VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Výroční zpráva schválena radou školy dne Výroční zpráva projednána pedagogickou radou dne

2 Ředitel: Statutární zástupce: Zástupce ředitele: RNDr. Pavel Laně od PhDr. Olga Maierová Jaroslava Černá PhDr. Olga Maierová od Mgr. Eva Přibylová Ivona Dittrichová Hana Benešová Yvona Veselá Vedoucí vychovatelka: Hospodářka školy: Rozpočtář - ekonom: Telefon: Fax: www stránka: Datum vydání posledního rozhodnutí zařazení do sítě: Datum poslední změny zřizovací listiny: Vznik: červen 2005 Rada školy - vznik, složení Složení: za učitele: za rodiče za zřizovatele Mgr. Ludmila Sidejová Mgr. Eva Přibylová Ivana Fuchsová Ing. Ivana Černá Antonín Ptáček Kontaktní osoba: Ing. Ivana Černá, tel

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola je zřízena hlavním městem Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2. Součástí školy jsou: Základní škola pro sluchově postižené Gymnázium pro sluchově postiženou mládež Mateřská škola pro sluchově postižené Školní družina Internát Speciálně pedagogické centrum Školní jídelna Rozdělení školy, podle typu zdravotního postižení k : Zdravotní postižení celkem Celkem MŠ ZŠ SŠ třídy děti/žáci třídy děti třídy žáci třídy žáci z toho: mentální zrakové sluchové vady řeči tělesné kombinované vady autismus vývojové poruchy učení vývojové poruch chování K bylo vzděláváno celkem 133 žáků. Orální způsob vyučování na naší škole zůstal nezměněn a stále představuje dominantní metodu. I v tomto školním roce bylo učivo 1. třídy rozděleno do dvou let (1. a 2. třídy). Tento trend, i když jsou na školu stále více přijímány děti s těžšími sluchovými vadami vč. dětí s kochleárními implantáty a děti s dalšími poruchami (poruchy učení, dysfázie, dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie), dále pokračuje a ve všech případech je zdůrazňována jazyková výchova. Všechny součásti školy jsou umístěny v jedné budově; k dispozici je jedna velká a jedna malá tělocvična. Bohužel škola nedisponuje hřištěm, ale pouze školním dvorem, který byl na náklady Nadačního fondu TÓN upraven tak, aby se na něm mohly hrát míčové hry a sportovat v omezené míře. Školní dvůr je využíván 3

4 v hodinách tělesné výchovy, při sportovních hrách a také internátem a školní družinou. V případě potřeby si škola pronajímá hřiště od jiných subjektů. Pokud se jedná o materiálně technické vybavení školy lze konstatovat, že škola je dobře vybavena. Budova je majetkem církve výše nájmu v současné době činí celkem 2, ,-- Kč ročně, pravidelně se zvyšuje o míru roční inflace. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ Všechny třídy, s výjimkou 5. A a 9. A, se vzdělávaly podle programu ZŠ Ječná Třídy 5. A a 9. A se vzdělávaly podle programu ZŠ Ječná 2007/II. 6. A se vzdělávala podle dobíhajícího programu Základní škola. Někteří žáci s kombinovanými vadami se vzdělávají podle IVP. Učební plán gymnázia: Mateřská škola: Gymnázium Ječná Sovička ÚDAJE O ŽÁCÍCH, STUDENTECH A TŘÍDÁCH MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA Přijímání dětí se provádí na základě rozhodnutí ředitelky školy. Tomuto rozhodnutí předchází doporučení psychologa školy a speciálně pedagogického centra. Důležitá je zpráva foniatra a zájem rodičů. V odděleních MŠ a v prvních třídách se jedná o děti se sluchovou vadou, a stále více o děti s přidruženými vadami, v některých případech s vadami řeči. Není-li možné učinit jednoznačné rozhodnutí, zda dítěti budou vyhovovat metody práce naší školy, realizuje se tzv. diagnostický pobyt na dobu určitou (dále DGP). 4

5 Statistika vřazených dětí: o Vřazení na počátku školního roku: do MŠ 6 do ZŠ 1. třída 7 do ZŠ vyšší ročníky: 0 o Vřazení během školního roku: do MŠ 2 do ZŠ 8 o Diagnostický pobyt: na MŠ 2 na ZŠ 13 o Odchody dětí během školního roku: MŠ 0 ZŠ 0 Všechny ostatní děti byly vřazeny do naší školy již v předchozích letech. GYMNÁZIUM Přijímání studentů na naše gymnázium se řídí stejnými pravidly jako na ostatních státních gymnáziích (jednotný termín přijímací zkoušky). Přijímací zkoušky se konají písemně z českého jazyka a matematiky. xxx Žáci/studenti - cizí státní příslušníci úhrnem: 1 MŠ 1 (Ukrajina) 5

6 Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) MŠ, ZŠ a G K r a j Počty dojíždějících žáků Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezsk ý Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Celkem Z toho: nově přijatí DALŠÍ STATISTICKÉ ÚDAJE VIZ KAPITOLY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Hlavním úkolem je rozvíjet řeč tak, aby děti mohly pokračovat ve studiu na naší škole a vzdělávat se orálně. Stále používáme metodiku, vypracovanou as. Janotovou, ve spolupráci s učiteli naší školy, tzv. senzomotoriku. Tato metodika je zakomponována do ŠVP MŠ Sovička. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. stupeň ZŠ děti jsou hodnoceny převážně slovně. Páté a deváté ročníky se zúčastnily nepovinného testování ČŠI. Testy nebyly upraveny vzhledem k druhům postižení. Žáci dosáhli průměrných výsledků v matematice i českém jazyce. V anglickém jazyce nemohli žáci dosáhnout ani průměrných výsledků, protože výuka angličtiny byla u těchto ročníků zahájena později. 6

7 GYMNÁZIUM Žáci se zúčastnili Ulitoolympiády, kterou pořádala škola pro sluchově postižené v Radlicích, kde dosáhli mimořádných úspěchů. Ve 4. ročníku gymnázia v tomto školním roce nestudoval žádný žák. Maturita se proto nekonala. Statistické údaje viz MŠ, ZŠ, G. Výuka cizích jazyků: Typ školy (součást) jazyk počet žáků ZŠ I.a II. stupeň anglický 82 německý 7 Gymnázium anglický/německý 13/13 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY A JEJICH ODBORNÉ KVALIFIKACI Odborná kvalifikace Odborná kvalifikace v % MŠ ZŠ SŠ , Situaci v personální oblasti ve školním roce 2011/2012 můžeme považovat za stabilizovanou. Na prvním stupni základní školy je 100% aprobovanost. Na druhém stupni je 97,67% a gymnáziu je aprobovanost vysoká (blíží se 100%), považujeme-li odbornost pro daný předmět za dostačující. Speciální pedagogika (surdopedie, logopedie) je u učitelů, kteří nemají speciální pedagogiku vystudovanou, průběžně nahrazována kurzem výuky sluchově postižených žáků, který vedou zkušení odborníci. Tento kurz má platnost jen pro výuku na naší škole. 7

8 Znakový jazyk, který není dominantním komunikačním systémem mezi žáky a mezi žáky a učiteli, částečně ovládá na škole 6 pracovníků. Odborníci, pedagogové, naší školy vyvíjeli činnosti, které přesahují i rámec školy. (Pí Kučerová pracuje v sekci učitelů německého jazyka, která se podílí na tvorbě nových učebnic, pí Fridrichová v sekci matematiků a fyziků, pí Svobodová v logopedické společnosti, pí Šedivá v psychologické společnosti ČR). Personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přepočt. pracov. k fyzické osoby k přepočt. pracov. pedagog., vč. ředitele 49,294 42, ,316 nepedagogičtí 19,000 18, ,085 celkem 68,294 60, ,401 Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let celkem důchodců počet Průměrný věk pedagogických pracovníků: 49,58 Kvalifikace pedagogických pracovníků k Vzdělání Typ školy Vysokoškolské pedagogické UK PgF roč Vysokoškolské nepedagogické Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. s DPS bez DPS VOŠ pedag ogická VOŠ nepedagogick ého směru s DPS bez DPS UK PgF vychov. 5 Ostatní VŠ

9 Typ školy SpgŠ Gymnázium Střední odborné s maturitou pedagogického směru Vzdělání Střední odborné s maturitou nepedagogického směru bez s DPS DPS bez maturity 1 vychovatelka internátu + 2 asist. pedagoga noční vychovatelky. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Žáky vyučovali čtyři učitelé s odbornou kvalifikací a tři bez odborné kvalifikace. Rodilého mluvčího nezaměstnáváme. Pí uč. Přibylová navštěvuje celoroční kurz anglického jazyka 10 pracovníků se vzdělává v jazykových kurzech anglického jazyka a jeden učitel navštěvuje kurz italského jazyka. Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce: 0 Nově přijatí absolventi učitelského studia: 0 Nově přijatí absolventi neučitelského studia: 0 9

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2011/2012 Typ studia Semináře: Jednodenní Počet akcí 1 Zaměření akcí Jméno.. Vzdělávací instituce Spisová služba Sidejová Spirála 1 Prevence zdraví Jarošová Spirála 1 1 Finanční matematika Čtenářská gramotnost Fridrichová Šafránková Kadlecová Institut pro další vzdělávání dtto Dvou a vícedenní 1 TV Škola hrou Jandusová AŠSK - MŠMT Kurzy: Jednodenní Dvou a vícedenní 1 Angličtina celoroční kurz Přibylová Masarykův ústav při ČVUT Doplňkové PS Školský management Rozšiř.aprob. 1 Studium spec. pedagogiky Jarošová UK PF 1 Vychovatelství Kroupová UK PF 1 Integrace Faitová S a V Pg Evropská 1 Integrace Vošická dtto 10

11 ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VZDĚLÁVACÍ VÝJEZDY, SPORTOVNÍ KURZY Místo pobytu Benecko v Krkonoších 1) Počet dětí/žáků 35 našich 8 z partnerské školy v Berlíně doprovod: 5 instruktorů doprovod: 2 učitelé Doprovod/náplň Janova Hora Vítkovice v Krkonoších 16 doprovod: 3 náplň: poznávání Krkonošského národního parku 1) Výsledky závodů: Kategorie Snowboard: 1. Martina Holubová 2. Antonín Jaroš 3. Martin Talián Kategorie Lyže Gymnázium: Kategorie Lyže ZŠ: 1. Tomáš Čálek 1. Jakub Uher 2. Lenka Sagulová 2. Jaroslava Slavíková 3. Lukáš Pluskal 3. Václav Zdeněk EKODEN Balíček exkurzí 1: gymnázium, 9. tř. A, B, 8. A Firma Plastic Technologies and Products, Jílové u Prahy (zpracování plastů) Kompostárna Agora, Želivec u Kamenice Čistička odpadních vod Říčany 33 žáků a 5 učitelů Balíček exkurzí 2: 6. B A Barkov Zdice (zpracování elektroodpadu) Papírna Lochovice 33 žáků a 5 učitelů Papírna Korona Lochovice a vodárna Podolí (4. tř., 5. A, 5. B, 6. A) 33 žáků a 5 učitelů Komunitní kompostování Oblouková (1. tř., 2. tř., 3. tř.) 19 žáků a 3 učitelé 11

12 EXKURZE Termín konání: Místo konání: Východočeský kraj Automobilka Kvasiny, pevnost Březinka, vodní nádrž rozkoš, Česká Skalice - Barunčina škola, Babiččino údolí, B. Němcová Účast: 37 žáků + 5 učitelek pedagogický doprovod vědomostní: 0 sportovní: viz další text ÚČAST ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH umělecké: 0 ZAHRANIČNÍ KONTAKTY Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Studenti znakového jazyka Švédsko jaro 2012 Setkání se studenty gymnázia v hodině AJ, přátelská diskuse v angličtině Partnerská škola Berlín SRN Poznávání berlínských pamětihodností a turistických atrakcí spolu s žáky místní školy 12

13 VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ, SPOLUPRÁCE SE SPC, PPP Výchovná poradkyně Mgr. Alena Fridrichová se během školního roku scházela s vycházejícími žáky i jejich rodiči a poskytovala jim informace o možnostech dalšího studia. Spolupracovala s třídními učiteli a podílela se na pohovorech s problematickými žáky a jejich rodiči. Převážně se řešila zanedbávaná docházka do školy a včasné omlouvání nepřítomnosti. Během roku se uskutečnilo několik výchovných komisí v ředitelně školy za přítomnosti ředitele, psycholožky, třídního učitele a rodičů problémových žáků. V převážné většině pohovorů šlo o to sjednotit postoje rodiny a školy ve prospěch žáka. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ) Přednáška MUDr. Kováře v kině Blaník Láska ano, děti ještě ne. Účast: 8. a 9. třídy Xenofobie, rasismus a předsudky workshop ve škole Účast: 9. tř., I a II. G viz informace: EKODEN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V rámci výuky VkO a Z SV byla probírána témata týkající se multikulturní výchovy. Žáci II. stupně a gymnázia se zúčastnili v kině Světozor projektu Jeden svět na školách. V hodinách EV se žáci seznámili s životem ve třetím světě. Každý rok navštěvují výstavu Word Press Foto. 13

14 INTEGRACE V tomto školním roce nebyl ani jeden žák integrován do běžné základní školy. PEDAGOGICKÁ A OSOBNÍ ASISTENCE Od ledna 2007 působí na škole 4 asistentky pedagoga noční vychovatelky internátu (přepočtený počet 3). Dále bylo zaměstnáno ve šk. roce 2011/12 šest asistentek pedagoga (přepočtený počet 3,4). Jejich činnost se zaměřila na pomoc učitelům při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště s přidruženými vadami. Osobní asistenty ve škole nemáme. AKREDITOVANÉ PROGRAMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, POPŘ. EXISTENCE STŘEDISKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Odpadá. DALŠÍ AKCE ŠKOLY, PROJEKTY, ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ OBCE, Odpadá. SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY, NEZISKOVÝM ORGANIZACEMI V odůvodněných případech (špatná péče rodiny o dítě, záškoláctví) spolupracujeme s odbory sociálních věcí obecních nebo městských úřadů Škola je již od roku 1992 podporována Nadačním fondem TÓN. Ten se podílí na zabezpečování např. zahraničních zájezdů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, různých exkurzí, na nákupu sportovního vybavení pro školu i internát, apod. V rámci již čtyřleté spolupráce s obcí Benecko v Krkonoších jsme ve dnech až přivítali v naší škole 33 dětí a 3 učitelky z místní školy. Na oplátku nám obec Benecko poskytuje nadstandardní slevy na týdenní permanentky během našeho lyžařského výcviku (900,-- Kč místo 2.390,-- Kč pro 1 osobu). 14

15 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ kapacita počet stravovaných žáků/dětí Z toho z jiných škol ZÁVĚRY A ZJIŠTĚNÍ ČŠI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL (U ZPRÁV ČŠI UVEĎTE Č. J. A SIGNATURU) Hygienická stanice hl. města Prahy Termín konání: Předmět kontroly: stravovací provoz Závěr kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky XXX Rozbor hospodaření za školní rok 2011/2012 není součástí této zprávy. Byl zpracován samostatně k Rozbor za I. pololetí roku 2012 byl předložen MHMP. 15

16 Školní a mimoškolní aktivity INTERNÁT Celoročně: kroužky Pondělí - plavání v krytém bazénu v Radlicích 19:00 20:00 Úterý - pohybové hry - malá tělocvična nebo školní dvůr 18:45 19:30 I. sk. vybíjená a jiné míčové hry - velká tělocvična 19:30 20:15 II. a III. sk. Středa - míčové hry, badminton - velká tělocvična Čtvrtek - fotbal, pozemní hokej a posilování - velká tělocvična III. a IV. sk. Neděle - míčové hry - školní dvůr (příjezd dětí) Zimní období - bruslení na Zimním stadionu Luka 1x týdně Návštěvy Městské knihovny besedy o knihách, půjčování knih 1 x měsíčně Rekreace, sportování a relaxace v těchto areálech: Dětský ostrov, Kotlářka, Rokytka Vysočany, hřiště Folimanka, Apolinářská a Lipová zahrada, nové rekreační centrum ve Vršovicích a nové relaxační centrum v Braníku. Celý školní rok průběžně využíváno. Podzim: kultura a sport Celointernátní výlet do Hostivaře areálu zdraví soutěžní sportovní odpoledne. Návštěva akce Volný čas Vyšehrátky soutěžní odpoledne I. - III. skupina. Park u Vinohradské vodárny dětské hřiště skoky na trampolínách I. a II. skupina. Celointernátní návštěva Stodůleckého jarmarku soutěžní odpoledne. Návštěva výstavy Asijské kultury spojená s výstavou fotografií IV. sk. Celoodpolední výlet do Trojské botanické zahrady velký okruh s turistikou a prohlídka zahrad I. III. sk. Vlastivědná vycházka večerní starou Prahou III. sk. Výlet přívozem po Vltavě na Císařkou louku a zpět k Palackému mostu I. a II. sk. Vycházka do Karlína In line bruslení jízdy na kolečkových bruslích III. sk. Vycházka po stopách renesance Novoměstská radnice domy na Staroměstském náměstí III. IV. sk. Výlet na velkých koloběžkách Branická cyklostezka II. sk. Začínající podzim Botanická zahrada Na Slupi vycházka I. a II. sk. Fotografie na Kampě prohlídka s vycházkou I. IV. sk. Celointernátní výlet Posázavským Pacifikem do Davle k Soutoku Sázavy s Vltavou. Vycházka na Petřín lanovkou do Bludiště I. a II. sk. Svatováclavská pouť na Výstavišti spojena s návštěvou muzea Podmořského světa I. IV. sk. Návštěva výstavy papoušků a Andulek v Botanické zahradě Na Slupi I. III. sk. Vycházka na Žižkov obnovený Památník Jana Žižky na Vítkově IV. sk. Průběžně využíváno všech dostupných sportovních areálů k relaxaci. 16

17 Zima: kultura a sport Turistický pochod Krčským lesem k Thomayerově nemocnici krmení muflonů v areálu I. III. sk. Zahájení kroužku bruslení na Zimním stadionu Luka II. IV. sk. Celointernátní Mikulášská nadílka večer v převlecích a maskách s příchodem Mikuláše, anděla a čerta (připravená studenty gymnázia), za finanční podpory Nadačního fondu TÓN. Započata tradiční příprava a výroba dárečků rodičům k vánocům I. IV. sk. Vycházky na předvánoční trhy: Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, náměstí sv. Ludmily I. IV. sk. Návštěva tradiční výstavy lidových tradic a zvyků ve Františkánské zahradě I. IV. sk. Betlémská kaple výstava lidových betlémů I. IV. sk. ZŠ Hůrka koncert a vystoupení dětí s lidovými písněmi a tanečky a zhlédnutí výstavy dětských výrobků s vánoční tématikou I. III. sk. Návštěva vánočního koncertu v kostele Sv. Antonína I. III. sk. Vlastivědná vycházka na Pražský Hrad Pošta, pamětní razítka a slaměný Betlém a zpět po Starých Zámeckých schodech na Klárov II. a III. sk. Účast na Tříkrálovém průvodu s bohoslužbou z Loretty pře Pražský Hrad Nerudovou ulicí až na Malostranské náměstí I. IV. sk. Bruslení na nově otevřeném venkovním stadionu Na Štvanici - II. IV. sk. Bobování a koulování na Folimance I. III. sk. Večerní procházky zimní Prahou s vlastivědným zaměřením III. sk. Průběžně večerní plavecký výcvik v Radlicích II. IV. sk. Vycházka na Kampu a krmení ptactva I. sk. Návštěva a prohlídka Náprstkova muzea I. IV. sk. Muzeum Policie Odpoledne dětem spojené s promítáním pohádky I. a II. sk. Průběžně rekreace a sport ve výše uvedených areálech. Jaro: kultura a sport Účast internátních dětí na Festivalu integrace Slunce v paláci Akropolis I. III. sk. Vycházka do Havlíčkových sadů pod Grébovkou I. a II. sk. Maňáskové divadélko I. a II. sk. uspořádané vychovatelkou Šturmovou pro internátní děti. Výlet dětí I. a II. sk. na Petřín procházka na Loretánské náměstí přes Nový svět až k Pražskému Hradu I. III. sk. Matějská pouť na Výstavišti v Holešovicích I. IV. sk. Pravidelné návštěvy Městské knihovny besedy o knihách a půjčování knih III. a IV. sk. Návštěva Staroměstské mostecké věže výstup na věž s vyhlídkou I. a II. sk. Žižkovský masopust účast internátních dětí v maskách I. III. sk. Fotbalový turnaj na Dětském ostrově IV. sk. s žáky z Radlické školy. Příprava velikonoční dekorace a vajíček I. IV. sk. Divadelní představení pro malé diváky v Celetné ulici I. a II. sk. Návštěva předvelikonočních trhů na Staroměstském náměstí lidová řemesla ve stáncích I. III. sk. 17

18 Pletení velikonočních pomlázek (z proutků nasbíraných v Karlínském parku) II. IV. sk. Účast na večerním fotbalovém utkání na stadionu Sparta (volné vstupenky pro děti IV. sk.). Návštěva koncertu ZVŠ v Biskupské ulici spojená s prohlídkou přilehlého Chrámu sv. Petra I. a II. sk. Výlet do Tróje výstava exotických motýlů a Fata morgany fotografování I. IV. sk. Návštěva botanické zahrady Na Slupi kvetoucí rostliny a keře I. a II. sk. Celointernátní turistické odpoledne Milíčovským lesem. Vycházka do relaxačního lanového centra v Braníku spojená s jízdami na kolečkových bruslích I. III. sk. Muzeum Policie soutěžní odpoledne pro děti (ukázka hasičů, policejní práce a poskytování první pomoci) I. III. sk. Celoodpolední účast internátních dětí na Bambiriádě v Praze 6 organizace volného času soutěžení o ceny I. IV. sk. Výlet do zámeckého parku v Průhonicích kvetoucí keře a skalničky I. III. sk. Průběžně večerní plavání dětí v Radlicích, výlety do Bráníka a do Karlína jízdy na koloběžkách a kolečkových bruslích I. IV. sk. Toulcův dvůr účast dětí na soutěžním odpoledni o ceny s večerním opékáním buřtů I. IV. sk. Návštěva Dinoparku na Harfě (volné vstupenky) I. III. sk. Celodenní sportovní den o medaile uspořádaný ZŠ v Radlicích. Průběžně rekreační odpoledne v Apolinářské zahradě I. IV. sk. Internátní celodenní výlety: Návštěva Skanzenu v Kouřimi vlakem turistický pochod k Lechovu kameni, prohlídka městečka a lidových řemesel. Výlet vlakem do Srbska na Berounce turistika do lomu Alkazar a odtud stezkou do sv. Jána pod Skalou, spojeno s opékáním buřtů. Celointernátní závěrečný večírek s tancem na ukončení školního roku spojen s rozloučením s dětmi 9. tříd a předáváním dárečků. AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY divadlo Pohádkový semafor divadlo O pejskovi a kočičce vánoční výstava (ZŠ Štěpánská) vánoční výstava betlémů (Františkánský klášter) školní vánoční besídka integrační výstava pohybové ústrojí (pasáž Minor) jarní slavnost pro nejmenší Karlovo nám dopravní hřiště školní olympijské hry (Radlice) divadlo Konzert dopravní hřiště 18

19 MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN Datum konání: Účast: 60 žáků všech stupňů školy Nejlepší žák školy: Matouš Fuksa 90 bodů Nejlepší žáci dle kategorií: KLOKÁNEK BENJAMÍN KADET Fuksa 90 bodů Kletečka 48 bodů Kamenická 45 bodů Zeman 76 bodů Šumanová 41 bodů Talián 41 bodů Mihula 59 bodů Bisták 40 bodů Legát 39 bodů JUNIOR Pluskal 48 bodů Jaroš 43 bodů Košák 29 bodů STUDENT Nováková 45 bodů Sagulová 24 bodů Novotný 22 bodů SPORTOVNÍ ČINNOST Vánoční turnaj v šachu 6. ročník turnaje proběhl dne ve spolupráci s obecně prospěšnou společností FIGURKA a mezinárodní mistryní Martinou Kořenovou. Zúčastnilo se ho 16 žáků. Od 4. ledna 2012 začal pracovat pravidelný šachový kroužek vedený profesionálním trenérem Ing. Jaroslavem Voříškem. Do kroužku pravidelně dochází 16 žáků školy. Činnost kroužku je hrazena Nadačním fondem TÓN. Ječná Cup ročník přeboru školy ve stolním tenise. 1. místo Novotný Milan 2. místo Pomahač Dominik 3. místo Štemberk Milan Kroužek odbíjené Termín konání: únor až duben 2012 Účastnice: studentky gymnázia příprava na CSH Kin ball Termín konání: Místo konání: ZŠ U Roháčových kasáren společná hodina TV Olympijské hry naší školy Místo konání: škola pro sluchově postižené Radlice Termín konání: Počet účastníků: všichni žáci školy + pedagogové Disciplíny: atletika 19

20 Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků Místo konání: Kyjov Termín konání: Počet účastníků: 16 žáků 8 hochů + 8 dívek Doprovod: 3 učitelé (Hošek, Tesařová, Zoulíková) Umístění žáků: Atletika: Běh 800 m: 2. místo (Hordósová Sonja) Vrh koulí: 2. místo (Kamenická Jana) Běh 60 m: 2. místo (Pomahač Dominik) Skok daleký: 1. místo (Pomahač Dominik) Vrh koulí: 3. místo (Talián Martin) 4 x 60 m 3. místo (Šnajberková, Šumanová, Pomahač, Talián) Celkové hodnocení škol v atletice: 3. místo Plavání: 50 m prsa: 1. místo (Buriánová Zuzana) 50 m volný způsob: 1. místo (Škrbelová Alena) 3. místo (Buriánová Zuzana) Celkové hodnocení škol v plavání: 3. místo Košíková dívky. Futsal chlapci: 4. místo 5. místo 30. Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže Místo konání: Praha Termín konání: Počet účastníků: 5 žáků + 2 učitelé Účast v disciplínách: atletika volejbal stolní tenis Kulturně- zájmová činnost Akce, které organizovala pí učitelka Michalová: 1) Září 2011 Výstava Portrét Zahájení nové výstavy s názvem Portrét. Výstava je natrvalo umístěna v počítačové pracovně a sestává z portrétních prací žáků. Žáci pomocí tužkové kresby a následně akrylátovými barvami zobrazovali portréty významných světových osobností nebo pracovali na autoportrétu. 2) Sedmikostelí 7. třída Kostel sv. Štěpána, sv. Kateřiny, sv. Apolináře, Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého 20

21 3) Karlovo nám. 7. třída Sakrální stavby Karlova nám. sv. Ignác, bývalé Boží tělo, kostel sv. Václava na Zderaze. 4) Orloj 9. A 5) Orloj 8. A 6) Návštěva kláštera v Emauzích - 6. B 7) Loretánské nám. 7. třída 8) Rudolfinum Le Chapelle - G I. a II. 9) Výstava seminárních a klauzurních prací na VŠ UMPRUM - G l. a II. 10) Vycházka Karlův most G I. a G II. 11) dtto 7. třída 12) Animace 9. třída Žáci se naučili pomocí programu Monkey Jam animovat a vytvořili 2 krátké filmy. Akce organizované pí uč. Rubešovou 9. A Výrobky z odpadu výstava v Pařížské Školní výlet Tetín SOU Holečkova pohovor s p. ředitelem SCHOLA PRAGENSIS profesionální hledání Školní výlet Kouřim lidové tradice Kino Světozor Nový květen Návštěva Městského úřadu pro Prahu Přednáška o Africe Návštěva Krajského úřadu pro Středočeský kraj EKODEN Lochovice, Berounsko el. odpad Exkurze Kvasiny, Dobrošov, Rozkoš Česká Skalice, Ratibořice, Babiččino údolí Dětský den Olympijské hry v Radlicích Výlet do Kutné hory Přednáška o Austrálii Vojenské muzeum Žižkov Akce organizovaná pí uč. Havrdovou a Jandusovou Návštěva městské knihovny v Praze pobočka Dittrichova ul. Kulturní a zájmové akce I. stupeň základní školy Návštěva divadla Minor 2 představení Představení v Gongu Návštěva dopravního hřiště v muzeu Policie Den záchranných složek (muzeum Policie) 21

22 Kulturně vzdělávací akce 2. stupeň Vyšehrátky zapojování smyslů s pomocí hravých úkolů World Press foto I. a II. gymnázium Divadlo Minor Klabzubova jedenáctka 3. a Ulitoolympiáda jazyková soutěž pro žáky tříd (11 dětí) Výstup na Milešovku výročí vzniku založení sam. čs. státu Týden vědy I. a II. gymnázium Výchovný koncert CHOREA BOHEMIKA staré lidové nástroje Vánoční školní besídka a dílny prezentace školy Výstava Staré pověsti české Národní muzeum Královskou cestou na Pražský hrad památky Prahy Divadlo v Dlouhé Naši furianti Planetárium Praha 5. B Ptáci kolem Vltavy 7. A a 7. B Výchovný koncert TAM - TAM ORCHESTRA, rytmická hudba z Afriky, Kuby a Brazílie perkuse, kytara, klávesy Přednáška o prevenci, užívání a důsledcích vědomého poškozování vlastního zdraví drogami Mezipředmětová vycházka za Mohylou bitvy na Bílé hoře, maketou vojsk v letohrádku Hvězda, stavební a zahradní architekturou, jarní květenou Městská knihovna 7. A a 7. B Mise Vyšehrad hra na badatele, hledání atributů a jejich dosazení do erbu Celodenní výlet za těžbou zlata Nový Knín, těžba stříbra, olova a uranu Příbram, památník Vojna Žáci 2. stupně ZŠ navštívili v rámci výuky hudební výchovy dva výchovné koncerty v Národním domě na Vinohradech Zeměpisné poznávání soutěž 7. A a 7. B Den dětí uspořádala pí uč. N. Jandusová pro žáky prvního stupně. Kroužek klavíru Vedoucí: Mgr. Křápová Četnost konání: pravidelně 1 x týdně Účast: 8 sluchově postižených žáků ve věku od 8 do 16 let Přílohy: Tabulky podle jednotlivých typů škol 22

23 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ IZO počet tříd Celkem homogenních heterogenních počet zapsaných dětí počet docházejících dětí docházky na třídu docházky v % Ø dětí na učitele k k ,14 55,82 5, ,5 počet neumístěných dětí: 0 počet dětí s odkladem školní docházky: 2 23

24 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ IZO Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k Počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem k k Průměrný počet žáků k na třídu: I. stupeň II. stupeň průměr za školu 7,2 8 7,6 Průměrný počet žáků na 1 učitele na II. stupni a průměr za školu, nelze spočítat, protože na II. stupni učí i učitelé gymnázia a na gymnáziu i učitelé ZŠ. Učitelé jsou zařazeni buď u ZŠ, nebo u G podle převažující míry vyučovací povinnosti na tom kterém stupni. Počet žáků, kteří ukončili školní docházku: Ve školním roce navštěvovalo devátý ročník celkem 19 žáků. Jejich další vzdělávání by mělo probíhat v následujících oborech: Gymnázium Kopecký SOŠ obor informační služby Pomahač, Sviták, Šmerda, Šnajberková SPŠ elektro Baštová SOU Dopravních podniků obor aranžérka Vávrová SOU obor cukrář Nerad Střední škola Aloyse Klara rekondiční a sportovní masér Zdeněk SOU obor kadeřník Granát SOU obor opravář zemědělských strojů Linek SOU obor autoelektrikář Hanák SOU obor prodavačka Kamenická SOU pro sluchově postižené obor kuchař Rác, Talián SOU pro sluchově postižené obor malíř Let, Němec SZŠ pro sluchově postižené obor zubní technik Jiřík Praktická škola - Frantíková 24

25 Chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé ročník I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí počet % počet % počet % počet % počet % počet % A B A B A B A B C celkem 97 98, ,99 1 0,99 Zameškané hodiny k / /2012 omluvené neomluvené 0 32 celkem Nejčastěji řešené výchovné problémy: Docházka do školy, pozdní příchody, omlouvání nepřítomnosti. 25

26 Prospěch I. pololetí II. pololetí počet žáků % počet žáků % Prospěli - I. st Prospěli II. st Z toho s vyznam. 10 4,9 10 5,5 Neprospěli - I. st Neprospěli II. st Klasifikováni I. st Klasifikováni - II. st ,2 Klasifik. celkem ,2 Neklasifik. I. st Neklasifik. - II. st ,8 Neklasif. celkem ,8 I. stupeň 1. až 3. třída slovní hodnocení Přípravná třída pro děti se sociálním znevýhodněním - počet dětí, asistent učitele apod. odpadá Školní družina školní klub počet oddělení počet žáků počet žáků na vychovatele školní družina školní klub

27 GYMNÁZIUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ IZO Počet tříd: počet tříd počet žáků k k Počet žáků a tříd podle studijních oborů k : studijní obor kód oboru délka studia ročník počet tříd počet žáků forma studia gymnázium K/41 4 I. III D Na počátku školního roku bylo celkem 14 studentů. Během školního roku odešla na vlastní žádost jedna studentka. Průměrný počet žáků k : na třídu: 4,33 na učitele: 3,5 x) x) Počet žáků na jednoho učitele nemá vypovídací charakter; u gymnázia jsou vedeni ředitel školy a statutární zástupce; někteří učitelé, kteří jsou vykazováni u gymnázia vyučují i na ZŠ a naopak (jsou zařazeni podle převažujícího úvazku na tom, kterém typu školy). Údaje o přijímacím řízení na gymnázium a informační služby: na šk. rok 2012/13: gymnázium/informační služby 1. kolo: celkem 4/12 dívek 2/10 hochů 2/2 2. kolo: celkem 0/4 dívek 0/0 hochů 0/4 Celkem bylo přijato na gymnázium 4 žáci, na informační služby 8 žáků. 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Výroční zpráva schválena radou školy dne 2. 10. 2006 Pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva školy 2013-2014 Č. j. GOA/551/An/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovaná podle vyhlášky 15/2005 Sb. v platném znění

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více