Ing. Vladimíra Pokorná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Vladimíra Pokorná"

Transkript

1 Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, parcela č. 535/20, 535/17, 535/15, 535/1 Stavba: Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ T.G. Masaryka č.p. 1260, Frýdlant n.o. Objekt: SO 07-2B Vstup, šatny, ředitelství Obsah: D.1.1 Stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Tř. 28 října 1639, Frýdek- Místek tel.: Číslo zakázky: 088/14 Datum: leden/2015 Měřítko: Stupeň: ÚS, DSP, DPS Formát: 9xA4 Číslo přílohy: D.2.1.1

2 a) Účel objektu Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy hygienického zázemí v objektu SO 07-2B Vstup, šatny, ředitelství. Tento objekt je umístěn ve východní části areálu základní školy, která byla postavena na počátku osmdesátých let minulého století. V roce 2014 bylo provedeno kompletní zateplení obvodového pláště objektu a proběhla výměna okenních výplní. Jedná se o dvoupodlažní budovu půdorysného rozměru 61,70x14,80 m, zastřešenou plochou střechou. Objekt není podsklepen, pouze pod ním prochází technická chodba (kolektor). V objektu se nachází centrální šatny pro základní školu a gymnázium, kanceláře, učebna a hygienické zázemí. Stavební úpravy se týkají hygienického zázemí v 1NP a 2NP, včetně obezdívky potrubí ZTI ve vstupní hale. V rámci stavby dojde k výměně ležatého kanalizačního potrubí vedeného pod podlahou 1NP. Hlavní ležatý svod jednotné kanalizace bude vyveden vně objektu a napojen do stávající areálové jednotné kanalizace, do dna stávající revizní šachty, která se nachází před řešeným objektem. Výměna ležatého potrubí, včetně napojení do areálové kanalizace je řešena v části PD Zdravotně technické instalace. Objekt nevyžaduje nové napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Přístup k objektu je zajištěn po stávající komunikaci. Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení v prostoru navrženého ležatého svodu jednotné kanalizace a řídit se pokyny jejich správců (zejména se jedná o síť el. komunikací v majetku O2 Czech republic, a.s.). b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Architektonické řešení Architektonické řešení stávajícího objektu nebude dotčeno. Výškové a půdorysné rozměry objektu se nemění. Funkční a dispoziční řešení V 1NP jsou po obou stranách vstupní haly umístěny centrální šatny základní školy a gymnázia, dále se v 1NP nachází hygienické zázemí pro 1.ročník ZŠ a učebna výtvarné výchovy využívaná gymnáziem. Ve střední části je umístěno schodiště do 2NP. Ve 2NP se v levé části objektu nachází kanceláře vedení základní školy, vč. hygienického zázemí a úklidové komory, na protější straně jsou umístěny kanceláře gymnázia. V obou podlažích je objekt propojen s objektem gymnázia a také s objekty SO 08 3C a SO 09 8H. V 1NP je navíc objekt propojen s objektem SO 13 10J. Stavební úpravy se týkají hyg. zázemí v 1 a 2NP. V 1NP se jedná o zázemí pro 1.ročník ZŠ - oddělené záchody pro dívky a chlapce, ve 2NP se jedná o hyg. zázemí pro zaměstnance školy - oddělené záchody pro ženy a muže + úpravy úklidové komory. Hygienické zázemí v 1NP Počet zařizovacích předmětů se mění pouze v hyg. zázemí chlapců místo původních 3 pisoárů budou osazeny 2 pisoáry. Navíc v prostoru pisoárů bude osazena 1 sprchová vanička pro příležitostnou očistu žáků 1.ročníku. K úpravě dispozice dochází v hyg. zázemí dívek, kde dojde k posunutí zděné nenosné příčky mezi předsíní WC a chodbou před WC. Touto úpravou se zvětší prostor před záchodovými kabinami. Hygienické zázemí ve 2NP Počet zařizovacích předmětů se mění pouze v hyg. zázemí mužů místo původních 2 pisoárů a 2 umyvadel bude osazen 1 pisoár a 1 umyvadlo. Navíc v prostoru úklidové komory bude osazena 1 sprchová vanička pro příležitostnou očistu zaměstnanců školy. 2

3 Řešení vegetačních úprav okolí objektu Po dokončení stavebních prací budou provedeny vegetační úpravy terénu poškozeného v průběhu stavby. Plochy dotčené výstavbou budou uvedeny do původního stavu dle ČSN Práce s půdou a ČSN Trávníky a jejich zakládání. Poškozené plochy budou před výsevem zkypřeny. Odpady a kameny o průměru větším než 5 cm budou odstraněny. Vegetační vrstva bude doplněna na tloušťku min. 100 mm, srovnaná do roviny a napojena plynule na okolní terén. Plocha bude oseta trávním osivem Parková směs v množství min. 25 g/m 2. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba není řešena z hlediska požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění - obestavěný prostor 6958,0 m 3 - zastavěná plocha 947,10 m 2 Hygienické zázemí v 1NP - WC dívky: 25 žákyň - WC chlapci: 25 žáků Hygienické zázemí ve 2NP - WC ženy: 6 žen - WC muži: 5 mužů Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy se stavebními úpravami nemění. d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Zásady návrhu a provedení stavby: Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem. Veškerá fotografická vyobrazení v PD jsou pouze orientační, nemají vazbu na žádný konkrétní prvek určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek, jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem. Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením 46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky. Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy použitých výrobků! 3

4 Dodavatel má povinnost veškeré výrobky a materiály dodané na stavbu předem vyvzorkovat a nechat odsouhlasit investorem stavby! Popis objektu a stávajících konstrukcí: Objekt je umístěn ve východní části areálu a jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu půdorysného rozměru 61,70x14,80 m, orientovanou podélnou osou ve směru severjih. Nosnou konstrukci tvoří soustava MS-OB, železobetonový skelet se skrytými průvlaky orientovanými podélně. Osová vzdálenost sloupů je v podélném směru 4,80 m nebo 6,00 m a v příčném směru 3,60, 6,00 a znovu 3,60 m (trojtrakt). Ve 2NP v příčném směru ustupuje podélná osa o 3,60 m, takže osové vzdálenosti pak jsou 6,00 a 3,60 m. Konstrukční výška podlaží je 3,60 m. Světlá výška je 3,275 m. Sloupy jsou průřezu 400x400 mm, pouze koncové sloupy u štítů jsou 450x450 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové dutinové panely s ozubem tl. 250 mm. Schodiště je ocelové s uzavřenou schodnicí. Podstupnice a nástupnice je z ocelového plechu. Obvodový plášť v podélném směru je proveden z plynosilikátových panelů tl. 250 mm. Štítové stěny jsou provedeny ze struskopemzobetonových panelů tl. 330 mm. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem, tepelný izolant - polystyren EPS. Podlahy jsou provedeny v tl. 75 mm. Nášlapná vrstva v hyg. zázemí je tvořena keramickou dlažbou. Okna jsou nová, plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou nové, hliníkové. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. V hygienickém zázemí jsou stěny obloženy keramickým obkladem do výše 1800 (1550) mm. Stěny chodeb před hyg. zázemím jsou opatřeny omyvatelným nátěrem do výše 1500 mm. Střecha je plochá, jednoplášťová, s větracími kanálky mezi střešními vrstvami. Odvodnění střechy je do vnitřních střešních vpustí. V nedávné době bylo provedeno zateplení střešního pláště. Krytina je tvořena asfaltovými pásy. Stávající hygienická zázemí jsou v obou podlažích odvětrána podtlakově pomocí axiálních stěnových ventilátorů osazených na potrubí zaústěném do větrací šachty. Větrací šachta je ukončena nad střechou objektu odtahovou hlavicí. Stávající hygienické zázemí je provozováno bez úprav od výstavby školy na počátku osmdesátých let minulého století. Zařizovací předměty a zdravotně technické instalace jsou za hranicí své životnosti. Bourací práce a demontáže: - provedena bude kompletní demontáž stávajících zařizovacích předmětů, vpustí, odpadního potrubí, vybourán bude podkladní beton v místě navrženého ležatého potrubí jednotné kanalizace, řeší samostatná část PD Zdravotně technické instalace - demontáž vzduchotechnického zařízení vedeného pod stropem řeší samostatná část PD Vzduchotechnika - demontovány budou plechové sanitární příčky na WC - v řešených prostorech budou osekány v plném rozsahu keramické sokly a obklady, vybourána bude keramická dlažba, vč. podkladních vrstev až na stávající stropní konstrukci, resp. podkladní betonovou mazaninu, veškerá dveřní křídla budou odstraněna včetně vybourání ocelových zárubní - demontáž a zpětná montáž litinových otopných těles viz oddíl Úprava vytápění této zprávy - na chodbách bude odstraněn omyvatelný nátěr výšky 1500 mm (rozsah bude upřesněn na stavbě) - vybourána bude cihelná příčka tl. 125 mm mezi m. č. B101 a B102 - vybourány budou prostupy pro potrubí VZT a ZTI, jedná se o prostupy přes žel. bet. základové konstrukce a cihelné příčky, přesnou pozici prostupů nutno na stavbě koordinovat s jednotlivými profesemi - odstraněno bude vybavení hygienického zázemí (dávkovače pěnového mýdla, zásobníky na papírové ručníky a toaletní papír, věšáky, aj.) 4

5 - demontáž svítidel a ostatní silnoproudé instalace řeší samostatná část PD Silnoproudá elektrotechnika Při bourání je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Vybourané konstrukce budou dopraveny a uloženy na příslušnou skládku. Podrobnosti viz výkres Půdorys 1NP stávající stav, bourací práce a výkres Půdorys 2NP stávající stav, bourací práce. Zemní práce Výkopy uvnitř a vně objektu pro uložení nového ležatého potrubí jednotné kanalizace pod podlahou 1NP a pod terénem řeší samostatná část PD Zdravotně technické instalace. V uvedené části PD bude řešen i zpětný zásyp kanalizačního potrubí a uvedení venkovních ploch do původního stavu. Základy Nové základy se nevyskytují. Navržené pórobetonové příčky v 1NP budou založeny na stávající podkladní betonové mazanině. Přes stávající základové konstrukce budou provedeny prostupy pro potrubí ležaté jednotné kanalizace, viz oddíl Bourací práce a demontáže této zprávy. Prostupy budou provedeny pouze se souhlasem statika. Izolace proti vodě - Hydroizolaci spodní stavby nutno provádět v souladu s ČSN (730600) - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. - Pro bezesparé hydroizolace platí ČSN EN 14891:2008 ( ) Lité vodotěsné výrobky pro použití pod lepené keramické obklady. Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování. V projektu je počítáno s novou izolací podlahy na terénu proti zemní vlhkosti. Navrženy jsou pásy z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm položené v jedné vrstvě. Pásy budou nataveny k podkladu zbavenému nečistot a nesoudržných částic. V případě, že stávající hydroizolace nebude během stavby poškozena, není nutno novou izolaci provádět. Nová hydroizolace by byla provedena jen v místě nově položené ležaté kanalizace a napojena na stávající hydroizolaci. Zhotovitelem stavby budou fakturovány jen skutečně provedené práce. Do provedení podlah bude nová izolace chráněna před poškozením geotextilií. Pod keramickou dlažbu a částečně i pod obklad je navržena izolace proti vodě, která bude provedena z jednosložkové silikátově disperzní hydroizolační hmoty v tl. 2 mm. Hydroizolační stěrkový nátěr bude vytažen na stěny do výše min. 200 mm, v místě umyvadel a pisoárů do výše 1200 mm a ve sprchách do výše 2000 mm. Spoj podlaha stěna bude vyztužen systémovou těsnící páskou. Svislé konstrukce - Svislé konstrukce nutno provádět v souladu s ČSN EN , Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. Nové příčky, instalační předstěny, zazdívky a obezdívky rozvodů ZTI jsou navrženy z pórobetonových tvárnic a příčkovek v tloušťce dle výkresové dokumentace. Objemová hmotnost zdících prvků je 500 kg/m 3. Zdivo bude zděno na tenkovrstvou zdící maltu, maltové lože tl. 1-3 mm. Při provádění instalačních předstěn nutno dodržovat celoplošné lepení příčkovek na stávající zdivo očištěné od stávající omítky. Překlady nad otvory jsou navrženy v systému zdiva, tj. z pórobetonových nenosných překladů. Přesnou pozici prostupů novými příčkami pro rozvody ZTI a VZT nutno na stavbě koordinovat s jednotlivými profesemi. 5

6 Podlahy - Podlahy nutno provádět v souladu s ČSN Podlahy společná ustanovení. - Pro nášlapné vrstvy z keramických obkladových prvků platí ČSN Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů. - Pro podlahový potěr platí ČSN EN 13813:2003 ( ) Potěrové materiály a podlahové potěry. Potěrové materiály. Vlastnosti a požadavky. Skladba podlahy P1 (1NP): - keramická dlažba tl. 10 mm - jednosložkový lepící tmel na bázi cementu (třída C2T) tl. 6 mm - jednosložková silikátově disperzní hydroizolační hmota tl. 2 mm disperzní penetrační nátěr - roznášecí vrstva samonivelační cementový potěr (třída CT-C25-F5) tl. 42 mm s přídavkem skleněných mikrovláken např. Anticrack HD 12, vyztužený ocelovou svařovanou KARI sítí 4,0/100x4,0/100 mm umístěnou při spodní části potěru - separační vrstva PE fólie slepovaná ve spojích tl. 0,2 mm - kročejová izolace - desky z minerální vlny tl. 15 mm - ochranná geotextilie 500 g/m 2 Celková tloušťka podlahy je 75 mm. Skladba podlahy P2 ve 2NP je obdobná jako P1 jen bez ochranné geotextilie. Podlaha bude po obvodu oddilatována od svislých konstrukcí dilatačním páskem tl. 10 mm. Dilataci v ploše vzhledem k rozměru řešených prostor a jejich členitosti není nutno provádět. Navržena je objektová dilatace v 1NP. Přechodové podlahové lišty jsou zahrnuty v ceně podlah. Lišty budou osazeny v místě výškových rozdílů a změny nášlapné vrstvy, popř. v místě změny formátu dlažeb. Podrobnosti k navržené keramické dlažbě a soklu (formát, protiskluznost, otěruvzdornost, způsob pokládky) jsou uvedeny v příloze Výpis prvků PSV, skladba podlah. Barevné řešení dlažby a kladečské schéma není součástí projektové dokumentace. Kladečské výkresy budou součástí dodávky stavby, podle skutečně vyvzorkovaných a investorem odsouhlasených dlažeb. Tzn. na základě definitivního určení dlažeb budou dodavatelem stavby zpracovány kladečské výkresy (součástí rozpočtu je zpracování kladečských výkresů). Zvuková (kročejová) izolace Součástí konstrukce podlahy je kročejová izolace. Navrženy jsou desky z minerální vlny tl. 15 mm, hydrofobizované. Tepelné izolace Nevyskytují se. Truhlářské výrobky Osazena budou nová dřevěná dveřní křídla, jejichž vnitřní výplň bude tvořena odlehčenou dřevotřískovou deskou děrovanou. Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL, resp. ze střednětlaký laminát CPL. Některá dveřní křídla budou ve spodní části opatřena kovovou větrací mřížkou. U dveří, kde hrozí narážení do stěny, budou osazeny dveřní zarážky nebo plastové terče na stěnu. Podrobně viz příloha Výpis prvků PSV, skladba podlah. Zámečnické výrobky Osazeny budou ocelové lisované zárubně pro polodrážkové dveře a kotevní prvky pro uložení pórobetonového překladu nad dveřmi v m.č. B203. Podrobně viz příloha Výpis prvků PSV, skladba podlah. 6

7 Prefabrikáty Jedná se o překlady nad stavebními otvory, systémové sanitární příčky, zrcadla, madla a revizní dvířka. Zrcadla budou plošně přilepena na omítnutou stěnu a po obvodu zasilikonována. Podrobně viz příloha Výpis prvků PSV, skladba podlah. Interiéry Součástí stavby bude vybavení hyg. zázemí automatickými dávkovači papírových ručníků, dávkovači pěnového mýdla, zásobníky na toaletní papír, zásobníky hygienických sáčků a odpadkovými koši. Zásobníky jsou navrženy v plastovém provedení. Veškeré vybavení musí být vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Podrobně viz výkres Podhledy, vybavení. Podhledy - Pro zavěšené podhledy platí ČSN EN 13964:2006 ( ) Zavěšené podhledy. Požadavky a metody zkoušení. Na ploše celého hygienického zázemí bude proveden zavěšený kazetový podhled bez požadavku na požární odolnost. Navržena je viditelná systémová nosná konstrukce (systém C) s vloženými stropními deskami z minerální vlny, např. desky THERMATEX, povrchový dezén STAR. Desky o rozměru 600x600x15 mm jsou opatřeny finální povrchovou úpravou nástřikem, barva bílá. Povrch desek hladký, odolnost proti vlhkosti do 95% r.v.v.. Světlá výška po zavěšený podhled je 2800 mm, před okny 3100 mm. Podrobně viz výkres Podhledy, vybavení. Úpravy povrchů vnitřní- omítky - Pro omítky platí ČSN EN :2006 ( ) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky. Povrch stávajících příček bude v místě osekaných keramických obkladů vyrovnán vápennou omítkou hladkou. Nová omítka bude pokud možno plynule napojena na stávající vápennou omítku. Stávající vápenná omítka stěn nad obklady a omítka stěn v šatnách bude zbavena staré malby, resp. omyvatelného nátěru, drážky pro el. rozvody budou začištěny, povrch omítky ošetřen penetračním nátěrem a celoplošně přestěrkován stěrkovou hmotou v tl. 1-2 mm. Dozdívky a povrch nových pórobetonových příček bude nad obklady omítnut dvouvrstvou štukovou omítkou. Plochy, které budou obloženy keramickým obkladem, není nutno omítat obklad bude nalepen přímo na pórobeton, resp. na hydroizolační stěrkový nátěr. Trhlinky na stěně v m.č. B103, B201 a B 204 budou proškrábnuty a vyplněny trvale pružným tmelem. Veškeré drážky ve stěnách a prostupy stěnami (stropy) pro el. rozvody, potrubí VZT a ZTI budou zednicky zapraveny. Úpravy povrchů vnější Nevyskytují se. Keramické obklady - Keramické obklady budou prováděny v souladu s ČSN Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů. Podrobnosti k navrženým keramickým obkladům jsou uvedeny v příloze Výpis prvků PSV, skladba podlah. Součástí obkladů budou plastové rohové a ukončující lišty. Ve sprchách nutno obklady spárovat spárovací hmotou se sníženou nasákavostí. Keramickým obkladem bude obložena také horní plocha předstěn výšky 1200 mm a příček výšky 2020 mm. 7

8 Barevné řešení obkladů a kladečské schéma není součástí projektové dokumentace (znázorněn je pouze alternativní princip kladení obkladů). Kladečské výkresy budou součástí dodávky stavby, podle skutečně vyvzorkovaných a investorem odsouhlasených obkladů. Tzn. na základě definitivního určení obkladů budou dodavatelem stavby zpracovány kladečské výkresy (součástí rozpočtu je zpracování kladečských výkresů). Nátěry Na chodbách dotčených stavebními úpravami bude proveden omyvatelný nátěr (barevný) do předepsané výše. Ocelové lisované zárubně budou opatřeny 2x krycím nátěrem. Barevný odstín bude upřesněn během stavby po dohodě s investorem. Nátěr otopných těles viz oddíl Úprava vytápění. Malby V řešených prostorech a v části chodby dotčené stavebními úpravami bude provedena nová výmalba stěn a stropů, včetně stropů v místnostech, kde je navržen kazetový podhled. Je počítáno s penetrací povrchu a vrchní malbou ve dvou vrstvách. Barva bílá, otěruvzdorná Úprava vytápění Veškerá otopná tělesa v dotčených prostorech budou demontována a po provedení úprav zpětně osazena. Před zahájením prací dojde k vypuštění otopné soustavy. V rámci stavebních úprav bude provedeno přemístění otopného tělesa v místnosti B203. Otopné těleso bude přemístěno včetně stávajícího termostatického ventilu s hlavicí a připojovacího šroubení. Těleso bude napojeno ocelovým závitovým bezešvým potrubím DN15. Nové připojovací potrubí bude vedeno povrchově bez potrubní tepelné izolace. Veškerá otopná tělesa budou opatřena nátěrem (1x základ, 2x ). Po provedení prací bude provedena tlaková a topná zkouška. Zdravotně technické instalace Podrobně viz část PD Zdravotně technické instalace. Stavební část řeší vybourání prostupů pro rozvody ZTI a jejich zednické zapravení. Silnoproudá elektrotechnika Podrobně viz část PD Silnoproudá elektrotechnika. Vzduchotechnika Podrobně viz část PD Vzduchotechnika. Stavební část řeší zazdívku stávajících prostupů po demontovaném vzduchotechnickém potrubí a vybourání prostupů pro nové potrubí, včetně jejich zednického zapravení. e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. f) Způsob založení objektu Není řešeno. Jedná se o stávající objekt. g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. h) Dopravní řešení Objekt je napojen na dopravní infrastrukturu. V rámci stavby nebude toto napojení měněno. 8

9 i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Například radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma. Stavbu není nutno řešit z výše uvedených hledisek. j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu Dokumentace je zpracována ve smyslu vyhlášky č. 268/2009, Sb. o technických požadavcích na stavby, se změnou 20/2012 Sb. Závěr, poznámky Veškeré případné změny projektu musí být předem projednány a odsouhlaseny projektantem a technickým dozorem investora. Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, popř. v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i vlastního provozování dodržovat základní požadavky dle zákona č. 361/2007 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a vyhlášky č. 591/2006. Tyto zákony a vyhlášky obsahují požadavky i související předpisy a normy vztahující se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 9

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS

Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS m. č. 001 TECHNICKÉ PODLAŽÍ Technický popis stavebních činností I. PP úprava rozvodů ZTI částečná demontáž a montáž nových přípojek svislých

Více

ZŠ Jiráskova, Benešov stavební úpravy části wc. stupeň dokumentace :

ZŠ Jiráskova, Benešov stavební úpravy části wc. stupeň dokumentace : stupeň dokumentace : dokumentace pro provádění stavby (rozsah a obsah dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., příl. č. 6) místo stavby : ZŠ Jiráskova, Benešov stavebník : Město Benešov Masarykovo náměstí

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Tel: 465 323 929 Mob:733 129 879 bromach@seznam.cz, www.bromach.cz IČO 27467520 DIČ CZ27467520 Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval Jan ADAMEC Zodp. projektant Jan ADAMEC Kreslil

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE ZTI MŠ Vybíralova č.p. 967 Investor: Úřad městské části Praha 14 Stavební část Obsah dokumentace: A. Technická zpráva B. Výkresová dokumentace S1. Půdorys 1.NP

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ MÍSTO STAVBY: VELESLAVINOVA, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 15.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky Strana

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 17.06.2015 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Nová Valcha III.fáze Standardy provedení. Bytové domy 1/6. základy. podlaha 1.NP. podlaha 2.

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Nová Valcha III.fáze Standardy provedení. Bytové domy 1/6. základy. podlaha 1.NP. podlaha 2. Nová Valcha III.fáze Standardy Bytové domy Konstrukční řešení základy betonové monolitické pasy podlaha 1.NP železobetonová deska, Elastek 40, pěnový polystyren EPS 100 Stabil, bet. mazanina podlaha 2.NP

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní

Více

TEXTOVÁ ČÁST. ŠATNA A WC v ZŠ Sudoměřice u Bechyně

TEXTOVÁ ČÁST. ŠATNA A WC v ZŠ Sudoměřice u Bechyně Ing. MARIE BUZKOVÁ projektování staveb, inženýrská činnost Novákova 384/II, 3 7 7 0 1 J i n d ř i c h ů v H r a d e c tel.:384 389 965,GSM:602 620 711,e-mail: mbuzkova@centrum.cz TEXTOVÁ ČÁST Stavba: Stavebník:

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Oprava hygienického zařízení. v 1.podzem.podlaží budovy tělocvičny č.p.220 Zdíkov na parc.č. st.225 v k.ú. Zdíkov

Oprava hygienického zařízení. v 1.podzem.podlaží budovy tělocvičny č.p.220 Zdíkov na parc.č. st.225 v k.ú. Zdíkov Akce : Oprava hygienického zařízení v 1.podzem.podlaží budovy tělocvičny č.p.220 Zdíkov na parc.č. st.225 v k.ú. Zdíkov Investor : Obec Zdíkov Zdíkov 215, 384 72 Zdíkov IČ 00250872 A. Průvodní zpráva k

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

D.0 Technická zpráva

D.0 Technická zpráva D.0 Technická zpráva Dokumentace stavebního objektu Projektová dokumentace pro stavební povolení Akce: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zak. č.: 04 02 / 2014 Investor: Obec Peč Vypracovala: Ing. arch. Eva

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY technická zpráva - stavební část DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr Trávníček počet

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov A. Technická zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov Úprava interiéru Město Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov Vypracoval: Ing.

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Architektonické řešení Objekt dílny je navržen jako jednopodlažní jednoduchého obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,6 x 8,35

Více

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 tl. zdi do 45 cm kus 3,00 0,00 0,00 2 317121033RT2 3 317121033RT5 prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 kus 13,00 0,00 0,00

Více

Oprava v kulturním zařízení

Oprava v kulturním zařízení OBEC SKÁLY Skály 61 39811 Protivín VÝZVA k předložení nabídky na stavební práce: Oprava v kulturním zařízení Ve smyslu zákona 137/2006 Sb. 1 OBSAH: 1. Identifikace zadavatele a místa určeného pro přijímání

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ STAVEBNÍ ČÁSTI STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah 1. Svislé konstrukce...

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU.

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU. STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ GAMA 1. ZÁKLADY OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU ZALOŽENY NA ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASECH SE ZÁKLADOVOU SPÁROU V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, STŘEDNÍ ZDI JSOU ZALOŽENY

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

Inštalácia nízkoemisného zdroja pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ. 6 - Stavební úpravy

Inštalácia nízkoemisného zdroja pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ. 6 - Stavební úpravy HEGAs, s.r.o. ul. Kaštanová 182 739 61 Třinec, 558 321 152 hegas@hegas.cz www.hegas.cz Název stavby: Inštalácia nízkoemisného zdroja pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta rekonštrukcia kotolne v ZŠ a

Více

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Pozemní stavitelství Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0532 Akustika Ochrana proti hluku v budovách

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Pasivní bytový dům Brno

Pasivní bytový dům Brno Pasivní bytový dům Brno Autor práce: Jiří Cihlář student 5. ročníku telefon: 777 010 77 FAST VUT Brno e-mail: cihlarik @centrum.cz Situační plán k.ú. Brno-Útěchov číslo parcely: 65/3 POHLED NA SPOLEČNOU

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více