F Technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F.1.1.1 Technická zpráva"

Transkript

1 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov Datum: 9/2011 Akce: 1. ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Účel: STP Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby ŠD Číslo paré Obsah: F Technická zpráva

2 A. Identifikační údaje o stavbě, stavebníkovi a zpracovatelích projektové dokumentace: A.1. - identifikační údaje o stavbě Stavba : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo Kraj Charakter stavby MÚ Katastrální území Dotčené pozemky : Sokolov : Karlovarský : Změna v užívání části stavby spojená se stavebními úpravami : Sokolov : Sokolov : 873, katastrální území a obec Sokolov A.2. - identifikační údaje o stavebníkovi Stavebník: Město Sokolov, IČO: Rokycanova 1929, Sokolov A.3. - identifikační údaje o zpracovatelích projektové dokumentace Koordinace projektu: Heidlerová Jana, Atletická 1997, Sokolov - autorizovaný technik pro pozemní stavby IČO: ČKAIT: Dílčí části projektové dokumentace vypracovali: Stavební část ZTI, VZT Elektroinstalace : Heidlerová Jana, Atletická 1997, Sokolov - autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT: IČO: : Pavel Stejskal, 0dboje 1045/3, Sokolov - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT IČO: : vypracoval Petr Pulkert, Dvořákova 38, Cheb : zodp. projektant Pavel Stejskal, 0dboje 1045/3, Sokolov - autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT IČO:

3 Požárně bezpečnostní řešení: Bc. Jan Přibys, ul. K.Čapka 1410, Sokolov - autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb ČKAIT IČO: Stupeň dokumentace : Projektová dokumentace pro stavební povolení Zakázkové číslo : 58/2008 Datum : září 2011 Poznámka: V případě, že jsou v projektové dokumentaci uvedené konkrétní typy výrobků, nejsou závazné, je možné je zaměnit za výrobky stejné případně vyšší kvality, se stejnými případně lepšími technickými parametry. F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení F Technická zpráva a) Účel objektu Objekt občanské vybavenosti č.p. 1614, v ul. Pionýrů v Sokolově, pavilón stravování a školní družiny na parcele č. 873, v katastrálním území Sokolov, dotčený stavebními úpravami, je součástí 1. základní školy v Sokolově. Projektová dokumentace řeší změnu části stavby 2. NP pavilonu stravování a školní družiny v části školní družiny, spojenou se stavebními úpravami. Realizací této změny bude zrušena stávající výdejna s jídelnou ve 2.NP a nahrazena prostory školní družiny. Rozšířeno bude stávající hygienické zařízení pro žáky i učitele. b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stávající stav Pavilon stravování je montovaný skeletový třípodlažní objekt s dvěma nadzemními a s jedním podzemním podlažím. Pavilon je s ostatními prostory školy propojen jednopodlažní spojovací chodbou. V 1.PP je technické zázemí pavilonu. V 1.NP je kuchyně s jídelnou, zázemí pro personál i strávníky, byt školníka, šatny, sklady. Ve 2.NP je již nevyužívaná výdejna s jídelnou pro 2. ZŠ v Sokolově a prostory školní družiny. Stavebními úpravami a změnou v užívání je dotčeno pouze 2.NP v části výdejny s jídelnou, část školní družiny a hygienické zařízení. V dotčených prostorech jsou zděné příčky, dřevěné dveře v ocelových lisovaných zárubních, prosvětlení chodeb je provedeno sklobetonovými výplněmi. Podávací okna mezi kuchyní a výdejnou jsou dřevěná výsuvná. Podlahy v chodbě, výdejně a v hygienickém zařízení jsou provedeny z keramických dlažeb, v ostatních prostorech je převážně PVC. Stěny jsou opatřeny min. do v. 1600mm olejovým nátěrem nebo keramickým obkladem. Zbylá část stěn a stropy jsou opatřeny omítkou a malbou. Propojení mezi 1. NP a 2. NP je řešeno dvouramenným schodištěm a ve výdejně malým nákladním výtahem. Střecha nad pavilonem stravování je plochá se střešní krytinou z asfaltových pasů.

4 V celém pavilonu byly v předstihu provedeny výměny výplní otvorů v obvodovém zdivu z původních dřevěných za plastové, zateplení obvodových stěn. Objekt je napojen na veřejné inženýrské sítě vodovod, kanalizaci, plynovod, elektro nn a centrální vytápění. Nový stav Projektová dokumentace řeší změnu části stavby 2. NP - školní družina, spojenou se stavebními úpravami. Realizací této změny bude zrušena stávající výdejna s jídelnou ve 2.NP a bude nahrazena prostory školní družiny. Rozšířeno bude stávající hygienické zařízení pro žáky i učitele. Kapacita stávající školní družiny je v současné době 90 dětí a 3 pedagogičtí pracovníci. Po provedení navrhovaných stavebních úprav se nepředpokládá navýšení kapacity školní družiny. Navrhovanými stavebními úpravami dojde ke zlepšení prostorových podmínek školní družiny a k rozšíření hygienického zařízení pro žáky i učitele. V souvislosti s prováděnými stavebními úpravami vznikne WC pro plánovaný byt školníka. Tato WC kabina bude po dokončení stavebních úprav uzamčena a nebude využíváno do doby realizace bytu školníka ve 2.NP. V prostorech dotčených stavebními úpravami budou odpojeny rozvody vnitřních instalací elektro, voda, kanalizace a vzduchotechnika. Dle nově navrženého dispozičního uspořádání bude provedeno bourání příček v prostoru původní kuchyně, vybourání výtahu a nepotřebných příček v hygienickém zařízení, vybourání nových otvorů pro dveře. Ve stavebně upravovaných prostorech budou odstraněny stávající povrchové úpravy stěn a podlah olejové nátěry, obklady, keramické dlažby, PVC, vnitřní výplně otvorů dveřní křídla, zařizovací předměty. V prostorech dotčených stavebními úpravami budou dle výkresové části projektové dokumentace provedeny nové příčky, osazeny nové zařizovací předměty, nově budou provedeny rozvody elektro, vody a kanalizace. V nově budovaném hygienickém zařízení budou vybudovány nové rozvody vzduchotechniky s vyústěním nad střechu. Vytápění je stávající, žebrové litinové radiátory budou v dotčených prostorech opatřeny novým nátěrem. V dotčených prostorech budou dle výkresové části projektové dokumentace provedeny nové povrchové úpravy podlah, stěn a stropů v dotčených prostorech. c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Kapacita stávající školní družiny je v současné době 90 dětí a 3 pedagogičtí pracovníci. Po provedení navrhovaných stavebních úprav se nepředpokládá navýšení kapacity školní družiny. Navrhovanými stavebními úpravami dojde ke zlepšení prostorových podmínek školní družiny a k rozšíření hygienického zařízení pro žáky i učitele. V souvislosti s prováděnými stavebními úpravami dále vzniknou sklady hraček a WC kabina pro plánovaný byt školníka. Tato WC kabina bude po dokončení stavebních úprav uzamčena a nebude využívána do doby realizace bytu školníka ve 2.NP. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu v užívání části stavby spojenou se stavebními úpravami, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení i oslunění, zůstávají zachovány stávající. d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Základní technické a konstrukční řešení objektu zůstává zachováno stávající.

5 e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Vzhledem k charakteru stavby změna v užívání části stavby spojená se stavebními úpravami, která zahrnuje převážně vnitřní stavební úpravy objektu, nevyžaduje posouzení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a výplní otvorů. Zateplení a výměna výplní otvorů v obvodových stěnách byla řešena samostatnou projektovou dokumentací, a samostatným stavebním povolením. f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Nepředpokládá se žádny negativní vliv objektu ani jeho užívání na životní prostředí. h) Dopravní řešení Stavba je dopravně napojena na místní komunikaci ul. Pionýrů. i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu Navrhovaná změna v užívání v části stavby spojená se stavebními úpravami je v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu, Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. F.1.2. Stavebně konstrukční část F Technická zpráva a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny Konstrukční systém zůstává zachován stávající, konstrukce odpovídají stáří objektu. V době zpracování projektové dokumentace konstrukce nevykazovaly žádné viditelné poruchy. Nové příčky tl. 100 a 150mm budou zděné z klasických zdících materiálů (cihelné bloky, pórobetonové tvárnice apod.). Příčka mezi plánovaným bytem školníka a hygienickým zařízením školní družiny bude (v této projektové dokumentaci sklad hraček a WC kabina) bude zvukověizolační R w min. 52dB, mechanicky odolná s požární odolností dle požárně bezpečnostního řešení stavby. b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky Výkopy Zakládání stavby Nejsou součástí stavby.

6 Svislé konstrukce stěny, příčky, sloupy Příčky tl. 100 a 150mm z cihelných bloků, pórobetonových tvárnic apod. Příčka zvukověizolační mechanicky odolná s požární odolností - tl. 280mm mezi plánovaným bytem školníka a hygienickým zařízením školní družiny (v této projektové dokumentaci sklad hraček a WC kabina) - 2x Porotherm AKU 11,5 z vnější strany omítnutá se vzduchovou mezerou 50mm vyplněnou minerální izolací Rockwoll Airrock ND (možno nahradit sádrokartonovou příčkou se stejnými nebo lepšími parametry) - požadavky vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R w min. 52dB, z důvodu zachování akustických hodnot příčky v ní nesmí být vedeny žádné instalace, požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby Vodorovné konstrukce překlady, stropy, věnce, podhledy Překlady nad nově budovanými otvory v příčkách budou osazeny prefabrikované překlady z nabídky vybraného zdícího systému, uložené dle technologického předpisu výrobce, případně ocelové nosníky 2x L 50/50/5mm, uložené min. 150mm na zdivu na každé straně. U bouraného otvoru do skladu hraček ve zdivu tl. 500mm budou osazeny 3x Ič mm, uložené min. 250mm na zdivu na každé straně. Stropy v místě vybouraného otvoru pro výtah je nutné provést dobetonávku stropní konstrukce, technické řešení bude upřesněno na stavbě po demontáži výtahové šachty ve 2.NP Podhledy z důvodu zakrytí vzduchotechnického vedení v hygienickém zařízení ve 2.NP bude v místnostech proveden snížený sádrokartonových podhled ve světlé výšce 3000mm, případně podhled z minerálních desek, upřesní před realizací investor - z důvodu vedení kanalizačního potrubí z nového hygienického zařízení ve 2.NP pod stropem 1.NP bude v dotčených prostorech proveden snížený sádrokartonový podhled se zvukovou izolací z minerální vlny Rockwoll Airrock ND tl. 50mm (izolaci je nutné provést minimálně v bytě školníka), musí být zachována světlá výška místností min. 2600mm Podlahy, povrchy stěn a stropů Podlahy - specifikace podlah v legendě místností, převážně se jedná o keramické dlažby, protiskluzné, uložené do flexibilních tmelů s použitím zakončovacích profilů, keramický sokl v. 100mm, PVC a koberec s podložkou. Vzhledem k provádění nových rozvodů vnitřních instalací je nutná oprava dotčených částí podlah, hydroizolační nátěr podkladní vrstvy podlahy a stěn bude proveden ve všech místnostech se zvýšeným rizikem vlhkosti hygienické zařízení + úklid. Nutno předpokládat vyrovnání podlah např. samonivelačním potěrem či stěrkou. Obklady - dle legend místností budou provedeny keramické obklady převážně do v. 2050mm do flexibilních tmelů se zakončovacími profily

7 Nátěry Omítky Malby - dle legend místností budou provedeny olejové nátěry převážně do v. 1500mm (lze je nahradit i jiným druhem omyvatelného nátěru) - nátěr ocelových konstrukcí a otopných těles 2x základní, a 2x vrchní syntetický - hydroizolační nátěr podkladní vrstvy podlahy a stěn bude proveden ve všech místnostech se zvýšeným rizikem vlhkosti hygienické zařízení + úklid - na nových příčkách omítky dle doporučení vybraného dodavatele zdících systémů, stávající omítky budou opraveny - po dokončení stavebních úprav budou provedeny nové malby ve všech prostorech dotčených stavebními úpravami Barevné odstíny povrchových úprav budou provedeny dle přání investora. Schodiště a šikmé rampy, komíny a kouřovody Schodiště není dotčeno stavebními úpravami. Střechy nad střechu pavilónu bude vyústěno vzduchotechnické potrubí z hygienického zařízení. Výplně otvorů V prostorech 2. NP dotčených stavebními úpravami bude provedena výměna všech dveřních křídel za dveře otočné dřevěné dýhované hladké jednokřídlové /1970mm, u stávajících dveří budou zachovány stávající ocelové zárubně, nově osazované dveře budou také v ocelových zárubních. V některých případech je navržena změna otáčení dveřního křídla nutno vyměnit dveřní křídlo i ocelovou zárubeň. Zábradlí - není součástí stavby. Výtahy, výtahové, instalační a větrací šachty Stávající výtah ve 2.NP bude demontován. Balkóny, lodžie, arkýře - nejsou součástí stavby. Izolace proti vodě Podlahy a stěny v místnostech se zvýšeným rizikem vlhkosti budou opatřeny hydroizolačním nátěrem (případně stěrkou) zejména v hygienickém zařízení a úklidové komoře. Izolace tepelné, izolace zvukové, konstrukce tesařské, konstrukce klempířské Nejsou součástí stavby. Konstrukce truhlářské V prostorech 2. NP dotčených stavebními úpravami bude provedena výměna všech dveřních křídel za dveře otočné dřevěné dýhované hladké jednokřídlové /1970mm.

8 Konstrukce zámečnické Stávající i nové ocelové konstrukce (zárubně) budou opatřeny nátěrem. Kování otvorových prvků bude standardní dle nabídky dodavatele jednotlivých výplní otvorů. Požadavky na typy zámků upřesní investor. Převážně se jedná o dveře s dozickými nebo vložkovými zadlabacími zámky. Kabiny WC budou opatřeny zámky pro WC. Zasklívání není součástí stavby. c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Nosné konstrukce jsou stávající. d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů Nejsou součástí stavby. e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby Nejsou součástí stavby. f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů Bourací práce budou provedeny dle platných předpisů, zejména dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dalších platných bezpečnostních předpisů. Bourání bude provedeno po odpojení všech vnitřních instalací, a u otvorů po jejich podchycení překlady. S odpady ze stavby budou nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů). Dle zákona o odpadech, bude dodržena dle 9a hierarchie nakládání s odpady a dle 16 povinnosti původců odpadů, což znamená a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava odpadů k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem), e) odstranění odpadů. Odpady budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě. g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí upřesní před realizací investor. Standardně budou provedeny revize elektro, tlakové zkoušky vody, zkouška těsnosti kanalizace apod..

9 h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software Seznam použitých podkladů Požadavky stavebníka Zaměření stávajícího stavu objketu Prohlídka místa stavby ČSN, technické předpisy, odborná literatura Dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a zadání stavby dle zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se zákonem a souvisejícími předpisy, v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění staveb, uvedených v Seznam českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Při stavebních pracích budou dodrženy požadavky, technické a technologické předpisy a podnikové normy výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými osobami dle 158 odst.1 a 160 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Zhotovitel musí vést stavebník deník, jehož náležitosti jsou specifikovány ve vyhlášce č. 499/2006Sb. příloha 5. Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dalších platných bezpečnostních předpisů. Povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby jsou dále specifikovány v zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Software Projektová dokumentace byla zpracována v programu Autocad LT i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím dodavatelem Prováděcí dokumentace bude zpracována dle potřeby na základě dohody stavebníka s dodavatelem. V Sokolově září 2011 Vypracovala: Heidlerová Jana

10 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Výpis prvků Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov Datum: 9/2011 Akce: 1. ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Účel: STP Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby ŠD Číslo paré Obsah: Výpis prvků

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více