NONSENS A JAZYKOVÁ HRA V BÁSNICKÉ TVORBĚ JIŘÍHO WEINBERGERA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NONSENS A JAZYKOVÁ HRA V BÁSNICKÉ TVORBĚ JIŘÍHO WEINBERGERA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra české literatury a knihovnictví Český jazyk a literatura Bc. Monika Janulíková NONSENS A JAZYKOVÁ HRA V BÁSNICKÉ TVORBĚ JIŘÍHO WEINBERGERA Magisterská diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. 2013

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s vyuţitím uvedených pramenů a literatury. Bc. Monika Janulíková

3 Zde bych chtěla poděkovat Mgr. Luise Novákové, Ph.D., za konzultace, její ochotu, vstřícnost a cenné rady, které mi poskytla při zpracování této diplomové práce.

4 Obsah 1. Úvod Z teorie nonsensu Původ nonsensu a nejvýznamnější představitelé nonsensové poezie ve světové literatuře Historie nonsensu v české poezii pro děti Jiří Weinberger Povídá pondělí úterku Ach ty plachty, kde je mám? Kroky po krách čili Kdyţ se jde, všechno chce Na konci chřipky je krásně! Antianalfabeticum Závěr Literatura Primární literatura Základní Doplňující Sekundární literatura Monografie a slovníky Články v časopisech a studie ve sbornících Elektronické zdroje... 93

5 1. Úvod Jiří Weinberger vstoupil do literatury v polovině devadesátých let dvacátého století jako autor, který obohatil nonsensovou poezii pro děti a mládeţ o postmoderní synkrezi různých literárních ţánrů a druhů umění. Tvorba Jiřího Weinbergera doposud zahrnuje pět básnických sbírek (Povídá pondělí úterku, 1995; Ach ty plachty, kde je mám?, 1996; Kroky po krách čili Kdyţ se jde, všechno chce, 2000; Na konci chřipky je krásně!, 2005; Antianalfabeticum, 2010), dvojjazyčnou prózu pro děti (Jakápak smůla? / What bad luck?, 2004), překlad vybraných básní amerického spisovatele Ogdena Nashe v dvojjazyčném vydání (Kdyby Ogden uměl česky / What if Ogden Could Speak Chzech, 2004) a povídkovou sbírku pro dospělé čtenáře (Nerovnováha a jiné povídky, 2011). Tato diplomová práce si klade za cíl interpretovat básnickou tvorbu Jiřího Weinbergera se zaměřením na nonsensovou poetiku. V úvodní části diplomové práce se budeme věnovat teoreticky pojmu nonsens. Za pomoci výkladových slovníků definujeme jeho význam a zjistíme, ve kterých literárních útvarech se s ním nejčastěji setkáme. Poté si představíme nejvýznamnější tvůrce světové nonsensové literatury. Budeme se stručně zabývat limericky Edwarda Leara a nejvýznamnějším dílem Lewise Carrolla, Alice in Wonderland. Dále si představíme nonsensové básně Christiana Morgensterna a tvorbu amerického spisovatele Ogdena Nashe. Výběr těchto autorů se řídil zejména jejich vlivem na českou nonsensovou produkci, proto přihlédneme i k překladům jednotlivých děl do češtiny. V další části diplomové práce nastíníme historii české nonsensové poezie pro děti a mládeţ. Zaměříme se zejména na období od šedesátých let dvacátého století, kdy uţ můţeme mluvit o soustavném nonsensovém proudu v poezii pro děti a mládeţ, aţ do současnosti. Výběrově se omezíme pouze na přední autory a jejich díla. Jádrem diplomové práce pak bude samotný rozbor pěti básnických sbírek Jiřího Weinbergera se zaměřením právě na nonsens a jazykovou hru. Budeme si všímat toho, jakým způsobem autor pracuje s výrazovými prostředky a jak se tyto prostředky s postupem času proměňují v jednotlivých sbírkách. A protoţe Weinbergerovy básně jsou schopny komunikovat se čtenáři všech věkových kategorií, budeme se také zabývat otázkou adresáta. Z toho důvodu budeme zkoumat i jazyk jednotlivých sbírek, zjistíme, co vypovídá slovní zásoba o předpokládaném recipientovi. Stejným způsobem se zaměříme i na intertextualitu Weinbergerových básní. Prozkoumáme sloţitost jednotlivých aluzí 5

6 na lidová rčení, písně, frazeologismy a literární díla, posoudíme náročnost jejich odhalení v textu, tedy jakému věku recipienta jsou přizpůsobeny. Poslední část diplomové práce bude věnována rekapitulaci poznatků, ke kterým jsme v průběhu psaní dospěli. Posléze se pokusíme o vyvození závěrů naší analýzy. 6

7 2. Z teorie nonsensu Pojem nonsens pochází z angličtiny (nonsense) a ve volném překladu znamená nesmysl. Průvodce literárním dílem definuje nonsens jako kompoziční princip zaloţený na nelogickém, nesmyslném spojení slov, motivů, témat působícím komicky nebo tragikomicky 1. Označovat nonsensovou literaturu jako nesmyslnou nebo beze smyslu však není dle mého názoru tak úplně přesné. Výstiţnější definici nám nabízí Lexikon literárních pojmů, který heslo nonsens vysvětluje jako ţánr lyrické poezie, blízký grotesce, v němţ je celistvého estetického účinku dosahováno zdánlivě nesmyslným (tj. nelogickým, paradoxním, absurdním) spojováním slov nebo představ 2. Klíčovým slovem v této definici je právě výraz zdánlivě nesmyslný. Protoţe nonsens je zvláštní hra fantazie, která vytváří prostor na hranici moţných představ a jejich jazykového ztvárnění, které oprošťuje od obvyklých konvencí a navozuje stav ducha, povzneseného nad všednosti a strázně ţivota 3. Nejedná se tedy o texty, které by postrádaly smysl, ale o parodie smyslu. Emanuel Frynta 4 mluví o nesmyslu smyslem naplněném, tedy nesmyslu naruby. Nonsens se nevztahuje k ničemu konkrétnímu, míří k obecným principům lidského myšlení a řeči. Jazyk v něm reflektuje sám sebe, nonsens je tedy sebereflexí jazyka a poezie. Poezie nonsensu uvádí do hry nesmyslnosti, aby na rubu vynesla na světlo nesmyslnosti a absurdity, utajené v mechanismech jazyka a myšlení a v automatismu navyklého vnímání. 5 Nonsens v literatuře se však netýká pouze poezie, ale i prózy. Můţe se vyskytovat v pohádkách, bajkách, parodiích, jazykových hříčkách, rozpočitadlech, novotvarech, gramatických hrách apod. 6 1 LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem. Výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany: Nakladatelství H&H, 2002, s PAVERA, Libor VŠETIČKA, František. Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, s Ibid., s Viz FRYNTA, Emanuel. Zastřená tvář poezie. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, Smysl nesmyslu, s Ibid., s Viz GRÖGEROVÁ, Bohumila HIRŠAL, Josef (ed.). Nonsens: parafráze, paběrky, parodie, padělky. Praha: Mladá fronta, 1997, s

8 Podle Jaroslava Tomana 7 se nonsens nachází v literárních textech, zejména básnických, nejčastěji ve dvou podobách: jako slovní hříčka (kalambúr) nebo jako dvojsmysl (amfibolie). Slovní hříčka spočívá ve zvukové podobnosti nebo totoţnosti (homonymie) dvou významově odlišných slov: 8 Byly dva panty / Pan já a pan Ty. 9 Dvojsmysl vzniká tehdy, jestliţe se mnohovýznamové slovo uţije v různých kontextech: Člověk sice / snese více, / neţli by se zdálo, / přece ale / na slepice / je to všechno málo. / Doopravdy, pro člověka / je to smutné velice, / ţe nesnese / to, co snese / malá hloupá slepice. 10 Nonsens v literatuře pro děti má kromě zábavné funkce nepopíratelně i funkci poznávací. Podle Vladimíra Nezkusila 11 je při nesouladu jednotlivých částí jazykového výroku pozornost čtenáře obrácena k reflektované skutečnosti, dochází ke konfrontaci s realitou a na základě vlastní zkušenosti dospívá čtenář k pochopení nemoţnosti její skutečné existence. Nejen ţe se dává dítěti najevo rozdíl mezi jazykem a světem mimo jazyk 12, ale navíc podněcuje dětskou fantazii a kreativitu. Souběţně se v podvědomí dítěte ukládá i první vědomí toho, ţe vše, co se mu v literatuře předkládá, nemůţe brát jako pravdivou, existující skutečnost. V naší diplomové práci budeme nonsens chápat jako skrytý smysl něčeho, co zdánlivě smysl nemá. Svůj smysl však můţe nabýt po odhalení širších souvislostí, které se právě budeme snaţit odhalit interpretováním básní. 7 Viz TOMAN, Jaroslav. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. České Budějovice: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, 1992, s Viz VLAŠÍN, Štěpán (red.). Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977, s WEINBERGER, Jiří. Povídá pondělí úterku. Praha: Argo, 1995, s FRYNTA, Emanuel. Písničky bez muziky. Praha: Albatros, 1988, s Viz NEZKUSIL, Vladimír. Studie z poetiky literatury pro děti a mládeţ. Praha: Albatros, 1983, s Ibid., s

9 3. Původ nonsensu a nejvýznamnější představitelé nonsensové poezie ve světové literatuře Za pravlast nonsensu je povaţována Anglie. Podle Martina Esslina 13 je to zcela přirozené, neboť groteskno v umění zcela odpovídá anglosaskému způsobu myšlení, který je protimetafyzický a vzpírá se apriorním pravidlům v umělecké praxi. Uţ jen anglická dětská říkadla jsou nonsensy (tzv. nursery rhymes), to sice můţeme prohlásit i o říkadlech v různých jiných zemích, jenţe v Anglii je nonsens nejen přítomen, ale také uznáván a pěstován, své místo má dokonce i v Shakespearových hrách. 14 Vyvrcholení této tradice nastává v devatenáctém století se jmény Edwarda Leara ( ) a Lewise Carrolla ( ). Ke Carrollově dílu Alice in Wonderland se dokonce hlásí André Breton jako k jednomu z předchůdců své školy. Pro anglosaskou kulturní oblast neznamenala přirozeně surrealistická revoluce ve Francii, ani nástup dadaismu, nic nového. Ladislava Lederbuchová 15 v Průvodci literárním dílem pod heslem dadaismus uvádí, ţe dadaisté nonsensem v tvorbě odmítali dosavadní poetické zvyklosti v literatuře, nerespektovali poetická pravidla, ale vyznávali hru s jazykem. Přestoţe se poetika dadaismu během 20. let 20. století umělecky vyčerpala, svou destrukcí uměleckých norem ovlivnila umění ve všech oborech. Na dadaismus svou iracionalitou a erotickou hravostí navázal francouzský surrealismus. Poetika nonsensu se dále aktualizovala v absurdním dramatu. Kdyţ v roce 1846 vydal Edward Lear svou knihu The Book of Nonsens, způsobil tím v Anglii senzaci. Výtisky prvního i druhého vydání (1856) vyšly ještě bez autorova jména a byly okamţitě rozebrány. Jméno autora přibylo aţ ve třetím vydání (1861). Kniha nesmyslů byla za Learova ţivota vydána třicetkrát a v Anglii je vydávána téměř kaţdoročně aţ dodnes Viz ESSLIN, Martin. Zdravý smysl v nesmyslu. In Smysl nebo nesmysl? Groteskno v moderním dramatu. Praha: Orbis, 1966, s Viz FRYNTA, Emanuel. Zastřená tvář poezie. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, Smysl nesmyslu, s Viz LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem. Výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany: Nakladatelství H&H, 2002, s Viz PŘIDAL, Antonín. Kdo je lord nemyslitátor (doslov). In LEAR, Edward. Velká kniha nesmyslů. Praha: Mladá fronta, 1998, s

10 I kdyţ je Edward Lear označován za otce limericků, původ nonsensových pětiverší sahá daleko před něj. Podle Antonína Přidala 17 si tuto formu oblíbili bezejmenní tvůrci popěvků a říkadel, předávaných ústním podáním v různých evropských zemích. Také groteskní obsah měl svůj předobraz v lidové slovesnosti, zejména v anglické dětské říkance, nursery rhymes. Pětiveršové říkanky, v nichţ se první dvojverší rýmuje s veršem posledním, oddělenými dvěma kratšími jinak rýmovanými verši vnitřními (aabba), se v angličtině teprve od konce devatenáctého století označuje slovem limerick. Edward Lear tento termín ještě nepouţíval, vystačil si s názvem nonsens. Jak vznikl termín limerick, není jasné. V současné době je limerick povaţován za jeden z formálních útvarů nonsensu. 18 Edward Lear vnesl do staré formy především neznámou rozmanitost nápadů, v nichţ se vedle tradičních venkovských prvků uplatňují novodobé a městské (například ţeleznice, móda) a kde anomálie vzhledu a temperamentu jsou zpracovány v nových detailech. Byl jeden dědeček, na jehoţ nosanu Byl jeden dědeček v koruně stromové, sedali ptáčkové ráno i po ránu. který měl licousy skutečně vzorové. K večeru ale Ptactvo však trouflo si letěli dále ty jeho licousy k úlevě dědečka a jeho nosanu. 19 vyškubat na hnízda v koruně stromové. 20 Rozmnoţil místní údaje na konci prvního verše o toponyma zatím nezrýmovaná, málo známá a někdy dokonce vymyšlená. Ve vnitřních verších rozvinul dialogičnost, protiklad otázky a odpovědi. V posledním verši většinou upustil od hledání nové rýmové moţnosti a uzavřel jej slovem známým uţ z úvodu. Tím sice stavbu limericku zjednodušil, ale zároveň se vyhnul obtíţné konstrukci, která by omezovala šíři jeho nápadu. Rozpoutal v limericku jazykový humor, plynoucí nejen z groteskních rýmů, ale také z kontrastu mezi bizarností obsahu a jeho řečnicky váţným vyjádřením. Námětem limericku se tedy stal 17 Viz PŘIDAL, Antonín. Kdo je lord nemyslitátor (doslov). In LEAR, Edward. Velká kniha nesmyslů. Praha: Mladá fronta, 1998, s Viz LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem. Výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany: Nakladatelství H&H, 2002, s LEAR, Edward. Kniha třesků a plesků. Přel. Antonín Přidal. Praha: Odeon, 1984, s Ibid., s

11 také sám jazyk. Lear připomněl, ţe slova vytrţená ze stereotypu jsou schopna objevné hry, která svým půvabem změní i otřelý či trapný námět. Český překlad Learových limericků začal na konci sedmdesátých let tvořit Antonín Přidal. Souborně byly poprvé vydány roku 1984 v Knize třesků a plesků 21 a poté v roce 1998 pod názvem Velká kniha nesmyslů 22. Druhé vydání obsahuje kromě limericků známých z prvního vydání (Dědečkové a spol.) i limericky nové (Noví dědečkové a spol.), rozměrnější básně a písně (Nesmyslné písně, Písně k smíchu), prózu (Nesmyslné příběhy), Nesmyslné recepty, Nesmyslnou botaniku a Šestadvacet nesmyslných obrázků. Velká kniha nesmyslů tak obsahuje téměř kompletní Learovo slovesné dílo (kromě deseti básní a dvou ilustrovaných abeced, které se zatím nepodařilo přeloţit do češtiny). Kniha navíc zahrnuje autentické ilustrace Edwarda Leara. Learovy verše v češtině měly ještě před vytištěním Knihy třesků a plesků premiéru divadelní. Koncem sedmdesátých let se v brněnském Divadle na provázku rozhodla reţisérka Eva Talská, ţe po svých inscenacích Morgensternových Šibeničních písní a Carrollovy Alenky v říši divů uvede na scénu třetího nonsensového klasika Edwarda Leara. Básnická tvorba Edwarda Leara se těší velké oblibě i v českém prostředí. Svědčí o tom mnoţství pokračovatelů, kteří skládají vlastní limericky. Jmenovat můţeme například Jiřího Ţáčka, který věnoval Edwardu Learovi svou knihu 99 dědečků a 1 babička 23 s podtitulem 100 limeriků k poctě Edwarda Leara, sbírku limericků Marty Dietrich Dvorské Myslete na nesmysly 24 nebo knihu Pavla Šruta Šišatý švec a myšut 25. Edward Lear ještě nemá metodičnost matematika Lewise Carrolla, který svou Alenkou v říši divů debutoval o devatenáct let později, nemá ani důkladnou filozofickou průpravu Christiana Morgensterna. Jeho verše vznikají spontánně a nesystematicky, často podle toho, s jakými dětmi se na svých cestách setkal a čím je chtěl potěšit. To však jeho veršům nic neubírá na oblíbenosti a popularitě. 21 LEAR, Edward. Kniha třesků a plesků. Přel. Antonín Přidal. Praha: Odeon, LEAR, Edward. Velká kniha nesmyslů. Přel. Antonín Přidal. Praha: Mladá fronta, ŢÁČEK, Jiří. 99 dědečků a 1 babička. Praha: Šulc a spol., DVORSKÁ, Marta Dietrich. Myslete na nesmysly. Praha: Albatros, ŠRUT, Pavel. Šišatý švec a myšut. Praha: Paseka,

12 Lewis Carroll (vlastním jménem Charles Lutwidge Dodgson) vydal svou Alice in Wonderland v roce 1865 a po nebývalém úspěchu knihy se rozhodl napsat pokračování. Druhý díl vyšel o sedm let později pod názvem Through the Looking-Glass and What Alice Found There. Lewis Carroll obohatil nonsensovou poezii o koncept tzv. kufříkových slov 26. Jedná se o označení nově vzniklého slova z částí dvou (nebo více) jiných slov. Na rozdíl od běţné slovotvorby není význam nového slova skládán z významů těchto částí, ale z významů celých původních slov. Například Carrollova báseň Jabberwocky, jeţ je součástí knihy Through the Looking-Glass and What Alice Found There, je přeloţena do češtiny jako Ţvahlav 27 nebo Tlachapoud 28. Alice in Wonderland byla do češtiny přeloţena čtyřikrát. O první překlad se pokusil Jan Váňa v roce 1896 (Malé Elišky země divů a příhod), text je však kostrbatý a vypouští celé obtíţnější pasáţe. Druhým pokusem byl počin Františka Serafínského Procházky, který vydal knihu pod pseudonymem, nesla název Kouzelný kraj. Dle báchorky Lewise Carrolla čes. mládeţi vyprav. Jaroslav Houdek. Prvním komplexním překladem je vydání z roku 1931, o které se postaral Jaroslav Císař: Alenčina dobrodruţství v říši divů a Za zrcadlem a co tam Alenka našla. Čtvrtý překlad byl z pera manţelů Aloyse a Hany Skoumalových z roku 1961: Alenka v kraji divů a za zrcadlem. V posledních letech vycházejí souborná vydání obou knih jak v překladu Jaroslava Císaře (Alenčina dobrodruţství v říši divů a za zrcadlem 29 ), tak manţelů Skoumalových (Alenka v kraji divů a za zrcadlem 30 ), přičemţ nakladatelé rozlišují oba překlady podle původních názvů titulů. 26 Termín pochází z překladu Aloyse a Hany Skoumalových, Jaroslav Císař pouţíval pojem slova jako tahací harmonika, původní Carrollův výraz je portmanteu, coţ je velký skříňový kufr (Anonym. Alenka v říši divů. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2008, roč. 4, č 5, s ). 27 Překlad Jaroslava Císaře z roku Překlad Aloyse a Hany Skoumalových z roku Nakladatelství Aurora (CARROLL, Lewis. Alenčina dobrodruţství v říši divů a za zrcadlem. Přel. Jaroslav Císař. Praha: Aurora, 2004) a Argo (CARROLL, Lewis. Alenčina dobrodruţství v říši divů a za zrcadlem. Přel. Jaroslav Císař. Praha: Argo, 2013). 30 Nakladatelství Slovart (CARROLL, Lewis. Alenka v kraji divů a za zrcadlem. Přel. Aloys a Hana Skoumalovi. Praha: Slovart, 2010) a Academia (CARROLL, Lewis. Alenka v kraji divů a za zrcadlem. Přel. Aloys a Hana Skoumalovi. Praha: Academia, 2010). 12

13 Kromě Edwarda Leara a Lewise Carrolla je záhodno uvést ještě dvě jména světových básníků, kteří ovlivnili českou nonsensovou tvorbu. Tím prvním je Christian Morgenstern ( ). Tento spisovatel je povaţován za zakladatele německé nonsensové poezie, mistra groteskních veršů zesměšňujících snobismus a maloměšťáctví. 31 Jeho sbírka Galgenlieder vyšla poprvé v roce Obsahuje verše zaloţené na slovních hříčkách a jazykovém humoru. V roce 1951 přeloţil do češtiny Egon Bondy osmdesát nonsensových textů Christiana Morgensterna pod názvem Šibeniční písně, sbírka byla vydána v samizdatové Edici Půlnoc. Oficiálně vyšla kniha aţ v roce 2000, kdy ji pro dvojjazyčné vydání připravil Martin Machovec 32. Druhé vydání nachystal Joachim Dvořák v roce O oblibě Morgensternových básní svědčí také vydání svazku Morgenstern v Čechách 34, který zahrnuje sto sedmdesát devět překladů jeho jednadvaceti básní šestatřiceti různými českými autory (např. Josefem Hiršalem, Egonem Bondym, Ludvíkem Kunderou, Ivanem Wernischem ad.). Na závěr ještě zmíníme jméno amerického básníka Ogdena Nashe ( ). Ten vydal roce 1931 básnickou sbírku Hard Lines, která svými slovními hříčkami a ironickým veršem oslovovala téměř všechny věkové kategorie. Během svého ţivota napsal přes 1500 básní a brzy se stal celosvětově uznávaným autorem. 35 Českým čtenářům byla tvorba Ogdena Nashe komplexněji zprostředkována aţ v roce 2006 v dvojjazyčném vydání Kdyby Ogden uměl česky / What if Ogden could speak Czech 36. Kniha obsahuje šestadvacet básní, které vybral a přeloţil Jiří Weinberger za jazykové spolupráce Věry Bořkovcové. Převáţnou část sbírky tvoří hravé bajky plné nezvyklých rýmů a slovního humoru, jeţ lze předčítat i nejmenším dětem 37, druhá část knihy je určena pro dospělé čtenáře a vyznačuje 31 MACHOVEC, Martin. Doslov. In MORGENSTERN, Christian. Šibeniční písně. Praha: Labyrint, MORGENSTERN, Christian BONDY, Egon. Galgenlieder / Šibeniční písně. Praha: Labyrint, MORGENSTERN, Christian. Šibeniční písně. Přel. Egon Bondy. Praha: Labyrint, BRUKNER, Josef. Morgenstern v Čechách: 21 proslulých básní ve 179 českých překladech 36 autorů. Praha: Vida Vida, BEDNÁŘ, Jan. Nonsensová hravost v podání Ogdena Nashe. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2008, roč. 4, č 5, s NASH, Ogden. Kdyby Ogden uměl česky / What if Ogden could speak Czech. Přel. Jiří Weinberger. Praha: Baronet, Srov. BEDNÁŘ, Jan. Nonsensová hravost v podání Ogdena Nashe. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2008, roč. 4, č 5, s

14 se větší tematickou rozmanitostí. Uţ dříve byly také dvě básně Ogdena Nashe v překladu Pavla Šruta zařazeny do antologie Ostrov, kde rostou housle 38. V této kapitole jsme se zabývali světovými autory nonsensové poezie, na které navazovala česká literární produkce nejčastěji. Z výše napsaného je zřejmé, ţe kromě tvorby anglických nonsensových klasiků Leara a Carrolla, bylo velmi inspirativním zdrojem taktéţ dílo Christiana Morgensterna. Jméno Ogdena Nashe se však v českém prostředí nejvíce skloňuje aţ v novém tisíciletí. Přestoţe se stal brzy celosvětově uznávaným autorem, českým čtenářům zůstala jeho tvorba prakticky neznámá. Obrat nastal po jiţ zmiňovaném uceleném vydání jeho básní v překladu Jiřího Weinbergera. 38 BRUKNER, Josef ŠRUT, Pavel. Ostrov, kde rostou housle. Praha: Albatros,

15 4. Historie nonsensu v české poezii pro děti V této kapitole se budeme chronologicky zabývat nonsensovou poezií pro děti, která vznikala v českém prostředí. Na úvod stojí za zmínku český překlad knihy The Wind in the Willows (1908) skotského spisovatele Kennetha Gramaha, který v příbězích o lehkomyslném ţabákovi poskytl značný prostor i jazykové komice. Kniha u nás poprvé vyšla v roce 1933 pod názvem Ţabákova dobrodruţství 39. O překlad z angličtiny se postarali Míla Grimmichová a Jaroslav Seifert, který přebásnil vloţené verše. V umělé poezii pro děti se nonsens v českém prostředí poprvé v hojnější míře objevuje u Vítězslava Nezvala. Nezval sice nikdy nevydal básnickou sbírku určenou dětem, ale jeho básně pro děti se porůznu objevují ve sbírkách pro dospělé a jsou součástí pohádkové knihy Anička skřítek a Slaměný Hubert (1936). Vladimír Nezkusil 40 se domnívá, ţe jeho verše jsou natolik osobité a vyhraněné, ţe vytvořily samostatný typ dětské poezie. Vítězslav Nezval, jako autor ovlivněný poetismem a surrealismem, ruší logickou stavbu básnického obrazu, jeho texty zachycují volný proud představ, přičemţ slova se tak ocitají v neobvyklých spojích. Kníţka Anička Skřítek a slaměný Hubert je ovlivněna poetikou Lewise Carrolla. V jeho verších se poprvé uplatnila slovní hříčka, asociace, nonsens. Obrazná pojmenování (metonymie, synekdocha, amfibolie, kalambúr) vedou k nečekaným spojením a představám, které nejsou limitovány realitou 41. Avšak teprve v šedesátých letech dvacátého století můţeme mluvit o nonsensovém proudu v české poezii pro děti a mládeţ. Jaroslav Toman tento typ poezie nazývá kainarovsko-krieblovský 42 podle Zdeňka Kriebla a Josefa Kainara. Svatava Urbanová 43 v antologii o literatuře pro mládeţ píše, ţe moderní poezie pro děti se začala formovat jiţ v druhé polovině padesátých let a vědomě navazovala na Vítězslava Nezvala a Františka 39 GRAHAME, Kenneth. Ţabákova dobrodruţství. Přel. Míla Grimmichová a Jaroslav Seifert. Praha: Druţstevní práce, Viz CHALOUPKA, Otakar NEZKUSIL, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury II. Praha: Albatros, 1976, s URBANOVÁ, Svatava ROSOVÁ, Milena. Ţánry, osobnosti, díla: (historický vývoj ţánrů české literatury pro mládeţ - antologie). Ostrava: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, 2005, s Viz TOMAN, Jaroslav. Odkaz české nonsensové poezie pro děti (šedesátá léta 20. století). In Cesty současné literatury pro děti a mládeţ: dotyky, kontexty, literatura pro mládeţ a didaktika. Edice Ladění. Slavkov u Brna: BM Typo, 2006, s Viz URBANOVÁ, Svatava ROSOVÁ, Milena. Op. cit., s

16 Halase. Básnící tohoto modelu se programově vymezili vůči předcházející generaci z 50. let, inspiraci hledají v moderním světě, takţe do jejich veršů vstupuje obraz velkoměsta, civilizace a techniky. Aktualizují slovesný folklor, zvláště říkadlo, vyuţívají asociativního spojování představ, metaforu, situační a jazykovou komiku, jejímţ východiskem je vtip, ironie, groteska, absurdita nebo například slovní hříčka. 44 Pravidelný verš je často narušován, coţ vede k jeho prozaizaci, neobvyklá nejsou ani uţití hovorových výrazů. Všechny zmíněné znaky dětské poezie 60. let nalezneme v knize Zdeňka Kriebla Stradivárky z neónu Posměšky na plot (1964) 45. Sbírka obsahuje formální útvary přejaté z lidové poezie (rozpočitadlo, říkadlo, popěvek, hádanka, ukolébavka), které jsou však aktualizovány po obsahové i významové stránce a rozšířeny především o nonsensový humor. 46 V tvorbě Zdeňka Kriebla jsou propojeny tradiční a moderní postupy, [...] má schopnost oslovit děti a ve volnější návaznosti na folklorní tvorbu (v pointě, citaci) vytvořit hravé texty výrazově a zvukově hodnotné [...] 47. Za zakladatele nonsensového typu dětské poezie je povaţován Josef Kainar, který uţ ve své prvotině Říkadla (1948) 48 představil nové postupy. Sbírka byla opětovně vydána v přepracované a rozšířené podobě v roce Následující sbírka Nevídáno neslýcháno (1964) 50 těţí ze sémantické aktualizace folklorního útvaru (říkadla nebo rozpočitadla). Kainar také rozšířil moţnost nonsensu jako noetického prostředku: Já mám kompas, a ten kompas, / ať je večer, ať je ráno, / ukazuje k severu [...]. 51 Do poezie šedesátých let vstoupil Jiří Kolář se sbírkou nonsensové poezie Nápady pana Apríla (1961). Svatava Urbanová 52 přirovnává tuto knihu k souboru Co se slovy 44 Viz TOMAN, Jaroslav. Odkaz české nonsensové poezie pro děti (šedesátá léta 20. století). In Cesty současné literatury pro děti a mládeţ: dotyky, kontexty, literatura pro mládeţ a didaktika. Edice Ladění. Slavkov u Brna: BM Typo, 2006, s KRIEBL, Zdeněk. Stradivárky z neónu Posměšky na plot. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, Viz TOMAN, Jaroslav. Op. cit., s URBANOVÁ, Svatava ROSOVÁ, Milena. Ţánry, osobnosti, díla: (historický vývoj ţánrů české literatury pro mládeţ - antologie). Ostrava: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, 2005, s KAINAR, Josef. Říkadla. Praha: Druţstvo Dílo, KAINAR, Josef. Říkadla. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, KAINAR, Josef. Nevídáno neslýcháno. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, Ibid, nestránkováno, [s. 31]. 52 Viz URBANOVÁ, Svatava ROSOVÁ, Milena. Op. cit., s

17 všechno poví Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové. Jako jejich společný rys vidí směřování k slovnímu experimentu a ke kaligrafickému typu poezie. V šedesátých letech se představil jako výrazná tvůrčí osobnost taky Ladislav Dvořák. Navazuje na halasovské pojetí poezie, ale moderní poetikou své tvorby se blíţí Zdeňku Krieblovi. 53 K typologické proměně poezie pro děti zejména předškolního věku přispěl i Jiří Havel svými říkadlovými kníţkami. Zejména jeho třetí sbírka Potkal velbloud komára (1968) 54 obohacuje říkadlové verše o řadu dalších variant: k nonsensovým veršům přidává říkadla pseudofolklorní, lyrizující a didaktická. 55 Z následovníků Zdeňka Kriebla a Josefa Kainara zaujal nonsensovým humorem Ivo Štuka ve své druhé knize veršů Svět se točí dokolečka (1964) 56. Sbírka vyniká asociativní obrazností, dadaistickou hravostí, jazykovými hříčkami a písňovou formou. 57 S kainarovsko-krieblovským modelem básnictví je spřízněn i Miroslav Florian, jehoţ sbírky Labutí peříčko (1961) 58 a Jaké oči má vítr (1968) 59 vynikají asociativními spoji, nonsensovou komikou, jazykovou hravostí a slovními hříčkami. Nonsensové postupy uplatnil také Josef Brukner v básnických sbírkách Proč, proč, proč? (1963) a Polštářová válka (1968). Básně se vyznačují snahou dělat si legraci úplně ze všeho za účelem dětského pobavení. Koncem šedesátých let vycházejí tři sbírky dětské poezie jednomu z nejvýraznějších představitelů nejmladší básnické generace Pavlu Šrutovi: Petrklíče a petrkliky (1966) 60, Motýlek do tanečních (1969) 61 a Kočka v houslích (1969) 62. Ve verších se uplatňuje slovní hříčka, volný verš, neologismus i grafika, básník vyuţívá volné hry představ, absurdních a nečekaných sémantických spojů a posunů Viz TOMAN, Jaroslav. Odkaz české nonsensové poezie pro děti (šedesátá léta 20. století). In Cesty současné literatury pro děti a mládeţ: dotyky, kontexty, literatura pro mládeţ a didaktika. Edice Ladění. Slavkov u Brna: BM Typo, 2006, s HAVEL, Jiří. Potkal velbloud komára. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, Viz TOMAN, Jaroslav. Op. cit., s ŠTUKA, Ivo BORSKÁ, Ilona. Svět se točí dokolečka. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, Viz TOMAN, Jaroslav. Op. cit., s FLORIAN, Miroslav. Labutí peříčko. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, FLORIAN, Miroslav. Jaké oči má vítr. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, ŠRUT, Pavel. Petrklíče a petrkliky. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, ŠRUT, Pavel. Motýlek do tanečních. Praha: Albatros, ŠRUT, Pavel. Kočka v houslích. Liberec: Severočeské nakladatelství v Liberci, Viz TOMAN, Jaroslav. Op. cit., s

18 Polistopadovou poezii adresovanou dětem spoluutvářejí autoři, kteří debutovali jiţ v letech šedesátých. Zpravidla navazují na svou počáteční poetiku nonsensového typu (Pavel Šrut: Kde zvedají noţku psi aneb v Pantáticích na návsi, , Veliký tůdle, , Příšerky a příšeři, ; Ivo Štuka: Abecedník, , Kde bloudí velbloudi, ; Jiří Havel: Království nesmyslů, ). Tento model dětské poezie v uplynulých letech rozvíjeli i básníci, kteří debutovali na poli dětské literatury později. Jedná se především o Jiřího Ţáčka (Aprílová škola, 1978) 70 a Jana Vodňanského (Šlo povidlo na vandr, , Kampak chodí labutě, ). Cyklus humorných básní pro děti Emanuela Frynty Písničky bez muziky 73 vyšel aţ třináct let po jeho smrti (1988). Nicméně ani po tolika letech jeho básně neztratily nic na své aktuálnosti a ţivosti. Fryntovy skladby se podobají poetice Edwarda Leara a vliv na jeho tvorbu měl jistě i překlad básní Christiana Morgensterna. Fryntovy verše těţí z nonsensového humoru, dadaismu, slovního vtipu, jednoduché travestie a vícevýznamovosti. 74 Nejpopulárnější básnickou osobností 90. let v dětské poezii se stal Jiří Ţáček. 75 Ve své první polistopadové knize Bajky a nebajky pro malé děti (1994) 76 navázal na svou úspěšnou prvotinu Aprílová škola (1978) právě jazykově hravým, kalambúrním, nonsensovým veršováním. Ţánr bajky posouvá do zvířecího minipříběhu s absurdní 64 ŠRUT, Pavel. Kde zvedají noţku psi aneb v Pantáticích na návsi. Praha: Orbis, ŠRUT, Pavel. Veliký tůdle. Praha: Paseka, ŠRUT, Pavel. Příšerky a příšeři. Praha: Paseka, ŠTUKA, Ivo BORSKÁ, Ilona. Abecedník. Praha: Amulet, ŠTUKA, Ivo. Kde bloudí velbloudi. Praha: Albatros, HAVEL, Jiří. Království nesmyslů. Frýdek-Místek: Alpress, ŢÁČEK, Jiří. Aprílová škola. Praha: Albatros, VODŇANSKÝ, Jan. Šlo povidlo na vandr. Praha: Albatros, VODŇANSKÝ, Jan. Kampak chodí labutě. Praha: ŠEL, FRYNTA, Emanuel. Písničky bez muziky. Praha: Albatros, Viz URBANOVÁ, Svatava ROSOVÁ, Milena. Op. cit., s Viz TOMAN, Jaroslav. Současná česká literatura pro děti a mládeţ: (tvorba devadesátých let 20. století). Brno: Cerm, 2000, s ŢÁČEK, Jiří. Bajky a nebajky pro malé i velké děti. Vimperk: Papyrus,

19 pointou. 77 Jazyková hra a nonsensové postupy jsou typické i pro Ţáčkova další díla Kdo nevěří, ať tam běţí! (1996) 78 a Hádanky a luštěniny (1996) 79. V polovině devadesátých let se jako nadaný autor představil Jiří Weinberger svými dvěma sbírkami nonsensové poezie: Povídá pondělí úterku (1995) 80 a Ach ty plachty, kde je mám? (1996) 81. V roce 2001 debutoval se svou sbírkou nonsensové poezie Šli červotoči do houslí 82 Jiří Dědeček. Na konci 90. let 20. století a počátku 21. století se česká nonsensová poezie jeví jako vyčerpaná. Jaroslav Provazník 83 se domnívá, ţe dochází k opakování jiţ vyzkoušených postupů, coţ můţeme údajně sledovat například u Jiřího Dědečka (tvorba po roce 2000) nebo u básnické tvorby Pavla Šruta (taktéţ po roce 2000). Stejný názor zastává i Svatava Urbanová 84. Ta o stagnaci poezie v devadesátých letech podotýká, ţe do literárního kontextu sice vstupují vyzrálé tvůrčí osobnosti (Josef Brukner, Jiří Havel, Pavel Šrut, Jan Vodňanský, Jiří Ţáček), ale nepřinášejí ţádné nové podněty a nonsensová poetika se stále více začíná vnímat zkonvencionalizovaně 85. Naopak autorem, který vnesl do poezie nonsensu nového obzory, je Petr Nikl. Pro jeho dílo je typická hra jako tvůrčí princip. V knihách Zá hádky (2007) 86 a Jělěňovití (2008) 87 objevuje v obyčejných slovech nové významy pomocí lámaného rýmu, jenţ zasahuje i do lámání slov. V roce 2011 vyšla kniha Ivana Wernische Chodit po provaze je snadné 88, kterou tvoří texty jiţ dříve publikované, ale také zcela nové. Dětskému čtenáři je určena první část 77 Viz TOMAN, Jaroslav. Současná česká literatura pro děti a mládeţ: (tvorba devadesátých let 20. století). Brno: Cerm, 2000, s ŢÁČEK, Jiří. Kdo nevěří, ať tam běţí!: pohádky a povídačky z pohádkových časů. Praha: Albatros, ŢÁČEK, Jiří. Hádanky a luštěniny: kníţka na hraní. Praha: Šulc a spol., WEINBERGER, Jiří. Povídá pondělí úterku. Praha: Argo, WEINBERGER, Jiří. Ach ty plachty, kde je mám? Praha: Jiří Weinberger, DĚDEČEK, Jiří. Šli červotoči do houslí. Praha: Albatros, Viz PROVAZNÍK, Jaroslav. Současná poezie pro děti nová zlatá éra? Tvořivá dramatika, 2012, roč. 23, č 1, s Viz URBANOVÁ, Svatava ROSOVÁ, Ţánry, osobnosti, díla: (historický vývoj ţánrů české literatury pro mládeţ - antologie). Ostrava: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, 2005, s Ibid., s NIKL, Petr. Zá hádky. Praha: Meander, NIKL, Petr. Jělěňovití. Praha: Meander, WERNISCH, Ivan. Chodit po provaze je snadné. Praha: Meander,

20 sbírky, které dominují bezstarostné hry s jazykem nebo s verši. V druhé části převaţují básně s absurdním podtextem. V knize se také objevují texty, které autor publikoval uţ dříve jako překlady cizích autorů. Ve stejném roce se objevila i první sbírka dětské poezie Daniely Fischerové Milion melounů 89, jeţ zaujme brilantní hrou se slovy a jejich konotacemi. Současný nonsensový proud v poezii pro děti těţí z modelu 60. let 20. století. Podle Jaroslava Tomana 90 básníci navíc do svých nonsensových veršů zařazují i reflexi, epickou sloţku a synkrezi různých ţánrů sbliţující svět dětí a dospělých, takţe poezie pro děti přestává být izolovanou oblastí a stává se plnohodnotnou součástí básnické produkce. Jedním z takových autorů je i Jiří Weinberger, jehoţ básnická tvorba bude předmětem našeho rozboru v následující části diplomové práce. 89 FISCHEROVÁ, Daniela. Milion melounů. Praha: Meander, Viz TOMAN, Jaroslav. Lesk a bída současné české poezie pro děti. In Rozprava o současné poezii: [sborník příspěvků přednesených na mezinárodní bohemistické konferenci, konané v Plzni ve dnech 18. a 19. listopadu 2004]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s

NONSENSOVÁ LITERATURA

NONSENSOVÁ LITERATURA NONSENSOVÁ LITERATURA Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 21. 24. 2. 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: literární výchova seznámení se základními literárními pojmy Tento projekt

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura Anotace sady digitálních učebních materiálů Název: Česká literatura Květen 2013 Autor: Miroslav Janovský Název sady DUM: Česká literatura Anotace: Sada je tvořena souborem 20 digitálních učebních materiálů

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Literární a slohová výchova, komunikace. Dataprojektor, kodifikační příručky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Literární a slohová výchova, komunikace. Dataprojektor, kodifikační příručky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Bajka (Literární výchova I) Vysvětlí pojem

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace (F. Halas +49, J. Hora +45, K. Biebl +51) Seifert, Holan, někdo 2. poezie spirituálních a primárních hodnot (Oldřich Mikulášek,

Více

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEORIE LITERATURY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah Obsah: Podstata

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Český jazyk a literatura Literatura 20. století

Český jazyk a literatura Literatura 20. století Český jazyk a literatura Literatura 20. století Apollinaire- Čapkova studie VY_12_INOVACE_LITNOVA01 cíl: seznámit se s dobovou reakcí předního českého autora na nástup evropské avantgardy, vnímat Čapka

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

MODERNÍ BÁSNICKÉ SMĚRY POČÁTKU 20. STOLETÍ. Futurismus Kubismus Expresionismus. Surrealismus

MODERNÍ BÁSNICKÉ SMĚRY POČÁTKU 20. STOLETÍ. Futurismus Kubismus Expresionismus. Surrealismus Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí se základními rysy lidové pohádky,

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Jiří Levý. Bratislava

Jiří Levý. Bratislava Jiří Levý Bratislava 28. 2. 2011 Jiří Levý (1926 1967) Absolvoval angličtinu a češtinu na Masarykově Univerzitě v Brně, kde také pedagogicky působil Spoluzakladatel edice Český překlad Základní práce:

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy ANDRÉ BRETON Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA Knihy Co je surrealismus? Tři přednášky (o vývoji surrealismu a surrealistické situaci objektu a politické posici dnešního umění. Doslov napsal

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace  Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_750_Kompozice_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

UČEBNICE HRY NA ALTOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU M. ZIMMERMANNA. Jan Kvapil

UČEBNICE HRY NA ALTOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU M. ZIMMERMANNA. Jan Kvapil UČEBNICE HRY NA ALTOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU M. ZIMMERMANNA Jan Kvapil ZIMMERMANN, M. Die Altblockflöte, spielen lernen musizieren. Band 1. München: Ricordi 7. vydání 2005, 104 s. ISBN 3-931788-64-4 ZIMMERMANN,

Více

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Literatura nejen na stříbrném plátně Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Otázky před cestou - Mohou filmové a televizní adaptace literatuře pomoci, nebo naopak mohou odradit od čtení? Otázky

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Český jazyk 9. ročník, Mgr. Iveta Burianová

Český jazyk 9. ročník, Mgr. Iveta Burianová Český jazyk 9. ročník, Mgr. Iveta Burianová Autor: Mgr. Iveta Burianová Období: březen 2012 Šablona: I/2 12_INOVACE_92 Druh učebního materiálu: prezentace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Typy literárněvýchovného působení v MŠ:

Typy literárněvýchovného působení v MŠ: Typy literárněvýchovného působení v MŠ: Předčítání knih (příběhů) bez navazujících činností (za odměnu, před spaním ). Předčítání jako motivace k jiným než literárněvýchovným aktivitám. setkávání s literárním

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VY_32_INOVACE_CJL2.3.20a PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL2.3.20a PhDr. Olga Šimandlová prosinec - leden Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Databáze českých meter

Databáze českých meter Databáze českých meter 1795 1825 KVĚTA SGALLOVÁ Představením Thesauru českých meter raného obrození chceme upozornit bohemistickou odbornou veřejnost na databázi, která vznikla v Ústavu české literatury

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Scénická umění a kultura

Scénická umění a kultura Scénická umění a kultura Opakování: scénická umění Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme o scénických uměních (drama, film,

Více