č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013"

Transkript

1 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první kolo přijímacího řízení příloha jak jsme volili v Žamberku

2 2 Informace z radnice Důležitá informace pro podnikatele podnikající v silniční motorové dopravě velkými vozidly (tj. nákladní vozidlo o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny a osobní vozidlo pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) S účinností od byl zákonem č.119/2012 Sb. novelizován zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a mimo jiné i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou novelou došlo k některým zásadním změnám podmínek pro provozování koncesované živnosti silniční motorová doprava nákladní a osobní provozovaná velkými vozidly. Na základě uvedené novely jsou podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí její účinnosti oprávnění provozovat silniční motorovou dopravu velkými vozidly a hodlají ji provozovat i nadále, povinni do požádat na obecním živnostenském úřadě o změnu rozsahu předmětu podnikání a ke své žádosti přiložit následující doklady: Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědného zástupce (dopravní úřad vyměňuje osvědčení za nový typ na základě žádosti jejich vlastníka, předložení stávajícího osvědčení a občanského průkazu, lhůta do ). o Doklad osvědčující právní důvod užívání prostor sídla či místa podnikání (např. smlouva o pronájmu, smlouva o zápůjčce), kromě případu, kdy je podnikatel v dopravě zapsán v katastru nemovitostí jako osoba oprávněná užívat nemovitost, v níž je sídlo či místo podnikání, nebo je zapsán jako její vlastník. Osvědčení o finanční způsobilosti na příslušný kalendářní rok. Doklad o skutečné vazbě k odpovědnému zástupci, pokud ji má (např. pracovní smlouva), kromě případu, kdy tato vazba vyplývá z údajů zapsaných ve veřejně dostupných registrech (např. status jednatele společnosti). Nebude-li žádost ve lhůtě podána, živnostenský úřad omezí podnikateli rozsah oprávnění na provozování silniční motorové dopravy pouze malými vozidly. Odpovědný zástupce Povinné ustanovení pro dopravu velkými vozidly (fyzická osoba může ustanovit sama sebe) Nemůže vykonávat funkci pro více než 4 podnikatele v dopravě, včetně sebe. Nemůže vykonávat funkci pro více než 50 vozidel, pokud nemá k podnikateli skutečnou vazbu (např. zaměstnanec, jednatel společnosti). Doplňující informace ke změnám v silniční motorové dopravě provozované velkými vozidly Vám poskytnou pracovníci Městského úřadu Žamberk, obecního živnostenského úřadu, tel.: , , nebo na Krajském úřadě Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství paní Lucie Čiháková, tel nebo pan Ing. Miloš Klouček, tel Bc. Hana Hamerníková, za ObŽÚ Žamberk NÁPOJOVÉ KARTONY Nápojové kartony, nebo také tetrapaky, jsou krabice na mléko, džusy, víno a jiné potraviny. Jsou ze sedmdesáti procent tvořeny vysoce kvalitním papírem, který obalu dodává potřebnou tuhost, a dalšími vrstvami, jako jsou polyetylenové fólie, případně hliníkové fólie, které zajišťují nepropustnost obalu vůči kapalinám, plynům, nebo UV záření. Takto vrstveným obalům se říká kompozitní, či kombinované obaly. Právě proto, že jsou tyto krabice vyráběny z velmi kvalitního papíru, jsou cennou surovinou pro výrobu kvalitního recyklovaného papíru. Použité nápojové kartony v domácnosti je dobré vypláchnout velmi malým množstvím vody a nechat okapat. Tak zabráníme případnému vzniku zápachu a můžeme je doma delší dobu skladovat. V Žamberku se tetrapak třídí do plastových pytlů oranžové barvy, které odváží vždy první úterý v měsíci společnost Jaromír Plundra. Nápojové kartony lze vhodit také do žlutých kontejnerů spolu s plastovými obaly nebo je možné je předat rovněž dětem do žamberských škol, neboť mezi sebou soutěží, kdo jich nasbírá nejvíce. Jako každá druhotná surovina se musí tetrapak dotřídit, zbavit nečistot a slisovat. Teprve potom je možné jej předat k recyklaci do papíren. Za celý rok 2012 odevzdali občané Žamberka celkem kg nápojových kartonů. Děkujeme! Bc.Hovádková Alena komunální odpad Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2013 činí 500,- Kč na 1 osobu a rok, osoby starší 70 let mají 50 % snížení. Poplatek můžete uhradit: v hotovosti na Městském úřadě (radnice), Masarykovo nám. čp.166, v Žamberku, na finančním odboru místní poplatky č.dv. 201, a to v úřední dny: Pracovní doba: Po 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. St 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. Čt 8:00 11:00 hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č Splatnost poplatku: - 1/2 poplatku 30.4.,- 2/2 poplatku Iveta Dytrtová, referentka fin.odboru TOPENÍ V DOMÁCNOSTECH Domácnosti se na znečišťování ovzduší celkově podílejí více než třiceti procenty. Tento fakt je nejvíce patrný v průběhu topné sezony. Znečištění by však bylo možné správným topením v malých zdrojích kotlích - výrazně omezit. Záleží to ovšem na osobní odpovědnosti každého z nás. Uvažováním o tom, jak a proč správně postupovat při topení v kotlích na tuhá paliva, se přispěje ke zdravějšímu prostředí ve městě. Jde o to, v čem spalujeme, co spalujeme, kdo topí, jak to umí a jak se o spalovací zařízení a komín stará. Způsobů topení a paliv je několikero. V podstatě záleží na tom, jaký komfort při topení požadujeme, jaký máme požadavek na úroveň ekologie provozu, kolik jsme ochotni investovat, jaké si představujeme provozní náklady a pracnost nakládání s palivem. Nejrozšířenějším tuhým palivem obecně je dřevo a uhlí. Podle nového zákona o ovzduší, který platí od září 2012, je zakázáno v kotlích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kw a nižším (především domácnosti) spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Je nutno podotknout, že v případě vytápění rodinných domů je žádoucí použít kotel s vysokou účinností a nízkými emisemi škodlivých látek. Starší prohořívací kotle mají účinnost spalování od 50% do 60 %. Moderní zplyňovací a automatické kotle od 70% do 85 %. Výhodou automatického kotle, který si palivo sám dávkuje, a tím má plynulejší spalovací proces, je, že spaluje kvalitněji a účinněji. Čím vyšší účinnost spalování je, tím nižší je spotřeba paliva a emise škodlivých látek do ovzduší. Zjišťování účinnosti kotle je standardní operací v testovacích laboratořích a vyžaduje znalost tepelného příkonu a užitkového výkonu. Pro stanovení tepelného příkonu se měří výhřevnost paliva a spotřeba paliva v kotli nebo průtok paliva na přívodu k hořáku. Kotel je nutno správně provozovat, starat se o něj a dbát na pravidelné čištění komína (malý tah komína může způsobit vracení spalin a jejich únik do místnosti, včetně jedovatého oxidu uhelnatého) a nyní podle nového zákona o ochraně ovzduší provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kw včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Malý tah komína může způsobit vracení spalin a jejich únik do místnosti, včetně jedovatého oxidu uhelnatého. V kotli pálíme pouze to, co je pro kotel určeno výrobcem. Určitě to nejsou odpady (plasty, dřevotříska, nalakované a natřené dřevo, apod.). Při jejich spalování vzniká velké množství zdraví nebezpečných a páchnoucích látek. Spaliny z odpadu ničí i váš kotel, obtěžují spoluobčany a kazí slušné sousedské soužití. Poslední rada na závěr snížíte-li teplotu o 1 C, uspoříte za rok až 6 % nákladů na vytápění. Marcela Pokorná, odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ

3 3 Město Žamberk vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Žamberk, 28. října 581 Předpokládaný nástup na pracovní místo: Požadavky: - odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ ředitelky v souladu s 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - znalost školských předpisů a školské problematiky - občanská a morální bezúhonnost - dobrý zdravotní stav - organizační a řídící schopnosti. K přihlášce přiložte: - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání - strukturovaný životopis v českém jazyce - koncepce dalšího rozvoje základní školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce - výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele/ředitelky základní školy (ne starší 2 měsíců) - písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Písemné přihlášky včetně příloh doručte nejpozději do na adresu: Starosta města, Jiří Dytrt, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT KONKURZ ŘEDITEL/KA ZŠ Policie ČR informuje Vánoční svátky, ani tolik propagovaný konec světa v prosinci 2012, neznamenaly pro práci policie žádnou zásadní změnu. Jen tři dny před Vánoci se neznámý pachatel pokusil vloupat do prodejny BČS Agro v Žamberku. Bohužel pro něj, dovnitř se přes veškerou svou snahu nedostal. Podstatně úspěšnější byl neznámý pachatel na počátku ledna 2013, který se sice do prodejny dostal, ovšem odnesl si jen drobný finanční obnos a cigarety. Způsobil však znatelně vyšší škodu na zařízení prodejny. Bezstarostnost za volantem se dne nevyplatila muži ve věku 21 let, který ačkoliv nikdy neabsolvoval kurz autoškoly a nebyl držitelem žádného řidičského oprávnění, neváhal zasednout za volant a s osobním motorovým vozidlem, plným dalších osob, projezdil takřka celé Orlickoústecko až do chvíle, kdy byl v Žamberku zastaven a kontrolován policejní hlídkou, a tak dojezdil. Kontrolou dalších osob ve vozidle navíc hlídka zjistila, že jeden z pasažérů je celostátně hledaný, neboť nenastoupil výkon trestu odnětí svobody ve stanoveném termínu. Čekalo ho zajištění a okamžitá eskorta do Vazební věznice v Hradci Králové. Dne oznámil pracovník jedné ze žamberských firem vloupání do areálu firmy. Neznámý pachatel odcizil z areálu několik párů pneumatik včetně disků a způsobil tak škodu přesahující částku Kč. Policie pátrá po pachateli vloupání do bytu v Liticích nad Orlicí a pachateli vloupání do rodinného domu v Kunvaldě z počátku ledna V obou případech byla z domácností odcizena drobná elektronika. Mimo uvedené dochází opakovaně k drobné majetkové trestné činnosti, stálým jevem jsou krádeže měděných okapů a svodů, zejména v méně obydlených lokalitách. Protože stávající počasí nepřeje řidičům, vyjížděla policie v průběhu prosince i ledna k několika dopravním nehodám. Naposledy dne řidička osobního motorového vozidla zn. Peugeot 207 na zledovatělém povrchu silnice č. I/11 za Helvíkovicemi nezvládla řízení a ve smyku čelně narazila do protijedoucího vozidla zn. Škoda Felicia, které po nárazu skončilo v příkopě mimo vozovku. Oba řidiči utrpěli zranění. V případě řidičky vozidla Peugeot šlo o zranění lehká. Řidič vozidla Škoda Felicia utrpěl zranění těžká, navíc neměl za volantem co dělat, neboť měl už několik dní platný zákaz řízení motorových vozidel. Oba museli být transportováni do nemocnice. Provedenými dechovými zkouškami byl alkohol u obou řidičů vyloučen. prap. Bc. Denisa Kočová POZOR! ZMĚNA ADRESY! Vážení klienti, upozorňujeme Vás na změnu adresy detašovaného pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí. Od je pracoviště přemístěno na adresu: Nádražní 550, Žamberk budova Speciální střední školy a Základní školy Žamberk (u gymnázia). Vchod z boku budovy naproti Zlatnictví dřevěnou brankou. Telefonní kontakt zůstává zachován Další kontakty a informace najdete na PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP ZMĚNY TELEFONNÍHO SPOJENÍ na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR úřadovnu na poliklinice Oznamujeme občanům, že dosavadní telefonní číslo naší úřadovny v Žamberku se ruší a nové platné číslo je Ing. František Adámek, vedoucí Klientského pracoviště Ústí nad Orlicí Turistické informační středisko Žamberk Nabízí v prodeji vstupenky: Jam Rock - hudební festival, , Žamberk, areál pod Rozálkou, 450,- Kč, vstupenky jsou platné na celý festival. Ticketportal: Benátská noc 2013 hudební festival, , Vesec u Liberce Cirk La Putyka představení na rozhraní cirkusu a divadla doplněné akrobacií, tancem a živou hudbou, , Ostrava Labutí jezero balet, , Praha Přehled všech vstupenek v prodeji a podrobnější informace k uvedeným akcím najdete na webových stránkách www. ticketportal.cz Nabízí služby: - informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí - poskytování tipů na výlet - vyhledávání autobusových a vlakových spojů - přehled ubytování, stravování, firem, organizací a služeb - informace o společenských, kulturních a sportovních akcích - zveřejnění turisticky atraktivních míst a akcí na webových stránkách Pardubického kraje - prodej a rezervace vstupenek sítě Ticketportal na kulturní a sportovní akce v ČR i v zahraničí - prodej a rezervace vstupenek na kulturní a společenské akce v Žamberku a okolí - umístění plakátů s akcemi v Žamberku a okolí ve výloze IS - tisk (černobíle A4 a A3, barevně A4) - kopírování (černobíle A4 a A3, nově také barevně formát A4) - faxování - skenování - laminaci (formát A5, A4, A3) - internet pro veřejnost - wifi připojení - zajištění provozu Tyršovy rozhledny Nabízí zdarma: -velký výběr propagačních materiálů o Žamberku a okolí, turistický magazín Kam po Česku, zimní turistické noviny, zpravodajský týdeník 5+2 dny Nabízí v prodeji: - Žamberské listy, nové korbely a hrnečky s motivem Žamberka Otevírací doba: celoročně: Po Pá 8:00-12:00 13:00-17:00 období: leden-červen, září-prosinec So 8:30-13:30 období: červenec-srpen So-Ne 9:00-15:00 Kateřina Šípková, vedoucí TIS Žamberk

4 4 Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 Vážení a milí spoluobčané města Žamberka. Velice ráda Vám děkuji za uskutečnění Tříkrálové sbírky v našem městě. Děkuji sedmi skupinkám dětí a jejich vedoucím, kteří v sobotu procházeli Žamberkem, Dlouhoňovicemi, Betlémem a Polskem, aby získali pomoc pro potřebné a trpící, a to v našem regionu, ale i ve světě, kde se charita podílí na nejrůznějších formách zmírnění bídy a utrpení. Děkuji také rodičům, kteří své děti pustili a umožnili tak tuto akci uskutečnit. Vřelý dík patří zejména štědrým dárcům za každý příspěvek! Je krásné když vzájemné porozumění a spolupráce přinese tak bohatý výsledek vždyť se podařilo shromáždit částku ,-Kč! Je to i díky přispění otce vikáře Oldřicha Kučery, který daroval celou nedělní kostelní sbírku, a také ochotě žáků hudební školy Petra Ebena v Žamberku, kteří v neděli 6.ledna v kostele sv.václava uspořádali benefiční koncert právě ve prospěch Tříkrálové sbírky. Kéž by to byl počátek nové tradice v našem městě, aby krásná hudba otvírala a spojovala lidská srdce a vzájemná láska, pomoc a spolupráce zmírňovala bídu i bolest a přinášela tak úlevu a radost do našeho lidského života všude a všem! Lásku, dobro, pokoj i štěstí Vám všem za Charitu i obdarované přeje Zdislava Králová, asistentka TS v Žamberku Záměry využití Tříkrálové sbírky 2013 v našem regionu: Občanská poradna Šance pro rodinu Centrum pod střechou Letohrad Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Centrum sociálních služeb Lanškroun Rodinné centrum Kopretina Horní Sloupnice Fond na rozvoj stávajících projektů Přímá pomoc Zahraniční pomoc: výstavba vodárny v Nirmal Nagar Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2013 Třináctá Tříkrálová sbírka je za námi. Akce, pořádaná Charitou ČR, proběhla v našem okrese v padesáti obcích a městech a s její organizací pomáhalo kolem obětavých dobrovolníků. Jen díky jim může být sbírka uskutečněna v takovém rozsahu. Cílem Tříkrálové sbírky však není jen vybírání peněz koledníci přinášejí do našich domovů také přání štěstí, zdraví a pokoje. Právě proto se, zejména starší lidé, na koledníky už těší: Každý rok na ně čekám, už si to bez nich nedovedu představit. Jezdím sem na chalupu z Prahy, tam něco takového není, říká paní z malé vesničky a její sousedka dodává: Taky na ně pokaždé čekám. Oceňuji, že děti stále chodí, udržují soudržnost obce i tradici svátku Tří králů. Upřímně děkujeme zástupcům farnosti a města, děkujeme paní Zdislavě Králové a všem, kdo se sbírkou jakkoliv pomáhali. Děkujeme koledníkům a také Vám všem, kdo jste koledníky přijali, a svým darem projevili podporu Charitě, která prostřednictvím svých služeb pomáhá potřebným. O vybraných částkách v jednotlivých obcích a záměrech použití se můžete informovat na cz. Oblastní charita disponuje s 65 % celkově vybrané částky a letos ji použije např. na provoz služeb občanského poradenství v pěti místech okresu nebo na provoz služby Šance pro rodinu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která má v současné době v péči 20 rodin z celého okresu. Děkujeme za Vaši podporu a věříme, že jste se na oplátku nechali obdarovat královským přáním štěstí, zdraví a pokoje do roku Iva Marková, Oblastní charita Ústí n. O. KDE JE PRAVDA? V Žamberských listech se poněkolikáté objevily informace jednou od místostarosty města Novotného, podruhé od ředitele polikliniky Vojty, týkající se hospodaření na poliklinice. Občan, který má informace pouze prostřednictvím Žamberských listů, je zmaten. Kde je pravda? Všichni si vážíme, a to je nepopiratelný fakt, že je v Žamberku pro pacienty k dispozici jednodenní chirurgie, ambulance praktických i odborných lékařů, všímáme si novinek na poliklinice kvalitní rehabilitace, zrekonstruovaná WC aj. Vysoká úroveň a mnohočetnost poskytovaných služeb je bezesporu také částečně zásluhou ředitele polikliniky. Pokud ovšem vzniklo nějaké podezření ze strany města na špatné hospodaření se svěřenými finančními prostředky nechť je toto předmětem zkoumání kontrolních orgánů a veřejnost je s výsledky kontroly posléze pravdivě seznámena. Dohady a osočování přes noviny nebo místní media nevidím jako rozumný důvod k dobrání se jakéhokoli výsledku. Bohužel. -MH- REKONDICE 2013 Výbor ZO SPCCH v Žamberku připravil pro své členy a rodinné příslušníky OZDRAVNÝ POBYT od června 2013 v hotelu MAS v Sezimově Ústí. Cena pobytu včetně dopravy, polopenze a rekondičních procedur činí 6.000,-Kč. Zálohu ve výši 3.000,-Kč nutno uhradit 18.února 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu /pošta/ ve 2.poschodí v době od 9-11 hod. Doplatek tamtéž od 9-11 hod. Zájemcům o pobyt budou poskytnuty další informace. Za ZO SPCCH Žamberk Marek Rybár, místopředseda org. Městské muzeum Žamberk a Spolek divadelních ochotníků Diviš Vás zvou na 2. Svaz diabetiků v Žamberku oznamuje všem našim členům i ostatním zájemcům, že rekondiční pobyt v roce 2013 se uskuteční v Orlickém Záhoří na chatě Bedřichovka, a to v termínu od 21. června do 28. června. Tato chata je umístěna v krásném prostředí Orlických hor s možností výletů do okolí i do sousedního Polska. Cena týdenního pobytu pro členy Svazu je 2.500,-Kč. Přihlášky a bližší informace podá Miroslav Vondřich, předseda organizace na adrese, ul. Hluboká čp. 98 Žamberk, případně na čísle telefonu nebo Miroslav Vondřich předseda org. žamberský MASOPUST v sobotu od 10 hodin a tradiční zabíjačku Zahájení masopustního průvodu na Masarykově náměstí u radnice K průvodu se můžete připojit na těchto stanovištích: Masarykovo náměstí Pěší zóna naproti kostelu Vojáčkovy sady Divišovo divadlo Kandela školní jídelna ulice U Daliborky 3D Fitness parkoviště u muzea Zabíjačka na parkovišti u muzea od 10:00 hodin (bandasky a žrádelníky s sebou)

5 5 Já a kočka... Velký úspěch měly práce dětí z keramického kroužku ZŠ Žamberk, Nádražní 743. Scházejí se v úterý odpoledne ve školní keramické dílně s paní učitelkou Janou Starenkovou a pod jejím vedením vytvářejí šikovné ruce děvčat a kluků velice zajímavé práce. Děti v loňském roce modelovaly a vyráběly z keramické hlíny kočky, se kterými se zúčastnily i výtvarné soutěže Já, kočka. Ve velké konkurenci školáků z 1. stupně ZŠ se podařilo získat 1. místo Martinu Hynkovi v kategorii jednotlivců a ceny za 1. místo získaly Natálie Indráková a Michaela Hažmuková v kategorii skupinové práce. Pro Martina to byl velký úspěch, protože s keramikou teprve začínal. Děvčata z 5. třídy práce v keramickém kroužku baví a dvojici kočiček vytvořila s velkou pečlivostí. Výtvory z keramiky byly vystaveny ve vitríně v muzeu na vánoční výstavě Vánočky pro kočky a mohli si je prohlédnout nejen spolužáci ze školy, ale i návštěvníci výstavy. 68. výročí tragického konce zpravodajské skupiny BARIUM Město Žamberk si v sobotu 19. ledna 2013 ve 13:30 hod. připomnělo 68. výročí tragického konce zpravodajské skupiny BARIUM. Ředitel školy Mgr. Roman Pospíšil předal cenu vítězce soutěže v kategorii žáků 2. stupně (jednotlivci) třináctileté Elišce Dytrtové za kresbu s názvem Koťata na zdi. Obrázek měl vyváženou kompozici a vyznačoval se detailním stínováním. Blahopřejeme k 1. místu a všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů v dalších výtvarných soutěžích, snad jim tento koníček ještě dlouho vydrží! V.Š. Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk Ohlédnutí za Vánocemi v Albertinu V adventním čase jsem vyslechla některá vyprávění našich babiček o kráse Vánoc jejich dětství. Dnešní děti by tato vyprávění vnímaly možná s lítostí v srdci. Jak dříve balili oříšky do lesklých papírků, věšeli červená jablíčka a večeře nebyla vůbec taková, kterou známe dnes. Žádné hromady cukroví, ani bohatě ověšený stromeček čokoládovými figurkami. Uplynula spousta času, svíčky se na vánočním stromku změnily v blikající elektrické lampičky a dárečky již nejsou drobnosti, které vyrobila maminka. Z vyprávění našich babiček děti až časem pochopí, že opravdová krása Vánoc je poskládána z pospolitosti rodiny, upřímné radosti z maličkostí a obětí milovaného člověka. Proto jsme se všichni snažili, aby naši klienti na sociálních lůžkách prožili Vánoce v klidu, pohodě a co nejvíce pospolu. K navození kouzla vánoční nálady jistě patřila sváteční výzdoba, malý dárek a vystoupení pěveckých sborů Viola a Kosáci ze Žamberka, s kterými jsme si zazpívali známé koledy. Ráda děkuji všem za krásné předvánoční a vánoční chvíle na sociálních lůžkách. Blanka Ježková, ergoterapeutka Akce se účastnilo mnoho významných hostů. Kromě představitelů města přijali pozvání také senátor Ing. Petr Šilar, zástupci Krajského výboru Československé obce legionářské, Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, Armáda ČR, Klub výsadkových veteránů Hradec Králové, Konfederace politických vězňů Rychnov n.k., zástupci obce Senice u Poděbrad, Četnická pátrací stanice Pardubice, představitelé Junáka Žamberk a rodiny, které se skupinou BARI- UM spolupracovaly nebo ji ukrývaly. Po projevu Jiřího Dytrta, starosty města Žamberka, promluvili o skupině BARIUM a její historii Vladislav Severin a Věra Nývltová, rozená Vachková z Hradce Králové, dcera Václava Vachka, jednoho z hlavních spolupracovníků BARIA v Hradci Králové, kterého na hradeckém gestapu ubili k smrti. Položením květin, minutou ticha a čestnou salvou Armády ČR byla uctěna památka členů paraskupiny Barium Josefa Šandery, Josefa Žižky, Tomáše Býčka, významného spolupracovníka paraskupiny Václava Vachka a za všechny další, kteří položili svoje životy pro nás. Pietního aktu se zúčastnilo velké množství uniformovaných členů Klubů vojenské historie Rota NAZDAR z Bakova nad Jizerou, Pětačtyřicítka Brno, Četnická pátrací stanice Pardubice a Klub přátel pplk. Karla Vašátky z Hradce Králové. Děkujeme všem, kteří se i přes velmi mrazivé zimní počasí tohoto pietního aktu zúčastnili a připomněli si tak významnou událost v historii města Žamberka i celé republiky. Zuzana Žváčková, referentka pro kulturu, vzdělávání a sport MěÚ

6 6 Ohlédnutí za vánoční výstavou V prosinci se konala již po třinácté vánoční výstava, tentokrát ve spolupráci s kočičím útulkem Mňau SOS Choceň. Její název Vánočky pro kočky přilákal především děti z mateřských školek a základních škol, proto se můžeme pochlubit účastí návštěvníků (rekord drží Vánoční dobroty ). Vystaveny byly kočky ze sbírek pí Jarmily Tauberové z Chocně, která se při zaměstnání stará navíc asi o 70 opuštěných živých kočiček, pí Ivany Cabalkové ze Záchlumí, která podniká v Žamberku, a kočky z keramiky, dřeva, skla i kovu vystavuje celoročně pro radost svých zákaznic, a bývalé studentky žamberského gymnázia Pavly Šulcové, která se podělila o své kočičí knížky, hračky, alba, ale i kočičí hrníčky a další kočičí poklady ze své sbírky. Celkem jich bylo vystaveno více než 1.170, nejmenší kočka měřila14x8 mm, největší bílá 65x100 cm a nejvyšší dřevěná 102 cm. Zajímavostí byl např. myší kouteček s ukázkou historických pastiček na myši nebo ukázky z českých říkanek (kočka snědla kroupy, kocour hrách, koťata jáhly), pohádkových knížek (Mikeš, O pejskovi a kočičce, Garfield, Tom a Jerry ) a písniček. Připraveno bylo i 13 otázek z Pohádkové kočičí soutěže. V čele výstavní místnosti přehlížela návštěvníky čarodějka s černým kocourem, aby připomněla některé kočičí pověry, mj. i norskou čarodějnici, jezdící v zimě na saních tažených dvěma černými kocoury, nebo hodnou, ale ošklivou čarodějnici Befanu, nadělující italským dětem 6. ledna dárky. Výstavu vhodně doplnily obrazy koček výtvarnice Martiny Hakové z Chocně, Jarmily Matyášové z Helvíkovic, Lenky a Luboše Kosohorských a paličkované krajky pí Jany Páchové ze Žamberka. Velkou část zaujímaly formy na pečení vánoček a bábovek, z nichž jedna byla dokonce kočičí, několik rybích, další ve tvaru srdce nebo ovoce, a také kovové formičky na cukroví nebo vykrajovací formičky na perník půjčené ze SVČ Animo, vystavena byla i kočka ze staročeského medového perníku, nechybělo ani několik vánočkových betlémů. Další oživení výstavy přinesly překrásné staré kočičí pohlednice z přelomu 19. a 20. století ze sbírky pí Ilony Voráčkové ze Zdic a množství úsměvných citátů a různá moudra o kočkách. Menší výstavní místnost u lékárny, schodiště a část přízemí patřila obrázkům a předmětům zaslaným do soutěže Já, kočka - sešly se celkem 684 práce, které byly vyhodnoceny výtvarníkem Lubošem Kosohorským, ceny pro soutěžící věnoval p. Martin Valášek, Chovatelské potřeby Žamberk, Pekařství u Lifků Choceň a Fitmin Helvíkovice a předávaly se v neděli 16. prosince v muzeu. Atmosféru Vánoc dotvořila hudební vystoupení ZUŠ P. Ebena, pěveckých sborů Corale a Viola, i prodej a ukázky vánočních dekorací, perníčků, svíček a dalších drobností nebo předvádění zdobení perníků pí Ivanou Adamcovou z Nekoře. Na vernisáži voněl punč a vánoční čaj, Jana Bednářová a Eva Tobišková s dalšími pomocnicemi s úsměvem servírovaly zájemcům staročeského houbového kubu z krup a z jáhel, k ochutnání byly vánočky a křížaly. Jedličkův mechanický betlém opravoval restaurátor p.milan Červenka z Horní Dobrouče. Probíhaly výtvarné dílny pro děti a návštěvníci si mohli v rámci felinoterapie pohladit nebo pochovat černého kocourka Kulíška. Vánoční stromečky darovaly již tradičně Parishovy lesy, ozdobily je děti ze školních družin žamberských škol, skleněné ozdoby pomáhala zavěšovat pí Jana Müllerová. Závěrečné poděkování patří všem výše jmenovaným, kteří se na přípravě a realizaci výstavy podíleli, vážíme si jejich pomoci a děkujeme i dalším nejmenovaným pomocníkům a zapůjčitelům za bezvadnou spolupráci. Všem školám i jednotlivcům děkujeme za účast v soutěži a za milou návštěvu a těšíme se na viděnou na našich dalších muzejních akcích. Vlaďka Šulcová Uplynulý rok v Městské knihovně v číslech a statistikách V r.2012 vstoupila knihovna v Žamberku do 96.roku své existence. Za tu dobu několikrát změnila formu, název, působiště i zřizovatele, ale hlavní účel poskytovat veřejnosti knihovní služby a být jedním z center kulturního života města je léta neměnný. Podívejme se tedy, jak si knihovna vedla v roce minulém: V r.2012 knihovna hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši tis. Kč. Dalším příjmem knihovny byly poplatky čtenářů v částce ,-Kč a dále příjem z regionálních funkcí ve výši ,- Kč a ze sdružených prostředků obcí ve výši ,- Kč.Celkem bylo v r.2012 použito na rozšíření výpůjčního fondu Kč. Z této částky činil nákup knih ,- Kč a nákup periodik ,- Kč. Rozšíření knihovního fondu o nové knihy bylo větší než v minulém roce, celkem jich bylo zakoupeno Vyřazeno bylo zastaralých či poničených knih. Stav knihovního fondu byl k datu konce roku knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu. Rozšířili jsme nabídku audioknih, po nichž poptávka stále stoupá. Čtenáři si již také zvykli, že mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně). Knihovna během roku vyřídila navíc 59 požadavků na meziknihovní výpůjční službu. Počet zaregistrovaných čtenářů oproti r.2011 opět stoupl, a to na 1.386, z toho 434 ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 22,35 % obyvatel města a okolí. Další nemalý počet uživatelů našeho knižního fondu tvoří rodinní příslušníci registrovaných. Knihovnu fyzicky navštívilo návštěvníků.v r jsme opět dosáhli zvýšení počtu návštěvníků (registrovaných i neregistrovaných) i zvýšení počtu výpůjček, ačkoliv knihovna byla v září čtrnáct dní uzavřena z důvodu revize a malování. Počet výpůjček v r.2012 činil celkem , z toho bylo knih a periodik. V kategorii knih stoupl počet výpůjček beletrie pro dospělé na a beletrie pro děti na , mírně klesl naopak počet výpůjček naučné literatury pro dospělé na a výpůjček naučné literatury pro děti na Odklon od naučné literatury se objevil už v minulých letech, projevuje se zde trend vyhledávat informace více na internetu než z knih. Naopak pokračující meziroční nárůst četby beletrie pro děti i dospělé je v konkurenci ostatních volnočasových aktivit potěšující. Knihovna je aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP region 08. Věnujeme se také aktivitám podporujícím čtenářství jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou akci Čtení pomáhá atd. Zapojili jsme se do celoroční soutěže pro dětské čtenáře Lovci perel, která se ukázala být časově náročná, ale děti si ji rychle oblíbily a do soutěže se jich již přihlásila více jak stovka. Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V r v knihovně proběhlo 125 kulturních a vzdělávacích akcí. Celkem tak proběhlo 58 akcí pro děti a dospělé. Pro každý ročník ZŠ a i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Školy mohou využít naší nabídky a nebo se připravíme na téma dle jejich požadavku. V r.2012 proběhlo celkem 49 bibliotematických hodin pro školy. Historicky poprvé proběhlo v knihovně slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře, kterého se zúčastnily všechny první třídy a prvňáčci skládali slib do rukou starosty. Před dvěma lety jsme vybavili čítárnu výstavním závěsným systémem a od té doby se nám daří nabídku výstav stále rozšiřovat. Kromě tradičních výstav dětských prací roste i počet výstav na profesionální úrovni. Některé z našich výstav navštívily i celé školní kolektivy. V čítárně i v ostatních prostorách knihovny jsme během roku připravili 18 výstav. Knihovna v loňském roce vykonávala tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích Bohousová, Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Litice nad Orlicí, Pastviny, Záchlumí. Pro tyto knihovny zajišťujeme různé činnosti dle požadavků krajské knihovny, např. jsme v nich zrevidovali knihovní fondy o svazcích, nakoupili a zpracovali 619 knih, distribuovali do nich 38 souborů knih o svazcích atd. Příjemnou změnou pro návštěvníky knihovny je nové vymalování veškerých prostor, pozitivně hodnotí i novou výzdobu knihovny. Ceny služeb knihovny zůstávají již několik let nezměněny. Poplatky 150,-Kč za roční registraci dospělého čtenáře či 50,-Kč za registraci dětského čtenáře umožňují každému služeb knihovny využívat. Těší nás, že řada čtenářů zůstává knihovně věrná po mnoho let. Počet návštěvníků každoročně roste a ty, kteří se k nám teprve chystají, rádi přivítáme. Výpůjční doba knihovny: Pondělí: 8:00 10:45 13:00 19:00 Úterý: 8:00 10:45 13:00 18:00 Středa: :45 13:00 17:00 Čtvrtek: 8:00 10:45 13:00 17:00 Pátek: :00 18:00 Ing. Jana Hlaváčová, MK Žamberk

7 7 PETR MUSIL ZE ŽAMBERKA V publikaci Kostel svatého Zikmunda a sopotnická farnost, která vyšla při příležitosti nedávných oslav, jsou zmiňováni též umělci, kteří zvelebovali náš kostel. Protože nebylo v publikaci místo pro podrobnější informace, chci zde sdělit trochu více o Petru Musilovi ze Žamberka. Když jsem po něm v jeho působišti pátral, zjistil jsem, že ho tam již nikdo nezná, a nenašel jsem ho ani v encyklopedickém slovníku výtvarných umělců. Řezbář Petr Musil se narodil 15. listopadu 1845 v Nekoři. Jeho rodiči byli Petr Musil z Lukavice čp. 175 a Anna, rozená Pospíšilová z Nekoře čp Není známo, kde se vyučil řemeslu řezbářskému. Ve věku 28 let se přiženil do Žamberka čp Jeho manželkou se 10. září 1873 stala sedmnáctiletá Marie (* v Žamberku), dcera mistra soustružnického Františka Mareše a jeho manželky Zuzany. Novomanželé se později přestěhovali do domu čp. 18. Zde se jim 20. ledna 1878 narodil syn Petr. Dva roky nato se 11. března 1880 narodila dcera Marie. Dne 12. dubna 1883 se narodil syn Jan, ale ten v dalším roce zemřel. Posledním potomkem byl Pavel, který se narodil 29. prosince Z pozdějších zápisů faráře se dozvídáme, že Marie (modistka) se vdala za Antonína Vondru ze Slatiny čp. 98 a Pavel se oženil s Marií Marvanovou. Chceme-li vidět nějaké dílo řezbáře Musila, které se podařilo zaznamenat, tak musíme do kostelů. V r zhotovil nové oltáře do kostela sv. Mikuláše v Ostrově u Lanškrouna. V r zhotovil asi svoje největší dílo, kterým je 11 m vysoký hlavní oltář v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. V r zhotovil dva nové boční oltáře v gotickém slohu do kostela sv. Zikmunda mučedníka v Sopotnici. Rok nato zhotovil do téhož kostela novou kazatelnu. V r vytvořil sochu sv. Václava a sochu sv. Ludmily na postranní Oltář svatého růžence ve farním a vojenském kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově (Jaroměř). Jeho další dílo najdeme v Anenské Studánce. Zde byl v letech postaven nový kostel sv. Vavřince a Petr Musil vytvořil jednotné vybavení interiéru v novogotickém stylu. Pravděpodobně to bylo jeho poslední větší dílo, neboť mistr zemřel ve svém domě čp. 18 dne 23. listopadu 1918 ve věku 73 let. Byl již vdovcem, neboť jeho žena Marie zemřela 28. ledna Malíř Petr Musil, prvorozený syn, získal do vínku umělecké sklony po svém otci a stal se malířem. Byl též aktivním členem Sokola v Žamberku. V r se zúčastnil jako dobrovolník s jednotkou 4. praporu sokolského Maďarsko- -československé války o Slovensko. Své snoubence Marii napsal z Košické fronty: O mě se neboj Marouši můj drahý, umím v tom choditi, jsem starý bojovník, snad nestane se mě nic. Dnes jest mojí povinností chrániti tu krásnou naši slovenčinu, ten dobrý lid tolik zkoušený, pak nebojím se existence nikdy na Slovensku, když jako sokol se zbraní v ruce jel jsem dobrovolně chrániti ty utýrané duše slovácké. Krátce před ukončením bojů se 9. července 1919 oženil s Marií, dcerou bednáře Františka Naxera ze Žamberka a jeho ženy Františky, rozené Hubálkové. Marie, nar , byla o 16 mladší a vyučená švadlena. Oba byli bez vyznání a sňatek byl civilní. Po svatbě žili manželé na Masarykově náměstí v bytě v domě čp. 62 (U Beránka). Malíř měl ateliér naproti na náměstí pod střechou domu, který je dnes přestavěný a sídlí tam Komerční banka. Z jeho díla se mnoho nezachovalo, nebo dosud nepodařilo objevit. V Sopotnici se zachovala divadelní opona z r s bustou J. K. Tyla s múzami a pohledem na obec. Opona byla původně v hostinci u kostela (čp. 31) včetně kulis od téhož autora. Nyní je restaurovaná v zasedací místnosti obecního úřadu. V době zakázky bydlel v rodině Jindřicha Vítka čp. 36 a za odměnu jim namaloval obraz Zátiší s květinami a ovocem (ovál 55 x 70 cm). V r maloval Petr Musil divadelní kulisy pro jednotu Orel v Lukavici u Žamberka. Rok nato maloval obdobně kulisy dramatickému sboru ve Studeném. V Městském muzeu Žamberk lze zhlédnout Musilův obraz o rozměrech 40,5 x 55 cm Přehrada pastvinská v říjnu Na faře ve Vamberku je obraz Pohled na Vamberk o přibližných rozměrech 50 x 65 cm, bez datace. Další obrazy by mohly být mezi občany Žamberka a okolí. Maloval převážně na dýhu nebo tvrdý karton. V matrice oddaných je uveden jako akademický malíř, ale na malířské akademii v Praze nikdy nestudoval. Zápis o jeho úmrtí se dosud nepodařilo objevit. Pravděpodobně zemřel kolem r Jeho manželka Marie pracovala jako ošetřovatelka v Albertinu. V Žamberku byla známa jako kartářka. Když ovdověla, přestěhovala se do rodné chaloupky čp. 286 v Tyršově ulici. Dne 30. května 1980 odešla do Domova důchodců v Červené Vodě, kde dožila. Manželství bylo bezdětné. Za pomoc při získávání informací děkuji ředitelce Městského muzea Žamberk Mgr. Lucii Ralikové a kurátorce sbírek muzea Vladimíře Šulcové, dále manželům Černohousovým a Světle Ouřecké z Hradce Králové. Karel Novák CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERKA, p.o. Pečovatelská služba, Žamberk, Albertova 357, tel , , Malé ohlédnutí Předvánoční čas byl v Penzionu velmi pestrý. Dne se konalo vystoupení studentů SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk s názvem Předvánoční pohlazení.po zazpívání několika písní předali studenti seniorům vánoční perníčky. V následujícím týdnu přišly zpěvem vánočních koled, přednesem básniček a vyrobenými přáníčky zpestřit seniorům den děti z Mateřské školy Sluníčko. Tradiční Vánoční posezení pro všechny klienty pečovatelské služby a zaměstnance se uskutečnilo ve čtvrtek Po slovech zástupců vedení města, vedení CSP a Správy budov Žamberk jsme si všichni společně připili na krásné prožití vánočních svátků a nový rok Slavnostní odpoledne a podvečer si zúčastnění zpříjemnili zpíváním vánočních koled s manželi Dudkovými. Komu se ještě nechtělo domů, mohl si zatancovat za doprovodu harmoniky, houslí a kytary v podání místních obyvatel. Všem vystupujícím děkujeme. Mgr. Klára Nováková, sociální pracovnice Centrum sociální péče města Žamberk

8 8 program únor 1. února pátek ve 20:00 hod. Občan K. 2D ČR dokumentární Dokument líčí průběh stejnojmenného projektu umělecké skupiny Ztohoven, jejíž členové si na čas vyměnili identity. česky 72 min. od 15 let 70,- Kč 2. února sobota v 17:00 hod. Čtyřlístek ve službách krále 2D ČR animovaná rodinná komedie Nejpopulárnější české komiksové postavičky poprvé na filmovém plátně! česky 90 min. přístupný 120,- Kč 2. února sobota ve 20:00 hod. Hobit: Neočekávaná cesta 3D USA, N. Z. fantasy, dobrodružný Největší filmová událost posledních několika let! Reprízujeme na přání diváků. česky přístupný 164 min. 120,- Kč 3. února neděle v 17:00 hod. Čtyřlístek ve službách krále 2D ČR animovaná rodinná komedie česky 90 min. přístupný 120,- Kč 3. února neděle ve 20:00 hod. Gangster Squard: Lovci mafie 2D USA kriminální drama Los Angeles, konec čtyřicátých let minulého století titulky 113 min. přístupný 90,- Kč 7. února čtvrtek ve 20:00 hod. Hitchcock 2D USA - životopisné drama Hvězdně obsazené životopisné drama (Anthony Hopkins, Helen Mirren a Scarlett Johansson) pojednává o největším risku jeho kariéry. Psycho. titulky 98 min. od 15 let 100,- Kč 9. února sobota ve 20:00 hod. Carmen 3D ČR - filmový muzikál Emocemi a akcí nabitý muzikál se nyní přesouvá z divadelních prken na stříbrné plátno. česky 126 min. od 12 let 130,- Kč 10. února neděle ve 20:00 hod. Hitchcock 2D USA životopisné drama titulky 98 min. od 15 let 100,- Kč 14. února čtvrtek ve 20:00 hod. Mládeži nepřístupno 2D USA komedie Ony i hollywoodské hvězdy si občas musí natočit nějaký ten totální úlet, aby se ze všech těch oscarových dramat úplně nezbláznily. titulky od 15 let 98 min. 90,- Kč NOČNÍ KINO 15. února pátek ve 22:00 hod. Peter Gabriel: New Blood 3D Peter Gabriel s orchestrem New Blood čítajícím 46 členů! Nahráno ve vysokém rozlišení ve 3D ve studiu Hammersmith Apollo. 162 min. přístupný 150,- Kč FILMOVÝ KLUB 8. února pátek v 19:30 hod. Až přijde kocour Československo komedie, podobenství Pohádkový příběh natočený v roce 1963 vypráví o malebném obyčejném českém městečku, kam jednoho dne přijede kouzelník s krásnou artistkou Dianou a kocourem, který umí odhalovat zdánlivě skryté vlastnosti lidí. V hlavních rolích Jan Werich a Emília Vašáryová, režie Vojtěch Jasný. česky 101 min. přístupný 55,-Kč pro členy FK, ostatní 75,- Kč 15. února pátek v 18:00 hod. Za oponou Divišova divadla SDO Diviš Žamberk druhý VEČER POEZIE z tvorby žamberského ochotníka Vladimíra Peška Účinkují členové SDO Diviš, hudební spolupráce ZUŠ Petra Ebena Žamberk. Vstupné 50,- Kč. Srdečně zvou žamberští ochotníci. 25. února pondělí v 18:00 hod. Město Žamberk Slavnostní předávání ocenění mládeži za dosažené výsledky při studiu, v oblasti kultury a sportu. Doplněno kulturním programem. Vstup zdarma. Místenky je možné vyzvednout v kanceláři Divišova divadla od DÁRKOVÉ POUKAZY Od prosince jsme do naší nabídky zařadili DÁRKOVÉ POUKAZY v hodnotě 500,- Kč. Ty umožňují obdarovanému čerpat pětisetkorunový kredit, platný na všechny akce pořádané MKP FIDIKO (veškerá promítání, divadelní představení, atd.). To z nich dělá ideální dárek pro každou příležitost, ať už chcete obdarovat členy rodiny, přátele, známé, zaměstnance, nebo zaměstnavatele. Dárkové poukazy můžete zakoupit v kanceláři Divišova divadla (vchod od parkoviště) kdykoliv v pracovní době. Tu (stejně jako mnoho dalších zajímavostí) najdete na Filip Jedlička, propagační/produkční pracovník MKP FIDIKO Žamberk Spolek divadelních ochotníků Diviš Na záhadě je krásné to tajemství, které obsahuje, a ne pravda, kterou skrývá. Spolek divadelních ochotníků Diviš Vás srdečně zve na premiéru hry Enigmatické variace ve čtvrtek v 19:30 hod. na jevišti Divišova divadla v Žamberku. Víme, nakolik je náš život realita a nakolik jen iluze? Jak moc mohou být propleteny životy dvou lidí, kteří se nikdy nepotkali? A jak může jeden jediný rozhovor změnit celý život? V brilantně napsané konverzační hře o dvou hercích se postupně odkrývají odpovědi na tyto otázky. Jak různé jsou charaktery obou hlavních hrdinů, tak různý je také jejich pohled na život a na lásku. Navzdory tomu však dychtivý novinář Erik Larsen a samotářský spisovatel Abel Znorko zjistí, že je to právě láska, která jejich osudy svedla dohromady. Drama odehrávající se na opuštěném ostrově v Norském moři překvapí postupným odhalováním záhadného příběhu a gradujícím emocionálním zážitkem, o který se postarají Michal Belobrad v roli Abela Znorka a Libor Toncr jako Erik Larsen. Hra Enigmatické variace byla prvním divadelním triumfem světově uznávaného francouzského autora Erica-Emmanuela Smitta. Poprvé byla uvedena v roce 1996 v Paříži a hlavní role si zahráli Francis Huster a Alain Delon. Přijďte se podívat do Divišova divadla na toto známé drama v podání žamberských herců. Děkuji sponzorům, kteří přispěli k realizaci tohoto divadelního představení. Jsou to: Dibaq a.s. generální sponzor, TISKÁRNA Kerschbaum David, Petr Maleček, OK FINAL, s.r.o., GRIFMONT CZ, s.r.o. Za SDO Diviš Michal Belobrad

9 Společenská rubrika 9 BLAHOPŘEJEME V měsíci lednu 2013 oslavili 50let společného života manželé Bedřiška a Karel Břízovi Nejhezčím polibkem začíná pohádka ze Žamberka. a končí úsměvem malého děťátka. Děkujeme za lásku a vše, co jste nám To není pohádka, to už je život sám, do života dali, a do dalších let přejeme který tu pohádku připravil Vám. hodně zdraví a spokojenosti. 19. ledna 2013 jsme přivítali v obřadní S úctou a láskou síni radnice v Žamberku mezi občany dcery Jana a Ivana s rodinami našeho města tyto děti: VÍTÁME Denise Balcara, Evie Helenu Thomas, Michaela Fránka, Kryštofa Olšavského, Terezu Křenovou, Jakuba Prokopce, Dominika Navrátila, Lukáše Stejskala, Sáru Kathrin Černochovou, Nelu Harapátovou a Teodora Boháče. BLAHOPŘEJEME Koncem ledna t.r. oslavila krásné narozeniny paní Hana Chvátilová, která pracovala jako průvodkyně v žamberském muzeu. Ráda vzpomínám na její vyprávění z historie našeho města a osobní vzpomínky, kterými dovedla Malým občánkům přejeme šťastný zaujmout návštěvníky i pracovníky mua spokojený život plný zdraví, lásky zea. Hodně jsem se od ní dozvěděla a Za SPOZ Zuzana Žváčková naučila, byla jednou z těch, kteří v mua radosti. zeu pracovali s velkou láskou, ochotou a obětavostí. Do dalších let přejeme hodně zdraví, pohody a stále dobrou Vlaďka Šulcová náladu. HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, POHODY, MILÁ IVO! BLAHOPŘEJEME Ludmila Grohmanová 93 let Albertova 357 Zdenka Kučerová 92 let 28. října 1325 Marie Solničková 89 let Tylova 962 Vlasta Bubnová 88 let Lukavská 36 Vlasta Kulhavá 88 let Lukavská 779 Alena Javůrková 87 let Nádražní 824 Marta Dostálková 85 let 17. listopadu 1321 Věra Fiedlerová 84 let Lukavská 796 Marie Jirků 84 let Macharova 367 Jan Vávra 84 let Lukavská 793 Vladimír Friml 84 let Masarykovo náměstí 181 František Vítek 83 let Lukavská 855 Rudolf Minář 83 let Tovární 358 Zdeněk Festa 82 let Pionýrů 1333 Josef Exler 82 let Lukavská 777 Hana Petřinová 81 let Polsko 428 Libuška Karásková 80 let Nádražní 842 Josef Hubený 80 let Betlém 489 VZPOMÍNÁME Václav Hovad Fučíkova let Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel 3.února letošního roku oslaví své krásné životní jubileum paní Iva Šrámková, dlouholetá ochotnice, obětavá členka divadelního spolku v Žamberku. Zářila v rolích rozverných, pustila se do režie, věnuje se mnoho let scéně. Divišovo divadlo má zadřené pod kůží. Mnoho zdaru a uspokojení v další ochotnické práci přeje za SDO Diviš M.Faltusová VZPOMÍNÁME Dne si připomeneme 15.výročí od chvíle, kdy nás opustil náš drahý syn Pavel Festa ze Žamberka. Kdo jste ho znali, prosíme, vzpomeňte s námi a věnujte mu tichou vzpomínku. Děkujeme. Rodiče Jaruška a Zdeněk Festovi a bratr Zdeněk VZPOMÍNÁME 2. února 2013 uplynou čtyři roky od úmrtí paní Olgy Kalousové ze Žamberka. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme. Manžel Josef a Marie, Lenka, Olga,Tomáš děti s rodinami EMIL FRÝBA Narodil se před 110 lety, 30. ledna 1903 ve Rtyni v Podkrkonoší. Později bydlel v Dlouhoňovicích a od r.1918 pracoval u firmy Jindřich Žid a spol. v Žamberku. Absolvoval tříletý tkalcovský kurz. V r.1939 pracoval jako skladník a expedient. Byl aktivním členem Sokola a hasičů. Když ho Eduard Lehraus krátce po okupaci Německem požádal o vstup do odbojové skupiny, bez váhání, ač otec malých dětí, souhlasil. Po dosazení německého správce v továrně prováděl drobné sabotáže v expedici a ve strojovně. Zaměstnance pobuřoval proti Němcům, a tím si vysloužil propuštění pro nespolehlivost. Po půl roce získal zaměstnání doručovatele Městského úřadu v Žamberku. V životopise uvádí, že spolupracoval i s Františkem Weihrauchem. Faktem je, že ho nikdo ze zatčených neprozradil. V r.1942 opět bez rozmýšlení souhlasil, když jej k účasti v odboji vyzval Josef Vanický. Zapojil se do podpůrných akcí pro rodiny zatčených, které organizoval Josef Jandík, a nakonec i do vojenského odboje, vedeného Františkem Markalousem. Po válce se přestěhoval do Varnsdorfu. V r.1957 požádal o osvědčení podle zákona č Přestože mu činnost v odboji potvrdili již v r.1945 Lehraus, Vanický a další, požadavkům zákona to nestačilo. Po mnoha letech je možné konstatovat, že Emil Frýba byl ochotným a obětavým pěšákem domácího odboje. Takových bylo mnoho a veřejného ocenění se jim nedostalo. Údaje o Emilu Frýbovi jsou ve VHA Praha fond Osvědčení 255 čj. 7323/57. U celé řady odbojářů se v archivech nedochovalo ani tolik. V různých seznamech jsou uvedena alespoň jména. Vybral jsem seznam ze pro ústředí Svazu národní revoluce, podepsaný funkcionáři okresní odbočky Jandíkem a Vanickým. Je uložený ve VHA Praha fond 308 sign. 7-1, listy 155 a 156. Jsou v něm uvedeni vedoucí i obyčejní pěšáci. Ze seznamu uvádím jen osoby, v té době bydlící v Žamberku. Seřadil jsem je podle abecedy: Zahradník Jaroslav Bednář, strojník Stanislav Bednář, studující Miloš Beran, ředitel škol Vincenc Beran, učitel Miloš Borovka, úředník Josef Buryška, řidič Jindřich Černý, hajný Václav Dostálek, poštovní úředník Miloslav Hübner, štábní strážmistr Emil Fiala, úředník Emil Frýba, truhlář Vladimír Honskus, úředník Ladislav Hovorka, obchodník Josef Charfreitag, štábní kapitán Rudolf Janderka, inspektor škol v.v. Josef Jandík, obchodník Ladislav Jílek, Jaroslav Kobližka sodovkárna, berní ředitel Josef Kowalski, dělník František Krejsa, sklenář Josef Kučera, lékař MUDr. Antonín Kumpošt, mlynář Ferdinand Lauterbach, obchodník Eduard Lehraus, dělník Ladislav Loužil, major František Markalous, rolník Jaroslav Mitvalský, jirchář Karel Mitvalský, úředník Stanislav Němeček, přednosta poštovního úřadu Augustin Novotný, úředník Pravoslav Nosek, jirchář Ferdinand Pazourek, autodopravce Karel Petr, úředník Otto Pospíšil, zámečník Josef Prachař, úředník Václav Resl, vrchní strážmistr Vasil Riško, poštovní úřednice Zdena Schejbalová, úředník Karel Skála, dělník Emil Stehno, úředník Jaroslav Strnad, jirchář Josef Strnad, hajný Karel Štěpánek, berní úředník Josef Vanický, soustružník František Vyčítal, štábní rotmistr Ota Vytlačil, školník Gabriel Žabka, rolník Rudolf Žabka, rolnice Božena Žabková, rolník Vladimír Žabka a úředník Karel Žrout. Pavel Svědiroh

10 10 Informuje Středisko volného času, ANIMO, 28. října 713, tel , PROGRAM NA JARNÍ PRÁZDNINY Pondělí :00 12:00 Deskové hry zábavné i strategické deskové hry pro jednoho až sto hráčů, vstup: 20,- Kč 09:00 15:00 PC Arena, vstup: 10,- Kč 13:30 15:00 Filmania Doba ledová 4 země v pohybu čtvrtý díl animovaného filmu o mamutí rodince, jejímiž osudy opět zamíchá veverčák Scratt. Právě on, se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním, totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Vstup: 20,- Kč Úterý :00 12:00 Výtvarná dílna Panenky Voo Doo od 9let výroba panáčků a zvířátek z textilních materiálů, drátků, knoflíků a korálků, vstup: 30,- Kč. 09:00 15:00 PC Arena, vstup: 10,- Kč Středa :00 12:00 Deskové hry zábavné i strategické hry pro jednotlivce i kolektivy, vstup: 20,- Kč 09:00 15:00 PC Arena, vstup: 10,- Kč 13:30 15:00 Filmania Rebelka animovaný příběh o Meridě, zkušené lučištnici a vzpurné královské dceři. Je odhodlána jít v životě svou vlastní cestou, ale její činy nechtěně rozpoutají v království chaos a běsnění. Vstup: 20,- Kč Čtvrtek :00 11:30 Výtvarná dílna Dekorace do pokojíčku od 6 let výroba zimní a jarní bytové výzdoby zápichy do květináčů, ozdobné dekorace a řetězy, vstup: 30,- Kč. 09:00 15:00 PC Arena, vstup: 10,- Kč Pátek :00 15:00 PC Arena, vstup: 10,- Kč. 13:30 15:00 Filmania Madagaskar 3 další pokračovaní animovaného filmu zavede Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana do Monte Carla, centra evropské zábavy. Jejich přítomnost pochopitelně vyvolá rozruch. Proto je povolána elitní agentka pro odchyt divoké zvěře kapitánka Chantal DuBois Vstup: 20,- Kč Podrobné informace: SVČ ANIMO Žamberk, Za SVČ ANIMO Bc. Lucie Kluková Občanské sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, Web: Facebook: tel Domov Na Skalách V Domově Na Skalách realizujeme mimo jiné sociální službu azylový dům. Od je tato služba dosud financována prostřednictvím Individuálního projektu Pardubického kraje. Tento projekt je nyní ve svém závěru. Bez přerušení na něj ale navazuje projekt obdobný, také financovaný přes Pardubický kraj z Evropského sociálního fondu ČR, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Finance z těchto zdrojů obecně umožňují, mimo jiné, Zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb v žádoucím rozsahu a kvalitě na celém území Pardubického kraje. Pro azylový dům to prakticky znamená důležité financování větší části všech nutných nákladů azylového domu. Projekt umožňuje zachování cíle azylového domu poskytnout ženám a dětem bezpečné bydlení, předat informace potřebné k řešení tíživé situace, zvýšit dovednosti žen a matek a zajistit sociálně právní ochranu dětí. Zachována je také kapacita azylového domu, a to celkem deset samostatných pokojů. Tuto významnou finanční podporu v azylovém domě doplňují další finance z měst, nadací a drobných dárců. Pomocí pro azylový dům jsou také materiální dary od drobných dárců, které umožňují pomoc uživatelům služeb ještě zkvalitnit. Za Domov Na Skalách Bc. Dana Jansová Z KRKONOŠ JSME PŘIVEZLI STŘÍBRO A BRONZ Mistrovství ČR v klasickém lyžování žáků speciálních středních a základních škol proběhlo tradičně v Horní Malé Úpě druhý lednový víkend. Náš školní sportovní klub Orlice Žamberk reprezentovalo na této akci šest běžkařů. Počasí po oba dny lyžování přálo, chumelilo, mrzlo, s namazáním lyží jsme tedy neměli větší problémy. První den čekalo naše borce 5 km volnou technikou. A přišlo milé překvapení. Jakub Kladivo si mezi žáky dojel pro stříbro. V kategorii mužů měli naši kluci těžkou pozici. Dostat se ve výsledkové listině mezi dlouholeté reprezentanty nebylo příliš reálné, a tak 11. místo Martina Schauera je cenné. V sobotu se jelo klasicky. Žáci 3 km: Kuba opět na bedně bronz! Muži 10 km: Martin zopakoval páteční výsledek. Ostatní chlapci Adam Richtr, Milan Rakaš, Ondra Kittnar a Petr Brožek se po oba dny umístili ve druhé polovině startovního pole. Přesto se s krkonošskými trasami statečně poprali. Za SK Orlice při Speciální SŠ a ZŠ Žamberk M.Kacálek ZUŠ Petra Ebena Žamberk nabízí podvečerní výuku PALIČKOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ Výuka by probíhala každé pondělí nebo úterý (podle zájmu) od do hod. Na nové krajkářky se těší učitelka Pavla Krejsová, tel ,

11 11 Gymnázium Žamberk, Nádražní čp.48, Žamberk VYHLAŠUJE prvního kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013/ Doručení přihlášky ke studiu potvrzené základní školou. K přihlášce lze připojit kopie diplomů nebo potvrzení školy o umístění v soutěžích, olympiádách či ve sportovních přeborech apod. Potvrzení lékaře ani výstupní hodnocení školy nevyžadujeme Obdržení písemné pozvánky k přijímacímu řízení nebo Konání přijímacích zkoušek. Termín je nutné vybrat a napsat do přihlášky ke studiu Nejpozdější zveřejnění pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení na stránkách a ve vestibulu školy. Písemné rozhodnutí bude zasláno pouze zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů Lhůta pro podání odvolání je 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí. Kritéria přijímacího řízení: Čtyřleté gymnázium: obor vzdělávání K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání Nutnou podmínkou pro přijetí v prvním kole je dosažení alespoň 58 bodů ze 130 možných (obecné studijní předpoklady 60 b., český jazyk 40 b., matematika 30 b.) Osmileté gymnázium: obor vzdělávání K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání Nutnou podmínkou pro přijetí v prvním kole je dosažení alespoň 30 bodů ze 60 možných (obecné studijní předpoklady 60 b.). V obou stupních studia je počet přijímaných maximálně 30 a v případě rovnosti bodů na 30. místě rozhodne o přijetí doplňkové kritérium, kterým je přidělení max. 5 bodů za umístění v soutěžích, olympiádách či ve sportovních přeborech apod. Pokud ani to nerozhodne, přihlédne se k prospěchu na základní škole maximálně 2 body. Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil, ředitel školy EXKURZE V ČOKO KLASIK ČESKÁ TŘEBOVÁ Žákyně naší školy oboru cukrář se společně s učitelkami odborných předmětů a odborného výcviku zúčastnily v úterý plánované exkurze do výrobního družstva ČOKO KLASIK v České Třebové. družstvo bylo založeno již v roce 1997 a jeho hlavní výrobní program tvoří výroba cukrovinek ze soji a kokosu. Přestože jde o malou firmu, sortiment je poměrně široký. Vyrábí zde kokosové tyčinky, oblíbené sojové suky SOCO, marokánky, řadu sojových tyčinek COMBO s kakaem a konopným semínkem, s kofeinem a mnoho dalších výrobků. Zajímavostí této firmy je, že veškerý sortiment je zařazen do kategorie bezlepkových potravin. Ve druhé části exkurze jsme si prohlédly celou výrobní halu, přičemž prohlídka byla doplněna odborným výkladem. Díky ochotě obou mladých manažerek, které se nám věnovaly plné dvě hodiny, jsme se dozvěděly mnoho zajímavých informací o jednotlivých fázích výroby. V praxi jsme viděly přípravu cukerných roztoků, výrobu sojových suků a obsluhu některých cukrářských strojů a zařízení. Výrobky jsme měly možnost přímo na místě ochutnat. Můžeme proto konstatovat, že exkurze splnila svůj účel a byla přínosem pro žákyně i pedagogický doprovod. ŠKOLKA NANEČISTO Milé děti,maminky a tatínkové! Chcete vědět, jak to vypadá v naší školce? Chcete si pohrát s hračkami a poznat nové kamarády? Zveme Vás na již známé Odpolední hraní ve sluníčkové školce. Přijďte mezi nás každé pondělí od 14:30 16:00 hod. (únor červen) do MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO,- nám.gen.knopa v Žamberku. Začínáme ! Těší se na Vás děti z oddělení Koťátek, Žížalek, Berušek, Motýlků a jejich paní učitelky Instalatéři v odborné učebně firmy Hansgrohe se žáci 3. ročníku SŠ OŘS Žamberk v rámci vzdělávacích programů zúčastnili odborného školení firmy Hansgrohe, která zaujímá přední místo ve výrobě výtokových armatur mísících baterií. Současný trend výroby řeší nejenom vzhled, ale je současně zaměřen na ECO PROGRAM. Školení žáků bylo přípravou pro závěrečné certifikační školení, které žáci absolvují po ukončení závěrečných zkoušek a bude je opravňovat k montáži armatur firmy Hansgrohe. Za obor instalatér - Horyna Jindřich, vedoucí učitel OV Po příchodu se nás ujaly dvě manažerky firmy, které nás nejprve seznámily s historií, výrobním programem i plány do budoucna. Dozvěděly jsme se, že Děkujeme vedení firmy i všem zaměstnancům za milé přijetí. Budeme se těšit zase někdy na shledanou. Mgr. Dagmar Arnoštová Přednáška O nemoci AIDS, sexu, lásce, věrnosti Dne se na naší škole již poněkolikáté uskutečnila přednáška pana Tomáše Řeháka o lásce, sexu, drogách a nemoci AIDS. Vždy se setkala s pozitivním ohlasem studentů i pedagogů a nejinak tomu bylo i tentokrát. Místo suchého popisu nabízím několik hodnocení studentů a učitelů, kteří se zmiňované přednášky zúčastnili. K1A Přednáška se nám líbila, byla poučná, spoustu z nás zasáhla a dovedla k zamyšlení, vyvolala spoustu otázek i obav. Oceňujeme práci pana Řeháka. Jsme rádi, že jsme se o této problematice dozvěděli a určitě si budeme dávat větší pozor. Překvapilo nás, kolik mladých lidí tuto nemoc má a jak rychle se šíří. Pečlivě připravená přednáška, některá fakta byla děsivá. S1 Při udělování bodů na stupnici 1-10, dáváme 9-10, geniální podání, nevymyšlené příběhy Atraktivní a poučná přednáška, vtipný přednášející. Všem se nám to líbilo, AIDS je vážná nemoc a není radno si s ní zahrávat. Pedagogové Velmi zajímavá přednáška, citlivě přizpůsobená věku posluchačů. Nápaditá prezentace, vhodně doplněná ukázkami filmů. Mgr. Jana Jírů

12 12 Beseda s úspěšnými podnikateli Martin Křivohlávek a Jiří Kašpar, provozovatelé Divadelní kavárny v Žamberku, zavítali v rámci předmětu učební praxe na besedu se studenty třídy P2O. Beseda měla posloužit studentům při volbě tématu maturitní práce. Martin Křivohlávek je bývalým studentem naší školy a po zkušenostech s prací v Praze a v Anglii se vrátil podnikat do svého rodného regionu. Spolupracuje s Jiřím Kašparem, který vykonává funkci manažéra podniku (provozního) a nabízí obyvatelům Žamberka a okolí nadstandardní a netradiční středomořskou kuchyni se zaměřením na Itálii. Martin Křivohlávek popsal studentům svoje začátky, práci v Anglii, svůj podnikatelský projekt. Ve druhé části hodiny se studenti ptali a rozproudila se překvapivě živá beseda, kterou ukončil až školní zvonek. Akce se velmi vydařila. Mgr. Miroslav Vohník ŠACHY Krajský přebor čtyřčlenných družstev středních škol v šachu Svitavy, V konkurenci 15 středních škol, převážně gymnázií, jsme se ocitli v roli černého koně soutěže. Po prvním kole v čele, po dalších výborných výsledcích a s kouskem sportovního štěstí jsme ještě před posledním kolem byli na třetím místě a s reálnou šancí postoupit na mistrovství ČR. Nakonec z toho byla šestá příčka ve vyrovnané soutěži. Naše sestava: Michal Kubalík K2A, Adam Lorenc K1A, Robin Pecháček P2O, Daniel Nyklíček K1A. Porazili jsme Svitavy, Poličku, Ústí nad Orlicí, nestačili jsme na Lanškroun (celkového vítěze) a Pardubice. Výsledky jednotlivců: Adam Lorenc 5 bodů (vítězství)/ ze 7 partií, Daniel Nyklíček 4 body/7 partií Robin Pecháček 3,5 bodů/7 partií, Michal Kubalík 2,5 bodu/7 partií (ovšem Michal měl na šachovnicích velmi těžké soupeře, někteří z nich hrají ve svých sportovních oddílech 2. ligu!). Šachový přebor školy Tradičního vánočního přeboru školy se zúčastnilo 19 žáků. 13. ročník turnaje přinesl vyrovnané bitvy za šachovnicí, vedle cen pro vítěze i symbolickou odměnu pro každého účastníka. O celkovém vítězi turnaje, který se hrál tradičně na 7 kol švýcarským systémem, nakonec rozhodlo poslední kolo, kdy Adam Lorenc z K1A porazil ve vyrovnaném boji Robina Pecháčka z P2O, loňského vítěze. Na třetím místě skončil Michal Beneš z O4. Ale výsledky jednotlivců nejsou tak důležité. Smyslem turnaje je, aby si každý účastník zahrál kvalitní šach, ve vánoční pohodě respektoval soupeře a turnajovou atmosféru. Mgr. Miroslav Vohník Baseball jsou nejrychlejší šachy na světě E. Hemingway Meteors v Trutnově 18. listopadu se náš tým Meteors starších žáků, zúčastnil závěrečného halového turnaje Východočeského oblastního přeboru starších žáků v Trutnově. Po velmi vyrovnaných utkáních jsme nestačili pouze na jednoho soupeře, a tak jsme ze skupiny postoupili na 2. místě což znamenalo, že budeme bojovat o medaili. Nastupovali jsme s obavami, protože tým HSM Trutnov disponoval dobrými pálkaři a kvalitní obranou. Hráči se však vzepjali k neuvěřitelnému výkonu a já musím z pozice trenéra říci, že se jednalo o jeden z nejkvalitnějších zápasů letošní sezony. Celý zápas jsme drželi stav 0 : 0. V obraně jsme se nenechali ničím překvapit a do poslední směny jsme nastupovali bojovně naladěni. Bohužel soupeř stupňoval závěrečný tlak a my jsme byli nuceni udělat několik obranných chyb. Poslední směna rozhodla v náš neprospěch. Celkové skóre výborného zápasu bylo 6 : 0 pro Trutnov. Se 4. místem v trutnovském turnaji jsme byli spokojeni a hráčům dodalo další chuť ke zlepšování se. Následovalo vyhlášení celoročního přeboru starších žáků. Tým Meteors Žamberk se umístil na 5. místě. Tým Meteors Jablonné n. Orlicí se umístil na 6. místě. Děkuji tímto všem sponzorům, Animu a hlavně rodičům, kteří nás podporují a jezdí s námi na zápasy. V sezoně 2012 náš tým celoročně soutěžil v pěti věkových kategoriích. Mladší žáci(přípravka) 5-8 let : Východočeský oblastní přebor do 8 let - umístění: 5. místo - trenér: Iveta Dostálová, Vlaďka Valdová METEORS BASEBALL TEAM ŽAMBERK PŘIJÍMÁME NOVÉ HRÁČE DO KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI PŘÍPRAVKA! telefon: Starší žáci 9 12 let : Východočeský oblastní přebor starších žáků - umístění: 5.místo, trenér: M.Džurban Mladší kadeti let: Jihomoravský oblastní přebor mladších kadetů - umístění: 5. místo, trenér M.Mózer Starší kadeti let: Jihomoravský oblastní přebor starších kadetů V této kategorii naši hráči hráli za tým Orlice Choceň. - umístění: 6. m., trenér: V. Chocholouš Muži 16 a více let: Jihomoravský oblastní přebor mužů - umístění: 11., trenér: Martin Mózer

13 13 AKCE POŘÁDANÉ NAŠIM TÝMEM ( NEJEN PRO NAŠE HRÁČE ) : T-Balový turnaj Tradičně před Velikonocemi pořádáme T-Ballový (zjednodušený baseball) turnaj pro žáky základních škol ze Žamberka a okolí. Každoročně se účastní všechny základní školy ze Žamberka, Jablonného n.o. a Klášterce n. O.. Nejúspěšnější škola je Základní škola z Jablonného nad Orlicí, která tento turnaj vyhrála již třikrát. Není potřeba znát přesná pravidla baseballu, ale zápal pro hru. Vyrovnané zápasy jsou toho dokladem. Jarní Baseballový Kemp Tradicí se stal také Jarní Baseballový Kemp, kterým zahajujeme novou sezonu a zároveň tmelíme kolektiv hráčů našeho týmu. Tento kemp probíhá v krásném prostředí horské chaty Anenský Mlýn manželů Spurných v Říčkách. Moc děkujeme za pohostinnost. Letní Baseballový Kemp Během letních prázdnin netrénujeme, proto pořádáme toto týdenní soustředění pro naše hráče. Během týdne se věnujeme všem baseballovým dovednostem a samozřejmě hrajeme různé hry a baseballové zápasy. Při sobotním zakončení kempu dostanou možnost i rodiče hráčů, aby si zkusili hrát baseball proti svým dětem. Jsou to nejlepší okamžiky z celého týdne. Bližší informace a fotografie najdete na našem webu : V říjnu pro nás začala zimní příprava v tělocvičně U žirafy. Soustředíme se hlavně na zlepšení techniky pálení. Díky novému nadhazovacímu stroji a pálkařské kleci se výsledky určitě dostaví brzy. Kdo by měl zájem s námi hrát, klidně přijďte nezávazně na kterýkoli trénink. Rádi Vás uvidíme. Přijímáme hráče do všech věkových kategorií. Děkujeme tímto našemu zřizovateli SVČ Animo Žamberk, Pardubickému kraji a našim sponzorům, kterými jsou: město Žamberk, GAF s.r.o., Ekola České Libchavy, Grifmont CZ, Stilmat, Hotel Anenský Mlýn, Baseball-softball.cz, NoBL Žamberk, Technické služby Žamberk, s.r.o., Fresch Design, s.r.o. Stále přijímáme nové hráče. Info na Milan Džurban km přelet s větroněm ASH 25 v Namibii Pilot Aeroklubu Žamberk Ing. Miroslav Sklenář létal v plachtařském středisku Bitterwasser v Namibii od 1. do Jeho osobním cílem bylo překonat vzdálenost km v bezmotorovém letadle. Po sérii několika tréninkových letů ve slabším počasí, se mu dne podařilo tuto vzdálenost překonat a na předem deklarované polygonové trati ulétl vzdálenost km, průměrnou rychlostí 126km/ hod. Let trval celkem 8:23. V rámci 11 dnů pobytu v Namibii nalétal celkem 71 letových hodin a km na přeletech nad pouští Kalahari. Výšky letů byly až 4.500m při nutnosti použití kyslíkových přístrojů. Lety byly provedeny na větroni typu ASH 25 s rozpětím křídel 26m.Jedná se o první let v délce přes km v historii Aeroklubu Žamberk. O SVÉ ZÁŽITKY SE S VÁMI CHCE PODĚLIT NA BESEDĚ V SOBOTU od 17:00 hod. V ŽAMBERSKÉM PIVOVARU KANEC. Na besedu Vás srdečně zve Aeroklub Žamberk. Přijďte načerpat trochu sluneční energie z krásných fotografií a jedinečných zážitků. Všem zájemcům o pilotní výcvik poskytneme informace na závěr přednášky. Aeroklub Žamberk MEMORIÁL JIŔÍHO KUBÍČKA VE STOLNÍM TENISU NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ V Žamberku se 22.prosince uskutečnil Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů ze Žamberka, České Rybné, Letohradu, Líšnice, Písečné a Dlouhoňovic. Bylo odehráno 79 zápasů na 2 vítězné sety, hrálo se na 5 stolech a všichni účastníci obdrželi ceny. Konečné pořadí turnaje : 1.Lukáš Vencl 2.Josef Vencl 3.Vojtěch Šulcek (všichni Česká Rybná) 4.Naďa Adamcová 5.Jan Sysr (oba Letohrad) 6.Martin Myšák (Česká Rybná) 7.Petr Chmelík (Letohrad) 8.Karel Uhlíř Foto a text: Ing.Břetislav Havel, oddíl stolního tenisu,tj Sokol Žamberk JIZERSKÁ PADESÁTKA 13. ledna 2013 V sobotu odjíždí výprava 16 žamberských lyžařů do Jizerských hor na Jizerskou padesátku. Ubytování mají zajištěno v tělocvičně v Lučanech nad Nisou. Ještě v sobotu odjíždí na prohlídku tratě do Bedřichova. Pořadatelé ještě před týdnem mají starosti se sněhem. Na některá místa byl sníh navážen. Koncem týdne začalo silně chumelit a mrznout. Výhled počasí na neděli předpokládá ideální tratě na prašanu, ale s velkými mrazy. Na Jizerce v den závodu naměřili -17 C a slunečno. Znamenalo to pro závodníky poměrně tupý sníh. Závod byl odstartován v 9:00 hod. prezidentem republiky. Postupně ve startovních vlnách se na trať závodu vydalo běžců. Po velmi pěkné jízdě se (Letohrad) 9.Martin Cvik (Žamberk) 10.Jiří Šafář (Písečná). Vyhlášen byl nejmladší účastník turnaje: Michal Puchmeltr- 8 let. na druhém místě umístil reprezentant ČR Lukáš Bauer v čase 2:12,44. Ze žamberských závodníků nejlépe zajel Tomáš Strnad a Petr Kalous. Výsledky závodníků Žamberka: 291. Strnad Tomáš 3:05, Mařík Jiří 3:30, Kalous Petr 3:10, Novotný Jan 3:46, Novotný Luděk 3:16, Heger Zbyněk 4:07, Suchodol Josef 3:16, Šponar Josef 4:13, Suchodol Jiří 3:17, Kačena Martin 4:36, Doleček Martin 3:20, Fikejs Vladimír 3:26,34 Další výsledky, případně výsledky minulých ročníků můžete zhlédnout na stránkách vkal

14 14 Dobrá cena, osobní přístup Rodinný lyžařský areál jedna jízda: od 8,- Kč půjčovna: lyžařský set od 200,- Kč/den lyžařská škola: 300,- Kč/lekce Únor v Orlických horách a Podorlicku Vážení čtenáři, opět Vás vítáme v rubrice, kterou si pro Vás připravila destinační společnost Orlické hory a Podorlicko, která se stará o rozvoj cestovního ruchu v regionu Orlických hor a Podorlicku. Zveme Vás na některé akce, které se konají v únoru: V Deštném v Orlických horách se tradičně můžete těšit od do na již 29. ročník Orlického maratonu klasicky a 11. ročník Orlického půlmaratonu, kde na Vás čeká jeden nebo dva okruhy po zvlněných podhorských loukách a zalesněných svazích. V sobotu v Olešnici v Orlických horách pořádá lyžařská škola soutěžní Ski karneval na lyžích. Rokytnice v Orlických horách nezahálí a v sobotu pořádá na náměstí Rokytnický masopust a určitě se máte na co těšit. Začíná masopust: Masopust je svátek, který předchází Popeleční středě, kdy začínalo čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. Má svůj původ v pohanských obřadech a teprve později se přeměnil na humorné obchůzky maškar s dobrým jídlem a pitím. Této tradice se můžete zúčastnit již v Lanškrouně na tradičním Lanškrounském masopustu v pestrém průvodu, který prochází celým městem. Součástí oslav je bohatý masopustní jarmark. Více na: Michaela Janková Rehabilitační ústav v Brandýse roste do krásy Brandýs nad Orlicí ( ) Rozsáhlá rekonstrukce Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí pokročila do závěrečné etapy. Slavnostního otevření rekonstruované hlavní budovy se zúčastnili i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s náměstkem Romanem Línkem. Vím, že rekonstrukce nebyla jednoduchá i z toho důvodu, že všechny stavební úpravy v památkově chráněné budově musely být konzultovány s Národním památkovým ústavem, ale výsledek stojí za to. Ústav patří ke špičkovým zdravotnickým zařízením kraje a jeho uživatelská i estetická hodnota se nyní zásadně zvýšila, řekl hejtman Martin Netolický. Celý areál rehabilitačního ústavu, který je ve vlastnictví Pardubického kraje, prochází postupnou rekonstrukcí řadu let. Postupně se hlavní historická budova i okolí proměnily do téměř lázeňské atmosféry, což se určitě projevuje i v léčebných výsledcích pacientů, kteří tu tráví průměrně 2 až 3 týdny, komentuje 1. náměstek hejtmana Roman Línek zodpovědný za zdravotnictví. Náklady dnes zprovozňované etapy činí 21 milionů korun a celkové dokončení rekonstrukčních prací počítáme nejdéle do června letošního roku, dodává Línek. Samotná rekonstrukce zahrnovala například zateplení střešní konstrukce ústavu, výměnu stávajících oken za okna s vysokými izolačními vlastnostmi, výměnu vodovodních, kanalizačních a topných rozvodů, modernizaci elektrorozvodny, plynové kotelny a elektroinstalace. Dále také rekonstrukci většiny pokojů s celkovou kapacitou 157 lůžek a vestavbou sociálních zařízení k pokojům. Pokoje jsou vybaveny komunikačním systémem pacient-sestra, požárním systémem, elektricky polohovatelnými postelemi se speciálními matracemi, moderním nábytkem a je zde neomezený přístup k internetu. Naší snahou je vytvořit pro pacienty příjemné prostředí, proto jsou pokoje a jejich vybavení barevně laděné tak, aby vše dohromady podporovalo příjemnou a pozitivní energii, uvedla mimo jiné ředitelka Michaela Tomanová. Při rekonstrukci bylo vybudováno také 5 nadstandardních pokojů s vlastním sociálním zařízením. Tyto pokoje jsou vybaveny LCD televizory, radiobudíky, rychlovarnými konvicemi a také připojením k internetu. V celé budově je bezbariérový přístup a pro zpříjemnění pobytu pacientů byla vytvořena relaxační zóna Amazonská džungle. Také byly vybudovány nové cvičebny fyzioterapeutů, rekonstruovány vyšetřovny a pracovny sester. Mgr. Jakub Rychtecký, vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů, kancelář hejtmana PK PLAVÁNÍ V KRYTÉM PLAVECKÉM BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ Zveme Vás na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové v sobotu 2. a 16. února Odjezd autobusu v 7:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny marketu), u bývalé jídelny Elitexu, nádraží ČD. Návrat v cca 10:45 hod. Cena: člen 50,-, ostatní 100,- Kč Všichni jste srdečně zváni. Marek Rybár, za výbor SPCCH Krytý plavecký bazén Česká Třebová Provozní doba pro veřejnost v měsíci únoru 2013 Pozor na změny provozní doby! Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek od do hod. Po hod. Út a hod. St hod. Čt , a hod. Pá hod. So hod. Ne hod.

15 15 stylová hospůdka IMRVERE pořádá 1. února 2013 Z Á JE Z D DO PIVOVARU Odjezd autobusu ve 13:30 hod. od IMRVERE (Masarykovo náměstí Žamberk). V 15 hod. prohlídka pivovaru spojená s degustací piv. Závazné přihlášky na baru v IMVERE (tel ) Návrat v cca 18 hod. PRONAJMU dvě střediska v Žamberku v ul. Polní KO S M E T IC KÝ SAL O N (oplocené, zateplené - u kasáren) Vše v přízemí možnost manipulace s destou. 1) m2 manipulačních ploch 2) m2 manipulačních ploch Sociální zařízení + kanceláře Kontakt: tel LIBUŠE KALCASOVÁ Pionýrů 1341 Žamberk tel Symbolická cena 50,- Kč

16 16 už od nás odjíždějí CELOPOLEPY grafika tisk signmaking reklamní předměty razítka kvalitní tist včetně laminace Helvíkovice 113, Žamberk tel.: , , ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , ŘÁDKOVÁ INZERCE l PRODÁM zděnou garáž u Finanční- ho úřadu v Žamberku. Cena: nejvyšší nabídce. Kontakt: tel l PRODÁM staročeskou chalupu s po- zemkem m2 v centru Mistrovic. Možno geometricky oddělit. Kontakt: tel l PRODÁM ucelený soubor historických zemědělských strojů a nářadí. Kontakt: tel Uzávěrka ŽL č. 3/ do 10:00 hod., vyjdou l PRONAJMU byt 3+1 v Žamberku, U Polikliniky. Byt je po celkové rekonstrukci. K dispozici balkon, výtah. Nájemné 5.000,- + zálohy na energie (cca 3.500,-) Volný od února nebo března. Kontakt: tel PROVÁDÍ veškeré malířské a natěračské práce tel.: ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03)

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORLICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Městský úřad Trhové Sviny

Městský úřad Trhové Sviny Č.j.: VV/ 19535/08/Cer oznámení o uložení písemnosti dle ust. 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyzývá

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Příkaz ředitelky č. 16/2014

Příkaz ředitelky č. 16/2014 Příkaz ředitelky č. 16/2014 Přijímací řízení přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), v platném znění a vyhlášky

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 10

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 10 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA

STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA Ing. Bc. Fialová Dana STÁŽ PRO OBOR ZAHRADNÍK VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - FLORISTIKA Stáž proběhla ve firmě : Jiřina Regietová Dahlia Adresa: Vítězná 46 360

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více