná hodnota: 15 Q c:=j Jestliže nebylo požadované hodnoty dosaženo: -Vymìnit jednotku ovládání škrticí klapky -J338- Je-Ii požadovaná hodnota dosažena: -Zkontrolovat napájení jednotky ovládání škrticí klapky a vedení k øídicí jednotce =:} 24-2 strana 1 I C'1" """"" I I I Kontrola napájení -Odpojit 6pólovou svorkovnici jednotky ovládání škrticí 2 6 klapky -Pøipojit multimetr pro mìøení napìtí na konektory svorkovnice -Zapnout -Zapnout zapalování Požadovaná hodnota: min 4,5 V G -Vypnout zapalování G ) 5 -Pøipojit multimetr pro mìøení napìtí na konektor 2 svorkovnice a kostru zapalování ~::::::::::: Požadovaná hodnota: min 4,5 V 1 3 I A I Vydání 0301 Kontrola dílù 24-2 strana

70 24 FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování I -Vypnout zapalování : Pokud nejsou požadované hodnoty dosaženy: ~ I ~ -Zkontrolovat vedení na pøerušení, zkrat na kostru, popø na plus => Elektrická schémata, hledání závad a I montážní místa Je-Ii vedení v poøádku: -Vymìnit øídicí jednotku motoru => Kap 24-4 Kontrola snímaèe polohy pedálu akcelerace Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Ruèní multimetr napø -VAG 1526 A- Pomocná mìøicí souprava napø -VAG 1594 A- Zkušební box -VAG 1598/31- Schéma zapojení Popis funkce Oba snímaèe polohy pedálu akcelerace -G79- a -G185- se nacházejí na pedálu akcelerace a zcela na sobì nezávisle pøedávají požadavek øidièe (vyjádøený sešlápnutím pedálu akcelerace) dále do øídicí jednotky motoru Oba snímaèe se nacházejí v témže pouzdru Podmínka pro kontrolu Napìtí akumulátoru nejménì 11,5 V Kontrolní postup -Demontovat odkládací pøihrádku na stranì øidièe => Karoserie -montážní práce; opr sk 68 -Rozpojit 6pólovou svorkovnici snímaèe polohy pedálu akcelerace -Zapnout zapalování -Pøipojit multimetr pro mìøení napìtí na následující ko- nektory svorkovnice: Konektor 1 + kostra Konektor Konektor 2 + kostra Konektor Požadovaná hodnota: min 4,5 V -Vypnout zapalování Pokud nejsou požadované hodnoty dosaženy: Zk t I t d ' v v, -on ro ova ve enl na prerusenl, z kra t na kos tru, I M IVI':U-UUIO I popø na plus => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa 24-2 st 2 Kontrola dílù Vydání 0301 rana SOO

71 FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování 24 I Pokud není ve vedení zjištìna žádná závada: : -Vymìnit øídicí jednotku motoru => Kap 24-4 I Kontrola vstøikovacích ventilù I Kontrola vstøikovaného množství a tìsnosti vstøikovacích ventilù Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Dálkové ovládání -VAG 1348/3A- Adaptér -VAG 1348/3-2- Odmìrné válce, napø -VAG Podmínka pro kontrolu Tlak paliva musí být v poøádku, kontrola => 24-2 strana 4 Kontrolní postup -Odpojit svorkovnice všech vstøikovacích ventilù -Demontovat rozdìlovaè paliva i se vstøikovacími ventily -Odpojit podtlakovou hadici z regulátoru tlaku paliva -Rozdìlovaè paliva se vstøikovacími ventily nadzvednout od sacího potrubí a podepøít Kontrola tìsnosti -Zahájit diagnostiku akèních èlenù a aktivovat vstøikovací ventil 1 válce -N30- => Kap 01-1; palivové èerpadlo musí bìžet -Zkontrolovat tìsnost vstøikovacích ventilù (vizuální kontrola) Pøi zapnutém palivovém èerpadle smí z každého ventilu uniknout pouze 1 až 2 kapky za minutu Je-Ii ztráta paliva vìtší: -Ukonèit diagnostiku akèních èlenù a vymìnit netìsný vstøikovací ventil VAG 1348/3-2 LIJ Upozornìní! Zároveò vymìnit tìsnicí kroužky -Pøipojit Kontrola vstøikovaného množství paliva -Zasunout válce zkoušený vstøikovací ventil do odmìrného -Spojit jeden konektor vstøikovacího ventilu ke kostøe motoru druhý konektor vstøikovacího ventilu k dálkovému ovládání VAG 1348/3A I A I Vydání 0301 Kontrola dílù 24-2 strana

72 24 FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování I -Svorku pøipojit na akumulátor (+) : -Zahájit diagnostiku akèních èlenù a aktivovat vstøiko- ~ i vací ventil 1 válce -N30- => Kap Stisknout na dobu 30 s dálkové ovládání -I -Opakovat kontrolu u ostatních vstøikovacích ventilù -Po aktivaci všech vstøikovacích ventilù postavit všechny odmìrné válce na vodorovnou podložku a porovnat jednotlivá vstøikovaná množství Požadovaná hodnota: ml na každý ventil Leží-Ii namìøená hodnota jednoho nebo více vstøikovacích ventilù pod nebo nad povolenou požadovanou hodnotou: -Vymìnit vadný vstøikovací ventil Montáž vstøikovacích ventilù se provádí v obráceném poøadí Pøitom je tøeba dbát na následující: Vymìnit O-kroužky na všech vstøikovacích ventilech a lehce je potøít palivem Nasadit vstøikovací ventily svisle a ve správné poloze do rozdìlovaèe paliva a zajistit pøídržnými svorkami Nasadit rozdìlovaè paliva se zajištìnými vstøikovacími ventily na sací potrubí a rovnomìrnì zatlaèit Kontrola regulátoru tlaku paliva a tlaku v systému Regulátor tlaku paliva øídí tlak paliva v závislosti na tlaku v sacím potrubí Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Pøípravek na mìøení tlaku -VAG Adaptér -VAG 1318/10- Adaptér -VAG 1318/11- Adaptér -VAG 1318/16- Podmínka pro kontrolu Množství paliva dodávané èerpadlem v poøádku, kontrola => Motor 2,01/85 -mechanická èást; opr sk 20 Kontrolní postup & Pozor! Palivový systém je pod tlakem! Pøed rozpojením hadic nebo otevøením soustavy podložit místo spoje hadrem Potom opatrným rozpojením tlak snížit 24-2 strana 4 Kontrola dílù Vydání

73 -- I FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -vstøikování 24 I I -Odpojit pøívodní vedení -1- a zachytit vytékající palivo ~ ; do hadøíku I -Pøipojit pøípravek na mìøení tlaku ~ -Otevøít pøívodní kohout na pøípravku mìøení tlaku Páèka ukazuje smìr prùtoku paliva -šipka- -Nastartovat motor a nechat ho bìžet ve volnobìžných otáèkách -Zmìøit tlak paliva Požadovaná hodnota: asi 0,35 MPa (3,5 baru) Je-Ii požadované hodnoty dosaženo: -Odpojit podtlakovou hadici -1- z pøípojného hrdla -2- ~ Tlak paliva musí vystoupit asi na 0,4 MPa (4,0 baru) -Vypnout zapalování Jestliže tlak nevystoupí: -Zkontrolovat tìsnost a udržovací tlak v systému K tomu pozorovat pokles tlaku na manometru Po 10 minutách musí manometr ukazovat ještì min 0,2 MPa (2,0 baru) Jestliže tlak klesne pod 0,2 MPa (2 baru): Vydání 0301 Kontrola dílù 24-2 strana

74 - 24 FABIA 2000>- Motor 2,0/85 -vstøikování I -Nastar1ovat motor a nechat ho bìžet ve volnobìžných : otáèkách ~ I -Po zvýšení tlaku vypnout zapalování Souèasnì"" - uzavøít pøívodní kohout pøípravku na mìøení tlaku (páèka napøíè smìru prùtoku paliva -šipka-) -Sledovat na manometru pokles tlaku Jestliže tlak nepoklesne: -Zkontrolovat zpìtný ventil palivového èerpadla ~ Motor 2,0/85 -mechanická èást; opr sk 20 Jestliže tlak opìt poklesne: I otáèkách -Otevøít -VAG pøívodní (páèka kohout ve na smìru pøípravku prùtoku na paliva mìøení -šipka-) tlaku -Nastar1ovat motor a nechat ho bìžet ve volnobìžných -Po zvýšení tlaku vypnout zapalování Souèasnì je tøeba pevnì stisknout hadici vratného vedení Jestliže tlak nepoklesne: -Vymìnit regulátor tlaku paliva Jestliže tlak poklesne: tìsnost pøípojek, O-kroužkù a rozdìlo- -Zkontrolovat vaèe paliva -Zkontrolovat pøípravek pro mìøení tlaku na tìsnost mw l-u Pozornìní! Pøed odpojením pøípravku na mìøení tlaku opìt podložit hadrem uvolnìné hadice pøívodního potrubí 24-2 strana 6 Kontrola dílù Vydání

75 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikováni Kontrola funkce II i Kontrola lambda-sondy -G39- a lambdaregulace pøed katalyzátorem Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Ruèní multimetr, napø -VAG 1526 A- Pomocná mìøicí souprava, napø -VAG 1594 A- Podmínky pro kontrolu Pojistka Napìtí akumulátoru È 43 musí být min v poøádku 11,5 V [[!:]:)[Q:!!Q][Q:!!:g]~ Relé palivového èerpadla musí být v poøádku [[!:]][[!::Q](Q!]]~[Q}!Q][Q:!!:g]~ O[g:!:])[Q!Q][[f])(Q:!!:g]~~~ -Pøipojit Kontrolní diagnostický postup pøístroj -VAG Nastarto- I 1024 O 25 o II II o 031 ~ O 011 I ~ o ~ I:D::=D:J vat motor a zadat adresu 01 "Elektronika motoru" I o 26 o I [~[~ IDIIDI =:>Kap01-1 O ~~, II o~ o II 0420 I -Zkontrolovat zobrazovane skupiny 030, 031, 032, 1 øi -ni I n -n I 1 n ~ n ~ , 033, 034 a 036 =:> Kap n -n II n ~~ n 1 1 n n 1,0310,,0370,,0440, Není-Ii dosaženo požadovaných hodnot: I ~n"7 n,n I I -Zkontrolovat odpor topného prvku mezi kontakty 3 + 4, el napájení vyhøívání pøíp vedení k -Z19- Je-Ii İ Upozornìní! Pøi pokojové teplotì je odpor topného prvku asi 15 Q Již pøi nepatrném zvýšení teploty odpor silnì stoupá -Zkontrolovat elektrické napájení vyhøívání pøíp vedení k -Z19- dosaženo požadovaného odporu a el napájení vyhøívání a vedení k -Z19- je v poøádku -Zmìøit napìtí ruèním multimetrem mezi kontakty 1 a svorkovnice -2- na kabelovém svazku -Nastartovat motor I Požadovaná hodnota: 0,400,50 V ~~ -Vypnout zapalování 8~~~- Je-Ii dosaženo požadovaných hodnot: ~ ~ -Vymìnit --- Není-Ii dosaženo požadovaných hodnot: -Zkontrolovat vedení mezi øídicí jednotkou a svorkovni,cí lambda-s~~d~ =: Elektrická schémata, hledání I M I zavad a montaznl mlsta --- Není-Ii zjištìna žádná závada ve vedení: -Vymìnit øídicí jednotku motoru =:> Kap 24-4 Vydání Kontrola funkce II 24-3 strana 1

76 - 24 FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování Kontrola stárnutí lambda-sondy pøed katalyzátorem -G39- - Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Diagnostický pøístroj -VAG s vedením -VAG 1551/3, 3A, 3B nebo 3C- ~ Podmínka pro kontrolu Teplota chladicí kapaliny nejménì 80 C ~ Blok namìøených hodnot 004, zobrazované pole 3 ~ Kap 01-5 Kontrola funkce -Pøipojit diagnostický pøístroj -VAG Nastartovat motor a zadat adresu 01 "Elektronika motoru" ~ Kap Zvolit funkci 04 "Uvedení do základního nastavení" a zobrazovanou skupinu 034-8ešlápnou brzdový a zároveò plynový pedál System v zakladnim nastaveni 34 -> -Otacky motoru se zvysi na /mln 1600/min 355 c 220 s R1 SlOK İ Upozornìní! Proces mùže trvat i nìkolik minut -Udržovat otáèky motoru na /min dokud se v zobrazovaném poli 4 zmìní zobrazení z "test vyp" na "test bezi" Teplota katalyzátoru v zobrazovaném poli 2 musí být nejménì 352 DC -Zkontrolovat délku periody v zobrazovaném poli 3: Požadovaná hodnota: max 2,20 s -Udržovat otáèky dále na hodnotì /min dokud se v zobrazovaném poli 4 nezobrazí "R1 81 OK" Nebude-Ii požadovaných hodnot dosaženo: -Provést zkušební jízdu, aby se z lambda-sondy uvolnily pøípadné usazeniny a kontrolu zopakovat Pøi zkušební jízdì dodržovat bezpeènostní pøedpisy ~ Kap 24-1 Nebude-Ii opìt požadované hodnoty dosaženo: -Vymìnit lambda-sondu pøed katalyzátorem -G39- Kontrola lambda-sondy -G130- a lambda-regulace za katalyzátorem Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Ruèní multimetr, napø -VAG 1526 A- Pomocná mìøicí souprava, napø -VAG 1594 A strana 2 Kontrola funkce II Vydání

77 I FABIA 200O Motor 2,0/85 -vstøikování 24 i Podmínky pro kontrolu Pojistka è 43 musí být v poøádku"" I Napìtí akumulátoru min 11,5 V Relé palivového èerpadla musí být v poøádku ~I:[!:Q]~~~ Teplota chladicí kapaliny musí být min 80 C =:> blok ([!::g:j[[!]j[q!]jiq!: ]][[!!Q)[Qj!:g]~ ~ [[!::Q][gI]][Q:!:]][g:!:i]](Q:!!:g][[!:!:Q]~ 11 namìøených hodnot 004, zobrazované pole 3 =:> Kap I o 24 o II o 31 o II o ~ o ~0110sOII O I P1P1 Kontrolní postup ~ I o 27 o II o 34 o II o 41 o I IeIIeI ~ Zkontrolovat zobrazované skupiny 030, 031, 036 a I o 29 o II o ~ o II o 43 o I 037 =:> Kap 01-6 I o ~ o II o 37 O II o 44 o I Není-Ii dosaženo požadovaných hodnot: I I -Zkontrolovat odpor topného prvku mezi kontakty 1 + 2, el napájení vyhøívání pøíp vedení k -Z29- Pøi Upozornìní! pokojové teplotì je odpor topného pnku asi 15 a Již pøi nepatrném zvýšení teploty odpor silnì stoupá Je-Ii dosaženo požadovaného odporu a el napájení a vedení k -Z29- je v poøádku: -Zmìøit svorkovnice napìtí na ruèním kabelovém multimetrem svazku mezi kontakty 3 a 4 -Nastartovat motor Požadovaná hodnota: 0,400,50 V -Zkontrolovat -Vypnout zapalování Bude-Ii požadované hodnoty dosaženo: -Vymìnit lambda-sondu za katalyzátorem -G130- Není-Ii požadované hodnoty dosaženo: vedení k lambda-sondì -G =:> Elektrická schémata, hledání závad a montážní I A I místa Není-Ii ve vedení zjištìna závada: -Vymìnit øídicí jednotku motoru =:> Kap 24-4 Vydání Kontrola funkce II 24-3 strana 3

78 "- 24 FABIA 200O Motor 2,0/85 -vstøikování I ~ I -I 24-3 strana 4 Kontrola funkce II Vydání

79 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování 24 I 24-4 Øídicí jednotka motoru I Kontrola vedení a souèástí pomocí zkuš- I ebního boxu VAG 1598/31 Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Zkušební box -VAG 1598/31- zkušebnímu ~ VAG 1598/31 t Upozornení! Zkušební box -VAG 1598/31- je konstruován tak, že umožòuje souèasné pøipojení jak na kabelový svazek øídicí jednotky motoru, tak i na øídicí jednotku motoru Má to tu výhodu, že elektronické øízení motoru zùstává i pøi zapojeném zkušebním boxu plnì funkèní (napø mìøení signálù bìhem chodu motoru) To, zda je èi není øídicí jednotka ještì pøipojena ke boxu, je napsáno u pøíslušných popisù kontrol Èíselná oznaèení konektorù svorkovnice øídicí jednot- WOO-O943 ky a zdíøek zkušebního boxu si navzájem odpovídají I vvuu-u""v I pøislušný -Vypnout zapalování -Uvolnit zajištìní svorkovnic a svorkovnice øídicí jednotky motoru odpojit -Pøipojit zkušební box -VAG 1598/31- k pøipojovací svorkovnici svazku vodièù Pøipojit ukostøovací pøíchytku na zkušebním boxu na mínus akumulátoru -Kontrolu provádìt podle popfsu k jednotlivým opravám & Nebezpeèí! Aby se zamezilo znièeni elektronických souèástí, je nutné pøed pøipojenim mìøicich pøistrojù zvolit mìøici rozsah a dodržet podminky kontroly Kontrola napájení øídicí jednotky motoru Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøící pøístroje a pomocné prostøedky Diagnostický pøístroj -VAG s vedením -VAG 1551/3, 3A, 38 nebo 3C- Zkušební box -VAG 1598/31- Ruèní multimetr napø -VAG 1526 A- Pomocná mìøicí souprava napø -VAG 1594 A- Schéma zapojení Vydání Øídící jednotka motoru 24-4 strana 1

80 24 FABIA 2000 >-- Motor 2,0/85 -vstøikování I Podmínky pro kontrolu I Napìtí akumulátoru nejménì 11,5 V I Pojistky Alternátor è v 3,14, poøádku, 17,48,52 kontrola a 56 ~ musí Elektrická být v schémata, poøádku I I hledání závad a montážní místa ;;= -===: Kontrolní postup Pøipojit diagnostický pøístroj -VAG Nastarto vat motor a zvolit adresu 01 "Elektroníka motoru" ~Kap Zvolit funkci 08 "Naètení bloku namìøených hodno ' a dále zobrazovanou skupinu Odeèíst hodnotu v poli 2 Nac t en~ hl o k u namerenyc h h o dn o t 4 - > Požadovaná hodnota: min 11,5 V 840/min 13 6v 95, OoC 62, Ooc -Zvolit funkci 06 "Ukonèení výstupu" a vypnout za palování Pokud není požadovaná hodnota dosažena: -Pøipojit zkušební box -VAG 1598/31- k pøipojovací svorkovnici svazku vodièù ~ 24-4 strana 1 Øídicí jednotka motoru není pøitom pøípojena Kontrola napìtí na svorce 30 -Zmìøit napájecí napìtí mezi zdíøkami zkušebního boxu: Požadovaná hodnota: min 11,5 V Pokud není požadovaná hodnota dosažena: -Zkontrolovat vedení k reléové desce podle schéma elektrického zapojení ~ Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa Kontrola napìtí na svorce 15 -Zmìøit multimetrem napìtí mezi zdíøkami na zkušebním boxu -Zapnout zapalování Požadovaná hodnota: min 11,5 V Pokud není požadovaná hodnota dosažena: -Zkontrolovat vedení k reléové desce podle schéma elektrického zapojení: ~ Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa Postup po pøerušení napájecího napìtí Bylo-Ii pøerušeno napájecí napìtí, zapomene øídicí jednotka motoru všechny nauèené hodnoty a hodnoty základního nastavení a readinesscod se vymaže Tím 24-4 strana 2 Øídicí jednotka motoru Vydání

81 -- FABIA 200O Motor 2,0/85 -vstøikování 24 I mùže dojít podle jízdního výkonu vozidla ke znaèným : problémùm v jízdním chování I Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Diagnostický pøístroj -VAG s vedením -VAG 1551/3, 3A, 3B nebo 3C- Pracovní postup Po pøerušení napájení provést následující práce: -Zapnout na dobu minimálnì 10 sekund zapalování -Provést -Vypnout zapalování na dobu minimálnì 30 sekund -Pøizpùsobit øídicí jednotku motoru jednotce ovládání škrticí klapky => 24-4 strana 5 -Provést kontrolu volnobìhu => Kap 01-5, zobrazovaná skupina 001, zobr pole 1 delší zkušební jízdu, až jsou nedostatky jízdního chování odstranìny Bìhem této zkušební jízdy musí být splnìny následující provozní podmínky: teplota chladicí kapaliny musí stoupnout nad 80 DC po dosažení požadované teploty musí být nìkolikrát dosaženy provozní stavy volnobìh, èásteèné zatížení, decelerace pøi plném zatíženi musí být otáèky zvýšeny nad /min Diagnostický -Pøeèíst readinesscode => Kap 01-2 Výmìna øídicí jednotky motoru Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky pøístroj -VAG s vedením -VAG 1551/3, 3A, 3B nebo 3C- Pracovní postup Vydání -Zapsat nejprve identifikaci øídicí jednotky a tim i kódování stávající øídicí jednotky následovnì: -Pøipojit diagnostický pøístroj -VAG Zapnout zapalování a zadat adresu 01 "Elektronika motoru" => Kap 01-1 Na displeji se zobrazi identifikace øídicí jednotky a kó- 06A9060~2CC 2,01 R4/2V > dování, napø: KodovanJ WSCXXXXX -Zvolit funkci 06 "Ukonèeni výstupu" a vypnout zapalování Demontovat vzduchový filtr => Kap Øídicí jednotka motoru 24-4 strana

82 24 FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování I -Povolit aretaci svorkovnice a odpojit konektor rídicí : jednotky -šipka- ~ í -I -Odtlaèit jednotku zarážku motoru držáku dopøedu -šipka A- 8- a vytáhnout øídicí -Povolit aretaci druhé svorkovnice a odpojit konektor øídicí jednotky -Montáž se provádí v opaèném poøadí LIJ Upozornìní! Zkontrolovat dosavadní kódování a nakódovat novou øídicí jednotku ~ 24-4 strana 4 Pøizpùsobit novou øídicí jednotku elektronickému imobilizéru ~ Elektrická zaøízení; opr sk 90 Pøizpùsobit øídicí jednotku motoru jednotce ovládání šrticí klapky ~ 24-4 strana 5 Aktivovat tempomat ~ Kap 24-5 I """ """7 I I I Zkontrolovat volnobìh ~ Kap 01-5, zobrazovaná skupina 001, zobr pole 1 Pøeèíst pamì závad, pøípadné závady odstranit a vymazatpamì závad~ Kap 01-1 Vytvoøit readinesscode ~ Kap 01-2 K ' d "v' d o, o d tk t O ovanl rl ICI Je no y mo oru LIJ Upozornìní! Bìhem identifikace øídicí jednotky se musí vždy zobrazit 5místné kódování Pokud není zobrazeno kódování pøíslušné k vozidlu, nebo byla vymìnìna øídicí jednotka, musí být øídicí jednotka následovnì nakódována Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Diagnostický pøístroj -VAG s vedením -VAG 1551/3, 3A, 38 nebo 3C strana 4 Øídicí jednotka motoru Vydání

83 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování 24 I I Pracovní postup! -Pøipojit diagnostický pøístroj -VAG Zapnout I zapalování a zadat adresu 01 "Elektronika motoru" =::> Kap K ' d "v' d ' d tk " --Kodovani ridici jednotky Q -VO Z 't I f un k' CI "O ovanl rl ICI Je no y --Zadejte kodove cislo XXXXX ( ) I -Zadat kód pøíslušný pro vozidlo a potvrdit -Zvolit Identifikace øídicí pro vozidla s Kódojednotky vé èíslo 06A906032CC mechanickou pøevo dovkou 06A906032CC 2,01 R4/2V > Na díspleji se zobrazí ídentífíkace øídicí jednotky a k6- Kodovani wscxxxxx dování, napø: Pøi tomto zobrazení byl zadán nesprávný kód ~nkce neznama nebo -> ]1 nelze momentalne provest funkci 06 "Ukonèení výstupu" a vypnout zapalování [JJ Upozornìní! Øídicí jednotka motoru použije zadané kódování, zobrazené na displeji teprve po vypnutí zapalování Chybné kódování vede k: závadám za jízdy (trhání pøi øazení, rázové støídavé zatížení, atd) zvýšené zvýšeným spotøebì paliva hodnotám emisí ukládání neexistujících závad do pamìti závad funkce nejsou provádìny (lambda-regulace, vybuzení odvìtrávacího systému s aktivním uhlím, atd) u vozidel s pøedním náhonem nepracuje regulace prokluzu pohonu (svítí kontrolka ASR) Pøizpùsobení øídicí jednotky motoru jednotce ovládání škrticí klapky Pøizpùsobením se øídicí jednotka motoru adaptuje pøi zapnutém zapalování a stojícím motoru na rùzné polohy škrticí klapky Tyto polohy jsou ukládány do pamìti øídicí jednotky motoru Zpìtné hlášení polohy škrticí klapky se provádí obìma snímaèi úhlu pohonu škrticí klapky Pøizpùsobení musí být provedeno tehdy, když: Vydání bylo pøerušeno napájecí napìtí byla demontována a namontována jednotka ovládání škrticí klapky byla vymìnìna jednotka ovládání škrticí klapky montáží jiného motoru byla namontována i jiná jednotka ovládání škrticí klapky Øídicí jednotka motoru 24-4 strana

84 24 FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -vstøikování I Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøistroje i a pomocné prostøedky -i Diagnostický pøístroj -VAG s vedením ~ -VAG 1551/3, 3A, 38 nebo 3C- I Podmínka pro kontrolu V pamìti závad nesmí být uložena žádná závada => Kap 01-1, Výpis pamìti závad Napìtí akumulátoru nejménì 11,5 V Škrticí klapka musí být ve volnobìžné poloze Teplota chladicí kapaliny musí být 595 cc, => Kap 01-5 zobrazovaná skupina 004, zobrazované pole 3 Je-Ii použitý tempomat, musí být správnì nastaven Pracovní postup -Pøipojit diagnostický pøístroj -VAG Zapnout zapalování a zadat adresu 01 "Elektronika motoru" => Kap 01-1 Z It f k 04 U d ' d ' kl d 'h ' " --System v zakladnim nastaveni 60 -> -VO I un CI "ve enl o za a ni o nastaveni a --8% 60% o ADP bezi dále zobrazovanou skupinu 060 V tomto stavu se škrticí klapka vlivem mechanického pùsobení síly vyvolané pružinou, která se nachází v jednotce ovládání škrticí klapky, nastaví do polohy nouzového chodu Hodnoty získané v této nouzové poloze obìma snímaèi úhlu se uloží do pamìti øídicí jednotky motoru Poté se škrticí klapka o jistý úhel otevøe Po dosažení této hodnoty se nastavovaè škrticí klapky zapne opìt bez pøítomnosti proudu Pružina musí bìhem urèité doby vrátit škrticí klapku do pøedcházející adaptaèní polohy nouzového chodu (test pružiny) Poté bude škrticí klapka nastavovaèem škrticí klapky zavøena; hodnoty, které snímaèe úhlù pro pohon škrticí klapky dodávají do jednotky ovládání škrticí klapky budou uloženy v øídicí jednotce motoru Jestliže øídicí jednotka zapne nastavovaè škrticí klapky bez proudu bìhem jízdy, projeví se to kolísavými zvýšenými volnobìžnými otáèkami Motor reaguje na sešlápnutí pedálu akcelerace velmi opoždìnì -Zkontrolovat v,,system pozadovane hodnoty v zobrazovanych"" 60% v zakladnim 94% nastaveni > ADP OK polích 3 a 4 Požadovaná hodnota v poli 3: 8 Požadovaná hodnota v poli 4: ADP bezi ADP OK Je-Ii dosaženo požadovaných hodnot: Pøizpùsobení bylo úspìšnì Pro uložení hodnot: provedeno -Vypnout zapalování na dobu minimálnì 30 sekund 24-4 strana 6 Øídicí jednotka motoru Vydání

85 FABIA 2000»- Motor 2,0/85 -vstøikování 24 Je-Ii İ Upozornìni! základní nastavení fídicí jednotky pferušeno, mùže to mít následující dùvody: $krlicí klapka nedosáhne v dùsledku zneèištìní, zpùsobeného napf usazeninami zuhelnatìlých zbytkù oleje, nebo jiné mechanické závady mechanického dorazu volnobìžných otáèek Napìtí akumulátoru pfíliš nízké Jednotka ovládání škrlicí klapky, resp vadné vedení, kontrola => Kap 24-2 Po pferušení se uloží závada do pamìti závad Pfi následujícím zapnutí zapalování se základní nastavení automaticky provede znovu -Zvolit funkci 06 "Ukonèení výstupu" a vypnout zapalování Vydání 0301 Øídicí jednotka motoru 24-4 strana

86 -- 24 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování I ~ I -I 24-4 strana 8 Øídící jednotka motoru Vydání 0301 SOO

87 - FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování 24 I 24-5 Kontrola dodateèných signálù Kontrola signálu rychlosti Potøebné speciálni náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Zkušební box -VAG 1598/31- Diodová zkoušeèka napø -VAG 1527 B- Pomocná mìøicí souprava napø -VAG 1594 A- Schéma zapojení Podmínky pro kontrolu Napìtí akumulátoru nejménì 11,5 V Rychlomìr v poøádku, kontrola ~ Elektrická zaøízení; opr sk 90 Kontrolní postup -Pøipojit zkušební box -VAG 1598/31- ke svazku vodièù øídicí jednotky ~ Kap 24-4 Øídicí jednotka motoru není pøitom pøipojena -Zvednout vozidlo vpøedu vlevo -Pøipojit diodovou zkoušeèku na zdíøky 4 (svorka 15) + 54 (signál rychlostí) na zkušebním boxu maèi -Zapnout pøedním kolem a pozorovat diodovou zkoušeè- -Otáèet ku zapalování Požadovaná hodnota: dioda musí blikat Jestliže dioda nebliká: -Zkontrolovat vedení k rychlomìru popøípadì ke snírychlosti ~ Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa Kontrola datové sbìrnice Popis funkce Øídicí jednotka motoru komunikuje se všemi øídicími jednotkami schopnými komunikace pøes datovou sbìrnici CAN-Bus Vlastní Øídicí jednotky, schopné komunikace pøes sbìrnici, jsou spojeny dvìma sbìrnicovými vedeními (CAN_High a CAN_Low) a vymìòují si informace (zprávy) Chybìjící informace na datové sbìrnici jsou zjištìny jak øídicí jednotkou motoru, tak i øídicimi jednotkami datové sbìrnice CAN-Bus jako závada Podmínka pro kontrolu diagnostikou datové sbìrnice CAN-Bus je zjištìna závada Vydání 0301 Kontrola dodateèných signálù 24-5 strana

88 ; 24 FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -vstøikování I Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje! a pomocné prostøedky I Zkušební box -VAG 1598/31- _/ Ruèní multimetr napø -VAG 1526 A- I Pomocná mìøicí souprava napø -VAG 1594 A-, Schéma zapojení Kontrolní postup -Vypnout -Odjistit zapalování a odpojit svorkovnici øídicí jednotky -Pøipojit zkušební box -VAG 1598/31- k øídicí jednotce motoru Svazek vodíèù øídicí jednotky není pøitom pøipojen -Zkontrolovat motoru centrální koncový odpor v øídicí jednotce -Provést k tomu mìøení odporu mezi zdíøkami 58 a 60 na zkušebním boxu Požadovaná hodnota: 6072 Q Není-Ii hodnota odporu v rozsahu požadované hodnoty: -Vymìnit øídicí jednotku motoru ~ Kap 24-4 Je-Ii hodnota odporu v rozsahu požadované hodnoty: -Zkontrolovat datovou sbìrnici CAN-8us ~ Elektrická zaøízení; opr sk 90 Aktivace a deaktivace tempomatu Potøebné specíální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Diagnostický pøístroj -VAG s vedením -VAG 1551/3, 3A, 38 nebo 3C- Podmínky pro kontrolu V pamìti závad nesmí být uložena žádná závada ~ Kap 01-1 Kontrolní postup -Pøipojit diagnostický pøístroj -VAG Zapnout zapalování a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru" ~Kap01-1 v Zobrazeni na displeji, napr: 06A906032CC 2, o 1 R4/2V G Kodovani > WSC xxxxx Zobrazí-Ii se,,2,0 I R4/2V G", tempomat je aktivován 06A906032BL 2, o 1 R4/2V > Zobrazeni na displeji, napø: Kodovani WSC xxxxx Zobrazí-Ii se,,2,0 I R4/2V ", tempomat není aktivován -Stisknout tlaèítko q a zvolit funkci 11 "Procedura 10-'" PZr t Ur ka dlogin ~ a doc~d ej e o ove CJS 1 o XXXXX gin" 24-5 strana 2 Kontrola dodateèných signálù Vydání

89 FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -vstøikování 24 Zadat kódové èíslo podle následující tabulky a potvrdit i Kódové èís- Tempomat Tempomat bude aktivován Tempomat bude deaktivován I -Zvolit funkci 06 "Ukonèení výstupu" a vypnout zapalování Po aktivaci tempomatu je pro kontrolu tøeba provést zkušební jízdu Vydání 0301 Kontrola dodateèných signálù 24-5 strana

90 ---~ FABIA 2000 >-- Motor 2,0/85 -vstøikováni I I i ~ I -I 24-5 strana 4 Kontrola dodateèných signálù Vydání

91 28-1 FABIA 200O Motor 2,0/85 -vstøikování 28 ~]E:j r~~~f:j~'~l'j~j~i3'! ~:::'~cl~[;~jl'j~ Opravy zapalovací soustavy k zapalovací sousta- Obecná upozornìní vì Díly Zde se pojednává pouze o dílech, které se týkají zapalování Ostatní díly vstøikovací a zapalovací soustavy =;> Kap 24-1 a následující Odpojování a pøipojování akumulátoru mùže být provádìno pouze pøi vypnutém zapalování, protože by jinak mohlo dojít k poškození øídicí jednotky motoru Øídicí jednotka motoru je vybavena vlastní diagnostikou oznaèené * se kontrolují vlastní diagnostikou =;> Kap 01-1 Pro bezchybnou funkci elektrických souèástí je zapotøebí napìtí alespoò 11,5 V Pøi nìkterých kontrolách se mùže stát, že øídicí jednotka rozpozná závadu a uloží ji do pamìti Proto je nutné po ukonèení všech kontrol a oprav pøeèíst a vymazat pamì závad =;> Kap 01-1 Bezpeènostní opatøení =;> 28-1 strana 1 Votádèká~h Bezpeènostní opatøení Aby se zabránilo poranìní osob nebo poškození vstøikovacího a zapalovacího zaøízení, je nutné vìnovat pozornost následujícímu: Zapalovací kabely nesmìjí být odpojovány nebo pøipojovány pøi bìžícím motoru, pøíp pøi startovacích e enl vs tvk rl ovacl 'ho a zapa I ovacl ' ho zarlzenl, -, ' s t ejne v jako mìøicích pøístrojù, se smìjí odpojovat a pøipojovat pouze pøi vypnutém zapalování Má-Ii být motor provozován pouze pøi startovacích otáèkách, aniž by naskoèil: -Odpojit ètyøpólovou svorkovnici -1- ze zapalovacího ~ trafa -2- I N I Vydání 0301 Opravy zapalovací soustavy 28-1 strana

92 - 28 FABIA 2000 >-- Motor 2,0/85 -vstøikováni Je-Ii -Vyjmout pøi zkušebních pojistku jízdách è 28 palivového potøeba použít èerpadla kontrolní a ~ mìøicí pøístroje, je tøeba dbát na následující: [g:!]]([i!:g][[i!q]~ ~ Kontrolní a mìøicí pøístroje umístit vždy na zadních ~illrn(q:!!]][q:iiq)~ [[!:QJ~[[!::QJ~~[[i!Q]~ sedadlech a odtud nechat obsluhovat druhým mecha- O [QI:g][Q!]][Q!]][Qi!:g]([!!Q)[g:i!Q][Q:iQ] nikem Kdyby byly kontrolní a mìøicí pøístroje obsluhovány ze o 24 II 31 II DM I O 25 O II O ~ O II O ~ O 10 I ID O I sedadla spolujezdce, mohlo by pøi dopravn í nehod~ a [~ I O 33 Ci II O 40 O I o c aktivaci airbagu spolujezdce dojít k poranìní spolujez- O f O 27 O II O 34 O II O 41 O I ~ ~ dce ~ I O 36 O O I ~ ~01~[Q~ I Demontáž a montáž dílù zapalovací soustavy 1 -Zapalovací kabel O s odrušovacím konektorem a konektorem na zapalovací svíèku Zapalovací svíèka, Nm 11 O demontáž a montáž pomocí speciálního klíèe na zapalovací svíèky (napø B-) 9 O typ a vzdálenost elektrod => Servisní prohlídky a 3-20 Nm údržba; opr sk 02 8 e~' 1,/,/- O utahovací moment má vliv na / / funkci snímaèe klepání / 4 -Snímaè klepání 2 -G66-* "'\ J O kontakty snímaèe a svorkov- '\ i' 5-3pólová nice pozlaceny svorkovnice 7 \ 2~ O kontakty pozlaceny O èerná pro snímaè klepání 1 -G61- O hnìdá pro snímaè klepání 2 i -G66-6 -Snímaè klepání 1 -G61-* O kontakty snímaèe a svorkovnice pozlaceny 7 -Snímaè polohy vaèkového høídele -G163-* O kontrola => 28-1 strana 3 8 -Svorkovnice O èerná, 3pólová I I O snímaèe polohy vaèkového høídele -G Svorkovnice O pro zapalovací trafo O èerná, 4pólová Opravy zapalovací soustavy Vydání 0301 strana

93 FABIA 2000 Motor 2,0/85 -vstøikování 28 I 10 -Zapalovací trafo (N, N128) I O s oznaèením zapalovacích kabelù: I A = 1 válec B = 2 válec C = 3 válec O = 4 válec O s koncovým výkonovým stupnìm -N 122- O hodnoty odporu => Obr 1 v 28-1 strana Nm Potøebné Obr Požadovaná 1: Hodnoty hodnota: odporu 46 ko zapalovacích cívek Kontrola snímaèe polohy vaèkového høídele -G163- speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Ruèní multimetr, napø -VAG 1526 A- Pomocná mìøicí souprava, napø -VAG 1594 A- Podmínky pro kontrolu napìtí akumulátoru 11,5 V Prùbìh kontroly -Odpojit 3pólovou svorkovnici -1- ze snímaèe polohy"'" vaèkového høídele -2- -Pøipojit ruèní multimetr pro mìøení napìtí na kontakty svorkovnice -1- -Zapnout Požadovaná zapalování hodnota: min 4,5 V -Vypnout zapalování -Zkontrolovat vedení na pøerušení, zkrat na kostru popø na plus => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa Pokud je vedení v poøádku a na kontaktech bylo namìøeno požadované napìtí -Vymìnit snímaè polohy vaèkového høídele -G163- Pokud je vedení v poøádku a na kontaktech nebylo namìøeno požadované napìtí -Vymìnit øídicí jednotku motoru => Kap 24-4 Vydání 0301 Opravy zapalovací soustavy 28-1 strana

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00.

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00. '.. --- I Servis f) Dílenská F ABIA 2000... pøíruèka Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02 Kód motoru AWY (' Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic { 8 Servis ~ I Toto dílo je

Více

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ..."' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ...' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99 Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000 Kód motoru f Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 0899 "' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053080015 8 Servis -I ~ ~ t

Více

FELICIA. Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P. Servisní služby. Technické informace. 500.5216.00.15 Vydáni 10.96, j

FELICIA. Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P. Servisní služby. Technické informace. 500.5216.00.15 Vydáni 10.96, j Servis Ci) Dílenská FELCA pøíruèka Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P /~ ( Servisní služby Technické informace 50052160015 Vydáni 1096, j -- Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámcí

Více

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru

Servis f) F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování. Vydání 08.99. služby. Technické informace Prin I. Kód motoru Servis f) Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -vstøikování Vydání 0899 Kód motoru Servisní služby Technické informace Prin I t) Servis -, ~ Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in

Více

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01

01-3 Vlastní diagnostika III. Tabulka závad, císla závad 16496...17566. FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 "- I 01-3 Vlastní diagnostika III Tabulka závad, císla závad 16496...17566 "\ Upozornení. Relevantní závady v systému elektrického ovládání plynu budou

Více

01-2 Vlastní diagnostika II

01-2 Vlastní diagnostika II FABA2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 01-2 Vlastní diagnostika Prectení readinesscodu Funkce Readinessscod je 8-sloupcový císelný blok, který udává stav diagnostiky emisí Pokud bude provedena

Více

Servis 8. F Motor ABIA 1,9/74 2000 TDI -vstøikování. Vydání 11.00. služby. Technické informace ~ Printed in Czech Republic 800.5314.00.15.

Servis 8. F Motor ABIA 1,9/74 2000 TDI -vstøikování. Vydání 11.00. služby. Technické informace ~ Printed in Czech Republic 800.5314.00.15. Servis 8 Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,9/74 2000 TDI -vstøikování Vydání 1100 Kód motoru ATD Servisní služby Technické informace ~ Printed in Czech Republic 80053140015 8 Servis - Dílenská pøíruèka

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži FABIA 2000» Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 0 016 Vlastní diagnostika VI Bloky namerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 030...049,099 lambdaregulace Zobrazovaná skupina 030, lambdaregulace.

Více

Servis FELICIA. Mono-Motron ic. Vstøikovací a zapalovací zaøízení. služby. Technické informace. 500.5203.00.15 Vydání 11.94

Servis FELICIA. Mono-Motron ic. Vstøikovací a zapalovací zaøízení. služby. Technické informace. 500.5203.00.15 Vydání 11.94 Servis & Dílenská FELICIA pøíruèka Vstøikovací a zapalovací zaøízení Mono-Motron ic Servisní služby Technické informace 50052030015 Vydání 1194 / ~ ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v

Více

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,9/47 SDI -vstøikování. Vydání -08.99. služby. Technické informace Printed in CR 800.5312.00.15

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,9/47 SDI -vstøikování. Vydání -08.99. služby. Technické informace Printed in CR 800.5312.00.15 ' Servis f) Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka Kód Motor 1,9/47 SDI -vstøikování Vydání -0899 motoru Servisní služby Technické informace Printed in CR 80053120015 8 Servis ~ - i Dílenská pøíruèka je urèena

Více

Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 02.02

Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000 Vydání: 02.02 Servis 8 Dodatek è9 FABIA e Dílenská pøíruèka: Elektrická schémata, Hledání závad a Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 0202 Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující: -Vymìòte první, patnáctou,

Více

01-4 Vlastní diagnostika IV

01-4 Vlastní diagnostika IV FABA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování 01 01-4 Vlastní diagnostika V Tabulka závad, císla závad 17573...18097 Zobrazení na -V.A.G 1552- Možná prícina závady Možné projevy závady Odstranení závady

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

Zobrazení na displeji: Provozní stav klimatizace. zapnuto vypnuto Otácky motoru (volnobežné otáckypožadovaná. Vozidla s kódem motoru AUB 840 1/min -

Zobrazení na displeji: Provozní stav klimatizace. zapnuto vypnuto Otácky motoru (volnobežné otáckypožadovaná. Vozidla s kódem motoru AUB 840 1/min - FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 (' 017 Vlastní diagnostika VII Blokynamerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 050...069 regulace otácek zobrazovaná skupina 050, regulace

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15 Servis 8 Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Automatická pøevodovka 001 Vydání 0900 Kód pøevo- dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053180015 - 8 Servis ; ~ --J Toto dílo je autorskoprávnì

Více

FABIA Hledání závad È. 1/1

FABIA Hledání závad È. 1/1 Pøedpoklady FABA Hledání závad È 1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru pro kontrolu: akumulátor je v poøádku osvìtlení a všechny systémy vozidla jsou vypnuty Možné pøíèiny závady: zkorodované a zneèištìné

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 2 DIAGNOSTIKA

Více

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory...

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory... Úèel knihy... 11 Opravy bìhem jízdy... 13 Nelze nastartovat motor, protože se neotáèí startér... 13 Nelze nastartovat motor, i když startér funguje... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15 Hledání

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Servis f) "'-) Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 800.5304.00.15

Servis f) '-) Vydání 08.99. Servisní služby. Technické informace Printed in CR 800.5304.00.15 - ' "'-) Servis f) Dílenská F Elektrická ABIA 2000 zaøízení pøíruèka Vydání 08.99 Servisní služby. Technické informace Printed in CR 800.5304.00.15 f) Servis J - r, Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ 8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ Typ: Regul2.00 - 8 samostatných PID regulátorù - rozšíøené možnosti nastavení parametrù regulace - chránìné klíèkem - zobrazování všech teplot na displeji zároveò - pamì

Více

Benzín (AR Motronic ME MT/AT - 2 lambda sensors) - Minikrypt: chybný kód - signál pod maximálním prahem - Trvale

Benzín (AR Motronic ME MT/AT - 2 lambda sensors) - Minikrypt: chybný kód - signál pod maximálním prahem - Trvale Autodílna Jiří Blecha Ulice: Na Klínku 305 PSC Mesto: 530 06 Pardubice Telefon: 46 630 44 77 Fax: E-mail: autodilna@jb-elektronikcz Web: www.jb-elektronik.cz 1 Technik: Datum: 22.6.2015 Poznávací značka

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Technická servisní konference 04/2016

Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 - TSC Elektro II Jan Ouzký Přehled témat: Fabia III / Rapid: 1,4CR CUTA/CUSB závada P0136 Fabia III CUTA/CUSB: Závada P167E,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 28 Klimatizace

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

FELICIA Hledání závad è.1/1

FELICIA Hledání závad è.1/1 , FELIIA Hledání závad è.1/1 Samovolné vybíjení akumulátoru (Podezøení na svodové odpory vùèi kostøe) Technické pøedpoklady: Akumulátor v poøádku Upozornìní: Závada mùže být zpùsobena zkorodovanými nebo

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

G205 - Athos GSM v1.2

G205 - Athos GSM v1.2 G205 - Athos GSM v1.2 elektronický odposlechový a zabezpeèovací systém Pøedmluva: Athos GSM verze 1.2 je jednoduché a levné elektronické zaøízení vhodné pro zabezpeèení odlehlého objektu (rekreaèní chaty,

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG Pøestavba naftových motorù na pohon LPG AUTOMOTIVE plyn do dieselu plyn do bagru plyn do traktoru plyn do autobusu plyn do agregátu plyn do nákladních vozidel plyn do kombajnu Nový systém pøidávání LPG

Více

Servis 8. Vydání 08.99. F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5306.00.15.

Servis 8. Vydání 08.99. F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5306.00.15. Servis 8 Dílenská pøíruèka F Motor ABIA 1,4/55; 2000 1,4/74 -mechanika Vydání 0899 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053060015 f) Servis! - 1 Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Technická servisní konference 04/2016

Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 TSC Motor / Převodovka Obsah prezentace Strana 1: EA288 FABIA III, RAPID: Přehřívání motoru 1,4 TDI CR (modelový rok 2016)

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

Montážní místa èíslo. .Pøehled vozu 1/1.RI' 'dk dv'k..

Montážní místa èíslo. .Pøehled vozu 1/1.RI' 'dk dv'k.. "'"=- Servis CD Dodatek È. 22 FELICIA Dílenská pøíruèka:, hledání závad a montážní místa Vydání: 01.00 C Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující: -Vymìòte první, dvacátou tøetí a dvacátou pátou

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Motor a příslušenství

Motor a příslušenství Motor a příslušenství Injection EMS 31.32 Diagnostika - Algoritmy pro lokalizaci poruch - 2 Diagnostika - Interpretace povelů - 8 Diagnostika - Stížnosti zákazníka - 10 Diagnostika - Interpretace parametrů

Více

V druhé části sešitu pak jsou informace o změnách, které s sebou přináší motor 1,8 l s výkonem 92 kw v modelu 98.

V druhé části sešitu pak jsou informace o změnách, které s sebou přináší motor 1,8 l s výkonem 92 kw v modelu 98. 1,8 l TURBO SP23-24 K nabídce motorů pro vozy ŠKODA OCTAVIA přibývá nyní přeplňovaný benzinový čtyřválec. Tento motor vychází z koncernové řady motorů a byl vyvinut speciálně pro příčné uložení. Poprvé

Více

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU Snížení tlaku v pneumatickém okruhu Při zásahu na pneumatickém okruhu je nutné snížit tlak v okruhu na hodnotu atmosférického tlaku. POZOR : Vozidlo musí povinně stát koly na zemi. Snížení tlaku v pneumatickém

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

PELLEVENT. Teplo na klíè. Automatické zapalování pelet. Na kousky døeva s dvojím zpùsobem zapalování EKOLOGICKÁ VARIANTA VAŠEHO TOPENÍ

PELLEVENT. Teplo na klíè. Automatické zapalování pelet. Na kousky døeva s dvojím zpùsobem zapalování EKOLOGICKÁ VARIANTA VAŠEHO TOPENÍ EKOLOGICKÁ VARIANTA VAŠEHO TOPENÍ AUTOMATICKÝ KOTEL PELLEVENT šetrný k životnímu prostøedí PELLEVENT Automatické zapalování pelet Na kousky døeva s dvojím zpùsobem zapalování Teplo na klíè kotel PELEVENT

Více

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK Školení KB 8 a jízdní zkoušky Školení KB 8 a jízdní zkoušky Bezpečnost na dráze Kontrolky: Tlak motorového oleje Množství motorového oleje Elektrohydraulické servořízení Elektromechanické servořízení Teplota,

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9 Obsah Obsah Úvodem Slovo autora.................................................. 9 Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG Kde se vzalo LPG.............................................. 11 Fyzikální vlastnosti

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479 Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479 Pou ití Optimalizující, ekvitermnì øízená regulace teploty pøívodu vytápìní a regulace teploty teplé vody a ve tøech regulaèních

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

--I. 8 Servis! ~ I. Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné. 800.5313.00.

--I. 8 Servis! ~ I. Toto dílo je autorskoprávnì chránìno. Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné. 800.5313.00. Servis f) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 1,9/74 101 -mechanika Vydání 0800 Kód motoru ATD '" Servisní služby'technické informace Printed in Czech Republic SOO53130015 8 Servis! ~ -- C' Toto dílo je

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

FELICIA Montážní místa è.1/1. Pøehled vozu. -Motorový prostor 1/2 '),!, Vydání 11.94 500.5211.00.15 = ---",,!

FELICIA Montážní místa è.1/1. Pøehled vozu. -Motorový prostor 1/2 '),!, Vydání 11.94 500.5211.00.15 = ---,,! = ---",,! FELICIA Montážní místa è.1/1 Pøehled vozu -Motorový prostor 1/2., '),!, Vydání 11.94 500.5211.00.15 J è.1/2 Montážní místa FELICIA Motorový prostor 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 1897-0119

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat:

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat: Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb Přehled témat: Ztráta chladící kapaliny - Octavia III 1.6 a 2.0 TDI CR Vadná funkce přestavovače vačkového hřídele motorů TDI

Více

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;",;"-- ~2~

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;,;-- ~2~ ,:;",;"-- ~2~ Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 >- pøíruèka Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ; U Servisní služby. Technické informace Printed in zech Republic 800.5322.00.15 8 Servis ',-J :) \J I Toto

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

TR 12. Možno použít i pro výrobky jiných výrobcù. Umístìní regulátoru

TR 12. Možno použít i pro výrobky jiných výrobcù. Umístìní regulátoru Prostorový regulátor urèený pro kotle s dvoubodovou regulací výkonu, umístìní na zeï, regulaèní rozsah 5-30 C, spínací kontakt bez potenciálu, pøípojka 230 V, 50 Hz TR 12 Možno použít i pro výrobky jiných

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více