Ing. Vladimíra Pokorná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Vladimíra Pokorná"

Transkript

1 Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, parcela č. 535/20, 535/17, 535/15, 535/1 Stavba: Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ T.G. Masaryka č.p. 1260, Frýdlant n.o. Objekt: SO 07-2B Vstup, šatny, ředitelství Obsah: D.1.1 Stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Tř. 28 října 1639, Frýdek- Místek tel.: Číslo zakázky: 088/14 Datum: leden/2015 Měřítko: Stupeň: ÚS, DSP, DPS Formát: 9xA4 Číslo přílohy: D.2.1.1

2 a) Účel objektu Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy hygienického zázemí v objektu SO 07-2B Vstup, šatny, ředitelství. Tento objekt je umístěn ve východní části areálu základní školy, která byla postavena na počátku osmdesátých let minulého století. V roce 2014 bylo provedeno kompletní zateplení obvodového pláště objektu a proběhla výměna okenních výplní. Jedná se o dvoupodlažní budovu půdorysného rozměru 61,70x14,80 m, zastřešenou plochou střechou. Objekt není podsklepen, pouze pod ním prochází technická chodba (kolektor). V objektu se nachází centrální šatny pro základní školu a gymnázium, kanceláře, učebna a hygienické zázemí. Stavební úpravy se týkají hygienického zázemí v 1NP a 2NP, včetně obezdívky potrubí ZTI ve vstupní hale. V rámci stavby dojde k výměně ležatého kanalizačního potrubí vedeného pod podlahou 1NP. Hlavní ležatý svod jednotné kanalizace bude vyveden vně objektu a napojen do stávající areálové jednotné kanalizace, do dna stávající revizní šachty, která se nachází před řešeným objektem. Výměna ležatého potrubí, včetně napojení do areálové kanalizace je řešena v části PD Zdravotně technické instalace. Objekt nevyžaduje nové napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Přístup k objektu je zajištěn po stávající komunikaci. Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení v prostoru navrženého ležatého svodu jednotné kanalizace a řídit se pokyny jejich správců (zejména se jedná o síť el. komunikací v majetku O2 Czech republic, a.s.). b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Architektonické řešení Architektonické řešení stávajícího objektu nebude dotčeno. Výškové a půdorysné rozměry objektu se nemění. Funkční a dispoziční řešení V 1NP jsou po obou stranách vstupní haly umístěny centrální šatny základní školy a gymnázia, dále se v 1NP nachází hygienické zázemí pro 1.ročník ZŠ a učebna výtvarné výchovy využívaná gymnáziem. Ve střední části je umístěno schodiště do 2NP. Ve 2NP se v levé části objektu nachází kanceláře vedení základní školy, vč. hygienického zázemí a úklidové komory, na protější straně jsou umístěny kanceláře gymnázia. V obou podlažích je objekt propojen s objektem gymnázia a také s objekty SO 08 3C a SO 09 8H. V 1NP je navíc objekt propojen s objektem SO 13 10J. Stavební úpravy se týkají hyg. zázemí v 1 a 2NP. V 1NP se jedná o zázemí pro 1.ročník ZŠ - oddělené záchody pro dívky a chlapce, ve 2NP se jedná o hyg. zázemí pro zaměstnance školy - oddělené záchody pro ženy a muže + úpravy úklidové komory. Hygienické zázemí v 1NP Počet zařizovacích předmětů se mění pouze v hyg. zázemí chlapců místo původních 3 pisoárů budou osazeny 2 pisoáry. Navíc v prostoru pisoárů bude osazena 1 sprchová vanička pro příležitostnou očistu žáků 1.ročníku. K úpravě dispozice dochází v hyg. zázemí dívek, kde dojde k posunutí zděné nenosné příčky mezi předsíní WC a chodbou před WC. Touto úpravou se zvětší prostor před záchodovými kabinami. Hygienické zázemí ve 2NP Počet zařizovacích předmětů se mění pouze v hyg. zázemí mužů místo původních 2 pisoárů a 2 umyvadel bude osazen 1 pisoár a 1 umyvadlo. Navíc v prostoru úklidové komory bude osazena 1 sprchová vanička pro příležitostnou očistu zaměstnanců školy. 2

3 Řešení vegetačních úprav okolí objektu Po dokončení stavebních prací budou provedeny vegetační úpravy terénu poškozeného v průběhu stavby. Plochy dotčené výstavbou budou uvedeny do původního stavu dle ČSN Práce s půdou a ČSN Trávníky a jejich zakládání. Poškozené plochy budou před výsevem zkypřeny. Odpady a kameny o průměru větším než 5 cm budou odstraněny. Vegetační vrstva bude doplněna na tloušťku min. 100 mm, srovnaná do roviny a napojena plynule na okolní terén. Plocha bude oseta trávním osivem Parková směs v množství min. 25 g/m 2. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba není řešena z hlediska požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění - obestavěný prostor 6958,0 m 3 - zastavěná plocha 947,10 m 2 Hygienické zázemí v 1NP - WC dívky: 25 žákyň - WC chlapci: 25 žáků Hygienické zázemí ve 2NP - WC ženy: 6 žen - WC muži: 5 mužů Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy se stavebními úpravami nemění. d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Zásady návrhu a provedení stavby: Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem. Veškerá fotografická vyobrazení v PD jsou pouze orientační, nemají vazbu na žádný konkrétní prvek určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek, jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem. Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením 46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky. Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy použitých výrobků! 3

4 Dodavatel má povinnost veškeré výrobky a materiály dodané na stavbu předem vyvzorkovat a nechat odsouhlasit investorem stavby! Popis objektu a stávajících konstrukcí: Objekt je umístěn ve východní části areálu a jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu půdorysného rozměru 61,70x14,80 m, orientovanou podélnou osou ve směru severjih. Nosnou konstrukci tvoří soustava MS-OB, železobetonový skelet se skrytými průvlaky orientovanými podélně. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 4,80 m nebo 6,00 m a v příčném směru 3,60, 6,00 a znovu 3,60 m (trojtrakt). Ve 2NP v příčném směru ustupuje podélná osa o 3,60 m, takže osové vzdálenosti pak jsou 6,00 a 3,60 m. Konstrukční výška podlaží je 3,60 m. Světlá výška je 3,275 m. Sloupy jsou průřezu 400x400 mm, pouze koncové sloupy u štítů jsou 450x450 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové dutinové panely s ozubem tl. 250 mm. Schodiště je ocelové s uzavřenou schodnicí. Podstupnice a nástupnice je z ocelového plechu. Obvodový plášť v podélném směru je proveden z plynosilikátových panelů tl. 250 mm. Štítové stěny jsou provedeny ze struskopemzobetonových panelů tl. 330 mm. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem, tepelný izolant - polystyren EPS. Podlahy jsou provedeny v tl. 75 mm. Nášlapná vrstva v hyg. zázemí je tvořena keramickou dlažbou. Okna jsou nová, plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou nové, hliníkové. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. V hygienickém zázemí jsou stěny obloženy keramickým obkladem do výše 1800 (1550) mm. Stěny chodeb před hyg. zázemím jsou opatřeny omyvatelným nátěrem do výše 1500 mm. Střecha je plochá, jednoplášťová, s větracími kanálky mezi střešními vrstvami. Odvodnění střechy je do vnitřních střešních vpustí. V nedávné době bylo provedeno zateplení střešního pláště. Krytina je tvořena asfaltovými pásy. Stávající hygienická zázemí jsou v obou podlažích odvětrána podtlakově pomocí axiálních stěnových ventilátorů osazených na potrubí zaústěném do větrací šachty. Větrací šachta je ukončena nad střechou objektu odtahovou hlavicí. Stávající hygienické zázemí je provozováno bez úprav od výstavby školy na počátku osmdesátých let minulého století. Zařizovací předměty a zdravotně technické instalace jsou za hranicí své životnosti. Bourací práce a demontáže: - provedena bude kompletní demontáž stávajících zařizovacích předmětů, vpustí, odpadního potrubí, vybourán bude podkladní beton v místě navrženého ležatého potrubí jednotné kanalizace, řeší samostatná část PD Zdravotně technické instalace - demontáž vzduchotechnického zařízení vedeného pod stropem řeší samostatná část PD Vzduchotechnika - demontovány budou plechové sanitární příčky na WC - v řešených prostorech budou osekány v plném rozsahu keramické sokly a obklady, vybourána bude keramická dlažba, vč. podkladních vrstev až na stávající stropní konstrukci, resp. podkladní betonovou mazaninu, veškerá dveřní křídla budou odstraněna včetně vybourání ocelových zárubní - demontáž a zpětná montáž litinových otopných těles viz oddíl Úprava vytápění této zprávy - na chodbách bude odstraněn omyvatelný nátěr výšky 1500 mm (rozsah bude upřesněn na stavbě) - vybourána bude cihelná příčka tl. 125 mm mezi m. č. B101 a B102 - vybourány budou prostupy pro potrubí VZT a ZTI, jedná se o prostupy přes žel. bet. základové konstrukce a cihelné příčky, přesnou pozici prostupů nutno na stavbě koordinovat s jednotlivými profesemi - odstraněno bude vybavení hygienického zázemí (dávkovače pěnového mýdla, zásobníky na papírové ručníky a toaletní papír, věšáky, aj.) 4

5 - demontáž svítidel a ostatní silnoproudé instalace řeší samostatná část PD Silnoproudá elektrotechnika Při bourání je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Vybourané konstrukce budou dopraveny a uloženy na příslušnou skládku. Podrobnosti viz výkres Půdorys 1NP stávající stav, bourací práce a výkres Půdorys 2NP stávající stav, bourací práce. Zemní práce Výkopy uvnitř a vně objektu pro uložení nového ležatého potrubí jednotné kanalizace pod podlahou 1NP a pod terénem řeší samostatná část PD Zdravotně technické instalace. V uvedené části PD bude řešen i zpětný zásyp kanalizačního potrubí a uvedení venkovních ploch do původního stavu. Základy Nové základy se nevyskytují. Navržené pórobetonové příčky v 1NP budou založeny na stávající podkladní betonové mazanině. Přes stávající základové konstrukce budou provedeny prostupy pro potrubí ležaté jednotné kanalizace, viz oddíl Bourací práce a demontáže této zprávy. Prostupy budou provedeny pouze se souhlasem statika. Izolace proti vodě - Hydroizolaci spodní stavby nutno provádět v souladu s ČSN (730600) - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. - Pro bezesparé hydroizolace platí ČSN EN 14891:2008 ( ) Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady. Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování. V projektu je počítáno s novou izolací podlahy na terénu proti zemní vlhkosti. Navrženy jsou pásy z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm položené v jedné vrstvě. Pásy budou nataveny k podkladu zbavenému nečistot a nesoudržných částic. V případě, že stávající hydroizolace nebude během stavby poškozena, není nutno novou izolaci provádět. Nová hydroizolace by byla provedena jen v místě nově položené ležaté kanalizace a napojena na stávající hydroizolaci. Zhotovitelem stavby budou fakturovány jen skutečně provedené práce. Do provedení podlah bude nová izolace chráněna před poškozením geotextilií. Pod keramickou dlažbu a částečně i pod obklad je navržena izolace proti vodě, která bude provedena z jednosložkové silikátově disperzní hydroizolační hmoty v tl. 2 mm. Hydroizolační stěrkový nátěr bude vytažen na stěny do výše min. 200 mm, v místě umyvadel a pisoárů do výše 1200 mm a ve sprchách do výše 2000 mm. Spoj podlaha stěna bude vyztužen systémovou těsnící páskou. Svislé konstrukce - Svislé konstrukce nutno provádět v souladu s ČSN EN , Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. Nové příčky, instalační předstěny, zazdívky a obezdívky rozvodů ZTI jsou navrženy z pórobetonových tvárnic a příčkovek v tloušťce dle výkresové dokumentace. Objemová hmotnost zdících prvků je 500 kg/m 3. Zdivo bude zděno na tenkovrstvou zdící maltu, maltové lože tl. 1-3 mm. Při provádění instalačních předstěn nutno dodržovat celoplošné lepení příčkovek na stávající zdivo očištěné od stávající omítky. Překlady nad otvory jsou navrženy v systému zdiva, tj. z pórobetonových nenosných překladů. Přesnou pozici prostupů novými příčkami pro rozvody ZTI a VZT nutno na stavbě koordinovat s jednotlivými profesemi. 5

6 Podlahy - Podlahy nutno provádět v souladu s ČSN Podlahy společná ustanovení. - Pro nášlapné vrstvy z keramických obkladových prvků platí ČSN Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů. - Pro podlahový potěr platí ČSN EN 13813:2003 ( ) Potěrové materiály a podlahové potěry. Potěrové materiály. Vlastnosti a požadavky. Skladba podlahy P1 (1NP): - keramická dlažba tl. 10 mm - jednosložkový lepící tmel na bázi cementu (třída C2T) tl. 6 mm - jednosložková silikátově disperzní hydroizolační hmota tl. 2 mm disperzní penetrační nátěr - roznášecí vrstva samonivelační cementový potěr (třída CT-C25-F5) tl. 42 mm s přídavkem skleněných mikrovláken např. Anticrack HD 12, vyztužený ocelovou svařovanou KARI sítí 4,0/100x4,0/100 mm umístěnou při spodní části potěru - separační vrstva PE fólie slepovaná ve spojích tl. 0,2 mm - kročejová izolace - desky z minerální vlny tl. 15 mm - ochranná geotextilie 500 g/m 2 Celková tloušťka podlahy je 75 mm. Skladba podlahy P2 ve 2NP je obdobná jako P1 jen bez ochranné geotextilie. Podlaha bude po obvodu oddilatována od svislých konstrukcí dilatačním páskem tl. 10 mm. Dilataci v ploše vzhledem k rozměru řešených prostor a jejich členitosti není nutno provádět. Navržena je objektová dilatace v 1NP. Přechodové podlahové lišty jsou zahrnuty v ceně podlah. Lišty budou osazeny v místě výškových rozdílů a změny nášlapné vrstvy, popř. v místě změny formátu dlažeb. Podrobnosti k navržené keramické dlažbě a soklu (formát, protiskluznost, otěruvzdornost, způsob pokládky) jsou uvedeny v příloze Výpis prvků PSV, skladba podlah. Barevné řešení dlažby a kladečské schéma není součástí projektové dokumentace. Kladečské výkresy budou součástí dodávky stavby, podle skutečně vyvzorkovaných a investorem odsouhlasených dlažeb. Tzn. na základě definitivního určení dlažeb budou dodavatelem stavby zpracovány kladečské výkresy (součástí rozpočtu je zpracování kladečských výkresů). Zvuková (kročejová) izolace Součástí konstrukce podlahy je kročejová izolace. Navrženy jsou desky z minerální vlny tl. 15 mm, hydrofobizované. Tepelné izolace Nevyskytují se. Truhlářské výrobky Osazena budou nová dřevěná dveřní křídla, jejichž vnitřní výplň bude tvořena odlehčenou dřevotřískovou deskou děrovanou. Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL, resp. ze střednětlaký laminát CPL. Některá dveřní křídla budou ve spodní části opatřena kovovou větrací mřížkou. U dveří, kde hrozí narážení do stěny, budou osazeny dveřní zarážky nebo plastové terče na stěnu. Podrobně viz příloha Výpis prvků PSV, skladba podlah. Zámečnické výrobky Osazeny budou ocelové lisované zárubně pro polodrážkové dveře a kotevní prvky pro uložení pórobetonového překladu nad dveřmi v m.č. B203. Podrobně viz příloha Výpis prvků PSV, skladba podlah. 6

7 Prefabrikáty Jedná se o překlady nad stavebními otvory, systémové sanitární příčky, zrcadla, madla a revizní dvířka. Zrcadla budou plošně přilepena na omítnutou stěnu a po obvodu zasilikonována. Podrobně viz příloha Výpis prvků PSV, skladba podlah. Interiéry Součástí stavby bude vybavení hyg. zázemí automatickými dávkovači papírových ručníků, dávkovači pěnového mýdla, zásobníky na toaletní papír, zásobníky hygienických sáčků a odpadkovými koši. Zásobníky jsou navrženy v plastovém provedení. Veškeré vybavení musí být vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Podrobně viz výkres Podhledy, vybavení. Podhledy - Pro zavěšené podhledy platí ČSN EN 13964:2006 ( ) Zavěšené podhledy. Požadavky a metody zkoušení. Na ploše celého hygienického zázemí bude proveden zavěšený kazetový podhled bez požadavku na požární odolnost. Navržena je viditelná systémová nosná konstrukce (systém C) s vloženými stropními deskami z minerální vlny, např. desky THERMATEX, povrchový dezén STAR. Desky o rozměru 600x600x15 mm jsou opatřeny finální povrchovou úpravou nástřikem, barva bílá. Povrch desek hladký, odolnost proti vlhkosti do 95% r.v.v.. Světlá výška po zavěšený podhled je 2800 mm, před okny 3100 mm. Podrobně viz výkres Podhledy, vybavení. Úpravy povrchů vnitřní- omítky - Pro omítky platí ČSN EN :2006 ( ) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky. Povrch stávajících příček bude v místě osekaných keramických obkladů vyrovnán vápennou omítkou hladkou. Nová omítka bude pokud možno plynule napojena na stávající vápennou omítku. Stávající vápenná omítka stěn nad obklady a omítka stěn v šatnách bude zbavena staré malby, resp. omyvatelného nátěru, drážky pro el. rozvody budou začištěny, povrch omítky ošetřen penetračním nátěrem a celoplošně přestěrkován stěrkovou hmotou v tl. 1-2 mm. Dozdívky a povrch nových pórobetonových příček bude nad obklady omítnut dvouvrstvou štukovou omítkou. Plochy, které budou obloženy keramickým obkladem, není nutno omítat obklad bude nalepen přímo na pórobeton, resp. na hydroizolační stěrkový nátěr. Trhlinky na stěně v m.č. B103, B201 a B 204 budou proškrábnuty a vyplněny trvale pružným tmelem. Veškeré drážky ve stěnách a prostupy stěnami (stropy) pro el. rozvody, potrubí VZT a ZTI budou zednicky zapraveny. Úpravy povrchů vnější Nevyskytují se. Keramické obklady - Keramické obklady budou prováděny v souladu s ČSN Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů. Podrobnosti k navrženým keramickým obkladům jsou uvedeny v příloze Výpis prvků PSV, skladba podlah. Součástí obkladů budou plastové rohové a ukončující lišty. Ve sprchách nutno obklady spárovat spárovací hmotou se sníženou nasákavostí. Keramickým obkladem bude obložena také horní plocha předstěn výšky 1200 mm a příček výšky 2020 mm. 7

8 Barevné řešení obkladů a kladečské schéma není součástí projektové dokumentace (znázorněn je pouze alternativní princip kladení obkladů). Kladečské výkresy budou součástí dodávky stavby, podle skutečně vyvzorkovaných a investorem odsouhlasených obkladů. Tzn. na základě definitivního určení obkladů budou dodavatelem stavby zpracovány kladečské výkresy (součástí rozpočtu je zpracování kladečských výkresů). Nátěry Na chodbách dotčených stavebními úpravami bude proveden omyvatelný nátěr (barevný) do předepsané výše. Ocelové lisované zárubně budou opatřeny 2x krycím nátěrem. Barevný odstín bude upřesněn během stavby po dohodě s investorem. Nátěr otopných těles viz oddíl Úprava vytápění. Malby V řešených prostorech a v části chodby dotčené stavebními úpravami bude provedena nová výmalba stěn a stropů, včetně stropů v místnostech, kde je navržen kazetový podhled. Je počítáno s penetrací povrchu a vrchní malbou ve dvou vrstvách. Barva bílá, otěruvzdorná Úprava vytápění Veškerá otopná tělesa v dotčených prostorech budou demontována a po provedení úprav zpětně osazena. Před zahájením prací dojde k vypuštění otopné soustavy. V rámci stavebních úprav bude provedeno přemístění otopného tělesa v místnosti B203. Otopné těleso bude přemístěno včetně stávajícího termostatického ventilu s hlavicí a připojovacího šroubení. Těleso bude napojeno ocelovým závitovým bezešvým potrubím DN15. Nové připojovací potrubí bude vedeno povrchově bez potrubní tepelné izolace. Veškerá otopná tělesa budou opatřena nátěrem (1x základ, 2x ). Po provedení prací bude provedena tlaková a topná zkouška. Zdravotně technické instalace Podrobně viz část PD Zdravotně technické instalace. Stavební část řeší vybourání prostupů pro rozvody ZTI a jejich zednické zapravení. Silnoproudá elektrotechnika Podrobně viz část PD Silnoproudá elektrotechnika. Vzduchotechnika Podrobně viz část PD Vzduchotechnika. Stavební část řeší zazdívku stávajících prostupů po demontovaném vzduchotechnickém potrubí a vybourání prostupů pro nové potrubí, včetně jejich zednického zapravení. e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. f) Způsob založení objektu Není řešeno. Jedná se o stávající objekt. g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. h) Dopravní řešení Objekt je napojen na dopravní infrastrukturu. V rámci stavby nebude toto napojení měněno. 8

9 i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Například radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma. Stavbu není nutno řešit z výše uvedených hledisek. j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu Dokumentace je zpracována ve smyslu vyhlášky č. 268/2009, Sb. o technických požadavcích na stavby, se změnou 20/2012 Sb. Závěr, poznámky Veškeré případné změny projektu musí být předem projednány a odsouhlaseny projektantem a technickým dozorem investora. Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, popř. v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i vlastního provozování dodržovat základní požadavky dle zákona č. 361/2007 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a vyhlášky č. 591/2006. Tyto zákony a vyhlášky obsahují požadavky i související předpisy a normy vztahující se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 9

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY - KVĚTNÁ ZAHRADA - KROMĚŘÍŽ Stavba: TECHNICKÝ PROVOZ (C), KRÁLIČÍ KOPEČEK A PTÁČNICE (D) Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

Polyfunkční dům Střížkov, Praha 8

Polyfunkční dům Střížkov, Praha 8 Soubor stěn vnitřních stropů vnitřních Garáže, sklípky, technické prostory, šachty aj.: začištěný (pohledový) beton a (otěruvzdorná), u vyzdívek VPC omítka s kovovými rohovými lištami, nátěr bílý Schodiště:

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více