Ing. Vladimíra Pokorná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Vladimíra Pokorná"

Transkript

1 Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, parcela č. 535/20, 535/17, 535/15, 535/1 Stavba: Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ T.G. Masaryka č.p. 1260, Frýdlant n.o. Objekt: SO 07-2B Vstup, šatny, ředitelství Obsah: D.1.1 Stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Tř. 28 října 1639, Frýdek- Místek tel.: Číslo zakázky: 088/14 Datum: leden/2015 Měřítko: Stupeň: ÚS, DSP, DPS Formát: 9xA4 Číslo přílohy: D.2.1.1

2 a) Účel objektu Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy hygienického zázemí v objektu SO 07-2B Vstup, šatny, ředitelství. Tento objekt je umístěn ve východní části areálu základní školy, která byla postavena na počátku osmdesátých let minulého století. V roce 2014 bylo provedeno kompletní zateplení obvodového pláště objektu a proběhla výměna okenních výplní. Jedná se o dvoupodlažní budovu půdorysného rozměru 61,70x14,80 m, zastřešenou plochou střechou. Objekt není podsklepen, pouze pod ním prochází technická chodba (kolektor). V objektu se nachází centrální šatny pro základní školu a gymnázium, kanceláře, učebna a hygienické zázemí. Stavební úpravy se týkají hygienického zázemí v 1NP a 2NP, včetně obezdívky potrubí ZTI ve vstupní hale. V rámci stavby dojde k výměně ležatého kanalizačního potrubí vedeného pod podlahou 1NP. Hlavní ležatý svod jednotné kanalizace bude vyveden vně objektu a napojen do stávající areálové jednotné kanalizace, do dna stávající revizní šachty, která se nachází před řešeným objektem. Výměna ležatého potrubí, včetně napojení do areálové kanalizace je řešena v části PD Zdravotně technické instalace. Objekt nevyžaduje nové napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Přístup k objektu je zajištěn po stávající komunikaci. Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení v prostoru navrženého ležatého svodu jednotné kanalizace a řídit se pokyny jejich správců (zejména se jedná o síť el. komunikací v majetku O2 Czech republic, a.s.). b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Architektonické řešení Architektonické řešení stávajícího objektu nebude dotčeno. Výškové a půdorysné rozměry objektu se nemění. Funkční a dispoziční řešení V 1NP jsou po obou stranách vstupní haly umístěny centrální šatny základní školy a gymnázia, dále se v 1NP nachází hygienické zázemí pro 1.ročník ZŠ a učebna výtvarné výchovy využívaná gymnáziem. Ve střední části je umístěno schodiště do 2NP. Ve 2NP se v levé části objektu nachází kanceláře vedení základní školy, vč. hygienického zázemí a úklidové komory, na protější straně jsou umístěny kanceláře gymnázia. V obou podlažích je objekt propojen s objektem gymnázia a také s objekty SO 08 3C a SO 09 8H. V 1NP je navíc objekt propojen s objektem SO 13 10J. Stavební úpravy se týkají hyg. zázemí v 1 a 2NP. V 1NP se jedná o zázemí pro 1.ročník ZŠ - oddělené záchody pro dívky a chlapce, ve 2NP se jedná o hyg. zázemí pro zaměstnance školy - oddělené záchody pro ženy a muže + úpravy úklidové komory. Hygienické zázemí v 1NP Počet zařizovacích předmětů se mění pouze v hyg. zázemí chlapců místo původních 3 pisoárů budou osazeny 2 pisoáry. Navíc v prostoru pisoárů bude osazena 1 sprchová vanička pro příležitostnou očistu žáků 1.ročníku. K úpravě dispozice dochází v hyg. zázemí dívek, kde dojde k posunutí zděné nenosné příčky mezi předsíní WC a chodbou před WC. Touto úpravou se zvětší prostor před záchodovými kabinami. Hygienické zázemí ve 2NP Počet zařizovacích předmětů se mění pouze v hyg. zázemí mužů místo původních 2 pisoárů a 2 umyvadel bude osazen 1 pisoár a 1 umyvadlo. Navíc v prostoru úklidové komory bude osazena 1 sprchová vanička pro příležitostnou očistu zaměstnanců školy. 2

3 Řešení vegetačních úprav okolí objektu Po dokončení stavebních prací budou provedeny vegetační úpravy terénu poškozeného v průběhu stavby. Plochy dotčené výstavbou budou uvedeny do původního stavu dle ČSN Práce s půdou a ČSN Trávníky a jejich zakládání. Poškozené plochy budou před výsevem zkypřeny. Odpady a kameny o průměru větším než 5 cm budou odstraněny. Vegetační vrstva bude doplněna na tloušťku min. 100 mm, srovnaná do roviny a napojena plynule na okolní terén. Plocha bude oseta trávním osivem Parková směs v množství min. 25 g/m 2. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba není řešena z hlediska požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění - obestavěný prostor 6958,0 m 3 - zastavěná plocha 947,10 m 2 Hygienické zázemí v 1NP - WC dívky: 25 žákyň - WC chlapci: 25 žáků Hygienické zázemí ve 2NP - WC ženy: 6 žen - WC muži: 5 mužů Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy se stavebními úpravami nemění. d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Zásady návrhu a provedení stavby: Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem. Veškerá fotografická vyobrazení v PD jsou pouze orientační, nemají vazbu na žádný konkrétní prvek určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek, jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem. Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením 46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky. Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy použitých výrobků! 3

4 Dodavatel má povinnost veškeré výrobky a materiály dodané na stavbu předem vyvzorkovat a nechat odsouhlasit investorem stavby! Popis objektu a stávajících konstrukcí: Objekt je umístěn ve východní části areálu a jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu půdorysného rozměru 61,70x14,80 m, orientovanou podélnou osou ve směru severjih. Nosnou konstrukci tvoří soustava MS-OB, železobetonový skelet se skrytými průvlaky orientovanými podélně. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 4,80 m nebo 6,00 m a v příčném směru 3,60, 6,00 a znovu 3,60 m (trojtrakt). Ve 2NP v příčném směru ustupuje podélná osa o 3,60 m, takže osové vzdálenosti pak jsou 6,00 a 3,60 m. Konstrukční výška podlaží je 3,60 m. Světlá výška je 3,275 m. Sloupy jsou průřezu 400x400 mm, pouze koncové sloupy u štítů jsou 450x450 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové dutinové panely s ozubem tl. 250 mm. Schodiště je ocelové s uzavřenou schodnicí. Podstupnice a nástupnice je z ocelového plechu. Obvodový plášť v podélném směru je proveden z plynosilikátových panelů tl. 250 mm. Štítové stěny jsou provedeny ze struskopemzobetonových panelů tl. 330 mm. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem, tepelný izolant - polystyren EPS. Podlahy jsou provedeny v tl. 75 mm. Nášlapná vrstva v hyg. zázemí je tvořena keramickou dlažbou. Okna jsou nová, plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou nové, hliníkové. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. V hygienickém zázemí jsou stěny obloženy keramickým obkladem do výše 1800 (1550) mm. Stěny chodeb před hyg. zázemím jsou opatřeny omyvatelným nátěrem do výše 1500 mm. Střecha je plochá, jednoplášťová, s větracími kanálky mezi střešními vrstvami. Odvodnění střechy je do vnitřních střešních vpustí. V nedávné době bylo provedeno zateplení střešního pláště. Krytina je tvořena asfaltovými pásy. Stávající hygienická zázemí jsou v obou podlažích odvětrána podtlakově pomocí axiálních stěnových ventilátorů osazených na potrubí zaústěném do větrací šachty. Větrací šachta je ukončena nad střechou objektu odtahovou hlavicí. Stávající hygienické zázemí je provozováno bez úprav od výstavby školy na počátku osmdesátých let minulého století. Zařizovací předměty a zdravotně technické instalace jsou za hranicí své životnosti. Bourací práce a demontáže: - provedena bude kompletní demontáž stávajících zařizovacích předmětů, vpustí, odpadního potrubí, vybourán bude podkladní beton v místě navrženého ležatého potrubí jednotné kanalizace, řeší samostatná část PD Zdravotně technické instalace - demontáž vzduchotechnického zařízení vedeného pod stropem řeší samostatná část PD Vzduchotechnika - demontovány budou plechové sanitární příčky na WC - v řešených prostorech budou osekány v plném rozsahu keramické sokly a obklady, vybourána bude keramická dlažba, vč. podkladních vrstev až na stávající stropní konstrukci, resp. podkladní betonovou mazaninu, veškerá dveřní křídla budou odstraněna včetně vybourání ocelových zárubní - demontáž a zpětná montáž litinových otopných těles viz oddíl Úprava vytápění této zprávy - na chodbách bude odstraněn omyvatelný nátěr výšky 1500 mm (rozsah bude upřesněn na stavbě) - vybourána bude cihelná příčka tl. 125 mm mezi m. č. B101 a B102 - vybourány budou prostupy pro potrubí VZT a ZTI, jedná se o prostupy přes žel. bet. základové konstrukce a cihelné příčky, přesnou pozici prostupů nutno na stavbě koordinovat s jednotlivými profesemi - odstraněno bude vybavení hygienického zázemí (dávkovače pěnového mýdla, zásobníky na papírové ručníky a toaletní papír, věšáky, aj.) 4

5 - demontáž svítidel a ostatní silnoproudé instalace řeší samostatná část PD Silnoproudá elektrotechnika Při bourání je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Vybourané konstrukce budou dopraveny a uloženy na příslušnou skládku. Podrobnosti viz výkres Půdorys 1NP stávající stav, bourací práce a výkres Půdorys 2NP stávající stav, bourací práce. Zemní práce Výkopy uvnitř a vně objektu pro uložení nového ležatého potrubí jednotné kanalizace pod podlahou 1NP a pod terénem řeší samostatná část PD Zdravotně technické instalace. V uvedené části PD bude řešen i zpětný zásyp kanalizačního potrubí a uvedení venkovních ploch do původního stavu. Základy Nové základy se nevyskytují. Navržené pórobetonové příčky v 1NP budou založeny na stávající podkladní betonové mazanině. Přes stávající základové konstrukce budou provedeny prostupy pro potrubí ležaté jednotné kanalizace, viz oddíl Bourací práce a demontáže této zprávy. Prostupy budou provedeny pouze se souhlasem statika. Izolace proti vodě - Hydroizolaci spodní stavby nutno provádět v souladu s ČSN (730600) - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. - Pro bezesparé hydroizolace platí ČSN EN 14891:2008 ( ) Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady. Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování. V projektu je počítáno s novou izolací podlahy na terénu proti zemní vlhkosti. Navrženy jsou pásy z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm položené v jedné vrstvě. Pásy budou nataveny k podkladu zbavenému nečistot a nesoudržných částic. V případě, že stávající hydroizolace nebude během stavby poškozena, není nutno novou izolaci provádět. Nová hydroizolace by byla provedena jen v místě nově položené ležaté kanalizace a napojena na stávající hydroizolaci. Zhotovitelem stavby budou fakturovány jen skutečně provedené práce. Do provedení podlah bude nová izolace chráněna před poškozením geotextilií. Pod keramickou dlažbu a částečně i pod obklad je navržena izolace proti vodě, která bude provedena z jednosložkové silikátově disperzní hydroizolační hmoty v tl. 2 mm. Hydroizolační stěrkový nátěr bude vytažen na stěny do výše min. 200 mm, v místě umyvadel a pisoárů do výše 1200 mm a ve sprchách do výše 2000 mm. Spoj podlaha stěna bude vyztužen systémovou těsnící páskou. Svislé konstrukce - Svislé konstrukce nutno provádět v souladu s ČSN EN , Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. Nové příčky, instalační předstěny, zazdívky a obezdívky rozvodů ZTI jsou navrženy z pórobetonových tvárnic a příčkovek v tloušťce dle výkresové dokumentace. Objemová hmotnost zdících prvků je 500 kg/m 3. Zdivo bude zděno na tenkovrstvou zdící maltu, maltové lože tl. 1-3 mm. Při provádění instalačních předstěn nutno dodržovat celoplošné lepení příčkovek na stávající zdivo očištěné od stávající omítky. Překlady nad otvory jsou navrženy v systému zdiva, tj. z pórobetonových nenosných překladů. Přesnou pozici prostupů novými příčkami pro rozvody ZTI a VZT nutno na stavbě koordinovat s jednotlivými profesemi. 5

6 Podlahy - Podlahy nutno provádět v souladu s ČSN Podlahy společná ustanovení. - Pro nášlapné vrstvy z keramických obkladových prvků platí ČSN Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů. - Pro podlahový potěr platí ČSN EN 13813:2003 ( ) Potěrové materiály a podlahové potěry. Potěrové materiály. Vlastnosti a požadavky. Skladba podlahy P1 (1NP): - keramická dlažba tl. 10 mm - jednosložkový lepící tmel na bázi cementu (třída C2T) tl. 6 mm - jednosložková silikátově disperzní hydroizolační hmota tl. 2 mm disperzní penetrační nátěr - roznášecí vrstva samonivelační cementový potěr (třída CT-C25-F5) tl. 42 mm s přídavkem skleněných mikrovláken např. Anticrack HD 12, vyztužený ocelovou svařovanou KARI sítí 4,0/100x4,0/100 mm umístěnou při spodní části potěru - separační vrstva PE fólie slepovaná ve spojích tl. 0,2 mm - kročejová izolace - desky z minerální vlny tl. 15 mm - ochranná geotextilie 500 g/m 2 Celková tloušťka podlahy je 75 mm. Skladba podlahy P2 ve 2NP je obdobná jako P1 jen bez ochranné geotextilie. Podlaha bude po obvodu oddilatována od svislých konstrukcí dilatačním páskem tl. 10 mm. Dilataci v ploše vzhledem k rozměru řešených prostor a jejich členitosti není nutno provádět. Navržena je objektová dilatace v 1NP. Přechodové podlahové lišty jsou zahrnuty v ceně podlah. Lišty budou osazeny v místě výškových rozdílů a změny nášlapné vrstvy, popř. v místě změny formátu dlažeb. Podrobnosti k navržené keramické dlažbě a soklu (formát, protiskluznost, otěruvzdornost, způsob pokládky) jsou uvedeny v příloze Výpis prvků PSV, skladba podlah. Barevné řešení dlažby a kladečské schéma není součástí projektové dokumentace. Kladečské výkresy budou součástí dodávky stavby, podle skutečně vyvzorkovaných a investorem odsouhlasených dlažeb. Tzn. na základě definitivního určení dlažeb budou dodavatelem stavby zpracovány kladečské výkresy (součástí rozpočtu je zpracování kladečských výkresů). Zvuková (kročejová) izolace Součástí konstrukce podlahy je kročejová izolace. Navrženy jsou desky z minerální vlny tl. 15 mm, hydrofobizované. Tepelné izolace Nevyskytují se. Truhlářské výrobky Osazena budou nová dřevěná dveřní křídla, jejichž vnitřní výplň bude tvořena odlehčenou dřevotřískovou deskou děrovanou. Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL, resp. ze střednětlaký laminát CPL. Některá dveřní křídla budou ve spodní části opatřena kovovou větrací mřížkou. U dveří, kde hrozí narážení do stěny, budou osazeny dveřní zarážky nebo plastové terče na stěnu. Podrobně viz příloha Výpis prvků PSV, skladba podlah. Zámečnické výrobky Osazeny budou ocelové lisované zárubně pro polodrážkové dveře a kotevní prvky pro uložení pórobetonového překladu nad dveřmi v m.č. B203. Podrobně viz příloha Výpis prvků PSV, skladba podlah. 6

7 Prefabrikáty Jedná se o překlady nad stavebními otvory, systémové sanitární příčky, zrcadla, madla a revizní dvířka. Zrcadla budou plošně přilepena na omítnutou stěnu a po obvodu zasilikonována. Podrobně viz příloha Výpis prvků PSV, skladba podlah. Interiéry Součástí stavby bude vybavení hyg. zázemí automatickými dávkovači papírových ručníků, dávkovači pěnového mýdla, zásobníky na toaletní papír, zásobníky hygienických sáčků a odpadkovými koši. Zásobníky jsou navrženy v plastovém provedení. Veškeré vybavení musí být vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Podrobně viz výkres Podhledy, vybavení. Podhledy - Pro zavěšené podhledy platí ČSN EN 13964:2006 ( ) Zavěšené podhledy. Požadavky a metody zkoušení. Na ploše celého hygienického zázemí bude proveden zavěšený kazetový podhled bez požadavku na požární odolnost. Navržena je viditelná systémová nosná konstrukce (systém C) s vloženými stropními deskami z minerální vlny, např. desky THERMATEX, povrchový dezén STAR. Desky o rozměru 600x600x15 mm jsou opatřeny finální povrchovou úpravou nástřikem, barva bílá. Povrch desek hladký, odolnost proti vlhkosti do 95% r.v.v.. Světlá výška po zavěšený podhled je 2800 mm, před okny 3100 mm. Podrobně viz výkres Podhledy, vybavení. Úpravy povrchů vnitřní- omítky - Pro omítky platí ČSN EN :2006 ( ) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky. Povrch stávajících příček bude v místě osekaných keramických obkladů vyrovnán vápennou omítkou hladkou. Nová omítka bude pokud možno plynule napojena na stávající vápennou omítku. Stávající vápenná omítka stěn nad obklady a omítka stěn v šatnách bude zbavena staré malby, resp. omyvatelného nátěru, drážky pro el. rozvody budou začištěny, povrch omítky ošetřen penetračním nátěrem a celoplošně přestěrkován stěrkovou hmotou v tl. 1-2 mm. Dozdívky a povrch nových pórobetonových příček bude nad obklady omítnut dvouvrstvou štukovou omítkou. Plochy, které budou obloženy keramickým obkladem, není nutno omítat obklad bude nalepen přímo na pórobeton, resp. na hydroizolační stěrkový nátěr. Trhlinky na stěně v m.č. B103, B201 a B 204 budou proškrábnuty a vyplněny trvale pružným tmelem. Veškeré drážky ve stěnách a prostupy stěnami (stropy) pro el. rozvody, potrubí VZT a ZTI budou zednicky zapraveny. Úpravy povrchů vnější Nevyskytují se. Keramické obklady - Keramické obklady budou prováděny v souladu s ČSN Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů. Podrobnosti k navrženým keramickým obkladům jsou uvedeny v příloze Výpis prvků PSV, skladba podlah. Součástí obkladů budou plastové rohové a ukončující lišty. Ve sprchách nutno obklady spárovat spárovací hmotou se sníženou nasákavostí. Keramickým obkladem bude obložena také horní plocha předstěn výšky 1200 mm a příček výšky 2020 mm. 7

8 Barevné řešení obkladů a kladečské schéma není součástí projektové dokumentace (znázorněn je pouze alternativní princip kladení obkladů). Kladečské výkresy budou součástí dodávky stavby, podle skutečně vyvzorkovaných a investorem odsouhlasených obkladů. Tzn. na základě definitivního určení obkladů budou dodavatelem stavby zpracovány kladečské výkresy (součástí rozpočtu je zpracování kladečských výkresů). Nátěry Na chodbách dotčených stavebními úpravami bude proveden omyvatelný nátěr (barevný) do předepsané výše. Ocelové lisované zárubně budou opatřeny 2x krycím nátěrem. Barevný odstín bude upřesněn během stavby po dohodě s investorem. Nátěr otopných těles viz oddíl Úprava vytápění. Malby V řešených prostorech a v části chodby dotčené stavebními úpravami bude provedena nová výmalba stěn a stropů, včetně stropů v místnostech, kde je navržen kazetový podhled. Je počítáno s penetrací povrchu a vrchní malbou ve dvou vrstvách. Barva bílá, otěruvzdorná Úprava vytápění Veškerá otopná tělesa v dotčených prostorech budou demontována a po provedení úprav zpětně osazena. Před zahájením prací dojde k vypuštění otopné soustavy. V rámci stavebních úprav bude provedeno přemístění otopného tělesa v místnosti B203. Otopné těleso bude přemístěno včetně stávajícího termostatického ventilu s hlavicí a připojovacího šroubení. Těleso bude napojeno ocelovým závitovým bezešvým potrubím DN15. Nové připojovací potrubí bude vedeno povrchově bez potrubní tepelné izolace. Veškerá otopná tělesa budou opatřena nátěrem (1x základ, 2x ). Po provedení prací bude provedena tlaková a topná zkouška. Zdravotně technické instalace Podrobně viz část PD Zdravotně technické instalace. Stavební část řeší vybourání prostupů pro rozvody ZTI a jejich zednické zapravení. Silnoproudá elektrotechnika Podrobně viz část PD Silnoproudá elektrotechnika. Vzduchotechnika Podrobně viz část PD Vzduchotechnika. Stavební část řeší zazdívku stávajících prostupů po demontovaném vzduchotechnickém potrubí a vybourání prostupů pro nové potrubí, včetně jejich zednického zapravení. e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. f) Způsob založení objektu Není řešeno. Jedná se o stávající objekt. g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. h) Dopravní řešení Objekt je napojen na dopravní infrastrukturu. V rámci stavby nebude toto napojení měněno. 8

9 i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Například radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma. Stavbu není nutno řešit z výše uvedených hledisek. j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu Dokumentace je zpracována ve smyslu vyhlášky č. 268/2009, Sb. o technických požadavcích na stavby, se změnou 20/2012 Sb. Závěr, poznámky Veškeré případné změny projektu musí být předem projednány a odsouhlaseny projektantem a technickým dozorem investora. Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, popř. v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i vlastního provozování dodržovat základní požadavky dle zákona č. 361/2007 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a vyhlášky č. 591/2006. Tyto zákony a vyhlášky obsahují požadavky i související předpisy a normy vztahující se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 9

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

F.1 Technická zpráva

F.1 Technická zpráva Zenklova č.p.2, 180 00 Praha 8 Architektonické stavebně technické řešení Technická zpráva Razítko a podpis (autorizační): Účel objektu, architektonické, funkční a dispoziční řešení Předmětem projektu jsou

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

D.1.1.a MK ENGINEERING. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Datum 10/2013 V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Stupeň DPS PŘÍRODOVĚDECKÁ A TECHNICKÁ UČEBNA TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a MK ENGINEERING. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Datum 10/2013 V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Stupeň DPS PŘÍRODOVĚDECKÁ A TECHNICKÁ UČEBNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje b) Architektonické,výtvarné,materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby c) Celkové provozní řešení, technologie výroby Technické

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod

Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod Stavební úpravy v objektu č. 834 Dům s pečovatelskou službou Železný Brod Stavebník : Město Železný Brod Datum: 01/2013 Stupeň PD : stavební úpravy projekt k stavebnímu povolení Projektant: ing. Matura

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE Rekonstrukce bytové jednotky č.49, ul.bělehradská č.p.513, Pardubice SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE V Pardubicích, duben 2012 Zpracoval: Ing. Milan Soudek A.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Podlažní dům se sklonem střechy nad 25

Podlažní dům se sklonem střechy nad 25 INFORMAČNÍ POPIS TYPOVÝCH DOMŮ pro dodávky na území České republiky Podlažní dům se sklonem střechy nad 25 Cenou základního provedení se rozumí cena vrchní stavby domu včetně montáže Cena je uvedena bez

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

Revitalizace prostor ústavu 423, obj.b Technická zpráva ing. Jiřina Dvořáková

Revitalizace prostor ústavu 423, obj.b Technická zpráva ing. Jiřina Dvořáková Ve specifikaci v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY Realizační standard rodinného domu EDC I.1. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : I.1.1. Svislé a vodorovné konstrukce: Zemní práce (v případě vysoké hladiny spodní vody, skály, vyšší sklon jak 3% nebo

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 "VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě"

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část D.1.1.1 "VŠE-Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě" Obsah : D.1.1.1 - technická zpráva D.1.1.2 - stávající stav - půdorys 2.pp - objekt A D.1.1.3 - stávající stav +

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz. 2. Technické údaje. 3. Architektonické řešení. 4. Konstrukční řešení. 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné

OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz. 2. Technické údaje. 3. Architektonické řešení. 4. Konstrukční řešení. 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz 2. Technické údaje 3. Architektonické řešení 4. Konstrukční řešení 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné 4.2 Vodorovné konstrukce nosné 4.3 Vodorovné konstrukce nenosné 4.4

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

ᖇ勧 Ing. arch. Tomáš Kudělka uděᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧 ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧 Kunín 104 742 53 Kunín Tel.-fax 556 704 485 Mobil 731 450 100 www.kudelka.cz email: info@kudelka.cz IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141 Akce: ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Standardní vybavení U Kavalerie - jednotka 6.09-6.NP - dispozice 3+kk

Standardní vybavení U Kavalerie - jednotka 6.09-6.NP - dispozice 3+kk 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 150 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE standardy vybavení Konstrukční systém - ZALOŽENÍ OBJEKTU DLE INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DESKA+ PILOTY - PODZEMNÍ STAVBA ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE - NADZEMNÍ STAVBA CIHELNÝ

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Standardní vybavení Developerský projekt - HORNÍ LÁN - dům F 4.NP - byt F.4.1-1+kk (WC+koupelna)

Standardní vybavení Developerský projekt - HORNÍ LÁN - dům F 4.NP - byt F.4.1-1+kk (WC+koupelna) 030: hrubá stavba bytové příčky z pálených cihlových příčkovek POROTHERM 115 mm včetně vnitřních omítek (dle RPD mohou být částečně nahrazeny konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

MŠ Laštůvkova-Brno- Bystrc Přestavba služebního bytu MŠ na novou třídu MŠ včetně zázemí

MŠ Laštůvkova-Brno- Bystrc Přestavba služebního bytu MŠ na novou třídu MŠ včetně zázemí MŠ Laštůvkova-Brno- Bystrc Přestavba služebního bytu MŠ na novou třídu MŠ včetně zázemí změna využití Zadávací dokumentace pro výběr projektanta Investor: Městská část Brno Bystrc,nám.28.dubna 60 Zpracovatel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

Popis stavebního záměru

Popis stavebního záměru Popis stavebního záměru Stavba: Stavební úprava objektu čp. 111 ulice Nádražní, Stará Paka Stavebník: Sportem proti barierám z. s., Nádražní 111, 507 91 Stará Paka Obecný popis stávajícího stavu: Areál

Více