PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, PRAHA 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2"

Transkript

1

2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, NUČICE, IČ STAROSTA OBCE VLADIMÍR KUBÍK TEL , FAX ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL ÚP PRISVICH, s.r.o. NA NÁMĚSTÍ 63, DAVLE, IČ KANCELÁŘ ZELENÝ PRUH 99/1560, PRAHA 4 JEDNATEL ING. LADISLAV VICH TEL , FAX PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, PRAHA 2 VED. PROJEKTANT ING. AKAD. ARCH. PETR FOGLAR ZPRACOVATELÉ ING.PAVEL HOLUBEC ING. AKAD. ARCH. PETR FOGLAR ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ TEL.,FAX PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, IČ ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, VED. ING.JAROSLAV SMÍŠEK TEL , FAX

3 OBSAH: UPRAVENO PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ A) koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 1 A.1) Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje ČR... 1 A.2) Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s Územně plánovací dokumentací kraje... 1 A.3) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 4 A.4) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území... 4 B) Údaje o splnění zadání, Údaje o splnění pokynů pro úpravu návrhu ÚP po společném jednání, pokynů pro podstatnou úpravu návrhu úp pro opakované veřejné projednání a další základní informace o pořízení územního plánu... 5 B.1) Okolnosti pořízení územního plánu Nučice... 5 B.2) Použité podklady... 5 B.3) Údaje o splnění požadavků vyplývajících ze Zadání... 5 B.4) Údaje o splnění požadavků vyplývajících z pokynů po Společném jednání... 6 B.5) Údaje o splnění požadavků vyplývajících z pokynů pro podstatnou úpravu po veřejném projednání.. 7 C) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení... 7 D) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení... 8 D.1) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení... 8 D.1.1) Pojetí územního plánu... 8 D.1.2) Územní koncepce... 8 D.1.2.1) Základní územní segmenty... 8 D.1.2.2) Plochy s rozdílným způsobem využití... 8 D.1.2.3) Nástroje realizace územní koncepce... 9 D.1.2.4) Stručný návod jak číst územní plán... 9 D.2) Historický vývoj řešeného území...10 D.2.1) Sídlo...10 D.2.2) Administrativní a statistické údaje...10 D.2.3) Krajina...12 D.3) Bilance návrhového počtu obyvatel a počtu domů...12 D.4) Doprava...13 D.5) Technická infrastruktura...13 D.5.1) Elektrická energie...14 D.5.2) Zásobování plynem...14 D.5.3) Vodní hospodářství...14 D.6) Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území...14 D.7) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování...15 D.8) Zdůvodnění stanovení ploch s jiným způsobem využití, než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb E) Zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí...16 F) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...16 F.1) Zemědělský půdní fond...16 F.2) Pozemky určené k plnění funkce lesa...17 G) Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů...17 G.1) Řešení požadavků civilní ochrany...17 G.2) Požární bezpečnost...18

4 A) KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ A.1) Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje ČR Obec Nučice je dle Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, součástí rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha, vymezené pro řešené území správním obvodem města Černošice, obce s rozšířenou působností, koridoru železniční vysokorychlostní dopravy (VRT) VR1 v úseku (Nurnberg -) hranice SRN/ČR Plzeň Praha a koridoru VVTL plynovodu P8 koridor VVTL plynovodu DN 500 PN 63 vedoucí z podzemního zásobníku Háje (Příbram) k obci Drahelčice. Pro řešení územního plánu nevyplývají z PÚR ČR žádné konkrétní požadavky. Výše zmíněné koridory a jevy jsou upřesněny v ZÚR Stč. kraje, a proto je jejich zapracování do ÚP diskutováno níže (kap. A.2) Obecně formulované priority pro územní plánování a pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou v řešení územního plánu uplatněny (a podrobněji popsány v dalších kapitolách). A.2) Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s Územně plánovací dokumentací kraje Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Stč. kraje), byla vydána dne 7. února 2012 podle 41 stavebního zákona, na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011, a je od 22. února 2012 účinná. Pro území obce Nučice ze ZÚR Stč. kraje vyplývají následující požadavky, jejichž řešení bylo v ÚP zpřesněno (vymezeno) a které byly vyjmenovány v kapitole 2 Zadání ÚP Nučice: doprava Vyhodnocení : koridor vysokorychlostní tratě tunel Praha Beroun (VPS: D200) Koridor VRT trati prochází jižním cípkem řešeného území a navíc v hluboko uloženém tunelovém úseku, takže žádné dopady v řešeném území nejsou uvažovány. Z tohoto důvodu byl i ochranný koridor pro dopravní stavbu v šíři 600 m (zde ZÚR), zúžen na 30 m. Vyhodnocení : koridor přeložky silnice II/101 (tzv. aglomerační okruh) v úseku Rudná Tachlovice (VPS: D067) Přeložka silnice II/101 je v ÚP vymezena koridorem proměnlivé šířky, do něhož se výsledné projektové řešené této dopravní stavby musí vejít. Koridor navazuje na stávající úsek této silnice na území Rudné, napojující ji na dálnici D5, vyhýbá se stávající zástavbě (vyjma dvou chatových objektů jižně od Krahulova) i navržené zástavbě v rozvojových plochách (Z6a, Z7, Z8, Z9) a poskytuje též určitý prostor pro realizaci případných protihlukových opatření, koridor dále uvažuje trasování nefunkčního úseku regionálního biokoridoru RK 1186, který přeložka silnice kříží. Jelikož konkrétní projektové řešené této stavby dosud není vypracované a analýza jejich územních souvislostí ukazuje, že jde o poměrně náročnou úlohu, Územní plán proto pouze stanovuje koridor, do kterého se tato stavba musí vejít, stejně jako vyjmenovává problematiky, které bude nutno v souvislosti s přípravou této stavby řešit. Ve výkresové dokumentaci jsou tyto limity v obecné rovině zachyceny právě vymezeným upřesněním tohoto koridoru, a textové části stručně prodiskutovány (viz kap D2.1.1 a E.3 Návrhu ÚP). Hlavní identifikované problémové okruhy jsou: a) křížení (ať už úrovňové či mimoúrovňové) přeložky silnice II/101 se silnicí III/10124, se železniční tratí č. 173 a s navrženou cyklostezkou Nučice-Loděnice, b) křížení/napojení se silnicí III/10126, c) křížení s biokoridorem RK 1186 (doporučeno formou rozšířeného propustku pro malý vodní tok/meliorační strouhu), d) průchod mezi stávající zástavbou jižně od Krahulova s řešením napojení či křížení se stávající místní komunikací, e) průchod komunikace lesem (patrně v zářezu), východně od zastavitelné plochy Z6a, které je řešena též v Zadání regulačního plánu RP1, f) zátěž stávající i navrhované zástavby hlukem, řešení protihlukových opatření prakticky v celé délce průchodu přeložky územím Nučic. Vyhodnocení : zajistit v ÚP plochu pro přestupní terminály na kolejovou hromadnou dopravu (týká se především okolí Nučice-zastávka) Projektantovi ÚP není znám žádný, a to ani ideový návrh, který by se touto problematikou zabýval, a nemá tedy žádný, ani rámcově kapacitní podklad, na jehož základě by bylo možné v územním plánu navrhnout nějaké řešení. Na druhou stranu, územní plán v okolí vlakové zastávky Nučice-zastávka nenavrhuje nic, co by případnému řešení přestupního terminálu bránilo. V těsné blízkosti zastávky je rozvojová plocha Z6b, ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 1

5 určená pro blíže neurčenou občanskou vybavenost, ale jsou zde i nezastavitelné plochy luk (NS), či veřejné zeleně (PZ), které lze pro případnou stavbu přestupního terminálu využít. Vyhodnocení : v ÚP navrhovat nahrazení cyklotras nezávisle vedenými cyklostezkami, a to zejména v případech dálkových cyklotras, v území rozvojových oblastí a v turisticky atraktivních územích trasy i stezky dle generelu V přiložené mapě je cyklogenerel z roku 2008 a zobrazen je Návrh sítě cyklotras po zohlednění doporučených návrhů. Fialově jsou vyznačeny cyklotrasy III. třídy, zeleně IV. třídy, okrově místní neznačené trasy. ÚP Nučice navrhuje vybudování a/nebo vyznačení cyklotras III. třídy, které v řešeném území představují páteřní (dálkové) trasy. Prioritu má cyklostezka Jinonice-Nučice-Rudná, která je zahrnuta do veřejně prospěšných staveb pod označením WD4.1 a je vyznačena i ve výkrese veřejně prospěšných staveb a opatření. V hlavním výkresu je dále vymezena cyklotrasa, procházející Nučicemi, Krahulovem a pokračující údolím Krahulovského potoka dále na západ k Loděnici (převážně podél železnice). V obci je navrženo tuto cyklotrasu vymezit v rámci veřejných prostranství v kombinaci cyklopruhů a cyklo-pikto-koridorů v hlavním dopravním prostoru, mimo zastavěné území bude cyklotrasa řešena jako stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem (viz kap D.2.4 Návrhu ÚP Nučice). Vedení dalších cyklotras (IV. třídy dle generelu a v rámci urbanistických os viz obr. v kap. C.1 Návrhu ÚP Nučice) územní plán předpokládá pouze v obecné rovině (píše se o nich v textové části kap. D.2.4) v rámci řešení veřejných prostranství obce. Stávající stav, kdy jsou tyto cyklotrasy vedeny po stávajícíćh silnicích sice nelze považovat za uspokojivý, leč vzhledem k rozvojovým prioritám obce a jejím omezeným finančním a organizačním možnostem, nezbývá, než se s tímto stavem, přinejmenším dočasně, spokojit. technická infrastruktura Vyhodnocení : koridor VVTL plynovodu Drahelčice Háje (VPS: P01) Navržený VVTL plynovod prochází západní částí řešeného území, kterou se klikatí tak, aby se vyhnul jak chatové osadě V Hlubokém, tak se vyhnul terénní vyvýšenině, na které se nachází biocentrum LBC 65. Koridor této stavby kříží dálnici D5, silnici II/605, železniční trať č. 173, navrženou cyklotrasu/cyklostezku Krahulov-Loděnice, dálkový vodovodní přivaděč BKDZ (Beroun - Králův Dvůr - Zdice), na dvou místech kříží osu nadregionálního biokoridoru K54, který prochází zachovalým úsekem kulturní krajiny mezi Nučicemi a Loděnicí, a plynovod též protíná tok Krahulovského potoka, kde byl zjištěn výskyt kriticky ohroženého živočicha - raka říčního (Astacus astacus). Vzhledem k předpokládanému uložení plynovodu v zemi a vzhledem k jeho situování v málo zastavěném území lze předpokládat, že všechny tyto kolize a křížení jsou řešitelné běžnými technickými řešeními a že ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 2

6 výsledná trasa plynovodu se snadno vejde do vymezeného koridoru, který byl pouze zmenšen o chatovou osadu. Kritické bude období výstavby, kdy je třeba dbát zejména na dopad výstavby na přírodní prostředí, respektive na provoz na příslušných dopravních a technických sítích. V návaznosti na realizaci plynovodu je nutno řešit i realizaci průchodu nadregionálního koridoru K54 územím a tedy i opatření k zajištění funkčnosti tohoto velice významného prvku ÚSES. územní systémy ekologické stability Vyhodnocení : nadregionální biokoridor (včetně ochranné zóny) K 54 Pochvalovská stráň Karlštejn, Koda regionální biocentrum RBC 1945 Nučice, regionální biokoridory RK 1185 Blýskava Nučice a RK 1186 Nučice Škrábek Územní systém ekologické stability krajiny byl vymezen na podkladu ÚAP, které jsou v souladu se ZÚR, a dále upřesněn do měřítka územního plánu (a místy upřesněn vzhledem k parcelním hranicím v KN). Problematické je pouze řešení regionálního biokoridoru RK 1186, které je třeba koordinovat s konkrétním projektovým řešením přeložky silnice II/101, a část lokálního biokoridoru LBK V těchto případech proto nebyly vymezeny ani plochy změn v krajině, které na ostatních místech ÚSES do území zapracovávají. Více viz kap. E.2 a E.3 Návrhu ÚP Nučice. urbanismus Vyhodnocení : ZÚR vymezuje sousední město Rudná jako lokální centrum, relevantním úkolem pro ÚP Nučice je koordinace rozvoje s tímto městem, zejména je doporučeno zlepšovat situaci v dopravním napojení spádového území Rudné Koncepce ÚP Nučice se koordinací rozvoje s městem Rudná zabývá, zejména v kapitolách B.1, C.1, D a D.2.4 Návrhu ÚP. Je přitom konstatováno, že v území mezi Rudnou a Nučicemi existuje několik bariér, které užšímu provázání obou sídel v návrhovém období brání: obce jsou od sebe odděleny železniční tratí a i samotné Nučice obsahují z urbanistického pohledu hluché jádro výrobně-skaldových areálů, které je tak rozdělují na Nučice-sever a vlastní Nučice. V souladu s urbanistickou koncepcí Nučic (mozaika různorodých ploch, které je třeba propojit infrastrukturou kvalitních veřejných prostranství (urbanistických os) tak, aby tyto osy byly po celé délce průchozí/průjezdné a přívětivé pro všechny základní dopravní módy v sídle: pěší, cyklistické a motorizované viz kap. C.1) je navrženo právě takto propojit i Nučice s Rudnou. Klíčové urbanistické osy jsou přitom stávající silnice II/101 a III/00517 a v případě výstavby v rozvojové ploše Z6a (u níž se požaduje vypracování regulačního plánu RP1) se takovouto významnou osou stane též silnice III/ Důležitou rekreační osou se dále pravděpodobně stane navrhovaná cyklostezka Nučice-Rudná (WD4.1), která zpřístupní přírodní plochy v Nučicích též pro obyvatele Rudné. Koordinaci rozvoje v Rudnou je zapotřebí též v případě zahájení výstavby v plochách Z10 a Z12, v nichž jde o výrobu a skladování, přímo navazující na rozvoj Business parku Rudná. Přeložka silnice II/101 mí spíše význam regionální (zlepšení dopravní dostupnosti obcí jižně od Nučic, zlepšení funkčnosti aglomeračního okruhu), leč je možné uvažovat i o propojení této přeložky s vlakovou zastávkou Nučice-zastávka v Krahulově, respektive s případným záměrem na realizaci přestupního terminálu na kolejovou hromadnou dopravu (k tomu viz diskuse výše). Ochrana přírody a krajiny Vyhodnocení : ZÚR vymezuje cílové charakteristiky krajiny tak, že vymezuje krajinné typy v řešeném území jde především o krajinu sídelní (S19) a ve východní části území o krajinu příměstskou (U17) ÚP Nučice řeší koncepci uspořádání krajiny v kapitole E.1 a shledává, že rozdělení na tyto dva typy krajiny je příliš hrubé a příliš málo respektuje krajinné charakteristiky řešeného území. V obrázku v této kapitole proto navrhuje vlastní rozdělení území do následujících krajinných typů (v závorce jsou uvedeny krajinné typy dle ZÚR, do nichž by tyto typy krajiny bylo možné zařadit a takto tedy ZÚR konkrétně výkres I.3 aktualizovat): urbanizovaná postindustriální krajina, do níž spadá jak Rudná, tak Nučice-sever (krajina sídelní S19), zemědělsko-suburbánní krajina, jejíž součástí jsou jak vlastní Nučice, tak okolní sídla Mezouň a Tachlovice, tak Zelený prst (krajina příměstská U17) a krajina kulturní, do níž by spadal i navazující les na území Mezouně a Vysokého Újezdu (krajina zvýšených hodnot kulturních a přírodních H10). ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 3

7 Podmínkou přiřazení Nučic, Mezouně, Zeleného prstu a území mezi Mezouní a Nučicemi do krajiny sídelní (S19), tak jak je to naznačuje ZÚR, je spatřována v realizaci přeložky silnice II/101 a případná výstavba na sousedících rozvojových plochách. Realizace tohoto záměru má ale dosti neurčitý časový horizont, a proto lze chápat vymezení krajiny sídelní v tomto území pouze jako záměr ZÚR (která tak počítá s urbanizací tohoto krajinného segmentu). V ÚP vymezenou krajinu kulturní (údolí Krahulovského potoka) však ÚP Nučic rozhodně nepovažuje za vhodnou k urbanizaci zejména proto, že jí prochází nadregionální biokoridor K 54 a právě proto navrhuje přeřazení tohoto krajinného segmentu do krajiny zvýšených hodnot kulturních a přírodních (H10), zástavbu v tomto území rozhodně nerozšiřovat a hospodaření v krajině podřídit imperativu trvalé udržitelnosti, resp. ochrany přírody a krajiny. Vyhodnocení : Zásady plánování změn v krajině sídelní (S19): vytvářet kvalitní obytný standard sídelní krajiny, změny ve využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny sídelní a likvidovat či znehodnocovat její existující krajinářské hodnoty ÚP Nučic přispívá k vytváření kvalitního obytného standardu sídelní krajiny zejména důrazem na kvalitu veřejných prostranství (viz kap. B.1, C.1, D.1.1). Krajinářské hodnoty jsou chráněny jak nevymezováním dalších rozvojových ploch nad rámec těch, které jsou již obsažené v platné dokumentaci, tak požadavkem na zpracování regulačního plánu největší obytné rozvojové lokality (Z6a, RP1). Nicméně tato plocha byla do územně plánovací dokumentace zařazena již v předchozích dobách c, v rámci pořízené změny ÚPnSÚ Nučice. Vyhodnocení : Zásady plánování změn v krajině příměstské (U17): vytvářet kvalitní prostředí pro krátkodobou rekreaci obyvatel vlastního území i centra (center) osídlení, změny ve využití území nesmí snižovat její rekreační potenciál a prostupnost pro nemotorovou přepravu Předpoklady pro krátkodobou rekreaci ÚP vytváří zejména vymezením cyklostezky Jinočany-Nučice-Rudná (WD4.1), cyklotrasy Nučice-Krahulov-Loděnice a vymezením přírodně-rekreačních ploch změn v krajině K3 (VPO1) a K4. A.3) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území S Nučicemi sousedí následující obce: město Rudná a obce Jinočany, Dobříč, Tachlovice, Mezouň, Vysoký Újezd, Loděnice a Chrustenice. Co se týče koordinace územního plánu se sousedními obcemi, Nučice mají významnější vazbu na Rudnou, ale úzké území vazby existují též s Mezouní a Tachlovicemi. Jinočany a Dobříč jsou už od Nučic dále, leč jejich vazby by měla zlepšit navržená cyklostezka Jinočany-Nučice-Rudná, popř realizace dalších opatření v území přírodně-rekreační plochy P13. Vazby s Loděnicí může posílit též cyklotrasa Nučice-Krahulov- Loděnice, leč její realizace se předpokládá spíše ve vzdálenějším horizontu (tento záměr je však rozhodně třeba s obcí Loděnice koordinovat). Další obce s Nučicemi sousedí pouze okraji svých katastrálních území a přímé vazby tedy prakticky neexistují S Mezouní je nutno koordinovat především řešení záměru přeložky silnice II/101 a přidruženého úseku regionálního biokoridoru RK A.4) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území Zastavěné území Nučic sestává z většího počtu vzájemně oddělených funkčních ploch. Jde o mozaiku ploch bydlení a výroby, které se rozkládají jak v blízkosti malého historického jádra původní vsi, tak zejména okolo historicky vzniklého propletence železnic a silnic. Největší plochu zastavěného území tvoří vlastní Nučice, tj. historické jádro obce, které se postupně rozšířilo na východ i na západ (Krahulov). Toto území slouží primárně pro bydlení (a je zde i základní občanská vybavenost), pouze v jeho severní části se nachází dva menší areály výroby a skladování. Ačkoli se v tomto území nachází určité množství proluk, jde o území poměrně kompaktní a intenzivně využité. Vymezené zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3 a Z4 pouze zaplňují větší proluky v tomto území. Centrum Nučic má příjemný charakter příměstské vsi (náves, kostelík, rybníček) a jak Krahulov, tak lokalita Na čtyřce představují kvalitní příměstské bydlení. Ulice Báňská a lokalita okolo ul. Paredlíkova jsou bohužel kvalitní výrazně méně (velká hustota zástavby, velká sériovost domů, nepříliš kvalitní až neexistující veřejná prostranství). Další velké plochy zastavěného území navazují spíše na sousední Rudnou. V prvé řadě jde o tzv. Nučicesever, kde jsou situovány jak dva výrobní areály (vč. poměrně velkého areálu Vinice ), tak obytná zástavba. I zde jsou dosud proluky v obytném území, ale jsou postupně zastavovány. Problémem této plochy je její ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 4

8 odtrženost jak od Nučic, tak od Rudné a nepřítomnost občanské vybavenosti. Můžeme tak hovořit o jakémsi vnitřním Nučickém satelitu. Jeho charakter se dosti podobá výše zmíněné lokalitě Paderlíkova. I přes nízkou urbanistikou kvalitu však má poměrně dobrou dopravní obslužnost, neboť se nachází v těsné blízkosti železniční stanice Rudná. Další plochy, navazující na Rudnou a prostorově, ale ještě více dopravně a funkčně oddělené od Nučic, představují plochy výroby areál Business parku Rudná (VL), a plochy výroby (VL) a jezdectví (SJ) Na Desítce. Jejich výhodou je, že jejich dopravní obsluha nijak neobtěžuje obytné území, neboť jsou přímo napojeny na MÚK Rudná a tedy i na nadřazenou silniční síť. Jejich využití lze tedy považovat za účelné. Poměrně velká a urbanisticky hodnotná je rekreační lokalita V Hlubokém, nacházející se na ostrohu v západní části území. Rekreační využití (chaty - RI) podtrhuje charakter místa a lze ho považovat za zcela vhodné. Součástí lokality je několik větších nezastavěných proluk, vymezených jako plochy veřejné zeleně (PZ). Tyto volné plochy je třeba považovat za významnou součást charakteru této lokality (tj., že není zastavěná zcela) a rozhodně je nezastavovat. Urbanistický vývoj této lokality lze považovat za ukončený rozhodně se nedoporučuje její rozšiřování ani zahušťování. Další plochy zastavěného území představuje poměrně velké množství menších ploch skladování (4x), bydlení (8x), rekreace (2x) a technické vybavenosti (1x), které jsou rozmístěny porůznu po celém území obce a jejichž další rozšiřování se rozhodně nedoporučuje. B) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ, POKYNŮ PRO PODSTATNOU ÚPRAVU NÁVRHU ÚP PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ A DALŠÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU B.1) Okolnosti pořízení územního plánu Nučice Zastupitelstvo obce Nučice rozhodlo podle 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), usnesením č. 4/2009 ze dne 17. června 2009 o pořízení územního plánu Nučic (dále jen územní plán nebo také ÚP ), který nahradí stávající územní plán sídelního útvaru Nučice (dále také jen ÚPnSÚ Nučice), ve znění jeho změn č.1 až 8. V souvislosti s rozhodnutím Zastupitelstva obce Nučice o pořízení ÚP bylo následně rozhodnuto podle 46 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvem obce Nučice usnesením č. 1/2012 ze dne 15. února 2012 o 46 návrzích na pořízení územního plánu, které byly podány na Obecním úřadu Nučice do 4. července Zastupitelstvem obce Nučice bylo schváleno do Zadání ÚP zařadit 4 návrhy kterým bylo vyhověno. Dále byly Zastupitelstvem obce Nučice schváleny podněty ze strany obce Nučice, které byly rovněž zařazeny do Zadání územního plánu. B.2) Použité podklady Návrh územního plánu (ÚP) Nučice vychází ze : Zadání územního plánu Nučic, schváleného dne (na dokumentaci spolupracoval PRISVICH, s.r.o. a Ludmila Svobodová, starostka obce Nučice, určený zastupitel) Územní plán Nučic doplňující průzkumy a rozbory (Foglar architects, 07/2011) Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR), schválené dne územně plánovací dokumentace: Územní plán sídelního útvaru Nučice (ÚPnSÚ), schválený dne , ve znění jeho změn č. 1 až č. 8. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR), vydané dne a územně plánovacích podkladů: Územně analytické podklady (ÚAP) pro správní obvod ORP Černošice z roku 2008 a jejich aktualizace z roku 2010 Vyhodnocení požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje Středočeského kraje je zhodnoceno v kap. A. B.3) Údaje o splnění požadavků vyplývajících ze Zadání Požadavky na řešení, vyplývající ze Zadání dále rozvíjejí a upřesňují požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace kraje (ZÚR) a PÚR, a proto, aby nebyl pouze opakován obsah kap. A, jsou dále zmíněny pouze požadavky, které výše zmíněny nejsou a které Návrh ÚP Nučice nesplňuje (ostatní požadavky považuje projektant za splněné): ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 5

9 Kap. 3: prověřit zajištění dostatečné likvidace splaškových vod a dopravní obslužnosti u stávajících staveb pro rodinnou rekreaci k odkanalizování chatové lokality V Hlubokém nejsou k dispozici dostatečné prostředky. Splaškové vody budou i nadále likvidovány současným způsobem (sváděny do fekálních jímek a odváženy k likvidaci feka-vozy). Dopravní obslužnost stávajících staveb pro rodinnou rekreaci je přiměřená, výstavba nových komunikací či rekonstrukce těch stávajících je ekonomicky neodůvodněná a navíc by kolidovala s ochranou přírody a krajiny, která má mít ve sledovaném krajinném segmentu přednost. Kap. 3: stanovit, které plochy na území obce budou umožňovat rekolaudaci staveb na bydlení ÚP žádné takovéto plochy nevymezuje. Všechny rekreační plochy v území jsou považovány za stabilizované a jejich rekolaudace na bydlení se nepředpokládá. Kap. 3, kap. 6: rozlišit místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace protože celé řešené území má obytný charakter, jsou i všechny cesty v krajině (které propojují buď Nučice s okolními sídly, anebo zpřístupňují jednotlivé objekty) vymezeny jako součásti ploch veřejných prostranství a tedy jde o místní komunikace. Kap. 4: prověřit možnost vytvoření centra obce jelikož v Nučicích není rozpoznatelná žádná urbanistická koncepce a sídlo má hluché jádro, je velice obtížné (přinejmenším v návrhovém období) vytvářet jakékoli významnější centrum obce nežli je stávající historické jádro s návsí, které jako centrum obce do značné míry funguje. Vzhledem k mozaikovitému charakteru území lze výhledově uvažovat spíše o směřování k polycentričnosti území, tj. k vytvoření dalších, sekundárních center. Jedním potenciálním místem pro takovéto sekundární centrum obce je okolí vlakové zastávky v Krahulově (v případě, že zde byl realizován přestupní terminál na kolejovou hromadnou dopravu) a druhým je území okolo trojúhelníku ulic Karlovotýnská, Báňská a Na Trojce, popř. ul. Karlovotýnská až ke křižovatce s ulicí K Nádraží (zde je však podmínkou vytvoření centra přestavba stávajících výrobních a skladovacích areálů (tj. lokalit o, p a r dle obrázku v kap. C.1 Návrhu ÚP) na obytné území což se v současné době nejeví jako reálné). Kap.6: vymezit místa pro umístění kontejnerů pro separovaný sběr tuto problematiku není třeba řešit v ÚP (jde o příliš velkou podrobnost, kontejnery jsou již umístěné v rámci veřejných prostranství). Kap. 10: respektování záměru na rekonstrukci trati Praha Rudná u Prahy Beroun projektantovi nejsou známy žádné dopady této rekonstrukce na vymezení ploch s rozdílným způsobem využití (tj. například přeložka této trati). B.4) Údaje o splnění požadavků vyplývajících z pokynů po Společném jednání Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Nučic po společném jednání, které byly stanoveny pořizovatelem (ze dne ) byly do Návrhu územního plánu zapracovány. Pokyny 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 26, 29, 34, 35, 39 byly zapracovány do textové části, jednalo se zejména o doplnění regulativů o konkrétní požadavky, které vyplynuly z projednání Návrhu ÚP. Pokyn 5 ochranná pásma silnic II. a III. třídy v koordinačním výkrese byla zakreslena. Pokyny 13, 18, 21, 22, 25, 27, 31, 32 byly zapracovány do výkresové části. Pokyn 16 do hlavního a koordinačního výkresu byla doplněna překryvná funkce: plocha, u níž lze žádat o vynětí z PUPFL, do níž byl pozemek 420/11 zařazen. Příslušným způsobem byla upraven i text kap. F Návrhu ÚP a kap. F.2 tohoto Odůvodnění ÚP. Pokyn 17 šířka koridoru VRT byla dle pokynu upravena na 50 m. Do hlavního a koordinačního výkresu byla doplněna překryvná funkce: plochy dopravní infrastruktury drážní zařízení staveniště pro stavbu VRT, do níž bylo zařazeno území dle přílohy stanoviska MD. Překryvná funkce byla doplněna též do kapitoly F Návrhu ÚP. Pokyny 23 a 24 do zastavitelných ploch byly zařazeny plochy VL Z13 resp. Z14 v rozsahu návrhových ploch dle změny č.1 ÚPnSÚ, což bylo zakresleno do grafické části a příslušným způsobem byly upraveny i texty návrhu (kap. C.1 a tabulka v C.2) i odůvodnění ÚP (tabulky v kap. D.3 a tabulky a text kap. F.1). Pokyn 28 pojem plochy zeleně sídelní byl z důvodu uvedení do souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb dle pokynů vypuštěn: část ploch v zastavěném území byla přeřazena do ploch BI (pozemky 1145, 1144/4 a 1144/3), část (tj pozemky a 420/7, 291/34 a 291/77-81) do plochy RZ plochy rekreace zahrady. Příslušným způsobem byla následně upravena kap F návrhu ÚP a kap. D.8 tohoto Odůvodnění ÚP. Pokyn 30 plocha PP1.1 byla z výkresu VPS vypuštěna stejně jako z kap. H Návrhu ÚP. Pokyn 33 koridor VRT má samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití: DZ-K Koridor dopravní stavby-drážní- VRT (překryvná funkce) Pokyn 36 pozemek poz.č.st. 530 (čp.353) byl zařazen do ploch pro bydlení (stávající RD). ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 6

10 B.5) Údaje o splnění požadavků vyplývajících z pokynů pro podstatnou úpravu po veřejném projednání Pokyny pro podstatnou úpravu návrhu územního plánu Nučic po veřejném projednání, stanovené pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Vladimírem Kubíkem, byly do zapracovány následujícím způsobem: VP*1 ochranné pásmo silnic bylo zapracováno a doplněno do koordinačního výkresu. VP*2 Zastavitelná plocha Z14, o výměře 4,22 ha, byla z dokumentace vypuštěna, v západní části plochy o výměře cca 4200 m2 byla nahrazena zastavenou plochou pro výrobu a skladování sklady a lehký průmysl (VL) a na zbytku plochy byla nahrazena plochou územní rezervy pro výrobu a skladování, označenou R1 (VL), o výměře 3,71 ha. VP*3 Požadavek na posouzení záměrů v plochách VL, zda tyto záměry budou či nebudou podléhat zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. byl do textové části doplněn. VP*4 Byly prověřeny vymezené plochy s využitím NL-plochy lesní a grafická část ÚP byla uvedena do souladu s aktuálními údaji KN ke dni , současně tak byla upravena hranice 50m od okraje pozemků PUPFL ( ochranné pásmo lesa ). Část pozemků, v návrhu ÚP původně zařazených do ploch NL, byla přeřazena do ploch zeleně jiného funkčního využití (NP, NS). V*5 Navrhované významné pěší propojení v centru obce bylo vypuštěno. VP*6 Rozvojová plocha Z10 byla o 0,40 ha zvětšena a plocha změn v krajině K8 adekvátně zmenšena. VP*7 příslušná plocha (pozemek 1156/11) byla upravena přeřazena do ploch VL. VP*8 Navržené významné pěší propojení v centru obce bylo vypuštěno a část vypuštěné plochy PV, přiléhající k rozvojové ploše Z4a byla zařazena jako plocha PZ, vytvářející stejnou distanci od vodního toku, jako je tomu podél plochy Z4b. VP*9 Rozvojová plocha Z8b byla rozšířena o pozemky s vydaným ÚR a byla upravena jihozápadní hranice zastavitelných ploch v této části území, aby byla zachována jejich celistvost. Vymezení koridoru přeložky silnice II/101, stejně jako regionálního biokoridoru RBK 1186/30 bylo v tomto místě dle Pokynů a pozemkových hranic upraveno. VP*10 Text byl vypuštěn. VP*11 Podmínky využití plochy SV byly doplněny tak, že požadovaná velikost nově oddělovaných stavebních pozemků byla stanovena v souladu s Pokyny takto: -minimální velikost nově oddělovaných stavebních pozemků pro izolované RD: 800 m 2 - minimální velikost nově oddělovaných stavebních pozemků pro dvojdomy: 1200 m 2 - minimální velikost nově oddělovaných stavebních pozemků pro řadové rodinné domy: vnitřní sekce- 300 m 2, krajní sekce- 450 m 2 VP*12 plocha změny v krajině K9 byla z dokumentace vypuštěna. VP*13 Plocha OV6 byla změněna na plochu SV. VP*14 Při zpracování upraveného návrhu pro opakované VP byla použita aktualizovaná mapa KN, současně tak došlo k aktualizaci zastavěného území ke dni (plocha Z11 byla vypuštěna z důvodu, že dle současného stavu v území je již plochou zastavěnou). C) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 43 odst. 1 byl doplněn o: Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí. ÚP Nučic žádné záměry nadmístního významu neobsahuje. Ze záměrů, které jsou v ÚP a jeho odůvodnění diskutovány, ale nikoli podrobněji rozpracovány (protože k nim neexistuje žádná podrobnější dokumentace), lze na tomto místě zmínit pouze dva záměry, které by, v případě jejich realizace, měly nadmístní význam: - přestupní terminál na kolejovou hromadnou dopravu u vlakové zastávky Nučice-zastávka (v Krahulově), který je zmíněn v Zadání ÚP Nučice - přírodně-rekreační plocha P13 v prostoru mezi Nučicemi, Rudnou, Jinočany a Dobříčí, vymezená v dokumentaci Zelené pásy: vytvoření podmínek pro vznik veřejně přístupné zeleně (U-24, 2009) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 7

11 Ani jeden z těchto záměrů však dosud nemá reálné obrysy, a proto není v ÚP nikterak rozpracován. Nicméně řešení ÚP Nučic nezamezuje realizaci tohoto záměru vymezením jiných zastavitelných ploch v zájmovém území. D) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ D.1) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Kapitola D.1 pojednává o struktuře územního plánu a o postupu jeho vyhotovení. Kapitola D.2 předestírá historický vývoj území, z něhož navržená koncepce vychází a na nějž navazuje. V kapitole D.3 je bilancován počet obyvatel a domů, historické trendy a jejich výhled v návrhovém období (tj. cca další dvě desetiletí), což představuje důležitý podklad pro dimenzování občanské vybavenosti a dalších sítí. Ty jsou následně stručně zmíněny v kap. D.4 (doprava) a D.5 (technická infrastruktura). V kap. D.6 je navržená koncepce vyhodnocena vzhledem k jejím předpokládaným dopadům na udržitelný rozvoj území a v kap. D7 je vyhodnocen soulad s cíli a úkoly územního plánování. D.1.1) Pojetí územního plánu Koncepce územního plánu Nučic přímo navazuje koncepci platného ÚPnSÚ Nučice, včetně jehož změn č.1 až 8. V první fázi bylo úkolem projektanta zjistit, jaký je současný faktický a právní stav řešeného území, kterým směrem se vývoj území ubírá a jaké jsou požadavky na jeho další rozvoj. Tyto poznatky byly shrnuty v Doplňujících průzkumech a rozborech, ale nové skutečnosti či upřesnění byly doplňovány i během řešení návrhu ÚP. Urbanistická koncepce, stejně jako její následná konkretizace a řešení problémů a rozporů, se odvíjí od dvojího, vzájemně se doplňujícího pohledu na území: území jako soustava ploch a území jako soustava překrývajících se sítí. Dikce stavebního zákona a prováděcích vyhlášek vnímá území jako soustavu ploch s rozdílným způsobem využití. Řešení ÚP pak spočívá ve vymezení hranic těchto ploch a definování jejich vnitřku, tj. jejich (funkčního) využití. Významnými liniemi, od nichž se odvíjí mnohé další jevy a problematiky, jsou hranice zastavěného území a zastavitelných ploch. V území se nicméně projevují i další jevy: například určitá plocha je součástí centra či historického jádra a proto je na ni třeba klást odlišné požadavky než na obdobnou plochu na okraji obce, průchod urbanistické osy plochou veřejných prostranství má zásadní dopad na jejich využití i na využití okolních zastavěných a zastavitelných ploch, či na spekulace s blízkými zemědělskými pozemky, dopravní sítě významně ovlivňují využití sousedních ploch (např. větší atraktivitu obchodů, ale často i menší atraktivitu pro bydlení) apod. Územní koncepce Nučic integruje tyto různorodé pohledy na řešené území do stanoveného standardu. D.1.2) Územní koncepce D.1.2.1) Základní územní segmenty Koncepce rozvoje řešeného území, vypracovaná v Územním plánu Nučic, sestává z koncepce rozvoje území obce, urbanistické koncepce a z koncepce uspořádání krajiny. Tyto koncepce jsou formulovány v kapitolách B.1, C.1 a E.1 návrhu ÚP Nučic. Území Nučic je významně ovlivněno dynamikou rozvoje Pražské aglomerace, významně se zde uplatňují procesy rezidenční i komerční suburbanizace, které jsou ještě umocněny blízkostí dálnice D5 a jejího sjezdu (MÚK Rudná). V kombinaci s výsledky transformace území a jeho využití v době industrializace v souvislosti s těžbou železné rudy Nučice představují mozaikovitě uspořádané území. Nučice se nacházejí na přechodu mezi urbanizovanou postindustriální krajinou Rudné a zemědělsko-suburbánní krajinou pražského zázemí. Západní část území (kulturní krajina údolí Krahulovského potoka) už lze považovat za součást přírodněrekreačního zeleného pásu okolo Prahy a Nučice tak představují i relativně důležitou spojnicí Prahy právě s tímto rekreačním zázemím jejíž důležitost má potenciál stoupnout s rozvojem cyklodopravy či s intenzivnějším zapojením železnice do fungování Pražského regionu, který lze v budoucnu očekávat. Fungování zmíněných územích segmentů zajišťují územní subsystémy, popsané v samostatných kapitolách: zejména systém veřejných prostranství, systém dopravy, systémy zásobování energiemi, vodou a likvidace odpadů, územní systém ekologické stability a systém sídlení zeleně. D.1.2.2) Plochy s rozdílným způsobem využití Územní plán Nučic je členěn podle platné legislativy. Specifikace přípustných jevů tak probíhá v těchto koncepčních úrovních : úroveň rozdělení území do ploch s rozdílným způsobem využití, které vyjmenovává vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (tj. ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, smíšených obytných, ploch dopravní infrastruktury, lesních, ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 8

12 zemědělských atd.), úroveň podrobnějšího členění některých ploch (zejména ploch rekreace, občanského vybavení a veřejných prostranství), základem tohoto členění je metodika MINIS v2.2, nižší úroveň, rozlišující regulaci jednotlivých konkrétních ploch (viz. kap. C3 návrhu ÚP) či pozemků (upřesněno v regulativech vymezením ploch či pozemků, tj. v kap. F návrhu ÚP, v podmínkách a v podmínkách prostorového uspořádání); na této úrovni regulace se nachází i vyznačení lesních pozemků, které lze vyjmout z PUPFL (viz. předchozí kapitola) Důvodem takto rozdílné podrobnosti regulace jsou rozdílné podmínky v území. Obecně je preferována, zvláště z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti, pouze jediná úroveň regulace (vyšší). Přidání střední úvodně však umožňuje rozlišit obdobná území s odlišným charakterem: rozlišovat v plochách občanského vybavení veřejnou infrastrukturu (tj. veřejné budovy), od sportovišť patří mezi běžný úzus, a běžné je i rozlišování různých typů obytných ploch (zde BI a BV) a ploch smíšených obytných (zde SV a SJ). Obvyklé je též rozlišování veřejných prostranství na uliční prostor (ulice, náves) a na prostranství se zelení (parky, veřejná zeleň). Ačkoli silnice jsou zpravidla součástí veřejných prostranství, jako samostatná plocha jsou vymezeny pouze tam, kde se nepředpokládá významný pohyb chodců (tj. ve volné krajině). Zařazení většiny ulic v obci mezi veřejná prostranství tak značí, že pohyb automobilů je zde pouze jedním z několika dopravních módů, které musí v daném prostoru koexistovat a vzájemně se respektovat. Oproti vyhlášce č. 501/2006 Sb. byla mezi plochy s rozdílným způsobem využití zařazena i plocha sídelní zeleně, která slouží především k vymezení nezastavitelných zahrad či sadů (plocha ZS) anebo zeleně ochranné a izolační (plocha ZO). Znění regulativů vychází z výše uvedené územní koncepce, z urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny, formulované v návrhu ÚP, a z regulativů využití území v platném ÚPnSÚ Nučice. Tyto regulativy byly formulovány tak, aby respektovaly formální strukturu, požadovanou stavebním zákonem a navazujícími vyhláškami a pokud možno i doporučení metodiky MINIS v2.2. Po této transformaci byly regulativy upraveny na základě požadavků Zadání a na základě požadavků, které vyplynuly v průběhu zpracování návrhu ÚP. D.1.2.3) Nástroje realizace územní koncepce Jakmile je územní koncepce (tj. v tomto případě Územní plán) formulována, má potenciál ovlivňovat aktuální rozvoj a směřování území, kterého se týká, neboť strukturuje myšlení a jednání dalších aktérů. Aby daná koncepce tímto způsobem fungovala, je třeba ji: formulovat jasně, jednoduše a srozumitelně uvést ji ve známost všem dotčeným aktérům (obyvatelé, majitelé pozemků, veřejnost, státní instituce, občanská sdružení, správci veřejné infrastruktury) postupovat podle této koncepce při realizaci konkrétních staveb a opatření (jde o podklad pro vydávání rozhodnutí stavebním úřadem, ale i o podklad pro alokaci veřejných prostředků pro rozpočet obce, žádosti o dotace apod.) První bod, totiž jasně, jednoduše a srozumitelně formulovaná koncepce, je zachycena ve dvou výkresech Hlavní výkres a Výkres základního členění území a popsána v textové části návrhu ÚP. Druhý a třetí bod představují závazek pro obec a veřejné instituce, totiž ten, že budou územní plán aktivně propagovat, používat a odkazovat se na něj v dalších koncepcích. D.1.2.4) Stručný návod jak číst územní plán Zde je stručný návod, jak číst Územní plán: Kapitola B.1 diskutuje koncepci rozvoje Nučic v širším společenském kontextu a zmiňuje témata, které jsou dále v ÚP rozpracována. Kapitoly B, C, D, a E formulují územní koncepci v obecné rovině a na ně je třeba se odkazovat, pokud vzniknou nejasnosti ohledně podmínek realizace určitého záměru. Kapitoly B.2, C.1, C.2 a E.1 tuto koncepci dále, i když stále v obecné rovině, konkretizují. Kapitola F (regulativy) konkrétně stanovuje, jaké stavby a opatření lze realizovat v těch či oněch plochách, vymezených v Hlavním výkrese. Kapitoly C.2, E.2, G.1, G.2, H a J, Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření asanací a Výkres základního členění území vymezují konkrétní území, stavby, opatření a upřesnění koncepce, které ÚP navrhuje realizovat v návrhovém období (tj. cca 2 desetiletí). Ostatní, výše nejmenované části kapitol B, C, D, a E slouží k bližší charakteristice oněch konkrétních záměrů a k připomenutí jejich vzájemných souvislostí. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 9

13 D.2) Historický vývoj řešeného území D.2.1) Sídlo Nučice jsou jednou z obcí v pražském příměstském regionu, kterou lze nejlépe charakterizovat jako nakupení funkčních ploch bez jasné urbanistické koncepce. Nučice sice mají historické jádro, leč to se vůči ostatním zastavěným plochám nenachází v nijak významné poloze je to jen jedna z obytných ploch se specifickým charakterem. Další takové plochy se specifickým charakterem vznikaly ve dvou historicky odlišných obdobích intenzivního kapitalistického rozvoje: 1) po roce 1845, kdy se v Nučicích začala průmyslově těžit železná ruda a 2) po roce 1989, kdy se v pražském příměstském regionu zvedla mohutná suburbanizační vlna. V prvním období vznikly roztroušené těžební a průmyslové areály, propojené železničními vlečkami, jejichž trasy se ještě měnily. V tomto období vzniklo i několik ulic hornických domků (Na Trojce, Báňská) a základ silniční sítě (silnice Dušníky Nučice Tachlovice a silnice Nučice Mezouň). Počet obyvatel Nučic začal prudce růst po roce 1880, takže před I. světovou válkou dosáhnul cca trojnásobku původního počtu. První světová válka se na tomto vývoji nepodepsala nijak dramaticky a za první republiky se počet obyvatel stabilizoval na zhruba čtrnácti stovkách byla zahájena doprava na trati Beroun Závodí Rudná u Prahy a zřejmě v této době došlo i k přetrasování železničních vleček. Na ortofotomapě z roku 1953 je už vidět dnešní silniční i železniční síť, areál Vinice (kde se po roce 1945 upravovala ruda), těžebně-průmyslový areál Na desítce, část. ul. Karlovotýnské a v Krahulově pak jeho severní a západní část. Dne byla těžba železné rudy v nučickém revíru z ekonomických důvodů po téměř 120-letém provozu zastavena. Ložisko lze považovat za zcela vytěžené. II. světová válka a doba poválečná se v obci projevila poměrně výrazně ubylo cca 1/5 obyvatel. Do 60. let sice obyvatel mírně přibylo, ale za normalizace započal mírný, ale setrvalý pokles, který zvrátil teprve mohutný suburbanizační impuls po roce V roce 1983 byl zprovozněn úsek dálnice D5 (Rudná Loděnice), který prochází částí Nučického území což byl i důležitý předstupeň pro současnou suburbanizační vlnu, která je úzce provázána právě s rozvojem automobilismu. Primární dopravní obsluha příměstských obytných lokalit je totiž pomocí osobního automobilu. Provoz logistických center v návaznosti na dálnici D5 je pak podmíněn dobrou dopravní dostupností pro nákladní automobily. Atraktivita řešeného území pro výstavbu je dána primárně její dobrou dopravní dostupností. Tento potenciál začal být od druhé poloviny 90. let intenzivně využíván: severozápadně od Nučic vznikl rozsáhlý Business park Rudná, který nabízí skladové a výrobní prostory a který se postupně rozšířil z Rudné až na nučický katastr. Několik obdobných, ale menších areálů vzniklo přímo v Nučicích (skladový areál Nučice, Rhenus Logistics), leč v urbanisticky nevhodných polohách. Za areálem Na Desítce byla vybudována fotovoltaická elektrárna. Obytná výstavba byla soustředěna do 6 lokalit s odlišným charakterem: Krahulov (lok. a, g, h ), ul. Paderlíkova + Sportovní (lok. e ), Na bruse (lok. b ), Na čtyřce (lok. f, f+ ), Cihelna (lok. c ) a U háječku (lok. m ). Urbanisticky nejhodnotnější je lokalita Krahulov a z větší části i lokalita Na čtyřce, které jsou obě vhodně situovány v krajině. Z občanského vybavení jsou v Nučicích: obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta, lidový (kulturní) dům, kostelík, muzeum, sportovní areál Sokol a zavřená budova kina. V přilehlé Rudné jsou další dvě základní školy, služebna městské policie, dům seniorů, městská knihovna, ordinace 3 praktických lékařů, 2 stomatologů, 1 gynekologa a pracoviště záchranné služby Praha-venkov či sbor dobrovolných hasičů. Ve městě Rudná se soustředí i další obchody a služby (je zde např. několik bankomatů), jež využívají obyvatelé v širším okolí. Urbanistickou strukturu Nučic, včetně její chaotičnosti, předurčila těžba železné rudy a navazující průmyslové aktivity, které se rozvinuly severně od historického jádra obce. Doly, skladové areály a železniční vlečky i nyní rozdělují Nučice na minimálně 3 části: 1/ vlastní Nučice, kde byly na historické jádro zemědělské vsi postupně nabaleny ulice hornických domků a obytné lokality Na čtyřce, Paderlíkova a Na bruse, 2/ část Krahulov, 3/ část Nučice-sever, (u železniční stanice), kde se na průmyslovou lokalitu Na vinici nabalilo několik skupin obytných domků a nejnověji též dvě obytné lokality (Cihelna a U háječku). Tato severní část Nučic, společně s několika objekty za železniční tratí, navazuje spíše na Rudnou-Hořelice, leč stále je zde bariéra železniční trati. D.2.2) Administrativní a statistické údaje Nučice jsou v současnosti obcí ve Středočeském kraji, okrese Praha-západ, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Černošice a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Hostivice. Správní území obce tvoří jeden katastr-nučice u Rudné (708062), kód obce dle ČSÚ je ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 10

14 Administrativně-správní vývoj dle lexikonu obcí: Nučice, v r obec v okr. Smíchov, v r obec v okr. Kladno, v r obec v okr. Praha-západ, v r obec v okr. Beroun, od obec v okr. Praha-západ. Ze statistických dat o obyvatelstvu Nučic lze vyčíst, že přirozený přírůstek byl až do roku 2008 obvykle mírně záporný a tento trend zvrátil až mohutný migrační přírůstek po roce 2005, kdy začalo v Nučicích ročně přibývat obyvatel. Mezi nově přistěhovalými obyvateli jsou ve zvýšené míře zastoupeni lidé v produktivním věku a zakládajícím rodinu. Z přiloženého grafu je vidět, že porodnost se začala zvyšovat zhruba po 4 letech od počátku migrační vlny. V Nučicích se v posledních několika letech ročně rodí dětí a vzhledem k pokračující migraci lze očekávat další nárůst. Index stáří, tj. poměr počtu obyvatel v poproduktivním věku (65 a více) ku počtu ve věku předproduktivním (do 15 let) je v Nučicích roven 174/335 = 0,52, což ukazuje na výrazně mladší demografickou strukturu, než je průměr ČR (kde index stáří převyšuje 1). Historický vývoj počtu obyvatel a domů v Nučicích Obyvatelstvo Domy Změny počtu obyvatel v Nučicích v letech Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Přírůstek celkový ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 11

15 D.2.3) Krajina Území je součástí staré sídelní krajiny, která byla odlesněna a obdělávána již v raném středověku. Stopy lidského osídlení území jsou ale ještě starší, což dokazuje např. markomanská vlčí pec, svědčící o tom, že zde byla dobývána a zhutňována železná ruda již v prvních stoletím našeho letopočtu. Důsledkem dlouhodobého osídlení je poměrně nízká míra zalesnění území cca 10%: Lesy se dochovaly pouze v západní části území na prudkých svazích a terénních hranách údolí Krahulovského potoka. Lesní porosty Nučického háječku, severně od historického jádra obce, jsou velice mladé, neb vznikly teprve po ukončení těžby železné rudy v 60. letech 20. století na těžbou dotčeném území. V západní části území s výraznější modelací terénu, se ještě do určité míry dochovaly prvky kulturní lesozemědělské krajiny (meze, doprovodná zeleň podél cest a vodních toků, měřítko staveb i celé krajiny). Východní část území, s lepšími podmínkami pro zemědělství, byla dotčena scelováním pozemků a agrotechnickými úpravami (melioracemi), takže travnaté potoční nivy, patrné ještě na mapách z konce 19. století, už na fotomapě z roku 1953 nejsou rozeznatelné. Paměť krajiny (jež velice úzce souvisí s reliéfem, odtokovými poměry, půdami, vegetací) se projevuje i v tom, že regionální ÚSES byl vymezen v místě původních potočních niv a nyní už jenom zbývá jeho prvky upřesnit v měřítku ÚP a založit. Dotčení území těžbou mělo po jejím ukončení ten efekt, že došlo k obnově přírodního, terén zvýrazňujícího prstu, směřujícího k Jinočanům, který nyní slouží jako další prvek lokálního ÚSES, s potenciálem pro posílení rekreační vazby na Prahu propojení Řeporyjí (a tedy i přírodněrekreačního Prokopského a Dalejského údolí) směrem na Český kras a Křivoklátsko. D.3) Bilance návrhového počtu obyvatel a počtu domů Jako základní údaj o stavu území je použit údaj o počtu obyvatel dle ČSÚ, tj obyvatel k Bilance rozvojových ploch: Zastavitelné plochy Označení plochy Navržené využití Výměra [ha] Počet Počet nových RD nových obyvatel Způsob výpočtu Z1a BI plocha Z1b BI plocha Z2a SV plocha-sv Z2b SV plocha-sv Z3 SV plocha-sv Z4a BV plocha Z4b BV Z5 OV pozemek Z6a BV plocha Z6b OV Z7 SV plocha-sv Z8a BI plocha Z8b BI plocha Z9 BI plocha Z10 VL 1, Z12 VL Z13 VL 1, Plocha Celkem ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 12

16 Počty rodinných domů v zastavitelných plochách byly určeny odhadem počtu domů buď na základě podělení zastavitelné plochy průměrnou plochou na jeden dům (pro plochy pro bydlení byla použita hodnota 1000 m 2 na 1 RD; pro plochy, kde je třeba doplnit veřejná prostranství a kde jsou regulativy minimální velikosti pozemků odlišné tj. pro plochy SV bylo použito 800 m 2 na 1 RD), anebo sečtením oddělených pozemků. Počet domů v prolukách vznikl sečtením existujících rozparcelovaných pozemků v zastavěném území, na nichž se domy v současné době nenachází. Celková bilance potenciálně možné výstavby zastavitelné plochy bydlení BI, BV, SV viz výše zástavba proluk BI, SV pozemky občanská vybavenost OV 0.25 výroba a skladování VL 3,27 Celkem Součtem počtu domů a bytů v bilanci rozvojových ploch dostaneme maximální výhledově možný počet bytů pro bydlení v řešeném území. Pokud tento počet bytů vynásobíme koeficientem počtu obyvatel na 1 byt, který byl odhadem stanoven na 3, získáme maximální návrhový počet obyvatel v obci, tj. cca Celková bilance stav návrh počet obyvatel: počet bytů Vzhledem k relativně atraktivní poloze Nučic v Pražské aglomeraci územní plán předpokládá, že v návrhovém období, tj. v následujících desetiletích, budou všechny rozvojové plochy zastavěny a že počet obyvatel se tak oproti současnému stavu zvýší zhruba o 40%. Pro rozvoj obce v dalším období (anebo v případě dřívějšího vyčerpání nabídky rozvojových ploch) je navrženo se zaměřit především na přestavbu výrobních a skladovacích ploch na plochy obytné a smíšené obytné. Jelikož jde ale o náročnou urbanistickou úlohu, která musí vzít v potaz jak širší územní souvislosti (rozvoj Rudné, napojení na Pražskou aglomeraci a tedy i rozvoj dopravních sítí a systémů), tak začlení těchto ploch do urbanistické struktury Nučic, rozhodně se nedoporučuje tuto úlohu řešit formou změny územního plánu, ale vypracovat územní plán nový. D.4) Doprava Dopravní infrastruktura je popsána a diskutována v kapitole D.2 Návrhu ÚP Nučice. Zde jsou pouze doplněny informace o limitech, které s dopravou souvisí. Ochranné pásmo silnic mimo zastavěné území obce (dle zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích) je prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: Dálnice, rychlostní silnice: 100 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu Silnice II. a III. třídy: 15 m od osy vozovky Ochranné pásmo drah (dle zákona č. 266/94 Sb. o drahách) je prostor, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou: železniční dráhy celostátní, regionální: 60 m od osy krajní koleje a 30 m od hranice obvodu dráhy vlečky: 30 m od osy krajní koleje D.5) Technická infrastruktura Územím Nučic prochází několik nadřazených sítí technické infrastruktury, jejichž vedení je stabilizované, zanesené ve výkresové dokumentaci a popsané v kap. D.3 územního plánu, popřípadě v kap. A.2 tohoto odůvodnění. Jelikož technická infrastruktura je adekvátně popsána v textové části návrhu územního plánu a její konkrétní podobu v zastavitelných plochách určí územní studie a technická dokumentace, níže jsou uvedeny především základní bilance pro dimenzování a shrnuty limity využití území, které souvisí s technickou infrastrukturou. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 13

17 D.5.1) Elektrická energie Bilance potřeby elektrické energie v obci Nučice počet bytů specifický příkon [kw/bj] požadovaný výkon [kw] stávající stav návrh Ochranné pásmo nadzemního vedení je dle zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon: U napětí 1 35 Kv 7 (10) m (vodiče bez izolace) Ochranné pásmo podzemního vedení je dle zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon: U napětí do 110 Kv vč. a vedení vlastní telekomunikační sítě 1 m D.5.2) Zásobování plynem Bilance potřeby plynu v obci Nučice počet bytů měrná potřeba celková potřeba měrná potřeba celková potřeba [m 3 /hod] [m 3 /hod] [m 3 /rok] [m 3 /rok] stávající stav návrh D.5.3) Vodní hospodářství potřeba vody na obyvatele q = koef. denní potřeby kd = 1.5 koef. hodinové potřeby kh = 1.8 Bilance potřeby pitné vody v obci Nučice 158 l/os./den Obyv Qp Qp Qd Qd Qh [m 3 /den] [l/s] [m 3 /den] [l/s] [l/s] stávající stav návrh (bilance produkovaného množství splaškových vod je totožná) Ochranná pásma vodovodů (dle zákona č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích): vodovodní řad do průměru 500 mm vč.: 1,5 m vodovodní řad nad průměr 500 mm: 2,5 m Ochranná pásma kanalizace (dle zákona č. 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích): kanalizační stoka do průměru 500 mm vč.: 1,5 m kanalizační stoka nad průměr 500 mm: 2,5 m D.6) Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Územní plán Nučic byl vypracován s ohledem na udržitelný rozvoj území, s důrazem na zachování stávajících přírodních hodnot, které jsou zároveň předpokladem zachování vysoké kvality bydlení v Nučicích. Předpokládaný dopad na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území je stručně zhodnocen níže. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 14

18 D.6.1) Životní prostředí Územní plán respektuje stávající prvky, které přispívají ke kvalitnímu životnímu prostředí: Identifikuje a zachovává veřejnou zeleň v obci (PZ, ZS, ZO) rozpracovává ÚSES do měřítka ÚP, zachovává přírodně cenné plochy a stabilizuje jejich stávající využití, zajišťuje ochranu říčních a údolních niv před zastavěním stabilizuje rozsah lesní ploch (NL) zachovává plochy přírodního charakteru mimo zastavěné území, jež zároveň tvoří klíčovou složku krajinného rázu (NS, NP) Územní plán dále navrhuje několik opatření pro zlepšení stavu životního prostředí v řešeném území: navrhuje založení nefunkčních prvků ÚSES v návrhových plochách bydlení požaduje minimální podíl zeleně a omezuje maximální možný podíl zpevněných ploch D.6.2) Hospodářský rozvoj Územní plán respektuje stávající prvky, které přispívají k hospodářskému rozvoji: jsou zachovány stávající výrobní plochy regulativy využití plochy bydlení a ploch smíšených obytných umožňují rozvoj drobných obchodů, živností a služeb jsou zachovány stávající sportovní a rekreační plochy, na něž jsou navázány další činnosti a živnosti Územní plán navrhuje několik opatření k podpoře hospodářského rozvoje obce: vymezení cyklotras a může přilákat do území více turistů výstavba v obytných plochách a následný migrační přírůstek obyvatel je předpokladem pro zvýšení celkové kupní síly což umožní zřízení nových obchodů a služeb jsou vymezeny plochy pro rozvoj výroby a skladování, a to rozsahu dle dříve vymezených ploch. D.6.3) Soudržnost společenství obyvatel území Soudržnost společenství obyvatel území může územní plán ovlivnit jen do určité míry, neboť ta vzniká především jako výsledek sociálních procesů. Základem je udržet obyvatele v území a umožnit realizaci větší části jimi preferovaných činností. Dalším bodem je kultivovat identitu místa a umožnit tak identifikaci obyvatel a místa. Územní plán se pokouší takto formulované požadavky naplnit následujícím způsobem: v obci jsou vymezeny plochy pro většinu každodenních činností (bydlení, práce, veřejná infrastruktura, obchody a služby, rekreace), které jsou základním předpokladem pro udržení obyvatel v obci po větší část dne ÚP koncepčně vymezuje a chrání veřejná prostranství, které umožňují každodenní setkávání obyvatel a podporují znalost sousedů je podporováno zachování stávajících hodnot v území zejména jejich konkrétním popisem, které je základem pro cílenou ochranu a rozvoj D.7) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Územní plán Nučic je samozřejmě zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, tak jak je definuje 18 a 19 stavebního zákona. ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Při řešení ÚP byly zohledněny veřejné i soukromé zájmy rozvoje území Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně místního urbanistického dědictví. Tyto hodnoty jsou popsány v kap. B.2 návrhu ÚP. V územním plánu je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území (podrobněji viz kap D.1.2 tohoto Odůvodnění). Byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání staveb s ohledem na zachování a kontinuální rozvíjení charakteru území. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 15

19 D.8) Zdůvodnění stanovení ploch s jiným způsobem využití, než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. V souladu s 3 odst. 4 vyhlášky byly základní druhy ploch členěny s ohledem na specifické podmínky a charakter území. Důvodem je umožnit lepší zohlednění specifických podmínek a charakteru území (viz. též kap. C.1). E) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z projednaného Zadání ÚP Nučice nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj. F) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA F.1) Zemědělský půdní fond Celkem je územním plánem Nučic dotčeno 16,89 ha ploch zemědělského půdního fondu. Všechny tyto plochy byly vymezeny platným ÚPnSÚ a jeho změnami. F.1.1) Přehled lokalit záborů zemědělské půdy označení navržené využití třída ochrany kód BPEJ % ha celkem ha Z1a BI III % Z1b BI III % Z2a SV I % Z2b SV I % WD3.3 PV I % Z4a BV I % Z4b OV I % WD3.2 PV I % Z5 BV I % 0.01 II % Z6a BV I % 0.59 II % Z6b OV II % Z7 SV II % Z8a BI III % Z8b BI III % WD3.1 PV III % Z9 BI III % Z10 VL I % Z12 VL V % 0.60 V % Z13 VL I % ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 16

20 F.1.2) Zábory ZPF z hlediska tříd ochrany třída ochrany 1 5,14 ha (30,4 %) třída ochrany 2 7,30 ha (43,2%) třída ochrany 3 3,86 ha (22,5 %) třída ochrany 4 0 ha (0 %) třída ochrany 5 0,65 ha (3,8 %) F.1.3) Odůvodnění záborů ÚP Nučice pouze přejímá zastavitelné plochy z platného ÚPnSÚ Nučice a jeho změn č. 1 až 8. Většinu záborů tvoří plochy bydlení (75,6%), 19,1% záborů tvoří plochy pro výrobu a skladování a zbylých cca 5% představují zábory pro občanskou vybavenost a veřejná prostranství ulice, které zpřístupňují některé obytné plochy. Zhruba tři čtvrtiny záborů jsou v nejcennější I. a II. třídě ochrany (30,4% v třídě první). Zábory takto kvalitní půdy lze odůvodnit především polohou obce v rozvojové oblasti republikové úrovně (OB1 Rozvojová oblast Praha) a zároveň v krajině sídelní (tj. urbanizované), kde je zemědělské využití území spíše marginální, protože přednost dostávají intenzivnější způsoby rozvoje. Zábory v zastavitelných plochách Z1, Z3, Z3, Z4, Z5, Z7 a Z8a (tj. 28,4% plochy záborů) představují výstavbu v prolukách, kde je již nyní zemědělské využití obtížně představitelné. Zábory v plochách Z8b a Z9 (7% záborů) představují rozšíření zastavitelného území v návaznosti na stávající zástavbu, logicky ukončují sídlo (a navíc počítají s fragmentací zemědělské půdy přeložku silnice II/101), takže jde o účelné využití území. Plocha Z12 (4% záborů) představuje vcelku nekonfliktní rozšíření skladových ploch Business parku Rudná, nacházející navíc na V. třídě ochrany. Plochy VF (fotovoltaická elektrárna) představují dočasný zábor ZPF (3,84 ha). Relativně nejproblematičtější je tak zábor ploch Z6, Z10 a Z13 (61% záborů), které se nacházejí na půdách I. a II. třídě ochrany ZPF. Zde lze pro jejich zábor argumentovat především polohou území v rozvojové ose, v urbanizované krajině podél dálnice D5, resp. uvnitř zástavby (Z13), a tím, že je využito relativně malého území mezi Nučemi-Krahulovem a Rudnou, a tím pádem dochází též k lepšímu vzájemnému provázání těchto dvou obcí. účel záboru ha % zast. plochy - bydlení ,6% zast. plochy - občanská vybavenost ,5% zast. plochy - výroba a skladování 3,23 19,1% veřejná prostranství (ulice) % F.2) Pozemky určené k plnění funkce lesa Územní plán Nučic nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Do vzdálenosti 50m od okraje PUPFL (tzv. ochranného pásma lesa) zasahují zastavitelné plochy Z6a, Z10 a Z12. Využití těchto ploch se řídí dle ust. 14 odst. 2 lesního zákona. U pozemku 420/11 (0,12 ha) lze žádat o vynětí z pozemků určených k plnění funkce lesa. G) VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚP S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ G.1) Řešení požadavků civilní ochrany Nučice jsou zahrnuto v dokumentaci krizového řízení v rámci Středočeského kraje. Z hlediska civilní ochrany se v řešeném území nepočítá s budováním žádných objektů či zařízení civilní ochrany, ani nejsou kladeny zvláštní požadavky na vybavení budov veřejné vybavenosti či úpravy stávajících objektů. Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu Nučic dle zákona č. 239/2006 Sb., o integrovaném záchranném systému a dle 20 vyhlášky č.380/2002 Sb., K přípravě provádění úkonů ochrany obyvatelstva. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NUČIC 17

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd K projednání Řešené : Správní obce Pletený Újezd, katastrální Pletený Újezd - č. 721 751 (okres Kladno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, 252 16 NUČICE, IČ 00233668 STAROSTA OBCE VLADIMÍR KUBÍK TEL. 311 678 715, FAX 311 670 123 e-mail obec.nucice@volny.cz ZHOTOVITEL A

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu obce

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu obce Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu obce MEZOUÒ zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice Obsah: a) Vymezení řešeného území... 3 b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití... 3 c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb... 4 d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území...

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. odůvodnění změny 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.4 ÚPO Kunice rozhodlo Zastupitelstvo obce Kunice dne 21. června 2004. Vzhledem k jednoduchosti

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II/A. T E X T O V Á Č Á S T obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MOŘINKA

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MOŘINKA ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MOŘINKA N Á V R H Z A D Á N Í Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice,

NÁVRH. Změny č. 4 územního plánu Sluštice, NÁVRH Změny č. 4 územního plánu Sluštice, (dokumentace návrhu změny územního plánu zpracovaná pro účel společného jednání, tedy projednání s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem a sousedními obcemi. K

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín NÁVRH ZADÁNÍ Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Úmonín bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úmonín dne 6.9.2016 usnesením č. 89/2016. Obec Úmonín leží ve

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

VRANOV NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo BŘEZEN 2016

VRANOV NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo BŘEZEN 2016 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost městyse Vranov nad Dyjí pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR N Á V R H Z A D Á N Í Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2855/2015 Pavlíková / 567 167 465 11. 2. 2016 208774/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice návrh k projednání na základě ustanovení

Více

Kounice (OKRES NYMBURK)

Kounice (OKRES NYMBURK) Kounice (OKRES NYMBURK) ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SRPEN 2011 OBSAH: 1) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, PRAHA 2

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, PRAHA 2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, 252 16 NUČICE, IČ 00233668 STAROSTKA OBCE LUDMILA SVOBODOVÁ TEL. 311 678 715, FAX 311 670 123 e-mail obec.nucice@volny.cz ZHOTOVITEL

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 5 územního plánu sídelného útvaru Kondrac k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Červenec

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015 1 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA za období květen 2009 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Leden 2015 2 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Cholina dle 55

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí Beroun

Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí Beroun Zpráva o uplatňování Územního plánu Srbsko období 11/2010 12/2014 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem Středočeského kraje a veřejností Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.2 1. TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC KOROZLUKY POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU PROJEKTANT: ING. ARCH. JAN HASÍK MOST 01/2014 1 Širší vztahy

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období 2008 2013 (Návrh určený k projednání) Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel ), jako úřad územního

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ Městský úřad Moravské Budějovice Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 36, 676 02 Moravské Budějovice --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radslavice období 12/ /2012.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radslavice období 12/ /2012. Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radslavice období 12/2008 11/2012. Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Zpráva o uplatňování územního

Více