PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, PRAHA 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2"

Transkript

1

2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, NUČICE, IČ STAROSTA OBCE VLADIMÍR KUBÍK TEL , FAX ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL ÚP PRISVICH, s.r.o. NA NÁMĚSTÍ 63, DAVLE, IČ KANCELÁŘ ZELENÝ PRUH 99/1560, PRAHA 4 JEDNATEL ING. LADISLAV VICH TEL , FAX PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, PRAHA 2 VED. PROJEKTANT ING. AKAD. ARCH. PETR FOGLAR ZPRACOVATELÉ ING.PAVEL HOLUBEC ING. AKAD. ARCH. PETR FOGLAR ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ TEL.,FAX PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, IČ ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, VED. ING.JAROSLAV SMÍŠEK TEL , FAX

3 OBSAH: UPRAVENO PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ A) koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 1 A.1) Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje ČR... 1 A.2) Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s Územně plánovací dokumentací kraje... 1 A.3) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 4 A.4) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území... 4 B) Údaje o splnění zadání, Údaje o splnění pokynů pro úpravu návrhu ÚP po společném jednání, pokynů pro podstatnou úpravu návrhu úp pro opakované veřejné projednání a další základní informace o pořízení územního plánu... 5 B.1) Okolnosti pořízení územního plánu Nučice... 5 B.2) Použité podklady... 5 B.3) Údaje o splnění požadavků vyplývajících ze Zadání... 5 B.4) Údaje o splnění požadavků vyplývajících z pokynů po Společném jednání... 6 B.5) Údaje o splnění požadavků vyplývajících z pokynů pro podstatnou úpravu po veřejném projednání.. 7 C) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení... 7 D) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení... 8 D.1) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení... 8 D.1.1) Pojetí územního plánu... 8 D.1.2) Územní koncepce... 8 D.1.2.1) Základní územní segmenty... 8 D.1.2.2) Plochy s rozdílným způsobem využití... 8 D.1.2.3) Nástroje realizace územní koncepce... 9 D.1.2.4) Stručný návod jak číst územní plán... 9 D.2) Historický vývoj řešeného území...10 D.2.1) Sídlo...10 D.2.2) Administrativní a statistické údaje...10 D.2.3) Krajina...12 D.3) Bilance návrhového počtu obyvatel a počtu domů...12 D.4) Doprava...13 D.5) Technická infrastruktura...13 D.5.1) Elektrická energie...14 D.5.2) Zásobování plynem...14 D.5.3) Vodní hospodářství...14 D.6) Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území...14 D.7) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování...15 D.8) Zdůvodnění stanovení ploch s jiným způsobem využití, než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb E) Zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí...16 F) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...16 F.1) Zemědělský půdní fond...16 F.2) Pozemky určené k plnění funkce lesa...17 G) Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů...17 G.1) Řešení požadavků civilní ochrany...17 G.2) Požární bezpečnost...18

4 A) KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ A.1) Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje ČR Obec Nučice je dle Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, součástí rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha, vymezené pro řešené území správním obvodem města Černošice, obce s rozšířenou působností, koridoru železniční vysokorychlostní dopravy (VRT) VR1 v úseku (Nurnberg -) hranice SRN/ČR Plzeň Praha a koridoru VVTL plynovodu P8 koridor VVTL plynovodu DN 500 PN 63 vedoucí z podzemního zásobníku Háje (Příbram) k obci Drahelčice. Pro řešení územního plánu nevyplývají z PÚR ČR žádné konkrétní požadavky. Výše zmíněné koridory a jevy jsou upřesněny v ZÚR Stč. kraje, a proto je jejich zapracování do ÚP diskutováno níže (kap. A.2) Obecně formulované priority pro územní plánování a pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou v řešení územního plánu uplatněny (a podrobněji popsány v dalších kapitolách). A.2) Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s Územně plánovací dokumentací kraje Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Stč. kraje), byla vydána dne 7. února 2012 podle 41 stavebního zákona, na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011, a je od 22. února 2012 účinná. Pro území obce Nučice ze ZÚR Stč. kraje vyplývají následující požadavky, jejichž řešení bylo v ÚP zpřesněno (vymezeno) a které byly vyjmenovány v kapitole 2 Zadání ÚP Nučice: doprava Vyhodnocení : koridor vysokorychlostní tratě tunel Praha Beroun (VPS: D200) Koridor VRT trati prochází jižním cípkem řešeného území a navíc v hluboko uloženém tunelovém úseku, takže žádné dopady v řešeném území nejsou uvažovány. Z tohoto důvodu byl i ochranný koridor pro dopravní stavbu v šíři 600 m (zde ZÚR), zúžen na 30 m. Vyhodnocení : koridor přeložky silnice II/101 (tzv. aglomerační okruh) v úseku Rudná Tachlovice (VPS: D067) Přeložka silnice II/101 je v ÚP vymezena koridorem proměnlivé šířky, do něhož se výsledné projektové řešené této dopravní stavby musí vejít. Koridor navazuje na stávající úsek této silnice na území Rudné, napojující ji na dálnici D5, vyhýbá se stávající zástavbě (vyjma dvou chatových objektů jižně od Krahulova) i navržené zástavbě v rozvojových plochách (Z6a, Z7, Z8, Z9) a poskytuje též určitý prostor pro realizaci případných protihlukových opatření, koridor dále uvažuje trasování nefunkčního úseku regionálního biokoridoru RK 1186, který přeložka silnice kříží. Jelikož konkrétní projektové řešené této stavby dosud není vypracované a analýza jejich územních souvislostí ukazuje, že jde o poměrně náročnou úlohu, Územní plán proto pouze stanovuje koridor, do kterého se tato stavba musí vejít, stejně jako vyjmenovává problematiky, které bude nutno v souvislosti s přípravou této stavby řešit. Ve výkresové dokumentaci jsou tyto limity v obecné rovině zachyceny právě vymezeným upřesněním tohoto koridoru, a textové části stručně prodiskutovány (viz kap D2.1.1 a E.3 Návrhu ÚP). Hlavní identifikované problémové okruhy jsou: a) křížení (ať už úrovňové či mimoúrovňové) přeložky silnice II/101 se silnicí III/10124, se železniční tratí č. 173 a s navrženou cyklostezkou Nučice-Loděnice, b) křížení/napojení se silnicí III/10126, c) křížení s biokoridorem RK 1186 (doporučeno formou rozšířeného propustku pro malý vodní tok/meliorační strouhu), d) průchod mezi stávající zástavbou jižně od Krahulova s řešením napojení či křížení se stávající místní komunikací, e) průchod komunikace lesem (patrně v zářezu), východně od zastavitelné plochy Z6a, které je řešena též v Zadání regulačního plánu RP1, f) zátěž stávající i navrhované zástavby hlukem, řešení protihlukových opatření prakticky v celé délce průchodu přeložky územím Nučic. Vyhodnocení : zajistit v ÚP plochu pro přestupní terminály na kolejovou hromadnou dopravu (týká se především okolí Nučice-zastávka) Projektantovi ÚP není znám žádný, a to ani ideový návrh, který by se touto problematikou zabýval, a nemá tedy žádný, ani rámcově kapacitní podklad, na jehož základě by bylo možné v územním plánu navrhnout nějaké řešení. Na druhou stranu, územní plán v okolí vlakové zastávky Nučice-zastávka nenavrhuje nic, co by případnému řešení přestupního terminálu bránilo. V těsné blízkosti zastávky je rozvojová plocha Z6b, ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 1

5 určená pro blíže neurčenou občanskou vybavenost, ale jsou zde i nezastavitelné plochy luk (NS), či veřejné zeleně (PZ), které lze pro případnou stavbu přestupního terminálu využít. Vyhodnocení : v ÚP navrhovat nahrazení cyklotras nezávisle vedenými cyklostezkami, a to zejména v případech dálkových cyklotras, v území rozvojových oblastí a v turisticky atraktivních územích trasy i stezky dle generelu V přiložené mapě je cyklogenerel z roku 2008 a zobrazen je Návrh sítě cyklotras po zohlednění doporučených návrhů. Fialově jsou vyznačeny cyklotrasy III. třídy, zeleně IV. třídy, okrově místní neznačené trasy. ÚP Nučice navrhuje vybudování a/nebo vyznačení cyklotras III. třídy, které v řešeném území představují páteřní (dálkové) trasy. Prioritu má cyklostezka Jinonice-Nučice-Rudná, která je zahrnuta do veřejně prospěšných staveb pod označením WD4.1 a je vyznačena i ve výkrese veřejně prospěšných staveb a opatření. V hlavním výkresu je dále vymezena cyklotrasa, procházející Nučicemi, Krahulovem a pokračující údolím Krahulovského potoka dále na západ k Loděnici (převážně podél železnice). V obci je navrženo tuto cyklotrasu vymezit v rámci veřejných prostranství v kombinaci cyklopruhů a cyklo-pikto-koridorů v hlavním dopravním prostoru, mimo zastavěné území bude cyklotrasa řešena jako stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem (viz kap D.2.4 Návrhu ÚP Nučice). Vedení dalších cyklotras (IV. třídy dle generelu a v rámci urbanistických os viz obr. v kap. C.1 Návrhu ÚP Nučice) územní plán předpokládá pouze v obecné rovině (píše se o nich v textové části kap. D.2.4) v rámci řešení veřejných prostranství obce. Stávající stav, kdy jsou tyto cyklotrasy vedeny po stávajícíćh silnicích sice nelze považovat za uspokojivý, leč vzhledem k rozvojovým prioritám obce a jejím omezeným finančním a organizačním možnostem, nezbývá, než se s tímto stavem, přinejmenším dočasně, spokojit. technická infrastruktura Vyhodnocení : koridor VVTL plynovodu Drahelčice Háje (VPS: P01) Navržený VVTL plynovod prochází západní částí řešeného území, kterou se klikatí tak, aby se vyhnul jak chatové osadě V Hlubokém, tak se vyhnul terénní vyvýšenině, na které se nachází biocentrum LBC 65. Koridor této stavby kříží dálnici D5, silnici II/605, železniční trať č. 173, navrženou cyklotrasu/cyklostezku Krahulov-Loděnice, dálkový vodovodní přivaděč BKDZ (Beroun - Králův Dvůr - Zdice), na dvou místech kříží osu nadregionálního biokoridoru K54, který prochází zachovalým úsekem kulturní krajiny mezi Nučicemi a Loděnicí, a plynovod též protíná tok Krahulovského potoka, kde byl zjištěn výskyt kriticky ohroženého živočicha - raka říčního (Astacus astacus). Vzhledem k předpokládanému uložení plynovodu v zemi a vzhledem k jeho situování v málo zastavěném území lze předpokládat, že všechny tyto kolize a křížení jsou řešitelné běžnými technickými řešeními a že ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 2

6 výsledná trasa plynovodu se snadno vejde do vymezeného koridoru, který byl pouze zmenšen o chatovou osadu. Kritické bude období výstavby, kdy je třeba dbát zejména na dopad výstavby na přírodní prostředí, respektive na provoz na příslušných dopravních a technických sítích. V návaznosti na realizaci plynovodu je nutno řešit i realizaci průchodu nadregionálního koridoru K54 územím a tedy i opatření k zajištění funkčnosti tohoto velice významného prvku ÚSES. územní systémy ekologické stability Vyhodnocení : nadregionální biokoridor (včetně ochranné zóny) K 54 Pochvalovská stráň Karlštejn, Koda regionální biocentrum RBC 1945 Nučice, regionální biokoridory RK 1185 Blýskava Nučice a RK 1186 Nučice Škrábek Územní systém ekologické stability krajiny byl vymezen na podkladu ÚAP, které jsou v souladu se ZÚR, a dále upřesněn do měřítka územního plánu (a místy upřesněn vzhledem k parcelním hranicím v KN). Problematické je pouze řešení regionálního biokoridoru RK 1186, které je třeba koordinovat s konkrétním projektovým řešením přeložky silnice II/101, a část lokálního biokoridoru LBK V těchto případech proto nebyly vymezeny ani plochy změn v krajině, které na ostatních místech ÚSES do území zapracovávají. Více viz kap. E.2 a E.3 Návrhu ÚP Nučice. urbanismus Vyhodnocení : ZÚR vymezuje sousední město Rudná jako lokální centrum, relevantním úkolem pro ÚP Nučice je koordinace rozvoje s tímto městem, zejména je doporučeno zlepšovat situaci v dopravním napojení spádového území Rudné Koncepce ÚP Nučice se koordinací rozvoje s městem Rudná zabývá, zejména v kapitolách B.1, C.1, D a D.2.4 Návrhu ÚP. Je přitom konstatováno, že v území mezi Rudnou a Nučicemi existuje několik bariér, které užšímu provázání obou sídel v návrhovém období brání: obce jsou od sebe odděleny železniční tratí a i samotné Nučice obsahují z urbanistického pohledu hluché jádro výrobně-skaldových areálů, které je tak rozdělují na Nučice-sever a vlastní Nučice. V souladu s urbanistickou koncepcí Nučic (mozaika různorodých ploch, které je třeba propojit infrastrukturou kvalitních veřejných prostranství (urbanistických os) tak, aby tyto osy byly po celé délce průchozí/průjezdné a přívětivé pro všechny základní dopravní módy v sídle: pěší, cyklistické a motorizované viz kap. C.1) je navrženo právě takto propojit i Nučice s Rudnou. Klíčové urbanistické osy jsou přitom stávající silnice II/101 a III/00517 a v případě výstavby v rozvojové ploše Z6a (u níž se požaduje vypracování regulačního plánu RP1) se takovouto významnou osou stane též silnice III/ Důležitou rekreační osou se dále pravděpodobně stane navrhovaná cyklostezka Nučice-Rudná (WD4.1), která zpřístupní přírodní plochy v Nučicích též pro obyvatele Rudné. Koordinaci rozvoje v Rudnou je zapotřebí též v případě zahájení výstavby v plochách Z10 a Z12, v nichž jde o výrobu a skladování, přímo navazující na rozvoj Business parku Rudná. Přeložka silnice II/101 mí spíše význam regionální (zlepšení dopravní dostupnosti obcí jižně od Nučic, zlepšení funkčnosti aglomeračního okruhu), leč je možné uvažovat i o propojení této přeložky s vlakovou zastávkou Nučice-zastávka v Krahulově, respektive s případným záměrem na realizaci přestupního terminálu na kolejovou hromadnou dopravu (k tomu viz diskuse výše). Ochrana přírody a krajiny Vyhodnocení : ZÚR vymezuje cílové charakteristiky krajiny tak, že vymezuje krajinné typy v řešeném území jde především o krajinu sídelní (S19) a ve východní části území o krajinu příměstskou (U17) ÚP Nučice řeší koncepci uspořádání krajiny v kapitole E.1 a shledává, že rozdělení na tyto dva typy krajiny je příliš hrubé a příliš málo respektuje krajinné charakteristiky řešeného území. V obrázku v této kapitole proto navrhuje vlastní rozdělení území do následujících krajinných typů (v závorce jsou uvedeny krajinné typy dle ZÚR, do nichž by tyto typy krajiny bylo možné zařadit a takto tedy ZÚR konkrétně výkres I.3 aktualizovat): urbanizovaná postindustriální krajina, do níž spadá jak Rudná, tak Nučice-sever (krajina sídelní S19), zemědělsko-suburbánní krajina, jejíž součástí jsou jak vlastní Nučice, tak okolní sídla Mezouň a Tachlovice, tak Zelený prst (krajina příměstská U17) a krajina kulturní, do níž by spadal i navazující les na území Mezouně a Vysokého Újezdu (krajina zvýšených hodnot kulturních a přírodních H10). ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 3

7 Podmínkou přiřazení Nučic, Mezouně, Zeleného prstu a území mezi Mezouní a Nučicemi do krajiny sídelní (S19), tak jak je to naznačuje ZÚR, je spatřována v realizaci přeložky silnice II/101 a případná výstavba na sousedících rozvojových plochách. Realizace tohoto záměru má ale dosti neurčitý časový horizont, a proto lze chápat vymezení krajiny sídelní v tomto území pouze jako záměr ZÚR (která tak počítá s urbanizací tohoto krajinného segmentu). V ÚP vymezenou krajinu kulturní (údolí Krahulovského potoka) však ÚP Nučic rozhodně nepovažuje za vhodnou k urbanizaci zejména proto, že jí prochází nadregionální biokoridor K 54 a právě proto navrhuje přeřazení tohoto krajinného segmentu do krajiny zvýšených hodnot kulturních a přírodních (H10), zástavbu v tomto území rozhodně nerozšiřovat a hospodaření v krajině podřídit imperativu trvalé udržitelnosti, resp. ochrany přírody a krajiny. Vyhodnocení : Zásady plánování změn v krajině sídelní (S19): vytvářet kvalitní obytný standard sídelní krajiny, změny ve využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny sídelní a likvidovat či znehodnocovat její existující krajinářské hodnoty ÚP Nučic přispívá k vytváření kvalitního obytného standardu sídelní krajiny zejména důrazem na kvalitu veřejných prostranství (viz kap. B.1, C.1, D.1.1). Krajinářské hodnoty jsou chráněny jak nevymezováním dalších rozvojových ploch nad rámec těch, které jsou již obsažené v platné dokumentaci, tak požadavkem na zpracování regulačního plánu největší obytné rozvojové lokality (Z6a, RP1). Nicméně tato plocha byla do územně plánovací dokumentace zařazena již v předchozích dobách c, v rámci pořízené změny ÚPnSÚ Nučice. Vyhodnocení : Zásady plánování změn v krajině příměstské (U17): vytvářet kvalitní prostředí pro krátkodobou rekreaci obyvatel vlastního území i centra (center) osídlení, změny ve využití území nesmí snižovat její rekreační potenciál a prostupnost pro nemotorovou přepravu Předpoklady pro krátkodobou rekreaci ÚP vytváří zejména vymezením cyklostezky Jinočany-Nučice-Rudná (WD4.1), cyklotrasy Nučice-Krahulov-Loděnice a vymezením přírodně-rekreačních ploch změn v krajině K3 (VPO1) a K4. A.3) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území S Nučicemi sousedí následující obce: město Rudná a obce Jinočany, Dobříč, Tachlovice, Mezouň, Vysoký Újezd, Loděnice a Chrustenice. Co se týče koordinace územního plánu se sousedními obcemi, Nučice mají významnější vazbu na Rudnou, ale úzké území vazby existují též s Mezouní a Tachlovicemi. Jinočany a Dobříč jsou už od Nučic dále, leč jejich vazby by měla zlepšit navržená cyklostezka Jinočany-Nučice-Rudná, popř realizace dalších opatření v území přírodně-rekreační plochy P13. Vazby s Loděnicí může posílit též cyklotrasa Nučice-Krahulov- Loděnice, leč její realizace se předpokládá spíše ve vzdálenějším horizontu (tento záměr je však rozhodně třeba s obcí Loděnice koordinovat). Další obce s Nučicemi sousedí pouze okraji svých katastrálních území a přímé vazby tedy prakticky neexistují S Mezouní je nutno koordinovat především řešení záměru přeložky silnice II/101 a přidruženého úseku regionálního biokoridoru RK A.4) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území Zastavěné území Nučic sestává z většího počtu vzájemně oddělených funkčních ploch. Jde o mozaiku ploch bydlení a výroby, které se rozkládají jak v blízkosti malého historického jádra původní vsi, tak zejména okolo historicky vzniklého propletence železnic a silnic. Největší plochu zastavěného území tvoří vlastní Nučice, tj. historické jádro obce, které se postupně rozšířilo na východ i na západ (Krahulov). Toto území slouží primárně pro bydlení (a je zde i základní občanská vybavenost), pouze v jeho severní části se nachází dva menší areály výroby a skladování. Ačkoli se v tomto území nachází určité množství proluk, jde o území poměrně kompaktní a intenzivně využité. Vymezené zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3 a Z4 pouze zaplňují větší proluky v tomto území. Centrum Nučic má příjemný charakter příměstské vsi (náves, kostelík, rybníček) a jak Krahulov, tak lokalita Na čtyřce představují kvalitní příměstské bydlení. Ulice Báňská a lokalita okolo ul. Paredlíkova jsou bohužel kvalitní výrazně méně (velká hustota zástavby, velká sériovost domů, nepříliš kvalitní až neexistující veřejná prostranství). Další velké plochy zastavěného území navazují spíše na sousední Rudnou. V prvé řadě jde o tzv. Nučicesever, kde jsou situovány jak dva výrobní areály (vč. poměrně velkého areálu Vinice ), tak obytná zástavba. I zde jsou dosud proluky v obytném území, ale jsou postupně zastavovány. Problémem této plochy je její ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 4

8 odtrženost jak od Nučic, tak od Rudné a nepřítomnost občanské vybavenosti. Můžeme tak hovořit o jakémsi vnitřním Nučickém satelitu. Jeho charakter se dosti podobá výše zmíněné lokalitě Paderlíkova. I přes nízkou urbanistikou kvalitu však má poměrně dobrou dopravní obslužnost, neboť se nachází v těsné blízkosti železniční stanice Rudná. Další plochy, navazující na Rudnou a prostorově, ale ještě více dopravně a funkčně oddělené od Nučic, představují plochy výroby areál Business parku Rudná (VL), a plochy výroby (VL) a jezdectví (SJ) Na Desítce. Jejich výhodou je, že jejich dopravní obsluha nijak neobtěžuje obytné území, neboť jsou přímo napojeny na MÚK Rudná a tedy i na nadřazenou silniční síť. Jejich využití lze tedy považovat za účelné. Poměrně velká a urbanisticky hodnotná je rekreační lokalita V Hlubokém, nacházející se na ostrohu v západní části území. Rekreační využití (chaty - RI) podtrhuje charakter místa a lze ho považovat za zcela vhodné. Součástí lokality je několik větších nezastavěných proluk, vymezených jako plochy veřejné zeleně (PZ). Tyto volné plochy je třeba považovat za významnou součást charakteru této lokality (tj., že není zastavěná zcela) a rozhodně je nezastavovat. Urbanistický vývoj této lokality lze považovat za ukončený rozhodně se nedoporučuje její rozšiřování ani zahušťování. Další plochy zastavěného území představuje poměrně velké množství menších ploch skladování (4x), bydlení (8x), rekreace (2x) a technické vybavenosti (1x), které jsou rozmístěny porůznu po celém území obce a jejichž další rozšiřování se rozhodně nedoporučuje. B) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ, POKYNŮ PRO PODSTATNOU ÚPRAVU NÁVRHU ÚP PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ A DALŠÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU B.1) Okolnosti pořízení územního plánu Nučice Zastupitelstvo obce Nučice rozhodlo podle 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), usnesením č. 4/2009 ze dne 17. června 2009 o pořízení územního plánu Nučic (dále jen územní plán nebo také ÚP ), který nahradí stávající územní plán sídelního útvaru Nučice (dále také jen ÚPnSÚ Nučice), ve znění jeho změn č.1 až 8. V souvislosti s rozhodnutím Zastupitelstva obce Nučice o pořízení ÚP bylo následně rozhodnuto podle 46 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvem obce Nučice usnesením č. 1/2012 ze dne 15. února 2012 o 46 návrzích na pořízení územního plánu, které byly podány na Obecním úřadu Nučice do 4. července Zastupitelstvem obce Nučice bylo schváleno do Zadání ÚP zařadit 4 návrhy kterým bylo vyhověno. Dále byly Zastupitelstvem obce Nučice schváleny podněty ze strany obce Nučice, které byly rovněž zařazeny do Zadání územního plánu. B.2) Použité podklady Návrh územního plánu (ÚP) Nučice vychází ze : Zadání územního plánu Nučic, schváleného dne (na dokumentaci spolupracoval PRISVICH, s.r.o. a Ludmila Svobodová, starostka obce Nučice, určený zastupitel) Územní plán Nučic doplňující průzkumy a rozbory (Foglar architects, 07/2011) Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR), schválené dne územně plánovací dokumentace: Územní plán sídelního útvaru Nučice (ÚPnSÚ), schválený dne , ve znění jeho změn č. 1 až č. 8. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR), vydané dne a územně plánovacích podkladů: Územně analytické podklady (ÚAP) pro správní obvod ORP Černošice z roku 2008 a jejich aktualizace z roku 2010 Vyhodnocení požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje Středočeského kraje je zhodnoceno v kap. A. B.3) Údaje o splnění požadavků vyplývajících ze Zadání Požadavky na řešení, vyplývající ze Zadání dále rozvíjejí a upřesňují požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace kraje (ZÚR) a PÚR, a proto, aby nebyl pouze opakován obsah kap. A, jsou dále zmíněny pouze požadavky, které výše zmíněny nejsou a které Návrh ÚP Nučice nesplňuje (ostatní požadavky považuje projektant za splněné): ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 5

9 Kap. 3: prověřit zajištění dostatečné likvidace splaškových vod a dopravní obslužnosti u stávajících staveb pro rodinnou rekreaci k odkanalizování chatové lokality V Hlubokém nejsou k dispozici dostatečné prostředky. Splaškové vody budou i nadále likvidovány současným způsobem (sváděny do fekálních jímek a odváženy k likvidaci feka-vozy). Dopravní obslužnost stávajících staveb pro rodinnou rekreaci je přiměřená, výstavba nových komunikací či rekonstrukce těch stávajících je ekonomicky neodůvodněná a navíc by kolidovala s ochranou přírody a krajiny, která má mít ve sledovaném krajinném segmentu přednost. Kap. 3: stanovit, které plochy na území obce budou umožňovat rekolaudaci staveb na bydlení ÚP žádné takovéto plochy nevymezuje. Všechny rekreační plochy v území jsou považovány za stabilizované a jejich rekolaudace na bydlení se nepředpokládá. Kap. 3, kap. 6: rozlišit místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace protože celé řešené území má obytný charakter, jsou i všechny cesty v krajině (které propojují buď Nučice s okolními sídly, anebo zpřístupňují jednotlivé objekty) vymezeny jako součásti ploch veřejných prostranství a tedy jde o místní komunikace. Kap. 4: prověřit možnost vytvoření centra obce jelikož v Nučicích není rozpoznatelná žádná urbanistická koncepce a sídlo má hluché jádro, je velice obtížné (přinejmenším v návrhovém období) vytvářet jakékoli významnější centrum obce nežli je stávající historické jádro s návsí, které jako centrum obce do značné míry funguje. Vzhledem k mozaikovitému charakteru území lze výhledově uvažovat spíše o směřování k polycentričnosti území, tj. k vytvoření dalších, sekundárních center. Jedním potenciálním místem pro takovéto sekundární centrum obce je okolí vlakové zastávky v Krahulově (v případě, že zde byl realizován přestupní terminál na kolejovou hromadnou dopravu) a druhým je území okolo trojúhelníku ulic Karlovotýnská, Báňská a Na Trojce, popř. ul. Karlovotýnská až ke křižovatce s ulicí K Nádraží (zde je však podmínkou vytvoření centra přestavba stávajících výrobních a skladovacích areálů (tj. lokalit o, p a r dle obrázku v kap. C.1 Návrhu ÚP) na obytné území což se v současné době nejeví jako reálné). Kap.6: vymezit místa pro umístění kontejnerů pro separovaný sběr tuto problematiku není třeba řešit v ÚP (jde o příliš velkou podrobnost, kontejnery jsou již umístěné v rámci veřejných prostranství). Kap. 10: respektování záměru na rekonstrukci trati Praha Rudná u Prahy Beroun projektantovi nejsou známy žádné dopady této rekonstrukce na vymezení ploch s rozdílným způsobem využití (tj. například přeložka této trati). B.4) Údaje o splnění požadavků vyplývajících z pokynů po Společném jednání Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Nučic po společném jednání, které byly stanoveny pořizovatelem (ze dne ) byly do Návrhu územního plánu zapracovány. Pokyny 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 26, 29, 34, 35, 39 byly zapracovány do textové části, jednalo se zejména o doplnění regulativů o konkrétní požadavky, které vyplynuly z projednání Návrhu ÚP. Pokyn 5 ochranná pásma silnic II. a III. třídy v koordinačním výkrese byla zakreslena. Pokyny 13, 18, 21, 22, 25, 27, 31, 32 byly zapracovány do výkresové části. Pokyn 16 do hlavního a koordinačního výkresu byla doplněna překryvná funkce: plocha, u níž lze žádat o vynětí z PUPFL, do níž byl pozemek 420/11 zařazen. Příslušným způsobem byla upraven i text kap. F Návrhu ÚP a kap. F.2 tohoto Odůvodnění ÚP. Pokyn 17 šířka koridoru VRT byla dle pokynu upravena na 50 m. Do hlavního a koordinačního výkresu byla doplněna překryvná funkce: plochy dopravní infrastruktury drážní zařízení staveniště pro stavbu VRT, do níž bylo zařazeno území dle přílohy stanoviska MD. Překryvná funkce byla doplněna též do kapitoly F Návrhu ÚP. Pokyny 23 a 24 do zastavitelných ploch byly zařazeny plochy VL Z13 resp. Z14 v rozsahu návrhových ploch dle změny č.1 ÚPnSÚ, což bylo zakresleno do grafické části a příslušným způsobem byly upraveny i texty návrhu (kap. C.1 a tabulka v C.2) i odůvodnění ÚP (tabulky v kap. D.3 a tabulky a text kap. F.1). Pokyn 28 pojem plochy zeleně sídelní byl z důvodu uvedení do souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb dle pokynů vypuštěn: část ploch v zastavěném území byla přeřazena do ploch BI (pozemky 1145, 1144/4 a 1144/3), část (tj pozemky a 420/7, 291/34 a 291/77-81) do plochy RZ plochy rekreace zahrady. Příslušným způsobem byla následně upravena kap F návrhu ÚP a kap. D.8 tohoto Odůvodnění ÚP. Pokyn 30 plocha PP1.1 byla z výkresu VPS vypuštěna stejně jako z kap. H Návrhu ÚP. Pokyn 33 koridor VRT má samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití: DZ-K Koridor dopravní stavby-drážní- VRT (překryvná funkce) Pokyn 36 pozemek poz.č.st. 530 (čp.353) byl zařazen do ploch pro bydlení (stávající RD). ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 6

10 B.5) Údaje o splnění požadavků vyplývajících z pokynů pro podstatnou úpravu po veřejném projednání Pokyny pro podstatnou úpravu návrhu územního plánu Nučic po veřejném projednání, stanovené pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Vladimírem Kubíkem, byly do zapracovány následujícím způsobem: VP*1 ochranné pásmo silnic bylo zapracováno a doplněno do koordinačního výkresu. VP*2 Zastavitelná plocha Z14, o výměře 4,22 ha, byla z dokumentace vypuštěna, v západní části plochy o výměře cca 4200 m2 byla nahrazena zastavenou plochou pro výrobu a skladování sklady a lehký průmysl (VL) a na zbytku plochy byla nahrazena plochou územní rezervy pro výrobu a skladování, označenou R1 (VL), o výměře 3,71 ha. VP*3 Požadavek na posouzení záměrů v plochách VL, zda tyto záměry budou či nebudou podléhat zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. byl do textové části doplněn. VP*4 Byly prověřeny vymezené plochy s využitím NL-plochy lesní a grafická část ÚP byla uvedena do souladu s aktuálními údaji KN ke dni , současně tak byla upravena hranice 50m od okraje pozemků PUPFL ( ochranné pásmo lesa ). Část pozemků, v návrhu ÚP původně zařazených do ploch NL, byla přeřazena do ploch zeleně jiného funkčního využití (NP, NS). V*5 Navrhované významné pěší propojení v centru obce bylo vypuštěno. VP*6 Rozvojová plocha Z10 byla o 0,40 ha zvětšena a plocha změn v krajině K8 adekvátně zmenšena. VP*7 příslušná plocha (pozemek 1156/11) byla upravena přeřazena do ploch VL. VP*8 Navržené významné pěší propojení v centru obce bylo vypuštěno a část vypuštěné plochy PV, přiléhající k rozvojové ploše Z4a byla zařazena jako plocha PZ, vytvářející stejnou distanci od vodního toku, jako je tomu podél plochy Z4b. VP*9 Rozvojová plocha Z8b byla rozšířena o pozemky s vydaným ÚR a byla upravena jihozápadní hranice zastavitelných ploch v této části území, aby byla zachována jejich celistvost. Vymezení koridoru přeložky silnice II/101, stejně jako regionálního biokoridoru RBK 1186/30 bylo v tomto místě dle Pokynů a pozemkových hranic upraveno. VP*10 Text byl vypuštěn. VP*11 Podmínky využití plochy SV byly doplněny tak, že požadovaná velikost nově oddělovaných stavebních pozemků byla stanovena v souladu s Pokyny takto: -minimální velikost nově oddělovaných stavebních pozemků pro izolované RD: 800 m 2 - minimální velikost nově oddělovaných stavebních pozemků pro dvojdomy: 1200 m 2 - minimální velikost nově oddělovaných stavebních pozemků pro řadové rodinné domy: vnitřní sekce- 300 m 2, krajní sekce- 450 m 2 VP*12 plocha změny v krajině K9 byla z dokumentace vypuštěna. VP*13 Plocha OV6 byla změněna na plochu SV. VP*14 Při zpracování upraveného návrhu pro opakované VP byla použita aktualizovaná mapa KN, současně tak došlo k aktualizaci zastavěného území ke dni (plocha Z11 byla vypuštěna z důvodu, že dle současného stavu v území je již plochou zastavěnou). C) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 43 odst. 1 byl doplněn o: Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí. ÚP Nučic žádné záměry nadmístního významu neobsahuje. Ze záměrů, které jsou v ÚP a jeho odůvodnění diskutovány, ale nikoli podrobněji rozpracovány (protože k nim neexistuje žádná podrobnější dokumentace), lze na tomto místě zmínit pouze dva záměry, které by, v případě jejich realizace, měly nadmístní význam: - přestupní terminál na kolejovou hromadnou dopravu u vlakové zastávky Nučice-zastávka (v Krahulově), který je zmíněn v Zadání ÚP Nučice - přírodně-rekreační plocha P13 v prostoru mezi Nučicemi, Rudnou, Jinočany a Dobříčí, vymezená v dokumentaci Zelené pásy: vytvoření podmínek pro vznik veřejně přístupné zeleně (U-24, 2009) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 7

11 Ani jeden z těchto záměrů však dosud nemá reálné obrysy, a proto není v ÚP nikterak rozpracován. Nicméně řešení ÚP Nučic nezamezuje realizaci tohoto záměru vymezením jiných zastavitelných ploch v zájmovém území. D) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ D.1) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Kapitola D.1 pojednává o struktuře územního plánu a o postupu jeho vyhotovení. Kapitola D.2 předestírá historický vývoj území, z něhož navržená koncepce vychází a na nějž navazuje. V kapitole D.3 je bilancován počet obyvatel a domů, historické trendy a jejich výhled v návrhovém období (tj. cca další dvě desetiletí), což představuje důležitý podklad pro dimenzování občanské vybavenosti a dalších sítí. Ty jsou následně stručně zmíněny v kap. D.4 (doprava) a D.5 (technická infrastruktura). V kap. D.6 je navržená koncepce vyhodnocena vzhledem k jejím předpokládaným dopadům na udržitelný rozvoj území a v kap. D7 je vyhodnocen soulad s cíli a úkoly územního plánování. D.1.1) Pojetí územního plánu Koncepce územního plánu Nučic přímo navazuje koncepci platného ÚPnSÚ Nučice, včetně jehož změn č.1 až 8. V první fázi bylo úkolem projektanta zjistit, jaký je současný faktický a právní stav řešeného území, kterým směrem se vývoj území ubírá a jaké jsou požadavky na jeho další rozvoj. Tyto poznatky byly shrnuty v Doplňujících průzkumech a rozborech, ale nové skutečnosti či upřesnění byly doplňovány i během řešení návrhu ÚP. Urbanistická koncepce, stejně jako její následná konkretizace a řešení problémů a rozporů, se odvíjí od dvojího, vzájemně se doplňujícího pohledu na území: území jako soustava ploch a území jako soustava překrývajících se sítí. Dikce stavebního zákona a prováděcích vyhlášek vnímá území jako soustavu ploch s rozdílným způsobem využití. Řešení ÚP pak spočívá ve vymezení hranic těchto ploch a definování jejich vnitřku, tj. jejich (funkčního) využití. Významnými liniemi, od nichž se odvíjí mnohé další jevy a problematiky, jsou hranice zastavěného území a zastavitelných ploch. V území se nicméně projevují i další jevy: například určitá plocha je součástí centra či historického jádra a proto je na ni třeba klást odlišné požadavky než na obdobnou plochu na okraji obce, průchod urbanistické osy plochou veřejných prostranství má zásadní dopad na jejich využití i na využití okolních zastavěných a zastavitelných ploch, či na spekulace s blízkými zemědělskými pozemky, dopravní sítě významně ovlivňují využití sousedních ploch (např. větší atraktivitu obchodů, ale často i menší atraktivitu pro bydlení) apod. Územní koncepce Nučic integruje tyto různorodé pohledy na řešené území do stanoveného standardu. D.1.2) Územní koncepce D.1.2.1) Základní územní segmenty Koncepce rozvoje řešeného území, vypracovaná v Územním plánu Nučic, sestává z koncepce rozvoje území obce, urbanistické koncepce a z koncepce uspořádání krajiny. Tyto koncepce jsou formulovány v kapitolách B.1, C.1 a E.1 návrhu ÚP Nučic. Území Nučic je významně ovlivněno dynamikou rozvoje Pražské aglomerace, významně se zde uplatňují procesy rezidenční i komerční suburbanizace, které jsou ještě umocněny blízkostí dálnice D5 a jejího sjezdu (MÚK Rudná). V kombinaci s výsledky transformace území a jeho využití v době industrializace v souvislosti s těžbou železné rudy Nučice představují mozaikovitě uspořádané území. Nučice se nacházejí na přechodu mezi urbanizovanou postindustriální krajinou Rudné a zemědělsko-suburbánní krajinou pražského zázemí. Západní část území (kulturní krajina údolí Krahulovského potoka) už lze považovat za součást přírodněrekreačního zeleného pásu okolo Prahy a Nučice tak představují i relativně důležitou spojnicí Prahy právě s tímto rekreačním zázemím jejíž důležitost má potenciál stoupnout s rozvojem cyklodopravy či s intenzivnějším zapojením železnice do fungování Pražského regionu, který lze v budoucnu očekávat. Fungování zmíněných územích segmentů zajišťují územní subsystémy, popsané v samostatných kapitolách: zejména systém veřejných prostranství, systém dopravy, systémy zásobování energiemi, vodou a likvidace odpadů, územní systém ekologické stability a systém sídlení zeleně. D.1.2.2) Plochy s rozdílným způsobem využití Územní plán Nučic je členěn podle platné legislativy. Specifikace přípustných jevů tak probíhá v těchto koncepčních úrovních : úroveň rozdělení území do ploch s rozdílným způsobem využití, které vyjmenovává vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (tj. ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, smíšených obytných, ploch dopravní infrastruktury, lesních, ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 8

12 zemědělských atd.), úroveň podrobnějšího členění některých ploch (zejména ploch rekreace, občanského vybavení a veřejných prostranství), základem tohoto členění je metodika MINIS v2.2, nižší úroveň, rozlišující regulaci jednotlivých konkrétních ploch (viz. kap. C3 návrhu ÚP) či pozemků (upřesněno v regulativech vymezením ploch či pozemků, tj. v kap. F návrhu ÚP, v podmínkách a v podmínkách prostorového uspořádání); na této úrovni regulace se nachází i vyznačení lesních pozemků, které lze vyjmout z PUPFL (viz. předchozí kapitola) Důvodem takto rozdílné podrobnosti regulace jsou rozdílné podmínky v území. Obecně je preferována, zvláště z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti, pouze jediná úroveň regulace (vyšší). Přidání střední úvodně však umožňuje rozlišit obdobná území s odlišným charakterem: rozlišovat v plochách občanského vybavení veřejnou infrastrukturu (tj. veřejné budovy), od sportovišť patří mezi běžný úzus, a běžné je i rozlišování různých typů obytných ploch (zde BI a BV) a ploch smíšených obytných (zde SV a SJ). Obvyklé je též rozlišování veřejných prostranství na uliční prostor (ulice, náves) a na prostranství se zelení (parky, veřejná zeleň). Ačkoli silnice jsou zpravidla součástí veřejných prostranství, jako samostatná plocha jsou vymezeny pouze tam, kde se nepředpokládá významný pohyb chodců (tj. ve volné krajině). Zařazení většiny ulic v obci mezi veřejná prostranství tak značí, že pohyb automobilů je zde pouze jedním z několika dopravních módů, které musí v daném prostoru koexistovat a vzájemně se respektovat. Oproti vyhlášce č. 501/2006 Sb. byla mezi plochy s rozdílným způsobem využití zařazena i plocha sídelní zeleně, která slouží především k vymezení nezastavitelných zahrad či sadů (plocha ZS) anebo zeleně ochranné a izolační (plocha ZO). Znění regulativů vychází z výše uvedené územní koncepce, z urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny, formulované v návrhu ÚP, a z regulativů využití území v platném ÚPnSÚ Nučice. Tyto regulativy byly formulovány tak, aby respektovaly formální strukturu, požadovanou stavebním zákonem a navazujícími vyhláškami a pokud možno i doporučení metodiky MINIS v2.2. Po této transformaci byly regulativy upraveny na základě požadavků Zadání a na základě požadavků, které vyplynuly v průběhu zpracování návrhu ÚP. D.1.2.3) Nástroje realizace územní koncepce Jakmile je územní koncepce (tj. v tomto případě Územní plán) formulována, má potenciál ovlivňovat aktuální rozvoj a směřování území, kterého se týká, neboť strukturuje myšlení a jednání dalších aktérů. Aby daná koncepce tímto způsobem fungovala, je třeba ji: formulovat jasně, jednoduše a srozumitelně uvést ji ve známost všem dotčeným aktérům (obyvatelé, majitelé pozemků, veřejnost, státní instituce, občanská sdružení, správci veřejné infrastruktury) postupovat podle této koncepce při realizaci konkrétních staveb a opatření (jde o podklad pro vydávání rozhodnutí stavebním úřadem, ale i o podklad pro alokaci veřejných prostředků pro rozpočet obce, žádosti o dotace apod.) První bod, totiž jasně, jednoduše a srozumitelně formulovaná koncepce, je zachycena ve dvou výkresech Hlavní výkres a Výkres základního členění území a popsána v textové části návrhu ÚP. Druhý a třetí bod představují závazek pro obec a veřejné instituce, totiž ten, že budou územní plán aktivně propagovat, používat a odkazovat se na něj v dalších koncepcích. D.1.2.4) Stručný návod jak číst územní plán Zde je stručný návod, jak číst Územní plán: Kapitola B.1 diskutuje koncepci rozvoje Nučic v širším společenském kontextu a zmiňuje témata, které jsou dále v ÚP rozpracována. Kapitoly B, C, D, a E formulují územní koncepci v obecné rovině a na ně je třeba se odkazovat, pokud vzniknou nejasnosti ohledně podmínek realizace určitého záměru. Kapitoly B.2, C.1, C.2 a E.1 tuto koncepci dále, i když stále v obecné rovině, konkretizují. Kapitola F (regulativy) konkrétně stanovuje, jaké stavby a opatření lze realizovat v těch či oněch plochách, vymezených v Hlavním výkrese. Kapitoly C.2, E.2, G.1, G.2, H a J, Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření asanací a Výkres základního členění území vymezují konkrétní území, stavby, opatření a upřesnění koncepce, které ÚP navrhuje realizovat v návrhovém období (tj. cca 2 desetiletí). Ostatní, výše nejmenované části kapitol B, C, D, a E slouží k bližší charakteristice oněch konkrétních záměrů a k připomenutí jejich vzájemných souvislostí. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 9

13 D.2) Historický vývoj řešeného území D.2.1) Sídlo Nučice jsou jednou z obcí v pražském příměstském regionu, kterou lze nejlépe charakterizovat jako nakupení funkčních ploch bez jasné urbanistické koncepce. Nučice sice mají historické jádro, leč to se vůči ostatním zastavěným plochám nenachází v nijak významné poloze je to jen jedna z obytných ploch se specifickým charakterem. Další takové plochy se specifickým charakterem vznikaly ve dvou historicky odlišných obdobích intenzivního kapitalistického rozvoje: 1) po roce 1845, kdy se v Nučicích začala průmyslově těžit železná ruda a 2) po roce 1989, kdy se v pražském příměstském regionu zvedla mohutná suburbanizační vlna. V prvním období vznikly roztroušené těžební a průmyslové areály, propojené železničními vlečkami, jejichž trasy se ještě měnily. V tomto období vzniklo i několik ulic hornických domků (Na Trojce, Báňská) a základ silniční sítě (silnice Dušníky Nučice Tachlovice a silnice Nučice Mezouň). Počet obyvatel Nučic začal prudce růst po roce 1880, takže před I. světovou válkou dosáhnul cca trojnásobku původního počtu. První světová válka se na tomto vývoji nepodepsala nijak dramaticky a za první republiky se počet obyvatel stabilizoval na zhruba čtrnácti stovkách byla zahájena doprava na trati Beroun Závodí Rudná u Prahy a zřejmě v této době došlo i k přetrasování železničních vleček. Na ortofotomapě z roku 1953 je už vidět dnešní silniční i železniční síť, areál Vinice (kde se po roce 1945 upravovala ruda), těžebně-průmyslový areál Na desítce, část. ul. Karlovotýnské a v Krahulově pak jeho severní a západní část. Dne byla těžba železné rudy v nučickém revíru z ekonomických důvodů po téměř 120-letém provozu zastavena. Ložisko lze považovat za zcela vytěžené. II. světová válka a doba poválečná se v obci projevila poměrně výrazně ubylo cca 1/5 obyvatel. Do 60. let sice obyvatel mírně přibylo, ale za normalizace započal mírný, ale setrvalý pokles, který zvrátil teprve mohutný suburbanizační impuls po roce V roce 1983 byl zprovozněn úsek dálnice D5 (Rudná Loděnice), který prochází částí Nučického území což byl i důležitý předstupeň pro současnou suburbanizační vlnu, která je úzce provázána právě s rozvojem automobilismu. Primární dopravní obsluha příměstských obytných lokalit je totiž pomocí osobního automobilu. Provoz logistických center v návaznosti na dálnici D5 je pak podmíněn dobrou dopravní dostupností pro nákladní automobily. Atraktivita řešeného území pro výstavbu je dána primárně její dobrou dopravní dostupností. Tento potenciál začal být od druhé poloviny 90. let intenzivně využíván: severozápadně od Nučic vznikl rozsáhlý Business park Rudná, který nabízí skladové a výrobní prostory a který se postupně rozšířil z Rudné až na nučický katastr. Několik obdobných, ale menších areálů vzniklo přímo v Nučicích (skladový areál Nučice, Rhenus Logistics), leč v urbanisticky nevhodných polohách. Za areálem Na Desítce byla vybudována fotovoltaická elektrárna. Obytná výstavba byla soustředěna do 6 lokalit s odlišným charakterem: Krahulov (lok. a, g, h ), ul. Paderlíkova + Sportovní (lok. e ), Na bruse (lok. b ), Na čtyřce (lok. f, f+ ), Cihelna (lok. c ) a U háječku (lok. m ). Urbanisticky nejhodnotnější je lokalita Krahulov a z větší části i lokalita Na čtyřce, které jsou obě vhodně situovány v krajině. Z občanského vybavení jsou v Nučicích: obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta, lidový (kulturní) dům, kostelík, muzeum, sportovní areál Sokol a zavřená budova kina. V přilehlé Rudné jsou další dvě základní školy, služebna městské policie, dům seniorů, městská knihovna, ordinace 3 praktických lékařů, 2 stomatologů, 1 gynekologa a pracoviště záchranné služby Praha-venkov či sbor dobrovolných hasičů. Ve městě Rudná se soustředí i další obchody a služby (je zde např. několik bankomatů), jež využívají obyvatelé v širším okolí. Urbanistickou strukturu Nučic, včetně její chaotičnosti, předurčila těžba železné rudy a navazující průmyslové aktivity, které se rozvinuly severně od historického jádra obce. Doly, skladové areály a železniční vlečky i nyní rozdělují Nučice na minimálně 3 části: 1/ vlastní Nučice, kde byly na historické jádro zemědělské vsi postupně nabaleny ulice hornických domků a obytné lokality Na čtyřce, Paderlíkova a Na bruse, 2/ část Krahulov, 3/ část Nučice-sever, (u železniční stanice), kde se na průmyslovou lokalitu Na vinici nabalilo několik skupin obytných domků a nejnověji též dvě obytné lokality (Cihelna a U háječku). Tato severní část Nučic, společně s několika objekty za železniční tratí, navazuje spíše na Rudnou-Hořelice, leč stále je zde bariéra železniční trati. D.2.2) Administrativní a statistické údaje Nučice jsou v současnosti obcí ve Středočeském kraji, okrese Praha-západ, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Černošice a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Hostivice. Správní území obce tvoří jeden katastr-nučice u Rudné (708062), kód obce dle ČSÚ je ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 10

14 Administrativně-správní vývoj dle lexikonu obcí: Nučice, v r obec v okr. Smíchov, v r obec v okr. Kladno, v r obec v okr. Praha-západ, v r obec v okr. Beroun, od obec v okr. Praha-západ. Ze statistických dat o obyvatelstvu Nučic lze vyčíst, že přirozený přírůstek byl až do roku 2008 obvykle mírně záporný a tento trend zvrátil až mohutný migrační přírůstek po roce 2005, kdy začalo v Nučicích ročně přibývat obyvatel. Mezi nově přistěhovalými obyvateli jsou ve zvýšené míře zastoupeni lidé v produktivním věku a zakládajícím rodinu. Z přiloženého grafu je vidět, že porodnost se začala zvyšovat zhruba po 4 letech od počátku migrační vlny. V Nučicích se v posledních několika letech ročně rodí dětí a vzhledem k pokračující migraci lze očekávat další nárůst. Index stáří, tj. poměr počtu obyvatel v poproduktivním věku (65 a více) ku počtu ve věku předproduktivním (do 15 let) je v Nučicích roven 174/335 = 0,52, což ukazuje na výrazně mladší demografickou strukturu, než je průměr ČR (kde index stáří převyšuje 1). Historický vývoj počtu obyvatel a domů v Nučicích Obyvatelstvo Domy Změny počtu obyvatel v Nučicích v letech Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Přírůstek celkový ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 11

15 D.2.3) Krajina Území je součástí staré sídelní krajiny, která byla odlesněna a obdělávána již v raném středověku. Stopy lidského osídlení území jsou ale ještě starší, což dokazuje např. markomanská vlčí pec, svědčící o tom, že zde byla dobývána a zhutňována železná ruda již v prvních stoletím našeho letopočtu. Důsledkem dlouhodobého osídlení je poměrně nízká míra zalesnění území cca 10%: Lesy se dochovaly pouze v západní části území na prudkých svazích a terénních hranách údolí Krahulovského potoka. Lesní porosty Nučického háječku, severně od historického jádra obce, jsou velice mladé, neb vznikly teprve po ukončení těžby železné rudy v 60. letech 20. století na těžbou dotčeném území. V západní části území s výraznější modelací terénu, se ještě do určité míry dochovaly prvky kulturní lesozemědělské krajiny (meze, doprovodná zeleň podél cest a vodních toků, měřítko staveb i celé krajiny). Východní část území, s lepšími podmínkami pro zemědělství, byla dotčena scelováním pozemků a agrotechnickými úpravami (melioracemi), takže travnaté potoční nivy, patrné ještě na mapách z konce 19. století, už na fotomapě z roku 1953 nejsou rozeznatelné. Paměť krajiny (jež velice úzce souvisí s reliéfem, odtokovými poměry, půdami, vegetací) se projevuje i v tom, že regionální ÚSES byl vymezen v místě původních potočních niv a nyní už jenom zbývá jeho prvky upřesnit v měřítku ÚP a založit. Dotčení území těžbou mělo po jejím ukončení ten efekt, že došlo k obnově přírodního, terén zvýrazňujícího prstu, směřujícího k Jinočanům, který nyní slouží jako další prvek lokálního ÚSES, s potenciálem pro posílení rekreační vazby na Prahu propojení Řeporyjí (a tedy i přírodněrekreačního Prokopského a Dalejského údolí) směrem na Český kras a Křivoklátsko. D.3) Bilance návrhového počtu obyvatel a počtu domů Jako základní údaj o stavu území je použit údaj o počtu obyvatel dle ČSÚ, tj obyvatel k Bilance rozvojových ploch: Zastavitelné plochy Označení plochy Navržené využití Výměra [ha] Počet Počet nových RD nových obyvatel Způsob výpočtu Z1a BI plocha Z1b BI plocha Z2a SV plocha-sv Z2b SV plocha-sv Z3 SV plocha-sv Z4a BV plocha Z4b BV Z5 OV pozemek Z6a BV plocha Z6b OV Z7 SV plocha-sv Z8a BI plocha Z8b BI plocha Z9 BI plocha Z10 VL 1, Z12 VL Z13 VL 1, Plocha Celkem ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 12

16 Počty rodinných domů v zastavitelných plochách byly určeny odhadem počtu domů buď na základě podělení zastavitelné plochy průměrnou plochou na jeden dům (pro plochy pro bydlení byla použita hodnota 1000 m 2 na 1 RD; pro plochy, kde je třeba doplnit veřejná prostranství a kde jsou regulativy minimální velikosti pozemků odlišné tj. pro plochy SV bylo použito 800 m 2 na 1 RD), anebo sečtením oddělených pozemků. Počet domů v prolukách vznikl sečtením existujících rozparcelovaných pozemků v zastavěném území, na nichž se domy v současné době nenachází. Celková bilance potenciálně možné výstavby zastavitelné plochy bydlení BI, BV, SV viz výše zástavba proluk BI, SV pozemky občanská vybavenost OV 0.25 výroba a skladování VL 3,27 Celkem Součtem počtu domů a bytů v bilanci rozvojových ploch dostaneme maximální výhledově možný počet bytů pro bydlení v řešeném území. Pokud tento počet bytů vynásobíme koeficientem počtu obyvatel na 1 byt, který byl odhadem stanoven na 3, získáme maximální návrhový počet obyvatel v obci, tj. cca Celková bilance stav návrh počet obyvatel: počet bytů Vzhledem k relativně atraktivní poloze Nučic v Pražské aglomeraci územní plán předpokládá, že v návrhovém období, tj. v následujících desetiletích, budou všechny rozvojové plochy zastavěny a že počet obyvatel se tak oproti současnému stavu zvýší zhruba o 40%. Pro rozvoj obce v dalším období (anebo v případě dřívějšího vyčerpání nabídky rozvojových ploch) je navrženo se zaměřit především na přestavbu výrobních a skladovacích ploch na plochy obytné a smíšené obytné. Jelikož jde ale o náročnou urbanistickou úlohu, která musí vzít v potaz jak širší územní souvislosti (rozvoj Rudné, napojení na Pražskou aglomeraci a tedy i rozvoj dopravních sítí a systémů), tak začlení těchto ploch do urbanistické struktury Nučic, rozhodně se nedoporučuje tuto úlohu řešit formou změny územního plánu, ale vypracovat územní plán nový. D.4) Doprava Dopravní infrastruktura je popsána a diskutována v kapitole D.2 Návrhu ÚP Nučice. Zde jsou pouze doplněny informace o limitech, které s dopravou souvisí. Ochranné pásmo silnic mimo zastavěné území obce (dle zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích) je prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: Dálnice, rychlostní silnice: 100 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu Silnice II. a III. třídy: 15 m od osy vozovky Ochranné pásmo drah (dle zákona č. 266/94 Sb. o drahách) je prostor, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou: železniční dráhy celostátní, regionální: 60 m od osy krajní koleje a 30 m od hranice obvodu dráhy vlečky: 30 m od osy krajní koleje D.5) Technická infrastruktura Územím Nučic prochází několik nadřazených sítí technické infrastruktury, jejichž vedení je stabilizované, zanesené ve výkresové dokumentaci a popsané v kap. D.3 územního plánu, popřípadě v kap. A.2 tohoto odůvodnění. Jelikož technická infrastruktura je adekvátně popsána v textové části návrhu územního plánu a její konkrétní podobu v zastavitelných plochách určí územní studie a technická dokumentace, níže jsou uvedeny především základní bilance pro dimenzování a shrnuty limity využití území, které souvisí s technickou infrastrukturou. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 13

17 D.5.1) Elektrická energie Bilance potřeby elektrické energie v obci Nučice počet bytů specifický příkon [kw/bj] požadovaný výkon [kw] stávající stav návrh Ochranné pásmo nadzemního vedení je dle zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon: U napětí 1 35 Kv 7 (10) m (vodiče bez izolace) Ochranné pásmo podzemního vedení je dle zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon: U napětí do 110 Kv vč. a vedení vlastní telekomunikační sítě 1 m D.5.2) Zásobování plynem Bilance potřeby plynu v obci Nučice počet bytů měrná potřeba celková potřeba měrná potřeba celková potřeba [m 3 /hod] [m 3 /hod] [m 3 /rok] [m 3 /rok] stávající stav návrh D.5.3) Vodní hospodářství potřeba vody na obyvatele q = koef. denní potřeby kd = 1.5 koef. hodinové potřeby kh = 1.8 Bilance potřeby pitné vody v obci Nučice 158 l/os./den Obyv Qp Qp Qd Qd Qh [m 3 /den] [l/s] [m 3 /den] [l/s] [l/s] stávající stav návrh (bilance produkovaného množství splaškových vod je totožná) Ochranná pásma vodovodů (dle zákona č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích): vodovodní řad do průměru 500 mm vč.: 1,5 m vodovodní řad nad průměr 500 mm: 2,5 m Ochranná pásma kanalizace (dle zákona č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích): kanalizační stoka do průměru 500 mm vč.: 1,5 m kanalizační stoka nad průměr 500 mm: 2,5 m D.6) Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Územní plán Nučic byl vypracován s ohledem na udržitelný rozvoj území, s důrazem na zachování stávajících přírodních hodnot, které jsou zároveň předpokladem zachování vysoké kvality bydlení v Nučicích. Předpokládaný dopad na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území je stručně zhodnocen níže. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 14

18 D.6.1) Životní prostředí Územní plán respektuje stávající prvky, které přispívají ke kvalitnímu životnímu prostředí: Identifikuje a zachovává veřejnou zeleň v obci (PZ, ZS, ZO) rozpracovává ÚSES do měřítka ÚP, zachovává přírodně cenné plochy a stabilizuje jejich stávající využití, zajišťuje ochranu říčních a údolních niv před zastavěním stabilizuje rozsah lesní ploch (NL) zachovává plochy přírodního charakteru mimo zastavěné území, jež zároveň tvoří klíčovou složku krajinného rázu (NS, NP) Územní plán dále navrhuje několik opatření pro zlepšení stavu životního prostředí v řešeném území: navrhuje založení nefunkčních prvků ÚSES v návrhových plochách bydlení požaduje minimální podíl zeleně a omezuje maximální možný podíl zpevněných ploch D.6.2) Hospodářský rozvoj Územní plán respektuje stávající prvky, které přispívají k hospodářskému rozvoji: jsou zachovány stávající výrobní plochy regulativy využití plochy bydlení a ploch smíšených obytných umožňují rozvoj drobných obchodů, živností a služeb jsou zachovány stávající sportovní a rekreační plochy, na něž jsou navázány další činnosti a živnosti Územní plán navrhuje několik opatření k podpoře hospodářského rozvoje obce: vymezení cyklotras a může přilákat do území více turistů výstavba v obytných plochách a následný migrační přírůstek obyvatel je předpokladem pro zvýšení celkové kupní síly což umožní zřízení nových obchodů a služeb jsou vymezeny plochy pro rozvoj výroby a skladování, a to rozsahu dle dříve vymezených ploch. D.6.3) Soudržnost společenství obyvatel území Soudržnost společenství obyvatel území může územní plán ovlivnit jen do určité míry, neboť ta vzniká především jako výsledek sociálních procesů. Základem je udržet obyvatele v území a umožnit realizaci větší části jimi preferovaných činností. Dalším bodem je kultivovat identitu místa a umožnit tak identifikaci obyvatel a místa. Územní plán se pokouší takto formulované požadavky naplnit následujícím způsobem: v obci jsou vymezeny plochy pro většinu každodenních činností (bydlení, práce, veřejná infrastruktura, obchody a služby, rekreace), které jsou základním předpokladem pro udržení obyvatel v obci po větší část dne ÚP koncepčně vymezuje a chrání veřejná prostranství, které umožňují každodenní setkávání obyvatel a podporují znalost sousedů je podporováno zachování stávajících hodnot v území zejména jejich konkrétním popisem, které je základem pro cílenou ochranu a rozvoj D.7) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Územní plán Nučic je samozřejmě zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, tak jak je definuje 18 a 19 stavebního zákona. ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Při řešení ÚP byly zohledněny veřejné i soukromé zájmy rozvoje území Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně místního urbanistického dědictví. Tyto hodnoty jsou popsány v kap. B.2 návrhu ÚP. V územním plánu je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území (podrobněji viz kap D.1.2 tohoto Odůvodnění). Byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání staveb s ohledem na zachování a kontinuální rozvíjení charakteru území. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 15

19 D.8) Zdůvodnění stanovení ploch s jiným způsobem využití, než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. V souladu s 3 odst. 4 vyhlášky byly základní druhy ploch členěny s ohledem na specifické podmínky a charakter území. Důvodem je umožnit lepší zohlednění specifických podmínek a charakteru území (viz. též kap. C.1). E) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z projednaného Zadání ÚP Nučice nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj. F) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA F.1) Zemědělský půdní fond Celkem je územním plánem Nučic dotčeno 16,89 ha ploch zemědělského půdního fondu. Všechny tyto plochy byly vymezeny platným ÚPnSÚ a jeho změnami. F.1.1) Přehled lokalit záborů zemědělské půdy označení navržené využití třída ochrany kód BPEJ % ha celkem ha Z1a BI III % Z1b BI III % Z2a SV I % Z2b SV I % WD3.3 PV I % Z4a BV I % Z4b OV I % WD3.2 PV I % Z5 BV I % 0.01 II % Z6a BV I % 0.59 II % Z6b OV II % Z7 SV II % Z8a BI III % Z8b BI III % WD3.1 PV III % Z9 BI III % Z10 VL I % Z12 VL V % 0.60 V % Z13 VL I % ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 16

20 F.1.2) Zábory ZPF z hlediska tříd ochrany třída ochrany 1 5,14 ha (30,4 %) třída ochrany 2 7,30 ha (43,2%) třída ochrany 3 3,86 ha (22,5 %) třída ochrany 4 0 ha (0 %) třída ochrany 5 0,65 ha (3,8 %) F.1.3) Odůvodnění záborů ÚP Nučice pouze přejímá zastavitelné plochy z platného ÚPnSÚ Nučice a jeho změn č. 1 až 8. Většinu záborů tvoří plochy bydlení (75,6%), 19,1% záborů tvoří plochy pro výrobu a skladování a zbylých cca 5% představují zábory pro občanskou vybavenost a veřejná prostranství ulice, které zpřístupňují některé obytné plochy. Zhruba tři čtvrtiny záborů jsou v nejcennější I. a II. třídě ochrany (30,4% v třídě první). Zábory takto kvalitní půdy lze odůvodnit především polohou obce v rozvojové oblasti republikové úrovně (OB1 Rozvojová oblast Praha) a zároveň v krajině sídelní (tj. urbanizované), kde je zemědělské využití území spíše marginální, protože přednost dostávají intenzivnější způsoby rozvoje. Zábory v zastavitelných plochách Z1, Z3, Z3, Z4, Z5, Z7 a Z8a (tj. 28,4% plochy záborů) představují výstavbu v prolukách, kde je již nyní zemědělské využití obtížně představitelné. Zábory v plochách Z8b a Z9 (7% záborů) představují rozšíření zastavitelného území v návaznosti na stávající zástavbu, logicky ukončují sídlo (a navíc počítají s fragmentací zemědělské půdy přeložku silnice II/101), takže jde o účelné využití území. Plocha Z12 (4% záborů) představuje vcelku nekonfliktní rozšíření skladových ploch Business parku Rudná, nacházející navíc na V. třídě ochrany. Plochy VF (fotovoltaická elektrárna) představují dočasný zábor ZPF (3,84 ha). Relativně nejproblematičtější je tak zábor ploch Z6, Z10 a Z13 (61% záborů), které se nacházejí na půdách I. a II. třídě ochrany ZPF. Zde lze pro jejich zábor argumentovat především polohou území v rozvojové ose, v urbanizované krajině podél dálnice D5, resp. uvnitř zástavby (Z13), a tím, že je využito relativně malého území mezi Nučemi-Krahulovem a Rudnou, a tím pádem dochází též k lepšímu vzájemnému provázání těchto dvou obcí. účel záboru ha % zast. plochy - bydlení ,6% zast. plochy - občanská vybavenost ,5% zast. plochy - výroba a skladování 3,23 19,1% veřejná prostranství (ulice) % F.2) Pozemky určené k plnění funkce lesa Územní plán Nučic nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Do vzdálenosti 50m od okraje PUPFL (tzv. ochranného pásma lesa) zasahují zastavitelné plochy Z6a, Z10 a Z12. Využití těchto ploch se řídí dle ust. 14 odst. 2 lesního zákona. U pozemku 420/11 (0,12 ha) lze žádat o vynětí z pozemků určených k plnění funkce lesa. G) VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚP S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ G.1) Řešení požadavků civilní ochrany Nučice jsou zahrnuto v dokumentaci krizového řízení v rámci Středočeského kraje. Z hlediska civilní ochrany se v řešeném území nepočítá s budováním žádných objektů či zařízení civilní ochrany, ani nejsou kladeny zvláštní požadavky na vybavení budov veřejné vybavenosti či úpravy stávajících objektů. Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu Nučic dle zákona č. 239/2006 Sb., o integrovaném záchranném systému a dle 20 vyhlášky č.380/2002 Sb., K přípravě provádění úkonů ochrany obyvatelstva. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 17

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu obce

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu obce Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu obce MEZOUÒ zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, 252 16 NUČICE, IČ 00233668 STAROSTA OBCE VLADIMÍR KUBÍK TEL. 311 678 715, FAX 311 670 123 e-mail obec.nucice@volny.cz ZHOTOVITEL A

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Krásensko v uplynulém období 1/2010 12/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Krásensko v uplynulém období 1/2010 12/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Krásensko v uplynulém období 1/2010 12/2013 (Návrh určený k projednání) Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015 Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Sady v uplynulém období 9/2011 8/2015 (Návrh určený k projednání) Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Dolní Kralovice Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Valšim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Antonín Bašta, starosta obce Dolní Kralovice

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ježkovice v uplynulém období 10/2010 9/2014

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ježkovice v uplynulém období 10/2010 9/2014 Zpráva o uplatňování Územního plánu Ježkovice v uplynulém období 10/2010 9/2014 (Návrh určený k projednání) Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín ZMĚNA č. 2 územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Zelená Hora v uplynulém období 12/2011 11/2015

Zpráva o uplatňování Územního plánu Zelená Hora v uplynulém období 12/2011 11/2015 Zpráva o uplatňování Územního plánu Zelená Hora v uplynulém období 12/2011 11/2015 (Návrh určený k projednání) Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2016/OOP

Opatření obecné povahy č. 1/2016/OOP OBEC NUČICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00233668; IDS: 433b2fy Tel.: 311 678 715; fax 311 670 123; IČ 00233668; e-mail: info@obecnucice.cz; http://www.nucice.eu

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CITICE v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV Změna č. 17 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE

změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE ZADÁNÍ změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STAŘÍČ zpracovaný v souladu s 11 a s přílohou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 Že1: Změna funkčního využití plochy zahrnující pozemky parc.č. 109 (dle KN 109/1 a 109/2), 108 a 104

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více