ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých. Èech str. 9 Oznámení o volbách str. 16 Nové sídlo technických služeb V souèasné dobì je v prostoru pùdní vestavby dokonèena montáž pøíèek, støešních oken a rozvodù elektro, vody a kanalizace. Pùdní vestavbu provádí firma JIST, s.r.o., Meèeøíž. V pøízemní èásti budovy jsou dokonèeny nátìry a malby. Dokonèeny jsou rovnìž klempíøské práce, pøípojky elektro, telefonu a veøejného osvìtlení. Pøed dokonèením jsou terénní úpravy pøed vstupem do objektu. Akci zajiš uje stavební skupina mìsta, firma Elektro PBK provádí elektroinstalace, Revimont, s.r.o., Mladá Boleslav vytápìní, firma pana Slámy z Prahy montáž zdravotní techniky a firma pana Jelínka ze Skorkova malby a nátìry. -mìú- Dìtský den pøed prodejnou Plus Diskont pøináší velkou radost tìm nejmenším. I letošní 1. èerven byl plný her, soutìží, atrakcí a zábavných vystoupení. Jen poèasí mohlo být lepší. Foto Jaromír Polák Mìsto investuje do sportovních zaøízení Rekonstrukce strojovny chlazení na zimním stadionu Firma ÈKD Chlazení, s.r.o., Choceò dokonèuje rekonstrukci strojovny na benáteckém zimním stadionu. Vše je pøipraveno na provedení montáže nového technologického vybavení. Provádìná rekonstrukce pøinesla i úèelnìjší využití daných prostor, napøíklad garážování pro rolby, umístìní sociálního zázemí pro zamìstnance u provozního prostoru, dílenský prostor pro provádìní oprav a údržby. Po stránce ekonomické je významné, že použitím nové technologie dojde k úsporám výdajù v energetické oblasti. Na tuto akci poskytlo dotaci ve výši 3 miliony korun Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR. Provoz zimního stadionu bude zahájen 10. èervence Mezinárodní brankáøskou školou pro dìti do patnácti let, kterou povede Jana Pucandlová. Tato škola bude probíhat ve dvou týdenních termínech, a to od 10. do 24. èervence. Podrobné informace zájemci najdou na internetové adrese nebo na telefonním èísle Ve støedu 4. srpna 2004 od hodin probìhne 1. pøípravné utkání s celkem I. ligy IHC Písek. Plavecký bazén Oprava plaveckého bazénu v areálu Správy sportovních zaøízení, kterou zajistila firma Lampeki Náchod, je dokonèena. Bylo odstranìno laminátové dno, zaslepeny boèní cirkulaèní trysky (12 kusù), do boèních stìn bylo nainstalováno v souladu s platnými pøedpisy 21 cirkulaèních trysek, na upravené dno byla položena vrstva plsti a navaøena PVC folie, boèní stìny bazénu jsou po úpravì opatøeny novým nátìrem, úprava a nový nátìr byl proveden také na boèních lištách, startovacích blocích a mimo to i na vstupních brodítkách a dìtském brouzdališti, na pøepadových kanálcích jsou nové møížky. V souèasné dobì se plavecký bazén v Obodøi napouští a areál se pøipravuje na pøijetí prvních zájemcù o koupání. Skatepark na Urbanovce V souèinnosti s panem Marošim se pøipravuje výbìr nejvhodnìjší alternativy pro výstavbu skateparku. Zvažují se možnosti a vlastnosti nabízených materiálù na vybudování pøekážek. Dìtská høištì V prùbìhu druhé poloviny èervna bude pøipravena montáž herních prvkù a pískovištì v sídlišti - na akci se budou zemními pracemi podílet technické služby mìsta. Dále bude provedena montáž herních prvkù v prostorách zámeckého parku a starého høištì v Benátkách nad Jizerou II. Pokraèování na str. 2 V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Hlasování se koná: v pátek 11. èervna od do hod. v sobotu 12. èervna od 8.00 do hod. Sídla šesti okrskových volebních komisí v Benátkách nad Jizerou jsou uvedena v oznámení o dobì a místì konání voleb, které pøinášíme na stranì 16. Obèany v mìstské èásti Kbel upozoròujeme na zmìnu sídla okrskové volební komise ve Kbele - je pøemístìno do pøipravovaného nového sídla technických služeb mìsta. V Benátkách nad Jizerou je do seznamu volièù zapsáno celkem 5519 volièù. -mìú-

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Z deníku Policie ÈR V Nemyslovicích došlo 30. bøezna 2004 ke krádeži finanèní hotovosti dvojicí pachatelek, které pod záminkou prodeje ložního prádla využily nepozornosti jedenaosmdesátileté majitelky rodinného domku a odcizily jí 13 tisíc korun. Policisty obvodního oddìlení v Benátkách nad Jizerou bylo zjištìno, že se tohoto skutku dopustila matka s dcerou (1953, 1980), obì z Mladé Boleslavi. V souèinnosti s pracovníky služby kriminální policie a vyšetøování jim byl prokázán další pøípad krádeže, kdy za stejných okolností okradly o 23 tisíc korun tøiaosmdesátiletou majitelku bytu v Mladé Boleslavi. Hlídkou zdejšího obvodního oddìlení byl 3. dubna kontrolován øidiè osobního vozidla Š 120, jedoucí obcí Brodce. Pøi tom bylo zjištìno, že má na dobu 6 mìsícù vysloven zákaz øízení všech motorových vozidel, uložený Magistrátem mìsta Mladá Boleslav. Pìtatøicetiletý øidiè byl obvinìn z trestného èinu maøení výkonu úøedního rozhodnutí podle 171/1c trestního zákona. Jedenatøicetiletý muž uzavøel smlouvu s investorem na rekonstrukci rodinného domku. K tomuto úèelu pak pøevzal finanèní hotovost 115 tisíc korun na nákup materiálu a zajištìní materiálu støešní konstrukce. Zakoupil však pouze stavební materiál v hodnotì 43 tisíc korun a zbytek penìz použil pro vlastní potøebu. Je stíhán pro trestný èin zpronevìry dle 248/1, 2 trestního zákona. Z trestného èinu krádeže podle 247/1a trestního zákona byl policisty obvinìn sedmapadesátiletý muž, kterému bylo prokázáno, že zaèátkem bøezna odcizil v Benátkách nad Jizerou ze dvora neobydleného domu dvacet tabulí hliníkového trapezového plechu v hodnotì 10,8 tisíce korun. V souèinnosti s pracovníky služby kriminální policie a vyšetøování z Mladé Boleslavi byla zadržena dvojice pachatelù. Mladíkùm ve vìku dvacet let bylo prokázáno, že v období od konce února 2004 provedli vloupání do 32 osobních vozidel na území celého okresu Mladá Boleslav. Zcizovali pøedevším autorádia a CD pøehrávaèe, èímž zpùsobili škodu za více než 460 tisíc korun. Policejním radou jim bylo sdìleno obvinìní pro trestné èiny krádeže podle 247/1b, 2 a poškozování cizí vìci podle 257/1 trestního zákona. mjr. Jiøí Drak, vedoucí obvodního oddìlení Pokraèování ze str. 1 Sportovní hala, námìstí 17. listopadu èp. 493 V zájmu zamezení pronikání osob do objektu s úmyslem krádeže rùzných pøedmìtù uživatelù sportovní haly je pøipravena montáž møíží na okna šaten, kterou zajistí firma pana Dibitanzla. Kanalizace ve Kbele a Obodøi Kbel - Dokonèují se opravy povrchu komunikací a veøejných prostranství dotèených výstavbou kanalizace, jejichž dodavatelem je firma Colas, a.s., Praha. Výdaje na jmenované úpravy dosáhly výše 2,7 milionu korun. Kolaudace je vypsána na 15. èervna Po tomto termínu bude vlastníkùm dotèených nemovitostí firmou Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., rozesláno oznámení o možnosti napojení na kanalizaèní sí. Její výstavbu zajistila firma Rekomont, a.s., Praha. Obodø - Opravy komunikací dotèených výstavbou kanalizace zajiš- uje i v této mìstské èásti firma Colas. Provedena je úprava komunikací v ulici Podskalská, kde byl položen nový asfaltový koberec, a dokonèuje se úprava povrchu v ulici Kordinù, kde vlivem havárie vodovodního øadu došlo k prodloužení termínu pro dokonèení úprav. Poté bude provedena montáž svodidla u opìrné zdi v ulici Mìlnická. Pøedpokládané výdaje na jmenované úpravy komunikací dosahují 800 tisíc korun. Termín kolaudace v mìstské èásti Obodø není v tuto chvíli ještì stanoven. Dodavatelem stavby kanalizace byla firma VCES, a.s., Hradec Králové. Ve støedu 19. kvìtna se ve spoleèenském sále Záložna konalo vyhodnocení fotografické soutìže úèastníkù 1. roèníku Zimních olympijských her mládeže. Poøadatelem akce byl Støedoèeský kraj. Vyhodnoceno bylo celkem 20 úèastníkù. Program slavnostní akce pøipravila benátecká základní umìlecká škola a Èerné divadlo pøi Domì dìtí a mládeže v Mladé Boleslavi. Ceny pøedávali statutární zástupce a námìstek støedoèeského hejtmana Antonín Podzimek, èlen Rady Støedoèeského kraje a starosta mìsta Benátky nad Jizerou Jaroslav Král, pøedsedkynì výboru pro výchovu, vzdìlávání a zamìstnanost Støedoèeského kraje Dagmar Nohýnková, pøedseda Olympijského výboru MUDr. Jirásek, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úøadu Støedoèeského kraje Mgr. Radek Druhá etapa výstavby rodinných a bytových domù Staveništì pro výstavbu inženýrských sítí a komunikací bylo dodavatelské firmì H-Intes, s.r.o., Mladá Boleslav pøedáno 7. èervna. Firma CZ Holding Pardubice, s.r.o., byla vybrána na výstavbu bytových domù. Zájemci o byty v tìchto domech získají podrobné informace na telefonním èísle uvedené firmy Foto Emilie Jeøábková Technická opatøení proti pøívalovým vodám na letním stadionu Akce je prakticky dokonèena. Zanesená pùvodní vodoteè byla dodavatelskou firmou ZETEZA, s.r.o., Dolní Bousov v délce 280 metrù vyèištìna, byly odstranìny náletové døeviny, koryto pùvodní vodoteèe je v šíøce l metru vybagrováno. V místì za klubovnou volejbalu bylo položeno 30 metrù kameninového kanalizaèního potrubí o prùmìru 1 metru. Vodoteè je vyvedena pod vozovkou a kolejemi do parku. Støedoèeský kraj poskytl na realizaci akce finanèní prostøedky ve výši 250 tisíc korun. Technická opatøení proti pøívalovým vodám ve Kbele Stejná firma, ZETEZA, s.r.o., Dolní Bousov, dokonèuje v tìchto dnech výmìnu mùstkù, vyèištìní a rozšíøení deš ové vodoteèe. Tím bude dosaženo zvýšení prùtoènosti mùstkù i pøíkopù. V upraveném korytì mùžeme, bohužel, vidìt napøíklad odhozené pneumatiky, vypouští se do nìj odpadová voda. Že by kbelští obyvatelé nevìdìli k jakému úèelu má toto dílo sloužit? Chodník - Pražská ulice Je dokonèena zámková dlažba a obrubníky, pokraèuje výstavba odvodu deš ových vod a následnì Ještì jednou Zimní olympijské hry mládeže s Orbitem Coufal a pracovnice téhož odboru Mgr. Danuše Netolická. Na vyhodnocených snímcích zachytili úèastníci olympiády zajímavé okamžiky z prùbìhu her - a to byly soutìže samotné nebo doprovodný program. Mladí fotografové si urèitì zasloužili uznání za své zábìry z první Zimní olympiády mládeže s Orbitem. Text a foto Emilie Jeøábková

3 8. èervna 2004 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 dodavatelská firma Holakovský Praha položí nový asfaltový povrch v poškozených místech stávající silnice. Kostel Narození Panny Marie v areálu zámku Pracovníci firmy Dalibor Fròka z Frýdku-Místku odstranili staré betonové odvodòovací kanálky a omítky, které byly pøíèinou vlhnutí zdiva. V souèasné dobì probíhají prùzkumné práce rozsahu napadení krovù døevomorkou a upøesòuje se zpùsob odvodnìní objektu. Kostel svatého Martina v Dražicích Byla provedena výmìna stropu, krovù a støešní krytiny nad lodí kostela. Tím jsou letošní práce prozatím ukonèeny, pokraèovat se bude podle finanèní situace mìsta. Dodavatel: firma Dalibor Fròka, Frýdek-Místek Stará vodárenská vìž Je vydáno stavební povolení na provedení oprav této stavby. Po doruèení vyjádøení Národního památkového ústavu v Praze bude zajištìno výbìrové øízení na dodavatele prací. Základní škola Husovo námìstí V prázdninových mìsících bude probíhat rekonstrukce sociálního zaøízení u tìlocvièny a úprava vnitøních prostor pro novou øeditelnu a sekretariát školy. V souèasné dobì probíhá výbìrové øízení na dodavatelskou firmu. Základní škola Pražská V prázdninových mìsících bude v této škole provedeno zateplení støechy na nové školní budovì. Mateøská škola Jizerka V èervenci dojde v této mateøské škole na rekonstrukci vytápìní objektu. V souèasné dobì probíhá výbìrové øízení na dodavatele prací. Ve stejném mìsíci bude dále provedena komplexní rekonstrukce elektroinstalace v prvním nadzemním podlaží. Dodavatelem akce byla vybraná firma Elektro PBK. Prùmyslová zóna Firma Giga Sport, která zakoupila pozemek v benátecké prùmyslové zónì, zahájila výstavbu centrálního skladu pro své prodejny sportovního zboží. Pøipravované akce - výmìny a oprava oken a fasády domu èp. 60 na Husovì námìstí - prodloužení veøejného osvìtlení v Dražicích pod hradem - rekonstrukce veøejného osvìtlení a vozovky ulice U Cukrovaru, v souèasné dobì probíhá výbìr dodavatelské firmy a hledá se zpùsob financování akce - odvodnìní èásti støechy rekreaèního zaøízení v Rokytnici, které je projektovì již pøipraveno. -mìú- Oslavy dìtského dne již tradiènì zahajují rybáøské závody. Tak tomu bylo i letos, v sobotu 29. kvìtna na tùních. Nejúspìšnìjším úèastníkem závodu byla Zuzana Èervinková s 564 cm nachytaných ryb. Druhou cenu za nejvìtší chycenou rybu vybojoval Matìj Jakubèo s kaprem 40 cm dlouhým. Ceny byly pøipraveny pro všechny soutìžící, tedy i pro ty, kteøí nic neulovili, a tak nikdo neodešel zklamaný. Podìkování patøí obìtavým poøadatelùm. Fotografie Jaromír Polák V sobotu 29. kvìtna byla zahájena letní sezona v Lodìnici na Urbanovce. Zatímco se v poledne pøírodní bar ještì stavìl, veèer již bylo možné objednat si u nìho obèerstvení. Haló, houbaøi a slovutní mykologové! My, Boletus edulis alias dubáci neboli praváci, jsme letos už opìt tady pøipraveni si s vámi zahrát na schovávanou. Tak na vidìnou v lese! Foto Jaromír Polák Vzpomínka V tìchto dnech uplyne smutných 12 let od úmrtí mých rodièù - pana Jiøího Antoše, uèitele a archiváøe mìsta Benátky nad Jizerou a paní Marie Antošové, øeditelky mateøské školy. Dìkuji všem, kteøí si na nì, jejich život a obìtavou práci vzpomenou spolu s námi. Dcera Majka Kneøová s manželem Mílou, David a Markéta Prvním letošním vystupujícím byla hudební skupina Workshop a podle výpadkù elektrického proudu v zaèátku koncertu soudím, že vaøili, až se tavily pojistky. Pro úplnost dodávám, že v druhé polovinì koncertu vystoupila další skupina Jolly Joker. Fotografie Jaromír Polák

4 strana 4 Byla pošmourná sobota 22. kvìtna a žáci Základní školy Husovo námìstí se vydali za sluníèkem do Chorvatska na nejsluneènìjší ostrov jménem Hvar. Cesta byla dlouhá a velmi nudná, a tak jsme se jí snažili prospat. Pøíjemnou zmìnou bylo nalodìní na trajekt Jadrolinia, kde jsme protáhli zdøevìnìlé konèetiny a hlavnì už jsme se tìšili na moøe. Ale po pøíjezdu k hotelu nás vítal liják, který podle øeditele ho- ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka ŠKOLÁCI NAVŠTÍVILI CHORVATSKÝ HVAR telu 30 let nezažili. Veèeøe však byla výborná, jako všechna ostatní jídla, která jsme stihli ochutnat - pøedkrm, polévka, hlavní jídlo - výbìr ze tøí možností, zeleninové saláty podle chuti a zákusek - mòam, mòam. Obsluha pøíjemná, ubytování v pohodì, k moøi pár krokù. Už druhý den nás probouzelo sluníèko, které nás po zbytek pobytu neopustilo. Hvar je krásné a starobylé mìsto, nad kterým èní pevnost Španiola. Výhled z ní je nepopsatelný, a protože nám paní uèitelka Eretová vyprávìla o její historii, následovala první soutìž. Vyhrál ten nejpozornìjší a byla to Adélka Nováková. Tìšili jsme se na výlet lodí, která nás odvezla na ostrov Palmižána. Zajímavý je pøírodní botanickou zahradou a vylovili jsme z moøe roztodivné živoèichy. Naší pozornosti neunikla ani vajíèková pláž pokrytá bìlounkými oblázky, kam jsme si dvakrát vyšlápli. Také máme svou super star a rekordmanku ve skoku pøes švihadlo. Nepøíjemné však je, že jsme se museli vrátit zase domù a do školy. Dìkujeme CK Venezia Tour za výbornou organizaci a krásný zájezd. Jana Khýnová, Bára Menèíková, Bára Zahrádková, Štìpán Czornyj a Jan Teubner, žáci ZŠ Husovo nám. Akademie ke 120. výroèí založení sokolské jednoty v Benátkách nad Jizerou I když byly fotografie ze sokolské akademie a velký èlánek o historii benáteckého Sokola již v minulém èísle Zpravodaje, nedá mi to, abych se k akademii ještì nevrátil krátkým komentáøem. Pøedem musím upozornit na to, že jsem se na této akci nijak nepodílel a mùj pøíspìvek je jen osobním názorem jednoho z divákù. Zpravidla bývám k takovým akcím spíše skeptický a opravdu jsem ani neèekal, že budu odcházet nejen spokojený, ale doslova nadšený a pohlazen na duši. Nemá žádný význam rozepisovat se zde o jednotlivých skupinách cvi- èencù, každá zaujala nìèím jiným a pøispìla k pestrosti programu. Už zahájení bylo skvostné, sice budu vypadat jako šplhoun, ale líbil se mi i brilantní spatra pøednesený projev starosty mìsta Jaroslava Krále - uvažuji o tom, že bych ho mohl angažovat do našeho divadla. Velice pøíjemná, pøekvapivá, chytrá a vtipná byla zahajovací pyramida a matematické hrátky s dìliteli èísla 120. Akce mìla spád, jednotlivá vystoupení byla vtipnì propojena a glosována trojicí mladých moderátorù, všichni cvièící zaujali nejen svými výkony, ale i pestrostí cvièebních úborù a dresù na vypracovaných (aikidisté, junioøi), udržovaných (vìrná garda) a zejména v pøípadì mladých žen a gymnastek i krásných tìlech (doufám, že nejen pro mé oko). Zkrátka platí heslo ve zdravém tìle zdravý duch a pøi akademii pøedvedená pestrost a barevnost Sokola v Benátkách (všechny generace, více druhù sportu) urèitì zaujala. Jsem rád, že jsem se - pravda, trochu oklikou pøes divadlo - stal èlenem tohoto spolku. Je jen škoda, že mé oblíbené sporty - badminton, ping-pong a tenis - neprovozuje, ale jako bývalý závodní plavec oceòuji, že od té doby, co vlastním sokolskou prùkazku, si v Mladé Boleslavi mohu zaplavat za míò než polovinu obyèejného vstupného. Ale vra me se k akademii - bylo to skvìlé, úchvatné, zábavné. Byl jsem mile pøekvapen a potìšen a snad nás takových divákù byla vìtšina. Proto si touto cestou dovoluji podìkovat všem organizátorùm a úèinkujícím a do dalších akcí jim pøeji to naše ochotnické zlomte vaz! Jan Tichý Tak se slavil dìtský den na dopravním høišti 29. kvìtna, který organizovalo obèanské sdružení Romano lav za výrazné podpory sponzorù: Potraviny - Brichovi, Ovoce - zelenina - Drusanovi, Papírnictví - paní Jenèová a Sdružení romských a národnostních menšin. Za rozesmáté dìti všem dìkujeme. Fotografie poskytl Jozef Hlucho-Horvát

5 8. èervna LET SOKOLA strana 5 Pietní vzpomínkou uctili 7. kvìtna benáteètí sokolové památku svých èlenù umuèených v koncentraèních táborech za druhé svìtové války. Souèástí putování byla i pøeprava na druhý bøeh Jizery. Zvládli ji všichni na jednièku. Další akcí TJ Sokol byl 15. kvìtna atletický den na stadionu. Podmínkou úèasti malých i vìtších závodníkù byla registrace. Po zdolání nezvyklé lyžaøské trasy èekala sladká odmìna. Mazání lyží na písek zùstalo tajemstvím. Golf je nároèná hra, proto s ní musí džentlmeni zaèít velmi brzy. A potom už se soutìžilo v jednotlivých disciplínách. Takový skok do dálky dá poøádnì zabrat. Cesta pohádkovým lesem 22. kvìtna se promìnila na olympijské sportování, jak také jinak v olympijském roce. Trasa byla stejná, jen úkoly pro dìti byly jiné. Nikolka, Andulka, Sašenka a Karolínka plní první úkol. Karolínku, Andulku, Nikolku i Sašenku èekala v cíli ve Slepèi u hájovny vydatná svaèina za asistence poøádajících sokolù i èlenek Èeského èerveného køíže. Stejná odmìna byla pro všechny úèastníky. Konec dobrý, všechno dobré! Tak za rok opìt na startu! Fotostranu pøipravil Jaromír Polák

6 strana 6 Doslova perným dnem byla sobota 1. kvìtna pro sokolské dìtské divadlo Hvìzdièka. Dopoledne jsme se pøipravovali na vystoupení na zámeckém nádvoøí v rámci jarmarku a odpoledne jsme pak jeli do Dobrovice, kde jsme zahajovali 55. Pojizerské hry. Hru s maòásky Prase Rudolf jsme zaèali hrát na zámeckém nádvoøí podle plánu v hodin. I pøes obrovskou konkurenci dalších atrakcí a pokroèilou dobu jsme mìli pomìrnì hodnì divákù a dobrý ohlas. Chci touto cestou podìkovat návštìvníkùm za dobrovolný pøíspìvek, za který poøídíme další dekorace a kostýmy. Pak jsme vyklidili nádvoøí, vrátili zapùjèené židle do muzea a donesli své vìci do sokolovny. Asi po hodinovém rozchodu, který jsme využili k obèerstvení a pobavení na pomalu konèícím jarmarku, jsme se sešli opìt v saunì a zaèali vynášet kulisy a dekorace k èinohøe Èert, nebo ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka 1. máj byl pro sokolské dìtské divadlo Hvìzdièka opravdu nároèný Je tomu právì 160 let, co mladý, tehdy dvacetiletý, Bedøich Smetana pøijal nabídku rodiny hrabìte Thun Hohensteina na volné místo uèitele hudby jeho pìti hudebnì nijak nenadaných dìtí. Pro Bedøicha Smetanu to bylo doslova vytržení z bídy. Plat 300 zlatých roènì a k tomu navíc strava s ubytováním, to bylo víc, než mohl oèekávat. Nové místo znamenalo i nové bydlištì. S hrabìcí rodinou pøestìhoval se v roce 1844 na benátecký zámek a setrval zde plné ètyøi roky. vodník. Sotva jsme je vynesli, pøijel autobus pana Straky. Vše jsme naložili a vyrazili smìr Dobrovice. Na Burse ještì nastoupili manželé Zahrádkovi, kteøí využili nabídky jet s námi. V Dobrovici nás oficiálnì pøivítali na mìstském úøadì a pøedali nám pamìtní list spolu s dárkem a kyticí. Po tomto uvítání jsme se odebrali do divadelního sálu k pøípravì na vystoupení. Pøed námi ještì vystupovali žáci ZŠ Dolní Slivno, kteøí si pøipravili dramatizaci W. Shakespeara Pyramis a Thisbé. Poté jsme zahráli my, uklidili scénu, odnesli vìci do autobusu a po obèerstvení, které nám pøipravili organizátoøi, jsme se vrátili do Benátek, kde nás èekalo toho dne již šesté, poslední pøenášení kulis a dekorací. Dá se proto øíci, že jsme pod Sokolem oprávnìnì, nebo pøi tom množství pøenášených vìcí šlo o docela slušný sportovní výkon. Jan Tichý K výroèí hudebního skladatele Bedøicha Smetany Nevím, jaké oslavy tohoto významného výroèí budou v našem mìstì probíhat, ale Spolek rodákù a pøátel Benátek nad Jizerou se rozhodl pøipomenout letošní životní výroèí génia èeské hudby v sobotu 22. kvìtna zájezdem do Jabkenic, místa posledních skladatelových dnù. Návštìva novì upraveného muzea Bedøich Smetany byla pro všechny úèastníky zájezdu pøíjemným pøekvapením, a to jak množstvím vystavených exponátù, tak i výtvarným øešením cele expozice. Radnice v Dobrovici Interiér Smetanova muzea pøekvapí bohatstvím i úpravou vystavených exponátù. Úèastníci zájezdu pøed novì opravenou myslivnou v Jabkenicích Z vysoké úrovnì nevyboèilo ani pøíjemné pøijetí a zasvìcený výklad pozorných prùvodcù. Hodinová prohlídka byla tak zajímavá, že jsme si ani neuvìdomili, jak rychle ubìhla. Zájezd jsme ukonèili malou procházkou k poslednímu z rybníkù Jabkenické obory. Obora je z dùvodù rozmnožování zvìøe pro návštìvníky v kvìtnu a èervnu uzavøena, ale Smetanovo muzeum v pùvodní myslivnì je pro vás otevøeno dennì mimo pondìlí. Jeho návštìvu vøele doporuèuji, je opravdu, na co se dívat. *** Na nedìli 13. èervna jsme pro vás pøipravili opakování úspìšné pøednášky RNDr. Pavla Štiftera o stavebním vývoji benáteckého zámku spojené s prohlídkou zámeckého sklepení, konírny, krypty, zámeckého kostela s možností vystoupit na ochoz kostelní vìže. Sraz zájemcù o tuto ojedinìlou pøíležitost navštívit místa bìžnì nepøístupná bude na zámeckém nádvoøí ve 14 hodin. Vstupné 10,- Kè. Tìšíme se na vaši návštìvu. Text a foto Jaromír Polák

7 8. èervna 2004 strana 7 ZPRAVODAJSTVÍ Co nám pøipravilo letošní benátecké jaro? Jaro snad do života každého z nás vnáší radost. S každým pøibývajícím rokem to prožívám intenzivnìji - svìží, š avnatá, jasnì smaragdová travièka, bøízky oblékající se do jemného zeleného závoje, barevnost prvních kytièek na záhonech v uklizených zahrádkách a pak další záplava kvìtù a vùní - nádherné žluté, bílé a rùžové kytice rozkvetlých keøù a stromù, rùzné valéry fialové na vonících keøích šeøíkù. A co teprve to ranní štìbetání a trylkování èiperných ptáèkù. Je mnoho krásy kolem nás, staèí se jen umìt dívat. Ale pohoda v duši nespoèívá jen v kráse, kterou vnímáme našimi smysly. Je to také v lidských vztazích. Máme-li kolem sebe laskavé a dobré lidi, kteøí jsou ochotni rozdávat radost druhým, mùžeme mluvit o velkém štìstí. A právì o takových spoluobèanech se chci zmínit. Už po nìkolik let se v první polovinì kvìtna koná pøi pøíležitosti Dne matek školní akademie Základní školy Husovo námìstí. Letošní vystoupení žákù na mne zapùsobilo tak mile a radostnì, že se z tohoto pocitu budu ještì dlouho tìšit. Jen ten, kdo s dìtmi nìkdy pracoval, dovede posoudit a následnì ocenit úsilí, které musí vynaložit i s uèitelkami pøi pøípravì veøejného vystoupení. Nebudu se podrobnì rozepisovat o jednotlivých èíslech. To se musí vidìt! Gymnastika, taneèky a scénky malých i vìtších dìtí 1. stupnì, úžasnì šikovní 3 moderátoøi (schopní skvìle improvizovat a vtipnì spojovat a uvádìt další výstup) i pilíø celého veèera - školní pìvecký sbor Písnièka. Shrnu to do jediného slova - krása. Obdiv a podìkování patøí samozøejmì všem uèitelkám a dìtem i technickému zázemí, ale pøedevším uèitelce Kvìtì Jaré, která vede pìvecký sbor a celý veèer mìla ve své režii. Po tomto neobyèejném zážitku bych všem ètenáøùm tìchto øádkù chtìla øíci: Jakmile budete mít pøíležitost podobné pøedstavení navštívit, neváhejte! Opus te na jeden veèer zabìhnutý pohodový televizní stereotyp. O nic nepøijdete! Nebojte se, krev v televizi poteèe i zítra. Uvidíte, že školní vystoupení vás potìší a pohladí po duši, i když mezi herci nebudou vaše dìti ani vnouèata. V druhé polovinì kvìtna byl zase jeden víkendový den v režii benáteckého Sokola. K blížícímu se Mezinárodnímu dni dìtí pøipravili sokolové pro mládež také už tradièní Cestu pohádkovým lesem (viz fotografie na str. 5 - pozn. red). Dìti na 18 stanovištích zdolávaly úkoly a za jejich splnìní byly odmìnìny rùznými drobnostmi a dobrùtkami. Nadšení soutìžících bylo umocnìno bájeèným poèasím, které se na poslední chvíli umoudøilo. Kdo chtìl, mohl si na závìr zábavného odpoledne opéci buøtíka a u táboráku si zazpívat za doprovodu kytary. I já jsem si to skvìle užila se svými dvìma vnouèaty. Také pro tuto akci se našlo dost obìtavcù, kteøí pøipravili dìtem i mnohým dospìlým krásný zážitek. Je vidìt, že se mezi námi stále ještì najdou lidé, kteøí jsou ochotni dìlat radost druhým a nic za to nedostanou a ani to neèekají. Jiøina Náprstková Fotografie ze školní akademie poskytla ZŠ Husovo nám.

8 strana 8 PRÁCE DÌTÍ Zpravodaj Benátecka ZE ŠKOLNÍCH LAVIC Èarodìjnická veselice Dne poøádala Základní škola Pražská zábavné odpoledne pod názvem Èarodìjnická veselice. Od hodin se to v areálu školy èarodìjnicemi a èarodìji jen hemžilo. Aby ne! Vždy pro nì byl pøipraven bohatý program. Èarodìjnická diskotéka pøilákala mnoho úèastníkù a nikdo z nich neodolal jízdì na kolobìžce, èi létání na míèi nebo koštìti! Èarodìjnický kostým slušel každému. Tato veselice mìla úspìch i proto, že se na ni podíleli starší kamarádi z druhého stupnì, kterým chceme za toto pìkné odpoledne moc podìkovat. František Polák, 5. B Kresba Denisa Truksová, 5. B, fotografie poskytla ZŠ Pražská Katka Košátková, 4. A ZŠ Pražská Naše exkurze na horu Øíp Dne jsme se dvì tøídy 4. B a 4. A zúèastnily exkurze na horu Øíp, soutok Labe s Vltavou a na hrad Kokoøín. Nasedli jsme na autobus a nejprve se vydali na Øíp. Autobus zastavil tìsnì pod horou a my se vydali do prudkého kopce. Netrvalo dlouho a byli jsme tam. Plácek hory pokrývala chalupa a malá románská stavba. Jeden pán nám o ní povyprávìl, trochu jsme posedìli a šli zpìt. Další zastávka byla na soutoku Labe s Vltavou. Zastavili jsme se tam jen na 10 minut. Naším posledním zastavením byl hrad Kokoøín. Na hradì to bylo moc pìkné, ale zaèalo pršet a blýskat se v dáli. Blesky se blížily, tak jsme šli na autobus. Po cestì zaèaly padat kroupy. Rychle jsme bìželi, nastoupili do autobusu a vyjeli do Benátek. Výlet se mi jinak moc líbil. Katka Košátková, 4. A, ZŠ Pražská *** V úterý jsme jeli na horu Øíp, soutok Labe s Vltavou a na hrad Kokoøín. Hora Øíp má nadmoøskou výšku 459 m. Øíp byla holá hora a o nìkolik let byly vysázeny jehliènaté stromy. Z hory Øíp vidíme elektrárnu Mìlník a z Pražské vyhlídky je vidìt Strahovský stadion. Dalším bodem exkurze byla návštìva mìsta Mìlník, kde jsme tam sledovali, jak se po levé stranì Vltava pøipojuje do Labe. Poslední cesta exkurze nás zavedla na hrad Kokoøín. Když jsme tam pøijeli, pršelo. Po døevìných a železných schodech jsme vystoupili na vìž, odkud byl hezký pohled na hrad z vrchu. Exkurze se nám moc povedla a chtìl bych se tam jet znovu podívat. Lukáš Jíra, 4. A, ZŠ Pražská Výlet do Prahy Dne 18. kvìtna 2004 jsme jeli 8. A a 8. B na exkurzi na Petøín. Vyjeli jsme ráno v 8 hodin a do Prahy dorazili v 9.15 hodin. Zastavili jsme u Strahovského kláštera, vystoupili z autobusu a šli pìšky na petøínskou rozhlednu. Tam jsme museli èekat do 10 hodin, než otevøou. Pak jsme pomalu stoupali po 299 schodech nahoru a rozhlíželi se na celou Prahu. Nìkomu bylo špatnì, když se lezlo nahoru, dolù se zase nìkterým klepaly nohy. Když jsme se ve zdraví sešli, pokraèovali jsme do bludištì. V bludišti byla zrcadla, ale nezabloudili jsme, protože jsme vidìli cestu ven. Pak nás zaujal obraz války se Švédy na Karlovì mostì. A najednou byla zrcadla znaènì zkreslující. Tam jsme mìli dlouhé nohy, malé tìlo, velkou hlavu a pìknì jsme se zasmáli. Odtud jsme šli na lanovku, koupili si lístky a jeli dolù kolem Nebozízku. Vystupovali jsme na Újezdì. Potom jsme šli na Karlùv most a Královskou cestou na Staromìstské námìstí. Tam jsme chvíli èekali u orloje. Obèerstvili jsme se hamburgery. Ve škole jsme si zpracovali poznatky a využili jsme jich v zemìpise a dìjepise. Výlet se nám vydaøil a pøálo nám i poèasí. Unaveni jsme se vrátili kolem 15. hodiny. Terka Kroupová a Lucka Horejšová, 8. A, ZŠ Husovo námìstí

9 8. èervna 2004 PRÁCE DÌTÍ strana 9 ŠKOLNÍ VÝLET DO VÝCHODNÍCH ÈECH Žáci 6. B Základní školy Pražská moc dìkují svým sponzorùm za bezva výlet! Za finanèní dar rodiny Hýskových jsme zaplatili dopravu a vstupné, pøíspìvek rodiny Baxantových jsme promlsali v Mc Donalds a Ladislavu Rakušanovi dìkujeme za kvalitní služby a výraznou slevu na dopravì. Jana Rejzlová a 6. B ZŠ Pražská Petra Šusterová, 6 B Fotografie poskytla ZŠ Pražská

10 strana 10 KULTURA Zpravodaj Benátecka SPOLEÈENSKÁ NABÍDKA Konec kvìtna je v Benátkách nad Jizerou vyhrazen pro poøádání Staroèeských májù. Po starostovì povolení mùže sláva zaèít. A jak jinak zaèít, než tancem. Výbornì nacvièená Èeská beseda sklidila zasloužený obdiv pøihlížejících. Fotografie Jaromír Polák KONCERT VESELÁ BÍDA v sobotu 19. èervna od hod. v Lysé nad Labem, na zahradì restaurace U Bílé labutì Obèanské sdružení Empatie vás srdeènì zve na vystoupení kapely Veselá bída, které se bude konat v sobotu 19. èervna 2004 od hod. na zahradì restaurace U Bílé labutì v Lysé nad Labem. Kapela vznikla v roce 2000 na popud vynikajícího valašského barda Františka Segrada, jenž ukonèil hostování ve skupinì Èechomor a založil skupinu s podobným tématickým zamìøením. F. Segrado, zpìvák, textaø a hráè na fujaru, zaèínal s bigbeatovou kapelou Hifi 100 a 17 let pùsobil s kapelou Dobrohoš. Nazpíval písnièky pro album M. Horáèka a J. Svobody Tak to chodí, úèinkoval v mnoha televizních poøadech a byl pøizván i k novì pøipravovanému albu P. Hapky a M. Horáèka.V jeho skupinì Veselá bída, která se zabývá netradièním pojetím lidové hudby, dále hrají a zpívají K. Proisl - baskytara a zpìv, K. Spáèil - kytara, zpìv, tvùrce aranží, J. Volèík - housle a E. Proisl - klávesy, zpìv a tvorba aranží. Další informace naleznete na adrese Vstupenky na koncert Veselé bídy si mùžete zakoupit i v pøedprodeji v knihkupectví Cesta, Sokolská ul., a v prodejnì Prádlo a klobouky, Masarykova 637, v Lysé nad Labem. Tìšíme se na vás. l 10. èervna od hod., Záložna: Setkání s dùchodci, poøádá mìsto l 12. èervna od hod. a 13. èervna od 9.00 hod., dráha koleèkového bruslení: Mezinárodní mistrovství ÈR v koleèkovém bruslení Czech Inline Open 2004, poøádá Klub sportovního bruslení l 13. èervna od hod., nádvoøí zámku: Opakování prohlídky benáteckého zámku s výkladem RNDr. Pavla Štiftera, poøádá Spolek rodákù l 16. èervna od hod., nádvoøí zámku (v pøípadì nepøíznivého poèasí na chodbì muzea): Koncert uèitelù ze Základní umìlecké školy J. A. Bendy, poøádá ZUŠ Pozvánka klubu dìtí a mládeže n 10. èervna od hod., klub dìtí a mládeže: Malá akademie n 1. èervence od 8.00 do hod. výlet do Prahy: odjezd od tenisových kurtù, cena 150,- Kè n 2. èervence od 8.00 do hod. výlet do Brandýsa nad Labem - brandýský zámek, katovna, staroboleslavská brána, koupalištì: odjezd od tenisových kurtù, cena: 150,- Kè - kdm - INFORMACE Klub dìtí a mládeže Benátky nad Jizerou Daniela Klímová Tel.: l 19. èervna od 7.00 hod., kynologické cvièištì: Krajská výstava psù plemen zaøazených v ÈKS, poøádá Èeský kynologický svaz l 20. èervna od hod., Záložna: Divoké labutì (pohádka H. Ch. Andersena) v podání Dìtského divadelního souboru Dobrovít z Dobrovice, poøádá divadlo Hvìzdièka l 23. èervna od hod., nádvoøí zámku (v pøípadì nepøíznivého poèasí v sále Záložna): Koncert žákù Základní umìlecké školy J. A. Bendy, poøádá ZUŠ l 24. èervna od hod., nádvoøí zámku: Školní slavnost s vyhodnocením celoškolních soutìží a rozlouèením s žáky 9. roèníku, poøádá ZŠ Husovo nám. l 26. èervna od hod., na Vojnarce (v pøípadì nepøíznivého poèasí v sále Záložna): Festival životní scény - II. roèník, poøádá mìsto l 30. èervna od 8.00 hod., areál ZŠ Pražská: Školní slavnost spojená s rozlouèením s žáky 9. roèníku, poøádá ZŠ Pražská -mìú- 10. èervna od hod., Záložna: SETKÁNÍ S DÙCHODCI poøádá mìsto Mìsto Lysá n. L. a sbor Èeskobratrské církve evangelické poøádají u pøíležitosti státního svátku SLAVNOST K PAMÁTCE MISTRA JANA HUSA v nedìli 6. èervence 2004 od hod. ve dvoranì Evangelického sboru na námìstí Bedøicha Hrozného v Lysé n. L. Program: - Zahájení (Václav Houštecký, starosta mìsta) - Proslov (Jakub Trojan, prodìkan ETF Univerzity Karlovy) - Koncert (Peregrinovo kvarteto, soudobá irská hudba) - Položení kytice u Husovy busty na Husovì námìstí

11 8. èervna 2004 KULTURA strana 11 POCTA VIOLE DA GAMBA A LOUTNÌ Nezvykle hluboké, lahodné tóny violy da gamba s akordickým doprovodem loutny teorby zaznìly na chodbì benáteckého muzea. Dva umìlci, gambista Petr Wagner a loutnista Jan Krejèa, pøiblížili posluchaèùm hudbu XVII. století, dobu vrcholného rozkvìtu dvorské kultury. Tehdy se viola da gamba a loutna tìšily mimoøádnému zájmu skladatelù i oblibì publika. V jedineèném podání obou interpretù jsme vyslechli dvì suity francouzského skladatele Marina Maraise ( ). Žák Jeana - Baptisty Lullyho pùsobil jako královský gambista na dvoøe krále Slunce, Ludvíka XIV. ( ). Marais se zasloužil o rozvoj francouzské suity a kromì komorní hudby komponoval opery. Tìžištìm jeho díla je asi Prázdniny a doba dovolených se blíží, mìstská zaøízení vám nabízejí: - ZREKONSTRUOVANÝ BAZÉN Správa sportovních zaøízení, stadion - Obodø, Mìlnická 35 Provoz zahájen podle poèasí. Otevøeno dennì od do hod. Vstupné: 25,- Kè / osobu / den; 15,- Kè / osobu / od skladeb pro violu da gamba sólovou i orchestrální. Obì Maraisovy suity - e moll a h moll - jsou rozsáhlé. Zajímavé zvukové zabarvení historických nástrojù, melodická a rytmická vyváženost a koneènì pøehlednost hudebního výrazu pùsobí klidným, ušlechtilým dojmem. Vedle taneèních forem se v Maraisových suitách nacházejí netaneèní složky, formálnì volná fantazie a variaèní passacaglia. Závìreèné èásti Maraisových suit mají oznaèení Tombeau - hrob, náhrobek. Smuteèní hudbou suity h moll uctil skladatel památku svého uèitele Jeana Baptisty Lullyho ( ), nejvýznamnìjší osobnosti hudební Francie Ludvíka XIV. Francouzský skladatel italského pùvodu J. B. Lully byl královským houslistou, pùsobil rovnìž jako herec a taneèník. Založil orchestr moderního obsazení. Vytvoøil francouzskou operu jako dramaticko-hudební útvar (tragédie lyrique). Pøedehøe - ouvertuøe - dal pevnìjší øád. V èele Královské hudební akademie uplatnil Lully své znamenité organizaèní schopnosti. Hudební památník suity e moll je vìnován panu de Saint - Colombe. Krása majestátní hudby pøežila zapomenuté jméno. Pøitažlivost barokní hudby, interpretované na historických nástrojích ve stylovém prostøedí, zajistila kvìtnovému koncertu Kruhu pøátel umìní velikou úèast posluchaèù. Její øeè, tlumoèená violou da gamba a loutnou, prokázala svou Keramická plastika Václava Èerného životnost a schopnost oslovit souèasného posluchaèe. MUDr. Marie Èerná - PLÁŽOVÝ VOLEJBAL Správa sportovních zaøízení, stadion - Obodø, Mìlnická 35 Objednávky na telefonním èísle nebo pan Nìmeèek ml. nebo st. Cena: 50,- Kè / hodina / kurt - SPORTOVNÍ HALA Mìstská ubytovna - Benátky nad Jizerou II, 17. listopadu 493 Objednávky v recepci mìstské ubytovny na telefon. èísle Cena: 150,- Kè / hodina V sobotu 22. kvìtna byla Vojnarka plná hudby, zpìvu a tance. Konal se Romský slavík Na pódiu jsme zastihli pilnì zkoušející skupinu Le èavender z Rokycan. - VÝPÙJÈKA KNIH A INTERNET O PRÁZDNINÁCH Mìstská knihovna - Benátky nad Jizerou II, Lidická 43 Dospìlí: úterý hod. pololetní registrace: 50,- Kè Dìti: ètvrtek hod. pololetní registrace: 25,- Kè jednorázová výpùjèka: 10,- Kè Internet (pouze v srpnu): pondìlí, úterý støeda ètvrtek pátek Základem dobrého vystoupení je pøedevším kvalitní pøíprava. O každém detailu se v hledišti podrobnì diskutovalo. Fotografie Jaromír Polák

12 strana 12 Dr. Ing. Karel Novák Dne 11. dubna 1904 se narodil Karel Novák jako ètvrté dítì, ale první syn, staviteli První pražské elektrárny, pozdìji øediteli Pražských elektrických podnikù Ing. Karlu Novákovi. Kromì tohoto zamìstnání pøednášel otec malého Karla na ÈVUT, kde byl v roce 1907 jmenován øádným profesorem katedry pro konstruktivní elektrotechniku ÈVUT Praha. V roce 1913 se stal jejím rektorem. Syn Karel vystudoval reálné gymnázium a v roce 1927 dokonèil studium elektrotechnického inženýrství na ÈVUT v Praze. Nìjakou dobu byl zamìstnán jako volontér bez nároku na plat v ÈKD Praha. Vyhlídky na øádné zamìstnání se neplnily, a proto v roce 1928 odjel do USA, kde se vyuèil sváøeèem a pracoval u firmy Westinghouse v Pittsburgu. Pøi zamìstnaní získal v USA bìhem dvou let další titul inženýra elektrotechniky. Poprvé pøežil Dr. Novák svoji smrt, když byl po srážce aut nalezen v bezvìdomí mimo silnici i auta, která mezi tím shoøela. V roce 1932 se vrátil do Èeskoslovenska. Firmì ÈKD pøivezl mohutnou dokumentaci a možnost navázat spolupráci s firmou Westinghause. Ta pak probíhala až do zaèátku druhé svìtové války. Ve sbìru a sepisování informací pro ÈKD a øadu dalších èeských podnikù pokraèoval až do zaèátku druhé svìtové války. Celkem nìkolik tisíc stran zdokumentovaných technických novinek a øešení. Byla mezi nimi i moderní tramvaj, která však zaèala v Praze jezdit až po válce (úzký typ è.12). V roce návratu do vlasti se oženil a v roce 1933 se narodil první syn. OSOBNOST Stoleté výroèí narozenin Dr. Ing. Karla Nováka ÈTYØI ŽIVOTY V JEDNOM Na ÈVUT v Praze získal v roce 1935 hodnost doktora technických vìd. S rodinou odjel znovu do USA, kde se po dvou letech narodil druhý syn a souèasnì zemøela jeho manželka. Oba své kluky odvezl do republiky k sestrám, mladší však brzy zemøel na tehdy neléèitelný záškrt. Jako zástupce ÈKD Praha odjel znovu do Spojených státù, kde pracoval jako koordinátor spolupráce s firmou Westinghouse. Ve státech byl zaèátkem roku 1939 jmenován èlenem Amerického institutu elektrotechnikù a bylo mu umožnìno stát se èlenem Rotary clubu. Ve snaze co nejrychleji obnovit rodinný život se oženil v americkou Èeškou. Od mládí se vìnoval skautingu, byl èlenem slavného 21. pražského oddílu, s nímž se zúèastnil nìkolika Jamborée (mezinárodní sraz skautù). Podporoval èeskoslovensko-americké skautské kontakty, zasloužil se o znovuvybudování skautských oddílù v Benátkách v roce 1968 a 24. ledna 1969 byl jmenován vedoucím celého støediska (junáci i skautky v Benátkách n. J.). Mimo to byl èlenem oddílu Old scoutù. Vìren 1. bodu skautskému slibu Milovati vlast svou Republiku èeskoslovenskou a chrániti ji v každé dobì se vzhledem ke zhoršeným politickým pomìrùm sám vrátil v roce 1939 do republiky, kde pøijal místo závodního øeditele firmy Carborundum Electrite s ilegálním posláním MNO - generála E. Fialy držet tuto pozici v èeských rukou a umístit v podniku co nejvìtší poèet dùstojníkù èeskoslovenské Inženýrský diplom získaný v USA armády. Tak vznikla první odbojová dùstojnická skupina v Benátkách n. J. Velkorysou spoluprací s ilegálními skupinami ve Východoèeských elektrárnách v Hradci Králové, Pardubicích, Kolínì, s ÈKD a ŠZ Plzeò i místními penìžními ústavy, Družstevními závody v Dražicích n. J. a ovšem i s pracovníky v Carborundu bylo organizováno hospodáøské záškodnictví proti okupantùm. Napøíklad pøerušování dodávek proudu v rozhodujících fázích výroby karbidu hliníku, výraznì snižovalo výtìžky výroby. Postupnì se podaøilo rozšíøit odbojovou èinnost na celý okres a vybudovat jako øídící orgán ilegální národní výbor, jehož byl Dr. Karel Novák èlenem. Tato èinnost byla kryta oficiální organizací Národní souruèenství a nošením jejího znaku pøi kraji klopy saka. Schùzky užšího vedení byly kryty èinností Hudebního kvarteta, které se scházelo v domì na Husovì námìstí. Pravdìpodobnì podivnou úlohou ilegálnì pracujícího pana Machaèného se dostala celá sí odbojových pracovníkù do rukou gestapa, které nejprve zlikvidovalo hlavní skupiny v Praze a Ml. Boleslavi a pak po doplnìní sítì prakticky bìhem jedné noci zatklo vìtšinu pracovníkù v Benátkách a okolí. Dr. K. Novák byl držen ve vazbì na gestapu v Mladé Boleslavi do konce roku 1944, a poté pøesunut do malé pevnosti v Terezínì. Zde však pracovala také ilegální skupina, kde získal Dr. Novák místo v takzvané vìzeòské samosprávì po generálu Melicharovi. Hlavní Zpravodaj Benátecka èinností ilegální skupiny byla pøíprava na pøevzetí a likvidaci terezínského vìzení, pøeprava tajných vìzeòských dopisù pøíbuzným na svobodì a pomoc vážnì nemocným vìzòùm jejich pøeøazováním na práci do jatek, kde byla možnost zajistit jim víc potravy. O pomoc z venèí se nejvíce zasloužili civilní zamìstnanci firmy Walnek a Vágner a rodina Dr. V. Nádvorníka, který pracoval s rodinou v bohušovických jatkách, kam chodili pracovat i vìzòové. Dopisy ve speciálnì ušité sukénce vynášela jejich pìtiletá dcera, která chodila tátu na jatka hlídaná esesáky peèlivì navštìvovat. Do pøípravy likvidace tábora se podaøilo zapojit i nìkolik nìmeckých hlídaèù, kteøí vyzradili umístìní skladiš munice a zbraní a umožnili nadporuèíku Charvátovi i Dr. Novákovi opsat vìtší èást nìmecké dokumentace o výslechu vìzòù, ze které vyplývalo, kdo zrazoval i kdo se choval jako hrdina. Když mìl být po válce èerný sešit pøedán kompetentním orgánùm, byl nadporuèík Charvát pøi cestì na schùzku vyhozen z tramvaje pøímo pod náhodou jedoucí auto. Úraz nepøežil a èerný sešit se pøitom ztratil. Koncem dubna 1945 se v malé pevnosti silnì rozšíøila tyfová nákaza, 30. dubna 1945 podepsal K. H. Frank popravu 800 takzvaných rukojmích, mezi nimi i Dr. Karla Nováka. Ten den bylo nìkolik set vìzòù z Terezína propuštìno. Pomocí dalších ilegálních pracovníkù se podaøilo Dr. Novákovi z tábora utéci spolu s propuštìnými vìzni. S nadporuèíkem Charvátem již døíve propuštìným, jakožto souchotináøem, panem Otrubou pracujícím na zemském úøadì v Praze a ve spolupráci se švýcarským vyslanectvím se podaøilo zajistit skupinu Švýcarského èerveného køíže a nemocnice Bulovky, která pøevzala terezínský koncentraèní tábor od nìmeckého velení. Dr. Novák se této expedice zúèastnil s dokumenty švýcarského státního obèana. Expedice dorazila 3. kvìtna, a tím se podaøilo zastavit popravy. Z plánovaných 800 lidí však již bylo 51 zabito.v dobì revoluce 7. až 8. kvìtna se Dr. Novákovi podaøilo ve funkci parlamentáøe odbojové skupiny ve Kbelích u Prahy, kam odjel za synem, pacifikovat aktivitu nìmec-

13 8. èervna 2004 OSOBNOST strana 13 S Vlèaty na skautském táboøe v roce 1970 ké posádky v kasárnách ve Staré Boleslavi. Znovu odjel s další lékaøskou pomocí do Terezína, kde se však nakazil skvrnitým tyfem a byl potom dva mìsíce léèen na Bulovce v Praze. 1. øíjna 1945 byl jmenován mimoøádným profesorem pro obor obecné elektrotechniky na Vysoké škole Elektrotechnického inženýrství na ÈVUT Praha. Ještì v tomto roce odjel s èeskoslovenským pasem è. 4 do USA s povìøením MNO a ministra financí Dr. Huberta Ripky získat platby za èeskoslovenské dodávky do USA realizované tìsnì pøed zaèátkem války, které však již nebyly pro okupaci proplaceny. Tento úkol se podaøilo dokonale splnit a ze získaných penìz mohl nakoupit surovárnu Exelon, která umožnila Carborundu aktivní rozvoj výroby. Po návratu v roce 1946 s manželkou Lilien nadále pracoval jako technický øeditel benáteckého závodu Carborundum Electrite. Nìkolika zahranièními cestami se mu podaøilo získat zpìt pùvodní odbytištì brusiva. V dobì únorového pøevratu v roce 1948 byl v Anglii, avšak vrátil se zpìt do vlasti s pøesvìdèením, že je nutné opìt bojovat za její svobodu. Odmítl vstoupit do komunistické strany, a tím zaèala jeho postupná likvidace. Nejprve byl zbaven funkce technického øeditele, která byla nahrazena povìøením výstavby závodu PZ2 v cukrovaru pro výrobu siliciumcarbidu. Pøes umìle vytváøené pøekážky na všech stranách se tento úkol podaøilo splnit a rozjet výrobu. Pøi této èinnosti se podaøilo nalézt nové zpùsoby výroby, na které bylo Dr. Novákovi postupnì udìleno 11 autorských osvìdèení. První z nich však bylo státem utajeno, poslední bylo vìnované kontinuální peci využívající zdrojù druhotné energie a výraznì zlepšující životní prostøedí. Na zpùsob a zaøízení pro kontinuální výrobu karbidu køemíkù bylo udìleno autorské osvìdèení až 16. èervna 1986, tedy tøi a pùl mìsíce pøed smrtí Foto Jaromír Polák Dr. Karla Nováka. Pøi výrobì v PZ2 utrpìl úraz, roztøíštìní paty, které jej asi na dva mìsíce vyøadilo z práce. V tichosti s ním byl rozvázán pracovní pomìr. Nové zamìstnání našel u firmy Kablo Topolèany, kde byl pozdìji jmenován šéfem technického rozvoje pro vývoj uhlíku pro elektrické motory a svìtlomety. V roce 1955 pøedal doktoru Barešovi, vedoucímu Èeskoslovenské poboèky Spojených národù v Praze, dokumentaci o hlavních èinnostech komunistického režimu v Èeskoslovensku. Ještì téhož veèera byl zatèen a držen ve vìznici na Ruzyni, pozdìji pøedán do zvláštního nemocnièního zaøízení, kde bylo léèení pacientù zamìøeno na jejich brzké úmrtí. Jeho bývalým spolupracovníkùm na MNO se zaèas podaøilo docílit utajeného vyøazení z tohoto specializovaného vìzení a pøedání do léèebny pro nervovì nemocné, kde byl po krátké dobì prohlášen zdravým a propuštìn na svobodu. Po násilném zrušení amerického manželství založil Dr. Novák novou rodinu, ve které se narodil syn a dcera. V roce 1959 ho komunistický režim posílá na nucené práce na stavbu pøehrady Orlík, po jejím dokonèení smìl nastoupit jako manipulant v elektrárnì firmy Škoda v Mladé Boleslavi. Zavedení spalovacích boènic na Achesonovu pec snižující energetické nároky a zlepšující životní prostøedí pøi výrobì karbidu køemíku, na kterém s ním pozdìji spolupracoval Ing. J. Petr, jeho legování zkvalitòující žáruvzdornost i další vlastnosti, pøilákalo již v padesátých letech nejen specialistu bývalého Sovìtského svazu pana Vukolova, kterému bylo dle nejvyšších pøíkazù nutné vše ukázat a vysvìtlit. Mnohem pozdìji (1968) i vedení norské firmy zabývající se výrobou SiC pozvalo nejprve Dr. Nováka do Norska a po nìkolika pøednáškách na roèní pobyt do jejich výzkumného ústavu v Kanadì, kde Dr. Novák S manželkou a astronomem Dr. Sloukou zavedl dle svých autorských osvìdèení nový zpùsob výroby. Dr. Novák miloval klasickou hudbu, mezi jeho pøátele patøili èelní zpìváci Národního divadla - Marie Podvalová, Eduard Haken, Ivo Žídek, Beno Blachut i dirigent František Škvor. Jejich návštìv v Benátkách ve váleèných a pováleèných letech využil k organizování koncertù a besed s obèany. Znaènou èást svého volného èasu vìnoval dokumentaci a zpracovávání historie I. odboje, pomáhal odbojáøùm zajiš ovat registraèní listy o odbojové èinnosti , zejména v oblasti ANNA (MB) nutné pro zvýšení penzí, na kterých byli z dùvodù vážných zdravotních potíží èasto odkázáni. Vzhledem k tomu, že se jednalo z vìtší èásti o nekomunistické pracovníky, nežádoucí pro totalitní režim, narážela tato èinnost na velký odpor a byla silnì sabotována. Kartotéka pøedaná vojenskému muzeu nikdy nenašla veøejné uplatnìní. Dvojí vìznìní, dlouhodobá perzekuce, další úraz - znehybnìní roztøíštìných kloubù a postupná ztráta zraku mu brzy po návratu z Kanady a USA znemožnily další èinnost na veøejnosti, vìnoval se však nadále rozvoji teoretických pøedpokladù rozvoje karbidu køemíku. Výsledkem bylo již zmiòované poslední autorské osvìdèení zamìøené na kontinuální výrobu SiC s minimálními energetickými nároky. Jeho realizace by znamenala znaèný pøevrat v této výrobì. Jeho život byl nabyt událostmi, které by staèily vyplnit nìkolik životù, byl naplnìn láskou a obìtavostí pro druhé, byl èestným èlovìkem s pevným charakterem, který nezlomil ani jeden z totalitních režimù. Ing. Jan Novák Foto Jaromír Polák

14 strana 14 Vážení ètenáøi této pravidelné rubriky, jistì budete pøekvapeni, že jsem pro vás zcela výjimeènì pøipravil jen jednu fotografii, na které nejsou zajímavé budovy našeho mìsta, jak bývá pravidlem, ale ctihodní benáteètí mìš- anostové se svými hosty. Tato fotografie se mi na zalíbila hned, jak jsem pøed desítkami let ze sklenìné fotografické desky Josefa Poláka poøídil její otisk. Na vìèné èasy zachytila významný okamžik ze života našeho mìsta. Byla to tenkrát ohromná sláva. V nedìli 20. srpna 1911 byl benátecký c. k. èetnický strážmistr Josef Kára z rozhodnutí jeho velièenstva císaøe Františka Josefa za své zásluhy dekorován støíbrným záslužným køížem s korunkou. A jak by také ne, když èetnictvo patøilo k základním opìrným sloupùm tehdejší c. k. monarchie. Prohlédnìme si naše pøedky v parádních uniformách. Už jenom ty pøikrývky hlav stojí za pozornost. Od cylindru pøes tvrdé klobouky zvané bouøka, mìkký klobouk pana faráøe, nejrùznìjší služební pokrývky zdobené zlatými prýmky, pøípadnì kohoutím peøím, èetnické pøilby s dvouhlavými rakouskými orly až po módní kreace na hlavách pøítomných dam. Poèetnou skupinu dùstojnì vyhlížejících žen a pánù doplòuje nìkolik dìtí. Skuteènì malebný obrázek poøízený pøed starou BENÁTKY VÈERA A DNES radnicí v pravé poledne po skonèeném dekorování. Na celém snímku se mi nejvíce líbí ona osoba v oknì prvního patra kafemlejnku se zájmem pozorující dìní dole pod ní. Není to žádná zosobnìná vyšší moc øídící osudy obyvatel okresního mìsta Nových Benátek, ani andìl strážný. To jen nedopatøením, nepozorností HISTORIE CO SE PSALO pana fotografa, byl zachycen obecní zøízenec pan Bláha. A právì tento detail celou tu strojenou scénu jaksi zlidš uje a dodává ji nádech haškovské ironie. Zcela jistì se ke spokojenosti vyznamenaného vydaøil spoleèný obìd plánovaný na 13 hodinu a avizovaný na èesko - nìmeckých pozvánkách, vytištìných v bená- Zpravodaj Benátecka tecké tiskárnì bratøí Zignerù. Jídlo v hostinci pana Rathouského bylo urèitì chutné a vydatné a i správnì vychlazené pivo mìlo øíz. Tak popøejme panstvu Dobrou chu a už nevyrušujme. Jak by takováto oslava vypadala dnes, ponechám zcela na vaší pøedstavivosti. Pøipravil Jaromír Polák - pøed 65 lety - Tomu se již ani štìstí nemùže øíci Jan Kohoutek, šofér z Prahy, jel v sobotu 17. t.m. veèer od Prahy k Brodcùm 1 a pùl tunovým autem a v lese blízko pøed Brodcemi dostal se na levou stranu a zaèal tam kosit patníky. Musí být zvyklý dìlat všechno ve velkém, nebo jich urazil dvanáct. Pravdìpodobnì bude držeti v tomto smìru rekord. Nemìl na tom dosti, když byl v tom porážení, tak ještì pøerazil dva stromy. Konec uèinilo samo auto tím, že se pøevrátilo. Aè kromì šoféra - bouøliváka sedìly v autì ještì dvì osoby, nikomu se nic nestalo. Vyspali se na místì až do rána, snad aby mohli dobøe shlédnouti stopy svého divokého øádìní. Komu ale nepøišla tato divoká jízda k duhu, bylo auto, které se znaènì porouchalo a zvláštì pak náklad, jenž se skládal ze šamotových dlaždic. Benátky è. 15 z Vloupání do konsumu. V noci na 20. t. m. vloupal se neznámý zlodìj do konsumu Vèely v Nových Benátkách. Pachatel proboural vzadu zeï a odcizil rùzné zboží, jehož množství urèí inventura. Pøedpokládá se, že škoda bude znaèná. Je zajímavo, že již pøed tøemi léty byl tento konsum vykraden za podobných okolností. Benátky è. 15 z Co patøí k dudám? Pøi odpoledním koncertu pražských uèitelù v N. Benátkách bavil se konferenciér s dìtièkami. Vyprávìl jim o dudácích a chtìl se od nich dozvìdìt, cože patøí k dudám. (Chtìl slyšet, že housle.) Jedna èiperná holèièka mu však za všeobecného veselí odpovìdìla: K dudám patøí dudák! Proti tomu se ovšem nedalo nic namítat. Benátky è. 15 z Nerozvážnost. V našem mìstì, po bøeznových událostech, vidìli obèané v rùzných opatøeních, které jak úøady, tak i jednotlivci byli nuceni vykonati, samovolné jednání a neprávem toto posuzovali. Tak majitel jedné restaurace cítí se poškozen a jest dle jeho mínìní bojkotován proto, že vyvìsil vedle naší, též øíšskou vlajku. Po vìrohodném zjištìní, které dali øíští dùstojníci, nejednal samovolnì, a proto každý, kdo by jiné z návštìvy zrazoval, vydává se v nebezpeèí a mùže býti i soudnì stihán. Benátky è. 16 z Za tøi léta poznal své kolo. Karlu Sekerovi ze Starých Benátek ztratilo se v roce 1936 kolo, které si postavil pøed jedním hostincem ve Kbele. V nedìli ve Starých Benátkách u Knopù poznal bludnou oveèku, která ho pøed tøemi léty zrádnì opustila. Nový majetník kola je z Lipníka a tvrdí, že kolo øádnì koupil. Je-li to pravdou, zjistí èetnictvo. Benátky è. 16 z pøed 50 lety - Návštìva z Modré Když zaèátkem roku navázal MNV v Benátkách družbu pøi své návštìvì Modré na Slovensku, slíbili nám zástupci z Modré, že nám oplatí návštìvu ještì loòského roku na podzim. Ale pro neúrodu vína, ze kterého je tøi ètvrtiny obyvatelstva živo, nemohli návštìvu uskuteèniti a oplatili nám ji až letošního roku. Zaèátkem záøí obdržel MNV dopis z Modré, že k nám pøijede 29 soudružek a soudruhù. Skuteènì jsme se na jejich návštìvu tìšili. Mìli pøijeti 23. záøí kolem 18 hodiny a proto rada MNV, èlenové i èlenky MNV, žactvo, pionýøi a pionýrky èekali na uvítání milých hostù. Èekali jsme dlouho - až ve 21,30 pøijeli. Pøed budovou MNV je pøivítal s. Menèík, za ONV s. Draslar, za KSÈ s. Kouba, za vedení závodu s. Rohan, za ÈSS s. Sahula a za zamìstnance MNV s. Janovský. Druhý den umožnilo vedení podniku hostùm prohlídku závodu a po exkursi odjeli do Mìlníka, kde si prohlédli pamìtihodnosti mìsta, kostel, kostnici a zámek s obrazárnou, jeli se podívat k Máchovu jezeru kde se projeli motorovou lodí a pøi zpáteèní cestì do Benátek si v krátkosti prohlédli Mladou Boleslav. Tak ukonèili první den návštìvy. Druhý den jeli hosté do Prahy na prohlídku Hradu, Lorety, zoologické zahrady a odpoledne byli v Národním divadle na baletu Šípková Rùženka. V nedìli ráno si prohlédli náš zámek i muzeum a kolem 11. hodiny dopol. odjeli po krátkém rozlouèení domù. V sobotu veèer, pøed jejich odjezdem, pøišel je pozdravit náš pìvecký soubor Foerster a s. Truksa se svými loutkami. K poslechu i k tanci zahrál Obodøecký soubor. Soudruzi a milí hosté z Modré, budeme na vaši pøátelskou návštìvu dlouho vzpomínat. Draslar Brousek è.10-11, roèník 1954 Pøipravil Jaromír Polák

15 8. èervna 2004 RÙZNÉ strana 15 ØEDITELSKÉ VYZNÁNÍ Moji milí žáci, rodièe, pøátelé, èas se naplnil a po dvaaètyøiceti letech pedagogické práce odcházím mimo pedagogickou službu. Otisk mého pùsobení zhodnotí nejlépe èas. Rád poèkám, ale pøece jenom: blížící se louèení s hornobenáteckou školou mì nutí alespoò k urèitému vyznání. Jak pestrý film mi bìží obrázky z podzimu roku 1975, kdy jsem z poklidného a pøitom velmi tvùrèího místa øeditele malé školy nastoupil do Benátek. Je dobøe, že je dnes ještì øada pamìtníkù, kteøí si tuto školu z onìch let pamatují a mohou srovnávat. Po nezbytné analýze situace jsem tehdy s mladickým elánem shánìl ty, kteøí by mi pomohli vtisknout této pøes sto let staré budovì trochu novìjší tváø, a to hlavnì zmìnami vnitøní práce, postupnou vlastní profilací tak, aby ta moje škola mìla svou osobitou image, patøila do pøední poloviny škol tehdejšího okresu a byla prospìšná hlavnì svým žákùm. A to nebylo malé sousto! Vše jsem si zaèal znovu živì pøipomínat zhruba pøed tøemi mìsíci, kdy jsem prohlížel archiválie a filmové šoty z tìchto let. Jsem rád, že tøeba na šedém amatérském 8mm pásku jsou naši žáci na høištích se spartakiádou, na lyžaøských závodech v Rokytnici nad Jizerou, pøi prvním roèníku Bìhu zámeckým parkem, pøi témìø každoroèních velkých akademiích, pøi zdravovìdì s panem J. Junkem, besedách s významnými lidmi apod. A nadále se hrdì hlásím k oslavám sta let mìš anské školy v létì roku 1989, které citlivì zasáhly mnoho významných žákù, uèitelù, rodin a osobností. Svìdèí o tom nejlépe filmový dokument, keramické plakety, fotografie. Tyto dokumenty zùstávají i pøesto, že jejich nìkteøí tvùrci již odešli. Díky, pane Antoši, Èerný, Machku, Horáèku, pìvecký sbore Foerster. A život šel dál. Mìnili se uèitelé, tøídy, rodièe. Nikdy mi nevadili rozdílní žáci, výhrady jsem míval k nevyhranìným uèitelùm. I ti mi v tìchto dnech defilují pøed oèima a chci upøímnì podìkovat tìm vyhranìným, táhnoucím, tvoøícím. DOPISY, NÁZORY Jak je také milé zjištìní, že i pøes výrazné politické zmìny se na obrázcích a filmech z prvních let mého pùsobení v Benátkách setkávám s dnešním panem starostou jako s rozhodèím na Bìhu zámeckým parkem, s panem Štifterem jako s externím uèitelem v 6. tøídì, s panem mjr. Dìdkem pøi dopravní výchovì na høišti za školou, s rodièi tehdy velmi aktivních výborù SRPD, s organizátory tehdejší tìlovýchovy a sportu apod. Zkrátka: byly, jsou a budou myšlenky a èiny nadèasové nebo snad i trvalé. Je pøíznaèné, že právì pøevážnì o nich hovoøí, na nì nejèastìji vzpomínají bývalí absolventi naší školy na svých srazech nebo pøi obèasných návratech do budovy a jsem rád, že i mnozí z nich vidí a cítí materiální, ale hlavnì tvùrèí posun vpøed. Po mnoho let se hrdì hlásím k dobrým tradicím této školy, nìkteré jsem cílevìdomì i sám tvoøil. Rád se hlásím ke všem žákùm, kterým jsme pomáhali ke studiu, kterým jsme dali dobrý start do života a kteøí na nás dodnes vzpomínají. I jim dnes dìkuji za písemné pozdravy, zprávy z jejich pùsobení a životù, za obèasné návraty i za mou malièkostí. Upøímnì dìkuji všem, kteøí mì rùzným zpùsobem obohacovali, nezištnì pomáhali a podíleli se na realizaci mých, nìkdy i nároèných pøedstav. Jsem š asten, že napøíklad nemusím podstatnì mìnit ani vyznání ke Dni uèitelù z bøezna roku 1989, které jsem tehdy napsal do Zpravodaje Benátecka. Pøes zásah osudu na mém zdraví v roce 1995 mohu øíci, že se mi mnohé v hornobenátecké škole splnilo. Konèím s aktivní každodenní prací pro tuto zdivem starou, ale myslím, že duchem mladou školu. Budu-li mít dostatek sil, budu se k ní urèitì v myšlenkách vracet i v mnohých dnech budoucích. Ta moje škola a moji žáci si totiž zaslouží více než to, co jsem napsal dnes. A novému vedení pøeji hodnì zdaru! Váš Václav Najman MÌSTSKÉ PAMÁTKY Další z mìstských památek je jediné zachovalé stavení u dražického hradu. Zøejmì sloužilo vždy jako skladištì, možná jako sýpka. Tak je oznaèováno i dnes. Pùvodní jsou snad jen obvodové zdi, støecha je jiná. Jak asi stavení vypadalo za dob pánù z Dražic, se mùžete podívat v muzeu, kde se nachází model dražického hradu. Foto Jana Vernerová INZERUJTE VE ZPRAVODAJI BENÁTECKA Mìsto Benátky nad Jizerou pronajme nebytové prostory (výmìra 86,21 m 2 - bufet, sklady, sociální zázemí) v hale zimního stadionu pro zajištìní poskytování obèerstvení. Podmínkou pronájmu je provoz pondìlí až pátek od do hodin, v sobotu a nedìli podle provozu na zimním stadionu. Stanovená výše nájmu èiní 450,00 Kè / m 2 / rok, zahájení provozu obèerstvení 10. èervence Zájemci mohou podávat nabídky v termínu do 20. èervna 2004, a to na adresu Mìstský úøad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou I.

16 strana 16 OZNÁMENÍ Zpravodaj Benátecka O Z N Á M E N Í o d o b ì a m í s t ì k o n á n í v o l e b do EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starosta mìsta Benátky nad Jizerou podle 32 zákona è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteèní: OZNAMUJE: dne: od 14:00 hod. do 22:00 hod. dne: od 8:00 hod. do 14:00 hod. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku è. 1. je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou I, Jiráskova ulice 544 Dùm komplexního záchranného systému 1. poschodí pro volièe bydlící v ulicích: U Vodojemu, Nad Remízkem, Soukalova, Kvapilova, Dražická, Raabova, Žižkova, Jiráskova, U Silvie, Dr. Nováka, Pickova, Pod Remízkem, Èeòka Prause, Krouského, Vr átkova, Ladislava Vágnera, Vanìèkova, Husovo námìstí, Podolecká, Nad Vinicemi, Modranská, Zámek Místem konání voleb ve volebním okrsku è. 2 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, tø. Osv. polit. vìzòù 241, Dùm dìtí a mládeže pro volièe bydlící v ulicích: Miroslava Soumara, Tyršova, Revoluèní, Na Vyhlídce, Podskalská, U Jizery, Jiøího Wolkera, V Zahradách, Obodøecká, Kordinù, Mìlnická, Na Burse èp , Oøechová, Letní stadion, Smetanova, Tovární Místem konání voleb ve volebním okrsku è. 3 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, Pražská 135, Základní škola, nový školní pavilon pro volièe bydlící v ulicích: Bratøí Bendù, Spojovací, Vrutická, V Zahrádkách, Boženy Nìmcové, Hájovna, Vodárna, 5. kvìtna, U Cukrovaru, Na Burse èp. 30, 145, 243, 612, 613, Platanová, Pražská Místem konání voleb ve volebním okrsku è. 4 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou II, 17. listopadu 493, Mìstská ubytovna pro volièe bydlící v ulicích: Dìlnická, V Olšinách, Jizerní, Františka Adámka, nám. 17. listopadu, Pod Brdy, Šnajdrova, Jana z Dražic, Lidická, Kalistova, U Školy, Lipnická, Komenského, Èervíèkova, V Koreji, U Starého høištì, U Kostela, Mladská, tø. Osv. polit. vìzòù Místem konání voleb ve volebním okrsku è. 5 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou, Kbel 120, budova Technických služeb Mìsta Benátky nad Jizerou pro volièe bydlící v mìstské èásti: Kbel Místem konání voleb ve volebním okrsku è. 6 je volební místnost v: Benátkách nad Jizerou, Dražice èp. 71, Družstevní kombinát, závodní jídelna pro volièe bydlící v mìstské èásti: Dražice 3. Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní obèanství Èeské republiky (platným obèanským prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem Èeské republiky, cestovním prùkazem Èeské republiky), nebo totožnost a státní obèanství jiného èlenského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 4. Každému volièi budou dodány 3 dny pøede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu voliè mùže hlasovací lístky obdržet i ve volební místnosti. 5. K zajištìní poøádku a dùstojného prùbìhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynù pøedsedy okrskové volební komise. 6. Každý voliè se musí pøed hlasováním odebrat do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù. V Benátkách nad Jizerou dne: Jaroslav Král starosta mìsta, v.r.

17 8. èervna 2004 FIRMA strana 17 Zahradnictví Šeøík - Ing. Pavel Rathouský Milým kvìtnovým dárkem pøírody jsou pro nás pro všechny mimo jiné rozkvetlé kvìty šeøíkù. Každý rok nás pøekvapují svou krásou a barvou kvìtù, vùní zaplòují zákoutí našich zahrad nebo veøejná prostranství. Máme je také spojené s fotografiemi z pìtaètyøicátého roku minulého století, kdy byli tìmito kvìty obdarováváni mladí kluci ze sovìtských a amerických osvoboditelských armád. Jméno šeøík je i název benátecké firmy, kterou vlastní Ing. Pavel Rathouský a kterou vám v tomto èísle pøedstavíme. Už pøed mnoha lety, když jsem se zaèala seznamovat s Mladoboleslavskem, jsem slyšela vypravovat o mladém, šikovném studentovi vysoké školy, který se velice zajímá o zahradnièení a sám se pokouší vypìstovat rùzné kultivary známých døevin. Dnes je z tohoto studenta dospìlý muž a jeho koníèek se mu stal zamìstnáním. Podnikat zaèal v roce 1991, ale co bylo pøedtím? Vyuèil se zahradníkem, potom absolvoval støední odbornou školu, pracoval vzahradnictví v Klánovicích a posléze nastoupil do Vý- zkumníkù jsou známé po celém svìtì, pan Rathouský posílal své muškáty pøedevším na americký kontinent. Dalším významným profesním úspìchem bylo vítìzství v konkurzu na místo vedoucího ve velké firmì Agro Brno - Tuøany. Zde se vìnoval pøedevším vývoji nových technologií pìstitelských postupù pro množení citrusù. Zkušenosti z pøedchozích zamìstnání byly pro pana Rathouského velkou výzvou pro to, aby se pustil do soukromého podnikání v oboru, který dùvìrnì zná. Za- Rostliny v kontejnerech - zahradnictví ve Kbele Foto Ing. Pavel Rathouský Zahradnictví ve Starých Benátkách zkumného ústavu okrasného zahradnictví v Prùhonicích. Zde si doplnil odborné vysokoškolské vzdìlání. Ve výzkumném ústavu se vìnoval pøedevším šlechtìní muškátù. Ostatnì tyto šlechtitelské úspìchy prùhonických vý- Foto Roman Bárta èal pìstovat okrasné keøe a stromy na ploše 4 arù v zahrádkáøské kolonii v Benátkách ve Kbele. Postupnì si pro tyto aktivity pronajal další pùdu mezi zahrádkami ve Starých Benátkách smìrem k èistírnì odpadních vod. Tìchto 20 arù v budoucnu rozšíøí o hektarový pozemek, který nedaleko odtud zakoupil. Zde by se chtìl vìnovat pøedevším školkaøské výrobì, roubování stromù a keøù. Tato èinnost by se stala jednou ze 2 divizí, na které se v budoucnu zamìøí. Druhým podnikatelským okruhem pak bude èinnost zamìøená na realizaci zahrad, vèetnì návrhù a instalace zavlažovacího systému. Zavlažování izraelské firmy Netafim je na špièkové úrovni a firma Šeøík již má s jeho instalací své zkušenosti. Pro zkušenosti, na konzultace, ale i jako obchodní zástupce jezdí pan Rathouský do Nìmecka. Zároveò si zde ovìøuje správnost svých pìstitelských postupù. Na svých souèasných pìstitelských plochách v Benátkách nad Jizerou se firma Šeøík vìnuje pøedevším okrasné dendrologii, najdete zde mimo jiné sbírku zakrslých borovic a 18 druhù sakur. Samozøejmì i šeøíky a mnoho dalších keøù, nad jejichž krásou se vám zatají dech. Nìkteré z tìchto výpìstkù prodává firma Pavla Rathouského i drobným pìstitelùm. Ostatnì i za tímto úèelem si v nedalekých prostorách sousední firmy buduje kanceláø. Do budoucna se poèítá s náborem 1 nebo 2 zamìstnancù. A je mi velice sympatické, že pan Rathouský chce na budoucí pìstitelské ploše umocnit krásu kvìtù i tím, že si poøídí úly a kvìty nechá opylovat vèelami. Až se na silnici potkáte s modrou dodávkou s nápisem Šeøík, pak jste právì minuli zakladatele zahradnické firmy Ing. Pavla Rathouského. Bohuslava Jelínková Pøíjezd do kbelské èásti zahradnictví Foto Ing. Pavel Rathouský Pohled na èást zahradnictví ve Starých Benátkách Foto Roman Bárta

18 strana 18 INZERCE Zpravodaj Benátecka Nabízíme pracovní pøíležitost v Jiøicích v novì otevøeném velkoobchodu barev a lakù FOTOGRAFIE NA DOKLADY Na Burse 30 vám na poèkání zhotoví KLENOTNICTVÍ ŠULC Benátky nad Jizerou II 4 fotografie / 120,- Kè INZERCE Kadeønictví u p. Cekotové nabízí každou støedu modeláž nehtù a manikúru. Tel , Hledáme zamìstnance na pozice: l skladník l øidiè skupiny C l fakturantky Kontaktní telefon: Oznamujeme, že firma SP Dražice zahájila prodej pstruhù na ostrovì v Dražicích n. Jiz. (vedle vodní elektrárny). Otevírací doba: pondìlí - ètvrtek od 12 do 16 hod., pátek od 12 do 18 hod., sobota od 8 do 12 hod. Tel , Zajistím ochranu majetku a osob, možno se služebním psem. Vhodné pro majitele objektù, staveb, zahradních školek, zemìdìlských plodin. Služby pøi sportovních a spoleèenských akcích. Tel

19 8. èervna 2004 INZERCE strana 19 Strojírenská firma se sídlem v nové prùmyslové zónì v Benátkách nad Jizerou, výrobce variabilního systému podavaèù pro automatizované provozy lisoven, svaøoven, sléváren a dalších, mezinárodní spoleènost s poboèkami v 16 zemích svìta rozšiøuje výrobu na nejmodernìjších CNC na tøísmìnný a èásteènì nepøetržitý provoz. Pøedpokladem kvalitní výroby není pouze moderní výrobní strojní park, kterým disponujeme (CNC stroje: Chiron FZ08, 3x Chiron FZ12W, 2x Chiron FZ15, 2x CTX 310 Gildemeister, 2x Hurco VMX 24, Hyundai SPT V550D a další konvenèní obrábìcí stroje: soustruh COMPASS 200/1000, frézka FNGJ 40), ale pøedevším kvalifikovaní pracovníci z oborù: nástrojaø, obrábìè kovù univerzální, mechanik strojù a zaøízení, mechanik seøizovaè pro obrábìcí linky, programátor CNC strojù, proto hledáme Vás ODBORNÍKY pro moderní CNC výrobu! pro zájemce z øad 2. a 3. roèníkù výše jmenovaných uèebních oborù nabízíme letní brigádu v termínech: èervenec - srpen 2004 Získáte kvalitní zaškolení a adekvátní ohodnocení podle Vašeho výkonu: Informace podá personální odd. na tel Kateøina Janouchová Výrobce manipulátorù pro automobilový prùmysl a jiné velkosériové provozy hledá do svého moderního výrobního provozu nové kolegy na pozice: Mistr CNC výroby Pøedpokladem je SŠ strojní nebo vyuèení v oboru ukonèené maturitou, praxe s øízením kolektivu lidí. Frézaø, soustružník, nástrojaø Pøedpokladem je SŠ strojní nebo vyuèení v oboru ukonèené maturitou, praxe v CNC obrábìní. CNC frézaø Pøedpokladem je SŠ strojní nebo vyuèení v oboru ukonèené maturitou, praxe v CNC obrábìní. Programátor seøizovaè pro CNC stroje Pøedpokladem je SŠ strojní nebo vyuèení v oboru ukonèené maturitou, praxe v obrábìní. Všem stálým zamìstnancùm poskytujeme další vzdìlávání a zajímavé ohodnocení. Bilsing Automation CZECH, Prùmyslová 1001, Benátky nad Jizerou Tel , fax: , Kontaktní osoba - Kateøina Janouchová

20 strana 20 INZERCE Zpravodaj Benátecka Marie Blechová ofsetová tiskárna NYMBURK Vyrábíme: knihy èasopisy noviny brožurky pohlednice štítky na zboží kalendáøe desky na spisy letáky plakáty propisovací tiskopisy hospodáøské tiskopisy dopisní papíry reklamní - firemní bloky dodací listy svatební oznámení a další tiskoviny Marie Blechová - ofsetová tiskárna Potoèní 1847, Nymburk Mobil: , tel./fax: Nymburk: STUDIO 2000 KADEØNICTVÍ Pøijïte vyzkoušet naše služby! Pracujeme s výrobky firem Loreal, Wella a novinkou na našem trhu, americkou znaèkou Matrix. Každé zákaznici navrhneme ten nejmódnìjší støih i barvu. Poradenství je samozøejmostí. Støíháme i muže a dìti. Melírování až 5 odstíny a spousty nových metod, vše za dobré ceny. tel , , Oøechova 652, Benátky n. Jiz. CK Venezia Tour - Benátky n. J. (sídlištì) Oøechová 674, Benátky n/j. Tel.: , Chorvatsko - Istrie, UMAG /8dní/ hotel Adriatik*** ,- depandance Jadran ,- v cenì: doprava, 7x ubytování, 7x PLP, delegát, výlet Chorvatsko - ostrov Hvar /8 dní/ hotel Amfora*** ,- hotel Pharos** ,- Potøebujete pouze v cenì: doprava+trajekt, 7x ubytování, 7x PLP, delegát 3 dny dovolené!!! Chorvatsko - Trogir, ostrov Èiovo penzion Andža ,- /dítì 4.000/ v cenì: doprava, 7x ubytování, pobyt. taxa, delegát, 2x výlet Chorvatsko - Trogir /8dní/ hostel Štafiliè ,- /dítì 5.100/ v cenì: doprava, 7x ubytování, 7x polopenze, pobyt. taxa, delegát, 2x výlet

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Pivovarská pou / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice

Pivovarská pou / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice Pivovarská pou 2009 27. 6. 2009 / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice Pivovarská pou bude zahájena již tradièním výstøelem z dìla pøed pódiem na parkovišti pøed pivovarem, za asistence èlenù skupiny

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný,

Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný, Program akcí 2012 Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný, již po osmé držíte v ruce náš Program akcí, tentokrát na rok 2012. Naleznete v nìm bohatou termínovou nabídku, kterou organizátoøi zvou k úèasti

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby:

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby: Vážení spoluobèané, tak nám rok opìt ubìhl jako voda a blíží se období prázdnin a dovolených. Dìti postupnì vylepšují své výsledky ve škole, uèitelé se tìší na zasloužené volno. Mnoho našich mladých úspìšnì

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná V sobotu 8.7.200ž probìhl druhý turnaj v extrémním golfu ze série SLOVAKIA SKI REGION EXTREME GOLF TOUR. Tento turnaj probìhl ve støedisku JASNÁ - CHOPOK, na preciznì pøipravené trati, která spíše než

Více

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA ZÁKLADNÍCH SKOL A ZÁKLADNÍCH SKOL A 488 ZÁKLADNÍCH SKOL A Hry a sport pøedstavují nejen zdravý ivotní styl, ale i spoleèensky významnou akci. Nosnou my lenkou her je pøitáhnout dìti ke sportu, který je

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Hotel Krystal Praha. si Vás dovolují pozvat. na konferenci. facility management vyhrazených technických zaøízení

Hotel Krystal Praha. si Vás dovolují pozvat. na konferenci. facility management vyhrazených technických zaøízení i asociace poskytovatelù technických informací si Vás dovolují pozvat na konferenci facility management vyhrazených technických zaøízení 17. - 18. øíjna 2017 Hotel Krystal Praha VTZ 2017 s podtitulem Facility

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

zpravodajských služeb, jednou z pøedních osobností z této oblasti se stala Božena

zpravodajských služeb, jednou z pøedních osobností z této oblasti se stala Božena Libuše NEŽERNÁ Významnou formu tøetího odboje pøedstavovala spolupráce s kurýry západních zpravodajských služeb, jednou z pøedních osobností z této oblasti se stala Božena Majerová, jíž je vìnována jedna

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi,

CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA CERVEN 2011. Vážení ètenáøi, CERVEN 2011 CONGRESS MAN NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA Vážení ètenáøi, v èervnovém èísle jsme pro Vás pøipravili nìkolik zajímavých zpráv. Nabídneme Vám informace o nejrùznìjších akcích, které se

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA MÌSTO PØIPRAVUJE PRODEJ BYTÙ

ZPRAVODAJ BENÁTECKA MÌSTO PØIPRAVUJE PRODEJ BYTÙ ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervence 2004 strana 1 èíslo: 7 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervence 2004 V tomto èísle najdete: Výsledky voleb do EP str. 3 100 let VVP Mladá str. 4 Školní rok v ZvŠ str. 8 Festival

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Reinsdorf oslaví 750. výroèí založení DÌTSKÝ DEN

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Reinsdorf oslaví 750. výroèí založení DÌTSKÝ DEN ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. kvìtna 2004 strana 1 èíslo: 5 roèník: 28 cena: 7 Kè 7. kvìtna 2004 V tomto èísle najdete: Autobusy v prùmysl. zónì str. 2 Zprávy z radnice str. 3 Ze školních lavic str. 8 Koncertní

Více